Hälsointyg för handel inom gemenskapen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälsointyg för handel inom gemenskapen"

Transkript

1 I.1. Avsändare Hälsointyg för handel inom gemenskapen I.2. Intygets referensnummer I.2.a. Lokalt referensnummer: I.3. Central behörig myndighet Del I: Uppgifter om sändningen I.4. Lokal behörig myndighetsenhet Land I.5. Mottagare I.6. Nr på tillhörande originalintyg Nr på tillhörande dokument I.7. Handlare Land I.8. Ursprungsland I.9. Ursprungsregion Kod Destinationsland Destinationsregion Kod I.12. Ursprungsort/fiskeplats Besättning Uppsamlingsplats Handelsanläggning Godkända organ Seminstation Godkänd vattenbruksanläggning Team för embryoöverföring Anläggning Övriga I.14. Lastningsort Destinationsort Besättning Uppsamlingsplats Handelsanläggning Godkända organ Seminstation Godkänd vattenbruksanläggning Team för embryoöverföring Anläggning Övriga I.15. Datum och klockslag för avresa I.16. Transportmedel Flyg Fartyg Järnvägsvagn Vägtransport Övriga Identifikation:: Nummer: I.21 Temperatur Rumstemperatur Kyld Fryst I.23. Containernummer/förseglingens nummer I.17. Transportör I.20. Antal/Kvantitet I.22. Antal förpackningar I.25. Djur/produkter som intygas vara avsedda för: Artificiell reproduktion I.26. Transitering genom tredje land I.27. Transitering genom medlemsstaterna Utförselställe Kod Införselställe Gränskontrollstationens nr I.28. Export I.29. Beräknad transporttid Utförselställe Kod I.30. Färdplan Ja Nej I.31. Identifiering av djur Art Donatordjurets identitet Insamlingsdatum Mängd Typ av förpackning sv 1/ 6

2 2010/470 (2015/261) Sperma från hästdjur del A II. Hälsoinformation II.a. Intygets referensnummer II.b. Lokalt referensnummer Del II: Intyg I egenskap av officiell veterinär intygar jag följande: II.1. Den seminstation(2) där den ovan beskrivna sperman samlades, behandlades och lagrades för handel har godkänts av den behöriga myndigheten och står under dennas tillsyn enligt villkoren i kapitlen I.I.1 och I.II.1 i bilaga D till direktiv 92/65/EEG(3). II.1.1. Under den period som sträcker sig från 30 dagar före den första samlingen av den ovan beskrivna sperman till den dag då den färska eller kylda sperman avsändes eller till lagringsperioden på minst 30 dagar för fryst sperma löpte ut gällde följande för seminstationen: II Den var belägen i en medlemsstat eller vid regionalisering i en del av en medlemsstat(1) som inte ansågs vara smittad med afrikansk hästsjukdom enligt artikel 5.2 a och b i direktiv 2009/156/EG(4). II Den uppfyllde villkoren för anläggningar i artikel 4.5 i direktiv 2009/156/EG. II Den omfattade endast hästdjur som var fria från kliniska tecken på ekvin virusarterit och smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM). II.2. Endast hästdjur som uppfyllde villkoren i artiklarna 4 och 5 eller artiklarna i direktiv 2009/156/EG har satts in på stationen. II.3. Den ovan beskrivna sperman har samlats från donatorhingstar som II.3.1. inte visade några kliniska tecken på en infektionssjukdom eller en smittsam sjukdom vid tidpunkten för insättningen på stationen och den dag då sperman samlades, II.3.2. i 30 dagar före samlingen av sperman hade hållits på anläggningar där inga hästdjur hade visat några kliniska tecken på ekvin virusarterit eller smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM) under denna period, II.3.3. inte hade använts för naturlig betäckning under en period på minst 30 dagar före den första spermasamlingen och från de datum för det första provet som avses i punkt II.3.5.1, II eller II till slutet av spermasamlingsperioden, II.3.4. har genomgått följande tester som minst uppfyller kraven i det relevanta kapitlet i OIE:s Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals och som utförts i ett laboratorium som den behöriga myndigheten godkänt och som ingår i laboratoriets ackreditering i enlighet med artikel 12 i förordning (EG) nr 882/2004(5): II För påvisande av infektiös anemi (EIA) ett immunodiffusionstest med agargel (Coggins test) eller Elisa-test för påvisande av infektiös anemi med negativt resultat. II För påvisande av ekvin virusarterit (EVA) (1)antingen [II ett serumneutralisationstest (serumspädning 1:4) med negativt resultat.] (1)och/eller [II ett virusisoleringstest genom PCR eller realtids-pcr som har utförts på en alikvot av hela donatorhingstens sperma med negativt resultat.] II För påvisande av smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM) ett test för identifiering av agens på tre svabbprover som tagits från donatorhingsten vid två tillfällen med minst sju dagars mellanrum åtminstone från förhud, urinrör och fossa glandis. Proverna togs i inget fall tidigare än sju dagar (systemisk behandling) eller 21 dagar (lokal behandling) efter antimikrobiell behandling av donatorhingsten och placerades i ett transportmedium med aktivt kol, t.ex. Amies medium, före avsändning till laboratoriet där de med negativt resultat genomgick ett test för (1)antingen [II isolering av Taylorella equigenitalis efter odling vid mikroaerofila förhållanden i minst sju dagar, och odlingen påbörjades inom 24 timmar från det att proverna togs från donatordjuret eller inom 48 timmar om proverna förvarades svalt under transporten.] (1)och/eller [II påvisande av genomet för Taylorella equigenitalis genom PCR eller realtids-pcr som utfördes inom 48 timmar från det att proverna togs från donatordjuret.] II.3.5. med de i punkt II.3.4 angivna resultaten har genomgått minst ett av testprogrammen i punkterna II.3.5.1, II och II enligt följande: (6) [II Donatorhingsten har vistats på seminstationen oavbrutet under en period på minst 30 dagar före det första samlingstillfället och under den period då den ovan beskrivna sperman samlades, och inga hästdjur på seminstationen har kommit i direkt kontakt med hästdjur med lägre hälsostatus än donatorhingsten. De tester som beskrivs i punkt II.3.4 utfördes på prover som togs(7) från donatorhingsten åtminstone en gång per år i början av betäckningssäsongen eller före den första samlingen av sperma som är avsedd för handel med färsk, kyld eller fryst sperma, och minst 14 dagar efter den första dagen i vistelseperioden på minst 30 dagar före den första spermasamlingen.] (6) [II Donatorhingsten har vistats på seminstationen under en period på minst 30 dagar före det första samlingstillfället och under den period då den ovan beskrivna sperman samlades, men lämnade stationen under stationsveterinärens ansvar under en sammanhängande period på mindre än 14 dagar, och/eller andra hästdjur på seminstationen har kommit i direkt kontakt med hästdjur med lägre hälsostatus. och (6) [II och och De tester som beskrivs i punkt II.3.4 utfördes på prover som togs(7) från donatorhingsten åtminstone en gång per år i början av betäckningssäsongen eller före den första samlingen av sperma som är avsedd för handel med färsk, kyld eller fryst sperma, och minst 14 dagar efter den första dagen i vistelseperioden på minst 30 dagar före den första spermasamlingen, under den period då den sperma som är avsedd för handel med färsk, kyld eller fryst sperma samlades genomgick donatorhingsten de tester som beskrivs i punkt II.3.4 enligt följande: a) För påvisande av infektiös anemi utfördes ett av de tester som beskrivs i punkt II.3.4 senast på ett blodprov som togs(7) högst 90 dagar före samlingen av den ovan beskrivna sperman. b) För påvisande av ekvin virusarterit (1)antingen [utfördes ett av de tester som beskrivs i punkt II senast på ett prov som togs(7) högst 30 dagar före samlingen av den ovan beskrivna sperman.] (1)eller [utfördes ett av de tester som beskrivs i punkt II på en alikvot av hela donatorhingstens sperma som togs(7) högst sex månader före samlingen av den ovan beskrivna sperman och ett blodprov som togs(7) från donatorhingsten under sexmånadersperioden utföll positivt i ett serumneutralisationstest (serumspädning högre än 1:4) för påvisande av ekvin virusarterit.] c) För påvisande av smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM) utfördes ett av de tester som beskrivs i punkt II senast på tre svabbprover som togs(7) högst 60 dagar före samlingen av den ovan beskrivna sperman, (1)antingen [vid två tillfällen med minst sju dagars mellanrum.] (1)eller [vid ett enda tillfälle och genomgick PCR eller realtids-pcr.] ] Donatorhingsten uppfyller inte villkoren i punkt 1.6 a och b i kapitel II i bilaga D till direktiv 92/65/EEG och sperman har samlats för handel med fryst sperma. De tester som beskrivs i punkterna II.3.4.1, II och II utfördes på prover som togs(7) från donatorhingsten åtminstone en gång per år i början av betäckningssäsongen, de tester som beskrivs i punkterna II och II utfördes på prover som togs(7) från donatorhingsten under lagringsperioden för sperman på minst 30 dagar från spermasamlingen och innan sperman avlägsnades från seminstationen, minst 14 dagar och högst 90 dagar efter samlingen av den ovan beskrivna sperman, (1)antingen [de tester för påvisande av ekvin virusarterit som beskrivs i punkt II utfördes på prover som togs(7) under lagringsperioden för sperman på minst 30 dagar från spermasamlingen och innan sperman avlägsnades från seminstationen eller användes, minst 14 dagar och högst 90 dagar efter samlingen av den ovan beskrivna sperman.] (1)eller [icke utsöndrande status för en donatorhingst som är seropositiv för ekvin virusarterit har bekräftats genom ett virusisoleringstest, PCR eller realtids-pcr, som utfördes med negativt resultat på en alikvot av hela donatorhingstens sperma som togs(7) två gånger per år med minst fyra månaders mellanrum och donatorhingsten reagerade med positivt resultat i ett serumneutralisationstest (serumspädning minst 1:4) för ekvin virusarterit.] ] II.3.6. har genomgått de tester som anges i punkt II.3.5 på prover som togs på följande datum: Identifiering av sperma Testprogram Startdatum(7) Datum för provtagning för hälsotester(7) Hingstens vistelse Spermasamling EIA II EVA II CEM II sv 2/ 6

3 2010/470 (2015/261) Sperma från hästdjur del A II. Hälsoinformation II.a. Intygets referensnummer II.b. Lokalt referensnummer Blodprov Spermaprov 1:a prov 2:a prov Del II: Intyg (1)antingen (1)eller II.5. II.5.1. II.5.2. II.5.3. [II.4. Inga antibiotika har tillsatts sperman.] [II.4. Följande antibiotika eller kombination av antibiotika har tillsats för att erhålla en slutkoncentration i den utspädda sperman på minst(8): ] Den ovan beskrivna sperman har samlats, behandlats, lagrats och transporterats under förhållanden som uppfyller kraven i kapitlen II.I.1 och III.I i bilaga D till direktiv 92/65/EEG, då det är fråga om fryst sperma lagrats i minst 30 dagar från spermasamlingen, avsänts till lastningsorten i en förseglad behållare enligt kapitel III.I punkt 1.4 i bilaga D till direktiv 92/65/EEG och behållaren är försedd med det nummer som anges i fält I.23. Anmärkningar Del I: Fält I.12: Fält I.13: Fält I.23: Fält I.31: Ursprungsort ska överensstämma med den seminstation som sperman härstammar från. Bestämmelseort ska överensstämma med den semin- eller spermastation eller den anläggning som är spermans destination. Ange identifiering av container och förseglingsnummer. Givarens identitet ska överensstämma med djurets officiella identifiering. Insamlingsdatum anges i formatet dd/mm/åååå. Del II: Anvisningar för att fylla i tabellen i punkt II.3.6: Förkortningar: EIA-1 Test för påvisande av infektiös anemi (EIA) första tillfället. EIA-2 Test för påvisande av infektiös anemi (EIA) andra tillfället. sv 3/ 6

4 2010/470 (2015/261) Sperma från hästdjur del A II. Hälsoinformation II.a. Intygets referensnummer II.b. Lokalt referensnummer Del II: Intyg EVA-B1 Test för påvisande av ekvin virusarterit (EVA) på blodprov första tillfället. EVA-B2 Test för påvisande av ekvin virusarterit (EVA) på blodprov andra tillfället. EVA-S1 Test för påvisande av ekvin virusarterit (EVA) på spermaprov första tillfället. EVA-S2 Test för påvisande av ekvin virusarterit (EVA) på spermaprov andra tillfället. CEM-11 Test för påvisande av smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM) första tillfället på första provet. CEM-12 Test för påvisande av smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM) första tillfället på andra provet som togs 7 dagar efter CEM-11. CEM-21 Test för påvisande av smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM) andra tillfället på första provet. CEM-22 Test för påvisande av smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM) andra tillfället på andra provet som togs 7 dagar efter CEM-21. Instruktioner: För varje enhet sperma som anges i kolumn A i nedanstående exempel ska testprogrammet (punkterna II.3.5.1, II och/eller II.3.5.3) anges i kolumn B och datumen i kolumnerna C och D. Datumen för provtagning för laboratorietester före den första samlingen av den ovan beskrivna sperman i enlighet med punkterna II.3.5.1, II och II ska anges på övre raden i kolumnerna 5 9 i tabellen, se fälten EIA-1, EVA-B1 eller EVA-S1 och CEM-11 och CEM-12 i nedanstående exempel. Datumen för provtagning för upprepade laboratorietester i enlighet med punkt II eller II ska anges på den undre raden i kolumnerna 5 9 i tabellen, se fälten EIA-2, EVA-B2 eller EVA-S2 och CEM- 21 och CEM-22 i nedanstående exempel. Identifiering av spermatestprogra Startdatum( m 7) Datum för provtagning för hälsotester(7) Hingstens SpermasamEIA EVA CEM II vistelse ling II II Blodprov Spermapro 1:a prov v 2:a prov A B C D EIA-1 EVA-B1 EVA-S1 CEM-11 CEM-12 EIA-2 EVA-B2 EVA-S2 CEM-21 CEM-22 (1) Stryk det som inte är tillämpligt. (2) Endast godkända seminstationer som i enlighet med artikel 11.4 i direktiv 92/65/EEG förtecknas på kommissionens webbplats (3) EGT L 268, , s. 54. (4) EUT L 192, , s. 1. (5) EUT L 165, , s. 1. (6) Stryk de(t) program som inte gäller sändningen. (7) Ange datum i tabellen i punkt II.3.6 (följ anvisningarna i del II i anmärkningarna). (8) Ange namn och koncentrationer. Stämpeln och namnteckningen ska vara i en annan färg än övriga uppgifter i intyget. Officiell veterinär eller officiell inspektör (med versaler): Lokal veterinärenhet: Datum: Stämpel Behörighet: Lokal veterinärenhets nr: Underskrift: sv 4/ 6

5 III.1. Datum för kontroll III.2. Intygets referensnummer:: Hälsointyg för handel inom gemenskapen III.3. Dokumentkontroll: Nej Ja EU-standard Tilläggsgarantier Nationella krav III.4. Identitetskontroll: Nej Ja III.5. Fysisk kontroll: Nej Antal kontrollerade djur III.6. Laboratorietester: Nej Ja Del III: Kontroll III.7. Djurskyddskontroll Nej Ja III.8. Överträdelse av djurskyddsbestämmelser:: III.8.1.Ogiltigt transporttillstånd III.8.2. Transportmedlet uppfyller ej kraven III.8.3. För hög lastningstäthet Genomsnittligt utrymme III.8.4. Regelstridig transporttid III.8.5. Otillräcklig vattning eller utfodring III.8.6. Dålig skötsel av eller försumlighet gentemot djur [sv] III.8.7.Supplementary measures for the journeys of long duration [sv] III.8.8.Certificate of proficiency of the driver [sv] III.8.9.Data registered in the log book III Övrigt III.10. Konsekvenser av transporten på djur Antal döda djur:: Uppskattning: Antal djur som inte är i skick att transporteras:: Uppskattning: Antal djur som har fött eller aborterat:: III.11. Korrigerande åtgärder Datum: Testad med avseende på: Stickprov Misstanke Resultat:: Föreligger ännu inte III.9. Överträdelser av hälsobestämmelserna III.9.1. Intyg saknas/ogiltigt intyg III.9.2. Bristande överensstämmelse med handlingar III.9.3. Ej godkänt land III.9.4. Ej godkänd region/zon III.9.5. Förbjuden djurart III.9.6. Tilläggsgarantier saknas III.9.7. Ej godkänt företag III.9.8. Sjuka eller misstänkta djur III.9.9. Otillfredsställande tester III Ingen eller regelstridig identifiering III Nationella krav är ej uppfyllda III Bestämmelseortens adress felaktig III Övrigt Uppföljning av karantän III Avsändning uppskjuten III Överföring III Karantän III Slakt/avlivning III Destruering av slaktkroppar/produkter III Återsändning III Bearbetning av produkter III Användning av produkterna för andra ändamål Identifikation: III Slakt/Avlivning III Frisläppande III.13. Plats för kontrollen Anläggning Företag Uppsamlingsplats Handelsanläggning Godkända organ Seminstation Hamn Flygplats Utförselställe Under transport Övriga III.14. Officiell veterinär eller officiell inspektör Lokal veterinärenhet (med versaler): Behörighet Lokal veterinärenhets nr Datum: Underskrift: sv 5/ 6

6 PLANERING 1.1 ORGANISATOR namn och adress a) b) 1.2. på person som ansvarar för befordran 1.3. Telefon/fax 2. TOTAL FÖRVÄNTAD LÄNGD (timmar/dagar) 3.1 Avsändningsland och -ort 4.1 Bestämmelseland och -ort 3.2 Datum 3.3 Tidpunkt 4.2 Datum 4.3 Tidpunkt 5.1 Arter 5.2Antal djur 5.3 Veterinärintyg nummer 5.4 Sändningens totala uppskattade vikt (i kg) 5.5 Totalt utrymme som sändningen kräver (i m2) 6. Förteckning över planerade vilo-, omlastnings- och utförselställen 6.1. på platser där djuren skall vila eller lastas om (inklusive utförselställen) Datum 6.2 Ankomst 6.3 Längd (i timmar) Tid 6.4 Transportörens namn och tillståndsnummer (om annan än organisatören) [sv] 6.5 identification 7. Undertecknad organisatör intygar härmed att jag är ansvarig för ovanstående befordran och att jag vidtagit nödvändiga åtgärder för att säkerställa djurens välbefinnande under befordran i enlighet med bestämmelserna i förordning 1/ Organisatörens underskrift a) Organisatör: Se definitionen i artikel 2 q i rådets förordning 1/2005 b) Om organisatören är transportör skall tillståndsnumret anges sv 6/ 6

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning 1 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som för bekämpning av djursjukdomar ställs på sådan sperma från hästdjur som samlas in för inrikeshandel Utfärdad i Helsingfors den 2014 I enlighet

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN: 2000-0987 SSMFS: 2009:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om kontroll av gränsöverskridande transporter av radioaktivt avfall samt använt kärnbränsle

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2000L0053 SV 01.07.2005 004.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2000/53/EG av den18

Läs mer

Landtransport av farligt gods

Landtransport av farligt gods Landtransport av farligt gods 63 Broschyren Landtransport av farligt gods informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och järnväg. Den ger en översikt över allmänna bestämmelser

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Ansvarig utgivare: Generaldirektör Gunnar Alvan Läkemedelsverkets föreskrifter om medicintekniska produkter för in vitro diagnostik; LVFS 2001:7 Utkom

Läs mer

29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31

29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31 29.6.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 180/31 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 604/2013 av den 26 juni 2013 om kriterier och mekanismer för att avgöra vilken medlemsstat som

Läs mer

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran

Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran PUBLIKATIONER OM NÄRINGSLIV OCH INDUSTRI Den nya definitionen av SMF-företag Användarhandbok och mall för försäkran Europeiska kommissionen Europeiska kommissionen, 2006 http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/sme_definition/index_fr.htm

Läs mer

Införsel av hundar och katter till Sverige från och med 1 januari 2012. Version II maj 2012. www.jordbruksverket.se/resameddjur

Införsel av hundar och katter till Sverige från och med 1 januari 2012. Version II maj 2012. www.jordbruksverket.se/resameddjur Införsel av hundar och katter till Sverige från och med 1 januari 2012 Version II maj 2012 www.jordbruksverket.se/resameddjur Grafisk form: Holmbergs i Malmö AB 2012 2 Innehåll Så här fungerar regelverket

Läs mer

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll

Kontrollhandbok för storhushåll. Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll Kontrollhandbok för storhushåll Del 2 Kontrollmetoder och kontrollområden inom storhushåll Innehåll Inledning... 4 1 Kontrollmetoder... 5 1.1 Val av kontrollmetod och frekvens... 6 1.2 Kontrollmetoden

Läs mer

Konventionen om förbud mot utveckling, produktion och lagring av kemiska vapen samt om förstörelse av dessa

Konventionen om förbud mot utveckling, produktion och lagring av kemiska vapen samt om förstörelse av dessa Konventionen om förbud mot utveckling, produktion och lagring av kemiska vapen samt om förstörelse av dessa Antagen i Paris den 13 januari 1993 Trädde i kraft den 29 april 1997 De stater som är parter

Läs mer

Jordbruksinformation 18 2010. Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig

Jordbruksinformation 18 2010. Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig Jordbruksinformation 18 2010 Du är foderföretagare dessa regler gäller för dig Innehåll Du är foderföretagare dessa regler gäller dig... 4 Så här läser du broschyren... 4 Vem är foderföretagare?... 5

Läs mer

Anvisningar för ifyllande av klagoformuläret. I. Vad du bör känna till innan du fyller i klagoformuläret

Anvisningar för ifyllande av klagoformuläret. I. Vad du bör känna till innan du fyller i klagoformuläret SWE 2014/1 Anvisningar för ifyllande av klagoformuläret I. Vad du bör känna till innan du fyller i klagoformuläret Vilka klagomål kan domstolen behandla? Den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna

Läs mer

Avtalsrättsliga aspekter på elektroniska signaturer En fallstudie på Anotopennan

Avtalsrättsliga aspekter på elektroniska signaturer En fallstudie på Anotopennan JURIDISKA FAKULTETEN vid Lunds universitet Fredrik Malm Avtalsrättsliga aspekter på elektroniska signaturer En fallstudie på Anotopennan Examensarbete 20 poäng Handledare: Ulf Maunsbach Ämnesområde: Kommersiell

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering Konsoliderad version av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll (Swedac) föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2010:10) om ackreditering Inledning Tillämpningsområde 1 Dessa föreskrifter tillämpas

Läs mer

Granskning av prospekt

Granskning av prospekt VÄGLEDNING Granskning av prospekt prospekt@fi.se 2012-11-01 INNEHÅLL AVDELNING I, ALLMÄNNA FRÅGESTÄLLNINGAR OM PROSPEKT 4 1. OM VÄGLEDNINGEN 4 2. HANDLÄGGNINGSTID FÖR PROSPEKTGRANSKNING 6 3. VAD ÄR ETT

Läs mer

Frågor och svar om de nya reglerna för att resa med sällskapsdjur

Frågor och svar om de nya reglerna för att resa med sällskapsdjur Frågor och svar Nya regler för att resa med sällskapsdjur i och utanför EU Inledning Den 29 december 2014 infördes nya EU-regler för att resa med sällskapsdjur och nya pass för djuren. Här kan du läsa

Läs mer

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG

SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG Europeiska kommissionen SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet 92/43/EEG M. O Briain SKÖTSEL OCH FÖRVALTNING AV NATURA 2000-OMRÅDEN Artikel 6 i art- och habitatdirektivet

Läs mer

Krav för anläggningar som tillverkar foder för sällskapsdjur av material av animaliskt ursprung

Krav för anläggningar som tillverkar foder för sällskapsdjur av material av animaliskt ursprung Föredragande Hanna Laatio Sida/sidor 1 / 9 Krav för anläggningar som tillverkar foder för sällskapsdjur av material av animaliskt ursprung 1. Inledning I denna anvisning har vi sammanställt information

Läs mer

SPCR 178. Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp

SPCR 178. Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp SPCR 178 Certifieringsregler för System för Kvalitetssäkring av fraktioner från små avlopp SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP Technical Research Institute of Sweden Certifiering - Certification

Läs mer

Riktlinjer för undergruppen katastrofrisk vid sjukförsäkring

Riktlinjer för undergruppen katastrofrisk vid sjukförsäkring EIOPA-BoS-14/176 SV Riktlinjer för undergruppen katastrofrisk vid sjukförsäkring EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Läs mer

Transport av farligt gods

Transport av farligt gods Transport av farligt gods Väg och järnväg 3 1.2 C 1 1203 80 1824 Transport av farligt gods Väg och järnväg Denna broschyr informerar övergripande om de regler som rör transport av farligt gods på väg och

Läs mer

Svensk läkemedelsstandard 2015.2

Svensk läkemedelsstandard 2015.2 Svensk läkemedelsstandard 2015.2 Tillverkning och hantering av hemodialysvätskor och hemofiltrationsvätskor inom sjukvården Postadress/Postal address: P.O. Box 26, SE-751 03 Uppsala, SWEDEN Besöksadress/Visiting

Läs mer

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn

C Höstterminen 2009. Matematik. Elevhäfte KURSPROV. Elevens namn KURSPROV Matematik C Höstterminen 2009 Prov som ska återanvändas omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Avsikten är att detta prov ska kunna återanvändas t o m 2015-12-31.

Läs mer

Med influensstorhet avses storhet som inte är en mätstorhet men som påverkar mätresultatet.

Med influensstorhet avses storhet som inte är en mätstorhet men som påverkar mätresultatet. 2 Bilaga 1 VÄSENTLIGA KRAV PÅ ETT MÄTINSTRUMENT DEFINITIONER Mätstorhet Med mätstorhet avses storhet som ska mätas. Influensstorhet Med influensstorhet avses storhet som inte är en mätstorhet men som påverkar

Läs mer

Kvalitetsprogrammet Arlagården

Kvalitetsprogrammet Arlagården Kvalitetsprogrammet Arlagården Version 4.4 Gäller i Sverige från januari 2015 Språk: Innehållsförteckning Till medlemmen... 4 Arla Foods kvalitetspolicy för gården... 4 Arlagården ingår i Arla Foods strategi

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 24.12.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 352/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107

Läs mer

Australiens krav vid export av produkter av laxfiskar till Australien

Australiens krav vid export av produkter av laxfiskar till Australien LIVSMEDELSVERKET INFORMATION 1 (6) 2012-09-13 Dnr 3761/2011 Kontrollstödsenheten Australiens krav vid export av produkter av laxfiskar till Australien Australiens Animal Quarantine Policy Memorandum (AQPM)

Läs mer

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059)

Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) 1 Frågor och svar om arbetad tid och blanketten Tidsredovisning (FK 3059) Publicerat första gången 2014-08-28 Ändringar och tillägg 2014-10-07 Arbetsgivare/uppdragsgivare 1. Är det någon skillnad mellan

Läs mer

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag

Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Livsmedelskontroll - vårt uppdrag Utbildningsmaterial från Livsmedelsverket - grundkunskaper om livsmedelskontroll Livsmedelsverket, oktober 2014 ISBN: 978 91 7714 2342 4 Layout: Merethe Andersen Foto:

Läs mer

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke

Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke Ansökan om stöd för investering i lagringsplatser av brandskadat virke 1(6) På den här blanketten ansöker du om stöd för investering i lagringsplats för brandskadat virke efter branden i Västmanland den

Läs mer