Hälsointyg för handel inom gemenskapen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Hälsointyg för handel inom gemenskapen"

Transkript

1 I.1. Avsändare Hälsointyg för handel inom gemenskapen I.2. Intygets referensnummer I.2.a. Lokalt referensnummer: I.3. Central behörig myndighet Del I: Uppgifter om sändningen I.4. Lokal behörig myndighetsenhet Land I.5. Mottagare I.6. Nr på tillhörande originalintyg Nr på tillhörande dokument I.7. Handlare Land I.8. Ursprungsland I.9. Ursprungsregion Kod Destinationsland Destinationsregion Kod I.12. Ursprungsort/fiskeplats Besättning Uppsamlingsplats Handelsanläggning Godkända organ Seminstation Godkänd vattenbruksanläggning Team för embryoöverföring Anläggning Övriga I.14. Lastningsort Destinationsort Besättning Uppsamlingsplats Handelsanläggning Godkända organ Seminstation Godkänd vattenbruksanläggning Team för embryoöverföring Anläggning Övriga I.15. Datum och klockslag för avresa I.16. Transportmedel Flyg Fartyg Järnvägsvagn Vägtransport Övriga Identifikation:: Nummer: I.21 Temperatur Rumstemperatur Kyld Fryst I.23. Containernummer/förseglingens nummer I.17. Transportör I.20. Antal/Kvantitet I.22. Antal förpackningar I.25. Djur/produkter som intygas vara avsedda för: Artificiell reproduktion I.26. Transitering genom tredje land I.27. Transitering genom medlemsstaterna Utförselställe Kod Införselställe Gränskontrollstationens nr I.28. Export I.29. Beräknad transporttid Utförselställe Kod I.30. Färdplan Ja Nej I.31. Identifiering av djur Art Donatordjurets identitet Insamlingsdatum Mängd Typ av förpackning sv 1/ 6

2 2010/470 (2015/261) Sperma från hästdjur del A II. Hälsoinformation II.a. Intygets referensnummer II.b. Lokalt referensnummer Del II: Intyg I egenskap av officiell veterinär intygar jag följande: II.1. Den seminstation(2) där den ovan beskrivna sperman samlades, behandlades och lagrades för handel har godkänts av den behöriga myndigheten och står under dennas tillsyn enligt villkoren i kapitlen I.I.1 och I.II.1 i bilaga D till direktiv 92/65/EEG(3). II.1.1. Under den period som sträcker sig från 30 dagar före den första samlingen av den ovan beskrivna sperman till den dag då den färska eller kylda sperman avsändes eller till lagringsperioden på minst 30 dagar för fryst sperma löpte ut gällde följande för seminstationen: II Den var belägen i en medlemsstat eller vid regionalisering i en del av en medlemsstat(1) som inte ansågs vara smittad med afrikansk hästsjukdom enligt artikel 5.2 a och b i direktiv 2009/156/EG(4). II Den uppfyllde villkoren för anläggningar i artikel 4.5 i direktiv 2009/156/EG. II Den omfattade endast hästdjur som var fria från kliniska tecken på ekvin virusarterit och smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM). II.2. Endast hästdjur som uppfyllde villkoren i artiklarna 4 och 5 eller artiklarna i direktiv 2009/156/EG har satts in på stationen. II.3. Den ovan beskrivna sperman har samlats från donatorhingstar som II.3.1. inte visade några kliniska tecken på en infektionssjukdom eller en smittsam sjukdom vid tidpunkten för insättningen på stationen och den dag då sperman samlades, II.3.2. i 30 dagar före samlingen av sperman hade hållits på anläggningar där inga hästdjur hade visat några kliniska tecken på ekvin virusarterit eller smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM) under denna period, II.3.3. inte hade använts för naturlig betäckning under en period på minst 30 dagar före den första spermasamlingen och från de datum för det första provet som avses i punkt II.3.5.1, II eller II till slutet av spermasamlingsperioden, II.3.4. har genomgått följande tester som minst uppfyller kraven i det relevanta kapitlet i OIE:s Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals och som utförts i ett laboratorium som den behöriga myndigheten godkänt och som ingår i laboratoriets ackreditering i enlighet med artikel 12 i förordning (EG) nr 882/2004(5): II För påvisande av infektiös anemi (EIA) ett immunodiffusionstest med agargel (Coggins test) eller Elisa-test för påvisande av infektiös anemi med negativt resultat. II För påvisande av ekvin virusarterit (EVA) (1)antingen [II ett serumneutralisationstest (serumspädning 1:4) med negativt resultat.] (1)och/eller [II ett virusisoleringstest genom PCR eller realtids-pcr som har utförts på en alikvot av hela donatorhingstens sperma med negativt resultat.] II För påvisande av smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM) ett test för identifiering av agens på tre svabbprover som tagits från donatorhingsten vid två tillfällen med minst sju dagars mellanrum åtminstone från förhud, urinrör och fossa glandis. Proverna togs i inget fall tidigare än sju dagar (systemisk behandling) eller 21 dagar (lokal behandling) efter antimikrobiell behandling av donatorhingsten och placerades i ett transportmedium med aktivt kol, t.ex. Amies medium, före avsändning till laboratoriet där de med negativt resultat genomgick ett test för (1)antingen [II isolering av Taylorella equigenitalis efter odling vid mikroaerofila förhållanden i minst sju dagar, och odlingen påbörjades inom 24 timmar från det att proverna togs från donatordjuret eller inom 48 timmar om proverna förvarades svalt under transporten.] (1)och/eller [II påvisande av genomet för Taylorella equigenitalis genom PCR eller realtids-pcr som utfördes inom 48 timmar från det att proverna togs från donatordjuret.] II.3.5. med de i punkt II.3.4 angivna resultaten har genomgått minst ett av testprogrammen i punkterna II.3.5.1, II och II enligt följande: (6) [II Donatorhingsten har vistats på seminstationen oavbrutet under en period på minst 30 dagar före det första samlingstillfället och under den period då den ovan beskrivna sperman samlades, och inga hästdjur på seminstationen har kommit i direkt kontakt med hästdjur med lägre hälsostatus än donatorhingsten. De tester som beskrivs i punkt II.3.4 utfördes på prover som togs(7) från donatorhingsten åtminstone en gång per år i början av betäckningssäsongen eller före den första samlingen av sperma som är avsedd för handel med färsk, kyld eller fryst sperma, och minst 14 dagar efter den första dagen i vistelseperioden på minst 30 dagar före den första spermasamlingen.] (6) [II Donatorhingsten har vistats på seminstationen under en period på minst 30 dagar före det första samlingstillfället och under den period då den ovan beskrivna sperman samlades, men lämnade stationen under stationsveterinärens ansvar under en sammanhängande period på mindre än 14 dagar, och/eller andra hästdjur på seminstationen har kommit i direkt kontakt med hästdjur med lägre hälsostatus. och (6) [II och och De tester som beskrivs i punkt II.3.4 utfördes på prover som togs(7) från donatorhingsten åtminstone en gång per år i början av betäckningssäsongen eller före den första samlingen av sperma som är avsedd för handel med färsk, kyld eller fryst sperma, och minst 14 dagar efter den första dagen i vistelseperioden på minst 30 dagar före den första spermasamlingen, under den period då den sperma som är avsedd för handel med färsk, kyld eller fryst sperma samlades genomgick donatorhingsten de tester som beskrivs i punkt II.3.4 enligt följande: a) För påvisande av infektiös anemi utfördes ett av de tester som beskrivs i punkt II.3.4 senast på ett blodprov som togs(7) högst 90 dagar före samlingen av den ovan beskrivna sperman. b) För påvisande av ekvin virusarterit (1)antingen [utfördes ett av de tester som beskrivs i punkt II senast på ett prov som togs(7) högst 30 dagar före samlingen av den ovan beskrivna sperman.] (1)eller [utfördes ett av de tester som beskrivs i punkt II på en alikvot av hela donatorhingstens sperma som togs(7) högst sex månader före samlingen av den ovan beskrivna sperman och ett blodprov som togs(7) från donatorhingsten under sexmånadersperioden utföll positivt i ett serumneutralisationstest (serumspädning högre än 1:4) för påvisande av ekvin virusarterit.] c) För påvisande av smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM) utfördes ett av de tester som beskrivs i punkt II senast på tre svabbprover som togs(7) högst 60 dagar före samlingen av den ovan beskrivna sperman, (1)antingen [vid två tillfällen med minst sju dagars mellanrum.] (1)eller [vid ett enda tillfälle och genomgick PCR eller realtids-pcr.] ] Donatorhingsten uppfyller inte villkoren i punkt 1.6 a och b i kapitel II i bilaga D till direktiv 92/65/EEG och sperman har samlats för handel med fryst sperma. De tester som beskrivs i punkterna II.3.4.1, II och II utfördes på prover som togs(7) från donatorhingsten åtminstone en gång per år i början av betäckningssäsongen, de tester som beskrivs i punkterna II och II utfördes på prover som togs(7) från donatorhingsten under lagringsperioden för sperman på minst 30 dagar från spermasamlingen och innan sperman avlägsnades från seminstationen, minst 14 dagar och högst 90 dagar efter samlingen av den ovan beskrivna sperman, (1)antingen [de tester för påvisande av ekvin virusarterit som beskrivs i punkt II utfördes på prover som togs(7) under lagringsperioden för sperman på minst 30 dagar från spermasamlingen och innan sperman avlägsnades från seminstationen eller användes, minst 14 dagar och högst 90 dagar efter samlingen av den ovan beskrivna sperman.] (1)eller [icke utsöndrande status för en donatorhingst som är seropositiv för ekvin virusarterit har bekräftats genom ett virusisoleringstest, PCR eller realtids-pcr, som utfördes med negativt resultat på en alikvot av hela donatorhingstens sperma som togs(7) två gånger per år med minst fyra månaders mellanrum och donatorhingsten reagerade med positivt resultat i ett serumneutralisationstest (serumspädning minst 1:4) för ekvin virusarterit.] ] II.3.6. har genomgått de tester som anges i punkt II.3.5 på prover som togs på följande datum: Identifiering av sperma Testprogram Startdatum(7) Datum för provtagning för hälsotester(7) Hingstens vistelse Spermasamling EIA II EVA II CEM II sv 2/ 6

3 2010/470 (2015/261) Sperma från hästdjur del A II. Hälsoinformation II.a. Intygets referensnummer II.b. Lokalt referensnummer Blodprov Spermaprov 1:a prov 2:a prov Del II: Intyg (1)antingen (1)eller II.5. II.5.1. II.5.2. II.5.3. [II.4. Inga antibiotika har tillsatts sperman.] [II.4. Följande antibiotika eller kombination av antibiotika har tillsats för att erhålla en slutkoncentration i den utspädda sperman på minst(8): ] Den ovan beskrivna sperman har samlats, behandlats, lagrats och transporterats under förhållanden som uppfyller kraven i kapitlen II.I.1 och III.I i bilaga D till direktiv 92/65/EEG, då det är fråga om fryst sperma lagrats i minst 30 dagar från spermasamlingen, avsänts till lastningsorten i en förseglad behållare enligt kapitel III.I punkt 1.4 i bilaga D till direktiv 92/65/EEG och behållaren är försedd med det nummer som anges i fält I.23. Anmärkningar Del I: Fält I.12: Fält I.13: Fält I.23: Fält I.31: Ursprungsort ska överensstämma med den seminstation som sperman härstammar från. Bestämmelseort ska överensstämma med den semin- eller spermastation eller den anläggning som är spermans destination. Ange identifiering av container och förseglingsnummer. Givarens identitet ska överensstämma med djurets officiella identifiering. Insamlingsdatum anges i formatet dd/mm/åååå. Del II: Anvisningar för att fylla i tabellen i punkt II.3.6: Förkortningar: EIA-1 Test för påvisande av infektiös anemi (EIA) första tillfället. EIA-2 Test för påvisande av infektiös anemi (EIA) andra tillfället. sv 3/ 6

4 2010/470 (2015/261) Sperma från hästdjur del A II. Hälsoinformation II.a. Intygets referensnummer II.b. Lokalt referensnummer Del II: Intyg EVA-B1 Test för påvisande av ekvin virusarterit (EVA) på blodprov första tillfället. EVA-B2 Test för påvisande av ekvin virusarterit (EVA) på blodprov andra tillfället. EVA-S1 Test för påvisande av ekvin virusarterit (EVA) på spermaprov första tillfället. EVA-S2 Test för påvisande av ekvin virusarterit (EVA) på spermaprov andra tillfället. CEM-11 Test för påvisande av smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM) första tillfället på första provet. CEM-12 Test för påvisande av smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM) första tillfället på andra provet som togs 7 dagar efter CEM-11. CEM-21 Test för påvisande av smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM) andra tillfället på första provet. CEM-22 Test för påvisande av smittsam livmoderinflammation hos häst (CEM) andra tillfället på andra provet som togs 7 dagar efter CEM-21. Instruktioner: För varje enhet sperma som anges i kolumn A i nedanstående exempel ska testprogrammet (punkterna II.3.5.1, II och/eller II.3.5.3) anges i kolumn B och datumen i kolumnerna C och D. Datumen för provtagning för laboratorietester före den första samlingen av den ovan beskrivna sperman i enlighet med punkterna II.3.5.1, II och II ska anges på övre raden i kolumnerna 5 9 i tabellen, se fälten EIA-1, EVA-B1 eller EVA-S1 och CEM-11 och CEM-12 i nedanstående exempel. Datumen för provtagning för upprepade laboratorietester i enlighet med punkt II eller II ska anges på den undre raden i kolumnerna 5 9 i tabellen, se fälten EIA-2, EVA-B2 eller EVA-S2 och CEM- 21 och CEM-22 i nedanstående exempel. Identifiering av spermatestprogra Startdatum( m 7) Datum för provtagning för hälsotester(7) Hingstens SpermasamEIA EVA CEM II vistelse ling II II Blodprov Spermapro 1:a prov v 2:a prov A B C D EIA-1 EVA-B1 EVA-S1 CEM-11 CEM-12 EIA-2 EVA-B2 EVA-S2 CEM-21 CEM-22 (1) Stryk det som inte är tillämpligt. (2) Endast godkända seminstationer som i enlighet med artikel 11.4 i direktiv 92/65/EEG förtecknas på kommissionens webbplats (3) EGT L 268, , s. 54. (4) EUT L 192, , s. 1. (5) EUT L 165, , s. 1. (6) Stryk de(t) program som inte gäller sändningen. (7) Ange datum i tabellen i punkt II.3.6 (följ anvisningarna i del II i anmärkningarna). (8) Ange namn och koncentrationer. Stämpeln och namnteckningen ska vara i en annan färg än övriga uppgifter i intyget. Officiell veterinär eller officiell inspektör (med versaler): Lokal veterinärenhet: Datum: Stämpel Behörighet: Lokal veterinärenhets nr: Underskrift: sv 4/ 6

5 III.1. Datum för kontroll III.2. Intygets referensnummer:: Hälsointyg för handel inom gemenskapen III.3. Dokumentkontroll: Nej Ja EU-standard Tilläggsgarantier Nationella krav III.4. Identitetskontroll: Nej Ja III.5. Fysisk kontroll: Nej Antal kontrollerade djur III.6. Laboratorietester: Nej Ja Del III: Kontroll III.7. Djurskyddskontroll Nej Ja III.8. Överträdelse av djurskyddsbestämmelser:: III.8.1.Ogiltigt transporttillstånd III.8.2. Transportmedlet uppfyller ej kraven III.8.3. För hög lastningstäthet Genomsnittligt utrymme III.8.4. Regelstridig transporttid III.8.5. Otillräcklig vattning eller utfodring III.8.6. Dålig skötsel av eller försumlighet gentemot djur [sv] III.8.7.Supplementary measures for the journeys of long duration [sv] III.8.8.Certificate of proficiency of the driver [sv] III.8.9.Data registered in the log book III Övrigt III.10. Konsekvenser av transporten på djur Antal döda djur:: Uppskattning: Antal djur som inte är i skick att transporteras:: Uppskattning: Antal djur som har fött eller aborterat:: III.11. Korrigerande åtgärder Datum: Testad med avseende på: Stickprov Misstanke Resultat:: Föreligger ännu inte III.9. Överträdelser av hälsobestämmelserna III.9.1. Intyg saknas/ogiltigt intyg III.9.2. Bristande överensstämmelse med handlingar III.9.3. Ej godkänt land III.9.4. Ej godkänd region/zon III.9.5. Förbjuden djurart III.9.6. Tilläggsgarantier saknas III.9.7. Ej godkänt företag III.9.8. Sjuka eller misstänkta djur III.9.9. Otillfredsställande tester III Ingen eller regelstridig identifiering III Nationella krav är ej uppfyllda III Bestämmelseortens adress felaktig III Övrigt Uppföljning av karantän III Avsändning uppskjuten III Överföring III Karantän III Slakt/avlivning III Destruering av slaktkroppar/produkter III Återsändning III Bearbetning av produkter III Användning av produkterna för andra ändamål Identifikation: III Slakt/Avlivning III Frisläppande III.13. Plats för kontrollen Anläggning Företag Uppsamlingsplats Handelsanläggning Godkända organ Seminstation Hamn Flygplats Utförselställe Under transport Övriga III.14. Officiell veterinär eller officiell inspektör Lokal veterinärenhet (med versaler): Behörighet Lokal veterinärenhets nr Datum: Underskrift: sv 5/ 6

6 PLANERING 1.1 ORGANISATOR namn och adress a) b) 1.2. på person som ansvarar för befordran 1.3. Telefon/fax 2. TOTAL FÖRVÄNTAD LÄNGD (timmar/dagar) 3.1 Avsändningsland och -ort 4.1 Bestämmelseland och -ort 3.2 Datum 3.3 Tidpunkt 4.2 Datum 4.3 Tidpunkt 5.1 Arter 5.2Antal djur 5.3 Veterinärintyg nummer 5.4 Sändningens totala uppskattade vikt (i kg) 5.5 Totalt utrymme som sändningen kräver (i m2) 6. Förteckning över planerade vilo-, omlastnings- och utförselställen 6.1. på platser där djuren skall vila eller lastas om (inklusive utförselställen) Datum 6.2 Ankomst 6.3 Längd (i timmar) Tid 6.4 Transportörens namn och tillståndsnummer (om annan än organisatören) [sv] 6.5 identification 7. Undertecknad organisatör intygar härmed att jag är ansvarig för ovanstående befordran och att jag vidtagit nödvändiga åtgärder för att säkerställa djurens välbefinnande under befordran i enlighet med bestämmelserna i förordning 1/ Organisatörens underskrift a) Organisatör: Se definitionen i artikel 2 q i rådets förordning 1/2005 b) Om organisatören är transportör skall tillståndsnumret anges sv 6/ 6

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning 1 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som för bekämpning av djursjukdomar ställs på sådan sperma från hästdjur som samlas in för inrikeshandel Utfärdad i Helsingfors den 2014 I enlighet

Läs mer

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nro 79/05

JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nro 79/05 JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING Nro 79/05 Datum Dnr 9.12.2005 5329/01/2005 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.1.2006 - tills vidare Upphävs Jord- och skogsbruksministeriets förordning om härstamningsbevis

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om utförsel

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om fastställande av djurhälsoregler

Läs mer

Tillämpningskodex Bilaga 37d [792 A] Bilaga 37d. [792 A] (som det hänvisas till i artikel 353.2 b [676])

Tillämpningskodex Bilaga 37d [792 A] Bilaga 37d. [792 A] (som det hänvisas till i artikel 353.2 b [676]) Tillämpningskodex Bilaga 37d [792 A] [792 A] (som det hänvisas till i artikel 353.2 b [676]) Bilaga 37d Del I Reservrutin Kapitel I Allmänna bestämmelser 1. I denna bilaga fastställs särskilda bestämmelser

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46 ISSN 1102-0970 Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS

Läs mer

Information om införsel av nötkreatur till Sverige

Information om införsel av nötkreatur till Sverige 1(11) Version: Enheten för idisslare och gris Mariann Dahlquist Gerd Eklund Information om införsel av nötkreatur till Sverige Jordbruksverket 551 82 Jönköping www.jordbruksverket.se jordbruksverket@jordbruksverket.se

Läs mer

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25

23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 23.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 77/25 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 284/2011 av den 22 mars 2011 om fastställande av särskilda villkor och närmare förfaranden för import av köksredskap

Läs mer

Distriktsveterinärerna tipsar. Information till. Stoägare

Distriktsveterinärerna tipsar. Information till. Stoägare Distriktsveterinärerna tipsar Information till Stoägare Avelssäsongen Våren är här och en ny avelssäsong stundar. Nya drömmar om föl väcks över hela landet hos såväl ston som stoägare. Då det varje år

Läs mer

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 21.2.2011. om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods

KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 21.2.2011. om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.2.2011 K(2011) 909 slutlig KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 21.2.2011 om rapportering av kontroller av vägtransporter av farligt gods SV SV KOMMISSIONENS

Läs mer

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:125) om införsel av fisk, kräftdjur och blötdjur och produkter därav

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:125) om införsel av fisk, kräftdjur och blötdjur och produkter därav Fisk, kräftdjur, blötdjur och produkter därav [8451] Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1995:125) om införsel av fisk, kräftdjur och blötdjur och produkter därav Statens jordbruksverk föreskriver,

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om veterinära

Läs mer

Epizootihandboken_Del II 01 Afrikask hästpest20110315

Epizootihandboken_Del II 01 Afrikask hästpest20110315 1 DEL II KAPITEL 1 AFRIKANSK HÄSTPEST....3 A. Åtgärder vid misstanke om afrikansk hästpest... 3 B. Åtgärder då afrikansk hästpest har konstaterats... 6 C. Skyddsområde och övervakningsområde... 8 D. Vaccination...

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV LAG- OCH DOKU- MENTATIONSKRAV FÖR IMPORTERADE LIVSMEDEL OCH LIVSMEDEL FRÅN EU.

SAMMANSTÄLLNING AV LAG- OCH DOKU- MENTATIONSKRAV FÖR IMPORTERADE LIVSMEDEL OCH LIVSMEDEL FRÅN EU. SAMMANSTÄLLNING AV LAG- OCH DOKU- MENTATIONSKRAV FÖR IMPORTERADE LIVSMEDEL OCH LIVSMEDEL FRÅN EU. Antalet IP Livsmedel-anslutna företag ökar stadigt och vi ser en stor ökning bland företag som är verksamma

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX [...](2012) XXX utkast BILAGA TILL EASA:S YTTRANDE 06/2012 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR / av den XXX om ändring av rådets förordning (EU) nr / om tekniska krav

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel;

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; (H 4) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Omfattning 1

Läs mer

Kommentarer till preliminär rapport DG/SANCO/1271/2000 om ett besök i Sverige den 23-27 oktober 2000 avseende gränskontrollstationer

Kommentarer till preliminär rapport DG/SANCO/1271/2000 om ett besök i Sverige den 23-27 oktober 2000 avseende gränskontrollstationer 1() COMMUNICATION 2001-02-13 Dnr 30-444/00 Swedish Board of Agriculture Department for Animal Production and Health European Commission Dr Bengt Nordblom, Chief Veterinary Officer, Directorate F, Food

Läs mer

1. REGISTRERING SOM IMPORTÖR (JSM förordning 977/2006 13 )

1. REGISTRERING SOM IMPORTÖR (JSM förordning 977/2006 13 ) Föredragande Virva Valle Sida/sidor 1 / 5 Anvisning till foderblandningscentraler och andra aktörer, bl.a. förmedlare, om import av animaliska biprodukter från en annan EU-medlemsstat, Norge eller Schweiz

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om provtagning på djur, m.m.; SFS 2006:815 Utkom från trycket den 21 juni 2006 utfärdad den 8 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:24) om införsel av vissa djur samt sperma, ägg och embryon från vissa djur

Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:24) om införsel av vissa djur samt sperma, ägg och embryon från vissa djur Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 1996:24) om införsel av vissa djur samt sperma, ägg och embryon från vissa djur Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt SJVFS 2008:46. Allmänna bestämmelser

Läs mer

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) L 65/16 Europeiska unionens officiella tidning 13.3.2010 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 212/2010 av den 12 mars 2010 om ändring av förordning (EG) nr 669/2009 om tillämpning av Europaparlamentets och

Läs mer

Information om in- och utförsel av hästdjur 1

Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Enheten för häst, fjäderfä och vilt Information om in- och utförsel av hästdjur 1 Nedan hittar du all information som behövs när du vill importera en häst från ett annat EU- land eller från land utanför

Läs mer

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29)

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) 02318/09/SV WP167 Yttrande 8/2009 Om skydd av personuppgifter insamlade och behandlade av skattefria butiker

Läs mer

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

EUROPEISKA KOMMISSIONEN 2.8.2013 Europeiska unionens officiella tidning C 223/1 (Meddelanden) MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER OCH ORGAN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Riktlinjer för de olika kategorierna av

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 12/IV/2006 K (2006) 1502 slutlig KOMMISSIONENS BESLUT av den 12/IV/2006 om ändring av kommissionens beslut K(2005) 1452 slutlig av den 26 maj 2005 om arkivet

Läs mer

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel;

Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; 1 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel; (H 4) Detta dokument har sammanställts i informationssyfte. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Denna version

Läs mer

Yttrande rörande Statens Jordbruksverks nya föreskrifter om seminverksamhet med hästdjur; SJVFS 2012:6 Saknr M4

Yttrande rörande Statens Jordbruksverks nya föreskrifter om seminverksamhet med hästdjur; SJVFS 2012:6 Saknr M4 1 Jordbruksverket Att. David Slottner, Märta North, Bengt Larsson, Ingrid Eilertz och Helena Kättsröm Enheten för häst, fjäderfä och vilt 551 82 JÖNKÖPING Yttrande rörande Statens Jordbruksverks nya föreskrifter

Läs mer

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen

Förslag till RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till den tekniska utvecklingen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 23.6.2011 KOM(2011) 377 slutlig 2011/0164 (NLE) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III

Läs mer

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll

Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll LIVSMEDELSVERKET PROMEMORIA 1 (5) Kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om offentlig kontroll Bakgrund Europeiska unionens kommission har den 6 maj lagt fram fyra förslag

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE hos får och getter

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av TSE hos får och getter JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr 25/2013 Datum Dnr 2.12.2013 2303/14/2013 Ikraftträdande och giltighetstid 1.1.2014 -tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I

BILAGA II. Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I BILAGA II Information om statligt stöd som undantas enligt denna förordning DEL I ska tillhandahållas genom kommissionens fastställda IT-applikation enligt vad som föreskrivs i artikel 11 Stödreferens

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 10.7.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 175/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 605/2010 av den 2 juli 2010 om djur- och folkhälsovillkoren samt villkoren

Läs mer

Handel inom EU med utrotningshotade djurarter

Handel inom EU med utrotningshotade djurarter Handel inom EU med utrotningshotade djurarter Oktober 2009 I hela världen finns det över 5 000 djurarter och 28 000 växtarter som nu är starkt utrotningshotade. För att skydda och bevara dessa för framtiden

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2006R0865 SV 27.09.2012 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 865/2006 av den 4 maj

Läs mer

BILAGOR. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr /

BILAGOR. till. KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.5.2015 C(2015) 2874 final ANNEXES 5 to 10 BILAGOR till KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU

Läs mer

Import/införsel av får och getter information till djurägare

Import/införsel av får och getter information till djurägare Enheten för idisslare och gris 036-15 50 00 vx Version: 2015-06-25 Import/införsel av får och getter information till djurägare Allmän information Information om införsel av får och get Handel med djur

Läs mer

Mervärdesskatteförordning (1994:223)

Mervärdesskatteförordning (1994:223) Mervärdesskatteförordning (1994:223) Allmänna bestämmelser 1 [6501] Uttryck som används i denna förordning har samma innebörd som i mervärdesskattelagen (1994:200) ([6001] o.f.). Vad som i förordningen

Läs mer

Läkemedelsverkets författningssamling

Läkemedelsverkets författningssamling Läkemedelsverkets författningssamling ISSN 1101-5225 Utgivare: Generaldirektör Christina Rångemark Åkerman Föreskrifter om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2009:13) om förordnande och utlämnande

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

FÖRSÄKRAN FÖR FLYTTSAKSTULLFRIHET

FÖRSÄKRAN FÖR FLYTTSAKSTULLFRIHET FÖRSÄKRAN FÖR FLYTTSAKSTULLFRIHET Tullkontor/tullid Innan du fyller i blanketten kan du gå in på vår webbplats, tullverket.se/flytta till Sverige från ett land utanför EU och läsa om skillnaden mellan

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 31.3.2015 SV L 86/13 EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) 2015/534 av den 17 mars 2015 om rapportering av finansiell tillsynsinformation (ECB/2015/13) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2010D0022 SV 16.05.2012 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 25 november 2010

Läs mer

Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med och av tekniskt bistånd Förordningens innehåll 1 [2451] I denna förordning finns föreskrifter om sådan kontroll av produkter med och kontroll av tekniskt

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU)

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) L 337/46 KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1255/2014 av den 17 juli 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem

Läs mer

Marknadskontroll av fönster

Marknadskontroll av fönster INFORMATION Datum 2015-05-07 Diarienummer 605/2015 Till tillverkare, importörer och distributörer av fönster Marknadskontroll av fönster Allmänt om marknadskontroll av fönster Boverket kommer under 2015

Läs mer

TRACES. Användarhandbok Införselhandlingar Del I. Avsedd för Ekonomiska aktörer (EU/Efta tullombud, lastansvariga)

TRACES. Användarhandbok Införselhandlingar Del I. Avsedd för Ekonomiska aktörer (EU/Efta tullombud, lastansvariga) Användarhandbok Införselhandlingar Del I Avsedd för Ekonomiska aktörer (EU/Efta tullombud, lastansvariga) Inlämning av I. CVED Gemensamma veterinärhandlingar vid införsel II. CED Gemensamma handlingar

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2009R1010 SV 01.03.2013 003.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1010/2009 av den 22 oktober

Läs mer

Riktlinjer för undergruppen katastrofrisk vid sjukförsäkring

Riktlinjer för undergruppen katastrofrisk vid sjukförsäkring EIOPA-BoS-14/176 SV Riktlinjer för undergruppen katastrofrisk vid sjukförsäkring EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email:

Läs mer

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter

Arbetsgrupp för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORAT XV Inre marknad och finansiella tjänster Fri rörlighet för informationstjänster. Bolagsrätt och finansiell information. Fri rörlighet för information, datasäkerhet

Läs mer

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket

Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket 1(6) JORDBRUKSVERKETS INTERNA REGLER Dnr 5.1.17-4405/15 2015-05-21 Arbetsinstruktion för officiella veterinärer anställda av Jordbruksverket Jordbruksverkets interna regler är bindande och måste följas

Läs mer

Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR

Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR Jordbruksverkets vägledning IMPORT AV OLJOR Interventionsenheten februari 2007 Innehållsförteckning 1. INLEDNING...2 2. LAGSTIFTNING...3 3. PRODUKTER INOM VARUOMRÅDET...4 4. IMPORT...5 4.1 GRÄNSSKYDD...5

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 21.10.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0995/2002 ingiven av Stylianos Zambetakis (grekisk medborgare) för föreningen för

Läs mer

Frågor och svar om de nya reglerna för att resa med sällskapsdjur

Frågor och svar om de nya reglerna för att resa med sällskapsdjur Frågor och svar Nya regler för att resa med sällskapsdjur i och utanför EU Inledning Den 29 december 2014 infördes nya EU-regler för att resa med sällskapsdjur och nya pass för djuren. Här kan du läsa

Läs mer

Anvisning för tryckning av garantibevis i packeriet

Anvisning för tryckning av garantibevis i packeriet Föredragande Ritva Vallivaara-Pasto Sida/sidor 1 /9 Anvisning för tryckning av garantibevis i packeriet En myndighets verksamhet ska bygga på en befogenhet som föreskrivs i lag, och lagen ska noggrant

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2008R0767 SV 18.10.2013 002.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 767/2008

Läs mer

Summarisk utförseldeklaration IE 615

Summarisk utförseldeklaration IE 615 AREX-kundanvisning 15 Summarisk utförseldeklaration www.tulli.fi Version 2.0, 12.4.2013 Ersätter version 1.0, 29.12.2011 Summarisk utförseldeklaration IE 615 Sammandrag I de fall där det för varor som

Läs mer

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL);

Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); Transportstyrelsens föreskrifter om certifikat, flygskolor och instruktörsutbildning för ultralätt flygplan (UL); beslutade den 15 mars 2013. Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 4 kap.

Läs mer

Eviras anvisning 16031/1/sv. Märkningar för identifikation av fiskeriprodukter och handlingar som skall åtfölja fiskeriprodukter

Eviras anvisning 16031/1/sv. Märkningar för identifikation av fiskeriprodukter och handlingar som skall åtfölja fiskeriprodukter Eviras anvisning 16031/1/sv Märkningar för identifikation av fiskeriprodukter och handlingar som skall åtfölja fiskeriprodukter Sida/sidor 1 / 6 Märkningar för identifikation av fiskeriprodukter och handlingar

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 130/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om djursjukdomar och till vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition föreslås

Läs mer

EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX. PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING

EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX. PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING SJUNDE RAMPROGRAMMET EFR BIDRAGSAVTAL NR XXX PROJEKTETS TITEL [FÖRKORTNING eller KORTFORM] STÖD TILL SPETSFORSKNING [Europeiska gemenskapen] ( gemenskapen ), företrädd av [Europeiska gemenskapernas kommission

Läs mer

CITES - the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora

CITES - the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora CITES - the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora undertecknades 1973 i Washington D.C. och trädde i kraft 1975 CITES är en internationell överenskommelse mellan

Läs mer

Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr Tel.nr. Aktörens FO-nummer eller personnummer eller RF-nummer

Inspektionen verkställd av Tjänsteställning Vet.nr Tel.nr. Aktörens FO-nummer eller personnummer eller RF-nummer Försummelserna i de med kursiv märkta punkterna kan leda till stödavdrag. DJURSKYDDSINSPEKTION SVIN I 48 i djurskyddslagen (247/1996) avsedd utredning om iakttagande av minimikraven för skydd av svin enligt

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping, tel: 036-15 50 00 telefax: 036-19 05 46, telex: 70991 SJV-S ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter () om kontroll

Läs mer

Statens räddningsverks föreskrifter om erkännande av behörighetsgivande utländsk utbildning m.m.

Statens räddningsverks föreskrifter om erkännande av behörighetsgivande utländsk utbildning m.m. Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks föreskrifter om erkännande av behörighetsgivande utländsk utbildning m.m.

Läs mer

4 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272).

4 EUT L 353, 31.12.2008, s. 1 (Celex 32008R1272). Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2007:185) om producentansvar för bilar; SFS 2010:347 Utkom från trycket den 19 maj 2010 utfärdad den 6 maj 2010. Regeringen föreskriver

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 20.1.2005 KOM(2005) 7 slutlig. RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET KOMMISSIONENS FJÄRDE RAPPORT OM STATISTIK ÖVER ANTALET DJUR SOM

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 3.9.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 228/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 878/2011 av den 2 september 2011 om ändring av förordning (EU) nr 442/2011 om

Läs mer

Australiens krav vid export av produkter av laxfiskar till Australien

Australiens krav vid export av produkter av laxfiskar till Australien LIVSMEDELSVERKET INFORMATION 1 (6) 2012-09-13 Dnr 3761/2011 Kontrollstödsenheten Australiens krav vid export av produkter av laxfiskar till Australien Australiens Animal Quarantine Policy Memorandum (AQPM)

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.09.2003 KOM(2003)546 slutlig KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Om läget när det gäller förbuden mot utfodring av animalieproduktionens djur med animaliskt

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 147/2003 av den 27 januari 2003 om vissa restriktiva åtgärder mot Somalia

Rådets förordning (EG) nr 147/2003 av den 27 januari 2003 om vissa restriktiva åtgärder mot Somalia Förordning 147/2003, Somalia [10281] Somalia Rådets förordning (EG) nr 147/2003 av den 27 januari 2003 om vissa restriktiva åtgärder mot Somalia EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

Ta bort blinkers: Sammanfattning. Hälsa och välbefinnande hos europeiska hästdjur 2015. En rapport om World Horse Welfare och Eurogroup for Animals

Ta bort blinkers: Sammanfattning. Hälsa och välbefinnande hos europeiska hästdjur 2015. En rapport om World Horse Welfare och Eurogroup for Animals Ta bort blinkers: Hälsa och välbefinnande hos europeiska hästdjur 2015 Sammanfattning En rapport om World Horse Welfare och Eurogroup for Animals Sammanfattning och kommentarer Denna rapport syftar till

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:1563) om tobaksskatt; SFS 2012:676 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 15 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

L 90/4 Europeiska unionens officiella tidning 28.3.2013

L 90/4 Europeiska unionens officiella tidning 28.3.2013 L 90/4 Europeiska unionens officiella tidning 28.3.2013 RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 296/2013 av den 26 mars 2013 om ändring av förordning (EG) nr 329/2007 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/0142(COD) 18.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 Förslag till yttrande Harald Ettl (PE416.293v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

Riktlinjer för avgränsning av försäkringsavtal

Riktlinjer för avgränsning av försäkringsavtal EIOPA-BoS-14/165 SV Riktlinjer för avgränsning av försäkringsavtal EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Läs mer

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II

P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II P6_TA-PROV(2005)0329 Arbetstagares hälsa och säkerhet: exponering för optisk strålning ***II Europaparlamentets lagstiftningsresolution om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets

Läs mer

En vägledning för tillsyn på export av blybatterier

En vägledning för tillsyn på export av blybatterier EN VÄGLEDNING FÖR TILLSYN PÅ EXPORT AV BLYBATTERIER En vägledning för tillsyn på export av blybatterier Den här tillsynsvägledningen riktar sig till dig som utövar tillsyn på verksamheter som hanterar

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN) 1. Inflöden 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om likviditetsinflöden mätt under de närmaste

Läs mer

Vägverkets författningssamling

Vägverkets författningssamling Vägverkets författningssamling Vägverkets föreskrifter om ändring i föreskrifterna (VVFS 2003:22) om bilar och släpvagnar som dras av bilar; Utkom från trycket den 13 mars 2008 beslutade den 10 mars 2008.

Läs mer

Stöd för privat lagring av nötkött

Stöd för privat lagring av nötkött Jordbruksverkets vägledning Stöd för privat lagring av nötkött Interventionsenheten Juni 2002 VG2:27 Jordbruksverkets vägledningar kan beställas från: Jordbruksverket Blankettförrådet 551 82 JÖNKÖPING

Läs mer

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning

Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Certifiering (EG-typkontroll) av personlig skyddsutrustning i kategori II och III, för CE-märkning Inledning Detta är en information, utarbetad av SP, som kan användas som hjälpmedel för att sammanställa

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION SEK(2005) 479 SLUTLIG BRYSSEL DEN 15.04.2005 ALLMÄNNA BUDGETEN - BUDGETÅRET 2005 AVSNITT III - KOMMISSIONEN AVDELNING 01 ANSLAGSÖVERFÖRING NR DEC11/2005 OBLIGATORISKA

Läs mer

Livsmedelsverkets författningssamling

Livsmedelsverkets författningssamling Livsmedelsverkets författningssamling ISSN 1651-3533 Föreskrifter om ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 1998:30) om avgifter för veterinära besiktningar och kontroller vid slakterier, styckningsanläggningar

Läs mer

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1107/2006. av den 5 juli 2006

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1107/2006. av den 5 juli 2006 26.7.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 204/1 I (Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1107/2006 av den 5 juli 2006 om rättigheter

Läs mer

Tulldag Malmö den 2 oktober 2012

Tulldag Malmö den 2 oktober 2012 Tulldag Malmö den 2 oktober 2012 1. Omprövning av tillstånd till förenklade förfaranden 2. Projekt Avi_ImEx elektronisk anmälan import / underrättelse export Berör alla företag som efter omprövning får

Läs mer

Ska du börja importera kött?

Ska du börja importera kött? Ska du börja importera kött? Ska du börja importera kött? Den här broschyren vänder sig till dig som vill börja importera kött yrkesmässigt. Här får du information om vad du behöver tänka på. Kött är ett

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 08.06.2006 KOM(2006) 280 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att införa en särskild åtgärd som avviker från artikel

Läs mer