ANSLAG/BEVIS Protokollet år justerat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet år justerat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Plats och t1d stadshuset, kl Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande, Anna Johansson (M) Ewa F Thorstenson (M), Rune Larsson (M) Jaan Kello (M) Britt-Marie Sjöberg (C), ordförande, Benkt-Eric Lindh (Fp) Petter Jönsson (Fp) Eva-Lott Gram (Kd) Pierre Ryden (S) Bodil Hedin (S) AMelie Nilsson (8) Claes Hagström (S) Liselotte Karlsson (8) Christer Haagman (Mp) TJänstgörande ersattare Lars Glad (M) för Catrin Hulmarker (M), Maria Wennborg (M) för Ewa F Thorstenson (M), Jörgen Fransson (S), för Annelie Nilsson (S) Me1ja Wester (S) för Liselotte Karlsson (S) Ovriga deltagande Sesidan två Utses att JUstera Pierre Ryden (S) Justenngen s plats och tid staelshuset Underskrifter sekreterare.. ~~.... Edvm Eld1oim Paragrafer Ordförande Justerare ANSLAG/BEVIS Protokollet år justerat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag Organ Sammantrådesdatum Datum för anslags uppsattande Förvaringsplats för protokollet Datumför anslags nedtagande Undersknft

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrådesdatum 2 övriga deltagande Marie Lindberg (S), ej tjänstgörande ersättare Sture Anderson (Fp), ej tjänstgörande ersättare Gert Franzen (C), ej tjänstgörande ersättare Fredrik Belline (V), ej tjänstgörande ersättare Maria Wennborg (M), ej tjänstgörande ersättare, Lars Glad (M), ej tjänstgörande ersättare, Calle Eliasson, samhällsbyggnadschef, 122 Lisbeth Göthberg, kommunchef Edvin Ekholm, kommunsekreterare

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum 3 Ks 120 Val av protokolljusterare s beslut beslutar att utse Pierre Ryden (S) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

4 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 Sammantradesdatum Ks 121 Dagordning K ommunstyrelsens beslut beslutar att: två stycken sekretessärenden tillkommer, samt i övrigt fastställa dagordningen.

5 S1da SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 Ks Tilläggsbudget för exploatering s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att tilläggsanslå 4.5 mkr till potten för strategiska markinköp. Reservation Petter Jönsson (Fp), Benkt-Eric Lindh (Fp), Eva-Lott Gram (Kd) och Britt-Marie Sjöberg (C) reserverar sig mot beslutet. Jäv Catrin HuJmarker (M) deltar inte i ärendets handläggning på grund av jäv. Yrkanden. Socialdemokraterna genom Pierre Ryden (S), Christer Haagman (Mp), Anna Johansson (M), Jaan Kello (M) och Lars Glad (M) yrkar bifall till föreliggande förslag. Petter Jönsson (Fp), Maria Wennborg (M), Britt-Marie Sjöberg (C) och Eva-Lott Gram (Kd) yrkar avslag till föreliggande förslag. Bes/ utsgång Ordföranden ställer förslaget om bifall mot förslaget om avslag och fitmer att kommunstyrelsen beslutar att avslå föreliggande förslag till beslut. Omröstning begärs. godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för bifall till föreliggande förslag. Nej-röst för avslag till föreliggande förslag. Omröstningsresultat Med l O ja-röster mot 5 nej -röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med föreliggande förslag (Bilaga A).

6 S1da SAMMANTRÄDESPROTOKOLL forts Ks Föredragande Samhällsbyggnadschef Calle Eliasson. Bakgrund För att kunna förvärva strategiskt viktig mark bedömer förvaltningen att ett tillskott om 4.5 mkr behövs i potten för strategiska markinköp. Ärendet har beretts i allmänna utskottet Handling Samhällsbyggnadschefens skrivelse

7 t1hjo Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 Ks Remissvar gällande förslag till trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst s beslut beslutar att ställa sig bakom förslaget till trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst för åren Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Bakgrund Kollektivtrafikrådet Skaraborg har tagit fram ett förslag till trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och rik sfärdtjänst för åren Programmet gäller för de samverkande kommunerna; Essunga, Falköping, Grästorp, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara. Trafikförsörjningsprogrammet har skickats ut på remiss till kommunerna. Svar önskas senast den 17 september Den arbetsgrupp som arbetat med programmet har bestått av skaraborgsområdets handläggargrupp för särskild kollektivtrafik. Därmed har kollektivtrafikkontoret för Hjo, Tibro och Karlsborg varit delaktiga i processen och har inget att invända mot förslaget. Handling Trafikplanerarens skrivelse : Förslag till trafikförsörjni n g~t~rogram för färdtjänst och riksfärdtjänst Hjo Reumatikerföenings skrivelse Delges Koll ektivtrafikkontoret Kollektivtrafikrådet Skaraborg

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ks Redovisning av ej slutberedda motioner s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga redovisningen till handlingarna. Bakgrund Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 35 ska kommunstyrelsen redovisa en förteckning över de motioner som inte är fårdigberedda. Ärendet har beretts i allmänna utskottet Handling Kommunsekreterarens skrivelse

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 Sammantradesdatum Kom m unstyreisen Ks Karlsborgs kommuns ansökan om medlemskap i kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att Karlsborgs kommun får ingå i Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) från och med l januari 2013, samt att anta därav tillkomna ändringar i förbundsordningen. Bakgrund Karlsborgs kommun har den 2 feb ruari 2011 ansökt om medlemskap i kommunalförbundet. Inträde önskas senast den l januari Direktionen beslutade den 2 december 2011 att översända ett pm angående förutsättningarna'för Karlsborgs kommuns inträde i MiUösamverkan Östra Skaraborg till Karlsborgs kommun för accepterande. Kommunfullmäktige i Karl sborg har den25mars 2012, 22, accepterat erbjudandet om medlemskap i Milj ösamverkan Östra Skaraborg. Enligt kommunalförbundets förbundsordning, 25, står det att om ytterligare kommun önskar bli medlem i kommunalförbundet ska ansökan behandlas av förbundsdirektionen. Förbundsdirektionen kan föreslå att ny medlem får ingå i kommunalförbundet. Beslut om ny medlems inträde i kommunalförbundet fattas i kommunfull mäktige hos medlemmarna. Ny medlem har antagits när samtliga fullmäktigebeslut fattats samt en ny förbundsordning undertecknats av förbundsmedlemmarna. Ärendet har beretts i allmänna utskottet Handling Miljösamverkan Östra Skaraborg, direktionens l 0112 med bilagor.

10 Soda SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ks Principer för finansiering och kostnadsfördelning mellan medlemskommunerna i Räddningstjänst Östra Skaraborg vid större investeringar s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna det förslag till finansieringsprinciper och kostnadsfördelning för större investeringar som direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg antog den 31 maj 201 2, 36. Yrkande Britt-Marie Sjöberg (C) yrkar bifall till föreliggande förslag. Bakgrund Direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg vill att medlemskommunerna beslutar godkänna det förslag ti ll finansieringsprinciper och kostnadsfördelning för större investeringar som utarbetats aven arbetsgrupp och som direktionen fö r RÖS har antagit. Förslaget redovisas i sin helhet i den bilagda rapporten som arbetsgruppen upprättat den l O april Ärendet har beretts i allmäru1a utskottet Handling Räddningstjänstens skrivelse med bilagor. Ekonomichefens skrivelser och

11 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 Ks Oljeskyddsplan s beslut beslutar att: anta före liggande oljeskyddsplan, samt uppdra åt säkerhetssamordnaren att tillsammans med Räddningstjänsten Östra Skaraborg löpande revidera planen. Bakgrund Kommuner som har kustrem sor som gränsar mot statligt vatten (kustfarvatten, Vänern, Vättern och Mälaren) skall upprätta oljeskyddsplan för hantering av oljepåslag mot land. Omhändertagandet av ett oljepåslag sönderfaller ansvarsmässigt i två delar; räddningstjänstskedet (för vilket Räddningstjänsten Östra Skaraborg har ansvaret) och saneringsskedet (för vilket kommunen har ansvaret). Denna riktlinje ( oljeskyddsplan) består av två delar; räddningstjänstskedet och saneringsskedet Den första delen är gemensam för de fyra kommunerna (räddningstjänstskedet), medan den andra är helt kommunspecifik (saneringsskedet). Riktlinjen är framtagen som ett gemensamt dokument för räddningstjänstförbundet och kommunerna. Ärendet har beretts i allmänna utskottet Handling säkerhetssamordnarens skrivelse Förslag till oljeskyddsplan. Delges Räddningstjänsten Östra Skaraborg säkerhetssamordnaren

12 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 Ks Förlängning av hjälpmedelsavtal s beslut beslutar att: godkänna förlängning av avtalet om hj älpmedelsförsörj ning till 30 september 2015 enligt VästKoms fö rslag, ge vård- och omsorgschefen Jonas Engelbrektsson i uppdrag att teckna avtal om fö rlängning av hj älpmedelsförsötjning med Västra Götalandsregionens fö rvaltning Regi onservice, samt till ersättare utse Cami ll a Söderberg-Wiktorin, enhetschef för Hälso- och sjukvårdsenheten. Bakgrund Sedan l mars 2010 gäller det nuvarande avtalet om hjälpmedelsförsörjning i Västra Götaland. Avtalets kunder är länets samtliga 49 kommuner och de förvaltningar inom Västra Götalandsregionen som förskriver hjälpmedel. Leverantör är Västt a Götalandsregionens förvaltning Regionservice genom Hj älpmedelscentralen i Västra Götaland. Avtalet gäller till den 30 september 2013 med möjlighet till förlängning till och med 30 september En uppföljning av avtalet har genomförts av kunderna genom en extern resurs, Ernst & Young, vilken ligger till grund för beslutet. Slutsatsen är att de tre målen, leveranssäkerhet, patientsäkerhet och tillgänglighet har uppnåtts till acceptabla nivåer och att kunderna önskar fortsätta att tillämpa och vidareutveckla det befintliga avtalet. Ärendet har beretts i omvårdnadsutskottet Handling VästKoms skrivelse V år d- och omsorgschefens skrivelse Delges Ks förvaltning/vård och omsorg VästKom

13 S1da SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 Ks Remiss: Atärdsvalsstudie för korsning väg 49/194 Huseby, Skövde s beslut beslutar att yttra sig enligt förvaltningens förslag. Yrkanden Petter Jönsson (Fp), Pierre Ryden (S), Jörgen Fransson (S), Britt-Marie Sjöberg (C), Eva-Lott Gram (Kd) och Jaan Kello (M) yrkar att kommunstyrelse beslutar yttra sig enligt förvaltningens förslag. Bakgrund Korsningen i Huseby utanför Skövde, har under lång tid uppmärksammats av berörda kommuner som problematisk. Vid framtagande av förslag till åtgärder på det utpekade arbets- och studiependlingsstråk, stråk 5, som innefattar korsningen i Huseby, presenterades därför förslag från kommunerna på en cirkulationsplats. När Trafikverket lämnade in förslagen på åtgärder i detta stråk till Västra Götalandsregionen för beslut, framkom tveksamhet om just en cirkulationsplats är bästa korsningslösning i Huseby. Trafikverket fick då i uppgift att titta vidare på detta, vilket resulterade i föreliggande åtgärdsvalsstudie för Husebykarset Denna studie är tänkt att ge bättre underlag för beslut om lämpliga åtgärder för problematiken i Huseby och möjlighet att gå vidare med beslut om åtgärder i det utpekade stråket. Studien är översänd på remiss och sista svarsdag är den 30 september. Handling Trafikverkets remiss Åtgärdsvalsstudie för korsning väg Huseby, Skövde. Arbetsingenj örens skrivelse Delges Trafikverket Ks fö rvaltning/samhällsbyggnad ({

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ks Partiell inlösen av pensionsutfästelse s beslut fares lår kommunfullmäktige besluta att: ge ekonomichef delegation att i slutet av belasta resultatet med ett engångsbelopp inklusive löneskatt under fårutsättning att nuvarande ekonomiska forutsättningar i finansforvattningen kvarstår, samt engångsbeloppet får endast betalas ut om kommunen uppfyller kommunallagens krav på en ekonomi i balans i samband med budgetuppfoljning nr 5 i november. Yrkande Benkt-Eric Lindh (Fp) yrkar bifall till föreliggande förslag. Bakgrund En av kommunfullmäktiges finansiella imiktningar är att det ska finnas en beredskap för framtida ökningar av pensionsskulden. Ur denna inriktning är det kortsiktiga målet att årligen pröva möjligheten till partiell inlösen av pensionsskulden. I samband med budgetuppföljningarna under året har ett överskott prognostiserats i Hjo kommun. Överskott i finansförvaltningen ska normalt användas till att stärka kommunens långsiktiga handlingskraft och/eller finansiella ställning. Genom att göra en inlösen förbättras beredskapen för de framtida pensionsutbetalningarna. Utifrån den plan som finns i Hjo kommun avseende investeringar behöver kommunen nyupplåna successivt kommande år. En annan strategi är att mildra detta nyupplåningsbehov. Detta kan göras genom att låta dessa engångsintäkter kvarstå i ett högre resultat och dänned förstärks likviditeten och lånebehovet dämpas. Om en minskning av låneskulden istället för en amortering av pensionsskulden leder till ytterligare lånefinansierade åtaganden blir den ekonomiska handlingskraften och möjligheten att påverka framtida val inte förbättrad d.v.s. det framtida ekonomiska handlingsberedskapen förstärks inte för kommande generationer. En amortering på pensionsskulden stärker med säkerhet handlingsutrymmet. Ärendet har beretts i allmänna utskottet Handling Ekonomichefens skrivelse

15 Soda SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ks sekretessärende Arendet är hemligstämplat enligt sekretesslagen 7 kap 4.

16 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 Ks sekretessärende Arendet är hemligstämplat enligt sekretesslagen 7 kap 4.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Sida 17 Ks Delegeringsbeslut s beslut Kornmunstyrelsen beslutar att godkä1ma redovisningen av delegeringsbeslut Barn- oclz utbildning Delegationsbeslut skola/barnomsorg: Datum Vård och omsorg Ar ende Beviljande av vårdnadsbidrag Beviljande av vårdnadsbidrag Beviljande av vårdnadsbidrag Beviljande av vårdnadsbidrag Delegat BU-chef BU-chef BU-chef BU-chef Delegationsbeslutjuli enligt SoL, LSS, LoF, LoRF och RA R: 3500 Bostadsanpassningsbidrag, bifall 3520 BAB reparation, bifall 4000 H emtjänst, bifall 4300 Särskilt boende, bifall 4400 Trygghetslarm, servicetjänst 4500 Trygghetslarm, bifall 5000 Yäxelvård, bifa ll 5100 Korttidsplats, bifall 5102 Korttidsplats, avslag 5200 Kolttidsplats i väntan på Säbo 6100 Ledsagarservice 9 3 LSS, bifall 6300 Avlösarservice 9 5 LSS, bifall 7600 Boendestöd 4 l SoL, bifall 7602 Boendestöd 4 l SoL, avslag Avgiftsbeslut l 8 4 l l l 9

18 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 Sammantradesdatum forts Ks Delegationsbeslut augusti 2012 enligt SoL, LSS, LoF, LoRF och BAB: 3500 Bostadsanpassningsbidrag, bifall 3520 BAB reparation, bifall Hemtjänst, bifa ll Särski lt boende, bifall Särskilt boende, avslag l 4400 Trygghetslarm, servicetjänst Dagverksamhet, bifall K01ttidsplats, bifall Korttidsplats, i väntan på SÄBO Ledsagarservice 9 3 LSS, bifall Kontaktperson 9 4 LSS, bifall Kontaktperson 9 4 LSS, avslag 6600 Boende vuxna, särskild service l Dagverksamhet, psyk, bifall Boendestöd 4 l SoL, bifall 2 xx79 Överklagan i rätt tid xx82 Överklagande, avslag l xx84 Överklagande, överlämnande l Avgiftsbeslut 29 Utskotten Allmänna utskottet Barn- och ungdomsutskottet Omvårdnadsutskottet Tekniska utskottet

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Sida 19 Ks 134 Anmälningsärenden l. Säkerhetssamordnaren: Riskanalys Hjo kommun ( ). 2. Säkerhetssamordnaren: Särskild förmågebedönming dricksvatten 20 12, Hjo kommun ( ) 3. Lantbrukarnas Riksförbund: Brev från angående upphandling av mat. 4. Revisorerna: Information om aktuell granskning av Hjo kommuns verksamhet riktad mot barn med särskilda behov. 5. Länsstyrelsen Västra Götaland: Information om hantering av prövningsärenden enligt kap 9 miljöbalken. 6. Länsstyrelsen Västra Götaland: Bostadsmarknadsanalys för Västra Götalands län Samordningsförbundet SkövdeHjo T i Borg: Delårsbokslut per ( ).

20 HJO KOMMUN Bilaga A KOMMUNSTYRELSEN Närvaro- och voteringslista den 19 september Votering avseende Votering avseende När- _ _ 122 i _Qrotokollet i protokollet Namn varande Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår LEDAMÖTER 1. Catrin Hulmarker, ordförande M - 2. Anna Johansson M Ewa F Thorstenson M - 4. Rune Larsson M Jaan Kello M Britt-Marie Sjöberg, 1:e vice ordf c Benkt-Eric Lindh Fp Petter Jönsson Fp Eva-Lott Gram K d Pierre Ryden, 2:e vice ordf s Bodil Hedin s Annelie Nilsson s - 13 Claes Hag ström s Liselotte Karlsson s Christer Haagman M p 1 1 ERSÄTTARE 16. Lars Glad M Kerstin Strandbergh M 18. Maria Wennborg M Ann-Christine Fredriksson M 20. Gert Franzen c 21. David Eliasson c 22. Sture Anderson Fp 23. David Olsson K d 24. Michael Kihlström K d 25. Jörgen Fransson s Roger Krona s 27. Merja Wester s Marie Lindberg Andersson s 29. Fredrik Bellina v 30. Anna-Karin Fredriksson M p ANTAL ~ O--

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Plats och tod Stadshuset, kl1 3.15-16.15 (ajournering 14.50-15.15) Beslutande Ledamöter Catrin HuJmarker (M), ordförande Ewa F Thorstenson (M) Rune Larsson (M) Lars G lad (M)

Läs mer

f} HJO ch;;;~i~~ o;~;;;,b (3 unst~skr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

f} HJO ch;;;~i~~ o;~;;;,b (3 unst~skr SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. f} HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 14-02-27 Plats och tid stadshuset, kl 16.30-17.1 o Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Ewa F Thorstenson (M) Rune Larsson (M) Lars Glad (M) Ann-Christine

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-11-01 S1da Platsochtid Medborgarhuset Park, kl 18.30-20.15 Beslutande Sesidan två ö vriga deltagande Gunnar Ekfeldt (S), ordförande patientnämnden, 71 Ann-Charlotte Josefsson,

Läs mer

Sammanträdesdatum ~... ~ ... ~... ~...-:-:-:-: ANSLAG/BEVIS P rot kallet ar justerat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum ~... ~ ... ~... ~...-:-:-:-: ANSLAG/BEVIS P rot kallet ar justerat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 14-01-30 Sida Plats och hd stadshuset, kl 13.15-17.45 Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Rune Larsson (M) Britt-Marie Sjöberg (C) Benkt-Eric Lindh (Fp) Eva-Lott

Läs mer

Sammanträdesdatum Tjänstgörande ersattare. ANSLAG/BEVIS Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum Tjänstgörande ersattare. ANSLAG/BEVIS Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Plats och tid stadshuset, kl 13. 15-19.15 Beslutande Ledamöter Catrin Hutmarker (M), ordförande Anna Johansson (M) Ewa F Thorstenson (M) Rune Larsson (M) J aan Kel! o (M) Britt-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Stadshuset, kl 13.15-16.10 (ajournering 14.25-15.05) Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att justera Pierre

Läs mer

~e(ts.. :k... H. ,.-.. Oi;;it~'HH~HHHHHHH ~.. ~.V~.1.Pt:L... ~l1jm... HH... HH... ,_ peiieriö;;ssö;; ~ H... H ~~~~t~ö1v~~/

~e(ts.. :k... H. ,.-.. Oi;;it~'HH~HHHHHHH ~.. ~.V~.1.Pt:L... ~l1jm... HH... HH... ,_ peiieriö;;ssö;; ~ H... H ~~~~t~ö1v~~/ SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Medborgarhuset Park, kl 18.30-18.50 Beslutande Se sidan två Övriga deltagande Alf-Göran Waldenvik, kommunchef Olof Fredholm, kommunsekreterare Utses at! justera Justeringens

Läs mer

Sammantradesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag.

Sammantradesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Sida Plats och tid stadshuset, kl 13.30-17.30 Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Anna Fransson (M) Britt-Marie Sjöberg (C) Benkt-Eric Lindh (Fp)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l Platsochtid StadShUSet, kl 8.30-12.15 (ajournering 9.40-10.10) Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Anna J o harrsson (M) Britt-Marie Sjöberg (C) Benkt-Eric Lindh (Fp) Eva-Lott Gram

Läs mer

Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Platsochtid Medborgarhuset Park, kl 18.30-19.30 Beslutande Sesidan två Övriga deltagande Håkan Karlsson, VD Hjo Energi, 94 PG Ylander, projektledare Hjo 600 år, 94 Lisbeth Göthberg,

Läs mer

Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l Plats och tid Medborgarhuset Park, kl 17.30-19.45 Beslutande Sesidan två Ovriga deltagande Lennart Andersson, ekonomichef, 75 Lisbeth Göthberg, kommunchef Edvin Ekholm, kommunsekreterare

Läs mer

J... . ') U;J'' i. ...QÅJ\LL0.\i\l1/vL~VY~V...(. -~~~ 7 Ordforande,..Michael Kihlström \ / J. Ä,,.. t / ... )...~... :.

J... . ') U;J'' i. ...QÅJ\LL0.\i\l1/vL~VY~V...(. -~~~ 7 Ordforande,..Michael Kihlström \ / J. Ä,,.. t / ... )...~... :. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida l Platsochtid Medborgarhuset Park, kl18.30-19.15 Beslutande Sesidan två övriga deltagande Håkan Karlsson, VD Hjo Energi, 200 Lisbeth Göthberg, kommunchef Edvin Ekholm, kommunsekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum Stadshuset, kl , ajournering kl

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum Stadshuset, kl , ajournering kl t1hjo SAMMANTRÄDES PROTOKOLL l Plats och tid Stadshuset, kl 16.00-17.20, ajournering kl 16.40-17.00 Beslulande Ledamöter Catrin HuImarker (M), ordförande Tore Nolberger (M) Ewa F Thorstenson (M) Britt-Marie

Läs mer

Sammantradesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är JUsterat Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sammantradesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är JUsterat Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Sida Plats och ltd stadshuset, kl 08.30-11.00 Beslutande Ledarnoter Catrin Hulmarker (M), ordförande Rune Larsson (M) Britt-Marie Sjöberg (C) Benkt-Eric Lindh (Fp)

Läs mer

Sammantradesdatum 20J

Sammantradesdatum 20J SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum 20J2-10-04 Plats och tod Medborgarhuset Park, kl 18.30-20.15 Bestutande Sesidan två Övriga deltagande Frida Blomqvist, trafikplanerare, 60 Cm oline Johansson, trafikplanerare,

Läs mer

Sammanträdesdatum stadshuset, kl (ajournering )

Sammanträdesdatum stadshuset, kl (ajournering ) tihjo SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l Plats och tid stadshuset, kl13.15-17.15 (ajournering 14.45-15.15) Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Catrin Hulmarker (M), ordförande Anna J o hans son (M) Ewa F

Läs mer

HJO KOMMUN Kommunfullmäktige

HJO KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Medborgarhuset Park, kl 18.30-19.00 Beslutande Samtliga ordinarie ledamöter utom: Ida Hägne ( s) Jörgen Fransson (s) Karl Johan Froh (m) Anna Johansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammantrådesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammantrådesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammantrådesdatum Sida l Platsochbd StadShUSet, kl 8.30-16.00 (ajournering 10.00-10.30, 12.00-13.00) Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Anna Johansson (M) Britt-Marie Sjöberg (C) Benkt-Eric

Läs mer

Sammanträdesdatum _... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum _... ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Beslutande stadshuset, kl 08.30-12.30 Ledamöter Catrin HuJmarker (M), ordförande Anna Fransson (M) Pierre Ryden (S) Marie Lindberg (S) Eva-Lott Gram (K d) Britt-Marie

Läs mer

HJO. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fullmäktigesalen i Stadshuset, kl (ajournering )

HJO. Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fullmäktigesalen i Stadshuset, kl (ajournering ) Sidan l (9) Plats och tid Fullmäktigesalen i Stadshuset, kl 13.15-15.00 (ajournering 14.15-14.45) Besluunde Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Ewa F Thorstenson (M) Jeannette Berglund (M) Ann-Christine

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l Platsoch hd StadShUSet, Sammanträdesrummet Öringen, kj. 8.30-12.00 (ajournering 9.30-9.50) Beslutande Ledamöter Catrin HuJmarker (M), ordförande Anna Johansson (M) Britt-Marie Sjöberg

Läs mer

SA MMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum

SA MMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum SA MMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Platsochtid Medborgarhuset Park, kl 18.30-19.30 Bestutande Sesidan två Övriga deltagande Måns Lindell, Vätternvårdsförbundet, 18 Edvin Ekholm, kommunsekreterare Utses att justera

Läs mer

HJO KOMMUN Kommunfullmäktige

HJO KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDES PROTOKOLL l Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 18.30-20.30 Beslutande Samtliga ordinarie ledamöter utom: Ersättare I deras ställe tjänstgör: Gert F ranzen (c) Eva-Lott Gram (kd) Pierre

Läs mer

'fi'hjo '~~ ' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

'fi'hjo '~~ ' SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 'fi'hjo SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantr

Läs mer

t3hjo \ftm~ ans!~ '""~ M,.. ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG/BEVIS Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag.

t3hjo \ftm~ ans!~ '~ M,.. ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG/BEVIS Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag. t3hjo SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Sida Plats och tid stadshuset, kl 13.15-16.00 Beslutande Ledamöter Catrin Hutmarker (M), ordförande Anna Johansson (M) Ewa F Thorstenson (M) Rune Larsson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sld n l (6) Pfau och tid Öringen, Stadshuset, kl 08.30- l 0.45 Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Britt-Marie Sjöberg (C) Petter Jönsson (Fp) Eva-Lott Gram (Kd) Pierre Robert Ryden (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammantradesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammantradesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum 20 14-04-29 Sida Platsoch l id Fullmäktigesalen, stadshuset, kl 18.30-22.00 (ajournering 20.40-20.50) Beslutande Sesidan två Övriga deltagande Rune Eriksson, säkerhetssamordnare,

Läs mer

Kommunstyrelsens allmänna utskott

Kommunstyrelsens allmänna utskott 20 17-11-24 Sidan l (6) Plau och tid Harren, Stadshuset, kl 9.00- l 1.30 Beslutande Övriga delagande ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Britt-Marie Sjöberg (C) Petter Jönsson (L) Eva-Lott Gram

Läs mer

Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS ProtokoDet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS ProtokoDet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL PJatsoch tid Stadshuset, kl 1300-14.35 BesllJlande Ledamöter Tore Nolberger (M) ordförande Lars Newman (Kd) Pierre Ryden (S) Övriga deltagande Catrin Hulmarker (M), ersättare Annica

Läs mer

Sammantradesdatum

Sammantradesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum 2013-10-3 1 Sida Platsochtid Medborgarhuset Park, kl 18.30-20.1 O Beslutande Sesidan två övriga deltagande Håkan Karlsson, VD Hjo Energi, 69 Per Johansson, personalchef,

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida l Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-12.00, 13.00-16.30 Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Tore Nolberger (M) Britt-Marie Sjöberg (C) Petter Jönsson (Fp)

Läs mer

~=~:~[BKih~:öm ~.. '1f~...

~=~:~[BKih~:öm ~.. '1f~... SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Medborgarhuset Park, kl 18.30-21.30 Beslutande Se sidan två Övriga deltagande Maria Fast, säkerhetssamordnare, 86 Hans Dahlin, upphandlingsehef Skövde kemmun,

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida l Kom m u n fullmäktige Platsoch tid Medborgarhuset Park, kl 18.30-20.00 Beslutande Sesidan två ö vriga deltagande Marie-Louise Fahlström Lindblad, kultur- och fritidschef, 80

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. SammantrMesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag,

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. SammantrMesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag, SAMMANTRÄDES PROTOKOLL SammantrMesdatum 1 Plats och tid Stadshuset, kl 8.30-12.30. Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Tore Nolberger (M) Britt-Marie Sjöberg (C) Petter Jönsson (Fp) Eva-Lott

Läs mer

d,/ HJO KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

d,/ HJO KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Medborgarhuset Park, kl 18.30-21.05 Beslutande Samtliga ordinarie ledamöter utom: Ersättare I deras ställe tjänstgör: Knut Indebetou (m) Gert Franzen (c)

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträdesrum,

Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, 16.00-20.25 Deltagande Beslutande Gert Franzen (c), ordfärande Jaan Kello (m) Anna Johansson (m) Rune Larsson (m) Benkt-Eric

Läs mer

Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats ochtid Medborgarhuset Park, kl 18.30-21.30 Bestutande Sesidan två övriga dettagande Edvin Ekholm, kommunsekreterare Utses att justera Justenngans plats och tid Knut Indebetou

Läs mer

Sammantrådesdatum Tjänstgörande ersattare. ANSLAG/BEVIS Protokollet år justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Sammantrådesdatum Tjänstgörande ersattare. ANSLAG/BEVIS Protokollet år justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrådesdatum 2014-11 -19 Sida l Plats och tid stadshuset, kl13.15-15.45 Beslutande Ledamöter Catrin HuJmarker (M), ordförande, Ewa F Thorstenson (M) Rune Larsson (M) Lars Glad

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-08-31. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2009-08-31. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. l Plats och tid Medborgarhuset Park, kl 18.30-20.30 Beslutande Se sidan två Övriga deltagande Göran Anderberg, räddningschefrös, 77 Camilla Ehrenflod, stadsarkitekt, 77 Alf-Göran Waldenvik, kommunchef

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Plats och tid Svarvaren, måndagen den 12 februari 2018 kl 08:30-10:00 ande Rolf Eriksson (S), Ordförande Peter Lindroth (S) Catrin Hulmarker (M) Alda Danial (L) Anders Ståhl (L) (ersätter Kjell Sjölund

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum t) HJO SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 13-10-03 Sida l Plats och tid Medborgarhuset Park, kl 18.30-20.30 Beslutande Sesidan två Övriga dellagande Sonja Lej mark, förbundschef Miljösamverkan Östra Skaraborg, 55

Läs mer

~hrij ~O ffa(~~~ cejvdoiú ~ j(~k:> æl1xi0fi~~ JI~ ~ TIBRO KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott. -:E--,' k$'7~" SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

~hrij ~O ffa(~~~ cejvdoiú ~ j(~k:> æl1xi0fi~~ JI~ ~ TIBRO KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott. -:E--,' k$'7~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL --------... c----- ~ TIBRO KOMMUN 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Bildhuggaren, kl. 08: 15-12:00 Beslutande Claes Jägevall (FP) PeO Andersson (M) Stefan Larsson (KD) Rolf Eriksson (S) Anne-Marie Wahlström

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Stadshuset, kl. 13: 3 0-1 7: 00 Besllutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordförande Rune Larsson (M) Gert Franzen (C) Liselotte Karlsson (S) Merja Wester (S)

Läs mer

~~t~n~d~t:}~~~;-;~ ~.:;J~M.C::\å!):'.~~.I.. :.i..~.<...

~~t~n~d~t:}~~~;-;~ ~.:;J~M.C::\å!):'.~~.I.. :.i..~.<... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Stadshuset, kl 8.30-14.30 (ajournering 12.00-13.00) Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Anna Johansson (M), 37-40 Britt-Marie Sjöberg (C), 37-40

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bam- och ungdomsutskott 2008-11-12. Kommunstyrelsens sammanträdesrum, StadshusetkI17.00-20.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bam- och ungdomsutskott 2008-11-12. Kommunstyrelsens sammanträdesrum, StadshusetkI17.00-20. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens bam- och ungdomsutskott 2008-11-12 Sida 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, StadshusetkI17.00-20.10 Beslutande Ledamöter Gert Franzen (c), ordfärande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Öringen, stadshuset, kl l 0.45

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Öringen, stadshuset, kl l 0.45 2018-01 -3 1 Sidan l (6) Plats och tid Öringen, stadshuset, kl. 08.30- l 0.45 Beslutande ledamöter Ewa F Thorstenson (M) ordförande Stefan Aleniusson (M) Britt-Marie Sjöberg (C) Benkt-Erik Lind (L) Jörgen

Läs mer

c;kwuekf SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG/BEVIS Protokollet är JUsterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

c;kwuekf SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ANSLAG/BEVIS Protokollet är JUsterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida l Kom m unstyreisen Platsochbd StadShUSet, kl 13.}5- }7.30 (ajournering 15.50-16.15, 16.50-17.00) Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M) Anna Johansson (M) Ewa F Thorstenson

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-12.00 Beslutande Ledamöter Ewa F Thorstenson (M), ordförande Kerstin Strandberg (M) Sture Anderson (Fp) Annelie Nilsson (S) Tjänstgörande ersättare Gert Franzen (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL SAMMANTRÄDES PROTOKOLL l K()mmunstyr~lsen~ allmänpa lltsk()tt Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-12.00, 13.00-17.00 Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Tore Nolberger (M) Britt-Marie

Läs mer

1t~~anSli.kY~. Christina Grahn

1t~~anSli.kY~. Christina Grahn l Plats och tid Medborgarhuset Park, kl18.30-21.00 Beslutande Se sidan två Övriga deltagande Jörgen Hansson, ekonomichef, 66 Björn Bröne, miljö- och bygglovnämndens ordförande, 69 Alf-Göran Waldenvik,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagillils genom anslag.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagillils genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Platsochtid stadshuset, Sammanträdesrummet Öringen, kl. 13:30-17:} o BesHutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordförande Gert Franzen (C) Liselotte Karlsson (S) M etja Wester

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fullmäktigesalen i Stadshuset, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Fullmäktigesalen i Stadshuset, kl 2016-05- 11 Sidan l ( 16) Plau och tid Fullmäktigesalen i Stadshuset, kl 13.15-16.00 Beslutande l edamöter Tjänstgörande ersättare Catrin Hulmarker (M). ordförande Ewa F Thorstenson (M) Jeannette Berglund

Läs mer

~. Culr-k SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. ... Fri a Wilgotson

~. Culr-k SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. ... Fri a Wilgotson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-10-15 Plats och tid StadShUSet, Sammanträdesrummet Öringen, kl. 13 : 30-~6: 00 Beslutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordförande Ann-Christine Fredriksson (M) Gert Franzen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL B-salen, Medborgarhuset Park, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL B-salen, Medborgarhuset Park, kl w HJO 20 15-02-26 Sidan l ( l O) Plau och tid B-salen, Medborgarhuset Park, kl 18.30-19.30 Beslutmde Sesidan 2 Övriga deltagande Rickard Johansson, förbundsdirektör RÖS, 85 Hans lngbert, räddningschef

Läs mer

Miljösamverkan östra Skaraborg, Billingen kl. 14.00-15.50. T i bro Falköping Falköping Hjo

Miljösamverkan östra Skaraborg, Billingen kl. 14.00-15.50. T i bro Falköping Falköping Hjo Plats och tid Miljösamverkan östra Skaraborg, Billingen kl. 14.00-15.50 Deltagande ande Claes lägevall (FP) Conny Johansson (S) Håkan Arnesson (M) Piene Ryden (S) Rolf Eriksson (S) T i bro Falköping Falköping

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protok ollet är justerat. Justeringen har tillkännagivils genom anslag.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protok ollet är justerat. Justeringen har tillkännagivils genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida l Plats och l id stadshuset, Öringen, kl. 13:30-17:00 Beslutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordförande Rune Larsson (M) Ann-Christine Fredriksson (M) Gert

Läs mer

Sammanträdesd atum Lars Glad (M) Christer Haagman (M p) ' ~. -~ -...(...'-... ~,~Li~JLL~~luL'~v~t\ -J... Ichael KilT (;;{.._.._,'r/...

Sammanträdesd atum Lars Glad (M) Christer Haagman (M p) ' ~. -~ -...(...'-... ~,~Li~JLL~~luL'~v~t\ -J... Ichael KilT (;;{.._.._,'r/... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesd atum Sida l Platsoch bd Med borgarhuset Park, kl 18.3 O - 20. 15 Beslutande Sesidan två Övriga deltagande Maria Berg, ekonom Jörgen Hansson, ekonomichef Lisbeth Göthberg,

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bam- och ungdomsutskott Kommunstyrelsens sammanträdesrum,

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens bam- och ungdomsutskott Kommunstyrelsens sammanträdesrum, SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Kommunstyrelsens bam- och ungdomsutskott 2008-06-18 Sida 1 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, 17.00-19.50 Deltagande Beslutande Gert Franzen (c), ordförande Jaan Kello

Läs mer

HJO. Kommunstyrelsen. :.--;:z., - /',L~. ~/ l /L~-"(. c L c c: (~ c. Fullmäktigesalen, Stadshuset, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

HJO. Kommunstyrelsen. :.--;:z., - /',L~. ~/ l /L~-(. c L c c: (~ c. Fullmäktigesalen, Stadshuset, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. HJO Plau och tid 2015-10-28 Fullmäktigesalen, Stadshuset, kl 13. 15-14.45 Sidan l (7) Beslutande LedilmÖter Catrin Hulmarker (M), ordförande Ewa F Thorstenson (M) Jeannette Berglund (M) Ann-Christine Fredriksson

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Sida 1 (14) Plats och tid Bonaren, tisdagen den 4 september 2018 kl 14:00-15:10 ande Rolf Eriksson (S), ordförande Peter Lindroth (S) Catrin Hulmarker (M) 32-35 Alda Danial (L) Kjell Sjölund (C) Pierre

Läs mer

HJO KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott

HJO KOMMUN Kommunstyrelsens tekniska utskott SAMMANTRÄDES PROTOKOLL l Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.15-15. 10 Beslutande Tore Nolberger (m), ordförande Catrin Hulmarker ( m) Pierre R yden ( s) Ersättare Övriga deltagande Calle Eliasson,

Läs mer

-~;~ H -~ ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. stadshuset, Öringen, kl. 13:30-16:00

-~;~ H -~ ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott. stadshuset, Öringen, kl. 13:30-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Plats och tid stadshuset, Öringen, kl. 13:30-16:00 Beslutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordförande Rune Larsson (M) Ann-Christine Fredriksson (M) Gert Franzen (C), Liselotte

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Sida 1 (22) Plats och tid Svarvaren, tisdagen den 24 april 2018 kl 14:00-15:50 ande Rolf Eriksson (S), Ordförande Peter Lindroth (S) Catrin Hulmarker (M) Alda Danial (L) Kjell Sjölund (C) Ej tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Medborgarhuset, Lilla Park, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Medborgarhuset, Lilla Park, kl SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 17-10-1 2 Sidan l ( l O) P1ats och tid Medborgarhuset, Lilla Park, kl 18.30-20.00 Beslutande Sesidan 2 ÖVrlp delt pnde Lars Persson, förbundsdirektör Avfallshantering Östra Skaraborg,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Platsoch tid StadShUSet, Sammanträdesrummet Öringen, kl. 13:30-16:15 Beslutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordförande Christer Klang (M) Ann-Christine Fredriksson (M) Geti Franzen (C) Liselotte Karl

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott 2008-12-03

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens barn- och ungdomsutskott 2008-12-03 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida Plats och tid Beslutande Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset kl 13.30-15.50 ajournering kl 14.45-14.50 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Gert Franzen (c), ordfärande

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Stadshuset, kl. 13:15-16:35 Besllutande Ledamöter Gert Franzen (C), ordförande Jaan KelIo (M) Anna Johansson (M) Rune Larsson (M) Benkt-Eric Lindh (Fp) Ida Hägne (S) 46-47, 49-50 Tjänstgörande

Läs mer

"""'-~'- -~.:...=...:l...c: :9JJA

'-~'- -~.:...=...:l...c: :9JJA 20 17-0 1-25 Sidan l (6) Plau och tid Öringen, Stadshuset, kl. 08.30 - l 1.05 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättue Övriga deltogande Ewa F Thorstenson (M) ordförande Stefan Aleniusson (M) Britt-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Stadshuset, kl. l3: 3 0-16: 15 Besllutande Ledamöter Petter Jönsson (Fp), ordförande Rune Larsson (M) Jaan Kello (M) Gert Franzen (C) Liselotte Karlsson (S) Merja

Läs mer

~~i1~q. I K~mmUn~yte~ns. HJO KOMMUN Kommunfullmäktige. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

~~i1~q. I K~mmUn~yte~ns. HJO KOMMUN Kommunfullmäktige. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Stadshuset, kl 18.30 19.40 Deltagande Beslutande Samtliga ordinarie ledamöter utom: Ersättare I deras ställe tjänstgör: Knut Indebetou (m) Catrin Hulmarker (m) Claes

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-11.20. Ajournering kl 09.30-09.45 1 Beslutande Ledamöter Ewa F Thorstenson (M), ordförande Kerstin Strandberg

Läs mer

Kristina Lundgren, kommunchef Ulf Jansson, ekonomichef Josefin Karlsson, kommunsekreterare. Sekreterare Paragrafer

Kristina Lundgren, kommunchef Ulf Jansson, ekonomichef Josefin Karlsson, kommunsekreterare. Sekreterare Paragrafer Plats och tid Inredia, måndagen den 26 september 2016 kl 18:00-19.05 Beslutande Se närvarolista på sida 2 Övriga deltagande Kristina Lundgren, kommunchef Ulf Jansson, ekonomichef Josefin Karlsson, kommunsekreterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKO LL

SAMMANTRÄDESPROTOKO LL %,t;.'e}w C SAMMANTRÄDESPROTOKO LL Sidan l (7) Plats och tid Siken, Stadshuset, kl 14.15-17.45 Beslutande Ledamöter Catrin Hul marker (M), ordförande Britt-Marie Sjöberg (C) Petter Jönsson (Fp) Eva-Lott

Läs mer

Medborgarhuset Park, kl , ajournering ,

Medborgarhuset Park, kl , ajournering , SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdarum 1 Plats och tid Medborgarhuset Park, kl 18.30-20.50, ajournering 19.40-19.50, 20.35-20.40 Deltagande Beslutande Samtliga ordinarie ledamöter utom: Tjänstgörande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Öringen, Stadshuset i samband med budgetberedningens sammanträde ANSLAG

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Öringen, Stadshuset i samband med budgetberedningens sammanträde ANSLAG Sidan l (6) Plats och tid Öringen, Stadshuset i samband med budgetberedningens sammanträde Beslutande ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Britt-Marie Sjöberg (C) Petter Jönsson (L) Eva-Lott Gram

Läs mer

HJO KOMMUN Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott

HJO KOMMUN Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida l Plats och tid Deltagande Vall gården 16.00-19. 10 Beslutande Ewa F. Thorstensson (m), ordförande Malin Davidsson (m) Kerstin Strandberg (m) Rutger Gram (kd) Jörgen Fransson

Läs mer

/, / - /AJ. Kommunstyrelsens allmänna utskott. Siken, Stadshuset, kl l sekreterare~ Edvin Ekholm SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

/, / - /AJ. Kommunstyrelsens allmänna utskott. Siken, Stadshuset, kl l sekreterare~ Edvin Ekholm SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 16-1 0-06 Sidan l (8) Plau och tid Siken, Stadshuset, kl 08.30 - l 1.30 Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarl

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-12.00 Beslutande Ledamöter Ewa F Thorstenson (M), ordförande Kerstin Strandberg (M) Lars-Erik SondelI (C) Annelie Nilsson (S) Claes Hagström (S) Tjänstgörande ledamöter

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Medborgarhuset Park, kl 18.30-19.45 Beslutande Se sidan två Övriga deltagande Alf-Göran Waldenvik, kommunchef Edvin Ekholm, kommunsekreterare Utses att justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesdatum stadshuset, kl l (ajournering , )

Sammanträdesdatum stadshuset, kl l (ajournering , ) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Plats och tid stadshuset, kl l 0.00-17.15 (ajournering 12.00-13.00, 15.15-15.45) Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Anna Johansson (M) Ewa F Thorstenson (M)

Läs mer

,jr "CJ ~ HJO KOMMUN Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott. (t. ~~ f. ...\r./~.~~(ct.. ~~~~?!.~... SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum S-19 1

,jr CJ ~ HJO KOMMUN Kommunstyrelsens omvårdnadsutskott. (t. ~~ f. ...\r./~.~~(ct.. ~~~~?!.~... SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum S-19 1 Sida SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 2008-0S-19 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 16.00-19.1S Beslutande Ewa F. Thorstensson (m), ordförande Kerstin Strandberg (m) Lars-Erik Sondell (c) Jörgen Fransson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesrummet Öringen i Stadshuset, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesrummet Öringen i Stadshuset, kl Sidan l (22) Plats och tid Sammanträdesrummet Öringen i Stadshuset, kl. 13.15-15.55 Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Ann-Christine Fredriksson (M) Ewa F Thorstenson (M) Lars Glad (M)

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Plats och tid Tibro kommun Bonaren, tisdagen den 7 februari 2017 kl 14:00-15:45. ande Rolf Eriksson (S), Ordförande Peter Lindroth (S) Alda Danial (L) Kjell Sjölund (C) Pierre Rydén (S) Britt-Marie Sjöberg

Läs mer

Kollektivtrafiknämnden

Kollektivtrafiknämnden Plats och tid Tibro kommun Bonaren, tisdagen den 6 september 2016 kl 14:00-15:45. ande Rolf Eriksson (S), Ordförande Alda Danial (L) Kjell Sjölund (C) Pierre Rydén (S) Britt-Marie Sjöberg (C) (ersätter

Läs mer

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Fullmäktigesalen, Stadshuset, kl Protokollet är justerat. Jus eringen har tillkännagiviu genom anslag.

SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Fullmäktigesalen, Stadshuset, kl Protokollet är justerat. Jus eringen har tillkännagiviu genom anslag. tf SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Slcl.an ( 14) Plats och tid Fullmäktigesalen, Stadshuset, kl 13.15-16.35 Sesluunde Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Rune Larsson (M) Ewa F Thorstenson (M) Jeannette Berglund

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträdesrum, SO. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunstyrelsens sammanträdesrum, SO. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens barn- och ungdoms utskott Sida 1 2008-01-23 Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, 16.00-19. SO Deltagande Beslutande Gert Franzen ( c), ordfärande Jaan Kello (m) Anna Johansson

Läs mer

Sammanträdesrummet Öringen i Stadshuset, kl

Sammanträdesrummet Öringen i Stadshuset, kl Sidan l ( 17) Plats och tid Sammanträdesrummet Öringen i Stadshuset, kl 13.15-17.00 Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Ewa F Thorstenson (M) Jeannette Berglund (M) Ann-Christine Fredriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum 201 2-10-3 1 Plats och tid stadshuset, kll3.15-15.00 Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Atma JohanssoA-fM1 Ewa F Thorstenson (M) Rune Larsson

Läs mer

T i bro Falköping Falköping Hjo Skövde T i bro

T i bro Falköping Falköping Hjo Skövde T i bro 2011-12-02 Plats och tid Billingen, MÖS kl. 13.00-15.05 Deltagande ande Claes lägevall Conny Johansson Håkan Amesson Pierre Ryden Marie Ekman Rolf E liksson T i bro Falköping Falköping Hjo Skövde T i bro

Läs mer

HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott 2008-04-23

HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott 2008-04-23 Kommunstyrelsens allmänna utskott 2008-04-23 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 08.30 12.40 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m), 48-65 Britt-Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum Ordforande Michael Kihlström 10id.td/~...,... Justerare Knut Indebetou Anders Thornblad

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum Ordforande Michael Kihlström 10id.td/~...,... Justerare Knut Indebetou Anders Thornblad SAMMANTRÄDES PROTOKOLL l Plats och tid Medborgarehuset Park, kl 18.30-21.45 Beslutande Se sidan två Övriga deltagande Per-OlofWestIin, VD Hjo Energi AB, 40 Alf-Göran Waldenvik, kommunchef Olof Fredholm,

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Medborgarhuset Park, kl 18.30-19.50 (ajournering 19.30-19.35) Beslutande Se sidan två Övriga deltagande Lisbeth Göthberg, kommunchef Edvin Ekholm, kommunsekreterare

Läs mer

Öringen, stadshuset, kl

Öringen, stadshuset, kl SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL 20 17-05-31 Sid;m l (8) P1ats och tid Öringen, stadshuset, kl 13.15-16.30 Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Britt-Marie Sjöberg (C) Petter Jönsson (L) Eva-Lott

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-12.30 Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Tore Nolberger (M) Britt-Marie Sjöberg (C) Pierre Ryden (S) Bo Svensson (S) Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, kl 08.30-11.10. Ajournering kl 09.30-09.45 l Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ewa F Thorstenson (M), ordförande Malin Davidsson (M) Kerstin Strandberg (M) Lars-Erik

Läs mer

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-19

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-19 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL l Plats och tid Stadshuset, kl. 13 :15-15:35 Besllutande Ledamöter Gert Franzen (C), ordförande Jaan Kello (M) Anna Johansson (M) Rune Larsson (M) Bengt-Eric Lindh (Fp) Tj änstgörande

Läs mer

w HJO Kommunstyrelsens allmänna utskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

w HJO Kommunstyrelsens allmänna utskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL w 20 l 5-05-28 Sidan l (7) Plats och tid Öringen, stadshuset, kl 08.30 - l 1.30 Beslu~nd e Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande Britt-Marie Sjöberg (C) Petter Jönsson (Fp) Eva-Lott Gram (Kd) Pierre

Läs mer

Fullmäktigesalen i Stadshuset, kl

Fullmäktigesalen i Stadshuset, kl 2016-10-12 $idan l ( 13) Plats och tid Fullmäktigesalen i Stadshuset, kl 13.15-17.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgönnde e rsättare Catrin Hulmarker (M), ordförande Ewa F Thorstenson (M) Jeannette Berglund

Läs mer

\tjat~ Christina Grahn

\tjat~ Christina Grahn Sidan l (23) Plats och tid B-salen, Medborgarhuset Park, kl 18.30-20.1 O Beslutande Sesidan 2 Övriga deltagande Lars Persson, förbundschef Avfallshantering Östra Skaraborg, 130 Lisbeth Göthberg, kommunchef

Läs mer