ANSLAG/BEVIS Protokollet år justerat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ANSLAG/BEVIS Protokollet år justerat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Plats och t1d stadshuset, kl Beslutande Ledamöter Catrin Hulmarker (M), ordförande, Anna Johansson (M) Ewa F Thorstenson (M), Rune Larsson (M) Jaan Kello (M) Britt-Marie Sjöberg (C), ordförande, Benkt-Eric Lindh (Fp) Petter Jönsson (Fp) Eva-Lott Gram (Kd) Pierre Ryden (S) Bodil Hedin (S) AMelie Nilsson (8) Claes Hagström (S) Liselotte Karlsson (8) Christer Haagman (Mp) TJänstgörande ersattare Lars Glad (M) för Catrin Hulmarker (M), Maria Wennborg (M) för Ewa F Thorstenson (M), Jörgen Fransson (S), för Annelie Nilsson (S) Me1ja Wester (S) för Liselotte Karlsson (S) Ovriga deltagande Sesidan två Utses att JUstera Pierre Ryden (S) Justenngen s plats och tid staelshuset Underskrifter sekreterare.. ~~.... Edvm Eld1oim Paragrafer Ordförande Justerare ANSLAG/BEVIS Protokollet år justerat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag Organ Sammantrådesdatum Datum för anslags uppsattande Förvaringsplats för protokollet Datumför anslags nedtagande Undersknft

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantrådesdatum 2 övriga deltagande Marie Lindberg (S), ej tjänstgörande ersättare Sture Anderson (Fp), ej tjänstgörande ersättare Gert Franzen (C), ej tjänstgörande ersättare Fredrik Belline (V), ej tjänstgörande ersättare Maria Wennborg (M), ej tjänstgörande ersättare, Lars Glad (M), ej tjänstgörande ersättare, Calle Eliasson, samhällsbyggnadschef, 122 Lisbeth Göthberg, kommunchef Edvin Ekholm, kommunsekreterare

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum 3 Ks 120 Val av protokolljusterare s beslut beslutar att utse Pierre Ryden (S) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

4 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 Sammantradesdatum Ks 121 Dagordning K ommunstyrelsens beslut beslutar att: två stycken sekretessärenden tillkommer, samt i övrigt fastställa dagordningen.

5 S1da SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 Ks Tilläggsbudget för exploatering s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att tilläggsanslå 4.5 mkr till potten för strategiska markinköp. Reservation Petter Jönsson (Fp), Benkt-Eric Lindh (Fp), Eva-Lott Gram (Kd) och Britt-Marie Sjöberg (C) reserverar sig mot beslutet. Jäv Catrin HuJmarker (M) deltar inte i ärendets handläggning på grund av jäv. Yrkanden. Socialdemokraterna genom Pierre Ryden (S), Christer Haagman (Mp), Anna Johansson (M), Jaan Kello (M) och Lars Glad (M) yrkar bifall till föreliggande förslag. Petter Jönsson (Fp), Maria Wennborg (M), Britt-Marie Sjöberg (C) och Eva-Lott Gram (Kd) yrkar avslag till föreliggande förslag. Bes/ utsgång Ordföranden ställer förslaget om bifall mot förslaget om avslag och fitmer att kommunstyrelsen beslutar att avslå föreliggande förslag till beslut. Omröstning begärs. godkänner följande beslutsgång: Ja-röst för bifall till föreliggande förslag. Nej-röst för avslag till föreliggande förslag. Omröstningsresultat Med l O ja-röster mot 5 nej -röster beslutar kommunstyrelsen i enlighet med föreliggande förslag (Bilaga A).

6 S1da SAMMANTRÄDESPROTOKOLL forts Ks Föredragande Samhällsbyggnadschef Calle Eliasson. Bakgrund För att kunna förvärva strategiskt viktig mark bedömer förvaltningen att ett tillskott om 4.5 mkr behövs i potten för strategiska markinköp. Ärendet har beretts i allmänna utskottet Handling Samhällsbyggnadschefens skrivelse

7 t1hjo Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 Ks Remissvar gällande förslag till trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst s beslut beslutar att ställa sig bakom förslaget till trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst för åren Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Bakgrund Kollektivtrafikrådet Skaraborg har tagit fram ett förslag till trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och rik sfärdtjänst för åren Programmet gäller för de samverkande kommunerna; Essunga, Falköping, Grästorp, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda och Vara. Trafikförsörjningsprogrammet har skickats ut på remiss till kommunerna. Svar önskas senast den 17 september Den arbetsgrupp som arbetat med programmet har bestått av skaraborgsområdets handläggargrupp för särskild kollektivtrafik. Därmed har kollektivtrafikkontoret för Hjo, Tibro och Karlsborg varit delaktiga i processen och har inget att invända mot förslaget. Handling Trafikplanerarens skrivelse : Förslag till trafikförsörjni n g~t~rogram för färdtjänst och riksfärdtjänst Hjo Reumatikerföenings skrivelse Delges Koll ektivtrafikkontoret Kollektivtrafikrådet Skaraborg

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ks Redovisning av ej slutberedda motioner s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga redovisningen till handlingarna. Bakgrund Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 35 ska kommunstyrelsen redovisa en förteckning över de motioner som inte är fårdigberedda. Ärendet har beretts i allmänna utskottet Handling Kommunsekreterarens skrivelse

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 Sammantradesdatum Kom m unstyreisen Ks Karlsborgs kommuns ansökan om medlemskap i kommunalförbundet Miljösamverkan Östra Skaraborg s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att Karlsborgs kommun får ingå i Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS) från och med l januari 2013, samt att anta därav tillkomna ändringar i förbundsordningen. Bakgrund Karlsborgs kommun har den 2 feb ruari 2011 ansökt om medlemskap i kommunalförbundet. Inträde önskas senast den l januari Direktionen beslutade den 2 december 2011 att översända ett pm angående förutsättningarna'för Karlsborgs kommuns inträde i MiUösamverkan Östra Skaraborg till Karlsborgs kommun för accepterande. Kommunfullmäktige i Karl sborg har den25mars 2012, 22, accepterat erbjudandet om medlemskap i Milj ösamverkan Östra Skaraborg. Enligt kommunalförbundets förbundsordning, 25, står det att om ytterligare kommun önskar bli medlem i kommunalförbundet ska ansökan behandlas av förbundsdirektionen. Förbundsdirektionen kan föreslå att ny medlem får ingå i kommunalförbundet. Beslut om ny medlems inträde i kommunalförbundet fattas i kommunfull mäktige hos medlemmarna. Ny medlem har antagits när samtliga fullmäktigebeslut fattats samt en ny förbundsordning undertecknats av förbundsmedlemmarna. Ärendet har beretts i allmänna utskottet Handling Miljösamverkan Östra Skaraborg, direktionens l 0112 med bilagor.

10 Soda SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ks Principer för finansiering och kostnadsfördelning mellan medlemskommunerna i Räddningstjänst Östra Skaraborg vid större investeringar s beslut föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna det förslag till finansieringsprinciper och kostnadsfördelning för större investeringar som direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg antog den 31 maj 201 2, 36. Yrkande Britt-Marie Sjöberg (C) yrkar bifall till föreliggande förslag. Bakgrund Direktionen för Räddningstjänsten Östra Skaraborg vill att medlemskommunerna beslutar godkänna det förslag ti ll finansieringsprinciper och kostnadsfördelning för större investeringar som utarbetats aven arbetsgrupp och som direktionen fö r RÖS har antagit. Förslaget redovisas i sin helhet i den bilagda rapporten som arbetsgruppen upprättat den l O april Ärendet har beretts i allmäru1a utskottet Handling Räddningstjänstens skrivelse med bilagor. Ekonomichefens skrivelser och

11 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 Ks Oljeskyddsplan s beslut beslutar att: anta före liggande oljeskyddsplan, samt uppdra åt säkerhetssamordnaren att tillsammans med Räddningstjänsten Östra Skaraborg löpande revidera planen. Bakgrund Kommuner som har kustrem sor som gränsar mot statligt vatten (kustfarvatten, Vänern, Vättern och Mälaren) skall upprätta oljeskyddsplan för hantering av oljepåslag mot land. Omhändertagandet av ett oljepåslag sönderfaller ansvarsmässigt i två delar; räddningstjänstskedet (för vilket Räddningstjänsten Östra Skaraborg har ansvaret) och saneringsskedet (för vilket kommunen har ansvaret). Denna riktlinje ( oljeskyddsplan) består av två delar; räddningstjänstskedet och saneringsskedet Den första delen är gemensam för de fyra kommunerna (räddningstjänstskedet), medan den andra är helt kommunspecifik (saneringsskedet). Riktlinjen är framtagen som ett gemensamt dokument för räddningstjänstförbundet och kommunerna. Ärendet har beretts i allmänna utskottet Handling säkerhetssamordnarens skrivelse Förslag till oljeskyddsplan. Delges Räddningstjänsten Östra Skaraborg säkerhetssamordnaren

12 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 Ks Förlängning av hjälpmedelsavtal s beslut beslutar att: godkänna förlängning av avtalet om hj älpmedelsförsörj ning till 30 september 2015 enligt VästKoms fö rslag, ge vård- och omsorgschefen Jonas Engelbrektsson i uppdrag att teckna avtal om fö rlängning av hj älpmedelsförsötjning med Västra Götalandsregionens fö rvaltning Regi onservice, samt till ersättare utse Cami ll a Söderberg-Wiktorin, enhetschef för Hälso- och sjukvårdsenheten. Bakgrund Sedan l mars 2010 gäller det nuvarande avtalet om hjälpmedelsförsörjning i Västra Götaland. Avtalets kunder är länets samtliga 49 kommuner och de förvaltningar inom Västra Götalandsregionen som förskriver hjälpmedel. Leverantör är Västt a Götalandsregionens förvaltning Regionservice genom Hj älpmedelscentralen i Västra Götaland. Avtalet gäller till den 30 september 2013 med möjlighet till förlängning till och med 30 september En uppföljning av avtalet har genomförts av kunderna genom en extern resurs, Ernst & Young, vilken ligger till grund för beslutet. Slutsatsen är att de tre målen, leveranssäkerhet, patientsäkerhet och tillgänglighet har uppnåtts till acceptabla nivåer och att kunderna önskar fortsätta att tillämpa och vidareutveckla det befintliga avtalet. Ärendet har beretts i omvårdnadsutskottet Handling VästKoms skrivelse V år d- och omsorgschefens skrivelse Delges Ks förvaltning/vård och omsorg VästKom

13 S1da SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 Ks Remiss: Atärdsvalsstudie för korsning väg 49/194 Huseby, Skövde s beslut beslutar att yttra sig enligt förvaltningens förslag. Yrkanden Petter Jönsson (Fp), Pierre Ryden (S), Jörgen Fransson (S), Britt-Marie Sjöberg (C), Eva-Lott Gram (Kd) och Jaan Kello (M) yrkar att kommunstyrelse beslutar yttra sig enligt förvaltningens förslag. Bakgrund Korsningen i Huseby utanför Skövde, har under lång tid uppmärksammats av berörda kommuner som problematisk. Vid framtagande av förslag till åtgärder på det utpekade arbets- och studiependlingsstråk, stråk 5, som innefattar korsningen i Huseby, presenterades därför förslag från kommunerna på en cirkulationsplats. När Trafikverket lämnade in förslagen på åtgärder i detta stråk till Västra Götalandsregionen för beslut, framkom tveksamhet om just en cirkulationsplats är bästa korsningslösning i Huseby. Trafikverket fick då i uppgift att titta vidare på detta, vilket resulterade i föreliggande åtgärdsvalsstudie för Husebykarset Denna studie är tänkt att ge bättre underlag för beslut om lämpliga åtgärder för problematiken i Huseby och möjlighet att gå vidare med beslut om åtgärder i det utpekade stråket. Studien är översänd på remiss och sista svarsdag är den 30 september. Handling Trafikverkets remiss Åtgärdsvalsstudie för korsning väg Huseby, Skövde. Arbetsingenj örens skrivelse Delges Trafikverket Ks fö rvaltning/samhällsbyggnad ({

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ks Partiell inlösen av pensionsutfästelse s beslut fares lår kommunfullmäktige besluta att: ge ekonomichef delegation att i slutet av belasta resultatet med ett engångsbelopp inklusive löneskatt under fårutsättning att nuvarande ekonomiska forutsättningar i finansforvattningen kvarstår, samt engångsbeloppet får endast betalas ut om kommunen uppfyller kommunallagens krav på en ekonomi i balans i samband med budgetuppfoljning nr 5 i november. Yrkande Benkt-Eric Lindh (Fp) yrkar bifall till föreliggande förslag. Bakgrund En av kommunfullmäktiges finansiella imiktningar är att det ska finnas en beredskap för framtida ökningar av pensionsskulden. Ur denna inriktning är det kortsiktiga målet att årligen pröva möjligheten till partiell inlösen av pensionsskulden. I samband med budgetuppföljningarna under året har ett överskott prognostiserats i Hjo kommun. Överskott i finansförvaltningen ska normalt användas till att stärka kommunens långsiktiga handlingskraft och/eller finansiella ställning. Genom att göra en inlösen förbättras beredskapen för de framtida pensionsutbetalningarna. Utifrån den plan som finns i Hjo kommun avseende investeringar behöver kommunen nyupplåna successivt kommande år. En annan strategi är att mildra detta nyupplåningsbehov. Detta kan göras genom att låta dessa engångsintäkter kvarstå i ett högre resultat och dänned förstärks likviditeten och lånebehovet dämpas. Om en minskning av låneskulden istället för en amortering av pensionsskulden leder till ytterligare lånefinansierade åtaganden blir den ekonomiska handlingskraften och möjligheten att påverka framtida val inte förbättrad d.v.s. det framtida ekonomiska handlingsberedskapen förstärks inte för kommande generationer. En amortering på pensionsskulden stärker med säkerhet handlingsutrymmet. Ärendet har beretts i allmänna utskottet Handling Ekonomichefens skrivelse

15 Soda SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ks sekretessärende Arendet är hemligstämplat enligt sekretesslagen 7 kap 4.

16 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 Ks sekretessärende Arendet är hemligstämplat enligt sekretesslagen 7 kap 4.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Sida 17 Ks Delegeringsbeslut s beslut Kornmunstyrelsen beslutar att godkä1ma redovisningen av delegeringsbeslut Barn- oclz utbildning Delegationsbeslut skola/barnomsorg: Datum Vård och omsorg Ar ende Beviljande av vårdnadsbidrag Beviljande av vårdnadsbidrag Beviljande av vårdnadsbidrag Beviljande av vårdnadsbidrag Delegat BU-chef BU-chef BU-chef BU-chef Delegationsbeslutjuli enligt SoL, LSS, LoF, LoRF och RA R: 3500 Bostadsanpassningsbidrag, bifall 3520 BAB reparation, bifall 4000 H emtjänst, bifall 4300 Särskilt boende, bifall 4400 Trygghetslarm, servicetjänst 4500 Trygghetslarm, bifall 5000 Yäxelvård, bifa ll 5100 Korttidsplats, bifall 5102 Korttidsplats, avslag 5200 Kolttidsplats i väntan på Säbo 6100 Ledsagarservice 9 3 LSS, bifall 6300 Avlösarservice 9 5 LSS, bifall 7600 Boendestöd 4 l SoL, bifall 7602 Boendestöd 4 l SoL, avslag Avgiftsbeslut l 8 4 l l l 9

18 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 Sammantradesdatum forts Ks Delegationsbeslut augusti 2012 enligt SoL, LSS, LoF, LoRF och BAB: 3500 Bostadsanpassningsbidrag, bifall 3520 BAB reparation, bifall Hemtjänst, bifa ll Särski lt boende, bifall Särskilt boende, avslag l 4400 Trygghetslarm, servicetjänst Dagverksamhet, bifall K01ttidsplats, bifall Korttidsplats, i väntan på SÄBO Ledsagarservice 9 3 LSS, bifall Kontaktperson 9 4 LSS, bifall Kontaktperson 9 4 LSS, avslag 6600 Boende vuxna, särskild service l Dagverksamhet, psyk, bifall Boendestöd 4 l SoL, bifall 2 xx79 Överklagan i rätt tid xx82 Överklagande, avslag l xx84 Överklagande, överlämnande l Avgiftsbeslut 29 Utskotten Allmänna utskottet Barn- och ungdomsutskottet Omvårdnadsutskottet Tekniska utskottet

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Sida 19 Ks 134 Anmälningsärenden l. Säkerhetssamordnaren: Riskanalys Hjo kommun ( ). 2. Säkerhetssamordnaren: Särskild förmågebedönming dricksvatten 20 12, Hjo kommun ( ) 3. Lantbrukarnas Riksförbund: Brev från angående upphandling av mat. 4. Revisorerna: Information om aktuell granskning av Hjo kommuns verksamhet riktad mot barn med särskilda behov. 5. Länsstyrelsen Västra Götaland: Information om hantering av prövningsärenden enligt kap 9 miljöbalken. 6. Länsstyrelsen Västra Götaland: Bostadsmarknadsanalys för Västra Götalands län Samordningsförbundet SkövdeHjo T i Borg: Delårsbokslut per ( ).

20 HJO KOMMUN Bilaga A KOMMUNSTYRELSEN Närvaro- och voteringslista den 19 september Votering avseende Votering avseende När- _ _ 122 i _Qrotokollet i protokollet Namn varande Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår LEDAMÖTER 1. Catrin Hulmarker, ordförande M - 2. Anna Johansson M Ewa F Thorstenson M - 4. Rune Larsson M Jaan Kello M Britt-Marie Sjöberg, 1:e vice ordf c Benkt-Eric Lindh Fp Petter Jönsson Fp Eva-Lott Gram K d Pierre Ryden, 2:e vice ordf s Bodil Hedin s Annelie Nilsson s - 13 Claes Hag ström s Liselotte Karlsson s Christer Haagman M p 1 1 ERSÄTTARE 16. Lars Glad M Kerstin Strandbergh M 18. Maria Wennborg M Ann-Christine Fredriksson M 20. Gert Franzen c 21. David Eliasson c 22. Sture Anderson Fp 23. David Olsson K d 24. Michael Kihlström K d 25. Jörgen Fransson s Roger Krona s 27. Merja Wester s Marie Lindberg Andersson s 29. Fredrik Bellina v 30. Anna-Karin Fredriksson M p ANTAL ~ O--