Informationsmemorandum. Virtway Invest AB (publ) Virtway Invest AB (publ) - Erbjudande 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationsmemorandum. Virtway Invest AB (publ) Virtway Invest AB (publ) - Erbjudande 1"

Transkript

1 Informationsmemorandum Virtway Invest AB (publ) 1

2 Disclaimer Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Virtway Invest AB (publ), organisationsnummer , i samband med erbjudande om investering i Bolaget. Ansvarsförsäkran Innehållet i memorandumet är baserat på information som tillhandahållits av Bolaget. Styrelsen för Virtway Invest AB (publ) är ansvarig för innehållet och försäkrar att de har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna, så vitt de vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Framtidsinriktade uttalanden och marknadsinformation Uttalanden om framtidsutsikter är baserade på nuvarande marknadsförhållanden, planer och bedömningar liksom bedömningar av allmänna omvärldsfaktorer. Läsaren bör dock vara uppmärksam på att även om styrelsen är av uppfattningen att ifrågavarande uttalanden är väl genomarbetade, är dessa, precis som alla framtidsbedömningar, baserade på såväl fakta som antaganden. Memorandumet innehåller även viss information från tredje part. Bolaget har inhämtat denna information från ett flertal olika utomstående källor, exempelvis officiella statistikorgan och branschrapporter. Bolaget bekräftar att denna information har återgivits korrekt och att inga uppgifter i informationen utelämnats på ett sätt som skulle göra informationen felaktig eller missvisande. Bolaget bedömer att dessa utomstående källor är tillförlitliga. Någon oberoende verifiering av källornas eller informationens tillförlitlighet har dock inte gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen inte kan garanteras. Styrelsen ikläder sig inte det ekonomiska ansvaret för utfallet av en investering som görs med stöd av memorandumet. Även om det är styrelsens bedömning att den framtidsinriktade informationen är baserad på rimliga överväganden, kan faktisk utveckling, händelser och finansiell utveckling komma att väsentligen avvika från förväntningarna. En investering i Bolaget är förenad med hög risk. Den som överväger att investera i Virtway Invest AB (publ) uppmanas därför att noggrant studera föreliggande presentation i sin helhet. Regelverk Memorandumet utgör ej ett Prospekt enligt Lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (LHF) och har därför inte granskats och registrerats av Finansinspektionen (FI). Emissionen är undantagen prospektskyldighet enligt Lagen om Handel med Finansiella instrument (1991:980), 2 kap 4 p5. Grunden för undantaget är att det sammanlagda värdet av emissioner av överlåtbara värdepapper i Bolaget, riktade till allmänheten, understiger 2,5 miljoner euro under en 12-månadersperiod (2 kap 4 p5 LHF). För Erbjudandet och detta Memorandum gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta memorandum eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt. Den som eventuellt väcker talan vid domstol i anledning av detta Memorandum kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Memorandumet. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas styrelsen vilka upprättat sammanfattningen om denna är vilseledande, felaktig eller oförenlig med övriga delar av Memorandumet. Sekretess och spridning av memorandum Erbjudandet i detta Memorandum riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandumet, anmälningssedeln och andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får därför inte distribueras i något land där distributionen eller Erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. De aktier som erbjuds till förvärv har inte registrerats enligt United States Securities Act of 1933 ( Securities Act ) enligt sin senaste lydelse och inte heller enligt motsvarande lag i någon enskild stat i Amerikas Förenta Stater (USA), Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika och får därför inte utbjudas till försäljning eller försäljas (varken direkt eller indirekt) i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller till personer med hemvist där eller för sådan persons räkning utan att undantag från registreringskrav föreligger. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Anmälan om förvärv av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses ogiltig. Rådgivare Delecta Financial Event AB och UCR Management AB har varit behjälplig vid upprättandet av detta memorandum. Då samtliga uppgifter i memorandumet härrör från Virtway Invest AB (publ) friskriver sig Delecta Financial Event AB och UCR Management AB från allt ansvar mot aktieägare i Virtway Invest AB (publ) och avseende andra direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i detta memorandum. Benämningar Med Virtway, Bolaget och moderbolaget avses Virtway Invest AB (publ), organisationsnummer , Malmö, Sverige. 2

3 Innehåll Sida 1 Virtway Invest AB (publ) Om Bolaget Koncernstruktur 5 Intervju 6 2 Marknad och verksamhet Marknadsöversikt Egna erfarenheter och konkurrens Produkt SWOT 14 3 Riskfaktorer Marknad och ekonomi Verksamhet och bransch Koncernbolag 17 4 Styrning och ledning Styrelse och ledande befattningshavare Personuppgifter Bolagsstyrning 19 5 Kompletterande information Aktien Handel 21 6 Räkenskaper Finansiell översikt 22 7 Viktiga skäl att bli delägare 23 8 Erbjudandet Inbjudan till teckning av aktier Villkor och anvisningar 24 9 Bolagsordning Adresser och kontaktuppgifter 27

4 1 Virtway Invest AB (publ) Virtway Invest AB (publ) med organisationsnummer och säte i Malmö kommun, Skåne län, är ett holdingbolag som investerar i och bedriver bolagsutveckling avseende bland annat affärsstrategier, marknad och management till såväl helägda som delägda bolag. Gällande lagstiftning för verksamheten är svensk rätt och Bolagets juridiska form styrs av aktiebolagslagen (2005:551). 1.1 Om Bolaget Virtway Invest AB (publ) är nystartat investmentbolag med fokus på investeringar på internationell nivå. Genom att arbeta nära de bolag Virtway investerar i kan Virtways ledning dela med sig av sina erfarenheter och spetskompetenser. Därmed ges goda möjligheter att föreslå och påverka strategiskt viktiga beslut, och på sikt förbättra varje enskilt bolags struktur och tillväxtpotential. Långsiktigt arbete med att kontinuerligt söka nya innehav till portföljen är en självklar del av Virtways utveckling. Med denna affärsidé hoppas Virtway Invest kunna erbjuda sina aktieägare attraktiva avkastningar inom rimliga tidshorisonter. Investeringar Virtway Invest baserar sin verksamhet på att inte enbart granska och utvärdera svenska bolag som potentiella investeringar utan även europeiska bolag. För att vara en lämplig investering måste affärsidén och bolagets produkter/tjänster vara skalbara och leda till snabb utveckling. Särskilt viktiga investeringsprinciper är bland annat att: Vi investerar endast i bolag och branscher vi förstår eller har ett intresse i, och med välplanerade och tydliga tillväxt- och exitstrategier. I våra analyser och beslut beaktar vi alltid konsekvenserna för de inblandade bolagen. Vidare strävar vi alltid efter att helt undvika investeringar som kan ha skadliga effekter på miljön eller andra negativa konsekvenser. Vi har som ambition att upplysa våra investerare om risker och möjlighet i våra innehav, samt att kontinuerligt informera om hur respektive innehav utvecklas över tiden. Vi förbehåller oss rätten att inte alltid omedelbart informera investerare då vi ibland kan förväntas hantera känslig och ickepublik information. Dock har vi som övergripande mål att alltid agera i våra investerares bästa långsiktiga intresse. Etablerad verksamhet Virtway Invest har investerat i det spanska bolaget Indigo Group och kapitaliseras nu snabbt för att kunna utveckla intressebolaget med dess egna produkter och färdigställda tjänster. Det är unikt. De flesta svenska bolag som utvecklar spel och unika datamiljöer söker istället sin investering på USA:s västkust. Virtway Invest AB valde ett etablerat europeiskt bolag, med befintlig verksamhet inom utbildningsprogram för bolag, universitet och högskolor samt olika spelprogram, eftersom deras spetskompetens är unik med potential till mycket snabb utveckling. Indigo Group är lokaliserat i Oviedo i norra Spanien och var initialt ett traditionellt IT-bolag som efterhand utvecklats till en erfaren utvecklare, producent och distributör av spel till PC, Mac, SmartPhones etc. De har ett 20-tal anställda utvecklare som arbetat med spelutveckling i många år. Sammantaget har de varit verksamma på marknaden under drygt tio år och haft stora framgångar - främst på uppdragsbaserad basis. Nu är planen att ladda upp egna program och system som testats på marknaden med framgång. De förfinas och förbättras nu inför lanseringen. Styrelsen för Virtway Invest AB (publ) har beslutat att presentera följande Erbjudande, villkorat av beslut vid bolagsstämma om kvittningsemission varmed inlånat belopp kvittas mot aktier i serie B. Erbjudandet ska genomföras utan företräde för befintliga aktieägare i syfte att öka ägarspridningen. Anmälan Juni Augusti 2014 Teckningskurs 7,00 SEK per aktie Pris per post SEK, 1 post berättigar till 1428 B-aktier Betalning för aktier Enligt instruktion på intresseanmälan Volym Totalt aktier kan emitteras i kvittningsemissionen. Erbjudandets totala belopp SEK 4

5 Det spanska bolaget byter nu namn till Virtway Games avseende spelprogrammen. Förutom uppdragsbaserad utveckling av e-learning till Astra Zeneca, Santillana, Grupo Femxa, Vodafone, Ministry of Science and Innovation Spain, Du pont/air France, Carefour med flera kommer Virtway Games att satsa på egna program och datamiljöer. Astra m fl kommer även fortsättningsvis att vara kunder. Flera större kunder väljer dessutom att etablerar sig genom de virutella världar, districts och liknande som bolaget utvecklat. Särskild spetsteknologi som kan användas oberoende plattform och som inte sackar ner vid många användare, gör dotterbolagets kompetens unik i databranschen. Virtway Invest har även möjlighet att i framtiden förvärva fler andelar i Indigo Group genom optioner. Viktigt förtydliga att vi ej stänger dörrarna till dessa stora företag. Placeringshorisont Virtway Invest har inte som ambition att under någon avsevärd tid behålla innehavet i de bolag man investerat i. Innehav kan vara kortsiktiga eller långsiktiga beroende på i vilken fas bolaget kan förväntas ske. Målsättningen är en god utveckling på investerat kapital Ägarstruktur Virtway Invest har idag drygt 100 aktieägare. Huvudägare är Fredrik Nilsson, som har varit och är fortfarande delaktig (styrelseordförande) i det svenska bolaget ICYou AB (publ) och har gedigen erfarenhet av att bygga upp och utveckla verksamheter. För att öka ägarspridningen har huvudägaren valt att genomföra en ägarspridning följt av en kvittningsemission. Därefter kommer bolaget att ansluta sig till Smallcaplisted.se. Nuvarande och pre-sumtiva aktieägare kan där kostnadsfritt annonsera om att sälja eller köpa aktier i bolaget. Värdering Värdet på bolaget utgår från de investeringar som redan är gjorda i Indigo Group och dess snabbt förväntade utfall vid lansering av olika spel och världar, med start redan sommaren Koncernstruktur Virtway Invest AB (publ) äger 50 procent av Indigo Group SL, varmed detta bolag är ett intressebolag till Virtway Invest. Ytterligare Vision och Mål Virtway Invest drivs av visionen om att bli ett framgångsrikt, våra erfarenheter kan omsättas i tillväxtskapande och värdebyggande processer, samt erbjuda våra investerare konkurrenskraftiga och attraktiva avkastningar i förhållande till risk inom en rimlig tidshorisont. Marknaden beräknar värdet per aktiv användare till USD. Det innebär att när marknadsföringen kommit igång och antalet aktiva användare ökat till målsättningen om minst 10 miljoner under kommande två-årsperiod, får dotterbolaget konservativt beräknat en värdering om 700 miljoner SEK. Virtway Invest AB (publ) Org nr % Indigo Group SL 5

6 Intervju Virtway Invest AB (publ) har investerat i ett bolag baserat i norra Spanien, Indigo Group SL. Investeringen är noga utvald. Intressebolaget utvecklar inte bara spel utan även interaktiva 3D-världar med avatarer som kan användas på ett flertal sätt även ur marknadssynpunkt. Bolaget är outstanding inom att utveckla denna teknik. Närmast följer en intervju med VD:n för Indigo Group och Virtway Games, José Antonio Tejedor: Erfarenhet Fråga: Kan du berätta om företagets bakgrund och erfarenhet? Svar: Indigo grundades år Vi började med att skapa hemsidor och backoffice-lösningar för företag. Vi hade massor av bra kunder och arbetade med detta under flera år. Den här erfarenheten är mycket viktig för oss idag eftersom alla faktiska spel och projekt bygger på en stark molninfrastruktur med flera webbservrar. Så småningom bestämde vi oss för att flytta till ett område där vi var verkligen annorlunda på marknaden och där vi kunde vi erbjuda starka värden: verktyg och seriösa spel med 3D realtidsteknik. Vi gjorde flera 3D multiplayer virtuella världar för myndigheter inom turistnäringen Men vi gjorde också många coola saker tillsammans med stora företag och universitet såsom Stanford University. Vi fick priset som Bästa Europeiska Serious Game for Companies för spelet Siqur. Det var en fantastisk kombination av teknik och metod för inlärning. Med den globala ekonomiska krisen har myndigheter slutat investera i marknadsföring för turism och företag har minskat budgeten för utbildning inom hälso- och säkerhetsfrågor. Därför bestämde vi oss för att bygga vidare på en annan strategi. Tack vare en ökad försäljning och användning av iphone och surfplattor började vi arbeta med vår egen teknik för att skapa 3D virtuella världar. Vi ville vara det första företaget i världen som skapar detta för mobila enheter. Nu är den här tekniken klar och online - den kallas Virtway World. Under alla dessa år har det alltid varit en eller två i teamet som utvecklat underhållningsspel eftersom vi gillade att göra det. Det fanns inte en klar strategi för detta arbete, det var i praktiken en lång inlärningsprocess - som nu är oerhört viktigt för våra expansiva planer. Virtway Games fokuserar på spelindustrin Fråga: Berätta mer om de spel som du har utvecklat och de spel som du snart kommer att introduceras på marknaden. Svar: De spel som vi utvecklat har egentligen varit experiment. De första spelen hade bara några tusen nedladdningar men med Meatball Marathon nådde vi snabbt nedladdningar. Det totala antalet nedladdningar är nu nära enheter. Inte många utvecklare kan skryta med det. Idag har vi en permanent grupp av tre utvecklare och externa formgivare som enbart arbetar med spel för underhållning. Vi vet hur marknaden fungerar och är i den sista produktionsfasen av Troglomics. Det är en härlig mix i teknik mellan Angry Birds och Clash of Clans. Virtual World i ios, Android, Windows Mobile Fråga: Ni har skapat den första virtuella världen för ios, Android, Windows Mobile... och säger samtidigt att kriget (konkurrensen om marknadsandelar) är i mobilt och freemium. Berätta mer! Svar: Det finns flera framgångsrika virtuella världar i Windows och många fler som är utan framgång. Alla dessa konkurrenter har skapat världar från en teknik som bara fungerar på PC och Windows. Under tiden går PC-försäljningen ner mycket snabbt. Dessa konkurrenter kan inte växa längre. Det är mycket svårt (eller omöjligt) att anpassa dessa världar till mobila enheter. De måste starta om från början. Vi upptäckte detta problem för fyra år sedan när vi började utveck-lingen av vår egen 3D-motor och fokuserade då till 100 procent på mobila enheter. Vi är nu redo att ladda upp vår teknik i ios, Android och Windows Mobile. Kriget i virtuella världar har flyttat från PC till mobila enheter och freemium och vi är mycket väl positionerade där. Tack vare butiker och rankningssystem kommer vi att kunna växa tio gånger snabbare än de flesta av de virtuella världar på PC som lyckats bäst. Detta med en bråkdel av de kostnader som de haft. Viviwo Fråga: Vad är Viviwo? Svar: Viviwo var vår första virtuella värld som skapades för att testa vår teknologi med riktiga användare. Vi använde den som ett demonstrationsverktyg. Nu har vi nedladdningar och registrerade användare. Vi använder fortfarande Viviwo som ett beta-test plats för våra idéer, men det finns en möjlighet att förvandla den till ett Distrikt. 6

7 Linguoland Fråga: Vad är LinguoLand? Svar: Linguoland är vår andra virtuella värld med en tydlig inriktning och given affärsmodell, inriktad på utbildning och träning. Vi har redan skolor, highschools och universitet som testar plattformen samt flertalet stora företag som använder den för sin personal. Det blir det första distriktet i Distriktkonceptet. Distrikten Fråga: Vad är Distrikten? Svar: Distrikten kommer tillsammans att bilda The World där de olika distrikten fokuserar på olika marknadsområden. Vi vill etablera Distrikten i de viktigaste delarna av världen - där människor träffas, spelar online, lär sig och shoppar. Vi är nu redo att gå vidare när det gäller tekniken. Vårt huvudsakliga fokus kommer att vara de nya varumärkena och skapa innehåll och aktiviteter för användarna. Clash of Clans & Candy Crush är Freemium Fråga: Du säger att användarna älskar Freemium - varför? Svar: Vi pratar ofta med personer som inte förstår grunderna i Freemium-modellen och hur det är möjligt att generera vinst när spelet eller appen är gratis. Clash of Clans och Candy Crush är bra exempel för att förklara varför det fungerar. Vi erbjuder fri tillgång till virtuella världar som människor kan använda och ha kul med andra, men snart vill användaren ha något mer: Köpa en cool avatar och skräddarsy den med fina kläder (Second Life huvudsakliga inkomstkälla) Hyra egenskaper (Second Life huvudsakliga inkomstkälla) Köpa fordon för att flyga eller agera snabbt Spela premium spel (Habbo Hotel och Club Penguin) Få tillgång VIP-områden och händelser Ha speciella power-ups, exempelvis att kunna flyga Var är företaget om två år? Fråga: Virtway Invest AB (publ) äger 50 procent av Indigo. Men eftersom utvecklingen sker snabbt inom databranschen var är det Indigo om två år och hur blir värderingen? Svar: Om två år planerar vi att ha 50 miljoner registrerade användare med 10 miljoner aktiva användare. Marknaden räknar ett värde per aktiv användare av: $ 9 - Viber $ 15 - KakataoTalk $ 33 - Instagram $ 42 - Whatsapp $ 73 - Linje $ 83 - Twitter $ 84 - Linkedin $ Facebook 7

8 2 Marknad och verksamhet Virtway Invest AB (publ) investerar i bolag och projekt med hög potential och har idag en stor ägarandel i Indigo Group SL. 2.1 Marknadsöversikt Indigo Group, är vinnare av Best European Serious Game Award och är världsledande inom utveckling av; Spel Virtuella och interaktiva applikationer Simuleringsbaserade inlärningsapplikationer Indigo utvecklar och äger sin egen teknologi med vilken man kommer att; Vara först på marknaden med virtuella världar för mobiltelefoner och surfplattor Kunna använda sin egen utbildnings- och underhållningsplattform som kommer locka miljontals användare över hela världen Använda sin plattform för att snabbt kunna generera inkomstströmmar inom nya områden Generera mervärde för tusentals företag över hela världen med sina nya produkter och tjänster Indigo kommer att vara först på marknaden med virtuella världar för ios, Android, Windows och iphone. Indigo är utmärkt positionerade för att ta en stor marknadsandel av mobilmarknadens nya tjänster och spel. Framgångarna för Clash of Clans och Candy Crush vittnar om en kraftigt växande marknad för Freemium spel. Indigo har över tio års erfarenhet av den bransch de verkar inom och en egenutvecklad teknologi som andra större företag nu söker samarbete kring. Bolaget har satsat på ett fullt utnyttjande av Freemium business modellen. Ordet freemium är ett teleskopord som bildats av engelskans free (gratis) och premium. Företag som tillämpar modellen är exempelvis Google, Spotify, Flickr och Pandora Internet Radio. Affärsmodellen fungerar genom att en bastjänst erbjuds gratis, möjligen reklamfinansierad. Därefter ser produktägaren till att tjänsten får stor spridning, och då tillhandahålls en premiumtjänst med fler funktioner och andra fördelar mot en kostnad. Indigo Group kan peka på att man har över 1 miljon nedladdningar av Indigo ios-appar, det vill säga ios-appar konstruerade av bolaget. Bolagets satsning på virtuella världar (sk Districts ) baserade på egen teknik gav snabb över användare utan marknadsföring. Intresset för tekniken i dess världar kombinerat med 8

9 olika användningsområden i världarna gör att många skolor och universitet ser direkt nytta av det i sin undervisning. Indigo Group har efter färdigställandet av virtuella världar som Viviwo prognostiserade intäkter om 70 miljoner euro under Samma år skall 400 miljoner prognostiseras vara registrerade. En uppskattad användarbas på 400 miljoner individer för utbildnings- och underhållningsplattformen innebär fantastiska distributionsmöjligheter, vilket i sin tur innebär större sannolikhet för ekonomiskt lyckade lanseringarav nya produkter och tjänster. 2.2 Egna erfarenheter och konkurrens Bara genom att visa upp det som Indigo Group skapat och utfört kan man vinna marknadens och investerares respekt. Nedan ges ett axplock av de program och spel som man utvecklat för kunder eller i egen utveckling: Spel Bubblies Ongame Creative Meatball Marathon Indigo Bendica Licencia Vodafone Gravitón Indigo/ Chillingo Itsy the spider Indigo E-learning Uno Santillana Everis Virtual patient Astra Zeneca Micinn, Virtual Visits Ministry of Science and Innovation, Spain Llanes 3D Llanes Town Hall/Ctic Foundation, Spain Online språkutbildningar Kända högskolor Betalar för sina egna appar, miljöer och innehåll. De betalar en månadsavgift per antal enheter eller antal användare Privatskolor: Skolor och yrkesverksamma betalar en månadsavgift per registrerad användare. Språkstuderande; Betalar en prenumerationsavgift Besökare; Tar del av reklamen och köper virtuella varor. Konkurrens De som jämför Linguoland med Second Life som också bygger på 3D-grafik måste ha klart för sig att det rör sig om stora skill nader. Second Life är ett dator program som består av en virtuell värld, och är skapad 2003 av amerikanska företaget Linden Lab. Användarna i Second Life kallas för residents och har sin kroppsliga skepnad i form av en avatar (en virtuell karaktär). 9

10 Alla invånare kan köpa, sälja, och skapa virtuella saker, som avatarer, kläder, accessoarer, byggnader, fordon, mm. Man kan också köpa och sälja virtuella länder, kallad sim i singularis, sims i pluralis. Redan i slutet av 2007 fanns det residents i Second Life. Second Life bygger på IP-telefoni. Det finns dock klara nackdelar med Second Life: Svårt att installera Kräver kraftfull PC Svår inlärningskurva för användaren Miljön är så omfattande och stor så den upplevs som öde och därmed svårt att hitta andra användare Lågkvalitativ grafik enligt dagens mått Miljöerna laddas upp långsamt på grund av gammal teknologi Fördelar med Linguoland: Lätt att installera Fungerar på alla plattformar även på mobiler och surfplattor Enkel att använda Ny teknologi som kan ta emot miljontals användare samtidigt i samma område Högkvalitativ grafik och användarvänlig Supersnabb teknologi för att ladda miljöerna 2.3 Produkt Indigos banbrytande teknologi Med Indigos egenutvecklade teknologi är det möjligt att skapa virtuella världar inte bara för PC/Mac som tidigare, utan även för ios, Android, Windows mobile. Den grundläggande tekniken är med andra ord plattformsoberoende, vilket är unikt, och Indigos produkter är således redan mycket efterfrågade. Teknologin har med framgång testats på med VIVIWO som en Betaversion och har redan drygt användare trots ytterst begränsad marknadsföring. Vidare är den använda grafiken av sådan hög kvalitet att man kan urskilja kroppsspråk och ansiktsuttryck på de avatarer som används. Virtuella miljöer som är lätta att installera och användarvänliga Virtuella miljöer som är lätta att installera och användarvänliga Plattformsoberoende, fungerar även på mobiler och surfplattor Ny unik teknologi som kan ta emot miljontals användare samtidigt ge en högkvalitativ grafik Supersnabb teknologi för att ladda miljöerna. Med sin egen utvecklade teknologi kan Indigo enkelt utvidga sin verksamhet till att inkludera nya affärsområden såsom shopping, mode, musik, sport, film, historia och urban tribe. Affärsmodellen som används exempelvis genom Linguoland är B2B och B2C. 10

11 Serious games Indigo skapar också så kallade seriösa spel (eng. serious games). Dessa är inte spel i traditionell mening, utan applikationer av olika slag där spelliknande miljöer och moment används med framgång för att främja t.ex. inlärning. Förra året fick Indigos projekt Siqur priset för bästa europeiska seriösa spel för företag. De designverktyg som används, tillsammans med erfarenheterna från deras utvecklingsteam, gör det möjligt att representera virtuella element med en grad av realism utan motstycke i branschen. Det finns inga begränsningar när det gäller komplexitet i de virtuella miljöerna. Linguoland Linguoland är ett spännande projekt som kommer att lanseras inom kort. Linguoland är en plattform för språkkurser, och kom-mer att tillhöra The Kulture District (arbetsnamn). En prototyp har redan varit tillgänglig och testats av allmänheten, vilket har medfört att över 50 universitet och skolor har anmält sig för detta banbrytande projekt. Inom kort kommer även en mer omfattande och generell utbildningsplattform, vilken har potential att för evigt förändra utbildnings- och inlärningsprocesser, åtminstone för en stor mängd ämnen. Linguoland är ett exempel på en särskild, virtuell värld som fungerar som ett utbildningsprogram för skolor och universitet, där man har kombinerat inlärning, underhållning och sociala nätverk. The District Indigos egen unika utbildnings- och underhållningsplattform är uppdelade i så kallade districts och kommer troligen att attrahera ett enormt community * av användare från hela världen. Först ut är distrikten för kultur och inlärning, spel och dating. *en mötesplats på nätet och en modern form av socialt nätverk. Nätgemenskaper kan se olika ut beroende på målgrupp, syfte och skapare. Vanligast är att det ligger på en webbplats, så att användaren inte behöver installera särskilda program. En uppskattad användarbas på 400 miljoner individer för utbildnings- och underhållningsplattformen innebär fantastiska distributionsmöjligheter, vilket i sin tur innebär större sannolikhet för ekonomiskt lyckade lanseringar av nya produkter och tjänster. District I, The Kulture District Ett nytt sätt för kursverksamhet, inlärning och interaktion med lärare och andra elever. District II, The Game District Erbjuder en unik miljö för nya fantastiska spelupplevelser. District III, The Dating District Ett nytt sätt att möta människor på nätet under nya virtuella dating-former. 11

12 Spelet Troglomics Spelet Troglomics kommer att vara en av de första produkterna i The Game District. Troglomics har producerats av Indigos egen speldivision, och kan bäst liknas med en blandning av spelen Angry Birds och Clash of Clans. Utvecklingskostnaderna för Troglomics täcks till 100% av investeringar via Virtway Invest för närvarande. Vid testerna kom nästan samtliga av spelen bland de tio mest populära och nedladdade på kort tid. Målet är att kombinera de bästa gameplays med den senaste tekniken, konstnärlighet och användbarhet i Touch -enheter, och att bygga ett varumärke kring varje enskilt spel. Inom kort släpps en rad egenutvecklade mobilspel som redan testats på marknaden med framgång: Meatball Marathon ( nedladdningar), Bubblis, Itsy the Spider, Graviton, Race 4 Cash och Cartoon Drives. Spelen är testade under olika tid punkter och sedan vidareutvecklade. 12

13 Antal medlemmar påverkar värderingen Viviwo har idag registrerade användare. Databasen är den faktor alla bolag i branschen utgår från vad gäller värdering. Ju större och mer frekvent använd databas - ju högre värdering (jfr den sista frågan i intervju med José). Indigo har egentligen inte gjort någon mer omfattande marknadsföring av Viviwo, ändå finns ca 50 universitet och högskolor med i BETA-versionen - och de har vill fortsätta när allting går upp i riktigt format. Bolaget har dessutom över en miljon nedladdningar av de appar som bolaget producerat på uppdrag till kund eller egen produktion. Baserat på de underlag marknaden använder som referens för omsättning i miljoner USD så kan man se avkastningen i siffror. Det är ungefär 5 procent som köper olika uppgraderingar och tjänster i freemium program. Ifråga om aktiva användare har indigo Group prognostiserat en snabb utveckling eftersom deras lösningar är plattformsoberoende och många använder just läsplattor och telefoner för att surfa och spela. I dag är faktiskt Indigos virtuella världar de enda som fungerar på mobil devices. Vi kan se utvecklingen prognostiserad av IDC. Marknaden beräknar värdet per aktiv användare till USD. Det innebär att när marknadsföringen kommit igång på allvar och antalet registrerade medlemmar under kommande tvåårsperiod har ökat till målsättningen om 50 miljoner och aktiva användare till 10 miljoner har dotterbolaget en värdering om 70 miljoner USD, konservativt beräknat. Viviwo users / $ 1500 invested in promotion The Districts - Users objective Revenue objective 13

14 2.4 SWOT En enkel SWOT-analys av bolaget pekar på att: Intressebolaget har dokumenterad framgång inom E-learning med 3D och avatarer där företag som anlitat Indigo Group är såväl inom läkemedelsindustrin som utbildning. Många nedladdningar har gjorts i stor omfattning av de spel som intressebolaget primärt utvecklat. Dessa spel utvecklas nu och lanseras. Intäktsströmmarna kommer inom kort från dessa spel. Virtway Invest AB (publ) har en stor ägarandel i Indigo Group och kalkylerar att intressebolaget inom kort skall generera positivt kassaflöde samt vinst. Samtidigt ökar värdet i intressebolaget på ett dramatiskt sätt om man ser till de kalkyler som intressebolaget ställt upp. Investering är alltid ett risktagande. Risken finns alltid att de spel som intressebolaget utvecklat och inom kort lanserar inte motsvarar marknadens och användarnas förväntningar är liten då det handlar om Freemium (användaren betalar inte för att använda spelet). Då kommer in användarna att köpa möjligheten att kunna gå vidare i svårighetsgrader etc genom att betala för genvägar. Intressebolaget har en liten stab av medarbetare om ca personer. Några av dessa medarbetare har specialistkompetens. Det finns alltid en risk att dessa nyckelarbetare slutar sin anställning och går vidare mot nya utmaningar. CEO:n och delägaren till Indigo Group har ett incitamentsprogram för dessa nyckelpersoner. Det faktum att bolaget är placerat i Oviedo i norra Spanien istället för exempelvis Barcelona gör att medarbetarna är mer trogna intressebolaget då man inte vill flytta på sig. Hela eller delar av intressebolagets verksamhet kan bli föremål för uppköp. Det kan medföra att Virtway Invest AB (publ) säljer delar eller hela innehavet i intressebolaget. Det gynnar då aktieägarna i Virtway Games AB på ett markant sätt. Små tekniska risker kvar eftersom programmet redan finns på marknaden som prototyp. De stora utvecklingskostnaderna är tagna. Tekniken testat med VIVIWO. Nästan 100,000 användare med liten marknadsföring. Otroligt nöjda användare Affärsmodell redan testad på marknaden i över sex månader. Över 50 skolor och universitet har bekräftat att de vill ansluta sig när man nu lämnar BETA-stadiet. Bolaget har stor erfarenhet av att marknadsföra appar världen över med lågt inköpspris. Har satt upp den första virtuella världen för ios och Android. Perfekt kombination av socialt nätverk och inlärning kombinerat med underhållning. 14

15 15

16 3 Riskfaktorer I alla aktieinvesteringar finns både möjligheter och risker, därför är det viktigt att var och en som avser att investera Virtway Invest AB (publ) läser och granskar detta Memorandum i sin helhet för att bilda sig en uppfattning om Bolaget. De risker som presenteras är inte listade i någon särskild inbördes ordning och gör inte anspråk på att vara heltäckande. 3.1 Marknad och ekonomi Alla aktiebolag som eftersträvar handel i aktien står inför risker av finansiell karaktär, dels i relation till aktiemarknaden och dels i relation till bolagets eget kapitalbehov. Bolag med kapacitet att möta marknadens behov kan utvecklas gynnsamt, men eftersom finansmarknaden i allmänhet och investmentbolag i synnerhet påverkas av konjunkturen kan det också medföra finansiella risker och kapitalbehov. Marknadsbedömning Bolaget är verksamt på en marknad som påverkas av det allmänna konjunkturläget och marknadspolitiska åtgärder. Om dessa förutsättningar ändras är det nödvändigt för Bolaget att utveckla och/eller anpassa befintlig verksamhet för att på ett korrekt sätt kunna möta marknadens behov, vilket kan medföra vidare investerings- och utvecklingskostnader. Likväl finns det inga garantier för att inte marknaden i framtiden kommer att efterfråga andra typer av tjänster och produkter än Bolaget kan erbjuda, vilket skulle kunna innebära att Bolagets omsättning och lönsamhet påverkas negativt. Kapitalbehov Bolaget har för närvarande ett kassaflöde som täcker behoven i den löpande verksamheten, men för finansiering av vidare expansion söker Virtway Invest ytterligare kapital. Det finns ingen garanti för att Bolaget kommer att kunna anskaffa kapital eller att det kan ske på villkor som är gynnsamma för Bolaget och dess ägare. Bolagets finansiering kan dessutom på sikt komma att påverkas av kapital- och kreditmarknadsvillkor. Valutarisk (HBAB) Bolaget är verksamt i en internationell miljö omfattande flera valutor. Framtida fluktuationer i dessa valutor skulle kunna innebära ett försämrat resultat för Bolaget. 3.2 Verksamhet och bransch Virtway Invest kan påverka eller motverka vissa riskfaktorer hänförliga till den löpande verksamheten. Men eftersom andra riskfaktorer kan ligga helt eller delvis utanför Bolagets kontroll är det av vikt att investerare gör sin egen bedömning av såväl angivna som övriga, potentiella riskfaktorers betydelse för Bolaget och dess förutsättningar. Anställda och nyckelpersoner Bolagets förmåga att uppnå utsatta mål är till viss del beroende av förmågan att behålla, utveckla och rekrytera kvalificerade medarbetare med hög kompetens. I Bolaget finns dessutom nyckelpersoner som är viktiga för Bolagets verksamhet idag och i framtiden. Om dessa personer lämnar Bolaget kan det initialt ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet och förutsättningar till fortsatt tillväxt och lönsamhet. Sekretess Virtway Invest har upprättat rutiner för att upprätthålla en hög sekretessnivå i verksamheten. Likväl kan det inte garanteras att Bolagets anställda, konsulter, rådgivare eller andra personer inte agerar i strid med ingångna sekretessavtal avseende konfidentiell information. Det kan vidare inte garanteras att konfidentiell information inte avslöjas på annat sätt och därför kan utnyttjas av konkurrenter. Legala risker - Immateriella rättigheter Styrelsen för Virtway Invest är av uppfattningen att Bolaget har nödvändigt skydd ifråga om immaterialrätt och varumärken. Trots detta finns alltid en risk att känd eller okänd part ignorerar gällande lagstiftning och efter ekonomisk kalkyl av juridiska kostnader startar en identisk verksamhet. Bolaget har genom försäkringar möjlighet att hantera viss del av de finansiella behov som skulle kunna uppstå i samband med en eventuell tvist. Tillstånd, riktlinjer och politiska beslut Styrelsen bedömer att Virtway Invest med nuvarande verksamhet kan uppfylla de lagar och krav som idag ställs på verksamheten och känner, vid denna presentation upprättande, inte till några omständigheter som talar för att Bolagets verksamhet på kort sikt skulle komma att påverkas av förändringar i lagar eller regleringar. Det kan dock inte uteslutas att Bolagets verksamhet kan komma att bli föremål för förändrade legala krav. Framtida förvärv och försäljning av bolag Virtway Invest utvärderar löpande ett antal möjliga förvärv med potential till en positiv utveckling av Bolaget. Detta kan medföra att Bolaget måste hantera förvärvsrelaterade risker såsom motpartsrisk, prisrisk, organisatoriska risker och legala risker. Såväl tekniskt som organisatoriskt införlivande av förvärvade verksamheter kan därtill orsaka problem och riskera att flytta fokus från kärnaffären, vilket kan få negativ påverkan på Bolagets intäkter och lönsamhet. För den händelse att Bolaget i framtiden väljer att sälja ett befintligt eller förvärvat intressebolag kan det medföra såväl praktiska som finansiella risker, exempelvis kan eventuella poster avseende uppskjuten skattefordran tillintetgöras. 16

17 3.3 Koncernbolag I den totala riskbilden för Virtway Invest bör även beaktas företagsspecifika risker relaterat till intressebolag. Dessa riskfaktorer kan medföra såväl ekonomiska åtaganden som praktiska insatser. Utan anspråk på att vara en heltäckande presentation av dessa risker bör några faktorer belysas särskilt. Legala risker Virtways intressebolag bedriver verksamhet i flera länder. Förändringar i lagar och andra regler som exempelvis avser utländskt ägande, statligt deltagande och skatter kan påverka resultat och finansiell ställning, likaså förändringar i lagar och regler för arbetsmarknaden i de länder där intressebolag är verksamma. Virtway Invest har registrerat och använder följande domännamn: Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden I samband med den löpande affärsverksamheten uppkommer från tid till annan risk för tvister och krav. Virtway Invest och intressebolag är dock inte, och har inte under de senaste tolv månaderna, varit part i något rättsligt förfarande, tvist eller skiljeförfarande som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets eller koncernens finansiella ställning eller lönsamhet. Det föreligger inte heller några för styrelsen kända förhållanden som skulle kunna leda till sådant rättsligt förfarande eller som skulle kunna påverka Bolagets ekonomiska ställning i väsentlig mån. 17

18 4 Styrning och ledning Enligt bolagsordningen för Virtway Invest AB (publ) ska styrelsen bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst fem suppleanter, vilka väljs årligen på Bolagets årsstämma. Andra tjänstemän i Bolaget deltar i styrelsens sammanträden som föredragande av särskilda frågor. 4.1 Styrelse och ledande befattningshavare Tommy Karlsson Styrelsens Ordförande Har mångårig erfarenhet av finansbranschen, särskilt i bankverksamhet och förmögenhets-förvaltning. I dag investerare i ett flertal projekt och bolag. Fredrik Nilsson Styrelseledamot, Vd Har tidigare varit verksam som börsmäklare vid bland annat Spectra Kapitalförvaltning, Norvik Securities och aktiemäklare på Home. Jan Rejdnell Styrelseledamot Har under många år varit verksam genom att bistå bolag i processen inför listning/notering och har varit Vd i en rad publika bolag. Jonas Wingolf Styrelsesuppleant Har lång erfarenhet av försäljning och finansiell rådgivning samt över 25 års erfarenhet inom grossist och detaljhandel, med kunder i Skandinavien, Europa och USA. Han har också examen i kvalitetsledningssystem (QMS). 4.2 Personuppgifter För Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare gäller följande förhållanden och omständigheter; Familjeband Det finns inga familjeband mellan styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller Bolagets stiftare. Anklagelse, utredning, dom och sanktion Ingen i styrelsen eller ledande befattningshavare har under de senaste fem åren varit föremål för utredning eller dömts för något bedrägerirelaterat brottmål, haft näringsförbud eller i övrigt anklagats av eller fått sanktioner riktade mot sig från myndigheter eller godkända yrkessammanslutningar. Intressen Det föreligger ingen potentiell intressekonflikt hos någon styrelseledamot eller person i ledningsgruppen, det vill säga ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har något privat intresse som kan stå i strid med Bolagets. Flera styrelseledamöter och ledande befattningshavare har ekonomiska intressen i Bolaget genom eget aktieinnehav. Avtal och transaktioner med närstående Vid transaktioner mellan bolag inom koncernen tillämpas marknadsmässiga villkor. Ingen styrelseledamot, ledande befattningshavare eller revisor i Bolaget i övrigt har, varken för närvarande eller under den period som omfattas av den historiska finansiella informationen, varken själva, via bolag eller genom närstående, haft någon direkt eller indirekt delaktighet i någon affärstransaktion med Bolaget som är, eller har varit, ovanligt till sin karaktär eller sina villkor. Virtway Invest har under ovan nämnda period inte lämnat lån, ställt garantier eller ingått borgensförbindelser till eller till förmån för någon av dessa personer. Inskränkningar ifråga om aktieinnehav Det föreligger inga inskränkningar i angivna personers rätt att fritt förfoga över sitt aktieinnehav i Bolaget. Kontakt Samtliga Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningsha- 18

19 vare kan nås via Bolagets postadress som presenteras i Memorandumets avsnitt för Adresser och kontaktuppgifter. 4.3 Bolagsstyrning Till grund för ägarnas styrning av Bolaget ligger bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen, styrelsens interna regler samt ytterligare en rad svenska och utländska lagar och förordningar. Från och med den 1 juli 2008 tillämpas Svensk kod för bolagsstyrning av svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Virtway Invest AB (publ) är som onoterat bolag för närvarande inte skyldigt att följa Svensk kod för bolagsstyrning och har inte heller frivilligt förpliktigat sig att följa denna. Bolaget har dock, på frivillig basis och i de delar Bolaget bedömt det lämpligt, byggt sin bolagsstyrning på de principer och rutiner som framgår av Svensk kod för bolagsstyrning vad avser principen följ eller förklara. Bolagsstämma Bolagsstämman är det högsta beslutande organet inom Virtway Invest. Samtliga aktieägare som är listade i aktieboken fem vardagar innan bolagsstämman har rätt att delta antingen personligen eller via ombud. Anmälan ska göras till Bolaget enligt vad som sägs i kallelse. Ordinarie årliga bolagsstämma, årsstämman, ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång enligt bolagsordning. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt annons i Svenska Dagbladet, e-post till aktieägare som godkänt detta (ABL 2005:551, 7kap 66 2st) och vanlig post till övriga aktieägare. Årsstämman utser Bolagets styrelse och revisorer samt bestämmer arvoden till dessa. Vidare fastställer årsstämman bokslutet och beslutar om disposition av vinstmedel samt ansvarsfrihet för styrelse och vd. Årsstämman bestämmer också formen för hur en valberedning ska utses. Styrelse Styrelsens uppgift är att förvalta Bolagets angelägenheter på bästa möjliga sätt och i sitt arbete tillvarata aktieägarnas intressen. Styrelsen för Virtway Invest ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst fem ledamöter, valda av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ledande befattningshavare och andra tjänstemän i Bolaget kan delta i styrelsens sammanträden som föredragande av särskilda frågor. Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete och har ett särskilt ansvar för att följa Bolagets utveckling mellan styrelsemötena samt säkerställa att styrelsens ledamöter fortlöpande får den information som krävs för att utföra ett fullgott arbete. Ordförande håller kontakt med vd. Inför styrelsemöten ser ordförande och vd till att dagordning och beslutsunderlag utarbetas och sänds till styrelsens ledamöter i god tid innan respektive möte. Ordförande svarar också för att styrelsens arbete utvärderas. Styrelsens arbetsformer Styrelsen för Virtway Invest väljs för ett år i taget. Arbetet regleras av en av Bolaget fastställd arbetsordning för styrelsen, inklusive instruktioner för arbetsfördelning för styrelsen och verkställande direktören samt firmateckning och attestordning. Styrelsen ansvarar för Bolagets organisation, ledning och förvaltning samt för att uppföljningen och kontrollen av bokföring, medelsförvaltning och ekonomiska förhållanden i övrigt är betryggande. Styrelsen övervakar och utvärderar vd:s och bolagsledningens arbete och ansvarar för beslut och uppföljning av Bolagets strategier genom fastställande av planer och mål, beslut om större investeringar, tillsättningar och entlediganden av vd genom löpande uppföljningar under året. Styrelsen fastställer också årsbokslut. Kommittéer för revisions- och ersättningsfrågor är inte bildade. Vd och företagsledning Styrelsen har upprättat arbetsinstruktion för vd som klarlägger ansvar och förpliktelser samt ramarna för vd:s behörighet att företräda Bolaget. Vd ansvarar därmed för den löpande operativa verksamheten inom de ramar styrelsen fastlagt och är ansvarig inför styrelsen för ledningen och utvecklingen av Bolaget. Vd tar i samråd med styrelsens ordförande fram sakligt, utförligt och relevant informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten. Revisorer Revisor väljs på årsstämman för en period om ett år med uppgift att granska årsredovisning och bokföring samt styrelsens och vd:s förvaltning. Intern kontroll och riskhantering Styrelsens ansvar för intern kontroll regleras i aktiebolagslagen och i arbetsordningen. Styrelsen övervakar och säkerställer den externa ekonomiska rapporteringens kvalitet. Den interna kontrollen ska säkerställa att Bolagets strategier och mål följs upp och att aktieägarnas investeringar skyddas. Den syftar också till att informationen till aktiemarknaden ska vara tillförlitlig, relevant och i överensstämmelse med god redovisningssed samt att lagar, förordningar och andra krav på listade bolag efterlevs inom Bolaget. Styrelsen i Virtway Invest har delegerat det praktiska ansvaret till vd. Revisor Bo Matson, Auktoriserad Revisor, Mazars SET Revisionsbyrå AB, Helsingborg 19

20 5 Kompletterande information Följande information om aktien i Virtway Invest AB (publ), ägarförhållanden, handel och väsentliga avtal bör läsas jämte övriga avsnitt beskrivande Bolaget. 5.1 Aktien Virtway Invest AB (publ), med organisationsnummer och säte i Malmö kommun, Skåne län har två aktieslag: serie A och serie B. Dessa aktier är utgivna i enlighet med svensk lagstiftning och är denominerade i svenska kronor (SEK). Bolaget ansvarar för sin egen aktiebok i enlighet med den svenska aktiebolagslagen (2005:551) 5 kap och använder systemet aktiebok. net för detta ändamål. Aktien i Virtway Invest AB (publ) är ej föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Bolagets aktie har ej heller varit föremål för offentligt uppköpserbjudande under tidigare eller innevarande räkenskapsår. Aktiekapitalets utveckling Bolaget registrerades under namnet Aktiebolaget Grundstenen den 3 juni 2013 med ett aktiekapital om SEK och 500 aktier med kvotvärde 100 SEK. Den 14 juni 2013 namnändrades Bolaget till Virtway Invest AB (publ). På årsstämman 2013 beslutas om att ändra kvotvärdet till 1 SEK och genom fondemission ökades aktiekapitalet till och antalet aktier till , (varav A-aktier och B-aktier). På samma stämma beslutas även om en nyemissionen (kvittningsemission) av B-aktier. Den 12 juni 2014 hade Bolaget därför ett aktiekapital om SEK och aktier (varav A-aktier och B-aktier) med kvotvärde 1 SEK. Bolagsordningen anger att aktiekapitalet ska utgöra lägst och högst SEK med lägst och högst aktier. Aktieägare och rättigheter Virtway Invest AB (publ) hade drygt 100 aktieägare per den 12 juni 2014, huvudägare är Fredrik Nilsson. I en sammanfattning av bestämmelserna i bolagsordning gällande aktien framgår bland annat; Alla aktier har lika andel av kapital. Alla aktier har lika rätt vid nyteckning. Alla aktier har lika rätt till utdelning. Alla aktier har lika rätt vid eventuellt överskott för det fall Bolaget skulle komma att likvideras. Bestämmelser om inlösen eller konvertering av aktier föreligger ej. Samtliga aktier kan fritt överlåtas. Samtliga aktier medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat. Aktier i serie A berättigar till 1 röst per aktie och aktier i serie B berättigar till 1/10 röst per aktie. Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av vederbörandes ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. Rösträtt vid stämman har de som vid stämmotillfället är införda i bolagsstämmoaktieboken fem vardagar före stämman samt anmält sig till stämman enligt anvisningar i bolagsordningen. Utdelningspolicy Bolagets samtliga aktier berättigar till utdelning. I svenska bolag måste utdelningen föreslås av styrelsen och godkännas av årsstämman i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen. Beslut om eventuell utdelning fattas därför av bolagsstämman för Virtway Invest AB (publ) efter förslag från Bolagets styrelse. Det är styrelsens ambition att Virtway ska lämna utdelning årligen om så är möjligt. Dock ska Bolagets finansiella situation, investeringsbehov, utvecklingsmöjligheter eller potentiella förvärv beaktas vid förslag till utdelning. Det finns inga garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om någon utdelning i Bolaget. Aktiekapitalets förändring Händelse Datum Ökning A aktier Ökning B aktier Totalt A aktier Totalt B aktier Summa aktier Ökning aktiekapital Summa aktiekapital Nybildning Split 1: Fondemission Nyemission Split 1:10 kommande* Kvittningsemission kommande** * förutsätter beslut på kommande extra bolagsstämma. ** förutsätter fulltecknad kvittningsemission, ska beslutas på kommande extra bolagsstämma enligt villkor presenterat i detta memorandum. 20

Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB

Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB Anslutningsmemorandum 2014-11-05 Maple leaf gold resources AB OBSERVANDUM Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Maple Leaf Gold Resources AB, organisationsnummer 556971-3737

Läs mer

Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB

Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB Anslutningsmemorandum 2014-09-08 Maple leaf gold resources AB OBSERVANDUM Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Maple Leaf Gold Resources AB, organisationsnummer 556971-3737

Läs mer

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ)

Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) Informationsmemorandum Nyemission My Exchange AB (publ) 11 april 31 augusti 2011 Nästa generations aktiehandel stavas MYX Observandum Observandum Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av

Läs mer

Ägarspridning Erbjudande om förvärv av aktier från huvudägaren. 24 MAS is Applications and Global Advertising in Mobile Phones

Ägarspridning Erbjudande om förvärv av aktier från huvudägaren. 24 MAS is Applications and Global Advertising in Mobile Phones Prospekt maj 2010 för 24 Mobile Advertising Solutions AB (publ) Ägarspridning Erbjudande om förvärv av aktier från huvudägaren. 24 MAS is Applications and Global Advertising in Mobile Phones 24 MAS verksamhet

Läs mer

Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF

Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF Fortnox AB (publ) Prospekt för publik emission inför listning på NGM Nordic MTF 1 2 Innehåll SAMMANFATTNING............................ 4 Om Prospektet................................. 4 Om Erbjudandet................................

Läs mer

Erbjudande till aktieägarna i Wifog AB (publ) juni 2015

Erbjudande till aktieägarna i Wifog AB (publ) juni 2015 Erbjudande till aktieägarna i Wifog AB (publ) juni 2015 Viktig information Detta prospekt ( Prospektet ) och den tillhörande anmälningssedeln innehåller viktig information och bör läsas noggrant innan

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) 2 Generell information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

Private Placement ART2DENT AB. Erbjudande om teckning av aktier 22 oktober 16 november 2012 ART2DENT AB

Private Placement ART2DENT AB. Erbjudande om teckning av aktier 22 oktober 16 november 2012 ART2DENT AB Private Placement ART2DENT AB Erbjudande om teckning av aktier 22 oktober 16 november 2012 ART2DENT AB VD har ordet Tandteknik handlar i första hand om att ge patienter en ersättning för tänder som gått

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Erbjudandet riktar sig i första hand till aktieägare i Fortnox AB (publ) Erbjudande i sammandrag VILLKOR I SAMMANDRAG Emittent Emissionen

Läs mer

Gaming Corps AB. Inbjudan till teckning av aktier i (publ) April 2015. 7,25 kr. 16 mkr. 29 april. Företrädesemission. Sista dag för teckning

Gaming Corps AB. Inbjudan till teckning av aktier i (publ) April 2015. 7,25 kr. 16 mkr. 29 april. Företrädesemission. Sista dag för teckning Illustration: Johan Svensson Inbjudan till teckning av aktier i (publ) Gaming Corps AB April 2015 7,25 kr Teckningskurs per aktie 16 mkr Företrädesemission 29 april Sista dag för teckning Viktig information

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Fortnox International AB (publ) 1 Erbjudande i sammandrag Företrädesrätt till teckning Rätt att teckna nya aktier skall med företrädesrätt tillkomma dem som på avstämningsdagen

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ) Stockholm - Corporate - Finance Inbjudan till teckning av aktier i Oniva Online Group Europe AB (publ) Definitioner Online Group, Koncernen eller Bolaget Oniva Online Group Europe AB (publ), organisationsnummer

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i MyPay AB(publ)

Inbjudan till teckning av aktier i MyPay AB(publ) Inbjudan till teckning av aktier i MyPay AB(publ) ROADSHOW MyPay gör en presentation av företaget och verksamheten Stockholm den 6 maj kl 18.00 Hotell Scandic Anglais Malmö den 11 maj kl 18.00, Hotell

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Viktig Information Definitioner Hövding eller Bolaget - avser Hövding Sverige AB (publ), org nr 556708-0303, eller beroende på sammanhang, produkten

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Mobyson AB (publ) FÖRETRÄDESEMISSION SEPTEMBER 2010 Erbjudandet i sammandrag Företrädesrätt till teckning Innehav av en (1) aktie i Mobyson på avstämningsdagen den 7

Läs mer

inbjudan att teckna aktier i Mobile Business challenger MBC AB (publ)

inbjudan att teckna aktier i Mobile Business challenger MBC AB (publ) inbjudan att teckna aktier i Mobile Business challenger MBC AB (publ) inför listning på Aktietorget På den globala mobilmarknaden sker nu en total övergång till digital, internetbaserad kommunikation,

Läs mer

Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm.

Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i Nasdaq Stockholm. PROSPEKT NILÖRNGRUPPEN 2015 Inbjudan till förvärv av aktier av serie B i Nilörngruppen AB (publ) Nasdaq First North Premier Nasdaq First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna

Läs mer

Prospekt mars 2010 Prospektet avser emission med företräde för befintliga aktieägare Teckningsperiod 5 29 mars Metromark Hospitality Group AB (publ)

Prospekt mars 2010 Prospektet avser emission med företräde för befintliga aktieägare Teckningsperiod 5 29 mars Metromark Hospitality Group AB (publ) Prospekt mars 2010 Prospektet avser emission med företräde för befintliga aktieägare Teckningsperiod 5 29 mars Metromark Hospitality Group AB (publ) Generell information Metromark Hospitality Group AB

Läs mer

Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier

Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier Erbjudande om att teckna aktier i ADVENICA AB (publ) inför anslutning till Nasdaq OMX First North Premier 15 augusti 2014 Viktig information till investerare Framåtriktade uttalanden och marknadsinformation

Läs mer

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL)

UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) UPPTAGANDE TILL HANDEL AV AKTIER I PAYNOVA AB (PUBL) PROSPEKT MARS 2014 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats av styrelsen i Paynova AB (publ) ( Paynova eller Bolaget ) med anledning

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Studio AB (publ)

Inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Studio AB (publ) Inbjudan till teckning av aktier i Forestlight Studio AB (publ) Generell information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument samt

Läs mer

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION

EMISSIONSMEMORANDUM. MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION ARBETSKOPIA EMISSIONSMEMORANDUM MARS 2014 Ambia Trading Group AB (publ) FONDKOMMISSION DEFINITIONER I detta Memorandum gäller följande definitioner om inget annat anges: Med Bolaget, Ambia eller Ambia

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier. Nyemission

Inbjudan till teckning av aktier. Nyemission Inbjudan till teckning av aktier Nyemission QBNK Holding AB (publ) (556958-2439) QBNK Holding AB (publ), org. nr 556958-2439, erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänsvter inom

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I 203 WEB GROUP AB (PUBL) ORG.NR. 556710-8757

INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I 203 WEB GROUP AB (PUBL) ORG.NR. 556710-8757 INBJUDAN TILL TECKNING AV KONVERTIBLER I 203 WEB GROUP AB (PUBL) ORG.NR. 556710-8757 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Villkor i sammandrag 3 Inbjudan till teckning av konvertibler i 203 Web Group 4 VD i 203 Web

Läs mer

Anoto Group AB (publ) Inbjudan att teckna aktier November 2013

Anoto Group AB (publ) Inbjudan att teckna aktier November 2013 Anoto Group AB (publ) Inbjudan att teckna aktier November 2013 Viktig information Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen

Läs mer

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i Inbjudan till teckning i företrädesemission i VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) under namnändring till Prospekt 21 januari-4 februari 2015 TargetEveryONE Viktig information Definitioner I detta

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV PREFERENSAKTIER I SERENDIPITY INNOVATIONS AB (PUBL) SOLE MANAGER AND BOOKRUNNER RETAIL SELLING AGENT Viktig information till investerare Detta Prospekt ( Prospektet ) har upprättats

Läs mer

Inbjudan att teckna aktier

Inbjudan att teckna aktier Inbjudan att teckna aktier Oktober 2014 1 VIKTIG INFORMATION Detta prospekt har godkänts och registrerats av Finansinspektionen i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 25 och 26 lagen (1991:980) om handel

Läs mer

Informationsmemor andum. Valeo Helseforsikring ASA 22 oktober 20 november 2009

Informationsmemor andum. Valeo Helseforsikring ASA 22 oktober 20 november 2009 Informationsmemor andum Valeo Helseforsikring ASA 22 oktober 20 november 2009 1 Det norska försäkringsbolaget Valeo Helseforsikring ASA har gett Leox AB i uppdrag att genomföra en publik nyemission riktad

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH TECKNINGSOPTIONER I ARTIMPLANT AB (PUBL) Villkor i sammandrag för nyemissionen Företrädesrätt till teckning Innehav av en aktie i Artimplant, oavsett serie, berättigar

Läs mer