Informationsmemorandum. Virtway Invest AB (publ) Virtway Invest AB (publ) - Erbjudande 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Informationsmemorandum. Virtway Invest AB (publ) Virtway Invest AB (publ) - Erbjudande 1"

Transkript

1 Informationsmemorandum Virtway Invest AB (publ) 1

2 Disclaimer Detta Memorandum har upprättats i informationssyfte av styrelsen i Virtway Invest AB (publ), organisationsnummer , i samband med erbjudande om investering i Bolaget. Ansvarsförsäkran Innehållet i memorandumet är baserat på information som tillhandahållits av Bolaget. Styrelsen för Virtway Invest AB (publ) är ansvarig för innehållet och försäkrar att de har vidtagit alla rimliga försiktighetsåtgärder för att säkerställa att uppgifterna, så vitt de vet, överensstämmer med faktiska förhållanden och att ingenting är utelämnat som skulle kunna påverka dess innebörd. Framtidsinriktade uttalanden och marknadsinformation Uttalanden om framtidsutsikter är baserade på nuvarande marknadsförhållanden, planer och bedömningar liksom bedömningar av allmänna omvärldsfaktorer. Läsaren bör dock vara uppmärksam på att även om styrelsen är av uppfattningen att ifrågavarande uttalanden är väl genomarbetade, är dessa, precis som alla framtidsbedömningar, baserade på såväl fakta som antaganden. Memorandumet innehåller även viss information från tredje part. Bolaget har inhämtat denna information från ett flertal olika utomstående källor, exempelvis officiella statistikorgan och branschrapporter. Bolaget bekräftar att denna information har återgivits korrekt och att inga uppgifter i informationen utelämnats på ett sätt som skulle göra informationen felaktig eller missvisande. Bolaget bedömer att dessa utomstående källor är tillförlitliga. Någon oberoende verifiering av källornas eller informationens tillförlitlighet har dock inte gjorts, varför riktigheten eller fullständigheten i informationen inte kan garanteras. Styrelsen ikläder sig inte det ekonomiska ansvaret för utfallet av en investering som görs med stöd av memorandumet. Även om det är styrelsens bedömning att den framtidsinriktade informationen är baserad på rimliga överväganden, kan faktisk utveckling, händelser och finansiell utveckling komma att väsentligen avvika från förväntningarna. En investering i Bolaget är förenad med hög risk. Den som överväger att investera i Virtway Invest AB (publ) uppmanas därför att noggrant studera föreliggande presentation i sin helhet. Regelverk Memorandumet utgör ej ett Prospekt enligt Lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument (LHF) och har därför inte granskats och registrerats av Finansinspektionen (FI). Emissionen är undantagen prospektskyldighet enligt Lagen om Handel med Finansiella instrument (1991:980), 2 kap 4 p5. Grunden för undantaget är att det sammanlagda värdet av emissioner av överlåtbara värdepapper i Bolaget, riktade till allmänheten, understiger 2,5 miljoner euro under en 12-månadersperiod (2 kap 4 p5 LHF). För Erbjudandet och detta Memorandum gäller svensk rätt. Tvist med anledning av innehållet i detta memorandum eller därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av svensk domstol exklusivt. Den som eventuellt väcker talan vid domstol i anledning av detta Memorandum kan bli tvungen att svara för kostnaderna för översättning av Memorandumet. Civilrättsligt ansvar kan endast åläggas styrelsen vilka upprättat sammanfattningen om denna är vilseledande, felaktig eller oförenlig med övriga delar av Memorandumet. Sekretess och spridning av memorandum Erbjudandet i detta Memorandum riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter prospekt, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Memorandumet, anmälningssedeln och andra till Erbjudandet hänförliga handlingar får därför inte distribueras i något land där distributionen eller Erbjudandet kräver åtgärd enligt föregående mening eller strider mot regler i sådant land. De aktier som erbjuds till förvärv har inte registrerats enligt United States Securities Act of 1933 ( Securities Act ) enligt sin senaste lydelse och inte heller enligt motsvarande lag i någon enskild stat i Amerikas Förenta Stater (USA), Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika och får därför inte utbjudas till försäljning eller försäljas (varken direkt eller indirekt) i USA, Australien, Japan, Kanada, Nya Zeeland eller Sydafrika eller till personer med hemvist där eller för sådan persons räkning utan att undantag från registreringskrav föreligger. Det åligger envar att iaktta sådana begränsningar enligt lagar och regler utanför Sverige. Anmälan om förvärv av aktier i strid med ovanstående kan komma att anses ogiltig. Rådgivare Delecta Financial Event AB och UCR Management AB har varit behjälplig vid upprättandet av detta memorandum. Då samtliga uppgifter i memorandumet härrör från Virtway Invest AB (publ) friskriver sig Delecta Financial Event AB och UCR Management AB från allt ansvar mot aktieägare i Virtway Invest AB (publ) och avseende andra direkta eller indirekta ekonomiska konsekvenser till följd av investerings- eller andra beslut som helt eller delvis grundas på uppgifterna i detta memorandum. Benämningar Med Virtway, Bolaget och moderbolaget avses Virtway Invest AB (publ), organisationsnummer , Malmö, Sverige. 2

3 Innehåll Sida 1 Virtway Invest AB (publ) Om Bolaget Koncernstruktur 5 Intervju 6 2 Marknad och verksamhet Marknadsöversikt Egna erfarenheter och konkurrens Produkt SWOT 14 3 Riskfaktorer Marknad och ekonomi Verksamhet och bransch Koncernbolag 17 4 Styrning och ledning Styrelse och ledande befattningshavare Personuppgifter Bolagsstyrning 19 5 Kompletterande information Aktien Handel 21 6 Räkenskaper Finansiell översikt 22 7 Viktiga skäl att bli delägare 23 8 Erbjudandet Inbjudan till teckning av aktier Villkor och anvisningar 24 9 Bolagsordning Adresser och kontaktuppgifter 27

4 1 Virtway Invest AB (publ) Virtway Invest AB (publ) med organisationsnummer och säte i Malmö kommun, Skåne län, är ett holdingbolag som investerar i och bedriver bolagsutveckling avseende bland annat affärsstrategier, marknad och management till såväl helägda som delägda bolag. Gällande lagstiftning för verksamheten är svensk rätt och Bolagets juridiska form styrs av aktiebolagslagen (2005:551). 1.1 Om Bolaget Virtway Invest AB (publ) är nystartat investmentbolag med fokus på investeringar på internationell nivå. Genom att arbeta nära de bolag Virtway investerar i kan Virtways ledning dela med sig av sina erfarenheter och spetskompetenser. Därmed ges goda möjligheter att föreslå och påverka strategiskt viktiga beslut, och på sikt förbättra varje enskilt bolags struktur och tillväxtpotential. Långsiktigt arbete med att kontinuerligt söka nya innehav till portföljen är en självklar del av Virtways utveckling. Med denna affärsidé hoppas Virtway Invest kunna erbjuda sina aktieägare attraktiva avkastningar inom rimliga tidshorisonter. Investeringar Virtway Invest baserar sin verksamhet på att inte enbart granska och utvärdera svenska bolag som potentiella investeringar utan även europeiska bolag. För att vara en lämplig investering måste affärsidén och bolagets produkter/tjänster vara skalbara och leda till snabb utveckling. Särskilt viktiga investeringsprinciper är bland annat att: Vi investerar endast i bolag och branscher vi förstår eller har ett intresse i, och med välplanerade och tydliga tillväxt- och exitstrategier. I våra analyser och beslut beaktar vi alltid konsekvenserna för de inblandade bolagen. Vidare strävar vi alltid efter att helt undvika investeringar som kan ha skadliga effekter på miljön eller andra negativa konsekvenser. Vi har som ambition att upplysa våra investerare om risker och möjlighet i våra innehav, samt att kontinuerligt informera om hur respektive innehav utvecklas över tiden. Vi förbehåller oss rätten att inte alltid omedelbart informera investerare då vi ibland kan förväntas hantera känslig och ickepublik information. Dock har vi som övergripande mål att alltid agera i våra investerares bästa långsiktiga intresse. Etablerad verksamhet Virtway Invest har investerat i det spanska bolaget Indigo Group och kapitaliseras nu snabbt för att kunna utveckla intressebolaget med dess egna produkter och färdigställda tjänster. Det är unikt. De flesta svenska bolag som utvecklar spel och unika datamiljöer söker istället sin investering på USA:s västkust. Virtway Invest AB valde ett etablerat europeiskt bolag, med befintlig verksamhet inom utbildningsprogram för bolag, universitet och högskolor samt olika spelprogram, eftersom deras spetskompetens är unik med potential till mycket snabb utveckling. Indigo Group är lokaliserat i Oviedo i norra Spanien och var initialt ett traditionellt IT-bolag som efterhand utvecklats till en erfaren utvecklare, producent och distributör av spel till PC, Mac, SmartPhones etc. De har ett 20-tal anställda utvecklare som arbetat med spelutveckling i många år. Sammantaget har de varit verksamma på marknaden under drygt tio år och haft stora framgångar - främst på uppdragsbaserad basis. Nu är planen att ladda upp egna program och system som testats på marknaden med framgång. De förfinas och förbättras nu inför lanseringen. Styrelsen för Virtway Invest AB (publ) har beslutat att presentera följande Erbjudande, villkorat av beslut vid bolagsstämma om kvittningsemission varmed inlånat belopp kvittas mot aktier i serie B. Erbjudandet ska genomföras utan företräde för befintliga aktieägare i syfte att öka ägarspridningen. Anmälan Juni Augusti 2014 Teckningskurs 7,00 SEK per aktie Pris per post SEK, 1 post berättigar till 1428 B-aktier Betalning för aktier Enligt instruktion på intresseanmälan Volym Totalt aktier kan emitteras i kvittningsemissionen. Erbjudandets totala belopp SEK 4

5 Det spanska bolaget byter nu namn till Virtway Games avseende spelprogrammen. Förutom uppdragsbaserad utveckling av e-learning till Astra Zeneca, Santillana, Grupo Femxa, Vodafone, Ministry of Science and Innovation Spain, Du pont/air France, Carefour med flera kommer Virtway Games att satsa på egna program och datamiljöer. Astra m fl kommer även fortsättningsvis att vara kunder. Flera större kunder väljer dessutom att etablerar sig genom de virutella världar, districts och liknande som bolaget utvecklat. Särskild spetsteknologi som kan användas oberoende plattform och som inte sackar ner vid många användare, gör dotterbolagets kompetens unik i databranschen. Virtway Invest har även möjlighet att i framtiden förvärva fler andelar i Indigo Group genom optioner. Viktigt förtydliga att vi ej stänger dörrarna till dessa stora företag. Placeringshorisont Virtway Invest har inte som ambition att under någon avsevärd tid behålla innehavet i de bolag man investerat i. Innehav kan vara kortsiktiga eller långsiktiga beroende på i vilken fas bolaget kan förväntas ske. Målsättningen är en god utveckling på investerat kapital Ägarstruktur Virtway Invest har idag drygt 100 aktieägare. Huvudägare är Fredrik Nilsson, som har varit och är fortfarande delaktig (styrelseordförande) i det svenska bolaget ICYou AB (publ) och har gedigen erfarenhet av att bygga upp och utveckla verksamheter. För att öka ägarspridningen har huvudägaren valt att genomföra en ägarspridning följt av en kvittningsemission. Därefter kommer bolaget att ansluta sig till Smallcaplisted.se. Nuvarande och pre-sumtiva aktieägare kan där kostnadsfritt annonsera om att sälja eller köpa aktier i bolaget. Värdering Värdet på bolaget utgår från de investeringar som redan är gjorda i Indigo Group och dess snabbt förväntade utfall vid lansering av olika spel och världar, med start redan sommaren Koncernstruktur Virtway Invest AB (publ) äger 50 procent av Indigo Group SL, varmed detta bolag är ett intressebolag till Virtway Invest. Ytterligare Vision och Mål Virtway Invest drivs av visionen om att bli ett framgångsrikt, våra erfarenheter kan omsättas i tillväxtskapande och värdebyggande processer, samt erbjuda våra investerare konkurrenskraftiga och attraktiva avkastningar i förhållande till risk inom en rimlig tidshorisont. Marknaden beräknar värdet per aktiv användare till USD. Det innebär att när marknadsföringen kommit igång och antalet aktiva användare ökat till målsättningen om minst 10 miljoner under kommande två-årsperiod, får dotterbolaget konservativt beräknat en värdering om 700 miljoner SEK. Virtway Invest AB (publ) Org nr % Indigo Group SL 5

6 Intervju Virtway Invest AB (publ) har investerat i ett bolag baserat i norra Spanien, Indigo Group SL. Investeringen är noga utvald. Intressebolaget utvecklar inte bara spel utan även interaktiva 3D-världar med avatarer som kan användas på ett flertal sätt även ur marknadssynpunkt. Bolaget är outstanding inom att utveckla denna teknik. Närmast följer en intervju med VD:n för Indigo Group och Virtway Games, José Antonio Tejedor: Erfarenhet Fråga: Kan du berätta om företagets bakgrund och erfarenhet? Svar: Indigo grundades år Vi började med att skapa hemsidor och backoffice-lösningar för företag. Vi hade massor av bra kunder och arbetade med detta under flera år. Den här erfarenheten är mycket viktig för oss idag eftersom alla faktiska spel och projekt bygger på en stark molninfrastruktur med flera webbservrar. Så småningom bestämde vi oss för att flytta till ett område där vi var verkligen annorlunda på marknaden och där vi kunde vi erbjuda starka värden: verktyg och seriösa spel med 3D realtidsteknik. Vi gjorde flera 3D multiplayer virtuella världar för myndigheter inom turistnäringen Men vi gjorde också många coola saker tillsammans med stora företag och universitet såsom Stanford University. Vi fick priset som Bästa Europeiska Serious Game for Companies för spelet Siqur. Det var en fantastisk kombination av teknik och metod för inlärning. Med den globala ekonomiska krisen har myndigheter slutat investera i marknadsföring för turism och företag har minskat budgeten för utbildning inom hälso- och säkerhetsfrågor. Därför bestämde vi oss för att bygga vidare på en annan strategi. Tack vare en ökad försäljning och användning av iphone och surfplattor började vi arbeta med vår egen teknik för att skapa 3D virtuella världar. Vi ville vara det första företaget i världen som skapar detta för mobila enheter. Nu är den här tekniken klar och online - den kallas Virtway World. Under alla dessa år har det alltid varit en eller två i teamet som utvecklat underhållningsspel eftersom vi gillade att göra det. Det fanns inte en klar strategi för detta arbete, det var i praktiken en lång inlärningsprocess - som nu är oerhört viktigt för våra expansiva planer. Virtway Games fokuserar på spelindustrin Fråga: Berätta mer om de spel som du har utvecklat och de spel som du snart kommer att introduceras på marknaden. Svar: De spel som vi utvecklat har egentligen varit experiment. De första spelen hade bara några tusen nedladdningar men med Meatball Marathon nådde vi snabbt nedladdningar. Det totala antalet nedladdningar är nu nära enheter. Inte många utvecklare kan skryta med det. Idag har vi en permanent grupp av tre utvecklare och externa formgivare som enbart arbetar med spel för underhållning. Vi vet hur marknaden fungerar och är i den sista produktionsfasen av Troglomics. Det är en härlig mix i teknik mellan Angry Birds och Clash of Clans. Virtual World i ios, Android, Windows Mobile Fråga: Ni har skapat den första virtuella världen för ios, Android, Windows Mobile... och säger samtidigt att kriget (konkurrensen om marknadsandelar) är i mobilt och freemium. Berätta mer! Svar: Det finns flera framgångsrika virtuella världar i Windows och många fler som är utan framgång. Alla dessa konkurrenter har skapat världar från en teknik som bara fungerar på PC och Windows. Under tiden går PC-försäljningen ner mycket snabbt. Dessa konkurrenter kan inte växa längre. Det är mycket svårt (eller omöjligt) att anpassa dessa världar till mobila enheter. De måste starta om från början. Vi upptäckte detta problem för fyra år sedan när vi började utveck-lingen av vår egen 3D-motor och fokuserade då till 100 procent på mobila enheter. Vi är nu redo att ladda upp vår teknik i ios, Android och Windows Mobile. Kriget i virtuella världar har flyttat från PC till mobila enheter och freemium och vi är mycket väl positionerade där. Tack vare butiker och rankningssystem kommer vi att kunna växa tio gånger snabbare än de flesta av de virtuella världar på PC som lyckats bäst. Detta med en bråkdel av de kostnader som de haft. Viviwo Fråga: Vad är Viviwo? Svar: Viviwo var vår första virtuella värld som skapades för att testa vår teknologi med riktiga användare. Vi använde den som ett demonstrationsverktyg. Nu har vi nedladdningar och registrerade användare. Vi använder fortfarande Viviwo som ett beta-test plats för våra idéer, men det finns en möjlighet att förvandla den till ett Distrikt. 6

7 Linguoland Fråga: Vad är LinguoLand? Svar: Linguoland är vår andra virtuella värld med en tydlig inriktning och given affärsmodell, inriktad på utbildning och träning. Vi har redan skolor, highschools och universitet som testar plattformen samt flertalet stora företag som använder den för sin personal. Det blir det första distriktet i Distriktkonceptet. Distrikten Fråga: Vad är Distrikten? Svar: Distrikten kommer tillsammans att bilda The World där de olika distrikten fokuserar på olika marknadsområden. Vi vill etablera Distrikten i de viktigaste delarna av världen - där människor träffas, spelar online, lär sig och shoppar. Vi är nu redo att gå vidare när det gäller tekniken. Vårt huvudsakliga fokus kommer att vara de nya varumärkena och skapa innehåll och aktiviteter för användarna. Clash of Clans & Candy Crush är Freemium Fråga: Du säger att användarna älskar Freemium - varför? Svar: Vi pratar ofta med personer som inte förstår grunderna i Freemium-modellen och hur det är möjligt att generera vinst när spelet eller appen är gratis. Clash of Clans och Candy Crush är bra exempel för att förklara varför det fungerar. Vi erbjuder fri tillgång till virtuella världar som människor kan använda och ha kul med andra, men snart vill användaren ha något mer: Köpa en cool avatar och skräddarsy den med fina kläder (Second Life huvudsakliga inkomstkälla) Hyra egenskaper (Second Life huvudsakliga inkomstkälla) Köpa fordon för att flyga eller agera snabbt Spela premium spel (Habbo Hotel och Club Penguin) Få tillgång VIP-områden och händelser Ha speciella power-ups, exempelvis att kunna flyga Var är företaget om två år? Fråga: Virtway Invest AB (publ) äger 50 procent av Indigo. Men eftersom utvecklingen sker snabbt inom databranschen var är det Indigo om två år och hur blir värderingen? Svar: Om två år planerar vi att ha 50 miljoner registrerade användare med 10 miljoner aktiva användare. Marknaden räknar ett värde per aktiv användare av: $ 9 - Viber $ 15 - KakataoTalk $ 33 - Instagram $ 42 - Whatsapp $ 73 - Linje $ 83 - Twitter $ 84 - Linkedin $ Facebook 7

8 2 Marknad och verksamhet Virtway Invest AB (publ) investerar i bolag och projekt med hög potential och har idag en stor ägarandel i Indigo Group SL. 2.1 Marknadsöversikt Indigo Group, är vinnare av Best European Serious Game Award och är världsledande inom utveckling av; Spel Virtuella och interaktiva applikationer Simuleringsbaserade inlärningsapplikationer Indigo utvecklar och äger sin egen teknologi med vilken man kommer att; Vara först på marknaden med virtuella världar för mobiltelefoner och surfplattor Kunna använda sin egen utbildnings- och underhållningsplattform som kommer locka miljontals användare över hela världen Använda sin plattform för att snabbt kunna generera inkomstströmmar inom nya områden Generera mervärde för tusentals företag över hela världen med sina nya produkter och tjänster Indigo kommer att vara först på marknaden med virtuella världar för ios, Android, Windows och iphone. Indigo är utmärkt positionerade för att ta en stor marknadsandel av mobilmarknadens nya tjänster och spel. Framgångarna för Clash of Clans och Candy Crush vittnar om en kraftigt växande marknad för Freemium spel. Indigo har över tio års erfarenhet av den bransch de verkar inom och en egenutvecklad teknologi som andra större företag nu söker samarbete kring. Bolaget har satsat på ett fullt utnyttjande av Freemium business modellen. Ordet freemium är ett teleskopord som bildats av engelskans free (gratis) och premium. Företag som tillämpar modellen är exempelvis Google, Spotify, Flickr och Pandora Internet Radio. Affärsmodellen fungerar genom att en bastjänst erbjuds gratis, möjligen reklamfinansierad. Därefter ser produktägaren till att tjänsten får stor spridning, och då tillhandahålls en premiumtjänst med fler funktioner och andra fördelar mot en kostnad. Indigo Group kan peka på att man har över 1 miljon nedladdningar av Indigo ios-appar, det vill säga ios-appar konstruerade av bolaget. Bolagets satsning på virtuella världar (sk Districts ) baserade på egen teknik gav snabb över användare utan marknadsföring. Intresset för tekniken i dess världar kombinerat med 8

9 olika användningsområden i världarna gör att många skolor och universitet ser direkt nytta av det i sin undervisning. Indigo Group har efter färdigställandet av virtuella världar som Viviwo prognostiserade intäkter om 70 miljoner euro under Samma år skall 400 miljoner prognostiseras vara registrerade. En uppskattad användarbas på 400 miljoner individer för utbildnings- och underhållningsplattformen innebär fantastiska distributionsmöjligheter, vilket i sin tur innebär större sannolikhet för ekonomiskt lyckade lanseringarav nya produkter och tjänster. 2.2 Egna erfarenheter och konkurrens Bara genom att visa upp det som Indigo Group skapat och utfört kan man vinna marknadens och investerares respekt. Nedan ges ett axplock av de program och spel som man utvecklat för kunder eller i egen utveckling: Spel Bubblies Ongame Creative Meatball Marathon Indigo Bendica Licencia Vodafone Gravitón Indigo/ Chillingo Itsy the spider Indigo E-learning Uno Santillana Everis Virtual patient Astra Zeneca Micinn, Virtual Visits Ministry of Science and Innovation, Spain Llanes 3D Llanes Town Hall/Ctic Foundation, Spain Online språkutbildningar Kända högskolor Betalar för sina egna appar, miljöer och innehåll. De betalar en månadsavgift per antal enheter eller antal användare Privatskolor: Skolor och yrkesverksamma betalar en månadsavgift per registrerad användare. Språkstuderande; Betalar en prenumerationsavgift Besökare; Tar del av reklamen och köper virtuella varor. Konkurrens De som jämför Linguoland med Second Life som också bygger på 3D-grafik måste ha klart för sig att det rör sig om stora skill nader. Second Life är ett dator program som består av en virtuell värld, och är skapad 2003 av amerikanska företaget Linden Lab. Användarna i Second Life kallas för residents och har sin kroppsliga skepnad i form av en avatar (en virtuell karaktär). 9

10 Alla invånare kan köpa, sälja, och skapa virtuella saker, som avatarer, kläder, accessoarer, byggnader, fordon, mm. Man kan också köpa och sälja virtuella länder, kallad sim i singularis, sims i pluralis. Redan i slutet av 2007 fanns det residents i Second Life. Second Life bygger på IP-telefoni. Det finns dock klara nackdelar med Second Life: Svårt att installera Kräver kraftfull PC Svår inlärningskurva för användaren Miljön är så omfattande och stor så den upplevs som öde och därmed svårt att hitta andra användare Lågkvalitativ grafik enligt dagens mått Miljöerna laddas upp långsamt på grund av gammal teknologi Fördelar med Linguoland: Lätt att installera Fungerar på alla plattformar även på mobiler och surfplattor Enkel att använda Ny teknologi som kan ta emot miljontals användare samtidigt i samma område Högkvalitativ grafik och användarvänlig Supersnabb teknologi för att ladda miljöerna 2.3 Produkt Indigos banbrytande teknologi Med Indigos egenutvecklade teknologi är det möjligt att skapa virtuella världar inte bara för PC/Mac som tidigare, utan även för ios, Android, Windows mobile. Den grundläggande tekniken är med andra ord plattformsoberoende, vilket är unikt, och Indigos produkter är således redan mycket efterfrågade. Teknologin har med framgång testats på med VIVIWO som en Betaversion och har redan drygt användare trots ytterst begränsad marknadsföring. Vidare är den använda grafiken av sådan hög kvalitet att man kan urskilja kroppsspråk och ansiktsuttryck på de avatarer som används. Virtuella miljöer som är lätta att installera och användarvänliga Virtuella miljöer som är lätta att installera och användarvänliga Plattformsoberoende, fungerar även på mobiler och surfplattor Ny unik teknologi som kan ta emot miljontals användare samtidigt ge en högkvalitativ grafik Supersnabb teknologi för att ladda miljöerna. Med sin egen utvecklade teknologi kan Indigo enkelt utvidga sin verksamhet till att inkludera nya affärsområden såsom shopping, mode, musik, sport, film, historia och urban tribe. Affärsmodellen som används exempelvis genom Linguoland är B2B och B2C. 10

11 Serious games Indigo skapar också så kallade seriösa spel (eng. serious games). Dessa är inte spel i traditionell mening, utan applikationer av olika slag där spelliknande miljöer och moment används med framgång för att främja t.ex. inlärning. Förra året fick Indigos projekt Siqur priset för bästa europeiska seriösa spel för företag. De designverktyg som används, tillsammans med erfarenheterna från deras utvecklingsteam, gör det möjligt att representera virtuella element med en grad av realism utan motstycke i branschen. Det finns inga begränsningar när det gäller komplexitet i de virtuella miljöerna. Linguoland Linguoland är ett spännande projekt som kommer att lanseras inom kort. Linguoland är en plattform för språkkurser, och kom-mer att tillhöra The Kulture District (arbetsnamn). En prototyp har redan varit tillgänglig och testats av allmänheten, vilket har medfört att över 50 universitet och skolor har anmält sig för detta banbrytande projekt. Inom kort kommer även en mer omfattande och generell utbildningsplattform, vilken har potential att för evigt förändra utbildnings- och inlärningsprocesser, åtminstone för en stor mängd ämnen. Linguoland är ett exempel på en särskild, virtuell värld som fungerar som ett utbildningsprogram för skolor och universitet, där man har kombinerat inlärning, underhållning och sociala nätverk. The District Indigos egen unika utbildnings- och underhållningsplattform är uppdelade i så kallade districts och kommer troligen att attrahera ett enormt community * av användare från hela världen. Först ut är distrikten för kultur och inlärning, spel och dating. *en mötesplats på nätet och en modern form av socialt nätverk. Nätgemenskaper kan se olika ut beroende på målgrupp, syfte och skapare. Vanligast är att det ligger på en webbplats, så att användaren inte behöver installera särskilda program. En uppskattad användarbas på 400 miljoner individer för utbildnings- och underhållningsplattformen innebär fantastiska distributionsmöjligheter, vilket i sin tur innebär större sannolikhet för ekonomiskt lyckade lanseringar av nya produkter och tjänster. District I, The Kulture District Ett nytt sätt för kursverksamhet, inlärning och interaktion med lärare och andra elever. District II, The Game District Erbjuder en unik miljö för nya fantastiska spelupplevelser. District III, The Dating District Ett nytt sätt att möta människor på nätet under nya virtuella dating-former. 11

12 Spelet Troglomics Spelet Troglomics kommer att vara en av de första produkterna i The Game District. Troglomics har producerats av Indigos egen speldivision, och kan bäst liknas med en blandning av spelen Angry Birds och Clash of Clans. Utvecklingskostnaderna för Troglomics täcks till 100% av investeringar via Virtway Invest för närvarande. Vid testerna kom nästan samtliga av spelen bland de tio mest populära och nedladdade på kort tid. Målet är att kombinera de bästa gameplays med den senaste tekniken, konstnärlighet och användbarhet i Touch -enheter, och att bygga ett varumärke kring varje enskilt spel. Inom kort släpps en rad egenutvecklade mobilspel som redan testats på marknaden med framgång: Meatball Marathon ( nedladdningar), Bubblis, Itsy the Spider, Graviton, Race 4 Cash och Cartoon Drives. Spelen är testade under olika tid punkter och sedan vidareutvecklade. 12

13 Antal medlemmar påverkar värderingen Viviwo har idag registrerade användare. Databasen är den faktor alla bolag i branschen utgår från vad gäller värdering. Ju större och mer frekvent använd databas - ju högre värdering (jfr den sista frågan i intervju med José). Indigo har egentligen inte gjort någon mer omfattande marknadsföring av Viviwo, ändå finns ca 50 universitet och högskolor med i BETA-versionen - och de har vill fortsätta när allting går upp i riktigt format. Bolaget har dessutom över en miljon nedladdningar av de appar som bolaget producerat på uppdrag till kund eller egen produktion. Baserat på de underlag marknaden använder som referens för omsättning i miljoner USD så kan man se avkastningen i siffror. Det är ungefär 5 procent som köper olika uppgraderingar och tjänster i freemium program. Ifråga om aktiva användare har indigo Group prognostiserat en snabb utveckling eftersom deras lösningar är plattformsoberoende och många använder just läsplattor och telefoner för att surfa och spela. I dag är faktiskt Indigos virtuella världar de enda som fungerar på mobil devices. Vi kan se utvecklingen prognostiserad av IDC. Marknaden beräknar värdet per aktiv användare till USD. Det innebär att när marknadsföringen kommit igång på allvar och antalet registrerade medlemmar under kommande tvåårsperiod har ökat till målsättningen om 50 miljoner och aktiva användare till 10 miljoner har dotterbolaget en värdering om 70 miljoner USD, konservativt beräknat. Viviwo users / $ 1500 invested in promotion The Districts - Users objective Revenue objective 13

14 2.4 SWOT En enkel SWOT-analys av bolaget pekar på att: Intressebolaget har dokumenterad framgång inom E-learning med 3D och avatarer där företag som anlitat Indigo Group är såväl inom läkemedelsindustrin som utbildning. Många nedladdningar har gjorts i stor omfattning av de spel som intressebolaget primärt utvecklat. Dessa spel utvecklas nu och lanseras. Intäktsströmmarna kommer inom kort från dessa spel. Virtway Invest AB (publ) har en stor ägarandel i Indigo Group och kalkylerar att intressebolaget inom kort skall generera positivt kassaflöde samt vinst. Samtidigt ökar värdet i intressebolaget på ett dramatiskt sätt om man ser till de kalkyler som intressebolaget ställt upp. Investering är alltid ett risktagande. Risken finns alltid att de spel som intressebolaget utvecklat och inom kort lanserar inte motsvarar marknadens och användarnas förväntningar är liten då det handlar om Freemium (användaren betalar inte för att använda spelet). Då kommer in användarna att köpa möjligheten att kunna gå vidare i svårighetsgrader etc genom att betala för genvägar. Intressebolaget har en liten stab av medarbetare om ca personer. Några av dessa medarbetare har specialistkompetens. Det finns alltid en risk att dessa nyckelarbetare slutar sin anställning och går vidare mot nya utmaningar. CEO:n och delägaren till Indigo Group har ett incitamentsprogram för dessa nyckelpersoner. Det faktum att bolaget är placerat i Oviedo i norra Spanien istället för exempelvis Barcelona gör att medarbetarna är mer trogna intressebolaget då man inte vill flytta på sig. Hela eller delar av intressebolagets verksamhet kan bli föremål för uppköp. Det kan medföra att Virtway Invest AB (publ) säljer delar eller hela innehavet i intressebolaget. Det gynnar då aktieägarna i Virtway Games AB på ett markant sätt. Små tekniska risker kvar eftersom programmet redan finns på marknaden som prototyp. De stora utvecklingskostnaderna är tagna. Tekniken testat med VIVIWO. Nästan 100,000 användare med liten marknadsföring. Otroligt nöjda användare Affärsmodell redan testad på marknaden i över sex månader. Över 50 skolor och universitet har bekräftat att de vill ansluta sig när man nu lämnar BETA-stadiet. Bolaget har stor erfarenhet av att marknadsföra appar världen över med lågt inköpspris. Har satt upp den första virtuella världen för ios och Android. Perfekt kombination av socialt nätverk och inlärning kombinerat med underhållning. 14

15 15

16 3 Riskfaktorer I alla aktieinvesteringar finns både möjligheter och risker, därför är det viktigt att var och en som avser att investera Virtway Invest AB (publ) läser och granskar detta Memorandum i sin helhet för att bilda sig en uppfattning om Bolaget. De risker som presenteras är inte listade i någon särskild inbördes ordning och gör inte anspråk på att vara heltäckande. 3.1 Marknad och ekonomi Alla aktiebolag som eftersträvar handel i aktien står inför risker av finansiell karaktär, dels i relation till aktiemarknaden och dels i relation till bolagets eget kapitalbehov. Bolag med kapacitet att möta marknadens behov kan utvecklas gynnsamt, men eftersom finansmarknaden i allmänhet och investmentbolag i synnerhet påverkas av konjunkturen kan det också medföra finansiella risker och kapitalbehov. Marknadsbedömning Bolaget är verksamt på en marknad som påverkas av det allmänna konjunkturläget och marknadspolitiska åtgärder. Om dessa förutsättningar ändras är det nödvändigt för Bolaget att utveckla och/eller anpassa befintlig verksamhet för att på ett korrekt sätt kunna möta marknadens behov, vilket kan medföra vidare investerings- och utvecklingskostnader. Likväl finns det inga garantier för att inte marknaden i framtiden kommer att efterfråga andra typer av tjänster och produkter än Bolaget kan erbjuda, vilket skulle kunna innebära att Bolagets omsättning och lönsamhet påverkas negativt. Kapitalbehov Bolaget har för närvarande ett kassaflöde som täcker behoven i den löpande verksamheten, men för finansiering av vidare expansion söker Virtway Invest ytterligare kapital. Det finns ingen garanti för att Bolaget kommer att kunna anskaffa kapital eller att det kan ske på villkor som är gynnsamma för Bolaget och dess ägare. Bolagets finansiering kan dessutom på sikt komma att påverkas av kapital- och kreditmarknadsvillkor. Valutarisk (HBAB) Bolaget är verksamt i en internationell miljö omfattande flera valutor. Framtida fluktuationer i dessa valutor skulle kunna innebära ett försämrat resultat för Bolaget. 3.2 Verksamhet och bransch Virtway Invest kan påverka eller motverka vissa riskfaktorer hänförliga till den löpande verksamheten. Men eftersom andra riskfaktorer kan ligga helt eller delvis utanför Bolagets kontroll är det av vikt att investerare gör sin egen bedömning av såväl angivna som övriga, potentiella riskfaktorers betydelse för Bolaget och dess förutsättningar. Anställda och nyckelpersoner Bolagets förmåga att uppnå utsatta mål är till viss del beroende av förmågan att behålla, utveckla och rekrytera kvalificerade medarbetare med hög kompetens. I Bolaget finns dessutom nyckelpersoner som är viktiga för Bolagets verksamhet idag och i framtiden. Om dessa personer lämnar Bolaget kan det initialt ha en negativ inverkan på Bolagets verksamhet och förutsättningar till fortsatt tillväxt och lönsamhet. Sekretess Virtway Invest har upprättat rutiner för att upprätthålla en hög sekretessnivå i verksamheten. Likväl kan det inte garanteras att Bolagets anställda, konsulter, rådgivare eller andra personer inte agerar i strid med ingångna sekretessavtal avseende konfidentiell information. Det kan vidare inte garanteras att konfidentiell information inte avslöjas på annat sätt och därför kan utnyttjas av konkurrenter. Legala risker - Immateriella rättigheter Styrelsen för Virtway Invest är av uppfattningen att Bolaget har nödvändigt skydd ifråga om immaterialrätt och varumärken. Trots detta finns alltid en risk att känd eller okänd part ignorerar gällande lagstiftning och efter ekonomisk kalkyl av juridiska kostnader startar en identisk verksamhet. Bolaget har genom försäkringar möjlighet att hantera viss del av de finansiella behov som skulle kunna uppstå i samband med en eventuell tvist. Tillstånd, riktlinjer och politiska beslut Styrelsen bedömer att Virtway Invest med nuvarande verksamhet kan uppfylla de lagar och krav som idag ställs på verksamheten och känner, vid denna presentation upprättande, inte till några omständigheter som talar för att Bolagets verksamhet på kort sikt skulle komma att påverkas av förändringar i lagar eller regleringar. Det kan dock inte uteslutas att Bolagets verksamhet kan komma att bli föremål för förändrade legala krav. Framtida förvärv och försäljning av bolag Virtway Invest utvärderar löpande ett antal möjliga förvärv med potential till en positiv utveckling av Bolaget. Detta kan medföra att Bolaget måste hantera förvärvsrelaterade risker såsom motpartsrisk, prisrisk, organisatoriska risker och legala risker. Såväl tekniskt som organisatoriskt införlivande av förvärvade verksamheter kan därtill orsaka problem och riskera att flytta fokus från kärnaffären, vilket kan få negativ påverkan på Bolagets intäkter och lönsamhet. För den händelse att Bolaget i framtiden väljer att sälja ett befintligt eller förvärvat intressebolag kan det medföra såväl praktiska som finansiella risker, exempelvis kan eventuella poster avseende uppskjuten skattefordran tillintetgöras. 16

17 3.3 Koncernbolag I den totala riskbilden för Virtway Invest bör även beaktas företagsspecifika risker relaterat till intressebolag. Dessa riskfaktorer kan medföra såväl ekonomiska åtaganden som praktiska insatser. Utan anspråk på att vara en heltäckande presentation av dessa risker bör några faktorer belysas särskilt. Legala risker Virtways intressebolag bedriver verksamhet i flera länder. Förändringar i lagar och andra regler som exempelvis avser utländskt ägande, statligt deltagande och skatter kan påverka resultat och finansiell ställning, likaså förändringar i lagar och regler för arbetsmarknaden i de länder där intressebolag är verksamma. Virtway Invest har registrerat och använder följande domännamn: Rättsliga förfaranden och skiljeförfaranden I samband med den löpande affärsverksamheten uppkommer från tid till annan risk för tvister och krav. Virtway Invest och intressebolag är dock inte, och har inte under de senaste tolv månaderna, varit part i något rättsligt förfarande, tvist eller skiljeförfarande som nyligen haft eller skulle kunna få betydande effekter på Bolagets eller koncernens finansiella ställning eller lönsamhet. Det föreligger inte heller några för styrelsen kända förhållanden som skulle kunna leda till sådant rättsligt förfarande eller som skulle kunna påverka Bolagets ekonomiska ställning i väsentlig mån. 17

18 4 Styrning och ledning Enligt bolagsordningen för Virtway Invest AB (publ) ska styrelsen bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst fem suppleanter, vilka väljs årligen på Bolagets årsstämma. Andra tjänstemän i Bolaget deltar i styrelsens sammanträden som föredragande av särskilda frågor. 4.1 Styrelse och ledande befattningshavare Tommy Karlsson Styrelsens Ordförande Har mångårig erfarenhet av finansbranschen, särskilt i bankverksamhet och förmögenhets-förvaltning. I dag investerare i ett flertal projekt och bolag. Fredrik Nilsson Styrelseledamot, Vd Har tidigare varit verksam som börsmäklare vid bland annat Spectra Kapitalförvaltning, Norvik Securities och aktiemäklare på Home. Jan Rejdnell Styrelseledamot Har under många år varit verksam genom att bistå bolag i processen inför listning/notering och har varit Vd i en rad publika bolag. Jonas Wingolf Styrelsesuppleant Har lång erfarenhet av försäljning och finansiell rådgivning samt över 25 års erfarenhet inom grossist och detaljhandel, med kunder i Skandinavien, Europa och USA. Han har också examen i kvalitetsledningssystem (QMS). 4.2 Personuppgifter För Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningshavare gäller följande förhållanden och omständigheter; Familjeband Det finns inga familjeband mellan styrelseledamöter, ledande befattningshavare eller Bolagets stiftare. Anklagelse, utredning, dom och sanktion Ingen i styrelsen eller ledande befattningshavare har under de senaste fem åren varit föremål för utredning eller dömts för något bedrägerirelaterat brottmål, haft näringsförbud eller i övrigt anklagats av eller fått sanktioner riktade mot sig från myndigheter eller godkända yrkessammanslutningar. Intressen Det föreligger ingen potentiell intressekonflikt hos någon styrelseledamot eller person i ledningsgruppen, det vill säga ingen styrelseledamot eller ledande befattningshavare har något privat intresse som kan stå i strid med Bolagets. Flera styrelseledamöter och ledande befattningshavare har ekonomiska intressen i Bolaget genom eget aktieinnehav. Avtal och transaktioner med närstående Vid transaktioner mellan bolag inom koncernen tillämpas marknadsmässiga villkor. Ingen styrelseledamot, ledande befattningshavare eller revisor i Bolaget i övrigt har, varken för närvarande eller under den period som omfattas av den historiska finansiella informationen, varken själva, via bolag eller genom närstående, haft någon direkt eller indirekt delaktighet i någon affärstransaktion med Bolaget som är, eller har varit, ovanligt till sin karaktär eller sina villkor. Virtway Invest har under ovan nämnda period inte lämnat lån, ställt garantier eller ingått borgensförbindelser till eller till förmån för någon av dessa personer. Inskränkningar ifråga om aktieinnehav Det föreligger inga inskränkningar i angivna personers rätt att fritt förfoga över sitt aktieinnehav i Bolaget. Kontakt Samtliga Bolagets styrelseledamöter och ledande befattningsha- 18

19 vare kan nås via Bolagets postadress som presenteras i Memorandumets avsnitt för Adresser och kontaktuppgifter. 4.3 Bolagsstyrning Till grund för ägarnas styrning av Bolaget ligger bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen, styrelsens interna regler samt ytterligare en rad svenska och utländska lagar och förordningar. Från och med den 1 juli 2008 tillämpas Svensk kod för bolagsstyrning av svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad i Sverige. Virtway Invest AB (publ) är som onoterat bolag för närvarande inte skyldigt att följa Svensk kod för bolagsstyrning och har inte heller frivilligt förpliktigat sig att följa denna. Bolaget har dock, på frivillig basis och i de delar Bolaget bedömt det lämpligt, byggt sin bolagsstyrning på de principer och rutiner som framgår av Svensk kod för bolagsstyrning vad avser principen följ eller förklara. Bolagsstämma Bolagsstämman är det högsta beslutande organet inom Virtway Invest. Samtliga aktieägare som är listade i aktieboken fem vardagar innan bolagsstämman har rätt att delta antingen personligen eller via ombud. Anmälan ska göras till Bolaget enligt vad som sägs i kallelse. Ordinarie årliga bolagsstämma, årsstämman, ska hållas inom sex månader efter räkenskapsårets utgång enligt bolagsordning. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt annons i Svenska Dagbladet, e-post till aktieägare som godkänt detta (ABL 2005:551, 7kap 66 2st) och vanlig post till övriga aktieägare. Årsstämman utser Bolagets styrelse och revisorer samt bestämmer arvoden till dessa. Vidare fastställer årsstämman bokslutet och beslutar om disposition av vinstmedel samt ansvarsfrihet för styrelse och vd. Årsstämman bestämmer också formen för hur en valberedning ska utses. Styrelse Styrelsens uppgift är att förvalta Bolagets angelägenheter på bästa möjliga sätt och i sitt arbete tillvarata aktieägarnas intressen. Styrelsen för Virtway Invest ska enligt bolagsordningen bestå av lägst tre och högst fem ledamöter, valda av årsstämman för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ledande befattningshavare och andra tjänstemän i Bolaget kan delta i styrelsens sammanträden som föredragande av särskilda frågor. Styrelsens ordförande leder styrelsens arbete och har ett särskilt ansvar för att följa Bolagets utveckling mellan styrelsemötena samt säkerställa att styrelsens ledamöter fortlöpande får den information som krävs för att utföra ett fullgott arbete. Ordförande håller kontakt med vd. Inför styrelsemöten ser ordförande och vd till att dagordning och beslutsunderlag utarbetas och sänds till styrelsens ledamöter i god tid innan respektive möte. Ordförande svarar också för att styrelsens arbete utvärderas. Styrelsens arbetsformer Styrelsen för Virtway Invest väljs för ett år i taget. Arbetet regleras av en av Bolaget fastställd arbetsordning för styrelsen, inklusive instruktioner för arbetsfördelning för styrelsen och verkställande direktören samt firmateckning och attestordning. Styrelsen ansvarar för Bolagets organisation, ledning och förvaltning samt för att uppföljningen och kontrollen av bokföring, medelsförvaltning och ekonomiska förhållanden i övrigt är betryggande. Styrelsen övervakar och utvärderar vd:s och bolagsledningens arbete och ansvarar för beslut och uppföljning av Bolagets strategier genom fastställande av planer och mål, beslut om större investeringar, tillsättningar och entlediganden av vd genom löpande uppföljningar under året. Styrelsen fastställer också årsbokslut. Kommittéer för revisions- och ersättningsfrågor är inte bildade. Vd och företagsledning Styrelsen har upprättat arbetsinstruktion för vd som klarlägger ansvar och förpliktelser samt ramarna för vd:s behörighet att företräda Bolaget. Vd ansvarar därmed för den löpande operativa verksamheten inom de ramar styrelsen fastlagt och är ansvarig inför styrelsen för ledningen och utvecklingen av Bolaget. Vd tar i samråd med styrelsens ordförande fram sakligt, utförligt och relevant informations- och beslutsunderlag inför styrelsemöten. Revisorer Revisor väljs på årsstämman för en period om ett år med uppgift att granska årsredovisning och bokföring samt styrelsens och vd:s förvaltning. Intern kontroll och riskhantering Styrelsens ansvar för intern kontroll regleras i aktiebolagslagen och i arbetsordningen. Styrelsen övervakar och säkerställer den externa ekonomiska rapporteringens kvalitet. Den interna kontrollen ska säkerställa att Bolagets strategier och mål följs upp och att aktieägarnas investeringar skyddas. Den syftar också till att informationen till aktiemarknaden ska vara tillförlitlig, relevant och i överensstämmelse med god redovisningssed samt att lagar, förordningar och andra krav på listade bolag efterlevs inom Bolaget. Styrelsen i Virtway Invest har delegerat det praktiska ansvaret till vd. Revisor Bo Matson, Auktoriserad Revisor, Mazars SET Revisionsbyrå AB, Helsingborg 19

20 5 Kompletterande information Följande information om aktien i Virtway Invest AB (publ), ägarförhållanden, handel och väsentliga avtal bör läsas jämte övriga avsnitt beskrivande Bolaget. 5.1 Aktien Virtway Invest AB (publ), med organisationsnummer och säte i Malmö kommun, Skåne län har två aktieslag: serie A och serie B. Dessa aktier är utgivna i enlighet med svensk lagstiftning och är denominerade i svenska kronor (SEK). Bolaget ansvarar för sin egen aktiebok i enlighet med den svenska aktiebolagslagen (2005:551) 5 kap och använder systemet aktiebok. net för detta ändamål. Aktien i Virtway Invest AB (publ) är ej föremål för erbjudande som lämnats till följd av budplikt, inlösenrätt eller lösningsskyldighet. Bolagets aktie har ej heller varit föremål för offentligt uppköpserbjudande under tidigare eller innevarande räkenskapsår. Aktiekapitalets utveckling Bolaget registrerades under namnet Aktiebolaget Grundstenen den 3 juni 2013 med ett aktiekapital om SEK och 500 aktier med kvotvärde 100 SEK. Den 14 juni 2013 namnändrades Bolaget till Virtway Invest AB (publ). På årsstämman 2013 beslutas om att ändra kvotvärdet till 1 SEK och genom fondemission ökades aktiekapitalet till och antalet aktier till , (varav A-aktier och B-aktier). På samma stämma beslutas även om en nyemissionen (kvittningsemission) av B-aktier. Den 12 juni 2014 hade Bolaget därför ett aktiekapital om SEK och aktier (varav A-aktier och B-aktier) med kvotvärde 1 SEK. Bolagsordningen anger att aktiekapitalet ska utgöra lägst och högst SEK med lägst och högst aktier. Aktieägare och rättigheter Virtway Invest AB (publ) hade drygt 100 aktieägare per den 12 juni 2014, huvudägare är Fredrik Nilsson. I en sammanfattning av bestämmelserna i bolagsordning gällande aktien framgår bland annat; Alla aktier har lika andel av kapital. Alla aktier har lika rätt vid nyteckning. Alla aktier har lika rätt till utdelning. Alla aktier har lika rätt vid eventuellt överskott för det fall Bolaget skulle komma att likvideras. Bestämmelser om inlösen eller konvertering av aktier föreligger ej. Samtliga aktier kan fritt överlåtas. Samtliga aktier medför lika rätt till andel i Bolagets tillgångar och resultat. Aktier i serie A berättigar till 1 röst per aktie och aktier i serie B berättigar till 1/10 röst per aktie. Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av vederbörandes ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetalet. Rösträtt vid stämman har de som vid stämmotillfället är införda i bolagsstämmoaktieboken fem vardagar före stämman samt anmält sig till stämman enligt anvisningar i bolagsordningen. Utdelningspolicy Bolagets samtliga aktier berättigar till utdelning. I svenska bolag måste utdelningen föreslås av styrelsen och godkännas av årsstämman i enlighet med aktiebolagslagen och bolagsordningen. Beslut om eventuell utdelning fattas därför av bolagsstämman för Virtway Invest AB (publ) efter förslag från Bolagets styrelse. Det är styrelsens ambition att Virtway ska lämna utdelning årligen om så är möjligt. Dock ska Bolagets finansiella situation, investeringsbehov, utvecklingsmöjligheter eller potentiella förvärv beaktas vid förslag till utdelning. Det finns inga garantier för att det för ett visst år kommer att föreslås eller beslutas om någon utdelning i Bolaget. Aktiekapitalets förändring Händelse Datum Ökning A aktier Ökning B aktier Totalt A aktier Totalt B aktier Summa aktier Ökning aktiekapital Summa aktiekapital Nybildning Split 1: Fondemission Nyemission Split 1:10 kommande* Kvittningsemission kommande** * förutsätter beslut på kommande extra bolagsstämma. ** förutsätter fulltecknad kvittningsemission, ska beslutas på kommande extra bolagsstämma enligt villkor presenterat i detta memorandum. 20

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Aerocrine AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I AEROCRINE AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen)

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen) Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798, i Uppsala tisdagen den 11 november 2014 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Orexo AB (publ) INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I OREXO AB (PUBL)...3 PRESSMEDDELANDEN FRÅN OREXO

Läs mer

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla:

Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla: Styrelsens för Starbreeze AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och om överlåtelse av egna aktier enligt punkt 12 i förslaget till dagordning vid årsstämma

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G

B O L A G S O R D N I N G Org.nr 556184-8564 1(5) Underbilaga A till bilaga 14:1 B O L A G S O R D N I N G antagen vid årsstämma den 3 maj 2007 1 Bolagets firma är Scania Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Föremålet för bolagets

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma. Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i VibroSense Dynamics AB (publ) fredagen den 29 september 2017 kl. 16:00 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41 i Malmö Resultatdisposition (punkt

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har

Läs mer

BILAGA 2 BILAGA 3 Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 aktiebolagslagen (2005:551) Styrelserna för Bure och Skanditek har antagit en gemensam fusionsplan daterad den 13 oktober 2009. Fusionsplanen

Läs mer

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ).

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). Bolagsordning för Poolia AB (publ), org nr 556447-9912 antagen vid årsstämman den 28 april 2009 1. FIRMA Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt

Läs mer

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. Bolagsordning NOVOTEK Aktiebolag 1. FIRMA Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2. SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. 3. VERKSAMHET Bolaget skall självt

Läs mer

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL).

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). OEM International Aktiebolag Org. nr 556184-6691 BOLAGSORDNING 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Tranås kommun, F. 3 Verksamhet

Läs mer

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr. 556 210-6855 Bolagets firma är Stockholm Vatten Aktiebolag. Firmabeteckningen Stockholm Water Company används i internationella sammanhang. 1 Bolagets styrelse

Läs mer

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor.

Aktiekapitalet utgör lägst 5.000.000 kronor och högst 20.000.000 kronor. Styrelsens för Platzer Fastigheter Holding AB (publ) förslag till ändring av bolagsordningen (bilaga 1 till kallelsen) Ändringarna avser paragraferna 4 och 15 (ny) enligt följande (ändringar i kursiverad

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18)

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18) Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning (punkt 18) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ändring av bolagsordningen genom införande av ett omvandlingsförbehåll i 5 med följande

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen För att möjliggöra emissionen enligt punkt 11 föreslår styrelsen för Venue Retail Group Aktiebolag, org.nr. 556540-1493, ( Bolaget

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB Kallelse till extra bolagsstämma i Toleranzia AB Aktieägarna i Toleranzia AB, org. nr. 556877-2866 kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 7 juli 2015, kl. 14.00 i GU Holdings lokaler, Erik

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma 2015 i Green Cargo AB Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

9. Beslut om disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag.

9. Beslut om disposition av tillgängliga vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen samt beslut om avstämningsdag. KALLELSE till årsstämma i Josab International AB Aktieägarna i Josab International AB, ("Bolaget"), kallas till årsstämma måndagen den 23 juni 2014, kl 15.00 på Hotel Anglais, Humlegårdsgatan 23 i Stockholm.

Läs mer

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217 Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 1 Bolagets firma skall vara Kungsleden Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

Läs mer

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Punkt 13 på dagordningen (beslut om ändring av bolagsordningen) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ)

Mannerheim Invest AB. Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) Mannerheim Invest AB Erbjudande till aktieägarna i Enaco AB (publ) November 2008 Denna erbjudandehandling är viktig och erfordrar omedelbar uppmärksamhet Denna erbjudandehandling och den tillhörande anmälningssedeln

Läs mer

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Firma Bolagets firma är Elmia AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

Läs mer

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ). Bilaga 1 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE Org. nr. 556917-4377 BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015 1 Firma Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt

Läs mer

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman Valberedningen föreslår att Andreas Säfstrand utses till ordförande vid årsstämman.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014

Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Härmed kallas till årsstämma i Inlandsinnovation AB, 556819-2263. Tid: Måndagen den 28 april 2014, kl. 16.00. Registrering från kl. 15.30. Plats: Styrelserummet,

Läs mer

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget:

Styrelsen lämnar följande motiverade yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen avseende vinstutdelningsförslaget: Punkt 8(c) s i, org. nr. 556313-4583, fullständiga förslag till beslut om utdelning för år 2010, inklusive motiverat yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen (2005:551) föreslår att utdelning för 2010

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON

AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. CHRISTER NILSSON AKTIEBOLAG ÄR EN BOLAGSFORM SOM KAN VARA LÄMPLIG NÄR DET GÄLLER ATT BEDRIVA NÄRINGSVERKSAMHET. Av CHRISTER NILSSON Aktiebolag är en bolagsform som kan vara ett lämpligt val för den näringsverksamhet som

Läs mer

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 556170-4015 BOLAGSORDNING Bolagets firma är Elekta AB (publ). 1 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 2 3 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotter-

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

KALLELSE OCH DAGORDNING

KALLELSE OCH DAGORDNING 1(5) KALLELSE OCH DAGORDNING ÅRSSTÄMMA I AVONOVA SVERIGE AB (PUBL) Aktieägarna i Avonova Sverige AB kallas till årsstämma tisdagen den 5 april 2011 kl 18:00 hos Kungsholmens konferens och matsal, Fleminggatan

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Punkt 20 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Med hänsyn till att det sedan den 20 januari 2016 inte längre finns några aktier av serie C utgivna föreslår styrelsen att bolagsordningens

Läs mer

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor

Oscar Properties genomför nyemission av preferensaktier av serie B om 25 miljoner kronor EJ FÖR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG. Oscar Properties genomför

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Stämman öppnades

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

Styrelsens i Petrogrand AB (publ), förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b)

Styrelsens i Petrogrand AB (publ), förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b) s i, förslag avseende Bolagets resultat (punkt 8 b) föreslår att de till årsstämmans förfogande stående medlen om 213 149 060 kronor balanseras i ny räkning och att någon utdelning för räkenskapsåret 2012

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG Enligt begäran från aktieägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget, kallas aktieägarna i MSC Konsult Aktiebolag (publ), org. nr

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag 2014 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Härmed kallas

Läs mer

Å R S R E D OV I S N I N G 2015

Å R S R E D OV I S N I N G 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 KONTOR I STOCKHOLM GÖTEBORG KARLSTAD ANTAL RESENÄRER 2015 22 450 2015 I KORTHET EBITA 15,2Mkr OMSÄTTNING 455Mkr 893 000 61% BESÖKARE ONLINE KÖP ONLINE 87 ANSTÄLLDA 79% KVINNOR Innehåll

Läs mer

PROCAST MEDIA AB (publ)

PROCAST MEDIA AB (publ) TILLÄGGSMEMORANDUM PROCAST MEDIA AB (publ) 556557-5965 Upprättat inför listning på Aktietorget Procast Media AB Informationsmemorandum 1 Styrelsen intygar Styrelsen, som ansvarar för Informationsmemorandumet

Läs mer

Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende bolagskategori

Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende bolagskategori Utlåtande 2004: RI (Dnr 023-4102/2004) Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende bolagskategori Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. AB Svenska Bostäders bolagsordning

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

Diarienummer KS2014.0296

Diarienummer KS2014.0296 Diarienummer KS2014.0296 Bolagsordning för Skövde Flygplats AB, 556297-7339 Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie

Läs mer

Bolagsordning för Flens Bostads AB

Bolagsordning för Flens Bostads AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1981:4-902 Bolagsordning för Flens Bostads AB Antagen av årsstämman 1981-06-09 Reviderad av årsstämman 1987-01-14 5 Reviderad av årsstämman 1987-10-13 11 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ). Intellecta AB (publ) 556056-5151 Bolagsordning Antagen vid årsstämma den 11 maj 2009 1 Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Handlingar inför årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Torsdagen den 14 maj 2014 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) torsdagen den 15 maj 2014 Dagordning

Läs mer

samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet.

samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Betsson AB (publ), org nr 556090-4251, den 31 oktober 2006 i Stockholm Närvarande: Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014 Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB måndagen den 30 juni 2014 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4.

Läs mer

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ),

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ), Örebro 2016-03-03 Kallelse till ordinarie bolagsstämma i, 2016-03-31 Datum: 2016-03-31, kl. 15.00. Plats: Scandic Örebro Väst, Västhagagatan 1, Örebro Anmälan: Via e-post på bolagsstamma@nstorstark.se,

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015

Handlingar inför årsstämman 2015 i. Dialect AB (publ), 556515-2310. onsdagen den 20 maj 2015 Handlingar inför årsstämman 2015 i, 556515-2310 onsdagen den 20 maj 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i, onsdagen den 20 maj 2015 kl. 11.00 på Radisson Blu Royal Park Hotel, Frösundaviks

Läs mer

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) förslag till beslut vid extra bolagsstämma den 5 mars 2013 Punkt 7 Ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att ändra bolagsordningen,

Läs mer

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO).

BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO) Org.nr 556211-9007 1 Firma BOLAGSORDNING Bolagets firma är Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän Aktiebolag (RAMBO). 2 Säte

Läs mer

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1256 Handläggare: Åsa Lupton, Datum: 2015-01-26.. Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Fastställd av Landstingsfullmäktige 2014-04-29 Reviderad av Regionfullmäktige

Läs mer

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)

Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Tillägg till Prospekt med anledning av inbjudan till teckning av aktier i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Innehållsförteckning TILLÄGG TILL PROSPEKT MED ANLEDNING AV INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER

Läs mer

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte 556052-2798 BOLAGSORDNING 1 Bolagets firma Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Hultsfreds kommun, Kalmar län. 3 Bolagets verksamhet Föremålet för

Läs mer

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM

ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM ESS SEAMLESS SEAMLESS SEAMLESS SEAM Kallelse till årsstämma i Seamless Distribution AB (publ) Aktieägarna i Seamless Distribution AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 april 2011, kl.10.00

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Science Park AB

Bolagsordning för Kalmar Science Park AB Bolagsordning för Kalmar Science Park AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013,

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman 2015-03-11 13 Bolagsordning Vara Bostäder AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte... 1 3 Verksamhetsföremål...

Läs mer

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB FÖRFATTNING 2.7 Fastställda av konstituerande stämman 2005-04-26 Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB 1 Firma Bolagets firma är Kommunassurans Syd Försäkrings AB 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Beslut om styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningen P 22 Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras för att anpassa den

Läs mer

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2014

Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes of Sweden AB 2014 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Stockholm 2014 03 27 Kallelse till årsstämma i RISE Research Institutes

Läs mer

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478

Memorandum. Inbjudan till teckning av aktier i. Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 Memorandum Inbjudan till teckning av aktier i Trading Times Hedge Nordic AB Org nr: 556929-1478 www.times.se info@times.se Styrelse och ledning Jarl Frithiof, chef för Strategisk utveckling och Globala

Läs mer

Bilaga 1 Utdrag ur protokollet 2015-03-16 Ordföranden redogjorde för utvärderingen av de ersättningar som betalats ut till ledande befattningshavare under år 2014. Ersättningsutskottet har, med stöd av

Läs mer

Verksamhets- och branschrelaterade risker

Verksamhets- och branschrelaterade risker Riskfaktorer En investering i värdepapper är förenad med risk. Inför ett eventuellt investeringsbeslut är det viktigt att noggrant analysera de riskfaktorer som bedöms vara av betydelse för Bolagets och

Läs mer

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör

STYRDOKUMENT. Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag. Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag Dokumentansvarig: Kommundirektör STYRDOKUMENT 2 Bolagsordning för Håbo Marknads Aktiebolag 1 Firma Bolagets firma är Håbo Marknads aktiebolag. 2

Läs mer

Dala Airport AB Bolagsordning. Org nr

Dala Airport AB Bolagsordning. Org nr Dala Airport AB Bolagsordning Org nr 556100-0844 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Dala Airport AB - bolagsordning Dokumenttyp Bolagsordning Omfattar Delägt kommunalt bolag Dokumentägare Verkställande

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål B O L A G S O R D N I N G för SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål Bankens firma är Swedbank AB. Bolaget är publikt (publ). Banken, ursprungligen bildad av svenska sparbanker, har till uppgift att bedriva

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 97:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 97:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 97:7 Kf 116/1997, 78/1998, 27/1999 Dnr K 1997.453-070 Kf 57/2001, 30/2003, Dnr K 2000.10604 Kf 128/2006, 62/2012 Dnr Ks/K 2006.10296 Dnr Ks 2012/76 BOLAGSORDNING

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ)

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ) Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ) 4 maj 2010 Årsstämma i MSC Konsult AB (publ) den 4 maj 2010 klockan 16:00 Bolagets lokaler, Vasagatan 52, Stockholm Förslag till dagordning 1. Val

Läs mer

Bilaga 5 Bolagets firma är Qliro Group AB (publ). Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Bolagsordning Qliro Group AB (publ), org. nr. 556035-6940 Antagen vid extra bolagsstämman den 21 november 2014. Bolagets

Läs mer

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen avseende Erbjudandet till aktieägarna i RusForest AB Viktig information Allmänt Detta tillägg till erbjudandehandling ( Tilläggshandlingen ), tillsammans med erbjudandehandlingen

Läs mer

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB FÖRFATTNING 2.8 Godkända av kommunstyrelsen 61/08 Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB 1 Firma Bolagets firma är Business Port Staffanstorp Aktiebolag 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Staffanstorps

Läs mer

Handlingar inför Årsstämma i

Handlingar inför Årsstämma i 2014-04-03 Handlingar inför Årsstämma i 7 maj 2014 Årsstämma i Årsstämma i den 7 maj 2014 kl 17.00 i bolagets lokaler på Berga Backe 4 i Danderyd. Registrering från 16.30. Aktieägare som önskar deltaga

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB

Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB Styrdokument Bolagsordning för KFV Marknadsföring AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.08) Godkänd av kommunfullmäktige, 22 2 (5) Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige, 22. 3 (5)

Läs mer

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015.

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063 Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. 1 Firma Bolagets firma är RealXState AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) 1 Bankens firma Bankens firma är Swedbank Sjuhärad AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bankens styrelse skall ha sitt säte i Borås. 3 Bankens

Läs mer

Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Bilaga F Styrelsens för AB Electrolux förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att årsstämman 2008 beslutar att 5, 7 och 11 i bolagsordningen skall erhålla följande ändrade

Läs mer

Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB Kommunal författningssamling C 9 Dnr 2011/143/107 Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB Antagen: kommunstyrelsen 2011-05-04 127 Fastställd av kommunassurans på årsstämman 2011-05-05 1 Firma

Läs mer

Förslag till bolagsordning för Kalmar Flygutveckling AB

Förslag till bolagsordning för Kalmar Flygutveckling AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-04-17 Kommunfullmäktige Förslag till bolagsordning för Kalmar Flygutveckling AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar förslag

Läs mer

Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar dels att 6 8, 12 och 14 i bolagsordningen skall erhålla följande ändrade lydelse,

Läs mer

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB FÖRFATTNING 2.10 Godkänd av ks 61/08 Godkänd av kf 33/11 Godkänd av kf 74/14 Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB 1 Firma Bolagets firma är Business Port Staffanstorp Aktiebolag 2 Säte Styrelsen

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Starbreeze AB (publ) Juni 2012 1 INNEHÅLL TILLÄGG TILL PROSPEKT AVSEENDE INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I STARBREEZE AB (PUBL) 3 PRESSMEDDELANDE

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015

Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsens förslag till incitamentsprogram 2012/2015 Styrelsen för Dedicare AB (publ) ( Bolaget ) föreslår att årsstämman den 24 april 2012 fattar beslut om att anta ett incitamentsprogram 2012/2015 i

Läs mer

Bolagsordning för Kungälv Energi AB

Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning för Kungälv Energi AB Bolagsordning Ingår i Kungälvs kommuns författningssamling enligt beslut 2015-12-10 KF 315/2015 KS2015/1382 Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande politiskt organ:

Läs mer

Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2015:15 341 Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-01-31 1 Reviderad av kommunfullmäktige 2013-11-28 140 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer