Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 2015"

Transkript

1 Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 1 13 maj

2 Koncernchefens kommentarer Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till 687 (646), vilket var en ökning med 41 eller 6% jämfört med föregående år. Detta förklaras av en positiv försäljningstillväxt i Sverige och Norge, men även Storbritannien samt USA har haft en god utveckling. Däremot har marknadsutvecklingen i Finland varit fortsatt svag även om situationen har förbättrats något under året. Rörelseresultatet före avskrivningar och engångsposter uppgick till 76 (53) eller 11,1% (8,2), vilket var 23 bättre än motsvarande period föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet var i huvudsak relaterat till en högre omsättning men även en förbättrad bruttomarginal. Koncernens nettoomsättning under kvartal 1 var bättre än motsvarande period föregående år på grund av en högre nettoomsättning på parkett och övriga trägolv som ökade med totalt 5%. Även plast, laminat och klinkers hade en god utveckling och ökade med 13% medan övrigt, framförallt golvtillbehör, ökade med drygt 17% under årets första kvartal. Region Nordic utvecklades positivt med en stark tillväxt i huvudmarknaderna Sverige och Norge, men även region Americas, region Ryssland & CIS och region Övriga marknader visade på en god volymtillväxt under det första kvartalet. I region Centraleuropa visade Storbritannien den starkaste tillväxttakten medan Tyskland var svagt negativt och Schweiz något positivt jämfört med samma period föregående år. I region Finland & Baltic såg vi en fortsatt svag utveckling då projektmarknaden är avvaktande, men vi ser samtidigt att vissa förbättringar och ökade aktiviteter kan skönjas i marknaden. Bruttomarginalen ökade från 32,6% till 33,7% vilket i huvudsak förklaras av en förbättrad produktmix på framförallt parkett men även prishöjningar genomförda under det första kvartalet har påverkat marginalen positivt. De fasta kostnaderna hålls fortsatt på en återhållsam nivå och under första kvartalet var dessa 1% högre än motsvarande period, trots en försäljningstillväxt om 6%. Rörelseresultat före avskrivningar och engångsposter var 76 eller 11,1% jämfört med 53 eller 8,2% för motsvarande period föregående år. Under det första kvartalet har rörelsekapitalet ökat med 82, vilket är enligt förväntan på grund av säsongsvariationen inom både försäljning och materialinköp. Kundfordringarna har ökat med 118 medan leverantörsskulderna har ökat med 21. Koncernens varulager har minskat med 15. Kährs har i februari förvärvat en minoritetspost i det nybildade kroatiska bolaget Pozgaj Flooring för att stärka koncernens försörjningskedja. Pozgaj Flooring, som tidigare var en del av Pozgaj Group, tillverkar trägolv och driver sågverk. Förvärvet tillför egen produktion av trägolv nära den viktiga centraleuropeiska marknaden och säkerställer tillgång till högkvalitativ kroatisk ek för koncernen. Kährs har även en option på att förvärva resterande aktier i bolaget. Christer Persson Vd och Koncernchef 2 (17)

3 Finansiella kommentarer i korthet och nyckeltal Första kvartalet i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 687 (646), en ökning med 41 eller 6% jämfört med föregående år. Rörelseresultat före avskrivningar och engångsposter (justerad EBITDA) i kvartalet uppgick till 76 (53) eller 11,1% (8,2), dvs. en resultatförbättring med 43%. Rörelseresultat före engångsposter (justerad EBIT) i första kvartalet uppgick till 52 (30) eller 7,6% (4,6). Periodens resultat för koncernen uppgick till 35 (5) under det första kvartalet. Förklaringen till den positiva avvikelsen var i huvudsak relaterad till ett starkare bruttoresultat genom högre nettoomsättning och förbättrad bruttomarginal. Samtidigt hölls kostnaderna på en återhållsam nivå. I februari förvärvades en minoritetspost i det nybildade kroatiska bolaget Pozgaj Flooring för att stärka koncernens försörjningskedja. Förvärvet tillför egen produktion av trägolv nära den viktiga centraleuropeiska marknaden och säkerställer tillgång till högkvalitativ kroatisk ek för koncernen. Händelser efter periodens utgång Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång. apr-- Nettoomsättning Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) Rörelseresultat före avskrivningar och engångsposter (justerad EBITDA) Rörelseresultat före engångsposter (justerad EBIT) Rörelseresultat (EBIT) Periodens resultat Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), % 11,8% 8,2% 8,3% 9,2% Rörelseresultat före avskrivningar och engångsposter (justerad EBITDA), % 11,1% 8,2% 10,1% 10,8% Rörelseresultat före engångsposter (justerad EBIT), % 7,6% 4,6% 6,5% 7,2% Rörelseresultat (EBIT), % 8,3% 4,6% 4,7% 5,7% 3 (17)

4 Kährs, första kvartalet Nettoomsättning Första kvartalet Total nettoomsättning för koncernen uppgick till 687 (646), en ökning med 6% jämfört med. Rörelseresultat Första kvartalet Rörelseresultatet (EBIT) under det första kvartalet uppgick till 57 (30) eller 8,3% (4,6), en förbättring med 90%. Rörelseresultat före engångsposter (justerad EBIT) uppgick till 52 (30) eller 7,6% (4,6) och rörelseresultatet före avskrivningar och engångsposter (justerad EBITDA) uppgick till 76 (53) eller 11,1% (8,2). Periodens resultat var 35 (5) där förbättringen förklaras av ett starkare bruttoresultat drivet av en högre nettoomsättning och en förbättrad bruttomarginal. Samtidigt hölls de fasta kostnaderna på en kontrollerad nivå. Koncernens totala avskrivningar på anläggningstillgångar uppgick till 24 (22) i kvartalet. Finansiella nettokostnader Första kvartalet De finansiella nettokostnaderna var -15 (-24). Kostnaderna avser i huvudsak bolagets obligationslån men även räntekostnader för utnyttjad checkkredit samt för aktieägarlån från Nanna II S.C.A. i Luxemburg. Kassaflöde och Investeringar Första kvartalet Det operativa kassaflödet från den löpande verksamheten under det första kvartalet var -12 (-73). Resultatförbättringen mot föregående år påverkade det operativa kassaflödet positivt. Samtidigt hade koncernen en mindre ökning av nettorörelsekapitalet jämfört med föregående år, 82 (111). Denna förbättring var framförallt relaterad till en större lagersänkning samt högre leverantörsskulder än per 31 mars föregående år. Nettorörelsekapitalet var endast 1 högre per 31 mars än vid motsvarande tidpunkt föregående år, trots en försäljningstillväxt på över 6%. Investeringarna var 23 i första kvartalet, att jämföras med 37 under kvartal 1,. Den övervägande delen av dessa investeringar har skett vid koncernens produktionsanläggning i Nybro, Sverige samt i Satulung, Rumänien där den befintliga verksamheten byggs ut till en fullskalig golvfabrik som ska stå klar i slutet av. Finansiell ställning Totala tillgångar i koncernen uppgick till per 31 mars (2 026 per 31 december ) och soliditeten var 19% exklusive aktieägarlånen från Nanna II S.C.A. (17% per 31 december ). Koncernens nettoskuld inklusive finansiell leasing uppgick till 799 per 31 mars, att jämföras med 762 per 31 december. Koncernens nettoskuld exklusive finansiell leasing uppgick till 683 per 31 mars, att jämföras med 645 per december. Nettoskulden exklusive finansiell leasing i förhållande till justerad EBITDA var per den 31 mars 2,4x och räntetäckningsgraden var 5,1x. Likvida medel i koncernen per den 31 mars var 71 jämfört med 80 per 31 december, dvs. en minskning med 9 under kvartalet. Koncernen utnyttjade per den 31 mars 45 av den avtalade checkräkningskrediten på 100. Detta innebär att tillgänglig likviditet för koncernen per sista mars uppgick till 126. Medarbetare Antalet anställda i koncernen per 31 mars var vilket är en ökning med 10 anställda sedan årsskiftet. Anställda utanför Sverige uppgick den 31 mars till 827 vilket är en ökning med 31 personer. 4 (17)

5 Nettoomsättning och resultat i korthet Nettoomsättning Koncernens nettoomsättning under kvartal 1, uppgick till 687 (646), en ökning med 41 eller 6%. Den övervägande delen av omsättningsökningen, 28 av 41, förklarades av en positiv försäljningsutveckling på parkett och övriga trägolv. Dessutom ökade plastgolv, laminat och klinkers med 9 och även övrigt, i huvudsak golvtillbehör, ökade med 4 jämfört med motsvarande period. Nettoomsättning per produktgrupp Trägolvsförsäljningen fortsatte att visa en blandad utveckling i säljregionerna under det första kvartalet. Försäljningen av parkett och övriga trägolv ökade med 28 eller 5% jämfört med motsvarande period föregående år till 581. Försäljningen av plastgolv, laminat och klinkers uppgick till 78 i kvartalet och detta innebar en ökning med 13% jämfört med samma period. Nettoomsättningen för övrig verksamhet, inklusive golvtillbehör, ökade med över 17% i första kvartalet till 28. Nettoomsättning per region Koncernen har sett en fortsatt god försäljningsutveckling i region Nordic där ökningen mot samma period var 12%. Denna ökade försäljning förklaras framförallt av en positiv utveckling för parkettgolv i Sverige och Norge men dessutom av en god utveckling för plastgolv på den svenska marknaden. I Centraleuropa var tillväxten 2% och där visade Storbritannien den klart starkaste tillväxttakten, medan Tyskland var svagt negativt och Schweiz var något positivt jämfört med motsvarande period föregående år. Region Ryssland/CIS hade en mycket god volymutveckling i det första kvartalet och växte med 27% men påverkades samtidigt negativt av den svaga rubeln. Prishöjningar har dock införts i regionen från den 1 januari, vilket kompenserat delar av valutaförsvagningen. Även region Americas samt region övriga marknader utvecklades positivt med en försäljningstillväxt på 23% respektive 19% i det första kvartalet. Vi ser också en fortsatt förbättrad marknadsutveckling i USA under. 5 (17) Region Finland/Baltikum visade en fortsatt negativ försäljningsutveckling under första kvartalet på -4%. Projektmarknaden har varit svag även i inledningen av men vi ser en tendens att mindre projekt har börjat startas upp medan de större projekten är fortsatt avvaktande. Nettoomsättning per produktgrupp kvartal 1 - Övrigt Plast, 4% laminat och klinkers 11% Parkett och övriga trägolv 85% Nettoomsättning per region kvartal 1 - Finland/ Baltikum 14% Ryssland/ CIS 10% Övriga 4% Americas 9% Centraleuropa 23% Nordic 40% Rörelseresultat (justerad EBITDA och EBIT) Rörelseresultat före avskrivningar och engångsposter (justerad EBITDA) uppgick i första kvartalet till 76 (53) eller 11,1% (8,2). Rörelseresultatet (EBIT) under årets första kvartal var 57 (30). Fördelningen av koncernens EBIT per produktgrupp framgår av tabeller på sidan 6.

6 Segmentutveckling Parkett och övriga trägolv apr - Segmentets intäkter Externa kunder Rörelseresultat före engångsposter (just. EBIT) Rörelseresultat före engångsposter (just. EBIT), % 6,0% 3,4% 6,1% 6,7% Rörelseresultat (EBIT) Rörelseresultat (EBIT), % 6,9% 3,4% 4,2% 5,0% Plast, laminat och klinkers apr - Segmentets intäkter Externa kunder Rörelseresultat före engångsposter (just. EBIT) Rörelseresultat före engångsposter (just. EBIT), % 15,4% 8,7% 8,4% 10,3% Rörelseresultat (EBIT) Rörelseresultat (EBIT), % 15,4% 8,7% 7,6% 9,6% Övrigt apr - Segmentets intäkter Externa kunder Rörelseresultat före engångsposter (just. EBIT) Rörelseresultat före engångsposter (just. EBIT), % 17,9% 20,8% 11,0% 10,6% Rörelseresultat (EBIT) Rörelseresultat (EBIT), % 17,9% 20,8% 10,0% 9,6% 6 (17)

7 Generell information Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad enligt reglerna för delårsrapportering i Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering. För ytterligare information med avseende på koncernens redovisningsprinciper hänvisas till bolagets årsredovisning för räkenskapsåret. Närstående transaktioner Transaktioner med närstående parter prissätts utifrån gällande marknadsvillkor och priser. Närstående parter refererar till de bolag där Kährs Holding AB (publ) har ett bestämmande eller betydande inflytande vad gäller operativa och finansiella beslut. Närstående parter omfattar dessutom de företag och individer, såsom styrelse och företagsledning, som har möjligheten att kontrollera eller utöva ett betydande inflytande över koncernens finansiella och operativa beslut. En effektiv riskhantering är en ständigt pågående process som genomförs inom ramen för verksamhetsstyrningen och är en del av den fortlöpande översynen och de framåtblickande bedömningarna av verksamheten. Kährs långsiktiga riskexponering förväntas inte avvika från den exponering som följer av vår löpande verksamhet. Moderbolaget Moderbolaget Kährs Holding AB (publ) bildades 1996 och är ett aktiebolag med säte i Nybro, Sverige. Nettoomsättningen i moderbolaget för perioden januari till mars var 0 (0) med ett resultat efter skatt på -11 (-13). Moderbolagets resultat- och balansräkning presenteras på sidan i denna delårsrapport. Risk och osäkerhetsfaktorer Kährs är ett globalt företag som bedriver verksamhet i många länder. Detta gör att vi exponeras för ett antal olika kommersiella och finansiella risker. Följaktligen är riskhantering en viktig del av Kährs arbete för att nå de uppsatta målen. Händelser efter balansdagen Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagens utgång. 7 (17)

8 Koncernens resultaträkning not apr - Nettoomsättning Kostnader för sålda varor Bruttoresultat % av nettoomsättningen ,1% ,7% ,6% ,2% Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Resultatandel i intresseföretag Rörelseresultat 2 % av nettoomsättningen 57 8,3% 30 4,6% 123 4,7% Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Periodens resultat ,7% Rapport över koncernens totalresultat Periodens resultat Övrigt totalresultat Poster som kan komma att omklassificeras till resultaträkningen: Omräkningsdifferenser avseende utlandsverksamhet Övrigt totalresultat, netto efter skatt Summa övrigt totalresultat för perioden Hänförligt till moderbolagets aktieägare Hänförligt till minoritetsandelar i resultat Total Resultat per aktie före och efter utspädning, kronor 1,2 0,2 1,0 2,0 8 (17)

9 Rapport över koncernens finansiella ställning not mar 31 dec TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Innehav i intresseföretag Fastigheter, maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Derivat Övriga omsättningstillgångar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Övriga reserver Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat Summa Innehav utan bestämmande inflytande 0-0 Summa eget kapital Långfristiga skulder Räntebärande skulder Avsättningar till pensioner Övriga avsättningar Uppskjutna skatteskulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Räntebärande skulder Övriga avsättningar Leverantörsskulder Aktuella skatteskulder Derivat Övriga kortfristiga skulder Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER (17)

10 Rapport över koncernens kassaflöde apr - Den löpande verksamheten Resultat före skatt Övriga ej kassapåverkande poster Erhållna räntor Erlagda räntor Betalda skatter Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Förändring i lager Förändring i rörelsefodringar Förändring i rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Investeringar i materiella anläggningstillgångar Förändring i finansiella anläggningstillgångar Avyttring av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring checkräkningskredit Upptagna lån Amortering av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Valutakursdifferenser i likvida medel Likvida medel vid periodens slut (17)

11 Rapport över förändring av eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Övriga reserver Balanserade vinstmedel Summa Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget Kapital Per 1 januari Periodens resultat Övrigt totalresultat Per 31 mars Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Övriga reserver Balanserade vinstmedel Summa Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget Kapital Per 1 januari Periodens resultat Övrigt totalresultat Per 31 mars Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Övriga reserver Balanserade vinstmedel Summa Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget Kapital Per 1 januari Periodens resultat Övrigt totalresultat Per 31 december (17)

12 Kährs Holding AB (publ) resultaträkning apr - Nettoomsättning Kostnader för sålda varor Bruttoresultat % av nettoomsättning Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat (EBIT) Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Periodens resultat (17)

13 Kährs Holding AB (publ) balansräkning mar 31 dec TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Övriga omsättningstillgångar Likvida medel Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Balanserade vinstmedel inklusive periodens resultat Summa Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital Långfristiga skulder Räntebärande skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Total kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER (17)

14 Noter Not 1, Redovisningsprinciper Denna delårsrapport är upprättad enligt reglerna för delårsrapportering i Årsredovisningslagen och IAS 34 Delårsrapportering. För ytterligare information med avseende på koncernens redovisningsprinciper hänvisas till bolagets årsredovisning för räkenskapsåret. För att upprätta de finansiella rapporterna enligt IFRS krävs att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar samt gör antaganden som påverkar tillämpningen av de redovisade beloppen i resultat- och balansräkningen. Uppskattningar och antaganden är baserade på historiska erfarenheter som ses över regelbundet. Resultatet av dessa uppskattningar och antaganden används sedan för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder. Det verkliga värdet kan avvika från dessa uppskattningar. Not 2, Segment Nettoomsättning per segment apr-- Parkett och övriga trägolv Plast, laminat och klinkers Övrigt Nettoomsättning Rörelseresultat före engångsposter (just. EBIT) per segment apr-- Parkett och övriga trägolv Plast, laminat och klinkers Övrigt Rörelseresultat före engångsposter (just. EBIT) Rörelseresultat (EBIT) per segment apr - Parkett och övriga trägolv Plast, laminat och klinkers Övrigt Rörelseresultat (EBIT) (17)

15 Not 3, Engångsposter apr - Rörelseresultat före engångsposter (just. EBIT) Omstruktureringar i produktionsstruktur Övriga engångsposter Rörelseresultat (EBIT) Not 4, Räntebärande skulder mar 31 dec Långfristiga skulder Aktieägarlån Obligationslån Finansieringskostnader Finansiell leasing Utnyttjad checkräkningskredit Övriga lån Summa räntebärande långfristiga skulder Kortfristiga skulder Finansiell leasing Övriga lån 1-1 Summa räntebärande kortfristiga skulder Summa räntebärande skulder Aktieägarlån till Nanna II S.C.A. 2 Upplupna finansieringskostnader fördelade över obligationslånets löptid 15 (17)

16 Nyckeltal för Kährskoncernen apr - Nettoomsättning Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), % 11,8% 8,2% 8,3% 9,2% Rörelseresultat före avskrivningar och engångsposter (justerad EBITDA), % 11,1% 8,2% 10,1% 10,8% Rörelseresultat före engångsposter (justerad EBIT), % 7,6% 4,6% 6,5% 7,2% Rörelseresultat (EBIT), % 8,3% 4,6% 4,7% 5,7% Periodens resultat, % 5,1% 0,8% 1,2% 2,3% Nettorörelsekapitalet Nettoskuld Soliditet 19% 17% 17% 19% 1 Obligationslån, utnyttjad checkräkningskredit samt finansiell leasing minus likvida medel Finansiell kalender Kährs Holding AB (publ):s delårsrapportering samt årsredovisningar publiceras på Kährs websida Rapporteringskalender som följer: Årsredovisning april Delårsrapport, kvartal 1 maj Delårsrapport, kvartal 2 augusti Delårsrapport, kvartal 3 november Bokslutskommuniké februari 2016 Giltig lydelse Denna delårsrapport har upprättats på både svenska och engelska. Den svenska lydelsen skall gälla för alla ändamål i händelse av skillnader mellan språkversionerna. 16 (17)

17 Nybro, 13 maj KÄHRS HOLDING AB (PUBL) Sven-Gunnar Schough Ordförande Carl Johan Falkenberg Anders Wassberg Hannu Paitula Bertel Langenskiöld Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Anne Berner Stefan Karlsson Jakob Jakobsson Ledamot Arbetstagarrepresentant Arbetstagarrepresentant Christer Persson Vd och Koncernchef Informationen i denna delårsrapport är sådan som Kährs Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 13 maj kl CET. Delårsrapporten har ej granskats av bolagets revisorer. För ytterligare information, vänligen kontakta: Christer Persson Vd och Koncernchef Tel: Jonas Bäck CFO Tel: Adress: Kährs Holding AB (publ) Dunderbergsgatan Nybro Sverige Organisationsnummer: Telefon: (17)

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 1-2014

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 1-2014 Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 1-19 maj Koncernchefens kommentarer Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till 646 (613), vilket var en ökning med 33 eller 5% jämfört med föregående

Läs mer

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2014

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 2014 Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2 13 augusti Koncernchefens kommentarer Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 655 (633), vilket var en ökning med 22 eller 4% jämfört med

Läs mer

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 2-13 augusti Koncernchefens kommentarer Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 681 (655), vilket var en ökning med 26 eller 4% jämfört med

Läs mer

Kährs Holding AB (publ) Bokslutskommuniké - Kvartal 4, 2014

Kährs Holding AB (publ) Bokslutskommuniké - Kvartal 4, 2014 Kährs Holding AB (publ) Bokslutskommuniké - Kvartal 4, 12 februari 2015 Koncernchefens kommentarer Koncernens nettoomsättning för det fjärde kvartalet var 10% högre än föregående år, vilket till stor del

Läs mer

Kährs Holding AB (publ) Bokslutskommuniké - Kvartal 4, 2013

Kährs Holding AB (publ) Bokslutskommuniké - Kvartal 4, 2013 Kährs Holding AB (publ) Bokslutskommuniké - Kvartal 4, 13 februari 2014 Koncernchefens kommentarer Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet var 1% lägre än föregående år, vilket förklaras av en svagare

Läs mer

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 3-2013

Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 3-2013 Kährs Holding AB (publ) Delårsrapport kvartal 3-13 november Koncernchefens kommentarer Nettoomsättningen för det tredje kvartalet var 3% lägre än föregående år, delvis beroende på en något svagare marknad

Läs mer

DELÅRS- RAPPORT. Nettoomsättningen upp tio procent. Fortsatt ökad efterfrågan på trägolv. Rörelseresultatet ökade med 22 procent

DELÅRS- RAPPORT. Nettoomsättningen upp tio procent. Fortsatt ökad efterfrågan på trägolv. Rörelseresultatet ökade med 22 procent DELÅRS- RAPPORT KÄHRS HOLDING AB (PUBL.) Kvartal 3 Nettoomsättningen upp tio procent Fortsatt ökad efterfrågan på trägolv Rörelseresultatet ökade med 22 procent KÄHRS GROUPS DELÅRSRAPPORT. JULI SEPTEMBER

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Nettoomsättningen upp 1 procent i kvartalet. Försäljningstillväxt 14 procent i segment Europe under kvartal 1

DELÅRSRAPPORT. Nettoomsättningen upp 1 procent i kvartalet. Försäljningstillväxt 14 procent i segment Europe under kvartal 1 DELÅRSRAPPORT KÄHRS HOLDING AB (PUBL) KVARTAL 1 Nettoomsättningen upp 1 procent i kvartalet Försäljningstillväxt 14 procent i segment Europe under kvartal 1 Rörelseresultatet EBIT ökade med 2 procent KÄHRS

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. Nettoomsättningen upp 3 procent i kvartalet. Stabil försäljningstillväxt i segmenten Nordics och Europe

DELÅRSRAPPORT. Nettoomsättningen upp 3 procent i kvartalet. Stabil försäljningstillväxt i segmenten Nordics och Europe DELÅRSRAPPORT KÄHRS HOLDING AB (PUBL) KVARTAL 3 Nettoomsättningen upp 3 procent i kvartalet Stabil försäljningstillväxt i segmenten Nordics och Europe Rörelseresultatet EBIT ökade med 7 procent KÄHRS GROUPS

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. jan-mars

DELÅRSRAPPORT. jan-mars DELÅRSRAPPORT jan-mars 2 0 1 7 2 3 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2017 FÖRSTA KVARTALET 2017 Nettoomsättningen uppgick till 404 (393) tkr Rörelseresultatet uppgick till -5 136 (-6 928) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ. Nettoomsättningen upp fem procent Fortsatt god tillväxt inom bygg- och renoveringsmarknaden

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ. Nettoomsättningen upp fem procent Fortsatt god tillväxt inom bygg- och renoveringsmarknaden BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ KÄHRS HOLDING AB (PUBL.) KVARTAL 4 & HELÅR Nettoomsättningen upp fem procent Fortsatt god tillväxt inom bygg- och renoveringsmarknaden Årets rörelseresultat ökade med 28 procent KÄHRS

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Nettoomsättningen upp 6 procent Stabil försäljningstillväxt i segmenten Nordics och Europe

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Nettoomsättningen upp 6 procent Stabil försäljningstillväxt i segmenten Nordics och Europe BOKSLUTSKOMMUNIKÉ KÄHRS HOLDING AB (PUBL) KVARTAL 4 & HELÅR Nettoomsättningen upp 6 procent Stabil försäljningstillväxt i segmenten Nordics och Europe Årets rörelseresultat EBIT ökade med 5 procent KÄHRS

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016 Sid 1(14) Verksamheten Moderbolaget Skanska Financial Services AB (SFS) är ett helägt dotterbolag till Skanska AB (556000-4615) med säte i Stockholms kommun.

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

jan-sep 2017 juli-sep 2017 juli-sep 2016

jan-sep 2017 juli-sep 2017 juli-sep 2016 DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3-2017 Fortsatt stark försäljningstillväxt i 3e kvartalet. Delårsrapport 1 juli 30 september 2017 Nettoomsättningen uppgick till 27,1 MSEK (22,0), en ökning med 23,3% Bruttomarginalen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2014 Vägmarkeringsverksamheten inleds först under andra kvartalet. Första kvartalet ger därför ingen vägledning om utfallet för helåret. Första kvartalet *) Nettoomsättningen

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i C-Rad AB (publ) Tillägg till prospekt Detta dokument ( Tilläggsprospektet ) har upprättats av C-Rad AB (publ) 556663-9174 ("C-RAD" eller

Läs mer

Delårsrapport kvartal 3 2009

Delårsrapport kvartal 3 2009 H1 COMMUNICATION AB (publ) Delårsrapport kvartal 3 2009 1 H1 Communication delårsrapport tredje kvartalet 2009 Omsättningen ökade 68,8% Netto omsättningen uppgick till 12,2 MSEK vilket var en ökning med

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT

TREMÅNADERSRAPPORT TREMÅNADERSRAPPORT 2004-12-01 2005-02-28 Koncernens omsättning exklusive moms uppgick till MSEK 12.610 (11.756), en ökning med 7 procent. Med jämförbara valutakurser uppgick ökningen till 8 procent. Omsättningen

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI -31 DECEMBER Fortsatt stark försäljning och resultatökning i 4:e kvartalet. KVARTAL 4, 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI -31 DECEMBER Fortsatt stark försäljning och resultatökning i 4:e kvartalet. KVARTAL 4, 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI -31 DECEMBER 2016 Fortsatt stark försäljning och resultatökning i 4:e kvartalet. KVARTAL 4, 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2016 Nettoomsättningen uppgick till 29,3 MSEK (27,2), en ökning

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Delårsrapport för Xavitech AB (publ)

Delårsrapport för Xavitech AB (publ) T.+46(0) 611 55 61 00 F.+46(0) 611 78 25 10 E.info@xavitech.com W.xavitech.com Delårsrapport för Xavitech AB (publ) Januari september Omsättningen minskade med 45 % till 2 875 tkr (5 196 tkr) Orderingången

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 2002-12-01--2003-05-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 27.025 (24.706), en ökning med 9 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 12 procent. Resultatet efter finansiella

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2012-01-01 2012-12-31 Fjärde kvartalet 2012-10-01 2012-12-31 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 407,0 (380,0) MSEK, en ökning med 7%. Koncernens rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR NIO MÅNADER 2002-12-01--2003-08-31 H&M-koncernens omsättning uppgick till MSEK 40.235 (37.369), en ökning med 8 procent. Med jämförbara valutakurser blev ökningen 10 procent. Resultatet

Läs mer

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011

Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Happy minds make happy people H1 COMMUNICATION AB KVARTALSRAPPORT Q3 2011 Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011 Under tredje kvartalet har det sedan tidigare beslutade effektiviseringsprogrammet

Läs mer

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013

H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2013 H1 COMMUNICATION AB (PUBL) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (Mkr): 98,1 (212: 93,2 Mkr) Bruttomargimal: 34,9% (212: 35,7%) EBITDA (Mkr): 5,7 (212: 5,7 Mkr) EBT:

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari -september var 111,3 (112,5) Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2006

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2006 Koncernen Intäkterna ökade till 302,8 (180,1) MSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till 76,9 (23,3) MSEK Eget kapital ökade de tre första kvartalen

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Den starka kronkursen har medfört valutaförluster under kvartalet med 2,2 Mkr jämfört med en vinst på 1,4 Mkr föregående år.

Den starka kronkursen har medfört valutaförluster under kvartalet med 2,2 Mkr jämfört med en vinst på 1,4 Mkr föregående år. Q3 Delårsrapport januari september 2012 Koncernen juli-september januari-september Nettoomsättning 86,6 Mkr (88,2) Nettoomsättning 297,9 Mkr (324,5) Resultat före skatt 3,5 Mkr (13,0) Resultat före skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER

DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER DELÅRSRAPPORT FÖR TRE MÅNADER 1998-12-01--1999-02-28 Koncernens omsättning uppgick till MSEK 7.277 (MSEK 5.805), en ökning med 25%. Försäljningsutvecklingen har varit mycket tillfredsställande på samtliga

Läs mer

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta Q 2 Delårsrapport januari juni 2016 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 303,4 288,4 602,0 581,0 1 112,6 Rörelseresultat 23,6 27,7 61,7 59,2 85,7 Rörelsemarginal,

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI XAVITECH AB (publ) (ORG. NR )

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI XAVITECH AB (publ) (ORG. NR ) DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2017 XAVITECH AB (publ) (ORG. NR. 556675-2837) www.xavitech.com Nettomsättningen uppgick till 2 145TKR (1 834Tkr) Resultatet uppgick till -372Tkr (-289Tkr) Orderingången under perioden

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) ALLMÄNT OM NILÖRNGRUPPEN Nilörngruppen erbjuder ett komplett profileringskoncept med uppgift att stärka imagen hos varumärken inom framför allt modeoch textilindustrin.

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2013 Q4 Q4 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättning, ksek 227 983 203 787 59 691 46 651 Bruttoresultat, ksek 148 789 126 457 37 041 28 308 Bruttomarginal,

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari -30 september 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari -30 september 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2014

Halvårsrapport Januari - juni 2014 Halvårsrapport Januari - juni 2014 Period 1 april 30 juni 2014 Nettoomsättningen uppgår till 81 127 (76 309) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 9 664 (8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer