Årsredovisning New Nordic Healthbrands AB (publ) Org. nr

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2013. New Nordic Healthbrands AB (publ) Org. nr. 556698-0453"

Transkript

1 Årsredovisning 2013 New Nordic Healthbrands AB (publ) Org. nr N E W N O R D I C H E A LT H B R A N D S A B ( P U B L ) O R G. N R

2 Innehållsförteckning 3 VD har ordet 5 Utvalda finansiella data 7 Styrelse och revisorer 8 Affärside New Nordic 12 Varumärkets värde 13 Nuvarande marknadsklimat 14 Regelverk 15 Marknadens storlek 16 Internationell försäljning 17 New Nordic i hälsosegmenter 18 New Nordics plan 19 Naturlig magi 20 Aktien 21 Kallelse till Årsstämma 2014 Årsredovisning 2 Förvaltningsberättelse 5 Koncernens resultaträkning 6 Koncernens balansräkning 8 Koncernens förändring av eget kapital 9 Koncernens kassaflödesanalys 10 Moderbolagets resultaträkning 11 Moderbolagets balansräkning 13 Moderbolagets förändring av eget kapital 14 Moderbolagets kassaflödesanalys 15 Redovisnings- och värderingsprinciper 18 Noter 32 Revisionsberättelse

3 "Resultatet per aktie ökade till rekordnivån 0,93 SEK." Karl Kristian Bergman Jensen, VD Genomförande Vi har fokuserat på att genomföra vår strategi och har under året ökat våra marknadsföringsutgifter för att ytterligare stärka vårt internationella varumärke. Tillväxt på i stort sett alla de 32 marknader där våra produkter nu säljs resulterade i en försäljningsökning på 12 procent till rekordnivån 228 MSEK. Den nordiska marknaden, som utgör 45 procent av försäljningen, är fortfarande vår viktigaste marknad, men vi har haft den största tillväxten på andra europeiska marknader och i Nordamerika. Vi började också exportera till Hongkong, Kina och Taiwan. I USA lyckades vi vända utvecklingen i verksamheten och få den lönsam. Merparten av försäljningen i USA sker till apotek. Vi säljer emellertid också till hälsokostdetaljister som GNC och vi förbereder avtal med grossister för att utöka distributionen till fristående återförsäljare inom hälsokosthandeln. Marknaden för kosttillskott i USA är stor och vi räknar med at det kommer att ta många år att bygga upp New Nordics varumärke där på grund av den hårda konkurrensen. Internationellt sett ställer lagstiftningen allt större krav och börjar blir alltmer enhetlig. Samtidigt konsolideras branschen på både leverantörs- och återförsäljarsidan. De flesta av våra internationella konkurrenter tillhör nu stora läkemedelsföretag eller internationella riskkapitalbolag. På återförsäljarsidan har åtskilliga av våra kunder butikskedjor eller ägarandelar i en rad länder och kontinenter. New Nordics internationella närvaro gynnar våra relationer med både kunder och affärspartner inom apoteks- och hälsokostbranschen. Effektivitet Vår affärsprincip att tillverka produkterna i Skandinavien är kostsam, men vi lyckades ändå öka vår bruttomarginal Bruttomarginalen uppgick till 65.3 procent. Vi sålde för 6.2 MSEK per anställd och hade ett imponerande bruttoresultat på 4.0 MSEK per anställd. Det är tydliga siffror som visar vår enastående effektivitet när det gäller organisation, struktur och tillvägagångssätt. Utgifterna för marknadsföring ökade under året, vilket var den huvudsakliga drivkraften för vår ökade försäljning och stärker vårt varumärkesvärde långsiktigt. Våra ansträngningar att trots ökad försäljning hålla ned de administrativa kostnaderna var framgångsrika. De administrativa kostnaderna och personalkostnaderna var mer eller mindre oförändrade från 2012 till Våra avskrivningar har minskat avsevärt när vi nu har skrivit av våra immateriella tillgångar till ett minimum. Detta påverkar också vår lönsamhet positivt. Resultatet efter skatt ökade till 5,8 MSEK för Det är ett bra resultat i jämförelse med de föregående åren, men vår ambition är dock att uppnå avsevärt högre vinst och uppvisa en stabil avkastningsförmåga under de kommande åren. Hög avkastning på eget kapital Balansräkningen trimmades ytterligare och avkastningen på eget kapital var 42,7 procent. Samtidigt är vår skuldsättningen låg. Det faktum att vi opererar på många marknader innebär att vi måste ha lokala varulager med färdiga slutprodukter på många platser runt om i världen. Med detta i åtanke 3

4 hade vi en effektiv lagerhantering på samma nivå som förra året, trots att försäljningen ökade. Ökade behov Den allt högre medellivslängden i befolkningen och en önskan om fortsatt god hälsa och ett aktivt liv på ålderns höst ökar behovet av kosttillskott och är en viktig drivkraft för den internationella tillväxten på marknaden. Vår strävan är att ta marknadsandelar på denna växande marknad, och vi arbetar hårt på att bygga upp våra varumärken inom varje hälsosegment. Det innefattar också att etablera nya segment med produkter som är inriktade på behov som vår bransch ännu inte har tagit itu med på ett seriöst sätt. Vi kommer att fortsätta arbeta med våra specialiserade affärspartners inom apotek och hälsobutiker för att sälja våra produkter till och vägleda våra slutkonsumenter. Vi vill ge våra konsumenter den bästa produktupplevelsen. Kvalitetslöfte Vår affärsplattform bygger på excellens. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter genom att omsorgsfullt kontrollera alla steg från fältet och skogen till de slutliga förpackade produkterna. Alla våra produkter tillverkas i Skandinavien och vår New Nordic-logotyp med silverträdet är vårt kvalitetsmärke och löfte till konsumenten. De resurser som används i detta omfattande program för att testa råmaterial och färdiga produkter hjälper oss att garantera den framtida tillväxten av vår verksamhet och upprätthålla den kvalitet och effekt som har gjort vårt varumärke så framgångsrikt. Tillväxt Tillväxten uppnår vi genom ytterligare penetration med framgångsrika varumärken på marknader där vi redan är väletablerade och på marknader där vi ännu är unga. Vi kommer också att utveckla och lansera produktinnovationer i en högre takt än vad som är genomsnittet för branschen. Avslutningsvis kommer vi också att anstränga oss att få fler nationella distributörer som på egen risk och bekostnad kan marknadsföra New Nordics produkter på den egna marknaden. Allt detta i syfte att öka vinsten per aktie och bygga upp ett långsiktigt och starkt varumärke. Lojala konsumenter Jag är övertygad om att en ljus framtid ligger framför New Nordic. Vår framgång sprider sig till alltfler människor runt om i världen. Den bästa tillgång vi har är lojala konsumenter som uppskattar, litar på och stödjer våra produkter. Våra varumärken blir allt starkare för varje dag som går, och i fler och fler av de länder där vi är verksamma når vår försäljning den kritiska punkten för god lönsamhet. Så snart vår ekonomiska situation tillåter det och förhoppningsvis inom några år kommer vi också överväga att betala utdelning till våra aktieägare. Jag är stolt över vårt talangfulla och hängivna team, deras outtröttliga engagemang och föredömliga tillgivenhet i att bygga ett verkligt internationellt hälsokostföretag där varje marknad är vår hemmamarknad. 14 april 2014 Karl Kristian Bergman Jensen VD 4

5 Utvalda finansiella data NEW NORDIC HEALTHBRANDS AB (PUBL) ORG.NR (ksek) Aktien Antal aktier vid periodens slut* Marknadspris 31 december, SEK 14,50 6,00 7,10 8,55 14,90 Verksamhetens storlek Antal anställda vid periodens slut Börsvärde 31 december Verksamheten Nettoomsättning EBITDA Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Årets resultat Marginaler Bruttomarginal, % 65,3 62,1 63,0 62,9 57,9 EBITDA, % 5,3 2,7 7,1 4,2 6,8 Rörelsesmarginal, % 4,0-0,5 3,0 0,1 2,7 Vinstmarginal, % 3,5-2,2 1,2-2,3 0,3 Tillväxt Nettoomsättningstillväxt, % 11,9 2,2 2,1-13,4 12,1 Data från balansräkningen Balansomslutning Eget kapital Effektivitet Avkastning på sysselsatt kapital, % 38,5-3,4 23,5 1,5 15,2 Avkastning på eget kapital, % 42,7-48,2 2,7-50,1 6,3 Finansiell ställning Skuldsättningsgrad, ggr 5,7 9,8 7,1 8,0 7,4 Räntetäckningsgrad, ggr 3,5-0,2 1,6 0,1 1,1 Soliditet, % 15,0 9,2 12,3 11,1 11,9 Data per aktie Resultat per aktie, SEK* 0,93-0,66 0,05-0,92 0,15 Eget kapital per aktie* 2,2 1,4 1,9 1,8 2,4 Utdelning per aktie, SEK* *Det finns inga utspädningseffekter. Bruttomarginal: Bruttoresultatet i procent av nettoomsättningen. EBITDA marginal: Rörelseresultat före av- och nedskrivningar i procent av nettoomsättningen. Rörelsemarginal: Rörelseresultat efter av- och nedskrivningar i procent av nettoomsättningen. Vinstmarginal: Resultat efter finansiella poster i procent av nettoomsättningen. Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutningen. Avkastning på sysselsatt kapital: Resultatet efter finansnetto plus finansiella kostnader dividerat med sysselsatt kapital. Avkastning på eget kapital: Resultat efter skatt i procent av eget kapital vid periodens slut. Skuldsättningsgrad: Summan av skulder dividerat med eget kapital. Räntetäckningsgrad: Rörelseresultat dividerat med räntekostnader. 5

6

7 Styrelse och revisorer Styrelseledamöternas och ledningsgruppens kontors adress är New Nordic, Södra Förstadsgatan 3, Malmö 1 Karl Kristian Bergman Jensen, född 1962 Styrelseledamot sedan 2006, samt VD för New Nordic Healthbrands AB. Karl Kristian Bergman Jensen är grundare och huvudägare i New Nordic sedan Dessförinnan var Karl Kristian Bergman Jensen Internationell Marknadschef och styrelseledamot i Chartex Inter national PLC i England, nu känd som The Female Health Company i USA. Innan dess var Karl Kristian Bergman Jensen Internationell Marknadschef i Farma Food A/S. Karl Kristian Bergman Jensen är även styrelseordförande i Vaccinium Holdings ApS samt Ripamonti Finanz AG. 2 Jessica Tyreman, född 1969 Styrelseledamot sedan Jessica Tyreman's viktigaste sysselsättningar utöver förordnandet som styrelseledamot i New Nordic är som arbetande styrelse ordförande i LÄR i Värmdö AB. Jessica Tyreman är även ordförande i RW Capital AB. Jessica har under de senaste fem åren avslutat uppdrag som styrelseledamot i NewTeq AB. 4 Lennart Sjölund, född 1949 Styrelseledamot sedan Lennart Sjölunds viktigaste sysselsättningar utöver förordnandet som styrelseledamot i New Nordic är som entreprenör i egna företag inom medicinteknik samt som styrelseledamot i Lagerkrantz Group AB, Östanbäck Timmerhus AB, Zarismo AB, Quickcool AB, Erysave AB och Parkallen Invest AB. Lennart Sjölund har tidigare varit VD för Jolife AB och Jostra AB samt Vice VD för Åkelund & Rausing. Revisorer Ernst & Young AB. Auktoriserad revisor Göran Neckmar (född 1956) Torggatan 2, Malmö. Ernst & Young AB, Göran Neckmar, är New Nordics revisor sedan den extra bolagsstämman 6 februari Göran Neckmar är medlem i FAR SRS, branschorganisationen för revisorer. 3 Marinus Blåbjerg Sørensen, född 1951 Styrelseordförande sedan 2006, samt VD för New Nordic Manufacturing ApS. Marinus Blåbjerg Sörensen är grundare och huvudägare i New Nordic. Innan dess var Marinus Blåbjerg Sörensen VD för Danish Natural Foods A/S. Dessför innan var Marinus Blåbjerg Sörensen Area Manager på Farma Foods A/S, med ansvar för dels den internationella försäljningen och för produktutvecklingen av OTC-läke medel. Marinus Blåbjerg Sörensen är även styrelse ordförande och ägare i Fjord Capital A/S och Blåbjerg-Have ApS. 7

8 Affärsidé Irene: Jag trodde att jag var tvungen att leva med det faktum att mitt hår har blivit tunnare. Efter att ha startat på Hair Volume har jag har inga problem med håravfall. Kirsten: Idag har jag tagit Hair Volume tabletter i 38 dagar och kan säga säkert att de fungerar. Jag kan känna en tydlig förbättring av kvaliteten på håret och har avsevärt lägre håravfall. Engagemanget i konsumenterna är utgångspunkten för New Nordics fokuserade internationella strategi, vilken driver koncernens framgång och ger ökande marknadsandelar. New Nordics varumärkeskategorier har var och en sin individuella image som lever i medvetandet hos konsumenterna, skapar lojalitet och gör produkten till förstahandsval. Ett image vilket alltid ger en positiv känsla när man ser, köper och använder våra produkter. New Nordic är ett kosttillskottföretag som omsätter 228 miljoner SEK och betjänar människor i 32 länder med konsumentprodukter som gör livet både mer hälsosamt och njutbart. Företaget fokuserar på starka internationella varumärken inom specifika hälsomarknadssegment som sömn, åldersbekämpning och viktminskning, samt hår-, hud- och nagler. New Nordic följer en strikt definierad strategi för att öka sina marknadsandelar lokalt och bygga upp internationella varumärken inom denna vanligtvis så oerhört fragmenterade industri. Affärsidé New Nordics verksamhetsstrategi är baserat på företagets unika förmågan att utveckla innovativa produkter för att erbjuda sina konsumenter nya lösningar med överlägsen effektivitet och användarenkelhet. Packat i förpackningar med tydliga varumärken. New Nordic är av den uppfattning att en kontinuerlig investering i forskning och utveckling, marknadsföring och reklam är avgörande för utvecklingen och försäljningen. Företaget är också av den uppfattning att det är viktigt att bygga nära och långsiktiga relationer med leverantörer i den ursprungliga leveranskällans närhet för att kunna kontrollera kvaliteten från fältet och skogen till den färdiga produkten. New Nordic strävar också efter att kontrollera sina varumärken i alla aspekter av verksamheten. I New Nordics strategi ingår att expandera det geografiska distributionsnätverket för att på ett effektivt sätt nå fler kunder. Antingen genom egna nationella försäljnings- och marknadsföringsföretag eller genom distributörer med högt anseende. Företagets produkter distribueras via apotek, så kallade drugstores och hälsokostbutiker och genom företagets egen internetbutik. Affärsorganisation New Nordics egen forskning och utveckling av produkter är en nyckeln för att uppnå lönsam tillväxt. Företaget försöker bygga och upprätthålla överlägset kunnande och expertis inom örtingredienser och deras medicinska funktionella verkan och inflytande på konsumenternas vitalitet. Företaget eftersträvar att varje varumärke vid varje tidpunkt ska ha den mest effektiva och anpassade produkt 8

9 sammansättningen och -inom respektive hälsokategori och att konsumenterna upplever sig få valuta för pengarna. Innovation en integrerad del av hela företagets kultur för att uppmuntra nya idéer och förbättra processer i varje aspekt av organisationen. Det innebär att vara effektivare och att arbeta smartare och snabbare med mindre byråkrati och bättre planering och rapportering. Företaget tror fullt och fast att nyckeln till framgång ligger i att göra livet bättre och enklare för slutkonsumenter och för deras detaljhandelspartner. Företaget uppmuntrar sin personal att göra det lilla extra som konkurrenter inte är beredda till för att överträffa konsumenten och dennas förväntningar. New Nordic har en internationell marknadsföringsmodell där varje produkt har sin egen identitet som skapar konsumentlojalitet och leder till att företagets produkter blir förstahandsvalet inom varje marknadssegment där de är verksamma. New Nordic hanterar också reklam, mediaköp och pressen internt på en internationell och nationell skala. Företaget styr sin verksamhet primärt på en geografisk nationell basis genom sina dotterbolag eller nationella distributörer med gott anseende. Planering och rapportering sker både per land och på varumärkesnivå. New Nordic tror att det krävs ett starkt engagemang på nationell och lokal nivå för att driva tillväxt och bygga varumärken. Företaget strävar efter ett högt engagemang med detaljkunder, hälsovårdsprofessionen och med slutkonsumenterna. Företaget söker utveckla en djup och relevant insikt om konsumenterna vilka används för att förstärka produktutveckling, förpackningar och kommunikationer genom internationellt arrangerade marknadsföringskampanjer. Kampanjerna bygger primärt på direktreklam mot slutkonsumenten med tillägg av marknadsföringsprogram för återförsäljarna. New Nordic driver också lokal utbildning och bygger upp nätverk med hälsovården för ytterliggare att ta marknadsandelar och bygga varumärkeslojalitet. New Nordic arbetar dessutom med sina detaljpartners för att dela med sig av expertis och ge konsumenterna mervärde och för att utbilda och lära återförsäljarens personal att öka sina kunskaper om företagets produkter. Vidare har företaget nationella interna kundserviceavdelningar för att kunna ge slutkonsumenter support och rådgivning efter köpet. New Nordic försöker attrahera och behålla den bästa personalen och utveckla deras personligheter och kompetenser. Företaget strävar efter att uppnå en informell, professionell och snabbt agerande internationell arbetsmiljö. Personal på alla nivåer lär sig att ta ansvar som ledare, och de åtar sig att driva verksamheten med högsta integritet. Ledarskap innebär förmåga att fatta och genomföra beslut, motivera andra, planera för framgång och kunna improvisera när miljön förändras. I ledarskapet ingår också att vara en förgrundsgestalt när det gäller att visa omsorg och respekt för naturen och de samhällen där företagets personal lever och arbetar och där företaget säljer sina produkter. Produkter New Nordic erbjuder ett stort urval av kosttillskott och naturliga mediciner som lösning på ett hälso- eller skönhetsproblem. Produkterna är baserade på naturliga och säkra ingredienser. För varje hälsoproblem finns det många ingredienser som exempelvis örtextrakt, vitaminer, och fettsyror, som kan vara välgörande på olika sätt. New Nordics produkter har utformats av experter som använt olika kombinationer av ingredienser för högsta effektivitet och användarenkelhet. Produkterna erbjuder en lösning för människor som saknar kunskap om de farmakologiska effekterna av näringsämnen och kryddväxter. Annorlunda uttryckt, så har expertkunnande omvandlats till lösningar som är tillgängliga för och kan användas av alla. New Nordic bygger internationella varumärken genom - effektiva produkter till rätt pris, - aggressiv marknadsföring, och - engagemang med nationella återförsäljare. 9

10 N E W N O R D I C H E A LT H B R A N D S A B ( P U B L ) O R G. N R ATT BYGGA INTERNATIONELLA VARUMÄRKEN I New Nordics strategi ingår att expandera det geografiska distributionsnätverket för att på ett effektivt sätt nå fler konsumenter. Antingen genom egna nationella försäljnings- och marknadsföringsföretag eller genom distributörer med högt anseende. New Nordics produkter distribueras via apotek, sjukvårds- och hälsokostbutiker och genom företagets egen internetbutik. 10

11 BERÖRING MED SLUTKONSUMENTEN Det är viktigt att beröra och få kontakt med slutkonsumenten. Här utbildar en Matas anställd slutkonsumenter i fördelarna med New Nordic produkter under en kvällssession. 11

12 Varumärkets värde New Nordic väljer en systematisk marknadsföring med en global profil. Företaget investerar kraftfullt i att bygga upp varumärkesnamnen med utgångspunkt från varje produkts meriter och dess potentiella fördelar. Företaget berättar sin historia och kommunicerar sitt budskap genom omsorgsfull målreklam som backas upp av en lockande förpackning - och av att New Nordics produkter blir igenkända i allt fler länder över hela världen. Styrkan kommer genom att göra sig förtjänt av inköpslojaliteten från dem som använder New Nordic produkter, människor på väg till vitalitet. Det är människor som inser att vitalitet är mycket mer än bara avsaknad av sjukdom. Det är en känsla av harmoni och tillfredsställelse som kommer från inre jämvikt och balans och lyfter livsglädjen till en ny nivå. Det är delvis förstärkt av produkter från New Nordic - som omedelbart känns igenom genom deras logotyp med silverträdet. 12

13 Nuvarande marknadsklimat Kosttillskott är avsedda som komplement till maten och att ge kroppen de näringsämnen som behövs. Det omfattar produkter som vitaminer, mineraler, probiotika, kryddväxter, örter, aminosyror, näringsprodukter för sport samt speciella näringsprodukter, bland andra. Konsumenten Användare av kosttillskott rapporterar oftare att deras motiv är att uppnå allmän hälsa i stället för att vara ett komplement till näringsämnen från födointag, och att användningen är relaterad till mer gynnsamma hälso- och livsstilsval. Användare av tillskott brukar ofta uppge sig ha mycket bra eller utmärkt hälsa, de har sjukförsäkring, måttlig alkoholförbrukning, undviker cigarettrök och motionerar i högre utsträckning än icke-användare. Mindre än en fjärdedel av tillskott som används av vuxna hade rekommenderats av läkare eller annan vårdpersonal Kosttillskott används av mer än hälften av alla vuxna. De vanligaste skälen för att använda tillskott är att förbättra (45 %) eller behålla (33 %) sin allmänna hälsa. Äldre vuxna ( 60 år) brukar oftare än yngre individer använda kosttillskott för specifika hälsotillstånd, som hjärta, skelett och leder samt ögonhälsa. Endast 23 % av produkterna användes efter rekommendationer från vårdpersonal. Industry drivers Industrin för kosttillskott har uppvisat en betydande tillväxt under de senaste åren, trots den globala ekonomiska nedgången som inleddes i slutet av Ökningen kan hänföras till de ökande hälsovårdskostnaderna som gör att människor fokuserar på förebyggande hälsovård i stället för symptomlindring. Även den åldrande befolkningen och önskan att förbli frisk visar sig vara viktiga faktorer för att driva kosttillskott marknaden framåt. År 2020 förväntas antalet individer som är 60 år och äldre överskrida 1,0 miljard, varav 70 % lever i U- länderna. Men förtroendet för kosttillskott har också ökat, eftersom sådana produkter blivit alltmer accepterade av den medicinska professionen. Alla dessa faktorer kommer även fortsättningsvis att påverka industrin för kosttillskott över hela världen under en överskådlig framtid. Marknadsstorlek och -tillväxt Tillskott håller på att bli en stor verksamhet även om kategorin fortfarande endast motsvarar 1/10 av handeln med receptbelagda droger. Den världsomspännande efterfrågan på vitaminer och kosttillskott stiger stadigt. Den globala försäljning i detaljhandelspriser beräknas uppgå till 66 miljarder euro Den genomsnittliga tillväxtprognosen för de nästa fem år för hela världen är 4,0 procent. USA är den största marknaden i världen. Den nordamerikanska marknaden förväntas växa med 6,6 procent under 2014 och uppgå till nästan 20 miljarder euro. Kosttillskottsmarknaden marknaden beräknas växa med en årstakt på 8,8 procent under de kommande fem åren. Den nordiska marknaden för kosttillskott växer långsamt med en förväntad tillväxt på 1,9% under Tillväxten på den nordiska marknaden beräknas bli mindre än 2 procent under de kommande 5 åren. Övriga europeiska marknader presterar något bättre, och väntas växa 2,7 procent Prognosen är att Övriga Europa kommer att växa i genomsnitt 3,8 procent under de kommande 5 åren. Den delmarknad av kosttillskottsmarknaden, där New Nordic opererar står för 20 till 25 procent av den totala kosttillskottsmarknaden. Den definieras som växtbaserade kosttillskott. Detta segment visar högre tillväxt än kosttillskottsmarknaden i allmänhet. Den globala tillväxt i växtbaserade kosttillskott uppskattas till 4,8 procent 2014 och en genomsnittlig tillväxttakt på 5,6 procent under de kommande 5 åren. Källa: Euromonitor

14 Regelverk EU EU kräver i sitt Food Supplements Directive från 2002 att tillskott ska bevisats vara säkra, både i doseringar och renhet. Som födokategori kan kosttillskott inte förses med läkemedelspåståenden men de får innehålla påståenden om hälsa, funktion och näring infördes the European Health Claim Directive EC 1924/2006, som för närvarande har en betydande inverkan på marknaden. I juni publicerade Europeiska Kommissionen en lista över tilllåtna generiska hälsopåståenden. Brett uttryckt får bara de påståenden som förekommer på listan användas, om inte en tillverkare har fått tillstånd att använda ett produktspecifikt påstående. USA I USA definieras ett kosttillskott enligt Dietary Supplement Health and Education Act of 1994[9] (DSHEA) som en produkt är avsedd för komplettera födan. Om ett kosttillskott påstås bota, lindra, eller behandla en sjukdom, betraktas det som en otillåten ny drog som bryter mot tilllämpliga lagar och regler. FDA uppger, som svar på denna fråga, att företag som marknadsför kosttillskott tillåts göra påståenden i sitt marknadsföringsmaterial om ett visst tillskott om struktur/funktion. Detta är breda formuleringar om att produkten kan stödja kroppens struktur eller funktion. FDA måste underrättas om sådana påstående inom 30 dagar från första användning, och det finns krav på att dessa påståenden ska vara underbyggda. Kanada I Kanada är alla naturliga hälsoprodukter (NHPs) underkastade Natural Health Products Regulations och måste förses med en produktlicens innan de får säljas. För att licens ska utfärdas, måste ansökningarna till Health Canada innehålla detaljerad information om produkten, inklusive: medicinska ingredienser, ursprung, dos, potens, icke-medicinska ingredienser och rekommenderad användning. När Health Canada har bedömt en produkt och fastställt att den är säker, effektiv och av hög kvalitet, utfärdas en produktlicens tillsammans med ett åttasiffrigt Natural Product Number (NPN). 14

15 Marknadens storlek VITAMIN- OCH KOSTTILLSKOTT CAGR EUR miljoner RSP RSP Tillväxt% tillväxt % 2013 E Norden % 1.6% Övriga Europa % 3.4% Nordamerika % 8.1% Övriga världen % 1.8% Världen % 4.0%2%4, VÄXTBASERADE KOSTTILLSKOTT CAGR EUR miljoner RSP RSP Tillväxt% tillväxt % 2013 E Norden % 2.9% Övriga Europa % 3.2% Nordamerika % 5.2% Övriga världen % 6.6% Världen % 5.6%2%4, Källa: Euromonitor Växtbaserade kosttillskott är ett delsegment av vitamin-och kosttillskott och ingår i dessa siffror också. Retail Sales Price, RSP är konsumentpriser. CAGR, Compound Annual Growth Rate, är den årliga tillväxttakt. 15

16 Internationell försäljning Marknadsföringsbolag New Nordic har egna dotterbolag som marknadsför New Nordics varumärken i: Danmark Estland Finland Italien Kanada Lettland Litauen Norge Storbrittanien Sverige USA Distributörer New Nordic har distributörer som marknadsför New Nordics varumärken för egen kostnad i: Armenien Azerbajdzjan Frankrike Georgien Hong Kong Irland Island Kazakstan Kina Libanon Moldavien Slovakien Dessutom marknadsför New Nordic även sina varumärken direkt från Sverige i: Bulgarien Slovenien Taiwan Vitryssland Holland Polen Tjeckien Tyskland Rumänien Omsättningen fördelad per geografiskt område omräknat till svenska kronor MSEK PROCENT MSEK PROCENT Norden Övriga Europa Nordamerika Övriga världen

17 New Nordic i hälsosegmenter Marknadssegment Kategori Varumärke Diet och prediabetes Viktminskning och matsmältning Apple Cider, Chili Burn, Kilo Trim Utrensning Pre-diabetes BioDrain Zuccarin Mage och tarm Uppblåsthet och gaser Dida Reflux Lever Frutin Active Liver Anti åldrande Syn Blue Berry Eyebright Hörsel Leder Osteoporos Hjärta och kärl Vener Ear Tone Lyprinol Bone Strong Red Oil, Green Oil Active Legs Sömn Lugn sömn Melissa Dream Skönhet Hud Dermyn /Skin Care Hår Naglar Hair Volume Nail Strong Hjärna ADHD och koncentration eye q / Equazen Minne och koncentration Clear Brain Omsättningen fördelad per segment omräknat till svenska kronor MSEK PROCENT MSEK PROCENT Diet och prediabetes Mage och tarm Anti-åldrande Sömn Skönhet Brain health Omsättningen fördelad per egna och in-licensierade varumärken 15% Omsättning New Nordic's egna varumärken Omsättning in-licensierade varumärken 85% 17

18 New Nordics plan New Nordic har en plan för hur företaget ska visa starka resultat i framtiden. Planen omfattar Att driva tillväxt internationellt Att bygga ledarskap på marknaden Att öka lönsamhet I planen definieras hur företaget ska knyta sina varumärken till sina konsumenter och göra dem lojala. Planen grundar sig på enkla taktiker: 1. genom att erbjuda de effektivaste produkterna och den bästa produkterfarenheten till rätt pris, 2. fortsätta med aggressiv marknadsföring, och 3. vidare samarbete med nationella återförsäljare. Grunden för tillväxt New Nordics goda position, våra många lojala konsumenter, tillväxt och lönsamhet på den skandinaviska marknaden utgör en stabil grundpelare för företagets framtida internationalisering och verksamhet. Från starten för New Nordic år 1990 tills i dag, har 85 % av verksamheten skapats genom organisk tillväxt. Företaget kan växa ytterligare utan betydande kapitalinsatser och tillgångarna är inte belastade av goodwill. New Nordic verkar på marknaden för kostillskott, som är redo för tillväxt över hela världen under många år framöver. I några av företagets marknadssegment har man blivit marknadsledande. Marknadspositionen i Skandinavien är stark. I andra europeiska länder och Kanada börjar man nå en omsättning som ytterligare kommer att förbättra företagets lönsamhet. I USA tror sig företaget kunna växa markant i lönsamhet under de närmaste åren. Företaget strävar efter att all tillväxt ska vara organisk. Inga förvärv planeras under Ett fåtal lanseringar i nya hälsokategorier planeras för testmarknadsföring under Finansiell strategi Den finansiella strategin är enkel. Bruttomarginal upp Företaget strävar efter att öka bruttomarginal genom produktinnovationer, förbättrad sourcing och ökade stordriftsfördelar, som ska minska varukostnaderna. Allmänna omkostnader ner Stordriftsfördelar och ett fokus på förenklade procedurer ska hålla allmänna omkostnader nere. Allmänna omkostnader ska hållas stabila genom ökande försäljning som ska hålla procentandelen allmänna omkostnader nere. Reklaminvesteringar Företaget ska fortsätta att investera samma procentandel av sin försäljning i reklam. Det mest lönsamma för både företaget och dess detaljpartners är att fördela utgifterna så mycket som möjligt på direktreklam till slutkonsument och endast en mindre andel till handelsreklam. Detta ökar varumärkesmedvetandet, ökar kategorin nyheter och ökar trafiken i butik. Rörelseresultat Genom denna styrning kommer rörelseresultatet att öka och kapital genereras för investering i vidare verksamhetstillväxt. Fokus 2014 New Nordic har tydligt prioriterat de hälsokategorier och marknader där företaget ska fokusera sina resurser för att uppnå tillväxt under I USA skall New Nordic arbeta för att öka sin försäljning med utvalda produkter för att fortsätta en lönsam försäljning med minimala risker. 18

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Årsredovisning 2013 Trustbuddy International TrustBuddy International AB Årsredovisning 2013 1 AB (publ.) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden,

Läs mer

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2006 Innehåll År 2006 i korthet...4 Fakta om Micro...5 VD-ord...6 Affärsidé, mål och strategier...8 Organisation och ledning...9 Marknaden...10 Verksamheten...12

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1

Årsredovisning 2011. Trustbuddy International AB (publ.) TrustBuddy International AB Årsredovisning 2011 1 Årsredovisning 2011 Trustbuddy International AB (publ.) 1 Innehåll Sammanfattning av 2011 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden, Aktiestruktur och aktiens utveckling

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner...

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner... ÅRSREDOVISNING 2010 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 C A P E R I O 3 Innehåll Året i korthet...4 VD har ordet...5 Om Caperio...6 Marknadsöversikt... 10 Kund Beijer Bygg... 12 Kund Miljonlotteriet...

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ)

Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Inbjudan till förvärv av aktier i Hövding Sverige AB (publ) Viktig Information Definitioner Hövding eller Bolaget - avser Hövding Sverige AB (publ), org nr 556708-0303, eller beroende på sammanhang, produkten

Läs mer

CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008

CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008 CAPERIO HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Året i korthet 4 Historik 4 VD har ordet 5 Affärsidé, mål och vision 6 Medarbetarna 7 Verksamhetsbeskrivning 8 Marknadsöversikt 11 Möjligheter

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

VÄRDE FÖR MRM SKAPAR CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT MODERN OUTSOURCING - MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13. Årsberättelse 2014

VÄRDE FÖR MRM SKAPAR CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT MODERN OUTSOURCING - MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13. Årsberättelse 2014 Årsberättelse 2014 CM1 STOPPAR PENNINGTVÄTT LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 10 MRM SKAPAR VÄRDE FÖR MEDLEMSORGANISATIONER LÄS MER OM VÅR TJÄNST PÅ SIDAN 13 MODERN OUTSOURCING - STÄNDIGT FUNGERANDE LEVERANS

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Koncernens räkenskaper. Moderbolagets räkenskaper. Tilläggsupplysningar

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Koncernens räkenskaper. Moderbolagets räkenskaper. Tilläggsupplysningar Insplanet a r en av Sveriges ledande fo rmedlare av fo rsa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges sto rsta ja mfo relsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mfo

Läs mer

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL)

INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER I 24 MOBILE ADVERTISING SOLUTIONS AB (PUBL) 2 Generell information Detta prospekt ( Prospektet ) har upprättats i enlighet med lagen (1991:980) om handel med finansiella

Läs mer

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar

Det här är Insplanet. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Resultaträkningar. Kassaflödesanalyser. Tilläggsupplysningar Insplanet a r en av Sveriges ledande fo rmedlare av fo rsa kringar till konsumenter och driver en av Sveriges sto rsta ja mfo relsetja nster, Insplanet.com. Under varuma rket MyLoan erbjuds a ven ja mfo

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga datum 2009. Tretti.se på 30 sekunder. Årsredovisning 2008. Innehållsförteckning 3. Året i sammandrag 4

Innehållsförteckning. Viktiga datum 2009. Tretti.se på 30 sekunder. Årsredovisning 2008. Innehållsförteckning 3. Året i sammandrag 4 Tretti AB (publ) Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Året i sammandrag 4 VD har ordet 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Produkter, leverantörer & logistik 7 Viktiga datum 2009 Delårsrapport Q1 28 april

Läs mer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer

Insplanet i korthet. VD har ordet. Verksamheten. Produkter och Tjänster. Försäkringsbranschen. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer Insplanet är Sveriges ledande försäkringsförmedlare mot privatmarknaden inom konsument- och motorförsäkring (sak). År 2009 förmedlade Insplanet 96 000 försäkringar med en premievolym på 290 MSEK. Utöver

Läs mer

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584

Årsredovisning 2007. SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsredovisning 2007 SystemSeparation Sweden Holding AB (publ) org nr 556670-2584 Årsstämma Aktieägarna i SystemSeparation Sweden Holding AB (publ), 556670-2584, kallas härmed till årsstämma onsdagen den

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning. för. Starbreeze AB (publ) Org.nr. 556551-8932. Räkenskapsåret 2009-07-01 2010-06-30

Årsredovisning och koncernredovisning. för. Starbreeze AB (publ) Org.nr. 556551-8932. Räkenskapsåret 2009-07-01 2010-06-30 Årsredovisning och koncernredovisning för Starbreeze AB (publ) Org.nr. 556551-8932 Räkenskapsåret 2009-07-01 2010-06-30 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Året i korthet... 3 VD har ordet...

Läs mer

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i

VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) TargetEveryONE. under namnändring till. Inbjudan till teckning i företrädesemission i Inbjudan till teckning i företrädesemission i VMSPlay AB (publ) TargetEveryOne AB (publ) under namnändring till Prospekt 21 januari-4 februari 2015 TargetEveryONE Viktig information Definitioner I detta

Läs mer

Inbjudan till teckning av aktier. Nyemission

Inbjudan till teckning av aktier. Nyemission Inbjudan till teckning av aktier Nyemission QBNK Holding AB (publ) (556958-2439) QBNK Holding AB (publ), org. nr 556958-2439, erbjuder företag och myndigheter molnbaserade produkter och tjänsvter inom

Läs mer

Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag

Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag Inbjudan till teckning av B-aktier i Venue Retail Group Aktiebolag Som aktieägare i Venue Retail Group kommer du att erhålla teckningsrätter. Observera att teckningsrätterna förväntas ha ett ekonomiskt

Läs mer

10 s å h ä r t yck e r k undern a 12 A k t ien och Ä g a rf örh å l l a nden

10 s å h ä r t yck e r k undern a 12 A k t ien och Ä g a rf örh å l l a nden 2008 årsredovisning Innehåll 3 Å re t i kor t he t 4 V d h a r orde t 6 M a rk n a d och Konk urrenter 8 Produk ter 10 s å h ä r t yck e r k undern a 12 A k t ien och Ä g a rf örh å l l a nden 13 Leda

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse-

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning. Vi gör BilLivet enklare

Årsredovisning. Vi gör BilLivet enklare Årsredovisning 2009 Vi gör BilLivet enklare Mekonomen Årsredovisning 2009 Innehåll Innehåll 1 Året i korthet, nyckeltal 2 Koncernchefens ord 4 Mekonomens varumärke 6 Egna varumärken 8 Butikskoncept 10

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer