Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning 2012 Foto: Maja Brand sid 1 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012

2 SOS Barnbyar Sverige i korthet Verksamhetsintäkter Tkr stadig intäktsökning SOS Barnbyar Sverige har sedan 2000 haft en årlig tillväxtökning på i genomsnitt 9 procent. Insamlings- och administrationskostnaderna uppgick 2012 till 16,5 procent av totala intäkter. Intäktsfördelning ,4 % 1,1 % 8,1 % 16,7 % 65,7 % härifrån kom pengarna Allmänheten 65,7 % Företag och organisationer 16,7 % PostkodLotteriet 8,1 % Stiftelser 8,4 % Övriga intäkter och gåvor 1,1 % Bidrag till ändamålen ,1 % 3,4 % 6,2 % 3,5 % 12,4 % 71,4 % så här fördelades bidragen till ändamålen Drift av barnbyar 71,4 % Bygga nya barnbyar 12,4 % Katastrofhjälp 3,5 % Familjestärkande program 6,2 % Bidrag till huvudkontoret* 3,1 % Information och övrigt 3,4 % *Används bland annat för utveckling av den internationella programverksamheten, för samordning via kontinental- och regionkontor, samt för informationsöverföring mellan givar- och mottagarländer. HIT GÅR PENGARNA Svenskfinansierade barnbyar och familjestärkande program Länder som stöds av flest svenska faddrar haiti Senegal Ghana faddrar Benin faddrar CAR** faddrar estland lettland Ukraina faddrar Syrien Indien faddrar Tchad SydSudan somalia RWANDA faddrar ryssland kina bangladesh Kambodja faddrar Filippinerna faddrar Bolivia faddrar Moçambique Chile faddrar ** Centralafrikanska republiken Resultat och ställning Tkr Verksamhetsintäkter Årets resultat efter fördelning Balansomslutning Medeltal anställda sid 2 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012

3 Givarviljan i Sverige fortsätter att öka Vi på SOS Barnbyar känner alltid ödmjukhet inför framtida utmaningar. För exakt ett år sedan var jag ändå övertygad om att vi skulle lyckas attrahera nya givare till vår organisation också under Jag hade rätt. Totalt bidrog företag till att förändra framtiden för hundratusentals utsatta barn i världen. Vi rekryterade nya faddrar under förra året, vilket är rekordmånga. Det blir en bra finansiell bas för kommande år. Totalt ökade vi våra intäkter med sju procent. Bara tv-produktionen SOS Uppdraget ledde till att SOS Barnbyar fick stöd av omkring nya månads givare. Vi är så stolta och glada över SOS Uppdraget som inneburit en möjlighet för oss att ge en fördjupad bild av vår organisation och vårt arbete. Det har varit en spännande resa för alla; ambassadörer, personalen i Ghana och för oss på SOS Barnbyar i Sverige. Givarviljan i Sverige fortsätter att öka. Trots en allt svagare konjunktur och osäkerhet på marknaden är givarna lojala och ökar i antal och så gör även intäkterna i faktiska pengar. Detta ser jag som ett gott tecken. CSR är en fråga som aldrig har varit så aktuell som i dag och jag är tacksam för att allt fler företag inser vikten av att ta samhällsansvar. Oavsett om det är på eget initiativ eller som partner till oss. Att bidra till en Styrelseordförande Michael Karlsson om året som gått. hållbar samhällsutveckling både miljömässigt, ekonomiskt och socialt i dag är avgörande för den framtid vi lämnar efter oss. SOS Barnbyar har i dag verksamheter i 133 länder och driver 532 barnbyar, med tillhörande skolor, sociala centra, yrkesskolor, ungdomshus och kliniker. Och vi har ständigt nya etableringar i sikte. Under 2012 invigdes en barnby i Indien, vårt engagemang i Bolivia ökade markant och katastrofinsatser på Afrikas horn inriktades mot att minska sårbarheten inför fortsatta torkperioder. Dessutom nåddes under året barn av de familjestärkande program som finansieras av vår svenska organisation. Stort tack till alla givare gamla som nya. Jag konstaterar att vi har en fortsatt stark organisation och medarbetare med hög kompetens. Engagemanget sinar aldrig. Jag är övertygad om att vi tillsammans nu går ett ännu bättre år till mötes, för att hjälpa till att förändra ännu fler barns liv. sid 3 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012

4 ÅRSREDOVISNING Organisationsnummer Styrelsen och generalsekreteraren för SOS Barnbyar Sverige avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret Information om verksamheten samt förvaltning Internationellt SOS Barnbyar arbetar med att ge föräldralösa och övergivna barn ett hem, en familj och utbildning i barnbyar, samt med familje stärkande och förebyggande program för att förhindra att barn överges på grund av exempelvis sjukdom eller fattigdom. SOS Barnbyars vision är att varje barn skall få växa upp i en trygg miljö med stöd från en familj och samhället. SOS Barnbyar är en politiskt och religiöst obunden organisation och arbetar långsiktigt för att förverkliga FN:s Barnkonvention. Omkring två miljoner barn och vuxna får varje år hjälp genom SOS Barnbyar. SOS Barnbyar startades 1949 i Imst i Österrike. I dag har organisationen omkring anställda i 133 länder och driver 532 barnbyar, med tillhörande skolor, sociala centra, yrkesskolor, ungdomshus och kliniker. De sistnämnda ger vård och rådgivning till uppemot människor årligen. SOS Barnbyar kan också, genom sin omfattande lokala närvaro runtom i världen, snabbt vara på plats med insatser för människor som drabbas av humanitära katastrofer. SOS Barnbyar är av uppfattningen att barn generellt sett mår allra bäst hos sina biologiska föräldrar. För de mest utsatta barnen, som både förlorat föräldrar och andra familjeförsörjare, fungerar dock barnbyn som ett viktigt skyddsnät. Utbildningsoch kvalifikationskraven för barnbymammorna, som utgör hjärtat av verksamheten, är omfattande. Organisationen har över 60 års erfarenhet av frågor inom pedagogik, psykologi och barns rättigheter vilket innebär att metoderna är beprövade. I förhållande till institutionell omvårdnad eller fostervård uppvisar SOS Barnbyar goda långsiktiga resultat, såväl i utvecklingsländerna som i den industrialiserade världen. Barnbyverksamheten håller således hög kvalitet, är konkret till sin natur och de uppnådda resultaten är tämligen lätta att mäta. På samma sätt är det lätt att verifiera att de pengar som de svenska givarna bidrar med till verksamheten verkligen når det avsedda ändamålet. Vid slutet av året bodde drygt barn och ungdomar i organisationens totalt 532 barnbyar. De familjestärkande programmen är riktade mot speciella målgrupper, som exempelvis ensamma mödrar, familjer som är drabbade av hiv/aids eller familjer med ekonomiska problem. Gemensamt för programmen är att de syftar till att tillgodose barns grundläggande behov av utbildning, hälsa och legala rättigheter, ofta i samarbete med lokala myndigheter, organisationer eller informella nätverk. Ett ökat fokus på familjestärkande arbete är en central del av SOS Barnbyars långsiktiga strategi. Totalt ger de familjestärkande och sociala programmen som SOS Barnbyar bedriver hjälp till barn. Paraplyorganisationen SOS-Kinderdorf International (KDI) med huvudkontor i Innsbruck, Österrike, har följande organisationsstruktur: Generalförsamlingen generalförsamlingen Internationella Senaten Exekutiva Kommittén President generalförsamlingen Generalsekretariat Det högsta beslutande organet utgörs av generalförsamlingen, som består av representanter från varje medlemsland. Generalförsamlingen sammanträder vart fjärde år och väljer president och styrelsemedlemmar till den internationella senaten. sid 4 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012

5 Senaten, som har ett 20-tal medlemmar inklusive presidenten, sammanträder en gång per år. Dess uppgift är bland annat att godkänna årsbudgeten, lägga fram förslag om organisationens övergripande verksamhet och inriktning till generalförsamlingen samt välja generalsekreterare och medlemmar till den exekutiva kommittén. Kommitténs sex medlemmar träffas tre till fyra gånger per år och har en roll liknande senatens. Under sommaren 2012 efterträddes Helmut Kutin av Siddhartha Kaul som president för KDI. Siddhartha Kaul har varit knuten till organisationen sedan 1978 och var tidigare chef för verksamheten i Asien. Generalsekretariatet har det operativa ansvaret, vari ingår att utveckla programverksamheten och att samordna överföring av information och finansiella medel mellan medlemsländernas givar- och mottagarorganisationer. Sverige SOS Barnbyar Sverige är en ideell förening med uppdrag att samla in medel åt den internationella organisationen, att sprida information om organisationens verksamhet samt att driva opinion i barnrättsfrågor. SOS Barnbyar Sverige hade vid utgången av året 32 anställda och har sitt säte i Stockholm. Den svenska föreningen är, efter organisationerna i Tyskland och Norge, SOS Barnbyars tredje största internationella bidragsgivare. Ordförande Michael Karlsson ingår i den internationella organisationens senat och exekutiva kommitté. Generalsekreterare Anna Ryott ingår i en internationell styrgrupp, ledd av KDI:s generalsekreterare Richard Pichler. Gruppens främsta uppgift är att effektivisera och utveckla samarbetet mellan insamlande länder och generalsekretariatet samt att diskutera framtidsfrågor för organisationen. Övriga styrelseledamöter utgörs av Lennart Holm (vice ordförande), Gunnar Brock, Monica Caneman, Lisa Lindström och Karin O Connor. Vid årsmötet den 20 april 2012 tillträdde Bodil Långberg som ny ledamot. Styrelsen har under året haft nio protokollförda möten. Valberedningen består av ordförande Theo Martins, Mattias Bedding och Pia de Geer. SOS Barnbyars ledningsgrupp består, förutom av generalsekreterare Anna Ryott av Annika Billing (Internationella program), Marcus Norberg (Ekonomi och administration), Katja Skaarud (Privata givare), Elisabet Stahlenius (Kommunikation) samt Pia Watkinson (Företagssamarbeten och Stora privata givare). Revisor i föreningen är PricewaterhouseCoopers med Marie Welin som huvudansvarig revisor. Ytterligare information om SOS Barnbyar Sveriges förvaltning och interna kontroll återfinns i kodrapporten som publiceras på hemsidan. SOS Barnbyars värderingar SOS Barnbyars värderingar är vägledande för hur organisationen skall arbeta för att hjälpa utsatta barn till ett bättre liv. Våra värderingar kan beskrivas på följande sätt: Vi agerar och visar mod. Vi har sedan länge utmanat de traditionella metoderna för omvårdnad av föräldralösa barn och vi kommer även framöver att vara pionjärer inom detta område. Vi är engagerade och håller alltid våra löften. Vårt hängivna arbete med utsatta barn möjliggörs genom långsiktiga relationer mellan givare och medarbetare samt med lokala organisationer och myndigheter i de samhällen där vi verkar. Vi tror på varandra. Vi stödjer och respekterar varandra och skapar en miljö där medarbetarna känner självförtroende och kan nå sin fulla potential. Vi är en pålitlig partner. I vårt arbete med att garantera barns välbefinnande använder vi tillgängliga medel och resurser på ett effektivt och ansvarsfullt sätt. sid 5 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012

6 Mål- och ändamålsuppfyllelse SOS Barnbyar Sverige är primärt en insamlingsorganisation och av detta följer att uppställda mål till största delen är av finansiell karaktär. De finansiella målen är i sin tur kopplade till den internationella organisationens långsiktiga strategi, enligt vilken en miljon utsatta barn genom SOS Barnbyars insatser skall tillförsäkras en trygg och kärleksfull uppväxt Som framgår ovan hjälper SOS Barnbyar internationellt omkring två miljoner människor årligen. Av dessa är cirka barn inom barnbyverksamheten och de familjestärkande programmen, de två områden som utgör organisationens kärnverksamhet. Ökningen till en miljon barn 2020 skall i princip uteslutande ske inom de familjestärkande programmen. För att bidra till denna målsättning måste SOS Barnbyar Sverige, som är en av de största internationella bidragsgivarna, uppnå såväl en hög kontinuerlig tillväxt som att öka andelen medel öronmärkta till det familjestärkande arbetet. Under 2012 har de familjestärkande program som finansieras av den svenska organisationen nått barn. Motsvarande siffra för 2011 var barn års intäkter uppgick till 283,3 Mkr, en ökning med 7,4 % gentemot Ökningen är delvis hänförlig till utdelningen på 23 Mkr från Svenska PostkodLotteriet, som året dessförinnan uteblev (med undantag för ett särskilt beviljat samarbetsprojekt på 6 Mkr) till följd av ändrad utdelningsperiod. Bidrag från företag ökade med 11 % till 41,4 Mkr medan bidrag från stiftelser minskade med 27 % till 23,7 Mkr. Minskningen beror till stor del på att de stiftelsefinansierade programmen hade lägre driftskostnader under 2012 än året dessförinnan. Ändamålskostnaderna ökade med 9,6 % till 225,5 Mkr, motsvarande 78,9 % av totala intäkter, jämfört med 77,5 % för Under året ökade kostnaderna för driften av organisationens barnbyar med 14,1 % till 161 Mkr. Kostnaderna för de familjestärkande program som finansieras via den svenska organisationen ökade med 113,5 % till 13,9 Mkr. Katastrofinsatserna minskade med 46 % till 7,9 Mkr. Det återspeglas i utfasningen av det akuta hjälparbetet i Östafrika och Haiti, samt att det inte inträffade några humanitära katastrofer av samma stora omfattning under året. Totala fadderrelaterade intäkter ökade under året med 3,5 % till 152,5 Mkr. Under november och december sändes SOS Uppdraget i TV4, en serie i sex delar som syftade till att knyta nya faddrar till organisationen samt i övrigt att informera allmänheten om SOS Barnbyars arbete i fält. Under året fick organisationen omkring nya faddrar, varav ungefär hälften som ett direkt resultat av SOS Uppdraget. Årets administrations- och insamlingskostnader i relation till totala intäkter enligt Svensk Insamlingskontrolls definition uppgick till 16,5 %. Motsvarande siffra för 2011 var 14,6 %. Ökningen är främst hänförlig till kostnaderna för SOS Uppdraget. Samarbete med PostkodLotteriet Erhållna bidrag från Svenska PostkodLotteriet uppgick under 2012 till 23 Mkr, vilka används till SOS Barnbyars arbete i Centralafrikanska republiken, Estland, Indien, Kina, Lettland, Moçambique och Ukraina. Bland annat finansierar Postkod- Lotteriet renoveringen av tre av organisationens barnbyar i Indien och delar av byggnationen av den nya barnbyn i Bossangoa i Centralafrikanska republiken. FRII:s kvalitetskod Kodrapporten för 2012 har granskats av föreningens revisorer. Rapporten, tillsammans med revisorns utlåtande, publiceras på föreningens hemsida. Finansiell riskhantering SOS Barnbyars placeringspolicy föreskriver att föreningens finansiella tillgångar enbart får placeras på bankkonton eller i räntebärande värdepapper med låg risk. Föreningen har som policy att sälja aktier som erhållits som gåva omedelbart och därigenom inte bedriva placeringsverksamhet i aktier. En förteckning över aktuella ränteplaceringar återfinns i not 12. sid 6 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012

7 SOS Barnbyar Sverige erhåller huvudsakligen sina intäkter i svenska kronor medan de projektrelaterade kostnaderna vanligtvis betalas i dollar eller euro. Under 2012 har kronans värde gentemot dessa valutor i genomsnitt rört sig relativt lite, dvs. den svenska kronans köpkraft är fortsatt god. Snittkurserna under året uppgick till 6,78 SEK/USD respektive 8,71 SEK/EUR. Motsvarande siffror för 2011 var 6,5 SEK/USD respektive 9,03 SEK/EUR. För den internationella organisationen som helhet har därför valuta kursutvecklingen mellan 2011 och 2012 varit oförmånlig. Placeringspolicyn föreskriver att större donationer omgående skall växlas in till målvalutan i väntan på överföring till den internationella organisationen. Detta görs i syfte att minska föreningens valutaexponering. Värdet av föreningens utländska valuta uppgick vid årets slut till 7,1 miljoner kronor. Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess slut I januari 2012 invigdes barnbyn i Tirupati, Indien, vilken finansierats av Akelius Foundation. Barnbyn med tillhörande förskola har kapacitet att ta emot 120 respektive 60 barn. Verksamheten inkluderar också ett familjestärkande program i barnbyns närområde för 350 utsatta barn i 150 familjer. SOS Barnbyar Sveriges engagemang i Bolivia ökade markant under 2012 och utökas med ytterligare ett program från och med Insatserna fokuseras till de fattigaste distrikten i Santa Cruz och består av barnbyverksamhet, kompletterat med fosterhemsomsorg i samarbete med de lokala myndigheterna, samt familjestärkande aktiviteter. SOS Barnbyar i Sverige har under året bidragit till katastrofinsatser i Sydsudan, Tchad och Syrien. Organisationen har tillhandahållit boende och skydd till hundratals barn som riskerat utlämning från Sudan till Sydsudan till följd av konflikten mellan de två länderna. I Tchad, som tillsammans med andra länder i Väst- och Centralafrika drabbades av svält under sommaren, startade SOS Barnbyar ett nödhjälpsprogram för barn och vuxna i samarbete med lokala organisationer och myndigheter. Den pågående konflikten i Syrien medför att många barn drabbas av svåra trauman och förhind ras att gå i skolan. SOS Barnbyar, som verkat i Syrien sedan 1980, hjälper över barn och vuxna som fördrivits från sina hem med matpaket, kläder, sanitetsartiklar och läkarvård. SOS Barnbyars katastrofinsatser på Afrikas horn, dvs. Somalia, Kenya och Etiopien, som inleddes under 2011, beräknas totalt ha nått omkring människor. Från att inledningsvis helt fokusera på att rädda liv, har arbetet under 2012 inriktats mot att minska sårbarheten inför fortsatta torkperioder. I samarbete med lokala myndigheter och organisationer har metoder tagits fram för att kunna identifiera de mest utsatta familjerna. Tre år efter den förödande jordbävningskatastrofen i Haiti är landet fortfarande i stort behov av internationell hjälp. SOS Barnbyar har under året fortsatt sitt arbete med att omvandla nödhjälpsinsatser till långsiktiga och hållbara utvecklingsprogram. Under 2013 kommer fyra nya skolor att invigas som byggts eller renoverats i SOS Barnbyars regi. Samtidigt fortsätter byggnationen av den nya barnbyn i Les Cayes i landets södra del. Av de hundratals barn som temporärt togs om hand i organisationens befintliga barnbyar efter jordbävningen sörjer organisationen fortfarande för ett hundratal barns omvårdnad. Många av de övriga barnen har kunnat återförenas med sina biologiska familjer. Parallellt med detta har ytterligare ett antal matutskänkningsplatser omvandlats till fritidsgårdar, där barnen får möjlighet till aktiviteter medan föräldrarna får stöd via SOS Barnbyars familjestärkande program. Vid årsskiftet uppgick kvarstående tsunamirelaterade medel till 2,7 Mkr. Dessa medel används till den löpande finansieringen av barnbyarna i Phuket och Pondicherry. Under november och december 2012 sände TV4 SOS Uppdraget, en tv-serie i sex delar som är SOS Barnbyars första tv-produktion sedan 2007 års tv-gala till minne av Astrid Lindgrens 100-årsdag. SOS Uppdraget spelades in i sid 7 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012

8 Ghana och skildrar SOS Barnbyars arbete i barnbyn i Tamale, samt situationen för barnen i närområdet. Till sin hjälp hade SOS Barnbyar sex ambassadörer bestående av svenska kulturoch tv-personligheter. Reaktionerna på SOS Uppdraget var genomgående positiva bland såväl allmänhet som samarbetspartners, vilket bland annat ledde till att SOS Barnbyar fick stor uppmärksamhet och möjlighet att visa upp hur vi arbetar i världen, samt att vi fick stöd av omkring nya månadsgivare. Under hösten 2012 inleddes arbetet med att skapa SOS Barnbyars nya webbplattform, vilket beräknas vara klart under våren Den nya webbplattformen kommer att ge organisationen möjlighet att stärka sin kommunikativa profil samt utveckla insamlingen via digitala kanaler. Till hösten 2013 flyttar SOS Barnbyars personal från Gärdet till Södermalm i Stockholm. Efter flera års stadig tillväxt har det nuvarande kontoret blivit för trångbott. Medlemmar och volontärer SOS Barnbyar hade vid utgången av året 310 aktiva medlemmar, en ökning med 4 medlemmar sedan Medlemsavgiften är 100 kr per år och för detta erhåller medlemmen föreningens tidning två gånger per år. Föreningen hade under året stödgrupper i följande orter/regioner runtom i landet: Kristianopel, Norrköping, Sandviken/ Gävle, Skåne, Stockholm, Umeå, Vännäs och Ystad. Totalt har under året 128 personer arbetat aktivt i stödgrupperna. Stödgrupperna informerar om SOS Barnbyars verksamhet, genomför bössinsamlingar (själva eller med hjälp av butiker), säljer julkort m.m. till förmån för verksamheten samt deltar i olika evenemang. Under 2012 uppgick insamlingsresultatet från stödgrupperna till totalt 710 (653) tkr. Föreningen har under året haft hjälp av 10 volontärer som utfört diverse kontorsgöromål, såsom uppdatering av adressregister, kuvertering och utskick. Antalet ideellt arbetande personer för föreningen uppgår därmed till totalt 138. Med antagandet att varje arbetstimme är värd 175 kronor samt att varje person arbetat i snitt 140 timmar per år uppgår värdet av arbetet till totalt 3,4 Mkr. Detta värde har emellertid inte redovisats i resultaträkningen. Pro bono-samarbeten Vi har under året samarbetat med ett antal företag, till exempel Åkestam Holst, Spoon Publishing, Doberman och MRM Stockholm, som ställer upp med sin tid och sitt engagemang utan ersättning, vilket sparar stora belopp åt organisationen. Förväntad framtida utveckling SOS Barnbyar har under 2012 lyckats flytta fram sina positioner både medialt och pr-mässigt och har således kunnat medvetandegöra fler om organisationens verksamhet. Trots ett osäkert konjunkturläge tror SOS Barnbyar därför på fortsatt tillväxt under Information Adress och telefonnummer: SOS Barnbyar, Östhammarsgatan 68, Box Stockholm, Juridisk form: Ideell förening Plusgiro: , Bankgiro: , Hemsida: SOS Barnbyar ger ut tidningarna SOS Barn och SOS Business Mag två gånger per år, vilka distribueras till föreningens intressenter. Tidningarna kan även laddas ned från hemsidan. SOS Barnbyar är medlem i FRII (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd) och granskas av Svensk Insamlingskontroll. FRII råder alla givare att undersöka följande innan beslut om gåva fattas: 1. Ger organisationen ett vederhäftigt intryck? 2. Har organisationen 90-konto, dvs. börjar på 90 och inte 91, 92 etc.? 3. Finns ett fungerande telefonnummer? 4. Har organisationen uppgivit en gatuadress till sitt kontor, inte bara en boxadress? 5. Vid bössinsamling kan insamlaren legitimera sig? sid 8 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012

9 fotografens val Palawan, Filippinerna En dag i Palawan Hon stod där vid den gamla bussen och studerade nyfiket min motorcykel, skrattade lite när jag tutade. Jag var på väg till den nordligaste spetsen på Palawan i Filippinerna, där en tredjedel av befolkning sägs leva på under fattighetsgränsen. Även om familjen var fattig var jag snart inbjuden till lunchbordet. Vänligt välkomnande. Jag stannade hela dagen i den lilla fiskebyn. Daniel Ohlsson Daniel Ohlsson är civilekonomen som blev journalist som av en slump blev fotograf. I dag jobbar han över hela världen med allt från dokumentär- och reklamfoto. sid 9 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012

10 RESULTATRÄKNINGAR Tkr not Verksamhetsintäkter 1 Medlemsavgifter Insamlade medel Försäljning Bidrag Övriga verksamhetsintäkter Summa verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader 1,3,4,5 Ändamålskostnader Insamlingskostnader Administrationskostnader Summa verksamhetskostnader Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Årets resultat Fördelning av årets resultat 13 Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan) Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år Reservering av ändamålsbestämda medel som inte utnyttjats under året Årets resultat efter fördelning sid 10 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012

11 Balansräkningar Tkr not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Balanserade utgifter för insamlings- och informationssystem Materiella tillgångar Inventarier och datorer Finansiella tillgångar Långfristiga kontraktsfordringar S:a anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar hos insamlingsstiftelsen SOS-Barnbyar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank S:a omsättningstillgångar S:a tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 14 Ändamålsbestämda medel Balanserat kapital Årets resultat S:a eget kapital Kortfristiga skulder Fadderbarnsbidrag och faddergåvor Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter S:a kortfristiga skulder S:a eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser 17 sid 11 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012

12 kassaflödesanalyser Tkr not Den löpande verksamheten Verksamhetsresultat Avskrivningar 8, Förlust vid utrangering av anläggningstillgångar 4 15 Erhållen ränta Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Ökning (-)/minskning (+) av fordringar Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut sid 12 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012

13 NOTER Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper SOS Barnbyars redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar och FRII:s styrande riktlinjer för årsredovisning. I årsredovisningen har även vissa upplysningar lämnats som krävs av Svensk Insamlingskontroll. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år. Verksamhetsintäkter Intäktsredovisning Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter i form av gåvor intäktsförs i den period gåvan överlämnas på ett sakrättsligt bindande sätt. Intäkten ska motsvara tillgångens anskaffningsvärde. Gåvor i form av kontanter från i första hand privatpersoner redovisas av naturliga skäl normalt enligt kontantprincipen. Även gåvor från företag och organisationer redovisas normalt i den period då gåvan inbetalas. I den mån det på balansdagen finns avtalade men ej erhållna gåvor från företag och organisationer intäktsförs dessa efter individuell prövning. Medlemsavgifter Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i SOS Barnbyar. Medlemsavgifter intäktsförs vid inbetalning från medlemmen. Fadderbidrag och faddergåvor Med fadderbidrag avses inbetalningar ämnade för fadderbarn och barnbyar. Pengarna överförs, efter avdrag för insamlings- och administrationsavgift, till fadderkontoret inom SOS-Kinderdorf International, som i sin tur säkerställer att bidraget når den barnby som faddern stödjer. Med faddergåvor avses extra gåvor till fadderbarnet som via fadderkontoret placeras på respektive barns konto. Erhållna fadderbidrag och faddergåvor som per bokslut ännu ej överförts till fadderkontoret redovisas som skuld i balansräkningen. Insamlade medel Som insamlade medel räknas mottagna gåvor från allmänhet, företag, organisationer, samfund, privata och ideella fonder och stiftelser. Till insamlade medel räknas även testamenterade gåvor och donationer samt bidrag från Radiohjälpen och PostkodLotteriet. Gåvor som kommer i form av att företag åtagit sig att betala en viss procent av sin försäljning till organisationen är också insamlade medel eftersom det är det utomstående företaget som säljer inte organisationen. Med gåva avses tillgång som lämnats utan krav på ekonomisk motprestation. Gåvan utgör anläggningstillgång om den är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten. Övriga gåvor utgör omsättningstillgångar. Erhållna gåvor värderas till verkligt värde, dvs. försäljningsvärde eller återanskaffningsvärde. Erhållna gåvor redovisas netto, dvs. efter avdrag för försäljnings- och hanteringskostnader (exempelvis eventuell gåvoskatt). Bidrag Som bidrag räknas likvida medel erhållna från Forum Syd. Bidraget intäktsredovisas i enlighet med BFNAR 2002:11 vilket innebär att intäktsredovisningen sker i takt med att de underliggande kostnaderna uppkommer. Försäljning Med försäljning avses avyttring av profilprodukter, såsom armband, till förmån för SOS Barnbyars verksamhet. Verksamhetskostnader Ändamålskostnader Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till organisationens uppdrag enligt dess stadgar. Här ingår vidareförmedling av fadderbidrag och faddergåvor samt utbetalning till nybyggnationsprojekt och familjestärkande program. Till ändamålskostnader räknas även föreningens avgift till SOS-Kinderdorf International samt de till ändamålskostnader fördelade gemensamma kostnaderna. Insamlingskostnader Med insamlingskostnader menas kostnader som varit nödvändiga för att generera externa intäkter samt för att behålla och rekrytera nya faddrar. Här ingår bland annat kostnader för insamlingsaktiviteter, kampanjer och utskick. Insamlingskostnader inkluderar såväl direkta kostnader såsom lönekostnader för insamlingspersonal som de till insamlingskostnader fördelade gemensamma kostnaderna. Administrationskostnader Administrativa kostnader är sådana som behövs för att administrera organisationen. Administrationen utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren. Exempel på sådana kostnader är revision, administrativa system och kostnader som inte är att hänföra till ändamålskostnader eller insamlingskostnader. Hit hör även de till administrationskostnader fördelade gemensamma kostnaderna. De gemensamma kostnaderna, som främst omfattar kostnader för personal, lokaler och IT, fördelas på ovanstående tre kostnadskategorier baserat på de anställdas arbetsuppgifter. Leasing Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal, vilket innebär att leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden. sid 13 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012

14 TILLGÅNGAR OCH SKULDER Anläggningstillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. Avskrivningar görs systematiskt över den bedömda nyttjandeperioden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Balanserade utgifter för programvara 5 år Inventarier 5 år Datorer 3 år Finansiella tillgångar Som finansiell tillgång klassificeras långfristiga lån till systerorganisationer inom ramen för Strategic Growth Investment Programme. Syftet med programmet är att öka insamlingen på tillväxtmarknader. Kortfristiga placeringar Som kortfristiga placeringar räknas räntebärande placeringar med en löptid på max ett år. De kortfristiga placeringarna redovisas till marknadsvärde per balansdagen. Föreningens placeringspolicy föreskriver att aktier och aktiefonder som har mottagits som gåva omedelbart ska säljas. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Utländska valutor Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Ändamålsbestämda medel i utländsk valuta värderas till kurs vid inbetalnings- eller inväxlingstillfället och omräknas således inte till balansdagens kurs. Eget kapital Ändamålsbestämda medel Ändamålsbestämda medel består av insamlade medel som av givaren öronmärkts för ett visst ändamål, t ex uppförandet av en barnby, medicinklinik eller finansieringen av ett familjestärkande program. Balanserad vinst samt årets resultat Föreningens balanserade vinst, inklusive årets resultat, utgör den del av eget kapital som kan disponeras fritt av föreningens styrelse. Om styrelsen vid ett senare tillfälle skulle vilja ändamålsbestämma detta balanserade kapital sker en omföring inom eget kapital. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden, dvs. den utgår från organisationens verksamhetsresultat. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar som dels är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer, dels handlas på en öppen marknad till kända belopp eller har en kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Not 2 insamlade medel Insamlade medel fördelar sig enligt följande Allmänheten Företag och organisationer PostkodLotteriet Stiftelser Summa Av ovanstående belopp har tkr ( tkr) insamlats via 90-konton. Not 3 ÄNDAMÅLSKOSTNADER Drift av barnbyar med tillhörande faciliteter Konstruktionskostnader Katastrofhjälp Kostnader för familjestärkande program Bidrag till Kinderdorf International * Information och fördelade gemensamma kostnader Totalt * Dessa medel används bland annat för utveckling av den internationella programverksamheten, för samordning via kontinental- och regionkontor samt för informationsöverföring mellan givar- och mottagarländer. Not 4 löner, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER Löner och andra ersättningar Styrelse - - Generalsekreterare Övriga ledande befattningshavare Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala kostnader Pensionskostnader generalsekreterare Pensionskostnader övriga ledande befattningshavare Pensionskostnader övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Generalsekreteraren anställdes den 25 januari 2010 med en månadslön på kronor. Denna lön har kvarstått oförändrad sedan dess. Ingen övertidsersättning utgår. Generalsekreteraren har inga särskilda pensionsförmåner eller andra förmåner samt omfattas inte av lagen om anställningsskydd. Som övriga ledande befattningshavare räknas anställda ingå- sid 14 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012

15 ende i föreningens ledningsgrupp. Vid årets slut består denna, förutom generalsekreteraren, av ekonomichef, kommunikationschef, chef över samarbeten med företag och stora privata givare samt insamlingschef. Genomsnittligt antal anställda i ledningsgruppen, utöver generalsekreteraren, var under året 4 (4) personer. Avgångsvederlag till ledande befattningshavare utgår ej. Inga personer i ledningsgruppen har under året uppburit några externa arvoden för uppdrag som innehafts mot bakgrund av huvudanställningen Medelantal anställda Varav män 8 6 Styrelseledamöter Antal på balansdagen 7 7 Varav män 3 3 Ingen av styrelsens ledamöter erhåller något arvode för sitt arbete inom SOS Barnbyar. Under året har 138 (135) personer arbetat ideellt för organisationen. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen. Not 5 OPERATIONELLA LEASINGAVTAL Under året erlagda leasingavgifter Inom 1 år Inom 2 till 5 år Senare än 5 år - - Not 6 RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Utdelningar Räntor Valutakursvinst 3 9 Summa Not 7 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Not 8 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Balanserade utgifter för insamlings- och informationssystem Ingående anskaffningsvärde Årets aktiverade utgifter Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående av- och nedskrivningar Årets av- och nedskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 9 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Inventarier och datorer Ingående anskaffningsvärde Utrangeringar / försäljningar Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Utrangeringar / försäljningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 10 Långfristiga kontraktsfordringar SOS-Kinderdorf International driver en investeringsfond som syftar till att skapa förutsättningar för medlemsorganisationer att öka insamlingen på tillväxtmarknader. De långsiktiga kontraktsfordringarna avser utlåning till denna investeringsfond. Not 11 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Upplupna avtalsintäkter Upplupna ränteintäkter Förutbetalda hyror Övriga poster Summa Räntekostnader Valutakursförluster Summa sid 15 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012

16 Not 12 KORTFRISTIGA PLACERINGAR Antal Bokfört Marknadsandelar värde värde Nordea Institutionella Penningmarknadsfonden Nordea Likviditetsinvest Nordea Sekura Länsförsäkringar Företagsobligation Nordea fastränteplaceringar Diverse fonder och aktier erhållna som gåva Summa Not 13 KASSA och BANK Kassa Plusgiro Övriga bankkonton Summa Not 14 EGET KAPITAL Ändamåls- Ändamålsbestämda medel bestämda Balanserad övriga projekt katastrofmedel vinst Årets resultat Totalt Ingående balans enligt fastställd balansräkning Korrigering av ingående balans -2-2 Omföring av resultat Reserveringar Utnyttjande Årets resultat efter fördelning Utgående balans Katastrofmedel avser Sudan, Haiti, Tchad, Somalia, Syrien, Pakistan samt Tsunamin Not 15 upplupna KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Upplupna avgifter till SOS Kinderdorf International Övriga poster Summa Not 17 ANSVARSFÖRBINDELSER Som insamlingsorganisation har SOS Barnbyar Sverige ett ansvar mot den internationella organisationen att fullfölja ingångna åtaganden. Detta ansvar gäller såväl konstruktion som löpande drift av de faciliteter och program som finansieras av den svenska organisationen. Eftersom det internationella samarbetet bygger på solidaritet mellan medlemsorganisationerna i den händelse någon part skulle drabbas av finansiella svårigheter, kvantifieras inte dessa ansvarsförbindelser i årsredovisningen. Not 16 STÄLLDA SÄKERHETER Ställd säkerhet för kontorslokaler (spärrade bankmedel) Summa sid 16 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012

17 Styrelsen Michael Karlsson Ordförande, är advokat och delägare i Mannheimer Swartling advokatbyrå med företagsöverlåtelser som sitt speciella kompetensområde. Närvaro 2012: 9 av 9 möten. Lennart Holm Vice ordförande, civilingenjör, har arbetat inom internationell processindustri. Fd koncernchef och ordförande för Perstorpskoncernen, numera styrelseproffs och entreprenör med ett flertal aktiva engagemang i företag inom skogsindustri, kemi, energi och miljö samt medicinteknik. Närvaro 2012: 8 av 9 möten. Gunnar Brock Civilekonom. Tidigare vd och koncernchef i Atlas Copco, Tetra Pak och Alfa Laval. Närvaro 2012: 8 av 9 möten. Monica Caneman Arbetar som styrelseledamot i olika företag. Har arbetat 25 år inom SEB-koncernen och varit ledamot av ledningen i SEB i åtta år. Närvaro 2012: 7 av 9 möten. Lisa Lindström Vd på den digitala designbyrån Doberman AB. Även flitigt anlitad föreläsare inom strategisk design och tjänsteutveckling samt organisationsutveckling. Styrelseledamot i Avanza Bank, Nobel Media, Hyper Island och Utbildningsradion. Närvaro 2012: 6 av 9 möten. Bodil Långberg Kanslichef för Stiftelsen Allmänna Barnhuset, en stiftelse som arbetar med forskning, metodutveckling samt kunskapsspridning om socialt utsatta barn. Tidigare generalsekreterare i Bris. Huvudsekreterare i den statliga utredningen om barnmisshandel och därmed sammanhängande frågor. Närvaro 2012: 5 av 9 möten (invald april 2012). Karin O Connor Vd på Corporate Creativity AB där hon främst arbetar med affärsutveckling om varumärkesstrategiska frågor. Har tidigare arbetat med kommunikation och som ekonomijournalist. Övriga styrelseuppdrag bl a: Telge Energi, Riksantikvarieämbetet och Jumperfabriken. Närvaro 2012: 7 av 9 möten. sid 17 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012

18 fotografens val Lanquin,Guatemala Nära till skratt Ett snurrande hjul, mer än så behövs inte. De båda pojkarna roade sig länge den där höstdagen i fjol och fler barn gav sig snart in i leken. Guatemalas dramatiska bergslandskap i Lanquin utgjorde kulissen. Men allt är inte bara idyll. Hos den utsatta och ofta diskriminerade ursprungsbefolkningen, som till stor del utgörs av mayaindianer, är 69,5 procent av barnen under fem år undernärda, enligt FN-organet World Food Programme. Statistiken visar ständigt samma sak. Emma Sundelin Blev färdigutbildad vid Kalix Folkhögskolas journalistlinje Har sedan dess jobbat både på redaktionell basis och på frilansbasis.

19 Stockholm 19 mars 2013 Anna Ryott, Generalsekreterare Michael Karlsson, Ordförande Lennart Holm, Vice Ordförande Gunnar Brock Monica Caneman Lisa Lindström Bodil Långberg Karin O Connor Revisionsberättelse Till årsmötet i SOS Barnbyar Sverige, org.nr Rapport om årsredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för SOS Barnbyar Sverige för år Styrelsens och generalsekreterarens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och generalsekreteraren bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar en årsredovisning i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och generalsekreterarens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenligt med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och generalsekreterarens förvaltning för SOS Barnbyar Sverige för år Styrelsens och generalsekreterarens ansvar Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för förvaltningen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller generalsekreteraren har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan leda till ersättningsskyldighet. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller generalsekreteraren på annat sätt har handlat i strid med stadgarna. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter och generalsekreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 19 mars 2013 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Marie Welin Auktoriserad revisor sid 19 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012

20 Foto: Marcus Frendberg Efter 9 års hårt arbete fick Nelson sluta på dagen. Nelson arbetade heltid för att hjälpa till att försörja familjen på 17 personer. Men så fick han komma till SOS Barnbyar Centralafrikanska republiken och för första gången fick Nelson gå i skolan och vara barn igen. I dag är Nelson en glad kille som tycker att skolan är det roligaste som finns. När han blir stor ska han bli pilot. SOS Barnbyar tar hand om föräldralösa och övergivna barn och ger dem ett hem, en familj och utbildning. Vi stöttar också utsatta familjer så att barn inte ska behöva bli föräldralösa eller överges. Genom att samarbeta med SOS Barnbyar bidrar du inte bara till att förändra dessa barns liv, det är lika mycket en investering för ditt företag. När företag lyckas integrera CSR i affärsstrategin bidrar det till ökad försäljning, ökad lönsamhet, intern stolthet och nöjdare kunder. Om du, liksom vi, är övertygad om att långsiktighet är den rätta vägen för lyckade investeringar, har vi ett erbjudande till dig. Ring oss på eller läs mer på sid 20 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012

Sida 1 (15) Sida 2 (15) Sida 3 (15) Sida 4 (15) Sida 5 (15) Sida 6 (15) Sida 7 (15) Sida 8 (15) Sida 9 (15) Sida 10 (15) RESULTATRÄKNING 1 Not 2014 2013 Verksamhetsintäkter Medlemsavgifter 150 250 136

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Föreningen Svalorna Latinamerika

Föreningen Svalorna Latinamerika Årsredovisning för räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Styrelsen för Föreningen Svalorna Latinamerika avger härmed årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning - kostnadsslagsindelad

Läs mer

BARNFONDEN INSAMLINGSSTIFTELSE Org nr 846003-9020 ÅRSREDOVISNING 2005

BARNFONDEN INSAMLINGSSTIFTELSE Org nr 846003-9020 ÅRSREDOVISNING 2005 BARNFONDEN INSAMLINGSSTIFTELSE ÅRSREDOVISNING 2005 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2005-01-01 -- 2005-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid 1 Sid 3 Sid 4 Sid 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2009-01-01 - - 2009-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-7 3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122

ÅRSREDO VISNING. rör. Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland. Org.nr. 769624-9122 ÅRSREDO VISNING rör Bostadsrättsföreningen Kastanjegården på Gotland Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare.

- 1(5) H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare. Tobias Stiftelsen H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare - 1(5) TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år).

Tobias Stiftelsen. Under 2011 har Tobias Stiftelsen mottagit gåvor på totalt 36 583 kr (286 462 föregående år). H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Tobias Stiftelsen bildades i februari 1992 med syfte att stödja

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 )

RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) RESULTATRÄKNING 2005 2004 ( 31/3-31/12 ) Nettoomsättning Not 2 2 913 083 2 242 855 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -960 055-99 176 Drift -1 613 350-627 416 Förvaltningskostnader -215 522-299

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Svenska Samernas Riksförbund Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret

Årsredovisning. Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 2012-07-01-2013-06-30. för 556867-7008. Räkenskapsåret Årsredovisning för Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pub!) 556867-7008 Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Stockholm Bostadsutveckling 1 AB (Pubi) 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816

Årsredovisning. för. Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Årsredovisning för Sanda Västergarn Fiber Ekonomisk förening 769623-5816 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Stiftelsen Henrik Superman Org nr 802477-6802

Stiftelsen Henrik Superman Org nr 802477-6802 r~~~ W øm Y 'C ~ C -Hjälper Cancerdrabbade barn och deras familier Å~sredov~sning 214 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Förvaltningsberättelse Allmänt om Verksamheten Stiftelsen Henrik

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Styrelsen för Svenska Fallskärmsförbundet avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2010 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(7) 2010-01-01 2009-01-01 Resultaträkning Not -2010-12-31-2009-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 538 569 1 598 854 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsredovisning. Brf Källunden

Årsredovisning. Brf Källunden Årsredovisning för Brf Källunden 715600-0460 Räkenskapsåret 2012 1 (10) Styrelsen för Brf Källunden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Detta är Brf Källunden

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsbokslut. SV Östergötland

Årsbokslut. SV Östergötland Årsbokslut för SV Östergötland 802462-0745 Räkenskapsåret 2014 2 (9) Resultaträkning Not 2014-01-01-2014-12-31 2013-01-01-2013-12-31 Verksamhetens intäkter Deltagarintäkter 3 119 370 2 521 346 Bidrag 1

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

Årsbokslut SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Årsbokslut för SVENSKA KANOTFÖRBUNDET Räkenskapsåret 2009 SVENSKA KANOTFÖRBUNDET 1(6) 2009-01-01 2008-01-01 Resultaträkning Not -2009-12-31-2008-12-31 Intäkter Nettoomsättning 1 1 598 854 1 714 786 Offentligrättsliga

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2011 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493

ARSREDOVISNING. för. BRF'LF Huset i HudiksYall Org.nr. 769618-4493 Upprättad av: Bjuråkers Bokftiringstjänst AB KöpmangatanlT 820 60 Delsbo tei.0653-16240 info@bjurbok.se ARSREDOVISNING för BRF'LF Huset i HudiksYall Styrelsen får härmed avlärnna årsredovisning ftir räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Revisionsberättelse Till årsstämman i 24 Mobile Advertising Solutions AB, org. nr 556693-7958 Rapport om årsredovisningen och koncernredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen och koncernredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

T o b i a s S t i f t e l s e n

T o b i a s S t i f t e l s e n T o b i a s S t i f t e l s e n H.K.H. Kronprinsessan Victoria är Tobias Stiftelsens Höga Beskyddare 1(7) TOBIAS STIFTELSENS ÅRSREDOVISNING FÖR ÅR 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Tobias

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Nordisk Hjälp Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

Brf Älta 110:11 i Nacka

Brf Älta 110:11 i Nacka Årsredovisning för Brf Älta 110:11 i Nacka Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Brf Älta 110:11 I Nacka 1(8) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Förvaltningsberättelse Styrelsen för Brf Älta

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand

Årsredovisning. Brf Kvarngatan 9 Marstrand Årsredovisning för Brf Kvarngatan 9 Marstrand 769611-5034 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen för Brf Kvarngatan 9 Marstrand får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB

Årsredovisning. Båstadtennis Hotell AB. Årsredovisning 2013 Båstadtennis & Hotell AB Årsredovisning & Båstadtennis Hotell AB 2013 1 Årsredovisning för Båstadtennis & Hotell AB 556594-3288 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 5 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen Räkenskapsåret 2012 1(8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Södra Stenhagen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Woodlands Golfklubb 837600-6501. Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Woodlands Golfklubb Räkenskapsåret 2013-10-01-2014-09-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen

Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Ung Pirats ekonomiska berättelse för 2012 Förslag till förbundskongressen 2013 av förbundsstyrelsen Budget

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Majhill nr 648 i Solna Styrelsen för Org.nr: 716419-3638 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-07-01-2012-06-30 Resultaträkning 2012-06-30 2011-06-30 Nettoomsättning Not 1 2 621

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar:

ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31. för. Svenska Orienteringsförbundet 802002-5758. Årsredovisningen omfattar: ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 -- 2014-12-31 för Årsredovisningen omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Tilläggsupplysningar 7 Sid 2 (10) ÅRSREDOVISNING FÖR SVENSKA ORIENTERINGSFÖRBUNDET

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31

Slutredovisning för. Legevind Ekonomisk Förening 769601-6257. Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 1(5) Slutredovisning för Legevind Ekonomisk Förening Likvidationstid 2011-11-02-2012-05-31 2(5) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Likvidatorn för Legevind Ekonomisk Förening får härmed

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse ÅRSREDOVISNING 2011 Stiftelsen Stadsmissionens Skola, organisationsnummer 802017-0794 Stiftelsen Edestahemmet (Kanalenskolan), organisationsnummer 802010-0817 1 Innehållsförteckning Stiftelsen Stockholms

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Kuberna i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769608-7902 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning Not 1 3 377

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Aptahem AB (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-05-05-2014-12-31 Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Berget 10 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Berget 10 Räkenskapsåret 2011 Bostadsrättsföreningen Berget 10 1(10) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Berget 10 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Vardkasens Vägförening

Årsredovisning. Vardkasens Vägförening 1(H)) Årsredovisning 2011-01-01 - Vardkasens Vägförening Box 16 179 03 Stenhamra Kontaktperson: Cornelia von Bargen Årsredovisning lor Vardkasens Vägförening 717904-4727 Räkenskapsåret 2011-01-01- Upprättad

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening

Årsredovisning. Apollo nr 2, Bostadsrättsförening Årsredovisning för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening 783800-0045 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 783800-0045 1 (9) Styrelsen för Apollo nr 2, Bostadsrättsförening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Convictus 802012-1581. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Convictus Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE OCH ÅRSREDO VISNING

VERKSAMHETS BERÄTTELSE OCH ÅRSREDO VISNING VERKSAMHETS BERÄTTELSE OCH ÅRSREDO VISNING 2013 SEBASTIAN POSINGIS SOS BARNBYAR ÅRSREDOVISNING 2013 1 FOTOGRAFENS VAL KENYA I skuggan av trädet Byn ligger i nordöstra Kenya. Där har Dekha suttit fastbunden

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan 716421-9755 Räkenskapsåret 2014 1 (11) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gernandtska Lyckan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31

Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD 775000-0155. Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Årsredovisning för BRF EGEN HÄRD Räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 BRF EGEN HÄRD 2(9) Resultaträkning Belopp i kr Not 2009-01-01-2008-01-01- Nettoomsättning 1 4 348 675 4 140 571 Övriga rörelseintäkter

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Redovisning av intäkter (bl.a. gåvor och bidrag)

Redovisning av intäkter (bl.a. gåvor och bidrag) 1 (11) Styrande riktlinjer för årsredovisning enligt K3 Redovisning av intäkter (bl.a. gåvor och bidrag) 2 (11) Alla insamlingsorganisationer som är medlemmar i FRII ska tillämpa BFNAR 2012:1 (K3) vid

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17

Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837 SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning. CWS Comfort Window System AB (publ.) för 556574-9826

Årsredovisning. CWS Comfort Window System AB (publ.) för 556574-9826 Årsredovisning för CWS Comfort Window System AB (publ.) 556574-9826 Styrelsen och verkställande direktören får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2011-09-01-2012-08-31.

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 BARNCANCERFONDEN NORRA ORG. NR: 894002-4790

ÅRSREDOVISNING 2014 BARNCANCERFONDEN NORRA ORG. NR: 894002-4790 ÅRSREDOVISNING 2014 BARNCANCERFONDEN NORRA ORG. NR: 894002-4790 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse... 3 Förvaltning... 3 Styrelsen... 3 Allmänt om verksamheten... 4 Syfte och ändamål... 4 Verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Kinds Golfklubb

Årsredovisning. Kinds Golfklubb Årsredovisning för Kinds Golfklubb Räkenskapsåret 2009 Kinds Golfklubb 1(9) Styrelsen för Kinds Golfklubb får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet Kinds

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Föreningen Edsätras Vänner

Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner Föreningen Edsätras Vänner är en ideell förening utan vinstdelning och leds av en styrelse som inte är arvoderad. Föreningen hade per 31 december 2014 totalt 144 medlemmar. Här

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(9) Ideonfonden AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning:

Arsredovisning. Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724. Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31. Innehållsförteckning: Arsredovisning för Brt Nybyggsgrind 6 769607-1724 Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(12) Bostadsrättsföreningen Hedmans Fjällby i Åre Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 4 -

Läs mer