Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse och Årsredo Visning 2012 Foto: Maja Brand sid 1 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012

2 SOS Barnbyar Sverige i korthet Verksamhetsintäkter Tkr stadig intäktsökning SOS Barnbyar Sverige har sedan 2000 haft en årlig tillväxtökning på i genomsnitt 9 procent. Insamlings- och administrationskostnaderna uppgick 2012 till 16,5 procent av totala intäkter. Intäktsfördelning ,4 % 1,1 % 8,1 % 16,7 % 65,7 % härifrån kom pengarna Allmänheten 65,7 % Företag och organisationer 16,7 % PostkodLotteriet 8,1 % Stiftelser 8,4 % Övriga intäkter och gåvor 1,1 % Bidrag till ändamålen ,1 % 3,4 % 6,2 % 3,5 % 12,4 % 71,4 % så här fördelades bidragen till ändamålen Drift av barnbyar 71,4 % Bygga nya barnbyar 12,4 % Katastrofhjälp 3,5 % Familjestärkande program 6,2 % Bidrag till huvudkontoret* 3,1 % Information och övrigt 3,4 % *Används bland annat för utveckling av den internationella programverksamheten, för samordning via kontinental- och regionkontor, samt för informationsöverföring mellan givar- och mottagarländer. HIT GÅR PENGARNA Svenskfinansierade barnbyar och familjestärkande program Länder som stöds av flest svenska faddrar haiti Senegal Ghana faddrar Benin faddrar CAR** faddrar estland lettland Ukraina faddrar Syrien Indien faddrar Tchad SydSudan somalia RWANDA faddrar ryssland kina bangladesh Kambodja faddrar Filippinerna faddrar Bolivia faddrar Moçambique Chile faddrar ** Centralafrikanska republiken Resultat och ställning Tkr Verksamhetsintäkter Årets resultat efter fördelning Balansomslutning Medeltal anställda sid 2 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012

3 Givarviljan i Sverige fortsätter att öka Vi på SOS Barnbyar känner alltid ödmjukhet inför framtida utmaningar. För exakt ett år sedan var jag ändå övertygad om att vi skulle lyckas attrahera nya givare till vår organisation också under Jag hade rätt. Totalt bidrog företag till att förändra framtiden för hundratusentals utsatta barn i världen. Vi rekryterade nya faddrar under förra året, vilket är rekordmånga. Det blir en bra finansiell bas för kommande år. Totalt ökade vi våra intäkter med sju procent. Bara tv-produktionen SOS Uppdraget ledde till att SOS Barnbyar fick stöd av omkring nya månads givare. Vi är så stolta och glada över SOS Uppdraget som inneburit en möjlighet för oss att ge en fördjupad bild av vår organisation och vårt arbete. Det har varit en spännande resa för alla; ambassadörer, personalen i Ghana och för oss på SOS Barnbyar i Sverige. Givarviljan i Sverige fortsätter att öka. Trots en allt svagare konjunktur och osäkerhet på marknaden är givarna lojala och ökar i antal och så gör även intäkterna i faktiska pengar. Detta ser jag som ett gott tecken. CSR är en fråga som aldrig har varit så aktuell som i dag och jag är tacksam för att allt fler företag inser vikten av att ta samhällsansvar. Oavsett om det är på eget initiativ eller som partner till oss. Att bidra till en Styrelseordförande Michael Karlsson om året som gått. hållbar samhällsutveckling både miljömässigt, ekonomiskt och socialt i dag är avgörande för den framtid vi lämnar efter oss. SOS Barnbyar har i dag verksamheter i 133 länder och driver 532 barnbyar, med tillhörande skolor, sociala centra, yrkesskolor, ungdomshus och kliniker. Och vi har ständigt nya etableringar i sikte. Under 2012 invigdes en barnby i Indien, vårt engagemang i Bolivia ökade markant och katastrofinsatser på Afrikas horn inriktades mot att minska sårbarheten inför fortsatta torkperioder. Dessutom nåddes under året barn av de familjestärkande program som finansieras av vår svenska organisation. Stort tack till alla givare gamla som nya. Jag konstaterar att vi har en fortsatt stark organisation och medarbetare med hög kompetens. Engagemanget sinar aldrig. Jag är övertygad om att vi tillsammans nu går ett ännu bättre år till mötes, för att hjälpa till att förändra ännu fler barns liv. sid 3 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012

4 ÅRSREDOVISNING Organisationsnummer Styrelsen och generalsekreteraren för SOS Barnbyar Sverige avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret Information om verksamheten samt förvaltning Internationellt SOS Barnbyar arbetar med att ge föräldralösa och övergivna barn ett hem, en familj och utbildning i barnbyar, samt med familje stärkande och förebyggande program för att förhindra att barn överges på grund av exempelvis sjukdom eller fattigdom. SOS Barnbyars vision är att varje barn skall få växa upp i en trygg miljö med stöd från en familj och samhället. SOS Barnbyar är en politiskt och religiöst obunden organisation och arbetar långsiktigt för att förverkliga FN:s Barnkonvention. Omkring två miljoner barn och vuxna får varje år hjälp genom SOS Barnbyar. SOS Barnbyar startades 1949 i Imst i Österrike. I dag har organisationen omkring anställda i 133 länder och driver 532 barnbyar, med tillhörande skolor, sociala centra, yrkesskolor, ungdomshus och kliniker. De sistnämnda ger vård och rådgivning till uppemot människor årligen. SOS Barnbyar kan också, genom sin omfattande lokala närvaro runtom i världen, snabbt vara på plats med insatser för människor som drabbas av humanitära katastrofer. SOS Barnbyar är av uppfattningen att barn generellt sett mår allra bäst hos sina biologiska föräldrar. För de mest utsatta barnen, som både förlorat föräldrar och andra familjeförsörjare, fungerar dock barnbyn som ett viktigt skyddsnät. Utbildningsoch kvalifikationskraven för barnbymammorna, som utgör hjärtat av verksamheten, är omfattande. Organisationen har över 60 års erfarenhet av frågor inom pedagogik, psykologi och barns rättigheter vilket innebär att metoderna är beprövade. I förhållande till institutionell omvårdnad eller fostervård uppvisar SOS Barnbyar goda långsiktiga resultat, såväl i utvecklingsländerna som i den industrialiserade världen. Barnbyverksamheten håller således hög kvalitet, är konkret till sin natur och de uppnådda resultaten är tämligen lätta att mäta. På samma sätt är det lätt att verifiera att de pengar som de svenska givarna bidrar med till verksamheten verkligen når det avsedda ändamålet. Vid slutet av året bodde drygt barn och ungdomar i organisationens totalt 532 barnbyar. De familjestärkande programmen är riktade mot speciella målgrupper, som exempelvis ensamma mödrar, familjer som är drabbade av hiv/aids eller familjer med ekonomiska problem. Gemensamt för programmen är att de syftar till att tillgodose barns grundläggande behov av utbildning, hälsa och legala rättigheter, ofta i samarbete med lokala myndigheter, organisationer eller informella nätverk. Ett ökat fokus på familjestärkande arbete är en central del av SOS Barnbyars långsiktiga strategi. Totalt ger de familjestärkande och sociala programmen som SOS Barnbyar bedriver hjälp till barn. Paraplyorganisationen SOS-Kinderdorf International (KDI) med huvudkontor i Innsbruck, Österrike, har följande organisationsstruktur: Generalförsamlingen generalförsamlingen Internationella Senaten Exekutiva Kommittén President generalförsamlingen Generalsekretariat Det högsta beslutande organet utgörs av generalförsamlingen, som består av representanter från varje medlemsland. Generalförsamlingen sammanträder vart fjärde år och väljer president och styrelsemedlemmar till den internationella senaten. sid 4 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012

5 Senaten, som har ett 20-tal medlemmar inklusive presidenten, sammanträder en gång per år. Dess uppgift är bland annat att godkänna årsbudgeten, lägga fram förslag om organisationens övergripande verksamhet och inriktning till generalförsamlingen samt välja generalsekreterare och medlemmar till den exekutiva kommittén. Kommitténs sex medlemmar träffas tre till fyra gånger per år och har en roll liknande senatens. Under sommaren 2012 efterträddes Helmut Kutin av Siddhartha Kaul som president för KDI. Siddhartha Kaul har varit knuten till organisationen sedan 1978 och var tidigare chef för verksamheten i Asien. Generalsekretariatet har det operativa ansvaret, vari ingår att utveckla programverksamheten och att samordna överföring av information och finansiella medel mellan medlemsländernas givar- och mottagarorganisationer. Sverige SOS Barnbyar Sverige är en ideell förening med uppdrag att samla in medel åt den internationella organisationen, att sprida information om organisationens verksamhet samt att driva opinion i barnrättsfrågor. SOS Barnbyar Sverige hade vid utgången av året 32 anställda och har sitt säte i Stockholm. Den svenska föreningen är, efter organisationerna i Tyskland och Norge, SOS Barnbyars tredje största internationella bidragsgivare. Ordförande Michael Karlsson ingår i den internationella organisationens senat och exekutiva kommitté. Generalsekreterare Anna Ryott ingår i en internationell styrgrupp, ledd av KDI:s generalsekreterare Richard Pichler. Gruppens främsta uppgift är att effektivisera och utveckla samarbetet mellan insamlande länder och generalsekretariatet samt att diskutera framtidsfrågor för organisationen. Övriga styrelseledamöter utgörs av Lennart Holm (vice ordförande), Gunnar Brock, Monica Caneman, Lisa Lindström och Karin O Connor. Vid årsmötet den 20 april 2012 tillträdde Bodil Långberg som ny ledamot. Styrelsen har under året haft nio protokollförda möten. Valberedningen består av ordförande Theo Martins, Mattias Bedding och Pia de Geer. SOS Barnbyars ledningsgrupp består, förutom av generalsekreterare Anna Ryott av Annika Billing (Internationella program), Marcus Norberg (Ekonomi och administration), Katja Skaarud (Privata givare), Elisabet Stahlenius (Kommunikation) samt Pia Watkinson (Företagssamarbeten och Stora privata givare). Revisor i föreningen är PricewaterhouseCoopers med Marie Welin som huvudansvarig revisor. Ytterligare information om SOS Barnbyar Sveriges förvaltning och interna kontroll återfinns i kodrapporten som publiceras på hemsidan. SOS Barnbyars värderingar SOS Barnbyars värderingar är vägledande för hur organisationen skall arbeta för att hjälpa utsatta barn till ett bättre liv. Våra värderingar kan beskrivas på följande sätt: Vi agerar och visar mod. Vi har sedan länge utmanat de traditionella metoderna för omvårdnad av föräldralösa barn och vi kommer även framöver att vara pionjärer inom detta område. Vi är engagerade och håller alltid våra löften. Vårt hängivna arbete med utsatta barn möjliggörs genom långsiktiga relationer mellan givare och medarbetare samt med lokala organisationer och myndigheter i de samhällen där vi verkar. Vi tror på varandra. Vi stödjer och respekterar varandra och skapar en miljö där medarbetarna känner självförtroende och kan nå sin fulla potential. Vi är en pålitlig partner. I vårt arbete med att garantera barns välbefinnande använder vi tillgängliga medel och resurser på ett effektivt och ansvarsfullt sätt. sid 5 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012

6 Mål- och ändamålsuppfyllelse SOS Barnbyar Sverige är primärt en insamlingsorganisation och av detta följer att uppställda mål till största delen är av finansiell karaktär. De finansiella målen är i sin tur kopplade till den internationella organisationens långsiktiga strategi, enligt vilken en miljon utsatta barn genom SOS Barnbyars insatser skall tillförsäkras en trygg och kärleksfull uppväxt Som framgår ovan hjälper SOS Barnbyar internationellt omkring två miljoner människor årligen. Av dessa är cirka barn inom barnbyverksamheten och de familjestärkande programmen, de två områden som utgör organisationens kärnverksamhet. Ökningen till en miljon barn 2020 skall i princip uteslutande ske inom de familjestärkande programmen. För att bidra till denna målsättning måste SOS Barnbyar Sverige, som är en av de största internationella bidragsgivarna, uppnå såväl en hög kontinuerlig tillväxt som att öka andelen medel öronmärkta till det familjestärkande arbetet. Under 2012 har de familjestärkande program som finansieras av den svenska organisationen nått barn. Motsvarande siffra för 2011 var barn års intäkter uppgick till 283,3 Mkr, en ökning med 7,4 % gentemot Ökningen är delvis hänförlig till utdelningen på 23 Mkr från Svenska PostkodLotteriet, som året dessförinnan uteblev (med undantag för ett särskilt beviljat samarbetsprojekt på 6 Mkr) till följd av ändrad utdelningsperiod. Bidrag från företag ökade med 11 % till 41,4 Mkr medan bidrag från stiftelser minskade med 27 % till 23,7 Mkr. Minskningen beror till stor del på att de stiftelsefinansierade programmen hade lägre driftskostnader under 2012 än året dessförinnan. Ändamålskostnaderna ökade med 9,6 % till 225,5 Mkr, motsvarande 78,9 % av totala intäkter, jämfört med 77,5 % för Under året ökade kostnaderna för driften av organisationens barnbyar med 14,1 % till 161 Mkr. Kostnaderna för de familjestärkande program som finansieras via den svenska organisationen ökade med 113,5 % till 13,9 Mkr. Katastrofinsatserna minskade med 46 % till 7,9 Mkr. Det återspeglas i utfasningen av det akuta hjälparbetet i Östafrika och Haiti, samt att det inte inträffade några humanitära katastrofer av samma stora omfattning under året. Totala fadderrelaterade intäkter ökade under året med 3,5 % till 152,5 Mkr. Under november och december sändes SOS Uppdraget i TV4, en serie i sex delar som syftade till att knyta nya faddrar till organisationen samt i övrigt att informera allmänheten om SOS Barnbyars arbete i fält. Under året fick organisationen omkring nya faddrar, varav ungefär hälften som ett direkt resultat av SOS Uppdraget. Årets administrations- och insamlingskostnader i relation till totala intäkter enligt Svensk Insamlingskontrolls definition uppgick till 16,5 %. Motsvarande siffra för 2011 var 14,6 %. Ökningen är främst hänförlig till kostnaderna för SOS Uppdraget. Samarbete med PostkodLotteriet Erhållna bidrag från Svenska PostkodLotteriet uppgick under 2012 till 23 Mkr, vilka används till SOS Barnbyars arbete i Centralafrikanska republiken, Estland, Indien, Kina, Lettland, Moçambique och Ukraina. Bland annat finansierar Postkod- Lotteriet renoveringen av tre av organisationens barnbyar i Indien och delar av byggnationen av den nya barnbyn i Bossangoa i Centralafrikanska republiken. FRII:s kvalitetskod Kodrapporten för 2012 har granskats av föreningens revisorer. Rapporten, tillsammans med revisorns utlåtande, publiceras på föreningens hemsida. Finansiell riskhantering SOS Barnbyars placeringspolicy föreskriver att föreningens finansiella tillgångar enbart får placeras på bankkonton eller i räntebärande värdepapper med låg risk. Föreningen har som policy att sälja aktier som erhållits som gåva omedelbart och därigenom inte bedriva placeringsverksamhet i aktier. En förteckning över aktuella ränteplaceringar återfinns i not 12. sid 6 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012

7 SOS Barnbyar Sverige erhåller huvudsakligen sina intäkter i svenska kronor medan de projektrelaterade kostnaderna vanligtvis betalas i dollar eller euro. Under 2012 har kronans värde gentemot dessa valutor i genomsnitt rört sig relativt lite, dvs. den svenska kronans köpkraft är fortsatt god. Snittkurserna under året uppgick till 6,78 SEK/USD respektive 8,71 SEK/EUR. Motsvarande siffror för 2011 var 6,5 SEK/USD respektive 9,03 SEK/EUR. För den internationella organisationen som helhet har därför valuta kursutvecklingen mellan 2011 och 2012 varit oförmånlig. Placeringspolicyn föreskriver att större donationer omgående skall växlas in till målvalutan i väntan på överföring till den internationella organisationen. Detta görs i syfte att minska föreningens valutaexponering. Värdet av föreningens utländska valuta uppgick vid årets slut till 7,1 miljoner kronor. Väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter dess slut I januari 2012 invigdes barnbyn i Tirupati, Indien, vilken finansierats av Akelius Foundation. Barnbyn med tillhörande förskola har kapacitet att ta emot 120 respektive 60 barn. Verksamheten inkluderar också ett familjestärkande program i barnbyns närområde för 350 utsatta barn i 150 familjer. SOS Barnbyar Sveriges engagemang i Bolivia ökade markant under 2012 och utökas med ytterligare ett program från och med Insatserna fokuseras till de fattigaste distrikten i Santa Cruz och består av barnbyverksamhet, kompletterat med fosterhemsomsorg i samarbete med de lokala myndigheterna, samt familjestärkande aktiviteter. SOS Barnbyar i Sverige har under året bidragit till katastrofinsatser i Sydsudan, Tchad och Syrien. Organisationen har tillhandahållit boende och skydd till hundratals barn som riskerat utlämning från Sudan till Sydsudan till följd av konflikten mellan de två länderna. I Tchad, som tillsammans med andra länder i Väst- och Centralafrika drabbades av svält under sommaren, startade SOS Barnbyar ett nödhjälpsprogram för barn och vuxna i samarbete med lokala organisationer och myndigheter. Den pågående konflikten i Syrien medför att många barn drabbas av svåra trauman och förhind ras att gå i skolan. SOS Barnbyar, som verkat i Syrien sedan 1980, hjälper över barn och vuxna som fördrivits från sina hem med matpaket, kläder, sanitetsartiklar och läkarvård. SOS Barnbyars katastrofinsatser på Afrikas horn, dvs. Somalia, Kenya och Etiopien, som inleddes under 2011, beräknas totalt ha nått omkring människor. Från att inledningsvis helt fokusera på att rädda liv, har arbetet under 2012 inriktats mot att minska sårbarheten inför fortsatta torkperioder. I samarbete med lokala myndigheter och organisationer har metoder tagits fram för att kunna identifiera de mest utsatta familjerna. Tre år efter den förödande jordbävningskatastrofen i Haiti är landet fortfarande i stort behov av internationell hjälp. SOS Barnbyar har under året fortsatt sitt arbete med att omvandla nödhjälpsinsatser till långsiktiga och hållbara utvecklingsprogram. Under 2013 kommer fyra nya skolor att invigas som byggts eller renoverats i SOS Barnbyars regi. Samtidigt fortsätter byggnationen av den nya barnbyn i Les Cayes i landets södra del. Av de hundratals barn som temporärt togs om hand i organisationens befintliga barnbyar efter jordbävningen sörjer organisationen fortfarande för ett hundratal barns omvårdnad. Många av de övriga barnen har kunnat återförenas med sina biologiska familjer. Parallellt med detta har ytterligare ett antal matutskänkningsplatser omvandlats till fritidsgårdar, där barnen får möjlighet till aktiviteter medan föräldrarna får stöd via SOS Barnbyars familjestärkande program. Vid årsskiftet uppgick kvarstående tsunamirelaterade medel till 2,7 Mkr. Dessa medel används till den löpande finansieringen av barnbyarna i Phuket och Pondicherry. Under november och december 2012 sände TV4 SOS Uppdraget, en tv-serie i sex delar som är SOS Barnbyars första tv-produktion sedan 2007 års tv-gala till minne av Astrid Lindgrens 100-årsdag. SOS Uppdraget spelades in i sid 7 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012

8 Ghana och skildrar SOS Barnbyars arbete i barnbyn i Tamale, samt situationen för barnen i närområdet. Till sin hjälp hade SOS Barnbyar sex ambassadörer bestående av svenska kulturoch tv-personligheter. Reaktionerna på SOS Uppdraget var genomgående positiva bland såväl allmänhet som samarbetspartners, vilket bland annat ledde till att SOS Barnbyar fick stor uppmärksamhet och möjlighet att visa upp hur vi arbetar i världen, samt att vi fick stöd av omkring nya månadsgivare. Under hösten 2012 inleddes arbetet med att skapa SOS Barnbyars nya webbplattform, vilket beräknas vara klart under våren Den nya webbplattformen kommer att ge organisationen möjlighet att stärka sin kommunikativa profil samt utveckla insamlingen via digitala kanaler. Till hösten 2013 flyttar SOS Barnbyars personal från Gärdet till Södermalm i Stockholm. Efter flera års stadig tillväxt har det nuvarande kontoret blivit för trångbott. Medlemmar och volontärer SOS Barnbyar hade vid utgången av året 310 aktiva medlemmar, en ökning med 4 medlemmar sedan Medlemsavgiften är 100 kr per år och för detta erhåller medlemmen föreningens tidning två gånger per år. Föreningen hade under året stödgrupper i följande orter/regioner runtom i landet: Kristianopel, Norrköping, Sandviken/ Gävle, Skåne, Stockholm, Umeå, Vännäs och Ystad. Totalt har under året 128 personer arbetat aktivt i stödgrupperna. Stödgrupperna informerar om SOS Barnbyars verksamhet, genomför bössinsamlingar (själva eller med hjälp av butiker), säljer julkort m.m. till förmån för verksamheten samt deltar i olika evenemang. Under 2012 uppgick insamlingsresultatet från stödgrupperna till totalt 710 (653) tkr. Föreningen har under året haft hjälp av 10 volontärer som utfört diverse kontorsgöromål, såsom uppdatering av adressregister, kuvertering och utskick. Antalet ideellt arbetande personer för föreningen uppgår därmed till totalt 138. Med antagandet att varje arbetstimme är värd 175 kronor samt att varje person arbetat i snitt 140 timmar per år uppgår värdet av arbetet till totalt 3,4 Mkr. Detta värde har emellertid inte redovisats i resultaträkningen. Pro bono-samarbeten Vi har under året samarbetat med ett antal företag, till exempel Åkestam Holst, Spoon Publishing, Doberman och MRM Stockholm, som ställer upp med sin tid och sitt engagemang utan ersättning, vilket sparar stora belopp åt organisationen. Förväntad framtida utveckling SOS Barnbyar har under 2012 lyckats flytta fram sina positioner både medialt och pr-mässigt och har således kunnat medvetandegöra fler om organisationens verksamhet. Trots ett osäkert konjunkturläge tror SOS Barnbyar därför på fortsatt tillväxt under Information Adress och telefonnummer: SOS Barnbyar, Östhammarsgatan 68, Box Stockholm, Juridisk form: Ideell förening Plusgiro: , Bankgiro: , Hemsida: SOS Barnbyar ger ut tidningarna SOS Barn och SOS Business Mag två gånger per år, vilka distribueras till föreningens intressenter. Tidningarna kan även laddas ned från hemsidan. SOS Barnbyar är medlem i FRII (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd) och granskas av Svensk Insamlingskontroll. FRII råder alla givare att undersöka följande innan beslut om gåva fattas: 1. Ger organisationen ett vederhäftigt intryck? 2. Har organisationen 90-konto, dvs. börjar på 90 och inte 91, 92 etc.? 3. Finns ett fungerande telefonnummer? 4. Har organisationen uppgivit en gatuadress till sitt kontor, inte bara en boxadress? 5. Vid bössinsamling kan insamlaren legitimera sig? sid 8 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012

9 fotografens val Palawan, Filippinerna En dag i Palawan Hon stod där vid den gamla bussen och studerade nyfiket min motorcykel, skrattade lite när jag tutade. Jag var på väg till den nordligaste spetsen på Palawan i Filippinerna, där en tredjedel av befolkning sägs leva på under fattighetsgränsen. Även om familjen var fattig var jag snart inbjuden till lunchbordet. Vänligt välkomnande. Jag stannade hela dagen i den lilla fiskebyn. Daniel Ohlsson Daniel Ohlsson är civilekonomen som blev journalist som av en slump blev fotograf. I dag jobbar han över hela världen med allt från dokumentär- och reklamfoto. sid 9 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012

10 RESULTATRÄKNINGAR Tkr not Verksamhetsintäkter 1 Medlemsavgifter Insamlade medel Försäljning Bidrag Övriga verksamhetsintäkter Summa verksamhetsintäkter Verksamhetskostnader 1,3,4,5 Ändamålskostnader Insamlingskostnader Administrationskostnader Summa verksamhetskostnader Verksamhetsresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella investeringar Årets resultat Fördelning av årets resultat 13 Årets resultat enligt resultaträkningen (se ovan) Utnyttjande av ändamålsbestämda medel från tidigare år Reservering av ändamålsbestämda medel som inte utnyttjats under året Årets resultat efter fördelning sid 10 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012

11 Balansräkningar Tkr not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Balanserade utgifter för insamlings- och informationssystem Materiella tillgångar Inventarier och datorer Finansiella tillgångar Långfristiga kontraktsfordringar S:a anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar hos insamlingsstiftelsen SOS-Barnbyar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kortfristiga placeringar Kassa och bank S:a omsättningstillgångar S:a tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 14 Ändamålsbestämda medel Balanserat kapital Årets resultat S:a eget kapital Kortfristiga skulder Fadderbarnsbidrag och faddergåvor Leverantörsskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter S:a kortfristiga skulder S:a eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser 17 sid 11 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012

12 kassaflödesanalyser Tkr not Den löpande verksamheten Verksamhetsresultat Avskrivningar 8, Förlust vid utrangering av anläggningstillgångar 4 15 Erhållen ränta Erlagd ränta Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Ökning (-)/minskning (+) av fordringar Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut sid 12 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012

13 NOTER Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper SOS Barnbyars redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar och FRII:s styrande riktlinjer för årsredovisning. I årsredovisningen har även vissa upplysningar lämnats som krävs av Svensk Insamlingskontroll. Tillämpade principer är oförändrade i jämförelse med föregående år. Verksamhetsintäkter Intäktsredovisning Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Intäkter i form av gåvor intäktsförs i den period gåvan överlämnas på ett sakrättsligt bindande sätt. Intäkten ska motsvara tillgångens anskaffningsvärde. Gåvor i form av kontanter från i första hand privatpersoner redovisas av naturliga skäl normalt enligt kontantprincipen. Även gåvor från företag och organisationer redovisas normalt i den period då gåvan inbetalas. I den mån det på balansdagen finns avtalade men ej erhållna gåvor från företag och organisationer intäktsförs dessa efter individuell prövning. Medlemsavgifter Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i SOS Barnbyar. Medlemsavgifter intäktsförs vid inbetalning från medlemmen. Fadderbidrag och faddergåvor Med fadderbidrag avses inbetalningar ämnade för fadderbarn och barnbyar. Pengarna överförs, efter avdrag för insamlings- och administrationsavgift, till fadderkontoret inom SOS-Kinderdorf International, som i sin tur säkerställer att bidraget når den barnby som faddern stödjer. Med faddergåvor avses extra gåvor till fadderbarnet som via fadderkontoret placeras på respektive barns konto. Erhållna fadderbidrag och faddergåvor som per bokslut ännu ej överförts till fadderkontoret redovisas som skuld i balansräkningen. Insamlade medel Som insamlade medel räknas mottagna gåvor från allmänhet, företag, organisationer, samfund, privata och ideella fonder och stiftelser. Till insamlade medel räknas även testamenterade gåvor och donationer samt bidrag från Radiohjälpen och PostkodLotteriet. Gåvor som kommer i form av att företag åtagit sig att betala en viss procent av sin försäljning till organisationen är också insamlade medel eftersom det är det utomstående företaget som säljer inte organisationen. Med gåva avses tillgång som lämnats utan krav på ekonomisk motprestation. Gåvan utgör anläggningstillgång om den är avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten. Övriga gåvor utgör omsättningstillgångar. Erhållna gåvor värderas till verkligt värde, dvs. försäljningsvärde eller återanskaffningsvärde. Erhållna gåvor redovisas netto, dvs. efter avdrag för försäljnings- och hanteringskostnader (exempelvis eventuell gåvoskatt). Bidrag Som bidrag räknas likvida medel erhållna från Forum Syd. Bidraget intäktsredovisas i enlighet med BFNAR 2002:11 vilket innebär att intäktsredovisningen sker i takt med att de underliggande kostnaderna uppkommer. Försäljning Med försäljning avses avyttring av profilprodukter, såsom armband, till förmån för SOS Barnbyars verksamhet. Verksamhetskostnader Ändamålskostnader Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till organisationens uppdrag enligt dess stadgar. Här ingår vidareförmedling av fadderbidrag och faddergåvor samt utbetalning till nybyggnationsprojekt och familjestärkande program. Till ändamålskostnader räknas även föreningens avgift till SOS-Kinderdorf International samt de till ändamålskostnader fördelade gemensamma kostnaderna. Insamlingskostnader Med insamlingskostnader menas kostnader som varit nödvändiga för att generera externa intäkter samt för att behålla och rekrytera nya faddrar. Här ingår bland annat kostnader för insamlingsaktiviteter, kampanjer och utskick. Insamlingskostnader inkluderar såväl direkta kostnader såsom lönekostnader för insamlingspersonal som de till insamlingskostnader fördelade gemensamma kostnaderna. Administrationskostnader Administrativa kostnader är sådana som behövs för att administrera organisationen. Administrationen utgör en kvalitetsgaranti för ändamålet och för givaren. Exempel på sådana kostnader är revision, administrativa system och kostnader som inte är att hänföra till ändamålskostnader eller insamlingskostnader. Hit hör även de till administrationskostnader fördelade gemensamma kostnaderna. De gemensamma kostnaderna, som främst omfattar kostnader för personal, lokaler och IT, fördelas på ovanstående tre kostnadskategorier baserat på de anställdas arbetsuppgifter. Leasing Samtliga leasingavtal redovisas som operationella leasingavtal, vilket innebär att leasingavgiften fördelas linjärt över leasingperioden. sid 13 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012

14 TILLGÅNGAR OCH SKULDER Anläggningstillgångar Materiella och immateriella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar enligt plan. Avskrivningar görs systematiskt över den bedömda nyttjandeperioden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Balanserade utgifter för programvara 5 år Inventarier 5 år Datorer 3 år Finansiella tillgångar Som finansiell tillgång klassificeras långfristiga lån till systerorganisationer inom ramen för Strategic Growth Investment Programme. Syftet med programmet är att öka insamlingen på tillväxtmarknader. Kortfristiga placeringar Som kortfristiga placeringar räknas räntebärande placeringar med en löptid på max ett år. De kortfristiga placeringarna redovisas till marknadsvärde per balansdagen. Föreningens placeringspolicy föreskriver att aktier och aktiefonder som har mottagits som gåva omedelbart ska säljas. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Utländska valutor Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Ändamålsbestämda medel i utländsk valuta värderas till kurs vid inbetalnings- eller inväxlingstillfället och omräknas således inte till balansdagens kurs. Eget kapital Ändamålsbestämda medel Ändamålsbestämda medel består av insamlade medel som av givaren öronmärkts för ett visst ändamål, t ex uppförandet av en barnby, medicinklinik eller finansieringen av ett familjestärkande program. Balanserad vinst samt årets resultat Föreningens balanserade vinst, inklusive årets resultat, utgör den del av eget kapital som kan disponeras fritt av föreningens styrelse. Om styrelsen vid ett senare tillfälle skulle vilja ändamålsbestämma detta balanserade kapital sker en omföring inom eget kapital. Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt den indirekta metoden, dvs. den utgår från organisationens verksamhetsresultat. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Som likvida medel klassificeras, förutom kassa- och banktillgodohavanden, kortfristiga finansiella placeringar som dels är utsatta för endast en obetydlig risk för värdefluktuationer, dels handlas på en öppen marknad till kända belopp eller har en kortare återstående löptid än tre månader från anskaffningstidpunkten. Not 2 insamlade medel Insamlade medel fördelar sig enligt följande Allmänheten Företag och organisationer PostkodLotteriet Stiftelser Summa Av ovanstående belopp har tkr ( tkr) insamlats via 90-konton. Not 3 ÄNDAMÅLSKOSTNADER Drift av barnbyar med tillhörande faciliteter Konstruktionskostnader Katastrofhjälp Kostnader för familjestärkande program Bidrag till Kinderdorf International * Information och fördelade gemensamma kostnader Totalt * Dessa medel används bland annat för utveckling av den internationella programverksamheten, för samordning via kontinental- och regionkontor samt för informationsöverföring mellan givar- och mottagarländer. Not 4 löner, ANDRA ERSÄTTNINGAR OCH SOCIALA KOSTNADER Löner och andra ersättningar Styrelse - - Generalsekreterare Övriga ledande befattningshavare Övriga anställda Totala löner och ersättningar Sociala kostnader Pensionskostnader generalsekreterare Pensionskostnader övriga ledande befattningshavare Pensionskostnader övriga anställda Sociala avgifter enligt lag och avtal Generalsekreteraren anställdes den 25 januari 2010 med en månadslön på kronor. Denna lön har kvarstått oförändrad sedan dess. Ingen övertidsersättning utgår. Generalsekreteraren har inga särskilda pensionsförmåner eller andra förmåner samt omfattas inte av lagen om anställningsskydd. Som övriga ledande befattningshavare räknas anställda ingå- sid 14 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012

15 ende i föreningens ledningsgrupp. Vid årets slut består denna, förutom generalsekreteraren, av ekonomichef, kommunikationschef, chef över samarbeten med företag och stora privata givare samt insamlingschef. Genomsnittligt antal anställda i ledningsgruppen, utöver generalsekreteraren, var under året 4 (4) personer. Avgångsvederlag till ledande befattningshavare utgår ej. Inga personer i ledningsgruppen har under året uppburit några externa arvoden för uppdrag som innehafts mot bakgrund av huvudanställningen Medelantal anställda Varav män 8 6 Styrelseledamöter Antal på balansdagen 7 7 Varav män 3 3 Ingen av styrelsens ledamöter erhåller något arvode för sitt arbete inom SOS Barnbyar. Under året har 138 (135) personer arbetat ideellt för organisationen. Värdet av dessa ideella insatser har inte redovisats i resultaträkningen. Not 5 OPERATIONELLA LEASINGAVTAL Under året erlagda leasingavgifter Inom 1 år Inom 2 till 5 år Senare än 5 år - - Not 6 RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Utdelningar Räntor Valutakursvinst 3 9 Summa Not 7 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Not 8 IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Balanserade utgifter för insamlings- och informationssystem Ingående anskaffningsvärde Årets aktiverade utgifter Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående av- och nedskrivningar Årets av- och nedskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 9 MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Inventarier och datorer Ingående anskaffningsvärde Utrangeringar / försäljningar Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Utrangeringar / försäljningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 10 Långfristiga kontraktsfordringar SOS-Kinderdorf International driver en investeringsfond som syftar till att skapa förutsättningar för medlemsorganisationer att öka insamlingen på tillväxtmarknader. De långsiktiga kontraktsfordringarna avser utlåning till denna investeringsfond. Not 11 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Upplupna avtalsintäkter Upplupna ränteintäkter Förutbetalda hyror Övriga poster Summa Räntekostnader Valutakursförluster Summa sid 15 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012

16 Not 12 KORTFRISTIGA PLACERINGAR Antal Bokfört Marknadsandelar värde värde Nordea Institutionella Penningmarknadsfonden Nordea Likviditetsinvest Nordea Sekura Länsförsäkringar Företagsobligation Nordea fastränteplaceringar Diverse fonder och aktier erhållna som gåva Summa Not 13 KASSA och BANK Kassa Plusgiro Övriga bankkonton Summa Not 14 EGET KAPITAL Ändamåls- Ändamålsbestämda medel bestämda Balanserad övriga projekt katastrofmedel vinst Årets resultat Totalt Ingående balans enligt fastställd balansräkning Korrigering av ingående balans -2-2 Omföring av resultat Reserveringar Utnyttjande Årets resultat efter fördelning Utgående balans Katastrofmedel avser Sudan, Haiti, Tchad, Somalia, Syrien, Pakistan samt Tsunamin Not 15 upplupna KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Upplupna semesterlöner Upplupna sociala avgifter Upplupna avgifter till SOS Kinderdorf International Övriga poster Summa Not 17 ANSVARSFÖRBINDELSER Som insamlingsorganisation har SOS Barnbyar Sverige ett ansvar mot den internationella organisationen att fullfölja ingångna åtaganden. Detta ansvar gäller såväl konstruktion som löpande drift av de faciliteter och program som finansieras av den svenska organisationen. Eftersom det internationella samarbetet bygger på solidaritet mellan medlemsorganisationerna i den händelse någon part skulle drabbas av finansiella svårigheter, kvantifieras inte dessa ansvarsförbindelser i årsredovisningen. Not 16 STÄLLDA SÄKERHETER Ställd säkerhet för kontorslokaler (spärrade bankmedel) Summa sid 16 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012

17 Styrelsen Michael Karlsson Ordförande, är advokat och delägare i Mannheimer Swartling advokatbyrå med företagsöverlåtelser som sitt speciella kompetensområde. Närvaro 2012: 9 av 9 möten. Lennart Holm Vice ordförande, civilingenjör, har arbetat inom internationell processindustri. Fd koncernchef och ordförande för Perstorpskoncernen, numera styrelseproffs och entreprenör med ett flertal aktiva engagemang i företag inom skogsindustri, kemi, energi och miljö samt medicinteknik. Närvaro 2012: 8 av 9 möten. Gunnar Brock Civilekonom. Tidigare vd och koncernchef i Atlas Copco, Tetra Pak och Alfa Laval. Närvaro 2012: 8 av 9 möten. Monica Caneman Arbetar som styrelseledamot i olika företag. Har arbetat 25 år inom SEB-koncernen och varit ledamot av ledningen i SEB i åtta år. Närvaro 2012: 7 av 9 möten. Lisa Lindström Vd på den digitala designbyrån Doberman AB. Även flitigt anlitad föreläsare inom strategisk design och tjänsteutveckling samt organisationsutveckling. Styrelseledamot i Avanza Bank, Nobel Media, Hyper Island och Utbildningsradion. Närvaro 2012: 6 av 9 möten. Bodil Långberg Kanslichef för Stiftelsen Allmänna Barnhuset, en stiftelse som arbetar med forskning, metodutveckling samt kunskapsspridning om socialt utsatta barn. Tidigare generalsekreterare i Bris. Huvudsekreterare i den statliga utredningen om barnmisshandel och därmed sammanhängande frågor. Närvaro 2012: 5 av 9 möten (invald april 2012). Karin O Connor Vd på Corporate Creativity AB där hon främst arbetar med affärsutveckling om varumärkesstrategiska frågor. Har tidigare arbetat med kommunikation och som ekonomijournalist. Övriga styrelseuppdrag bl a: Telge Energi, Riksantikvarieämbetet och Jumperfabriken. Närvaro 2012: 7 av 9 möten. sid 17 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012

18 fotografens val Lanquin,Guatemala Nära till skratt Ett snurrande hjul, mer än så behövs inte. De båda pojkarna roade sig länge den där höstdagen i fjol och fler barn gav sig snart in i leken. Guatemalas dramatiska bergslandskap i Lanquin utgjorde kulissen. Men allt är inte bara idyll. Hos den utsatta och ofta diskriminerade ursprungsbefolkningen, som till stor del utgörs av mayaindianer, är 69,5 procent av barnen under fem år undernärda, enligt FN-organet World Food Programme. Statistiken visar ständigt samma sak. Emma Sundelin Blev färdigutbildad vid Kalix Folkhögskolas journalistlinje Har sedan dess jobbat både på redaktionell basis och på frilansbasis.

19 Stockholm 19 mars 2013 Anna Ryott, Generalsekreterare Michael Karlsson, Ordförande Lennart Holm, Vice Ordförande Gunnar Brock Monica Caneman Lisa Lindström Bodil Långberg Karin O Connor Revisionsberättelse Till årsmötet i SOS Barnbyar Sverige, org.nr Rapport om årsredovisningen Vi har utfört en revision av årsredovisningen för SOS Barnbyar Sverige för år Styrelsens och generalsekreterarens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och generalsekreteraren bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar en årsredovisning i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och generalsekreterarens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden. Uttalanden Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenligt med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker därför att årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen. Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens och generalsekreterarens förvaltning för SOS Barnbyar Sverige för år Styrelsens och generalsekreterarens ansvar Det är styrelsen och generalsekreteraren som har ansvaret för förvaltningen. Revisorns ansvar Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller generalsekreteraren har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till försummelse som kan leda till ersättningsskyldighet. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller generalsekreteraren på annat sätt har handlat i strid med stadgarna. Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande. Uttalande Vi tillstyrker att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter och generalsekreteraren ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 19 mars 2013 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Marie Welin Auktoriserad revisor sid 19 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012

20 Foto: Marcus Frendberg Efter 9 års hårt arbete fick Nelson sluta på dagen. Nelson arbetade heltid för att hjälpa till att försörja familjen på 17 personer. Men så fick han komma till SOS Barnbyar Centralafrikanska republiken och för första gången fick Nelson gå i skolan och vara barn igen. I dag är Nelson en glad kille som tycker att skolan är det roligaste som finns. När han blir stor ska han bli pilot. SOS Barnbyar tar hand om föräldralösa och övergivna barn och ger dem ett hem, en familj och utbildning. Vi stöttar också utsatta familjer så att barn inte ska behöva bli föräldralösa eller överges. Genom att samarbeta med SOS Barnbyar bidrar du inte bara till att förändra dessa barns liv, det är lika mycket en investering för ditt företag. När företag lyckas integrera CSR i affärsstrategin bidrar det till ökad försäljning, ökad lönsamhet, intern stolthet och nöjdare kunder. Om du, liksom vi, är övertygad om att långsiktighet är den rätta vägen för lyckade investeringar, har vi ett erbjudande till dig. Ring oss på eller läs mer på sid 20 SOS Barnbyar Årsredovisning 2012

Styrande riktlinjer för årsredovisning

Styrande riktlinjer för årsredovisning 1 (44) Styrande riktlinjer för årsredovisning December 2012 Utarbetade på uppdrag av Frivilligorganisationernas Insamlingsråd FRII av redovisningsspecialist Eva Törning i samarbete med en arbetsgrupp inom

Läs mer

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé

Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé Hungerprojektets Årsberättelse 2014 Jordens bästa affärsidé 2 Innehåll Ordförande har ordet 3 Vd har ordet 3 Året i korthet 4 vad gör hungerprojektet 5 De nya hållbarhetsmålen 6 Hållbarhetsmål 5: Jämställdhet

Läs mer

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG

Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG Årsredovisning 2013 MIN STORA DAG 1 Innehåll 03 Generalsekreteraren har ordet 04 Vår vision 05 Historik 06 Förvaltningsberättelse 12 Resultaträkning 13 Balansräkning 15 Noter 20 Revisionsberättelse Tack

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 2011 Vår organisation Huvudmän Anneli Alhanko, Christina Andersson, Catarina Andersson-Forsman, Erik Berglund, Lars Bern, Ewa Billing, Göran Boëthius, Gunilla Bolinder, Gunnar Boman,

Läs mer

Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen

Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen Årsredovisning 2014 GoodCause Stiftelsen Innehållsförteckning GoodCause 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Så här fungerar det 4 Drömmen om GoodCause 5 Välgörenhetsorganisationerna 7 Förvaltningsberättelse

Läs mer

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014

EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 EQUMENIAKYRKANS KONCERNREDOVISNING & ÅRSREDOVISNING 2014 Equmeniakyrkan En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen Postadress: Box 14038, 167 14 Bromma Besöksadress:

Läs mer

Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste

Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste Årsredovisning 2010 Vi hjälper utsatta människor för att vi vill, inte för att vi måste Ersta diakoni är en ideell förening som grundades 1851. Vårt mål är att människor, oavsett livssituation, ska kunna

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

STIFTELSEN SKANDINAVISKA BARNMISSIONEN ÅRSREDOVISNING 2010 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

STIFTELSEN SKANDINAVISKA BARNMISSIONEN ÅRSREDOVISNING 2010 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Stiftelsen Skandinaviska Barnmissionen Sida 1 av 16 STIFTELSEN SKANDINAVISKA BARNMISSIONEN ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen får härmed avlägga årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 2010-12-31. INLEDNING

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Verksamhetsberättelse 2011 verksamhetsberättelse trafikförsäkringsföreningen 2011 Innehåll Vd har ordet Året i korthet Ledning och styrelse Årsredovisning och koncernredovisning Revisionsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Göteborg Energi Nät AB

Göteborg Energi Nät AB Göteborg Energi Nät AB Årsredovisning 2014 Förvaltningsberättelse Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter 7 Resultaträkningar 7 Balansräkningar 8 Rapport över förändring i eget kapital

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2012. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster, Insplanet.com. Genom dottersajten Myloan.se erbjuds även jämförelse-

Läs mer

Årsredovisning 2014 GodEl

Årsredovisning 2014 GodEl Årsredovisning 2014 GodEl Innehållsförteckning GodEl 2014 i korthet 2 Viktiga händelser 2014 3 Vårt syfte 4 Vår vision 4 Så här fungerar det 5 VD-ord 6 Elprisutveckling under 2014 7 Bra för våra kunder

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 CONNECTA AB ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Tilläggsupplysningar och noter 10 Revisionsberättelse 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE CONNECTA

Läs mer

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31

Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 Årsredovisning med förord för Synskadades Riksförbund 2014-01-01 2014-12-31 1 2 Förord av kanslichefen Syftet med vårt arbete är att verka för synskadades rätt till delaktighet och jämlikhet på alla områden

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen

Det behövs en bank i norra Klarälvdalen Det behövs en bank i norra Klarälvdalen från andra banker? Vad skiljer egentligen en sparbank i princip av våra kunder. ägs utan Vi har inga enskilda ägare driva och utveckla banken att till erna Därför

Läs mer

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING

2KONC0 ERNRE 1 DOVIS1NING KONCERNREDOVISNING Koncernredovisning för räkenskapsåret Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida Vd har ordet 3 Dala Kraft-koncernen 4

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning

HKC Hotels. Ett familjeföretag i tiden. Årsredovisning HKC Hotels Ett familjeföretag i tiden Årsredovisning 2012 HKC Hotels i korthet år 2012 Innehållsförteckning l l l l l l Antal sålda rum ökade med 2 440 rumsnätter (2,1 procents ökning). Genomsnittsbeläggningen

Läs mer

FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING

FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING (PUBL) FORTNOX AB ÅRSREDOVISNING RÄKENSKAPSÅRET 2011 Org.nr.556469-6291 VÄNLIGA LÖSNINGAR FÖR SMÅFÖRETAGARE MED FÖTTERNA PÅ JORDEN OCH HUVUDET BLAND MOLNEN INNEHÅLL VD-kommentar 4 Affärsidé, mål och strategier

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 Verksamhetsår 188

ÅRSREDOVISNING 2014 Verksamhetsår 188 ÅRSREDOVISNING 2014 Verksamhetsår 188 1 Innehållsförteckning Året i korthet 3 Förvaltningsberättelse 4 Bolagsstyrningsrapport 8 Fem år i sammandrag 10 Finansiella rapporter 12 Resultaträkning 12 Rapport

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG

VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG VERKSAMHETEN 2012 KONSUM GÄVLEBORG Korta fakta om oss Antal medlemmar 104 352 medlemmar/ägare varav 200 är förtroendevalda Medlemsåterbäring 31 miljoner kronor delades ut till medlemmarna i medlemsåterbäring

Läs mer

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1

Årsredovisning 2014. TrustBuddy AB (publ.) TrustBuddy AB (publ.) Årsredovisning 2014 1 Årsredovisning 2014 TrustBuddy AB (publ.) 1 Innehåll Vd har ordet 3 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 4 Styrelse och koncernledning 5 Förvaltningsberättelse 2014 6 Koncernen Resultaträkning 8 Balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104

Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 Årsredovisning för FOREX BANK AB 2014 Org.nr 516406-0104 1 FOREX BANK FOREX är Nordens marknadsledare på resevaluta. Sedan 2003 erbjuder vi också enkla banktjänster som inlåning, utlåning, betalningsförmedling,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB

ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB 2013 ÅRSREDOVISNING SUNDFRAKT AB SUNDFRAKT ÅRSREDOVISNING 2013 1 VISION & AFFÄRSIDÉ V V Sundfrakt är en modern och lönsam tjänsteproducerande logistikkoncern som utvecklar affärer med nöjda kunder. Stolta

Läs mer