Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer Kommunfullmäktige , 137

2 Innehållsförteckning Instruktion för kommunstyrelsens utskott...3 Finansutskottet...5 Ledningsuppgifter... 5 Styrfunktion... 6 Kommunstyrelsens övriga verksamheter... 6 Övrig förvaltning Delegation för finansutskottet Delegation till kommunstyrelsens ordförande (finansutskottets ordförande) Delegation till kommunstyrelsens ansvarige för arbetsgivarfrågor Delegation till djurskyddsman inom markavdelning Delegation till kommunstyrelsens ordförande Delegation till ekonomichef Delegation till samhällsbyggandschef Delegation till stadsmiljöansvarig Delegation till kommundirektör Delegation till sektorschef för verksamhetsstöd Delegation till IT-chefen Delegation till delegat i trafikfrågor Näringslivs- och planutskottet...13 Ledningsuppgifter Övrig förvaltning Delegationsordning för näringslivs- och planutskottet Integrationsutskottet...15 Dokumenttyp Styrdokument Dokumentnamn Instruktion för kommunstyrelsens utskott. Delegationer. Fastställd KF , 137 Diarienummer 2010/156 Dokumentansvar Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Kommundirektören Reviderad KS , 180 Giltighetstid Tillsvidare

3 Delegationer Gäller från Inom kommunstyrelsen finns tre utskott för beredning och i vissa fall beslut i ärenden på delegation från kommunstyrelsen. Utskotten handhar de uppgifter som kommunstyrelsen särskilt beslutat om enligt denna instruktion. Kommunstyrelsen har inrättat följande utskott: Finansutskottet för strategiska uppgifter vad avser kommunens verksamhet med särskild inriktning på ekonomi och personalfrågor. Finansutskottet är tillika kommunens boksluts- och budgetberedning. Näringslivs- och planutskottet för strategiska uppgifter vad avser den allmänna samhällsutvecklingen i Borlänge samt fullgör de trafikuppgifter som avses i 1 (1978:244) om nämnder för vissa trafikfrågor. Näringslivs- och planutskottet svarar dessutom för det lokala trafiksäkerhetsarbetet i kommunen samt uppgifter rörande kollektivtrafiken. Integrationsutskottet för strategiska frågeställningar avseende integration. Formella regler Finansutskottet, näringslivs- och planutskottet och integrationsutskottet består var för sig av fem ledamöter och fem ersättare. Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland finansutskottets, näringslivsoch planutskottets och integrationsutskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande. Om ordföranden i utskotten på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrade att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordförande fullgöra dennes uppgifter. Ersättare, som ej tjänstgör, har rätt att deltaga i överläggningarna, men ej i besluten. Ej tjänstgörande ersättare har ej rätt att få sin mening antecknad till protokollet. Fastställt av kommunfullmäktige 3 (15)

4 Ersättare skall inkallas till tjänstgöring i den av kommunfullmäktige vid valet bestämda ordningen. Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utses vid proportionellt val, skall fyllnadsval snarast förrättas. Utskottet sammanträder på dag och tid som ordförande bestämmer. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. De ärenden som skall avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet skall beredas av utskottet om beredning behövs. När ärendet beretts skall utskottet lägga fram förslag till beslut. Återrapportering till kommunstyrelsen sker genom protokoll. För utskotten gäller dessutom Ärende skall enbart beredas av ett utskott. Vid tveksamhet beslutar kommunstyrelsens ordförande om vilket utskott som skall bereda ärendet. Näringslivs- och planutskottet samt integrationsutskottet får enbart göra ekonomiska åtaganden inom ettårsbudgetens ram. Av kommunfullmäktige givna delegationer genom fastställda ekonomi- och personalstyrningsregler samt inköpsregler. För tjänstemannaorganisationen gäller även fastställda ekonomi- och personalstyrningsregler samt inköpsregler utan att detta för den skull särskilt angivits i anslutning till respektive utskotts delegationsordning. 4 (15) Fastställt av kommunfullmäktige

5 Finansutskottet Ledningsuppgifter Finansutskottet skall på kommunstyrelsens uppdrag biträda och bereda ärenden som ingår i kommunstyrelsens ledningsfunktion enligt följande: Den ekonomiska förvaltningen Arbeta med att effektivisera administrationen Utvecklingen av informationssystem, informationsteknologi (IT) och kommunikation Utveckling av den kommunala demokratin Långsiktig lokalförsörjning Kortsiktig lokalförsörjning med avseende på av kommunfullmäktige fastställd inriktning Underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom i den mån detta inte uppdragits åt annan nämnd Arbetsgivarfrågor med avseende på frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren samt lönepolitiken och lönebildningen Internationella frågor med särskild inriktning på EU frågor Inom föreskriven tid inge underlag till rambudgetbeslut respektive redogörelse för utskottets medelsförvaltning under förgående år Vara registreringsansvarig för de personregister som utskottet för i sin verksamhet och förfogar över Utse ombud att företräda utskottet vid domstol och inför andra myndigheter med behörighet som anges i 12 kap 14 rättegångsbalken Ansvara för vård och förvaring av verksamhetens arkivhandlingar enligt arkivlagen och kommunens arkivreglemente Besluta i frågor som rör tillämpningen av offentlighets- och sekretesslagen och 2 kap tryckfrihetsförordningen och med stöd därav meddelade författningar i frågor om handlingar som förvaras hos utskottet Ha ansvar för regelreformering och regelförenkling inom trafikområdets verksamhet Finansutskottet skall för kommunstyrelsens räkning följa hela den kommunala verksamheten och särskilt uppmärksamma: Socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål uppfylls Den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kommunal hälso- och sjukvård Omsorgsverksamheten och verka för att gällande lagstiftning uppfylls Skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål uppfylls Fritids- och kulturpolitiken och verka för en god fritids- och kulturverksamhet i kommunen Arbetsmarknadsfrågor och vuxnas lärande samt flyktingfrågor Fastställt av kommunfullmäktige 5 (15)

6 Styrfunktion På kommunstyrelsens uppdrag biträda och bereda ärenden som ingår i kommunstyrelsens styrfunktion enligt följande: Leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrning av hela den kommunala verksamheten, göra framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd Övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt Tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret Beredning av detaljbudgeten för kommunstyrelsens sektorer Utfärda anvisningar om tolkning och tillämpning av kommunfullmäktiges fastställda styrprinciper Reformering av styrelsens regelbestånd Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen Kommunstyrelsens övriga verksamheter Finansutskottet skall på kommunstyrelsens uppdrag biträda och bereda ärenden som ingår i kommunstyrelsens övriga verksamheter enligt följande: Styrelsens handhavande av kommunens medelsförvaltning med utgångspunkt från av fullmäktige meddelade föreskrifter härför Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. Förvaltning av kommunens fonderade pensionsmedel Handha egen stiftelseförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden 6 (15) Fastställt av kommunfullmäktige

7 Vidare ingår i finansutskottets uppgifter kommunstyrelsens handhavande av övrig ekonomisk förvaltning enligt följande: Tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett Verka för enhetlighet och samordning av kommunens och de kommunala företagens upphandling även som att tillse att lagen om offentlig upphandling, inköpsanvisningar och riktlinjer följs och att ange mål för utveckling av kommunens materialadministrativa system (kommunens inköpsorgan) Fatta beslut och teckna avtal i för kommunen gemensamma inköpsfrågor I kommunstyrelsens övriga verksamheter har finansutskottet uppdrag att biträda och bereda ärenden i frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare enligt följande: Med bindande verkan för kommunen, genom kollektivavtal, reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare Förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller och 38 lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden samt handlägga frågor i enlighet med kommunens samverkansavtal Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare Besluta om stridåtgärd Kommunövergripande övertalighet Kommunens arbetsgivaransvar enligt arbetsmiljölagen Strategisk personalförsörjning Jämställdhetsfrågor Övrig förvaltning Finansutskottet skall på kommunstyrelsens uppdrag biträda och bereda ärenden som ingår i kommunstyrelsens övriga förvaltning enligt följande: Styrelsen i egenskap av arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd (regleras i eget reglemente) Styrelsen i egenskap av arkivmyndighet. Föreskrifter om arkivvården finns i arkivreglemente Fastställt av kommunfullmäktige 7 (15)

8 Styrelsen i egenskap av registreringsansvarig för de personregister som styrelsen använder i sin verksamhet och förfogar över Styrelsens ansvar för övergripande och strategisk säkerhetsplanering, riskhantering och beredskapsplanering Kommunens övergripande informationsverksamhet, den kommunala författningssamlingen samt kommunens anslagstavla De förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrig i övrigt som inte uppdragits åt annan nämnd eller utskott 1. Delegation för finansutskottet I enlighet med 6 kapitlet 33 kommunallagen och reglementet för kommunstyrelsen har styrelsen delegerat beslutanderätten till finansutskottet i nedan angivna ärendegrupper: 1.1 Ingående av borgensåtaganden för tillfälliga lån med en löptid understigande 1 år. 1.2 Placering av donationsmedel. 1.3 Utdelning från stiftelseförvaltning. 1.4 Avskrivning av osäkra fodringar. 1.5 Beslut om ianspråktagande av budgeterade investeringsmedel överstigande 15 gånger det vid varje tillfälle gällande prisbasbeloppet. 1.6 Försäkringsfrågor. 1.7 Fullgöra styrelsens uppgifter som inköpsorgan, varmed avses inköpsbeslut, antagande av leveransavtal och andra generella överenskommelser till ett värde överstigande 15 gånger det vid varje tillfälle gällande prisbasbeloppet. Finansutskottet får besluta om mindre justeringar i delegationsbestämmelserna för inköpsfrågor. 1.8 Exploatering, förvärv och avyttrande av fast egendom och byggnader på ofri grund till ett högsta belopp motsvarande 20 gånger det vid varje tillfälle gällande prisbasbeloppet. 1.9 Utfärdande av fullmakt för inköp av fast egendom vid offentlig auktion Tillämpning av taxa och allmänna bestämmelser för brukande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar, med undantag av taxan 9 och Bidrag till enskilda vägar, och övertagande av underhåll av enskilda vägar Pröva om bidrag skall utgå till egen vattenförsörjning utanför verksamhetsområdet för vatten Uthyrning av kommunens fastigheter Inhyrning av lokaler och andra utrymmen Projektering, reparationer, underhåll och rivning av kommunens fastigheter. 8 (15) Fastställt av kommunfullmäktige

9 1.16 Beslut om serveringstillstånd avseende nya ansökningar vid oenighet mellan näringslivsoch planutskottet och socialnämnden Ledningen av och beslut om kommunens insatser vid extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap Beslut om taxor enligt kommunfullmäktiges beslut Fastställande av interna priser. 2. Delegation till kommunstyrelsens ordförande (finansutskottets ordförande) 2.1 Upptagande av lån inom av kommunfullmäktige fastställd ram och placering av likvida medel i enlighet med fastställda riktlinjer för finansförvaltningen. 2.2 Representation och uppvaktningar. 2.3 Förtroendevaldas deltagande i kurser, konferenser etc. 2.4 Tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen och logotyp. 2.5 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag. 2.6 Godkännande av lämnade säkerheter för åtagande gentemot kommunen. 2.7 Exploatering, förvärv och avyttrande av fast egendom och byggnader på ofri grund till ett högsta belopp motsvarande 3 gånger det vid varje tillfälle gällande prisbasbeloppet. 2.8 Beslut att avslå erbjudande och/eller förfrågan om förvärv av fast egendom. 2.9 Försäljning av småhustomter genom kommunens tomtkö, vilket även omfattar försäljning av tidigare utarrenderade fritidstomter Yttrande över ansökan enligt lagen om kameraövervakning Yttrande i, till kommunstyrelsen, remitterade ärenden av enklare slag Beslut om remisser och utredningar samt tillkallande av sakkunniga inom ramen för anslagna medel Beslut i brådskande ärenden (i första hand), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande (i andra hand) eller till kommunstyrelsen 2:e vice ordförande (därefter). 3. Delegation till kommunstyrelsens ansvarige för arbetsgivarfrågor 3.1 Att med bindande verkan för kommunen, genom kollektivavtal, reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 3.2 Att besluta i löne- och pensionsfrågor. 3.3 Att genomföra tvisteförhandlingar enligt MBL Fastställt av kommunfullmäktige 9 (15)

10 3.4 Att besluta om uppsägning av lokala kollektivavtal. 3.5 Att bevilja garantipensioner inom av kommunstyrelsen fastställda regler. 3.6 Att avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 3.7 Tolkning och tillämpning av reglemente för arvoden, rese- och traktamentsersättningar mm. vid fullgörande av kommunalt förtroendeuppdrag. Vidaredelegation är möjlig. 4. Delegation till djurskyddsman inom markavdelning 4.1 Beslut angående upplåtelse av jakt och förordning av jaktbevis å kommunens fastigheter. 5. Delegation till kommunstyrelsens ordförande 5.1 Yttrande angående antagande av hemvärnschef och hemvärnsmän. 6. Delegation till ekonomichef 6.1 Upptagande av lån av kommunfullmäktige fastställd ram och placering av likvida medel i enlighet med fastställda riktlinjer för finansförvaltningen som ersättare för kommunstyrelsens ordförande (se punkt 2.1). 6.2 Indrivning av fordringar, överenskommelse om betalning av fordringar samt antagande av ackord i enlighet med fastställda riktlinjer för kravhantering. 6.3 Utsträckning, nedsättning, dödande och relaxation av inteckningar samt utbyte av pantbrev samt därmed jämförliga åtgärder. 6.4 Avskrivning av fodringar som uppgår till högst 5 % av det vid varje tillfälle gällande prisbasbeloppet och som inte är av principiell karaktär. 6.5 Firmatecknare för vissa deklarationer och arbetsgivaruppgifter. Tekningsrätten omfattar Deklarationer avseende kommuners F-skatt (fastighets- respektive löneskatt), moms, personalskatt och arbetsgivaravgifter. Specifikation till uppgifter om fastighetsskatt skall undertecknas av ansvarig handläggare. Arbetsgivaravgifter för personalens sociala försäkringar som grundar sig på kollektivavtal, t.ex. trygghetsförsäkring, gruppsjukförsäkring, livförsäkring, pensionsförsäkring. Firmatecknare Ordinarie Ersättare Biträdande ekonomichef Ekonomichef och finanssamordnare 10 (15) Fastställt av kommunfullmäktige

11 7. Delegation till samhällsbyggandschef 7.1 Exploatering, förvärv och försäljning av fast egendom till ett högsta belopp motsvarande det vid varje tillfälle gällande prisbasbeloppet. 7.2 Beslut att belasta kommunen med, eller tillförsäkra kommunen rätt till servitut, ledningsrätt och nyttjanderätt, utom vad avser högspänningsledning och ytjordvärme. 7.3 Godkänna intrångs- och skadeersättning i samband med anläggningsarbeten till ett högsta belopp motsvarande det vid varje tillfälle gällande prisbasbeloppet. 7.4 Arrendering och utarrendering av fast egendom. 7.5 Fördelning av småhustomter samt småhus med bostadsrätt enligt gällande regler för tomtkön. 7.6 Beslut huruvida förvärvsprövning skall påkallas hos hyresnämnden vid överlåtelser av hyresfastigheter. 7.7 Anskaffningsbeslut upp till 15 gånger det vid varje tillfälle gällande prisbasbeloppet avseende bostads- och industriexploatering. 7.8 Att föra kommunens talan vid lantmäteriförrättningen och andra laga förrättningar. Samhällsbyggnadschefen medges möjlighet att vidaredelegera och Delegation till stadsmiljöansvarig 8.1 Igångsättningsbeslut för projekt upptagna i investeringsbudgeten upp till ett belopp av högst 15 prisbasbelopp. 8.2 Godkännande av utförda stadsmiljöprojekt enligt investeringsbudgeten. 8.3 Uppföljning och resultatanalys av stadsmiljöverksamheten. 9. Delegation till kommundirektör 9.1 Firmateckning vid EU-projekt. 9.2 Delegering av arbetsmiljöarbetsuppgifter. För vidaredelegering hänvisas till sidan 3 i "Mål och riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete i Borlänge kommun" 9.3 Avslag på begäran om utlämnande av handling (i första hand), chefen för nämndservice i andra hand) eller till kommunsekreterare (därefter). Fastställt av kommunfullmäktige 11 (15)

12 10. Delegation till sektorschef för verksamhetsstöd 10.1 Firmateckning vid externa avtal avseende posthantering och lönehantering. 11. Delegation till IT-chefen 11.1 Firmateckning vid externa avtal avseende teletjänster. 12. Delegation till delegat i trafikfrågor 12.1 Företräda finansutskottet i dess funktion som trafiknämnd med rätt att sätta annan i sitt ställe, vid förhandlingar, sammanträden, uppvaktningar och konferenser med myndigheter, företag och enskilda Utfärda lokala trafikföreskrifter enligt gällande trafiklagstiftning Att med uppmärksamhet följa trafikförhållandena inom kommunen samt verka för förbättrad trafiksäkerhet Att hos kommunstyrelsen eller annan nämnd anmäla sådana förhållanden, som kan anses kräva åtgärd för att öka trafiksäkerheten Att inom ramen för anvisade anslag svara för information i trafiksäkerhetsfrågor, anordna kurser och andra arrangemang för ökad trafiksäkerhet Att vara kommunens remissorgan i ärenden, som rör trafikregleringar, kollektivtrafik och trafiksäkerhetsfrågor i kommunen och där så påkallas medverka i den kommunala planeringen Att vara kommunal myndighet med rätt enligt gällande lagstiftning besluta om flyttning av fordon i vissa fall Att på vägar och gator utanför detaljplanelagt område där kommunen är vägens ägare avgöra om trafik med motordrivan fordon eller visst slag av sådana fordon får äga rum enligt 151 vägtrafikkungörelsen Att i övrigt fullgöra de ärenden som kommunstyrelsen överlämnar till delgat Beslut om remisser och utredningar samt tillkallande av sakkunniga inom ramen för anslagna medel. 12 (15) Fastställt av kommunfullmäktige

13 Näringslivs- och planutskottet Ledningsuppgifter Näringslivs- och planutskottet skall på kommunstyrelsens uppdrag biträda och bereda ärenden som ingår i kommunstyrelsens ledningsfunktion enligt följande: Den översiktliga planeringen av användning av mark, luft och vatten Mark- och bostadspolitiken och tillse att en tillfredställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas Energiplaneringen samt främja energihushållningen Strategiska frågor som rör sysselsättning och näringsliv och Borlänges långsiktiga utveckling Miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö och en långsiktigt hållbar utveckling i kommunen (kommunens naturvårdsorgan) med ett särskilt ansvar för kommunens arbete för en långsiktigt hållbar utveckling Näringslivs- och planutskottet fullgör kommunstyrelsens uppgifter som trafiknämnd och de trafikuppgifter som avses i 1 lagen (1978:244) om nämnder för vissa trafikfrågor och svarar dessutom för det lokala trafiksäkerhetsarbetet inom kommunen. Vidare skall trafikutskottet bereda ärenden och biträda kommunstyrelsen i frågor som rör kollektivtrafiken. Övrig förvaltning På kommunstyrelsens uppdrag biträda och bereda ärenden som ingår i kommunstyrelsens övriga förvaltning enligt följande: Sysselsättnings- och näringslivsfrågor och ansvar för åtgärder för att allmänt och långsiktigt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen. Bevakning av kommunens intressen i ärenden angående fastighetsbildning, fastighetsbestämning, planläggning och byggnadsväsen, gemensamhetsanläggningar och enskilda vägar samt i andra ärenden, som är jämförliga med dessa detta avser kommunen som myndighet. Frågor som rör kommunen som ägare av fastighet och som har ekonomiska konsekvenser handläggs av finansutskottet. Regionalpolitiska frågor. Långsiktig infrastrukturutveckling och därmed sammanhängande frågor. Jämställdhetsarbete med särskild inriktning på byggande av kontaktnät mellan företag och organisationer. Fastställt av kommunfullmäktige 13 (15)

14 1. Delegationsordning för näringslivs- och planutskottet I enlighet med 6 kapitlet 33 kommunallagen och reglementet för kommunstyrelsen har styrelsen delegerat beslutanderätten till näringslivs- och planutskottet i nedan angivna ärendegrupper. 1.1 Upplåtelse av fastighet för anläggande av högspänningsledning och ytjordvärme. 1.2 Att i kommunstyrelsens ställe tillstryka förslag till detaljplan som överensstämmer med en av kommunfullmäktige godkänd dispositionsplan eller som avser sådan ändring eller mindre utvidgning av detaljplan som icke innebär annan än i denna medgivna markanvändning. 1.3 Fastställande av gatunamn mm. på förslag av namnberedningen. 1.4 Beslut i ärenden avseende arbetet för en långsiktigt hållbar utveckling i kommunen, som inte är av principiell betydelse. 1.5 Yttranden och beslut i ärenden rörande planfrågor och annan markanvändning som inte är av stor principiell betydelse. 1.6 Yttranden till socialnämnden avseende nya tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten. 1.7 Beslut om taxor enligt kommunfullmäktiges beslut (15) Fastställt av kommunfullmäktige

15 Integrationsutskottet Integrationsutskottet skall på kommunstyrelsens uppdrag biträda och bereda ärenden som ingår i kommunstyrelsens ledningsfunktion enligt följande: Utveckla och anpassa kommunen till den förändrade etniska och kulturella sammansättning av kommunmedborgare som äger rum över tid. Tillföra ett strategiskt integrationsperspektiv vid kommunal planering och utveckling. Leda och samordna utformning av övergripande mål för integrationen. Fastställa direktiv för genomförande av kommunövergripande projekt. Stödja, bevaka och följa upp aktiviteter och projekt med integrationsanknytning. Fastställt av kommunfullmäktige 15 (15)

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunfullmäktige 1994-12-14, N 26, med ändringar antagna av kommunfullmäktige 2007-09-26, 94 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen samt

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. Kommunstyrelsen, reglemente Beslutat av kommunfullmäktige 2014-11-18, 187

Författningssamling i Borlänge kommun. Kommunstyrelsen, reglemente Beslutat av kommunfullmäktige 2014-11-18, 187 Författningssamling i Kommunstyrelsen, reglemente Beslutat av kommunfullmäktige 2014-11-18, 187 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Reglemente för kommunstyrelsen Dokumenttyp Reglemente Omfattar Kommunen

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för Hylte kommun Reglemente för kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen och i Reglemente med föreskrifter om arbetsformer för nämnderna i Hylte kommun gäller

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun

Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun Reglemente för kommunstyrelsen, Tyresö kommun Senast reviderat av kommunfullmäktige 2012-10-11 99 Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen och det gemensamma reglementet för nämnder i Tyresö kommun gäller

Läs mer

Senaste ändringen antagen av kommunfullmäktige 2007-06-18, 44

Senaste ändringen antagen av kommunfullmäktige 2007-06-18, 44 ^n^ ^!S^ Z^^ ^^^ 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Senaste ändringen antagen av kommunfullmäktige 2007-06-18, 44 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och i de gemensamma bestämmelserna för nämnder

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Kommunstyrelsens reglemente Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Kommunstyrelsens reglemente Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen Kommunfullmäktige 2014-11-24

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 2 1(8) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1403 003 Antagen: kommunfullmäktige 2007-03-26 26 och ändrad senast 2014-12-15 139 (ersätter: KF 2013-12-16 158) Reglemente

Läs mer

Reglemente för Kommunstyrelsen

Reglemente för Kommunstyrelsen Nummer: 03:1 Blad: (1) Reglemente för Kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. A Kommunstyrelsens övergripande uppgifter Ledningsfunktionen

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1

Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1 1 (6) Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1 1 Mandattid Styrelsens mandattid ska räknas fr.o.m. det sammanträde då valet förrättas och intill

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16. Ändringar 1995-11-27, 1997-04-28, 1998-02-09, 1998-08-17, 1998-11-02, (kommunstyrelsen) 1998-10-29, 1998-11-02, 1999-12-13, 2000-06-13,

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen FAGERSTA KOMMUNS 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige (KF) 1991-12-17, 153, att gälla fr.o.m.1992-01-01. Ändringar antagna av KF 1994-04-26, 42, att gälla

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen i Höörs kommun

Reglemente för kommunstyrelsen i Höörs kommun Sida 1 av 9 Reglemente för kommunstyrelsen i Höörs kommun Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen (1991:900) gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsens uppgifter 1

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen REGLEMENTE 1 (5) Reglemente för kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2004, 95. Reviderat till följd av kommunfullmäktiges beslut den 27 november 2006, 150, samt den 16 juni 2008,

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen Åre kommun

Reglemente för kommunstyrelsen Åre kommun Reglemente för kommunstyrelsen Åre kommun 1 Antaget av kommunfullmäktige 2003-02-24 6 Reviderat av kommunfullmäktige 2006-02-16 5. Reviderat av kommunfullmäktige 2007-02-22 8 ((Reglemente för handläggning

Läs mer

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN ESLÖVS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 2 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunfullmäktige 2013-XX-XX Att gälla från och med 2013-01-01 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I DEGERFORS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I DEGERFORS KOMMUN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I DEGERFORS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2004-12-14 Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen och gemensamma bestämmelser för nämnder i Degerfors kommun gäller

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen. Beslutat av kommunfullmäktige i Vaxholms stad , 39

Reglemente för kommunstyrelsen. Beslutat av kommunfullmäktige i Vaxholms stad , 39 Reglemente för kommunstyrelsen Beslutat av kommunfullmäktige i Vaxholms stad 2016-06-13, 39 2 av 7 Innehåll 1 Kompletterande bestämmelser...3 Styrelsens uppgifter...3 2 Allmänt om styrelsens uppgifter...3

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen, antagen av kf Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen 2 Kommunstyrelsens övergripande uppgifter 2 Ledningsfunktioner 2 Styrfunktionen 3 Kommunens övriga

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen Fastställt av kommunfullmäktige den 25 januari 2001, 11 Senast ändrat den 16 december 2010, 247 15 december 2011, 198 25 april 2013, 79 1 Reglemente för kommunstyrelsen i

Läs mer

5 Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i.

5 Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana kommunalförbund som kommunen är medlem i. Utöver vad som föreskrivits om nämnder i kommunallagen samt i huvudreglemente för Vadstena kommun gäller för kommunstyrelsen bestämmelserna i detta reglemente. 1 Styrelsen är kommunens ledande politiska

Läs mer

REGLEMENTE Gäller fr 2005-01-01 03.1.10

REGLEMENTE Gäller fr 2005-01-01 03.1.10 1 REGLEMENTE Gäller fr 2005-01-01 03.1.10 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN antaget av kommunfullmäktige 1994-12-15, 130 och tillägg 1999-10-26, 43, 2003-01-27 2 och 2004-12-20, 88. Utöver det som föreskrivs

Läs mer

REGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUNS KOMMUNSTYRELSE

REGLEMENTE FÖR OXELÖSUNDS KOMMUNS KOMMUNSTYRELSE Datum 2007-01-01 rev 2008-03-26 2009-02-18 2011-02-16 2011-04-06 2011-11-09 2013-01-01 2014-05-05 2014-12-17 Diarienummer 1 (7) Ks 32/06 Ks 35/08 Ks 12/09 Ks 2010.12 Ks 2011.32 Ks 2011.137/2011.148 Ks

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen 2013-01-24 Reglemente för kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen och nämnder i kommunallagen (1991:900) gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har två roller. Den

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen i Torsås kommun

Reglemente för kommunstyrelsen i Torsås kommun 1 Antaget av kommunfullmäktige 67/021023 Rev kommunfullmäktige 47/050615 Rev kommunfullmäktige 60/050928 Reglemente för kommunstyrelsen i Torsås kommun Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen 1(9) Gäller från och med den 1 januari 2015 Reglemente för kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Reglemente för Kommunstyrelsen

Reglemente för Kommunstyrelsen Reglemente för Kommunstyrelsen 1 Antagen av kommunfullmäktige den 20 december 2010 213. 1 Gemensamma bestämmelser Det som sägs i detta reglemente, avseende punkterna 1 och 2 (Gemensamma bestämmelser och

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 2 / 2012 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I LIDINGÖ STAD

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 2 / 2012 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I LIDINGÖ STAD LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 2 / 2012 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I LIDINGÖ STAD antaget av kommunfullmäktige den 24 september 2012 och gällande från den 1 oktober 2012 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I HAMMARÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I HAMMARÖ KOMMUN 1 Antaget av kommunfullmäktige den 22 dec 2010. Reviderad den 21 maj 2012, kommunfullmäktige Reviderad den 25 mars 2013, kommunfullmäktige REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I HAMMARÖ KOMMUN Utöver det som

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2008-05-26 Utöver det som föreskrivs om nämnden i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER Uppgifter

Läs mer

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun

Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun 1 (8) Reviderat reglemente för Kommunstyrelsen i Strömstads kommun Utöver vad som är föreskrivet om Kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Kommunstyrelsen har att i samverkan

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Ledningsfunktionen 1 Kommunstyrelsen

Läs mer

Reglemente 03.01.1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

Reglemente 03.01.1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Dokument Beteckning Reglemente 03.01.1 Organ Beslut av KF Kommunstyrelsen 1991-12-16, 162 rev. 1995-04-24, 113 rev. 1996-03-04, 30 rev. 1999-06-07, 117 REGLEMENTE FÖR STYRELSEN Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. Reglemente kommunstyrelsen Utöver det som är föreskrivet i kommunallagen eller annan författning gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS UPPGIFTER Kommunstyrelsens övergripande uppgifter

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun Antaget i kommunfullmäktige 2010-12-13, 224 1 2011-01-01 Socialnämnden version 0 1/8 Reglemente för socialnämnden i Norrtälje kommun

Läs mer

Organisationstillhörighet 1 Norbergs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Norbergs kommuns organisation.

Organisationstillhörighet 1 Norbergs kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i Norbergs kommuns organisation. 1 Reglemente för gemensamma nämnden för lönesamverkan mellan Fagersta, Avesta, Hedemora, Norbergs och Skinnskattebergs kommuner gällande från och med 2007-01-01. Reviderat 2013. Antaget av kommunfullmäktige

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Ant. KF 2011-06-13, 56 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Ledningsfunktionen

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅSTORPS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Kommunfullmäktige KFS 202 1992-02-24, 13 1995-02-27, 30 2003-02-24, 26; 2003-03-31, 47 2004-11-22, 148 2006-12-18 134 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Övergripande uppgifter 1 Ledningsfunktionen Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunen

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen FÖRFATTNINGSSAMLING Dokument Reglemente för kommunstyrelsen Beslut KF 2014-10-27 97 Diarienummer KS 2014.51 Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid 2015-01-01 - Reglemente för kommunstyrelsen REGLEMENTE

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen 1(9) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för kommunstyrelsen Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens

Delegationsordning för samhällsbyggnadsnämndens 2015-03-10 ionsordning för samhällsbyggnadsnämndens verksamheter Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden 2013-05-14, 71. Reviderad av samhällsbyggnadsnämnden 2015-03-10, 66 Se även kommunstyrelsens delegationsordning

Läs mer

Reglemente för landstingsstyrelsen

Reglemente för landstingsstyrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen Reglemente för landstingsstyrelsen i Norrbottens läns landsting. Fastställt att landstingsfullmäktige den 19-20 november 2014, Utöver vad som föreskrivs om landstingsstyrelse

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-09-10 116 Giltighetstid Tills annat beslut fattas Uppföljningsdatum Senast 2015-02-15 Beteckning KS2014/187-003, 2014.1809

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige den 27 februari 1995, 25. Tillägg och ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 26 augusti 1996, 130, den 21 december 1998, 173, den 21 juni

Läs mer

Reglemente. Social- och fritidsnämnden

Reglemente. Social- och fritidsnämnden Reglemente Social- och fritidsnämnden Hudiksvalls kommun 2010 Regelmente för social- och fritidsnämnd Utöver vad Kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns social-

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunfullmäktige Kf 2010-09-27 47 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-11-24 76 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Ledningsfunktion 1 Kommunstyrelsen

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Kommunfullmäktige föreskriver följande. 1 kap Allmänt 1 Kommunallagen ger de grundläggande reglerna för ansvar

Läs mer

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Reglemente för Kommunstyrelsen Antagen av kommunfullmäktige den 12 april 2007 Ändringar införda till och med KF, 93/2012 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsens uppgifter... 2 2 Kommunstyrelsens ansvar

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Fastställt av kommunfullmäktige 2011-02-21 47 Reviderat av kommunfullmäktige 2011-09-12 141 Reviderat av kommunfullmäktige 2012-05-21 61 Reviderat av kommunfullmäktige 2012-11-26

Läs mer

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden

Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (5) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2017-02-16 Ersätter: 2014-12-18 Gäller fr o m: 2017-03-01 Reglemente för arbetsmarknads- och socialnämnden Utöver

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN OCKELBO KOMMUN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN KF 33/07 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Ledningsfunktionen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER LULEÅ KOMMUN Dnr 1 (12) 2013-02-25 Gunilla Lundin REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Dokumentet innehåller en beskrivning av kommunstyrelsens uppdrag och ansvar samt styrelsens arbetsformer och utskott. Utöver

Läs mer

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN 1 REGLEMENTE FÖR TEKNISKA NÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16, 315 Reviderat 1996-03-25, 39, 1997-03-24 37, 1998-10-26 131, 2001-02-26 24, 2005-04-25 68, 2011-09-26 154. Utöver vad som föreskrivs

Läs mer

Reglemente för Kommunstyrelsen i Mjölby kommun

Reglemente för Kommunstyrelsen i Mjölby kommun 1(12) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Patrik Hjalmarsson Tfn 0142-853 73 Antaget av kommunfullmäktige. Reglemente för Kommunstyrelsen i Mjölby kommun Bakgrund Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen

Läs mer

Överförmyndarnämndens reglemente

Överförmyndarnämndens reglemente Överförmyndarnämndens reglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2005-03-30, 20 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: Kommunfullmäktige 2007-01-31,

Läs mer

Reglemente för Kommunstyrelsen

Reglemente för Kommunstyrelsen Reglemente för Kommunstyrelsen Antaget av kommunfullmäktige den 20 december 2010 213 Ändringar gjorda under punkt 3.6 beslutade av kommunfullmäktige den 28 april 2014 72. Ändringar gjorda under punkt 4.3

Läs mer

Reglemente för Regionstyrelsen

Reglemente för Regionstyrelsen 1 Reglemente för Regionstyrelsen Sammansättning 1 Regionstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. Arbetsformer 2 Regionstyrelsen följer den gemensamma arbetsordningen som upprättats för styrelse,

Läs mer

att leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin och utvecklingen av brukarinflytandet,

att leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin och utvecklingen av brukarinflytandet, REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I LUND Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, 173. Ändrat av kommunfullmäktige den 27 februari 2003, 17, den 15 december 2005, 154, den 31 januari 2007, 9, den

Läs mer

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2

Reglemente. Socialnämnden. Gäller fr.o.m Antaget av kommunfullmäktige /2010:2 Reglemente Socialnämnden Gäller fr.o.m. 2011-01-01 Antaget av kommunfullmäktige 2010-12-20 25/2010:2 Reviderad av kommunfullmäktige datum 2013-12-16 81 Innehållsförteckning Verksamhet... 1 Verksamhetsområde...

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden i Simrishamns kommun

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden i Simrishamns kommun Kommunledningskontoret Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden i Simrishamns kommun Antaget av kommunfullmäktige den 18 december 2006 189, och reviderat den 23 februari 2009, 16. Utöver vad som föreskrivs

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 26 Den 2005-04-19 Kommunfullmäktige 2005-04-19 32 Kommunstyrelsen 2005-04-05 49 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-03-22 19 Kf 26

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen 1(7) Antaget av fullmäktige 2010-11-24. Reviderat av fullmäktige 2011-06-22, Kf 109 Reviderat av fullmäktige 2012-02-22, Kf 151, 154 Reviderat av fullmäktige 2014-02-19, Kf 12 Reglemente för kommunstyrelsen

Läs mer

Reglemente för Nässjö kommunstyrelse. Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Reglemente för Nässjö kommunstyrelse. Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Författningssamling Antaget av kommunfullmäktige: 1999-04-27 80 Reviderad: 2003-04-24 87, 2003-09-25 132, 2004-11-25 10, 2004-11-25 15, 2005-02-24 65, 2007-06-19 173, 2008-05-29 86, 2008-11-27 161, 2008-12-11

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Dorotea kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2016-06-07, 44 1(7) FÖR SOCIALNÄMNDEN Socialnämndens verksamhet 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

REGLEMENTE OCH ARBETSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE OCH ARBETSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE OCH ARBETSORDNING FÖR KOMMUNSTYRELSEN Reglementet och arbetsordningen är antaget av Nora kommunfullmäktige 2014-12-10, 172. Reglemente och arbetsordningen reviderat av kommunfullmäktige 2015-04-15,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN. Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN. Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna Dokument Beteckning Reglemente 03.01.1 Organ Beslut av KF Kommunstyrelsen 1991-12-16, 162 rev. 1995-04-24, 113 rev. 1996-03-04, 30 rev. 1999-06-07, 117 REGLEMENTE FÖR STYRELSEN Utöver det som föreskrivs

Läs mer

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79

Delegeringsordning för kommunstyrelsen. Antagen i kommunstyrelsen 2014-05-13, 79 Delegeringsordning för kommunstyrelsen 1. Administrativa ärenden 1 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag vice 2 Representation

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR FALKÖPINGS KOMMUN KS 2011/171 100 KFS 2011:23 Reglemente för tekniska nämnden (Antaget av kommunfullmäktige den 29 augusti 2011) (Gäller från och med den 1 september 2011)

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun

Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun Reglemente för socialnämnden i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Reglemente Diarienummer: Beslutande: 22/2015 (SN) 113/2015 (KF) Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: Tillsvidare Dokumentet

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

REGLEMENTE KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE KOMMUNSTYRELSEN Reglemente för kommunstyrelsen Fastställd Fullmäktige 2010-11-29 124 Reviderad Fullmäktige 2010-12-12 122, distributionscentral Fullmäktige 2013-05-27 40 Fullmäktige 2014-12-01

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Styrdokument 1 (8) Förslag 2014-10-15 Fastställd: KF 2014-11-20 129 Gäller för: kommunstyrelsen Dokumentansvarig: kanslichefen Reviderad: Dnr : KS2014/327-1 Reglemente för kommunstyrelsen Postadress Besöksadress

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik Titel Reglemente för kommunstyrelsen i Melleruds kommun

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik Titel Reglemente för kommunstyrelsen i Melleruds kommun Ersätter Utbytt den Sign 1:16 Innehållsförteckning Inledning... 3 Kommunstyrelsens uppgifter... 3 Allmänt om kommunstyrelsen uppgifter... 3 Lednings- och styrfunktion... 3 Allmänt om lednings- och styrfunktionen...

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige , 321 Reviderat , 193, , , ,

Antaget av kommunfullmäktige , 321 Reviderat , 193, , , , 1 (5) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16, 321 Reviderat 1993-09-27, 193, 1998-11-23 141, 2001-02-26 24, 2009-08-31 136, 2011-03-28 56 Utöver vad som föreskrives i kommunallagen

Läs mer

Reglemente för Krisledningsnämnden

Reglemente för Krisledningsnämnden Utgivare: Kommunledningskontoret, Kansliavdelningen Gäller från: 15 mars 2016 Antagen: KF 7/2016 Reglemente för Krisledningsnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900) för nämnder och

Läs mer

REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN REGLEMENTE 1(7) REGLEMENTE FÖR VERKSAMHETSNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs i kommunallagen och förvaltningslagen eller annan speciallagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente. VERKSAMHETSNÄMNDENS

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Sidan 1 av 12 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Ledningsfunktionen

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Socialnämndens reglemente Dokumenttyp Dokumentnamn Nämnd Förvaltning Reglemente Socialnämndens reglemente Socialnämnden Socialtjänsten Antagen Kommunfullmäktige 2015-03-16

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (6) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSAMLING 1 (6) Ersätter KFS 2009:33 2016:12 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN NÄMNDENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER 1 Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten (socialtjänstlagen,

Läs mer

Reglemente och arbetsordning för kommunstyrelsen

Reglemente och arbetsordning för kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Reglemente och arbetsordning för kommunstyrelsen Reglementet och arbetsordningen är antaget av Nora kommunfullmäktige 2014-12-10, 172, att gälla fr o m 2015-01-01. Reglemente för kommunstyrelsen

Läs mer

Reglemente och arbetsformer för socialnämnden

Reglemente och arbetsformer för socialnämnden 1/7 FÖRFATTNINGSSAMLING BKFS 2017:8 DIARIENUMMER KS/2017:717-003 Reglemente och arbetsformer för socialnämnden Antaget av kommunfullmäktige 2017-10-30, 100 Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen

Läs mer

Reglemente för gemensam samarbetsnämnd 3 för vissa kommungemensamma stöd- och servicetjänster

Reglemente för gemensam samarbetsnämnd 3 för vissa kommungemensamma stöd- och servicetjänster Författningssamling BKFS 2012:5 Reglemente för gemensam samarbetsnämnd 3 för vissa kommungemensamma stöd- och servicetjänster Antaget av Burlövs Kommunfullmäktige 2012-06-18, 77 Antaget av Kävlinge Kommunfullmäktige

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN 1(8) REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Gäller från och med den 1 mars 2013. Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar, kommungemensamt reglemente för nämnderna i Mölndals stad och styrprinciper

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 (10) REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-16, 274 Reviderat 1996-03-25, 39, 2000-08-28 133, 2001-02-26 24, 2004-09-27 161, 2005-06-20 115, 2009-08-31 136, 2011-03-28 56

Läs mer

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden

Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden 1(6) Gäller från och med den 1 mars 2016 Reglemente för samhällsbyggnadsnämnden SAMHÄLLBYGGNADSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter enligt 1.

Läs mer

Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen.

Socialnämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftslagen. REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Fastställt av kommunfullmäktige 2013-12-16 263 SOCIALNÄMNDENS UPPGIFTER 1 Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd.

Läs mer

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN

REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN I HAMMARÖ KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2002-12-03, 18 Reviderad enl. kommunfullmäktige 76/2005 (bostadsanpassningsbidrag) Reviderad enl. kommunfullmäktige 92/2007 (flyktingfrågor m m) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN

Läs mer

Reglemente för socialnämnden i Strängnäs kommun

Reglemente för socialnämnden i Strängnäs kommun 1/8 Beslutad: Gäller fr o m: 2015-01-01 Myndighet: Kommunfullmäktige 2014-12-15 xx Kommunstyrelsen Diarienummer: KS/2014:508-003 Ersätter: Ansvarig: för socialnämnden i Strängnäs kommun beslutad av kommunfullmäktige

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN 1 (10) Antaget KF 040614 45 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Ledningsfunktionen... 2 Styrfunktionen... 3 Ekonomisk förvaltning... 3 Löne- och personalpolitiken...

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2011-01-01 Antagen: KF 334/2010, Rev KF 78/2011 Reglemente för Socialnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller

Läs mer