Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer Kommunfullmäktige , 137

2 Innehållsförteckning Instruktion för kommunstyrelsens utskott...3 Finansutskottet...5 Ledningsuppgifter... 5 Styrfunktion... 6 Kommunstyrelsens övriga verksamheter... 6 Övrig förvaltning Delegation för finansutskottet Delegation till kommunstyrelsens ordförande (finansutskottets ordförande) Delegation till kommunstyrelsens ansvarige för arbetsgivarfrågor Delegation till djurskyddsman inom markavdelning Delegation till kommunstyrelsens ordförande Delegation till ekonomichef Delegation till samhällsbyggandschef Delegation till stadsmiljöansvarig Delegation till kommundirektör Delegation till sektorschef för verksamhetsstöd Delegation till IT-chefen Delegation till delegat i trafikfrågor Näringslivs- och planutskottet...13 Ledningsuppgifter Övrig förvaltning Delegationsordning för näringslivs- och planutskottet Integrationsutskottet...15 Dokumenttyp Styrdokument Dokumentnamn Instruktion för kommunstyrelsens utskott. Delegationer. Fastställd KF , 137 Diarienummer 2010/156 Dokumentansvar Kommunstyrelsen Dokumentansvarig Kommundirektören Reviderad KS , 180 Giltighetstid Tillsvidare

3 Delegationer Gäller från Inom kommunstyrelsen finns tre utskott för beredning och i vissa fall beslut i ärenden på delegation från kommunstyrelsen. Utskotten handhar de uppgifter som kommunstyrelsen särskilt beslutat om enligt denna instruktion. Kommunstyrelsen har inrättat följande utskott: Finansutskottet för strategiska uppgifter vad avser kommunens verksamhet med särskild inriktning på ekonomi och personalfrågor. Finansutskottet är tillika kommunens boksluts- och budgetberedning. Näringslivs- och planutskottet för strategiska uppgifter vad avser den allmänna samhällsutvecklingen i Borlänge samt fullgör de trafikuppgifter som avses i 1 (1978:244) om nämnder för vissa trafikfrågor. Näringslivs- och planutskottet svarar dessutom för det lokala trafiksäkerhetsarbetet i kommunen samt uppgifter rörande kollektivtrafiken. Integrationsutskottet för strategiska frågeställningar avseende integration. Formella regler Finansutskottet, näringslivs- och planutskottet och integrationsutskottet består var för sig av fem ledamöter och fem ersättare. Kommunstyrelsen väljer för den tid styrelsen bestämmer bland finansutskottets, näringslivsoch planutskottets och integrationsutskottets ledamöter en ordförande och en vice ordförande. Om ordföranden i utskotten på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrade att fullgöra sitt uppdrag för en längre tid får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som ersättare för ordförande fullgöra dennes uppgifter. Ersättare, som ej tjänstgör, har rätt att deltaga i överläggningarna, men ej i besluten. Ej tjänstgörande ersättare har ej rätt att få sin mening antecknad till protokollet. Fastställt av kommunfullmäktige 3 (15)

4 Ersättare skall inkallas till tjänstgöring i den av kommunfullmäktige vid valet bestämda ordningen. Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utses vid proportionellt val, skall fyllnadsval snarast förrättas. Utskottet sammanträder på dag och tid som ordförande bestämmer. Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. De ärenden som skall avgöras av kommunstyrelsen i dess helhet skall beredas av utskottet om beredning behövs. När ärendet beretts skall utskottet lägga fram förslag till beslut. Återrapportering till kommunstyrelsen sker genom protokoll. För utskotten gäller dessutom Ärende skall enbart beredas av ett utskott. Vid tveksamhet beslutar kommunstyrelsens ordförande om vilket utskott som skall bereda ärendet. Näringslivs- och planutskottet samt integrationsutskottet får enbart göra ekonomiska åtaganden inom ettårsbudgetens ram. Av kommunfullmäktige givna delegationer genom fastställda ekonomi- och personalstyrningsregler samt inköpsregler. För tjänstemannaorganisationen gäller även fastställda ekonomi- och personalstyrningsregler samt inköpsregler utan att detta för den skull särskilt angivits i anslutning till respektive utskotts delegationsordning. 4 (15) Fastställt av kommunfullmäktige

5 Finansutskottet Ledningsuppgifter Finansutskottet skall på kommunstyrelsens uppdrag biträda och bereda ärenden som ingår i kommunstyrelsens ledningsfunktion enligt följande: Den ekonomiska förvaltningen Arbeta med att effektivisera administrationen Utvecklingen av informationssystem, informationsteknologi (IT) och kommunikation Utveckling av den kommunala demokratin Långsiktig lokalförsörjning Kortsiktig lokalförsörjning med avseende på av kommunfullmäktige fastställd inriktning Underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom i den mån detta inte uppdragits åt annan nämnd Arbetsgivarfrågor med avseende på frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivaren och arbetstagaren samt lönepolitiken och lönebildningen Internationella frågor med särskild inriktning på EU frågor Inom föreskriven tid inge underlag till rambudgetbeslut respektive redogörelse för utskottets medelsförvaltning under förgående år Vara registreringsansvarig för de personregister som utskottet för i sin verksamhet och förfogar över Utse ombud att företräda utskottet vid domstol och inför andra myndigheter med behörighet som anges i 12 kap 14 rättegångsbalken Ansvara för vård och förvaring av verksamhetens arkivhandlingar enligt arkivlagen och kommunens arkivreglemente Besluta i frågor som rör tillämpningen av offentlighets- och sekretesslagen och 2 kap tryckfrihetsförordningen och med stöd därav meddelade författningar i frågor om handlingar som förvaras hos utskottet Ha ansvar för regelreformering och regelförenkling inom trafikområdets verksamhet Finansutskottet skall för kommunstyrelsens räkning följa hela den kommunala verksamheten och särskilt uppmärksamma: Socialtjänsten och verka för att socialtjänstlagens mål uppfylls Den kommunala hälso- och sjukvården och verka för en god kommunal hälso- och sjukvård Omsorgsverksamheten och verka för att gällande lagstiftning uppfylls Skolväsendet och verka för att skollagstiftningens mål uppfylls Fritids- och kulturpolitiken och verka för en god fritids- och kulturverksamhet i kommunen Arbetsmarknadsfrågor och vuxnas lärande samt flyktingfrågor Fastställt av kommunfullmäktige 5 (15)

6 Styrfunktion På kommunstyrelsens uppdrag biträda och bereda ärenden som ingår i kommunstyrelsens styrfunktion enligt följande: Leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och ramar för styrning av hela den kommunala verksamheten, göra framställningar i målfrågor som inte i lag är förbehållna annan nämnd Övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och ekonomiskt Tillse att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret Beredning av detaljbudgeten för kommunstyrelsens sektorer Utfärda anvisningar om tolkning och tillämpning av kommunfullmäktiges fastställda styrprinciper Reformering av styrelsens regelbestånd Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av betydelse för kommunen Kommunstyrelsens övriga verksamheter Finansutskottet skall på kommunstyrelsens uppdrag biträda och bereda ärenden som ingår i kommunstyrelsens övriga verksamheter enligt följande: Styrelsens handhavande av kommunens medelsförvaltning med utgångspunkt från av fullmäktige meddelade föreskrifter härför Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av förfallna fordringar. Förvaltning av kommunens fonderade pensionsmedel Handha egen stiftelseförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden 6 (15) Fastställt av kommunfullmäktige

7 Vidare ingår i finansutskottets uppgifter kommunstyrelsens handhavande av övrig ekonomisk förvaltning enligt följande: Tillse att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett Verka för enhetlighet och samordning av kommunens och de kommunala företagens upphandling även som att tillse att lagen om offentlig upphandling, inköpsanvisningar och riktlinjer följs och att ange mål för utveckling av kommunens materialadministrativa system (kommunens inköpsorgan) Fatta beslut och teckna avtal i för kommunen gemensamma inköpsfrågor I kommunstyrelsens övriga verksamheter har finansutskottet uppdrag att biträda och bereda ärenden i frågor som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare enligt följande: Med bindande verkan för kommunen, genom kollektivavtal, reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare Förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom vad gäller och 38 lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra nämnders verksamhetsområden samt handlägga frågor i enlighet med kommunens samverkansavtal Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare Besluta om stridåtgärd Kommunövergripande övertalighet Kommunens arbetsgivaransvar enligt arbetsmiljölagen Strategisk personalförsörjning Jämställdhetsfrågor Övrig förvaltning Finansutskottet skall på kommunstyrelsens uppdrag biträda och bereda ärenden som ingår i kommunstyrelsens övriga förvaltning enligt följande: Styrelsen i egenskap av arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd (regleras i eget reglemente) Styrelsen i egenskap av arkivmyndighet. Föreskrifter om arkivvården finns i arkivreglemente Fastställt av kommunfullmäktige 7 (15)

8 Styrelsen i egenskap av registreringsansvarig för de personregister som styrelsen använder i sin verksamhet och förfogar över Styrelsens ansvar för övergripande och strategisk säkerhetsplanering, riskhantering och beredskapsplanering Kommunens övergripande informationsverksamhet, den kommunala författningssamlingen samt kommunens anslagstavla De förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrig i övrigt som inte uppdragits åt annan nämnd eller utskott 1. Delegation för finansutskottet I enlighet med 6 kapitlet 33 kommunallagen och reglementet för kommunstyrelsen har styrelsen delegerat beslutanderätten till finansutskottet i nedan angivna ärendegrupper: 1.1 Ingående av borgensåtaganden för tillfälliga lån med en löptid understigande 1 år. 1.2 Placering av donationsmedel. 1.3 Utdelning från stiftelseförvaltning. 1.4 Avskrivning av osäkra fodringar. 1.5 Beslut om ianspråktagande av budgeterade investeringsmedel överstigande 15 gånger det vid varje tillfälle gällande prisbasbeloppet. 1.6 Försäkringsfrågor. 1.7 Fullgöra styrelsens uppgifter som inköpsorgan, varmed avses inköpsbeslut, antagande av leveransavtal och andra generella överenskommelser till ett värde överstigande 15 gånger det vid varje tillfälle gällande prisbasbeloppet. Finansutskottet får besluta om mindre justeringar i delegationsbestämmelserna för inköpsfrågor. 1.8 Exploatering, förvärv och avyttrande av fast egendom och byggnader på ofri grund till ett högsta belopp motsvarande 20 gånger det vid varje tillfälle gällande prisbasbeloppet. 1.9 Utfärdande av fullmakt för inköp av fast egendom vid offentlig auktion Tillämpning av taxa och allmänna bestämmelser för brukande av kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggningar, med undantag av taxan 9 och Bidrag till enskilda vägar, och övertagande av underhåll av enskilda vägar Pröva om bidrag skall utgå till egen vattenförsörjning utanför verksamhetsområdet för vatten Uthyrning av kommunens fastigheter Inhyrning av lokaler och andra utrymmen Projektering, reparationer, underhåll och rivning av kommunens fastigheter. 8 (15) Fastställt av kommunfullmäktige

9 1.16 Beslut om serveringstillstånd avseende nya ansökningar vid oenighet mellan näringslivsoch planutskottet och socialnämnden Ledningen av och beslut om kommunens insatser vid extraordinära händelser i fredstid och vid höjd beredskap Beslut om taxor enligt kommunfullmäktiges beslut Fastställande av interna priser. 2. Delegation till kommunstyrelsens ordförande (finansutskottets ordförande) 2.1 Upptagande av lån inom av kommunfullmäktige fastställd ram och placering av likvida medel i enlighet med fastställda riktlinjer för finansförvaltningen. 2.2 Representation och uppvaktningar. 2.3 Förtroendevaldas deltagande i kurser, konferenser etc. 2.4 Tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen och logotyp. 2.5 Utfärda fullmakt för ombud att föra kommunens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag. 2.6 Godkännande av lämnade säkerheter för åtagande gentemot kommunen. 2.7 Exploatering, förvärv och avyttrande av fast egendom och byggnader på ofri grund till ett högsta belopp motsvarande 3 gånger det vid varje tillfälle gällande prisbasbeloppet. 2.8 Beslut att avslå erbjudande och/eller förfrågan om förvärv av fast egendom. 2.9 Försäljning av småhustomter genom kommunens tomtkö, vilket även omfattar försäljning av tidigare utarrenderade fritidstomter Yttrande över ansökan enligt lagen om kameraövervakning Yttrande i, till kommunstyrelsen, remitterade ärenden av enklare slag Beslut om remisser och utredningar samt tillkallande av sakkunniga inom ramen för anslagna medel Beslut i brådskande ärenden (i första hand), kommunstyrelsens 1:e vice ordförande (i andra hand) eller till kommunstyrelsen 2:e vice ordförande (därefter). 3. Delegation till kommunstyrelsens ansvarige för arbetsgivarfrågor 3.1 Att med bindande verkan för kommunen, genom kollektivavtal, reglera frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 3.2 Att besluta i löne- och pensionsfrågor. 3.3 Att genomföra tvisteförhandlingar enligt MBL Fastställt av kommunfullmäktige 9 (15)

10 3.4 Att besluta om uppsägning av lokala kollektivavtal. 3.5 Att bevilja garantipensioner inom av kommunstyrelsen fastställda regler. 3.6 Att avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 3.7 Tolkning och tillämpning av reglemente för arvoden, rese- och traktamentsersättningar mm. vid fullgörande av kommunalt förtroendeuppdrag. Vidaredelegation är möjlig. 4. Delegation till djurskyddsman inom markavdelning 4.1 Beslut angående upplåtelse av jakt och förordning av jaktbevis å kommunens fastigheter. 5. Delegation till kommunstyrelsens ordförande 5.1 Yttrande angående antagande av hemvärnschef och hemvärnsmän. 6. Delegation till ekonomichef 6.1 Upptagande av lån av kommunfullmäktige fastställd ram och placering av likvida medel i enlighet med fastställda riktlinjer för finansförvaltningen som ersättare för kommunstyrelsens ordförande (se punkt 2.1). 6.2 Indrivning av fordringar, överenskommelse om betalning av fordringar samt antagande av ackord i enlighet med fastställda riktlinjer för kravhantering. 6.3 Utsträckning, nedsättning, dödande och relaxation av inteckningar samt utbyte av pantbrev samt därmed jämförliga åtgärder. 6.4 Avskrivning av fodringar som uppgår till högst 5 % av det vid varje tillfälle gällande prisbasbeloppet och som inte är av principiell karaktär. 6.5 Firmatecknare för vissa deklarationer och arbetsgivaruppgifter. Tekningsrätten omfattar Deklarationer avseende kommuners F-skatt (fastighets- respektive löneskatt), moms, personalskatt och arbetsgivaravgifter. Specifikation till uppgifter om fastighetsskatt skall undertecknas av ansvarig handläggare. Arbetsgivaravgifter för personalens sociala försäkringar som grundar sig på kollektivavtal, t.ex. trygghetsförsäkring, gruppsjukförsäkring, livförsäkring, pensionsförsäkring. Firmatecknare Ordinarie Ersättare Biträdande ekonomichef Ekonomichef och finanssamordnare 10 (15) Fastställt av kommunfullmäktige

11 7. Delegation till samhällsbyggandschef 7.1 Exploatering, förvärv och försäljning av fast egendom till ett högsta belopp motsvarande det vid varje tillfälle gällande prisbasbeloppet. 7.2 Beslut att belasta kommunen med, eller tillförsäkra kommunen rätt till servitut, ledningsrätt och nyttjanderätt, utom vad avser högspänningsledning och ytjordvärme. 7.3 Godkänna intrångs- och skadeersättning i samband med anläggningsarbeten till ett högsta belopp motsvarande det vid varje tillfälle gällande prisbasbeloppet. 7.4 Arrendering och utarrendering av fast egendom. 7.5 Fördelning av småhustomter samt småhus med bostadsrätt enligt gällande regler för tomtkön. 7.6 Beslut huruvida förvärvsprövning skall påkallas hos hyresnämnden vid överlåtelser av hyresfastigheter. 7.7 Anskaffningsbeslut upp till 15 gånger det vid varje tillfälle gällande prisbasbeloppet avseende bostads- och industriexploatering. 7.8 Att föra kommunens talan vid lantmäteriförrättningen och andra laga förrättningar. Samhällsbyggnadschefen medges möjlighet att vidaredelegera och Delegation till stadsmiljöansvarig 8.1 Igångsättningsbeslut för projekt upptagna i investeringsbudgeten upp till ett belopp av högst 15 prisbasbelopp. 8.2 Godkännande av utförda stadsmiljöprojekt enligt investeringsbudgeten. 8.3 Uppföljning och resultatanalys av stadsmiljöverksamheten. 9. Delegation till kommundirektör 9.1 Firmateckning vid EU-projekt. 9.2 Delegering av arbetsmiljöarbetsuppgifter. För vidaredelegering hänvisas till sidan 3 i "Mål och riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete i Borlänge kommun" 9.3 Avslag på begäran om utlämnande av handling (i första hand), chefen för nämndservice i andra hand) eller till kommunsekreterare (därefter). Fastställt av kommunfullmäktige 11 (15)

12 10. Delegation till sektorschef för verksamhetsstöd 10.1 Firmateckning vid externa avtal avseende posthantering och lönehantering. 11. Delegation till IT-chefen 11.1 Firmateckning vid externa avtal avseende teletjänster. 12. Delegation till delegat i trafikfrågor 12.1 Företräda finansutskottet i dess funktion som trafiknämnd med rätt att sätta annan i sitt ställe, vid förhandlingar, sammanträden, uppvaktningar och konferenser med myndigheter, företag och enskilda Utfärda lokala trafikföreskrifter enligt gällande trafiklagstiftning Att med uppmärksamhet följa trafikförhållandena inom kommunen samt verka för förbättrad trafiksäkerhet Att hos kommunstyrelsen eller annan nämnd anmäla sådana förhållanden, som kan anses kräva åtgärd för att öka trafiksäkerheten Att inom ramen för anvisade anslag svara för information i trafiksäkerhetsfrågor, anordna kurser och andra arrangemang för ökad trafiksäkerhet Att vara kommunens remissorgan i ärenden, som rör trafikregleringar, kollektivtrafik och trafiksäkerhetsfrågor i kommunen och där så påkallas medverka i den kommunala planeringen Att vara kommunal myndighet med rätt enligt gällande lagstiftning besluta om flyttning av fordon i vissa fall Att på vägar och gator utanför detaljplanelagt område där kommunen är vägens ägare avgöra om trafik med motordrivan fordon eller visst slag av sådana fordon får äga rum enligt 151 vägtrafikkungörelsen Att i övrigt fullgöra de ärenden som kommunstyrelsen överlämnar till delgat Beslut om remisser och utredningar samt tillkallande av sakkunniga inom ramen för anslagna medel. 12 (15) Fastställt av kommunfullmäktige

13 Näringslivs- och planutskottet Ledningsuppgifter Näringslivs- och planutskottet skall på kommunstyrelsens uppdrag biträda och bereda ärenden som ingår i kommunstyrelsens ledningsfunktion enligt följande: Den översiktliga planeringen av användning av mark, luft och vatten Mark- och bostadspolitiken och tillse att en tillfredställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas Energiplaneringen samt främja energihushållningen Strategiska frågor som rör sysselsättning och näringsliv och Borlänges långsiktiga utveckling Miljövårds- och naturvårdspolitiken och verka för en god miljö och en långsiktigt hållbar utveckling i kommunen (kommunens naturvårdsorgan) med ett särskilt ansvar för kommunens arbete för en långsiktigt hållbar utveckling Näringslivs- och planutskottet fullgör kommunstyrelsens uppgifter som trafiknämnd och de trafikuppgifter som avses i 1 lagen (1978:244) om nämnder för vissa trafikfrågor och svarar dessutom för det lokala trafiksäkerhetsarbetet inom kommunen. Vidare skall trafikutskottet bereda ärenden och biträda kommunstyrelsen i frågor som rör kollektivtrafiken. Övrig förvaltning På kommunstyrelsens uppdrag biträda och bereda ärenden som ingår i kommunstyrelsens övriga förvaltning enligt följande: Sysselsättnings- och näringslivsfrågor och ansvar för åtgärder för att allmänt och långsiktigt främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen. Bevakning av kommunens intressen i ärenden angående fastighetsbildning, fastighetsbestämning, planläggning och byggnadsväsen, gemensamhetsanläggningar och enskilda vägar samt i andra ärenden, som är jämförliga med dessa detta avser kommunen som myndighet. Frågor som rör kommunen som ägare av fastighet och som har ekonomiska konsekvenser handläggs av finansutskottet. Regionalpolitiska frågor. Långsiktig infrastrukturutveckling och därmed sammanhängande frågor. Jämställdhetsarbete med särskild inriktning på byggande av kontaktnät mellan företag och organisationer. Fastställt av kommunfullmäktige 13 (15)

14 1. Delegationsordning för näringslivs- och planutskottet I enlighet med 6 kapitlet 33 kommunallagen och reglementet för kommunstyrelsen har styrelsen delegerat beslutanderätten till näringslivs- och planutskottet i nedan angivna ärendegrupper. 1.1 Upplåtelse av fastighet för anläggande av högspänningsledning och ytjordvärme. 1.2 Att i kommunstyrelsens ställe tillstryka förslag till detaljplan som överensstämmer med en av kommunfullmäktige godkänd dispositionsplan eller som avser sådan ändring eller mindre utvidgning av detaljplan som icke innebär annan än i denna medgivna markanvändning. 1.3 Fastställande av gatunamn mm. på förslag av namnberedningen. 1.4 Beslut i ärenden avseende arbetet för en långsiktigt hållbar utveckling i kommunen, som inte är av principiell betydelse. 1.5 Yttranden och beslut i ärenden rörande planfrågor och annan markanvändning som inte är av stor principiell betydelse. 1.6 Yttranden till socialnämnden avseende nya tillstånd att servera alkoholdrycker till allmänheten. 1.7 Beslut om taxor enligt kommunfullmäktiges beslut (15) Fastställt av kommunfullmäktige

15 Integrationsutskottet Integrationsutskottet skall på kommunstyrelsens uppdrag biträda och bereda ärenden som ingår i kommunstyrelsens ledningsfunktion enligt följande: Utveckla och anpassa kommunen till den förändrade etniska och kulturella sammansättning av kommunmedborgare som äger rum över tid. Tillföra ett strategiskt integrationsperspektiv vid kommunal planering och utveckling. Leda och samordna utformning av övergripande mål för integrationen. Fastställa direktiv för genomförande av kommunövergripande projekt. Stödja, bevaka och följa upp aktiviteter och projekt med integrationsanknytning. Fastställt av kommunfullmäktige 15 (15)

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 69/2010 Utbytt den Sign 1:8 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling.

Delegationsordning. Kommunstyrelsen i Tingsryds kommun. Dokumentansvarig Kanslichef. Dokumenttyp Kommunal författningssamling. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Kanslichef Senast reviderad Kommunstyrelsen 2014-01-20, 10 Fastställd Kommunstyrelsen 2009-01-16, 5 Diarienummer 2008/546 002 Delegationsordning

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Måndag 25 oktober 2010, kl 18.30 Plats: B-salen, Medborgarhuset Park i Hjo Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

Kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunstyrelsens delegationsordning Kommunstyrelsens delegationsordning Bakgrund Kommunstyrelsens reglemente medger rätt att delegera beslut enl. 6 kap. 33 kommunallagen. Information om hantering av delegationsordningen Näringslivschefen

Läs mer

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11, 17 Antagen av kommunstyrelsen 2014-12-03, 733 6 Innehållsförteckning Allmänt om delegation 3 Kommunfullmäktige.

Läs mer

Delegationsordning för Kommunstyrelsen

Delegationsordning för Kommunstyrelsen Antagen av kommunstyrelsen 2015 01 02, 4. Dnr: KS 000016/2015 901 Senast reviderad av kommunstyrelsen 2015 07 13, 206 Delegationsordning för Kommunstyrelsen Allmänt om delegation Vad innebär delegation?

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1

Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Kommunstyrelsen 2013-02-06 1 Plats och tid Kommunhuset kl. 15.00 16.05 Beslutande Övriga deltagande Fredrik Nelander (S), ordförande Bengt-Åke Svensson (S) Alexandra Gustafsson (S) Yvonne Breman (S) Heidi

Läs mer

Landstingsfullmäktiges regler 2013. Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012

Landstingsfullmäktiges regler 2013. Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012 Landstingsfullmäktiges regler 2013 Förslag till landstingsstyrelsen 1 november 2012 Läsanvisning Det gemensamma regelverket inleds med de regler som har fastställts av landstingsfullmäktige den 21 22 november

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Reglemente för bygg- och trafiknämnden

Reglemente för bygg- och trafiknämnden Reglemente för bygg- och trafiknämnden Fastställt av kommunfullmäktige 18 maj 1995, 78 Reviderat av kommunfullmäktige 29 mars 2007, 54 3 september 2009, 134 23 februari 2012, 38 1(6) Reglemente för bygg-

Läs mer

Sala kommun Kommunal författningssamling

Sala kommun Kommunal författningssamling Sala kommun Kommunal författningssamling REGLEMENTE FÖR VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN KFS 074 revision 03 REGLEMENTE ANTAGEN: 2014-12-15 Gäller från och med: 2015-01-01 Ersätter: 431/2008,- 495/2007,- 369/2004,-

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Protokollsanteckning

Protokollsanteckning Protokollsanteckning Gällande ärende 4 Reglemente för Tekniska nämnden, vid sammanträdet den 5 februari 2015. Revidering av reglementen för Byggnadsnämnden och Tekniska nämnden Änr KS 2013/690 Avsikterna

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag

Ägardirektiv för Karlshamns kommuns helägda aktiebolag Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: lagakraftvunnet beslut Antagen: KF 70, 2014-05-05 och fastställt av respektive dotterbolags bolagsstämma 2014-05-21. Ersätter tidigare gällande

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:18 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Bygg- och miljönämndens reglemente Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer

EA 2015. Ekonomiadministrativa bestämmelser för statlig verksamhet 2015:18

EA 2015. Ekonomiadministrativa bestämmelser för statlig verksamhet 2015:18 EA 2015 Ekonomiadministrativa bestämmelser för statlig verksamhet 2015:18 ESV 2015:18 EA 2015 Ekonomiadministrativa bestämmelser för statlig verksamhet Bestämmelser om finansiering, betalnings- och räntefrågor,

Läs mer

Landstingsfullmäktiges regler 2008. Fastställda av landstingsfullmäktige den 19 december 2007

Landstingsfullmäktiges regler 2008. Fastställda av landstingsfullmäktige den 19 december 2007 Landstingsfullmäktiges regler 2008 Fastställda av landstingsfullmäktige den 19 december 2007 Förtroendemannaorganisation m m... 6 Arbetsordning för landstingsfullmäktige...6 Antalet ledamöter...6 Ordförande

Läs mer

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin

del Allmän kommun. i detta inom sitt rapportera om sin Författningssamling Antagen av kommunfullm mäktige 2014-12-15 32 Reglementee för kommunstyrelsen och kommun, allmän del nämnder i Sävsjö Allmän del Den allmänna delen kompletterar det nämnds- och styrelsespecifika

Läs mer

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222. Förbundsordning 2012-12-17 Förbundsordning för kommunalförbundet fjärde storstadsregionen KS-833/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 209 och Linköpings kommun 2012-12-11 222.

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2008-02-11 1 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 09.30 16.00. Beslutande Jerry Johansson (s), ordförande Lars Holmqvist (s) Karin Lindgren (s) Lotta

Läs mer

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen

Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Ola Johansson 2015-02-06 KS 2015/0104 Kommunfullmäktige Ägardirektiv 2015 för Kalmar Kommunbolag AB och de majoritetsägda dotterbolagen Förslag till

Läs mer

Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun

Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun Ägarpolicy för kommunägda bolag i Malung-Sälens kommun Fastställd av kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun den 25 mars 2013, 14. Tillämpning Föreliggande ägarpolicy är direkt och fullt tillämplig på

Läs mer

Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag

Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag Ägardirektiv för Ljungby kommuns aktiebolag Ljungby Holding AB, Ljungbybostäder AB, Ljungby Energi AB, Ljungby Energinät AB, Ljungby Utveckling AB Antagna av kommunfullmäktige 2013-03-19 30 Fastställda

Läs mer