REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN"

Transkript

1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf Giltighetstid Tills annat beslut fattas Uppföljningsdatum Senast Beteckning KS2014/ , Kategori Reglemente Ansvarig handläggare Sektorschef för samhälle och verksamhetsstöd Uppföljningsansvarig Kommunsekreterare KS

2 INLEDNING Huvudreglementet för innehåller bestämmelser som är gemensamma för kommunens nämnder inklusive kommunstyrelsen och i förekommande fall kommunens revisorer. Utöver bestämmelserna i huvudreglementet gäller följande reglemente för kommunstyrelsen: ANSVAR 1 Kommunstyrelsens ledningsfunktion Kommunstyrelsen: - är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan - har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning - leder och fastställer övergripande förutsättningar för planering och uppföljning av hela den kommunala verksamheten Kommunstyrelsen är tillika: - arbetslöshetsnämnd - ansvarig för lokalt säkerhets-, trygghets- och brottsförebyggande arbete - arkivmyndighet - trafiknämnd - räddningsnämnd 2 Kommunstyrelsens styrfunktion Mål, åtaganden och indikatorer: - föreslå och utvärdera finansiella och övergripande mål för den kommunala verksamheten - processmål och indikatorer för hela den kommunala verksamheten - åtaganden och indikatorer för kommunstyrelsens verksamhetsområde 3 Övrig verksamhet Ekonomi: - omhänderta kommunens medelsförvaltning innefattande placering och upplåning av medel. I uppgiften ingår även att bevaka att kommunens inkomster flyter in och att betalningar görs i tid samt att vidta nödvändiga åtgärder för indrivning av förfallna betalningar - vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige har fastställt med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige angett, samt att ingå borgen till stöd för bostadsförsörjningen - besluta om inköp och försäljning av värdepapper - utfärda bestämmelser angående utanordnings- och attesträtt - ha hand om den ekonomiska förvaltningen av kommunens stiftelser - kommunstyrelsen ska regelbundet rapportera till fullmäktige hur alla kommunens verksamheter utvecklas samt den ekonomiska ställningen under budgetåret

3 Mark- och översiktsplanering - övergripande markfrågor - översiktsplanering - samordning av infrastruktur - köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, expropriation eller inlösen med stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel samt upplåta tomträtt inom av fullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt - ärenden enligt lagen om förvärv av hyresfastighet med mera som inte avser utövande av förköpsrätt vid aktieöverlåtelse - mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredställande markberedskap upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggande främjas Näringsliv - vara kommunens näringspolitiska organ och verka för ett bra näringslivsklimat - landsbygdsutveckling Information - samordning av samhällsinformation och strategisk information - marknadsföring IT - samordning av övergripande IT-frågor Hållbar utveckling - naturvårdsfrågor - samordning av folkhälsofrågor - samordning av demokrati, trygghets- och mångfaldsfrågor - samordning av ekologiskt hållbart miljöarbete - energiplanering samt främja energihushållningen inom kommunen - svara för kommunens energi- och klimatrådgivning Tillväxt, omvärld och integration - samordning av regionala frågor och påverkan på den regionala utvecklingen - samordning av tillväxtfrågor - samordning av internationella frågor och övergripande integrationsfrågor Kommunala bolag, föreningar och stiftelser - samordna och bevaka kommunens koncernfrågor och bolagsverksamhet - bevaka kommunens rätt och intressen i bolag, föreningar och stiftelser där kommunen är delägare eller annars har intresse i - utarbeta instruktioner till kommunens ombud till årsstämmor, föreningsstämmor och dylikt Anställnings- och lönemyndighet - kommunstyrelsen är anställningsmyndighet med personal- och arbetsgivaransvar - kommunstyrelsen utgör kommunens lönemyndighet

4 Åtgärder inför extraordinära händelser - samordnar kommunens uppgifter inför extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap - geografiskt områdesansvar enligt lag (2006:544) om kommuners och landsting åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 4 Annan övrig verksamhet - turismfrågor och turistbyråns verksamhet - kostproduktion - konsumentverksamhet - Geografiskt informationssystem (GIS-verksamhet) - kommunens anslagstavla (enligt kommunallagen kap 5 62) - utfärdande av fullmakt och bevakande kommunens särart inför domstolar och andra myndigheter samt företräda kommunen vid förrättningar av olika slag - yttranden som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av principiell betydelse för den kommunala självstyrelsen. Kommunstyrelsen får också besluta i sistnämnda slag om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie sammanträde med fullmäktige - yttranden över ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning - avge yttrande angående antagande av hemvärnsman - beslut i ärenden angående det heraldiska (kommunala) vapnet - förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte har uppdragits åt annan nämnd 5 Gator, vägar, parker, anläggningar, fastigheter med mera Kommunstyrelsen fullgör kommunens uppgifter inom följande områden i miljöbalken och dess följdlagstiftning vad avser följande: - gaturenhållning och för renhållning i övrigt utomhus som ankommer på kommunen enligt lagen om särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning - frågor om dispens från skyldighet att svara för gångbanerenhållning som kan ha ålagts fastighetsinnehavare - initiera och bereda ärenden om inrättande av skyddsområden som är påkallade enligt 7 kap. miljöbalken, samt ansvar för förvaltning av sådana områden i den mån uppgiften inte lagts på annan - ansvarar för drift, underhåll samt byggande av kommunens gator och vägar, lekplatser, parker och grönområden - förvaltning av kommunens fastigheter, såväl bebyggda som obebyggda. Ansvara för och förvalta lokaler som kommunen förhyr. Svara för om- och nybyggnad av kommunens fastigheter samt byggnadsåtgärder som enligt hyresavtal åvilar kommunen som hyresgäst i förhyrda lokaler - lokalförsörjning vid inhyrning av lokaler ska samråd ske med den sektor som ska bedriva verksamhet i lokalerna - kommunens mark- och exploateringsfrågor - utarrendering av kommunens mark och uthyrning av bostäder och lokaler i kommunens fastigheter, såvitt gäller upplåtelse för en tid av fem år i sänder - förhyrning av lokaler för kommunal verksamhet för en tid av höst fem år i sänder - försäljning av småhustomter till ett av kommunfullmäktige fastställt pris - upplåtelse av allmän plats för särskilda ändamål - upprätthållande av kommunens totala försäkringsskydd

5 - ansvara för myndighetsutövningen enligt ordningslagen och lokala ordningsföreskrifter - besluta om lokala trafikföreskrifter i kommunen - kommunens uppgifter enligt lag om skydd mot olyckor och räddningstjänstlagen. Undantaget är de delar som avser att brandsyn och sotning genomförs regelbundet, vilket är plan- och miljönämndens ansvar - ansvara för kommunens uppgifter inom bostadsförsörjningens område (såsom bostadsförsörjningsprogram) 6 Kommunstyrelsens ordförande Det är kommunstyrelsens ordförandes uppgift att: - närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndsorganisation - med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor - främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder - representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om inte kommunstyrelsen i särskilt fall bestämt annat

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-21 Reglemente för kommunstyrelsen Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentinformation - Dokumentnamn Reglemente för kommunstyrelsen

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER

KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER MÖNSTERÅS KOMMUN 1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Ledningsfunktionen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Ant. KF 2011-06-13, 56 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. KOMMUNSTYRELSENS ÖVERGRIPANDE UPPGIFTER Ledningsfunktionen

Läs mer

1. Kommunstyrelsens verksamhetsområde

1. Kommunstyrelsens verksamhetsområde 1(17) Reglemente för kommunstyrelsen För kommunstyrelsen och dess verksamhet ska följande gälla i anslutning till kommunallagen och föreskrift i annan berörd speciallagstiftning. 1. Kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN OCH DESS UTSKOTT

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN OCH DESS UTSKOTT B1 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN OCH DESS UTSKOTT Antaget av kommunfullmäktige 1991-12-09, 272 Reviderat av kommunfullmäktige 1993-05-10, 128 Reviderat av kommunfullmäktige 1993-12-06, 291 Reviderat av

Läs mer

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer

Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens utskott Instruktion och delegationer Kommunfullmäktige 2010-12-16, 137 Innehållsförteckning Instruktion för kommunstyrelsens utskott...3 Finansutskottet...5 Ledningsuppgifter...

Läs mer

att leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin och utvecklingen av brukarinflytandet,

att leda och samordna utvecklingen av den kommunala demokratin och utvecklingen av brukarinflytandet, REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I LUND Antaget av kommunfullmäktige den 9 december 1999, 173. Ändrat av kommunfullmäktige den 27 februari 2003, 17, den 15 december 2005, 154, den 31 januari 2007, 9, den

Läs mer

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa kommunstyrelsens reglemente ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa kommunstyrelsens reglemente ... Beslutat av: Kommunfullmäktige modell plan policy regel kommunstyrelsens reglemente program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2015-05-18 87 Ansvarig: Kommunchef

Läs mer

Bilaga 9 KomTlllnfu1lmäktige 2014-12-18 53 sid l (12) REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I STORFORS KOMMUN 2015-01-01

Bilaga 9 KomTlllnfu1lmäktige 2014-12-18 53 sid l (12) REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN I STORFORS KOMMUN 2015-01-01 J l Bilaga 9 KomTlllnfu1lmäktige 2014-12-18 53 sid l (12) REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN STORFORS KOMMUN 2015-01-01. 1 ...! ~.. Kommunstyrelsens ansvar Övergripande ledning och styrning l Kommunstyrelsen

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen Utöver vad som föreskrivs i lagar, förordningar och statliga myndigheters föreskrifter gäller för kommunstyrelsen bestämmelserna i detta reglemente. Begreppet nämnd innefattar

Läs mer

Reglemente. Tekniska nämden

Reglemente. Tekniska nämden Reglemente Tekniska nämden Hudiksvalls kommun 2010 Reglemente för tekniska nämnden Utöver vad kommunallagen säger om nämnder i 6 kap skall följande gälla för Hudiksvalls kommuns tekniska nämnd Verksamhetsområden

Läs mer

Kommunstyrelsens delegeringsordning fastställd av kommunstyrelsen 2010-10-05, 188.

Kommunstyrelsens delegeringsordning fastställd av kommunstyrelsen 2010-10-05, 188. ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 1 (14) Kommunstyrelsens delegeringsordning fastställd av kommunstyrelsen 2010-10-05, 188. Ändringar har skett 2012-04-03 ks 65 och 85; 2012-10-09 ks 192; 2012-10-16 ks

Läs mer

Kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktiges sammanträde Sida 1 Kallelse och ärendelista till Kommunfullmäktiges sammanträde Tid: Måndag 25 oktober 2010, kl 18.30 Plats: B-salen, Medborgarhuset Park i Hjo Ledamot som är förhindrad att delta vid sammanträdet

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Reglemente. För kommunstyrelse och nämnder i Tingsryds kommun

Reglemente. För kommunstyrelse och nämnder i Tingsryds kommun Garo Lorfalk 0477-441 13 garo.lorfalk@tingsryd.se 2014-11-21 1(1) Kommunstyrelsens arbetsutskott Ändring i kommunfullmäktiges reglemente för styrelse och nämnder Bakgrund och ärendebeskrivning Undertecknad

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:18 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Bygg- och miljönämndens reglemente Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet)

Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) 1(5) Antagen av kommunfullmäktige 2014 12 17, 213. Dnr: KS 1632/14 901 Gäller fr.o.m. den 1 januari 2015 Reglemente för Myndighetsnämnden (miljö, bygg, säkerhet) Utöver det som föreskrivs i kommunallagen

Läs mer

Översyn av ansvaret för mark, byggnader och anläggningar Remiss

Översyn av ansvaret för mark, byggnader och anläggningar Remiss 2012-05-21 1 (16) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/41-003 Kommunstyrelsen Översyn av ansvaret för mark, byggnader och anläggningar Remiss Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Kommunstyrelsens delegeringsordning. Antagen av kommunstyrelsen 5 april 2012, 138

Kommunstyrelsens delegeringsordning. Antagen av kommunstyrelsen 5 april 2012, 138 Kommunstyrelsens delegeringsordning Antagen av kommunstyrelsen 5 april 2012, 138 Delegering av beslutanderätt inom nämnd (6 kap 33-38 kommunallagen) 1. Vad innebär delegering? Delegering enligt kommunallagen

Läs mer

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens delegationsordning Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11, 17 Antagen av kommunstyrelsen 2014-12-03, 733 6 Innehållsförteckning Allmänt om delegation 3 Kommunfullmäktige.

Läs mer

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB

Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB KARLSTADS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) Beslutad av: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2014-12-18 Ersätter: 2011-12-15 Gäller fr o m: 2015-04-21 Ägardirektiv för Karlstads Stadshus AB Ägardirektiv för

Läs mer

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (40)

Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (40) Svedala Kommuns 4:08 Författningssamling 1 (40) antagen av kommunstyrelsen 2005-09-28, 171, med ändring Gäller från 2006-12-20, 269, 2007-09-26, 203, 2008-08-27, 176 2005-10-01 1 Med de förbehåll, som

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen. Kinda kommun

Delegationsordning. för. Kommunstyrelsen. Kinda kommun Delegationsordning för Kommunstyrelsen i Kinda kommun Antagen av kommunstyrelsen 2010-10-04 116 Innehåll Allmänt om delegationsbeslut 3 Vidaredelegering och anmälan.. 3 Rätt att besluta.. 3 Anmälan av

Läs mer

Protokollsanteckning

Protokollsanteckning Protokollsanteckning Gällande ärende 4 Reglemente för Tekniska nämnden, vid sammanträdet den 5 februari 2015. Revidering av reglementen för Byggnadsnämnden och Tekniska nämnden Änr KS 2013/690 Avsikterna

Läs mer