Gymnasieorganisationen 2016/2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gymnasieorganisationen 2016/2017"

Transkript

1 1(9) Tjänsteskrivelse Diarienummer: UAN 2015/0201 Version: 1.0 Beslutsorgan: UAN Halmstad Utbildning Jörgen Krantz, Cecilia Hågemark E-post: Telefon: , Gymnasieorganisationen 2016/2017 Förslag till beslut Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att inför läsåret 2016/2017: 1. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att inför läsåret 2016/2017 erbjuda Samhällsvetenskapsprogrammets tre inriktningar samt Ekonomiprogrammet för NIU elever på Sannarpsgymnasiet. 2. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att inför läsåret 2016/2017 inom gymnasiesärskolan erbjuda Programmet för administration, handel och varuhantering, Programmet för hotell, restaurang och bageri, Programmet för hälsa, vård och omsorg. 3. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att inför läsåret 2016/2017 erbjuda lärlingsutbildning inom ovanstående gymnasiesärskoleprogram. 4. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att inför läsåret 2016/2017 erbjuda gymnasiesärskolans individuella program på Sannarps- och Sturegymnasiet. 5. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att inför läsåret 2016/2017 flytta gymnasiesärskolans individuella program från Kattegattgymnasiet till Sturegymnasiet. 6. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att inför läsåret 2016/2017 erbjuda Introduktionsprogrammet på Kattegatt-, Sannarps-, och Sturegymnasiet med koppling till samtliga program. 7. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att inför läsåret 2016/2017 erbjuda en preliminär gymnasieorganisation för läsåret 2016/2017 enligt bilaga 1, Preliminär gymnasieorganisation läsåret 2016/2017(daterad ) 1

2 Sammanfattning Kommunen är, enligt Skollagen, skyldig att erbjuda utbildning på nationella program för samtliga elever i kommunen som lämnar grundskolan och som är behöriga att söka till gymnasiet. Kommunen ska erbjuda ett allsidigt urval av nationella program, anpassa antalet platser på program och inriktningar med hänsyn till elevernas önskemål. Elevunderlaget för gymnasiesärskolan minskar från dagens ca 80 elever till ca 50 elever 2017 vilket leder till att gymnasiesärskolans organisation och programutbud anpassas efter de förändrade ekonomiska förutsättningar som ett minskat elevunderlag innebär. De program som föreslås är: Programmet för administration, handel och varuhantering på Sturegymnasiet Programmet för hotell, restaurang och bageri på Sturegymnasiet Programmet för hälsa, vård och omsorg på Sannarpsgymnasiet samt lärlingsutbildning inom ovanstående program Gymnasiesärskolans individuella program på Sturegymnasiet och Sannarpsgymnasiet Mot bakgrund av det minskade elevunderlaget för gymnasiesärskolan föreslås också att gymnasiesärskolan koncentreras till två skolor, nämligen Sannarpsgymnasiet och Sturegymnasiet. Förslaget innebär att gymnasiesärskolans målgrupp erbjuds ett mer begränsat urval av program. Genom att utnyttja möjligheterna till flexibilitet inom och mellan programmen, samt genom att erbjuda lärlingsutbildning som ett komplement, skapas ändå förutsättningar för att skräddarsy en utbildning utifrån varje elevs behov och önskemål. Halmstad Gymnasieskola föreslås inför läsåret 2016/2017 erbjuda 15 nationella program samt International Baccalaureate. Hantverksprogrammet, Humansistiska programmet och Naturbruksprogrammet erbjuds inom samverkansavtal med Region Halland. Programmen finns dessutom i olika omfattning vid de fristående gymnasieskolorna. Ekonomiprogrammet erbjuds på Sannarpsgymnasiet from 2016 men då endast för elever som samtidigt blir antagna inom Nationell idrottsutbildning, NIU. Samhällsvetenskapsprogrammets samtliga inriktningar erbjuds på Sannarpsgymnasiet vilket gör att from 2016 erbjuds programmet inte på Sturegymnasiet. Den preliminära gymnasieorganisationen för Halmstad Gymnasieskola läsåret 2016/2017 föreslås bli 1033 platser. 2

3 Ärendet Bakgrund Kommunen är, enligt Skollagen, skyldig att erbjuda utbildning på nationella program för samtliga elever i kommunen som lämnar grundskolan och som är behöriga att söka till gymnasiet. Kommunen ska erbjuda ett allsidigt urval av nationella program, anpassa antalet platser på program och inriktningar med hänsyn till elevernas önskemål. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens mål är att elever som söker till Halmstad Gymnasieskola och som är behöriga i så stor utsträckning som möjligt skall beredas plats efter önskemål på något av de nationella programmen som Halmstad Gymnasieskola erbjuder. Obehöriga elever erbjuds plats inom Introduktionsprogrammet vilka kopplas till motsvarande nationellt program. Elevunderlaget för gymnasiesärskolan minskar. Antalet elever som är inskrivna i gymnasiesärskolan vårterminen 2015 är ca kommer den siffran att vara ca 50. Det finns därför anledning att utreda gymnasiesärskolans organisation och det antal program som kommunen erbjuder. Varje elev som tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan har enligt skollagen (2012:109) rätt till utbildning av god kvalitet, ett urval av nationella program som är allsidigt samt en utbildning som så långt det är möjligt anpassas till elevens önskemål. Samtidigt måste gymnasiesärskolans organisation och programutbud anpassas efter de förändrade ekonomiska förutsättningar som ett minskat elevunderlag innebär. Även gymnasiesärskolans lokaler behöver ses över för att säkerställa ett kostnadseffektivt resursutnyttjande. Gymnasiesärskolan behöver också bli mer flexibel när det gäller organisation och samverkansformer. Ett av syftena med gymnasiesärskolereformen 2013 var att skapa ett större utrymme för flexibilitet för att möta varje elevs behov och förutsättningar. Bestämmelserna i den nya skollagen och förordningen gör det därför möjligt för elever som är inskrivna i gymnasiesärskolan att få sin utbildning, eller delar av den, i gymnasieskolan om de så önskar. Inom gymnasiesärskolan kan en elev på ett nationellt program också läsa ämnesområden från de individuella programmen. En elev på ett individuellt program kan på motsvarande sätt läsa kurser från ett nationellt program. Det är av största vikt att de möjligheter som finns att skräddarsy en utbildning för varje elev som motsvarar elevens intressen och förutsättningar verkligen utnyttjas fullt ut. Genom att elever från gymnasiesärskolan kan läsa kurser på de treåriga programmen i gymnasieskolan skapas också möjligheter till möten och samarbete över skolformsgränserna vilket i sin tur bidrar till en ökad känsla av inkludering, gemenskap och samhörighet. För att kravet på ett allsidigt utbud av program som motsvarar elevernas önskemål ska kunna förenas med en för kommunen rimlig kostnadsnivå krävs också att de nationella programmen i gymnasiesärskolan samläser i de kurser där detta är möjligt. Det gäller t.ex. samtliga gymnasiegemensamma ämnen samt programfördjupningskurser, programgemensamma kurser som finns på mer än ett program samt kurser inom ramen för det individuella valet. Lärlingsutbildning kan på motsvarande sätt integreras med de nationella programmen i gymnasiesärskolan. 3

4 Analys, förslag och motivering Gymnasiesärskolan Elevunderlaget för gymnasiesärskolan minskar. Antalet elever som är inskrivna i gymnasiesärskolan vårterminen 2015 är ca kommer den siffran att vara ca 50. Det finns därför anledning att utreda gymnasiesärskolans organisation och det antal program som kommunen erbjuder. Varje elev som tillhör målgruppen för gymnasiesärskolan har enligt skollagen (2012:109) rätt till utbildning av god kvalitet, ett urval av nationella program som är allsidigt samt en utbildning som så långt det är möjligt anpassas till elevens önskemål. Samtidigt måste gymnasiesärskolans organisation och programutbud anpassas efter de förändrade ekonomiska förutsättningar som ett minskat elevunderlag innebär. Även gymnasiesärskolans lokaler behöver ses över för att säkerställa ett kostnadseffektivt resursutnyttjande. Gymnasiesärskolan behöver också bli mer flexibel när det gäller organisation och samverkansformer. Ett av syftena med gymnasiesärskolereformen 2013 var att skapa ett större utrymme för flexibilitet för att möta varje elevs behov och förutsättningar. Bestämmelserna i den nya skollagen och förordningen gör det därför möjligt för elever som är inskrivna i gymnasiesärskolan att få sin utbildning, eller delar av den, i gymnasieskolan om de så önskar. Inom gymnasiesärskolan kan en elev på ett nationellt program också läsa ämnesområden från de individuella programmen. En elev på ett individuellt program kan på motsvarande sätt läsa kurser från ett nationellt program. Det är av största vikt att de möjligheter som finns att skräddarsy en utbildning för varje elev som motsvarar elevens intressen och förutsättningar verkligen utnyttjas fullt ut. Genom att elever från gymnasiesärskolan kan läsa kurser på de treåriga programmen i gymnasieskolan skapas också möjligheter till möten och samarbete över skolformsgränserna vilket i sin tur bidrar till en ökad känsla av inkludering, gemenskap och samhörighet. För att kravet på ett allsidigt utbud av program som motsvarar elevernas önskemål ska kunna förenas med en för kommunen rimlig kostnadsnivå krävs också att de nationella programmen i gymnasiesärskolan samläser i de kurser där detta är möjligt. Det gäller t.ex. samtliga gymnasiegemensamma ämnen samt programfördjupningskurser, programgemensamma kurser som finns på mer än ett program samt kurser inom ramen för det individuella valet. Lärlingsutbildning kan på motsvarande sätt integreras med de nationella programmen i gymnasiesärskolan. Mot bakgrund av att elevunderlaget för gymnasiesärskolan minskar föreslås en minskning av antalet program som erbjuds inom gymnasiesärskolan i Halmstads kommun. I nuläget erbjuds fyra nationella program. Enligt förslaget kommer kommunen inför läsåret istället erbjuda tre program. De program som föreslås är: Programmet för administration, handel och varuhantering på Sturegymnasiet Programmet för hotell, restaurang och bageri på Sturegymnasiet Programmet för hälsa, vård och omsorg på Sannarpsgymnasiet Därutöver föreslås: Lärlingsutbildning inom ovanstående program samt 4

5 Gymnasiesärskolans individuella program på Sturegymnasiet och Sannarpsgymnasiet De program som föreslås har valts ut med utgångspunkt från följande kriterier: Yrkesutgångar Programmen ska erbjuda yrkesutgångar som motsvarar det lokala näringslivets behov av personalförsörjning. Därigenom skapas förutsättningar för anställning/sysselsättning för målgruppen. Allsidigt urval Kommunens erbjudande om utbildning i gymnasiesärskolan ska omfatta ett allsidigt urval av nationella program. Sökstatistik Det urval av program som kommunen väljer att erbjuda ska i möjligaste mån motsvara elevernas önskemål. Därför är statistik över vilka programval elever gjort tidigare år ett viktigt kriterium. Tillgång till APL-platser Kvalitet i utbildningen förutsätter en säker tillgång till APL-platser av god kvalitet. Därför är tillgången till APL-platser ett viktigt kriterium när det gäller val av program. Kostnadseffektivisering ett minskat elevunderlag gör möjligheten att kostnadseffektivisera utbildningen genom samläsning över programgränserna till ett viktigt kriterium. Mot bakgrund av det minskade elevunderlaget för gymnasiesärskolan föreslås också att gymnasiesärskolan koncentreras till två skolor, nämligen Sannarpsgymnasiet och Sturegymnasiet. Motiveringen är att utbildningarna kan bedrivas effektivare om de koncentreras till två skolor genom de möjligheter till samläsning över programgränserna som då uppstår. Ett ytterligare argument är att Sturegymnasiet kommer att ha utrymme för gymnasiesärskolan i befintliga lokaler vilket innebär att kommunen slipper kostnaden för tillfälliga lokaler på Kattegattgymnasiet. Gymnasieskolans program Platser Administration, handel och varudistribution 3 Hotell, restaurang och bageri 3 Hälsa, vård och omsorg 3 Individuella program 5 Antalet platser per program anpassas i största mån utifrån hur eleverna söker. Dimensionering och antalet 16-åringar Antalet 16-åringar folkbokförda i Halmstads Kommun som förväntas söka till gymnasieskolan hösten 2016 är 968 vilket kan jämföras med siffran 943 för innevarande år. Organisationen behöver dessutom kunna ta emot ytterligare ca 19 % för sökande från andra kommuner. Av de folkbokförda 16-åringarna i Halmstad förväntas ca 24 % söka till utbildningar hos andra huvudmän. 5

6 Sedan Gy 11 reformen infördes har fem antagningsomgångar skett. Ett antal program har haft ett varierande antal sökande. Det har också utkristalliserat sig inom vilka branscher och program som lärlingsutbildningen fungerar. Det handlar om olika branschers möjlighet att under en lång tid och med ett stort ansvar ta emot lärlingar inom de olika programmen. Den preliminära gymnasieorganisationen för Halmstad Gymnasieskola läsåret 2016/2017 föreslås bli 1033 platser. Halmstad Gymnasieskola föreslås inför läsåret 2016/2017 erbjuda 15 nationella program samt International Baccalaureate. Hantverksprogrammet, Humansistiska programmet och Naturbruksprogrammet erbjuds inom samverkansavtal med Region Halland. Programmen finns dessutom i olika omfattning vid de fristående gymnasieskolorna. De inriktningar som föreslås erbjudas på de nationella programmen inom Halmstad Gymnasieskola är följande: Program Inriktningar Organisation Barn- och fritidsprogrammet Fritid och hälsa 36 Pedagogiskt arbete Socialt arbete Bygg- och anläggningsprogrammet Anläggningsfordon 64 Husbyggnad Mark och anläggning Måleri Plåtslageri Ekonomiprogrammet Ekonomi 90 Juridik El- och energiprogrammet Elteknik 32 Estetiska programmet Fordons- och transportprogrammet Handels- och administrationsprogrammet Bild 105 Dans Estetik och media Musik Musik Spets Teater Godshantering 32 Lastbil och mobila maskiner Personbil Transporter Handel och service 34 Hotell- och turismprogrammet Hotell och konferens 32 Turism och resor Industritekniska programmet Produkt och maskinteknik 16 Svetsteknik International Baccalaureate 30 6

7 Naturvetenskapsprogrammet Restaurang- och livsmedelsprogrammet Naturvetenskap Naturvetenskap och samhälle Kök och servering Bageri och konditori Samhällsvetenskapsprogrammet Beteendevetenskap 150 Medier, information och kommunikationsteknik Samhällsvetenskap Teknikprogrammet Design och produktutveckling 60 Informations- och medieteknik Produktionsteknik Samhällsbyggande och miljö Teknikvetenskap Vvs- och fastighetsprogrammet Kyl- och värmepumpsteknik 16 Vvs Vård- och omsorgsprogrammet Inga nationella inriktningar Barn- och fritidsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet och Vård- och omsorgsprogrammet erbjuds även som lärlingsutbildning. Inriktning Bageri och konditori på Restaurang- och livsmedelsprogrammet erbjuds endast i lärlingsform. Ekonomiprogrammet erbjuds på Sannarpsgymnasiet from 2016 men då endast för elever som samtidigt blir antagna inom Nationell idrottsutbildning, NIU. Till antagning 2015 erbjöds elever som valt Ekonomiprogrammet på Kattegatt att kombinera sina studier med NIU på Sannarp. Det har visat sig att planering av schema, transporter och kombinationen att läsa på två skolor varit svår att lösa samt att det inte lockat elever. För att öka idrottsintresserade elevers, NIU uttagna, programutbud bör Ekonomiprogrammet erbjudas på Sannarpsgymnasiet El- och energiprogrammet erbjuder endast en inriktning, Elteknik. Innehållet i de båda övriga, Automation och Dator och kommunikationsteknik, erbjuds som kurser inom programfördjupning och individuellt val vilket leder till att alla elever som läser programmet får grundläggande elbehörighet. Samhällsvetenskapsprogrammets samtliga inriktningar erbjuds på Sannarpsgymnasiet vilket gör att from 2016 erbjuds programmet inte på Sturegymnasiet. Introduktionsprogrammet Introduktionsprogrammen inrättades i samband med Gy-11. Dessa är utbildningsvägar för elever som inte är behöriga för att läsa ett nationellt program inom gymnasieskolan. Introduktionsprogrammen(IM) är: Preparandutbildning(IMPRE) Programinriktat individuellt val(impro) Yrkesintroduktion(IMYRK) Individuellt alternativ(imia) 7

8 Språkintroduktion(IMSPR) Den nya organisationen som startar hösten 2015 förväntas tillmötesgå elevernas förväntningar och förstahandsval i större utsträckning än tidigare. En organisation med tydliga utbildningsvägar inom IM där yrkeskunskaper prioriteras främjar en anställningsbarhet. IM föreslås på de tre enheterna med koppling till samtliga program där antalet platser i största mån sätts utifrån elevernas önskemål. Konsekvenser Gymnasieorganisation kan komma att behöva revideras efter gymnasieval och inför slutlig gymnasieorganisation maj/juni Förslaget innebär att gymnasiesärskolans målgrupp erbjuds ett mer begränsat urval av program. Genom att utnyttja möjligheterna till flexibilitet inom och mellan programmen, samt genom att erbjuda lärlingsutbildning som ett komplement, skapas ändå förutsättningar för att skräddarsy en utbildning utifrån varje elevs behov och önskemål. Ärendets beredning Inom kommunen Rektor med samordningsansvar för gymnasiesärskolan har utrett och berett ärendet kring särskolan. Under utredningen har samordnaren fört dialog med lärare på de olika programmen inom gymnasiesärskolan, rektor för gymnasiesärskolan på Sturegymnasiet samt rektor för lärlingsutbildningen i Halmstads kommun. I övrigt har verksamhetsutvecklare inom förvaltningen i dialog med berörda rektorer och gymnasiechefer berett ärendet. Andra grupper - Fackliga organisationer Ärendet samverkas i HUKSAM Lista över bilagor 1 Preliminär gymnasieorganisation läsåret 2016/2017(daterad ) För Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen 8

9 Ann-Sofie Hammargren Sjöholm Förvaltningschef 9

10 Läsåret 2016/ Halmstad Gymnasieskola, program och inriktningar, preliminär organisation lå 16/17 Program Skola Inriktning Platser Per skola/inr Tot Barn- och fritids Sannarps Fritid och hälsa programmet 1 gymnasiet Pedagogiskt arbete Socialt arbete IMPREBF IMPROBF 3 IMYRKBF 3 Sture Pedagogiskt arbete, lärling 6 gymansiet Bygg- och anläggnings Kattegatt Anläggningsfordon programmet gymnasiet Husbyggnad Mark och anläggning Måleri Plåtslageri IMPREBA IMPROBA 3 IMYRKBA 3 Ekonomi Kattegatt Ekonomi programmet gymnasiet Juridik IMPREEK El- och energi Kattegatt Elteknik programmet gymnasiet IMPREEE Estetiska Sture Bild och formgivning programmet gymnasiet Dans 15 Estetik och media 30 Musik 20 Musik, Spets 10 Teater 15 IMPREES Fordons- och transport Kattegatt Godshantering programmet gymnasiet Lastbil och mobila maskiner Personbil Transport IMPREFT IMPROFT 3 IMYRKFT 3 Handels- och administrations Sture Handel och service programmet 1 gymnasiet Lärling 4 IMPREHA IMPROHA 3 IMYRKHA 3 Hotell- och turism Sture Hotell och konferens programmet 1 gymnasiet Turism och resor Lärling 2 IMPREHT Industritekniska Kattegatt Produkt och maskinteknik programmet gymnasiet Svetsteknik IMPREIN IMPROIN 3 IMYRKIN 3 International Sannarps Baccalaureate gymnasiet 1 Lärlingsutbildning erbjuds 2 Utbildningen sker enbart i lärlingsform 1

11 Läsåret 2016/ Halmstad Gymnasieskola, program och inriktningar, preliminär organisation Program Skola Inriktning Platser Per skola/inr Tot Naturvetenskaps Kattegatt Naturvetenskap programmet gymnasiet Naturvetenskap och samhälle IMPRENA Sannarps Naturvetenskap 60 gymnasiet Naturvetenskap Profil Europa Naturvetenskap och samhälle IMPRENA Restaurang- och livsmedels Sture Kök och servering programmet 1 gymnasiet Kök och servering, lärling 3 Bageri och konditori 2, lärling 3 IMPRERL IMPRORL 3 IMYRKRL 3 Samhällsvetenskaps Sannarps Beteendevetenskap programmet gymnasiet Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap Samhällsvetenskap Profil Europa IMPRESA Teknik Kattegatt Design och produktutveckling programmet gymnasiet Informations- och medieteknik Produktionsteknik Samhällsbyggande och miljö Teknikvetenskap IMPRETE Vvs- och fastighets Kattegatt Vvs programmet gymnasiet IMPREVF Vård- och omsorgs Sannarps programmet 1 gymnasiet IMPREVO IMPROVO 3 IMYRKVO 3 Sture Lärling 4 gymnasiet Programmet för administration, handel och varudistrubution, Sturegymansiet Programmet för hotell, restaurang och bageri, Sturegymnasiet 1 3 Programmet för hälsa, vård och omsorg, Sannarpsgymnasiet 1 3 Särkolans individuella program, Sannarp- och Sturegymansiet Lärlingsutbildning erbjuds 2 Utbildningen sker enbart i lärlingsform 2

12 Läsåret 2016/ Lärlingsutbildning erbjuds 2 Utbildningen sker enbart i lärlingsform 3

Gymnasieorganisationen 2016/2017

Gymnasieorganisationen 2016/2017 1(8) Tjänsteskrivelse 2015-08-06 Diarienummer: UAN 2015/0201 Version: 1.1 Beslutsorgan: UAN Halmstad Utbildning Jörgen Krantz, Cecilia Hågemark E-post: jorgen.krantz@halmstad.se, cecilia.hagemark@halmstad.se

Läs mer

Gymnasieorganisation 2015/2016. Förslag till beslut

Gymnasieorganisation 2015/2016. Förslag till beslut 1(6) Tjänsteskrivelse 2015-06-01 Diarienummer: UAN 2014/0275 Version: 1.0 Beslutsorgan: UAN Halmstad Utbildning Jörgen Krantz E-post: jorgen.krantz@halmstad.se Telefon: 0705 13 97 60 Gymnasieorganisation

Läs mer

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2017/18

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2017/18 Uplialue UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala 2016-06-14 UBN-2016-2506 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning

Läs mer

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015 Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 13-423/6780 Sida 1 (10) 2013-10-11 Handläggare Britt Marie Holmström Telefon: 08-508 33 892 Till Utbildningsnämnden 2013-10-24 Studievägsutbudet

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

Forandring av gymnasieskolans och gymnasiesarskolans utbud 2016/17

Forandring av gymnasieskolans och gymnasiesarskolans utbud 2016/17 bc'6, c 0/5_ Uppsala UTBIDNINGSFORVATNINGEN Handlaggare Datum Diarienummer Erik Ojala 2015-10-29 UBN-2015-2227 Utbildningsnamnden Forandring av gymnasieskolans och gymnasiesarskolans utbud 2016/17 Forslag

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (211) period 2121 12-4-11 13:57:11 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 16 11 13 174 Hantverksprogrammet 12 3 Yrkesintroduktion, Mot Bygg- Och

Läs mer

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2016/17

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2016/17 Plelue UTBIDNINGSFÖRVATNINGEN USKI Zot 06) kvre,kcie.. I 5 Handläggare Datum Diarienummer Nasser Ghazi 2015-05-20 UBN-2015-2227 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning platser antagna Lägsta Medel Halmstad, Aspero Idrottsgymnasium Ekonomiprogrammet 28 28 260 282 Samhällsvetenskapsprogrammet 56 56 217,5 258 Halmstad, Drottning Blankas Gymnasieskola Estetiska programmet,

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (2110) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Trägymnasiet Ljusdal (211) period 2121 12-9-2 1:48:39 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 16 12 9 8. 159. Hantverksprogrammet 12 3 1 8. 8. Yrkesintroduktion, Mot Bygg-

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2014-09-15 Hylte, Hylte Trainee Gymnasium Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon, lärling 10 2 85 105 Bygg- och anläggningsprogrammet, Mark och anläggning lärling 10 1 85 85 Fordons- och transportprogrammet,

Läs mer

NOM. t91 2. Kre,,d e. ( t-t. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta

NOM. t91 2. Kre,,d e. ( t-t. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta t91 2 NOM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kre,,d e. ( t-t Handläggare Datum Diarienummer Ingrid Holström 2015-05-05 UBN-2015-0852 Utbildningsnämnden Ansökan från LOKS AB om godkännande som huvudman för en utökning

Läs mer

GY 11 BILAGA 1 2010-05-31. Till gymnasienämnden

GY 11 BILAGA 1 2010-05-31. Till gymnasienämnden BILAGA 1 2010-05-31 Till gymnasienämnden GY 11 År 2011 närmar sig med stormsteg och trots att det finns många osäkerhetsfaktorer är det nödvändigt att fatta beslut om vilka program och inriktningar Birger

Läs mer

Linköpings. gymnasiemässa. 7 november 2015 kl. 09.30 14.00 Konsert & kongress. gymnasiemässan i linköping 7 november 2015 1

Linköpings. gymnasiemässa. 7 november 2015 kl. 09.30 14.00 Konsert & kongress. gymnasiemässan i linköping 7 november 2015 1 Linköpings gymnasiemässa 7 november 2015 kl. 09.0 14.00 Konsert & kongress gymnasiemässan i linköping 7 november 2015 1 Program och inriktningar Program och inriktningar på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

Meritvärde per skola 2013. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning

Meritvärde per skola 2013. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning Meritvärde per skola 2013 Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 1 195,0 195,0 IMPRO mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 2 122,5

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2016.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2016. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Programutbud i Skaraborg 2016

Programutbud i Skaraborg 2016 Programutbud i Skaraborg 2016 Studievägsk od De la Gardiegymnasiet Fågelviksgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet; år 1 BF 30 12 32 16 24 10 16 30 Barn- och fritidsprogrammet; Fritid och hälsa BFFRI 16

Läs mer

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning Meritvärde per skola Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 5 145 184 IMPRO mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 0 0 0 summa 5 Processtekniska

Läs mer

De 6 högskoleförberedande programmen

De 6 högskoleförberedande programmen Gymnasieval 2011 Gymnasium 2011 Gymnasiereform Osäkerhet på grund av riksdagsvalet Större skillnad mellan yrkesprogram högskoleförberedande program En yrkesexamen och en högskoleförberedande examen Ny

Läs mer

Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet. Vellinge.se

Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet. Vellinge.se Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet Vägledningssamtal med alla elever i åk 9 Vill du som förälder boka tid för ett samtal inför gymnasievalet? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på

Läs mer

GYMNASIEPROGRAM. www.sigtuna.se

GYMNASIEPROGRAM. www.sigtuna.se GYMNASIEPROGRAM www.sigtuna.se Högskoleförberedande program Ekonomiprogrammet Ekonomi Juridik Förbereder för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden. Naturvetenskapsprogrammet

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2013-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2013-09-15 Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2013-09-15 Hylte, Hylte Trainee Gymnasium Bygg- och anläggningsprogrammet, Anläggningsfordon, lärling 10 1 185 185 Barn- och fritidsprogrammet, Pedagogiskt

Läs mer

LINKÖPINGS GYMNASIEMÄSSA KONSERT & KONGRESS

LINKÖPINGS GYMNASIEMÄSSA KONSERT & KONGRESS LINKÖPINGS GYMNASIEMÄSSA 12 NOVEMBER 2016 kl. 09.0 14.00 KONSERT & KONGRESS GYMNASIEMÄSSAN I LINKÖPING 12 NOVEMBER 2016 1 PROGRAM OCH INRIKTNINGAR PROGRAM OCH INRIKTNINGAR på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda inför år 2 för dig som börjar gymnasiet 2016.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda inför år 2 för dig som börjar gymnasiet 2016. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

VÄLKOMMEN. till Gymnasieinformationen 24 november. Frejaskolan Julia Kjäll

VÄLKOMMEN. till Gymnasieinformationen 24 november. Frejaskolan Julia Kjäll VÄLKOMMEN till Gymnasieinformationen 24 november Frejaskolan Julia Kjäll Viktigt att veta 18 nationella program (totalt 60 inriktningar) + Introduktionsprogram (5 program) + Särskilda varianter Ämnen och

Läs mer

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2015-09-15

Antagningsstatistik efter avslutad reservantagning 2015-09-15 Halmstad, Aspero Idrottsgymnasium Ekonomiprogrammet 28 28 260 289 Samhällsvetenskapsprogrammet 76 76 195 252 Halmstad, Drottning Blankas Gymnasieskola Estetiska programmet, Bild och formgivning 12 2 192,5

Läs mer

Utt\I 2o 2? Utbildningsnämnden. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta

Utt\I 2o 2? Utbildningsnämnden. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta Utt\I 2o 2? PI:r 1(04 k 1URI UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ingrid Holström 2015-05-05 UBN-2015-1446 Utbildningsnämnden Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om godkännande

Läs mer

Linköpings. gymnasiemässa. 9 november 2013 kl. 09.30 14.30 Konsert & kongress. gymnasiemässan i linköping 9 november 2013 1

Linköpings. gymnasiemässa. 9 november 2013 kl. 09.30 14.30 Konsert & kongress. gymnasiemässan i linköping 9 november 2013 1 Linköpings gymnasiemässa 9 november 2013 kl. 09.30 14.30 Konsert & kongress gymnasiemässan i linköping 9 november 2013 1 Program och inriktningar Program och inriktningar på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

18 nationella program Yrkesprogram Högskoleförberedande

18 nationella program Yrkesprogram Högskoleförberedande GY 2011 Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Valfriheten minskar Förändrad programstruktur Större skillnad mellan yrkes - högskoleförberedande program Mer tid för yrkesämnen på yrkesprogram En yrkesexamen

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2018.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2018. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2121 12-1-13 13:42:24 Hantverksprogrammet Finsnickeri 12 Impro Mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri 2 2 STATGTDEXTER IST Sverige AB 1

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2017.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2017. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2014-06-16

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2014-06-16 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2014-06-16 2013-08-12 Gymnasieprogram och inriktningar inom Halmstad kommun, läsåret 2013/14 Program Inriktningar som erbjuds Gymnasieskola Per skola

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 2151 15-8-31 13:35:17 Handels- Och Administrationsprogrammet - Startar Ej Ht -15 Hantverksprogrammet, Finsnickeri - Startar Ej Ht -15 Hantverksprogrammet,

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 2151 15-5-4 9:22:51 Handels- Och Administrationsprogrammet 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 12 1 185. 185.

Läs mer

Gymnasieansökan 2013

Gymnasieansökan 2013 Gymnasieansökan 2013 Yrkesprogram Yrkesprogrammen ska hålla hög kvalitet och leda till skicklighet i yrket ( anställningsbarhet ) * Högskoleförberedande program Ska vara en bra förberedelse för studier

Läs mer

Gymnasieprogram i Västerbottens län

Gymnasieprogram i Västerbottens län Gymnasieprogram i Västerbottens län Storuman Luspengymnasiet 51 77 BF 8 8 Barn- och fritidsprogrammet BFFRI Fritid och hälsa EE 4 10 El- och energiprogrammet BFPED Pedagogiskt arbete FT 4 8 Fordons- och

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens Kansli, sal Visionen Axel Olsons gata 4B

Utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningens Kansli, sal Visionen Axel Olsons gata 4B HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 2014-08-12 1(2) Box 153 301 05 Halmstad Besöksadress: Axel Olsons gata 4B Tfn: 035 13 95 92 E-post: utbildning.arbetsmarknadsforvaltningen@halmstad.se

Läs mer

Linköpings Gymnasiemässa 12 november 2011 kl. 10.00 15.00 Konsert & kongress

Linköpings Gymnasiemässa 12 november 2011 kl. 10.00 15.00 Konsert & kongress Linköpings Gymnasiemässa 12 november 2011 kl. 10.00 15.00 Konsert & kongress gymnasiemässan i linköping 12 november 2011 1 Program och inriktni Program och inriktningar på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om godkännande som huvudman för Naturvetenskapsprogrammet särskild

Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om godkännande som huvudman för Naturvetenskapsprogrammet särskild plr psa KOMMUN uh UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN iere,,,,a e \ 3. Handläggare Datum Diarienummer Ingrid Holström 2015-05-05 UBN-2015-1482 Utbildningsnämnden Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om

Läs mer

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2017

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2017 Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Ekonomiprogrammet EK 18 5 1 0 13 1 15 192,50 Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 10 4 4 0 6 4 3 147,50 Estetiska programmet ES - Musik 10 4 4 0 6 4 0 232,50 Hotell-

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2017.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2017. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2016

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2016 Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 4 2 0 6 8 212,5 Estetiska programmet ES - Musik 7 5 0 3 8 202,5 Hotell- och turismprogrammet HT 9 7 0 5 12 97,5 Industritekniska

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2014

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2014 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 183.8 30 16 0 14 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2012-06-25

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2012-06-25 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens handlingar 2012-06-25 Programförkortningar Förkortning BF BP EC EN ES FP HP HR IB IP MP NV-KG NV-SN OP SP-KG SP-SN SP-SR TE BF BF lär BA BA lär EE EK ES FT HA HA

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2014

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2014 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 188.8 30 29 0 1 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län

Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län PROMEMORIA 2010-12-01 Dnr: 2010/0092 Kansliet Björn Larsson Styrelsen Sammanträdesdatum: 2010-12-09 Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län Bakgrund KSL

Läs mer

Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Sökande 1:a hand

Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Sökande 1:a hand Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 4 3 0 5 8 0 197,5 Estetiska programmet ES - Musik 7 7 0 1 8 0 180 Hotell- och turismprogrammet HT 10 6 0 6 12 0 187,5 Industritekniska

Läs mer

Linköpings gymnasiemässa

Linköpings gymnasiemässa Linköpings gymnasiemässa 8 november 2014 kl. 09.30 14.30 Konsert & kongress gymnasiemässan i linköping 8 november 2014 1 Program och inriktningar Program och inriktningar på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2013

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2013 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Alla antagna 170.0 30 17 0 13 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2015

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2015 Antagningser platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 197.5 30 11 0 19 Barn- och fritidsprogrammet

Läs mer

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2015

Meritvärden vid slutlig antagning till nationella program i Malmö 2015 Bygg- och anläggningsprogrammet Bygg- och anläggningsprogrammet, PEAB-skolan Malmö 29 90.00 180.0 Bygg- och anläggningsprogrammet, Byggymnasiet Malmö 13 A 178.0 Bygg- och anläggningsprogrammet - lärling,

Läs mer

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö A 179.0 ygg- och anläggningsprogrammet, yggymnasiet Malmö A 155.0 ygg- och anläggningsprogrammet, Yrkesgymnasiet Malmö A

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2013

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2013 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Alla antagna 170.0 30 24 0 6 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Antagningsstatistik 2011

Antagningsstatistik 2011 Jenningsskolan, Robertsfors HT 12 0 0 Hotell- och turismprogrammet HU 12 0 0 Humanistiska programmet IMPROHT 3 0 0 Introduktionsprogram, Programinriktat individuellt val, mot Hotell- och turismprogrammet

Läs mer

Antagningsstatistik 2013

Antagningsstatistik 2013 28/6 28/6 30/8 Antagningsstatistik 2013 Jenningsskolan, Robertsfors Skolan läggs ner. Elever i åk 2 och 3 får gå klart sin utbildning IMPROIN Introduktionsprogram, Programinriktat individuellt val, mot

Läs mer

Linköpings GYMNASIEMÄSSA >> KL NOVEMBER 2017 KONSERT & KONGRESS

Linköpings GYMNASIEMÄSSA >> KL NOVEMBER 2017 KONSERT & KONGRESS Linköpings GYMNASIEMÄSSA 11 NOVEMBER 2017 >> KL. 09.0 14.00 KONSERT & KONGRESS 1 PROGRAM OCH INRIKTNINGAR PROGRAM OCH INRIKTNINGAR på gymnasieskolorna i >> Linköping Läsåret 2018/2019 Information om gymnasiesärskolan

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2131 13-7-1 6:31:17 Hantverksprogrammet; Finsnickeri (riksrekryterande) 1 2 2 16. 178. Intresseanmälan Introduktionsprogrammen 3 Impro

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2012

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2012 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Alla antagna 185 45 9 0 36 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2015

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2015 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 170.0 30 17 0 13 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

GYMNASIEINFORMATION LÄSÅRET 2016/17

GYMNASIEINFORMATION LÄSÅRET 2016/17 GYMNASIEINFORMATION LÄSÅRET 2016/17 BETYG - MERITVÄRDE A ger 20 poäng B ger 17.5 poäng C ger 15 poäng D ger 12.5 poäng E ger 10 poäng F ger 0 poäng - underlag för bedömning saknas BETYG - MERITVÄRDE De

Läs mer

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 213,8 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan A 183,9 BA Bygg-

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 2111 11-4-15 1:34:39 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 94 96 69 1 174 Lärling Margretegärde, Byggprogrammet 8 15 8 14 164 Barn- Och Fritidsprogrammet

Läs mer

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Program Namn BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 175,5 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan 165 193 BA Bygg-

Läs mer

Antagningsstatistik 2014

Antagningsstatistik 2014 26/6 26/6 29/8 Lägst Medel av antal platser Antagningsstatistik 2014 Norsjö gymnasium Skolan läggs ner 2014 (eleverna får gå klart sina utbildningar) BF 0 0 0 Barn- och fritidsprogrammet Stängdes 11 april

Läs mer

Sökandestatistik Antagningsår 2016

Sökandestatistik Antagningsår 2016 Sökandestatistik Antagningsår 2016 för alla fristående och kommunala gymnasieskolor inom Fyrbodals antagningsområde (Bengsfors, Dals-Ed, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Strömstad, Tanum, Trollhättan,

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas. Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna

Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas. Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna Uppsala * "KOMMUN UTBIDNINGSFÖRVATNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas 2015-04-13 UBN-2015-1487 Utbildningsnämnden Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2017

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2017 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Stockholm Alla antagna Alla antagna 195.0 30 25 0 5 Barn- och fritidsprogrammet inr pedagogiskt

Läs mer

SFS 2015:143 Bilaga 1 1. Nationella inriktningar på de nationella programmen i gymnasieskolan och programgemensamma ämnen för respektive program

SFS 2015:143 Bilaga 1 1. Nationella inriktningar på de nationella programmen i gymnasieskolan och programgemensamma ämnen för respektive program SFS 2015:143 Bilaga 1 1 Nationella inriktningar på de nationella programmen i gymnasieskolan och programgemensamma ämnen för respektive program Nationella program Omfattning i gymnasiepoäng för de programgemensamma

Läs mer

SLUTLIG ANTAGNING 2015

SLUTLIG ANTAGNING 2015 SLUTLIG ANTAGNING 2015 Antal platser Antagningspoäng Lägsta Medel Falköping: Ållebergsgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BF) 30 157,5 221,4 Bygg- och anläggningsprogrammet (BA) 16 172,5 199,5 Ekonomiprogrammet

Läs mer

SLUTLIG ANTAGNING HT 2013 (13-09-03)

SLUTLIG ANTAGNING HT 2013 (13-09-03) SLUTLIG ANTAGNING HT 2013 (13-09-03) Antal platser Antagningspoäng Lägsta Medel Falköping: Ållebergsgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BFFRI) 25 Lediga platser 215,1 Bygg- och anläggningsprogrammet

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2131 13-1-28 8:18:25 Hantverksprogrammet; Finsnickeri (riksrekryterande) 12 Intresseanmälan Introduktionsprogrammen Impro Mot Hantverksprogrammet;

Läs mer

Bilaga 4. Kommunala och fristående skolor som erbjuder sökta program och inriktningar i Stockholm

Bilaga 4. Kommunala och fristående skolor som erbjuder sökta program och inriktningar i Stockholm Bilaga 4. Kommunala och fristående skolor som erbjuder sökta program och inriktningar i Stockholm Yrkesprogram Inriktning Kommunala gymnasieskolor Fristående gymnasieskolor Barn- och fritidsprogrammet

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2016

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2016 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Stockholm Alla antagna Alla antagna 185.0 30 20 0 10 Barn- och fritidsprogrammet inr pedagogiskt

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 2111 11-2-27 22:39:42 Bygg Och Anläggningsprogrammet Lärling, Husbyggnad Lärling; Måleri Lärling, Mark Och Anläggning 2 Lärling, Plåtslagare

Läs mer

Meritvärden för nationella program, preliminär antagning Malmö 2017

Meritvärden för nationella program, preliminär antagning Malmö 2017 ehörighetskraven skiljer sig åt mellan programmen. ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö A 187.0 ygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Malmö Limhamn A 85.00

Läs mer

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2015/2016

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2015/2016 Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2014-10-09 Handläggare Britt Marie Holmström Telefon: 08-508 33 892 Till Utbildningsnämnden 2014-10-23 Studievägsutbudet i gymnasieskolan

Läs mer

Välkommen till GYMNASIEINFORMATION inför läsåret 2017/18

Välkommen till GYMNASIEINFORMATION inför läsåret 2017/18 Välkommen till GYMNASIEINFORMATION inför läsåret 2017/18 Jane Haugaard-Henriksson Studie och yrkesvägledare Måndag - fredag 08.00-16.30 jane.haugaardhenriksson@vaxjo.se 0470 418 68 Målet med gymnasiet

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö

Meritvärden vid preliminär antagning till nationella program i Malmö ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö A 181.0 ygg- och anläggningsprogrammet, yggymnasiet Malmö A 195.0 ygg- och anläggningsprogrammet - lärling, Yrkesgymnasiet

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 2111 11-7-1 11:51:25 Bygg Och Anläggningsprogrammet 2 Lärling, Husbyggnad Lärling; Måleri Lärling, Mark Och Anläggning Lärling, Plåtslagare

Läs mer

Studiedagsprogram 29 mars

Studiedagsprogram 29 mars Studiedagsprogram 29 mars 08.30-08.45 Åtgärdsprogram 08.45-09.45 Gy 2011, Bakgrund, betyg 09.45-10.15 Fika 10.15-10.45 Hemsidan 10.45-11.45 Gy 2011 fortsättning, Programstruktur, Ämnen och ämnesplaner

Läs mer

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Samverkansavtal

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Samverkansavtal Utredning av skoltrafik i Uppsala län Slutrapport Bilaga 6 Samverkansavtal KTN2013-0050 Kollektivtrafikförvaltningen UL December 2013 1 Innehåll 1 Elever från Enköping är försthandssökande till:... 3 2

Läs mer

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan inom Göteborgsregionens kommunalförbund Planering inför år 1 HT 2014, Version 1

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan inom Göteborgsregionens kommunalförbund Planering inför år 1 HT 2014, Version 1 HANDLING - matris 2013-04-10 Margaretha Allen Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011-2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Planering inför år 1 HT 2014, Version 1 L = Sökbar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394); SFS 2010:235 Utkom från trycket den 8 april 2010 utfärdad den 25 mars 2010. Regeringen föreskriver 1 i fråga om gymnasieförordningen

Läs mer

Meritvärden för nationella program, slutantagning Malmö 2017

Meritvärden för nationella program, slutantagning Malmö 2017 ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö A 171.0 ygg- och anläggningsprogrammet, Praktiska Malmö Limhamn ygg- och anläggningsprogrammet - lärling, Malmö Lärlingscenter

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 2111 11-4-18 13:11:7 Bygg Och Anläggningsprogrammet Lärling, Husbyggnad Lärling; Måleri Lärling, Mark Och Anläggning 2 Lärling, Plåtslagare

Läs mer

Meritvärden för nationella program, preliminärantagning Malmö 2016

Meritvärden för nationella program, preliminärantagning Malmö 2016 ehörighetskraven skiljer sig åt mellan programmen. ygg- och anläggningsprogrammet ygg- och anläggningsprogrammet, PEA-skolan Malmö A 190.0 ygg- och anläggningsprogrammet - lärling, Malmö Lärlingscenter

Läs mer

Lägsta meritvärde. Medel

Lägsta meritvärde. Medel arn- och fritidsprogrammet arn- och fritidsprogrammet, Heleneholms gymnasium A 166 arn- och fritidsprogrammet - ritid och hälsa, Idrott, hälsa och ledarskap, John auergymnasiet A 180 arn- och fritidsprogrammet

Läs mer

SLUTLIG ANTAGNING HT 2014

SLUTLIG ANTAGNING HT 2014 SLUTLIG ANTAGNING HT 2014 Antal platser Antagningspoäng Lägsta Medel Falköping: Ållebergsgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet (BFFRI) 30 Lediga platser 203,1 Bygg- och anläggningsprogrammet (BAHUS) 16

Läs mer

Ansökan om bidrag och rätt till bidrag till fristående gymnasieskola i Malmö inför lå 13/14

Ansökan om bidrag och rätt till bidrag till fristående gymnasieskola i Malmö inför lå 13/14 Malmö stad Utbildningsförvaltningen 2012-04-12 Ansökan om bidrag och rätt till bidrag till fristående gymnasieskola i Malmö inför lå 13/14 Huvudman Skolans namn Program Elevtal Lp 1. 4ans gymnasium 4ans

Läs mer

Antagningsstatistik 2015

Antagningsstatistik 2015 Luspengymnasiet, Storuman BF 8 5 8 6 Barn- och fritidsprogrammet 112,5 185,3 1 20% EE 0 3 0 0 El- och energiprogrammet Stängdes i juni pga lärarbrist -3-100% FT 8 2 4 5 Fordons- och transportprogrammet

Läs mer

Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning

Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning Sammanträdesprotokoll Sida 44 (52) 2010-05- 7 0 Yttrande över ansökningar orn statlig tillsyn och rätt till bidrag för 20 fristående gymnasieskolor i Malmö kommun Ärendebeskrivning Eslövs kommun har av

Läs mer

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta

Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (5) Datum 2014-03-10 Vår referens Ann-Sofie Nordh Planerings- och antagningschef ann-sofie.nordh@malmo.se Tjänsteskrivelse Preliminär gymnasieorganisation

Läs mer

HUR GÖR DU FÖR ATT VÄLJA? Lär dig tekniken att göra ett skickligt val

HUR GÖR DU FÖR ATT VÄLJA? Lär dig tekniken att göra ett skickligt val HUR GÖR DU FÖR ATT VÄLJA? Lär dig tekniken att göra ett skickligt val MAN MÅSTE LÄRA SIG ATT VÄLJA MAN MÅSTE LÄRA SIG ATT VÄLJA UTÅT FRAMÅT INÅT UTÅT UTÅT MÄSSAN UTÅT MÄSSAN KOLLA UTÅT MÄSSAN KOLLA Fritid

Läs mer

Tidplan. Lösenord skickas ut

Tidplan. Lösenord skickas ut Gymnasieval Tidplan 21-23 november V. 4 17 februari Feb/Mars 17 april 23 april 15 maj Maj/juni 27 juni Slutet av juli Juli/aug Gymnasiemässan Lösenord skickas ut Sista ansökningsdag! Antagningsprov estetiska

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Bengtsfors (1460) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Bengtsfors (1460) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Bengtsfors (146) period 2111 11-2-23 8:31:21 Ekonomiprogrammet 16 6 Estetiska Programmet 16 3 Estetiska Programmet 8 5 Hotell Och Turismprogrammet 16 1 Humanistiska

Läs mer