Erbjudande till aktieägarna i Precio Systemutveckling AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Erbjudande till aktieägarna i Precio Systemutveckling AB"

Transkript

1 Erbjudande till aktieägarna i Precio Systemutveckling AB enligt reglerna om budplikt i Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar

2 Viktig information Denna erbjudandehandling ( Erbjudandehandlingen ) är upprättad med anledning av det offentliga uppköpserbjudande ( Erbjudandet ) avseende samtliga aktier i Precio Systemutveckling AB (publ), organisationsnummer ( Precio eller Bolaget ) som Midsjörevet AB, organisationsnummer ( Budgivaren ) har offentliggjort den 27 juni Erbjudandehandlingen har inte godkänts eller registrerats av Finansinspektionen eller annan myndighet. Siffrorna som presenteras i Erbjudandehandlingen har i vissa fall avrundats. Alla uppgifter om aktieinnehav i Bolaget, baseras på information från Bolagsverket och Bolagets ledning. Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ) ( Rådgivaren ) är rådgivare till Budgivaren i samband med Erbjudandet. Rådgivaren ansvarar inte gentemot någon annan än Budgivaren för rådgivning i samband med Erbjudandet. Informationen i Erbjudandehandlingen har tillhandahållits av Budgivaren samt, vad gäller de delar som avser Bolaget, från Bolagets offentligt tillgängliga information. Rådgivaren har inte åtagit sig någon skyldighet att verifiera informationen häri och frånsäger sig allt ansvar med anledning av sådan information. Utöver vad som anges i Revisorsrapport avseende sammandrag av finansiell information på sida 28 har ingen information granskats eller reviderats av Bolagets revisor. Tillämpliga regler Erbjudandehandlingen har upprättats i enlighet med de författningar och regler som är tillämpliga på offentliga uppköpserbjudanden i Sverige. Erbjudandet, liksom de avtal som ingås mellan Budgivaren och aktieägarna i Bolaget till följd av Erbjudandet, ska regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag, Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar samt Aktiemarknadsnämndens besked om tolkning och tillämpning av dessa regler. Tvist rörande Erbjudandet eller sådant avtal ska endast avgöras av svensk domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans. Viktig information för aktieägare utanför Sverige och banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer med hemvist utanför Sverige Erbjudandet lämnas inte i någon jurisdiktion där lämnande av Erbjudandet eller godkännande av accept av Erbjudandet inte kan ske i enlighet med lagar och regleringar i sådan jurisdiktion eller där lämnande eller godkännande av accept av Erbjudandet förutsätter ytterligare erbjudandehandlingar, registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt, utom vid tillämpligt undantag. Erbjudandet riktar sig inte till personer vars deltagande förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svensk rätt. Erbjudandehandlingen, anmälningssedeln eller annan dokumentation avseende Erbjudandet får inte tillhandahållas, postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i eller till något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot tillämpliga lagar eller regleringar. Budgivaren kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Varje försök att acceptera Erbjudandet, i strid med ovan nämnda restriktioner eller som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner, kan innebära att accepten lämnas utan avseende. Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, i Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Sydafrika, Schweiz eller Nya Zeeland genom post, något kommunikationsmedel som används vid nationell eller internationell handel eller vid någon nationell börs eller handelsplats eller genom något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Sydafrika, Schweiz eller Nya Zeeland, och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Sydafrika, Schweiz eller Nya Zeeland. Följaktligen ska ingen ta del av Erbjudandehandlingen, anmälningssedeln eller annan dokumentation avseende Erbjudandet från eller i Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Sydafrika, Schweiz eller Nya Zeeland. Ingen dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer att eller får tillhandahållas, postas eller spridas på annat sätt i eller till Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Sydafrika, Schweiz eller Nya Zeeland. Erbjudandehandlingen, anmälningssedeln eller annan dokumentation avseende Erbjudandet skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Sydafrika, Schweiz eller Nya Zeeland. Banker, fondkommissionärer, andra institutioner eller mellanmän som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Sydafrika, Schweiz eller Nya Zeeland får inte vidarebefordra 2

3 Erbjudandehandlingen, någon anmälningssedel eller andra till Erbjudandet relaterade dokument till, eller på annat sätt göra Erbjudandet tillgängligt för, sådana personer. Den person som tar del av Erbjudandehandling och/eller accepterar Erbjudandet bekräftar därmed att personen har läst informationen, villkoren och anvisningarna i Erbjudandehandling och accepterar att vara bunden av dessa samt bekräftar att personen (eller den relevanta aktieägaren) inte befinner sig i Amerikas Förenta Stater, Australien, Japan, Kanada, Sydafrika, Schweiz eller Nya Zeeland eller någon annan jurisdiktion i vilken distribution eller accept av Erbjudandet inte skulle vara förenligt med lagar eller regler i sådan jurisdiktion eller där lämnande eller godkännande av accept av Erbjudandet förutsätter ytterligare erbjudandehandlingar, registreringseller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Oaktat det föregående förbehåller sig Budgivaren rätten att tillåta att Erbjudandet accepteras av personer som inte är bosatta i Sverige om Budgivaren efter fritt eget val bedömer att transaktionen ifråga kan genomföras i enlighet med tillämpliga lagar och regler. Erbjudandets lämnande till personer som inte har hemvist i Sverige kan påverkas av lagar och regler i ifrågavarande jurisdiktion. Personer som inte har hemvist i Sverige ska informera sig om, samt efterleva, eventuella restriktioner som tillämpas i deras jurisdiktioner. Angående framtidsinriktad information Erbjudandehandlingen kan innehålla framtidsinriktad information. Sådan framtidsinriktad information är ingen garanti för framtida förhållanden och är föremål för ofrånkomliga risker och osäkerhetsfaktorer. Framtidsinriktad information kan urskiljas genom att den inte uteslutande avser historiska eller aktuella sakförhållanden och genom att den kan innefatta ord såsom kan, ska, förväntas, tros, uppskattas, planeras, avses, beräknas, bedöms, förutses, har som målsättning att, prognostiseras, försöker, skulle kunna, eller negationer av sådana ord och andra variationer därav eller jämförbar terminologi. Den framtidsinriktade informationen innefattar bland annat uttalanden om Bolagets framtida affärsverksamhet efter att, och till följd av, att Erbjudandet har genomförts. Denna framtidsinriktade information speglar Budgivarens nuvarande förväntningar, baserade på den information som för närvarande finns tillgänglig för Budgivaren och dessa förväntningar bygger på ett antal antaganden och är föremål för risker och osäkerhetsmoment som kan vara eller är utanför Budgivarens kontroll, inkluderande men inte begränsat till effekter av förändringar i den ekonomiska konjunkturen, räntenivåer, fluktuationer i efterfrågan på produkter, konkurrens, relationer till anställda, naturkatastrofer och potentiellt behov av ökade investeringar (exempelvis till följd av ökad efterfrågan, nya affärsmöjligheter). Faktiska resultat kan avsevärt komma att avvika från vad som uttryckts eller antytts i den framtidsinriktade informationen. All framtidsinriktad information baseras uteslutande på de förhållanden som råder vid tidpunkten då den lämnas och Budgivaren har varken någon skyldighet (och frånsäger sig uttryckligen sådan skyldighet) att uppdatera eller ändra sådan framtidsinriktad information, vare sig som en följd av ny information, nya förhållanden eller något annat, med undantag för vad som följer av tillämpliga lagar och regler. 3

4 Innehåll Erbjudande till aktieägarna i Bolaget... 5 Bakgrund och motiv till Erbjudandet... 6 Finansieringsplan... 7 Villkor och anvisningar... 8 Beskrivning av Budgivaren Redogörelse från Budgivarens styrelse Beskrivning av Bolaget Bolagsinformation Precio Systemutveckling AB (publ) Bolagets produkter och tjänster Omvärldsanalys Bolagets finansiella information Aktiekapital och ägarstruktur i Bolaget Bolagets styrelse och ledande befattningshavare Bolagets bolagsordning Redogörelse från Bolagets styrelse Revisorns yttrande avseende den finansiella informationen Bolagets delårsredogörelse januari mars Skattefrågor i Sverige Adresser Erbjudandet i sammandrag Den 3 juni 2014 förvärvade Budgivaren en post i Bolaget, genom vilken Budgivaren uppnådde ett innehav som överskrider tre tiondelar av det totala röstetalet i Bolaget, vilket föranledde detta offentliga uppköpserbjudande enligt reglerna om budplikt i Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar. Budgivare: Midsjörevet AB, organisationsnummer Målbolag: Precio Systemutveckling AB, organisationsnummer Erbjudet vederlag: 6,20 kronor 1 kontant per aktie i Bolaget Acceptperiod: 1 juli juli 2014 Preliminär likviddag: 11 augusti 2014 För fullständiga villkor och anvisningar, se sidorna Om Bolaget betalar utdelning eller genomför annan värdeöverföring till aktieägarna i Precio med avstämningsdag innan likvid redovisats inom ramen för erbjudandet, kommer vederlaget i Erbjudandet att minskas i motsvarande mån. 4

5 Erbjudande till aktieägarna i Bolaget Budgivaren har genom pressmeddelande som offentliggjordes den 27 juni 2014, lämnat ett kontanterbjudande till aktieägarna i Bolaget. Erbjudandet är ett budpliktsbud som följer av att Budgivaren förvärvat aktier i Bolaget, vilket offentliggjordes i ett pressmeddelande den 3 juni 2014, och därmed erhållit ett ägande som överstiger 30 procent av röster och kapital i Precio. Budgivaren erbjuder 6,20 kronor per aktie i Bolaget, oavsett aktieslag, vilket är det pris som Budgivaren erlagt vid förvärvet. Det erbjudna vederlaget kommer att justeras om Bolaget genomför utdelning eller annan värdeöverföring innan likvid redovisats inom ramen för Erbjudandet och kommer följaktligen att minskas med ett motsvarande belopp per aktie för varje sådan utdelning eller värdeöverföring. Inget courtage utgår i samband med Erbjudandet. Erbjudandet är inte förenat med några villkor. Erbjudandet innebär en rabatt om 20,5 procent, jämfört med stängningskursen på Nasdaq OMX First North ( First North ) den 26 juni 2014, vilket var den sista handelsdagen före offentliggörandet av Erbjudandet, och en rabatt om 19,6 procent, jämfört med den volymviktade genomsnittskursen på First North under de sista 90 handelsdagarna före offentliggörandet av Erbjudandet. Erbjudandet omfattar samtliga aktier i bolaget av aktierna är upptagna till handel på First North och aktier är onoterade A-aktier. Det finns inga andra värdepapper utgivna i Bolaget. Det totala värdet av Erbjudandet uppgår till ,20 kronor. Budgivarens ägande i Bolaget samt Budgivarens förvärv utanför Erbjudandet Budgivaren innehar per dagen för Erbjudandehandlingen stycken aktier, vilket motsvarar 30,74 procent av det totala antalet aktier i Bolaget. Budgivaren kan under anmälningsperioden komma att förvärva, eller ingå överenskommelser om att förvärva, aktier i Bolaget utanför Erbjudandet. Alla sådana förvärv eller överenskommelser kommer att ske i överensstämmelse med svensk lag och offentliggöras i enlighet med tillämpliga regler. Finansiering av Erbjudandet Erbjudandet finansieras till viss del av Budgivaren med likvida medel (eget kapital). Utöver den egna finansieringen har Budgivaren, genom avtal och lånelöften, säkrat att erforderlig finansiering finns tillgänglig för att genomföra uppköpet. En specificerad finansieringsplan återfinns på sidan 7. 5

6 Bakgrund och motiv till Erbjudandet Budgivaren bildades den 19 augusti 1988 och registrerades hos Bolagsverket den 30 augusti 1988 med organisationsnummer Budgivaren ägs av medlemmar ur ledningsgruppen samt anställda i Precio Systemutveckling AB och har sin hemvist i Stockholms kommun med postadress, Segelbåtsvägen 2, Stockholm. Midsjörevet har legat vilande under flera år och har nu som enda syfte att äga aktier i Precio. Den 3 juni 2014 offentliggjordes, genom pressmeddelande, att Budgivaren förvärvat aktier i Bolaget, och därmed erhållit ett ägande som överstiger 30 procent av röstetalet i Precio. Detta föranledde, enligt Kollegiet för svensk bolagsstyrnings regler rörande offentliga uppköpserbjudanden avseende aktier i svenska aktiebolag vilkas aktier handlas på vissa handelsplattformar, att Budgivaren var tvingad att antingen; sälja av aktier i Bolaget, eller enligt gällande regler om budplikt, erbjuda att förvärva hela Bolaget. I ett pressmeddelande den 27 juni 2014 annonserade Budgivaren att denne hade för avsikt att fullfölja budplikten och erbjuda att förvärva samtliga aktier i Bolaget. Budgivaren meddelar att det inte finns några andra bakomliggande motiv för Erbjudandet annat än att fullfölja budplikten. Som ovan nämnts ägs Budgivaren av medlemmar ur ledningsgruppen och anställda i Bolaget. Eftersom ägarna av Budgivaren redan vid, och innan, tidpunkten för offentliggörandet av Erbjudandet är ansvariga för verksamheten i Bolaget kommer ett eventuellt uppköp inte att medföra några planerade förändringar beträffande varken; Bolagets framtida verksamhet och strategiska planer, anställda och ledningsgrupp, eller Bolagets anställdas anställningsvillkor. 6

7 Finansieringsplan Budgivaren har slutit avtal med ledningsgruppen och anställda i Bolaget samt Peridot Group AB som innebär att dessa frånsäger sig rätten att ta del av Erbjudandet. De ingångna avtalen med Bolagets ledningsgrupp och anställda och Peridot Group AB samt Budgivarens egen post i Bolaget omfattar aktier, vilket medför att det totala antalet aktier som omfattas av Erbjudandet är stycken. Ett vederlag om 6,20 kronor per aktie innebär en total kostnad av ,80 kronor för att täcka samtliga aktier som potentiellt är till salu. Finansieringen av Erbjudandet följer av nedanstående tabell. Finansiering Belopp Antal aktier Andel av aktier som omfattas av Erbjudandet Eget kapital Midsjörevet ,43% Intäkt optioner ,11% Avtalat kapitalandelslån ,54% Avtalat kapitalandelslån ,33% Avtalat kapitalandelslån ,27% Avtalat kapitalandelslån ,80% Avtal 1 finansiering ,81% Avtal 2 finansiering ,63% Avtal 3 finansiering ,81% Avtal 4 finansiering ,81% Avtal 5 finansiering ,81% Avtal 6 finansiering ,64% Avtal 7 finansiering ,50% Avtal 8 finansiering ,81% Avtal 9 finansiering ,69% Totalt ,00% 7

8 Villkor och anvisningar Erbjudandet Budgivaren erbjuder 6,20 kronor kontant för varje aktie i Precio. Det erbjudna vederlaget kommer att justeras om Bolaget genomför utdelning eller annan värdeöverföring innan likvid redovisats inom ramen för Erbjudandet och kommer följaktligen att minskas med ett motsvarande belopp per aktie för varje sådan utdelning eller värdeöverföring. Inget courtage kommer att debiteras dem som lämnar in aktier inom ramen för Erbjudandet. Villkor för Erbjudandet Inga villkor uppställs för fullföljande av Erbjudandet. Accept Acceptperioden för Erbjudandet börjar den 1 juli 2014 och slutar den 31 juli 2014 klockan 15:00. Erbjudandehandling och anmälningssedel kan laddas ned på eller Förtryckt anmälningssedel sänds till direktregistrerade aktieägare i Precio. Anmälningssedeln är förtryckt med uppgift om aktieägarens namn och personnummer eller organisationsnummer samt antal innehavda aktier i Precio per den 30 juni Aktieägare som önskar acceptera Erbjudandet skall kontrollera att uppgifterna på anmälningssedeln är korrekta, komplettera med det VP-konto på vilket aktierna i Precio finns registrerade, telefonnummer dagtid samt underteckna anmälningssedeln. Den som är upptagen i de i anslutning till aktieboken förda förteckningarna över panthavare och förmyndare erhåller inte anmälningssedel utan meddelas separat. De som önskar acceptera Erbjudandet skall posta anmälningssedeln och skicka anmälningssedeln till: Thenberg & Kinde Fondkommission AB Att: Emissioner Box Mölndal Eller skannad kopia till: Epost: Observera att anmälningssedeln måste vara Thenberg & Kinde tillhanda senast den 31 juli 2014 klockan 15:00. Anmälan som skickas via post måste därvid sändas i god tid för att kunna vara Thenberg & Kinde tillhanda till dess. Notera att ofullständiga eller felaktigt ifyllda anmälningssedlar kan komma att lämnas utan avseende. Förvaltarregistrerat innehav Aktieägare i Precio vars aktier är förvaltarregistrerade, det vill säga hos bank eller annan förvaltare, erhåller varken Erbjudandehandling eller anmälningssedel. Sådana aktieägare skall istället kontakta sin förvaltare för att erhålla anmälningssedel, alternativt ladda ned anmälningssedel och Erbjudandehandling på eller Anmälan skall ske i enlighet med instruktioner från förvaltaren. Pantsatt innehav Om aktierna är pantsatta skall även panthavaren underteckna den anmälningssedel som inlämnas. Rätt till förlängning av Erbjudandet Budgivaren avser inte att förlänga Erbjudandet. 8

9 Rätt till återkallelse av accept Vid undertecknad anmälningssedel ges ingen rätt till återkallelse av Erbjudandet. Erbjudande och anmälningssedel Erbjudandehandling och anmälningssedel kommer att hållas tillgängligt på och Redovisning av likvid Redovisning av likvid kommer att ske så snart som möjligt efter acceptfristens utgång. Redovisning sker genom att den aktieägare som accepterat Erbjudandet tillställs en avräkningsnota från Thenberg & Kinde. Om innehavet är förvaltarregistrerat sker redovisningen genom förvaltaren. Likviddag Likviddagen beräknas vara den 11 augusti 2014 Förvärv av aktier utanför Erbjudandet Budgivaren och dess närstående bolag, rådgivare, mäklare eller andra personer som agerar för eller på uppdrag av Budgivaren kan från tid till annan, köpa eller vidta åtgärder för att köpa aktier i Bolaget annat än under Erbjudandet, från det att Erbjudandet offentliggjordes fram till utgången av acceptfristen för Erbjudandet eller därefter, inklusive förvärv på den öppna marknaden till rådande priser. Alla sådana förvärv kommer att ske i enlighet med tillämpliga lagar, regler och förordningar. Inga sådana förvärv får ske till högre priser än vederlaget i Erbjudandet eller på villkor som är mer förmånliga än de som erbjuds i Erbjudandet, om inte ersättningen i Erbjudandet ökas med motsvarande belopp, respektive villkoren i Erbjudandet anpassas. All information om sådana förvärv kommer att offentliggöras i den utsträckning som erfordras. Rådgivare Budgivaren har i samband med genomförandet av Erbjudandet anlitat Thenberg & Kinde Fondkommission AB som rådgivare. Lagstiftning Tvist rörande, eller som uppkommer i anledning av, Erbjudandet ska avgöras av svensk domstol exklusivt, varvid Stockholms tingsrätt ska utgöra första instans. Erbjudandet och de avtal som upprättas mellan Budgivaren och aktieägarna i målbolaget sker utefter svensk lagstiftning. Övrig information Thenberg & Kinde Fondkommission AB (publ) är emissionsinstitut, det vill säga utför vissa administrativa tjänster kring Erbjudandet. Detta innebär inte i sig att den som accepterar Erbjudandet ( Deltagare ) betraktas som Kund hos Thenberg & Kinde Fondkommission. 9

10 Beskrivning av Budgivaren Midsjörevet AB org.nr Adress: Segelbåtsvägen 2, Stockholm Budgivaren bildades den 19 augusti 1988 och registrerades hos Bolagsverket den 30 augusti 1988 med organisationsnummer Midsjörevet har legat vilande under flera år och har nu som enda syfte att äga aktier i Precio Systemutveckling AB. Budgivaren ägs av medlemmar av ledningsgruppen och anställda i Precio Systemutveckling AB. Intressekonflikt Medlemmarna ur Bolagets ledningsgrupp som också är delägare i Budgivaren är; Christer Johansson som även är ordinarie ledamot i Budgivaren och tillika VD i Precio, samt Kjell Sandin som är vice ordförande i Precio. 10

11 Redogörelse från Budgivarens styrelse Budgivarens styrelse försäkrar att, såvitt styrelsen vet, uppgifterna på sidorna 6-7 samt sidan 10 i Erbjudandehandlingen beträffande Budgivaren överensstämmer med de faktiska förhållandena som föreligger. Stockholm 30 juni 2014 Midsjörevet AB Styrelsen 11

12 Beskrivning av Bolaget Bolagsinformation Precio Systemutveckling AB (publ) Firmanamn Precio Systemutveckling AB (publ) Säte och hemvist Stockholm län, Stockholm kommun Organisationsnummer Bolagsbildning Land för bolagsbildning Sverige Start av nuvarande verksamhet 2001 Juridisk form Publikt aktiebolag Lagstiftning Svensk rätt och svenska aktiebolagslagen Kontorsadress Sveavägen 165, Stockholm Postadress Fabriksgatan 24, Örebro Telefonnummer Hemsida Bolaget arbetar med försäljning, utveckling och konsultverksamhet inom områdena IT och Internet. Koncernen består av moderbolaget Precio Systemutveckling AB (publ) och dotterbolagen Forum SQL Svenska AB, Precio Vietnam Ltd och Precio UK Ltd, samt dotterdöttrarna Precio IT Strategi AB och Precio Industrial Consulting AB. Precio Vietnam Ltd och Precio IT Strategi AB agerar underleverantörer till moderbolaget och Precio UK Ltd representerar Bolaget i England. Forum SQL Svenska AB och Precio Industrial Consulting AB är för närvarande är vilande. Precio Systemutveckling AB (publ) Forum SQL Svenska AB (vilande) Precio Vietnam Ltd Precio UK Ltd Precio IT Strategi AB Precio Industrial Consulting AB (vilande) Precio Systemutveckling AB Bolagets verksamhet består av utveckling och konsultverksamhet inom IT och Internet samt förvaltning och support av implementerade lösningar. Precio finns idag verksamt med sex kontor i Sverige (Borlänge, Eskilstuna, Göteborg, Stockholm, Västerås och Örebro) och ett kontor i Vietnam (Ho Chi Minh-staden), samt ett nyöppnat representationskontor i England (London). Bolaget är Guldpartner till Microsoft inom kompetensområdena Collaboration and Content och Application Development samt Silverpartner inom Application Integration, Business Intelligence och Mobility, dessutom är Bolaget Solution Partner till EPiServer. Precio profilerar sig som ett kompetenskraftigt IT-företag som lägger stor vikt vid att förstå kundens verksamhet och behov. Affärsmodell Bolaget utvecklar paketerade eller skräddarsydda IT-lösningar, med fokus på Microsoftprodukter, som skapar affärsnytta, kostnadseffektivitet och verkligt värde för kunderna. Support och förvaltning är minst lika viktigt som utveckling och implementering. Kravanalys och förståelse för kundens verksamhet är avgörande för framgång vid implementering av nya IT-lösningar. Bland Precios anställda återfinns några av branschens bästa krav- och verksamhetsanalytiker och de 110 specialisterna har i genomsnitt tio års konsulterfarenhet. Bolagets uttalade specialistkompetens, erfarenhet samt möjlighet att erbjuda ett stort engagemang gentemot kunderna gör Bolaget till en attraktiv och strategisk samarbetspartner. Värdeorden är spets, insikt och engagemang och målet är att de 12

13 ska genomsyra hela verksamheten och företagets agerande vilket innebär en kund- och leverantörsrelation utöver det vanliga. Bolagets ambition att alltid ligga i teknikens framkant innebär att företaget investerar mycket i kompetensutveckling och utbildning av sina anställda. Genom en tydlig struktur för intern informationsspridning når nyvunnen kompetens ut till så många anställda som möjligt. Bolagets produkter och tjänster Sharepoint SharePoint är en samarbetsplattform som underlättar och hjälper till att koordinera arbetet inom ett företag. SharePoint innehåller en mängd funktioner som underlättar samarbete inom allt från mindre projektgrupper till hela företag. Programmet underlättar informationshantering, sökning i insamlad information och är ett utmärkt verktyg för beslutsstöd. EPiServer EPiServer är Nordens mest sålda plattform för hantering av webbplatser och av många ansett som världens mest användarvänliga webbpubliceringssystem. Systemutveckling Olika företag har olika behov beträffande IT-system. Precio har genom sin långa erfarenhet blivit ett spetsbolag när det kommer till att skräddarsy IT-lösningar som på ett precist sätt adresserar de unika behov och affärskrav som ett företag kan tänkas ha. Integration För att underlätta och effektivisera arbetet i en verksamhet är integrationen mellan olika system och applikationer ytterst väsentlig. Precios förmåga att förstå kundens verksamhet och behov kombinerat med teknisk spetskompetens bidrar här till kostnadseffektivisering och mervärde för kunden. Business Intelligence ( BI ) Bolagets erbjudande till kund inleds med en grundläggande analys av behov och förutsättningar som sedan ligger till grund för implementeringen av den slutliga lösningen. Precio använder BI-verktyg som präglas av användarvänlighet, kapacitet och kostnadseffektivitet. Allt för att ge kunden bästa möjliga förutsättningar för att fatta välgrundade, träffsäkra beslut. Mobilitet Mobila lösningar har blivit en allt viktigare del i Precios erbjudanden allt eftersom mönstret för sökning och bearbetning av information revolutionerats i och med de senaste årens explosionsartade spridning av smarta telefoner och surfplattor. Bolagets samlade kompetens inom integration, databaser, gränssnittsutveckling och molnteknologi kommer till sin fulla rätt i utvecklandet av mobila lösningar. Support och förvaltning Verksamheter förändras med tiden och när verksamheten ändras måste IT-systemen anpassas för att möta de nya kraven och behoven. Livscykelkostnadsanalyser visar att anskaffningskostnaden av verksamhetssystem står för ungefär 20 procent av den totala kostnaden och resterande 80 procent tillfaller förvaltning. Precio erbjuder förebyggande underhåll och snabb hjälp vid problem kombinerat med garanterad tillgång till kompetens för vidareutveckling av systemen så att kunden får möjlighet att fokusera på kärnverksamheten. Bolagets ambition är att etablera långsiktiga kundrelationer som skapar mervärde för båda parter. Paketerade lösningar Precio erbjuder kostnadseffektiva paketerade intranätlösningar för SharePoint och SharePoint Online (Office 365) som omfattar allt från inledande krav- och behovsanalys, konfiguration och installation till efterföljande support och förvaltning. Den paketerade lösningen kan köras direkt som den är, eller optimeras för kundens unika behov och tar endast 4-5 veckor att implementera. 13

14 Omvärldsanalys Kunder Kunderna är jämnt fördelade mellan den privata och den offentliga sektorn, och Bolagets många ramavtal inom den offentliga sektorn ger Precio en stor och bred kundbas. Kunderna är stora och medelstora företag och organisationer i hela Sverige samt olika internationella biståndsorganisationer. De största kunderna är statliga verk och myndigheter samt större bolag och de tio största kunderna står för ungefär 66 procent av omsättningen. Bolaget har kvar flera förvaltningsuppdrag som de haft ända sedan uppstarten. Konkurrenter Enligt kreditupplysningsföretaget Creditsafe 2 finns det fler än registrerade företag på den svenska ITkonsultmarknaden. Företagen är varierande i storlek och konkurrenskraft och vissa agerar över hela landet medan andra är lokala aktörer. Bolagets specialisering på Microsoftprodukter och främst kombinationen av kompetens inom SharePoint och EpiServer har visat sig ge Precio en konkurrensfördel. De största konkurrenterna enligt Bolagets ledning är de IT-konsultbolag som tillika innehar kompetens inom Microsoftprodukter samt EPiServer. Konkurrenterna som nämns är Acando, Altran, Avega, CGI, Connecta, Fishbone samt HiQ. Väsentliga avtal Bolaget har ett antal avtal av väsentlig karaktär med kunder som Trafikverket, WSP Group AB och Västarvet. Precio har tidigare varit beroende av ett fåtal enskilda kunder som utgjort stor del av omsättningen, men under senare tid har kundmixen ökat och lett till ett minskat beroende av specifika kunder. Dock utgör fortfarande de tio största kunderna omkring 66 procent av omsättningen. Tendenser Tendenserna under 2014 är att efterfrågan från den privata sektorn och ideella organisationer ökar. Efterfrågan från offentlig sektor är oförändrad, men ökad konkurrens har lett till sjunkande timpriser vid offentliga upphandlingar. Förseningar av vissa nya ramavtal till följd av överprövningsprocesser kan komma att leda till en nedgång inom den offentliga sektorn. I övrigt finns det, såvitt Bolagets styrelse känner till, inga tendenser, potentiella fordringar eller andra krav som kan förväntas ha en väsentlig inverkan på Bolagets framtidsutsikter. 2 Creditsafe är ett rikstäckande svenskt kreditupplysningsföretag. 14

15 Bolagets finansiella information Informationen som följer är ett sammandrag ur fastställda finansiella rapporter som Bolaget lämnat för tidigare perioder. Den finansiella informationen är granskad av Bolagets revisorer. För noter och redovisningsprinciper hänvisas till Bolagets årsredovisningar. RESULTATRÄKNING Koncernen Belopp i SEK (12 månader) (12 månader) (18 månader) Rörelsens intäkter Nettoomsättning Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar för materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Skatt Årets/Periodens resultat

16 BALANSRÄKNING Koncernen Belopp i SEK TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Övriga immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Förbättringsutgifter på annans fastighet Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda utgifter och upplupna intäkter Kassa och bank och kortfristiga placeringar Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

17 BALANSRÄKNING Koncernen Belopp i SEK EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Övrigt tillskjutet kapital Balanserat resultat Årets resultat Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Summa eget kapital Långfristiga skulder Aktierelaterade ersättningar Avsättningar för uppskjuten skatt Övriga långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Aktuell skatteskuld Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

18 KASSAFLÖDESANALYS Koncernen Belopp i SEK (12 månader) (12 månader) (18 månader) Löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar Avskrivningar och nedskrivningar Kostnader för personaloptionsprogram m.m Delsumma: Erhållen ränta Erlagd ränta och övriga finansiella kostnader Betald inkomstskatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital: Förändringar i rörelsekapital Ökning/minskning av fordringar Ökning/minskning av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten: Investeringsverksamheten Investeringar i materiella tillgångar Investeringar i immateriella tillgångar Fsg av materiella anläggningstillgångar Fsg av immateriella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten: Finansieringsverksamheten Nyemission Utdelning Amortering av skuld Kassaflöde från finansieringsverksamheten: Förändring av likvida medel Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

19 NYCKELTAL Koncernen /2011 (12 månader) (12 månader) (18 månader) Nettoomsättning (tkr) Balansomslutning (tkr) Avkastning på totalt kapital 4% 6% 6% Avkastning på sysselsatt kapital 5% 8% 7% Avkastning på eget kapital efter skatt 4% 6% 5% Rörelsemarginal 3% 5% 5% Vinstmarginal 2% 4% 4% Kassalikviditet (ggr) 2,2 2,3 2,3 Soliditet 77% 78% 80% Skuldsättningsgrad (ggr) 0,3 0,3 0,3 Resultat per aktie (kr) 0,37 0,53 0,74 Eget kapital per aktie (kr) 9,58 9,46 9,43 Utdelning per aktie (kr) 0,25 0,25 0,50 19

20 Aktiekapital och ägarstruktur i Bolaget Bolagets aktiekapital ska enligt dess bolagsordning utgöra lägst kronor och högst kronor fördelat på lägst aktier och högst aktier. Aktuellt aktiekapital i Bolaget uppgår till kronor fördelat på aktier, envar aktie med ett kvotvärde på 1,25 kronor. Enligt bolagsordningen skall Bolagets aktier kunna ges ut av två slag, A-aktier och B-aktier. Andelen A-aktier får högst utgöra en tiondel av kapitalet och B-aktierna är endast begränsade av det högsta antalet aktier enligt bolagsordningen. Av Bolagets aktier utgör (0,27 procent) A-aktier och (99,73 procent) B-aktier. En A-aktie berättigar till tio röster och en B-aktie en röst vid Bolagets bolagsstämma. Samtliga aktier har lika rätt till utdelning och del i Bolagets vinst samt lika rätt till andel i tillgångar vid en eventuell likvidation. Aktierna är upprättade enligt Aktiebolagslagen och denominerade i svenska kronor (SEK). Det finns inga utestående konvertibler eller teckningsoptioner i Bolaget. Aktiebok Bolagets aktiebok kontoförs av Euroclear Sweden AB (f d VPC), Box 7822, Stockholm, som registrerar aktierna på den person som innehar aktierna. Handelsbeteckning Bolagets B-aktier är från och med 2009 upptagna till handel på First North. Handelsbeteckningen för Bolagets B- aktie är PRCO B. ISIN-kod för aktien är SE Största ägare Tabellen nedan visar de tio största aktieägarna i Precio samt övriga aktieägare sammanslaget per den 3 juni Det totala antalet aktieägare per den 3 juni 2014 uppgick till cirka stycken. Ägare Antal A-aktier Antal B-aktier Andel av kapitalet Antal röster Andel av röster Midsjörevet AB ,74% ,01% Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension ,20% ,99% Peridot Group AB ,70% ,50% Kjell Sandin, via kapitalförsäkring ,00% ,23% Rambas AB ,97% ,85% Swiss Life (Liechtenstein) AG ,74% ,65% Andrej Dahllöf ,61% ,52% Anders Miller ,85% ,78% Peter Dietrich ,00% ,96% Nordnet Pensionsförsäkring AB ,87% ,83% Delsumma 10 största ,69% ,33% Övriga aktieägare ,31% ,67% Totalt per ,00% ,00% 20

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB

Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB Tillägg till Erbjudandehandlingen med anledning av North Investment Group AB:s erbjudande till innehavare av aktier och konvertibler i ACAP Invest AB (publ) VIKTIG INFORMATION Detta tillägg till Erbjudandehandlingen

Läs mer

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Punkt 13 på dagordningen (beslut om ändring av bolagsordningen) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ).

Bolagsordning. Poolia AB (publ), org nr 556447-9912. antagen vid årsstämman den 28 april 2009. Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). Bolagsordning för Poolia AB (publ), org nr 556447-9912 antagen vid årsstämman den 28 april 2009 1. FIRMA Bolagets firma är Poolia AB. Bolaget är publikt (publ). 2. STYRELSENS SÄTE Styrelsen skall ha sitt

Läs mer

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB

ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB ANDERS HEDIN INVEST AB LÄMNAR ETT OFFENTLIGT UPPKÖPSERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I MABI RENT AB 2014-02-24 Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller inom USA, Australien,

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har

Läs mer

Bakgrund. Inlösen 2015 2

Bakgrund. Inlösen 2015 2 Inlösen 2015 Information till aktieägarna i HiQ International AB (publ) avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande Bakgrund BAKGRUND HiQ International ABs (

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. Bolagsordning NOVOTEK Aktiebolag 1. FIRMA Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2. SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. 3. VERKSAMHET Bolaget skall självt

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015

BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217. Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE BOLAGSORDNING KUNGSLEDEN AB (PUBL) 556545-1217 Antagen vid årsstämman den 23 april 2015 1 Bolagets firma skall vara Kungsleden Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ).

Läs mer

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 556170-4015 BOLAGSORDNING Bolagets firma är Elekta AB (publ). 1 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 2 3 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotter-

Läs mer

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ). Intellecta AB (publ) 556056-5151 Bolagsordning Antagen vid årsstämma den 11 maj 2009 1 Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen

Läs mer

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte 556052-2798 BOLAGSORDNING 1 Bolagets firma Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Hultsfreds kommun, Kalmar län. 3 Bolagets verksamhet Föremålet för

Läs mer

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL).

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). OEM International Aktiebolag Org. nr 556184-6691 BOLAGSORDNING 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Tranås kommun, F. 3 Verksamhet

Läs mer

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ).

BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015. Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt (publ). Bilaga 1 BOLAGSORDNING I FÖRESLAGEN NY LYDELSE Org. nr. 556917-4377 BOLAGSORDNING antagen vid årsstämma den 7 maj 2015 1 Firma Bolagets firma skall vara Hemfosa Fastigheter AB. Bolaget skall vara publikt

Läs mer

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB

Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB genom Svensk Utbildning Intressenter Holding AB Tillägg till Svensk Utbildning Intressenter Holding ABs erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i AcadeMedia AB Innehåll Pressmeddelande

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ)

Handlingar inför årsstämma i. Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Handlingar inför årsstämma i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) Torsdagen den 14 maj 2014 DAGORDNING för årsstämma med aktieägarna i Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) torsdagen den 15 maj 2014 Dagordning

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

Förslag till beslut om ny bolagsordning (punkt 13 i förslaget till dagordning)

Förslag till beslut om ny bolagsordning (punkt 13 i förslaget till dagordning) Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma med aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ), org. nr 556704-4168 ( Bolaget ), i Stockholm torsdagen den 7 maj 2015 Förslag till beslut om ny bolagsordning

Läs mer

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Beslut om styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningen P 22 Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras för att anpassa den

Läs mer

Sectras inlösenprogram

Sectras inlösenprogram Sectras inlösenprogram 205 Information till aktieägarna i Sectra AB (publ) inför årsstämma den 7 september 205 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande. Detta

Läs mer

samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet.

samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Betsson AB (publ), org nr 556090-4251, den 31 oktober 2006 i Stockholm Närvarande: Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015.

BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383. Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. BOLAGSORDNING FÖR AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB (publ) Org nr 556156-0383 Förslag till lydelse att anta vid bolagsstämma den 14 april 2015. Bolagsordning 1 Bolagets firma 2 Styrelsens säte 3 Verksamhet

Läs mer

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering

Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudande om courtagefri försäljning av aktier i Nobel Biocare och information angående avnotering Erbjudandet som beskrivs i denna informationsbroschyr riktar sig inte till personer vars deltagande i

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova Fastigheter AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende erbjudandet till aktieägarna i Brinova 1 Pressmeddelande

Läs mer

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor.

Artikel 4: Aktiekapitalet Aktiekapitalet skall utgöra lägst 630 000 000 kronor och högst 2 520 000 000 kronor. 1 (5) Bolagsordning Ratos AB Artikel 1: Firma Bolaget, som är publikt (publ), skall ha firman Ratos AB. Artikel 2: Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm. Artikel 3: Bolagets verksamhet

Läs mer

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015.

Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063. Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. Bolagsordning för RealXState AB Org. nr. 556923-9063 Antagen på extra bolagstämma den 20 maj 2015. 1 Firma Bolagets firma är RealXState AB. Bolaget är ett publikt aktiebolag (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören (VD) och övriga medlemmar av koncernledningen. Trelleborg

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen

Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen Styrelsens förslag till beslut om uppdelning av aktier (aktiesplit) och ändring av bolagsordningen I syfte att underlätta handeln med bolagets noterade aktier på Nasdaq Stockholm, föreslår styrelsen att

Läs mer

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB

INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB INFORMATION TILL AKTIEÄGARNA I ATLAS COPCO AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015

Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 Bolagsordning för Eniro AB (publ) (organisationsnummer 556588-0936) Senast ändrad vid extra bolagsstämma den 9 mars 2015 1 Firma Bolagets firma är Eniro AB. Bolaget skall vara publikt (publ). 2 Styrelsens

Läs mer

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ)

Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna i Tethys Oil AB (publ) Information till aktieägarna med anledning av styrelsens förslag om aktiesplit och obligatoriskt inlösenförfarande till årsstämma den 13 maj 2015 Detta

Läs mer

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier

Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna om sammanläggning av aktier Information till aktieägarna i med anledning av sammanläggning av aktier 1:5 och ändring av förhållandet mellan B-aktien och ADS Detta dokument

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av förslag om aktiesplit och automatiskt inlösenförfarande Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för

Läs mer

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455

BOLAGSORDNING. Heimstaden AB. Organisationsnummer: 556670-0455 BOLAGSORDNING Heimstaden AB Organisationsnummer: 556670-0455 1 Firma Bolagets firma är Heimstaden AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Malmö kommun. 3 Verksamhet Bolaget har

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ)

BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) BOLAGSORDNING FÖR SWEDBANK SJUHÄRAD AB (publ) 1 Bankens firma Bankens firma är Swedbank Sjuhärad AB. Bolaget är publikt (publ). 2 Styrelsens säte Bankens styrelse skall ha sitt säte i Borås. 3 Bankens

Läs mer

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia

Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia Utdelning av Bures innehav av aktier i AcadeMedia För 10 aktier i Bure erhåller du 1 aktie i AcadeMedia Detta dokument ger information om styrelsens för Bure Equity AB ( Bure ) förslag till beslut om utdelning

Läs mer

PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ)

PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ) PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ) DELÅRSREDOGÖRELSE Januari - mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 33,4 mkr (27,4). Rörelseresultatet (EBITA) blev 2,7 mkr (-1,6). Rörelsemarginalen (EBITA) blev 8,1

Läs mer

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier

Första dag för handel i inlösenaktier. 12 maj 14 maj 18 maj 19 maj 1 juni 9 juni. Handel i inlösenaktier INFORMATION OM INLÖSEN AV AKTIER I SWECO AB (publ) 2010 Innehåll Tidplan...2 Bakgrund och motiv...3 Så här går inlösenförfarandet till...4 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet...5 Skattefrågor

Läs mer

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Pressmeddelande 2014-04-23 AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 13.00 på Mazars

Läs mer

Informationen i detta pressmeddelande är baserat på offentlig information. Siffror som redovisas i pressmeddelandet kan i vissa fall ha avrundats.

Informationen i detta pressmeddelande är baserat på offentlig information. Siffror som redovisas i pressmeddelandet kan i vissa fall ha avrundats. Erbjudandet lämnas inte, och detta pressmeddelande får inte distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till, och inga anmälningssedlar kommer accepteras från eller på uppdrag av aktieägare i,

Läs mer

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Stämman öppnades

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) Firma och ändamål

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) Firma och ändamål B O L A G S O R D N I N G för SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål Bankens firma är Swedbank AB. Bolaget är publikt (publ). Banken, ursprungligen bildad av svenska sparbanker, har till uppgift att bedriva

Läs mer

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna

Beslutet är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna Styrelsens fullständiga förslag till beslut till Sportjohan AB:s (publ) årsstämma torsdagen den 28 juni 2012 kl. 12.00 hos Gärde Wesslau Advokatbyrå, Hamngatan 2 i Jönköping. Resultatdisposition (punkt

Läs mer

Information om inlösen av aktier i Haldex AB

Information om inlösen av aktier i Haldex AB Information om inlösen av aktier i Haldex AB Innehåll Inlösenförfarandet i korthet 1 Tidsplan 1 Bakgrund och motiv 2 Så här går inlösenförfarandet till 2 Detaljerad beskrivning av inlösenförfarandet 3

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier This document is also available in English. Information till aktieägarna i Sandvik med anledning av aktiesplit och automatisk inlösen av aktier Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information

Läs mer

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ)

Informationsmemorandum. Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) _ Informationsmemorandum Inbjudan till nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare i Towork Sverige AB (publ) 1 Bäste aktieägare Detta informationsmemorandum är framtaget med anledning av beslutet

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTILIUM PROPERTY GROUP AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTILIUM PROPERTY GROUP AB KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTILIUM PROPERTY GROUP AB Aktieägarna i Fastilium Property Group AB (publ), org. nr 556705-1965, kallas härmed till årsstämma den 25 juni 2015 kl. 14:00 i bolagets lokaler på

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål

B O L A G S O R D N I N G. för. SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål B O L A G S O R D N I N G för SWEDBANK AB (publ) 1 Firma och ändamål Bankens firma är Swedbank AB. Bolaget är publikt (publ). Banken, ursprungligen bildad av svenska sparbanker, har till uppgift att bedriva

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 maj 2015 kl. 09.00 på Mazars SET Revisionsbyrå

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG Enligt begäran från aktieägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget, kallas aktieägarna i MSC Konsult Aktiebolag (publ), org. nr

Läs mer

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB

Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Kolumntitel Information om automatiskt inlösenförfarande i Tele2 AB Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller information om styrelsens för Tele2 AB ( Tele2 eller Bolaget ) förslag om aktiesplit

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2007 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

Inlösen av aktier 2014

Inlösen av aktier 2014 Inlösen av aktier 2014 Information till aktieägarna i SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) inför årsstämma den 12 maj 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och automatiskt inlösenförfarande.

Läs mer

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen

Stockholm i mars 2014. IAR Systems Group AB (publ) Styrelsen INLÖSEN 2014 Information till aktieägarna i IAR Systems Group AB (publ) inför årsstämma den 24 april 2014 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande BAKGRUND

Läs mer

VILLKOR OCH ANVISNINGAR

VILLKOR OCH ANVISNINGAR VILLKOR OCH ANVISNINGAR avseende nyemission i Kancera AB (nedan Kancera ) Antal aktier Nyemissionen omfattar högst 4.927.386 aktier. Antalet i aktier i Kancera före nyemissionen uppgår till 98 547 732.

Läs mer

PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ)

PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ) PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ) DELÅRSRAPPORT juli - september 2009 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 Mkr (12,8). Rörelseresultat blev 0,4 Mkr (0,5). Resultat efter finansiella poster 0,4 Mkr (0,6)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier

Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Information till aktieägarna i Atlas Copco AB med anledning av split och inlösen av aktier Innehållsförteckning Kort om inlösen av aktier 2 Bakgrund och motiv 3 Finansiella effekter av inlösenförfarandet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008

Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Information till aktieägarna i AB SKF med anledning av föreslagen inlösen av aktier 2008 Detta dokument utgör inget erbjudande utan innehåller endast information om styrelsens för Aktiebolaget SKF ( SKF

Läs mer

Anm älan Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman måste ha anmält detta senast den 3 mars 2014.

Anm älan Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman måste ha anmält detta senast den 3 mars 2014. K ALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I C ATENA AB ( PUBL ) Aktieägarna i Catena AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 7 mars 2014, kl. 11.00 i Iva:s Konferenscenter, Grev Turegatan

Läs mer

TrustBuddy International.

TrustBuddy International. Styrelsen för TrustBuddy AB, org. nr 556794-5083, ( TrustBuddy ), ett privat aktiebolag med säte i Göteborg, och styrelsen för TrustBuddy International AB (publ), org. nr 556510-9583, ( TrustBuddy International

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Pressrelease 2014-04-09 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Aktieägarna i, org. nr 556556-8325, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt: Torsdagen den 8 maj 2014, klockan 13:00 Plats:

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1

~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1 ~ SALA Reviderad Bilaga KS 2014/58/1 ~KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 1 (l) 2014-03-07 MISSIV J EN NY NOLHAGE _SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-03- 1 o Dlarienr:;_0\4 f 1+4?J!Aktbflaga

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ)

Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Information om föreslagen aktiesplit och inlösen av aktier i KappAhl Holding AB (publ) Detta dokument ger information om styrelsens för KappAhl Holding AB (publ) ( KappAhl eller Bolaget ) förslag om kapitalutskiftning

Läs mer

Tillägg 2 till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 17 oktober

Tillägg 2 till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 17 oktober Tillägg 2 till Steenords erbjudandehandling avseende erbjudande till aktieägarna i Agrokultura AB - i enlighet med reglerna om budplikt 17 oktober 2014 VIKTIG INFORMATION Detta tillägg 2 till erbjudandehandlingen

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV BOLAGETS AKTIEKAPITAL (PUNKT

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV BOLAGETS AKTIEKAPITAL (PUNKT STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV BOLAGETS AKTIEKAPITAL (PUNKT 6) För att möjliggöra samt underlätta den nyemission av aktier som föreslås i punkt 7 samt för att möjliggöra och underlätta

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) (556789-7177) Räkenskapsåret 100701 101231 Hyresfastighetsfonden 2010 nr 2 AB (publ) Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma den 24 augusti 2005

Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma den 24 augusti 2005 Styrelsen för Lagercrantz Group AB:s förslag till beslut på ordinarie bolagsstämma den 24 augusti 2005 Punkt 9 Kontant utdelning och avstämningsdag Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 0,75

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ)

PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ) PRECIO SYSTEMUTVECKLING AB (publ) KVARTALSRAPPORT juli - september 2011 DELÅRSRAPPORT* femtonmånadersperioden juli 2010 september 2011 Nettoomsättningen uppgick till 19,2 Mkr (16,3) och under femtonmånadersperioden

Läs mer

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM

Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM. Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Fouriertransform Aktiebolag 2014 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Härmed kallas

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014 Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB måndagen den 30 juni 2014 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4.

Läs mer

Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ)

Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ) Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s erbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Rörvik Timber AB (publ) Innehåll Tillägg till erbjudandehandling avseende Meerwind AB:s

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06.

Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06. REKOMMENDATION Mall för bolagsordningar Beslut i Juristkommittén 2006-01-27. Uppdaterad av Bolagsrättsgruppen och godkänd av Juristkommittén 2012-03-06. Utgångspunkten för dokumentet är lydelsen av aktiebolagslagen,

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.)

Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Inbjudan till förvärv av aktier i Travkompaniets Stall AB (publ.) Erbjudande Särskild uppgift Detta erbjudande riktar sig inte till personer vars medverkan förutsätter ytterligare erbjudande, registrering

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning (punkt 6)

Styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning (punkt 6) Styrelsens förslag till beslut om antagande av ny bolagsordning (punkt 6) Styrelsen föreslår att stämman beslutar att anta ny bolagsordning där 4 och 5 förändras enligt följande: Tidigare lydelse: 4 Aktiekapital

Läs mer

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 15 oktober 2015;

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 15 oktober 2015; Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), organisationsnummer 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 21 oktober

Läs mer

Årsstämma i Conpharm AB (publ) Fredagen den 11 april 2014 klockan 13:00 World Trade Center, Mässans Gata 18, Göteborg

Årsstämma i Conpharm AB (publ) Fredagen den 11 april 2014 klockan 13:00 World Trade Center, Mässans Gata 18, Göteborg Årsstämma i Conpharm AB (publ) Fredagen den 11 april 2014 klockan 13:00 World Trade Center, Mässans Gata 18, Göteborg Kallelse till årsstämma i Conpharm AB (publ) Aktieägarna i Conpharm AB (publ), med

Läs mer

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARE I ICM KUNGSHOLMS AB (publ)

ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARE I ICM KUNGSHOLMS AB (publ) ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARE I ICM KUNGSHOLMS AB (publ) Erbjudandet lämnas inte (ej heller godkänns accept från) i någon jurisdiktion där lämnande av Erbjudandet på så sätt som sker i denna erbjudandehandling

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer