Pst... Projekt System Tjänster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pst... Projekt System Tjänster"

Transkript

1 VERKSAMHETEN 2005

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Året som gått 2 Koncernchefens översikt 4 Rejlers i stort 6 Tillväxt 8 Förvärvet av Rejlers Invest Oy 10 Kund och marknad 14 Humankapitalet 16 Projekt, System och Tjänster 17 Projekt 20 System 21 Tjänster 22 Flerårsöversikt Rejlerkoncernen 24 Kommentarer till flerårsöversikt 26 Hantering av risker 26 Känslighetsanalys 27 Förvaltningsberättelse 29 Resultaträkningar 30 Balansräkningar 32 Förändringar i eget kapital 33 Kassaflödesanalyser 34 Redovisningsprinciper och noter 42 Förslag till vinstdisposition 43 Revisionsberättelse 44 Aktie- och ägarstruktur 46 Styrelse och revisor 47 Koncernledning 48 Definitioner 49 Adresser Pst... Projekt System Tjänster ÅRSSTÄMMA Årsstämma i Rejlerkoncernen AB (publ), hålls torsdagen den 27 april 2006 klockan i bolagets lokaler på Industrigatan 2A i Stockholm. Anmälan Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som är registrerad i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 21 april Den som har för avsikt att delta i bolagsstämman ska anmäla sig senast klockan fredagen den 21 april 2006 antingen på telefonl , via e-post via anmälan på bolagets hemsida, eller skriftligen till Rejlerkoncernen AB under adress, Bolagsstämma, Rejlerkoncernen AB (publ), Box 3104, Växjö. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste före den 21 april 2006 tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos sin förvaltare för att ha rätt att delta i stämman. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 21 april Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antalet företrädda aktier uppges. Fullmakt för ombud Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Ärenden Vid årsstämman skall ärenden enligt lag och bolagsordning behandlas. Utdelning Styrelsen föreslår att utdelning lämnas till aktieägarna med 5 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 3 maj 2006 med utbetalningsdag den 8 maj Fullständig kallelse återfinns på Rejlers hemsida, finansiell information för verksamhetsåret 2006 Årsredovisningar och rapporter kan beställas från Rejlerkoncernen AB, Box 49061, Stockholm. Tel eller hämtas på bolagets hemsida För räkenskapsåret 2006 lämnar bolaget ekonomiska rapporter enligt följande: Delårsrapport avseende första kvartalet 2006, 27 april 2006 Delårsrapport avseende andra kvartalet 2006, 17 aug 2006 Delårsrapport avseende tredje kvartalet 2006, 2 nov 2006 Datum för lämnande av kommuniké avseende 2006 meddelas senare. Med Rejlers, Koncernen eller Bolaget menas i denna årsredovisning Rejlerkoncernen AB (publ).

3 Året som gått Omsättningen ökade med 42 procent till 420 mkr (294) Resultatet efter skatt ökade med 7,2 mkr till 20,5 mkr (13,3) Rörelseresultatet ökade med 11,3 mkr till 30 mkr (18,8) Resultat per aktie ökade med 42 procent till 10,38 kr (7,33) Styrelsen föreslår 5 kr per aktie i utdelning samt en aktiesplit 5:1 Rejlers förvärvade Rejlers Invest Oy, ista Sverige AB, BC Teknikkonsult AB samt delar av INAC Automation. Resultat och nyckeltal Rejlerkoncernen Mkr Intäkter 420,2 294,3 254,3 233,4 201,6 Rörelseresultat 30,1 18,7 9,3 9,3 7,4 Resultat efter finansnetto 29,9 19,2 9,2 10,5 8,4 Eget kapital 116,9 72,6 63,2 56,8 49,9 Balansomslutning 248,8 139,7 118,5 110,9 119,6 Rörelsemarginal, % 7,2 6,4 3,7 4,0 3,7 Soliditet, % 47,0 51,9 53,3 51,2 41,7 Resultat per aktie, kr 10,38 7,33 3,06 3,99 2,87 Utdelning 5,00 1) 2,50 1,50 1,50-1) Styrelsens förslag Åren är upprättade enligt IFRS Rejlers är en nordisk kunskapskoncern inom elteknik, energi, mekanik, automation, it och telecom. Verksamheten bedrivs i koncernbolagen Rejlers Ingenjörer AB, ComIT Rejlers AB, Rejlers International AB, Rejlers Energitjänster AB, ista Sverige AB (under namnändring), Rejlers OÜ, Svenska Energihuset AB, Rejlers Invest Oy samt intressebolaget Mirakelbolaget HB. Rejlers B-aktie är noterad på NGM Equity.

4 KONCERNCHEFENS ÖVERSIKT Jag håller fast vid min målsättning

5 Världskonjunkturen är för närvarande extremt gynnsam. Det speglar resultaten för 2005 i de flesta bolag. Svenska företag har stora exportframgångar. Undergångsstämningen från början av 90-talet är som bortblåst. Även IT-bubblan som brast ligger på betryggande avstånd bakom oss. En positiv tolkning är att erfarenheterna resulterat i en hård bevakning av inflation och räntor. Värderingar av fastigheter och bolag bygger numera i huvudsak på realistiska nuvärdesberäkningar av framtida kassaflöden och på nuvarande substansvärden. En successiv uppbyggnad av eget kapital och av långsiktig resultatförmåga har skapat en finansiellt stark ställning i Rejlerkoncernen. Det har samtidigt varit möjligt att expandera verksamheten kraftigt. Bakom koncernens framgångar ligger en målmedveten förädling och expansion av Finlandsverksamheten där koncernens ägarsituation växlat under de 25 år Rejlers i Finland existerat. Under 2005 tog Rejlerkoncernen det slutgiltiga steget och blev 100 procentiga ägare i Rejlers Invest Oy. Denna konsolidering avspeglas i koncernens nyckeltal. Rejlers Oy är och har varit mycket lönsamt. Expansion har också skett på flera andra områden under bibehållen, eller till och med ökande, lönsamhet. På energiområdet har både lönsamhet och omsättning ökat markant. Det är koncernens ursprungliga verksamhet eldistribution som utgör kärnan i denna utveckling. På motsvarande sätt har förvärvet av INAC: s automationsrörelse inneburit ett lyft för Rejlers industrisida. Här känner vi att vår marknadsposition är stark och att potentialen för bättre resultat är stor. Industrin har först nu börjat släppa på investeringsbromsen. Det finns ett stort behov av fortsatt produktutveckling och ökad automationsgrad för att svenska och finska industrin skall fortsätta att vara internationellt konkurrenskraftig. Investeringar i vägar, järnvägar, telekom och byggnation sker nu i ökande grad, vilket är en bekräftelse på att vi har en pågående stabil högkonjunktur. Rejlers projekterar kraft, belysning, automation, tele och signalsystem inom dessa områden och vinner terräng på marknaden. Rejlers introduktion på NGM-börsen för ett par år sedan visade sig vara vältajmad och lyckosam. Aktien har haft en stark utveckling och den som satsat på Rejlers har inte blivit besviken. Nu föreslår koncernen en split på 5:1 och hoppas därmed få en ännu bättre likviditet i aktien och fler aktieägare. När tiden är mogen kommer vi att ta steget in på O- listan. Skulle en gemensam nordisk börs bli verklighet är detta ännu mer intressant. Jag håller fast vid min målsättning att inom ett par år skall Rejlers ha 1000 anställda och 1 miljard i omsättning. Nu siktar koncernen på att detta skall vara uppfyllt senast Industrin drar ned på antalet anställda och nya jobb skapas i tjänstesektorn. Branschen behöver därför höja sin prisnivå för en sund utveckling. En miljon per anställd i omsättning och år blir ett realistiskt mål. Expansionen skall ske genom förvärv och organisk tillväxt i lika delar i ungefär samma utsträckning som tidigare. I detta scenario finns utrymme för en konjunktursvacka. Den internationella marknaden bidrar också till Rejlers förutsättningar att växa. Projekt utförs antingen från etablerade kontor hemma och i andra länder, eller ute på projektplatserna. Geografiskt riktas intresset mot Asien, främst Kina, och mot Östeuropa. Norden anser vi sedan länge vara vår hemmamarknad och steget till att denna skall omfatta Europa är inte alltför avlägset. Femar Bält mellan Danmark och Tyskland är ett projekt som Rejlers intresserar sig för och som kan bli inledningen på en sådan utveckling. Med inriktning mot Östeuropa bygger koncernen nu upp en lokal verksamhet i Estland vid sidan av den outsourcingverksamhet som etablerades för ett par år sedan. Koncernens verksamhet kvalitetssäkras genom en omsorgsfull rekrytering av erfarna skickliga ingenjörer, men också av begåvade unga ingenjörer som tar sina första steg in i yrkeslivet. Utbildning, utveckling och forskning i samarbete med våra tekniska högskolor är prioriterat. Rejlers fortsätter att befrämja hälsofrågorna. Förebyggande friskvård och en sjukvård som syftar till snabb rehabilitering är konceptet. Fem kronor tillbaka på varje satsad hälsokrona är vår övertygelse. Individuell hälsodiplomering för alla anställda står på programmet. Goda resultat når man när hela organisationen genomsyras av entusiasm och bra laganda. Det är lätt att dra paralleller med idrotten. Ett stort tack vill jag rikta till mina kära medarbetare när vi nu tillsammans, för sjunde året i rad, kan redovisa en stigande vinst. Ni har gjort det möjligt för mig att leda och utveckla ett självständigt Rejlers på en turbulent företagsmarknad med ett stort struktureringstryck. Rejlers skall vara med i strukturförändringarna, men på egna villkor. Det är endast med goda resultat och en stark finansiell ställning som vi kan befästa en sådan position. Stockholm i mars 2006 Peter Rejler VD och koncernchef 3 3

6 REJLERS I STORT Bolaget är idag en av de större teknikkonsulterna i Norden med huvudsakligen fyra kundgrupper, Bygg- och fastighet, Energi, Industri samt Infrastruktur. 4 4

7 Rejlers är en teknisk kunskapskoncern som erbjuder tjänster inom kompetensområdena: elteknik, energi, automation, IT, telecom och mekanik. Med god etik, säker kvalitet och miljö samt dynamisk medarbetarutveckling säkerställer koncernen kundens krav och upplevelser av mervärden i tjänsten eller produkten. Genom detta arbetssätt säkerställs långsiktiga kundrelationer vilket även skapar förutsättningar för en god lönsamhet. Bakgrund Rejlers grundades 1942 och erbjöd konsulttjänster inom elteknikområdet. Detta utvidgades under talet till att även omfatta konsulttjänster åt bland annat pappers- och varvsindustrin för att ytterligare utvidgas under 1960-talet till att även omfatta el- och telekonsulttjänster i större byggnadsprojekt. Bolaget är idag en av de större teknikkonsulterna i Norden med huvudsakligen fyra kundgrupper, Byggoch fastighet, Energi, Industri samt Infrastruktur. Rejlers erbjuder sina tjänster inom tre verksamhetsområden, Projekt, Tjänster och System. Projekt är huvudsakligen konsultverksamhet där tjänsten är definierad till ett särskilt kundprojekt. Tjänster erbjuder ett paketerat tjänstekoncept som kan innebära att Rejlers övertar kundens egen personal och tjänsten löper över en längre tid. System erbjuder produktifierade lösningar som utvecklats inom Rejlers och erbjuds kunden som ett paket. Övergripande mål Rejlers ska skapa och realisera värden för kunden, aktieägarna och medarbetarna. Totalavkastningen för aktieägarna, utdelning och aktiens värdeutveckling, ska ligga i nivå med de bästa nordiska teknikkonsulterna. Finansiella mål Rejlers lönsamhetsmål är att ha en rörelsemarginal om minst 7 procent över en konjunkturcykel. För att säkerställa en långsiktig stabil utveckling av verksamheten eftersträvas en soliditet om minst 30 procent. Kundstruktur Rejlers ska ha en kundstruktur bestående av en väl balanserad kundbas med differentierad konjunkturkänslighet. Kunderna ska representera ett brett spektrum av branscher och finnas inom såväl offentliga som privata sektorn. Rejlers har en stor kundspridning och ett stort antal uppdrag varför risken för större kundförluster bedöms som mycket små. De fem största kunderna svarar för 10 procent av Rejlers totala omsättning, den offentliga sektorn svarar för 44 procent och den enskilt största kunden för 2,3 procent. Tillväxt genom internationalisering Rejlers hemmamarknad är Norden och Östersjöområdet och koncernen ser den som sin naturliga tillväxtmarknad. Målsättningen är att Rejlers år 2010 ska omsätta 1 miljard kronor och ha anställda. Detta kan ske genom organisk tillväxt samt genom förvärv både i Sverige och på övriga delar av Rejlers tillväxtmarknad. Efter förvärvet av Rejlers Oy år 2005 har koncernen två hemmamarknader, Sverige och Finland. Koncernen har cirka 635 årsanställda varav cirka 170 i Finland. Vidare har Rejlers etablerat ett bolag i Estland som för närvarande i första hand arbetar som underleverantörer åt övriga bolag i koncernen. Genom Rejlers International i Köpenhamn samordnas Rejlers internationella engagemang, dels inom närliggande länder till Sverige dels till att medverka i olika internationella uppdrag som har koppling till olika biståndsorgan inom EU, Världsbanken eller SIDA. Organisation och styrning Bolagets verksamhet är organiserat i ett moderbolag samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är holdingbolag med endast samordnade uppgifter mellan dotterbolagen samt förvaltning av koncernens fastighet i Växjö. Organisationen är starkt decentraliserad där platscheferna respektive dotterbolags VD har en stark ställning och beslutsrätt. Lönsamhetsstyrningen inom det största dotterbolaget, Rejlers Ingenjörer AB, sker på kontorsnivå där platscheferna har personal- och lönsamhetsansvaret för respektive kontor. Inom övriga dotterbolag har respektive VD personal- och lönsamhetsansvaret. Samtliga platschefer och VD i dotterbolagen rapporterar till koncernledningen. 5 5

8 TILLVÄXT Rejlers har ett tydligt tillväxtmål, 1 miljard i omsättning och tusen anställda år

9 Rejlers har ett tydligt tillväxtmål, 1 miljard i omsättning och tusen anställda år Bolagets tillväxt har historiskt skett både organiskt genom egen expansion och genom att förvärva verksamheter. Bolagets förvärv framgår av nedanstående tabell År Omsättning, Mkr Antal anställda Summa förvärv Sedan år 2001 har antal anställda ökat från 265 personer till 635 personer vid utgången av år Detta är en ökning med 140 procent. Av ökningen om 370 personer har således 267 kommit genom förvärv. Mellan år 2001 och 2005 har omsättningen stigit från 202 Mkr till cirka 470 mkr (proforma som om Rejlers Invest Oy förvärvats den 1 januari 2005). Av denna ökning om cirka 270 mkr står förvärvade bolag och verksamheter för cirka 175 mkr och resterande del har skett genom organisk tillväxt. Historiskt har tillväxten således skett till cirka 1/3 genom organisk tillväxt och 2/3 genom förvärv. Detta är delvis betingat av förvärvet av Rejlers Invest Oy år 2005 som var väsentligt större än övriga förvärv som gjorts. Ett normal-förvärv omfattar bolag eller verksamheter med personer. Många av dessa bolag står inför en generationsväxling och de upplever att de är mellanstora på marknaden. De har i flera fall behov av att komma in i en större organisation för att kunna växa vidare. Detta gäller både affärsmässigt för att kunna medverka i större konsultupphandlingar men även kompetensmässigt och avseende IT-stöd som kräver en större organisation för att bära dessa kostnader. Under de kommande åren kommer Rejlers att fortsätta att växa dels genom rekryteringar dels genom förvärv av kompletterande verksamheter både i Sverige och internationellt. Koncernens mål är tydligt, år 2010 ska verksamheten vara väsentligt större. Koncernens tillväxt är dock inte överordnat marginalmålet om sju procents rörelsemarginal över en konjunkturcykel. Rejlers tillväxt kommer därför att ske med fortsatt lönsamhet för att säkerställa en god avkastning till aktieägarna samt en stabil miljö för medarbetarna med goda utvecklingsmöjligheter. Vidstående diagram visar hur antalet medarbetare vuxit sedan år 2000, dels genom organisk tillväxt dels genom förvärv. 7 7

10 FÖRVÄRVET AV REJLERS INVEST OY I och med förvärvet av Rejlers Invest Oy tar Rejlerkoncernen på allvar plats på den nordiska marknaden. 8 8

11 Under 2005 förvärvades resterande 70 procent i Rejlers Invest Oy. Detta blev Rejlers första större utländska förvärv och markerar bolagets nordiska ambition och målsättning att utvidga sin hemmamarknad till hela Norden/Östersjöområdet. Rejlers Invest Oy, är moderbolag i den finska verksamheten och har två helägda dotterbolag, Rejlers Oy och Rejlers Projektit Oy. Rejlers Oy bildades 1980 som ett dotterbolag till Rejlers i Sverige. Bolaget kom senare att gå skilda vägar fram till år 2000 då Rejlerkoncernen förvärvade drygt 20 procent i bolaget med option att förvärva hela bolaget. Denna option utnyttjades under första halvåret 2005 då hela Rejlers Invest Oy förvärvades. Verksamhet Verksamheten i koncernen bedrivs genom de helägda dotterbolagen Rejlers Oy och Rejlers Projektit Oy. Koncernens verksamhet är till 95 procent inriktat på konsultverksamhet och resterande del utgörs av totalleveranser. Koncernen har 170 anställda fördelade på åtta kontor och med huvudkontor i Mikkeli. Omsättningen i bolaget har under senare år vuxit kraftigt. Från 65 mkr 2001 till 96 mkr för Resultatutvecklingen har under samma period ökat från 8 mkr till 13 mkr. Bolagets kompetensområden är i första hand inom Elteknik, Automation och Mekanik. Bolaget har en stark position inom konstruktion och design genom kompetent och välutbildad personal. Bolaget har även gjort omfattande investeringar inom ny teknik och CAD-system. Bolagets tjänster omfattar bland annat följande områden: Industri- och produktionsanläggningar - design och konstruktion Tillverkningsprocesser - design, konstruktion och utveckling Fastighetstjänster - konstruktion och utveckling Miljöteknik - industriella projekt Projekttjänster - projektledningstjänster, koncept till färdig konstruktion Projektleveranser - prototyper och maskiner, från idé till färdig produkt Bolagets kunder är till stor del industrikunder, bland de största kunderna är Fortum Oil, KCI Konecranes, RHK (Banförvaltningscentralen), Ruukki Group, Patria, Vaahto och Metso. Utsikter Bolagets mål är att 2010 vara 250 anställda med 160 mkr i omsättning. Målsättningen innebär en årlig tillväxt om 10 procent och beräknas ske via såväl organisk tillväxt som förvärv. Tillväxten förutspås till största del ske inom kundområdena energi och infrateknik. Samarbete Genom samgåendet mellan Rejlers i Finland och Sverige kan totalåtagen erbjudas till flera gemensamma kunder. Vidare sker ett erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan koncernbolagen för att kunna erbjuda optimala lösningarna för kunderna. 9 9

12 KUND OCH MARKNAD Rejlers verksamhet är kundorienterad. Med över sextio år i branschen bygger den största delen av kundbasen på långa relationer

13 Rejlers verksamhet är kundorienterad. Med över sextio år i branschen bygger den största delen av kundbasen på långa relationer. Tillsammans har kunden och Rejlers under lång tid utvecklat samarbetskoncept som innebär att när det ena projektet är slut så fasas Rejlers personal automatiskt in i nästa projekt. Rejlers profil är att i första hand vara specialisten inom ett visst kompetensområde. Rejlers kompetens är inte direkt kopplad till vissa branscher, bolagets kunder kan sina egna processer och Rejlers medverkar till att ta fram lösningen till hur processen ska industrialiseras. Detta gäller oavsett om kunden är inom livsmedel, pappersindustrin eller verkstad. Genom detta synsätt säkerställs att kunden erhåller den lämpligaste lösningen för sitt behov och konsulten bygger upp en gedigen specialistkompetens. Rejlers kompetensområden är elteknik, energi, automation, mekanik, IT och telecom. Rejlers tillväxt på marknaden har varit försiktig, inga nya kunder innan befintliga kunders behov har blivit tillgodosedda. Rejlers starka varumärke har säkerställt en bibehållen lönsamhet i all tillväxt. Styrkan i varumärket borgar för kvalitet och mervärde för kunden samt stabilitet och lönsamhet för personal och ägare. Kundkontakterna utvecklas ur långsiktigt lokalt relationsbyggande. Rejlers säljer konsulttjänster till i huvudsak fyra kundgrupper: Bygg och fastighet, Energi, Industri respektive Infrastruktur. Här finns kunder inom såväl privat som offentlig sektor. Bygg och fastighet Inom Bygg och fastighet är typiska tjänster relaterade till kraft, belysning och tele. Här ingår bland annat säkerhetssystem för passagekontroll och brandlarm samt olika sårbarhetsanalyser exempelvis för avbrottsfri elkraft. Andra uppdrag är relaterade till storkökslösningar. Typiska beställare är privata och offentligt ägda fastighetsbolag såsom Vasakronan, Akademiska Hus. Fabege och Wihlborgs. Energi Energisektorn har sin tyngdpunkt i energirelaterade tjänster med anknytning till elanvändning. Ett sådant område är kärnkraftsindustrin som är en stor beställare med alla de omfattande ombyggnads- och moderniseringsprogram som nu och under den närmsta tioårsperioden kommer att genomföras. Vidare är förnybar energiproduktion med bland annat vindkraft ett tillväxtområde. Traditionellt utgör konstruktion, projektering och beredning av eldistributionsnät, transformatorstationer och reläskyddsinstallationer en väsentlig del av uppdragen inom denna sektor. En stor del av Rejlers kunder inom Tjänster och System återfinns inom energisektorn. Typiska beställare är de stora energibolagen som Vattenfall, E.ON samt Fortum men beställare finns även bland de kommunalt ägda el- och energibolagen. Industri Kundgruppen Industri efterfrågar tjänster från samtliga av Rejlers verksamheter. Exempel på uppdrag är bland annat konstruktion, utformning och idrifttagning av produktions- och tillverkningsprocesser samt logistik och underhåll av tekniska försörjningssystem. Beställare är alltifrån stora börsnoterade företag som Sandvik, Metso, Siemens, Stora Enso, KCI Kone, Neste Oil och Astra Zeneca till mindre och medelstora företag inom ett stort antal branscher. En växande verksamhet inom Tjänster är underhållsrelaterade insatser inom industri- och verkstadsföretagen. Infrastruktur Infrastruktur omfattar områden som hamnar, tunnlar, broar, vägar, järnvägar och annan spårbunden kollektivtrafik. Andra områden finns inom utbyggnaden av bredbandsnät och telekomsektorn. Typiska uppdrag inom telekom är nätplanering och nätdesign. Inom järnvägsområdet förekommer i stor utsträckning totalåtaganden innehållande projektering av el, tele och signal. För broar, vägar och tunnlar är konsulttjänsterna oftast relaterade till väginformatik och SCADA-system lösningar. Bland de större kunderna kan nämnas Copenhagen Malmo Port, Banverket i Sverige såväl som i Finland, Storstockholms lokaltrafik, Vägverket, Øresundsbron, Bombardier samt TeliaSonera. Marknadsläget Rejlerkoncernens kunder är beroende av det allmänna konjunkturläget och den ekonomiska situationen i samhället. Enligt bedömningar kommer branschen i sin helhet att visa ungefär samma ekonomiska utfall för år 2006 som för år Enligt branschorganisationen Svensk Teknik och Design, STD, beräknas omsättningen för branschen bli cirka 32 miljarder kronor under Generellt sett för konsultsektorn är orderläget bra och det råder ett högt kapacitetsutnyttjande. Konsultsektorn är en god konjunkturmätare eftersom den ofta ligger först i investeringscykeln. Detta stämmer således väl med de makroekonomiska prognoser som pekar på en god BNP-utveckling för den närmaste tiden. BNP-tillväxten i Sverige ökade under 2005 med 2,5 procent och under 2006 kommer den med stor sannolikhet att nå ungefär samma nivå. Konsultbranschens beläggning var nära nog rekordhög under Prognoserna för första halvåret 2006 avviker inte mot utfallet för Med förvärvet av Rejlers Oy är nu den lokala marknaden utvidgad till en gemensam svensk-finsk region. Framförallt inom energi- och industrisektorn finns det många synergier mellan Rejlersbolagen. Enligt Konjunkturöversikten från Finska finansministeriets ekonomiska avdelning spås att BNP-tillväxt ökar med dryga tre procent under Den finska exportindustrin kommer med rådande efterfrågan på metaller och med nuvarande förhållande mellan euro och dollar att ligga på samma nivå under 2006 som föregående år. Överlag är 11 11

14 den finska marknaden stabil och några tydliga tecken på att marknaden i Finland skulle förändras mellan 2006 och 2005 föreligger inte. Inom de segment som Rejlers är verksam inom kan kortfattat den generella marknaden beskrivas enligt följande. Bygg och fastigheter Rejlers uppdrag inom Bygg och fastigheter avser i huvudsak konsulttjänster till kommersiella fastigheter som kontor och industrin samt till den offentliga sektorn i form av vård och undervisningslokaler. Efter flera år av minskande aktiviteter kommer, enligt STD, investeringsaktiviteten åter att öka. Detta gäller både ombyggnadsoch nybyggnadsprojekt. Rena fabriksinvesteringar är dock på en låg men stabil nivå. Byggnadsföretagens konjunkturläge i Finland är betydligt bättre än normalt och produktionen ökar enligt Finlands Näringsliv. Energi Efterfrågan på tjänster relaterade till denna sektor har enligt STD utvecklats väl med betydande investeringsökningar i både produktions- och förbrukningsledet. Efterfrågeutvecklingen är dels föranledd av höjda energipriser vilket skapar incitament för ombyggnads- och nybyggnadsprojekt inom energitillförsel dels av ökade krav på leveranssäkerhet inom distributionsområdet. Industri Industrikonsulternas orderingång har varit positiv, enligt STD, under det senaste året och beläggningen ligger mycket högt för närvarande. I viss mån kan den höga beläggningen leda till att industrin själva anställer egen kompetens. Inom de flesta branschområdena är efterfrågan stigande, framförallt inom gruv, telekom och elektronik. En viss avmattning kan skönjas inom fordonssektorn. Enligt Finlands Näringsliv har industrikonjunkturen förstärkts i Finland. Vilket talar för en fortsatt god konsultmarknad. Infrastruktur Inom infrastruktur är det en god efterfrågan på tjänster. Detta gäller både för väg och spårbundna projekt. Då flera av dessa projekt är mycket stora blir ofta tidsplanerna förskjutna vilket bland annat är fallet med de två största projekten i Storstockholm. På längre sikt kan detta bli ett problem men för närvarande är orderläget bra i hos de flesta konsulter som arbetar med tjänster inom detta segment. Omsättningens Fördelning mellan kundgrupper i Sverige och Finland Sverige Finland 24 % 14 % 8 % 5 % 5 % Industri 26 % Infrastruktur Bygg och fastighet Energi 36 % 82 % omsättningens fördelning mellan kundkategorier, koncernen 21 % Privata Andra offentliga 23 % 56 % Statliga 12 12

15 REJLERS OCH GUDRUN Fredagen den 7 januari 2005 gick SMHI ut med en orkanvarning för Götaland då ett lågtryck bildats väster om Skottland. Lågtrycket rörde sig mycket snabbt och under kraftigt fördjupning över nordligaste Skottland och vidare österut. Lågtrycket påverkade Sverige under helgen den 8-9 januari i form av en storm med orkanvindar i byarna. Stormen döptes till Gudrun. Vindstyrkor om drygt 40 meter i sekunden uppmättes i vindbyarna och till och med mitt i Småland var det orkanvindar i vindbyarna. Förödelsen efter stormen blev mycket omfattande då stora delar av infrastrukturen i området slogs ut. I de kraftiga vindarna fälldes miljontals med träd och uppskattningsvis abonnenter blev utan el och cirka abonnenter blev utan telefon. i nya nät. Många av konsulterna som var ute hade även god lokalkännedom vilket underlättade arbetet. Mycket av arbetet under den inledande akutfasen var rent arbetsledande som ställde stora krav på kunskap om hur elnätsdistribution fungerar både praktiskt och teoretiskt. Akutarbetet efter stormen pågick i två månader då samtliga abonnenter fått tillbaka strömmen igen. Den akuta lösningen blev i de flesta fall att isolerade ledningar lades ut direkt på marken. Uppskattningen som visades från elkunderna som i vissa fall varit utan ström i flera veckor var ofta mycket stor när strömmen återkom. I direkt anslutning till att akutfasen avslutats övergick arbetet i en planerings- och projekteringsfas för att öka eldistributionsnätens leveranssäkerhet. Detta arbete, Foto: Göran Gustafsson/Pressens Bild Därtill var stora delar av vägnätet och järnvägen blockerade av nedfallna träd. En av Sveriges största naturkatastrofer i modern tid hade inträffat. Redan dagen efter orkanen dragit fram, söndagen den 9 januari kontaktades Rejlers koncernbolag Svenska Energihuset i Växjö av eldistributionsbolag som behövde hjälp med akutarbetet. Redan den första dagen engagerades de första medarbetarna. Under den inledande fasen fokuserades arbetet i första hand på att ordna strömförsörjning lokalt. Detta skedde bland annat genom att mindre lokala elnät byggdes upp och som försörjdes med mobila reservkraftverk. Allteftersom arbetet fortgick kunde kraftverken flyttas runt till olika platser och trimmas in som kommer att pågå under flera år, innebär bland annat att stora delar av ledningsnätet kommer att grävas ned. I oländig terräng där det inte är möjligt att gräva ned ledningar kommer ledningsgatorna att breddas i sådan utsträckning att ledningsstolparna inte skadas vid eventuellt nya trädfällningar. Genom Rejlerkoncernens långa erfarenhet från arbete med eldistributionsnät samt företagets lokala förankring i området var det naturligt att eldistributörerna i området anlitade Rejlers i återställningsarbetet efter Gudrun. Med effektiv samordning av koncernens resurser frigjordes ett tio-tal medarbetare som kunde hjälpa till i återställningsarbetet. Detta trots att beläggningen redan innan var stor

16 HUMANKAPITALET Rejlers platta organisation gör det enkelt och smidigt att internt söka kontakt med specialister på andra kontor

17 För ett tjänsteföretag som Rejlers är medarbetarna koncernens viktigaste tillgång. Även om alla arbetar under ett gemensamt varumärke blir inte kundens intryck av Rejlers bättre än den lösning som bolagets medarbetare kan leverera. Att arbeta på Rejlers innebär stora möjligheter till personlig utveckling. Medarbetaren har ansvar för att den tekniska lösningen kommer fram inom fastställda tidsoch kostnadsramar. Till hjälp finns hela organisationens samlade erfarenhet och kompetens. Rejlers platta organisation gör det enkelt och smidigt att internt söka kontakt med specialister på andra kontor. På så sätt säkerställs såväl erfarenhetsutbytet från projektverksamheten som den personliga utvecklingen av medarbetaren Integritet och moral Rejlers arbetar årligen med en mängd olika uppdrag från olika uppdragsgivare. Att hämta erfarenheter internt innebär varje dag en praktisk tillämpning av Rejlers integritet, etik och moral. Rejlers ska alltid se till att uppdragen utförs i kundernas intressen och med stort ansvarstagande. Förutom gediget kunnande är nyfikenhet och kreativitet viktiga faktorer i problemlösningar. Det kan till exempel vara att inte rutinmässigt använda vedertagna lösningar, utan att sätta sig ned och förutsättningslöst pröva andra vägar. Detta tillsammans med att utbildning, både internt och externt, skapar förutsättningar för att kunna erbjuda kunder den för ändamålet bästa lösningen. Rekrytering i fokus Rejlers organisation blir varje år ett år äldre och behöver ständigt föryngras. Dels för att svara upp för de avgångar som sker, personalomsättningen var år 2005 cirka åtta procent, dels för att klara den expansiva marknad som Rejlers är verksamt inom. Rejlers arbetar målmedvetet med att rekrytera såväl yngre nyutexaminerade ingenjörer som mer erfarna ingenjörer med egna nätverk. Den förra gruppen nås bland annat genom deltagande på olika arbetsmarknadsdagar på högskolorna och den senare genom olika nätverk. Verksamhetsstyrning Rejlers tillämpar en arbetsmetodik där kundens behov och kvalitetskrav sätts i centrum. Detta innebär att fel och brister skall elimineras samt att tillföra sådana egenskaper till utförda tjänster att de blir mer attraktiva för kunden. Som ett stöd i detta arbete har samtliga medarbetare tillgång till Rejlerkoncernens internetbaserade verksamhetshandbok. Här finns de olika processer beskrivna som säkerställer de krav och förväntningar som ställs av kunder, offentliga myndigheter, samarbetspartners och underleverantörer. Systemets syfte är att på ett kontinuerligt, systematiskt och planerat sätt medverka till att uppsatta mål uppnås i Rejlers uppdragsverksamhet. Detta gäller i hög grad miljöpåverkan och de åtgärder till förbättring av miljön som Rejlers kontinuerligt arbetar med. Hälsa och friskvård Rejlers vill erbjuda samtliga sina medarbetare en bra arbetsmiljö och arbetar aktivt med olika friskvårdsprogram. Gen om ett nära samarbete med företagshälsovården görs intensiva insatser för att förebygga långtidsjukskrivningar samt att identifiera riskgrupper. Rejlers hälsocertifierades av Korpen återigen 2004 vilket innebär att medarbetaren tillsammans med företaget har upprättat såväl kortsiktiga som långsiktiga handlingsplaner för att främja medarbetarens hälsa. Med utgångspunkt från dessa handlingsplaner prövas certifieringen årligen

18 PROJEKT SYSTEM TJÄNSTER pst

19 Projekt Projekt levererar konsulttjänster inom elteknik, energi, automation, mekanik, IT och telecom till samtliga kundgrupper och omfattar alltifrån olika former av förstudier till slutförande och slutdokumentation. I tidiga faser av projektet agerar Rejlers som stöd i kundens beslutsprocess. När de grundläggande omfattningsbeskrivningarna och projektdirektiven är utformade övergår Rejlers åtagande till projektering och detaljkonstruktion. Slutligen genomförs kontroll, besiktning och drifttagning av anläggning eller utrustning. Slutdokumentation samt projektuppföljning avslutar projektet gentemot kunden. Projekten står för cirka 60 procent av Rejlers totala omsättning. Av denna del är förhållandet 30 procent fastpriser och 70 procent löpande räkning. Normalprojekten ligger i storleksordningen 700 kkr till kkr. Rejlers bygger om fabrik AVEBE-koncernen är en av världens ledande tillverkare av stärkelse för livsmedel och papper. På Malmöfabrikens -Stadex AB- nya propylenoxidanläggning har Rejlers haft ett totalåtagande att projektera, konstruera och dokumentera ny belysning, potentialutjämning och åskledare, brandlarm, inbrott/passage och telefoni/data samt ny kraftförsörjning med transformator, hög- respektive lågspänningsställverk. Instrumentering, värme, ånga, tryckluft, ventilation och kyla har också ingått i projekteringen. Vidare har systemering och programmering av automationssystem, grafiska användargränssnitt och databaskopplingar mot affärssystemet ingått. Under installations- och montagetiden har Rejlers ansvarat för projektledning, samordning, riskanalyser, kontroll, provning och drifttagning av el-, VVS- samt maskinentreprenaderna. Projektet har avslutats med acceptanstester och leveransbesiktning samt upprättande av relationshandlingar, där såväl det tekniska som det ekonomiska utfallet har analyserats. VEKTORISERING AV ELNÄT Rejlers har under året genomfört omfattande uppdrag för E.ON avseende vektorisering av företagets låg- och mellanspänningsnät. Projekten genomförs inom ramen för företagets pågående arbete att överföra manuella kartor och register till ett datoriserat verksamhetssystem. I samband med erhållandet av uppdragen tillsattes en för verksamheten specialrekryterad projektgrupp. Rejlers mångåriga erfarenhet av liknande arbetsuppgifter omfattande ledning och granskning garanterar att genomförandet uppfyller de högt ställda krav och mål som finns. Projektgruppen under ledning av en projektledare vid Rejlers kontor i Gävle har drivit projekten i ett nära och utvecklande samarbete med ansvarig personal vid E.ON. I en första etapp digitaliserades mellanspänningsnätet i södra Sverige omfattande inte mindre än totalt kilometer ledningsnät. I digitaliseringen ingick förutom ledningar även bland annat stolpar, skarvar och frånskiljare. Ett pilotprojekt avseende digitaliseringen av lågspänningsnät har även ingått i åtagandet för E.ON. Ett uppdrag som avslutades under februari Här hanterades drygt 1000 lågspänningsområden bestående av såväl landsbygds- som tätortsnät. I detta projekt har förutom själva ledningsnätet omfattande ledningar, skarvar, stolpar, kabelskåp och jordtag även ingått att hantera anslutningspunkter för nätkunderna

20 AUTOLIV Foto:Autoliv Autoliv Electronics utvecklar och producerar avancerad elektronik för kontroll av säkerhetssystem i fordon såsom airbags och telematiksystem. Fokus ligger på utveckling av avancerade system för säkrare fordon för såväl förare, medpassagerare som för övriga medtrafikanter. Rejlers har under 2005 arbetat dels i ett telematikprojekt dels i ett airbagprojekt.i telematikprojektet utvecklades systemlösningar för MDS (Module de Service). Produkten tillhandahåller tjänster för automatisk och manuell uppringning av call-center via GSM för eventuell vidarebefordran till räddningstjänst eller serviceorganisation. Ett samtal kan påkallas genom normal knapptryckning eller genom att airbagsystemet har utlösts. Produkten kommunicerar via CAN-nätverk med bilens navigationsutrustning och upprätthåller genom detta en positioneringstjänst så att bilens position skickas via SMS före uppringningen. Projektet omfattade både systemdesign samt elektronik- och mjukvaruutveckling. Airbagprojektet kallades ACSM3 vilket står för Advanced Crash and Sensing Module. Det innebar utveckling av ett nytt kontrollsystem med sensorer för krockkuddssystemen för nästa generation bilar från en stor tysk biltillverkare. Uppdraget består av specificering, analys och elektronikdesign av två nya elektronikmoduler bestående av microcontrollers, ASICs och sensorer placerade i fordonet. FABEGE bygger om i glädjen Kvarteret Glädjen är ett befintligt hus som har sitt ursprung som tryckeri för dagspressen. DN hade sitt tryckeri där sedan tidigt 30-tal. Alltefter som åren gått fick medicintekniken ett starkt fäste på västra Kungsholmen och senaste hyresgästen som drivit verksamhet i fastigheten har varit Pharmacia. Nu tar Fabeges nya hyresgäst LRF över helheten av fastigheten och förlägger sitt huvudkontor med konferenslokaler och övernattningsmöjligheter dit LRF har valt att forma sitt kontor till i huvudsak öppna landskap med möjlighet att med ett flexibelt system bygga cellkontor. Detta har ställt stora krav på de tekniska systemen för el, belysning, tele och data. Rejlers har projekterat kanalisation, elkraftförsörjning med ställverk, belysning, allmän elinstallation, brandlarm samt inbrotts och passagekontrollanläggning. Totalt har ombyggnad varit på m² om 9 plan, garage och teknikutrymme i plan 1-2, 5 nya hissar och konferensanläggning i 2 plan med restaurangkök. säkerhetssystem i södra länken Att ha arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för ett av europas största väg- och tunnelprojekt kräver noggrann kontroll av de personer som befinner sig i anläggningens säkerhetszoner. Personer som vistas i området under olika driftlägen måste ha behörighet och rätt utbildning. Ett stödsystem som opereras via en portal på nätet hanterar denna funktion. Systemet är kopplat till drift- och underhållsenheten inom Vägverket Stockholm. Det hela är uppbyggt på small web wizard en lätthanterlig programvara framtagen av ComIT Rejlers AB. Rejlers har svarat för en nyckelfärdig funktion från systemarbete till idrifttagning 18 18

Rejlerkoncernen AB (publ)

Rejlerkoncernen AB (publ) 2006 Rejlerkoncernen AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2006 Första kvartalet Omsättningen ökade med 65 procent till 135,7 mkr (82,4) Rörelseresultatet ökade med 9,0 mkr till 15,8 mkr (6,8) och rörelsemarginalen

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2003 Delårsrapport januari - mars 2003 Omsättningen uppgick till 64,3 Mkr (54,4) Resultatet efter finansnetto uppgick till 4,4 Mkr (1,6) Debiteringsgraden ökade med 8 % procent

Läs mer

2003 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

2003 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2003 Bokslutskommuniké 2003 Fjärde kvartalet Omsättningen ökade med 8 procent och uppgick till 71,4 MSEK (65,9) Rörelseresultatet uppgick till 2,6 MSEK (2,4) Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2003 Delårsrapport januari - juni 2003 Omsättningen ökade med 12 procent till 130,0 Mkr (115,7) Debiteringsgraden ökade från 67,5 till 69,5 procent Rörelseresultatet exklusive

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER Delårsrapport januari - september 2003 Juli - september 2003 Omsättningen ökade med 2,1 procent till 52,9 MSEK (51,8). Rörelseresultatet uppgick till 0 MSEK (0,6).

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 Rörelseresultatet ökade med 10 procent och uppgick till 4,3 (3,9) MSEK. Resultatet efter finansnetto ökade med 7 procent och uppgick till 4,5 (4,2)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2006 2006-05-11 (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 700 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar

Läs mer

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000

SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 SWECO AB (publ) delårsrapport januari - juni 2000 Nettoomsättningen ökade med 5 % till 881 Mkr (843) Resultatet i konsultverksamheten ökade med 37 % och uppgick till 37,5 Mkr (27,3) Återföring av pensionsmedel

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del av

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr).

Årsrapport. Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Årsrapport 2008 Tolv månader i korthet avseende koncernen Den totala omsättningen ökade med 10 % och uppgick till 165 223 tkr (150 478 tkr). Nettoomsättningen för koncernen ökade med 9 % och uppgick till

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Rejlerkoncernen AB (publ)

Rejlerkoncernen AB (publ) Rejlerkoncernen AB (publ) Delårsrapport januari-september 26 2 november 26 För ytterligare information kontakta: Peter Rejler, VD och koncernchef, Kjell Sandin, Ekonomichef, tel. 7-62 34 24, e-post: peter.rejler@rejlers.se

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

ENACO AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (NGM: ENAC)

ENACO AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (NGM: ENAC) 1 ENACO AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 (NGM: ENAC) 2 Entreprenad- och serviceföretaget inom Telekom och IT-miljö ENACO AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Räkenskapsåret 2006 Nettoomsättningen uppgick till

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874

Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 1(5) Delårsrapport 1 januari 30 september 2007 Org. nr 556464-6874 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Verksamheten Ägarens uppdrag till SP är att som en del

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) - Bokslutskommuniké januari december 2011 Den externa nettoomsättningen under perioden uppgick till 211 (0) tkr. Rörelseresultatet uppgick till 5 471 (1

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Bokslutskommuniké

Bokslutskommuniké 1(5) Bokslutskommuniké 2003-12-31 Nettoomsättningen uppgick till 41,0 (55,8) mkr Resultat efter skatt uppgick till -8,2 (-5,5) mkr Resultat per aktie uppgick till -2,60 (-1,74) kr Likvida medel inkl. kortfristiga

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS)

Scandinavian PC Systems AB (publ) (SPCS) (SPCS) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 1998 Nettoomsättningen ökade med 25 procent och uppgick till 158,8 (127,3) Mkr. Resultat efter finansiella poster på 14,0 (24,2) Mkr. Resultat i fjärde kvartalet

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari - december 1998

Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Sidan 1 av 4 Bokslutskommuniké Januari - december 1998 Framgångsrik omstrukturering har gett önskad effekt Fördubblade intäkter och kraftigt förbättrat resultat Rörelseintäkterna ökade med 100 procent

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013

SchoolSoft Svenska AB, Delårsrapport januari-mars 2013 SchoolSoft Svenska AB, 556587-6066 Nettoomsättningen ökade under det första kvartalet med 34 procent jämfört med samma period föregående år och uppgick till 5 874 Tkr (4 390 Tkr). Resultat före skatt uppgick

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Bokslutskommuniké. januari december 2008

Bokslutskommuniké. januari december 2008 2009-02-26 Bokslutskommuniké januari december 2008 Tillväxten fortsätter och omsättningen ökade med 39 % Nordic Camping vänder till positivt rörelseresultat Nordic Camping förvärvar anläggning på Fröson

Läs mer

Sida 1(5) - Resultat efter skatt blev 1,7 (0,9) mkr vilket gav ett resultat per aktie med 0,36 (0,18) kronor per aktie.

Sida 1(5) - Resultat efter skatt blev 1,7 (0,9) mkr vilket gav ett resultat per aktie med 0,36 (0,18) kronor per aktie. Sida 1(5) Tremånadersrapport 1 september, 2003 30 november, 2003 för AB CF BERG & CO (publ) Sammanfattning - Nettoomsättningen uppgick till 78,2 (85,8) mkr, rörelseresultatet blev 2,8 (1,8) mkr vilket

Läs mer

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0).

januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). D E L Å R S R A P P O R T januari - mars Nettoomsättningen uppgick till 117,8 mkr (115,7). Rörelseresultatet ökade med 16 procent till 11,6 mkr (10,0). Vinsten före skatt steg till 11,9 mkr (10,3). Vinsten

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2002

Bokslutskommuniké för 2002 1 (8) PRESSMEDDELANDE Stockholm 2003-02-13 Bokslutskommuniké för 2002 VD och koncernchef Alf Johansson kommenterar Proffices bokslutskommuniké - Proffice fortsätter att ta marknadsandelar i samtliga nordiska

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

AxFood - nytt namn Delårsrapport

AxFood - nytt namn Delårsrapport AxFood - nytt namn Delårsrapport Hemköpskedjan AB (publ) Perioden 1 januari 31 mars 2000 AxFood föreslås bli det nya namnet på Hemköpskedjan AB. Koncernens försäljning ökade med 4,2 procent till 5,7 miljarder

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2012

Bokslutskommuniké januari december 2012 Q4 Bokslutskommuniké januari december 2012 Januari - December 2012 1 Rörelsens intäkter för perioden i bolaget uppgick till 4,7 (17,7) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 1 008,0 (- 1 886,2) tkr Årets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2004 För mer information, kontakta Tivox AB: Styrelseordförande Anders Björnek, tfn: 031-17 29 45, mobil: 0702-42 12 01 Koncernchef Mats Ivarsson, tfn: 0502-195 00, mobil:

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni)

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni) Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 juni) NETTOOMSÄTTNING FÖR ANDRA KVARTALET 4,4 MKR (3,0 MKR) EN ÖKNING MED 46,7% JÄMFÖRT MED FÖREGÅENDE ÅR. NETTOOMSÄTTNING FÖR HALVÅRET 9,5 MKR

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Halvårsrapport. 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Halvårsrapport 2009 01 01 2009 06 30 6 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Den totala omsättningen minskade med 11 % i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgick till 74 986 tkr

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

Viktiga branscher är livsmedel, läkemedel, energi, järn & stål, kemi, papper & massa, tillverkning, fastigheter och VA.

Viktiga branscher är livsmedel, läkemedel, energi, järn & stål, kemi, papper & massa, tillverkning, fastigheter och VA. Novotek AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Rörelseresultatet uppgick till 7,1 (9,6) MSEK, varav 2,8 (5,7) MSEK under andra kvartalet Resultatet efter skatt uppgick till 5,4 (7,0) MSEK, varav

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

D E L Å R S R A P P O R T J A N - S E P T 2 0 0 7

D E L Å R S R A P P O R T J A N - S E P T 2 0 0 7 D E L Å R S R A P P O R T J A N - S E P T 2 0 0 7 DELÅRSRAPPORT JAN-SEPT 2007 Orderingången ökade med 28 % och uppgick till 196 (153) MSEK, varav 54 (45) MSEK under tredje kvartalet Omsättningen ökade

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30

Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 1 (8) Duni AB Delårsrapport för perioden 2006-01-01-- 2006-06-30 Koncernen i sammanfattning mkr Jan juni Juli 2005- Helår 2006 2005 juni 2006 2005 Nettoomsättning 3.119 2.642 6.441 5.964 Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

januari december 2013

januari december 2013 2014-02-28 Sportfiske på Hökensås Camping & Stugby Bokslutskommuniké januari december 2013 Nettoomsättningen ökade med 38 % Starkt rörelseresultat med rörelsemarginal över 20 % Positivt rörelseresultat

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2011 Omsättning 234,9 miljoner euro (228,9 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 21,4 miljoner euro (24,3 milj. euro) Räkenskapsperiodens vinst 13,1 miljoner euro

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016

Perioden feb-apr. Perioden maj-apr. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2015/2016 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget startade sin verksamhet 2003

Läs mer

Bokslutsrapport för Betting Promotion

Bokslutsrapport för Betting Promotion Bokslutsrapport för Betting Promotion Betting Promotions löpande verksamheten inom spelbranschen redovisar ett rörelseresultat, proforma för hela 2005, på 22 MSEK (21). Den totala spelomsättningen uppgick

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer