Pst... Projekt System Tjänster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pst... Projekt System Tjänster"

Transkript

1 VERKSAMHETEN 2005

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Året som gått 2 Koncernchefens översikt 4 Rejlers i stort 6 Tillväxt 8 Förvärvet av Rejlers Invest Oy 10 Kund och marknad 14 Humankapitalet 16 Projekt, System och Tjänster 17 Projekt 20 System 21 Tjänster 22 Flerårsöversikt Rejlerkoncernen 24 Kommentarer till flerårsöversikt 26 Hantering av risker 26 Känslighetsanalys 27 Förvaltningsberättelse 29 Resultaträkningar 30 Balansräkningar 32 Förändringar i eget kapital 33 Kassaflödesanalyser 34 Redovisningsprinciper och noter 42 Förslag till vinstdisposition 43 Revisionsberättelse 44 Aktie- och ägarstruktur 46 Styrelse och revisor 47 Koncernledning 48 Definitioner 49 Adresser Pst... Projekt System Tjänster ÅRSSTÄMMA Årsstämma i Rejlerkoncernen AB (publ), hålls torsdagen den 27 april 2006 klockan i bolagets lokaler på Industrigatan 2A i Stockholm. Anmälan Rätt att delta i årsstämman har den aktieägare som är registrerad i den av VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 21 april Den som har för avsikt att delta i bolagsstämman ska anmäla sig senast klockan fredagen den 21 april 2006 antingen på telefonl , via e-post via anmälan på bolagets hemsida, eller skriftligen till Rejlerkoncernen AB under adress, Bolagsstämma, Rejlerkoncernen AB (publ), Box 3104, Växjö. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare med förvaltarregistrerade aktier måste före den 21 april 2006 tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos sin förvaltare för att ha rätt att delta i stämman. Aktieägare måste underrätta förvaltaren härom i god tid före den 21 april Vid anmälan ska namn, personnummer/organisationsnummer, adress och telefonnummer samt antalet företrädda aktier uppges. Fullmakt för ombud Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person, ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas. Ärenden Vid årsstämman skall ärenden enligt lag och bolagsordning behandlas. Utdelning Styrelsen föreslår att utdelning lämnas till aktieägarna med 5 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås den 3 maj 2006 med utbetalningsdag den 8 maj Fullständig kallelse återfinns på Rejlers hemsida, finansiell information för verksamhetsåret 2006 Årsredovisningar och rapporter kan beställas från Rejlerkoncernen AB, Box 49061, Stockholm. Tel eller hämtas på bolagets hemsida För räkenskapsåret 2006 lämnar bolaget ekonomiska rapporter enligt följande: Delårsrapport avseende första kvartalet 2006, 27 april 2006 Delårsrapport avseende andra kvartalet 2006, 17 aug 2006 Delårsrapport avseende tredje kvartalet 2006, 2 nov 2006 Datum för lämnande av kommuniké avseende 2006 meddelas senare. Med Rejlers, Koncernen eller Bolaget menas i denna årsredovisning Rejlerkoncernen AB (publ).

3 Året som gått Omsättningen ökade med 42 procent till 420 mkr (294) Resultatet efter skatt ökade med 7,2 mkr till 20,5 mkr (13,3) Rörelseresultatet ökade med 11,3 mkr till 30 mkr (18,8) Resultat per aktie ökade med 42 procent till 10,38 kr (7,33) Styrelsen föreslår 5 kr per aktie i utdelning samt en aktiesplit 5:1 Rejlers förvärvade Rejlers Invest Oy, ista Sverige AB, BC Teknikkonsult AB samt delar av INAC Automation. Resultat och nyckeltal Rejlerkoncernen Mkr Intäkter 420,2 294,3 254,3 233,4 201,6 Rörelseresultat 30,1 18,7 9,3 9,3 7,4 Resultat efter finansnetto 29,9 19,2 9,2 10,5 8,4 Eget kapital 116,9 72,6 63,2 56,8 49,9 Balansomslutning 248,8 139,7 118,5 110,9 119,6 Rörelsemarginal, % 7,2 6,4 3,7 4,0 3,7 Soliditet, % 47,0 51,9 53,3 51,2 41,7 Resultat per aktie, kr 10,38 7,33 3,06 3,99 2,87 Utdelning 5,00 1) 2,50 1,50 1,50-1) Styrelsens förslag Åren är upprättade enligt IFRS Rejlers är en nordisk kunskapskoncern inom elteknik, energi, mekanik, automation, it och telecom. Verksamheten bedrivs i koncernbolagen Rejlers Ingenjörer AB, ComIT Rejlers AB, Rejlers International AB, Rejlers Energitjänster AB, ista Sverige AB (under namnändring), Rejlers OÜ, Svenska Energihuset AB, Rejlers Invest Oy samt intressebolaget Mirakelbolaget HB. Rejlers B-aktie är noterad på NGM Equity.

4 KONCERNCHEFENS ÖVERSIKT Jag håller fast vid min målsättning

5 Världskonjunkturen är för närvarande extremt gynnsam. Det speglar resultaten för 2005 i de flesta bolag. Svenska företag har stora exportframgångar. Undergångsstämningen från början av 90-talet är som bortblåst. Även IT-bubblan som brast ligger på betryggande avstånd bakom oss. En positiv tolkning är att erfarenheterna resulterat i en hård bevakning av inflation och räntor. Värderingar av fastigheter och bolag bygger numera i huvudsak på realistiska nuvärdesberäkningar av framtida kassaflöden och på nuvarande substansvärden. En successiv uppbyggnad av eget kapital och av långsiktig resultatförmåga har skapat en finansiellt stark ställning i Rejlerkoncernen. Det har samtidigt varit möjligt att expandera verksamheten kraftigt. Bakom koncernens framgångar ligger en målmedveten förädling och expansion av Finlandsverksamheten där koncernens ägarsituation växlat under de 25 år Rejlers i Finland existerat. Under 2005 tog Rejlerkoncernen det slutgiltiga steget och blev 100 procentiga ägare i Rejlers Invest Oy. Denna konsolidering avspeglas i koncernens nyckeltal. Rejlers Oy är och har varit mycket lönsamt. Expansion har också skett på flera andra områden under bibehållen, eller till och med ökande, lönsamhet. På energiområdet har både lönsamhet och omsättning ökat markant. Det är koncernens ursprungliga verksamhet eldistribution som utgör kärnan i denna utveckling. På motsvarande sätt har förvärvet av INAC: s automationsrörelse inneburit ett lyft för Rejlers industrisida. Här känner vi att vår marknadsposition är stark och att potentialen för bättre resultat är stor. Industrin har först nu börjat släppa på investeringsbromsen. Det finns ett stort behov av fortsatt produktutveckling och ökad automationsgrad för att svenska och finska industrin skall fortsätta att vara internationellt konkurrenskraftig. Investeringar i vägar, järnvägar, telekom och byggnation sker nu i ökande grad, vilket är en bekräftelse på att vi har en pågående stabil högkonjunktur. Rejlers projekterar kraft, belysning, automation, tele och signalsystem inom dessa områden och vinner terräng på marknaden. Rejlers introduktion på NGM-börsen för ett par år sedan visade sig vara vältajmad och lyckosam. Aktien har haft en stark utveckling och den som satsat på Rejlers har inte blivit besviken. Nu föreslår koncernen en split på 5:1 och hoppas därmed få en ännu bättre likviditet i aktien och fler aktieägare. När tiden är mogen kommer vi att ta steget in på O- listan. Skulle en gemensam nordisk börs bli verklighet är detta ännu mer intressant. Jag håller fast vid min målsättning att inom ett par år skall Rejlers ha 1000 anställda och 1 miljard i omsättning. Nu siktar koncernen på att detta skall vara uppfyllt senast Industrin drar ned på antalet anställda och nya jobb skapas i tjänstesektorn. Branschen behöver därför höja sin prisnivå för en sund utveckling. En miljon per anställd i omsättning och år blir ett realistiskt mål. Expansionen skall ske genom förvärv och organisk tillväxt i lika delar i ungefär samma utsträckning som tidigare. I detta scenario finns utrymme för en konjunktursvacka. Den internationella marknaden bidrar också till Rejlers förutsättningar att växa. Projekt utförs antingen från etablerade kontor hemma och i andra länder, eller ute på projektplatserna. Geografiskt riktas intresset mot Asien, främst Kina, och mot Östeuropa. Norden anser vi sedan länge vara vår hemmamarknad och steget till att denna skall omfatta Europa är inte alltför avlägset. Femar Bält mellan Danmark och Tyskland är ett projekt som Rejlers intresserar sig för och som kan bli inledningen på en sådan utveckling. Med inriktning mot Östeuropa bygger koncernen nu upp en lokal verksamhet i Estland vid sidan av den outsourcingverksamhet som etablerades för ett par år sedan. Koncernens verksamhet kvalitetssäkras genom en omsorgsfull rekrytering av erfarna skickliga ingenjörer, men också av begåvade unga ingenjörer som tar sina första steg in i yrkeslivet. Utbildning, utveckling och forskning i samarbete med våra tekniska högskolor är prioriterat. Rejlers fortsätter att befrämja hälsofrågorna. Förebyggande friskvård och en sjukvård som syftar till snabb rehabilitering är konceptet. Fem kronor tillbaka på varje satsad hälsokrona är vår övertygelse. Individuell hälsodiplomering för alla anställda står på programmet. Goda resultat når man när hela organisationen genomsyras av entusiasm och bra laganda. Det är lätt att dra paralleller med idrotten. Ett stort tack vill jag rikta till mina kära medarbetare när vi nu tillsammans, för sjunde året i rad, kan redovisa en stigande vinst. Ni har gjort det möjligt för mig att leda och utveckla ett självständigt Rejlers på en turbulent företagsmarknad med ett stort struktureringstryck. Rejlers skall vara med i strukturförändringarna, men på egna villkor. Det är endast med goda resultat och en stark finansiell ställning som vi kan befästa en sådan position. Stockholm i mars 2006 Peter Rejler VD och koncernchef 3 3

6 REJLERS I STORT Bolaget är idag en av de större teknikkonsulterna i Norden med huvudsakligen fyra kundgrupper, Bygg- och fastighet, Energi, Industri samt Infrastruktur. 4 4

7 Rejlers är en teknisk kunskapskoncern som erbjuder tjänster inom kompetensområdena: elteknik, energi, automation, IT, telecom och mekanik. Med god etik, säker kvalitet och miljö samt dynamisk medarbetarutveckling säkerställer koncernen kundens krav och upplevelser av mervärden i tjänsten eller produkten. Genom detta arbetssätt säkerställs långsiktiga kundrelationer vilket även skapar förutsättningar för en god lönsamhet. Bakgrund Rejlers grundades 1942 och erbjöd konsulttjänster inom elteknikområdet. Detta utvidgades under talet till att även omfatta konsulttjänster åt bland annat pappers- och varvsindustrin för att ytterligare utvidgas under 1960-talet till att även omfatta el- och telekonsulttjänster i större byggnadsprojekt. Bolaget är idag en av de större teknikkonsulterna i Norden med huvudsakligen fyra kundgrupper, Byggoch fastighet, Energi, Industri samt Infrastruktur. Rejlers erbjuder sina tjänster inom tre verksamhetsområden, Projekt, Tjänster och System. Projekt är huvudsakligen konsultverksamhet där tjänsten är definierad till ett särskilt kundprojekt. Tjänster erbjuder ett paketerat tjänstekoncept som kan innebära att Rejlers övertar kundens egen personal och tjänsten löper över en längre tid. System erbjuder produktifierade lösningar som utvecklats inom Rejlers och erbjuds kunden som ett paket. Övergripande mål Rejlers ska skapa och realisera värden för kunden, aktieägarna och medarbetarna. Totalavkastningen för aktieägarna, utdelning och aktiens värdeutveckling, ska ligga i nivå med de bästa nordiska teknikkonsulterna. Finansiella mål Rejlers lönsamhetsmål är att ha en rörelsemarginal om minst 7 procent över en konjunkturcykel. För att säkerställa en långsiktig stabil utveckling av verksamheten eftersträvas en soliditet om minst 30 procent. Kundstruktur Rejlers ska ha en kundstruktur bestående av en väl balanserad kundbas med differentierad konjunkturkänslighet. Kunderna ska representera ett brett spektrum av branscher och finnas inom såväl offentliga som privata sektorn. Rejlers har en stor kundspridning och ett stort antal uppdrag varför risken för större kundförluster bedöms som mycket små. De fem största kunderna svarar för 10 procent av Rejlers totala omsättning, den offentliga sektorn svarar för 44 procent och den enskilt största kunden för 2,3 procent. Tillväxt genom internationalisering Rejlers hemmamarknad är Norden och Östersjöområdet och koncernen ser den som sin naturliga tillväxtmarknad. Målsättningen är att Rejlers år 2010 ska omsätta 1 miljard kronor och ha anställda. Detta kan ske genom organisk tillväxt samt genom förvärv både i Sverige och på övriga delar av Rejlers tillväxtmarknad. Efter förvärvet av Rejlers Oy år 2005 har koncernen två hemmamarknader, Sverige och Finland. Koncernen har cirka 635 årsanställda varav cirka 170 i Finland. Vidare har Rejlers etablerat ett bolag i Estland som för närvarande i första hand arbetar som underleverantörer åt övriga bolag i koncernen. Genom Rejlers International i Köpenhamn samordnas Rejlers internationella engagemang, dels inom närliggande länder till Sverige dels till att medverka i olika internationella uppdrag som har koppling till olika biståndsorgan inom EU, Världsbanken eller SIDA. Organisation och styrning Bolagets verksamhet är organiserat i ett moderbolag samt ett antal rörelsedrivande dotterbolag. Moderbolaget är holdingbolag med endast samordnade uppgifter mellan dotterbolagen samt förvaltning av koncernens fastighet i Växjö. Organisationen är starkt decentraliserad där platscheferna respektive dotterbolags VD har en stark ställning och beslutsrätt. Lönsamhetsstyrningen inom det största dotterbolaget, Rejlers Ingenjörer AB, sker på kontorsnivå där platscheferna har personal- och lönsamhetsansvaret för respektive kontor. Inom övriga dotterbolag har respektive VD personal- och lönsamhetsansvaret. Samtliga platschefer och VD i dotterbolagen rapporterar till koncernledningen. 5 5

8 TILLVÄXT Rejlers har ett tydligt tillväxtmål, 1 miljard i omsättning och tusen anställda år

9 Rejlers har ett tydligt tillväxtmål, 1 miljard i omsättning och tusen anställda år Bolagets tillväxt har historiskt skett både organiskt genom egen expansion och genom att förvärva verksamheter. Bolagets förvärv framgår av nedanstående tabell År Omsättning, Mkr Antal anställda Summa förvärv Sedan år 2001 har antal anställda ökat från 265 personer till 635 personer vid utgången av år Detta är en ökning med 140 procent. Av ökningen om 370 personer har således 267 kommit genom förvärv. Mellan år 2001 och 2005 har omsättningen stigit från 202 Mkr till cirka 470 mkr (proforma som om Rejlers Invest Oy förvärvats den 1 januari 2005). Av denna ökning om cirka 270 mkr står förvärvade bolag och verksamheter för cirka 175 mkr och resterande del har skett genom organisk tillväxt. Historiskt har tillväxten således skett till cirka 1/3 genom organisk tillväxt och 2/3 genom förvärv. Detta är delvis betingat av förvärvet av Rejlers Invest Oy år 2005 som var väsentligt större än övriga förvärv som gjorts. Ett normal-förvärv omfattar bolag eller verksamheter med personer. Många av dessa bolag står inför en generationsväxling och de upplever att de är mellanstora på marknaden. De har i flera fall behov av att komma in i en större organisation för att kunna växa vidare. Detta gäller både affärsmässigt för att kunna medverka i större konsultupphandlingar men även kompetensmässigt och avseende IT-stöd som kräver en större organisation för att bära dessa kostnader. Under de kommande åren kommer Rejlers att fortsätta att växa dels genom rekryteringar dels genom förvärv av kompletterande verksamheter både i Sverige och internationellt. Koncernens mål är tydligt, år 2010 ska verksamheten vara väsentligt större. Koncernens tillväxt är dock inte överordnat marginalmålet om sju procents rörelsemarginal över en konjunkturcykel. Rejlers tillväxt kommer därför att ske med fortsatt lönsamhet för att säkerställa en god avkastning till aktieägarna samt en stabil miljö för medarbetarna med goda utvecklingsmöjligheter. Vidstående diagram visar hur antalet medarbetare vuxit sedan år 2000, dels genom organisk tillväxt dels genom förvärv. 7 7

10 FÖRVÄRVET AV REJLERS INVEST OY I och med förvärvet av Rejlers Invest Oy tar Rejlerkoncernen på allvar plats på den nordiska marknaden. 8 8

11 Under 2005 förvärvades resterande 70 procent i Rejlers Invest Oy. Detta blev Rejlers första större utländska förvärv och markerar bolagets nordiska ambition och målsättning att utvidga sin hemmamarknad till hela Norden/Östersjöområdet. Rejlers Invest Oy, är moderbolag i den finska verksamheten och har två helägda dotterbolag, Rejlers Oy och Rejlers Projektit Oy. Rejlers Oy bildades 1980 som ett dotterbolag till Rejlers i Sverige. Bolaget kom senare att gå skilda vägar fram till år 2000 då Rejlerkoncernen förvärvade drygt 20 procent i bolaget med option att förvärva hela bolaget. Denna option utnyttjades under första halvåret 2005 då hela Rejlers Invest Oy förvärvades. Verksamhet Verksamheten i koncernen bedrivs genom de helägda dotterbolagen Rejlers Oy och Rejlers Projektit Oy. Koncernens verksamhet är till 95 procent inriktat på konsultverksamhet och resterande del utgörs av totalleveranser. Koncernen har 170 anställda fördelade på åtta kontor och med huvudkontor i Mikkeli. Omsättningen i bolaget har under senare år vuxit kraftigt. Från 65 mkr 2001 till 96 mkr för Resultatutvecklingen har under samma period ökat från 8 mkr till 13 mkr. Bolagets kompetensområden är i första hand inom Elteknik, Automation och Mekanik. Bolaget har en stark position inom konstruktion och design genom kompetent och välutbildad personal. Bolaget har även gjort omfattande investeringar inom ny teknik och CAD-system. Bolagets tjänster omfattar bland annat följande områden: Industri- och produktionsanläggningar - design och konstruktion Tillverkningsprocesser - design, konstruktion och utveckling Fastighetstjänster - konstruktion och utveckling Miljöteknik - industriella projekt Projekttjänster - projektledningstjänster, koncept till färdig konstruktion Projektleveranser - prototyper och maskiner, från idé till färdig produkt Bolagets kunder är till stor del industrikunder, bland de största kunderna är Fortum Oil, KCI Konecranes, RHK (Banförvaltningscentralen), Ruukki Group, Patria, Vaahto och Metso. Utsikter Bolagets mål är att 2010 vara 250 anställda med 160 mkr i omsättning. Målsättningen innebär en årlig tillväxt om 10 procent och beräknas ske via såväl organisk tillväxt som förvärv. Tillväxten förutspås till största del ske inom kundområdena energi och infrateknik. Samarbete Genom samgåendet mellan Rejlers i Finland och Sverige kan totalåtagen erbjudas till flera gemensamma kunder. Vidare sker ett erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan koncernbolagen för att kunna erbjuda optimala lösningarna för kunderna. 9 9

12 KUND OCH MARKNAD Rejlers verksamhet är kundorienterad. Med över sextio år i branschen bygger den största delen av kundbasen på långa relationer

13 Rejlers verksamhet är kundorienterad. Med över sextio år i branschen bygger den största delen av kundbasen på långa relationer. Tillsammans har kunden och Rejlers under lång tid utvecklat samarbetskoncept som innebär att när det ena projektet är slut så fasas Rejlers personal automatiskt in i nästa projekt. Rejlers profil är att i första hand vara specialisten inom ett visst kompetensområde. Rejlers kompetens är inte direkt kopplad till vissa branscher, bolagets kunder kan sina egna processer och Rejlers medverkar till att ta fram lösningen till hur processen ska industrialiseras. Detta gäller oavsett om kunden är inom livsmedel, pappersindustrin eller verkstad. Genom detta synsätt säkerställs att kunden erhåller den lämpligaste lösningen för sitt behov och konsulten bygger upp en gedigen specialistkompetens. Rejlers kompetensområden är elteknik, energi, automation, mekanik, IT och telecom. Rejlers tillväxt på marknaden har varit försiktig, inga nya kunder innan befintliga kunders behov har blivit tillgodosedda. Rejlers starka varumärke har säkerställt en bibehållen lönsamhet i all tillväxt. Styrkan i varumärket borgar för kvalitet och mervärde för kunden samt stabilitet och lönsamhet för personal och ägare. Kundkontakterna utvecklas ur långsiktigt lokalt relationsbyggande. Rejlers säljer konsulttjänster till i huvudsak fyra kundgrupper: Bygg och fastighet, Energi, Industri respektive Infrastruktur. Här finns kunder inom såväl privat som offentlig sektor. Bygg och fastighet Inom Bygg och fastighet är typiska tjänster relaterade till kraft, belysning och tele. Här ingår bland annat säkerhetssystem för passagekontroll och brandlarm samt olika sårbarhetsanalyser exempelvis för avbrottsfri elkraft. Andra uppdrag är relaterade till storkökslösningar. Typiska beställare är privata och offentligt ägda fastighetsbolag såsom Vasakronan, Akademiska Hus. Fabege och Wihlborgs. Energi Energisektorn har sin tyngdpunkt i energirelaterade tjänster med anknytning till elanvändning. Ett sådant område är kärnkraftsindustrin som är en stor beställare med alla de omfattande ombyggnads- och moderniseringsprogram som nu och under den närmsta tioårsperioden kommer att genomföras. Vidare är förnybar energiproduktion med bland annat vindkraft ett tillväxtområde. Traditionellt utgör konstruktion, projektering och beredning av eldistributionsnät, transformatorstationer och reläskyddsinstallationer en väsentlig del av uppdragen inom denna sektor. En stor del av Rejlers kunder inom Tjänster och System återfinns inom energisektorn. Typiska beställare är de stora energibolagen som Vattenfall, E.ON samt Fortum men beställare finns även bland de kommunalt ägda el- och energibolagen. Industri Kundgruppen Industri efterfrågar tjänster från samtliga av Rejlers verksamheter. Exempel på uppdrag är bland annat konstruktion, utformning och idrifttagning av produktions- och tillverkningsprocesser samt logistik och underhåll av tekniska försörjningssystem. Beställare är alltifrån stora börsnoterade företag som Sandvik, Metso, Siemens, Stora Enso, KCI Kone, Neste Oil och Astra Zeneca till mindre och medelstora företag inom ett stort antal branscher. En växande verksamhet inom Tjänster är underhållsrelaterade insatser inom industri- och verkstadsföretagen. Infrastruktur Infrastruktur omfattar områden som hamnar, tunnlar, broar, vägar, järnvägar och annan spårbunden kollektivtrafik. Andra områden finns inom utbyggnaden av bredbandsnät och telekomsektorn. Typiska uppdrag inom telekom är nätplanering och nätdesign. Inom järnvägsområdet förekommer i stor utsträckning totalåtaganden innehållande projektering av el, tele och signal. För broar, vägar och tunnlar är konsulttjänsterna oftast relaterade till väginformatik och SCADA-system lösningar. Bland de större kunderna kan nämnas Copenhagen Malmo Port, Banverket i Sverige såväl som i Finland, Storstockholms lokaltrafik, Vägverket, Øresundsbron, Bombardier samt TeliaSonera. Marknadsläget Rejlerkoncernens kunder är beroende av det allmänna konjunkturläget och den ekonomiska situationen i samhället. Enligt bedömningar kommer branschen i sin helhet att visa ungefär samma ekonomiska utfall för år 2006 som för år Enligt branschorganisationen Svensk Teknik och Design, STD, beräknas omsättningen för branschen bli cirka 32 miljarder kronor under Generellt sett för konsultsektorn är orderläget bra och det råder ett högt kapacitetsutnyttjande. Konsultsektorn är en god konjunkturmätare eftersom den ofta ligger först i investeringscykeln. Detta stämmer således väl med de makroekonomiska prognoser som pekar på en god BNP-utveckling för den närmaste tiden. BNP-tillväxten i Sverige ökade under 2005 med 2,5 procent och under 2006 kommer den med stor sannolikhet att nå ungefär samma nivå. Konsultbranschens beläggning var nära nog rekordhög under Prognoserna för första halvåret 2006 avviker inte mot utfallet för Med förvärvet av Rejlers Oy är nu den lokala marknaden utvidgad till en gemensam svensk-finsk region. Framförallt inom energi- och industrisektorn finns det många synergier mellan Rejlersbolagen. Enligt Konjunkturöversikten från Finska finansministeriets ekonomiska avdelning spås att BNP-tillväxt ökar med dryga tre procent under Den finska exportindustrin kommer med rådande efterfrågan på metaller och med nuvarande förhållande mellan euro och dollar att ligga på samma nivå under 2006 som föregående år. Överlag är 11 11

14 den finska marknaden stabil och några tydliga tecken på att marknaden i Finland skulle förändras mellan 2006 och 2005 föreligger inte. Inom de segment som Rejlers är verksam inom kan kortfattat den generella marknaden beskrivas enligt följande. Bygg och fastigheter Rejlers uppdrag inom Bygg och fastigheter avser i huvudsak konsulttjänster till kommersiella fastigheter som kontor och industrin samt till den offentliga sektorn i form av vård och undervisningslokaler. Efter flera år av minskande aktiviteter kommer, enligt STD, investeringsaktiviteten åter att öka. Detta gäller både ombyggnadsoch nybyggnadsprojekt. Rena fabriksinvesteringar är dock på en låg men stabil nivå. Byggnadsföretagens konjunkturläge i Finland är betydligt bättre än normalt och produktionen ökar enligt Finlands Näringsliv. Energi Efterfrågan på tjänster relaterade till denna sektor har enligt STD utvecklats väl med betydande investeringsökningar i både produktions- och förbrukningsledet. Efterfrågeutvecklingen är dels föranledd av höjda energipriser vilket skapar incitament för ombyggnads- och nybyggnadsprojekt inom energitillförsel dels av ökade krav på leveranssäkerhet inom distributionsområdet. Industri Industrikonsulternas orderingång har varit positiv, enligt STD, under det senaste året och beläggningen ligger mycket högt för närvarande. I viss mån kan den höga beläggningen leda till att industrin själva anställer egen kompetens. Inom de flesta branschområdena är efterfrågan stigande, framförallt inom gruv, telekom och elektronik. En viss avmattning kan skönjas inom fordonssektorn. Enligt Finlands Näringsliv har industrikonjunkturen förstärkts i Finland. Vilket talar för en fortsatt god konsultmarknad. Infrastruktur Inom infrastruktur är det en god efterfrågan på tjänster. Detta gäller både för väg och spårbundna projekt. Då flera av dessa projekt är mycket stora blir ofta tidsplanerna förskjutna vilket bland annat är fallet med de två största projekten i Storstockholm. På längre sikt kan detta bli ett problem men för närvarande är orderläget bra i hos de flesta konsulter som arbetar med tjänster inom detta segment. Omsättningens Fördelning mellan kundgrupper i Sverige och Finland Sverige Finland 24 % 14 % 8 % 5 % 5 % Industri 26 % Infrastruktur Bygg och fastighet Energi 36 % 82 % omsättningens fördelning mellan kundkategorier, koncernen 21 % Privata Andra offentliga 23 % 56 % Statliga 12 12

15 REJLERS OCH GUDRUN Fredagen den 7 januari 2005 gick SMHI ut med en orkanvarning för Götaland då ett lågtryck bildats väster om Skottland. Lågtrycket rörde sig mycket snabbt och under kraftigt fördjupning över nordligaste Skottland och vidare österut. Lågtrycket påverkade Sverige under helgen den 8-9 januari i form av en storm med orkanvindar i byarna. Stormen döptes till Gudrun. Vindstyrkor om drygt 40 meter i sekunden uppmättes i vindbyarna och till och med mitt i Småland var det orkanvindar i vindbyarna. Förödelsen efter stormen blev mycket omfattande då stora delar av infrastrukturen i området slogs ut. I de kraftiga vindarna fälldes miljontals med träd och uppskattningsvis abonnenter blev utan el och cirka abonnenter blev utan telefon. i nya nät. Många av konsulterna som var ute hade även god lokalkännedom vilket underlättade arbetet. Mycket av arbetet under den inledande akutfasen var rent arbetsledande som ställde stora krav på kunskap om hur elnätsdistribution fungerar både praktiskt och teoretiskt. Akutarbetet efter stormen pågick i två månader då samtliga abonnenter fått tillbaka strömmen igen. Den akuta lösningen blev i de flesta fall att isolerade ledningar lades ut direkt på marken. Uppskattningen som visades från elkunderna som i vissa fall varit utan ström i flera veckor var ofta mycket stor när strömmen återkom. I direkt anslutning till att akutfasen avslutats övergick arbetet i en planerings- och projekteringsfas för att öka eldistributionsnätens leveranssäkerhet. Detta arbete, Foto: Göran Gustafsson/Pressens Bild Därtill var stora delar av vägnätet och järnvägen blockerade av nedfallna träd. En av Sveriges största naturkatastrofer i modern tid hade inträffat. Redan dagen efter orkanen dragit fram, söndagen den 9 januari kontaktades Rejlers koncernbolag Svenska Energihuset i Växjö av eldistributionsbolag som behövde hjälp med akutarbetet. Redan den första dagen engagerades de första medarbetarna. Under den inledande fasen fokuserades arbetet i första hand på att ordna strömförsörjning lokalt. Detta skedde bland annat genom att mindre lokala elnät byggdes upp och som försörjdes med mobila reservkraftverk. Allteftersom arbetet fortgick kunde kraftverken flyttas runt till olika platser och trimmas in som kommer att pågå under flera år, innebär bland annat att stora delar av ledningsnätet kommer att grävas ned. I oländig terräng där det inte är möjligt att gräva ned ledningar kommer ledningsgatorna att breddas i sådan utsträckning att ledningsstolparna inte skadas vid eventuellt nya trädfällningar. Genom Rejlerkoncernens långa erfarenhet från arbete med eldistributionsnät samt företagets lokala förankring i området var det naturligt att eldistributörerna i området anlitade Rejlers i återställningsarbetet efter Gudrun. Med effektiv samordning av koncernens resurser frigjordes ett tio-tal medarbetare som kunde hjälpa till i återställningsarbetet. Detta trots att beläggningen redan innan var stor

16 HUMANKAPITALET Rejlers platta organisation gör det enkelt och smidigt att internt söka kontakt med specialister på andra kontor

17 För ett tjänsteföretag som Rejlers är medarbetarna koncernens viktigaste tillgång. Även om alla arbetar under ett gemensamt varumärke blir inte kundens intryck av Rejlers bättre än den lösning som bolagets medarbetare kan leverera. Att arbeta på Rejlers innebär stora möjligheter till personlig utveckling. Medarbetaren har ansvar för att den tekniska lösningen kommer fram inom fastställda tidsoch kostnadsramar. Till hjälp finns hela organisationens samlade erfarenhet och kompetens. Rejlers platta organisation gör det enkelt och smidigt att internt söka kontakt med specialister på andra kontor. På så sätt säkerställs såväl erfarenhetsutbytet från projektverksamheten som den personliga utvecklingen av medarbetaren Integritet och moral Rejlers arbetar årligen med en mängd olika uppdrag från olika uppdragsgivare. Att hämta erfarenheter internt innebär varje dag en praktisk tillämpning av Rejlers integritet, etik och moral. Rejlers ska alltid se till att uppdragen utförs i kundernas intressen och med stort ansvarstagande. Förutom gediget kunnande är nyfikenhet och kreativitet viktiga faktorer i problemlösningar. Det kan till exempel vara att inte rutinmässigt använda vedertagna lösningar, utan att sätta sig ned och förutsättningslöst pröva andra vägar. Detta tillsammans med att utbildning, både internt och externt, skapar förutsättningar för att kunna erbjuda kunder den för ändamålet bästa lösningen. Rekrytering i fokus Rejlers organisation blir varje år ett år äldre och behöver ständigt föryngras. Dels för att svara upp för de avgångar som sker, personalomsättningen var år 2005 cirka åtta procent, dels för att klara den expansiva marknad som Rejlers är verksamt inom. Rejlers arbetar målmedvetet med att rekrytera såväl yngre nyutexaminerade ingenjörer som mer erfarna ingenjörer med egna nätverk. Den förra gruppen nås bland annat genom deltagande på olika arbetsmarknadsdagar på högskolorna och den senare genom olika nätverk. Verksamhetsstyrning Rejlers tillämpar en arbetsmetodik där kundens behov och kvalitetskrav sätts i centrum. Detta innebär att fel och brister skall elimineras samt att tillföra sådana egenskaper till utförda tjänster att de blir mer attraktiva för kunden. Som ett stöd i detta arbete har samtliga medarbetare tillgång till Rejlerkoncernens internetbaserade verksamhetshandbok. Här finns de olika processer beskrivna som säkerställer de krav och förväntningar som ställs av kunder, offentliga myndigheter, samarbetspartners och underleverantörer. Systemets syfte är att på ett kontinuerligt, systematiskt och planerat sätt medverka till att uppsatta mål uppnås i Rejlers uppdragsverksamhet. Detta gäller i hög grad miljöpåverkan och de åtgärder till förbättring av miljön som Rejlers kontinuerligt arbetar med. Hälsa och friskvård Rejlers vill erbjuda samtliga sina medarbetare en bra arbetsmiljö och arbetar aktivt med olika friskvårdsprogram. Gen om ett nära samarbete med företagshälsovården görs intensiva insatser för att förebygga långtidsjukskrivningar samt att identifiera riskgrupper. Rejlers hälsocertifierades av Korpen återigen 2004 vilket innebär att medarbetaren tillsammans med företaget har upprättat såväl kortsiktiga som långsiktiga handlingsplaner för att främja medarbetarens hälsa. Med utgångspunkt från dessa handlingsplaner prövas certifieringen årligen

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Årsredovisning 2011 Rejlers Erbjudande Rejlers är en av de större teknikkonsulterna i Norden och utför uppdrag åt kunder inom

Läs mer

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Årsredovisning 2009 Rejlers Historia Rejlers Ingenjörer grundades 1942 av Gunnar Rejler för att erbjuda tekniska konsulttjänster

Läs mer

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag

ÅF är ett ledande teknikkonsultföretag Årsberättelse 2006 1 Siffror i korthet 2 DettaärÅF 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 8 Omvärld och marknad 12 Medarbetare 16 Hållbar utveckling Divisioner 19 Engineering 22 Infrastruktur

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Rejlerkoncernen AB (publ)

Rejlerkoncernen AB (publ) Rejlerkoncernen AB (publ) Delårsrapport januari mars 2010 29 april 2010 Ökat rekryteringsbehov i en förbättrad marknad Första kvartalet Omsättningen uppgick till 198,7 mkr (210) Rörelseresultatet blev

Läs mer

AB Å fö Årsredovisning i Å d i 2003 i 2003

AB Å fö Årsredovisning i Å d i 2003 i 2003 Årsredovisning 2003 Kapitelrubrik 1 2 4 6 9 12 16 Året i korthet Detta är ÅF VD har ordet Mission, vision och strategier Omvärld och marknad Medarbetare Miljö Divisioner 18 20 22 24 26 28 32 Energi & Miljö

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden

INNEHÅLL. AKTIEN OCH ÄGARNA 14 Risk- och känslighetsanalys 18 Aktien och ägarförhållanden NICE TO MEET YOU ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 Året i korthet 2 Kommentar från koncernchef 7 Om Caperio 8 Kundcase: Volkswagen 10 Kundcase: Maintpartner 12 En marknad i förändring

Läs mer

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10

Innehållsförteckning. Finansiella rapporter. Detta är Bravida 4. Vd-ord 6. Flerårssammanställning 8. Affärsidé, mål och strategier 10 Årsredovisning 2007 Innehållsförteckning Detta är Bravida 4 Vd-ord 6 Flerårssammanställning 8 Affärsidé, mål och strategier 10 Verksamhetsbeskrivning 11 Marknad, kunder och konkurrenter 14 Möjligheter

Läs mer

Innehåll. Året som gått

Innehåll. Året som gått Årsredovisning 2012 1 Innehåll Året som gått Elajokoncernens resultat för 2012 blev en stor besvikelse för oss alla. En markant försämrad konjunktur står för merparten av förklaringarna till koncernens

Läs mer

S Å d i i. Årsredovisning 2010

S Å d i i. Årsredovisning 2010 S Å d i i Årsredovisning 2010 Innehåll Detta är Semcon 2 VD-ord 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Effektiv projektstyrning 8 Tjänster 1 0 Historik 1 0 Marknad och trender 12 Life Science 14 Energi

Läs mer

Ny ledning. Ny organisation. Ny vision

Ny ledning. Ny organisation. Ny vision Dåtid Nytid Ny ledning Ny organisation Ny vision AB Ångpanneföreningen Årsredovisning 2002 V D H A R O R D E T 1 VD har ordet Under mer än ett sekel har ambitiösa tekniker format Ångpanneföreningen till

Läs mer

Årsredovisning. Local Presence Global Reach

Årsredovisning. Local Presence Global Reach 2008 Årsredovisning Local Presence Global Reach Inledning Innehåll Inledning VD har ordet 1 Affärsidé, mål och strategier 3 Historik 5 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2008 6 Kunder och uppdrag

Läs mer

Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar. För att möta varje kunds behov används väl beprövad teknik och avancerade processer.

Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar. För att möta varje kunds behov används väl beprövad teknik och avancerade processer. Bravida är Skandinaviens främsta totalleverantör av tekniska installations- och servicetjänster med cirka 8 000 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Bravida erbjuder allt från design och projektering

Läs mer

Välkommen till Elanders årsredovisning 2008! Mölnlycke, februari 2009

Välkommen till Elanders årsredovisning 2008! Mölnlycke, februari 2009 KOMMANDE RAPPORTER FRÅN ELANDERS Delårsrapport januari-mars: 23 april 2009 Delårsrapport januari-juni: 14 juli 2009 Delårsrapport januari-september: 22 oktober 2009 Bokslutskommuniké 2009: 29 januari 2010

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

N O TE Å R S R E D O V ISNING

N O TE Å R S R E D O V ISNING 08 Årsredovisning Innehåll NOTE i korthet 1 Året i korthet 2 Koncernchefens kommentarer 4 Affärside, vision och mål 6 Från vision till verklighet 7 Ny strategi för tillväxt 8 Marknad 12 Tillväxtorienterade

Läs mer

Bures verksamhet Bures portfölj Bures räkenskaper Bures bolagsstyrning

Bures verksamhet Bures portfölj Bures räkenskaper Bures bolagsstyrning Årsredovisning 2007 Bures verksamhet Bures portfölj Bures räkenskaper Bures bolagsstyrning Året i korthet...1 Aktieägarinformation/Kort om Bure...2 VD-ord...4 Affärsidé, vision och kärnvärden...6 Bure

Läs mer

Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik. Årsredovisning 2007

Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik. Årsredovisning 2007 Årsredovisning 2007 / Avsnittsrubrik Loc G presenen nce b reach Årsredovisning 2007 www.cybercomgroup.se/2007 1 Årsredovisning 2007 / Innehåll Innehåll Inledning Cybercom i korthet 1 Året i korthet 2 VD-ord

Läs mer

AddNode 2006. Resultatöversikt MSEK 2006 2005 2004

AddNode 2006. Resultatöversikt MSEK 2006 2005 2004 AddNode 2006 Kraftig omsättnings- och resultattillväxt bästa resultatet i koncernens historia Nettoomsättningen ökade med 87 procent till 766,1 (409,7) MSEK EBITA ökade med 80 procent till 53,9 (30,0)

Läs mer

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp.

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahls roll som VVS-grossist är att förenkla flödet av varor och information mellan leverantörer och kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahl är en samarbetspartner som ansvarar för kundens lager,

Läs mer

Årsredovisning 2012. Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20. Pantone 18. storlekar över 55 mm. storlekar upp till 55 mm

Årsredovisning 2012. Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20. Pantone 18. storlekar över 55 mm. storlekar upp till 55 mm Årsredovisning 2012 storlekar över 55 mm storlekar upp till 55 mm Pantone 301 CMYK = 100, 45, 0, 20 Pantone 18 CMYK = 0, Inbjudan till Bolagsstämma Aktieägarna i Elverket Vallentuna AB, org. nr 556577-2141,

Läs mer

AB 57 A 207 SE-101 24 +46 (0)8-555 650 00 +46 (0)8-555 650 01 CRN:

AB 57 A 207 SE-101 24 +46 (0)8-555 650 00 +46 (0)8-555 650 01 CRN: ÅRSREDOVISNING 2013 Poolia AB (publ) Kungsgatan 57 A Box 207 SE-101 24 Stockholm Telefon: +46 (0)8-555 650 00 Fax: +46 (0)8-555 650 01 CRN: 556447-9912 www.poolia.com Inbjudan till årsstämma Aktieägarna

Läs mer

excellence in technology

excellence in technology excellence in technology Årsredovisning 2008 ÅRET I KORTHET Innehåll 2008 - rekordår för Prevas PREVAS VERKSAMHETSBESKRIVNING Året i korthet VD har ordet Detta är Prevas, vision, affärsidé, strategi Prevas

Läs mer

Årsredovisning 2006/2007

Årsredovisning 2006/2007 Årsredovisning 2006/2007 Innehåll Året som gått 1 Lagercrantz Group 2 Lagercrantz Group i korthet 3 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Decentralisering och målstyrning 7 En stark företagskultur

Läs mer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer ÅRSREDOVISNING 2006 Intrum Justitia i korthet INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia är Europas ledande företag för tjänster inom kredithantering,

Läs mer

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner...

Innehåll. Aktien och ägarförhållanden... 48 Styrelse och revisorer... 50 Ledning... 52 Årstämma och finansiell information... 53 Definitioner... ÅRSREDOVISNING 2010 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 0 C A P E R I O 3 Innehåll Året i korthet...4 VD har ordet...5 Om Caperio...6 Marknadsöversikt... 10 Kund Beijer Bygg... 12 Kund Miljonlotteriet...

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5

Årsstämma. Innehåll. Sammanfattning av 2013 3. Vd har ordet 4. TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Årsredovisning 2013 Trustbuddy International TrustBuddy International AB Årsredovisning 2013 1 AB (publ.) Innehåll Sammanfattning av 2013 3 Vd har ordet 4 TrustBuddy i korthet, Marknadsöversikt 5 Ägarförhållanden,

Läs mer