Optimized Power Control for CDMA System using Channel Prediction

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Optimized Power Control for CDMA System using Channel Prediction"

Transkript

1 C-uppsats LITH-ITN-EX--/1--SE Optimized Power Control for CDMA System using Channel Prediction Tommi Uurtonen Department of Science and Technology Linköpings Universitet SE Norrköping, Sweden Institutionen för teknik och naturvetenskap Linköpings Universitet Norrköping

2 LITH-ITN-EX--/1--SE Optimized Power Control for CDMA System using Channel Prediction Examensarbete utfört i reglerteknik vid Linköpings Tekniska Högskola, Campus Norrköping Tommi Uurtonen Handledare Kjell Nordström Examinator Kjell Nordström Norrköping 2-1-7

3 Avdelning, Institution Division, Department Institutionen för teknik och naturvetenskap Datum Date Department of Science and Technology Språk Language x Svenska/Swedish Engelska/English Rapporttyp Report category Examensarbete B-uppsats x C-uppsats D-uppsats ISBN ISRN LITH-ITN-EX--/1--SE Serietitel och serienummer ISSN Title of series, numbering URL för elektronisk version Titel Title Optimized Power Control for CDMA System using Channel Prediction Författare Author Tommi Uurtonen Sammanfattning Abstract In an optimal power control scheme for a Code Division Multiple Access (CDMA) system all Mobile Stations (MS's) signals should arrive to the Base Station (BS) at equal power. If not, stronger singals may cause too much interference and block out weaker ones. Commonly used power control schemes utilizes the Signal to Interference Ratio (SIR) to design a Power Control Command (PCC) to adjust the transmit power of the MS. A significant problem within the conventional methods is the slow SIR recovery due to deep channel fades. Conventional methods base the PCC on the current channel state when in fact, the channel state may have significantly changed when transmission occurs. These channel changes may cause the SIR to drop or rise drastically and lead to uncontrollable Multi Access Interference (MAI) resulting in power escalation and making the system unstable. In order to overcome power escalation and improve the recovery from deep fades a novel power control method has been developed. Based on Linear Quadratic Gaussian (LQG) control and Kalman filtering for channel prediction this method designs the PCC based on the coming channel state instead of the current. This optimizes the PCC for the channel state where transmission occurs. Simulations show that this control scheme outperforms previous methods by making the impacts of the deep fades less severe on the SIR and also improves the overall SIR behaviour. Nyckelord Keyword cdma, power control, prediction

4 Upphovsrätt Detta dokument hålls tillgängligt på Internet eller dess framtida ersättare under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extraordinära omständigheter uppstår. Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner, skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten, säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ art. Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära eller konstnärliga anseende eller egenart. För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se förlagets hemsida Copyright The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible replacement - for a considerable time from the date of publication barring exceptional circumstances. The online availability of the document implies a permanent permission for anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose. Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity, security and accessibility. According to intellectual property law the author has the right to be mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected against infringement. For additional information about the Linköping University Electronic Press and its procedures for publication and for assurance of document integrity, please refer to its WWW home page: Tommi Uurtonen

5 m "!#! %$&'()*# +$,-.'/1 $ 2 #3434'(6 $& 798 *:&;##/<)* 7 =1> FGCED A1HI>J>->J>J>->J>->J>->J>J>->J>->J>->J>J>->J>->J>J>->J>->J>->J> K =1> KMLON(PQ)RSCEQ)TVUXWPYEAF1QWQH%C[Z\>J>->J>J>->J>->J>->J>J>->J>->J>J>->J>->J>->J> K =1> ]_^QPA1Ỳ CbaG6c1A1d(Ce>J>J>->J>->J>->J>J>->J>->J>->J>J>->J>->J>J>->J>->J>->J> K fhgjivk #*#;#'34*:)'l K(> A1Hra&A%ZEZG<HpTVsA1DtZ`Qu>J>J>->J>->J>->J>J>->J>->J>J>->J>->J>->J>wv K(> =1> =xag<yeq1qjy(rg<z QJnoYEA1PpG<q%GCED A1Hra&A%ZEZ{>J>->J>J>->J>->J>J>->J>->J>->J>} K(> =1> K~yWG<z z#y(rg<z QJnoYEA1PpG<q%GCED A1Hra&A%ZEZ >J>->J>J>->J>->J>J>->J>->J>->J>} K(> K ƒ? yc(ẑ CEQWŠ bf1qyefd Q Œ>->J>J>->J>->J>->J>J>->J>->J>J>->J>->J>->J> K(> K(> =ŽyD q1hpg<z:ceasa1dtz`q ^GCED Aj>J>J>->J>->J>->J>J>->J>->J>J>->J>->J>->J> K(> K(> K~yD q1hpg<z:ceauxh%ceqỳ +QYEQHpR QJ^GCED A >->J>->J>J>->J>->J>J>->J>->J>->J> K(> K(> ]~ D CbLoYEYEA1Y ^GCEQ >->J>->J>J>->J>->J>->J>J>->J>->J>J>->J>->J>->J>} K(> K(>v ypyeq)g1t(d Hqr A(T(Q)Z >J>->J>J>->J>->J>->J>J>->J>->J>J>->J>->J>->J>} K(> ]_ƒba Hz D H VG<HpTVšPz D H >J>->J>->J>J>->J>->J>->J>J>->J>->J>J>->J>->J>->J>œ=) K(> ]> =xƒba Hz D H žpg<hhqzÿ>->j>j>->j>->j>->j>j>->j>->j>j>->j>->j>->j>œ=) K(> ]> K špz D H B žpg<hhqz >->J>->J>J>->J>->J>->J>J>->J>->J>J>->J>->J>->J>œ=1=,b j% g *:l 7f ]> =h bpqhba&aa1p n A QY A1H%CEYEA1z >->J>J>->J>->J>->J>J>->J>->J>J>->J>->J>->J>œ=)] ]> K z A%Z`Q)TVa&AA1P n A QY A1H%CEYEA1zu>J>J>->J>->J>->J>J>->J>->J>J>->J>->J>->J>œ=v ]> ] bd(ceqya&aa1p n A QY A1H%CEYEA1z >->J>J>->J>->J>->J>J>->J>->J>J>->J>->J>->J>œ=v ]>v yû ^ pg1z`q)tb z A%Z`Q)TVa&AA1P n A QY A1H%CEYEA1z >->J>J>->J>->J>J>->J>->J>->J>œ=6 ]> vp> =xª#d N(Q)T Ẑ CEQP Z`D «Q >->J>->J>J>->J>->J>->J>J>->J>->J>J>->J>->J>->J>œ=) ]> vp> K bdpg<h%ced «Q)TVẐ CEQPBZ`D «Q >->J>J>->J>->J>->J>J>->J>->J>J>->J>->J>->J>œ=) ]>vp> ] Û T(Q)G<z&Ẑ CEQPBZ`D «Q >J>->J>->J>J>->J>->J>->J>J>->J>->J>J>->J>->J>->J>œ= D

6 m 2 2 f m! ]> _yqz & bt ˆdpẐ CEQ)Tn A QYo A1H%CEYEA1z(dpZ`D Hqj žpg<hhqzpnoyeq)t(dtrsced A1H +HAF1QzG<P PYEA%G1R[ž >J>->J>->J>J>->J>->J>->J>J>->J>->J>->J>J>->J>->J>J>->J>->J>->J>œ=) 3 #l'()* f 7 3 #l'()* r)#l+) (> WQ CEžA(TVF1QY[Z`dpZ ª#D N(Q)T Ẑ CEQPBZ`D «Q >J>->J>J>->J>->J>J>->J>->J>->J> K1 (> KMsAF1Qz WQ CEžA(TVF1QY[Z`dpZ bdpg<h%cedtz`q)tvẑ CEQPBZ`D «Q">J>J>->J>->J>J>->J>->J>->J> K (> ]_saf1qz WQ CEžA(TVF1QY[Z`dpZ Û T(Q)G<z&Ẑ CEQPBZ`D «Q >->J>->J>J>->J>->J>J>->J>->J>->J> ]1] (>v A1WWQH%C[Zj>->J>->J>J>->J>->J>->J>J>->J>->J>->J>J>->J>->J>J>->J>->J>->J> ]1 Mg *#/1l#)* lp' : *#;#? a b ŸR A(T(Q >->J>->J>J>->J>->J>->J>J>->J>->J>->J>J>->J>->J>J>->J>->J>->J> ] D D

7 K(> A1Hpq1dYEQ >->J>->J>->J>J>->J>->J>->J>J>->J>->J>J>->J>->J>->J> K(> K_yD WPz D pq)tbt(q)z`pyeq)g1t(d Hq >->J>->J>J>->J>->J>->J>J>->J>->J>J>->J>->J>->J>} K(> ] ƒ? \T(A Hz D H >J>->J>->J>->J>J>->J>->J>->J>J>->J>->J>J>->J>->J>->J>œ=) K(>v ƒ? dpz D H >->J>J>->J>->J>->J>J>->J>->J>->J>J>->J>->J>J>->J>->J>->J>œ=1= ]> = yd WPz D pq)t A1PQHVz AA1P n uzer[žqwqm>j>->j>->j>j>->j>->j>j>->j>->j>->j>œ=)] ]> K_yD WPz D pq)tbr z A%Z`Q)Trz AA1P n ZER[žQWQ4>J>->J>->J>J>->J>->J>J>->J>->J>->J>œ=v ]> ] yû ^ pg1z`q)tvr z A%Z`Q)Trz AA1PVPA QYR A1H%CEYEA1z >J>->J>J>->J>->J>J>->J>->J>->J>œ=6 vp> A R[žpG<Ỳ C\>->J>->J>J>->J>->J>->J>J>->J>->J>->J>J>->J>->J>J>->J>->J>->J> K<] (> WQ CEžA(TVF1QY[Z`dpZ ª#D N(Q)T Ẑ CEQPBZ`D «Q(dpZ`QYbKŠ>->J>->J>J>->J>->J>->J> K1 (> KMsAF1Qz WQ CEžA(TVF1QY[Z`dpZ ª#D N(Q)T Ẑ CEQPBZ`D «Q(dpZ`QY] >->J>->J>J>->J>->J>->J> K< (> ]_saf1qz WQ CEžA(TVF1QY[Z`dpZ ª#D N(Q)T Ẑ CEQPBZ`D «Q(dpZ`QY >->J>->J>J>->J>->J>->J> K% (> v saf1qz WQ CEžA(TVF1QY[Z`dpZ ª#D N(Q)T Ẑ CEQPBZ`D «Q(dpZ`QYb Š>->J>->J>J>->J>->J>->J> K< (> MsAF1Qz WQ CEžA(TVF1QY[Z`dpZ bdpg<h%cedtz`q)tvẑ CEQPBZ`D «Q(dpZ`QYbK >J>J>->J>->J>->J> K (> _saf1qz WQ CEžA(TVF1QY[Z`dpZ bdpg<h%cedtz`q)tvẑ CEQPBZ`D «Q(dpZ`QY] >J>J>->J>->J>->J> ]1 (> hsaf1qz WQ CEžA(TVF1QY[Z`dpZ bdpg<h%cedtz`q)tvẑ CEQPBZ`D «Q(dpZ`QY >J>J>->J>->J>->J> ]= (> _saf1qz WQ CEžA(TVF1QY[Z`dpZ bdpg<h%cedtz`q)tvẑ CEQPBZ`D «Q(dpZ`QYb >J>J>->J>->J>->J> ]%K (> _saf1qz WQ CEžA(TVF1QY[Z`dpZ Û T(Q)G<z&Ẑ CEQPBZ`D «Q(dpZ`QYbK_>->J>->J>J>->J>->J>->J> ]1] (> =) saf1qz WQ CEžA(TVF1QY[Z`dpZ Û T(Q)G<z&Ẑ CEQPBZ`D «Q(dpZ`QY] >->J>->J>J>->J>->J>->J> ]<v (> =1= saf1qz WQ CEžA(TVF1QY[Z`dpZ Û T(Q)G<z&Ẑ CEQPBZ`D «Q(dpZ`QY >->J>->J>J>->J>->J>->J> ]% (> =6K saf1qz WQ CEžA(TVF1QY[Z`dpZ Û T(Q)G<z&Ẑ CEQPBZ`D «Q(dpZ`QYb _>->J>->J>J>->J>->J>->J> ]1 D D D

8 U? y z A ^ A )%3 ;# *#+)* L^ y D CbLoYEYEA1Y ^GCEQ G1Z`QJy%C[GCED A1H ƒ? A(T(QJƒbD FDtZ`D A1HB?Bdz CED Pz Q brr Q)ZEZ ª ƒ? ªYEQ %dqhpr crƒbd FDtZ`D A1H?Bdz CED Pz Qj brr Q)ZEZ ^ UXHpẐ CED CEd(CEQ- +A1Y Qz Q)R A1WWjdHDtRGCED A1HpZ^Q)Z`Q)G<Y[R[ž a a&d HQ)G<Yb bdpg1t(y[gcedtr-g<dpzez`dtg<h? U?Bdz CED brr Q)ZEZ UXH%CEQỲ +QYEQHpR Q?BA1 D Q y%c[gced A1H n ns n A QY A1H%CEYEA1z A1WWG<HpT nz`qdpt(asa1dtz`q yû sb^ yd q1hpg<z:ceauxh%ceqỳ +QYEQHpR Q-Pz dpzsa1dtz`qj^gced yû yd q1hpg<z:ceasa1dtz`q ^GCED y(sb^ yd q1hpg<z:ceasa1dtz`q ^GCED A1H ƒ? D WQ ƒbd FDtZ`D A1H?Bdz CED Pz Q brr Q)ZEZ D F

9 žqyeq DtZbGHdWj QYbA< OPQA1Pz Q ža"žqz PQ)TBWQ CEArR A1WPz Q CEQJCEžDtZb A1YE :> ždtzdtzbg<h A1PPA1Ỳ CEdHD Ĉ cceaz`ža ŸWjc"q1Y[G1T(D CEdpT(Q1> Ub A1dztT z D 1Q CEA CEžpG<H ƒby)>"ycz FD Q"n QYEYEQ)G<d GC-CEžQUXHpẐ CED CEd(CEQ +A1Y Qz Q)R A1WWjdHDtRG CED A1HpZ^Q)Z`Q)G<Y[R[ž +U ^ OD H" bt(qztg<dtt(q(ya1d(cežr dpẑ CEY[G<z DtG +A1YG1RR QP(CED Hq WjcG<PPz DtRGCED A1H +A1YT(A1D HqGPYEAˆQ)RSCdHpT(QYžQYZ`dPQYEFDtZ`D A1H&>OU G<ztZ`AjCEžpG<H ržqy +A1YG<z z CEžQJq1dDtTG<HpR Q G<HpTržQz P U YEQ)R QD F1Q)TrT(dYED HqWjc"CED WQ GC CEžQJU ^J> U DtZ`ž CEArCEžpG<H ˆQz zosa1y[tẑ CEY A1W GC CEžQUXHpẐ CED CEd(CEQA< Q)R[žHA1z A1q1cBGCJa&D H A1PD Hq%Z šhd F1QY[Z`D Ĉ c4 +A1Y" QD Hq4Wjc Q NG<WD HQY)> U CEžpG<H žd W +A1Y"PYEAFDtT(D Hq4G<H D HFG<z dpg< z Q G<WA1dH%CA< #CED WQ G<HpTVQ :A1Ỳ CCEAžQz P WQ phpg<z D «QJWjcrYEQPA1Ỳ CG<HpTržQz PD HqWQ-CEAdH T(QY[Ẑ C[G<HpT"CEžQ R A1H%CEYEA1zCEžQA1YEcrG1Z`PQ)RSCA< #CEžQJPYEA1 z QW > U"G<ztZ`A G<H%CrCEA q1d F1Q Z`PQ)R DtG<zbCEžpG<H (ZrCEA žyedtẑ CED HQ{ QHHQ C`CV +A1YVWG< D Hq WQ +QQz QztR A1WQ GC CEžQ U ^u +YEA1W TG6cA1HQ1>O D z z AA1PQYGC U ^ +A1YG<z G6c(Z QD Hq žqz P( +dz žqh UHQQ)T(Q)TG<DtTjD HjCEžQ CEQ)R[žHDtRG<z(QHFD YEA1HWQH%C)>#noY)>#aG<Y[Z ^G1Z`WjdpZEZ`QH GCOU ^ +A1Y q1d FD HqrWQjWA<CED FGCED A1H žd z Q žqz PD HqrWQjCEžYEA1dq1ž Z`A1WQjA< OCEžQT(D "R dz CED Q)ZJT(dYED Hq Wjc D HD CEDtG<z#CED WQ D CEž CEžQjPYEA1 z QW > UbG<ztZ`ACEžpG<H?BDtR[žQ)G<z#ƒj> HpT(QY[Z`A1H ƒbqppg<ỳ C WQH%CoA< Loz Q)RSCEYEDtRG<z(LoHq1D HQQYED Hq 1 bt(qztg<dtt(qšhd F1QY[Z`D Ĉ c & +A1YOz QHpT(D HqJWQPpG<Ỳ C[Z A< :ždtz GC CEžQ-CED WQJdH phdtz`žq)trcežq)z`dtz pg<hptrždtz CED WQ1> A1WWDšdỲ CEA1HQH F

10 UXHJG<H-A1P(CED WG<z1PA QY&R A1H%CEYEA1z<ZER[žQWQ +A1YG A(T(QƒbD FDtZ`D A1HJ?Bdz CED Pz Q brr Q)ZEZ. ƒ? Z`c(Ẑ CEQW G<z z?ba1 D z Qy%C[GCED A1HpZ? y Z Z`D q1hpg<ztz Z`žA1dztT G<YEYED F1QoCEA CEžQ G1Z`Qy%C[GCED A1H y GCJQ %dpg<zopa QY)>U. HA<C #Ẑ CEYEA1Hq1QYJZ`D Hq%G<ztZ WG6c RG<dpZ`Q CEAABWjdpR[ž D H%CEQỲ +QYEQHpR QG<HpT z A(R[ A1d(C Q)G< 1QY A1HQ)Z> A1WWA1Hz cdpz`q)trpa QYR A1H%CEYEA1z:ZER[žQWQ)Z d(ced z D «Q)Z CEžQjyD q HpG<z:CEAUXH%CEQỲ +QYEQHpR Q-^GCED A yû ^ oceat(q)z`d q1h Gn A QY A1H%CEYEA1z A1WWG<HpT n ocea G1T ˆdpẐ C CEžQ-CEY[G<HpZ`WD CPA QY A< CEžQ? y:> Z`D q1hd RG<H%C PYEA1 z QW D CEžD HVCEžQ R A1HF1QH CED A1HpG<z%WQ CEžA(TZ#DtZ&CEžQ Z`z A yû ^4YEQ)R AF1QYEc T(dQoCEA-T(QQP R[žpG<HHQz1 G1T(Q)Z>O A1HF1QH%CED A1HpG<z WQ CEžA(TZb pg1z`qjcežq n ua1h CEžQ R dyeyeqh%c R[žpG<HHQz#Ẑ C[GCEQ žqh D HB G1RSC CEžQ R[žpG<HHQz Ẑ C[GCEQJWG6c"žpG6F1QJZ`D q1hd RG<H%CEz crr[žpg<hq1q)tr žqhvcey[g<hpz`wdtzez`d A1HVA(RR dy[z> žq)z`q R[žpG<HHQz R[žpG<Hq1Q)Z#WG6c RG<dpZ`Q CEžQbyÛ ^ CEA T(YEA1P A1YOYEDtZ`QT(Y[G1Ẑ CEDtRG<z z cjg<hpt z Q)G1TjCEA-dHpR A1H%CEYEA1z ztg< z Q?Bdz CED brr Q)ZEZUXH%CEQỲ +QYEQHpR Q? U YEQ)Z`dz CED Hq"D H PA QYQ)ZERG<ztGCED A1HBG<HpTBWG< D HqCEžQ Z`c(Ẑ CEQWdHpẐ C[G< z Q1> UXH"A1Y[T(QYoCEAjAF1QY[R A1WQPA QYQ)ZERG<ztGCED A1H"G<HpTD WPYEAF1QCEžQ YEQ)R AF QYEcr +YEA1W T(QQP G1T(Q)Z G"HAF1QzPA QY R A1H%CEYEA1zWQ CEžA(T žpg1zb QQH T(QF1Qz A1PQ)T >- G1Z`Q)T A1H a&d HQ)G<Y" bdpg1t(y[gcedtr -G<dpZEZ`DtG<H a R A1H%CEYEA1z G<HpT JG<z WG<H pz CEQYED Hq +A1YR[žpG<H HQz:PYEQ)T(DtRSCED A1HrCEžDtZ WQ CEžA(TVT(Q)Z`D q1hpzcežqjn pg1z`q)t"a1h"cežqjr A1WD HqR[žpG<HHQz Ẑ C[GCEQ D HpẐ CEQ)G1T4A< bcežqbr dyeyeqh%c)> ždtza1p(ced WD «Q)ZjCEžQBn +A1Y CEžQBR[žpG<HHQzẐ C[GCEQ žqyeq CEY[G<HpZ`WDtZEZ`D A1H4A(RR dy[z> yd WjdztGCED A1HpZZ`žA CEžpGCCEžDtZ"R A1H%CEYEA1z ZER[žQWQ A1d(CEPQỲ +A1YEWZ PYEQFD A1dpZ WQ CEžA(TZJ c WG< D HqVCEžQD WPpG1RSC[ZJA< CEžQ"T(QQP G1T(Q)Z-z Q)ZEZ Z`QF1QYEQ A1Ḧ CEžQ yû ^ G<HpTVG<ztZ`AD WPYEAF1Q)ZoCEžQJAF1QY[G<z z&yû ^ QžpG6FD A1dY)> FD

11 žqyeq"g<yeqz`qf1qy[g<zod WPA1Ỳ C[G<H%CJ G1RSCEA1Y[Z-CEžpGC WG< 1Q)ZJA1dY R dyeyeqh%c WA1 D z QrR A1WWjdHD RGCED A1H Z`c(Ẑ CEQW A1YE PYEA1PQYEz c1>b^q)z`q)g<y[r[ž DtZjT(A1HQCEžYEA1dq1žA1d(CJCEžQr A1YEztT = K] CEA"A1P(CED WD «QJCEA(TG6c(ZZ`c(Ẑ CEQWŠG1Z` Qz z#g1zhaf1qzg<ppyea%g1r[žq)zg<yeqj QD HqVT(QF1Qz A1PQ)T G<HpT R A1HpT(dpRSCEQ)T >J? GˆA1Y YEQ)Z`Q)G<Y[R[žBG<YEQ)G1ZD HpR z dpt(qr A(T(D Hq G<HpTBA1P(CED WD «D HqVPA QY R A1H%CEYEA1z ZER[žQWQ)Z> žqdtzez`dqa< PA QYR A1H%CEYEA1zDtZoF1QYEcjD WPA1Ỳ C[G<H%CoD H"WGN(D WDtZ`D Hq-CEžQbRG<PpG1R D Ĉ cja< :GJ ƒ? Z`c(Ẑ CEQW\G<HpT QHpZ`dYEQ Gbq1AA(T %dpg<z D Ĉ cja< pyeq)r QP(CED A1H&> žqyeq D z zg<z G6c(Z Qbz D WD C[GCED A1HpZD H"žA WG<HcdpZ`QY[ZG y D z z Q G< z QCEAjžpG<HpT(z Q Z`D Wjdz C[G<HQA1dpZ`z c1>#u.c žpg1z QQHVẐ C[GCEQ)TCEžpGC žqhržpg6fd Hq G<z z:? y Z PA QY G<YEYED FD HqjGC Q %dpg<zpa QY z QF1QztZ CEA-CEžQ yjcežqbz`c(ẑ CEQW RG<PpG1R D Ĉ cjdtzowgn(d WDtZ`Q)T =.>O ur YED CEDtRG<zPYEA1 z QW DtZo D CEžD HCEžQ PA QYJR A1H%CEYEA1z A< CEžQdPz D H R[žpG<HHQzO žqyeqa1ỳ CEžA1q1A1HpG<z Z`PYEQ)G1T(D HqBR A(T(Q)ZJRG<HHA<C Q-dpZ`Q)TVG<HpTrR[žpG<HHQz FG<YEDtGCED A1HpZ G<HpTVT(DtẐ C[G<HpR Q)Z RG<dpZ`Q-Z`QF1QYEQbD H%CEQỲ +QYEQHpR Q Q Ĉ QQH dpz`qy[z> D CEžA1d(CoGPYEA1PQY#PA QY R A1H%CEYEA1z%ZER[žQWQCEžQ R A1WWjdHDtRGCED A1HjZ`c(Ẑ CEQW A1dztT HA<CJ Q"G< z Q CEA žpg<hpt(z QG1Z-WG<HcBdpZ`QY[ZJG1Z D CjT(AQ)Z CEA(TG6c1> žqyeq A1dztT Q"Z`QF1QYEQ R A1WWjdHDtRGCED A1H4T(DtZ`A1Y[T(QY[Z žqyeq"dpz`qy[zjcey[g<hpz`wd C`CED Hq GCjžD q1žqyjpa QY z QF1QztZ D H CEQỲ +QYEQ)ZJdpZ`QY[Z-CEY[G<HpZ`WD C`CED Hq A1H4GBz A QY z QF1Qz > ždtz DtZ HA H4G1Z? UJA1YjG1ZJCEžQ HQ)G<Y G<Y.PYEA1 z QW > žqrpa QY R A1H%CEYEA1zDtZ R A1HF1QH%CED A1HpG<z z c pg1z`q)t{a1h yû ^ Z`Q)RSCED A1H K(> K(> K RG<ztR dztgced A1HpZ> žqbg<d W DtZOCEA žpg6f1qg<z zpdpz`qy[z +A1z z A GJPYEQ)T(Q phq)t"yû ^ FG<z dqbg1z R z A%Z`Qz c G1ZoPA%ZEZ`D z Q1>#UXHCEžQbDtT(Q)G<zZER QHpG<YED A CEA PYEQF1QH%C? U G<z zpz`d q1hpg<zppa QYoz QF1QztZ +YEA1W\G<z zdpz`qy[z# A1dztTjG<YEYED F1QOCEA CEžQ yjgcogbq %dpg<zz QF1Qz > žqh G? yjr z A%Z`QCEAbCEžQ y A1dztTBHA<CJAF1QYEPA QYbGr Q)G< 1QY Z`D q1hpg<z R A1WD Hqr +YEA1W GVT(DtẐ C[G<H%C-dpZ`QY)>JUXḦ PY[G1RSCEDtR Q G1R[žD QFD HqrG"Ẑ C[G< z QyÛ ^ DtZbF1QYEc T(D "R dz C)>J z z? y Z Z`D q1hpg<ztzbg<yeqjg :Q)RSCEQ)TB cbt(d :QY QH%CJPYEA1PpG<q%GCED A1H Z`Q)RSCED A1H{K(> = +YEA1WŠCEžQ D YEQz Q)ZEZ-R[žpG<HHQzOG<HpT Z`D q1hpg<z PA QY-WG6c Z`dpTT(QHz c T(YEA1P YEQ)Z`dz CED Hq D H Z`QF1QYEQ"D H%CEQỲ +QYEQHpR Q +YEA1W A<CEžQYjdpZ`QY[Z z A QYED HqBCEžQ yû ^J><UXHA1Y[T(QY CEA R A1WPQHpZEGCEQ +A1Y CEžQD H%CEQỲ +QYEQHpR Q1G<HpT D HpR YEQ)G1Z`QCEžQ yû ^ CEY[G<HpZ`WD C PA QY# D z z( Q D HpR YEQ)G1Z`Q)T >U. pcežqr A1WPQHpZEGCED A1HjDtZ#HA<CoT(A1HQ PYEA1PQYEz c G<HpTJCEžQ PA QY DtZ D HpR YEQ)G1Z`Q)T CEAAVWjdpR[ž D CJ D z zoẑ C[G<Ỳ C CEAVD H%CEQỲ +QYEQ A<CEžQY dpz`qy[z z A QYED HqCEžQD YjyÛ ^J> žq)z`q dpz`qy[z D z zd HBCEžQD YCEdYEH Ẑ C[G<Ỳ CbR A1WPQHpZEGCED Hq" cvd HpR YEQ)G1Z`D HqPA QY)>bG6FD Hq G<z zdpz`qy[zd HpR YEQ)G1Z`Q PA QY +A1Yb 1QQPD HqCEžQD YJyÛ ^ GCCEžQ PYEQ)T(Q phq)tbz QF1QzWG6cVz Q)G1T CEA"PA QYQ)ZERG<ztGCED A1H A1YPA%Z`D CED F1QJ +QQ)T( pg1r[ p ždtr[ž WG6cržpG6F1Q-CEžQj ža1z QjZ`c(Ẑ CEQW q1a dhpẑ C[G< z Q1>bG6FD HqG<H A1P(CED WD «Q)TrPA QYR A1H%CEYEA1z ZER[žQWQ- D z z&pyeqf1qh%c CEžDtZ> A D WPYEAF1Q{CEžQ R dyeyeqh%c PA QY R A1H%CEYEA1z ZER[žQWQ)Z G Z`dq1q1Q)Ẑ CEQ)T G<PPYEA%G1R[ž dpz`d Hq =

12 JG<z WG<H ª#D z CEQYED HqrG<HpT a R A1H%CEYEA1z&DtZq1A1D Hq CEA" Q Q NG<WD HQ)T > ždtzyeqpa1ỳ C +dhpr CED A1HpZ#G1Z GbT(A(R dwqh%c[gced A1H +A1YCEžDtZ#Q NG<WD HpGCED A1HjG<HpT q1d F1Q)Z&CEžQ YEQ)Z`dz C[Z +A1YCEžDtZ#HAF1Qz PA QYR A1H%CEYEA1z ZER[žQWQ- +A1Y CEžQJdPz D H VR[žpG<HHQz > ABWGN(D WDtZ`Q CEžQrRG<PpG1R D Ĉ c G<HpT PQỲ +A1YEWG<HpR QA< CEžQrR dyeyeqh%c ƒ? Z`c(Ẑ CEQW CEžQ PA QYR A1H%CEYEA1z d(ced z D «Q)ZCEžQ yû ^ CEA{ +A1z z A G{R QỲ C[G<D H PYEQ)T(Q phq)t z QF1Qz > WGˆA1Y Q)G< HQ)ZEZoA< CEžDtZ Z`c(Ẑ CEQWDtZCEžQ YEQ)R AF1QYEcjA< CEžQJyÛ ^ŸG CEQY G<HpTrT(dQbCEA G1Ẑ CR[žpG<HHQz FG<YEDtGCED A1HpZ Z`dpR[žBG1ZT(QQP G1T(Q)Z> ždtzyeq %dd YEQ)ZG<H A1P(CED WG<z&PA QYR A1H%CEYEA1z&ZER[žQWQ1> UXHA1Y[T(QYOCEA PYEQPpG<YEQ +A1Yo G1Ẑ C R[žpG<HHQzpFG<YEDtGCED A1HpZ 1GJPA QYoR A1H%CEYEA1zpZER[žQWQ pg1z`q)t A1H a R A1H%CEYEA1zOdpZ`D Hq JG<z WG<H pz CEQYED Hq CEABPYEQ)T(DtRSCJCEžQrR[žpG<HHQzoDtZ Z`dq1q1Q)Ẑ CEQ)T > žq WA<CED FGCED A1H G<HpTVq1A%G<z:A< #CEžDtZ A1YE "DtZ CEACEQ)Ẑ CCEžQJWQ CEžA(TV cr dd ztt(d Hq"GZ`D WjdztGCEQ)T ƒ? \z D H D CEž Q N(DtẐ CED HqVyÛ ^ pg1z`q)tbpa QYbR A1H%CEYEA1z#ZER[žQWQ)Z D WPz QWQH%CED Hq"CEžQ PYEQ)T(DtRSCED F1QG<PPYEA%G1R[ž +A1YoPA QYR A1H%CEYEA1zpG<HpTR A1WPpG<YEQD CoCEAJCEžQ R A1HF1QH%CED A1HpG<z(WQ CEž A(TZ>ƒbQPQHpT(D Hq"A1HVCEžQ YEQ)Z`dz C[Z +YEA1W CEžQ R A1WPpG<YEDtZ`A1HVD CbWG6c" QjR A1HpR z dpt(q)tvd CEžQ Z`dq1q1Q)Ẑ CEQ)T"WQ CEžA(TVA< PA QYR A1H%CEYEA1z PQỲ +A1YEWZ Q C`CEQY)>! #"$% &&"'& ( A1HF1QH%CED A1HpG<zyÛ ^ pg1z`q)tpa QY R A1H%CEYEA1zpZER[žQWQ)ZdP:TGCEQ)ZoCEžQCEY[G<HpZ`WD C`CED HqjPA QY pg1z`q)tva1h CEžQ R dyeyeqh%c R[žpG<HHQzẐ C[GCEQ1> žqh žqh CEžQ CEY[G<HpZ`WDtZEZ`D A1H DtZWG1T(QpCEžQ R[žpG<HHQzbDtZVG<z YEQ)G1T(c D HŸD C[ZrHQ NC Ẑ C[GCEQ1> ždtzvẑ C[GCEQ WG6c T(D :QYVždq1Qz c +YEA1W CEžQ PYEQFD A1dpZ A1HQpQ)Z`PQ)R DtG<z z cr žqh T(Q)G<z D Hq D CEž G1Ẑ C G1T(D Hq"R[žpG<HHQztZ Z`Q)RSCED A1H K(> =1> K S> ždtz#wq)g<hpz&cežpgc#cežq R dyeyeqh%ccey[g<hpz`wd C PA QYDtZ G1RSCEdpG<z z c- pg1z`q)t A1H*),+ - D H( +A1YEWGCED A1H G<HpTjDtZ#CEžQYEQ +A1YEQ HA<COA1P(CED WD «Q)Tj +A1Y CEžQR dyeyeqh%cor[žpg<hhqzẑ C[GCEQ1> šbz`d Hq CEžQPYEA1PA%Z`Q)T WQ CEžA(T Z`Q)RSCED A1H{]> QG<YEQG< z Q CEAVPYEQ)T(DtRSC-CEžQHQ NC Ẑ C[GCEQA< ocežq"r[žpg<hhqzog<hpt dp:tgceqrcežqrpa QYG1RR A1Y[T(D Hq CEA CEžpGC og<hpt4 A1dztT{CEžQYEQ +A1YEQ" QrCEY[G<HpZ`WD C`CED Hq A1H GrPA QY z QF1Qz T(Q)Z`D q1hq)tb +A1Y-PYEQ)R DtZ`QjCEžpGCJR[žpG<HHQzOẐ C[GCEQ1>j bz-gryeq)z`dz C- Q Q N(PQ)RSCJG WA1YEQẐ C[G< z QyÛ ^ QžpG6FD A1dYoG<HpT <WA1YEQ D WPA1Ỳ C[G<H%CEz c G1Ẑ CEQY yû ^ YEQ)R AF1QYEc +YEA1W G1Ẑ C R[žpG<HHQzFG<YEDtGCED A1HpZ Z`dpR[žrG1Z T(QQP" G1T(Q)Z> ždtz D z z YEQ)Z`dz C D HVGjWA1YEQ Ẑ C[G< z QJ ƒ? Z`c(Ẑ CEQW > /. 1& % žpg<p(ceqyb=bq1d F1Q)ZG{Z`žA1Ỳ CD H%CEYEA(T(dpRSCED A1H CEA{CEžQBPYEA1 z QW GC"žpG<HpT G<HpT WA<CED FGCEQ)Z CEžQr A1YE :> žpg<p(ceqyk q1d F1Q)ZjG<H AF1QYEFD Q A< bg ƒ? Z`c(Ẑ CEQW G<HpT Q N(PztG<D HpZJCEžQ +dhptg<wqh%c[g<zr A1HpR QP(C[Z A< D C[Z# +dhprsced A1HpZ> žq WA%Ẑ COD WPA1Ỳ C[G<H%C +Q)GCEdYEQ)Z A< :GJ ƒ? Z`c(Ẑ CEQWG<YEQQ N(PztG<D HQ)TG<HpT WA(T(Qz z Q)T A<CEžWGCEžQWGCEDtRG<z z cg<hpt D CEž pq1dyeq)z> žq D WPA1Ỳ C[G<HpR QBA< PA QYrR A1H%CEYEA1zDtZVG<ztZ`A D H%CEYEA(T(dpR Q)T D HuZ`QF1QY[G<zbZ`Q)RSCED A1HpZ> žpg<p(ceqy ]4DtZ T(QF1A<CEQ)T QH%CED YEQz c CEA PA QYVR A1H%CEYEA1z D C[Z`Qz ˆ> +Q A< CEžQ dpz`q)t yû ^ pg1z`q)t ZER[žQWQ)ZG<YEQVQ N(PztG<D HQ)T G1Z` Qz zg1zjcežq HAF1QzG<PPYEA%G1R[ž CEA{PA QYR A1H%CEYEA1z D z z Q D H%CEYEA(T(dpR Q)T <Q N(PztG<D HQ)TG<HpTjWA(T(Qz z Q)T > žqz`d WjdztGCED A1H QHFD YEA1HWQH%CoG<HpTẐ CEYEdpRSCEdYEQ G<YEQrPYEQ)Z`QH%CEQ)T D H R[žpG<P(CEQY v O žqyeqrcežqvhaf1qzwq CEžA(T A< bpa QY R A1H%CEYEA1z D z z Q K

13 R A1WPpG<YEQ)TrCEA"A<CEžQYbPA QY R A1H%CEYEA1z&WQ CEžA(TZ>b^Q)Z`dz C[ZbG<YEQjZ`dWWG<YEDtZ`Q)TVD H R[žpG<P(CEQY (>ª#D HpG<z z cd H{R[žpG<P(CEQY CEžQA1d(C[R A1WQ A< CEžQ A1YE BDtZJR A1HpR z dpt(q)t G<HpT T(DtZER dpzez`q)t > žqjg<ppqhpt(d NVD HpR z dpt(q)z CEžQ? a b ŸR A(T(Q-dpZ`Q)TrCEžYEA1dq1žA1d(C CEžDtZPYEAˆQ)RSC)> ]

14 ždtz&r[žpg<p(ceqy& D z z1q1d F1Q CEžQoYEQ)G1T(QY&G YED Q (AF1QYEFD Q A< (G +Q +dhptg<wqh%c[g<ztz&hq)r Q)ZEZEG<YEc CEA HA D HA1Y[T(QYOCEAjdHpT(QY[Ẑ C[G<HpTžA G ƒ? ŸZ`c(Ẑ CEQW A1YE (Z> A CEžQ Z`c(Ẑ CEQW DtZ WA(T(Qz z Q)T pt(d :QYEQHpR Q)Z Q Ĉ QQHVCEžQjT(A Hz D H rg<hptrcežq dpz D H VR[žpG<HHQztZ (CEžQJdpZEG<q1Q A< Z`PYEQ)G1T(D Hq R A(T(Q)ZjG<HpT{CEžQVG :Q)RSC[Z A< G1T(D Hq G<HpT HA1DtZ`Q1> ztz`a CEžQrD WPA1Ỳ C[G<HpR Q A< WG<D H%C[G<D HD Hq GrPYEQ)T(Q phq)t yd q1hpg<z#ceavuxh%ceqỳ +QYEQHpR Q Pz dpzjsa1dtz`q^gced A yû sb^ CEA G1R[žD QF1QJG WGN(D WDtZ`Q)T Z`c(Ẑ CEQW RG<PpG1R D Ĉ c1> žqjha<c[gced A1HV +A1YbyÛ sb^ D z z& Q Q N(Pz DtR D CEz c dpz`q)tvg1zyû ^ G<HpTVDtZ Q N(PztG<D HQ)TrD HBZ`Q)RSCED A1HBK(> K(> K(> %!34 (2( (2 D YEQz Q)ZEZR[žpG<HHQz&DtZbZ`QztT(A1W GPQỲ +Q)RSCbQHFD YEA1HWQH%C +A1YbG"Z`D q1hpg<z:cea"wg<d H%C[G<D H D C[Z D H%CEQq1YED Ĉ c D H&>OƒbQPQHpT(D Hq A1HCEžQbPA%Z`D CED A1H"A< CEžQ-? yg<hptcežq- y CEžQ Z`D q1hpg<zp D z z: Q G :Q)RSCEQ)T cbt(d :Y[G1RSCED A1H &ZERGC`CEQYED Hq YEQpQ)RSCED A1HpZ :D H%CEQỲ +QYEQHpR Q G<HpT HA1DtZ`Q1>J \ +Q \A< CEžQ)Z`QJG<YEQ-D z z dpẑ CEY[GCEQ)TrD HBª#D q1dyeq K(> =JG1Z` Qz z&g1z Q N(PztG<D HQ)TV Qz A J> i o'/<)* G<ztZ`A HA HG1ZOZ`žpG1T(A D Hq A(RR dy[z žqhg-z`d q1hpg<z(dtz PpG1ZEZ`D Hq CEžYEA1dq1ž Z`A1WQrZ`A1Ỳ C A< Z`A1z DtT{ A(T(c + dd ztt(d Hq OWA1dH%C[G<D H Q C[R<> G<HpT Z`Q)R A1HpTG<YEc G6F1Q)Z G<YEQ +A1YEWQ)T QžD HpTjCEžQbẐ CEYEdpRSCEdYEQ1> žqz`d q1hpg<zcežpgcr A1WQ)Z#CEžYEA1dq1ž CEžQZ`žpG1T A D HqA1 ˆQ)RSCDtZYEQ +QYEYEQ)TCEA"G1Z Z`žpG1T(A Q)T > 2 /1'()%*# A(RR dy[zr žqh G Z`D q1hpg<z žd C[Z G Z`d "R D QH%CEz c YEA1dq1žuZ`dỲ G1R Q A1YVPpG1ZEZ`Q)Z CEžYEA1dq1ž GF1QYEcVT(QHpZ`QJ +A1z DtG<q1Q +A1YEQ)Ẑ C p dpz`žq)zq C[R<> žqjz`d q1hpg<z#r A1WPA1HQH%C[Z D z z& A1dHpR QJA BCEA"T(D :QYEQH%CbT(D YEQ)RSCED A1HpZ G<HpTVWG6c"z A%Z`Q-D H%CEQq1YED Ĉ c1> r /<)* G<q%G<D HpẐ C G Z`WAA<CEž Z`dỲ G1R QrPYEAˆQ)RSC[ZJCEžQ Z`D q1hpg<z G1Z G<H4D WG<q1Q" +YEA1W G WD YEYEA1Y)>O?Bdz CED Pz QJYEQpQ)RSCED A1HpZG<YEQ PA%ZEZ`D z Q1> v

15 8 *:)%.%*#/1 DtZ"G WGˆA1Y"R A1HpR QYEH D HŸ ƒ? Z`c(Ẑ CEQWZ> bhq dpz`qy[zz`d q1hpg<zwg6c Q D H%CEQỲ +QYEQ)T c A<CEžQYVdpZ`QY[ZVZ`D q1hpg<ztz> ždtzvdtzvrg<z z Q)Tu? UrG<HpT z Q)G1TZ"CEA CEžQZ`AVRG<z z Q)TBHQ)G<Y G<Y.Q :Q)RSC ždtr[ž DtZ YEQ)T(dpR Q)TB c G"PQỲ +Q)RSCJPA QY R A1H%CEYEA1z G<z q1a1yed CEžW > B) žqyewg<z#sa1dtz`q DtZ G<H G1TT(D CED F1QjQz QWQH%CbCEA"CEžQ Z`D q1hpg<z G<HpT G<YEDtZ`Q)ZWG<D Hz c +YEA1W Y[G<HpT(A1Wz c pdprscedpgced Hq-R dyeyeqh%c[zd H CEžQ Qz Q)RSCEYEA1HDtRR D Y[R dd C[Z#A< CEžQ Z`c(Ẑ CEQW > žqyewg<z HA1DtZ`Q- D z z& QJWQYEQz c"yeq +QYEYEQ)T"CEAG1Z HA1DtZ`Q1> noise Doppler reflection reflection diffraction BS interference scattering MS ª#D q1dyeq K(> = OnoYEA1PpG<q%GCED A1Hpq1dYEQ žqhug{z`d q1hpg<zdtzcey[g<hpz`wd C`CEQ)T +YEA1W G Ẑ C[GCED A1HpG<YEc PA%Z`D CED A1H CEžQBPYEA1PpG<q%GCED A1H z A%ZEZdpZ`dpG<z z cẑ C[G6c(Z R A1HpẐ C[G<H%C +YEA1WCEžpGC PA1D H%C)>A QF1QY 1D CEžQ A1 ˆQ)RSC[Z RG<dpZ`D Hq CEžQ PYEA1PpG<q%GCED A1HrG<YEQ-T(cHpG<WDtR (A1Y CEžQJdpZ`QY DtZ WAFD Hq %CEžQJAF1QY[G<z zppgcežvz A%ZEZ DtZ +dỳ CEžQY R A1WPz DtRGCEQ)T > žqjaf1qy[g<z z&ppgcež z A%ZEZDtZ T(D FDtT(Q)T D H%CEACEžQj +A1z z A D HqĈ ArRGCEQq1A1YED Q)Z G<HpTVG<YEQJR AF1QYEQ)TD HVCEžQ- +A1z z D HqĈ AZ`d pz`q)rsced A1HpZ> ag<yeq1qjy(rg<z QJnoYEA1PpG<q%GCED A1Hra&A%ZEZ Z`z A u G1T(D HqR[žpG<HHQz ywg<z z#y(rg<z QJnoYEA1PpG<q%GCED A1Hra&A%ZEZ G1Ẑ C G1T(D Hq"R[žpG<HHQz U.CDtZD WPA1Ỳ C[G<H%CCEAYEQ)G<z DtZ`Q CEžQ T(D :QYEQHpR QHpR QJD H R[žpG<Y[G1RSCEQYEDtẐ CEDtRZ Q Ĉ QQHVCEžQ)Z`Q-Ĉ A PYEA1PpG<q%GCED A1HĈ cpq)z CEAztGCEQY dhpt(qy[ẑ C[G<HpTržA ucear[žaa%z`q CEžQ Ĉ cpqja< #PA QYR A1H%CEYEA1z CEžpGC Z`žA1dztT{ Q"D WPz QWQH%CEQ)T >A CEžQ"PA QYjR A1H%CEYEA1zoDtZjG :Q)RSCEQ)T{DtZjR AF1QYEQ)T D H R[žpG<P(CEQY]>

16 a a a a < ' a <! "#" žqz`z A G1T(D Hq R[žpG<HHQz(DtZO pg1z`q)tja1hjcežqpžc(z`dtrg<zt(dtẑ C[G<HpR Q Q Ĉ QQHjCEžQCEY[G<HpZ`WD C CEQY G<HpT CEžQYEQ)R QD F1QY)> UXWPpG1RSC[Z-A1Ḧ CEžQ"Z`D q1hpg<zor A1HpZ`DtẐ C[Z-WG<D Hz c A< Z`žpG1T(A D Hq G<HpT YEQpQ)RSCED A1H&> ždtz PYEA1PpG<q%GCED A1HJz A%ZEZ#DtZ Z`z A z c-ced WQ.FG<YEcD Hq G<HpTjYEQ)Z`dz C[Z#D HjCEžQ D WPA1Y C[G<H%CPYEA1PQỲ Ĉ ccežpgccežq WQ)G<H PpGCEžBz A%ZEZ A< CEžQjR[žpG<HHQz&WG6c" Q D HF1QỲ CEQ)TVD H A1Y[T(QY CEA phpt4cežqva1ppa%z`d CEQ R[žpG<HHQzR[žpG<Y[G1RSCEQYEDtẐ CEDtRZ> brr A1Y[T(D Hq CEA K OCEžQV +YEQQ Z`PpG1R Q PpGCEž z A%ZEZ +A1YEWjdztG"DtZbdpZ`Q)TBCEAVQ N(PztG<D HBCEžQ WQ)G<H PpGCEž z A%ZEZ%$& (' bwgcežqwgcedtrg<z z c G1Z $& (' )*$,+.-/ =) 1 2 3(467 '98;: < žqyeq='rdtzcežqt(dtẑ C[G<HpR Q: ždtr[ž DtZbYEQztGCED F1QJCEA G"YEQ +QYEQHpR QjT(DtẐ C[G<HpR Q='981> žqjppgcež z A%ZEZJQ N(PA1HQH%C T(QPQHpTZ A1H{CEžQrRG<YEYED QY- +YEQ %dqhpr c G<H%CEQHHpG žqd q1ž%c G<HpT AF1QY[G<z z QHFD YEA1HWQH%C vd H dye pg<h G<YEQ)G1Z S> A BC D E! "#" žq Z`WG<z z%zerg<z QoPYEA1PpG<q%GCED A1H z A%ZEZ&A1YED q1d HpGCEQ)Z: +YEA1W G G1Ẑ C G1T(D HqbR[žpG<HHQzG<HpT-DtZ#Gz A<C žpg<y[t(qyocea +A1z z A T(dQCEA G1Ẑ C pdprscedpgced A1HpZA< &G<WPz D CEdpT(Q G<HpTCED WQbFG<YEDtGCED A1HpZOA< CEžQ Z`D q1hpg<z ƒba1ppz QY Q :Q)RSC[Z RG<dpZ`Q)T cwafd Hq A1 ˆQ)RSC[ZQ C[R<> S>o Z`D q1hpg<zpd HVGJ G1Ẑ C G1T(D Hq R[žpG<HHQzO D z zo QYEQpQ)RSCEQ)T #ZERGC`CEQYEQ)T G<HpT{T(D :Y[G1RSCEQ)T G<HpT CEžQ"Z`dPQYEPA%Z`D CED A1HD Hq A< CEžQ)Z`Q"R A1WPA1HQH%C[Z G<YEQ"T(Q)Ẑ CEYEdpRSCED F1QA1Y R A1HpẐ CEYEdpRSCED F1Q1> yd q1hpg<ztz CEY[G<HpZ`WD C`CEQ)T{D H{CEžDtZ QHFD YEA1HWQH%C D z z& QJWA1YEQ-Ẑ CEYEQ)ZEZ`Q)TVG<HpTržQHpR Q-WA1YEQJZ`d ˆQ)RSCCEAQYEYEA1Y[Z R A1WPpG<YEQ)T CEA Z`D q1hpg<ztzbcey[g<hpz`wd C`CEQ)T D H{GVZ`z A G1T(D Hq R[žpG<HHQz > ƒbdq CEAVCEžQ CEžQžD q1ž Z`PQQ)T A< CEžQR[žpG<HHQzCEžQdPz D H G<HpT T(A Hz D H j D z zha<co QYEQ)R D PYEA(RG<z <G1Z D H CEžQZ`z A 4 G1T(D Hq R[žpG<HHQz >Oa&Q CGF >H Q-CEžQ-CEY[G<HpZ`WD C`CEQ)TVZ`D q1hpg<z F >H )JI >H KMLMN OQP9R SUT>V žqyeqwi >H bdtzbcežqr A1WPz Q N pg1z`q pg<hpt Z`D q1hpg<z G<HpTYX1Z DtZbCEžQRG<YEYED QY +YEQ %dqhc1> žq Z`dPQYEPA%Z`D CED A1HD HqVA< G<z z [ HdWj QYJA< YEQ)R QD F1Q)T Z`D q1hpg<ztzbdtz q1d F1QH c]\ >H -G<HpT WG6c QJQ N(PYEQ)ZEZ`Q)TrG1Z \ >H )_^ `a bcd I >HeYf K LQOQPghNiR SUjkR l ZUmQno#p VhTrqsR St p u žqyeq d YEQPYEQ)Z`QH%C[ZjCEžQ +tcež PpGCEž Z`D q1hpg<zg<wpz D CEdpT(Q,f DtZ CEžQ T(QztG6cX1+VDtZCEžQ WGN(D WjdW ƒba1ppz QYbZ`PYEQ)G1TrG<HpTwv DtZ CEžQ T(D YEQ)RSCED A1H A< CEžQ ZERGC`CEQY K.> K(> = K(> K K(> ]

17 8(# &" %* 4WA1 D z Q R A1WWjdHDtRGCED A1H Z`c(Ẑ CEQW R A1HpZ`DtẐ C[Z&A< pghdwj QY#A< y ZQ)G1R[ž R AF1QYED Hq? y Z D CEžD H4GBR QỲ C[G<D H G<YEQ)G R Qz z S> žqyeqžpg1z G<z G6c(Z- QQH z D WD C[GCED A1HpZ A1H{žA WG<Hc dpz`qy[zog-z`d Hq1z QR Qz z( D z zp QG< z Q CEAJžA%Ẑ CZ`D Wjdz C[G<HQA1dpZ`z c1>#ªa1yoy[g1t(d AJR A1WWjdHDtRGCED A1HpZ D CẐ C[G<Ỳ CEQ)Tr D CEž pg<hpt( DtTCEž z D WD C[GCED A1HpZ ª ƒ? \Z`c(Ẑ CEQW v G<HpTrztGCEQYz D WD C[GCED A1HpZ D H4CED WQ ƒ? ŠZ`c(Ẑ CEQW v.> sqd CEžQYA< CEžQ)Z`QVz D WD C[GCED A1HpZG<PPz c CEA{G ƒ? Z`c(Ẑ CEQW >4šbZ`D Hq dhd %dq Z`PYEQ)G1T(D Hq R A(T(Q)ZjCEA{T(DtẐ CED Hq1dDtZ`ž Q)G1R[ž dpz`qyjcežq WQ)ZEZEG<q1Q)Z WG6cB QG1TT(Q)T G<HpTBCEY[G<HpZ`WD C`CEQ)T CEA1q1Q CEžQY-dpZ`D HqrCEžQQH%CED YEQG6FG<D ztg< z Qj pg<hpt( DtTCEž&> PpG<Ỳ CEDtR dztg<yjyeq)r QD F1Q)T WQ)ZEZEG<q1Q"WG6c CEžQH Qr +A1dHpT4 c T(Q)R A(T(D Hq T(Q)Z`PYEQ)G1T(D Hq dpz`d Hq CEžQ ZEG<WQ Z`PYEQ)G1T(D Hq{R A(T(Q CEžpGCD C" G1Z A1YED q1d HpG<z z c4r A(T(Q)T Z`PYEQ)G1T(Q)T j D CEž&> žqb QHQ C[ZA< ƒ? ŸR A1WPpG<YEQ)T CEA ª ƒ? G<HpT ƒ? ŸDtZoCEžQ G1RSCCEžpGC HQD CEžQY CEžQ Z`PQ)RSCEYEdW A1YCEžQ CED WQ HQQ)TZCEA4 Q R[žA1PPQ)T dpÿg<hpt z D WD CED Hq CEžQ HdWj QY A< dpz`qy[z> Û T(Q)G<z z c CEžDtZjWQ)G<HpZJCEžpGC G ƒ? Z`c(Ẑ CEQW Z`žA1dztT{ QrG< z QCEA ža%ẑ C G<H dhz D WD CEQ)T HdWj QYOA< dpz`qy[z> Q D z zztgceqyoz`qq žcjceždtzodtz D WPA%ZEZ`D z Q D HG HA1HDtT(Q)G<z QHFD YEA1HWQH%C G<HpTBžA PA QY R A1H%CEYEA1zPztG6c(ZbG<H D WPA1Ỳ C[G<H%C YEA1z QjD H YEQ)T(dpR D Hq"CEžQ)Z`Q z D WD C[GCED A1HpZG<HpTVD WPYEAFD Hq PQỲ +A1YEWG<HpR Q1> A G J " žqry[gced A Q Ĉ QQH G Z`D q1hpg<zpa QYjAF1QY HA1DtZ`Q"DtZj HA H G1ZJCEžQ yd q1hpg<zceä sa1dtz`q ^GCED A y(sb^ S>U.C DtZdpZ`Q)TVCEArT(Q CEQYEWD HQ CEžQ HQ)R Q)ZEZEG<YEc"CEY[G<HpZ`WD CbPA QYD HBA1Y[T(QYCEA AF1QY[R A1WQ R QỲ C[G<D HPYEQ)T(Q phq)tjz D WD C[ZOCEA-q1Q CGJR z Q)G<YOZ`D q1hpg<zg<hptg-r z Q)G<Y CEY[G<HpZ`WDtZEZ`D A1H&> žq y(sb^ DtZjdpZ`Q)T DtT(Qz c{d H T(A Hz D H {PA QYjR A1H%CEYEA1z ZER[žQWQ)Z OG<HpT DtZjA< WD HA1Y YEQz QFG<HpR Q +A1YdPz D H PA QYR A1H%CEYEA1z > z CEžA1dq1ž %D C DtZoD WPA1Ỳ C[G<H%CCEA WQH%CED A1HCEžDtZD H A1Y[T(QY CEAdHpT(QY[Ẑ C[G<HpTrCEžQ T(D :QYEQH%CPA QYR A1H%CEYEA1z ZER[žQWQ)Z> ) 8k< K(>v žqyeq DtZ CEžQJPA QY +A1YdpZ`QYVG<HpT 8JDtZ CEžQJHA1DtZ`Q1> A A G. k žqby[gced A Q Ĉ QQHrGjR QỲ C[G<D HrZ`D q1hpg<zppa QYAF1QY G<z zd H%CEQỲ +QYED HqjZ`D q1hpg<ztzo +YEA1W G1T `G1R D HqdpZ`QY[Z Pz dpzg1tt(d CED F1QJHA1DtZ`Q-DtZRG<z z Q)T"CEžQ yû ^J> žqjyû ^ DtZRG<ztR dztgceq)tvgcbr QỲ C[G<D H CED WQ +Y[G<WQ)Z Z`z A<C[Z #G<HpT WG6c dpz`q)t CEAJYEQ)G1T ˆdpẐ CoG<z zcey[g<hpz`wd C`CED Hq? y Z PA QYOz QF1QztZ CEA G<YEYED F1QGC CEžQr y GCjG<H Q %dpg<z Ẑ CEYEQHq<CEž&> žqvyû ^PztG6c(ZjGBZ`D q1hd RG<H%CjYEA1z QD H ƒ? Z`c(Ẑ CEQWZG<HpTrWG<Hc"R z A%Z`Q)T"z AA1PVPA QY R A1H%CEYEA1z ZER[žQWQ)Z G<YEQ pg1z`q)t"a1hbyû ^ RG<ztR dztgced A1HpZ> ždtzj D z zo Q +dỳ CEžQY QWPžpG1Z`DtZ`Q)T{GCjG ztgceqyjẑ C[G<q1Q1>r z CEžA1dq1ž CEžQ HAF1QzpG<PPYEA%G1R[ž CEA PA QYR A1H%CEYEA1z(PYEQ)Z`QH%CEQ)TD HCEžDtZoYEQPA1Ỳ CT(AQ)ZoHA<CQ N(Pz DtR D CEz c YEQz c A1HByÛ ^ RG<ztR dztgced A1HpZ Z`Q)RSCED A1HB]> S> ) b L! L / 8k< K(> žqyeq DtZ CEžQJPA QY +A1YdpZ`QYVG<HpT 8JDtZ CEžQJHA1DtZ`Q1>

18 ^ ^ ^ A U w žq D CLoYEYEA1Y ^GCEQ L^ #DtZOT(Q phq)tg1z#cežqhdwj QYOA< QYEYEA1Y[ZAF1QY#CEžQHdWj QYOA< CEY[G<HpZ`WD C`CEQ)T- D C[Z>#U. CEžQ L^{ Q)R A1WQ)ZZ`D q1hd RG<H%CEz c žd q1ž-cežqwq)zezeg<q1qot(q CEQYED A1Y[GCEQ)Z G<HpT"WG6c QJR A1WPz Q CEQz cz A%Ẑ C)> U.CDtZCEžQ-q1A%G<zA< #G<z z T(D q1d C[G<z R A1WWjdHDtRGCED A1HVZ`c(Ẑ CEQWZ CEA 1QQPrCEžDtZFG<z dq G1Z z A G1Z PA%ZEZ`D z Q-D HBG<z z&r D Y[R dwẑ C[G<HpR Q)Z> žqh d(ced z D «D HqA1d(CEQY z AA1PVPA QYR A1H%CEYEA1z D H GR z A%Z`Q)Trz AA1P Z`c(Ẑ CEQW CEžQ L^ŸDtZdpZ`Q)T Z`Q)RSCED A1HB]> ] S> ) < K(> žqyeq -DtZCEžQ HdWj QY A< D C[ZbYEQ)R QD F1Q)TB D CEž QYEYEA1Y[ZG<HpT]4DtZCEžQjCEA<C[G<z#HdWj QY A< #CEY[G<HpZ`WD C`CEQ)TV D C[Z> z CEžA1dq1ž (CEžDtZ D z z& Q WQH%CED A1HQ)T GCbGztGCEQYbẐ C[G<q1Q(D CbDtZHA<C A< Z`D q1hd RG<H%CD WPA1Ỳ C[G<HpR Q-D HVCEžDtZYEQPA1Ỳ C)> A GYGk" žq G6cJCEžQZ`PYEQ)G1T(D HqJR A(T(Q)ZOG<YEQ dpz`q)t DtZ#CEžQWG<D HG1T(FG<H%C[G<q1Q A< G ƒ? Z`c(Ẑ CEQW R A1WPpG<YEQ)T CEÄ CEžQBPYEQFD A1dpZª ƒ? G<HpTƒ? Z`c(Ẑ CEQWZ> UXH G4 ƒ? Z`c(Ẑ CEQW Q)G1R[ž WQ)ZEZEG<q1QjZ`cWj A1z#DtZ-Z`PYEQ)G1T c G"dHD %dqz`pyeq)g1t(d HqrR A(T(Q A< GrR QỲ C[G<D H z QHq<CEž +q%g<d H S> žq q%g<d HuQ %dpg<ztzcea CEžQ HdWj QY A< jr[žd PpZVA< JCEžQ{Z`PYEQ)G1T(D Hq R A(T(Q G<HpT R A1HpZ`DtẐ C[Z A< ogpa1ztg<yt(dtẑ CEYED d(ced A1H [= = S> žqjz`pyeq)g1t(d HqR A(T(QJDtZ HA HV cv A<CEž CEžQBCEY[G<HpZ`WD C`CEQYVG<HpT CEžQ YEQ)R QD F1QY)> CEQY T(Q)Z`PYEQ)G1T(D Hq CEžQ WQ)ZEZEG<q1Q Z`cWj A1zDtZ WA(T(dztGCEQ)T CEY[G<HpZ`WD C`CEQ)T G<HpTBQF1QH%CEdpG<z z c YEQ)R AF1QYEQ)T GCbCEžQ YEQ)R QD F1QY)> Z`D WPz D pq)t Z`PYEQ)G1T(D HqBPYEA(R Q)ZEZJ +A1YjA1HQ"dpZ`QYjDtZ Z`žA H D H ª#D q1dyeqvk(> K(> ªA1YjQ NG<WPz Q" D CEž4CEžQ WQ)ZEZEG<q1Q- D C >,)ej=cežqjz`pyeq)g1t(d Hq"R A(T(Q,) ej=h= e =M= +q%g<d H v q1d FD Hq CEžQ-CEY[G<HpZ`WD C`CEQ)TVWQ)ZEZEG<q1Q%\ ) = e =M= e =.> b (n) K c (M) K r (M) K ideal channel r (M) K ª#D q1dyeq K(> K oyd WPz D pq)tbt(q)z`pyeq)g1t(d Hq c (M) K b (n) K ždtz G<z G6c(ZG1ZEZ`dWQ)ZOCEžpGC CEžQ-T(D :QYEQH%C dpz`qy[z Z`PYEQ)G1T(D HqjR A(T(Q)Z G<YEQA1Ỳ CEžA1q1A1HpG<z A1Y"Y[G<HpT(A1W nz`qdpt(a sa1dtz`q ns D CEžuF1QYEc z A ŠR YEA%ZEZ"R A1YEYEQztGCED A1H&> žq R YEA%ZEZ R A1YEYEQztGCED A1H"A< HA1YEWG<z DtZ`Q)Trns XR A(T(Q)Z DtZ q1d F1QHV c K(> S> L ) L = K(> žq PYEA1PQỲ CED Q)Z#q1D F1QHj cjcežq z A R YEA%ZEZ#R A1YEYEQztGCED A1H Q Ĉ QQHT(D :QYEQH%COdpZ`QY[Z Z`PYEQ)G1T D HqR A(T(Q)ZG<YEQ-A1HQ-A< #CEžQJ 1Qc(Z CEA CEžQ ƒ? \Z`dpRR Q)ZEZ>oyD HpR Q G<z z&wq)zezeg<q1q-z`cwj A1ztZ G<YEQ Z`dPQYEPA%Z`D CED A1HQ)T G<HpT c dpz`d Hq4G4R QỲ C[G<D H dpz`qy[z"z`pyeq)g1t(d Hq R A(T(QB +A1YCEžQ T(Q Z`PYEQ)G1T(D Hq PYEA(R Q)ZEZ CEžQJR dyeyeqh%cwq)zezeg<q1q-z`cwj A1z&WG6c Q- +A1dHpT >

19 žqjyeq)r QD F1Q)TrZ`D q1hpg<z Q +A1YEQJT(Q)Z`PYEQ)G1T(D HqDtZ \ \ )_^ ` šbz`d HqdpZ`QY ZZ`PYEQ)G1T(D HqZ`Q %dqhpr Q- QJT(Q)Z`PYEQ)G1Trq1Q C`CED Hq bc > 2 K(> > ) \ 2 K(> žq Q %dpgced A1HpZ K(> G<HpT K(> G1ZEZ`dWQ)Z DtT(Q)G<z R[žpG<HHQztZ> žq-t(q)z`pyeq)g1t(d HqjPYEA(R Q)ZEZ dpz`q)z GBZ`A RG<z z Q)T{? GC[R[žQ)T ª#D z CEQYjG<z q1a1yed CEžW >ru. CEžQrZ`dW A< CEžQrT(Q)Z`PYEQ)G1T D C[Z DtZ z Q)ZEZJCEžpG<H4«QYEABCEžQrA1d(CEPd(C DtZ [=rg<hpt FDtR Q"F1QY[ZEG D CEžQVZ`dW DtZ G< AF1Q«QYEAp>BUXH G HA1HDtT(Q)G<z QHFD YEA1HWQH%C CEžQ Z`D q1hpg<z: D z z& QjG :Q)RSCEQ)Tr cr A<CEžVCEžQ R[žpG<HHQz&G<HpTVHA1DtZ`Q ª#D q1dyeqjk(> ]G<HpT ª#D q1dyeqjk(> v S> y%ced z z p žqhb HA D Hq CEžQjR[žpG<HHQz&q%G<D HVCEžQJWQ)ZEZEG<q1Q DtZQ)G1Z`D z cvrg<ztr dztgceq)t > U.CbDtZbG<ztZ`AD WPA1Ỳ C[G<H%CCEA" 1QQP D H WD HpTVCEžpGC Q)G1R[ž dpz`qy Z`d :QY[Z D H%CEQỲ +QYEQHpR Q? U +YEA1W G<z z A<CEžQYdpZ`QY[Z>4U. bcežqb? Uj Q)R A1WQ)Z CEAÄ žd q1ž4 +A1YG R QỲ C[G<D HdpZ`QY D C[ZWQ)ZEZEG<q1QWG6cq1Q C z A%Ẑ C T(dQCEA Z`QF1QYEQb L^J>sA<CEQ G<ztZ`AJCEžpGC CEžQbdpZ`Q A< OPQỲ +Q)RSCEz cva1ỳ CEžA1q1A1HpG<z&Z`PYEQ)G1T(D Hq"R A(T(Q)Z D CEž «QYEA"R YEA%ZEZR A1YEYEQztGCED A1HVYEQ)T(dpR Q)ZCEžQ žd q1žz cbtg<wg<q1d Hq"Q :Q)RSC[Z A<? US> žqt(d :QYEQHpR Q)Zb Q Ĉ QQH T(A Hz D H BG<HpT dpz D H R[žpG<HHQz ždtr[ž G<YEQjT(DtZER dpzez`q)t D HBCEžQjHQ NC-Z`Q)RSCED A1H DtZCEžQjYEQ)G1Z`A1H žcva1ỳ CEžA1q1A1HpG<z R A(T(Q)ZRG<HHA<CG<z G6c(Z QJD WPz QWQH%CEQ)T >

20 /. U.C DtZ žd q1žz cjd WPA1Ỳ C[G<H%C#CEA dhpt(qy[ẑ C[G<HpTJCEžQ T(D :QYEQHpR Q)Z# Q Ĉ QQHjCEžQ ƒ? Z`c(Ẑ CEQWZ T(A Hz D H ycea? y G<HpTdPz D H? ycea y S> ždtz D z z: Q Q N(PztG<D HQ)T"D H"CEžQbĈ A +A1z z A D HqZ`d pz`q)rsced A1HpZ> G Gk žqh R A1HpZ`DtT(QYED HqCEžQ T(A Hz D H G<HpT HA D HqCEžpGCCEžQ y Z`QHpTZA1d(C G<z z#z`d q1hpg<ztz Z`cHpR YEA1HA1dpZ`z c G<HpT"Z`dPQYEPA%Z`D CED A1HQ)T D C DtZQ)G1Z`D z cr A1HpR z dpt(q)tcežpgc G<z zdpz`qy[zwq)zezeg<q1q)z D z z CEY[G6F1QzbCEžQ ZEG<WQ PpGCEžuCEA YEQ)G1R[ž CEžQ? yÿg<hptužqhpr Q QQH G :Q)RSCEQ)TŸ c CEžQ ZEG<WQBG<WA1dH%CA< -PYEA1PpG<q%GCED A1H z A%ZEZG<HpT G1T(D Hqp> U.C"DtZCEžQYEQ +A1YEQ PA%ZEZ`D z QVCEA dpz`q A1Ỳ CEžA1q1A1HpG<zZ`PYEQ)G1T(D Hq Z`Q %dqhpr Q)ZO D CEž"«QYEA R YEA%ZEZER A1YEYEQztGCED A1HJCEAjZ`PYEQ)G1T CEžQbZ`D q1hpg<ztz> žqba1ỳ CEžA1q1A1HpG<z D Ĉ c D z zpyeqfg<d zpcežyea1dq1ža1d(ccežq QH%CED YEQ R[žpG<HHQz (G<z zpcežq G6cjCEAjCEžQ T(Q)Ẑ CED HpGCED A1H&>ƒbdQJCEAA1Ỳ CEžA1q1A1HpG<z D Ĉ ccežq DtZEZ`dQ-A< G1T(D Hq D z z&ha<cžpg6f1qjg :Q)RSCEQ)TVCEžQ Z`D q1hpg<ztz& ždtr[žjwg< 1Q)ZR A1žQYEQH%C T(Q CEQ)RSCED A1HjPA%ZEZ`D z Q1>#sA1DtZ`Q Q)R A1WQ)Z&CEžQ WGˆA1YDtZEZ`dQ1> sa1dtz`qjdtz %dd CEQ Q)G1Z`D z crqz D WD HpGCEQ)TB cvd HpR YEQ)G1Z`D Hq CEY[G<HpZ`WD C`CED Hq"PA QYbG<HpTBT(AQ)ZHA<C RG<dpZ`QZ`QF1QYEQT(D "R dz CED Q)Z-D H{YEQ)R AF1QYED HqCEžQZ`D q1hpg<z > žqpyea(r Q)ZEZ A< G T(A Hz D H BDtZ PYEQ)Z`QH%CEQ)TrD HBª#D q1dyeq K(> ]> b (n) 1 base station c (M) 1 channels( (t)) mobile stations n (t) c (M) 1 1 b (n) 1 b (n) 2 c (M) 2 n (t) c (M) 2 2 b (n) 2 b (n) K c (M) K n (t) K c K (M) b (n) K ª#D q1dyeq K(> ] ƒ? \T(A Hz D H žqrt(dtẑ C[G<H%CjdpZ`QY[Z WG6c G<ztZ`ABQ N(PQYED QHpR Q"T(DtẐ CEdYE pg<hpr Q)ZJ +YEA1W HQ)G<YE c R Qz ztz +A1Y CEžA1q1A1HpG<z D Ĉ c{dtz A1Hz c dpz`q)t4 D CEžD H R Qz ztzg<hpt T(AQ)Z HA<C"G<PPz c Q Ĉ QQH A1HQ R Qz z CEA G<HA<CEžQY -G<HpT4T(A Hz D H PA QYjR A1H%CEYEA1zoDtZjdpZ`Q)T CEA AF1QY[R A1WQ CEžQrD H%CEQỲ +QYEQHpR Q c D HpR YEQ)G1Z`D HqjCEžQJA1PQY[GCED Hq PA QY +A1Y CEžpGCdpZ`QY)> =)

21 A % G Gk UXH CEžQdPz D H R[žpG<HHQz CEžQYEQ)R QD F1Q)T Z`D q1hpg<ztzb +YEA1W T(D :QYEQH%CJdpZ`QY[Z-T(AQ)Z-HA<C G<YEYED F1Q GCOCEžQb pg1z`qẑ C[GCED A1HZ`cHpR YEA1HA1dpZ`z c1g<hpta1ỳ CEžA1q1A1HpG<z D Ĉ cj D z zpha<c QbG1ZEZ`dYEQ)T >UXHpẐ CEQ)G1T A< A1Ỳ CEžA1q1A1HpG<zR A(T(Q)ZjY[G<HpT(A1W ns R A(T(Q)Zj D CEž z A R YEA%ZEZjR A1YEYEQztGCED A1H G<YEQrdpZ`Q)T{CEA Z`PYEQ)G1TCEžQJWQ)ZEZEG<q1Q-Z`cWj A1ztZ> žq-dpz D H rpyea(r Q)ZEZ DtZZ`žA HVD HBª#D q1dyeq K(>vp> mobile stations base station b (n) 1 c (M) 1 channels( (t)) c (M) 1 b (n) 1 b (n) 2 c (M) 2 n(t) c (M) 2 b (n) 2 b (n) K c (M) K c (M) K b (n) K ª#D q1dyeq K(>v ƒ? dpz D H bzvwqh%ced A1HQ)TuPYEQFD A1dpZ`z c Z`Q)RSCED A1H K(> = bt(qpqhpt(d Hq A1HuCEžQ PA%Z`D CED A1HuA< CEžQ? y Z pd HBYEQq%G<Y[TZ A< CEžQj y CEžQ PA QYA< og<z z#g<yeyed FD HqZ`D q1hpg<ztzg<yeq G :Q)RSCEQ)TBT(D :QY QH%CEz c1> Q)G< 1QYjZ`D q1hpg<ztz D z z QVG<YEYED FD Hq +YEA1W CEžQVT(DtẐ C[G<H%CjdpZ`QY R A1WPpG<YEQ)T CEA CEžQ dpz`qyjhq)g<ye c1>rnoyea1ppg<q%gced A1H z A%ZEZJ D z zg :Q)RSC G<z zz`d q1hpg<ztzjt(d :QYEQH%CEz c G<HpT CEžQrZ`dPQY PA%Z`D CED A1HD Hq A< CEžQ)Z`QVGC CEžQrYEQ)R QD F1QYJWG6c z Q)G1T CEÄ Ẑ CEYEA1Hq1QY Z`D q1hpg<ztzj z A(R[ D Hq A1d(C Q)G< 1QYA1HQ)Z> ždtz#q :Q)RSCODtZ# HA HjG1Z#HQ)G<Y G<Y.PYEA1 z QW T(dQ CEA-T(Q)Ẑ CEYEdpRSCEDtR Q? US>U. CEžQ? UO Q)R A1WQ)ZOCEAAjžD q1ž +A1Y R QỲ C[G<D HdpZ`QY[ZOCEžQ L^ D z zd HpR YEQ)G1Z`Q<CEždpZWG< D Hq R A1WWjdpRGCED A1Ḧ D WPA%ZEZ`D z Q +A1YJCEžA%Z`QdpZ`QY[Z> ABPYEQF1QH%C-CEžQ)Z`Q"Q :Q)RSC[ZJD CjDtZ R YEdpR DtG<z CEžpGC G<z z:z`d q1hpg<ztzg<yeyed F1QGCCEžQ ygc Q %dpg<zpa QY)> špz D H PA QY R A1H%CEYEA1zpDtZHQQ)T(Q)T CEA YEQq1dztGCEQrCEžQBCEY[G<HpZ`WD C`CED Hq{PA QY +YEA1W Q)G1R[ž? y G1RR A1Y[T(D Hq1z c{cea{d C[ZrR[žpG<HHQz R[žpG<Y[G1RSCEQYEDtẐ CEDtRZ>On A QYR A1H%CEYEA1z DtZT(Q phq)tvcea +A1z z A GPYEQ)Z`Q C yû ^ GCCEžQj y:> ždtz DtZ#A1HQ A< CEžQCEA1P T(Q)Z`D q1h R A1HpR QYEH A< ƒ? Z`c(Ẑ CEQW > LZ`PQ)R DtG<z z c- žqhjžpg6fd Hq G G1Ẑ C G1T(D HqrR[žpG<HHQzD CbDtZbT(D "R dz CbCEAVR A1H%CEYEA1z&G<z zpa QYz QF1QztZCEA +A1z z A CEžQ PYEQ)T(Q phq)t yû ^J> ždtz DtZ +dỳ CEžQYT(DtZER dpzez`q)trd HVCEžQJHQ NCbR[žpG<P(CEQY)> =1=

22 U.CZ`žA1dztT HA Q %dd CEQBR z Q)G<YjCEžpGCPA QYR A1H%CEYEA1z PztG6c(Z G Z`D q1hd RG<H%C PpG<Ỳ CA< G ƒ? uz`c(ẑ CEQW > ƒba Hz D H jpa QYoR A1H%CEYEA1z(DtZOYEQ %dd YEQ)TjWG<D Hz c CEA G1TT(YEQ)ZEZ#CEžQPYEA1 z QW A< HA1DtZ`Q c 1QQPD HqVCEžQVy(sb^AF1QYJGBR QỲ C[G<D Ḧ CEžYEQ)Z`žA1ztT G<HpT{WD HD WD «D HqBD H CEQỲ +QYEQHpR QV +YEA1W G1T `G1R D Hq R Qz ztz> Q R A1H phqba1dy[z`qz F1Q)ZjCEA{CEžQ PA QYR A1H%CEYEA1zA< CEžQJdPz D H VR[žpG<HHQz žqyeq CEžQ? U DtZ CEžQJWG<D HBR A1HpR QYEH&> ždtzr[žpg<p(ceqyt(q)zer YED Q)Z ža ŸdPz D H "PA QYR A1H%CEYEA1z: A1YE (Z G<HpTVQ N(PztG<D HpZ CEžQ-PYED HpR D Pz QJA< #D C)> QJz AA1 "WA1YEQ Z`PQ)R D RG<z z c GC CEžYEQQVyÛ ^ pg1z`q)t PA QYjR A1H%CEYEA1zZER[žQWQ)ZjG1Z` Qz zg1z-cežqrhaf1qzg<p PYEA%G1R[ž&> žqdpz D H PA QYJR A1H%CEYEA1z DtZ-dpZ`Q)T Q N(Pz DtR D CEz cbceabr A1H%CEYEA1z#CEžQ"T(Q)Ẑ CEYEdpRSCED F1Q HpGCEdYEQ-A<? U c"qhpz`dyed Hq CEžpGCbZ`D q1hpg<ztz G<YEYED F1Q GCCEžQ ZEG<WQ PYEQ)T(Q phq)tbyû ^ z QF1Qz GC CEžQ y:>u. #CEžQ yû ^ z QF1Qz DtZHA<C 1QP(C D CEžD HBR QỲ C[G<D HV A1dHpTG<YED Q)Z D CWG6c"z Q)G1T"CEA PA QY Q)ZERG<ztGCED A1H&> ždtz A(RR dyeq)z D #A1HQ dpz`qy D HpR YEQ)G1Z`Q)Z D C[ZCEY[G<HpZ`WD CPA QY D HVA1Y[T(QY CEA R A1WPQHpZEGCEQbD H%CEQỲ +QYEQHpR Q +YEA1WA<CEžQYdpZ`QY[Z> žqhcežqba<cežqy dpz`qy[zod H"CEžQD YCEdYEH D HpR YEQ)G1Z`Q CEžQD YOCEY[G<HpZ`WD CoPA QY CEA R A1WPQHpZEGCEQD H%CEQỲ +QYEQHpR Q +YEA1W\CEžQ py[ẑ CodpZ`QYoG<HpT CEžQ"A<CEžQY dpz`qy[z G<HpT Z`ABA1H&> ždtz PžQHA1WQHA1H{DtZjG<ztZ`ABT(Q phq)t4g1zjpa%z`d CED F1Q +QQ)T pg1r[ G<HpT WG6c z Q)G1T CEA Z`QF1QYEQD HpẐ C[G< D z D Ĉ c A< CEžQ"Z`c(Ẑ CEQW >V q1aa(t PA QY R A1H%CEYEA1z G<z q1a1yed CEžW HQQ)TZ CEAžpG6F1Q CEžDtZ D HBR A1HpZ`DtT(QY[GCED A1Hr žqhbt(q)z`d q1hd Hq CEžQ n b> žq-n. D C[Z G<YEQbq1QHQY[GCEQ)TGC CEžQ- y"g<hpt"z`qh%c CEA CEžQ-? yfdtgjcežqjt(a Hz D H R[žpG<HHQz > žqn 4R A1HpZ`DtẐ C[Z A< A1HQA1YoZ`QF1QY[G<z D C[ZoT(QPQHpT(D HqJA1HjCEžQD WPz QWQH%CEQ)T PA QYR A1H%CEYEA1zWQ CEžA(T > žqjn. D C[ZT(Q CEQYEWD HQ-žA uwjdpr[žrcežq CEY[G<HpZ`WD CPA QY A< ocežq? y Z`žA1dztT QG1T ˆdpẐ CEQ)T > ždtz-z`d «Q DtZ YEQ +QYEYEQ)TBCEA G1ZbCEžQẐ CEQP{Z`D «Q1> žyeqq yû ^Š pg1z`q)t WQ CEžA(TZA< phpt(d Hq{CEžQ Ẑ CEQPuZ`D «QB D z zb Q Q N(PztG<D HQ)T D HuZ`Q)RSCED A1H ]>vp> žq HAF1Qz:G<PPYEA%G1R[žCEAR z A%Z`Q)T"z AA1P"PA QY R A1H%CEYEA1zD HrCEžQ dpz D H "DtZ G<ztZ`AjPYEQ)Z`QH%CEQ)T D H4CEžDtZR[žpG<P(CEQY D H Z`Q)RSCED A1H ]> (>{šbz`d Hq JG<z WG<H ª#D z CEQYED Hq CEžDtZ WQ CEžA(T4PYEQ)T(DtRSC[Z CEžQR[žpG<HHQzq%G<D H G<HpTBDtZ Q N(PQ)RSCEQ)T CEAV Q WA1YEQ YEQ)Z`DtẐ C[G<H%CCEA T(QQPB G1T(Q)Z> žqyû ^ pg1z`q)tr A1H%CEYEA1zWQ CEžA(TZ D z zztgceqy Q R A1WPpG<YEQ)T CEAJCEžQbHAF1QzG<PPYEA%G1R[ž CEA phpt"g<hc PQỲ +A1YEWG<HpR Q D WPYEAF1QWQH%C[Z> =6K

23 < n A QY R A1H%CEYEA1z DtZ dpz`dpg<z z crz`pz D CD H%CEACEžQ- +A1z z A D HqjCEžYEQQ RGCEQq1A1YED Q)Z> bpqhba&aa1p n A QY A1H%CEYEA1z z A%Z`Q)TVa&AA1P n A QY A1H%CEYEA1z bd(ceqya&aa1p n A QYb A1H%CEYEA1z žq-pyed HpR D Pz QJA< CEžQ)Z`QJ D z z& QJQ N(PztG<D HQ)TrD HVCEžQ- +A1z z A D Hq CEžYEQQJZ`Q)RSCED A1HpZ>. & 34 % % AQ N(PztG<D HVA1PQH z AA1PVPA QYR A1H%CEYEA1z&R A1HpZ`DtT(QYª#D q1dyeqj]> =- Qz A J> BS downlink MS (a) uplink (b) ª#D q1dyeqj]> = oyd WPz D pq)t A1PQH z AA1P n ZER[žQWQ žq? yvwq)g1z`dyeq)z CEžQjD HpR A1WD HqrZ`D q1hpg<zẑ CEYEQHq<CEž GCbPA1D H%C G S> G1Z`Q)T A1H CEžDtZ WQ)G1Z`dYEQWQH%C:CEžQ? y-g1t ˆdpẐ C[Z&D C[Z:CEY[G<HpZ`WD C`CED HqPA QY&G1RR A1Y[T(D Hq1z c1>& CEQY#G1T ˆdpẐ CED Hq CEžQPA QY CEžQ"Z`D q1hpg<zodtz CEY[G<HpZ`WD C`CEQ)T{GCJPA1D H%C + S> žqyeqdtz-ha +QQ)T( pg1r[ G<HpT DtZ CEžQYEQ +A1YEQ-G<H A1PQHVz AA1P WQ)R[žpG<HDtZ`W > žqh Q N(PztG<D HD HqVCEžQ"PYED HpR D Pz QA< PYEQF1QH%CED HqB? U- D CEž G A1PQH{z AA1P PA QY R A1H%CEYEA1z ZER[žQWQ QG1ZEZ`dWQjĈ AVdpZ`QY[Z +dpz`qy=g<hpt dpz`qy K bgc T(D :QYEQH%C T(DtẐ C[G<HpR Q)Z +YEA1W CEžQr ÿ D H CEžQrZEG<WQ"QHFD YEA1HWQH%C G<HpT CEžQVZEG<WQ"R Qz z S> šbz`qykvdtz z A(RGCEQ)T +dỳ CEžQYG6 G6cj +YEA1WCEžQJ y:>u.cz`ža1dztt" QJR z Q)G<YCEžpGCD CEžQ)Z`Q dpz`qy[zocey[g<hpz`wd C[Z GCG<H Q %dpg<z(pa QY dpz`qy= Z PA QYO D z z QẐ CEYEA1Hq1QYCEžpG<HdpZ`QYK Z PA QYoGC CEžQG<YEYED FG<z%CEA CEžQ- y:> žq YEQ)G1Z`A1H +A1YCEžDtZ DtZCEžpGC CEžQ-Z`D q1hpg<zp +A1Y dpz`qyk žpg1z G z A1Hq1QY T(DtẐ C[G<HpR QCEA CEY[G6F1Qz G<HpTV A1dztTrCEžQYEQ +A1YEQJGC`CEQHdpGCEQJWA1YEQ1>oUXH A1Y[T(QY CEAžpG6F1Q- A<CEžBdpZ`QY[ZZ`D q1hpg<ztz G<YEYED F1Q GC-CEžQ"ZEG<WQz QF1Qz CEžQ CEY[G<HpZ`WD C PA QY[Z HQQ)T CEA Q"R A1H%CEYEA1z z Q)T >yža Ḧ D H K CEžQ-CEY[G<HpZ`WD CPA QY T DtZT(Q)R DtT(Q)TrdpZ`D Hq )e T / m R R / s& ]> = žqyeq "DtZ CEžQVYEQ)R QD F1Q)T{PA QY m R R DtZ CEžQVA Z`Q C PA QYjdpZ`Q)T{CEÄ R A1WPQHpZEGCEQ +A1YJPA QY-z A%ZEZJT(dQCEAVCEžQ +YEQ %dpg<hpr c pg<hpt dpz`q)t +A1Y-CEY[G<HpZ`WDtZEZ`D A1Ḧ G<HpT s&vdtz-cežq G1T ˆdpẐ CED HqẐ CEQPBZ`D «Q1> ªA1Y CEžDtZJCEA A1YE Z`dpRR Q)Ẑ +dz z c CEžQrdPz D H {G1ZEZ`dWQ)Z ZEG<WQrR[žpG<HHQz R[žpG<Y[G1RSCEQYEDtZ CEDtRZbG1ZCEžQjT(A Hz D H :>UXH CEžDtZ RG1Z`QJHA +QQ)T( pg1r[ VDtZYEQ %dd YEQ)TVD H A1Y[T(QYCEA"Qz D WD HpGCEQ CEžQ HQ)G<Y G<Y Q :Q)RSC)>j^Q)RG<z z#cežqr[žpg<y[g1rsceqyedtẑ CEDtRZA< CEžQ PYEA1PpG<q%GCED A1HBQHFD YEA1HWQH%C[Z Z`Q)RSCED A1HBK(> = G<HpTrD CZ`žA1dztTr QJR z Q)G<Y CEžpGCCEžDtZ D z z A1Hz c +dhprsced A1HVD HBG Z`z A G1T(D Hq =)]

24 R[žpG<HHQz Z`Q)RSCED A1H K(> =1> = ( žqyeq CEžQJdPz D H G<HpTVT(A Hz D H VR[žpG<HHQztZG<YEQJZ`cWWQ CEYED RG<z >#UXHrGJ G1Ẑ Co G1T(D Hq R[žpG<HHQzCEžDtZ A1PQHz AA1PrG<YEY[G<Hq1QWQH%Co A1dztTHA<C Q Z`d "R D QH%C CEAPYEQF1QH%C? US>. (2 34 % % UXH A1Y[T(QY CEAWG<D H%C[G<D H Q %dpg<z PA QYG<WA1Hq%Ẑ CD HpR A1WD HqZ`D q1hpg<ztzgc CEžQ yrd HBGj G1Ẑ C G1T(D HqR[žpG<HHQz Z`Q)RSCED A1HBK(> =1> K ( žqyeq CEžQJdPz D H VG<HpTVT(A Hz D H rr[žpg<hhqztzg<yeq HA<C R[žpG<Y[G1RSCEQYEDtZ`Q)TV c Q)G1R[ž A<CEžQY :D C DtZ HQ)R Q)ZEZEG<YEcrCEAVG<PPz cv +QQ)T( pg1r[ VCEA"CEžQ? y:> ždtz DtZ-CEžQ"A1Hz c G6cBCEABQHpZ`dYEQCEžpGC YED q1ž%c Q)Ẑ CED WGCED A1HpZ G<YEQWG1T(QA1Ḧ CEžQrR[žpG<HHQz >V Z`D WPz D pq)t Ẑ CEYEdpRSCEdYEQ A< #CEžQJR z A%Z`Q)Trz AA1PVPA QYR A1H%CEYEA1z ZER[žQWQ-DtZZ`žA HVD HBª#D q1dyeq ]> K(> BS (b) (a) downlink PCC uplink (c) (d) MS ª#D q1dyeqj]> K oyd WPz D pq)tbr z A%Z`Q)Trz AA1P n ZER[žQWQ COPA1D H%C G &CEžQ y WQ)G1Z`dYEQ)Z&CEžQ YEQ)R QD F1Q)TjZ`D q1hpg<zẑ CEYEQHq<CEž yû ^ +YEA1W CEžQ? y G<HpT R A1WPpG<YEQ)ZG<q%G<D HpẐ CbG C[G<YEq1Q CFG<z dq yû ^ S>: brr A1Y[T(D Hq CEACEžQjT(D :QYEQHpR Q-CEžQj y CEžQH"q1QHQY[GCEQ)ZoGjn %GCPA1D H%C + R A1HpZ`DtẐ CED HqJA< &A1HQbA1YZ`QF1QY[G<z D C[Z T(QPQHpT(D Hq A1H CEžQjWQ CEžA(TBG<PPz D Q)T G<HpTBZ`QHpTZD C pg1r[ "CEA"CEžQj? y:>:ƒbqpqhpt(d HqrA1H CEžQ n D C Z JGC PA1D H%C R CEžQCEY[G<HpZ`WD C PA QYJDtZ T(Q CEQYEWD HQ)T{G<HpT CEžQr? y D z z Q"G< z Q CEAG1T ˆdpẐ CD CbG1RR A1Y[T(D Hq1z c(g<hptvr A1H%CED HdQ CEY[G<HpZ`WD C`CED HqGCPA1D H%C T S>ªA1Y CEžQ R z A%Z`Q)T z AA1PBPA QY R A1H%CEYEA1z#ZER[žQWQ CEAr A1YE VZ`d "R D QH%CEz cvcežq PA QYbdP:TGCEQjY[GCEQ WjdpẐ C- Q G1Ẑ CEQYCEžpG<HBCEžQR[žpG<HHQz& G1T(Q)Z K.> ždtzb A1YE rdtzb pg1z`q)t A1H G G1Ẑ Cb G1T(D HqrR[žpG<HHQz Z`A žqhv Q z AA1 "GC CEžQJT(D :QYEQH%CWQ CEžA(TZ A< T(Q)Z`D q1hd HqG R A1H%CEYEA1z:R A1WWG<HpT (D CDtZ pg1z`q)tra1hrcežq R z A%Z`Q)Trz AA1PVPYED HpR D Pz Q1>. /. 78 %134 % % bd(ceqyz AA1P PA QYR A1H%CEYEA1z WG6c4 Q dpz`q)t D CEžD H CEžQ R z A%Z`Q)T z AA1P PA QYR A1H%CEYEA1z ZER[žQWQ CEAR A1H%CEYEA1zCEžQ C[G<YEq1Q CPA QY yû ^ cr L^ŸWQ)G1Z`dYEQWQH%C)>OªA1YG1R[žD QFD Hq A1P(CED WG<z:PQỲ +A1YEWG<HpR QCEžQ C[G<YEq1Q C PA QY yû ^ Z`žA1dztT"HA<CG<z G6c(Zo Q CEžQJZEG<WQb +A1Y G<z z dpz`qy[z>oƒbqpqhpt(d Hq"A1HV žpgcdtz CEY[G<HpZ`WD C`CEQ)T pgr QỲ C[G<D HVdpZ`QY CEY[G<HpZ`WD C`CED HqF1A1DtR Q R A1dztTr QJA1PQY[GCED HqA1H G z A QY L^uCEžpG<HBG<HA<CEžQYdpZ`QY CEY[G<HpZ`WD C`CED HqTGC[G> =v

25 . 8 (2 (2 34 % % bzwqh%ced A1HQ)T PYEQFD A1dpZ`z c Z`Q)RSCED A1H ]> K +A1YCEžQBR z A%Z`Q)T z AA1P PA QYR A1H%CEYEA1z ocežq n. D C +A1YJ D C[Z #T(QPQHpT(D HqBA1H CEžQWQ CEžA(T -G<YEQ +Q)T CEžYEA1dq1ž CEžQ"T(A Hz D H BCEA CEžQ? yvg<hptvdtz dpz`q)trcea"r A1H%CEYEA1zCEžQ-CEY[G<HpZ`WD C`CED HqPA QY)> žq %dpg<h%ced Ĉ c" ždtr[žvcežq PA QYoDtZR[žpG<Hq1Q)T D CEž"DtZodpZ`dpG<z z crg<z z Q)TG Ẑ CEQP G<HpTWG6cR A1HpZ`DtẐ CA< A1HQA1YZ`QF1QY[G<z Ẑ CEQPpZ> žq WQ CEžA(TZ"A< JT(Q)R DtT(D Hq CEžQ Ẑ CEQPuZ`D «QBD H CEžDtZ" A1YE G<YEQ z DtẐ CEQ)T Qz A Q NR z dpt(d Hq CEžQJHAF1Qz:WQ CEžA(T ždtr[žvdtzz AA1 1Q)TrGCD HBZ`Q)RSCED A1H ]> (> ª#D N(Q)T Ẑ CEQPBZ`D «Q bdpg<h%cedtz`q)tvẑ CEQPBZ`D «Q Û T(Q)G<zẐ CEQP Z`D «Q ª#D q1dyeq ]> ] D z z dpẑ CEY[GCEQ)ZžA G4yÛ ^Š pg1z`q)t R z A%Z`Q)T z AA1P PA QY"R A1H%CEYEA1zZER[žQWQ +dhprsced A1HpZ> BS SIR target + error decide PCC bit(s) MAI Noise estimate SIR MS Adjust transmitting power decide stepsize ª#D q1dyeqj]> ] oyû ^ pg1z`q)tvr z A%Z`Q)Trz AA1PVPA QYR A1H%CEYEA1z c R A1WPpG<YED Hq G yû ^ C[G<YEq1Q C"FG<z dqbcea{cežq R dyeyeqh%cez c YEQ)R QD F1Q)T yû ^ G<H QYEYEA1Y Z`D q1hpg<zbdtzvr YEQ)GCEQ)T > ždtzrqyeyea1yrz`d q1hpg<zbdtz"cežqhÿdpz`q)t CEA T(Q)R DtT(Q žpgcvd HpẐ CEYEdpRSCED A1H n bhqq)tz CEA Q +Q)T pg1r[ CEAVCEžQCEžQ? y:> bz-wqh%ced A1HQ)T PYEQFD A1dpZ`z c Z`Q)RSCED A1H ]> K D CjDtZJD WPA1Ỳ C[G<H%CJCEžpGC CEžQPA QY DtZJdP:TGCEQ)T +YEQ %dqh%cez c QHA1dq1ž{D H{A1Y[T(QY-CEA PYEQ)Z`QYEF1Q-G q1aa(t %dpg<z D Ĉ c"a< #YEQ)R QP(CED A1H&> =6

26 -++ l l b l l l l < < l G D "9 "# s žq N(Q)T Ẑ CEQP Z`D «Q WQ CEžA(T dpz`q)zg{z`d Hq1z QBn. D CCEA G1T ˆdpẐ CCEžQ? y ZPA QY G1RR A1Y[T(D HqjCEA ]> K S> d d e rh )JI A# e T T s) ej= T /j=? T ]> K T T c +QQ)T(D Hq pg1r[ G [=CEžQ-? yd HpR YEQ)G1Z`Q)ZoD C[ZPA QY z QF1Qz ca1hq Ẑ CEQPVG<HpTD & +QQ)T(D Hq pg1r[ rgb=-cežqjz`d q1hpg<z PA QYDtZT(Q)R YEQ)G1Z`Q)Tr cva1hq Ẑ CEQP&> žq G1RSCEdpG<z %dpg<h%ced Ĉ cra< CEžQ Ẑ CEQP WG6c4 QBA1 (C[G<D HQ)T +YEA1W YEdHHD Hq{DtT(Q)G<zẐ CEQP Z`D «QBZ`D WjdztGCED A1HpZG<HpT R[žAA%Z`D Hq CEžQ-A1HQJG<PPQ)G<YED Hq WA%Ẑ C +YEQ %dqh%cez c(dpz`dpg<z z c Q Ĉ QQḦ =JT ug<hpt K T > žq-wgˆa1y QHQ CJA< žpg6fd Hq G N(Q)T Ẑ CEQP{Z`D «Q DtZ CEžQ G1RSC-CEžpGCJCEžQ pg<hpt( DtTCEž dpz`q)t +A1Y-CEžQ n DtZWD HD WD «Q)T G<HpT4QYEYEA1Y[Z G<YEQVz Q)ZEZZ`D q1hd RG<H%C)> šbz`d Hq G Z`D Hq1z Q Ẑ CEQP WG< 1Q)Z CEžDtZ WQ CEžA(TrY[GCEžQYZ`z A Q)Z`PQ)R DtG<z z cha<cedtr Q)G< z Q-T(dYED HqYEQ)R AF1QYEcj +YEA1W T(QQPr G1T(Q)Z žqyeq CEžQ Ẑ CEQPBZ`D «QJZ`žA1dztTr QJD HpR YEQ)G1Z`Q)T > G A G s "9 "# s ždtzdtzgfg<yedtg< z QJẐ CEQP G<z q1a1yed CEžW žqyeq-cežqjhdwj QYA< oẑ CEQPpZbG<YEQJz D WD CEQ)T crcežq HdWj QYA< bcey[g<hpz`wd C`CEQ)T n. D C[Z> ždtz A1dztT QBDtT(Q)G<z CEA{dpZ`Q D H G<H Q "R D QH%C PA QY R A1H%CEYEA1z ZER[žQWQ: d(cjz`d HpR QjCEžQn. D C[Z G<YEQ CEY[G<HpZ`WD C`CEQ)T D CEžA1d(CJR A(T(D Hq CEžQcVG<YEQJG<ztZ`Az D 1Qz ccea" Q Z`d ˆQ)RSC +A1YQYEYEA1Y[Z> žqjz A1Hq1QY CEžQjn DtZ (CEžQ žd q1žqy CEžQ YEDtZ` +A1Y QYEYEA1Y[Z>UXHrPY[G1RSCEDtR QCEžQJn. D C[ZHQQ)TZoCEA Q-T(Q)Z`D q1hq)t"d HVG G6c CEžpGC A1HQJ D CbQYEYEA1YYEQ)Z`dz C[ZD H GWD HD WG<z#Ẑ CEQP Z`D «Q T(D :QYEQHpR Q1> HA<CEžQYbT(DtZEG1T(FG<H%C[G<q1Q-DtZ CEžpGC žqh"d HpR YEQ)G1Z`D Hq-CEžQHdWj QY A< &n. D C[ZoWA1YEQ pg<hpt( DtTCEž"DtZoYEQ %dd YEQ)T > žq CEY[G<HpZ`WD CPA QY +A1Y CEžQJHQ NCZ`z A<C >Hk/ = o +A1YdpZ`QYrDtZ q1d F1QH G1Z >Hk/ = ) >H k/ "! l >H ]> ] žqyeqjcežqẑ CEQP{Z`D «Q# "! l >H DtZ-T(Q)R DtT(Q)T c py[ẑ C phpt(d HqVCEžQDtT(Q)G<zOẐ CEQP{Z`D «Q D HVCEžDtZRG1Z`Q-D HVCEžQJz D HQ)G<YZERG<z Q!" p >H ) L >H $ >H L! T T 2 ]>v žqyeq $ >H bdtzbcežq WQ)G1Z`dYEQ)T R[žpG<HHQz q%g<d HB +A1Y dpz`qy :> žqh phpt(d Hq% "! cceyecd HqWD HD WD «D Hq "!!" p >H e% >H k/sn T (&6n & ' >H ]> l >H ) žqyeq(sn T (&6n & ' -YEQPYEQ)Z`QH%C[Z CEžQjT(D :QYEQH%C Ẑ CEQPpZ`D «Q)ZG<HpTBR A1dztT D H GĈ A"Ẑ CEQP %dpg<h CEDtZ`Q)TVPA QYR A1H%CEYEA1z ZER[žQWQ- Q ebk1'!" p >H e% >H e K sn T (&6n & ', ej=6'!" p >H e% >H e = )*)++ /j=6'!" p >H e% >H k/ = ]> /-K1' =)!" p >H e% >H k/ Kr2

27 l l l l l l < < cd HpR YEQ)G1Z`D Hq CEžQ-HdWj QY A< #G6FG<D ztg< z Q-Ẑ CEQPVZ`D «Q)Z sn T (&6n & ' %CEžQ-HdWj QY A< n D C[Z G<YEQjD HpR YEQ)G1Z`Q)TBG<HpT G1Z G"YEQ)Z`dz C WA1YEQj pg<hpt( DtTCEž HQQ)TZCEAV QjYEQ)Z`QYEF1Q)TBG1Z` Qz z G1Z CEžQ n D z z& QJWA1YEQ-Z`d ˆQ)RSCCEAQYEYEA1Y[Z> žq G1RSCEdpG<z n uwg6c QjYEQ)G<z DtZ`Q)TV +A1YbQ NG<WPz Qj c D WPz QWQH%CED HqVnodztZ`Q A(T(Q?BA(T(dztGCED A1H K.> G G W"9 "# s žqbdtt(q)g<zẑ CEQPrZ`D «QbWQ CEžA(TWG6cWQYEQz c QbdpZ`Q)TD HrZ`D WjdztGCED A1HpZo žqyeq G<HD H phd CEQ HdWj QYrA< jn. D C[Z"WG6c Q YEQ)G<z DtZ`Q)T >\ c d(ced z D «D Hq4CEžQ DtT(Q)G<z Ẑ CEQPŸZ`D «QB +A1YVG R dyeyeqh%cjz`c(ẑ CEQW CEžQA1P(CED WG<zoẐ CEQP Z`D «Q Z`D «Q)Z WG6cB Q +A1dHpT > ždtzjdtz-d WPA1Ỳ C[G<H%C žqh CEYEcD Hq CEA phpt CEžQ Q)Ẑ CVPA%ZEZ`D z Q YEQ)G<z DtZEG< z QBPA QYrR A1H%CEYEA1zbZER[žQWQ1> žq WQ CEžA(TDtZCEAjdpZ`QCEžQC[G<YEq1Q CyÛ ^ug<hpt phpt(d Hq CEžQ DtT(Q)G<zPA QY ždtr[žrg1r[žd QF1Q)ZOCEžDtZ yû ^ G1ZEZ`dWD Hq CEžQ R[žpG<HHQz&DtZ HA H S> žq-cey[g<hpz`wd CPA QY >Hk/ = +A1YdpZ`QY D z z& QJdP:TGCEQ)T G1Z >Hk/ = ) >H k/!" p >H ]> žqyeqcežqrdtt(q)g<z Ẑ CEQP Z`D «Q!" p >H - +A1Y dpz`qy {DtZ CEžQrq1D F1QH c CEžQrY[GCED A A< CEžQ DtT(Q)G<zPA QY!" p >H oaf1qyocežq-r dyeyeqh%cocey[g<hpz`wd C PA QY >H S> žq YEQztGCED A1HpZ`žD PDtZ q1d F1QH G1Z!" p >H )!" p >H e% >H ]> žqyeq!" p >H DtZq1D F1QH G1Z D H ]> v S> HQ WQ CEžA(TuDtZBZ`dq1q1Q)Ẑ CEQ)T D HŸCEžQ{HQ NCBZ`Q)RSCED A1H G<HpTŸztGCEQYrCEYED Q)TŸA1d(CBG<HpT R A1WPpG<YEQ)T"D HVCEžQ Z`D WjdztGCED A1HpZ> =