Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad 2012-01-23"

Transkript

1 Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad

2 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Nyköping Telefon: Fax: E-post: Telefontid: Måndag fredag Besökstid utan förbokning: Måndag - fredag

3 Dnr 3/26 Innehåll 1 Godmanskap och förvaltarskap Allmänt Tillsynsmyndigheter Sekretess och tystnadsplikt Tillfälliga godmanskap Allmänna förutsättningar Beslut om god man samt entledigande Godmanskap på grund av sjukdom Allmänna förutsättningar Ansökan om god man Anmälan till överförmyndaren om behov av god man Gode mannens uppdrag Bevaka rätt Sörja för person Förvalta egendom Förvaltningsåtgärder Tillgångsförteckning Överförmyndarspärr Avveckling av bostad När bör bostaden avvecklas Samråd med anhöriga Testamente och förvaring Flyttningsanmälan Bankfack Gode mannens död eller konkurs När tillstånd krävs från överförmyndaren Uttag av medel från spärrat konto Köp eller försäljning av fastighet/tomträtt Inteckning av fastighet eller tomträtt Köp eller försäljning av bostadsrätt Köp av aktier Lån, borgensförbindelse och annan skuldsättning Utlåning av huvudmannens medel Utlåning av huvudmannens medel till gode mannen Driva företag Försäljning av värdehandlingar Äktenskapsskillnad och bodelning Att ge och ta emot gåva... 17

4 Dnr 4/ När tillstånd inte krävs från överförmyndaren Redovisning över genomförd omplacering Rätt att ta del av handlingar Upplysningar till överförmyndaren Delägarskap i dödsbo Gode mannens redovisning Årsräkning Delräkning och sluträkning Årsuppgift Vitesföreläggande Arvoden och ersättningar Arvode Kostnadsersättning Större kostnader Extraordinära arbetsinsatser Vem betalar? Dödsbon Arbetsgivaravgift och preliminärskatt Överklagande När godmanskapet upphör Åtgärder vid huvudmannens död Entledigande av god man Förvaltarskap Allmänna förutsättningar Ansökan om förvaltarskap Anmälan till överförmyndaren om behov Kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar Förvaltarens behörighet och uppdrag Entledigande av förvaltare Egna anteckningar... 26

5 Dnr 5/26 1 Godmanskap och förvaltarskap 1.1 Allmänt Myndiga personer kan ibland vara i behov av hjälp på grund av sjukdom, psykisk störning eller försvagat hälsotillstånd. En möjlighet i dessa fall är att få hjälp av en ställföreträdare som god man eller förvaltare. Att få hjälp av en god man är frivilligt. Det går inte att förordna en god man mot den enskildes vilja. Undantag får bara göras om den hjälpbehövandes tillstånd är sådant att han eller hon inte kan lämna sitt samtycke. Det kan vara fallet till exempel om personen är svårt dement. Detta ska då framgå av ett läkarintyg. Ytterligare ett villkor för att en god man ska utses är att det står klart att den enskildes hjälpbehov inte kan bli tillfredsställande uppfyllt på ett mindre ingripande sätt. Mindre ingripande hjälpinsatser kan vara till exempel stöd genom kommunal social verksamhet eller en utomstående som sköter den enskildes bankaffärer med hjälp av en fullmakt. Om den enskildes hjälpbehov är så omfattande att godmanskap inte är tillräckligt kan det istället behövas en förvaltare. Det kan vara nödvändigt till exempel när en psykiskt störd person är så aktiv och omdömeslös i sitt handlande att det hotar att rasera den personliga ekonomin, boendet eller hälsan. Den grundläggande skillnaden mellan förvaltarskap och godmanskap är att den som har förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga i de delar som förvaltarskapet omfattar. Det betyder att den som har förvaltare inte kan ingå avtal med rättsligt bindande verkan, t.ex. ta upp lån, köpa eller sälja sin egendom. Den som har förvaltare har inte heller fri tillgång till sina bankkonton. Förvaltarskap är en tvångsåtgärd som kan genomföras mot den enskildes vilja. Men förvaltarskap anses som ett stort ingrepp i den personliga integriteten och ska därför användas mycket restriktivt. Förvaltare och gode män för vuxna personer med hjälpbehov förordnas av tingsrätten i den ort där den enskilde är folkbokförd. 1.2 Tillsynsmyndigheter Det gode män och förvaltare utför i sina uppdrag står under överförmyndarens tillsyn. I varje kommun måste finnas antingen en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I båda fallen gäller samma regelverk för verksamhetens tillsynsansvar. Uppgiften är att granska hur den gode mannen eller förvaltaren sköter sitt uppdrag. Överförmyndare eller överförmyndarnämnd väljs av kommunfullmäktige för en tid av fyra år. Överförmyndarens verksamhet står under länsstyrelsens tillsyn.

6 Dnr 6/ Sekretess och tystnadsplikt Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas tjänst. Lagen reglerar också när och hur myndigheter ska lämna ut allmänna handlingar. Gode män och förvaltare omfattas inte av bestämmelserna i sekretesslagen eftersom uppdraget inte räknas som anställning i kommunen. En god man eller förvaltare bör ändå, av etiska skäl och med respekt för huvudmannen, iaktta tystnadsplikt så som om det gällde en anställning i det allmännas tjänst. Tystnadsplikten innebär bland annat att ställföreträdaren inte ska berätta sådant som han eller hon får kännedom om till följd av sitt uppdrag om huvudmannens personliga förhållanden för obehöriga. Tystnadsplikten omfattar också anhöriga och andra närstående i huvudmannens närhet och deras personliga förhållanden. Handlingar som ställföreträdaren fått på grund av sitt uppdrag, samt egna anteckningar, måste förvaras så att obehöriga inte kan komma åt dem. Då uppdraget upphört ska dessa antingen överlämnas till huvudmannen, en efterträdande ställföreträdare eller en behörig anhörig i t.ex. dödsbo. 2 Tillfälliga godmanskap 2.1 Allmänna förutsättningar Om en förälder inte kan utöva förmynderskapet för sitt barn på grund av sjukdom eller någon annan orsak, kan en god man utses för att i förälderns ställe ansvara för barnets angelägenheter. Godmanskapet ska bara finnas kvar så länge som barnet inte kan företrädas av sin förmyndare. Så snart barnets förälder kan företräda barnet igen entledigas den gode mannen. En tillfällig god man kan också behövas då en förälder är förhindrad att utöva förmynderskapet för sitt barn på grund av jäv. Det kan vara aktuellt då både förälder och barn är delägare i ett oskiftat dödsbo. I en sådan situation, då föräldern och barnet kan ha potentiellt motstridiga juridiska intressen, måste en utomstående då förordnas som god man för att säkerställa att barnets intressen beaktas. Ett annat exempel kan vara då en förälder vill låna pengar av sitt barn. En tillfällig god man ska även förordnas om en god man eller förvaltare är jävig på något sätt i förhållande till sin huvudman. Om det vid ett dödsfall finns en arvinge som vistas på okänd ort kan en tillfällig god man förordnas för att bevaka den bortavarandes rätt i dödsboet. Den som ansvarar för dödsboet ska anmäla till överförmyndaren om det krävs att en god man förordnas för någon bortavarande som har rätt i dödsboet.

7 Dnr 7/ Tillfälliga godmanskap beslutas av överförmyndarnämnden God man för ett tillfälligt uppdrag kan förordnas av överförmyndaren i följande fall: Om en förälder inte kan utöva förmynderskapet för sitt barn på grund av sjukdom eller någon annan orsak. Om en förälder inte kan utöva förmynderskapet för sitt barn på grund av jäv. Om en god man eller förvaltare inte kan företräda sin huvudman på grund av jäv. Om det vid ett dödsfall finns en känd arvinge eller testamentstagare som vistas på okänd ort. Eller det råder oklarhet i fråga om den döde efterlämnat någon arvinge som är berättigad till arv. Om det vid ett dödsfall finns kännedom om att det förekommer en arvinge efter den döde, men kunskap saknas om arvingens namn och vistelseort. Om en god man har förordnats för en bortavarande eller okänd arvinge i ett dödsbo ska godmanskapet upphöra när personen ger sig till känna. Har den bortavarande eller okände arvingen inte gett sig till känna kan godmanskapet ändå upphöra på grund av att t.ex. arvsrätten preskriberas eller att personen ifråga dödförklaras. När uppdraget som tillfällig god man är slutfört och redovisat till överförmyndaren ska den gode mannen entledigas från sitt uppdrag. Beslut om att entlediga gode mannen fattas av överförmyndarnämnden. 3 Godmanskap på grund av sjukdom 3.1 Allmänna förutsättningar Personer som är dementa, lider av psykisk sjukdom eller har ett förståndshandikapp kan tillhöra de grupper som är i behov av en god man för hjälp med till exempel vardagsekonomin, ett stöd vid myndighetskontakter och hjälp i juridiska frågor. Förutsättningarna för att en hjälpbehövande vuxen person ska vara berättigad en god man beskrivs i 11 kap. 4 föräldrabalken. Lagstiftningen säger att om en myndig person på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person ska rätten om det behövs förordna god man för honom eller henne.

8 Dnr 8/26 Tingsrätten beslutar om denna typ av godmanskap. I samband med att rätten meddelar sitt beslut ska rätten samtidigt förordna en god man som ska utföra uppdraget. Den gode mannen fungerar som ställföreträdare för den hjälpbehövande som inte själv kan ta tillvara sina intressen. Den person som har god man kallas huvudman. Personen som får god man behåller sin rättsliga handlingsförmåga, vilket innebär att han eller hon själv kan förfoga över sina tillgångar och ingå avtal m.m. Det är huvudmannen som ytterst bestämmer. Gode mannen fungerar som en hjälpande hand. 3.2 Att ansöka till tingsrätten om god man Den hjälpbehövande kan själv ansöka om att få god man. Hans eller hennes make eller sambo och närmaste släktingar (bröstarvingar, föräldrar och syskon) har också rätt att ansöka om god man. Ansökan skickas till tingsrätten på den ort där den hjälpbehövande är folkbokförd. Vid ansökan från en anhörig ska den enskilde ge sitt samtycke. Den enskilde måste själv vilja ha en god man. Undantag kan bara göras i de fall den hjälpbehövandes tillstånd hindrar att han eller hon uttrycker sin mening, till exempel på grund av svår demens eller förståndshandikapp. Denna omständighet måste i sådana fall styrkas med läkarintyg. Om den som ansöker om god man lämnar förslag på en person för uppdraget, ska personen i fråga skriftligen förklara sig villig att åta sig uppdraget. 3.3 Att anmäla till överförmyndaren då det inte finns någon behörig som kan ansöka själv Om den enskilde själv inte förmår lämna in en ansökan till tingsrätten, och det inte heller finns anhöriga som är behöriga att ansöka, kan man lämna en anmälan till överförmyndaren om behov av god man. Anmälan till överförmyndarnämnden kan lämnas av vem som helst som ser den enskildes behov av hjälp. Kuratorer, företrädare för äldreomsorgen, läkare eller mer avlägsna släktingar är exempel på personer i den enskildes omgivning som vanligtvis anmäler behov av god man till överförmyndarnämnden. Socialnämnden har en skyldighet, enligt socialtjänstförordningen samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), att anmäla behov om god man till överförmyndaren om de ser att brukare behöver den här typen av hjälpinsats. Nämnden handlägger anmälan och ansöker därefter hos tingsrätten om att en god man ska förordnas för den hjälpbehövande. Om den som lämnat anmälan till nämnden inte har något eget förslag på person för uppdraget kontaktar nämnden någon av de frivilliga som är beredda att göra en insats. 3.4 Gode mannens uppdrag En god man ska fungera som ett ombud för den enskilde. Det betyder att den gode mannen ska vara säker på att huvudmannen samtycker till gode

9 Dnr 9/26 mannens åtgärder om det gäller en rättshandling. Är huvudmannen oförmögen att ge uttryck för sin mening måste detta styrkas på något sätt, t.ex. genom ett läkarutlåtande. Om inte huvudmannens samtycke inhämtas när detta är möjligt kan rättshandlingen bli ogiltig. Om den person som ingått rättshandlingen med gode mannen blir lidande riskerar den gode mannen dessutom att bli skadeståndsskyldig. Gode mannen behöver dock inte ha huvudmannens samtycke för de åtgärder som gäller den dagliga hushållningen. Till den dagliga hushållningen räknas bland annat att betala räkningar och ordna betalning för löpande utgifter som inköp av mat och kläder, betalning av hyra, vårdkostnader, skatter och telefon Bevaka rätt Att bevaka huvudmannens rätt betyder att den gode mannen ska se till att huvudmannen får den hjälp och det skydd som han eller hon har rätt till och inte fråntas sina rättigheter. Det kan gälla att överklaga myndighetsbeslut eller tillvarata huvudmannens intressen i ett dödsbo. Det kan också gälla försäljning, uppsägning eller avveckling av huvudmannens bostad. Att bevaka huvudmannens rätt betyder också att gode mannen ansvarar för att ansöka om bostadstillägg eller ett nytt boende, ansöka om en kontaktperson, LSSinsatser eller skuldsanering m.m Sörja för person Att sörja för huvudmannens person innebär att gode mannen ska verka för att huvudmannen får en så bra omvårdnad och vård som möjligt. Hjälpbehovet för den enskilde kan naturligtvis skilja sig i stor utsträckning från fall till fall. Det är dock väsentligt att gode mannen håller sig informerad om huvudmannens boendeförhållanden, behov av vård och social service. Gode mannen bör också underrätta sig om huvudmannens behov av sociala kontakter och rekreation. Genom kontakter med hemtjänsten, anhöriga eller vårdinrättningen där huvudmannen bor kan gode mannen medverka till att huvudmannen får en bostad som är anpassad efter hans eller hennes behov, hemhjälp eller en bättre vårdform om det behövs. Gode mannen kan också skapa möjlighet för huvudmannen att besöka anhöriga, göra en rekreationsresa, besöka en teater eller på annat sätt sätta guldkant på tillvaron. Gode mannen bör utöva den personliga omvårdnaden i nära samarbete med huvudmannens anhöriga om det är möjligt. Om huvudmannen har en kontaktperson som utsetts enligt Socialtjänstlagen eller Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är det viktigt att denne samarbetar med gode mannen för att tillvarata huvudmannens intressen. lnledningsvis är det därför bra att ha täta träffar med anhöriga, personalen och eventuell kontaktperson. Detta ger en god grund för positiva kontakter i framtiden och kan förebygga missförstånd. Vid första sammanträffandet bör man tala igenom hur samarbetet ska ske och hur framtida kontakter ska tas. För alla parter gäller dock att hänsyn alltid ska tas till huvudmannens rätt att

10 Dnr 10/26 bestämma själv. Detta gäller också i de fall huvudmannen inte vill att parterna ska träffas Förvalta egendom Att förvalta huvudmannens egendom innebär att gode mannen ska ansvara för huvudmannens ekonomi. I praktiken handlar det om att göra upp en budget, betala räkningar, göra omplaceringar, betala ut fickpengar m.m. Gode mannen har stor självständighet vid förvaltning av huvudmannens egendom men ska vara medveten om kravet på samtycke från huvudmannen. Huvudmannens medel ska enligt lagstiftningen användas i skälig omfattning till hans eller hennes nytta. Det är således inte meningen att gode mannen primärt ska inrikta sig på att spara huvudmannens pengar. Huvudmannen ska få möjlighet att tillgodogöra sig sina egna medel för de behov som uppstår. De tillgångar som finns därutöver ska placeras tryggt och ge en skälig avkastning. Den gode mannen får inte blanda ihop huvudmannens tillgångar med sina egna eller andras tillgångar. Huvudmannens tillgångar på banken ska alltid vara placerade på ett konto med huvudmannen som enda kontoinnehavare. Detsamma gäller aktier, obligationer, pantbrev, skuldebrev och liknande värdehandlingar. Den gode mannen ska inte ha fri tillgång till annat än de medel som krävs för att sköta den löpande hushållsekonomin. Större tillgångar och värdepapper m.m. ska alltid vara skyddade genom så kallad överförmyndarspärr. Det innebär att det krävs tillstånd från överförmyndarnämnden för att gode mannen ska kunna göra uttag från bankkontot eller göra en omplacering av huvudmannens tillgångar. 3.5 Åtgärder för den som förordnats att förvalta huvudmannens ekonomi För den ställföreträdare som förordnats för att förvalta huvudmannens egendom gäller följande Tillgångsförteckning Inom två månader efter en god man har förordnats för sitt uppdrag ska han eller hon lämna in en tillgångsförteckning till överförmyndaren. Tillgångsförteckningen är en redovisning av de tillgångar och skulder som huvudmannen hade det datum då gode mannen förordnades. Uppgifterna i tillgångsförteckningen lämnas av den gode mannen på heder och samvete. Om en god man entledigas från sitt uppdrag och efterträds av en ny god man behöver den efterträdande gode mannen inte inlämna någon förteckning. Tillgångsförteckning används bara då ett helt nytt godmanskap anordnas för huvudmannen. Förteckningen ska innehålla uppgifter om huvudmannens alla fasta tillgångar och bankmedel. Bankens namn ska redovisas tillsammans med kontonummer

11 Dnr 11/26 och saldo för det datum som förteckningen gäller. Om huvudmannen äger en fastighet ska den redovisas med taxeringsvärde. Värdepappers redovisas med uppgift om värdepapperskontonummer, bank, kursvärden och antal eller andelar. Skulder ska redovisas med belopp och namn på långivare eller fordringsägare. Om huvudmannen äger tillgångar som inte ska förvaltas av den gode mannen ska detta noteras tydligt i förteckningen. Alla uppgifter som lämnas i tillgångsförteckningen ska styrkas med saldobesked från banken, taxeringsbevis m.m Överförmyndarspärr Samtliga bankkonton som huvudmannen har ska förses med så kallad överförmyndarspärr. Överförmyndarspärren innebär att den gode mannen inte kan göra uttag från kontot utan att överförmyndaren har lämnat samtycke till uttaget. Spärren hindrar inte den som har god man att själv göra uttag från sina konton. Den som har förvaltare kan emellertid inte göra egna uttag utan samtycke från förvaltaren. Enda undantaget till kravet på överförmyndarspärr gäller det konto som den gode mannen eller förvaltaren använder för betalning av räkningar m.m., det så kallade transaktionskontot. Detta konto måste naturligtvis vara öppet så att ställföreträdaren kan sköta den löpande ekonomin. I gengälld ska transaktionskontot inte ha ett högre saldo än ca kr. Om kontots saldo överstiger denna summa ska den överskjutande behållningen flyttas över till ett överförmyndarspärrat sparkonto eller liknande Placering av pengar i värdepapper Den gode mannen ska se till att huvudmannens tillgångar är tryggt placerade och ger en skälig avkastning. Om det behövs ska tillgångarna omplaceras till ett sparande som ger en bättre avkastning på längre eller kortare sikt. I sådana lägen bör den gode mannen inhämta råd från bankpersonal eller andra med god kännedom om marknadens alternativ och villkor. Därefter ansöker den gode mannen hos överförmyndarnämnden om tillstånd att genomföra åtgärden. Om det behövs för att trygga förvaltningen får överförmyndarnämnden bestämma att värdehandlingarna ska förvaras och förvaltas av ett värdepappersinstitut. 3.6 Avveckling av bostad I gode mannens uppdrag kan ingå att avveckla huvudmannens bostad. Avvecklingen ska ske med huvudmannens skriftliga samtycke. Om huvudmannen inte kan ge sitt samtycke ska gode mannen ordna ett intyg från en läkare som tydligt visar att huvudmannens tillstånd är sådant att han eller hon uppenbarligen inte förstår vad saken gäller.

12 Dnr 12/ När bör bostaden avvecklas? Anledning till att en bostad måste avvecklas kan vara att huvudmannen inte har ekonomiska möjligheter att behålla bostaden. Andra orsaker kan vara att huvudmannen har fått plats på ett serviceboende eller på grund av sin sjukdom aldrig mer kan återvända till sin bostad. Oavsett orsak måste den gode mannen noggrant pröva de förutsättningar som finns för huvudmannen att behålla bostaden. Om det inte finns några förutsättningar att behålla bostaden ska den avvecklas. Innan detta påbörjas bör gode mannen förvissa sig om att huvudmannen inte kan ha nytta av sin bostad i fortsättningen. Vistas huvudmannen på sjukhus eller en tillfällig vårdplats bör bostaden inte avvecklas utan att gode mannen verkligen försäkrat sig om att huvudmannen kommer att få en ny permanent vård- eller vistelseplats. Överförmyndarnämnden behöver inte lämna tillstånd för att gode mannen ska kunna avveckla huvudmannens bostad. Undantag gäller när ett hyreskontrakt ska sägas upp och när huvudmannens bostadsrätt eller fastighet ska säljas. För dessa åtgärder krävs tillstånd från överförmyndarnämnden. Gode mannen bör kontakta en mäklare för en oberoende värdering av vad bostadsrätten eller fastigheten är värd. Gode mannen bör anlita mäklare också för att genomföra försäljningen. När säljaren och köparen har undertecknat kontraktet ska gode mannen skicka in kontraktet i original tillsammans med en skriftlig begäran till nämnden om att godkänna försäljningen. Det ska framgå av underlaget att försäljningspriset är marknadsmässigt. De inkomster och utgifter som förekommit i samband med att bostaden har avvecklats ska gode mannen redovisa i årsräkningen Samråd med anhöriga I syfte att undvika motsättningar bör gode mannen samråda med huvudmannens anhöriga eller andra närstående när det gäller avveckling av huvudmannens bostad. Om möjligt bör gode mannens första besök i bostaden göras tillsammans med någon anhörig. Likaså bör lösöre förtecknas i närvaro av en anhörig till huvudmannen. Det lösöre som inte är till nytta för huvudmannen ska avyttras. Föremål som har särskilt värde för huvudmannen ska behållas utom när en försäljning är nödvändig för att förbättra huvudmannens ekonomiska situation Testamente och förvaring av tillhörigheter Påträffas ett testamente har gode mannen inte rätt att öppna detta. Men om huvudmannen är oförmögen att uttala sig finns det ändå skäl för gode mannen att ta del av testamentets innehåll, givetvis utan att yppa dess innehåll, enbart för att förvissa sig om att inte huvudmannen har testamenterat bort visst lösöre. Om så är fallet bör det lösöre som ska utgå som legat behållas. Värdeföremål, smycken och personliga handlingar placeras lämpligen i bankfack. Möbler, glas, porslin och prydnadsföremål m.m. kan lämnas till

13 Dnr 13/26 förvaring. Olika förvaringslösningar brukar ofta vara kostsamma. Därför bör den gode mannen om möjligt träffa en uppgörelse med kommande arvtagare eller testamentstagare om att lösöret ska förvaras hos dem. Den som mottar lösöret ska då upprätta och underteckna en skriftlig förteckning över föremålen. Mottagaren ska också förklara sig villig på förteckningen att återlämna föremålen i ursprungligt skick om huvudmannen skulle begära detta. Gode mannen behåller förteckningen i original Flyttstädning Gode mannen ska ordna så att bostaden städas inför avvecklingen. Men det ingår inte i gode mannens uppdrag att själv utföra städningen. Om huvudmannen har ekonomiska förutsättningar kan flyttstädning köpas. I vissa fall kan överenskommelse träffas med hyresvärden om att städning inte behöver utföras om lägenheten kan uthyras i god tid före kontraktstiden löper ut Flyttningsanmälan För att undvika framtida komplikationer beträffande folkbokföringen ska gode mannen i samband med avvecklingen av bostaden göra flyttningsanmälan så att huvudmannen blir skriven på adressen för sitt nya boende. 3.7 Bankfack Gode mannen har inte någon självklar rätt att få tillgång till huvudmannens bankfack. Det krävs huvudmannens uttryckliga samtycke till detta. Samtycket bör vara skriftligt. Finns misstanke om att tillgångar förvaras i bankfacket är det dock angeläget att gode mannen får information om detta. Vägrar huvudmannen att lämna sitt samtycke kan inte gode mannen anses ha rätt att ta del av fackets innehåll. Kan däremot inte huvudmannen lämna sitt samtycke och en läkare intygar detta, borde gode mannen tillsammans med en av bankens anställda kunna inventera facket och förteckna innehållet. Gode mannen ska inte ta ut något från facket, förutom lösa pengar som kan sättas in på bankkonto och eventuella värdehandlingar som med bankens hjälp kan säljas för att undvika förlust för huvudmannen. 3.8 Gode mannens död eller konkurs Avlider gode mannen, svarar hans eller hennes dödsbo för att de förvaltade tillgångarna överlämnas till en ny god man och att slutredovisning lämnas till överförmyndaren. Skulle gode mannen försättas i konkurs, är det konkursförvaltaren som ska svara för detta. 3.9 När tillstånd krävs från överförmyndaren Nedanstående åtgärder kräver samtycke från överförmyndaren. Ansökan inlämnas av gode mannen.

14 Dnr 14/ Uttag av medel från spärrat konto Blankett för ansökan om uttagstillstånd finns på kommunens hemsida I ansökan ska anges bank, kontonummer, belopp samt de skäl som finns för uttaget Köp eller försäljning av fastighet/tomträtt I ansökan ska anges de skäl som finns för att huvudmannen ska förvärva eller sälja fastigheten. Om huvudmannen endast är delägare i fastigheten ska huvudmannens ägarandel anges. Till ansökan ska följande handlingar bifogas: köpekontrakt i original samt kopia, undertecknat av såväl köpare som säljare värderingsutlåtande, utfärdat av sakkunnig och opartisk person, med fullständig beskrivning av fastigheten beträffande areal, byggnader, belägenhet o.s.v. samtycke av huvudmannen om detta är möjligt, i annat fall yttrande av närmaste anhörig Inteckning av fastighet eller tomträtt I ansökan ska anges de skäl som finns för inteckning och det belopp inteckningen ska avse. Till ansökan ska följande handlingar bifogas: taxeringsbevis gravationsbevis värderingsutlåtande (om inteckning söks över taxeringsvärdet) samtycke av huvudmannen om detta är möjligt, i annat fall yttrande av närmaste anhörig Köp eller försäljning av bostadsrätt I ansökan ska anges de skäl som finns för att huvudmannen ska köpa eller sälja bostadsrätten. Till ansökan ska följande handlingar bifogas: köpekontrakt i original samt kopia, undertecknat av såväl köpare som säljare värderingsutlåtande kopia av bostadsrättsbevis samt intyg från föreningen om eventuell pantsättning av lägenheten samtycke av huvudmannen om detta är möjligt, i annat fall yttrande av närmaste anhörig

15 Dnr 15/ Köp av aktier Av ansökan ska framgå vilka aktier som gode mannen ska köpa och tydlig motivering till skälen till det önskade köpet. Generellt tillstånd att köpa aktier ges inte Lån, borgensförbindelse och annan skuldsättning En god man får endast med överförmyndarnämndens samtycke ta upp lån, ingå borgensförbindelse eller pantsätta egendom så att huvudmannen sätts i skuld. Undantag gäller om pantsättning av egendom görs inom 60 procent av fastighetens taxeringsvärde, då krävs inte överförmyndarnämndens godkännande. Gode mannen har en skyldighet att ge huvudmannen möjlighet att yttra sig. Om huvudmannen ska uppta lån, bifoga undertecknade lånehandlingar eller skuldebrev som undertecknats av samtliga parter och beskriv följande i ansökan: Vilket belopp som ska lånas. På vilket sätt och till vem återbetalning ska göras samt vilken ränta lånet löper med. Långivarens ev. säkerhet för lånet. Om fastighet ska pantsättas, bifoga gravationsbevis och beskriv följande i ansökan: Är fastigheten intecknad för andra lån och till vilken grad? Till vilket belopp är fastigheten värderad? Låntagarens betalningsförmåga. Uppgift om hur lånebeloppet ska disponeras Utlåning av huvudmannens medel Efter samtycke från övermyndaren kan huvudmannen låna ut sina tillgångar. Särskilda regler gäller dock om utlåningen ska göras till gode mannen, se nedan. I ansökan om överförmyndarens samtycke ska skälen för utlåning anges, lånebelopp, säkerhet och ränta som Iåntagaren erbjuder samt uppgift om hur lånet ska återbetalas. Avser Iåntagaren att lämna säkerhet i form av pantbrev i fastighet, ska följande bifogas ansökan: gravationsbevis

16 Dnr 16/26 taxeringsbevis värderingsutlåtande, om säkerheten ligger i närheten eller över taxeringsvärde samtycke av huvudmannen om detta är möjligt Sker utlåning mot säkerhet av panträtt i fast egendom inom 60 procent av senast fastställda taxeringsvärde krävs inte överförmyndarens godkännande. För uttag av medlen från spärrat bankkonto är det dock nödvändigt med godkännande av överförmyndaren Utlåning av huvudmannens medel till gode mannen Eftersom ett lån är en rättshandling mellan två parter kan inte en god man företräda både sig själv och sin huvudman när han eller hon önskar låna pengar av huvudmannen. En tillfällig god man måste därför förordnas för huvudmannen för att tillvarata dennes rätt i den planerade rättshandlingen. Den tillfällige gode mannen har endast till uppgift att övervaka rättshandlingen och förändrar därför inte den ordinarie gode mannens förordnande. Ansökan om tillfällig god man görs till överförmyndaren. I ansökan ska framgå personuppgifter om den som ansöker, huvudmannens personuppgifter samt anledningen till ansökan. Om det finns förslag på en lämplig person för uppdraget ska namn och kontaktuppgifter lämnas. Finns inget förslag på god man kan överförmyndaren hjälpa till att föreslå någon. Den tillfällige gode mannen ska först och främst bedöma huruvida utlåningen är förenad med några risker för huvudmannen. Därefter ska den särskilt förordnade tillfällige gode mannen se till att nedanstående åtgärder vidtas. Skuldebrev ska upprättas och skälig ränta fastställas. Avbetalningsplan ska bifogas skuldebrevet. Amorteringar och ränteinbetalningar bör göras minst kvartalsvis genom automatisk överföring från konto in på långivarens överförmyndarspärrade konto. Låntagaren ska lämna in årliga redovisningar till överförmyndaren som visar att avbetalningsplanen sköts. Skuldebrevet ska godkännas och undertecknas av gode mannen för huvudmannens räkning. Gode mannen ansöker om överförmyndarens samtycke. I ansökan redogörs för anledningen till utlåningen samt orsaken till gode mannens bedömning att det är lämpligt att huvudmannen lånar ut sina pengar. Huvudmannens samlade tillgångar ska uppges samt bank och kontonummer från vilket pengarna ska tas ut ifrån. Skuldebrevet ska bifogas ansökan.

17 Dnr 17/ Driva företag Gode mannen får endast med överförmyndarens samtycke låta huvudmannen driva ett företag eller rörelse som medför bokföringsskyldighet enligt bokföringslagen eller jordbruksbokföringslagen Försäljning av värdehandlingar För att gode mannen ska kunna sälja värdehandlingar som antingen är deponerade eller vars vp-konto är överförmyndarspärrat krävs överförmyndarens tillstånd. I den skriftliga ansökan ska gode mannen upplysa om anledningen till försäljningen och samtidigt meddela hur likviden ska disponeras Äktenskapsskillnad och bodelning En god man som tar del i bodelning eller skifte för huvudmannens räkning ska inhämta överförmyndarens samtycke till egendomens fördelning. En god man får endast överlåta den enskildes andel i boet efter att överförmyndaren gett sitt samtycke. Gode mannen ska först granska och godkänna bodelningsavtalet. Avtalet i original samt kopia ska därefter inlämnas till överförmyndaren tillsammans med begäran om samtycke Att ge och ta emot gåva Av 14 kap 12 föräldrabalken framgår att gode mannen är förbjuden att ge bort huvudmannens egendom. Inte ens med överförmyndarens samtycke kan detta ske. Den gode mannen kan ordna så att huvudmannen ger bort personliga presenter, men gåvan får inte stå i missförhållande till huvudmannens ekonomiska villkor. Gåvor som kan komma i fråga är t.ex. julklappar och födelsedagspresenter till normala värden. I vissa fall kan överförmyndaren lämna samtycke till att huvudmannens inkomster får användas till understöd åt anhörig eller andra som står huvudmannen nära. Gode mannen får endast motta gåva i form av fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt för huvudmannens räkning efter samtycke från överförmyndaren När tillstånd inte krävs från överförmyndaren Överförmyndarens tillstånd krävs inte om gode mannen avser att placera tillgångar i: skuldförbindelser som har utfärdats eller garanterats av stat eller kommun

18 Dnr 18/26 skuldförbindelser som har utfärdats av Sveriges allmänna hypoteksbank eller av en bank eller ett kreditmarknadsbolag (även utländskt bankföretag eller kreditinstitut) andelar i värdepappersfond (även utländskt fondföretag) allemanssparande fordran mot säkerhet av panträtt inom 60 procent av senast fastställda taxeringsvärde 3.11 Redovisning över genomförd omplacering När överförmyndaren lämnat tillstånd till viss åtgärd är det nödvändigt att gode mannen redovisar till överförmyndaren så snart åtgärden ifråga är genomförd. Med redovisningen ska inlämnas underlag som styrker att åtgärden är genomförd. Efterfrågat underlag kan exempelvis vara lagfartsbevis och nytt gravationsbevis efter genomfört köp av fastighet, bevis att försäljningslikviden insatts på spärrat bankkonto efter genomförd försäljning av fastighet eller transaktionskvitto och saldobesked efter omplacering av medel Rätt att ta del av handlingar Huvudmannen har rätt att ta del av handlingar rörande godmanskapet som förvaras hos överförmyndaren. En sådan rätt har också huvudmannens make eller sambo och närmaste släktingar. En god man eller förvaltare har däremot inte någon sådan rätt Upplysningar till överförmyndaren En god man ska hålla överförmyndaren underrättad om sådana åtgärder från huvudmannens sida som kan påverka den gode mannens förvaltningsansvar i mer betydande omfattning. En aktiv huvudman kan t.ex. omöjliggöra för gode mannen att utöva uppdraget på ett tillfredsställande sätt. Gode mannen är i övrigt skyldig att lämna överförmyndaren de upplysningar om sin verksamhet som överförmyndaren begär Delägarskap i dödsbo Är huvudmannen delägare i dödsbo ska gode mannen omgående informera överförmyndaren om detta. Omfattas förordnandet av bevaka rätt ansvarar gode mannen för att bevaka huvudmannens rätt i dödsboet. Om gode mannen själv är delägare i samma dödsbo får han eller hon inte företräda huvudmannen. Bevakning av huvudmannens rätt i dödsboet ska då istället göras av en god man som förordnas särskilt för detta uppdrag. Om behov av särskilt förordnad god man föreligger ska ansökan inlämnas till överförmyndaren.

19 Dnr 19/26 God man ska se till att bouppteckningen sker senast inom tre månader efter dödsfallet. Gode mannen är också skyldig att närvara vid bouppteckningen. I samband med bouppteckningen kan testamente förekomma. God man ska då ta ställning till om testamentet kan godkännas för huvudmannens räkning. Är huvudmannen bröstarvinge ska god man tänka på att göra förbehåll för huvudmannens laglott. God man får inte för huvudmannens räkning avstå från arv eller testamente. Dödsbodelägarna är tillsammans ansvariga för att boets tillgångar och skulder blir klarlagda och att skulderna blir betalda. Boutredningen avslutas antingen genom bodelning och arvskifte eller genom avtal om sammanlevnad i oskiftat bo. I båda fallen krävs godkännande av överförmyndaren. Har inte boutredningen avslutats inom sex månader efter bouppteckningen, måste överförmyndaren underrättas av den gode mannen genom att denne redogör för anledningen. För mer information om vad som gäller då huvudmannen blivit delägare i dödsbo, kontakta överförmyndarkontoret Gode mannens redovisning Årsräkning Gode mannen är skyldig att föra räkenskaper över huvudmannens inkomster och utgifter. Kassabok bör användas. Före den 1 mars varje år ska gode mannen inlämna redovisning till överförmyndaren i form av en årsräkning med uppgifter om förvaltningen av huvudmannens tillgångar under föregående kalenderår. Årsräkningen omfattar: tillgångar och skulder vid årets början inkomster och utgifter under året tillgångar och skulder vid årets slut Ingår bankmedel bland tillgångarna ska innestående belopp styrkas med årsbesked, saldobesked eller motsvarande från banken. Finns värdehandlingar som inte är deponerade ska bifogas ett intyg, styrkt av två personer, som visar att värdehandlingarna finns i gode mannens förvar. Äger huvudmannen tillgångar som inte står under gode mannens förvaltning ska detta särskilt anges i årsräkningen. Verifikationer för utgifter och inkomster under året ska sparas. Överförmyndaren kan i samband med granskning av årsräkningen begära att lämnade uppgifter ska styrkas med underlag.

20 Dnr 20/ Delräkning och sluträkning Då uppdraget som god man upphör ska gode mannen snarast inlämna redovisning till överförmyndaren för tiden från årets början fram till det datum befattningen upphörde. Sådan redovisning kallas delräkning eller sluträkning och följer i allt övrigt reglerna för årsräkning Årsuppgift Har avtal slutits om sammanlevnad i oskiftat bo är gode mannen skyldig att avge redovisning för dödsboet före den 1 mars varje år. Denna redovisning kallas årsuppgift och ska innehålla uppgift om den behållna inkomsten under föregående år samt en översikt av boets tillgångar och skulder vid årets slut Vitesföreläggande Underlåter god man att i rätt tid inlämna redovisning till överförmyndaren kan detta medföra vitesföreläggande, dvs. gode mannen anmodas att vid vite att fullgöra sitt åläggande. Beslut om utdömande av vite fattas av tingsrätten Arvoden och ersättningar Arvode Gode män är berättigade till ett arvode för såväl ekonomisk förvaltning som för att sörja för den enskildes person. Överförmyndaren beslutar om arvodet årligen, i normalfallet efter att årsredovisning och redogörelse för föregående år har granskats. Arvodesbeloppen varierar beroende på omfattningen av uppdraget och följer vissa procentsatser av prisbasbeloppet. Arvodet är skattepliktig inkomst. Arvodesbeslut fattas med vägledning av SKL:s förslag till ersättningsregler, Cirkulär 07:74, se Kostnadsersättning Gode mannen har rätt att få ersättning för de utgifter som varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande. Ersättningen ska täcka faktiska kostnader för kortare resor, telefon, porto m.m. Underlag för kostnader som överstiger 2 procent av prisbasbeloppet ska specificeras och skickas in till överförmyndaren i samband med årsräkningen och årsredogörelsen. Körjournal ska föras över resor med egen bil Större kostnader Då det gäller större kostnader, såsom längre resor med bil, biljettkostnad för längre resor och liknande är det en kostnad som i första hand huvudmannen ska stå för. God man ska därför, om kostnaden kan förutses och beloppet inte ryms inom huvudmannens tillgångar på transaktionskontot för löpande utgifter som inte är överförmyndarspärrat, ansöka om överförmyndarens medgivande till uttag från spärrat konto vid den tidpunkt kostnaden uppstår.

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad

Anvisningar för god man och förvaltare. Reviderad Anvisningar för god man och förvaltare Reviderad 2015-01-20 Dnr 2/26 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Postadress: Nyköpings- Oxelösunds

Läs mer

Att få hjälp av en god man

Att få hjälp av en god man Information Att få hjälp av en god man INFORMATION OM GODMANSKAP OCH FÖRVALTARSKAP Vem kan få god man En myndig person som är i behov av hjälp i rättsliga eller ekonomiska angelägenheter, eller någon som

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär

Att vara god man eller förvaltare. Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär 1 Att vara god man eller förvaltare Till dig som är nyfiken på vad uppdraget innebär Innehåll 3 Att göra till att börja

Läs mer

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Överförmyndarnämnden Tingsryds kommun Box 88 362 22 TINGSRYD 0477-44 330/44 113 overformyndarnamnden@tingsryd.se Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av bestämmelser

Läs mer

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag

Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Gode mannens/förvaltarens 1 uppdrag Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av bestämmelser i Föräldrabalken. Sådana ställföreträdare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret

GOD MAN/ FÖRVALTARE. Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m. Överförmyndarkontoret GOD MAN/ FÖRVALTARE Detta är en informationsskrift om godmanskap/förvaltarskap m m Överförmyndarkontoret Innehållsförteckning Vem kan få god man?...3 God man för omyndiga (FB 11 kap 1 och 2 )...4 God man

Läs mer

Information från Överförmyndarnämnden

Information från Överförmyndarnämnden 1 Information från Överförmyndarnämnden God man och förvaltare om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp av bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

Kurs för gode män och förvaltare

Kurs för gode män och förvaltare Kurs för gode män och förvaltare Förutsättningar för god man o Sjukdom o Psykisk störning o Försvagat hälsotillstånd o Liknande förhållande Lagstiftning o Föräldrabalken o Förmynderskapsförordningen o

Läs mer

Förutsättningar för god man

Förutsättningar för god man Kurs för gode män och förvaltare Förutsättningar för god man o Sjukdom o Psykisk störning o Försvagat hälsotillstånd o Liknande förhållande Lagstiftning o Föräldrabalken o Förmynderskapsförordningen o

Läs mer

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo 2 ATT BEVAKA RÄTT I DÖDSBO Uppgiften att bevaka rätt i dödsbo kan uppkomma om en person som har en god man eller förvaltare har del i ett dödsbo och det i den

Läs mer

Vad gör en god man? Information från

Vad gör en god man? Information från Information från Vad gör en god man? Överförmyndarnämnden en kommunal myndighet I varje kommun ska det enligt lag finnas en överförmyndare eller överförmyndarnämnd. I Värmdö kommun har vi tillsammans med

Läs mer

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE

ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE ALLMÄNT INFORMATION OM GOD MAN OCH FÖRALTARE Lagar och bestämmelser godmanskap och förvaltarskap i lagar och bestämmelser som i stort sätt samlade i föräldrabalken och förmyndarskapsförodningen God man

Läs mer

Anvisningar god man för ensamkommande barn 2014-12-11

Anvisningar god man för ensamkommande barn 2014-12-11 Anvisningar god man för ensamkommande barn 2014-12-11 Dnr 2/10 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Besöksadress: Postadress: Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare

Att vara god man eller förvaltare Att vara god man eller förvaltare Information till dig som vill veta vad det innebär att ha ett uppdrag som god man eller förvaltare Vem kan bli god man eller förvaltare? För att vara god man eller förvaltare

Läs mer

Information om uppdraget som. God man och förvaltare

Information om uppdraget som. God man och förvaltare Information om uppdraget som God man och förvaltare Att vara god man/förvaltare Enligt lagen: Föräldrabalken 11 kap. 4 Om någon på grund av sjukdom. psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande

Läs mer

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo 2 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS TILLSYN Överförmyndarnämnden har enligt lag till uppgift att utöva tillsyn över bland annat förmyndares och gode mäns verksamhet. När

Läs mer

Gode mannens/förvaltarens uppdrag

Gode mannens/förvaltarens uppdrag LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 INFORMATION TILL Överförmyndarnämnden Gode mannens/förvaltarens uppdrag Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av bestämmelser i Föräldrabalken. Med ställföreträdare

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARE/NÄMND. Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO

ÖVERFÖRMYNDARE/NÄMND. Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO ÖVERFÖRMYNDARE/NÄMND Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO ÖVERFÖRMYNDARENS UPPGIFTER Tillsyn Rådgivning Beslut (Förslag

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Anmälan om god man & förvaltare på grund av hälsoskäl

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Anmälan om god man & förvaltare på grund av hälsoskäl Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Anmälan om god man & förvaltare på grund av hälsoskäl 2 (6) Innehållsförteckning Allmänt... 2 Förordnande av god man.......2 Förordnande av förvaltare... 2 Anmälningsskyldighet...

Läs mer

Om att ansöka om god man/förvaltare för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer

Om att ansöka om god man/förvaltare för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer Om att ansöka om god för gamla och/eller sjuka/funktionshindrade personer Enligt föräldrabalkens 11 kap 4 och 7 kan godmanskap eller förvaltarskap anordnas för personer som p.g.a. sjukdom, psykisk störning,

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARE/NÄMND. Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO

ÖVERFÖRMYNDARE/NÄMND. Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO ÖVERFÖRMYNDARE/NÄMND Finns en i varje kommun Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige Väljs för 4 år Kontrolleras av länsstyrelsen och JO ÖVERFÖRMYNDARENS UPPGIFTER Tillsyn Rådgivning Beslut GOD MAN

Läs mer

Ansökan till tingsrätten om god man eller förvaltare

Ansökan till tingsrätten om god man eller förvaltare Ansökan till tingsrätten om god man eller förvaltare För att någon ska kunna få god man eller förvaltare måste det finnas ett hjälpbehov som beror på sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd

Läs mer

ATT VARA ENLIGT FB 11:7. Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19

ATT VARA ENLIGT FB 11:7. Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 ATT VARA Förvaltare ENLIGT FB 11:7 Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Stortorget 1 +46 46 35 50 00 +46 46 35 59 28 www.lund.se

Läs mer

Anmälan till överförmyndarnämnden om behov av god man eller förvaltare

Anmälan till överförmyndarnämnden om behov av god man eller förvaltare Anmälan till överförmyndarnämnden om behov av god man eller förvaltare När en anmälan om behov kommer in tar överförmyndarnämnden ställning till om förutsättningar finns för att nämnden ska ansöka hos

Läs mer

Anvisningar för förmyndare. Reviderad 2014-04-09

Anvisningar för förmyndare. Reviderad 2014-04-09 Anvisningar för förmyndare Reviderad 2014-04-09 Dnr 2/15 Nyköpings- Oxelösunds överförmyndarnämnd Postadress: Besöksadress: 611 83 Nyköping Överförmyndarkontoret, Stadshuset, Nyköping Telefon: 0155 24

Läs mer

Avveckling av huvudmannens bostad

Avveckling av huvudmannens bostad Avveckling av huvudmannens bostad Avveckling av huvudmannens bostad blir ofta aktuellt när huvudmannen av någon anledning inte längre kan bo kvar hemma och dessutom inte har råd att bo kvar i sitt gamla

Läs mer

Information om ansökan om god man eller förvaltare

Information om ansökan om god man eller förvaltare Information från Information om ansökan om god man eller förvaltare Denna information gäller dig som avser att ansöka om god man eller förvaltare eller anmäla behov av sådan för annan person. Om att ansöka

Läs mer

1. Skillnad mellan god man och förvaltare

1. Skillnad mellan god man och förvaltare VÄNERSBORGS ÖVERFÖRMYNDARNÄMND INFORMERAR ANSÖKAN OM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE För att godmanskap eller förvaltarskap skall kunna anordnas och en god man eller förvaltare förordnas krävs att de förutsättningar

Läs mer

Ansökan till tingsrätten om god man eller förvaltare

Ansökan till tingsrätten om god man eller förvaltare Ansökan till tingsrätten om god man eller förvaltare För att någon ska kunna få god man eller förvaltare måste det finnas ett hjälpbehov som beror på sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd

Läs mer

Godmanskap. Information till dig som är utsedd till god man i Eslövs kommun

Godmanskap. Information till dig som är utsedd till god man i Eslövs kommun Godmanskap Information till dig som är utsedd till god man i Eslövs kommun Godmanskap I vissa fall kan det föreligga hinder för en person att själv tillvarataga sina intressen och då kan Domstolen utse

Läs mer

Information från Överförmyndarnämnden i Falkenberg GOD MAN OCH FÖRVALTARE

Information från Överförmyndarnämnden i Falkenberg GOD MAN OCH FÖRVALTARE Information från Överförmyndarnämnden i Falkenberg GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 Om god man Föräldrabalken (FB) 11:4 Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande

Läs mer

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter:

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter: ANSÖKAN/ANMÄLAN om god man/förvaltare 11 kap 4 föräldrabalken Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt,

Läs mer

God man ENLIGT FB 11: 4

God man ENLIGT FB 11: 4 Överförmyndarnämnden 1 (10) 2009-03-19 ATT VARA God man ENLIGT FB 11: 4 Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post Box 41 Stortorget 1 +46 46 35 50 00 +46 46 35 59 28 www.lund.se

Läs mer

Information. Om godmanskap och förvaltarskap. Överförmyndarenheten

Information. Om godmanskap och förvaltarskap. Överförmyndarenheten Information Om godmanskap och förvaltarskap Överförmyndarenheten Innehåll Att vara god man/förvaltare... 3 Dina första uppgifter... 4 Dina övriga uppgifter/skyldigheter... 5 Huvudmannens samtycke... 8

Läs mer

Att anmäla behov av god man eller förvaltare

Att anmäla behov av god man eller förvaltare Att anmäla behov av god man eller förvaltare När den egna förmågan inte räcker till IBLAND BEHÖVER MAN HJÄLP Du som jobbar i socialtjänsten eller sjukvården kommer ibland i kontakt med personer som inte

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare God man och förvaltare Föräldrabalken kapitel 11 om god man 4 Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt,

Läs mer

Information om godmanskap och förvaltarskap. Kortfattad redogörelse

Information om godmanskap och förvaltarskap. Kortfattad redogörelse Information om godmanskap och förvaltarskap Kortfattad redogörelse 1 Godmanskap och förvaltarskap Här lämnas en kortfattad redogörelse om godmanskap och förvaltarskap. Du är alltid välkommen att kontakta

Läs mer

God man och förvaltare

God man och förvaltare Sammanfattning av broschyren God man och förvaltare God man och förvaltare Information från Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun God man och förvaltare God man och förvaltare är två former av ställföreträdare.

Läs mer

Överförmyndarnämnden informerar om Uppdrag som god man eller förvaltare på grund av hälsoskäl

Överförmyndarnämnden informerar om Uppdrag som god man eller förvaltare på grund av hälsoskäl 1 Överförmyndarnämnden informerar om Uppdrag som god man eller förvaltare på grund av hälsoskäl Överförmyndarnämnden är en tillsynsmyndighet som ansvarar för tillsyn över ställföreträdares förvaltning.

Läs mer

ATT VARA GOD MAN, FÖRVALTARE, FÖRORDNAD FÖRMYNDARE

ATT VARA GOD MAN, FÖRVALTARE, FÖRORDNAD FÖRMYNDARE PM ATT VARA GOD MAN, FÖRVALTARE, FÖRORDNAD FÖRMYNDARE ALLMÄNT I vissa fall kan det föreligga hinder för en person att själv tillvarata sina intressen och då kan Tingsrätten förordna god man eller förvaltare.

Läs mer

Anvisningar till dig som funderar på att ansöka/anmäla behov av god man eller förvaltare

Anvisningar till dig som funderar på att ansöka/anmäla behov av god man eller förvaltare Anvisningar till dig som funderar på att ansöka/anmäla behov av god man eller förvaltare Enligt föräldrabalkens 11 kap 4 och 7 kan godmanskap eller förvaltarskap anordnas för personer som p.g.a. sjukdom,

Läs mer

Regler för särskilt förordnad förmyndare

Regler för särskilt förordnad förmyndare Överförmyndarnämnden 1 (5) Regler för särskilt förordnad förmyndare Alla som är under 18 år måste ha en förmyndare. Föräldrar är vanligen barnets vårdnadshavare. Vårdnadshavare är i regel också barnets

Läs mer

Ansöka om god man/förvaltare för äldre och/eller sjuka/ funktionshindrade

Ansöka om god man/förvaltare för äldre och/eller sjuka/ funktionshindrade 1 (5) Information till blankett Ansöka om god man/förvaltare för äldre och/eller sjuka/ funktionshindrade personer Enligt föräldrabalkens 11 kap 4 och 7 kan godmanskap eller förvaltarskap anordnas för

Läs mer

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare

Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare Vill du göra en insats? Information till dig som vill bli god man/förvaltare I denna informationsbroschyr finner du vilka krav som ställs för att kunna bli god man/förvaltare och vad det innebär att vara

Läs mer

LAHOLMS KOMMUN Delegationsordning för överförmyndarnämnden

LAHOLMS KOMMUN Delegationsordning för överförmyndarnämnden LAHOLMS KOMMUN Delegationsordning för överförmyndarnämnden Beslutad av överförmyndarnämnden den 4 september 2000, 16. Att besluta på överförmyndarnämndens vägnar i följande ärenden eller grupper av ärenden

Läs mer

Ytterligare upplysningar om god man och förvaltare finns i bifogat informationsmaterial. E-postadress Telefon (arbetsplats) Mobiltelefon (arbetsplats)

Ytterligare upplysningar om god man och förvaltare finns i bifogat informationsmaterial. E-postadress Telefon (arbetsplats) Mobiltelefon (arbetsplats) Köping7000, v4.2, 2018-05-30 ANMÄLAN OM BEHOV AV GOD MAN ELLER FÖRVALTARE Blanketten är avsedd för socialtjänsten och sjukvården 1 (6) Västra Mälardalens överförmyndarnämnd Personuppgifterna i denna blankett

Läs mer

Åtagande av uppdrag som god man/förvaltare

Åtagande av uppdrag som god man/förvaltare Introduktion Överförmyndaren Varje kommun är ålagd att tillsätta en överförmyndare eller en överförmyndarnämnd. I Lidingö stad finns en överförmyndare vilken är vald av kommunfullmäktige. Med stöd av föräldrabalkens

Läs mer

Ställföreträdarens 1 dödsboförvaltning

Ställföreträdarens 1 dödsboförvaltning Ställföreträdarens 1 dödsboförvaltning A. Omyndiga barn föräldrar/förmyndare Om omyndigt barn har del i ett dödsbo ska förmyndarna (normalt sett föräldrarna) vårda barnets rätt i boet. Omyndigt barn kan

Läs mer

Anmälan om behov av god man eller förvaltare

Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man eller förvaltare Anmälan om behov av god man ska endast göras om den enskilde inte kan ansöka själv. Egen ansökan från den enskilde, eller från nära anhörig, ska skickas direkt

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN. Att vara god man/förvaltare Ö ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Att vara god man/förvaltare 2 Innehållsförteckning Sid Allmänt om god man och förvaltare..2 Dina uppgifter som god man/förvaltare...2 Uppdraget att bevaka rätt, sörja för person

Läs mer

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Linköpings kommun

Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Linköpings kommun Delegationsordning inom Överförmyndarverksamheten i Linköpings kommun Överförmyndarnämnden i Linköpings kommun uppdrar åt angivna tjänstemän att fatta beslut i angivna ärenden som åvilar överförmyndaren

Läs mer

för gode män, förvaltare och förordnade förmyndare Antagna av överförmyndarnämnden , 76, reviderade , 172

för gode män, förvaltare och förordnade förmyndare Antagna av överförmyndarnämnden , 76, reviderade , 172 Ersättningsregler för gode män, förvaltare och förordnade förmyndare Antagna av överförmyndarnämnden 2011-05-05, 76, reviderade 2015-12-03, 172 Allmänt Av 12 kap. 16 föräldrabalken framgår att förordnade

Läs mer

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005. Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Delegeringsordning Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 9 december 2009 Med handläggare i denna delegeringsordning avses tjänsteman hos kommunen

Läs mer

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter:

Beskriv mer utförligt vad eller vilka åtgärder som personen behöver hjälp med vad gäller ekonomiska, rättsliga eller personliga angelägenheter: ANSÖKAN/ANMÄLAN om god man/förvaltare 11 kap 4 föräldrabalken Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt,

Läs mer

Eda kommuns styrdokument

Eda kommuns styrdokument Dokument: Delegeringsordning Beslut Diarienummer Gäller fr.o.m. Antagen: ÖFN 2005-11-15, 15 2005-12-14 Reviderad: ÖFN 2010-02-17, 2 2010-03-19 Överförmyndarnämndens delegeringsordning Med handläggare i

Läs mer

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen?

Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Vad gör en förmyndare, god man och förvaltare egentligen? Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta

Läs mer

God man eller förvaltare

God man eller förvaltare 1 God man eller förvaltare Ett stöd i ekonomiska frågor och hjälp med intressebevakning Information från överförmyndaren 2 Vem hjälper mig när jag inte själv kan sköta min ekonomi eller söka bidrag eller

Läs mer

Ansökan om förvaltare enligt Föräldrabalken 11 kap 7

Ansökan om förvaltare enligt Föräldrabalken 11 kap 7 Skicka ansökan till: Örebro Tingsrätt Box 383, 701 41 Örebro Ansökan om förvaltare enligt Föräldrabalken 11 kap 7 1. Person ansökan gäller (den enskilde) Personnummer Adress (folkbokföringsadress) Telefonnummer

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare

Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare. God man och förvaltare Linköpings kommun linkoping.se/godmanochförvaltare God man och förvaltare Den som på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp att bevaka sin

Läs mer

ARVODE TILL GOD MAN / FÖRVALTARE

ARVODE TILL GOD MAN / FÖRVALTARE ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN SID 1 (5) 2009-04-29 info 1. Rätten till arvode Den som har förordnats till förmyndare, god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för nödvändiga

Läs mer

ansöka om god man eller förvaltare

ansöka om god man eller förvaltare Överförmyndarnämnden Information ansöka om god man eller förvaltare Viktigt att känna till om godmanskap Godmanskap är en frivillig insats som förutsätter samarbete mellan den gode mannen och huvudmannen.

Läs mer

Överförmyndarnämnden. God man Förvaltare

Överförmyndarnämnden. God man Förvaltare Överförmyndarnämnden God man Förvaltare Överförmyndare Måste finnas i kommunen Obligatorisk verksamhet Väljs av fullmäktige för 4 år Förvaltningsmyndighet Kontrolleras av Länsstyrelsen och JO Välkommen

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN I FAGERSTA INFORMERAR OM UPPDRAGET SOM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE

ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN I FAGERSTA INFORMERAR OM UPPDRAGET SOM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE ÖVERFÖRMYNDARVERKSAMHETEN I FAGERSTA INFORMERAR OM UPPDRAGET SOM GOD MAN ELLER FÖRVALTARE ATT VARA GOD MAN ELLER FÖRVALTARE Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av föräldrabalkens bestämmelser.

Läs mer

Principer för arvoden

Principer för arvoden Principer för arvoden för god man/förvaltare Information från Överförmyndaren Principer för arvoden för god man/förvaltare INNEHÅLL Ett ideellt uppdrag 2 Bevaka rätt 3 Förvalta egendom 4 Sörja för person

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARENHETEN

ÖVERFÖRMYNDARENHETEN Ansökan/anmälan om behov av förvaltare p.g.a. hälsoskäl (11kap 7 förvaltare) Av 11 kap. 4 föräldrabalken framgår följande: Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller

Läs mer

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2.

Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. ÄLMHULTS KOMMUN DELEGERINGSORDNING 1 (6) Delegeringsordning för överförmyndarnämnden fastställd av överförmyndarnämnden 2011-01-11, 2. Kommunfullmäktige har 2010-12-20, 184 fastställt reglemente för överförmyndarnämnden.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING HÖGANÄS KOMMUN ÖN-bilaga 8/2013 Ersätter KFS 2012:21 KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2013:25 DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN ÄRENDETYP BESLUTANDE I ANGIVEN ORDNING Föräldrabalken 10 kap 14 Förslag

Läs mer

Åtagande av uppdrag om god man/förvaltare

Åtagande av uppdrag om god man/förvaltare Åtagande av uppdrag om god man/förvaltare * Obligatoriska fält 0 Introduktion 0.1 Genom att jag klickar Slutför i sista steget av denna e-tjänst, eller skriver ut och skickar in underskriven pappersblankett,

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare

Att vara god man eller förvaltare Att vara god man eller förvaltare En god man fungerar som ett ombud för den som på grund av sjukdom, funktionshinder eller liknande inte själv klarar att bevaka sin rätt och/eller sköta sin ekonomi. Reglerna

Läs mer

ARVODE TILL GOD MAN/FÖRVALTARE

ARVODE TILL GOD MAN/FÖRVALTARE 1 Ängelholms Överförmyndarnämnd Informerar ARVODE TILL GOD MAN/FÖRVALTARE Rätten till arvode Den som har förordnats till förmyndare, god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING

ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING Datum 2016-03-08 Överförmyndarnämnden ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS DELEGATIONSORDNING Om inte annat anges eller följer av lag eller annan författning är beslutanderätten delegerad till ledamot och ersättare i

Läs mer

Överförmyndarnämnden Arvode till god man och förvaltare

Överförmyndarnämnden Arvode till god man och förvaltare Överförmyndarnämnden Arvode till god man och förvaltare Fastställd 2006-09-26, reviderad 2010-12-14, reviderad 2014-12-10 2 (6) Innehållsförteckning Rätten till arvode... 3 Vem betalar arvodet...... 3

Läs mer

Att vara god man. Den löpande förvaltningen

Att vara god man. Den löpande förvaltningen Att vara god man Den löpande förvaltningen Innehåll God man ett uppdrag som kräver ansvar... 3 God man... 3 Huvudman, personen som har god man... 3 Viktigt med samarbete mellan god man och huvudman...

Läs mer

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden INFORMATION FÖR SOCIALTJÄNSTEN - BEHOV AV GOD MAN Här nedan finner du som arbetar inom socialtjänsten information om hur du bör gå tillväga om du ser: att en vuxen person är i behov av god man eller förvaltare.

Läs mer

Att vara god man eller förvaltare

Att vara god man eller förvaltare Att vara god man eller förvaltare Innehåll 1. VEM FÅR VARA GOD MAN ELLER FÖRVALTARE... 3 2. SKILLNADEN MELLAN GOD MAN OCH FÖRVALTARE... 3 3. DINA FÖRSTA UPPGIFTER... 3 4. DINA ÖVRIGA UPPGIFTER OCH SKYLDIGHETER...

Läs mer

Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare

Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare Överförmyndarens information till dig som är särskilt förordnad vårdnadshavare och förmyndare Överförmyndarkansliet Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Särskilt förordnad vårdnadshavare och

Läs mer

God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person.

God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Läs mer om uppdraget som god man/förvaltare God man/förvaltare behövs för personer som inte själva kan bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person. Det gäller personer som på grund

Läs mer

Frågor och svar. Index. Vad innebär godmanskap? Vad innebär förvaltarskap? Vad är skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap?

Frågor och svar. Index. Vad innebär godmanskap? Vad innebär förvaltarskap? Vad är skillnaden mellan godmanskap och förvaltarskap? Frågor och svar Här hittar du svar på vanliga frågor gällande överförmyndarverksamheten och ställföreträdarens roll i Linköpings kommun. Index Allmänna frågor om godmanskap och förvaltarskap Vad innebär

Läs mer

2014-01-22 Ön 195/2012. Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare Örebro kommun

2014-01-22 Ön 195/2012. Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare Örebro kommun 2014-01-22 Ön 195/2012 Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare Örebro kommun Innehållsförteckning Riktlinjer för arvode och ersättning till ställföreträdare...3 1 Ställföreträdare har

Läs mer

Ansökan om god man eller förvaltare

Ansökan om god man eller förvaltare Ansökan om god man eller förvaltare Här följer instruktioner för hur en ansökan om anordnande av godmanskap enligt 11 kap 4 föräldrabalken, dvs. ett vanligt godmanskap, eller förvaltarskap enligt 11 kap

Läs mer

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun

Att vara God man. eller Förvaltare. Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Att vara God man eller Förvaltare Information från Överförmyndaren i Alvesta kommun Innehåll 1. Vem får god man eller förvaltare?...3 2. Skillnaden mellan god man och förvaltare...4 3. Dina första uppgifter...5

Läs mer

Sida1. www.hassleholm.se. Välkommen. som god man/förvaltare!

Sida1. www.hassleholm.se. Välkommen. som god man/förvaltare! 1 Sida1 www.hassleholm.se Välkommen som god man/förvaltare! 2 Välkommen Till ditt uppdrag som god man/förvaltare! Syftet med denna information är att ge dig, som nybliven god man/förvaltare, en vägledning

Läs mer

Information från Överförmyndarnämnden

Information från Överförmyndarnämnden 1 Information från Överförmyndarnämnden Arvode till god man/förvaltare Rätten till arvode Den som har förordnats till förmyndare, god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget

Läs mer

Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Delegationsordning för överförmyndarnämnden Författningssamling ÖFN Antaget av överförmyndarnämnden: 2007-08-27 75 Senaste ändring: 2008-12-01 131, 2009-04-02 170, 2011-03-24 28, 2012-11-08 48, 2013-03-26 11 Delegationsordning för överförmyndarnämnden

Läs mer

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7)

Svedala Kommuns 4:10 Författningssamling 1(7) Författningssamling 1(7) Delegationsordning för Svedala kommuns överförmyndarnämnd antagen av kommunfullmäktige 1995-09-13, 54 Gäller från 1995-09-01 1) 10:14 Förslag till tingsrätten på person lämplig

Läs mer

Information från Överförmyndarenheten

Information från Överförmyndarenheten Information från Överförmyndarenheten Arvode till god man/förvaltare Rätten till arvode Den som har förordnats till förmyndare, god man eller förvaltare har rätt till ett skäligt arvode för uppdraget och

Läs mer

Godmanskap Förvaltarskap Överförmyndaren Tillsyn Socialtjänstens roll Frågor

Godmanskap Förvaltarskap Överförmyndaren Tillsyn Socialtjänstens roll Frågor Godmanskap Förvaltarskap Överförmyndaren Tillsyn Socialtjänstens roll Frågor Godmanskap enligt 11 kap 4 föräldrabalken (hjälp) Förvaltarskap enligt 11 kap 7 föräldrabalken (skydd) Godmanskap Vid sjukdom,

Läs mer

Riktlinjer vid arvodering till förordnade förmyndare, god man och förvaltare

Riktlinjer vid arvodering till förordnade förmyndare, god man och förvaltare Riktlinjer vid arvodering till förordnade förmyndare, god man och förvaltare Förslag till beslut Överförmyndaren föreslås besluta följande: Att anta riktlinjer för arvodering med start 2017-01-01 Allmänt

Läs mer

ANMÄLAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4

ANMÄLAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 ANMÄLAN om god man enligt Föräldrabalken 11 kap 4 Skicka anmälan till adressen nedan från Socialtjänsten eller annan behörig anmälare 1. Person anmälan gäller (den enskilde) Personnummer Adress (folkbokföringsadress)

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN DELEGATIONSORDNING FÖR ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Beslutanderätten delegeras inte i följande slag av ärenden (6 kap 34 kommunallagen, 19 kap 14 föräldrabalken) 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning,

Läs mer

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005

Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Delegeringsordning Antagen av överförmyndarnämnden den 27 oktober 2005 Senast ändrad av överförmyndarnämnden den 24 oktober 2016, 77 Med handläggare i denna delegeringsordning avses tjänsteman hos kommunen

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1. Delegationsordning för Överförmyndaren. Lagrum Innehåll Delegat Ersättare

FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1. Delegationsordning för Överförmyndaren. Lagrum Innehåll Delegat Ersättare HÄRJEDALENS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Öf 1 1 Delegationsordning för Överförmyndaren Lagrum Innehåll Delegat Ersättare Föräldrabalken 10 kapitlet Om förmyndare 10:14 Förslag till

Läs mer

Ga vor KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN

Ga vor KOMMUNFULLMÄKTIGE. Överförmyndaren EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN Ga vor KOMMUNFULLMÄKTIGE EN INFORMATION FRÅN ÖVERFÖRMYNDAREN I SALA KOMMUN Gåvor FÖRORD Detta är en vägledning där du får information om vad som är möjligt enligt lag när det gäller gåvor till och från

Läs mer

Avdelningen för överförmyndarären. Information till dig som är ställföreträdare

Avdelningen för överförmyndarären. Information till dig som är ställföreträdare Avdelningen för överförmyndarären Information till dig som är ställföreträdare Innehållsförteckning Arvode Dödsbo Testamente Köp/försäljning av fast egendom/bostadsrätt Förteckning av egendom Huvudmannen

Läs mer

ÖVERFÖRMYNDARENHETEN

ÖVERFÖRMYNDARENHETEN Ansökan/anmälan om behov av god man p.g.a. hälsoskäl (11kap 4 föräldrabanken) Av 11 kap. 4 föräldrabalken framgår följande: Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller

Läs mer

Sälja fastighet & bostadsrätt Bevaka rätt i dödsbo och vid bodelning Handikappersättning Om pengarna inte räcker

Sälja fastighet & bostadsrätt Bevaka rätt i dödsbo och vid bodelning Handikappersättning Om pengarna inte räcker Sälja fastighet & bostadsrätt Bevaka rätt i dödsbo och vid bodelning Handikappersättning Om pengarna inte räcker Del 9 Uppläst och skapad av Rolf Larsson 1 Sälja fastighet, tomträtt eller bostadsrätt!

Läs mer

EGEN ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN

EGEN ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN Insänds till Umeå Tingsrätt Box 138 901 04 UMEÅ EGEN ANSÖKAN OM FÖRVALTARE TILL TINGSRÄTTEN Avseende behov av förvaltare enligt 11 kap 7 föräldrabalken Sökande (den som har behov av förvaltare) Jag behöver

Läs mer

Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet)

Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet) Ansökan om god man enligt Föräldrabalken 11:4 Den enskilde och dennes närmsta anhöriga är behöriga sökanden (se mer information sist i dokumentet) 1. Person ansökan gäller (den enskilde) namn Vistelseadress

Läs mer

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare

UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE. UPPDRAGET SOM God man och förvaltare UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE 1 UPPDRAGET SOM God man och förvaltare 2 UPPDRAGET SOM GOD MAN OCH FÖRVALTARE Det är en god man och förvaltare Godmanskap är ett uppdrag som innebär att den gode mannen

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Överförmyndarnämnden. Ställföreträdarskap

DANDERYDS KOMMUN Överförmyndarnämnden. Ställföreträdarskap Ställföreträdarskap Innehållsförteckning 1 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS TILLSYN... 3 1.1 Innan du åtar dig uppdraget som god man eller förvaltare... 4 1.2 Hur påbörjas ett uppdrag?... 5 2 GOD MAN... 7 2.1 Huvudmannen

Läs mer