jan-sep 2017 juli-sep 2017 juli-sep 2016

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "jan-sep 2017 juli-sep 2017 juli-sep 2016"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT KVARTAL Fortsatt stark försäljningstillväxt i 3e kvartalet. Delårsrapport 1 juli 30 september 2017 Nettoomsättningen uppgick till 27,1 MSEK (22,0), en ökning med 23,3% Bruttomarginalen uppgick till 44,8 % (49,0 %). Rörelseresultatet uppgick till 3,5 MSEK (3,3), motsvarande 12,9 % (15,0 %). Resultatet efter skatt uppgick till 3,0 MSEK (3,5), motsvarande 11,1 % (15,8 %). Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 5,6 MSEK (2,8). DELÅRSRAPPORT 1 JAN 30 SEPTEMBER 2017 Nettoomsättningen uppgick till 86,5 MSEK (67,1), en ökning med 29,0% Bruttomarginalen uppgick till 49,2 % (48,8 %). Rörelseresultatet uppgick till 12,4 MSEK (11,3), motsvarande 14,3 % (16,9 %). Resultatet efter skatt uppgick till 11,5 MSEK (11,6), motsvarande 13,3 % (17,3%). Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 18,3 MSEK (10,2). Förvärv av Arcoma North America Inc numera Stille N/A Inc genomförd den 20 januari Resultatet har under första kvartalet belastats med omstruktureringskostnader, 2 MSEK i samband med integreringen av Arcomas bordsverksamhet VD KOMMENTAR Försäljningen under kvartalet har ökat med 23 % från 22,0 till 27,1 MSEK jämfört med samma period förra året. Ökningen som kommer från både affärsområdet Instrument och bord och är mestadels hänförlig till ökad försäljning av instrument i Sverige, Medstone förvärvet, samt ökad försäljning av bord utanför USA. Tredje kvartalet är normalt det försäljningsmässigt svagaste under året. Rörelseresultatet under perioden juli-september uppgick till 3,5 MSEK (3,3). Resultatet är en förbättring med 0,2 MSEK, motsvarande en ökning med 6%, jämfört med samma period förra året. Resultatet beror framförallt på en stark försäljning. Bruttomarginalen under kvartalet minskar något på grund av en lägre dollarkurs samt satsningar på att öka produktionskapaciteten för att möta kommande tillväxt. Under perioden jan-sept har Bruttomarginalen förbättrats och uppgår till 49,2% (48,8). Vi fortsätter vår satsning att långsiktigt stärka försäljningsorganisationen, fokus har tidigare varit USA och har nu utökats till satsningar i övriga delar av världen MSEK juli-sep 2017 juli-sep 2016 jan-sep 2017 jan-sep 2016 okt-sep 2016/2017 jan-dec 2016 Nettoomsättning MSEK 27,1 22,0 86,5 67,1 115,7 96,3 Rörelsemarginal före omstruktureringskostnader 12,9% 15,0% 16,6% 16,9% 16,8% 16,9% Rörelseresultat före omstruktureringskostnader 3,5 3,3 14,4 11,3 19,4 16,3 Omstruktureringskostnader - 2,0 2,0 Rörelseresultat efter omstruktureringskostnader 3,5 3,3 12,4 11,3 17,4 16,3 Resultat efter finansiella poster, MSEK 3,0 3,5 11,5 11,6 16,7 16,8 Resultat efter skatt, MSEK 3,0 3,5 11,5 11,6 16,7 16,8 Resultat efter skatt per aktie, kr 0,62 0,73 2,38 2,40 3,46 3,48

2 ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN STILLE AB (publ) utvecklar, tillverkar och marknadsför medicintekniska produkter för specialistkirurger världen över. Stille grundades 1841 och är därmed ett av världens äldsta företag inom medicinteknik. STILLEs prioriterade områden är högkvalitativa kirurgiska instrument och specialbord för bl a hjärt- och kärlkirurgi. Bolaget har en stabil bas med ett starkt varumärke och välkända produkter av erkänt hög kvalitet. Det handlar om att skapa Kirurgisk perfektion, för livet. Genom det skapar vi värden för vården, för patienter och våra aktieägare. Aktien är noterad på marknadsplatsen First North under kortnamnet STIL med Remium Nordic AB som Certified Adviser. Besök även NETTOOMSÄTTNING I januari stärkte vi vår position inom kirurgiska operationsbord via förvärv av bolaget Arcoma North America Inc numera Stille N/A. Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 27,1 MSEK (22,0), en ökning med 23,3 %. Ökningen följer på ett starkt kvartal för både produktområde ImagiQ och Instrument. För perioden januari till september uppgick nettoomsättningen till 86,5 MSEK (67,1) vilket är en ökning med 29,0 %. RESULTAT Bruttovinsten för tredje kvartalet uppgick till 12,2 MSEK (10,8), vilket motsvarar en bruttovinstmarginal om 44,8 % (49,0). Bruttomarginalen har påverkats negativt av uppbyggnaden av en ökad produktionskapacitet genom anställning av produktionspersonal som genomförts under tredje kvartalet för att möte en ökad efterfrågan samt valutakurseffekter. Rörelseresultat för tredje kvartalet uppgick till 3,5 MSEK (3,3). Koncernens rörelsekostnader uppgick till 8,7 MSEK (8,1). Koncernens finansnetto är -0,5 MSEK (0,2). Resultatet efter finansiella poster för kvartalet uppgick till 3,0 MSEK (3,5) Resultatet efter skatt för kvartalet uppgick till 3,0 MSEK (3,5). Resultat per aktie, uppgick till 0,55 SEK (0,73) före utspädning för kvartalet. Bruttovinsten för perioden januari till september uppgick till 42,6 MSEK (32,7) och rörelseresultatet 12,4 MSEK (11,3). Resultat efter skatt uppgår till 11,5 MSEK (11,6). Koncernens finansnetto är 0,9 MSEK (0,3). Resultat per aktie, uppgick till 2,1 SEK (2,4) före utspädning för perioden januari till september. KASSAFLÖDE För tredje kvartalet uppgick koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten till 5,6 MSEK (2,8). För perioden januari - september uppgick koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten till 18,3 MSEK (10,2). Koncernens likvida medel vid periodens utgång uppgick till 31,8 MSEK (21,6). FINANSIELL STÄLLNING Nettokassan uppgick per 30 september till 31,1 MSEK (19,6) Koncernens soliditet uppgick till 75,6 % (76,5). Koncernens egna kapital var vid periodens utgång 68,0 (62,3), Koncernen har en checkräkningskredit om 8,5 MSEK, som per den 30 september inte var nyttjad, och vilken inte heller nyttjades per den 30 september föregående år. INVESTERINGAR Nettoinvesteringar i materiella anläggningstillgångar uppgick för perioden januari till september till 1,3 MSEK (1,6) och i nettoinvesteringar i immateriella anläggningstillgångar uppgick till 0,0 MSEK (0,0). 2

3 SKATT För kvartalet redovisas ingen skattekostnad, ej heller för samma period föregående år. Koncernen hade per 31 december 2016 ett ackumulerat underskottsavdrag om 40,3 MSEK, varav 25,6 MSEK är direkt hänförligt till moderbolaget. PERSONAL Medelantalet anställda i koncernen för tredje kvartalet uppgick till 50 personer (44). Per den 30 september var 51 personer (44) anställda i koncernen. Förändringen mot föregående år beror på förvärvet av Arcomas bordsverksamhet samt nyanställningar inom produktionensorganisationen. STILLE-AKTIEN STILLE-aktien är noterad på Nasdaq, First North. För aktien betalades under perioden 1 januari 30 september 2017 som högst 70 SEK per den 13 juni och som lägst 42.1 SEK den 16 februari Den största ägaren är Linc AB med 56,11 % av aktierna (röster och kapital). MODERBOLAGET Nettoomsättningen i moderbolaget för tredje kvartalet uppgick till 22,1 MSEK (16,6). Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 3,9 MSEK (1,7). Resultat efter skatt för kvartalet uppgick till 3,4 MSEK (1,9). Nettoomsättningen för perioden januari till september uppgick till 72,0 MSEK (56,5). Resultat efter skatt uppgick till 13,1 MSEK (10,9). Balansomslutningen uppgick till 98,6 MSEK (82,9), varav eget kapital utgjorde 80,6 MSEK (68,2). TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE STILLEs närståendekrets och omfattningen av transaktioner med närstående beskrivs i not 24 i årsredovisningen för Inga transaktioner har genomförts under perioden januari september, mellan STILLE och närstående, som har haft någon väsentlig inverkan på bolagets ställning och resultat. VÄSENTLIGA RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER Koncernens och moderbolagets väsentliga uppskattningar och bedömningar samt risker och riskhantering finns beskrivna i årsredovisningen för år 2016 i not 1 och 2. Inga väsentliga förändringar har uppkommit därefter. REDOVISNINGSPRINCIPER Koncernen och moderbolagets finansiella rapporter upprättas i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 (K3). I övrigt använder sig koncernen av samma definitioner avseende nyckeltal och beräkningsmetoder som tillämpats i årsredovisningen för EKONOMISK INFORMATION Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2017 lämnas i februari 2018 Årsredovisning 2017 lämnas i mars 2018 REVISORSGRANSKNING Rapporten har inte varit föremål för särskild granskning av STILLEs revisorer. Delårsrapporten har avgivits efter bemyndigande av styrelsen. Torshälla den 16 november 2017 David Jern VD- och koncernchef 3

4 Koncernens resultaträkning Belopp i TSEK jul-sept 2017 jul-sept 2016 jan-sep 2017 jan-sep 2016 jan-dec 2016 Nettoomsättning Kostnad sålda varor Bruttoresultat Övriga rörelseintäkter Försäljningskostnader Administrationskostnader * Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella intäkter Finanisella kostader Övriga finansella intäkter och kostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Resultat efter skatt därav hänförligt till moderbolagets aktieägare Övrigt totalresultat i koncernen Poster som kan komma att omföras till resultaträkningen - Omräkningsdifferens, utländsk verksamhet Poster som inte kommer att återföras till resultaträkningen Summa övrigt totalresultat Totalresultat efter skatt därav hänförligt till moderbolagets aktieägare *Resultatet har under första kvartalet har belastats med omstruktureringskostnader på 2,0 MSEK i samband med integreringen Arcomas bordsverksamhet Koncernens balansräkning Belopp i TSEK september 2017 september 2016 december 2016 Tillgångar Immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Övriga finansiella anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital och skulder Eget kapital, hänförligt till moderbolagets aktieägare Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

5 Rapport över förändringar i eget kapital i koncernen TSEK 30 sep dec 2016 Ingående balans Utdelning/återbetalning till aktieägare Summa totalresulat Utgående eget kapital Koncernens kassaflöde Belopp i TSEK juli-sept 2017 juli-sept 2016 jan-sept 2017 jan-sept 2016 jan-dec 2016 Löpande verksamheten Resutlat efter finaniella poster Justering för poster som ej ingår i kassaflödet mm Summa Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändring av rörelsekapital Kassaflöde från den löpande verksamheten Förvärv (-)/ avyttring (+) avröreksegren Förvärv (-)/ avyttring (+) av immateriella anläggningstillgångar Förvärv (-)/ avyttring (+) av materiella anläggningstillgångar Avyttring/minskning av övriga finaniella tillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av checkkredit Utbetald utdelning Förändring av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Kursdifferens likvida medel Omräkningsdifferans Likvida medel vid periodens slut

6 Koncernen - nyckeltal Belopp i TSEK jan-sept 2017 jan-sept 2016 jan-dec 2016 Nettoomsättning Nettoomsättningstillväxt, % 29,0% 19,3% 15,4% Bruttovinst Bruttovinstmarginal, % 49,2% 48,8% 45,7% Avskrivningar Rörelseresultat (EBIT) Rörelsemarginal, % 14,3% 16,9% 16,9% Resultat efter skatt Totalresultat efter skatt Genomsnittligt antal aktier, efter utspädning (st) Antal aktier, före utspädning (st) Antal aktier, efter utspädning (st) Resultat per aktie före utspädning, SEK 2,39 2,40 3,48 4 Resultat per aktie efter utspädning, SEK 2,39 2,40 3,48 5 Totalresultat per aktie före utspädning, SEK 2,18 2,43 3,56 5 Totalresultat per aktie efter utspädning, SEK 2,18 2,43 3,56 6 Soliditet, % 75,7% 76,5% 77,5% Kassaflöde från den löpande verksamheten Nettokassa (+)/Nettoskuld (-) Eget kapital Eget kapital per aktie, före utspädning, SEK 14,09 11,78 12,91 8 Eget kapital per aktie, efter utspädning, SEK 14,09 11,78 12,91 9 Avkastning på eget kapital % 26,8% 29,3% 29,9% 10 Antal anställda Bruttovinstmarginal i procent av omsättningen. 2. Rörelseresultatet (EBIT) utgörs av resultatet före finansiella poster och skatt. 3. Rörelsemarginalen (EBIT) har beräknats som rörelseresultatet (EBIT) uttryckt i procent av nettoomsättningen under perioden. 4. Resultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier före och efter utspädning. 5. Totalresultat efter skatt i förhållande till genomsnittligt antal utestående aktier före och efter utspädning 6. Soliditeten har beräknats som eget kapital i procent av summa tillgångar i balansräkningen. 7. Nettotillgång utgörs av räntebärande skulder och tillgångar samt kassa och bank. 8. Eget kapital i förhållande till antalet utestående aktier före och efter utspädning vid periodens slut. 9. Avkastning på eget kapital utgörs av resultatet efter skatt, rullande 12 månader, i procent av vägt genomsnittligt eget kapital. 10. Antal anställda utgörs av genomsnittet av antal antällda vid utgången av perioden. 6

7 Moderbolagets resultaträkning Belopp i TSEK jul-sep 2017 jul-sep 2016 jan-sep 2017 jan-sep 2016 jan-dec 2016 Nettoomsättning Kostnad sålda varor Bruttoresultat Övriga rörelseintäkter Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelsekostnader Rörelseresultat Ränteintäkter Räntekostnader Övriga finansiella intäkter och kostnader Resultat efter finansiella poster Skatt på periodens resultat Resultat efter skatt Moderbolagets balansräkning Belopp i TSEK september 2017 september 2016 december 2016 Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Andelar i koncernföretag Övriga långfristiga fordringar Omsättningstillgångar Kassa och bank SUMMA TILLGÅNGAR Eget kapital och skulder Eget kapital Avsättningar Kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

8 STILLE AB (publ) Ekbacken 11 SE Torshälla Sweden Phone: Fax: info@stille.se Nästa rapporteringstillfällen Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2017 februari 2018 Årsredovisning 2017 mars 2018 David Jern, VD och koncernchef, tel +46 (0) E-post: david.jern@stille.se Denna information är sådan information som Stille AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 november 2017 kl

april-juni 2016 april-juni 2015

april-juni 2016 april-juni 2015 DELÅRSRAPPORT 1 APRIL 30 JUNI 2016 Nettoomsättningen uppgick till 22,7 MSEK (21,5). Bruttomarginalen uppgick till 45,3 % (45,2 %). Rörelseresultatet uppgick till 3,5 MSEK (2,6), motsvarande 15,4 % (12,1%).

Läs mer

april-juni 2016 april-juni 2017

april-juni 2016 april-juni 2017 DELÅRSRAPPORT 1 APRIL 30 JUNI 2017 Nettoomsättningen uppgick till 29,4 MSEK (22,7). Bruttomarginalen uppgick till 50,8 % (45,3 %). Rörelseresultatet uppgick till 4,5 MSEK (3,5), motsvarande 15,2 % (15,4%).

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2017 Fortsatt stark försäljning och resultatökning

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2017 Fortsatt stark försäljning och resultatökning DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2017 Fortsatt stark försäljning och resultatökning Nettoomsättningen uppgick till 29,9 MSEK (22,3). Bruttomarginalen uppgick till 51,5% (52,2 %). Rörelseresultat före omstruktureringskostnader

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI -31 DECEMBER Fortsatt stark försäljning och resultatökning i 4:e kvartalet. KVARTAL 4, 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI -31 DECEMBER Fortsatt stark försäljning och resultatökning i 4:e kvartalet. KVARTAL 4, 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI -31 DECEMBER 2016 Fortsatt stark försäljning och resultatökning i 4:e kvartalet. KVARTAL 4, 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2016 Nettoomsättningen uppgick till 29,3 MSEK (27,2), en ökning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2016

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2016 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2016 Nettoomsättningen uppgick till 22,3 MSEK (20,0). Bruttomarginalen ökade till 52,2 % (45,8 %). Rörelseresultatet förbättrades och uppgick till 4,5 MSEK (2,7). motsvarande

Läs mer

jan-sep 2018 juli-sep 2017 juli-sep 2018

jan-sep 2018 juli-sep 2017 juli-sep 2018 Fortsatt stark utveckling under tredje kvartalet. DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3-2018 DELÅRSRAPPORT 1 JULI 30 SEPTEMBER 2018 Nettoomsättningen uppgick till 28,5 MSEK (27,1), en ökning med 5,0%. Bruttomarginalen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2018 FÖRSÄLJNING +17 % OCH RÖRELSERESULTAT +25 % I FÖRSTA KVARTALET

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2018 FÖRSÄLJNING +17 % OCH RÖRELSERESULTAT +25 % I FÖRSTA KVARTALET Delårsrapport 1 januari 31 mars 2018 FÖRSÄLJNING +17 % OCH RÖRELSERESULTAT +25 % I FÖRSTA KVARTALET Nettoomsättningen uppgick till 35,1 MSEK (29,9). Bruttomarginalen uppgick till 45,6 % (51,5 %). Rörelseresultatet

Läs mer

april-juni 2017 april-juni 2018

april-juni 2017 april-juni 2018 DELÅRSRAPPORT 1 APRIL 30 JUNI 2018 Nettoomsättningen uppgick till 30,1 MSEK (29,4). Bruttomarginalen uppgick till 42,6 % (50,8 %). Rörelseresultatet uppgick till 5,5 MSEK (4,5), motsvarande 18,3 % (15,3

Läs mer

april-juni 2018 april-juni 2019

april-juni 2018 april-juni 2019 Delårsrapport januari till juni 2019 FORTSATT STARK TILLVÄXT I ANDRA KVARTALET, +22% DELÅRSRAPPORT 1 APRIL 30 JUNI 2019 Nettoomsättningen uppgick till 36,8 MSEK (30,1). Bruttomarginalen uppgick till 42,3

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI -31 DECEMBER Försäljning +21% och rörelseresultat +31% i fjärde kvartalet KVARTAL 4, 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2017

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI -31 DECEMBER Försäljning +21% och rörelseresultat +31% i fjärde kvartalet KVARTAL 4, 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2017 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI -31 DECEMBER 2017 Försäljning +21% och rörelseresultat +31% i fjärde kvartalet KVARTAL 4, 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2017 Nettoomsättningen uppgick till 35,3 MSEK (29,3), en ökning

Läs mer

Bedömningen är att resultatutvecklingen under helåret kommer vara fortsatt positiv. juli-sep jul-sep 2014

Bedömningen är att resultatutvecklingen under helåret kommer vara fortsatt positiv. juli-sep jul-sep 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JULI 30 SEPTEMBER 2015 Nettoomsättningen uppgick till 14,8 MSEK (19,1). Bruttomarginalen uppgick till 45,6 % (36,4 %). Rörelseresultatet uppgick till 1,5 MSEK (0,0), motsvarande 9,9 % (0,0%).

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2019

Kvartalsrapport Q1 2019 Kvartalsrapport Q1 2019 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2019 FORTSATT STARK TILLVÄXT MED EN EBIT PÅ 19,4 % I FÖRSTA KVARTALET Nettoomsättningen uppgick till 38,4 MSEK (35,1). Bruttomarginalen uppgick till

Läs mer

jan-juni 2015 april-juni 2014

jan-juni 2015 april-juni 2014 DELÅRSRAPPORT 1 APRIL 30 JUNI 2015 Nettoomsättningen uppgick till 21,5 MSEK (19,0). Bruttomarginalen uppgick till 45,2 % (37,8 %). Rörelseresultatet uppgick till 2,6 MSEK (-0,4), motsvarande 12,0 % (-2,1%).

Läs mer

okt-dec 2014 okt-dec 2015

okt-dec 2014 okt-dec 2015 Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2015 DELÅRSRAPPORT 1 OKT 31 DECEMBER 2015 Nettoomsättningen uppgick till 27,2 MSEK (21,2). Bruttomarginalen uppgick till 44,2 % (42,0 %). Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Försäljning +19 % och rörelseresultat +16 % i fjärde kvartalet

Försäljning +19 % och rörelseresultat +16 % i fjärde kvartalet BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI -31 DECEMBER 2018 Försäljning +19 % och rörelseresultat +16 % i fjärde kvartalet KVARTAL 4, 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2018 Nettoomsättningen uppgick till 42,1 MSEK (35,3), en ökning

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Q1 Delårsrapport januari mars 2013

Q1 Delårsrapport januari mars 2013 Q1 Delårsrapport januari mars 2013 Koncernen januari-mars Nettoomsättning 102,0 Mkr (106,6) Resultat före skatt 9,1 Mkr (8,8) Resultat efter skatt 7,1 Mkr (6,6) Resultat per aktie 0,34 kr (0,31) Nettoomsättning

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2017

* Resultat per aktie före och efter utspädning Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2017 Q 1 Delårsrapport januari mars 2017 Belopp i Mkr kvartal 1 helår FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2017 2017 2016 2016 Nettoomsättning 291,5 298,6 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) 43,3

Läs mer

+5% Resultat efter skatt ökade till -0,9 (-1,1) MSEK.

+5% Resultat efter skatt ökade till -0,9 (-1,1) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2017 Koncernrapport 10 november 2017 Viss omsättningstillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2017 Nettoomsättningen ökade med 5% till

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2018 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,40 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2018 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,40 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2018 STABIL INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2018 Orderingången minskade med 2 % till 56,3 mkr (57,2 mkr) Orderstocken ökade med 3 % under

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Starkt kvartal Kraftig tillväxt och god lönsamhet

Starkt kvartal Kraftig tillväxt och god lönsamhet Starkt kvartal Kraftig tillväxt och god lönsamhet Perioden aug-okt Omsättningen ökade till 43,0 MSEK (35,4), vilket motsvarar en ökning om 22 % Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,8 MSEK

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

JLT Delårsrapport januari september 2017

JLT Delårsrapport januari september 2017 JLT Delårsrapport januari september Orderingång 83,5 MSEK (94,6) Omsättning 85,7 MSEK (92,2) Bruttomarginal 44,2 procent (41,9) Rörelseresultat 8,0 MSEK (8,6) Resultat efter skatt 5,9 MSEK (6,9) Kommentarer

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2014

ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2014 Absolent Group AB Delårsrapport jan-sep 2014 ABSOLENT GROUP AB DELÅRSRAPPORT JAN-SEP 2014 Nettoomsättningen för perioden jan - sep blev 202,8 Mkr (156,6) Rörelseresultat före avskrivningar på immateriella

Läs mer

Q1 Kvartalsrapport januari mars 2010

Q1 Kvartalsrapport januari mars 2010 Q1 Kvartalsrapport januari mars 2010 Koncernen januari mars Nettoomsättning 115,1 Mkr (120,3) Resultat före skatt 17,4 Mkr (17,0) Resultat efter skatt 12,9 Mkr (12,7) Resultat per aktie 0,61 kr (0,60)

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2004

Delårsrapport januari - juni 2004 Delårsrapport januari - juni Nettoomsättning 669 (721) MSEK Resultat efter finansnetto 16,4 (50,7) MSEK Resultat efter skatt 11,4 (36,3) MSEK Resultat per aktie 0,92 (2,93) kronor Orderingång 709 (766)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Delårsrapport Q1 januari mars 2014

Delårsrapport Q1 januari mars 2014 Delårsrapport Q1 januari mars 2014 Koncernen januari-mars Nettoomsättning 99,7 Mkr (102,0) Resultat före skatt 13,3 Mkr (9,1) Resultat efter skatt 10,3 Mkr (7,1) Resultat per aktie 0,49 kr (0,34) Fortsatt

Läs mer

-12% -8,0% n/a Resultattillväxt per aktie Q Andra kvartalet svagare än förväntat

-12% -8,0% n/a Resultattillväxt per aktie Q Andra kvartalet svagare än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2017 Koncernrapport 18 augusti 2017 Andra kvartalet svagare än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 12% till 9,9 (11,2)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Fortsatt tillväxt med god lönsamhet. Perioden juli september Perioden januari september Vd:s kommentar. juli september 2018

Fortsatt tillväxt med god lönsamhet. Perioden juli september Perioden januari september Vd:s kommentar. juli september 2018 Fortsatt tillväxt med god lönsamhet Perioden juli september 2018 Nettoomsättningen uppgick till 90,6 MSEK (89,8), vilket motsvarar en tillväxt om 1,0 % (12,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,5 MSEK (9,9)

Läs mer

JLT Delårsrapport jan mar 16

JLT Delårsrapport jan mar 16 JLT Delårsrapport jan mar 16 Orderingång 41,9 MSEK (28,7) Omsättning 24,5 MSEK (24,6) Bruttomarginal 45,7 procent (42,7) Rörelseresultat 2,4 MSEK (1,8) Resultat efter skatt 1,6 MSEK (1,5) Kommentarer från

Läs mer

januari mars 2016 FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta

januari mars 2016 FÖRSTA FÖRSTA KVARTALET 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta Q 1 Delårsrapport januari mars 2016 Belopp i Mkr kvartal 1 helår 2016 2015 2015 Nettoomsättning 298,6 292,6 1 112,6 Rörelseresultat 38,1 31,5 85,7 Rörelsemarginal, % 12,8 10,8 7,7 Resultat efter finansiella

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2004

Delårsrapport januari - september 2004 Delårsrapport januari - september Nettoomsättning 992 (1 048) MSEK Resultat efter finansnetto 45,9 (80,4) MSEK Resultat efter skatt 31,9 (57,5) MSEK Resultat per aktie 2,57 (4,64) kronor Orderingång 1

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

FÖRSTA KVARTALET 1 JANUARI 31 MARS 2014

FÖRSTA KVARTALET 1 JANUARI 31 MARS 2014 FÖRSTA KVARTALET 1 JANUARI 31 MARS 2014 1 (20) ACANDO AB (publ.) 2 (20) januari - mars 2014 2013 2014 2013 2014 2013 MSEK Nettoomsättning Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelseresultat Rörelsemarginal

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Fortsatt tillväxt med god lönsamhet. Perioden april juni Perioden januari juni Vd:s kommentar. April juni 2018

Fortsatt tillväxt med god lönsamhet. Perioden april juni Perioden januari juni Vd:s kommentar. April juni 2018 Fortsatt tillväxt med god lönsamhet Perioden april juni 2018 Intäkterna uppgick till 100,1 MSEK (96,3), vilket motsvarar en tillväxt om 4,3 % (10,3) Rörelseresultatet uppgick till 9,8 MSEK (9,6) vilket

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2017

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2017 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2017 Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 44,9 Mkr (46,9) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till -0,4

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

FJÄRDE KVARTALET 2014 HELÅRET 2014

FJÄRDE KVARTALET 2014 HELÅRET 2014 FJÄRDE KVARTALET 2014 Nettoomsättningen uppgick till 21,2 MSEK (21,2), i all väsentlighet samma nivå som motsvarande kvartal föregående år. Justerat för valuta en minskning med 4,0 procent. Nettoomsättningen

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Koncernen. Kvartalsrapport januari mars 2009

Koncernen. Kvartalsrapport januari mars 2009 Q1 Kvartalsrapport januari mars 2009 Koncernen Omsättningen uppgick till 120,3 Mkr (138,4) Resultatet före skatt 17,0 Mkr (25,8)* Resultatet efter skatt 12,7 Mkr (18,5)* Vinst per aktie 0,60 kr (0,87)*

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2014 JANUARI SEPTEMBER 2014

TREDJE KVARTALET 2014 JANUARI SEPTEMBER 2014 TREDJE KVARTALET 2014 Nettoomsättningen uppgick till 19,1 MSEK (21,1), en minskning med 9,6 procent, justerat för valuta var det en minskning med 12,0 procent. Nettoomsättningen för produktområdena imagiq

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2018

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2018 Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - september var 138,8

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal 1-3 1 Göteborg 2015-10-16 Delårsrapport perioden januari-september 2015 Kvartal 3 (juli september) ) 2015 Omsättningen uppgick till 8,5 (11,3) Mkr, en minskning med 2,8 Mkr eller 25 procent Rörelseresultatet

Läs mer

Resultatet för första kvartalet är i stort i paritet med fjärde kvartalet 2011 (exkl. reavinst på fastighetsförsäljningen i Finland).

Resultatet för första kvartalet är i stort i paritet med fjärde kvartalet 2011 (exkl. reavinst på fastighetsförsäljningen i Finland). Q1 Delårsrapport januari mars 2012 Koncernen januari-mars Nettoomsättning 106,6 Mkr (123,0) Resultat före skatt 8,8 Mkr (21,0) Resultat efter skatt 6,6 Mkr (15,5) Resultat per aktie 0,31kr (0,73) Nettoomsättning

Läs mer

Mycket starkt kvartal

Mycket starkt kvartal Mycket starkt kvartal Perioden nov-jan Omsättningen ökade till 49,3 MSEK (31,8), vilket motsvarar en ökning om 55 % Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,3 MSEK (0,7) vilket ger en marginal

Läs mer

* efter engångskostnad på 10,6 Mkr i Q2 2013

* efter engångskostnad på 10,6 Mkr i Q2 2013 Delårsrapport Q3 januari september 2014 Koncernen juli-september januari-september Nettoomsättning 82,3 Mkr (75,1) Nettoomsättning 278,2 Mkr (269,9) Resultat före skatt 11,1 Mkr (4,7) Resultat före skatt

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

DIADROM HOLDING AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2018

DIADROM HOLDING AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2018 DIADROM HOLDING AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN JANUARI - SEPTEMBER 2018 KVARTAL 3 (JULI SEPTEMBER) 2018 Omsättningen uppgick till 10,6 (12,5) Mkr, en minskning med 1,9 Mkr eller 15,0 procent Rörelseresultatet

Läs mer

Förbättrad lönsamhet i Q4, starkt kassaflöde och höjd utdelning 1,00 kr (0,50)**

Förbättrad lönsamhet i Q4, starkt kassaflöde och höjd utdelning 1,00 kr (0,50)** Bokslutskommuniké januari december2013 Koncernen januari-december oktober-december Nettoomsättning 369,9 Mkr (400,8) Nettoomsättning 100,0 Mkr (103,0) Resultat före skatt 24,0* Mkr (26,8) Resultat före

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt

+20% 0,7% +65% Q % omsättningstillväxt Delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Koncernrapport 19 augusti 2016 20% omsättningstillväxt APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 20% till 11,2 (9,3) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2017

Delårsrapport perioden januari-september 2017 Göteborg 2017-10-20 Delårsrapport perioden januari-september 2017 Kvartal 3 (juli september) 2017 Omsättningen uppgick till 12,5 (10,1) Mkr, en ökning med 2,4 Mkr eller 24 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Starkt kassaflöde och resultat i nivå med föregående år, exklusive engångskostnader

Starkt kassaflöde och resultat i nivå med föregående år, exklusive engångskostnader Q2 Delårsrapport januari juni 2013 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 92,9 Mkr (104,7) Nettoomsättning 194,9 Mkr (211,3) Resultat före skatt -1,1* Mkr (10,4) Resultat före skatt 8,0* Mkr

Läs mer

FJÄRDE KVARTALET 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2013 ACKUMULERAT 1 JANUARI 31 DECEMBER (21)

FJÄRDE KVARTALET 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2013 ACKUMULERAT 1 JANUARI 31 DECEMBER (21) FJÄRDE KVARTALET 1 OKTOBER 31 DECEMBER 2013 ACKUMULERAT 1 JANUARI 31 DECEMBER 2013 1 (21) ACANDO AB (publ.) 2 (21) ACANDO AB (publ.) 3 (21) MSEK oktober - december 2013 2012 2013 2012 2013 2012 Nettoomsättninomsättninresultaresultamarginal

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Delårsrapport. januari september 2004

Delårsrapport. januari september 2004 Delårsrapport januari september 2004 Delårsrapport januari september 2004 för koncernen Omsättningen ökade med 8% till 288,3 Mkr (265,9) Resultatet efter finansiella poster ökade med 30% till 52,2 Mkr

Läs mer

Q 4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

Q 4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Q 4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ januari december 2014 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 4 jan-dec 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning 243,0 189,1 969,0 823,7 Rörelseresultat 0,6 3,7 48,3 70,0

Läs mer

NEW NORDIC HEALTHBRANDS AB (PUBL) TREMÅNADERSRAPPORT JANUARI - MARS 2018

NEW NORDIC HEALTHBRANDS AB (PUBL) TREMÅNADERSRAPPORT JANUARI - MARS 2018 NEW NORDIC HEALTHBRANDS AB (PUBL) TREMÅNADERSRAPPORT JANUARI - MARS 28 Q 28 Q 27 HELÅR 27 Nettoomsättning, ksek 88 46 8 98 344 739 Ändring i lokala valutor, procent 6, 2,3 Bruttoresultat, ksek 6 595 54

Läs mer

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt.

Utsikterna för kvartal fyra ser bra ut och målet för 2011 är att nå en betydande resultattillväxt. Delårsrapport 1 januari 30 september 2011 Koncernrapport 11 november 2011 Nya finansiella mål och etablering i Tyskland JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade

Läs mer

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013

Intäkter per marknad Jul - sep 2014 Jul - sep 2013 Jan - sep 2014 Jan - sep 2013 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Koncernrapport 7 november 2014 Fokus på tre marknader för lönsam tillväxt JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt.

Andelen rekrytering av omsättningen är på väg uppåt och påverkar rörelsemarginalen positivt. God tillväxt och ökad rörelsemarginal Perioden juli - september Omsättningen uppgick till 74,4 MSEK (69,7), vilket motsvarar en tillväxt på 6,5 % (29,0) Rörelseresultatet uppgick till 8,1 MSEK (7,2) vilket

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2007

Delårsrapport januari - mars 2007 Delårsrapport januari - mars 2007 - Omsättningen ökade till 136,9 Mkr (126,3) - Resultatet före skatt 25,6 Mkr (23,6) - Resultatet efter skatt 17,6 Mkr (17,0) - Vinst per aktie 0,83 kr (0,80) Omsättning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli september 2014

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli september 2014 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 juli 2014 30 september 2014 Juli - september 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (52,7*) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,7 (1,7*) MSEK.

Läs mer

-22% Omsättningstillväxt. -26% Rörelsemarginal. n/a Resultattillväxt per aktie Q Svagare kvartal än förväntat, följt av VD-byte

-22% Omsättningstillväxt. -26% Rörelsemarginal. n/a Resultattillväxt per aktie Q Svagare kvartal än förväntat, följt av VD-byte Delårsrapport 1 januari 31 mars 2018 Koncernrapport 16 maj 2018 Svagare kvartal än förväntat, följt av VD-byte JANUARI MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 22% till

Läs mer

För 2009 blev nettoomsättningen 482,2 Mkr (514,3), en minskning med 6 % jämfört med föregående år.

För 2009 blev nettoomsättningen 482,2 Mkr (514,3), en minskning med 6 % jämfört med föregående år. Q4 Bokslutskommuniké januari december 2009 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 482,2 Mkr (514,3) Nettoomsättning 132,4 Mkr (124,6) Resultat före skatt 76,5 Mkr (98,3)* Resultat

Läs mer

VISION2013 Styrelsen bedömer att målbilden Vision2013 inte kan uppnås utan ett större förvärv och ett sådant är inte nära förestående.

VISION2013 Styrelsen bedömer att målbilden Vision2013 inte kan uppnås utan ett större förvärv och ett sådant är inte nära förestående. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2013 Koncernrapport 6 maj 2013 Svagare omsättning än förväntat JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 10,9 (12,3) MSEK.

Läs mer

Q JANUARI MARS (jämfört med samma period föregående år)

Q JANUARI MARS (jämfört med samma period föregående år) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2019 Koncernrapport 15 maj 2019 Q1 2019 JANUARI MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 5% till 8,2 (7,9) MSEK. Rörelseresultatet ökade till

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2008

Delårsrapport januari - september 2008 Delårsrapport januari - september 2008 Koncernen * - Omsättningen uppgick till 389,7 Mkr (389,1) - Resultatet före skatt 77,3 Mkr (80,5)* - Resultatet efter skatt 56,1 Mkr (59,2)* - Vinst per aktie 2,65

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2005

Delårsrapport januari juni 2005 Delårsrapport januari juni 2005 - Omsättningen för perioden uppgick till 215,1 Mkr (202,2) - Resultatet efter finansiella poster blev 42,2 Mkr (36,7) - Resultat efter skatt uppgick till 30,4 Mkr (26,5)

Läs mer

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017

Kvartalsrapport Q1 2016/2017. Perioden maj-juli 2016/2017 Kvartalsrapport Q1 2016/2017 Om Bolaget: Maxkompetens är ett kompetensförsörjningsföretag som levererar kvalitativa tjänster inom bemanning, rekrytering, outsourcing, omställning och utbildning. Bolaget

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-mars 2018

Delårsrapport perioden januari-mars 2018 Göteborg 2018-04-20 Delårsrapport perioden januari-mars 2018 Kvartal 1 Omsättningen uppgick till 14,8 (15,3) Mkr en minskning med 0,5 Mkr eller 3 procent Rörelseresultatet (EBIT) minskade med 1 Mkr till

Läs mer

25 % omsättningstillväxt och avsevärt bättre rörelseresultat

25 % omsättningstillväxt och avsevärt bättre rörelseresultat Delårsrapport 1 januari 30 september 2015 Koncernrapport 6 november 2015 25 % omsättningstillväxt och avsevärt bättre rörelseresultat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Första kvartalet Q (juli september)

Första kvartalet Q (juli september) KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2008 VERKSAMHETSÅRET 2008/2009 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 2008 (juli september) Högsta kvartalsförsäljningen i bolagets historia. I koncernen uppgick

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) (januari september) ) Kvartal 1-3 1 Göteborg 2013-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2013 Kvartal 3 (juli september) ) 2013 Omsättningen uppgick till 11,5 (12,4) Mkr, en minskning med 0,9 Mkr eller 7 procent Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Svag omsättningsutveckling men förbättrad lönsamhet och starkt kassaflöde

Svag omsättningsutveckling men förbättrad lönsamhet och starkt kassaflöde Q3 Delårsrapport januari september 2013 Koncernen juli-september januari-september Nettoomsättning 75,1 Mkr (86,6) Nettoomsättning 269,9 Mkr (297,9) Resultat före skatt 4,7 Mkr (3,6) Resultat före skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari -september var 111,3 (112,5) Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014

Fortsatt tillväxt och god lönsamhet. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2014 Fortsatt tillväxt och god lönsamhet Perioden april juni Omsättningen ökade till 72.7 MSEK (60.9), vilket motsvarar en tillväxt om 19.7 % Rörelseresultatet uppgick till 7.0 MSEK (4.5) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Fortsatt tillväxt med god lönsamhet. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2018

Fortsatt tillväxt med god lönsamhet. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2018 Fortsatt tillväxt med god lönsamhet Perioden januari mars 2018 Omsättningen uppgick till 107,2 MSEK (99,2), vilket motsvarar en tillväxt om 8,1 % (17,2) Rörelseresultatet uppgick till 11,5 MSEK (10,5)

Läs mer