Närvarande aktieägare Antal aktier Antal roster

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Närvarande aktieägare Antal aktier Antal roster"

Transkript

1 Protokoll fort vid ársstämma med aktieagaren i Sveaskog AB (pubi), org nr , torsdagen den 23 april 2014 i IVA:s Konferenscenter, Stockholm. Närvarande aktieägare Antal aktier Antal roster Svenska Staten genom Anna Magnusson enligt fullmakt 1 Stämmans Oppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande Göran Persson. 2 Val av ordforande vid stämman Stämman beslutade att utse Göran Persson till ordfärande vid stämman. 3 Upprättande och godkännande av rostlängd Stàmman beslutade att godkänna den föredragna forteckningen att gälla som rostlangd vid stämrnan. 4 Val av protokollförare Ordföranden utság Viveka Beckeman att som sekreterare tora stämmans protokoll. 5 Val av en eller tv justerare Stàmman beslutade att utse Anna Magnusson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 6 Godkännande av dagordning Stàmman beslutade att godkänna forslaget till dagordning som dagordning for stàmman. 7 Beslut om närvarorätt for utomstáende Stàmman beslutade om nàrvaroràtt for utomstáende. 1(8)

2 8 Frága om stämman blivit behörigen sammankallad Stàmman beslutade att förklara stämman vara I behorig ordning sammankallad. 9 Framläggande av a) ársredovisning och revisionsberättelse, b) bolagsstyrningsrapporten, c) hállbarhetsredovisningen, d) koncernredovisni ngen och koncernrevisionsberättelsen och e) revisorernas granskningsrapport enhigt 7 lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. Ordföranden framlade árs- och hällbarhetsredovisningen for verksamhetsáret 2014 med dan intagen resultatrakning, balansräkning, koncernresultatrakning, koncernbalansrakningen och bolagsstyrningsrapport. Martin Johansson, PwC framlade och foredrog slutsatserna I revisionsberättelsen, revisors rapporten over Oversiktlig granskning av hállbarhetsredovisning samt revisorernas granskningsrapport enligt 7 lagen (2005:590) om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m. 10 Redogörelse for det gángna àrets arbete a) anforande av styrelsens ordförande, b) anforande av verkställande direktören, och c) anförande av bolagets revisor Styrelsens ordförande, verkställande direktören och bolagets revisor höii anforande avseende det gángna árets arbete. 11 Beslutom a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt av koncernresultaträkni ngen och koncernbalansräkningen, b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller forlust enligt den fastställda balansräkningen, och c) ansvarsfrihet for styrelseledamoterna och den verkställande direktoren 2(8)

3 a) fastställande av resultaträkningen och balansrakningen samt av koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen Stãmman beslutade att, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, fastställa resultatrakningen och balansrakningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansràkningen for verksamhetsáret b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Ordföranden redogjorde for styrelsens forslag till disposition av bolagets vinst som finns intagen pa sidan 22 i árs- och hällbarhetsredovisningen och far styrelsens yttrande enligt 18 kap. 4 aktiebolagslagen som finns med i den utdelade ársstammomappen. Till ársstämmans fortogande star balanserade vinstmedel inklusive árets resultat pa sam manlagt kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslár att vinstmedlen disponeras pa följande sàtt: Till aktieagaren utdelas Overtores till fly rakning kronor kronor TOTALT kronor Farslaget till utdelning motsvarar utdelning med 6,76 kronor per aktie. Stàmman beslutade i enlighet med styrelsens forslag. Det antecknades att utdelningen kom met att ske senast den 4 maj c) ansvarsfrihet for styrelseledamoterna och den verkställande direktören Stàmman beslutade, i enlighet med revisorernas tillstyrkan, att bevilja styrelsens ledamoter och verkställande direktören ansvarsfrihet for forvaltningen (8)

4 72 Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer for ersättningar till ledande befattningshavare a) muntlig redogorelse av styrelsens ordforande om de ledande befattningshavarnas ersättningar i Sveaskog AB med dotterföretag, b) styrelsens redovisning om tidigare riktlinjer for ersättningar till ledande befattningshavare I Sveaskog AB med dotterforetag har foljts eller inte och skälen for eventuella avvikelser, samt c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap 54 aktiebolagslagen (2005:551). Ordföranden redogjorde for de ledande befattningshavarnas ersattningar, vilka framgár av ársredovisningens not 8 pa sidorna Det noterades att samtliga ersättningar under 2014 har följt de pa ársstämman 2014 beslutade riktlinjerna for anstallningsvillkor for ledande befattningshavare. AnstallningsviHkoren for ledande befattningshavare har ufformats sá att bolaget hat tillgáng till befattningshavate med den kompetens bolaget behövet till for bolaget anpassade kostnader. Riktlinjerna for anstallningsvillkor samt Riktlinjetnas tillämpning hat fátt for verksamheten avsedda effektet. Mattin Johansson, PwC framlade och fotedtog slutsatserna i revisors yttrande enligt 8 kap 54 aktiebolagslagen (2005:551) huruvida bolaget följt tidigare beslutade riktlinjer for etsattningar till ledande befattningshavate. 13 Beslut om styrelsens forsiag till riktlinjer for ersättningar till ledande betattningshavare for godkännande av stämman OrdfOranden anmälde styrelsens forslag till Riktlinjer for ersättning till ledande befattningshavare, Bilaga 1. Stämman beslutade att godkanna styrelsens fotslag. 14 RedogOrelse for aktieägarens forsiag till beslut om arvoden, styrelseledamoter, styrelseordforande och revisor Anna Magnusson ptesentetade förslag till beslut om arvoden. FOrslaget lod: 4(8)

5 Styrelsens ordförande: Styrelseledamot: kr kr Arvode utgár inte till styrelseledamot scm är anställd i Regeringskansliet. Arvode utgár inte till arbetstagarrepresentanter. Arvode for revisorns arbete föreslás utgá enligt godkänd räkning. Utskottsarvodering föreslás utgá enligt följande: Revisionsutskottets ordförande: Revisionsutskottsledamot: kr kr Fastighetsutskottsledamot: Ersattningsutskottsledamot: kr kr Arvode utgár inte till utskottsledamot scm ãr anstàlld i Regeringskansliet. Arvode utgár inte till arbetstagarrepresentanter. Anna Magnusson presenterade och motiverade forslag till beslut cm styrelse och styrelseordtorande. Antalet ledamöter foreslogs uppgá till sju (7). Det foreslogs att inga suppleanter ska utses. Till styrelseledamöter foreslogs: Göran Persson Helene BistrOm Eva Fàrnstrand Thomas Hahn Johan Hallberg Birgitta Jchansscn-Hedberg Anna-Stina Ncrdmark-Nilsscn (omval) Till styrelsens crdforande foreslcgs Göran Persscn. 5(8)

6 Motiveringen till forslaget löd: Styrelsen bedöms i sin nuvarande sammansättning ha for bolagets styrning relevant kompetens, varför agaren föreslãr omval av samtliga bolagsstammovalda ledamöter. Styrelsen har som helhet erfarenhet av bolagsstyrning, foretagsledning, virkesmarknaden, energimarknaden, forandringsarbete, marknads- och tillvaxtfrägor, kompetens mom det skogliga omrádet samt har hog finansiell kompetens. Anna Magnusson presenterade forslag till beslut om revisor. Antalet revisorer foreslogs uppgá till en (1). Till revisor foreslogs det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB for en period om ett ár intill utgángen av ársstämman Beslut om arvoden till stämmovalda styrelseledamöter och utskottsledamöter samt revi sorer Stämman beslutade i enlighet med forslaget. Det antecknades att styrelsearvode kan utbetalas som IOn, alternativt under vissa forutsättningar, faktureras mom ramen for naringsverksamhet bedriven i styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag. Styrelse- och utskottsarvode till styrelseledamot utgár, i den man uppdraget uttors genom styrelseledamots enskilda firma eller bolag, med tillägg for ett belopp motsvarande de sociala avgifter som Sveaskog AB därmed inte har att erlägga. Avtal med styrelseledamots enskilda firma med F-skattsedel eller bolag om fakturering av styrelse- och utskottsarvode ska vara kostnadsneutralt for Sveaskog AB. 16 Beslut om antalet styrelseledamöter Stämman beslutade att antalet styrelseledamoter ska vara sju (7) och att inga suppleanter ska utses. 17 Val av styrelseledamöter och styrelseordförande Stämman beslutade i enlighet med forslaget. Sekreteraren upplyste att arbetstagarorganisationerna, jämlikt lagen om styrelserepresentation for de privatanstãllda (1987:1245), till ordinarie arbetstagarledamoter respektive suppleanter for sádana ledamoter har utsett: 6(8)

7 o rdi narie: Sofia Gilliusson Sture Persson SI/Naturvetarna GS-facket Suppleanter: Lars Djert Thomas Esbjörnsson GS-facket Ledarna 18 Beslut om antalet revisorer Stàmman beslutade i enhighet med forslaget. 19 Val av revisor Stäm man beslutade i enlighet med forslaget. Det antecknades att revisionsbolaget utsett auktoriserade revisorn Hans Warén som huvudansvarig. 20 Ovrigt Antecknades att àgarens representant överlàmnade Statens ãgarpolicy och riktlinjer for företag med statligt agande, bilaga 12 till Riktlinjer for dokumentation, Rapportering till Kammarkollegiet samt instruktion for inbetalning av utdelning. Anna Magnusson framforde agarens tack till styrelsen, foretagsledningen och personalen for väl genomfort arbete under verksamhetsãret. 21 Stämmans avslutande OrdfOranden avslutade stàmman. 7(8)

8 Vid protokollet Viveka Beckeman J usteras: Anna Magnusson 8(8)

9 Bilaga I FORSLAG TILL ARssTAMMA 2015 FRAN STYRELSEN FOR SVEASKOG AB AVSEENDE RIKTLIN]ER FOR ANSTALLNINGSVILLKOR FOR LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE Regeringens riktlinjer samt aktiebolagslagens regler I frága cm ersattning och andra anställningsvillkor skall Sveaskog AB tillmpa de principer scm beslutats i av regeringen faststãllda Riktlinjer for anställningsvillkor for ledande befattningshavare i foretag med statligt gande Bolaget tillãm par även de regler I aktiebolagslagen och ársredovisningslagen scm galler for publika bolag och aktiemarknadsbolag avseende redovisning av ersailningar till ledande befattningshavare. Befintliga anställningsvillkor Ersailning till ledande befattningshavare 2014 framgãr av not 8 ársredovisningen for I nágra fall forekommer i befintliga, tidigare ingãngna, anstallningsavtal längre uppsagningstider an scm foljer av dessa riktlinjer. Anstallningsavtal med sâdana vilikor tecknas inte langre. En befattningshavare har en pensionslosning utanfor ITP-planen med villkor scm motsvarar denna. Beredning och uppföljning av frâgor om anstallningsvillkor Beredning av anstallningsvillkor hanteras enligt foljande. Sãvitt avser verkställande direktoren skall styrelsen besluta cm fast Ion och andra anstallningsvillkor. Beslutet skall protokollforas. FOr ovriga befaftningshavare beslutar verkställande direktoren om motsvatande anstallningsvillkor, vilka ska folja de riktlinjer scm hat beslutats av bolagsstamman. Den verkstallande direktoren skall ãrligen informera styrelsen om beslutade ersattningar och anstallningsvillkor for de andra ledande befattningshavarna. Innan beslut cm enskild ersailning fattas ska det finnas skriftligt underlag scm utvisar bolagets tctala kcstnad. Styrelsen ska säkerställa att ersattningarna foljer dessa och regeringens riktlinjer genom aft jämfora villkcr for motsvarande statliga cch privata foretag scm nat det galler stcrlek, komplexitet cch cmsattning arjamforbara med foretagets. Uppfoljningar ska ccksã regelbundet gencmforas gencm lonejämforelser med fristáende marknadslonekonsulter. Lön och annan ersattning till VD och andra ledande befaftningshavare Sveaskcg skall erbjuda marknadsmassig tctalersattning scm mojliggor aft ledande befattningshavare kan rekryteras och behállas. Ersaftningen till ledande befatt ningshavate ska bestà av fast Ion cch pension. ROrlig IOn, exempelvis i form av sà kallade incitamentsprogram, ska inte forekcmma for ledande befaftningshavare. Den tctala ersattningen skali mctsvara den enskildes prestation, ansvarsomrãde och A

10 2 erfarenhet. Ersättningen skall vara konkurrenskraftig utan att vara Iöneledande. LOnen skall omprovas varje at. Pensionsförmãner ska vara avgiftsbestàmda, sâvida de inte följer tillämplig kollektiv pensionsplan, och avgiften bör inte overstiga 30 procent av den fasta lonen. I de fall foretaget avtalat om formánsbestämd pensionsformán följer avtalet tillàmplig kollektiv pensionspian, dvs. IIP-planen. Pensionsàldern bör vara 65 at och i vart fall ej understiga 62 at. Vid uppsàgning fran foretagets sida skall uppsgningstiden ej overstiga sex mänader. Vid uppsägning fran foretagets sida kan avgãngsvederlag utgã motsvarande hogst 18 mãnadslöner. Avgãngsvederlaget skall utbetalas mânadsvis och omfatta endast den fasta Ionen utan tillagg for pension. Vid ny anstàllning eller vid erhàllande av inkomst fran naringsverksamhet skall ersattningen fran Sveaskog reduceras med ett belopp som motsvarar den nya inkomsten under den tid dà uppsagningslon och avgángsvederlag utgàr. FOr redan ingângna anstãllningsavtal finns uppsagningstider, om uppsgningen sker fran arbetsgivarens sida, pa upp till 12 mãnader. Vid uppsgning fran den anställdes sida skall inget avgangsvederlag utga. Avvikelse fran riktlinjerna Styrelsen kan cm det finns särskilda skäl avvika fran dessa riktlinjer. Styrelsen maste i sã fall, till arsstamman, redovisa de särskilda skäl scm finns for en sádan avvikelse. Dotterbolag Dessa riktlinjer ska ocksa galla i for respektive dotterbolag. samtliga dotterbolag samt godkännas av arsstamma

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015

Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Härmed kallas till årsstämma i AB Göta kanalbolag, organisationsnummer

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2015 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Fredagen den 24 april 2015, kl. 9.00 Plats: Bolagets

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2014 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836.

Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2014 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Kallelse till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget 2014 Härmed kallas till årsstämma i Svenska rymdaktiebolaget, organisationsnummer 556166-5836. Tid: Torsdagen den 24 april 2014, kl 9.30 Plats: Bolagets

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2015

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2015 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2015 Indutrade Aktiebolag (publ) håller årsstämma onsdagen den 29 april 2015, kl. 16.00 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. A. RÄTT ATT DELTA SAMT ANMÄLAN Rätt

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Aktieägarna i Formpipe Software AB (publ), org nr 556668-6605, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2015, kl. 10.00, i Bolagets

Läs mer

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015,

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015, Kallelse till årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ) Aktieägare i Knowit AB (publ), 556391-0354 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 klockan 16.00, i Bolagets lokaler på Klarabergsgatan

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ)

Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ) Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ) Aktieägarna i Systemair AB (publ), org.nr. 556160-4108, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 augusti 2014 kl. 15.00 i Aulan, Systemair Expo, i Skinnskatteberg.

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL) Aktieägarna i Cortus Energy AB (publ), org.nr 556670-2584, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 mars 2015, kl. 17.00 i IVA Konferenscenter,

Läs mer

Kallelse till årsstämma i REHACT AB

Kallelse till årsstämma i REHACT AB Stockholm 2014-03-07 Kallelse till årsstämma i REHACT AB Aktieägarna i REHACT AB (publ), org.nr. 556678-6645, kallas till årsstämma måndagen den 7 april kl 10.00 på Norrtullsgatan 6, Stockholm. Anmälan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS GROUP AB (PUBL)

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS GROUP AB (PUBL) VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS GROUP AB (PUBL) Aktieägarna i Opus Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 18.00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36 38, Göteborg.

Läs mer

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING Bilaga 2 Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ)

Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ) Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ) Aktieägare i Consilium AB (publ), 556480-3327 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma tisdag 19 maj 2015 klockan 15.00, NackaStrandsMässan, Augustendalstorget

Läs mer

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande

Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande 2013 Innehåll 3 Statens ägarpolicy 7 Riktlinjer för extern rapportering 9 Riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare

Läs mer

AK T I E B OL AG (publ)

AK T I E B OL AG (publ) Pressrelease 31 mars 2015 K AL L E L S E TILL Å R S S T Ä M M A I M E DA AK T I E B OL AG (publ) Aktieägarna i Meda Aktiebolag (publ), org. nr 556427-2812, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj

Läs mer

Inträdeskort, som ska visas upp vid ingången till stämmolokalen, kommer att skickas ut med början den 2 april 2015.

Inträdeskort, som ska visas upp vid ingången till stämmolokalen, kommer att skickas ut med början den 2 april 2015. Årsstämma i Skanska AB Skanska AB (publ) kallar till årsstämma torsdagen den 9 april 2015 kl 16.00 vid Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm. Inregistrering sker från kl 15.00. Före

Läs mer

Marie Ehrlings och Johan Dennelinds anföranden på stämman kommer att finnas på Bolagets webbplats www.teliasonera.com efter stämman.

Marie Ehrlings och Johan Dennelinds anföranden på stämman kommer att finnas på Bolagets webbplats www.teliasonera.com efter stämman. Välkommen till TeliaSoneras årsstämma 2015 TeliaSonera AB (publ) håller årsstämma onsdagen den 8 april 2015 klockan 14.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons plan 4, Stockholm. Dörrarna

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2015

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2015 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2015 AKTIEÄGARNA I OBOYA HORTICULTURE INDUSTRIES AB, 556362-3197 kallas härmed till årsstämma, torsdagen den 28 maj 2015 kl. 10.00 i Aludden Providor, Aspenäsvägen 12,

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

Bolagsstyrning. Bolagsstyrningsmodell. Bolagsstämma. Vd/koncernchef

Bolagsstyrning. Bolagsstyrningsmodell. Bolagsstämma. Vd/koncernchef Bolagsstyrning Consiliums aktie är noterad vid NASDAQ OMX Stockholm. Consilium tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (koden) sedan 1/7 2008 i enlighet med börsens regelverk. Denna bolagsstyrningsrapport

Läs mer

Inbjudan till årsstämma i Lundin Petroleum AB

Inbjudan till årsstämma i Lundin Petroleum AB Stockholm 8 april 2015 Inbjudan till årsstämma i Lundin Petroleum AB Aktieägarna i Lundin Petroleum AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2015, kl. 13.00, i Vinterträdgården på Grand

Läs mer

Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag

Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag Ta mer plats på årsstämman och klargör revisorns roll och uppdrag Årsstämman är aktiebolagets högsta beslutande organ. Det är där aktieägarna utövar sin rätt att besluta om bolagets angelägenheter samt

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2012 FÖR INTELLECTA AB (PUBL)

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2012 FÖR INTELLECTA AB (PUBL) BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2012 FÖR INTELLECTA AB (PUBL) Bolagsstyrningen i Intellecta syftar till att skapa goda förutsättningar för en aktiv och ansvarstagande ägarroll, fastställa en lämplig ansvarsfördelning

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta en förening?... 3. Olika föreningar... 4. Kort om ekonomiska föreningar... 6. Föreningens namn... Starta förening 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta en förening?...... 3 Olika föreningar...... 4 Kort om ekonomiska föreningar...... 6 Föreningens namn...... 8 Styrelsen och verkställande

Läs mer

RiR 2006:11. Vad och vem styr de statliga bolagen?

RiR 2006:11. Vad och vem styr de statliga bolagen? RiR 2006:11 Vad och vem styr de statliga bolagen? ISBN 91 7086 078 5 RiR 2006:11 Tryck: Riksdagstryckeriet, Stockholm 2006 Till regeringen Näringsdepartementet Datum 2006-05-17 Dnr 33-2005-0283 Vad och

Läs mer

VALBEREDNINGEN I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL)

VALBEREDNINGEN I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL) VALBEREDNINGEN I IMMUNICUM AKTIEBOLAG (PUBL) Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag till beslut vid årsstämman 2014 Bakgrund Agneta Edberg STYRELSEORDFÖRANDE I IMMUNICUM AB I överensstämmelse

Läs mer

Styrelsens regler för hur rösträtt ska utövas

Styrelsens regler för hur rösträtt ska utövas Styrelsens regler för hur rösträtt ska utövas Bakgrund Fondbolaget ska i alla frågor som rör förvaltningen av en värdepappersfond utgå från andelsägarnas gemensamma intresse. Fondbolaget ska således även

Läs mer