Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen"

Transkript

1 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den KOM(2010) 774 slutlig 2010/0374 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen (Text av betydelse för EES) SV SV

2 MOTIVERING 1. BAKGRUND Det övergripande syftet med projektet är att revidera ENS 95 så att nationalräkenskaperna i Europeiska unionen anpassas till de nya ekonomiska förhållandena, framstegen inom metodforskningen och användarnas behov. Därför är det avgörande att Europaparlamentet och rådet antar en förordning om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen 2010 (ENS 2010). Det reviderade europeiska national- och regionalräkenskapssystemet bör utgöra lämplig metodreferens vid framställningen av de nationalräkenskapsdata av hög kvalitet som behövs som underlag för genomförandet av central EU-politik. Revideringen kommer också att vara ett bra tillfälle att ytterligare förbättra standarderna i ENS 95 och bättre anpassa dem till de olika användningsområdena i EU. ENS är ett viktigt verktyg på europeisk nivå som används för betydande administrativa ändamål (t.ex. de egna medlen, förfarandet vid alltför stora underskott och strukturfonderna) samt för att analysera samordningen av och konvergensen mellan medlemsstaternas ekonomiska politik. Genom ENS får EU-institutionerna, regeringarna, de ekonomiska aktörerna och samhällsaktörerna harmoniserad och tillförlitlig statistik som de kan använda som underlag för sina beslut, vilket bidrar till att uppnå målen i fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och i synnerhet målen för den ekonomiska och monetära unionen. Revideringen av ENS följer i kölvattnet på revideringen av det internationella nationalräkenskapssystemet, System of National Accounts (SNA 93). Den nya versionen av SNA SNA 2008 offentliggjordes 2009 av de fem internationella organisationer som arbetat med de nya riktlinjerna (IMF, OECD, FN:s statistikavdelning, Världsbanken och Eurostat). ENS stämmer på det hela taget överens med SNA när det gäller definitioner, redovisningsregler och klassificeringar. Vissa skillnader finns dock, framför allt i fråga om uppställningen, som är mer anpassad efter bruket inom Europeiska unionen. Det innebär att definitionerna, klassificeringarna och redovisningsreglerna behöver vara mer detaljerade. Till skillnad från SNA grundar sig ENS på en förordning med bindande regler för att säkra jämförbarheten på EU-nivå, och ett obligatoriskt dataleveransprogram. 2. SAMRÅD MED BERÖRDA PARTER OCH KONSEKVENSANALYS Revideringen av ENS har diskuterats i flera olika grupper. En styrgrupp bestående av chefer för nationalräkenskaperna har tillsatts för att bistå gruppen med medlemsstaternas chefer för nationalräkenskaperna i dess uppdrag att ge den strategiska vägledning som krävs för att projektet ska lyckas, SV 2 SV

3 fungera som rådgivare under projektets olika skeden, fatta beslut i viktiga metodfrågor. Den sakkunskap som finns i arbetsgruppen för nationalräkenskaper (NAWG) över lag, och i arbetsgruppen för finansräkenskaper (FAWG) i fråga om mer specifika aspekter, är avgörande för att revideringen av ENS 95 ska falla väl ut. Projektet har diskuterats intensivt under möten och skriftliga samråd för att säkra att det håller hög teknisk kvalitet. Vid sidan av arbetsgruppen för nationalräkenskaper har det även inrättats en grupp som arbetar med revideringen av ENS 95. Den består av de båda arbetsgrupperna för nationalräkenskaper respektive finansräkenskaper, som vid gemensamma möten tar upp frågor av gemensamt intresse. ECB och Eurostat har i en teknisk arbetsgrupp om konsistens arbetat med att harmonisera systemets finansiella och icke-finansiella delar. I varje skede av revideringsprocessen har det avlagts rapporter till kommittén för det europeiska statistiksystemet (ESS-kommittén). Också kommittén för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik har hållits underrättad. Regelbundna kontakter har hållits med andra generaldirektorat, särskilt generaldirektoratet för ekonomi och finans och generaldirektoratet för budget. I september 2009 anordnade Eurostat en nationalräkenskapskonferens i Bryssel, där användare och berörda parter deltog. KONSEKVENSANALYS Om ENS inte reviderades skulle det bli svårare att jämföra nationalräkenskaper och aggregat, dels mellan medlemsstaterna eftersom revideringen innebär att man kan utforma nya detaljerade metodregler för frågor som har uppstått under de senaste femton åren, dels internationellt eftersom SNA just har reviderats. ENS bör även i fortsättningen vara en version av SNA som är anpassad till medlemsstaternas ekonomiska struktur, och bör följa uppbyggnaden i SNA i största möjliga utsträckning så att uppgifterna för Europeiska unionen är jämförbara med dem som EU:s viktigaste internationella partner sammanställer. En analys av konsekvenserna av att införa det reviderade europeiska national- och regionalräkenskapssystemet för de huvudsakliga nationalräkenskapsaggregaten har diskuterats i ekonomiska och finansiella kommitténs underkommitté för statistik inför en riktlinjedebatt i Ekofinrådet i november RÄTTSLIGA ASPEKTER Målet för denna förordning är att revidera ENS såväl i fråga om metoderna för gemensamma standarder, definitioner, klassificeringar och redovisningsregler, som när det gäller leveransprogrammet för att överföra de räkenskaper och sammanställningar som EU behöver och som utarbetats enligt denna metod. SV 3 SV

4 Artikel 338 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt utgör den rättsliga grunden för den europeiska statistiken. Europaparlamentet och rådet ska i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet besluta om åtgärder för att framställa sådan statistik som behövs för unionens verksamhet. I artikeln fastställs att framställningen av europeisk statistik ska uppfylla krav på opartiskhet, tillförlitlighet, objektivitet, vetenskapligt oberoende, kostnadseffektivitet och insynsskydd för statistiska uppgifter. Förslaget är förenligt med både subsidiaritetsprincipen och proportionalitetsprincipen. När det gäller subsidiaritetsprincipen avser förslagets mål inte ett område där Europeiska unionen är ensam behörig, men det kan heller inte i tillräcklig utsträckning uppnås av medlemsstaterna. Utan en tydlig EU-ram, dvs. EU-lagstiftning där gemensamma metoder för nationalräkenskaperna och ett leveransprogram fastställs, är det inte möjligt för medlemsstaterna att uppnå den kvalitet som krävs. Detta är särskilt viktigt inom nationalräkenskaperna, där man använder aggregat för en rad olika ändamål såväl på regional och nationell nivå som på EU-nivå (t.ex. de egna medlen, förfarandet vid alltför stora underskott och strukturfonderna). Målet med förslaget kan bättre uppnås på EU-nivå genom en EU-rättsakt, eftersom endast kommissionen kan samordna den nödvändiga harmoniseringen av nationalräkenskapsmetoder och statistiska uppgifter på EU-nivå. Datainsamling och sammanställning av jämförbar statistik över nationalräkenskaper kan däremot organiseras av medlemsstaterna. Europeiska unionen kan därför vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I fråga om proportionalitetsprincipen går förordningen inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målet med förordningen. Den innehåller inga bestämmelser för hur insamlingen av nationalräkenskapsdata ska gå till i de enskilda medlemsstaterna, utan anger endast vilka uppgifter som ska tillhandahållas för att garantera en harmoniserad struktur och tidsplan. Den rättsakt som föreslås för ENS 2010 är en Europaparlamentets och rådets förordning. En förordning är att föredra eftersom den ger samma bestämmelser i hela EU och medlemsstaterna inte kan välja bort någon del av rättsakten. En förordning är direkt tillämplig, vilket innebär att den inte behöver införlivas i nationell rätt. 4. BUDGETKONSEKVENSER Förslaget påverkar inte EU:s budget. 5. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Förslaget avser en fråga som rör Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) och bör därför gälla även EES. SV 4 SV

5 2010/0374 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 338.1, med beaktande av kommissionens förslag 1, efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten, med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande 2, i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet 3, och av följande skäl: (1) Övervakningen av medlemsstaternas ekonomier och av den ekonomiska och monetära unionen (EMU) förutsätter att det finns jämförbara, aktuella och tillförlitliga uppgifter om varje medlemsstats eller regions ekonomiska struktur och utveckling. (2) Kommissionen bör medverka vid övervakningen av medlemsstaternas ekonomier och av EMU och bland annat regelbundet rapportera till rådet om hur medlemsstaterna fullgör sina förpliktelser i samband med EMU. (3) Unionens medborgare behöver räkenskaper som underlag för att kunna analysera den ekonomiska situationen i en medlemsstat eller en region. För jämförbarhetens skull bör sådana räkenskaper utarbetas enligt gemensamma och entydiga principer. (4) Kommissionen bör använda nationalräkenskapsaggregat för unionens administrativa ändamål, särskilt budgetberäkningarna. (5) Ett administrativt dokument om det europeiska nationalräkenskapssystemet gavs ut Det täckte det område som regleras av denna förordning och hade utarbetats av Europeiska gemenskapernas statistikkontor på eget ansvar. Dokumentet var resultatet av det arbete som Europeiska gemenskapernas statistikkontor under flera år bedrivit tillsammans med medlemsstaternas nationella statistikbyråer för att få till stånd ett EUT C [ ], [ ], s. [ ]. EUT C [ ], [ ], s. [ ]. EUT C [ ], [ ], s. [ ]. SV 5 SV

6 system för nationalräkenskaper som tillgodosåg behoven för Europeiska gemenskapernas ekonomiska och sociala politik. Det utgjorde en gemenskapsversion av FN:s system för nationalräkenskaper, som gemenskapen fram till dess hade använt. För att uppdatera den ursprungliga texten kom en andra upplaga av dokumentet (6) Genom rådets förordning (EG) nr 2223/96 av den 25 juni 1996 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen 5 upprättades ett nationalräkenskapssystem som tillgodoser behoven för unionens ekonomiska, sociala och regionala politik. Systemet överensstämde i stort sett med det internationella system för nationalräkenskaper som antogs i februari 1993 av FN:s statistiska kommission (SNA 1993), så att resultaten i FN:s alla medlemsländer skulle bli jämförbara internationellt. (7) SNA 1993 har uppdaterats, och i februari 2009 antog FN:s statistiska kommission ett nytt nationalräkenskapssystem (SNA 2008) som skulle göra nationalräkenskaperna bättre anpassade till de nya ekonomiska förhållandena, framstegen inom metodforskningen och användarnas behov. (8) Det europeiska nationalräkenskapssystem (ENS 95) som inrättades genom förordning (EG) nr 2223/96 måste revideras med hänsyn till denna utveckling så att systemet utgör en version av SNA 2008 som är anpassad till medlemsstaternas ekonomiska struktur, och så att uppgifterna för unionen är jämförbara med dem som de viktigaste internationella samarbetspartnerna sammanställer. (9) I fråga om miljö- och socialräkenskaper bör hänsyn tas till kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet av den 20 augusti 2009 Bortom BNP Att mäta framsteg i en föränderlig värld 6. Det kan därför komma att behövas ytterligare metodundersökningar och datatester. (10) Det reviderade europeiska nationalräkenskapssystem som inrättas genom denna förordning (ENS 2010) innehåller en metoddel och ett leveransprogram (där det fastställs vilka räkenskaper och sammanställningar som medlemsstaterna ska lämna in enligt bestämda tidsfrister). Kommissionen bör ställa räkenskaperna och sammanställningarna till användarnas förfogande vid givna tidpunkter, särskilt med hänsyn till övervakningen av den ekonomiska konvergensen och för att få till stånd en nära samordning av medlemsstaternas ekonomiska politik. (11) Tanken är att ENS 2010 gradvis ska ersätta alla andra system och utgöra en referensram med gemensamma standarder, definitioner, klassificeringar och redovisningsregler som ska användas vid utarbetandet av medlemsstaternas räkenskaper för unionens vidkommande, så att resultaten blir jämförbara medlemsstaterna emellan. (12) I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1059/2003 av den 26 maj 2003 om inrättande av en gemensam nomenklatur för statistiska territoriella enheter (Nuts) 7 ska all statistik som medlemsstaterna översänder till kommissionen Eurostat: European System of Integrated Economic Accounts (ESA), 2 uppl., Europeiska gemenskapernas statistikkontor, Luxemburg, EGT L 310, , s. 1. KOM(2009) 433 slutlig. EUT L 154, , s. 1. SV 6 SV

7 och som är uppdelad i territoriella enheter följa Nuts-nomenklaturen. För att jämförbar regional statistik ska kunna utarbetas bör de territoriella enheterna därför stämma överens med Nuts-nomenklaturen. (13) En expertgrupp har tillsatts för att ytterligare utreda frågan om hur indirekt mätta finansiella förmedlingstjänster (Fisim) ska behandlas i nationalräkenskaperna. Beroende på vad expertgruppen kommer fram till kan metoden för att beräkna och fördela indirekt mätta finansiella förmedlingstjänster komma att behöva ändras genom en delegerad akt före slutet av 2012, för att resultaten ska bli mer tillförlitliga. (14) Utgifter för forskning och utveckling har karaktären av investeringar och bör därför bokföras som fast realkapitalbildning. Det är emellertid nödvändigt att genom en delegerad akt precisera formatet för de uppgifter som ska bokföras som fast realkapitalbildning när man med hjälp av tester som grundar sig på utvecklingen av tilläggstabeller har nått en nivå där uppgifterna kan anses tillräckligt tillförlitliga. (15) Det behövs ytterligare studier och insatser, särskilt i frågor som knyter an till meddelandet Bortom BNP och Europa 2020-strategin, i syfte att utveckla en mer heltäckande metod för att mäta välbefinnande och framsteg och därigenom medverka till att främja en smart och hållbar ekonomi för alla. Dessa studier och insatser kommer att bidra till att ytterligare förbättra tillgången till, överföringen av och kvaliteten på uppgifterna samt att uppdatera metoderna och på så sätt bana väg för framtida utveckling. (16) Kommissionen bör ha rätt att anta delegerade akter enligt artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt i syfte att ändra bilagorna till denna förordning. Det är av särskild betydelse att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedelsearbete, inklusive på expertnivå. (17) Eftersom tillämpningen av denna förordning kan komma att kräva betydande anpassningar av de nationella statistiksystemen får kommissionen bevilja medlemsstaterna undantag. (18) De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra denna förordning bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter 8. (19) Eftersom målet för denna förordning, dvs. att fastställa ett reviderat europeiskt nationalräkenskapssystem (ENS 2010), inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna och det därför bättre kan uppnås på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål. (20) Samråd har hållits med kommittén för det europeiska statistiksystemet, som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik EGT L 184, , s. 23. EUT L 87, , s SV 7 SV

8 (21) Samråd har även hållits med kommittén för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik, som inrättats genom rådets beslut 2006/856/EG av den 13 november , och med BNI-kommittén, som inrättats genom rådets förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003 av den 15 juli 2003 om harmonisering av bruttonationalinkomsten till marknadspris ( BNI-förordning ) 11. HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. Artikel 1 Syfte 1. Genom denna förordning inrättas det europeiska nationalräkenskapssystemet (nedan kallat ENS 2010). 2. I ENS 2010 fastställs a) metoder (bilaga A) för gemensamma standarder, definitioner, klassificeringar och redovisningsregler, som ska användas för att utarbeta räkenskaper och sammanställningar på jämförbar grund för att tillgodose unionens behov, samt resultat i enlighet med artikel 3, b) ett program (bilaga B) med de tidsfrister då medlemsstaterna ska ha rapporterat in sina räkenskapsdata och sammanställningar till kommissionen (Eurostat) enligt de metoder som avses i led a. 3. Denna förordning ska med beaktande av artiklarna 5 och 12 tillämpas på alla unionens akter som hänvisar till ENS eller till dess definitioner. 4. Denna förordning förpliktar inte medlemsstaterna att använda ENS 2010 när de utarbetar räkenskaper för egna behov. Artikel 2 Metod 1. De metoder för ENS 2010 som avses i artikel 1.2 a i denna förordning återges i bilaga A. 2. Kommissionen får genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 7, 8 och 9 anta sådana ändringar av metoderna för ENS 2010 som har till syfte att precisera och förbättra innehållet, under förutsättning att de inte innebär någon ändring av grundbegreppen, att de inte kräver ytterligare medel när de ska genomföras och att deras tillämpning inte medför en ökning av de egna medlen. 3. Om det råder tvivel om hur redovisningsreglerna enligt ENS 2010 ska tillämpas, ska den berörda medlemsstaten begära ett förtydligande från kommissionen (Eurostat) EUT L 332, , s. 21. EUT L 181, , s. 1. SV 8 SV

9 Kommissionen (Eurostat) ska utan dröjsmål granska ärendet och meddela den berörda medlemsstaten sitt beslut om det begärda förtydligandet. 4. Medlemsstaterna ska beräkna och fördela indirekt mätta finansiella förmedlingstjänster (Fisim) i nationalräkenskaperna i enlighet med metoden i bilaga A. Före utgången av 2012 får kommissionen genom delegerade akter i enlighet med artiklarna 7, 8 och 9 fastställa en metod för att beräkna och fördela indirekt mätta finansiella förmedlingstjänster. 5. Medlemsstaterna ska bokföra utgifter för forskning och utveckling som fast realkapitalbildning. Kommissionen får anta delegerade akter i enlighet med artiklarna 7, 8 och 9 för att säkra att de uppgifter som ska bokföras som fast realkapitalbildning är tillförlitliga. Sådana delegerade akter ska precisera formatet för dessa uppgifter. Artikel 3 Överföring av uppgifter till kommissionen 1. Medlemsstaterna ska till kommissionen (Eurostat) överföra de räkenskapsdata och sammanställningar som framgår av tabellerna i bilaga B inom de tidsfrister som föreskrivs för respektive sammanställning. Senast den 1 juli 2018 ska kommissionen efter samråd med kommittén för det europeiska statistiksystemet avlägga rapport till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av de undantag som beviljats i enlighet med artikel 6 för att avgöra om de fortfarande är motiverade. 2. Medlemsstaterna ska till kommissionen (Eurostat) överföra de data och metadata som föreskrivs i denna förordning i överensstämmelse med en standard för datautväxling som kommissionen (Eurostat) fastställt. Data ska överföras eller laddas upp på elektronisk väg till kommissionens (Eurostats) centrala dataportal. 3. Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artiklarna 7, 8 och 9 i syfte att ändra eller komplettera tabellerna och tidsfristerna i bilaga B med hänsyn till metodutvecklingen och den ekonomiska och tekniska utvecklingen. Dessa akter ska särskilt grunda sig på kommissionens utvärdering av resultaten från medlemsstaternas frivilliga undersökningar eller dataöverföring. Vid utvärderingen ska kommissionen ta hänsyn till fördelarna med att ha tillgång till uppgifterna i förhållande till kostnaderna för insamling och uppgiftslämnarbördan. Artikel 4 Kvalitetsbedömning 1. Vid tillämpningen av denna förordning ska kvalitetskriterierna i artikel 12.1 i förordning (EG) nr 223/2009 gälla för de uppgifter som överförs. SV 9 SV

10 2. Medlemsstaterna ska förse kommissionen (Eurostat) med en rapport om de överförda uppgifternas kvalitet i enlighet med artikel Vid tillämpningen av de kvalitetskriterier som avses i punkt 1 på uppgifter som omfattas av denna förordning ska formerna och frekvensen för samt uppställningen av kvalitetsrapporterna fastställas i enlighet med det förfarande som avses i artikel Kommissionen (Eurostat) ska bedöma de överförda uppgifternas kvalitet. Artikel 5 Tillämpning och första överföring av uppgifter 1. ENS 2010 ska tillämpas första gången på uppgifter som har sammanställts i enlighet med bilaga B och som ska överföras i september Uppgifterna ska överföras till kommissionen (Eurostat) inom de tidsfrister som fastställs i bilaga B. 3. Fram till den första överföringen av uppgifter enligt ENS 2010 i enlighet med punkt 1 ska medlemsstaterna fortsätta att förse kommissionen (Eurostat) med de räkenskaper och sammanställningar som följer av tillämpningen av ENS Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 19 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1150/ ska kommissionen tillsammans med respektive medlemsstat kontrollera tillämpningen av den här förordningen och underrätta kommittén i artikel 10.1 i den här förordningen om resultaten av dessa kontroller. Artikel 6 Undantag 1. Om tillämpningen av denna förordning kräver betydande anpassningar av de nationella statistiksystemen får kommissionen genom det förfarande som avses i artikel 10 bevilja medlemsstaterna undantag från tillämpningen till och med den 1 januari De berörda medlemsstaterna ska för detta ändamål lägga fram en väl motiverad ansökan till kommissionen senast tre månader efter det att denna förordning har trätt i kraft. Artikel 7 Utövande av delegering 12 EGT L 130, , s. 1. SV 10 SV

11 1. Rätten att anta de akter som nämns i artiklarna 2.2, 2.4, 2.5 och 3.3 delegeras till kommissionen för en period på fem år efter ikraftträdandet av denna förordning. Kommissionen ska lägga fram en rapport om de delegerade befogenheterna senast sex månader innan perioden på fem år löpt ut. Delegeringen ska automatiskt förlängas med samma period, om den inte återkallas av Europaparlamentet eller rådet i enlighet med artikel När kommissionen antagit en delegerad akt ska den samtidigt underrätta Europaparlamentet och rådet. 3. Kommissionens rätt att anta delegerade akter gäller på de villkor som fastställs i artiklarna 8 och 9. Artikel 8 Återkallande av delegering 1. Den delegering av befogenheter som avses i artiklarna 2.2, 2.4, 2.5 och 3.3 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. 2. Den institution som inlett ett internt förfarande för att besluta om återkallande av delegering ska sträva efter att underrätta den andra institutionen och kommissionen inom rimlig tid innan ett slutligt beslut fattas, och ange vilka delegerade befogenheter som återkallas och skälen därtill. 3. Beslutet om återkallande avslutar delegeringen av de befogenheter som anges i beslutet. Beslutet får verkan omedelbart, eller vid ett senare angivet datum. Beslutet påverkar inte sådana delegerade akter som redan trätt i kraft. Beslutet ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Artikel 9 Invändning mot delegerade akter 1. Europaparlamentet eller rådet får göra invändning mot en delegerad akt inom två månader från den dag de underrättats om akten. På Europaparlamentets eller rådets initiativ ska fristen förlängas med två månader. 2. Om varken Europaparlamentet eller rådet vid utgången av den frist som avses i punkt 1 invänt mot den delegerade akten ska den offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft på därför utsatt dag. Den delegerade akten får offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft innan fristen löpt ut om både Europaparlamentet och rådet underrättat kommissionen om att de inte har för avsikt att göra invändning. 3. Om Europaparlamentet eller rådet invänder mot en delegerad akt får den inte träda i kraft. Den institution som invänt mot en delegerad akt ska ange skälen därtill. SV 11 SV

12 Artikel 10 Kommittéförfarande 1. Kommissionen ska biträdas av kommittén för det europeiska statistiksystemet. 2. När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet. Den period som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader. Artikel 11 Samarbete med andra kommittéer 1. I de frågor där kommittén för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik är behörig ska kommissionen begära ett yttrande från denna kommitté i enlighet med artikel 2 i beslut 2006/856/EG. 2. Kommissionen ska till den kommitté för bruttonationalinkomst (BNI-kommittén) som inrättats genom förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003 överlämna alla de uppgifter om tillämpningen av den här förordningen som kommittén behöver för att fullgöra sitt uppdrag. Artikel 12 Övergångsbestämmelser 1. När det gäller budgeten och de egna medlen och genom undantag från artiklarna 1.3 och 5 ska det europeiska nationalräkenskapssystem som gäller enligt artikel 1.1 i förordning (EG, Euratom) nr 1287/2003 och de rättsakter som hänför sig till den särskilt förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 och rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 13 vara ENS 95 så länge rådets beslut 2007/436/EG, Euratom 14 är i kraft. 2. För att fastställa de momsbaserade egna medlen får medlemsstaterna genom undantag från punkt 1 använda uppgifter som bygger på ENS 2010 så länge beslut 2007/436/EG, Euratom är i kraft, i de fall där de detaljerade uppgifter som krävs enligt ENS 95 inte är tillgängliga. Artikel 13 Ikraftträdande Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning EGT L 155, , s. 9. EUT L 163, , s. 17. SV 12 SV

13 Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. Utfärdad i Bryssel den På Europaparlamentets vägnar Ordförande På rådets vägnar Ordförande SV 13 SV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 1365/2006 om statistik

Läs mer

(6) När europeisk statistik produceras bör det göras en avvägning mellan användarnas behov och belastningen på uppgiftslämnarna.

(6) När europeisk statistik produceras bör det göras en avvägning mellan användarnas behov och belastningen på uppgiftslämnarna. 23.11.2016 L 317/105 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/2032 av den 26 oktober 2016 om ändring av förordning (EG) nr 91/2003 om järnvägstransportstatistik vad gäller insamling av uppgifter

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET ENV 383 CODEC 955

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET ENV 383 CODEC 955 EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 22 juli 2003 (OR. en) 2001/0277 (COD) LEX 460 ENV 383 CODEC 955 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2003/65/EG OM ÄNDRING AV RÅDETS DIREKTIV 86/609/EEG

Läs mer

EUROPA PARLAMENTET. Sammanträdeshandling. Rådets ståndpunkt vid första behandlingen

EUROPA PARLAMENTET. Sammanträdeshandling. Rådets ståndpunkt vid första behandlingen EUROPA PARLAMENTET 2014 Sammanträdeshandling 2019 C8-0358/2016 2013/0226(COD) 15/09/2016 Rådets ståndpunkt vid första behandlingen Rådets ståndpunkt vid första behandlingen inför antagandet av Europaparlamentets

Läs mer

This document corrects document COM(2017) 545 final of Concerns correction of acronym. The text shall read as follows : Förslag till

This document corrects document COM(2017) 545 final of Concerns correction of acronym. The text shall read as follows : Förslag till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.9.2017 COM(2017) 545 final/2 2017/0256 (COD) CORRIGENDUM This document corrects document COM(2017) 545 final of 26.9.2017. Concerns correction of acronym. The text

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 24 november 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 24 november 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 24 november 2016 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2016/0209 (CNS) 13885/16 FISC 181 ECOFIN 984 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: RÅDETS DIREKTIV om ändring

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.10.2016 C(2016) 6265 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 3.10.2016 om den gemensamma övervaknings- och utvärderingsram som föreskrivs i Europaparlamentets

Läs mer

DIREKTIV. (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

DIREKTIV. (Text av betydelse för EES) EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV 14.6.2018 Europeiska unionens officiella tidning L 150/93 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2018/849 av den 30 maj 2018 om ändring av direktiven 2000/53/EG om uttjänta fordon, 2006/66/EG

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 21.2.2001 KOM(2001) 100 slutlig 2001/0056 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING avseende kvartalsvisa konton för icke-finansiella

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1260/2013 av den 20 november 2013 om europeisk befolkningsstatistik

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1260/2013 av den 20 november 2013 om europeisk befolkningsstatistik 10.12.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 330/39 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1260/2013 av den 20 november 2013 om europeisk befolkningsstatistik (Text av betydelse för EES)

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.11.2016 COM(2016) 709 final 2016/0355 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1286/2014

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM89. Förordning om arbetsmarknadsstatistik 2012/13:FPM89. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM89. Förordning om arbetsmarknadsstatistik 2012/13:FPM89. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om arbetsmarknadsstatistik Finansdepartementet 2013-04-26 Dokumentbeteckning KOM (2013) 155 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 3.3.2017 COM(2017) 111 final 2017/0047 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.4.2012 COM(2012) 167 final 2012/0084 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 223/2009 om europeisk statistik

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.3.2003 KOM(2003) 114 slutlig 2003/0050 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om det statistiska underlag som skall användas vid ändring av fördelningsnyckeln

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 726/2004 vad gäller säkerhetsövervakning av läkemedel

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 726/2004 vad gäller säkerhetsövervakning av läkemedel EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.2.2012 COM(2012) 51 final 2012/0023 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 726/2004 vad gäller säkerhetsövervakning

Läs mer

Förslag till RÅDETS DIREKTIVĆA

Förslag till RÅDETS DIREKTIVĆA EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 8.5.2018 COM(2018) 261 final 2018/0124 (CNS) Förslag till RÅDETS DIREKTIVĆA om ändring av direktiven 2006/112/EG och 2008/118/EG vad gäller inkluderingen av den italienska

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 19.12.2018 COM(2018) 891 final 2018/0435 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 428/2009 genom att bevilja

Läs mer

BESLUT EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

BESLUT EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT 14.6.2018 Europeiska unionens officiella tidning L 150/155 BESLUT EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT (EU) 2018/853 av den 30 maj 2018 om ändring av förordning (EU) nr 1257/2013 och Europaparlamentets

Läs mer

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg den COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG)

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Litauen SV SV MOTIVERING

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om tillfälligt upphävande av vissa koncessioner när det gäller import

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 974/98 vad gäller införandet av euron i Lettland SV SV MOTIVERING

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av rådets direktiv 2001/110/EG om honung

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av rådets direktiv 2001/110/EG om honung EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.9.2012 COM(2012) 530 final 2012/0260 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av rådets direktiv 2001/110/EG om honung SV SV MOTIVERING

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 11.11.2011 KOM(2011) 710 slutlig 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2016 COM(2016) 818 final 2016/0411 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 1008/2008 om gemensamma regler

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.11.2017 COM(2017) 640 final 2017/0282 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EESkommittén avseende

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.3.2012 COM(2012) 136 final 2012/0066 (COD)C7-0133/12 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV av den [...] om ändring av direktiv 2006/66/EG om batterier

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 17.2.26 KOM(25) 539 slutlig 25/215 (CNB) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2494/95 avseende de tidsperioder

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 14 juni 2016 (OR. en) 2015/0906 (COD) PE-CONS 22/16 JUR 214 INST 212 COUR 28 CODEC 644 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET 2015/0028 (COD) PE-CONS 44/15 Bryssel den 16 september 2015 (OR. en) ENV 447 AGRI 370 MI 436 COMER 93 PECHE 231 CODEC 974 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende:

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 3 maj 2017 (OR. en) 2016/0145 (COD) PE-CONS 11/17 PECHE 71 CODEC 261 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM22. Förordning om naturgas- och elprisstatistik. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM22. Förordning om naturgas- och elprisstatistik. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om naturgas- och elprisstatistik Finansdepartementet 2015-12-18 Dokumentbeteckning KOM (2015) 496 Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om europeisk

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN C 374/2 Europeiska unionens officiella tidning 4.12.2012 III (Förberedande akter) EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKENS YTTRANDE av den 6 november 2012 om ett förslag

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 23 augusti 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 23 augusti 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 23 augusti 2017 (OR. en) 11713/17 FÖLJENOT från: inkom den: 22 augusti 2017 till: Komm. dok. nr: Ärende: FSTR 56 FC 64 REGIO 82 DELACT 144 Jordi AYET PUIGARNAU, direktör,

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 052, 22/02/1997 s. 0001-0007

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 052, 22/02/1997 s. 0001-0007 Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 052, 22/02/1997 s. 0001-0007 RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 322/97 av den 17 februari 1997 om gemenskapsstatistik EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2002R1606 SV 10.04.2008 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1606/2002

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.8.2017 COM(2017) 425 final 2017/0191 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar vad gäller förslag till Unece-handelsnormer

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 2 december 206 (OR. en) 206/0355 (COD) PE-CONS 5/6 EF 338 ECOFIN 03 CODEC 639 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM22. Anpassning av regler för genomförande. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM22. Anpassning av regler för genomförande. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen Regeringskansliet Faktapromemoria Anpassning av regler för genomförande av EU-rätten på EU-nivå Statsrådsberedningen 2013-11-21 Dokumentbeteckning KOM (2013) 751 Förslag till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT Europaparlamentet 2014-2019 Konsoliderat lagstiftningsdokument 4.4.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0145 ***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 4 april 2017 inför antagandet av

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.8.2016 COM(2016) 541 final 2016/0258 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i expertgruppen för Förenta nationernas

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 22 december 2016 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2016/0411 (COD) 15777/16 AVIATION 255 CODEC 1939 FÖRSLAG från: inkom den: 21 december 2016 till: Komm. dok. nr:

Läs mer

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I

Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I P7_TA-PROV(2010)0469 Inrättande av ett nätverk av sambandsmän för invandring ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 14 december 2010 om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) / av den

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.11.2018 C(2018) 7597 final KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) / av den 21.11.2018 om inrättande av en tillfällig direkt statistikåtgärd för spridning av utvalda

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.10.2018 COM(2018) 719 final 2018/0371 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 516/2014

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 7 februari 2011 (OR. en) 2009/0153 (COD) PE-CONS 61/10 PECHE 322 ENV 820 CODEC 1405 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: EUROPAPARLAMENTETS OCH

Läs mer

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT Europaparlamentet 2014-2019 Konsoliderat lagstiftningsdokument 11.12.2018 EP-PE_TC1-COD(2018)0371 ***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 11 december 2018 inför antagandet

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 15 juni 2017 (OR. en) 2016/0384 (COD) PE-CONS 21/17 FSTR 39 FC 40 REGIO 55 SOC 309 EMPL 232 BUDGET 16 AGRISTR 42 PECHE 188 CADREFIN 53 CODEC 733 RÄTTSAKTER

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.8.2011 KOM(2011) 516 slutlig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 810/2009 av den 13

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.10.2016 COM(2016) 644 final 2016/0314 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/678/EU om bemyndigande för Republiken Italien att fortsätta

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 14.10.2005 KOM(2005) 492 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens ståndpunkt i associeringsrådet EG Turkiet beträffande genomförandet av artikel

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.7.2016 C(2016) 4407 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 14.7.2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014

Läs mer

Förslag till RÅDETS DIREKTIV

Förslag till RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt vad gäller

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.1.2017 COM(2016) 833 final 2016/0417 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av beslut 2013/677/EU om bemyndigande för Luxemburg att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 7.6.2014 L 168/29 RÅDETS FÖRORDNING (EU, Euratom) nr 608/2014 av den 26 maj 2014 om genomförandebestämmelser till systemet för Europeiska unionens egna medel EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 12.6.2017 C(2017) 3890 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 12.6.2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014

Läs mer

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om EU-statistik som utarbetats av ekonomiska och finansiella kommittén.

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om EU-statistik som utarbetats av ekonomiska och finansiella kommittén. Europeiska unionens råd Bryssel den 29 oktober 2014 (OR. en) 13845/14 ECOFIN 874 STATIS 111 UEM 348 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Coreper II och rådet Utkast till rådets slutsatser

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 15 februari 2017 (OR. en) 2016/0142 (COD) PE-CONS 58/16 VISA 399 COMIX 821 CODEC 1872 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: EUROPAPARLAMENTETS OCH

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.9.2013 COM(2013) 621 final 2013/0303 (COD) C7-0265/13 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 718/1999 om en

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 mars 2013 (OR. en) 7141/13 ENV 174 ENT 71 FÖLJENOT. Europeiska kommissionen. mottagen den: 4 mars 2013

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 mars 2013 (OR. en) 7141/13 ENV 174 ENT 71 FÖLJENOT. Europeiska kommissionen. mottagen den: 4 mars 2013 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 mars 2013 (OR. en) 7141/13 ENV 174 ENT 71 FÖLJENOT från: mottagen den: 4 mars 2013 till: Komm. dok. nr: D025460/01 Ärende: Europeiska kommissionen Rådets generalsekretariat

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.10.2017 C(2017) 7136 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 27.10.2017 om ändring av delegerad förordning (EU) 2016/1675 vad gäller tillägg av Etiopien

Läs mer

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Konsoliderat lagstiftningsdokument 10.10.2013 EP-PE_TC1-COD(2012)0066 ***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 10 oktober 2013 inför antagandet

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut 2013/53/EU om bemyndigande för Konungariket Belgien

Läs mer

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT Europaparlamentet 204-209 Konsoliderat lagstiftningsdokument 2.9.207 EP-PE_TC-COD(206)0368 ***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 2 september 207 inför antagandet av

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om fastställande av den ståndpunkt som ska intas av unionen när det gäller ändringarna av bilagorna

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Förslag till Bryssel den 3.11.2006 KOM(2006)653 slutlig 2006/0217(COD) EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om att inrätta en europeisk rådgivande kommitté för gemenskapens

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.5.2011 KOM(2011) 296 slutlig 2011/0128 (NLE) C7-0189/11 SV Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 975/98 av den 3 maj 1998 om valörer och

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Fiskeriutskottet 18.9.2012 2012/0077(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1098/2007

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 31.1.2014 COM(2014) 28 final 2014/0012 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordningarna (EG) nr 715/2007 och (EG) nr 595/2009

Läs mer

Bärbara batterier och ackumulatorer som innehåller kadmium ***I

Bärbara batterier och ackumulatorer som innehåller kadmium ***I P7_TA-PROV(2013)0417 Bärbara batterier och ackumulatorer som innehåller kadmium ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 10 oktober 2013 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.2.2019 C(2019) 904 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 13.2.2019 om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/588 vad gäller möjligheten att justera

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.11.2017 C(2017) 7477 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 15.11.2017 om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1238 vad gäller

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.6.2016 COM(2016) 362 final 2016/0165 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i gemensamma EES-kommittén beträffande

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 6.2.2015 COM(2015) 45 final 2015/0028 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 1007/2009 om handel med sälprodukter

Läs mer

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.11.2013 COM(2013) 770 final 2013/0378 (NLE) Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2013 av storleken på avgiften till pensionssystemet

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.5.2018 COM(2018) 312 final 2018/0158 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om fördelningen av tullkvoterna på unionens WTO-lista efter Förenade

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.7.2014 C(2014) 5308 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.7.2014 om fastställande av informations- och kommunikationsåtgärder för allmänheten

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.9.2017 C(2017) 6464 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 29.9.2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011

Läs mer

Tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer ***I

Tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer ***I P7_TA-PROV(20)045 Tillämpningen av utsläppssteg på smalspåriga traktorer ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 25 oktober 20 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om

Läs mer

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT

***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT Europaparlamentet 2014-2019 Konsoliderat lagstiftningsdokument 29.11.2018 EP-PE_TC1-COD(2016)0411 ***I EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT fastställd vid första behandlingen den 29 november 2018 inför antagandet

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.11.2017 COM(2017) 659 final 2017/0296 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Republiken Lettland att tillämpa en särskild åtgärd som avviker

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 26.11.2007 KOM(2007) 752 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den 18.10.2013 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6798 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

L 129/10 Europeiska unionens officiella tidning

L 129/10 Europeiska unionens officiella tidning L 129/10 Europeiska unionens officiella tidning 17.5.2006 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 736/2006 av den 16 maj 2006 om arbetsmetoder för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet vid standardiseringsinspektioner

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.3.2014 C(2014) 1642 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 13.3.2014 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.10.2018 COM(2018) 714 final 2018/0367 (NLE) Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om bemyndigande för Nederländerna att införa en särskild åtgärd som avviker från

Läs mer

L 126 officiella tidning

L 126 officiella tidning Europeiska unionens L 126 officiella tidning Svensk utgåva Lagstiftning femtioåttonde årgången 21 maj 2015 Innehållsförteckning I Lagstiftningsakter FÖRORDNINGAR Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 8.5.2018 COM(2018) 259 final 2018/0123 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 8.5.2003 KOM(2003) 242 slutlig 2003/0095 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om kvartalsvisa konton för finansiella transaktioner

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 28 maj 2018 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 28 maj 2018 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 28 maj 2018 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2018/0163 (NLE) 9361/18 FÖRSLAG från: inkom den: 25 maj 2018 till: Komm. dok. nr: Ärende: EPPO 12 EUROJUST 58 CATS

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM7. Förordning om förlängning av programmet för europeisk statistik. Dokumentbeteckning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM7. Förordning om förlängning av programmet för europeisk statistik. Dokumentbeteckning. Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning om förlängning av programmet för europeisk statistik Finansdepartementet 2016-10-11 Dokumentbeteckning KOM (2016) 557 Förslag till Europaparlamentets och rådets

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 8.7.2016 C(2016) 4172 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) / av den 8.7.2016 om ändring av bilaga I till rådets förordning (EG) nr 1528/2007 om tillämpning

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.9.2017 COM(2017) 556 final 2017/0241 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om uppsägning av partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Unionen Komorerna,

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den

KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU. av den EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.10.2013 C(2013) 6782 final KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV.../ /EU av den 18.10.2013 om ändring, för anpassning till den tekniska utvecklingen, av bilaga IV till

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT. om analys av och samarbete om falska euromynt. (framlagt av kommissionen)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT. om analys av och samarbete om falska euromynt. (framlagt av kommissionen) EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 17.7.2003 KOM(2003 426 slutlig 2003/0158 (CNS) Förslag till RÅDETS BESLUT om analys av och samarbete om falska euromynt (framlagt av kommissionen) 1. Systemet

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 16.2.2018 L 44/1 I (Lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2018/196 av den 7 februari 2018 om tilläggstullar på import av vissa produkter med ursprung i Amerikas

Läs mer