J o el Sallius FRÅN FLYDDA TIDER. Eslövs museums skriftserie 13

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "J o el Sallius FRÅN FLYDDA TIDER. Eslövs museums skriftserie 13"

Transkript

1

2 J o el Sallius FRÅN FLYDDA TIDER Eslövs museums skriftserie 13

3 ' n,. \ ~- ~......, \ :~ ' JOEL SALLIUS 80AR 19!; 81 l :n ny del i Eslövs museums skriftserie har nu utkommit. Liksom flera av dc föregående är den författad av Joel Sallius, som 1981 fyller 80 år. Kulturnämnden vill härmed ta tillfället i akt att uttrycka sin uppskattning över den nuingsidiga och ovärderliga insats Joel Sallius gjort som skildrare av ortens historia, dess kulturliv och föreningsrörelse, i såväl otaliga föredrag som i en lång rad tryckta skrifter och tidningsartiklar.

4 FöRORD Som stadsfullmäktiges ordförande hade jag ofta anledning att framträda offentligt. Jag försökte därvid gärna t.:rinra om lokalhistoriska händelser och för vårt samhälle intressanta förhållanden. Här har jag valt ut några sådana anföranden och kompletterat dem för att berika kunskapen om Eslövs i mångt och mycket intressanta utveckling. På sin tid fick jag av framlidne affärsföreståndaren Gunnar Andreasson några minnesanteckningar där hans fader, trafikbiträdet Carl Andreasson, i kortfattade notiser skildrade sina uppväxtår och lämnade uppgifter om ekonomiska och personliga förhållanden under sitt fortsatta arbetsliv. Dessa anteckningar syntes mej vara av den art att de förtj~inade att offentliggöras. I ett brev från 1958 berättade en eslövsbo i förskingringen, Arild Björkander, om en rad kända personer i gamla Eslöv. Jag har återgivit några avsnitt som särskilt för äldre cslövsbor bör kunna vara av intresse. Eslöv i mars 1981 Joel Sallius

5 Dett a verk är l icensierad under en Creat i ve Commons Erkännande IckeKommers iel 1-De lalika 4.0 Interna t ionell l icense. För att ta del av en kopia av l icensen besök fö lj ande ivecommons.org/ l icenses/by-nc-sa/4.0/. 'flmlqjckj Eslöv l 9 8 l

6 T AL VID INVIGNINGEN AV MEDBORGARHUSET 25 SEPTEMBER 1957 Invigningen av Medborgarhuset är en stor händelse i vår stads historia. Och man frågar sig, som man så ofta gör, när ett verk står inför sin fullbordan: Hur börjande det? Hur kom tanken på ett medborgarhus egentligen upp? l maj 1946 inlämnades till stadsfullmäktige en som motion upptagen framställning från styrelsen för Eslövs arbetares byggnadsförening Folkets hus, vari man anhöll om stadens medverkan vid uppförandet av en byggnad innelu"dlande samlingslokaler av olika slag. Denna medverkan hade man tänkt sig i form av att tomtmark ställdes till förfogande.' Samtidigt inkom en motion om vidtagande av åtgärder. för byggande av ett medborgarhus för att råda bot på det ' Niir arbetarrörelsen under 1890-talet började vinna anhängare i Eslöv, samlades man till möten och sammankornster av skilda slag pil tantgärden Hildasfält, som låg vid nuvarande Pärlgatan, där i dag Skftnska lantmännens rnaskinstation är belägen. Egendornen omfattade sex tunnland, varav två tunnland var utlagda som trädgård och park. Boningshuset var förhällandevis stort. Gärden hade tidigare innehafts av källarmästare L. O. Johnsson p:"t J ii rnviigshotellet. I familjen fanns två barn, en pojke och en fli cka. Flickan hette Hilda, och så fick stället namnet Hildasfält. Abon Ola Nilsson köpte egendornen av Johnsson. Denne hade uppl ätit tillgiingliga utrymmen för danstillställningar och föreningssammanträden. Ola Nilsson fortsatte med detta, och så kom det sig att Hitdasfält blev eslövsarbetarnas samlingsplats. 5

7 Folkets }?ark. Folkets park niir seklet l'l1r ungt. Rätt snart uppkom tanken på att det för föreningarna ur många synpunkter var önskvärt att själva äga och förvalta behövliga lokaler. Ett särskilt bolag, Arbetames i Eslöf fastighetsbolag, bildades. Olika planer dryftades, men det hela slutade med att man 1899 förvärvade Hildasfält för kronor. Bostadshuset iindradcs om, parken iordningställdes och man byggde en dansbana. Så hade man fått både Folkets h us och Folkets park. Men det var ingen lycklig lösning. I fortsättningen vållade ekonomin ständiga bekymmer. Trots behjärtansvärda insatser frun såväl organisationer som enskilda i form av stödaktioner av olika slag lyckades man inte bemästra svårigheterna såldes anläggningen till en privatperson. Ett nytt fastighetsbolag bildades med uppgift att söka åstadkomma nya tidsenliga lokaler, och framställningen till stadsfullmäktige var ett led i planerna på ett nytt Folkets hus. Som lämplig tomt föreslogs kvarteret Kronofogden omedelbart söder om Vävargränd och Malmöhusen. 6

8 ständigt växande behovet av lokaler för ideella och sociala sammanslutningar, för folkmöten, utställningar, föredrag, konserter, dans m.m. Motionärer var herrar Ivar M. G. Sandberg, Gustaf Lindstedt, P. W. Persson, John Andersson, Martin Nilsson, Wilhelm Penser, O. E. Larsson, Hugold Bolmstedt och Carl Edelberg samt fru Linnea Rydelius och fru Ester Sandberg. Sedan det visat sig, att erforderlig majoritet enligt då gällande bestämmelser ej förefanns för marköverlåtelse, beslöt stadsfullmäktige vid sitt nästa sammanträde den 21 juni 1946 att, som det framgår av protokollet, utan diskussion bifalla den av herr Sandberg med flera väckta motionen." Så tillsattes en kommitte, Medborgarhuskommitten, för alt vidare handlägga ärendet. Till ledamöter utsågs herrar Ivar M. G. Sandberg, John Andersson, Oskar Levin, Helge Månsson, Axel Alfelt, fru Olga Göransson samt undertecknad. Av dessa har herr Alfelt avlidit. Herr Sandberg liimnadc för något år sedan kommitten och efterträddes av fru Birgit Ahre. Man enade sig om platsen för det blivande Medborgarhuset, man uppgjorde en plan över vilka lokalbehov, som skulle tillgodoses, och så utlystes en allmän arkitetkttävla n. 158 tävlingsförslag inlämnades. Prisnämnden, som bestod av nuvarande chefen för Kungl. byggnadsstyrelsen, Gunnar Wejke, dåvarande läns- " För alt siilja eller skänka bort kommunen tillhörig mark måste 2/3 av stadsfullmäktiges 30 ledamöter vara ense härom (kvalificerad majoritet). Partisiiiilningen var följande: Sodaldcmokratcrna 18 platser llögcrn 7, Folkpartiet 4, Fria gruppen l plats 7

9 r.,. ~~... - { r::,. ~ - t"--- - f -~ ~... ~ :... 8

10 arkitekten Nils A. Blanck, stadsarkitekten i Trelleborg, Erik Fehling, direktören Ivar M. G. Sandberg, linjearbetaren Oskar Levin samt undertecknad, hade ett drygt arbete. Dess utlåtande var emellertid enhälligt. Den ansåg, att det under mottot "Diagonal balans" av arkitekt Hans Asplund, Stockholm, utarbetade förslaget ägde sådana förtjänster, att dess upphovsman borde anförtros arkitektuppdraget för den planerade nybyggnaden. Det kan vara av intresse att ta del av prisnämndens kommentar. Det heter bl.a.: "Med hänsyn till förslagets särpräglade formgivning har prisnämnden under bedömningen samrått med särskilda experter beträffande förslagets konstruktion och akustiska utformning, varvid framgått, att därest ifrågavarande spörsmål ägnas tillbörlig uppmärksamhet, några betänkligheter för ett förverkligande av detsamma icke föreligger." Som en kuriositet kan omtalas, att tävlingsbidraget var avsänt från New York, där arkitekt Asplund arbetade på FN:s arkitektkontor. Valet av arkitekt var ett lyckokast. Med osviklig konstniirlig säkerhet och praktisk fyndighet har han klarat alla svårigheter och skapat en ändamålsenlig på samma gång vacker, värdig och imponerande byggnad. Verket talar för mästaren. Den grannlaga uppgiften att förverkliga arkitektens intentioner uppdrogs åt byggnadsfirman E. Nyström, Kristianstad. Ett synnerligen omsorgsfullt arbete har utförts, vittnande om god organisationsförmåga, utmärkt tekniskt kunnande och stor yrkesskicklighet. Lunds rörmontering har svarat för värme- och sanitetsanläggningarna och firman Svenska Sicmens AB för den elektriska installationen. Båda förtjänar högsta beröm. En lång rad av firmor och företagare har medverkat vid tillkomsten av detta medborgarhus. Jag framför till dem alla uttrycken för vår uppskattning av deras värdefulla in- 9

11 satser. I detta sammanhang vill jag rikta ett tack till alla, som på ett eller annat sätt haft del i arbetet med denna byggnad. Inte minst tackar jag dem som under de sista hektiska veckorna och dagarna gjort det möjligt att få allt klart till invigningen. Som kontrollanter har tjänstgjort framlidne stadsarkitekt Helge Barkenius och ingenjör Klaes Sunesson. De har åtnjutit vårt odelade förtroende. Vad kostar det? På sin tid beräknades byggnadskostna~ de rna till 2, l miljoner kronor. De under byggnadstidens gång inträffade höjningarna av löner och priser på material, det s.k. konjunkturtillägget, har uppskattats till kronor. stadsfullmäktige har hittills anvisat 2,3 miljoner kronor. Denna summa har vi nått i dag. Endast några få poster kvarstår oreglerade, varför man kan fastslå, att kostnaderna inte överskridit de beräknade inklusive konjunkturtillägget. Statens nämnd för samlingslokaler har beviljat ett bidrag på kronor. Till inredningskostnader har anslagits kronor. 3 Den konstnärliga utsmyckningen av Medborgarhuset har byggnadskommitten inte haft möjligheter att syssla med. Skulle man inte kunna tänka sig en allmän medborgerlig samling för detta ändamål? Skulle inte organisationer av olika slag, företagare och fackföreningar, hantverkets och köpenskapens män, över huvud alla i vår stad här kunna göra en bestående insats. Jag låter frågan gå vidare: Detta medborgarhus skall tjäna många olika ändamål. Inte minst för ungdomens skull har det kommit till. Ett legitimt nöjesbehov skall här tillgodoses. Många varnande röster har höjts i detta sammanhang. De unga kommer att ~ Vid stadsfullmäktiges oktobersammanträde 1958 meddelade Medborgarhuskommitten, att byggnadskostnaderna uppgått till kronor. Uppmaningen har inte hörsammats i någon större utsträckning. Den l januari 1980 uppgick de insamlade medlen till något över kronor. 10

12 vandalisera, att skräpa ner, att fördärva, har man sagt. Jag tror på ungdomen. Mångåriga kontakter med det uppväxande släktet har givit mig denna inställning. Men jag skulle önska, att all ungdom i Eslöv, all ungdom som tänker söka sig hit, kunde höra vad jag här har att säga. Vi llimnar förtroendefullt till er disposition denna vackra byggnad, dessa utomordentligt stilfulla lokaler. Visa er v~irdiga detta förtroende! Det skulle smärta oss mycket, om vår tro på er skulle rubbas, om vi i framtiden skulle hli nödsakade att ändra våra planer på Medborgarhusets användning. Kungliga automobilklubben har en bilatlas över Sverige. Där förekommer naturligtvis även Eslöv. Den främsta seviirdheten i staden uppges var hembygdsmuseet i rådhusets k ~illare, i sanning en synnerligen blygsam turistattraktion. Dc flesta eslövsbor känner inte till detta museum. I många i'tr har man velat få en ändring till stånd, velat skapa ett verkligt sevärt stadshistoriskt museum. Dessa planer har n u förverkligats. U n der sakkunnig ledning av fil. lic. Sven B. Ek" har här efter moderna museala riktlinjer vuxit fram en skildring av vårt samhälles tillkomst och utveckling, som helt säkert skall bli till stor glädje och nytta för både eslövsbor och främlingar. Med stor tillfredsställelse har vi mottagit ett erbjudande från Kungl. järnvägsstyrelsen om en specialutställning "N~ir järnvägen kom till byn'' med anledning av hundra :'trsminnet av järnvägarnas tillkomst. På grund härav har en viss omdisponering måst göras. Museets geologiska och förhistoriska avdelningar kommer sålunda inte att utställas förrän efter årsskiftet. Men det är egentligen endast en fördel. Det har visat sig, att permanenta utställningar i beklagligt ringa mån väcker folks intresse. En bärande ' Nu professor i etnologi Uämförande folklivsforskning) vid Göteborgs universitet. Medborgarhusets arkitekt är professor vid Tekniska högskolan i Lund. 11

13 princip för det moderna museet måste vara att låta tillfälliga utställningar tilldraga sig allmänhetens uppmärksamhet och länka in åskådarens intresse även på de permanenta utställningarna. Och därmed är jag inne på en fråga av stor betydelse. De små tätorterna kämpar en hård kamp för sin existens. Det gäller att skapa trivsel, samhällelig trivsel. Det är därför Medborgarhuset har kommit till. Men det räcker inte med ett utanverk. Medborgarhuset måste fyllas med aktivitet, kulturell aktivitet. Utställningar av olika slag borde ordnas, likaså teaterföreställningar och konserter. Fritidsproblemen fordrar allt större uppmärksamhet. Men allt detta måste organiseras, och det kan ske genom att man inrättar ett kulturlektorat för Eslöv. Skulle det inte vara en stimulerande uppgift för en förening att sörja för denna tankes realiserande? Förvisso finns det redan nu en uppsjö av organisationer, det har vi i dessa dagar nogsamt fått erfara." Men en sammanslutning Till Medborgarhusets invigning hade drätselkammaren inbjudit inom staden verkande föreningar, klubbar, yrkessammanslutningar etc. att efter anmälan närvara, tre från varje organisation. Tillkomsten av Medborgarhuset föranledde en stundtals hätsk debatt ända upp på riksplanet. I tidskriften Sunt förnuft, organ för skattebetalarnas fö rening, fanns i majnumret 1958 en kritisk artikel under rubriken "Ett medborgarhus i lyxmodell", vari man menade, att Medborgarhuset i Eslöv var ett nytt exempel på kommunalt överdådsbygge. En insändare i en av lokaltidningarna skrädde inte orden. "Sunt förnufts argusöga avslöjar ihåligheten i medborgarhusbyggarnas försök att möta de sakliga invändningar, som varje skattebetalare måste resa mot detta kommunala lyx- och övcrdådsbygge. Inte nog med att bygget ger ett avskräckande prov på bristande planering och förutseende - det har också dämt upp ett investeringsbehov och därmed bromsat en sund ekonomisk utveckling. Dessutom bör man tillägga, att de ungdomar som nu skuttar omkring i "konsert- och teatersalen" på söndagskvällarna, säkert hade haft mer glädje av ett ordentligt badhus, där de både kunde bli tvättade och torra bakom öronen. Arg skattebetalare" 12

14 avsedd att svara för trivseln och sammanhållningen i samhället borde kunna vinna gehör hos alla. Ur lokal synpunkt har Medborgarhuset uppförts på historisk mark. Där ute susar de gamla silverpopplarna, stadens vårdträd, en gång för många år sedan planterade på platsen för Eslövs första industriella anläggning. Gammalt och nytt möts. Vi hoppas mycket av detta Medborgarhus, som jag nu ber Er, herr landshövding, 7 att inviga. 7 Landshövding var G. A. Widell. 13

15 ESLöV HAR FATT SITT LITTERÄRA NAMN TAL l STADSFULLMÄKTIGE 18 DECEMBER 1959 "Krickeby heter en ort som är belägen i en moränsänka någonstans i utkanten av den skånska kampanjan. Långt mot öster höjer sig ett skogsbälte, i väster blinkar i en samling sekelgamla ekar 1100-talskyrkans tornkors. Det gamla templet ligger uppe på själva åskrönet. Åt norr går vägen ut emot en gammal nerlagd gruva, i nordväst och nordost sover bakom sina vallgravar gamla slott och herresäten. Detsamma är förhållandet i sydväst och sydost." sm se Berättaren är eslövssonen Albert Olsson, som naste bok" vänt åter till sin barndoms stad. "Där låg nu Krickeby i tidens fullbordan som en stor järnvägsknut, utkastat till offer åt de fyra vindar som brukade tuta längs de långa gator som från den kringliggande landsbygden ledde in till Stortorget: Norra gatan, Södra gatan, Västra gatan och östra gatan. De fyra gatorna strålade samman i torgets nordvästra hörn invid en tobaksaffär som av någon outgrundlig anledning fått benämningen Hamnen, märkligt därför att det varken fanns sjö, å eller hamn i Krickeby. Det enda vatten som fanns där var en gammal torvmossgrav som man döpt till Svansjön. ~ "Du ljuger, Marie." Stockholm Albert Olsson är född 1904 i Eslöv och tillbringade sina uppväxtår här. Han är bosatt i Harplinge i Halland, där han verkat som folkskollärare. Ur hans omfattande produktion kan i detta samrnanhang ytterligare nämnas en romansvit om eslövsbönderna på talet, vars första del heter "Innan svenskarna kom." 14

16 ~- ~ " f'... Vl Här föddes Albert Olsson. J närheten av polishuset vid Föreningstorget låg utmed gamla Rundelsgatan fastigheten Km idal, där bygdeskalden Karaby-/ens bodde oclz omedelbart väster härom det lzär lilla huset. Den siste ägaren var skoarbetare Oskar Ekelund. Här föddes 1904 författare A Iber/ Olsson. Huset revs 1974.

17 På ena sidan av det gotiska tegeltemplet ligger Kyrkaparken med en snårmark av vildvuxna syrener, ungbokar, gammelbjörkar och pinniga granar. Om någon frågar efter kyrkogården så ligger den inte där, den ligger på ett helt annat ställe i utkanten av Krickeby. Där är det tystare och mera stillsamt än inne i staden, om man bortser från det lilla faktum att järnvägen går så tätt intill att familjegravstenarna rister på huvudet när de nya, snabbgående stockholmstågen dånar förbi. På andra sidan kyrkoparken ligger en öppen plats. Den flankeras av det skärt målade, idylliska rådhusets baksida. Fönsterrutorna sover i den djupa och drömfria sömnens djupa fönsterhål, inramade av gula fördragsgardiner. Utmed den öppna platsen går en alle som försvinner upp mot Skytteskogen och Svansjön, alla söndagsvandrares promenadmål" Så långt den minnesgode Albert Olsson. De gula fördragsgardinerna kommer jag mycket väl ihåg. De har försvunnit som så mycket annat. Men det är inte endast de yttre tingen som har förändrats. I stadsfullmäktiges sessionssal har en ny generation dragit in. Helt oförmärkt har det inte skett. Meningsutbytena har blivit livligare. Men så bör det vara. l en demokratisk församling är det inte bara tillåtet för var och en att tänka fritt och yttra sig fritt, utan det är hans första plikt att skaffa sig en personlig uppfattning om problemen och ge den tillkänna. Men när debatten är över och besluten fattade, då gäller det att bortse från vad som skilde och gemensamt gå vidare. "Jag har kämpat för min sak och förlorat," sa en meningsmotståndare en gång till mej. "Nu ska vi hjälpas åt att klara upp det här." Det är sådana händelser som gör att man tror på demokratin. Oftast blir emellertid besluten i vår församling enhälliga. Ett noggrant och energiskt förberedelsearbete bidrar här- 16

18 till. Inte ens budgeten föranledde i år någon diskussion. I detta sammanhang vill jag göra en liten randanmärkning. Man hör ibland talet, att Eslöv har ovanligt hög skatt. Svenska stadsförbundet har gjort en utredning om den kommunala utdebiteringen. 2/3 av vårt lands 133 städer, närmare bestämt 88, hade högre utdebitering än Eslöv. Vi har nyligen genom den omfattande och utmärkta utredning, som vår stadskamrer.., verkställt rörande stadens ekonomiska ställning, fått en påminnelse om nödvändigheten av stor försiktighet, när det gäller nya investeringar. Jag tror, att vi alla är medvetna härom. Vi kommer i framtiden säkerligen vid många tillfällen att ställas inför besvärliga avvägningsproblem. Under det gångna året har vi i stor utsträckning sysslat Före 1958 ars stadsfujlmäktigeval hade inte mindre än 16 av de 35 ledamöterna avsagt sig förnyade uppdrag. Det var disponent John Andersson, f. distriktslantmätare Carl Edelberg, maskinist Hugo Andersson, ombudsman Ture Petersson, fastighetsmäklare O. E. Larsson, bankdirektör T. Löfvall, svetsare Gösta Almqvist, fru Ruth Nilsson, disponent Ernst Göransson, kyrkavaktmästare Karl Sahlen, f. entreprenör Edvin Andersson, förrådsman Tage Svensson, tillskärare Inge Andersson, fru Ester Astberg, charkuterist Arnold Olsson och lektor Gösta Johannesson. Under mandatperioden hade två ledamöter avlidit, nämligen lagerarbetare Otto Bergström (1955) och fabrikör Martin Nilsson (1958). På egen begäran hade dessutom direktör Ivar M. G. Sandberg och rektor R. Gustafsson blivit befriade från sina uppdrag som ledamöter av stadsfullmäktige. Nya ledamöter blev montör Malle Widen, fru Ella Tullberg, rörledningsmontör Curt Sjödahl, järnarbetare Harry Hellstrand, lagerbiträde Nils-Eric Bergström, stationskarl Gustav-Adolf Persson, järnarbetare Knut Jönsson, fru Inga Gille, handlande Nils Kristensson, folkskollärare Olle Assarsson, avdelningschef Sture Falk, advokat Bror Jeppsson, bagarmästare Berndt Nilsson, ingenjör K. J. Böiers, möbelhandlare Eric Nilsson, rektor Viktor Rydqvist och kontrollassistent Holger Persson. ' 0 Börje Schlyter. 2 17

19 med vattenfrågor," och även de närmaste åren torde komma att bereda oss bekymmer i detta avseende. Låt oss då mitt i alla besvärligheterna se på problemen med skaldens ögon. "Vattentornets långa vita stjälk pekar stadigt mot zenit. Den stora vattenreservoaren ser ut som en fullmatad vallmokapsel och de svarta rutorna är ett slags fröhål genom vilka fröna skall skakas ut. Vad vårt Krickebyliv ändå är lugnt." Men ibland är det endast ett lugn på ytan. Inom skolans värld exempelvis pågår en väldig omdaning och nyplanering. Här blir kommunerna engagerade i stor utsträckning, och Eslöv utgör inget undantag. Det första steget - jag syftar som alla förstår på beslutet om yrkesskolan - togs med en viss svårighet.'" I princip var vi dock överens. Och det bådar gott för framtiden. I samband med de nyligen förrättade valen har åtskilliga betrodda ledamöter i styrelser och nämnder lämnat sina uppdrag. A v fruktan att glömma någon nämner jag ingen. Jag frambär till dem alla stadens tack. Ett tack riktar jag också till alla andra, som på ett eller annat sätt tjänat vårt samhälle. Jag vänder mig därvid främst till Er, ärade ledamöter i stadens beslutande församling. Mina medhjälpare i presidiet innesluter jag alldeles särskilt i detta tack. 1 " 11 I november 1959 anslogs tre miljoner kronor för Eslövs deltagande i RingsjöanHiggningen. Frågan om ett nytt vattentorn diskuterades likaså utbyggnaden av reningsverket. 1 z Vid stadsfullmäktiges oktobersammaträde 1959 beslöt man att låta uppföra en yrkesskola vid Ringsjövägen och anslog medel till en första utbyggnad. Beslutet föregicks av långvariga diskussioner såväl i stadsfullmäktige som i pressen. Yrkesskolan hnr sedermera samordnats med gymnasieundervisningen, och dess lokaler utgör nu en del av Bergaskolan. 13 Vice ordförande i stadsfullmäktige var advokat With. Penser och sekreterare kommunalborgmästare Stig Ahre. 18

20 ESLöVS ST AD 50 AR TAL I STADSFULLMÄKTIGE 20 DECEMBER 1960 Eslövs köping blev stad den l januari I december 1910 hade val till stadsfullmäktige förrättats. Följande t rcttio blev valda. Kronofogde E. Möller, grosshandlare Gustaf Engström, skoarbetare O. S. Ekdahl, grosshandlare A. Paulsson, med. dr N. Kulneff, stationskarl C. J. Ljungdahl, direktör Yngve Holmström, fil. dr P. Håkansson, snickare August Jönsson, grosshandlare Joh. Johnson, byggmästare J. Troell, apotekare O. Alkman, snickare Carl Nihlen, prosten L. Edelberg och direktör Magnus Andersson, samtliga valda för fyra år samt fabrikör Albert Sahlin, pappershandlare Chr. E. Bolmstedt, skomakare R. Jonasson, kamrer A. Jacobsson, inspektor August Anderzon, stationskarlsförman Nils Holm, veterinär Anders Tullberg, fabrikör A. Körner, murare H. A. Möller, direktör Tom Ström, byggmästare J. K. Nilsson, smidesarbetare A. E. Nilsson, järnhandlare Janne Larsson, ingenjör O. Schmidt och skomakare Johan Killander, valda för två år. Skola blev rådhus När de nya stadsfullmäktigeledamöterna hade sitt första sammanträde, kunde de samtidigt inviga stadens rådhus. Alltsedan 1878 hade stämmor och sammankomster hållits i östra skolan. När så Elementarskolan förvärvats i samband med tillkomsten av en ny läroverksbyggnad, omänd- 19

21 Emanuel M ö!ler rades den för Eslövs elementarskola för gossar och Eslövs högre flickskola år 1892 uppförda fastigheten till kommunal förvaltningsbyggnad. "En mörk fläck i Eslöv.~ historia" Till stadsfullmäktiges ordförande valdes kronofogde E. Möller. Vice ordförande blev fabrikör Alb. Sahlin utsågs Möllcr av länsstyrelsen till ordförande i stadsstyrclsen.14 Vem skulle nu bli stadsfullmäktiges ordförande? Två kandidater ställde upp, prosten L. Edelberg och den förut- " Emanuel M aller föddes 1855 i Malmö, d lir fadern var tunnbindarmästarc. Som en kuriositet kan nämnas, att den nyföddes vagga, tillverkad av fadern, finns att beskåda p?t museet i Medborgarhuset. Han blev student i Lund 1875 och tre ttr senare avlade han hovrättsexamen. Efter tjänstgöring på olika platser knöts han till länsstyrelsen i Malmö utnumndes han till kronofogde 1 Rönnebcrgs, Onsjö och Harjagers fögderi med placering först i Teckomatorp och sedan i Eslöv. 20

22 Lorenrz Edelberg I Eslöv kom Möller att verksamt bidraga till samhällets utveckling. Sålunda blev han ordförande i kommunalstiimman och i kommunalfullmäktige. Han var den divaode kraften niir det 1909 gällde att sammanslå köpingen och Västra Sallerups municipalområde. l detta sammanhang hade han personlig erfarenhet av det olämpli.ga i att det fanns tv;''t sinsemellan konkurrerande samhällsbildningar alldeles inpå varandra. Han köpte nämligen en tomt och byggde en villa. Men tomten Hlg i ''municipalen'', närmare bestämt vid Trollsjögatan och Skolgatan snett emot Skytteskogen. Det betydde att när han blev mantalsskriven i municipalomdidet måste han lämna sina kommunala uppdrag i köpingen. Men han kom tillbaka efter sammanläggningen. Villan döpte han till Ekäs. Men alla andra eslövsbor kallade den Kronofogdevill an. När Eslöv blev stad, utsågs Möller alltså till stadsfullmäktiges förste ordförande. Men efter endast ett år på den posten förordnades han, som redan niimnts, till ordförande i stadsstyrelsen. Denna skulle granska stadsfullmäktiges samt de olika styrelsernas och niimndernas verksamhet. Han liimnade därför stadens beslutande församling. Möller var typen för en korrekt svensk ämbetsman. Han var noga med att de yttre formerna iakttogs, och det hade sin betydelse, 21

23 varande vice ordföranden. g; Sahlin valdes med 15 röster mot 13 för Edelberg, som nu blev vice ordförande och 1914 omvaldes presidiet med acklamation. Men motsättningarna hade skärpts. Helt säkert bidrog härtill tidens allmänna politiska förhållanden. Vid 1915 års ordförandeval fördes Edetberg åter fram som kandidat. Den väljande församlingen bestod av 17 borgerliga (högern), 5 frisinnanär det gällde att bygga upp den kommunala verksamheten. Han dog På museet finns Mällers tjänsteuniform med värja och en säregen hatt. Efter honom är kvarteret framför Medborgarhuset uppkallat. Det heter Kronofogden. A Iber t Sahlin var född i Vollsjö Han kom till Eslöv 1880 i samband med att fadern flyttade sin färgerirörelse och affärsverksamhet hit. Efter studentexamen bedrev han akademiska studier några år men inträdde 1890 i familjeföretaget, som han övertog 1899 och förde fram till en ledande ställning inom konfektionsbranschen. Albert Sahlin var redan frän unga år väl förtrogen med allmänna värv. Han invaldes 1897 i den kommunala representationen, där hans fader var vice ordförande. Så började en samhällelig gärning av vittgående omfattning. Albert Sahlin hyste ett särskilt stort intresse för undervisning och folkbildning. Han hörde till stiftarna av Eslövs folkhögskola, han tog verksam del i tillkomsten av Eslövs naturskyddsområde, Eslövs föreläsningsförening, Eslövs museum och Eslövs l~isestuga för att nämna några exempel på hans insatser. Ett flertal år var han inspektor vid Eslövs högre samskola. Samhällets framtida utformning var i hög grad föremål för hans uppmärksamhet och kom till uttryck vid handläggningen av en rad viktiga stadsplanefrågor. Albert Sahlin dog Om familjen Sahlin erinrar gatunamnet Sahlins väg. Trollsjöområdet heter officiellt Sahlins park. Den personhistoriskt intresserade kan inhämta ytterligare upplysningar om Albert Sahlin och hans verksamhet i "En märkeskvinna i Eslöv" av Ellen Sahlin, Eslövs museums skriftserie l I. '" Lorentz Edetberg var född i önnarp Efter skolåren bedrev han teologiska studier och prästvigdes Omedelbart efter prästvigningen kom han till Västra Sallerup som pastorsadjunkt och 22

24 de och 8 från arbetarepartiet Nu fick Edelberg 15 röster och Sahlin 13. I stadsfullmäktige kommenterade Rudolf Jonasson utgången med följande ord, som togs till protokollet: "Valet står för samtid och eftervärld som en mörk fläck i Eslövs stads historia, vittnande om en maktens, häsynslöshetens och småsinnets seger. mo När man nästa gång skulle förrätta val av ordförande, hade sammansättningen i stadsfullmäktige ändrats års val överklagades nämligen, och en ny sammanräkning blev efter kallelse av kyrkans patronus, greve Carl Fredrik DUcker på Ellinge, kyrkoherde Han utnämndes 191 O till kontraktsprost. Edelberg var en kraftnatur och gick ibland hårt fram i sin iver att styra och ställa. l såväl andliga som världsliga frågor ingrep han med stor beslutsamhet. Vid sidan om hans prästerliga gärning är det framför allt hans outtröttliga verksamhet på undervisningens område, som förtjänar att ihågkommas. Han dog G rönområdet mellan kyrkan och kyrkogården har fått namnet Edelbergsparken. Den sum vill vela mer um Lonmlz. Edelberg och hans insatser i olika sammanhang hänvisas till "Lunds stifts herdaminne", utgivet av Gunnar Carlquist, serie II, del 7 samt "Elementarundervisningen i Eslöv " av Harald Elovson och "Det handlar om gamla Eslöv", Eslövs museums skriftserie 12. Rudolf Jonasson föddes i Kl:'tgerup 1879 och kom tidigt i skomakarlära. Som gesäll vistades han sex år i utlandet, bland annat i Tyskland kom han till Eslöv. Redan från början tog han livlig del i verksamheten inom såväl den fackliga som den politiska arbetarrörelsen. Sålunda var han sekreterare och sedermera ordförande i skoarbetarnas fackförening på platsen. Det var också skoarbetarna som förde fram honom till ledande poster i samhället invaldes han i stadsfullmäktige och 1912 utsågs han till ledamot av landstinget, där han ett tjugotal år senare blev ordförande. Innan han helt ägnade sig åt politiken hade han en skomakeriverkstad i kvarteret Garvaren vid nuvarande Malmgatan och Södergatan. Han blev Eslövs förste kommunalborgmästare 1936 men avled redan tre år senare. På det nya Sallcrupsomd'tdet finns en gata som heter Rudolf Jonassons väg. 23

25 verkställdes. De frisinnade erövrade en plats från de borgerliga. stadsfullmäktige fick härigenom sin första kvinnliga ledamot, föreståndaren för stadens arbetsförmedling, den kända nykterhetstalaren Emilia Lindqvist. Nu fick Edelberg och Sahlin vardera 14 röster. Lotten avgjorde, och den gynnade Sahlin. Denne omvaldes i fortsättningen varje år, till dess han i och med 1928 års utgång lämnade stadsfullmäktige. De första cheferna Från och med 1912 utökades stadens område med Eliinge Sjöhus i Borlunda socken. Denna inkorporering hade varit påtänkt redan 1909, då Västra Sallerups municipalområde sammanslogs med köpingen, men den hade då ej kommit till stånd på grund av formella hinder. De första årens kommunala arbete inom den nya staden präglades framför allt av nödvändigheten att genomföra en rad organisatoriska åtgärder. Sålunda lades grunden till en fast brandkår, belysningsnätet utvidgades och olika stadgor antogs. Av stor betydelse var arbetet med stadsplanen, som emellertid fastställdes f örs t Planer på sjukhus och saluhall diskuterades, men förslagen stannade på papperet. Varmbadhuset och ålderdomshemmet omändrades och utvidgades. Man anställde stadsläkare, stadsfiskal, stadsingenjör och chef för stadens tekniska verk. 11 Maktkamp En besvärlig tvistefråga blev en motion om inrättandet av en tjänst som stadsombudsman, som dessutom skulle vara sekreterare i stadsfullmäktige, drätselkammaren och stadsstyrelsen. Förslagsställare var Sahlin och Edelberg, och en kommitte hade närmare utformat förslaget. Drät- 17 Med. lic. Hugold Bolmstedt blev stadsläkare, kronolänsman Bror Carlsson stadsfiskal, ingenjör Tryggve Schilling stadsingenjör och ingenjör Per Enander chef för stadens tekniska verk. 24

26 selkammaren hade enligt sitt reglemente rätt att själv utse sina tjänstemän. Denna rätt ville majoriteten i kammaren ej avhända sig. Den avstyrkte förslaget och vidtog åtgärder för att utse egen sekreterare och ombudsman. Vid ärendets behandling i stadsfullmäktige i september 1914 försvarades drätselkammarmajoritetens ståndpunkt av Yngve Holmström och O. S. Ekdahl. För sammanslagningen uppträdde förutom motionärerna stadsstyrelsens ordförande Möller och O. A. Alkman. ' 8 Det gick tydligen hett till. En referent '" Yngve Holmström, född 1879 i Hilleshög vid Landskrona, kom till Eslöv i unga år efter handelsutbildning och studieresor. 190 l anställdes han som kontorschef vid samhällets största företag, Eslövs skofabrik, och sex år senare blev han verkställande direktör. Inom kommunalpolitiken kom han att inta en ledande ställning framför allt som drätselkammarens ordförande under nära tjugo år lämnade han på grund av ohälsa de flesta av sina uppdrag. Han dog Olof Svensson Ekdahl var född i Jämshög i Blekinge 1878 och anställdes 1902 vid K. D. Santessons skofabrik. Inom skoarbetarnas fackorganisation uppmärksammade man snart den radikale, talföre medlemmen och hans krafter togs efter hand i anspråk på skilda områden inom de fackliga och politiska organisationerna blev han som den förste arbetaren ledamot av kommunalfullmäktige i Eslövs köping, och i stadsfullmäktige verkade han under åren I många år tillhörde han drätselkammaren. Den som skriver detta minns mycket väl Ekdahl från debatterna i stadsfullmäktige. Han var flitigt i elden. Ibland blev han kanske lite mångordig men han höll sig alltid på jorden. Han hade som en del andra talare ett älsklingsuttryck. Av någon anledning hade han fastnat för den franska frasen A la bonne heure (= a la honnör, egentligen i en lycklig stund, "gärna för mig"), som han använde i tid och otid var Ekdahl ordföra de i Eslövs arbetarekommun. På äldre dar förlorade han kontakten med sina uppdragsgivare. Han kunde inte dela den socialdemokratiska stadsfullmäktigegruppens uppfattningar i den kommunala arbetslöshetspolitiken och lämnade partiet kandiderade han på en opolitisk lista, som hade honom som första namn. Fria gruppen kallade man sig. Den nya partibildningen fick två platser lämnade Ekdahl på egen begäran stadsfullmäktige. Han dog

27 26

28 ger i en lokaltidning följande livliga skildring av debatten. "Det sparades ej på orden. Hr Möller föreläste ur lagboken och hr Ekdahl förklarade, att han också kunde läsa lagen. Hr Alkman tog även till orda för sammanslagningsprojektet och gick illa åt hr Rudebergs i kommitten avgivna reservation.'" Hr Möller menade med anledning av ett yttrande från Ekdahls och Holmströms sida, att av dessa herrar gjorda yrkanden om bordläggning endast hade till syfte att förhala frågan för att drätselkammaren skulle föregripa stadsfullmäktiges åtgärder. Hr Sahlin kompletterade hr Möllers yttrande med att i indignerad ton definiera drätselkammarens manöver som en kupp. Den ena omilda repliken avslöste den andra. Då slutligen hr Möller i en kanske mindre välbetänkt replik uttryckte sin uppfattning om en av motståndarnas fattningsförmåga, äskades ordet av hr Edelberg, som manade till frid och, till förhindrande av att det ena ordet ytterligare skulle draga det andra efter sig, föreslog att man skulle skrida till omröstning." Denna gav till resultat, att förslaget om befattningarnas sammanslagning bifölls med 22 röster mot 6. Beslutet överklagades, men besvären lämna- v Apotekare O. E. A lknum var anställd vid härvarande apotek från 1907 till 1920, då han flyttade från Eslöv. Han var en av de frisinnades mest framstriidande representanter och tillhörde stadsfullmäktige från 19 I I till avflyttningen. Kommitten var sammansatt av två ledamöter från vardera stadsstyrelsen, stadsfullmäktige och drätselkammaren. Kommittemajoriteten kom till d!et resultatet, att befattningarna i enlighet med motionärernas förslag borde sammanslås, mot vilket utlåtande drlitselkammarledamoten A. Rudeberg reserverade sig. Axel Rudeberg var kamrer vid sockerbolagets saftstationskontor härstädes och en mångbetrodd kommunalman. Några år var han samhällets brandchef. Om honom kan läsas i "Det handlar om gamla Eslöv", Eslövs museums skriftserie

29 stadsombudsmannen i Eslöv Ovanstående teckning är utförd av konstnären Carl Gyldorff och vill framställa de spänstiga dragen av stadsombudsmannen i Eslöv, Herman A. Jönsson, vilken i morgon lördag fyller 40 år. Hans vistelseort f.n. är okänd; han ligger troligen vid något hav eller vid någon sjö just nu och vilar ut en månad, fri från allt kommunalt jäkt och slit. Emellertid vilja vi och många med oss hylla den populäre ombudsmannen på hans bemärkelsedag och en tillfällig skald vill ävenledes i nedanstående ode göra sig påmind: Tecknaren Carl Gylclorff, iil'<!ll känd som idrott.wtii1 an' och ledare, var ansiiilid pli A k e r mans rirkontor. EAI:s klubbmärke ilar utformats av honom. 28

30 Till Herman Jönsson På 40-årsdagen Flygande fanor och klingande spel. Var ha vi Malla, och var är Adele? Start från hotellet. Den vanliga takten. Där kommer Möller, och där går Sahlin. Eslöv på fötter. Rosor. Jasmin. Eggande liksom ett starkt salubrin är doften av blomsterprakten. Herman! I dag skall det fjunlätta dun virvla omkring i din ungkarlspaulun, då tusenden ropa och skrika ditt leve. Viveas, Herman Alexius! Floreas, Herman Alexius! Inkarnationen av summum jus för evigt i Eslöv du bleve. Herman! De svarta sorgernas korp hade ej hemvist i Gammalstorp, och sällan i Eslöv det hörs om den kraxar. Stolt som du nu genom gatorna går, så må du vandra i hundrade år, medan ditt rykte på middagshöjd står i staden, d ä r vi nghju le t flaxar. Herman! Du seklets stadsombudsman! Vad du är fin, och ack vad du kan: ofta du fingrar försiktigt på lyran. Tillgiv nu därför en stackars en, vars strängaspels ton icke just är så ren, en släkting till Sten Stensson Sten, som i dag blivit gripen av yran. Viveas, floreas (lat.)=mi't du leva och blomstra. Summum jus=största rätt. P. Hermall Jönsso/l bfel' med tide11 e11 kändis i Eslöv. Det framgc'lr av hyllningen på 40-c1rsdagen i en lokaltidning. 29

31 des utan avseende. Till stadsombudsman antogs jur. kan(l. Herman Jönsson. 2 " Uppslaget till omorganisationen var helt säkert Sahlins. Sahlin var även en av de ivrigaste förespråkarna för stadens övertagande av Högre samskolan, vilket skedde år Tillsammans med Edelberg väckte han förslaget om att Eslöv i judiciellt hänseende borde skiljas från Rönnebergs, Onsjö och Harjagers häraders domsaga och bilda eget tingslag med tingsställe i Eslöv samt förenas med Frosta härads domsaga. Denna ordning genomfördes från och med år Hungerdemonstration De bekymmersamma åren under och närmast efter det första världskriget medförde en viss avspänning i de tidigare meningsmotsättningarna. Trots lokala åtgärder av olika slag blev det rådande nödläget med arbetslöshet och livsmedelsbrist alltmer påfrestande. Under stadsfullmäktiges aprilsammanträde 1917 anlände ett stort demonstrationståg till rådhuset. En deputation fick företräde. Den framförde önskemål i olika avseenden till förbättrande av de kroppsarbetande klassernas levnadsvillkor. stämningen i stadsfullmäktige var allvarsmättad. Jag var då en 16-års yngling, och i folkmassan framför rådhuset följde jag med intresse händelseutvecklingen. Deputationens talesman - hans son tillhör förresten sedan många år stadsfullmäktige - trädde ut på balkongen och gav en kort redogörelse för "" H er man Jönsson kom till Eslöv J 911 som juridiskt biträde på Ivar Sandbergs advokatbyrå. Han var född i Gammalstorp i Blekinge J 940 blev han kommunalborgmästare. I sin egenskap av chefstjänsteman och sekreterare inom olika förvaltningsgrenar, däribland stadsfullmäktige och drätselkammaren, hade han ett ej ringa inflytande på samhällets utveckling under de närmaste årtiondena efter stadsbildningen. Han dog

32 vad som förekommit."' Nästa dag lämnades skriftligt svar. Det innehöll en redovisning över de hjälpformer, som kunde ifrågakomma och en försäkran om ett helhjärtat stöd åt stadens arbetarbefolkning i dess bekymmersamma belägenhet. Svårigheterna växer Dagens problem fick emellertid inte skymma sikten mot framtiden. Det skulle väl komma bättre tider, och därför måste man se om sitt hus. l9is iordningställdes första etappen av industriområdet i östra delen av staden vid nuvarande Åkermans och försågs med spårförbindelse. Med tanke på kommande utvidgning inköptes samma år kronoegendomen östra bostället för kronor. Utvecklingen gick som alla vet inte i den riktning man väntat. Den ekonomiska kris som följde efter fredsslutet, förde med sig arbetslöshetsproblem i en omfattning, som ingav de allra största bekymmer, och under 1920-talets första år sysslade stadsfullmäktige i stor utsträckning med frågor rörande nödhjälpsarbeten, som termen då lydde, och andra åtgärder till lindrande av arbetslöshetens svåra verkningar, En annan krisföreteelse som livligt debatterades var bostadsbristen. Förslag framfördes om kommunal byggnadsverksamhet, men härav blev intet. Vänstervridning På våren 1919 hade stadsfullmäktigeval förrättats enligt de nya rösträttsbestämmelserna. Från arbetarepartiet valdes 14 ledamöter, från de borgerliga 12 och från de frisinnade 4. Till ordförande omvaldes som förut nämnts Sahlin. Vice ordförande blev Jonasson med 18 röster Här åsyftas skoarbetare A. O. Ekelund och möbelsnickare Gunnar Ekelund, far och son. 31

33 Postmästarens hus. l postmästare Carl Håkanssons jastighet vid Storgatan fanns Eslövs första postkontor, som även disponerades av Eslövs sparbank. En rakstuga var också inrymd i den med en hög utomhustrappa försedda byggnaden, som låg ett gott stycke från gatan. w N '

34 w (,;.) (,;.) Doktorns hus förvärvade doktor Nils Kulneff postmästargården och byggde om den, så att den fick sitt nuvarande utseende som ju avviker en smula från omgivnillgen. Hyresgästerna har växlat. När bilden togs någon gång på 1910-talet, hade Aug. von Ekensteen pappers- och tobaksaffär i södra bottenvåningen och L. F. Skogh konditori med herr- och damkale på andra sidan entren.

35 röster tillföll med. dr Nils Kulneff, som varit vice ordförande sedan De borgerligas gruppledare, f. inspektoren August Anderzon, 22 protesterade mot vänstermajoritetens tillvägagångssätt, vilket Ekdahl och hans meningsfränder fann oförsynt med tanke på tidigare händelser. När Sahlin 1928 drog sig tillbaka, blev Jonasson hans efterträdare utan medtävlare. Holmström utsågs till vice ordförande beslöt man centralisera stadens medelsförvaltning och ett drätselkontor inrättades. Skytteskogen och Trehäradsvägen Under 1920-talet gick det kommunala arbetet m 1 en lugnare rytm, även om olika meningar ofta framfördes 22 Nils Kulne/f var född i Hesslunda Efter avslutade studier kom han 1886 till Eslöv som extra provinsialläkare. Under många år var han järnvägsläkare. Olycksfall var inte ovanliga på den tiden i samband med tågtrafiken. Redan från början tog Kulneff livlig del i samhällsarbetet Han tillhörde kommunalfullmäktige och stadsfullmäktige , då han avled. Han var hälsovårdsn~mndens ordförande ett kvarts sekel fram till För den högre undervisningen gjorde han betydande insatser. Han var ordförande i styrelsen för Eslövs enskilda elementarskola för gossar O och i styrelsen för Eslövs högre samskola samt dä refte r inspektor till Som läkare var Kulneff uppskattad och omtyckt. Han hade sin praktik de sista tjugo åren i fastigheten nummer 22 vid Storgatan förvärvade han ett litet envåningshus, som en gång tillhört Eslövs förste postmästare Carl Hf1kansson och förändrade helt byggnadens utseende, som avsevärt skiljer sig från den omgivande bebyggelsen. August Anderzon, född 1862, död 1922, var ursprungligen lantbruksinspektor, blev så sin egen men lämnade jordbruket och slog sig 1908 ner i Eslöv, där han huvudsakligen ägnade sig åt kommunal politiken. Han blev ledarnot av stadsfullmäktige och valdes till landstingsman. Särskilt intresse ägnade han åt förvaltningen av stadens ålderdomshem, som då drevs som jordbruksegendom. Han var en dominerande natur och blev snart högerns starke man. 34

36 vid stadsfullmäktiges sammanträden. En fråga som livligt debatterades även utanför de kommunala instanserna var förslaget om förvärv av Skytteskogen, som 1925 inköptes för kronor. Ett ständigt återkommande bekymmer var stadens alltmer stegrade utgifter för Högre samskolan. stadsfullmäktige gjorde vid olika tillfällen framställningar om att staten måtte överta läroanstalten. Ger10n1 riksdagsbeslut 1927 förstatligades realskolan och tio år senare övertog staten även det kommunala gymnasiet. Ett annat svårlöst ärende, som dryftades under många år, var den södra förbindelseleden mellan östra och västra stadsdelarna. Den gamla övergången i Kyrkogatan slopades omsider, och 1927 kunde Trehäradsvägen med sina två vägportar tagas i bruk. Samtidigt med att den nya trafikleden öppnades återinvigde man stadens rådhus som genomgått en omfattande restaurering. Det allt överskuggande problemet under 1930-talets första år var arbetslöshetsfrågan. Under den kris som började i slutet av tjugotalet tog arbetslösheten en omfattning som aldrig förr. Februari 1934 uppvisade det största antalet arbetslösa för Eslövs del, ej mindre än 234 personer. Omfattande hjälpåtgärder var nödvändiga. 23 Iordningställandet av ett hjälplandningsflygfält som genom ingripande av stadens myndigheter förlagts i omedeln Eslöv hade då invänare. Som jämförelse kan nämnas, att i slutet på 70-talet, dft surskilt arbetslösheten bland ungdomen var stor, redovisades vid ell tillfälle, mftnadsskiftet septemberoktober 1978, att 349 personer var arbetslösa i Eslövs storkommun med sina omkring invånare. I procent av befolkningen får man siffrorna 4 och 1,3, som tydligt visar det besvärliga läget på 193o-talet. 35

37 bar närhet av Eslöv, bedrevs som statligt reservarbete. Ett kommunalt reservarbete av stora mått var tillbyggnaden av läroverket, vilken invigdes i slutet av år Sedan beslut 1935 fattats om ett nytt reningsverk i Ellinge, utfördes den stora kulvertledningen från staden till detta som statskommunalt reservarbete. En mängd gatuoch ledningsarbeten igångsattes, och stenbrytning på fäladsmarkerna i stadens utkanter var en ofta återkommande arbetsform. Svikna förhoppningar Vid årsskiftet firades stadens 25-årsjubileum med stora festligheter. Invånarantalet uppgick då till personer, en ökning med endast ett halvt tusental under de tjugofem åren. De stora förhoppningarna vid stadsbildningen hade inte infriats. Orsakerna härtill var det inte svårt att komma underfund med. I och med att det skånska järnvägsnätet byggdes u t hade stadens handelsområde minskats. Bilismens utveckling gynnade de gamla landsvägsknutpunkterna. Eslöv låg i det avseendet illa till. Det blev därför en viktig uppgift att sörja för bättre vägförbindelser åt olika håll. Efter långvarigt förarbete kunde 1936 huvudvägen söderut påbörjas. I fortsättningen har stor uppmärksamhet ägnats stadens olika trafikproblem. Personförändringar En betydelsefull omorganisation av förvaltningen genomfördes 1936 i och med att man inrättade en tjänst som kommunalborgmästare. stadsstyrelsen avvecklades. Till innehavare av den nya befattningen utsågs stadsfullmäktiges ordförande, Jonasson. Hans plats i presidiet övertogs av järnvägskontorist Karl O lin. 2 ' Som stadsombudsman kvarstod Herman Jönsson avled Jonasson. De båda befattningarna förenades och Jönsson valdes till kommu- 36

38 nalborgmästare hade Holmström avgått som stadsfullmäktiges vice ordförande och efterträtts av hovrättsrådet Gustaf Lindstedt, som 1935 blev drätselkammarens ordförande. 2 s Denna post hade tidigare innehafts av Holmström åren och därefter av grosshandlare Joh. Johnson. 2 " Kategorihus I början på 1930-talet hade den under första världskriget uppkomna bostadsbristen i tätorterna praktiskt taget helt 2 Karl Olin växte upp i Lomma, där han föddes Han kom tidigt ut i förvärvsarbete, först inom jordbruket och sedan vid cementindustrin. Så tog han värvning vid Smålands artilleriregemente och avlade underofficersexame.n anställdes han vid SJ och kom 1914 till Eslöv. J 941 blev han förste järnvägskontorist. Inom arbetarrörelsen i Eslöv kom Olin att spela en framträdande roll. Sålunda var han under flera år arbetarekommunens ordförande invaldes han i stadsfullmäktige och fick efter hand en lång rad kommunala uppdrag. Aven inom nykterhetsrörelsen togs hans krafter i anspråk. Han dog "' Gustaf Lindstedt föddes i Dorpat i Estland, där fadern under några år var universitetslärare. Efter avslutade studier i hemlandet, dit familjen återvänt, blev han fiskal och sedermera hovrättsråd vid Svea hovrätt var han militieombudsman. Sistnämnda år utsågs han till häradshövring i Frosta och Eslövs domsaga, vilken tjänst han innehade till l 947, då han återvände till Stockholm och Svea hovrätt som lagman. I Eslöv var han livligt verksam inom stadens förvaltning och blev det lokala högerpartiets främste representant efter Yngve Holmströms tillbakaträdande. Han dog "" Johannes Jolmso11 var född i Eslöv Han övertog den av fadern grundade trävaru- och spannmålsfirman N. Johnson & Co, som under hans ledning blev ett av stadens och provinsens största handelsföretag invaldes han i dåvarande kommunalfullmäktige och ingick i den första uppsättningen ledamöter i stadsfullmäktige, som han tillhörde fram till 1935 med några års avbrott. I drätselkammaren var han under många år vice ordförande. Johnson var åren ordförande i styrelsen för missionsföreningen Betel. Han dog

39 Gustaf Lindstedt avvecklats. Men.det fanns en dold brist, betingad av att många familjer inte hade råd att skaffa sig en tillfredsställande bostad. Från statsmakternas sida vidtogs en rad åtgärder, som avsåg att bereda billiga bostäder åt mindre bemedlade barnrika familjer. Härvid förutsattes viss medverkan från kommunernas sida exempelvis i form av fri tomtmark beslöt stadsfullmäktige att ikläda sig de skyldigheter som ifrågasattes, och sex enfamiljshus uppfördes vid nuvarande Rårödsvägen. Det var inledningen till den långa rad av bostadssociala åtgärder, som under årens lopp blivit föremål för stadsfullmäktiges prövning. Akermans- Abullahagen - Sjöholmen I närheten av det nya bostadsområdet byggde Åkermans en modern fabriksanläggning, sedan staden för kronor inköpt bolagets fastigheter i samhällets centrum 38

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg

Maka, mor. 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 001 Ett stycke vardag gjorde hon till fest. Hjalmar Gullberg 002 Din levnadsdag är slut, Din jordevandring ändad Du här har kämpat ut Och dina kära lämnat Nu vilar Du i ro och frid Hos Jesu Krist till

Läs mer

STADGAR, föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehem, SSSH

STADGAR, föreningen Södra Sveriges Sjuksköterskehem, SSSH Föreningen bildades den 18 maj 1901 och dess första stadgar antogs. En interimsstyrelse tillsattes och utförde sitt förberedelsearbete till den 13 juni 1903, då föreningens första styrelse valdes. Den

Läs mer

FIDEIKOMMISS I SKÄRVET. Fyrarumsbyggnad i Oskars s:n Sveriges minsta fideikommiss

FIDEIKOMMISS I SKÄRVET. Fyrarumsbyggnad i Oskars s:n Sveriges minsta fideikommiss Följande artikel är en direkt avskrift från Kalmar Läns Tidning lördagen den 28 april 1951 Artikeln kommer från Lars Lennartsson, sonson till Ingeborg Petersson. Fyrarumsbyggnad i Oskars s:n Sveriges minsta

Läs mer

Ny organisation för Stockholms konstråd Hemställan från kulturnämnden

Ny organisation för Stockholms konstråd Hemställan från kulturnämnden Utlåtande 2008:136 RI (Dnr 021-1155/2008) Ny organisation för Stockholms konstråd Hemställan från kulturnämnden Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Det nuvarande konstrådet upphör

Läs mer

Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen

Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen Stadgar för Helsingborgsavdelningen av TULL-KUST, förbundet för anställda i Tullverket och Kustbevakningen AVDELNINGEN 1 Avdelningen är ansluten till fackförbundet TULL-KUST Avdelningen skall i enlighet

Läs mer

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR?

VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Karl-Magnus Spiik Ky Självtroendet / sidan 1 VARFÖR ÄR DU SOM DU ÄR? Självförtroendet är människans inre bild av sig själv. Man är sådan som man tror sig vara. Självförtroendet är alltså ingen fysisk storhet

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Kapitel 4. Från Damsängen till Stadshusbron

Kapitel 4. Från Damsängen till Stadshusbron Kapitel 4 Från Damsängen till Stadshusbron Damsängen. Här promenerade man förbi torpet Dämsängen när man gick stora eller lilla jorden runt. Östanåbron, Så här såg den gamla bron ut som gick över till

Läs mer

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223

Gården nr Källa AI:24a Sid 223 Fortsätter Sid 250 Gården nr Källa AI:24a Sid 250 Fortsättning fr Sid 223 Gården nr 117 1886-1890 Källa AI:24a Sid 223 Eger J. E. Eriksson fr Eskilstuna Eriksson, Johan Erik, Eg. f 1841 8/1 Carlsdtr, Kristina, Hustru f 1841 14/4 Ericsson, Anna Sofia Dotter f 1865 24/2 * Ericsson,

Läs mer

Kulturslinga i Vimmerby stad

Kulturslinga i Vimmerby stad Kulturslinga i Vimmerby stad 19 18 17 16 14 15 15 15 20 21 22 23 24 25 26 27 1 13 2 3 10 12 11 1. Stadshuset Invigt 1976 Lyftet, skulptur av Henry Gustafsson 1984 2. Båtsmansbacken Äldre bebyggelse med

Läs mer

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista

TÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning. Ordlista ÖI ROLLSPEL F 001 1 (6) Försäkringstolkning Ordlista arbetsskada operationsbord såg (subst.) ta sig samman arbetsledning anmäla skadan överhängande nerv sena sönderskuren samordningstiden olyckshändelse

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18

Inspirationsartikel 1 (5) 2014-02-18 2014-02-18 1 (5) Inspirationsartikel Barn- och utbildningsförvaltningen har fått i uppdrag att ta fram ett inspirationsdokument för skolor och ungdomar att arbeta vidare med. Inspirationsdokumentet ska

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Stadgar för Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbund (SMHF)

Stadgar för Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbund (SMHF) Stadgar för Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbund (SMHF) Förslag till stadgar beslutade en första gång vid extra föreningsmöte med Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbund (SMHF) den 8 november 2012 i Hässleholm.

Läs mer

UaFS Blad 1 ARBETSORDNING FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE

UaFS Blad 1 ARBETSORDNING FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE Blad 1 ARBETSORDNING FÖR UNGDOMSFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige den 12 november 2003, 137 med ändring den 9 mars 2005, 48, med ändring den 13 februari 2008, 36 och med ändring 14 april 2010, 70 Uddevalla

Läs mer

Stadgar för GRIPEN PK

Stadgar för GRIPEN PK Stadgar för GRIPEN PK 1 - Uppgift GRIPEN PK (pistolklubb), nedan kallad föreningen, som är opolitisk, har till uppgift att till gagn för landets försvar verka för höjande av skjutskickligheten med pistol,

Läs mer

Strädelängan. 1700-talet

Strädelängan. 1700-talet Strädelängan. 1700-talet 1700-talet. Ur scouternas redogörelse till Scoutförbundet 1952: Kommunen har ställt en gammal 1700-talsstuga till disposition som scoutlokal och detta hus har både praktiskt och

Läs mer

Domsagohistorik Skellefteå tingsrätt

Domsagohistorik Skellefteå tingsrätt Domsagohistorik Skellefteå tingsrätt Text: Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos Skellefteå tingsrätt Tings-

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Eders Majestäter l. Ärade församling l. Vi högtidlighåller i dag Svenska Teknologföreningons

Eders Majestäter l. Ärade församling l. Vi högtidlighåller i dag Svenska Teknologföreningons Eders Majestäter l Ärade församling l Vi högtidlighåller i dag Svenska Teknologföreningons 100-årsjubileum. För oss alla är det en betydelsefull uppmuntran i vårt arbete, att Svenska Teknologföreningens

Läs mer

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse.

Styrelse och stadgar ska ett årsmöte ta beslut om. Fram till första årsmötet som föreningen har bildas en tillfällig styrelse. Bilda förening Barn, ungdom eller vuxen, det finns föreningar för alla grupper. Kanske tillhör du en grupp som skulle vinna på att bilda en förening kring ert intresse. Som en ideell förening finns det

Läs mer

Skvalbäcken. Träskomakare Jonas Gustav Svensson

Skvalbäcken. Träskomakare Jonas Gustav Svensson Skvalbäcken Från början hette stället Sven Håkanstorpet, men genom först delning och sedan sammanslagning blev det Skvalbäcken 1:28. Skvalbäcken ligger inom södra Slätaflys marker. Vägen mellan Skärgöl

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2014-10-03 781 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Sällma AB (org.nr 556828-4722) Johannesgränd 1 111 30 Stockholm INNEHAVARE Affärsdoktorn AB (org.nr 556827-2008) Saltsjövägen

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Stockholms Spiritualistiska Förening

Stockholms Spiritualistiska Förening 1 Stockholms Spiritualistiska Förening STADGAR Slutligen fastställda på årsmötet den 28 april 1998. (Justerade enligt beslut på årsmötet den 20 april 2009.) (Justerade enligt beslut på årsmötet den 22

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I ESKILSTUNA KOMMUN

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I ESKILSTUNA KOMMUN ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I ESKILSTUNA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 1991, att gälla fr o m den 1 januari 1992. Ändring antagen av kommunfullmäktige den 26 augusti 1993,

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I ORSA KOMMUN

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I ORSA KOMMUN ORSA KOMMUN Sidan 1 (11) ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I ORSA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-26, 21, att gälla från och med 2012-05-01. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige

Läs mer

SVERIGES UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLEFÖRBUND STADGAR MEDLEMSFÖRTECKNING

SVERIGES UNIVERSITETS- OCH HÖGSKOLEFÖRBUND STADGAR MEDLEMSFÖRTECKNING OCH HÖGSKOLEFÖRBUND MEDLEMSFÖRTECKNING Kompletterad 1995-08 Reviderad 5 Förbundsförsamlingen 1996-12-11 Reviderad 8 Förbundsförsamlingen 1998-10-28 Omarbetad Förbundsförsamlingen 2002-03-20 Ny medlem 2004-01-01

Läs mer

STADGAR antagna 1962

STADGAR antagna 1962 STADGAR antagna 1962 med ändringar 1982, 1986, 1988, 1994, 1999, 2000, 2007, 2009, 2011 och 2012 1 Namn Föreningens namn är Föreningen för Svenskar i Världen. 2 Ändamål Föreningens ändamål är att företräda,

Läs mer

LIDAHULT Klass 3. Kulturmiljöprogram Emmaboda kommun, Algutsboda socken 2013-10-30 1

LIDAHULT Klass 3. Kulturmiljöprogram Emmaboda kommun, Algutsboda socken 2013-10-30 1 LIDAHULT Klass 3 Berättelserna: Vilhelm Moberg tog intryck av människoöden i Lidahult, och skrev om det i sina verk. Hans gudföräldrar förestod fattiggården. En pusselbit i fattigvårdens historia. Carl

Läs mer

Arbetsordning för Region Blekinges styrelse

Arbetsordning för Region Blekinges styrelse Arbetsordning för Region Blekinges styrelse Allmänna bestämmelser Regionstyrelsen är Region Blekinges beslutande församling och verkställande organ. Styrelsen är i kommunallagens mening en direktion. Den

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET MEDLEMSKAP

STADGAR ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHET MEDLEMSKAP STADGAR Svenska byggnadsvårdsföreningen bildades, under namnet Svenska föreningen för byggnadsvård, för att fortsätta det arbete som påbörjades under Europeiska byggnadsvårdsåret 1975. De ursprungliga

Läs mer

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud.

VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv! Innehåll. Dina första steg på vägen till ett liv tillsammans med Gud. Gud i din stad! Innehåll VÄLKOMMEN till ett helt nytt liv!... 3 Dina första steg på vägen till ett liv... tillsammans med Gud... 3 Lösningen är Jesus, Guds Son... 4 Frälst?... 5 Du kan bli född på nytt:...

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

regel modell plan policy program riktlinje rutin strategi taxa reglemente för interna myndighetsnämnden ... Beslutat av: Kommunfullmäktige

regel modell plan policy program riktlinje rutin strategi taxa reglemente för interna myndighetsnämnden ... Beslutat av: Kommunfullmäktige modell plan policy regel reglemente för interna myndighetsnämnden program riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2018-12-17 216 Ansvarig:

Läs mer

PRO Eslöv 70 år 1943 2013.

PRO Eslöv 70 år 1943 2013. PRO Eslöv 70 år 1943 2013. Inledning 1942 mitt under brinnande krig bildades Sveriges pensionärers riksorganisation. Anledningen till detta var pensionärernas svåra situation i samhället. Få pensionärer

Läs mer

Stadgar för Lund Citysamverkan, ideell förening.

Stadgar för Lund Citysamverkan, ideell förening. Stadgar för Lund Citysamverkan, ideell förening. Antagna av föreningsstämman den 26 april 2017. 1 Firma och säte Föreningen driver sin verksamhet under firma Lund Citysamverkan, ideell förening, och har

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland

Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland HÄRNÖSANDS KOMMUN 1 (5) Stadgar för Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland Antagen av kommunfullmäktige 1994-05-09. 1 Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland. 2 Stiftelsens styrelse skall ha sitt säte i Härnösand.

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE Februari 1996

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE Februari 1996 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE Februari 1996 Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Antalet ledamöter 1 Fullmäktige

Läs mer

Reglemente för fastighetsnämnden

Reglemente för fastighetsnämnden Utgiven av kommunledningskontoret Antagen av kommunfullmäktige 2018-06-11, 67 Reglemente för fastighetsnämnden Ansvarsområde och uppgifter 1 Fastighetsnämnden förvaltar kommunens bebyggda fastigheter och

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Åsa Nordström Regionjurist 044-3093061 Asa.K.Nordstrom@skane.se YTTRANDE Datum 2015-08-25 Dnr 1501744 1 (5) Förvaltningsrätten i Malmö Domare 104 Box 4522 203 20 Malmö Laglighetsprövning

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Gullspångs kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Gullspångs kommun Arbetsordning för kommunfullmäktige i Gullspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 255 Dnr: KS 2014/740 Första gången antagen av kf 1992-01-01 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordning för kommunfullmäktige Arbetsordning för kommunfullmäktige Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. (Kapitel och paragrafhänvisningar under rubrikerna

Läs mer

4 MEDLEM Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet

4 MEDLEM Medlem i föreningen är ägare till fastighet eller därmed jämställd egendom, som har del i samfällighet Tegefjälls Samfällighetsförening Åre Org nr STADGAR Sammanträdesdatum 716414-9507 1986-03-04 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 1 / 2018 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 1 / 2018 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 1 / 2018 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE antagen av kommunfullmäktige den 18 december 2017 och gällande från den 1 januari 2018 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

Läs mer

Stadgar för Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb. Reviderad vid årsmötet den 25 mars 2012

Stadgar för Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb. Reviderad vid årsmötet den 25 mars 2012 Stadgar för Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb Reviderad vid årsmötet den 25 mars 2012 1. KLUBBENS NAMN Ungdomsklubbens namn är Göteborgs Teckenspråkiga Ungdomsklubb 2. MÅLGRUPP Ungdomsklubben är en

Läs mer

Motion av Björn Tidland (SD) om uppförande av småhus på obebyggda tomter i Utby

Motion av Björn Tidland (SD) om uppförande av småhus på obebyggda tomter i Utby Tjänsteutlåtande Utfärdat 2016-09-26 Diarienummer 0760/16 Stadsutveckling Hedwig Andrén Telefon 031-368 02 33 E-post: hedwig.andren@stadshuset.goteborg.se Motion av Björn Tidland (SD) om uppförande av

Läs mer

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag,

1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 3 Revisorsnämnden skall 1. pröva frågor om godkännande, auktorisation och registrering enligt denna lag, 2. utöva tillsyn över revisionsverksamhet samt över revisorer

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 007 1 (7) Arbetsmarknadsutbildning

TÖI ROLLSPEL E 007 1 (7) Arbetsmarknadsutbildning TÖI OLLSPEL E 007 1 (7) Arbetsmarknadsutbildning Ordlista redogörare arbetssökande överklaga högre instans inskriven på arbetsförmedlingen värnpliktstjänstgöring styrkta uppgifter arbetsgivarintyg kassakort

Läs mer

Domsagohistorik Gävle tingsrätt

Domsagohistorik Gävle tingsrätt Domsagohistorik Gävle tingsrätt Text: Elsa Trolle Önnerfors Tings- och rådhusinventeringen 1996-2007 Eva Löfgren Ylva Blank Henrik Borg Elsa Trolle-Önnerfors Johanna Roos Gävle tingsrätt Mellan 1671 och

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Söndagen efter nyår årg

Söndagen efter nyår årg Söndagen efter nyår 2014-01-05 3 årg Och Herren lät sitt ord gå i fullbordan: jag efterträdde min far David på Israels tron, så som Herren hade lovat, och jag byggde huset åt Herrens, Israels Guds, namn.

Läs mer

Skriv för din släkt! Eva Johansson 2013, www.skrivfordinslakt.se

Skriv för din släkt! Eva Johansson 2013, www.skrivfordinslakt.se Skriv för din släkt! Eva Johansson 2013, www.skrivfordinslakt.se Detta är ett utdrag ur handboken Skriv för din släkt! Innehållsförteckning, två sidor plus ett exempel. Innehållsförteckning OM ATT SKRIVA.

Läs mer

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning. Antalet ledamöter (5 kap 1-3 ) 1 Fullmäktige

Läs mer

Förslag till ändring av stadgarna!

Förslag till ändring av stadgarna! Förslag till ändring av stadgarna 2014-02-18 Styrelsen har tagit fram förslag till ändring av stadgarna enligt följande sidor. Styrelsen har gått igenom stadgarna och sett behov av att modernisera språket

Läs mer

ARBETSORDNING för Kommunfullmäktige Knivsta kommun

ARBETSORDNING för Kommunfullmäktige Knivsta kommun ARBETSORDNING för Kommunfullmäktige Knivsta kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2012-10-25 167 Utöver det som föreskrivs om fullmäktige i lag eller annan författning gäller bestämmelserna i denna arbetsordning.

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I GRÄSTORPS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige , 3 att gälla från och med

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I GRÄSTORPS KOMMUN. Fastställd av kommunfullmäktige , 3 att gälla från och med Dnr 48/2013 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I GRÄSTORPS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige, 3 att gälla från och med 2014-10-15. Utöver det som föreskrivs om kommunfullmäktige i lag eller annan

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE 2018-02-12 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE Arbetsordning för kommunfullmäktige Dnr: KS 2018-67 Typ av dokument: Arbetsordning Handläggare: Linda Ökvist, kommunsekreterare Antagen av: Kommunfullmäktige

Läs mer

REGLEMENTE FÖR GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARUFÖRSÖRJNINGEN I LANDSTINGEN I DALARNA, VÄSTMANLAND, SÖRMLAND, UPPSALA OCH ÖREBRO LÄN

REGLEMENTE FÖR GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARUFÖRSÖRJNINGEN I LANDSTINGEN I DALARNA, VÄSTMANLAND, SÖRMLAND, UPPSALA OCH ÖREBRO LÄN 1 (6) REGLEMENTE FÖR GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARUFÖRSÖRJNINGEN I LANDSTINGEN I DALARNA, VÄSTMANLAND, SÖRMLAND, UPPSALA OCH ÖREBRO LÄN 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för den gemensamma nämnden,

Läs mer

Utredning Högskoleverket har anmodat Högskolan i Borås att yttra med anledning av anmälan.

Utredning Högskoleverket har anmodat Högskolan i Borås att yttra med anledning av anmälan. Högskolan i Borås Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Förhindrande av studentinflytande vid Högskolan i Borås Anmälan Studentkåren i Borås har anmält Högskolan i Borås för förhindrande av studentinflytande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 maj 2003 T 1480-00 KLAGANDE Timmia Aktiebolags konkursbo, 556083-6180, c/o konkursförvaltaren, advokaten L.L. Ställföreträdare: L.L.

Läs mer

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02

STADGAR. Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne. för. den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 STADGAR för Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne den 24 mars 1927 med däri gjorda ändringar t.o.m. 2009-10-02 3 l Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne grundar sig på den gåva, som i enlighet

Läs mer

Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 16 724 600.

Antalet aktier och röster Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till 16 724 600. Aktieägarna i ework Scandinavia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 26 april 2010 klockan 14.00 på Rica Hotel Stockholm, Slöjdgatan 7 i Stockholm. Rätt att delta i stämman och instruktioner

Läs mer

Protokoll samföllighetsföreni ng

Protokoll samföllighetsföreni ng ~ LANTMÄTERIMYNDIGHETEN STOCKHOLMS LÄN Sida 1 (2) Protokoll samföllighetsföreni ng 2010-05-19 Ärendenummer AB062970 Sammanträdesledare KickiMan Ärende Sammanträde för att bilda RÄTTARBODA samfällighetsförening

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling för Falköpings kommun KS 2016/36 003 KFS 2016:10 Reglemente för valnämnden Antagen av kommunfullmäktige den 21 mars 2016 Gäller från och med 1 april 2016 Utöver det som föreskrivs

Läs mer

JOBS BOK Husbykyrkan Lars Mörling 2017

JOBS BOK Husbykyrkan Lars Mörling 2017 JOBS BOK Husbykyrkan Lars Mörling 2017 JOBS BOK GUDSRELATION GENOM SVÅRIGHETER Bakgrund och inledning Job kom från Us Vi vet inte var Us låg. Platsen kallas Österlandet (Job 1:3) och låg sannolikt öster

Läs mer

2 SAMFÄLLIGHETER Föreningen förvaltar följande samfällighet: Anläggningssamfällighet tillkommen genom anläggningsbeslut 1974-12-17 (dnr AB2 132/73).

2 SAMFÄLLIGHETER Föreningen förvaltar följande samfällighet: Anläggningssamfällighet tillkommen genom anläggningsbeslut 1974-12-17 (dnr AB2 132/73). Söra Södra Samfällighetsförening Stadgar (inkluderande de ändringar som gjorts enligt stämmobeslut 1976, 1977, 1995, 2004 och 2005) för samfällighetsföreningen, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Kommun: Värmdö Stockholm. Föreningens firma är Kungsdalens Samfällighetsförening(SKÄRMARÖ GA:3) Föreningen förvaltar Skärmarö GA:3.

Kommun: Värmdö Stockholm. Föreningens firma är Kungsdalens Samfällighetsförening(SKÄRMARÖ GA:3) Föreningen förvaltar Skärmarö GA:3. Sida 1 (10) STADGAR Sammanträdesdatum 2005-06-11 Sammanträdesledare Sven G Nilsson Ärende Kungsdalens Samfällighetsförening Organisationsnummer:716417-2673 2006-01-04 Registrerades i protokoll 2005-06-11

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN (POSK)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN (POSK) FÖRSLAG 2016 STADGAR FÖR FÖRENINGEN PARTIPOLITISKT OBUNDNA I SVENSKA KYRKAN (POSK) Fastställda 1988-04-16 Ändrade av årsmötet 1998-05-16 Ändrade av årsmötet 2007-04-21 Ändringsförslag 2016-02-13 Föreningens

Läs mer

STADGAR för EFS Västerbotten

STADGAR för EFS Västerbotten STADGAR för EFS Västerbotten antagna 1908 med ändring 1924, 1964, 1969, 1976, 1985, 1988, 1989, 2010 och 2015 1 Grundval och uppgift 1.1 EFS Västerbotten har till mål att på Guds ords och den evangelisk-lutherska

Läs mer

STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda

STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda 2002-09-14. 1 Ändamål Föreningens ändamål är: att verka för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan nuvarande och förutvarande

Läs mer

Österåkers kommuns författningssamling, ÖFS 2019:6

Österåkers kommuns författningssamling, ÖFS 2019:6 Österåkers kommuns författningssamling, ÖFS 2019:6 Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden Antagen av Kommunfullmäktige 2018-12-10, KF 9:7 Dnr: KS 2018/0353 Ersätter författningssamling ÖFS 2015:5 Kommentar:

Läs mer

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141)

Arbetsordning. Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping 2010-11-29 KS-332/2010. Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordning 2010-11-29 Arbetsordning för kommunfullmäktige i Norrköping KS-332/2010 Antagen av kommunfullmäktige den 23 oktober 1997 ( 141) Arbetsordningen har ändrats av kommunfullmäktige den 2 mars

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2015-02-10 801 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Aquade Dental Care AB (556812-11896) Torstenssonsgatan 12 114 56 Stockholm INNEHAVARE Magnus E SAKEN Alternativt tvistlösningsförfarande

Läs mer

Anders Adells släktförening MEDLEMSBLAD

Anders Adells släktförening MEDLEMSBLAD Anders Adells släktförening MEDLEMSBLAD Nr 76 * December 2014 Släktmötet i Söderköping den 6:e september 2014. Vi var ca. 40 släktingar som träffades på Söderköpings Brunn i strålande sol och med den

Läs mer

STADGAR för EFS Västerbotten

STADGAR för EFS Västerbotten STADGAR för EFS Västerbotten Stadgarna är antagna 1908 med ändring 1924, 1964, 1969, 1976, 1985, 1988, 1989 och 2010. 1 Grundval och uppgift 1.1 EFS Västerbotten har till mål att på Guds ords och den evangelisk-lutherska

Läs mer

Anders Brogren Sankt Lars kyrkogata 4 Falkenberg

Anders Brogren Sankt Lars kyrkogata 4 Falkenberg Anders Brogren Sankt Lars kyrkogata 4 Falkenberg Till Svenska kyrkans överklagandenämnd Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar Anmälan ang. vägran att utlämna handling I sin s.k. blogg skriver komminister

Läs mer

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret.

Denna polygonpunkt var still going strong 41 år efter att jag hade borrat ett hål, slagit ner ett järnrör och huggit en triangel runt om röret. Käringön 2005-10-08 Käringön har alltid utövat en viss lockelse för mig och det beror på alla minnen från den tid jag arbetade på ön. Jag kom dit första gången den 24 mars 1964 för att börja med kartläggningsarbetet

Läs mer

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. Bolagsordning NOVOTEK Aktiebolag 1. FIRMA Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2. SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. 3. VERKSAMHET Bolaget skall självt

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare

Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Stadgar för föreningen LEADER Terra et Mare 1 Föreningens firma Föreningens firma är LEADER Terra et Mare. 2 Föreningens ändamål Föreningen har som mål att genomföra EU-programmet LEADER Terra et Mare

Läs mer

Stadgar för Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening Bilaga 1. NAMN 1 Föreningens namn är Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening.

Stadgar för Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening Bilaga 1. NAMN 1 Föreningens namn är Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening. Stadgar för Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening Bilaga 1 NAMN 1 Föreningens namn är Munksjön-Rocksjöns fiskevårdsområdesförening. OMFATTNING 2 Föreningen förvaltar fisket i Munksjön-Rocksjöns

Läs mer

Svar på skrivelse angående Aspuddsbadet

Svar på skrivelse angående Aspuddsbadet IDROTTSFÖRVALTNINGEN FASTIGHETSAVDELNINGEN SID 1 (5) 2008-08-12 NR 20 Handläggare: Niklas Karlsson Telefon: 508 27 974 Till Idrottsnämnden den 16 september 2008 Svar på skrivelse angående Aspuddsbadet

Läs mer

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Melleruds kommun

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Melleruds kommun 1:12 INNEHÅLL Antalet ledamöter... 2 Presidium... 2 Tid och plats för sammanträdena... 2 Sammanträde på distans... 3 Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde... 3 Ärenden och handlingar till

Läs mer

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna.

UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. UPPGIFT: Jämför likheter och skillnader i orsakerna till de amerikanska och franska revolutionerna. I denna essä kommer likheter och skillnader mellan den franska respektive den amerikanska revolutionen

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer