Att ansöka om plats på förskola i Malmö

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att ansöka om plats på förskola i Malmö"

Transkript

1 Bild: Colourbox Att ansöka om plats på förskola i Malmö Populärversion av de nya reglerna för ansökan och placering i förskola och pedagogisk omsorg.

2 Malmö stad Förskoleförvaltningen Förskoleverksamhet Förskoleverksamhet vänder sig till barn i åldern 1-5 år och bedrivs i form av förskola och pedagogisk omsorg/dagbarnvårdare som arbetar i sina egna hem med barngruppen. Öppettiderna i förskola och pedagogisk omsorg är måndag-fredag klockan , vid behov fram till klockan Förskolor och pedagogisk omsorg i Malmö bedrivs i kommunal och fristående regi. Omsorg på obekväm tid I Malmö finns några kommunala förskolor som erbjuder omsorg mellan klockan alla dagar på året, vid behov fram till klockan Dessa kallas OB-förskolor. Nattomsorg erbjuds i nuläget endast på en förskola klockan alla dagar på året. Allmän förskola Avgiftsfri allmän förskola erbjuds alla barn från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. Verksamheten omfattar minst 525 timmar per år och följer skolans läsår. Om ditt barn enbart går i allmän förskola är barnet ledigt när skolan har studie- och lovdagar. För de barn som redan har plats i förskola blir det en avgiftssänkning för allmän förskola, från och med augusti det år barnet fyller 3 år. Eftersom allmän förskola följer läsårstiderna betalar du full avgift under juni och juli. Ansöka om plats i kommunal förskoleverksamhet Rätt till plats Ditt barn kan börja förskolan tidigast från det datum barnet fyller ett år. Din familj ska vara folkbokförd/bosatt i Malmö kommun för att barnet ska ha rätt att påbörja platsen. Om du/ni arbetar eller studerar har barnet rätt till plats i förskolan utifrån dina/era arbets- /studietider samt restid. Om någon i familjen är aktivt arbetssökande har barnet rätt att vara på förskolan 30 timmar per vecka. Om någon i familjen är föräldraledig för annat barn har barnet rätt att vara på förskolan 30 timmar per vecka 2 månader efter att syskonet fötts och 15 timmar per vecka under resten av föräldraledigheten. Anmälan om plats När du vet vilket datum du/ni är i behov av en förskoleplats kan du anmäla detta till förskoleförvaltningen. Det är viktigt att du anmäler detta senast fyra månader innan önskat startdatum för att kunna få en plats till detta datum. I din anmälan måste du ange minst ett och gärna flera olika önskemål om förskolor. Du kan önska plats på kommunala förskolor i hela Malmö kommun. 1

3 När du anmäler ditt behov av plats får du ett turordningsdatum: Om du anmäler ditt behov minst fyra månader före önskat startdatum blir ditt turordningsdatum fyra månader före önskat startdatum. Om du anmäler ditt behov mindre än fyra månader före önskat startdatum blir ditt turordningsdatum samma datum som ditt anmälningsdatum Anmälan gör du via vår e-tjänst på hemsidan eller via den blankett som kan skrivas ut från malmo.se. Har du skyddad adress eller saknar svenskt personnummer anmäler du via blanketten. Blanketten ska vara undertecknad av samtliga vårdnadshavare. Vill du anmäla ditt barn till en fristående verksamhet måste du ta kontakt direkt med förskolan eller den pedagogiska omsorgen. OB-förskola Har din familj behov av omsorg tidig morgon, kvällstid eller helger ska detta anges i anmälan. Barnet kommer då att stå i kö till samtliga OB-förskolor och erbjuds plats på närmast lediga OB-förskola utifrån er folkbokföringsadress. Har din familj behov av omsorg på natten ska du utöver anmälan om förskola skicka in blanketten Ansökan om nattomsorg. Blanketten finns att skriva ut från malmo.se. Skicka även in uppgifter som styrker ditt/ert behov av nattomsorg. Om ditt barn har en förskoleplats och OB- eller nattomsorgsbehov uppstår, ska detta anmälas till förskoleförvaltningen. Målsättningen är att du får en OB- eller nattomsorgsplats inom fyra månader. Anmälningsblanketter ska vara undertecknade av samtliga vårdnadshavare. Om behovet av OB- eller nattomsorg upphör ska du meddela förskolan detta. Ditt barn kommer då att erbjudas en plats på dagtid. Antingen erbjuds ni plats på den förskola där ditt barn har OB-omsorg eller, om detta inte är möjligt, erbjuds plats på närmast tillgänglig förskoleplats utifrån er folkbokföringsadress. Hänsyn kommer att tas till dina önskemål. Allmän förskola De barn som inte går i förskola, och som har rätt till allmän förskola, får under våren ett erbjudande hem om möjlighet till plats i allmän förskola från och med kommande hösttermin. Har du inte anmält ditt barn till allmän förskola inför höstterminsstarten men nu önskar göra detta, ta kontakt med förskoleförvaltningen. Särskild anmälningsblankett finns att skriva ut från malmo.se. Önskemål om att byta förskola Om ditt barn har en förskoleplats och du har önskemål om att byta förskola gör du en ny anmälan om plats, vilket innebär ett nytt turordningsdatum. Turordningsdatumet är då samma som anmälningsdatum. Eftersom du redan har en förskoleplats i Malmö kommun får du inget garanterat datum. Det går inte att svara på hur lång tid det tar att få en plats på de förskolor du önskat eftersom det beror på hur många andra barn som önskar byta till dessa förskolor, det kan ta allt ifrån två månader till mer än ett år. Använd blanketten Anmälan till förskoleverksamhet eller anmäl via vår e-tjänst. Blanketten ska vara undertecknad av samtliga vårdnadshavare. 2

4 Ändringar i anmälan Vill du ändra något i anmälan kan du använda vår e-tjänst eller kontakta förskoleförvaltningen på telefon: Det är bara vårdnadshavare som kan göra dessa ändringar. Vid ändringar av önskade förskolor påverkas inte turordningsdatumet. Vid ändringar av önskat startdatum ändras även turordningsdatumet, till fyra månader före önskat startdatum. Fördelning av platser Vid ledig plats på en förskola ska erbjudandet gå till den som önskat plats på förskolan. Om flera familjer önskat samma förskola turordnas barnen enligt följande: 1. Syskonförtur vilket innebär: Har ditt barn syskon på förskolan har ditt barn förtur till den lediga platsen. 2. Turordningsdatum, se avsnitt Anmälan om plats och Önskemål om att byta förskola. Har två barn samma turordningsdatum går det äldre barnet före det yngre barnet. Vid nyplacering är du/ni garanterad en plats om behovet anmälts fyra månader i förväg. Finns det ingen ledig plats på någon av de önskade förskolorna, kommer barnet att placeras på den förskola som har ledig plats och som ligger närmast er folkbokföringsadress. Mätning av avstånd mellan förskola och folkbokföringsadress görs med mätverktyg på malmo.se. Vid byte av förskola kan väntetiden bli olika lång beroende på tillgång till lediga platser på de önskade förskolorna. Beslut om erbjudande av plats Har du gjort en nyanmälan senast fyra månader innan du har behov av förskoleplats, kommer ditt barn att erbjudas en plats till det önskade datumet. Plats erbjuds i första hand på önskade förskolor. Om ditt barn inte kan erbjudas plats på någon önskad förskola kommer ni att erbjudas närmast lediga plats utifrån er folkbokföringsadress. Har du anmält önskemål om att byta förskola kommer ditt barn att erbjudas ny plats, i enlighet med turordningsreglerna, när en plats på någon av de önskade förskolorna blir ledig. Avtal Du bekräftar att du vill ha den erbjudna platsen genom att underteckna det avtal som skickats till folkbokföringsadressen eller logga in på webanmälan och besvara erbjudandet. Avtalet undertecknas antingen digitalt via vår webbtjänst eller på blankett. Samtliga vårdnadshavare ska underteckna avtalet. Tacka ja till plats När du tackat ja till en plats måste platsen påbörjas från inskrivningsdatumet. Tacka nej till plats Om du tackar nej till erbjuden plats måste en ny anmälan om plats göras. Du får då ett nytt turordningsdatum, vilket innebär att du blir erbjuden plats inom en ny fyramånadersperiod. 3

5 Tackar du nej till byte av förskola kan din nya väntetid till önskade förskolor bli olika lång. Väntetiden är beroende av tillgång till lediga platser, hur många som önskat samma förskolor samt vilka turordningsdatum dessa familjer har. Om du erbjuds plats i ute-, buss- eller cykelförskola och inte ansökt om/önskat detta har du rätt att tacka nej till platsen. Du behåller då din ursprungliga anmälan och ditt turordningsdatum. När ditt barn har plats i förskoleverksamhet Vistelsetid Om du arbetar eller studerar har du som vårdnadshavare rätt att lämna ditt barn på förskolan utifrån dina/era arbetstider/studietider samt restid. När du eller någon av er har semester eller lov är huvudregeln att ditt barn inte ska vara på förskolan. Barn som har plats i allmän förskola, d.v.s. alla barn från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år, har rätt att delta i verksamheten under terminstid, även när du eller någon av er har semester. Om ditt barn har behov av längre vistelsetid, som stöd i sin utveckling, kan detta erbjudas efter särskild prövning. Kontakta förskolechefen för information om detta. Om ditt barn har eget behov av vistelsetider på grund av din familjs speciella situation kan detta erbjudas efter särskild prövning. Kontakta förskoleförvaltningen för information om detta. Har du en plats med nattomsorg har ditt barn rätt till förskoleverksamhet på dagtid utifrån ditt/era schema. Om någon i familjen är aktivt arbetssökande har barnet rätt att vara på förskolan 30 timmar per vecka. Tiden förläggs inom intervallet klockan , efter överenskommelse med förskolan. Om familjen utökas med ett nytt syskon får äldre syskon vara på förskolan 30 timmar per vecka de första två månaderna efter att barnet fötts. Därefter har äldre syskon rätt att vara på förskolan 15 timmar per vecka. Tiden förläggs inom intervallet klockan , efter överenskommelse med förskolan. Om du är föräldraledig och planerar att studera/arbeta under din föräldraledighet kan ditt barns vistelsetid i förskolan bedömas utifrån antingen din föräldraledighet eller dina studier/arbete. Blir någon i familjen sjuk eller sjukskriven har barnet rätt till samma vistelsetider som före sjukskrivningen. Om du har behov av andra tider ta kontakt med förskolechefen för överenskommelse om detta. All förändring av vistelsetid ska i god tid anmälas till förskolan. Gäller det ändringar såsom påbörjad/avslutad föräldraledighet, att du är arbetssökande eller fått arbete ska detta anmälas på särskild blankett som finns att få på förskolan. Blanketten ska vara undertecknad av samtliga vårdnadshavare. Avgift När du fått plats i förskola eller pedagogisk omsorg betalar du en avgift från och med inskrivningsdatumet. I Malmö kommun betalar du en avgift som grundar sig på den samlade 4

6 inkomsten i det hushåll där barnet är folkbokfört. Malmö kommun tillämpar maxtaxa, läs mer på malmo.se eller kontakta debiteringsenheten. När förskolan är stängd Förskola och pedagogisk omsorg stänger för verksamhetsutveckling fyra dagar per år. Du får i god tid veta dessa datum. Har du vid dessa tillfällen behov av omsorg ges möjlighet till detta på den egna förskolan eller på annan förskola. Förskolor kan slå samman sina verksamheter under sommar eller vid jul/nyår. Du kommer i så fall att få information om detta i god tid och även information om vilken förskola som kommer att erbjudas. Under en sammanslagning kommer personal från din förskola, dock inte alltid personal från din avdelning, att följa med till den andra förskolan. Uppgifter som ska lämnas När barnet börjar på förskolan ska du lämna uppgifter om adress, telefonnummer osv. Du ska också lämna in skriftliga uppgifter till förskolan som gäller dina/era arbetstider, studier och restider. Om du får ändrade arbetsförhållande, blir föräldraledig, ska börja arbeta/studera eller barnet ska sluta på förskolan, ska du lämna in skriftliga uppgifter till förskolan om detta. Andra uppgifter som förskolan kommer att be om är semester, nära anhöriga m.m. När du gör en förändring av ditt arbetsschema, som innebär att ditt barn behöver vara på förskolan mellan kl och 18.30, måste uppgift om det ändrade schemat lämnas till förskolan senast 14 dagar innan. Detta gäller även dig som har OB-förskola, när det ändrade arbetsschemat innebär att ditt barn behöver vistas på förskolan mellan klockan och Uppgift om hushållets totala inkomst måste lämnas till debiteringsenheten för att du ska få rätt avgift. Du blir debiterad högsta taxan om dessa uppgifter inte lämnas in. Blanketten Inkomstanmälan för barnomsorg finns på malmo.se. Uppsägning av plats Uppsägning ska alltid ske när du ska avsluta ditt barns förskoleplats. Du säger upp platsen skriftligt eller via webbtjänsten två månader innan ditt barn ska sluta. Du kan säga upp din plats antingen via vår webbtjänst på malmo.se eller lämna en skriftlig uppsägning till förskolans personal. Blanketten finns på förskolan och på malmo.se. Uppsägningen ska vara undertecknad av samtliga vårdnadshavare. Som uppsägningsdatum gäller den dag den signerade digitala uppsägningen registrerats alternativt det datum förskolan mottagit och signerat den skriftliga uppsägningen. Om du tackat ja till en plats och av någon anledning inte tänker påbörja den, måste du säga upp platsen enligt ovan. Även i detta fall blir uppsägningstiden två månader och du måste betala för platsen under uppsägningstiden. Om du inte använder en påbörjad plats under längre tid än två månader, på grund av till exempel en lång semester eller ledighet, riskerar du att förlora platsen. Du betalar avgift även om du inte använder platsen. Du kan i undantagsfall göra en förfrågan till förskolechefen om längre uppehåll än två månader. 5

7 Om du flyttar från Malmö kommun har ditt barn rätt att behålla förskoleplatsen i en månad efter att barnets folkbokföring i Malmö kommun upphört. Byte av plats Om ditt barn fått erbjudande om ny plats och det gäller byte mellan två kommunala förskoleverksamheter krävs ingen skriftlig uppsägning. Avtalet för den nya platsen gäller som din uppsägning. Om ditt barn fått erbjudande om ny plats och det gäller byte mellan kommunal förskoleverksamhet och fristående förskoleverksamhet ska du säga upp platsen skriftligt två månader i förväg. Mer information På Malmö kommuns hemsida malmo.se kan du få mer information om kommunala och fristående förskolor samt pedagogisk omsorg, kontaktuppgifter, vanliga frågor och svar med mera. Du kan också hitta blanketter och länk till webbtjänsterna. Kontaktuppgifter Förskoleförvaltningen Tel: Postadress Förskoleförvaltningen Malmö stad Besöksadress Rönnbladsgatan 1B Debiteringsenheten Tel: Besöksadress Augustenborgsgatan 26A 6

Tillämpningsföreskrifter för ansökan och placering i förskola och pedagogisk omsorg riktat till barn i åldrarna 1-5 år.

Tillämpningsföreskrifter för ansökan och placering i förskola och pedagogisk omsorg riktat till barn i åldrarna 1-5 år. förskolenämndens tillämpningsföreskiftertillämpningsföreskrifter Malmö stad Förskoleförvaltningen Tillämpningsföreskrifter för ansökan och placering i förskola och pedagogisk omsorg riktat till barn i

Läs mer

Förskola Pedagogisk omsorg. Foto: Patricia Hagelin. Regler för placering. Enköpings kommun

Förskola Pedagogisk omsorg. Foto: Patricia Hagelin. Regler för placering. Enköpings kommun Förskola Pedagogisk omsorg Foto: Patricia Hagelin Regler för placering Enköpings kommun REGLER 2012-11-22 SKN2012/338 Fastställd av skolnämnden 2012-11-22 Aktuell tillämpning av maxtaxa fastställd av

Läs mer

Tillämpningsregler för Falkenbergs kommuns förskolor och annan pedagogisk verksamhet

Tillämpningsregler för Falkenbergs kommuns förskolor och annan pedagogisk verksamhet Datum 2015-04-21 Barn- och utbildningsförvaltningen Tillämpningsregler för s förskolor och annan pedagogisk verksamhet Tillämpningsregler för förskola/familjedaghem Barn- och utbildningsnämnden är huvudman

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) F. 4.1.1 TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG (FAMILJEDAGHEM) Rätt till omsorgsplats Kommunen erbjuder förskoleverksamhet, familjedaghem och

Läs mer

Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg och pedagogisk omsorg Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Riktlinjer Reviderat Dokumentansvarig Förvaring Dnr 2019:5 Dokumentinformation omsorg 2 (6) Innehåll Inledning... 3 Verksamheter... 3 Öppettider...

Läs mer

Spara! Viktig information. Välkommen till förskolan!

Spara! Viktig information. Välkommen till förskolan! Spara! Viktig information Välkommen till förskolan! Innehållsförteckning Förskola och pedagogisk omsorg för alla barn 6 Olika barnomsorgsformer 6 Allmän förskola 7 Familjecentraler, öppen förskola och

Läs mer

Regler och placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Regler och placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 2017-03-01 Diarienummer UN 2015:170 Regler och placeringsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Tillämpas från och med 1 november 2015 Postadress: Partille kommun, 433 82 Partille

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PLATS

RIKTLINJER FÖR PLATS RIKTLINJER FÖR PLATS inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Eksjö kommun Fastställda av kommunstyrelsen 2015-06-02, 193 och gäller från och med 2015-08-01. Innehållsförteckning Rätt till plats

Läs mer

Göteborgs Stads regler för kommunal förskola och pedagogisk omsorg

Göteborgs Stads regler för kommunal förskola och pedagogisk omsorg Förskoleförvaltningen Göteborgs Stads regler för kommunal förskola och pedagogisk omsorg Tillämpas från och med 2018-11-01 Göteborgs Stad, Göteborgs stads regler för kommunal förskola och pedagogisk omsorg

Läs mer

Riktlinjer för placering i förskola, allmän förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för placering i förskola, allmän förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg RIKTLINJER 1[6] Referens Christina Carlsson Mottagare Utbildningsnämnden Riktlinjer för placering i förskola, allmän förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Gäller från och med 2016-07-01. Riktlinjerna

Läs mer

Beslut BSN Gäller från och med Regler för placering i förskola

Beslut BSN Gäller från och med Regler för placering i förskola Beslut BSN 2019-05-27 Gäller från och med 2019-09-01 Regler för placering i förskola 1 (8) Innehåll Allmänt........ s.2 Öppettider...s.2 Barn i åldern 1-6 år som har rätt till förskola......s.2 Allmän

Läs mer

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG

TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG Ansök om plats Lomma kommun ordnar förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och fritidshemsverksamhet för de barn som bor i kommunen,

Läs mer

Avgifter och regler för BARNOMSORG

Avgifter och regler för BARNOMSORG Avgifter och regler för BARNOMSORG Antagen av Barn- och familjenämnden i Eslövs kommun 2017-02-15 1 INNEHÅLL Barnomsorg i Eslövs kommun...3 Rätt till plats...3 Öppettider...4 Ansökan om barnomsorg...4

Läs mer

Avgifter och regler. Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb

Avgifter och regler. Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb Avgifter och regler Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb Innehåll Verksamheter...3 Rätt till plats...4 Att söka plats...5 Turordningsregler...6 Närvarotid...7 Uppsägning av plats...7

Läs mer

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund

Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Fastställd av Utbildningsnämnden 2011-11-16 76 Välkommen till förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Oxelösund Tillämpningsföreskrifter Innehåll INNEHÅLL... 2 VAD ÄR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH FAMILJEDAGHEM?...

Läs mer

Barn & Utbildning. i Lomma kommun. TAXA OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg. Gäller från

Barn & Utbildning. i Lomma kommun. TAXA OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg. Gäller från Barn & Utbildning i Lomma kommun TAXA OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg - 1 - Gäller från 2017-01-01 ANSÖK OM PLATS Lomma kommun ordnar förskoleverksamhet, pedagogisk

Läs mer

Riktlinjer för placering i förskola, allmän förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinjer för placering i förskola, allmän förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Riktlinjer för placering i förskola, allmän förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: UF/2017:228 Dokumentet är beslutat av: Utbildningsnämnden

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) Ansök om plats F TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) Ansök om plats F TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) F. 4.1.1 TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG Ansök om plats Lomma kommun ordnar förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och fritidshemsverksamhet

Läs mer

REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET OCH FRITIDSHEM

REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET OCH FRITIDSHEM REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET OCH FRITIDSHEM Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande nämn: Beslutsdatum: Giltighetstid: Riktlinjer UN-2019/339 2019-06-12 Tillsvidare 1 Innehåll

Läs mer

Göteborgs Stads regler för kommunal förskola och pedagogisk omsorg. Antagen av förskolenämnden N /18

Göteborgs Stads regler för kommunal förskola och pedagogisk omsorg. Antagen av förskolenämnden N /18 Göteborgs Stads regler för kommunal förskola och pedagogisk omsorg Antagen av förskolenämnden 2019-02-11 44 N608-0870/18 2 Definition Förskola vänder sig till barn från 1 år till dess de börjar förskoleklassen

Läs mer

Avgifter och regler för barnomsorg

Avgifter och regler för barnomsorg Avgifter och regler för barnomsorg Antagen av Barn och familjenämnden i Eslövs kommun 2017-02-15 Barnomsorgsverksamhet i Eslövs Kommun Rätt till plats 2 Ansökan om barnomsorg 3 Placering 3 Schema 5 Inkomstanmälan

Läs mer

Placeringsregler för förskoleverksamhet Säters kommun. Beslutade 2015-03-19 SÄTERS KOMMUN

Placeringsregler för förskoleverksamhet Säters kommun. Beslutade 2015-03-19 SÄTERS KOMMUN Placeringsregler för förskoleverksamhet Säters kommun Beslutade 2015-03-19 SÄTERS KOMMUN Innehåll Regler för kommunal förskoleverksamhet... 3 Rätt till plats i förskola och pedagogisk omsorg... 3 Plats

Läs mer

Barn & Utbildning. i Lomma kommun. TAXA OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg. Gäller från

Barn & Utbildning. i Lomma kommun. TAXA OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg. Gäller från Barn & Utbildning i Lomma kommun TAXA OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg - 1 - Gäller från 2018-02-01 ANSÖK OM PLATS Lomma kommun ordnar förskoleverksamhet, pedagogisk

Läs mer

Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun

Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Verksamheten omfattar kommunal förskola samt pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) Fastställd av Kunskapsnämnden februari

Läs mer

Information om fritids

Information om fritids Information om fritids Barn- och utbildningsförvaltningen 2018-01-02 Var finns fritids? Fritids finns i skolans lokaler. Barnet går på det fritids som tillhör den skola där barnet är placerat. När har

Läs mer

Information om förskola och pedagogisk omsorg. Barn- och utbildningsförvaltningen

Information om förskola och pedagogisk omsorg. Barn- och utbildningsförvaltningen Information om förskola och pedagogisk omsorg Barn- och utbildningsförvaltningen 2017-10-13 Vilka typer av barnomsorg erbjuder kommunen? Kommunen erbjuder barnomsorg för barn i åldern 1-5 år. Du som vårdnadshavare

Läs mer

Information om förskola och pedagogisk omsorg

Information om förskola och pedagogisk omsorg Information om förskola och pedagogisk omsorg Barn- och utbildningsförvaltningen 2018-01-02 Vilka typer av barnomsorg erbjuder kommunen? Kommunen erbjuder barnomsorg för barn i åldern 1-5 år. Du som vårdnadshavare

Läs mer

Barn & Utbildning i Lomma kommun. TAXA OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg. Gäller från

Barn & Utbildning i Lomma kommun. TAXA OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg. Gäller från Barn & Utbildning i Lomma kommun TAXA OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg - 1 - Gäller från 2016-02-01 ANSÖK OM PLATS Lomma kommun ordnar förskoleverksamhet och fritidshemsverksamhet

Läs mer

Barn & Utbildning. i Lomma kommun. TAXA OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg. Gäller från

Barn & Utbildning. i Lomma kommun. TAXA OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg. Gäller från Barn & Utbildning i Lomma kommun TAXA OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnomsorg - 1 - Gäller från 2019-01-01 ANSÖK OM PLATS Lomma kommun ordnar förskoleverksamhet, pedagogisk

Läs mer

Göteborgs Stads regler för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Göteborgs Stads regler för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg KS beslut 2015-09-23 Göteborgs Stads regler för kommunal förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Tillämpas från och med 2016-01-01 2 INNEHÅLL Förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet...

Läs mer

Regler för barns placering i förskola

Regler för barns placering i förskola Regler för barns placering i förskola 2014-02-07 I den här broschyren får du veta det du behöver veta när du ska ansöka om plats för ditt barn i Piteå kommuns förskolor och pedagogisk omsorg. Broschyren

Läs mer

Om du har barn som är i behov av särskilda insatser är du välkommen att kontakta kommunens pedagogkonsult för samråd kring placering.

Om du har barn som är i behov av särskilda insatser är du välkommen att kontakta kommunens pedagogkonsult för samråd kring placering. 2014-08-22 1 (6) Avgifter och regler Förskola och pedagogisk omsorg, 1-5 år Du söker plats till förskola eller pedagogisk omsorg på kommunens webbplats, www.jarfalla.se, under E-tjänster. Ansökan kan du

Läs mer

Regler för förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad

Regler för förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad SID 1 (6) Regler för förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad Regler för kommunal och fristående förskola samt pedagogisk omsorg i Solna stad. Definitioner 1. Förskolan tar främst emot barn i åldern

Läs mer

Regler för kommunal förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Gällande från och med 2009-11-01

Regler för kommunal förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Gällande från och med 2009-11-01 Regler för kommunal förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Gällande från och med 2009-11-01 2 INNEHÅLL Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg... 3 FÖRSKOLEVERKSAMHET... 3 SKOLBARNSOMSORG... 3 Rätt till

Läs mer

Regler för kommunal förskola, förskoleklass, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Regler för kommunal förskola, förskoleklass, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Beslut KS 2011-06-08 Regler för kommunal förskola, förskoleklass, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Tillämpas från och med 2011-07-01 2 INNEHÅLL Förskola, förskoleklass, fritidshem och annan pedagogisk

Läs mer

Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB

Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01. Innehåll Verksamhetsformer... 3 Rätt till plats...

Läs mer

Tillämpningsregler vid ansökan om plats samt vid placering för Falkenbergs kommuns förskolor och annan pedagogisk verksamhet

Tillämpningsregler vid ansökan om plats samt vid placering för Falkenbergs kommuns förskolor och annan pedagogisk verksamhet Datum 2017-01-20 Barn- och utbildningsförvaltningen Tillämpningsregler vid ansökan om plats samt vid placering för Falkenbergs kommuns förskolor och annan pedagogisk verksamhet 1 Innehåll Vid ansökan om

Läs mer

Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år.

Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år. OXL100 v 1.0 2006-11-13 1 (11) Fastställd UN 29 2013-05-02 Riktlinjer, köregler och avgifter gällande förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg för barn i åldern 1-13 år. Postadress Besöksadress Telefon/Fax

Läs mer

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Så fungerar Förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Beslutad av kommunfullmäktige 2011-12-21 Senast reviderad 2014-11-18 Hej förälder! I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer

Läs mer

Regler och riktlinjer. Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun

Regler och riktlinjer. Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Regler och riktlinjer Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Susanne Stjernhult Förskolesamordnare, Barn och Utbildning, 2016-12-19 Reviderad 2017-11-24

Läs mer

Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun. Antagen av kultur och bildningsnämnden 2014-02-25 Dnr: 13KUB241

Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun. Antagen av kultur och bildningsnämnden 2014-02-25 Dnr: 13KUB241 Taxor och regler för barnomsorgen i Lekebergs kommun Antagen av kultur och bildningsnämnden 2014-02-25 Dnr: 13KUB241 Innehåll 1 Barnomsorg i Lekebergs kommun... 3 2 Verksamhetsformer i Lekebergs kommun...

Läs mer

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb 2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08 Avgifter och regler Förskola Familjedaghem Fritidshem Fritidsklubb Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01 Innehållsförteckning

Läs mer

INFORMATION OCH REGLER

INFORMATION OCH REGLER INFORMATION OCH REGLER TILL DIG SOM HAR BARN I KOMMUNAL FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM Barn och utbildningsförvaltningen Reviderad 20110727 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KOMMUNENS SKYLDIGHET...3 2

Läs mer

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun

Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Reglemente för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Borlänge kommun Gäller från och med den 1 maj 2012 I Borlänge kommun erbjuds olika verksamhetsformer för barn från ett års ålder. Förskolan,

Läs mer

Regler och avgifter för förskola och pedagogisk omsorg Barn- och utbildningsförvaltningen

Regler och avgifter för förskola och pedagogisk omsorg Barn- och utbildningsförvaltningen Regler och avgifter för förskola och pedagogisk omsorg Dessa regler gäller både för kommunal och fristående förskola och pedagogisk omsorg i Solna stad. Definitioner 1. Förskola bedrivs främst för barn

Läs mer

Riktlinjer för erbjudande av plats i kommunal förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Riktlinjer för erbjudande av plats i kommunal förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Syfte Fastställa hur reglerna för kommunens skyldighet att erbjuda plats i kommunal förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem ska tillämpas Gäller för Referensdokument Skollagen 2010:800 Ansvar och genomförande

Läs mer

Placering i förskola och annan pedagogisk omsorg

Placering i förskola och annan pedagogisk omsorg REGLER FÖR P Placering i förskola och annan pedagogisk omsorg Antaget av Barn- och utbildningsnämnden Antaget 2018-04-04 35 Giltighetstid Dokumentansvarig Tillsvidare Administrativ chef Håbo kommuns styrdokumentshierarki

Läs mer

Författning Antagen av kommunfullmäktige 69/2015 Redaktionell ändring av avgift Reviderad 84/2018

Författning Antagen av kommunfullmäktige 69/2015 Redaktionell ändring av avgift Reviderad 84/2018 Författning 4.1.1 Antagen av kommunfullmäktige 69/2015 Redaktionell ändring av avgift 2016-01-01 Reviderad 84/2018 Principer för att få och nyttja plats inom förskoleverksamheten... 1 Förskoleverksamhet...

Läs mer

REGLER FÖR FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG. Gäller från och med den 1/8 2018

REGLER FÖR FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG. Gäller från och med den 1/8 2018 REGLER FÖR FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG Gäller från och med den 1/8 2018 Regler, inom ramen för 8 kap och 25 kap. skollagen Reviderad efter beslut i utbildningsnämnden 2018-05-21 1. ALLMÄNT Reglerna

Läs mer

Riktlinjer för tillhandahållande av plats inom förskole- och fritidshemsverksamhet i Sävsjö kommun

Riktlinjer för tillhandahållande av plats inom förskole- och fritidshemsverksamhet i Sävsjö kommun 1 (5) Riktlinjer för tillhandahållande av plats inom förskole- och fritidshemsverksamhet i Sävsjö kommun Fastställda av barn- och utbildningsnämnden 2017-12-13 116 Sidan 2 av 5 Riktlinjer för tillhandahållande

Läs mer

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m. 2012-07-01 Reviderad KUN 2012-05-15 65 KF 2012-06-18 109 Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun Fr. o m. 2012-07-01 2 1. Allmänt Dessa riktlinjer har fastställts av Kommunfullmäktige för

Läs mer

Placering i förskola och annan pedagogisk omsorg

Placering i förskola och annan pedagogisk omsorg REGLER FÖR Placering i förskola och annan pedagogisk omsorg Antaget av Barn- och utbildningsnämnden Antaget 2018-12-05 148 Giltighetstid Dokumentansvarig Tillsvidare Administrativ chef Håbo kommuns styrdokumentshierarki

Läs mer

REGLER FÖR PLACERING I FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM I NORRTÄLJE KOMMUN Reviderade 2015-07-06

REGLER FÖR PLACERING I FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM I NORRTÄLJE KOMMUN Reviderade 2015-07-06 Beslut 2014-04-07 Gäller från och med 2014-08-01 REGLER FÖR PLACERING I FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM I NORRTÄLJE KOMMUN Reviderade 2015-07-06 P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T

Läs mer

Placeringsregler för förskoleverksamhet Säters kommun. Beslutade 2012-06-07 SÄTERS KOMMUN

Placeringsregler för förskoleverksamhet Säters kommun. Beslutade 2012-06-07 SÄTERS KOMMUN Placeringsregler för förskoleverksamhet Säters kommun Beslutade 2012-06-07 SÄTERS KOMMUN Innehållsförteckning 1. REGLER FÖR KOMMUNAL FÖRSKOLEVERKSAMHET... 3 VEM REGLERNA GÄLLER... 3 ÖPPETTIDER... 3 VISTELSETID...

Läs mer

Regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg/ familjedaghem, förskoleklass, fritidshem och fritidsklubb.

Regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg/ familjedaghem, förskoleklass, fritidshem och fritidsklubb. Regler och avgifter för förskola, pedagogisk omsorg/ familjedaghem, förskoleklass, fritidshem och fritidsklubb. 1 2 Innehållsförteckning Inledning Regler förskola och pedagogisk omsorg barn 1-5 år Förskola

Läs mer

6 Revidering av riktlinjer för placering i förskola, allmän förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (UF/2017:93)

6 Revidering av riktlinjer för placering i förskola, allmän förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (UF/2017:93) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1 [1] Utbildningsnämnden 2017-04-04 6 Revidering av riktlinjer för placering i förskola, allmän förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg (UF/2017:93) Förslag till beslut Utbildningsnämnden

Läs mer

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun 1 (6) Riktlinjer för tillhandahållande av plats inom förskole- och fritidshemsverksamhet i Sävsjö kommun Fastställda av barn- och utbildningsnämnden 120426 147 Sidan 2 av 6 Riktliner för tillhandahållande

Läs mer

Regler och riktlinjer. Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun

Regler och riktlinjer. Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Regler och riktlinjer Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Susanne Stjernhult Förskolesamordnare, Barn och Utbildning, 2016-12-19 reviderad av

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet i Malmö Att gälla från och med 04-09-01. Reviderad 04-11-09.

Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet i Malmö Att gälla från och med 04-09-01. Reviderad 04-11-09. Malmö stad Stadskontoret Tillämpningsföreskrifter för förskoleverksamhet i Malmö Att gälla från och med 04-09-01. Reviderad 04-11-09. Förskoleverksamhet avser barn som inte går i skolan Förskoleverksamhetens

Läs mer

Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Haninge kommun

Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Haninge kommun 2018-06-13 Dnr GFN 2018/109 Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Haninge kommun 2018-06-12 Skollagen (2010:800) 8 kapitlet innehåller bestämmelse om förskolan: 3 Barn som är bosatta i Sverige

Läs mer

Regler och riktlinjer. Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun

Regler och riktlinjer. Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Regler och riktlinjer Förskola och annan pedagogisk verksamhet i Köpings kommun Köpings kommun Rapporten skriven av: Susanne Stjernhult Förskolesamordnare, Barn och Utbildning, 2016-12-19 Antagen av: Barn

Läs mer

Tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala kommun

Tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala kommun 1 (5) BILAGA 1 ÄRENDE 4 DNR 2019/596 Tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala kommun FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG Förskoleverksamhet för barn i ålder 1-5 år bedrivs

Läs mer

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 2015-09-29 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor

Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 2015-09-29 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2013-04-16 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Ulla Blåder Castor UN.2013.30 Dokumentinformation Riktlinje för förskola, pedagogisk

Läs mer

Rutin för förskola. Platserbjudande. Rutin Förskola. Utbildningsförvaltningen Stina Leden,

Rutin för förskola. Platserbjudande. Rutin Förskola. Utbildningsförvaltningen Stina Leden, Rutin Förskola 2019-03-01 1(6) Utbildningsförvaltningen Stina Leden, 0921-62282 stina.leden@boden.se Rutin för förskola Alla sökande till förskolan behandlas likvärdigt utifrån de beslutade reglerna och

Läs mer

Placeringsregler för förskola och pedagogisk omsorg Säters kommun SÄTERS KOMMUN

Placeringsregler för förskola och pedagogisk omsorg Säters kommun SÄTERS KOMMUN 1 Placeringsregler för förskola och pedagogisk omsorg Säters kommun 2018-01-01 SÄTERS KOMMUN 2 Innehåll RÄTT TILL PLATS I FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG... 3 ANSÖKAN OM PLATS I FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK

Läs mer

REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET. Beslutsdatum: Dokumentansvarig: Utbildningschefen

REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET. Beslutsdatum: Dokumentansvarig: Utbildningschefen REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET Dokumenttyp: Riktlinjer UN-2017/49 Diarienummer: UN-2017/49 Beslutande nämn: Utbildningsnämnden Beslutsdatum: 2017-02-13 Giltighetstid:

Läs mer

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun 1 (6) Riktlinjer för tillhandahållande av plats inom förskole- och fritidshemsverksamhet i Sävsjö kommun Fastställda av barn- och utbildningsnämnden 120426 147 Under revidering Sidan 2 av 6 Riktliner för

Läs mer

Regler och information. förskola pedagogisk omsorg fritidshem

Regler och information. förskola pedagogisk omsorg fritidshem Regler och information förskola pedagogisk omsorg fritidshem Handläggare: Britt-Marie Rastman Datum: 2011-06-07 Reviderad 2014-03-31 Ytterligare formalia BoU-nämnden 2011-06-09 37 BoU-nämnden 2014-04-16

Läs mer

Tillämpningsregler förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Tillämpningsregler förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Antaget av utbildnings- och kulturnämnden 2019-03-13 27 Gäller från: 2019-08-01 Ansvarig: Handläggare Tillämpningsregler förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Innehåll Verksamhetsformer och rättighet

Läs mer

Information till föräldrar om förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Information till föräldrar om förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Information till föräldrar om förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem För alla verksamheter Vilka barn har rätt till förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem? Skollagen säger att: Alla barn har från

Läs mer

Beslut Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Beslut Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Beslut 2016-09-15 Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1. Allmänt Riktlinjerna tillämpas för följande verksamheter som regleras i Skollagen (2010:800): Förskolan ( kapitel 8) Fritidshem

Läs mer

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler

VÄLKOMMEN. till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun. Information om våra regler VÄLKOMMEN till förskola, fritidshem och pedagogisk verksamhet i Alingsås kommun Information om våra regler Vem kan få plats Vårdnadshavare som har barn från 1 års ålder till och med årskurs 6, kan ansöka

Läs mer

FÖRSLAG PÅ REVIDERADE TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG

FÖRSLAG PÅ REVIDERADE TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG FÖRSLAG 1 (8) FÖRSLAG PÅ REVIDERADE TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH PEDAGOGISK OMSORG Ansök om plats Lomma kommun ordnar förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och fritidshemsverksamhet

Läs mer

Avgifter och regler. inom förskola och skolbarnsomsorg. Barn, utbildning och fritid 2010-07-01

Avgifter och regler. inom förskola och skolbarnsomsorg. Barn, utbildning och fritid 2010-07-01 Avgifter och regler inom förskola och skolbarnsomsorg Barn, utbildning och fritid 2010-07-01 Härjedalens kommun har så kallad maxtaxa för barn i förskola och skolbarnsomsorg. Det innebär att Du betalar

Läs mer

Principer för plats i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i kommunal samt fristående regi

Principer för plats i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i kommunal samt fristående regi Principer för plats i förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i kommunal samt fristående regi Verksamhetsformer Förskolor Förskoleverksamheten riktar sig till för barn i åldern 1 5 år. I Helsingborg

Läs mer

Frågor och svar Förskola & pedagogisk omsorg

Frågor och svar Förskola & pedagogisk omsorg Frågor och svar Förskola & pedagogisk omsorg Enköpings kommun Alla barn och ungdomar i Enköpings kommun ges möjlighet att utveckla sitt allra bästa jag inför den egna framtiden. Foto: skolkontorets arkiv

Läs mer

Regler för kommunal förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Regler för kommunal förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Beslut KS 2010-02-10 Regler för kommunal förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Gällande från och med 2010-04-01 2 INNEHÅLL Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg... 3 FÖRSKOLEVERKSAMHET... 3 SKOLBARNSOMSORG...

Läs mer

Välkommen till. Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem. i Essunga kommun! Information om taxa och tillämpningsregler

Välkommen till. Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem. i Essunga kommun! Information om taxa och tillämpningsregler Välkommen till Förskola, Pedagogisk omsorg och Fritidshem i Essunga kommun! Information om taxa och tillämpningsregler Reviderad 2013-03-01 Reviderad 2013-10-24 UN 48 Reviderad 2015-07-01 TAXA Avgiften

Läs mer

Lathund e-tjänst förskola Barn- och utbildningsförvaltningen 2015

Lathund e-tjänst förskola Barn- och utbildningsförvaltningen 2015 Lathund e-tjänst förskola Barn- och utbildningsförvaltningen 2015 Innehållsförteckning 1. Ansökan barnomsorg 2. Erbjudande om plats 3. Registrera schema 4. Fyll i inkomst 5. Ändra kontaktuppgifter 6. Beräkna

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva oktober 2012 11:2

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva oktober 2012 11:2 SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva oktober 2012 11:2 ANSÖKNINGS- OCH PLACERINGSREGLER INOM FÖRSKOLA OCH SKOLBARNOMSORG Regler för kommunal förskoleverksamhet 1. Vem reglerna gäller Verksamheten

Läs mer

Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjer och avgifter för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2014-06-04 av Kommunstyrelsen 90 och 2014-06-18 av Kommunfullmäktige 49 Senast

Läs mer

REGLER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET

REGLER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET REGLER FÖR FÖRSKOLA, FRITIDSHEM OCH ANNAN PEDAGOGISK VERKSAMHET Regler, inom ramen för 8, 14 och 25 kap. skollagen Barn- och ungdomsnämnden 2013-01-23, reviderade 2014-12-11 ALLMÄNT Reglerna tillämpas

Läs mer

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef.

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef. MAXTAXA Förskola i Ockelbo kommun Verksamhet i förskolegrupp omfattar barn från 1 års ålder fram till och med vecka 31 det år barnet fyller 6 år. Verksamhet i förskola styrs av skollag, läroplan för förskolan

Läs mer

Avgifter & regler. förskola förskoleklass fritidshem

Avgifter & regler. förskola förskoleklass fritidshem Avgifter & regler förskola förskoleklass fritidshem Gäller from 1 juli 2018 INNEHÅLL Verksamhetsformer... 2 Förskola och familjedaghem 1 5 år... 2 Allmän förskola för 3 5-åringar... 2 Förskoleklass...

Läs mer

PLACERINGSFÖRESKRIFTER Giltiga från den 1 januari 2010.

PLACERINGSFÖRESKRIFTER Giltiga från den 1 januari 2010. 1(7) Sektorn för utbildning och kultur PLACERINGSFÖRESKRIFTER Giltiga från den 1 januari 2010. Förskoleverksamhet Skolbarnsomsorg SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR HÄRRYDA KOMMUN 2(7) Innehåll: Rätt till

Läs mer

Placeringsföreskrifter

Placeringsföreskrifter Fastställda i kommunfullmäktige 2018-03-26 68. Gäller fr.o.m. 2018-04-01. Placeringsföreskrifter Placeringsföreskrifter för familjedaghem, förskola, fritidshem och öppen fritidsverksamhet som har Härryda

Läs mer

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Borås Stads. Regler för förskola och fritidshem på obekväm arbetstid

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Borås Stads. Regler för förskola och fritidshem på obekväm arbetstid Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Regler för förskola och fritidshem på obekväm arbetstid Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Anvisning dygnet-runt-öppen verksamhet. Innehållsförteckning. Sömntutans uppdrag. Erbjudande om Sömntutan

Anvisning dygnet-runt-öppen verksamhet. Innehållsförteckning. Sömntutans uppdrag. Erbjudande om Sömntutan BARN- OCH UNGDOMS- FÖRVALTNINGEN Anvisning dygnet-runt-öppen verksamhet Innehållsförteckning Sömntutans uppdrag Erbjudande om Sömntutan Ansökan och omsorgstid Arbete eller studier Föräldralediga Kö och

Läs mer

Riktlinje för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Riktlinje för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Riktlinje för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Riktlinje Utbildningsnämnden 2016-02-16 Dokumentansvarig Förvaring Dnr Erik Edwardsson Castor UN.2016.8

Läs mer

Regler för förskola och fritidshem i Ljungby kommun

Regler för förskola och fritidshem i Ljungby kommun tu LJUNGBY KOMMUN TJAN STESKRIVELSE 2018-01-31 Barn- och utbildningsförvaltningen Barn- och ntbildningskontor Marie Steneland 0372-78 94 03 marie. steneland@ljungby. se Barn- och utbildningsnämnden Regler

Läs mer

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m

Riktlinjer. för. förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun. Fr. o m Reviderad 2016-10-24 65 Riktlinjer för förskola och pedagogisk omsorg i Österåkers kommun Fr. o m. 2017-01-01 2 1. Allmänt Dessa riktlinjer har fastställts av Kommunfullmäktige för att reglera förskola

Läs mer

Välkommen till fritidshem i Karlskrona kommun

Välkommen till fritidshem i Karlskrona kommun Välkommen till fritidshem i Karlskrona kommun Utdrag ur Riktlinjer, regler och taxor gällande förskolor, pedagogisk omsorg och fritidshem. (Reviderad 2018-10-05) 1 Innehåll Fritidshem... 3 Vistelsetid

Läs mer

Så ansöker du och så funkar det på VÅRA FÖRSKOLOR

Så ansöker du och så funkar det på VÅRA FÖRSKOLOR Så ansöker du och så funkar det på VÅRA FÖRSKOLOR På förskolan blandas lek och lärande! I Valdemarsviks kommun erbjuder vi förskola för barn mellan ett och fem år. Vi har fyra förskolor; Gryts förskola,

Läs mer

Regler och taxor i barnomsorg i Upplands-Bro kommun

Regler och taxor i barnomsorg i Upplands-Bro kommun Regler och taxor i barnomsorg i Upplands-Bro kommun Gäller för förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, öppen fritidsverksamhet samt barnomsorg på obekväm arbetstid Reviderade augusti 2014 Fastställd 2014-09-23

Läs mer

förskola, pedagogisk omsorg och fritidsverksamhet

förskola, pedagogisk omsorg och fritidsverksamhet Tillämpningsföreskrifter för förskola, pedagogisk omsorg och fritidsverksamhet Foto Nagy-bagoly Ilona TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR FÖRSKOLA OCH FRITIDSHEM Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden 2007-10-10

Läs mer

Regler för Munkfors kommuns barnomsorg Antagna av Kultur- och utbildningsnämnden 050404

Regler för Munkfors kommuns barnomsorg Antagna av Kultur- och utbildningsnämnden 050404 Uppdaterad 2011-07-01 1 Regler för Munkfors kommuns barnomsorg Antagna av Kultur- och utbildningsnämnden 050404 Kultur- och utbildningsnämnden är ansvarig för kommunens barnomsorg. Verksamhetens mål, är

Läs mer

Regler och avgiftstaxa för förskoleverksamhet och fritidshem i Kumla kommun

Regler och avgiftstaxa för förskoleverksamhet och fritidshem i Kumla kommun Regler och avgiftstaxa för förskoleverksamhet och fritidshem i Kumla kommun Vision Program Policy Regler Handlingsplan Riktlinjer Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Nämnd Innehållsförteckning 1. Allmänna

Läs mer

REGLER OCH AVGIFTER BARNOMSORGEN I EMMABODA KOMMUN FR. O. M. 2015-07-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-08, 23

REGLER OCH AVGIFTER BARNOMSORGEN I EMMABODA KOMMUN FR. O. M. 2015-07-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-08, 23 REGLER OCH AVGIFTER BARNOMSORGEN I EMMABODA KOMMUN FR. O. M. 2015-07-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-08, 23 Barnomsorgsavgifter i Emmaboda kommun fr.o.m. 2015-07-01 Avgiften grundar sig på hushållets

Läs mer

Regler för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg från och med 2013-06-01

Regler för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg från och med 2013-06-01 TJÄNSTESKRIVELSE 1[8] Referens Sofia Nordgren Regler för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg från och med 2013-06-01 Former av barnomsorg Förskolan tar emot barn i åldern 1-5 år.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PLATS

RIKTLINJER FÖR PLATS RIKTLINJER FÖR PLATS inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Eksjö kommun Fastställda av kommunstyrelsen 2018-05-08, Ks 127 och gäller från och med 2018-08-01. Innehållsförteckning Rätt till

Läs mer