Svenska kyrkans bestämmelser

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Svenska kyrkans bestämmelser"

Transkript

1 Svenska kyrkans bestämmelser Kyrkostyrelsens beslut om utbildning och praktisk tjänstgöring för att kunna prövas i prästexamen Upphävt genom SvKB 2001:20 meddelat den 29 mars SvKB 2001:4 Utkom från trycket den 17 april Kyrkostyrelsen föreskriver med stöd av 31 kap. 6 kyrkoordningen följande. Domkapitlet får i prästexamen pröva den som med godkänt resultat har genomgått pastoral profilutbildning enligt bilaga 1. Detsamma skall gälla den som med godkänt resultat har genomgått EFS prästutbildning för tjänstgöring som präst inom Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen enligt bilaga 2. 1 Om det finns särskilda skäl får ett domkapitel pröva någon i prästexamen som inte har genomgått i första stycket angiven utbildning om han eller hon har motsvarande kunskaper och erfarenheter. Detta beslut träder i kraft den 15 april Genom beslutet upphävs Kyrkostyrelsens beslut om utbildning och praktisk tjänstgöring för att kunna prövas i prästexamen (SvKB 1999:16). På Kyrkostyrelsens vägnar KG Hammar Lars Friedner 1 Se även CsSkr 1990:4 avsnitt 2.2.2, bet. KEu 1990:3, kskr 1990:14

2 BILAGA 1 UTBILDNINGSPLAN FÖR SVENSKA KYRKANS PASTORALA PROFILUTBILDNING Målet för pastoral profilutbildning Målet för den praktiska prästutbildningen är att förbereda för verksamhet som präst i Svenska kyrkan. Med teologisk utbildning vid universitet och högskolor som grund skall den praktiska prästutbildningen ge de särskilda kunskaper och färdigheter som prästtjänsten kräver samt bidra till prästkandidatens personlighetsutveckling och teologiska fördjupning. Utbildningen skall därvid bearbeta frågan om prästidentiteten. Med utgångspunkt i bibeltexter och vår kyrkas tradition skall utbildningen utveckla förmågan till teologisk reflexion över det pastorala handlandet och ge förutsättningar till kristet församlingsbyggande. Utbildningen skall ge kunskaper och färdigheter vad gäller evangelieförkunnelse och sakramentsförvaltning så som detta kommer till uttryck i predikan och liturgi, undervisning och själavård. Utbildningen skall också utveckla förmågan till samarbete och ledarskap samt ge insikter och färdigheter i församlingsadministration, kyrkorätt och kyrkobokföring. Utbildningsanordnare Utbildningen bedrivs dels vid Svenska kyrkans pastoralinstitut i Uppsala och Lund i enlighet med stadgan för pastoralinstituten, denna utbildningsplan samt lokala kursplaner antagna av styrelserna vid pastoralinstituten, dels vid Johannelunds teologiska högskola i enlighet med denna utbildningsplan och lokal kursplan antagen av högskolans styrelse. Uppläggning Den pastoralteologiska utbildningen omfattar två terminer. Utbildningens innehåll För att uppfylla ovanstående mål skall undervisning bedrivas i de pastoralteologiska huvudämnena homiletik, själavård, kateketik och liturgik. Prästkandidaterna skall under utbildningen ges möjligheter till retoriska övningar, lära sig behandla den egna rösten och få teoretisk och praktisk undervisning i liturgisk sång och hymnologi. Vad som i övrigt fordras av undervisning för att uppnå utbildningsplanens mål beslutas lokalt. Likaså framgår undervisningens konkreta uppläggning av lokal kursplan. I utbildningen skall dessutom ingå praktik i samverkan 2 med andra kyrkliga profilutbildningar samt utbildningsmoment som genomförs i samverkan med andra kyrkliga profilutbildningar. Nämnden för kyrkolivets utveckling utfärdar särskilda riktlinjer om denna samverkan. I utbildningen ingår även en fortbildningsvecka som Svenska kyrkans pastoralinstitut i Uppsala och Lund samt Johannelunds teologiska högskola svarar för. Till den kallas samtliga prästkandidater som utbildats vid respektive pastoralinstitut och vid Johannelunds teologiska högskola inom en 12 månaders period efter prästvigningen. 2 Studerande vid Johannelunds teologiska högskola deltar i mån av möjlighet.

3 Antagning Styrelsen för pastoralinstitut antager till pastoralteologisk utbildning. Till den pastoralteologiska utbildningen vid Johannelunds teologiska högskola avseende den avslutande terminens studier, antager högskolans skolledning. Behörighet För tillträde till den pastoralteologiska utbildningen krävs I att den sökande har genomgått Svenska kyrkans grundkurs (gäller sökande som påbörjat teologiska studier efter 1 juli 1994). 3 II (a) att sökande, som är inskriven vid teologisk fakultet enligt 1973 års studieordning eller tidigare, har avlagt teologie kandidatexamen; för sådan sökande som studerat i enlighet med 1973 års studieordning skall examen omfatta kurser i bibelvetenskap med språklig gammaltestamentlig eller nytestamentlig inriktning, tros- och livsåskådningsvetenskap samt kristendomens historia, eller skall den sökande ha motsvarande kunskaper eller 3 (b) att sökande, som är antagen till religionsvetenskaplig linje enligt 1977 års studieordning, har erhållit utbildningsbevis enligt högskoleförordningen (1977:263) till vilken knutits examensbenämningen högskoleexamen på religionsvetenskaplig linje, 140 poäng, omfattande kurser i bibelvetenskap med språklig gammaltestamentlig eller nytestamentlig inriktning, tros- och livsåskådningsvetenskap samt kristendomens historia, eller att den sökande har motsvarande kunskaper eller (c) att sökande, som är antagen till religionsvetenskaplig linje enligt 1984 års ordning, har erhållit utbildningsbevis enligt högskoleförordningen (1977:263) till vilken knutits examensbenämningen högskoleexamen på religionsvetenskaplig linje, särskild gren, 160 poäng, innefattande kurser med minst 10 poäng i religionshistoria och religionsfenomenologi, 10 poäng i religionsbeteendevetenskap, 40 poäng i bibelvetenskap med språklig gammaltestamentlig eller nytestamentlig inriktning fördelade enl. ett av följande alt.: (1) 30 poäng språkligt studium i Gamla testamentet eller Nya testamentet och 10 poäng icke-språkligt studium i det andra ämnet, (2) 20 poäng språkligt studium i Gamla testamentet och 20 poäng icke-språkligt studium i Nya testamentet (kan innefatta den s.k. hermeneutiska kursen), 10 poäng i kristendomens historia samt 10 poäng i tros- och livsåskådningsvetenskap, eller att den sökande har motsvarande kunskaper eller (d) att sökande har avlagt teologie kandidatexamen enligt 1993 års examensordning; för sådana sökande gäller att studierna skall omfatta kurser om minst 160 poäng som kan ingå i en teologie kandidatexamen. Studierna skall innehålla kurser från bas-/ grundkurs samt differentierade ämnesstudier tillsammans omfattande: bibelvetenskap om minst 45 poäng (både Gamla och Nya testamentet, varav ett av testamentena skall läsas med språklig inriktning), tros- och livsåskådningsvetenskap om minst 25 poäng, samt kurser om Svenska kyrkans tro och liv om minst 10 poäng eller (e) att den sökande kan uppvisa dels av biskopen utfärdat intyg, som visar att biskopen gett klartecken till alternativ prästutbildning (se Promemoria ang. alternativ prästutbildning 13 juni 1994) och dels 33 Punkten I och punkten II (a) (e) gäller inte för tillträde till den pastoralteologiska utbildningen vid Johannelunds teologiska högskola 3

4 utbildningsbevis över genomgångna kurser omfattande baskurs AB i religionskunskap/religionsvetenskap 40 poäng, bibelvetenskap, icke-språkligt alternativ 10 poäng, kristendomens historia 10 poäng, tros- och livsåskådningsvetenskap 10 poäng samt kurser i Svenska kyrkans tro och liv 10 poäng. Kurserna skall, för att vara godkända för tillträde till pastoralteologisk utbildning, vara kurser som kan ingå i religionsvetenskapligt program och som kan leda fram till teologie kandidatexamen. För tillträde till den avslutande terminen på den pastoralteologiska utbildningen på Johannelunds teologiska högskola krävs i stället för vad som anges i (a) (e) (f) att den sökande har avlagt teologie kandidatexamen om minst 140 poäng. Studierna skall innehålla kurser från bas/grundkurs samt differentierade ämnesstudier tillsammans omfattande: - bibelvetenskap om minst 40 poäng (både Gamla och Nya testamentet, varav ett av testamentena skall läsas med språklig inriktning), - kristendomens historia om minst 10 poäng, - tros- och livsåskådningsvetenskap om minst 20 poäng, samt - examensarbete 10 poäng. III att den sökande har minst tre månaders kyrklig förpraktik; IV att den sökande deltagit i den parallella kursverksamhet som anordnas av pastoralinstituten och stiften. Riktlinjer för den parallella kursverksamheten utfärdas av Nämnden för kyrkolivets utveckling; V att den sökande kan uppvisa intyg från biskop och domkapitel om avslutad lämplighetsprövning i enlighet med intentionerna i biskopsmötets ordning för antagning till präst i Svenska kyrkan. För tillträde till pastoralteologisk utbildning gäller generellt att teol.kand.-examens ämnen uteslutande skall utgöras av ämnen (160 p) inom religionsvetenskaplig linje/religionsvetenskapligt program. För behörighet att antas till pastoralteologisk utbildning skall studerande på anmodan härom förete antingen (a) utbildningsbevis över teol.kand.-examen eller (b) utbildningsbevis över föreskrivna kurser. 4 VI Dispens från ovan angivna behörighetsvillkor ges av Nämnden för kyrkolivets utveckling. Examination Examination sker fortlöpande under utbildningens gång. Sammanfattande terminsbetyg ges efter första terminens studier. För att ha rätt att påbörja andra terminen krävs betyget Godkänd. Godkänt terminsbetyg meddelas muntligt. Underkänd student erhåller skriftligt betyg med kortfattad motivering. 5 Efter andra terminen ges sammanfattande slutbetyg. Som betyg används någon av beteckningarna Godkänd eller Underkänd. Betyg utfärdas av lärarkollegiet. Betyg kan ej överklagas. Student som blir underkänd skall för att på nytt kunna påbörja pastoralteologisk utbildning kunna uppvisa förnyat biskopsintyg. 4 För sökande till pastoralteologisk utbildning vid Johannelunds teologiska högskola gäller detta bara för tillträde till den avslutande terminens studier. 5 För studerande vid Johannelunds teologiska högskola ges betyg i samband med fullgjord kurs och utbildningsbevis efter avslutade studier.

5 Studieuppehåll Ansökan om studieuppehåll skall göras hos rektor. Bestämmelser för studieuppehåll regleras i lokal kursplan.

6 BILAGA 2 UTBILDNINGSPLAN FÖR EFS PRÄSTUTBILDNING Målsättning Målet för EFS prästutbildning är att förbereda för verksamhet som präst inom Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen. Utbildningen skall ge grundläggande kunskap och färdighet i kristen tro, bibelkunskap, pedagogik, evangelisation, själavård och församlingsledning. Dessutom skall utbildningen hjälpa de studerande till egen personlighetsutveckling, teologisk reflexion och mognad i det kristna livet och den personliga trosuppfattningen. I anslutning till EFS tradition och historia bör också finnas en betoning på ämnen som väckelse, omvändelse, mission och aktivt lekmannaskap. Antagning Antagning till utbildning och antagning till tjänst är skilda processer. Antagning till utbildning sker av utbildningsanordnaren medan antagning till tjänst och behörighetsprövning inför prästvigning sker av EFS. Utbildningsanordnare Utbildningen sker vid Johannelunds teologiska högskola och genom dess treåriga program med pastoral profil eller genom annan utbildning som bedöms likvärdig med densamma. Prövningen av detta sker på EFS uppdrag av rektor på Johannelunds teologiska högskola. Behörighet och förkunskaper - för de teologiska högskoleutbildningarna vid Johannelund fr.o.m För att antas till högskoleprogram och enstaka högskolekurser vid Johannelund krävs grundläggande behörighet samt standardbehörighet för humaniora/teologi (B1) enligt följande. a) Grundläggande behörighet för teologiska studier har den som fått slutbetyg från nya gymnasieskolan (1994- programgymnasiet) och har lägst betyget Godkänd på kurser som omfattar minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett fullständigt program eller fått slutbetyg från gymnasial vuxenutbildning eller fått samlat betygsdokument från gymnasial vuxenutbildning och har lägst betyget Godkänd på kurser som omfattar minst 90 procent av de gymnasiepoäng som krävs för ett slutbetyg eller fyller 25 år senast under det kalenderår som utbildningen börjar och har varit yrkesverksam i minst fyra år på minst halvtid före det kalenderhalvår då utbildningen börjar. Vidare skall man ha kunskaper i engelska som motsvarar kurs A med lägst betyget Godkänd samt ha kunskaper i svenska som motsvarar kurs B med lägst betyget Godkänd. För sökande med annan studiebakgrund, exempelvis folkhögskola, svenskt gymnasium före 1994 (linjegymnasium) eller utländsk utbildning, finns särskilda föreskrifter. b) Standardbehörighet för teologiska studier har den som från nya gymnasieskolan (1994-programgymnasium) uppfyller förkunskapskrav i Sv B/ Sv 2 B + Hi A + Sh A med lägst betyget Godkänt i vart och ett av dessa ämnen.

7 Betygskravet från linjegymnasiet (före 1994) och etappsystemet (KomVux) är alltid lägst 3. c) Rekommenderade förkunskaper Johannelund rekommenderar även Re B (religion 1 åk/etapp 2) samt psykologi och/eller filosofi som lämpliga förkunskaper för våra utbildningar. Sökande skall också gärna ha gått en bibelskola, Kyrkans Grundkurs, deltagit i team- eller volontärutbildning eller liknande. d) Övrigt I antagningsförfarandet läggs vikt vid att sökanden kan anses ha förmåga att tillgodogöra sig studierna teoretiskt och praktiskt att sökanden vill ansluta sig till skolans målsättning och riktlinjer. Antagning till 3-årigt program sker lokalt på Johannelund. Den sökande kallas till antagningsintervju. Antagning till tjänst a) Prövningsförfarande på väg mot prästtjänst i EFS 1) Intresseanmälan Den som antagits till studier på Johannelunds 3-åriga program skall senast den 15 september det år man påbörjar studierna skriftligen till missionsföreståndaren anmäla om man är intresserad av prästtjänst i EFS. Intresseanmälan skall följas av två rekommendationer varav en skall vara från distriktsföreståndaren i det distrikt där personen bor/är uppvuxen. 2. Lämplighetsprövning Sker efter praktik i EFS missionsförening d.v.s. under termin 4. Målsättning: - pröva om personerna bedöms lämpliga till prästtjänst inom EFS. Lämplighetsprövningen utförs av en intervjugrupp bestående av missionsföreståndaren eller den han utser samt två personer med god människokännedom och/eller erfarenhet av tjänst inom EFS. Intervjugruppen skall bestå av både kvinnor och män. Samtliga i intervjugruppen gör individuella intervjuer med de sökande. Till grund för prövningen ligger: Distriktsföreståndarens rekommendation i samband med intresseanmälan. Ett omdöme formulerat av rektor och studenten tillsammans, om hur studenten fungerat i studiemiljön på Johannelund och hur personen utvecklats. Omdöme från praktiken i EFS missionsförening. Tillsammans med den totala bedömning som görs av intervjugruppen. Intervjugruppen ger något av följande två omdömen: Bedöms lämplig för tjänst inom EFS. Bedöms för närvarande ej lämplig för tjänst inom EFS (möjlighet att bli prövad igen om 3 år). b) Beslut om antagning till prästtjänst EFS styrelse antager på förslag av missionsföreståndaren sökande.

8 Till grund för antagningen ligger: intyg från Johannelund om genomgången 3-årig teologisk utbildning. funnen lämplig vid lämplighetsprövning. intyg från distrikt om att prästtjänst föreligger. rekommendation till prästtjänst från rektor på Johannelund. Studiernas innehåll och uppläggning Studiernas innehåll och uppläggning sker efter av Johannelunds högskolestyrelse beslutad studieplan. Den viktigaste grundvalen för undervisning och liv är Bibeln, som ses som Guds ord och rättesnöret för människans tro och liv. I anslutning till EFS stadgar betonas den evangelisk-lutherska bekännelsen med dess markering av ett teologiskt centrum i rättfärdiggörelse av nåd genom tro. Högskole- och profilkurser De två första åren av programmet innefattar teologisk högskoleexamen på 80 poäng. Det tredje året kompletterar med ytterligare 40 poäng som ligger vid sidan om nämnda examen. Förutom undervisning i ämnesområden som exegetik, systematisk teologi, praktisk teologi, religionspedagogik och pastoralteologi finns under hela utbildningen profilkurser och gruppaktiviteter som inte ger högskolepoäng men som ändå är obligatoriska för den som går på programmen vid Johannelund. Här ingår t.ex. retreater och stilla dagar; temadagar; predikoresor; vissa pastoralteologiska och praktisk teologiska delkurser, som lagts utanför de kurser som ger högskolepoäng; individuell röst- och sångundervisning; vissa metodövningar; församlingspraktik; integrationsgrupper. För att få fullständigt utbildningsbevis från Johannelund krävs fullgjorda profilkurser samt 120 högskolepoäng. Termin 1 är helt förlagd till Johannelund. Den innehåller en grundläggande genomgång av Bibelns böcker och innehåll, en presentation av religionsfilosofiskt tänkande, kyrkohistoria med betoning på viktiga historiska gestalter och missionens historia, grundläggande kurser i människokunskap och själavård samt introduktion till retorik och kommunikation. Parallellt med de teoretiska kurserna deltar de studerande även i praktiska övningar. Termin 2 utgörs i huvudsak av A-kursen i Religionskunskap vid Uppsala universitet. Kursen läses som enstaka kurs vid Teologiska institutionen, Uppsala universitet. Ansökan till A-kursen sker under höstterminen i åk 1. Urval sker på basen av särskild behörighet samt högskoleprov. Högskoleprovet skall därför avläggas senast under höstterminen i åk 1. Platsgaranti. Parallellt med denna kurs ges vissa kurser med praktisk pastoral inriktning vid Johannelund. Termin 3 och 4 är helt förlagda till Johannelund och innehåller kurser i exegetik, systematisk teologi med etik, pastoralteologi och praktisk teologi. Här kompletteras högskolekurser med yrkesförberedande profilkurser. Det kan exempelvis vara samtalsövningar, predikoövningar, röst- och talvård och sångundervisning. Termin 5 och 6 är fördjupningsterminer. De ämnen som behandlas är t.ex. bibelsynsfrågor, dogmatik, missiologi, praktisk teologi och själavård. Man skriver uppsats i ett fördjupningsämne och har möjlighet till ytterligare ämnesfördjupning genom individuella temaarbeten. Mot slutet av studietiden läggs mycket tid på den enskildes praktiska och personliga förberedelse för arbetet som präst.

9 Examination Kunskaper och färdigheter redovisas huvudsakligen genom PM, skriftliga och muntliga tentamina. En genomgående strävan är att examinationen skall vara relaterad till utbildningens mål och utgöra en del av utbildningen/inlärningen. Strävan är också att formerna för examination skall vara varierade. För de kurser som ger högskolepoäng gäller att det normala omfånget av litteraturen skall motsvara ca sidor per poäng. Vid fastställandet av mängden litteratur tas hänsyn både till undervisningens omfattning och till litteraturens karaktär. Närvaro är obligatorisk på Johannelunds kurser. För varje kurs finns examinator utsedd. Betyg För flertalet kurser vid Johannelund tillämpas graderade betyg, d.v.s. betygen väl godkänd, godkänd eller underkänd kan ges. I vissa ämnen ges enbart godkänd eller underkänd. Av studieplanen framgår för varje kurs vilket som gäller. För att få betyget godkänd krävs normalt vid skriftlig tentamen att man uppnått minst hälften av antalet möjliga poäng; för väl godkänd krävs normalt att man uppnått minst 75 procent av antalet möjliga poäng. För betyg på hela kurser krävs för betyget godkänd att man uppnått minst detta betyg på samtliga delkurser/moment; för betyget väl godkänd krävs på motsvarande sätt att man uppnått minst detta betyg på mer än hälften av samtliga delkurser/moment. Temaveckor Varje hösttermin inleds med en temavecka där homiletik, liturgik och kommunikation står i centrum. För årskurs 1 gäller särskilt introduktionsprogram med bl.a. studievanor och studieteknik. Temadagar En till två gånger varje termin ordnas temadagar för hela skolan. Vid dessa tillfällen behandlas inte bara teologiska frågor, utan också andra ämnen som är av intresse och vikt tas upp. Oftast inbjuds föreläsare utifrån, och det finns en strävan att genom de temata som bearbetas hjälpa till att både belysa sådant som vid en viss tid är särskilt aktuellt och sådant som inte annars har plats i utbildningen. Fältstudieprogram Genom ett samarbete med Svenska Missionsrådet (SMR) kan Johannelund erbjuda möjlighet att byta ut en del av det ordinarie utbildningsinnehållet i det treåriga programmet mot fältstudier. Fältstudieprogrammet omfattar sammanlagt 15 poäng, varav 10 kan tas med i högskoleexamen. Deltagande i fältstudieprogrammet förutsätter att motsvarande 10 poäng inhämtas utanför ordinarie treårigt program. Fältstudieprogrammets inriktning är att erbjuda möjlighet till en första u-landserfarenhet och studier i låginkomstländer; målet är ge möjlighet till fördjupad reflexion över missionsarbete och konkreta biståndsinsatser ur teologiska, utvecklingsteoretiska, antropologiska och andra synvinklar. Integrationsgrupper Varje student vid Johannelund deltar under hela studietiden i samtalsgrupp som leds av en av skolans lärare. Varje grupp består normalt av högst tio studerande. Målet för integrationsgruppens arbete är att ge en gemenskap för samtal och reflektion; att ge tillfälle till uppföljning av studier, praktik, gemensamma resor o.s.v.; att ge möjlighet till bearbetning av teologiska, personlighetsmässiga och andliga frågor som gruppen själv beslutar om att ta upp. Inom ramen för integrationsgruppernas arbete

10 kallas också varje student till enskilt arbets- eller utvecklingssamtal om bl.a. studieresultat med sin gruppledare minst en till två gånger per termin. Handledningsår För den som skall gå i tjänst inom EFS erbjuds handledningsår under första året i tjänst. Det innebär att 20 procent av arbetstiden ägnas åt strategiskt arbete inför framtiden knutet till det lokala sammanhanget.

11 Utgivande organisation: Kyrkostyrelsen, Svenska kyrkan, UPPSALA, tel Utgivare: Rättschef Lars Friedner, Avdelningen för kyrkorätt och organisation, Svenska kyrkan, UPPSALA, tel Distribution och prenumeration: Verbum Förlag, Kundservice, Box , STOCKHOLM, tel ISSN

För dig som studerar till präst enligt 2013 års studieordning samt övergångsregler för den som studerat enligt tidigare utbildningsordning

För dig som studerar till präst enligt 2013 års studieordning samt övergångsregler för den som studerat enligt tidigare utbildningsordning BEHÖRIGHETSREGLER - PRÄST För dig som studerar till präst enligt 2013 års studieordning samt övergångsregler för den som studerat enligt tidigare utbildningsordning UTBILDNING TILL PRÄST För att bli präst

Läs mer

Studieplaner. teologiska högskola. Johannelunds. teologiska högskola

Studieplaner. teologiska högskola. Johannelunds. teologiska högskola J Johannelunds teologiska högskola teologiska högskola Studieplaner för integrerad prästutbildning för tjänst i Svenska Kyrkan och EFS Läsåret 2011-2012 1 Välkommen till Johannelund! Johannelunds teologiska

Läs mer

Övergångsregler för blivande präster

Övergångsregler för blivande präster Övergångsregler för blivande präster Pastoralteologisk utbildning Pastoralteologisk utbildning för blivande präster ges till och med vårterminen 2014 av de båda pastoralinstituten i Uppsala och Lund. Från

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Dnr CF /2005

UTBILDNINGSPLAN Dnr CF /2005 UTBILDNINGSPLAN Dnr CF 52-477/2005 PROGRAMMET FÖR KULTUR OCH SPRÅK, 120/160 POÄNG Culture and Languages Programme, 120/160 points Utbildningsprogrammet inrättades av Forskningsnämnden den 14 december 1993.

Läs mer

UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad kap. Tillträde till utbildningen

UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad kap. Tillträde till utbildningen UTDRAG UR: Högskoleförordning (1993:100) uppdaterad 2010-01-01 --- 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå 1 Antagning

Läs mer

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare

Tillträde till utbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare UTDRAG UR: Högskoleförordningen (1993:100) uppdaterad t o m SFS 2013:695 Dels kapitel 7, dels Bilaga 3 7 kap. Tillträde till utbildningen Gemensamma bestämmelser för tillträde till utbildning på grundnivå

Läs mer

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13.

Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap 2001-06-13. UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET RÄTTSVETENSKAP MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG The programme of Legal Science with focus on internationalisation, 120/160 points Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 120 POÄNG

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 120 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-535/2005 Sida 1 (5) SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 120 POÄNG Programme of Systems Analysis, 120 points Utbildningsprogrammet

Läs mer

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points

MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points HUMANISTISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING 120/160 POÄNG International Communications Programme, 120/160 points Utbildningsplanen

Läs mer

För Humanistiska fakultetens regler för forskarutbildningen se Regler för utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten.

För Humanistiska fakultetens regler för forskarutbildningen se Regler för utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2015/795 Allmän studieplan för licentiatexamen i religionsvetenskap Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet 18 februari 2016.

Läs mer

Identifikation 1. Programmets namn Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi

Identifikation 1. Programmets namn Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi 1 2018-04-25 Dnr U 2018/6 Utbildningsplan 1. Identifikation 1. Programmets namn Kandidatprogram i religionsvetenskap och teologi Programmets namn på Bachelor Programme in Religious Studies and Theology

Läs mer

BIOLOGIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG

BIOLOGIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG INSTITUTIONEN FÖR NATURVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-274/2005 Sida 1 (5) BIOLOGIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Biology, 120/160 points Utbildningsprogrammet inrättades den 7 juni 2001 av

Läs mer

Utbildningsplan Dnr CF /2006. PR- OCH INFORMATIONSPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Public Relations Programme, 180 ECTS

Utbildningsplan Dnr CF /2006. PR- OCH INFORMATIONSPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Public Relations Programme, 180 ECTS HUMANISTISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-669/2006 Sida 1 (6) PR- OCH INFORMATIONSPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Public Relations Programme, 180 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat 12 oktober

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2006:1054 Utkom från trycket den 18 juli 2006 utfärdad den 21 juni 2006. Regeringen föreskriver 1 att 7 kap. 5, 9

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM 60 POÄNG Special Education Programme, 60 points

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM 60 POÄNG Special Education Programme, 60 points PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN UTBILDNINGSPLAN SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM 60 POÄNG Special Education Programme, 60 points Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen är fastställd av sektionsnämnden

Läs mer

Utbildningsplan Dnr CF /2006

Utbildningsplan Dnr CF /2006 HUMANISTISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2006 Sida 1 (6) MEDIE- OCH KOMMUNIKATIONSVETENSKAPLIGT PROGRAM MED INTERNATIONELL INRIKTNING, 180 HÖGSKOLEPOÄNG International Communications Programme,

Läs mer

Utbildningsplan Dnr CF /2006. Sida 1 (5)

Utbildningsplan Dnr CF /2006. Sida 1 (5) HUMANISTISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-668/2006 Sida 1 (5) FILMPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Film Studies Programme, 180 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 12 oktober 2004 av fakultetsnämnden

Läs mer

Utbildningsplan Dnr /2006. Sida 1 (6)

Utbildningsplan Dnr /2006. Sida 1 (6) Utbildningsplan Dnr 52-179/2006 Sida 1 (6) PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsprogrammet är inrättat den

Läs mer

Utbildningsplan Dnr CF /2006. DIGITAL MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Digital Media Design Programme, 180 ECTS

Utbildningsplan Dnr CF /2006. DIGITAL MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Digital Media Design Programme, 180 ECTS HUMANISTISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-671/2006 Sida 1 (6) DIGITAL MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Digital Media Design Programme, 180 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den

Läs mer

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt

Magisterprogram med inriktning mot arbetsrätt Samhällsvetenskapliga fakulteten/juridiska institutionen Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: staffan.ingmansson@jus.umu.se www.umu.se Dnr 502-3214-08 Datum Sid 1 (5) Magisterprogram

Läs mer

Programinformation VT2012 för

Programinformation VT2012 för Programinformation VT2012 för Religionsvetenskapligt program, kandidatprogram (H1RKR) Teologiskt program, kandidatprogram (H1RKT) Teologiskt program, magister-/masterprogram (H2RKT) Religionsvetenskapligt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2011:1020 Utkom från trycket den 20 september 2011 utfärdad den 8 september 2011. Regeringen föreskriver i fråga

Läs mer

Kandidatprogram i teologi 180 högskolepoäng. Teologiska högskolan Stockholm. Utbildningsplan

Kandidatprogram i teologi 180 högskolepoäng. Teologiska högskolan Stockholm. Utbildningsplan Kandidatprogram i teologi 180 högskolepoäng Bachelor of Theology (Three Years), 180 higher education credits Teologiska högskolan Stockholm Stockholm School of Theology Utbildningsplan Beslut: 2015-01-20(reviderad)

Läs mer

Magisterprogram i teologi med inriktning kyrkohistoria 60 högskolepoäng

Magisterprogram i teologi med inriktning kyrkohistoria 60 högskolepoäng Magisterprogram i teologi med inriktning kyrkohistoria 60 högskolepoäng Master of Theolgy (One Year) With Specialization in Church History 60 higher education credits Teologiska högskolan Stockholm Utbildningsplan

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100), med senare ändringar,

Läs mer

Utbildningsplan för Masterprogram i religionsvetenskap och teologi

Utbildningsplan för Masterprogram i religionsvetenskap och teologi Humaniora och teologi Utbildningsplan för Masterprogram i religionsvetenskap och teologi 1. Identifikation Programmets namn Programmets engelska namn Masterprogram i religionsvetenskap och teologi Master

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 1 (10) Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (dnr 12/522) Fastställd av högskolestyrelsen den 6 november 2012 (7, protokoll

Läs mer

Fakultetsnämnd Lärande. Studieplan

Fakultetsnämnd Lärande. Studieplan Fakultetsnämnd Lärande Studieplan Studieplan för forskarutbildning i biologi, fysik och kemi med inriktning mot didaktik (Graduate Studies in Biology, Physics and Chemistry directed towards didactics.)

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100) Utfärdad den 5 juli 2018 Publicerad den 13 juli 2018 Regeringen föreskriver 1 i fråga om högskoleförordningen (1993:100)

Läs mer

Programmet för journalistik

Programmet för journalistik Institutionen för kultur- och medievetenskaper Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 E-post: studievagledare@medkom.umu.se www.kultmed.umu.se Utbildningsplan Dnr UmU 501-1832-11 Datum 2012-05-31

Läs mer

Masterprogram i teologi med inriktning bibelvetenskap 120 högskolepoäng

Masterprogram i teologi med inriktning bibelvetenskap 120 högskolepoäng Masterprogram i teologi med inriktning bibelvetenskap 120 högskolepoäng Master of Theology (Two Years) With Specialization in Biblical Studies 120 higher education credits Teologiska högskolan Stockholm

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG

UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG Institutionen för pedagogik UTBILDNINGSPLAN UTBILDNINGSPROGRAM FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED INRIKTNING MOT UNGDOMS- OCH MISSBRUKARVÅRD 120 POÄNG 1 UTBILDNINGSPLAN FÖR HÖGSKOLEEXAMEN I PEDAGOGIK MED

Läs mer

HUMANISTISKA FAKULTETEN. Teologiskt program, kandidatprogram på grundnivå, 180 högskolepoäng

HUMANISTISKA FAKULTETEN. Teologiskt program, kandidatprogram på grundnivå, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr G 2018/467 HUMANISTISKA FAKULTETEN Teologiskt program, kandidatprogram på grundnivå, 180 högskolepoäng Theological Programme, Programkod: H1RKT 1. Fastställande Utbildningsplanen är

Läs mer

Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram

Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram UtbildningsplanUttagen: 2014-09-10 Biblioteks- och informationsvetenskap - kandidatprogram 90 högskolepoäng Programkod: SGBIB Fastställd: 2012-11-28 Fastställd av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden

Läs mer

Magisterprogram i teologi med inriktning systematisk teologi 60 högskolepoäng

Magisterprogram i teologi med inriktning systematisk teologi 60 högskolepoäng Magisterprogram i teologi med inriktning systematisk teologi 60 högskolepoäng Master of Theology (One Year) With Specialization in Systematic Theology 60 higher education credits Teologiska högskolan Stockholm

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2010:2020 Utkom från trycket den 30 december 2010 utfärdad den 22 december 2010. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Beslutsuppgifter. Programbeskrivning. Samhällsvetenskapliga fakulteten

Beslutsuppgifter. Programbeskrivning. Samhällsvetenskapliga fakulteten Samhällsvetenskapliga fakulteten SAMKV, Masterprogram i Medie- och kommunikationsvetenskap, 120 högskolepoäng Master of Science Programme in Media and Communication Studies, 120 credits Program med akademiska

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Religionsvetenskap, Magister/Masterprogram. 60/120 högskolepoäng H2RSM

UTBILDNINGSPLAN. Religionsvetenskap, Magister/Masterprogram. 60/120 högskolepoäng H2RSM UTBILDNINGSPLAN Religionsvetenskap, Magister/Masterprogram 60/120 högskolepoäng H2RSM Religious Studies, Master programme 60/120 higher education credits Diarienr: G 217 3513/10 1. Fastställande Utbildningsplan

Läs mer

Hälsoutvecklarprogrammet, inriktning mot folkhälsovetenskap, 120 poäng (Program for Public Health Sciences).

Hälsoutvecklarprogrammet, inriktning mot folkhälsovetenskap, 120 poäng (Program for Public Health Sciences). INSTITUTIONEN FÖR IDROTT OCH HÄLSA UTBILDNINGSPLAN Hälsoutvecklarprogrammet, inriktning mot folkhälsovetenskap, 120 poäng (Program for Public Health Sciences). Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); SFS 2012:712 Utkom från trycket den 30 november 2012 utfärdad den 22 november 2012. Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

SPA-PROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG

SPA-PROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG HÄLSOVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-523 /2006 Sida 1 (5) SPA-PROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG Spa Programme, 120 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 25 mars 2003 av fakultetsnämnden

Läs mer

SPECIALLÄRARPROGRAMMET, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALLÄRARPROGRAMMET, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-551/2007 Sida 1 (6) SPECIALLÄRARPROGRAMMET, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Teacher for Special Needs Education Programme, 90 higher education credits Utbildningsprogrammet

Läs mer

DIGITAL MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

DIGITAL MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG AKADEMIN FÖR HUMANIORA, UTBILDNING OCH SAMHÄLLSVETENSKAP Utbildningsplan Dnr CF 52-564/2009 Sida 1 (6) DIGITAL MEDIEDESIGNPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Digital Media Design Programme, 180 higher educational

Läs mer

Masterprogram i teologi med inriktning praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap 120 högskolepoäng

Masterprogram i teologi med inriktning praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap 120 högskolepoäng Masterprogram i teologi med inriktning praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap 120 högskolepoäng Master of Practical Theology (Two Year), 120 higher education credits Enskilda Högskolan Stockholm

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten.

Regler för utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2015/799 Allmän studieplan för licentiatexamen i litteraturvetenskap Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet 16 december 2015.

Läs mer

Masterprogram i teologi med inriktning kyrkohistoria 120 högskolepoäng

Masterprogram i teologi med inriktning kyrkohistoria 120 högskolepoäng Masterprogram i teologi med inriktning kyrkohistoria 120 högskolepoäng Master of Church history (Two Years), 120 higher education credits Teologiska högskolan Stockholm Utbildningsplan Beslut: 2017-12-20

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK. Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp UMEÅ UNIVERSITET Pedagogiska institutionen ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I PEDAGOGIK Filosofie doktorsexamen 240 hp Filosofie licentiatexamen 120 hp Fastställd av institutionsstyrelsen

Läs mer

Utbildningsplan Dnr CF /2006. Sida 1 (6) INTERNATIONELLA MEDIEPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG International Communications Programme, 180 ECTS

Utbildningsplan Dnr CF /2006. Sida 1 (6) INTERNATIONELLA MEDIEPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG International Communications Programme, 180 ECTS HUMANISTISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-670/2006 Sida 1 (6) INTERNATIONELLA MEDIEPROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG International Communications Programme, 180 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat

Läs mer

DIAKON SVENSKA KYRKAN FÖRSAMLINGSPEDAGOG UTBILDNINGSINSTITUTET KYRKOMUSIKER PRÄST

DIAKON SVENSKA KYRKAN FÖRSAMLINGSPEDAGOG UTBILDNINGSINSTITUTET KYRKOMUSIKER PRÄST DIAKON SVENSKA KYRKAN FÖRSAMLINGSPEDAGOG UTBILDNINGSINSTITUTET KYRKOMUSIKER PRÄST { Ett institut två orter Lund Göteborg PG Uppsala Umeå Diakon Kandidatexamen Social inriktning Vårdinriktning Kyrkomusiker

Läs mer

Anmälan angående situationen för vissa studenter vid farmacie kandidatprogrammet

Anmälan angående situationen för vissa studenter vid farmacie kandidatprogrammet Rektor Södertörns högskola och Rektor Uppsala universitet Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Anmälan angående situationen för vissa studenter vid farmacie kandidatprogrammet Anmälan JL har till Högskoleverket

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Med antagningsordning avses enligt 6 kap högskoleförordningen (SFS 1993:100, med senare ändringar,

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2016/264 Allmän studieplan för doktorsexamen i historia Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 3 maj 2016 och ersätter

Läs mer

Personalvetarprogrammet

Personalvetarprogrammet Utbildningsplan Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng Programkod: SGPER Fastställd: 2012-06-07 Fastställd av: Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Diarienummer: 502-1380-12 Utbildningsplanen giltig

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Lokal ordning för examina och utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet. Senast fastställd av utbildningsnämnden

Lokal ordning för examina och utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet. Senast fastställd av utbildningsnämnden LOKAL ORDNING FÖR EXAMINA OCH UTBILDNINGAR 1(8) BESLUT Dnr STYR 2017/599 2006-12-18 (Reviderad 2012-06-14) Lokal ordning för examina och utbildningar på grundnivå och avancerad nivå vid Lunds universitet

Läs mer

Masterprogram i teologi med inriktning systematisk teologi 120 högskolepoäng

Masterprogram i teologi med inriktning systematisk teologi 120 högskolepoäng Masterprogram i teologi med inriktning systematisk teologi 120 högskolepoäng Master of Theology (Two Years) With Specialization in Systematic Theology 120 higher education credits Teologiska högskolan

Läs mer

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points

TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN TEKNIK/EKONOMIPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Programme for Business Economics and Engineering, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap

Läs mer

Masterprogram, biomedicinska material Master's Programme, Biomedical Materials, 120 credits 120,0 högskolepoäng

Masterprogram, biomedicinska material Master's Programme, Biomedical Materials, 120 credits 120,0 högskolepoäng Utbildningsplan Masterprogram, biomedicinska material Master's Programme, Biomedical Materials, 120 credits 120,0 högskolepoäng Gäller för antagna till utbildningen fr o m HT08. Utbildningens mål Kunskap

Läs mer

Magisterprogram i teologi med inriktning bibelvetenskap 60 högskolepoäng

Magisterprogram i teologi med inriktning bibelvetenskap 60 högskolepoäng Magisterprogram i teologi med inriktning bibelvetenskap 60 högskolepoäng Master of Theology (One Years) With Specialization in Biblical Studies 60 higher education credits Teologiska högskolan Stockholm

Läs mer

För Humanistiska fakultetens regler för forskarutbildningen se Regler för utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten.

För Humanistiska fakultetens regler för forskarutbildningen se Regler för utbildning på forskarnivå vid Humanistiska fakulteten. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: 2015/800 Allmän studieplan för doktorsexamen i litteraturvetenskap Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 16 december 2015

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i tillämpad etik (Applied Ethics)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i tillämpad etik (Applied Ethics) LINKÖPINGS UNIVERSITET Filosofiska fakulteten Institutionen för kultur och kommunikation Dnr LiU-2010-00865 Allmän studieplan för forskarutbildningen i tillämpad etik (Applied Ethics) Studieplanen är fastställd

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen

UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen UTBILDNINGSPLAN Kandidatexamen i omvårdnad 130 poäng med möjlighet till etappavgång vid 120 poäng för sjuksköterskeexamen Dnr. 613/333-00 Fastställd av institutionsstyrelsen 2000-06-07 2 SJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå; SFS 2016:705 Utkom från trycket den 17 juni

Läs mer

PM för prästantagning

PM för prästantagning PM för prästantagning i EFS VIGNINGSLÖFTEN FÖR PRÄSTER Vill ni i Guds den treeniges namn åtaga er uppdraget att vara präst och utöva detta så, att Gud blir ärad, kyrkan uppbyggd och Guds vilja förverkligad

Läs mer

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng

Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng GÖTEBORGS UNIVERSITET UTBILDNINGSPLAN IT-fakultetsstyrelsen 2013-02-14 Datavetenskapligt program, 180 högskolepoäng (Computer Science, Bachelor s Programme, 180 credits) Grundnivå/First level 1. Fastställande

Läs mer

KULTUR, KOMMUNIKATION OCH SAMHÄLLE, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

KULTUR, KOMMUNIKATION OCH SAMHÄLLE, 180 HÖGSKOLEPOÄNG HUMANISTISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-666/2006 Sida 1 (6) KULTUR, KOMMUNIKATION OCH SAMHÄLLE, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Culture, Communication and Society, 180 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat

Läs mer

SAPSP, Psykologprogrammet, 300 högskolepoäng Master of Science Programme in Psychology, 300 credits

SAPSP, Psykologprogrammet, 300 högskolepoäng Master of Science Programme in Psychology, 300 credits U 2018/345 Samhällsvetenskapliga fakulteten SAPSP, Psykologprogrammet, 300 högskolepoäng Master of Science Programme in Psychology, 300 credits Program utan akademiska förkunskapskrav och med slutlig examen

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (dnr 18/770)

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (dnr 18/770) Antagningsordning för KMH - dnr 18/770 (2018-12-14) 1 (10) Antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm (dnr 18/770) Fastställd

Läs mer

Antagningsordning. Föreskrifter för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet

Antagningsordning. Föreskrifter för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet Dnr UFV 2015/188 Antagningsordning Föreskrifter för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet Fastställd av konsistoriet 2015-04-16 Innehållsförteckning 1. Inledning

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2018/777 Allmän studieplan för licentiatexamen i sinologi Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 18 december 2018. Studieplanen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om yrkeshögskolan; SFS 2009:130 Utkom från trycket den 17 mars 2009 utfärdad den 5 mars 2009. Regeringen föreskriver följande. 1 kap. Utbildningar inom yrkeshögskolan

Läs mer

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Kunskap och förståelse. Humanistiska och teologiska fakulteterna

Fastställande. Allmänna uppgifter. Kursens mål. Kunskap och förståelse. Humanistiska och teologiska fakulteterna Humanistiska och teologiska fakulteterna BIVR11, Bibelvetenskap: Avancerad kurs I, 15 högskolepoäng Biblical Studies: Master (Two Years) Degree Course, 15 credits Avancerad nivå / Second Cycle Fastställande

Läs mer

SOCIALA OMSORGSPROGRAMMET 140 POÄNG med inriktning mot äldre och funktionshindrade (Program in Social Care, 140 points)

SOCIALA OMSORGSPROGRAMMET 140 POÄNG med inriktning mot äldre och funktionshindrade (Program in Social Care, 140 points) Institutionen för samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLN SOCIL OMSORGSPROGRMMET 140 POÄNG med inriktning mot äldre och funktionshindrade (Program in Social Care, 140 points) Fastställande av utbildningsplan

Läs mer

Magisterprogram i teologi med inriktning praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap 60 högskolepoäng. Enskilda Högskolan Stockholm

Magisterprogram i teologi med inriktning praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap 60 högskolepoäng. Enskilda Högskolan Stockholm Magisterprogram i teologi med inriktning praktisk teologi med religionsbeteendevetenskap 60 högskolepoäng Master of Practical Theology (One Year), 60 higher education credits Enskilda Högskolan Stockholm

Läs mer

Delegering av beslutanderätt i studieadministrativa ärenden

Delegering av beslutanderätt i studieadministrativa ärenden \ 2011-01-17 Dnr LiU-2010-01654 1(7) Delegering av beslutanderätt i studieadministrativa ärenden Ersätter beslut L1U22009-00503 från. Examina Universitetsstyrelsen fastställer lokala tilläggsbeslut efter

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING MASKINTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING MASKINTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING MASKINTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden

Läs mer

Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan.

Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan. 2014-08-14 Agneta Wallin FIN / folkhögskola.nu Lathund om tillträde till högre utbildning i Sverige. Omvärldskunskap som stöd vid antagning och studieplanering på folkhögskolan. Grundläggande behörighet

Läs mer

Campus. Obligatoriskt för blivande präster är att läsa minst 30 hp Tros- och livsåskådningsvetenskap och minst 60 hp Bibelvetenskap.

Campus. Obligatoriskt för blivande präster är att läsa minst 30 hp Tros- och livsåskådningsvetenskap och minst 60 hp Bibelvetenskap. Rekommenderad studiegång för blivande präster Campus För att bli präst i Svenska kyrkan krävs enligt 2013 års studieordning en universitetsutbildning bestående av: - Teologie kandidat- och magisterexamen

Läs mer

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori

Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Allmän studieplan för licentiatexamen i vetenskapsteori Studieplanen är fastställd av humanistiska fakultetsnämnden vid Göteborgs universitet den 19 januari 2011 (ändr. den 12 december 2011). Studieplanen

Läs mer

SOCIALA OMSORGSPROGRAMMET 140 POÄNG med inriktning mot Socialpedagogik (Program in Social Care, 140 points)

SOCIALA OMSORGSPROGRAMMET 140 POÄNG med inriktning mot Socialpedagogik (Program in Social Care, 140 points) Institutionen för samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLN SOCIL OMSORGSPROGRMMET 140 POÄNG med inriktning mot Socialpedagogik (Program in Social Care, 140 points) Fastställande av utbildningsplan Utbildningsplanen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskapliga fakulteten Gäller from 1 juli 2013 ALLMÄN STUDIEPLAN 2013 06 05 Dnr 512 1030 13 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i kulturgeografi 1. Mål för utbildningen

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. Dnr: U 2015/776 Allmän studieplan för licentiatexamen i arkeologi Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen kompletteras med

Läs mer

Dnr S2010/39. Utbildningsplan för psykologprogrammet (Master of Science Programme in Psychology) Samhällsvetenskapliga fakulteten

Dnr S2010/39. Utbildningsplan för psykologprogrammet (Master of Science Programme in Psychology) Samhällsvetenskapliga fakulteten Dnr S2010/39 Samhällsvetenskapliga fakulteten Utbildningsplan för psykologprogrammet (Master of Science Programme in Psychology) Omfattning: 300 högskolepoäng Nivå: Avancerad Programkod: SAPSY Utbildningsplanen

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekologi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ekologi Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-596-14 Datum 2014-04-24 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grund- och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet

Antagningsordning för tillträde till utbildning på grund- och avancerad nivå vid Luleå tekniska universitet Styrande dokument 1(11) Beslutsfattare: Universitetsstyrelsen Beslutsdatum: 2019-02-19 Dokumenttyp: Regel Träder i kraft: 2019-02-19 Giltighetstid: tillsvidare Bör uppdateras före: 2020-02-31 Ev. dokument

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2015/811 Allmän studieplan för licentiatexamen i engelska Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 9 juni 2016. Studieplanen

Läs mer

MEDICINSKA SEKRETERARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG PROGRAMME FOR MEDICAL SECRETARIES, 120 ECTS

MEDICINSKA SEKRETERARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG PROGRAMME FOR MEDICAL SECRETARIES, 120 ECTS Utbildningsplan Dnr CF 52-210/2007 Sida 1 (6) MEDICINSKA SEKRETERARPROGRAMMET, 120 HÖGSKOLEPOÄNG PROGRAMME FOR MEDICAL SECRETARIES, 120 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 8 maj 2001 av fakultetsnämnden

Läs mer

Studiegång 4-årigt Pastors- och Ledarprogram

Studiegång 4-årigt Pastors- och Ledarprogram Studiegång 4-årigt Pastors- och Ledarprogram Högskolans kurser ges inom ämnesområden: AA = Allmänna ämnen och ämnesövergripande studier BV = Bibelvetenskap KM = Kyrko- och missionsstudier RR = Religionshistoria

Läs mer

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points

PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points UTBILDNINGSPLAN PROGRAMMET MANAGEMENT IN SPORT AND RECREATION 120/160 POÄNG Program for Management in Sport and Recreation, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för humaniora

Läs mer

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 19 juni 2003.

Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den 19 juni 2003. UTBILDNINGSPLAN MASKININGENJÖRSPROGRAMMET, 120/160 POÄNG Mechanical Engineering Programme, 120/160 points Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsnämnden för medicin, naturvetenskap och teknik den

Läs mer

Kompletterande utbildning för läkare med examen

Kompletterande utbildning för läkare med examen UTBILDNINGSPLAN 1 Dnr: Fastställd av Grundutbildningsnämnden Gäller från vårterminen 2018 Grundutbildningsnämnden Kompletterande utbildning för läkare med examen 60 högskolepoäng Nivå A KULÄK Programbeskrivning

Läs mer

PROGRAM I TEORETISK KEMI OCH DATORMODELLERING, 80 POÄNG Programme in Theoretical Chemistry and Computational Modelling, 80 points (120 ECTS credits)

PROGRAM I TEORETISK KEMI OCH DATORMODELLERING, 80 POÄNG Programme in Theoretical Chemistry and Computational Modelling, 80 points (120 ECTS credits) INSTITUTIONEN FÖR NATURVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN PROGRAM I TEORETISK KEMI OCH DATORMODELLERING, 80 POÄNG Programme in Theoretical Chemistry and Computational Modelling, 80 points (120 ECTS credits) Utbildningsplanen

Läs mer

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG

INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG UTBILDNINGSPLAN INGENJÖRSPROGRAMMET FÖR PROJEKTLEDNING, INRIKTNING AUTOMATISERINGSTEKNIK, DATATEKNIK OCH ELEKTROTEKNIK, 120 POÄNG Programme for Project Management in Engineering, 120 points Fastställande

Läs mer

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG

SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG INSTITUTIONEN FÖR EKONOMI, STATISTIK OCH INFORMATIK Utbildningsplan Dnr CF 52-45/2007 Sida 1 (7) SYSTEMVETENSKAPLIGA PROGRAMMET, 180 HÖGSKOLEPOÄNG Programme of Systems Analysis, 180 ECTS Utbildningsprogrammet

Läs mer

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna.

För universitetsgemensamma regler för forskarutbildning se Regler för utbildning på forskarnivå vid Göteborgs universitet Doktorandreglerna. HUMANISTISKA FAKULTETEN Dnr: U 2018/778 Allmän studieplan för doktorsexamen i sinologi Studieplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsstyrelsen vid Göteborgs universitet den 18 december 2018. Studieplanen

Läs mer

Människa-dator interaktion masterprogram

Människa-dator interaktion masterprogram UMEÅ UNIVERSITET Samhällsvetenskaplig fakultet UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM Människa-dator interaktion masterprogram Human-Computer Interaction Master s Program 1. Basdata Omfattning: 60/120 högskolepoäng

Läs mer

Information om Teologiskt program

Information om Teologiskt program VÄLKOMNA! Information om Teologiskt program Teologiskt program, att läsa till präst Examenskrav Periodisering Studiegångar 2010-10-01 Marita Öhman 1 Söka vidare Alla ansöker om nya kurser inför VT2011

Läs mer

Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS)

Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS) Utbildningsplan Dnr CF 52-548/2005 Sida 1 (5) Robotik och intelligenta system internationellt magisterprogram, 80 poäng (120 ECTS) Robotics and Intelligent Systems International Master Programme, 80 points

Läs mer