KD-DB101 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN SVENSKA DANSK SUOMI BRUKSANVISNING INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KD-DB101 INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN SVENSKA DANSK SUOMI BRUKSANVISNING INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE"

Transkript

1 DANSK SVENSKA CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN KD-DB101 SUOMI Se sidan 5 för att avbryta demonstrationen i teckenfönstret. Se side 5 vedrørende annullering af displaydemonstrationen. Näyttöesityksen peruuttamisen ohjeet ovat sivulla 5. Se separat handbok för installation och anslutning. Se separat brugsanvisning for installation og tilslutning. Katso asennus- ja liitäntäohjeet erillisestä ohjekirjasta. INSTRUCTIONS BRUKSANVISNING INSTRUKTIONSBOG KÄYTTÖOHJE LVT A [EX]

2 SVENSKA Tack för att du köpt en JVC produkt. Var snäll och läs noga alla instruktioner innan du använder den, så att du vet hur den ska skötas och kan få ut mesta möjliga av den. ATT OBSERVERA ANGÅENDE LASERPRODUKTER 1. LASERPRODUKT AV KLASS 1 2. VARNING: Öppna inte det övre skyddet. Det finns inga delar inuti som användaren själv kan utföra service på; låt service utföras av utbildad servicepersonal. 3. VARNING: Synlig och/eller osynlig laserstrålning, klass 1M, när denna del är öppnad. Betrakta ej strålen med optiska instrument. 4. REPRODUKTION AV ETIKETT: VARNINGSETIKETT, PLACERAD PÅ APPARATENS UTSIDA. Varning! Om du måste justera mottagaren under färd måste du ha god uppsikt över framför allt mötande trafik, men även andra trafikanter, för att undvika en trafikolycka. Varning angående volyminställning: Skivor åstadkommer väldigt lite brus jämfört med andra källor. Sänk volymen innan du spelar en skiva för att undvika att skada högtalarna genom en plötslig höjning av utgångsnivån. Att denna symbol endast gäller inom den Europeiska gemenskapen. Information till användare gällande kassering av gammal utrustning Denna symbol anger att produkten med denna symbol inte ska kasseras som vanligt hushållsavfall, när den inte ska användas mer. Om du vill kassera denna produkt, ska detta göras i enlighet med gällande lagstiftning i landet eller kommunen. Genom att avyttra denna produkt på rätt sätt, bidrar du till att bevara naturen och förhindrar potentiellt negativa effekter på miljön och den mänskliga hälsan. Denna mottagare är utrustad med fjärrkontrollfunktion på ratten. Se Installations/anslutningshandbok (separat häfte) för anslutningar. Hur apparaten nollställs Dina förinställningar raderas också. Mata ut en skiva med våld Var försiktig så att du inte tappar skivan när den matas ut. Om detta inte fungerar, försök att återställa din mottagare. 2

3 Följande ikoner visar... : Indikatorn som visas för motsvarande åtgärd. Använda knappen M MODE Om du trycker på M MODE går mottagaren in i funktionsläget, sedan fungerar siffer- och 5/ knapparna som olika funktionsknappar. Exempel: När sifferknapp 2 fungerar som MO (enkanalig)-knapp. För att använda dessa knappar för sin ursprungliga funktion igen efter du har tryckt på M MODE, vänta i 5 sekunder utan att trycka på någon av dessa knappar tills funktionsläget är nollställt eller tryck på M MODE igen. Så här avlägsnar du kontrollpanelen INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kontrollpanel... 4 Komma igång... 5 Radiofunktioner... 6 DAB-tunerfunktioner... 9 Skivfunktioner Ljudinställningar Allmänna inställningar PSM Andra externa komponentfunktioner Fjärrkontroll RM-RK Underhåll Ytterligare information om mottagaren Felsökning Specifikationer Av säkerhetsskäl medföljer ett numrerat ID-kort mottagaren. Samma ID-nr är tryckt på mottagarens hölje. Förvara kortet på en säker plats eftersom det underlättar identifiering av mottagaren om den skulle bli stulen. SVENSKA Så här sätter du tillbaka kontrollpanelen För säkerhets skull... Höj inte ljudnivån för mycket, eftersom det blockerar ljuden utifrån och därmed gör bilkörningen riskabel. Stoppa bilen innan du utför någon komplicerad manöver. Temperaturen inne i bilen... Om bilen stått parkerad länge i varmt eller kallt väder, vänta tills temperaturen i bilen blivit mer normal innan du kopplar på enheten. 3

4 SVENSKA Kontrollpanel Teckenfönster Identifikation av delar 1 Inställningsvred 2 0 (utmatning)-knapp 3 Skivfack 4 T/P (trafikprogram/programtyp)-knapp 5 DISP (teckenfönster)-knapp 6 4 / -knappar 7 Teckenfönster 8 (beredskap/på därmpare)-knapp 9 AUX (auxiliary)-ingångsuttag p 5 (upp) / -(ner)-knappar q SEL (val)-knapp w BAND-knapp e SRC (källa)-knapp r Fjärrsensor Du kan styra denna mottagare med en fjärrkontroll som du själv köpt. För ytterligare information, se sidan 17. UNDVIK att utsätta fjärrsensorn för starkt ljus (direkt solljus eller artificiell belysning). t EQ (utjämnare)-knapp y MO (enkanalig)-knapp u SSM (Strong-station Sequential Memory)-knapp i Sifferknappar o RPT (upprepa)-knapp ; RND (slumpmässig)-knapp a M MODE-knapp s (lossa kontrollpanel)-knapp d Skivinformationsindikatorer f DISC-indikatorer g Uppspelningsläge / alternativindikatorer h TEXT-indikator j RDS-indikatorer k Radiomottagningsindikatorer l Indikator för superbas (S.BASS) / EQ (utjämnare)-indikator z Tr (spår)-indikator x Visning av källa / Volymnivåindikator / Tidnedräkningsindikator c Huvudfönster v Ljudläge (C-EQ: kundutjämnare) indikatorer 4

5 Komma igång Grundläggande funktioner ~ Slå på strömmen. Så här snabbsänker du volymen (ATT) Återställ ljudet genom att trycka på knappen igen. Stänga av strömmen SVENSKA Ÿ Grundinställningar Se även Allmänna inställningar PSM på sidorna 14. 1! * Det går inte att välja denna källa om den inte är klar. 2 För FM/AM-tuner För DAB-tuner Justera volymen. Volymnivån visas. VOL 15 1 Avbryta demonstrationerna i teckenfönstret Välj DEMO ON och sedan DEMO OFF. 2 Ställa klockan Välj CLOCK H (timme), ställ sedan in timmarna. Välj CLOCK M (minut), ställ sedan in minuterna. Välj 24H/12H, sedan 24H (timme) eller 12H (timme). 3 Avsluta Justera ljudet efter önskemål. (Se sidan 13.) För att kontrollera aktuell klocktid när strömmen är avstängd Klockan visas i teckenfönstret i cirka 5 sekunder. Se även sidan 14. 5

6 SVENSKA Radiofunktioner ~ Ÿ Tänds när FM stereosändning med tillräcklig signalstyrka tas emot När mottagningen är dålig för en FMstereosändning Lyser när monoläget är aktiverat. MONO Mottagningen förbättras, men stereoeffekten försvinner. Du återställer stereoeffekten genom att upprepa proceduren. MONO OFF visas och MO-indikatorn släcks.! Söka efter en station. Sökningen avbryts när en station påträffas. Avbryt sökningen, genom att trycka på samma knapp igen. Så här ställer du in en station manuellt Gör följande i steg! ovan Välj en önskad stationsfrekvens. M Lagra stationer i minnet Du kan förinställa sex stationer per band. Automatisk förinställning av FMstationer SSM (Strong-station Sequential Memory) 1 Välj det FM-band (FM1 FM3) som du vill spara FM-stationerna i. 2 3 SSM SSM blinkar, och försvinner när den automatiska förinställningen är genomförd. Lokala FM-stationer med den starkaste signalen identifieras och lagras automatiskt på FM-bandet. 6

7 Manuell förinställning Exempel: Lagra en FM-station på 92,5 MHz som förinställd kanal nr 4 på FM1-bandet FM I P Den förinställda siffran blinkar ett tag. Följande funktioner finns endast för FM RDS-stationer. Söka efter ditt FM RDSfavoritprogram Du kan ställa in radiostationer som sänder ett visst program du vill lyssna på genom att söka efter en PTY-kod. Se nedan för information om hur du lagrar dina favoritprogramtyper. ~ Den senast valda PTYkoden visas. SVENSKA 1 Lyssna på en förinställd station Ÿ Välj en av dina favoritprogramtyper. 2 Välj önskad förinställda station (1 6). eller Välj en av PTY-koderna (se sidan 9). För att kontrollera aktuell klocktid medan du lyssnar på en FM- (ej RDS) eller AM-station Se sidan 9 för FM RDS-stationer. Frekvens Ô Klocka! Påbörja sökning efter ditt favoritprogram. Om en station sänder ett program med samma PTY-kod som den du valt ställs den stationen in. 7

8 SVENSKA Lagring av programtyper som favoriter Du kan lagra sex favoritprogramtyper. Förinställda programtyper i sifferknapparna (1 6): 1 Välj en PTY-kod (se stegen ~ och Ÿ på sidan 7). 2 Välj önskat förinställda nummer (1 6). Så här aktiverar du beredskapsmottagningen av TA TP-indikatorn (trafikprogram) tänds eller blinkar. Om TP-indikatorn tänds är beredskapsmottagningen av trafikmeddelanden (TA) aktiverad. Om TP-indikatorn blinkar är beredskapsmottagningen av trafikmeddelanden (TA) ännu inte aktiverad. (Detta händer vid mottagning av en station eller en DAB-tjänst utan de signaler som krävs för beredskapsmottagning av trafikmeddelanden.) Aktivera i detta fall beredskapsmottagning av trafikmeddelanden (TA) genom att ställa in en annan station eller DAB-tjänst som sänder dessa signaler. TP-indikatorn slutar blinka och förblir tänd. 3 Upprepa steg 1 och 2 för att lagra andra PTYkoder under andra förinställda nummer. 4 Avsluta proceduren. Exempel: När ROCK M är valt Använda standbymottagningarna Två typer av beredskapsmottagning för FM-stationer kan användas TA-beredskapsmottagning och PTYberedskapsmottagning. TA-beredskapsmottagning är dessutom tillgänglig för DAB-tjänster. TA-standbymottagning Beredskapsmottagning av trafikmeddelanden (TA) gör att mottagaren tillfälligt växlar över till trafikmeddelanden från alla källor utom AM. Volymen ändras till den förinställda volymen för trafikmeddelanden om den aktuella volymen är lägre än den förinställda (se sidan 15). Så här avaktiverar du beredskapsmottagningen av TA TP-indikatorn släcks. Beredskapsmottagning av PTY Standby-mottagning av PTY gör att mottagaren tillfälligt växlar över till ditt PTY-favoritprogram från alla källor utom AM. Se sidan 15 för information om hur du aktiverar och väljer önskad PTY-kod för PTYberedskapsmottagning. PTY-indikatorn tänds eller blinkar. Om PTY-indikatorn tänds är beredskapsmottagningen av programtyp aktiverad. Om PTY-indikatorn blinkar är beredskapsmottagningen av programtyp ännu inte aktiverad. Du aktiverar beredskapsmottagningen av programtyp genom att ställa in en annan station. PTY-indikatorn slutar blinka och förblir tänd. Du avaktiverar beredskapsmottagningen genom att välja OFF för PTY-kod (se sidan 15). PTY-indikatorn släcks. 8

9 Spåra samma program Nätverksspårning När du kör i ett område med dålig FM-mottagning ställs mottagaren automatiskt in på en annan FM RDS-station i samma nätverk. Tanken bakom detta är att denna station eventuellt sänder samma program med en starkare signal (se bilden nedan). När apparaten levereras från fabriken är nätverksspårning aktiverad. Se AF-REG på sidan 15 för att ändra inställningen för nätverksspårnings-mottagningen. Program A sänder på olika frekvensområden (01 05) För att kontrollera aktuell klocktid medan du lyssnar på en FM RDS-station Stationsnamn (PS) = Stationsfrekvens = Programtyp (PTY) = Klocka = (tillbaka till början) PTY-koder NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, POP M (musik), ROCK M (musik), EASY M (musik), LIGHT M (musik), CLASSICS, OTHER M (music), WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, JAZZ, COUNTRY, NATION M (musik), OLDIES, FOLK M (musik), DOCUMENT SVENSKA DAB-tunerfunktioner Mottagaren kan utföra följande: Spåra samma program automatiskt Alternativ frekvensmottagning (se DAB AF på sidan 15). Automatiskt stationsval Programsökning Vanligen väljs den förinställda stationen när du trycker på sifferknapparna. Om signalerna från den förinställda FM RDS-stationen är för svaga för bra mottagning väljer enheten med hjälp av AF-data en annan frekvens där samma program sänds som på den ursprungliga förinställda stationen. Det dröjer ett tag innan enheten väljer en annan station med hjälp av programsökning. Se även sidan 15. ~ Ÿ! Söka efter ensemble. Sökningen avbryts när en ensemble påträffas. Avbryt sökningen, genom att trycka på samma knapp igen. Välj den tjänst (primär eller sekundär) som du vill lyssna på. 9

10 SVENSKA Så här ställer du in en ensemble manuellt Börja söka efter en ensemble, som i steg! på sidan Välj en önskad ensemblefrekvens. Spåra samma program Alternativ frekvensmottagning Du kan fortsätta lyssna på samma program genom att aktivera den alternativa frekvensmottagningen. När apparaten levereras från fabriken är alternativ frekvensmottagning aktiverad. Se DAB AF på sidan 15 för att avaktivera den alternativa mottagningen. Lagra DAB-tjänster i minnet Du kan förinställa sex DAB-tjänster (primära) per band. 1 Välj önskad tjänst (se steg ~ till på sidan 9). 2 Välj önskat förinställda nummer (1 6). P4 BAYERN 2 Den förinställda siffran blinkar ett tag. Andra DAB-huvudfunktioner 7 TA-beredskapsmottagning Se även sidan 8. 7 PTY-sö kning Se även sidan 7. Du kan inte lagra separata PTY-koder fö r DABmottagaren och FM- mottagaren. 7 Visning av radiotextinformation Medan indikeringen TEXT visas i teckenfönstret är det möjligt att kontrollera DAB-radiotexten DLS (Dynamic Label Segment). 1 Lyssna på förinställda DAB-tjänster 2 Välj önskat förinställt nummer (1 6) för DAB-tjänsten (primär tjänst). Om den valda primärtjänsten har vissa sekundära tjänster, tryck på samma knapp igen för att ställa in de sekundära tjänsterna. DLS visas en kort stund. För att kontrollera aktuell klocktid när du lyssnar på en DAB-tjänst Tjänst namn = Ensemblenamn = Kanalnummer = Frekvens = Programtyp (PTY) = Dynamic Label Segment (DLS) = Klocka = (tillbaka till början) 10

11 Skivfunktioner Alla spår spelar upprepas tills du ändrar källan eller matar ut skivan. För att hitta ett särskilt spår (för CD) eller en särskild mapp (för MP3- eller WMA-skivor) direkt För att välja nummer från 01 06: SVENSKA För att välja nummer från 07 12: Avbryta uppspelning och mata ut skivan Tryck på SRC för att lyssna på en annan uppspelningskälla. Om MP3- och WMA-skivor MP3- och WMA- spår (orden fil och spår används med samma betydelse) spelas i mappar. För att snabbspola spåret framåt eller bakåt För att direkt mappåtkomst på MP3- eller WMAskivor skall fungera måste mapparna ges namn som börjar med 2 siffror 01, 02, 03 o.s.v. Övriga huvudfunktioner Hoppa över spår snabbt under uppspelning På MP3- eller WMA-skivor kan du hoppa över spår i samma mapp. Exempel: Välja spår 32 medan det spår som spelas är ensiffrigt (1 till 9) 1 Gå till följande eller föregående spår 2 Så här går du till nästa eller föregående mapp (endast för MP3- eller WMA-skivor) 3 Varje gång du trycker på knappen kan du hoppa 10 spår. Efter det sista spåret väljs det första spåret och vice versa. 11

12 SVENSKA Ändra informationen i teckenfönstret När du spelar en ljud-cd- eller en CD-text-skiva Välja spelningslägen Nedanstående uppspelningslägen kan endast användas ett i taget. 1 När du spelar en MP3- eller en WMAskiva När TAG DISP är inställd på TAG ON (se sidan 16) 2 Välj önskat uppspelningsläge. 7 Upprepad spelning Läge Upprepad uppspelning av TRK RPT : Aktuellt spår. FLDR RPT * : Alla spår i den aktuella mappen. RPT OFF : Avbryts. 7 Slumpmässig spelning När TAG DISP är inställd på TAG OFF Läge Spelar slumpmässigt FLDR RND * : Alla spår i aktuell mapp, sedan spåren i nästa mapp o.s.v. DISC RND : Alla spår på den aktuella skivan. : Förfluten speltid med det aktuella spårnumret : Klocka med det aktuella spårnumret * 1 Om den aktuella skivan är en ljud-cd, visas NO NAME. * 2 Om en MP3/WMA-fil inte har tagginformation visas mapp- och filnamn. I detta fallet tänds inte TAG-indikatorn. RND OFF : Avbryts. * Endast när du spelar en MP3- eller WMA-skiva. Spärra utmatning av skivan Du kan låsa en skiva i skivfacket. NO EJECT Du upphäver spärren genom att upprepa proceduren. 12

13 Ljudinställningar Du kan välja ett förinställt ljudläge som passar musikgenren (C-EQ: kundutjämnare). 1 2 Ändra ljudet Du kan justera ljudegenskaperna enligt dina önskemål. 1 2 SVENSKA Indikering (för) USER (dovt ljud) ROCK (Rock- eller diskomusik) CLASSIC (Klassisk musik) POPS (Melodiradio) HIP HOP (Funk- eller rapmusik) JAZZ (Jazzmusik) * 1 Bas * 2 Diskant * 3 Superbas Förinställda värden BAS* 1 TRE* 2 S.BS* OFF ON OFF OFF ON OFF Indikering, [Intervall] BAS* 1 (bas), [ 06 till +06] Justera bas. TRE* 1 (diskant), [ 06 till +06] Justera diskant. FAD* 2 (fader), [R06 till F06] Ställ in balansen för främre och bakre högtalare. BAL (balans), [L06 till R06] Ställ in balansen för vänster och höger högtalare. S.BS* 1 (superbas), [S.BS ON eller S.BS OFF] Bibehåll basljudets kraft och fyllnad oavsett hur lågt du ställer in volymen. VOL (volym), [00 till 30 eller 50* 3 ] Justera volymen. * 1 När du justerar bas, diskant, eller superbas, lagras justeringen du gjort för det valda ljudläget (C-EQ) inklusive USER. * 2 Om du använder ett tvåhögtalarsystem, ställ in fadernivån på 00. * 3 Beroende på förstärkarens regleringsinställning. (Se sidan 16 för ytterligare information.) 13

14 Allmänna inställningar PSM SVENSKA Du kan ändra standardinställningarna för PSM (önskat inställningsläge)-objekten i nedanstående tabell. 1 3 Justera valt PSM-objekt. 2 Välj ett PSM-alternativ. 4 Upprepa steg 2 och 3 för att justera de andra PSM-objekten vid behov. 5 Avsluta proceduren. Indikatorer DEMO Teckenfönster demonstration CLK DISP * 1 Klockindikering CLOCK H Timminställning CLOCK M Minutinställning 24H/12H Displayläge tid CLK ADJ Klockjustering Post ( : Ursprungsinst.) DEMO ON DEMO OFF ON OFF Valbara inställningar, [referenssida] : Teckenfönsterdemonstration aktiveras automatiskt om ingen funktion utförs under 20 sekunder, [5]. : Avbryts. : Klockan i teckenfönstret visas hela tiden när strömmen är avstängd. : Avbryt genom att trycka på DISP och klockan visas i cirka 5 sekunder när strömmen stängs av, [5] (1 12) [Ursprungsinst.: 0 (0:00)], [5] [Ursprungsinst.: 00 (0:00)], [5]. 24H 12H AUTO OFF : Se även sidan 5 för inställning. : Den inbyggda klockan justeras automatiskt efter klocktidsdata i RDS-signalen. : Avbryts. * 1 Om strömförsörjningen inte avbryts med tändningslåset i bilen, rekommenderas att det vrids till läget OFF för att spara på bilbatteriet. 14

15 Indikatorer AF-REG Alternativ frekvens/ regionaliseringsmottagning PTY-STBY Beredskapsmottagning av PTY TA VOL Trafikmeddelande-volym P-SEARCH Programsökning DAB AF Alternativ frekvensmottagning DAB VOL Justering av DAB-volym DAB ANT DAB antenn DIMMER Dimmer TEL Telefondämpning SCROLL * 4 Rullning Post ( : Ursprungsinst.) AF AF REG OFF* 2 OFF, PTY-koder Valbara inställningar, [referenssida] : När de nyss mottagna signalerna försvagas byter enheten till en annan station (programmet kan vara ett annat än det nuvarande), [9]. AF-indikatorn tänds. : När mottagningen av den nuvarande signalen blir svag byter enheten till en annan station som sänder samma program. AF- och REG-indikatorn tänds. : Avbryts. : Aktiverar beredskapsmottagningen med en av de PTYkoderna, [8]. VOL 00 VOL 30 eller 50 * 3 [Ursprungsinst.: VOL 15], [8]. ON OFF AF ON AF OFF VOL 12 VOL +12 ON OFF ON OFF MUTING 1/ MUTING 2 OFF ONCE AUTO OFF * 2 Kan ej väljas när DAB AF är inställd på AF ON. * 3 Beror på förstärkarens regleringsinställning. * 4 Vissa tecken och symboler visas inte korrekt (eller raderas) i teckenfönstret. : Aktiverar programsökning, [9]. : Avbryts. : Spårar programmet bland DAB-tjänster och FM RDSstationer, [9, 10]. : Avbryts. : [Ursprungsinst.: VOL 00]; Du kan justera volymen på DABtunern för att matcha FM-volymen och lagra den i minnet. : Bilstereon strömförsörjer DAB-antennen via effektförstärkaren. Välj detta vid användning av en effektförstärkare (medföljer ej) till DAB-antennen. : Välj detta vid användning av DAB-antennen utan effektförstärkare. : Dämpar belysningen i teckenfönstret. : Avbryts. : Välj en av dem som dämpar ljudet medan du talar i mobiltelefon. : Avbryts. : Rullar skivinformationen en gång. : Upprepar rullningen (5-sekundersintervaller). : Avbryts. Genom att trycka på DISP i mer än en sekund kan man bläddra i displayen oberoende av inställning. Fortsättning på nästa sida SVENSKA 15

16 SVENSKA Indikatorer AUX ADJ Justering av den extra ingångsnivån TAG DISP Informationsvisning AMP GAIN (förstärkning) Förstärkarens förstärkningsreglering Post ( : Ursprungsinst.) A.ADJ 00 A.ADJ 05 TAG ON TAG OFF LOW PWR HIGH PWR Valbara inställningar, [referenssida] : Justerar innivån för extern ingångsnivå i enlighet med aktuell FM-ljudnivå och lagrar den i minnet. : Visar tagginformationen när du spelar MP3- eller WMA-spår, [12]. : Avbryts. : VOL 00 VOL 30 (Välj detta alternativ om högtalarens maxeffekt är lägre än 50 W för att undvika att den tar skada). : VOL 00 VOL 50 Andra externa komponentfunktioner En extern komponent kan anslutas till extraingången AUX på kontrollpanelen. Se Installations/anslutningshandbok (separat häfte) för anslutningar. Att ansluta en extern komponent till AUXingångsuttaget! Justera volymen. Justera ljudet efter önskemål. (Se sidan 13.) Att kontrollera annan information medan du lyssnar på en extern komponent Mini stereokontakt Digital ljudspelare osv. AUX IN Ô Klocka ~ Ÿ Sätt igång den anslutna komponenten och börja spela källan. 16

17 Fjärrkontroll RM-RK50 Du kan styra denna mottagare med en fjärrkontroll på det sätt som beskrivs här (med en fjärrkontroll som du köpt själv). Vi rekommenderar att du använder fjärrkontroll RM-RK50 till din mottagare. Huvudelement och-funktioner SVENSKA Installera litiumbatteriet (CR2025) Rikta fjärrkontrollen rakt mot apparatens fjärrsensor. Konttrollera att det inte finns något hinder emellan. Varning! Installera inte något annat batteri än CR2025 eller motsvarande, eftersom det kan explodera då. Lämna inte fjärrkontrollen där den kan utsättas för direkt solljus under längre perioder (t.ex. på instrumentbrädan). Det kan leda till att den exploderar. Förvara batteriet på en plats där barn inte kan nå det för att undvika olycksrisk. För att förhindra att batteriet överhettas, spricker eller börjar brinna: Batteriet får inte laddas om, kortslutas, öppnas eller värmas eller eldas upp. Undvik att batteriet kommer i kontakt med andra metallföremål. Använd inte pincetter eller liknande verktyg på batteriet. Linda batteriet med tejp och isolera det när du slänger det eller sparar det. 1 (beredskap/på/därmpare)-knapp Slår på strömmen om den trycks in kortvarigt eller dämpar ljudet när strömmen är på. Stänger av strömmen om den trycks och hålls in. 2 5 U-(upp) / D-(ner) -knappar Ändrar FM/AM/DAB-band med 5 U. Ändrar de förinställda stationerna och förinställda DAB-tjänsterna med D. Ändra mappen för MP3-/WMA-skivor. 3 VOL / VOL + -knappar Justerar volymen. 4 SOUND-knapp Väljer ljudläget (C-EQ: kundutjämnare). 5 SOURCE-knapp Väljer källan. 6 2 R-(bakåt) / F-(framåt) 3-knappar Söker efter stationer eller DAB-tjänster om knappen trycks ned ett ögonblick. Söker efter DAB om den hålls in. Snabbspolar spåret framåt eller bakåt om den hålls in. Byter spår om den trycks in kortvarigt. 17

18 SVENSKA Underhåll Rengöra kontakterna Om kontrollpanelen avlägsnas ofta kan kontaktytorna egenskaper försämras. För att minska slitaget bör du regelbundet torka av kontakterna med en bomullstops eller trasa fuktad med alkohol. Var försiktig så att du inte skadar kontakterna. Rengöra skivor Om skivan är smutsig eller dammig kan det hända att den inte kan spelas av ordentligt. Torka då av skivan med en mjuk trasa i en rörelse som går rakt ut från mitten mot kanten. Använd inte lösningsmedel (t.ex. skivrengöringsmedel, sprej, thinner eller bensin) när du rengör skivor. Kontakt Fuktkondensation Kondens kan samlas på linsen inuti apparaten i följande fall: Efter att varmluftsfläkten i bilen har slagits på. Om bilen blir väldigt fuktig invändigt. Om detta sker, kan apparaten få funktionsstörningar. I så fall matar du ut skivan och lämnar mottagaren påslagen i några timmar tills fukten har försvunnit. Spela nya skivor Det kan hända att inner- och ytterkanter på nya skivor är lite ojämna eller vassa, vilket gör att det finns risk för att mottagaren inte kan spela skivan. Du avlägsnar dessa ojämna/vassa kanter genom att gnugga dem med en blyerts- eller kulspetspenna eller liknande. Använd inte följande typer av skivor: Skev skiva Skivhantering När du tar ut en skiva urfodralet Hållare trycker du ner hållaren i mitten på fodralet och lyfter ut skivan genom att hålla den i kanterna. Var noga med att alltid hålla skivan i kanterna och undvik att vidröra inspelningsytan. När du lägger tillbaka skivan i fodralet trycker du försiktigt fast skivan (med etiketten uppåt) på hållaren igen. Var noga med att alltid förvara skivorna i fodralet. Klistermärke Direkt tryckt med en bläckstråleskrivare Skivor med klistermärkes-rester Skivor med påklistrade etiketter Ovanlig form Singel-CD (8 cm skivor) 18

19 Ytterligare information om mottagaren Grundläggande funktioner Slå på strömmen Du kan också slå på strömmen genom att tryck på SRC på mottagaren. Om källan är klar startar också uppspelning. Stänga av strömmen Om du stänger av strömmen när du lyssnar på en skiva kommer uppspelningen att fortsätta där den avbröts nästa gång du slår på strömmen. Tunerfunktioner Lagra stationer i minnet Under SSM-sökning... Alla tidigare lagrade stationer raderas och stationer lagras på nytt. De mottagna stationerna förinställs på kanalnummer 1 (den lägsta frekvensen) till 6 (den högsta frekvensen). När SSM-inställningen är slutförd ställs enheten automatiskt in på den station som lagras på nummer 1. När stationer lagras manuellt raderas den tidigare förinställda stationen om en ny station lagras på samma förinställda kanalnummer. FM RDS-funktioner När alternativ frekvensmottagning aktiverats (med AF valt) aktiveras också nätverksspårningsmottagningen automatiskt. Nätverksspårning kan å andra sidan inte avaktiveras utan att alternativ frekvensmottagning avaktiveras. (Se sidan 9, 15). Om du vill veta mer om RDS, gå till < DAB-tunerfunktioner Endast primära DAB-tjänster kan förinställda även när du lagrar en sekundär tjänst. En tidigare förinställd DAB-tjänst raderas när en ny DAB-tjänst lagras i samma förinställningsnummer. Skivfunktioner Varning angående DualDisc-spelning Icke-DVD-sidan av DualDisc överensstämmer inte med standarden Compact Disc Digital Audio. Därför kanske användningen av icke-dvd-sidan av DualDisc på denna produkt inte rekommenderas. Allmänt Denna mottagare har utformats för att återge CD-skivor/CD-texter och CD-R-skivor (inspelningsbar)/cd-rw-skivor (omskrivbara) i ljud- CD- (CD-DA), MP3- och WMA-format. När du snabbspolar MP3- och WMA-skivor framåt eller bakåt hörs endast ljud då och då. Uppspelning av CD-R- eller CD-RW-skivor Använd endast slutbehandlade CD-R- eller CD-RWskivor. Enheten kan endast spela upp filer av den typ som upptäcktes först om en skiva har både ljud-cd-filer (CD-DA) och MP3/WMA-filer. Denna mottagare kan spela upp multisessionsskivor, men icke-stängda sessioner hoppas över under spelning. En del CD-R- eller CD-RW-skivor kan kanske inte spelas upp på denna enhet på grund av deras skivegenskaper eller av följande skäl: Skivorna är smutsiga eller repade. Kondensansamling uppstår på linsen inuti mottagaren. Upptagningslinsen inuti mottagaren är smutsig. CD-R/CD-RW-skivor på vilka filerna är skrivna med paketskrivningsmetoden. Inspelningsförhållandena (saknade data o.s.v.) eller skivans egenskaper (fläckar, repor, skevhet o.s.v.) är felaktiga. CD-RW-skivor kan ta längre tid att läsa eftersom CD-RW-skivor är mindre reflektiva än vanliga CD-skivor. SVENSKA 19

20 SVENSKA Spela en MP3/WMA-skiva Denna mottagare kan spela MP3-/WMA-filer med tilläggskoden code <.mp3> eller <.wma> (oavsett om bokstäverna är stora eller små). Denna mottagare kan visa namnen på album, artister (aktör) och etiketter (Version 1,0, 1,1, 2,2, 2,3 eller 2,4) för MP3-filer och för WMA-filer. Denna mottagare kan spela MP3-/WMA-filer som uppföljer följande kriterier: Bithastighet: 8 kbit/s 320 kbit/s Samplingsfrekvens: 48 khz, 44,1 khz, 32 khz (för MPEG-1) 24 khz, 22,05 khz, 16 khz (för MPEG-2) Skivformat: ISO 9660 Level 1/ Level 2, Romeo, Joliet, Windows långa filnamn Denna enhet kan känna igen totalt 512 filer, 200 mappar och 8 nivåer i hierarkin. Denna mottagare kan spela filer som spelats in med variabel bithastighet (VBR). Filer som spelats in med VBR har en avvikelse vid visning av förfluten speltid, och visar inte den faktiskt förflutna tiden. Denna skillnad kan särskilt noteras när sökningsfunktionen har använts. Denna mottagare kan inte spela upp följande filer: MP3-filer kodade med MP3i- och MP3 PRO-format. MP3-filer kodade i ett olämpligt format. MP3-filer kodade med Layer 1/2. WMA-filer kodade med förlustfria, professionella och talformat. WMA-filer som inte är baserade på Windows Media Audio. WMA-filer som är kopieringsskyddade med DRM. Filer som har data såsom WAVE, ATRAC3, o.s.v. Sökningsfunktionen fungerar, men dess hastighet är inte konstant. Byta källa Om du ändrar källan, slutar också uppspelningen (utan att skivan matas ut). Nästa gång du väljer CD som källa fortsätter uppspelningen från det ställe där den tidigare avbröts. Mata ut skivan Om den utmatade skivan inte tas bort inom 15 sekunder sätts skivan automatiskt i igen i skivfacket för att skydda den mot damm. Allmänna inställningar PSM Om du ändrar AMP GAIN -inställningen (förstärkarregleringen) från HIGH PWR till LOW PWR och volymen överstiger VOL 30 ändrar mottagaren automatiskt volymen till VOL

21 Felsökning Det som vid första ögonkastet verkar vara allvarliga fel behöver inte nödvändigtvis vara det. Du bör därför först kontrollera följande innan du kontaktar ett servicecenter. Problem Åtgärder/Orsaker SVENSKA Allmänt Inget ljud kommer från högtalarna. Justera volymen till optimal nivå. Kontrollera sladdar och anslutningar. Mottagaren fungerar inte alls. Återställ mottagaren (se sidan 2). FM/AM SSM automatisk förinställning fungerar inte. Statiskt ljud när du lyssnar på radion. Lagra stationerna manuellt. Anslut antennen ordentligt. nosignal visas i teckenfönstret. Flytta till ett område med starkare signaler. DAB RESET 8 visas i teckenfönstret. Återställ mottagaren (se sidan 2). ANTENANG visas i teckenfönstret. Skivan kan inte spelas. Kontrollera sladdar och anslutningar. Sätt i skivan rätt. CD-R-/CD-RW-skivor kan inte spelas. Spår på CD-R-/CD-RW-skivan kan inte hoppas över. Sätt in en finaliserad CD-R-/CD-RW-skiva. Finalisera CD-R-/CD-RW-skivan med komponenten som du använde för inspelningen. Uppspelning av skiva Skivan kan varken spelas eller matas ut. Lås upp skivan (se sidan 12). Mata ut skivan med våld (se sidan 2). Ljudet på skivan avbryts ibland. Avbryt uppspelningen under körning på ojämna vägar. Byt skiva. Kontrollera sladdar och anslutningar. NO DISC visas i teckenfönstret. PLEASE och EJECT visas växelvis på displayen. Sätt i en spelbar skiva i skivfacket eller byt till en annan källa. Skivan är i satt uppochned. Isatt skiva innehåller inga spelbara filer. 21

22 Problem Åtgärder/Orsaker SVENSKA Skivan kan inte spelas. Använda skivor med MP3-/WMA-spår inspelade i det format som är anpassat till ISO 9660 Level 1, Level 2, Romeo eller Joliet. Lägg till förlängningskoden <.mp3> eller <.wma> till filnamnen. Uppspelning av MP3/WMA Det brusar. En längre avläsningstid krävs ( CHECK fortsätter att blinka i teckenfönstret). Spåren spelas inte upp i önskad ordning. Hoppa till ett annat spår eller byta skiva. (Lägg inte till filtillägget <.mp3> eller <.wma> till icke-mp3- eller WMA-spår). Använd inte för många nivåer i hierarkin eller för många mappar. Uppspelningsordningen bestäms när filerna spelas in. Förfluten speltid är inte korrekt. Rätt tecken visas inte (t.ex. albumnamn). Detta händer ibland under spelning. Detta orsakas av det sätt som spåren är inspelade på. Denna bilstereo kan endast visa enbytetecken bokstäver (versaler), siffror och ett begränsat antal symboler. Microsoft och Windows Media är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder. 22

23 Specifikationer RADIO Frekvensintervall: FM: 87,5 MHz till 108,0 MHz AM: MV: 522 khz till khz LV: 144 khz till 279 khz FM-mottagning Användbar känslighet: 11,2 dbf (1,0 μv/75 Ω) 50 db 16,3 dbf (1,8 μv/75 Ω) störavståndskänslighet: Alternativ 65 db kanalselektivitet (400 khz): Frekvensrespons: 40 Hz till Hz Kanalseparation: 35 db MV Tuner Känslighet/Selektivitet: 20 μv/35 db LV Tuner Känslighet: 50 μv DAB Tuner Känslighet: (Band III) 100 dbm (L-Band) 98 dbm Selektivitet: 40 db FÖRSTÄRKARE Maxeffekt: Främre/Bakre: 50 W per kanal Kontinuerlig uteffekt (RMS): Främre/Bakre: 19 W per kanal till 4 Ω, 40 Hz till Hz vid högst 0,8% total harmonisk distorsion. Belastningsimpedans: 4 Ω (4 Ω till 8 Ω tolerans) Tonkontrollintervall: Bas: ±10 db vid 100 Hz Diskan: ±10 db vid 10 khz Frekvensrespons: 40 Hz till Hz Signalbrusförhållande: 70 db Utljudsnivå/ 2,5 V/20 kω belastning (full Impedans: skala) Utgångsimpedans: 1 kω Andra uttag: Rattens fjärrinkoppling, AUX (auxiliary)-ingångsuttag CD-SPELAREN Typ: CD-spelare Signaldetektor: Kontaktlös optisk upptagningslins (halvledarlaser) Antal kanaler: 2 kanaler (stereo) Frekvensrespons: 5 Hz till Hz Dynamiskt omfång: 96 db Signalbrusförhållande: 98 db Svaj: under mätgränsen MP3-avkodningsformat: (MPEG1/2 Audio Layer 3) Max. bithastighet: 320 kbit/sek WMA (Windows Media Audio) avkodningsformat: Max. bithastighet: 192 kbit/sek ALLMÄNT Strömförsörjning: Driftsspänning: Likström 14,4 V (11 V till 16 V tolerans) Jordningssystem: negativ jord Driftstemperatur: 0 C till +40 C Mått (bredd höjd djup): (ungefär) Installationsstorlek: 182 mm 52 mm 150 mm Panelstorlek: 188 mm 58 mm 13 mm Vikt: 1,4 kg (exklusive tillbehör) Design och specifikationer kan komma att ändras utan att detta meddelas. SVENSKA 23

24 Tak fordi du købte et JVC produkt. Vær venlig at læse brugsanvisningen omhyggeligt inden brug for at sikre, at du har en fuld forståelse af og får det bedst mulige udbytte af apparatet. DANSK VIGTIGT FOR LASERPRODUKTER 1. KLASSE 1 LASER PRODUKT 2. ADVARSEL: Åbn ikke dækslet. Der findes ingen dele indeni apparet som brugeren kan reparere. Overlad al service til kvalificeret servicepersonale. 3. ADVARSEL: Synlig og/eller usynlig klasse 1M-laserstråling ved åbning. Se ikke direkte med optiske instrumenter. 4. REPRODUKTION AF ETIKETTE: ADVARSELSETIKETTE, FINDES UDEN PÅ APPARATET. Advarsel: Hvis du har brug for at betjene receiveren under kørslen, skal du se dig godt for, da du ellers kan blive involveret i trafikuheld. Dette symbol er kun gyldigt i EU. Advarsel på volumenindstilling: Disce frembringer meget lidt støj i sammenligning med andre kilder. Sænk lydstyrken før afspilning af en disc for at undgå beskadigelse af højttalerne ved en pludselig forhøjelse af udgangsniveauet. Nulstilling af dit apparat Brugerinformation om bortskaffelse af gammelt udstyr Et produkt med dette symbol må ikke bortskaffes på samme måde som almindeligt husholdningsaffald, når det skal smides ud. Hvis du ønsker at bortskaffe dette produkt, bedes du gøre det i overensstemmelse med national lovgivning eller andre love og bestemmelser, som gælder i Danmark. Ved at bortskaffe dette produkt korrekt medvirker du til at bevare naturens ressourcer samt forhindre eventuelle negative påvirkninger af miljøet og folkesundheden. Receiveren har styrehjulsfjernbetjening. Se Brugsanvisning for installation og tilslutning (separat bog). De forudindstillede justeringer slettes også. Sådan skubbes en disc ud med magt Pas på ikke at tabe discen, når den bliver skubbet ud. Hvis det ikke virker, skal du prøve at nulstille receiveren. 2

25 Følgende markeringer anvendes for at angive... : Indikator som vises for den tilsvarende funktion. Sådan bruges M MODE knappen Hvis du trykker på M MODE, overgår receiveren til funktionstilstand, hvorefter talknapperne og 5/ fungerer som forskellige funktionsknapper. Eks.: Når talknap 2 virker som MO (mono) knap. Disse knapper kan anvendes til deres oprindelige funktion igen, hvis du trykker på M MODE, venter i 5 sekunder uden at trykke på nogen knapperne, indtil funktionstilstanden er slettet, eller tryk på M MODE igen. Fjernelse af kontrolpanelet INDHOLD Kontrolpanel... 4 Kom godt i gang... 5 Radiofunktioner... 6 DAB-tunerfunktioner... 9 Discfunktioner Lydjusteringer Generelle indstillinger PSM Andre eksterne komponenters funktioner Fjernbetjening RM-RK Vedligeholdelse Mere om denne receiver Fejlfinding Tekniske specifikationer Af sikkerhedshensyn leveres et nummereret ID-kort med denne enhed. Det samme ID-nummer er prentet i enhedens kabinet. Opbevar kortet på et sikkert sted, da det vil hjælpe myndighederne med at identificere din enhed, hvis den bliver stjålet. DANSK Tilslutning af kontrolpanelet Af hensyn til sikkerheden... Lad ikke lydstyrken være for høj, da dette vil overdøve udefrakommende lyde, hvilket vil gøre det farligt at køre. Stop bilen inden du udfører nogen form for kompliceret betjening. Temperaturen inde i bilen... Hvis du har parkeret bilen i lang tid i varmt eller koldt vejr, bør du vente indtil temperaturen i bilen bliver normal, inden du bruger apparatet. 3

26 Kontrolpanel Displayvindue Identifikation af delene DANSK 1 Kontrolskive 2 0 (eject) knap 3 Rille 4 T/P (trafikprogram/programtype) knap 5 DISP (display) knap 6 4 / knapper 7 Displayvindue 8 (standby/on dæmper) knap 9 AUX (ekstra) indgangsstik p 5 (op) / (ned) knapper q SEL (vælg) knapp w BAND knap e SRC (kilde) knap r Fjernbetjeningsføler Du kan styre receiveren med en fjernbetjening, som skal købes separat. For flere oplysninger se side 17. UDSÆT IKKE fjernbetjeningssensoren for stærkt lys (direkte sollys eller kunstig belysning). t EQ (equalizer) knap y MO (mono) knap u SSM (Strong-station Sequential Memory) knap i Talknapper o RPT (gentag) knap ; RND (tilfældig) knap a M MODE knap s (kontrolpaneludløsning) knap d Disc-informationsindikatorer f DISC indikator g Afspilningstilstand / emneindikatorer h TEXT indikator j RDS-indikatorer k Tunermodtagelsesindikatorer l S.BASS (superbas) indikator / EQ (equalizer) indikator z Tr (spor) indikator x Kildedisplay / Lydstyrkeniveauindikator / Tidsnedtællingsindikator c Hoveddisplay v Lydtilstand (C-EQ: brugerdefineret equalizer) indikatorer 4

27 Kom godt i gang Grundlæggende betjening ~ Tænd for strømmen. Sådan sænkes lyden på et øjeblik (ATT) Lyden genoprettes ved at trykke på knappen igen. Sluk for strømmen Ÿ Grundlæggende indstillinger DANSK Se også Generelle indstillinger PSM på side 14. 1! * Du kan ikke vælge denne kilde, hvis den ikke er klar. For FM/AM-tuner For DAB-tuner Juster derefter lyden. Lydstyrkeniveauet vises. 2 1 Annullering af displaydemonstrationerne Vælg DEMO ON, derefter DEMO OFF. 2 Indstilling af uret Vælg CLOCK H (time), derefter indstilles timen. Vælg CLOCK M (minut), derefter indstilles minuttallet. Vælg 24H/12H, derefter 24H (time) eller 12H (time). 3 Afslut proceduren. VOL Juster lyden som du ønsker. (Se side 13.) Kontrol af aktuel tid når der er slukket for strømmen Uret viser tiden på displayet i ca. 5 sekunder. Se også side 14. 5

28 Radiofunktioner ~ Når en FM stereoudsendelse er svær at modtage DANSK Ÿ Lyser ved modtagelse af en FM stereoudsendelse med tilstrækkelig signalstyrke. Lyser, når monofunktionen er aktiveret. MONO Modtagelsen bliver bedre, men stereoeffekten går tabt. 88.3! Start søgning efter en station. Når en station modtages, standser søgningen. Stands søgningen ved at trykke på samme knap. Indstil på en station manuelt I trin! ovenfor... 1 M For at genoprette stereoeffekten, gentages samme procedure. MONO OFF vises, og MO-indikatoren slukkes. Lagring af stationer i hukommelsen Du kan forudindstille seks stationer for hvert bånd. FM automatisk forudindstilling af station SSM (Strong-station Sequential Memory) 1 Vælg det FM-bånd (FM1 FM3), du ønsker at lagre FM-stationerne på. 2 Vælg en ønsket stationsfrekvens. 2 3 SSM SSM blinker, og forsvinder derefter, når den automatiske forudindstilling er slut. Lokale FM stationer med de stærkeste signaler søges og lagres automatisk i FM båndet. 6

29 Manuel forudindstilling Eks.: Lagring af en FM station på 92,5 MHz i det forudindstillede nummer 4 på FM1 båndet FM I P Det forudindstillede nummer blinker et kort stykke tid. De følgende funktioner er kun til rådighed for FM RDS-stationer. Søg efter dit yndlings FM RDS program Du kan stille ind på en station, som sender dit yndlingsprogram, ved at søge efter en PTY kode. Lagring af dine yndlingsprogramtyper, se følgende. ~ Den sidst valgte PTY kode vises. Ÿ Vælg en af dine yndlingsprogramtyper. DANSK 1 Lyt til en forudindstillet station eller Vælg en af PTY-koderne (se side 9). 2 Vælg den forudindstillede station (1 6) du ønsker. Kontroller hvad klokken er, mens du lytter til en FM (ikke-rds) eller AM station For FM RDS stationer se side 9.! Søg efter dit yndlingsprogram. Hvis der er en station, som transmitterer et program på samme PTY-kode, som du har valgt, indstilles den station. Frekvens Ô Ur 7

30 Lagring af dine yndlingsprogramtyper Du kan lagre seks yndlingsprogramtyper. Aktivering af TA Standby-modtagelse TP-indikatoren (trafikprogram) enten lyser eller blinker. DANSK Forudindstil programtyper i talknapperne (1 6): 1 Vælg en PTY-kode (se trin ~ til Ÿ på side 7). 2 Vælg det forudindstillede nummer (1 6) du ønsker at lagre i. Hvis TP-indikatoren lyser, er TA Standby-modtagelse aktiveret. Hvis TP-indikatoren blinker, er TA Standbymodtagelse endnu ikke aktiveret. (Dette sker, når du lytter til en station eller en DAB-service uden de signaler, der kræves til TA Standby-modtagning). Du aktiverer TA standby-modtagelse ved at stille ind på en anden station eller DAB-tjeneste, som sender disse signaler. TP-indikatoren holder op med at blinke og forbliver tændt. Deaktivering af TA Standby-modtagelse TP-indikatoren slukker. Eks.: Når ROCK M vælges 3 Gentag trin 1 og 2 for at lagre andre PTY-koder i andre forudindstillede numre. 4 Afslut proceduren. Brug standby-modtagelse Du kan anvende to typer standby-modtagning for FM-stationer TA-standby-modtagning og PTYstandby-modtagning. TA-standby-modtagning er også til rådighed for DAB-tjenester. Standby-modtagelse af trafikmeldinger TA Standby-modtagelse lader receiveren skifte midlertidigt til trafikmeldinger (TA) fra enhver kilde, bortset fra AM. Lydstyrken ændres til forudindstillet TA-lydstyrkeniveau, hvis det aktuelle niveau er lavere end det forudindstillede niveau (se side 15). PTY Standby-modtagelse PTY Standby-modtagelse lader receiveren skifte midlertidigt til dit yndlings PTY program fra enhver kilde, bortset fra AM. Aktiver og vælg din yndlings PTY-kode til PTY standby-modtagelse, se side 15. PTY-indikatoren enten lyser eller blinker. Hvis PTY-indikatoren lyser, er PTY Standbymodtagelse aktiveret. Hvis PTY-indikatoren blinker, er PTY Standbymodtagelse endnu ikke aktiveret. Du aktiverer PTY Standby-modtagelse ved at stille ind på en anden station. PTY indikatoren holder op med at blinke og forbliver tændt. Du kan deaktivere PTY Standby-modtagelsen ved at vælge OFF for PTY koden (se side 15). PTYindikatoren slukker. 8

31 Sporing af det samme program netværkssporingsmodtagelse Når du kører i et område, hvor FM-modtagelsen ikke er tilstrækkelig god, stiller receiveren automatisk ind på en anden FM RDS-station på samme netværk, som muligvis sender de samme program med stærkere signaler (se illustrationen nedenfor). Ved afsendelse fra fabrikken er netværkssporingsmodtagelse aktiveret. Ændring af indstilling for Netværkssporingsmodtagelse, se AF-REG på side 15. Kontroller hvad klokken er, mens du lytter til en FM RDS station Stationsnavn (PS) = Stationsfrekvens = Programtype (PTY) = Ur = (tilbage til begyndelsen) PTY-koder NEWS, AFFAIRS, INFO, SPORT, EDUCATE, DRAMA, CULTURE, SCIENCE, VARIED, POP M (musik), ROCK M (musik), EASY M (musik), LIGHT M (musik), CLASSICS, OTHER M (musik), WEATHER, FINANCE, CHILDREN, SOCIAL, RELIGION, PHONE IN, TRAVEL, LEISURE, JAZZ, COUNTRY, NATION M (musik), OLDIES, FOLK M (musik), DOCUMENT DANSK Program A transmittering på forskellige frekvensområder (01 05) DAB-tunerfunktioner Dette apparat kan gøre følgende: Find det samme program automatisk alternativ frekvensmodtagelse (se DAB AF på side 15). ~ Ÿ Automatisk stationsvalg Programsøgning Når du trykker på talknapperne, indstilles der som regel på den forudindstillede station. Hvis signalerne fra den forudindstillede FM RDS-station ikke er tilstrækkelige til god modtagelse, indstilles apparatet med AF-data (alternativ frekvens) på en anden station, som sender det samme program, som det, den oprindelige forudindstillede station sender. Det tager et stykke tid for apparatet at indstille på en anden station vha. programsøgning. Se også side 15.! Start søgning efter et ensemble. Når et ensemble modtages, standser søgningen. Stands søgningen ved at trykke på samme knap. Vælg en tjeneste (enten primær eller sekundær) at lytte til. 9

32 DANSK Indstil på et ensemble manuelt Begynd at søge efter et ensemble, som i trin! på side Vælg den ønskede ensemblefrekvens. Find det samme program alternativ frekvensmodtagelse Du kan blive ved at lytte til det samme program ved at aktive alternativ frekvensmodtagelse. Ved afsendelse af fabrikken er alternativ frekvensmodtagelse aktiveret. For at deaktivere Alternativ modtagelse, se DAB AF på side Lagring af DAB-tjenester i hukommelsen Du kan forudindstille 6 DAB-tjenester (primære) for hvert bånd. 1 Vælg den tjeneste du ønsker (se trin ~ til på side 9). 2 Vælg det forudindstillede nummer (1 6) du ønsker at lagre i. Det forudindstillede nummer blinker et kort stykke tid. 1 P4 BAYERN 2 Indstilling på en forudindstillet DAB-tjeneste 2 Vælg den forudindstillede DAB-tjeneste (primær) nummer (1 6), som du ønsker. Hvis den valgte primære tjeneste har en sekundær tjeneste, vil der blive stillet ind på de sekundære tjenester, hvis du trykker på den samme knap igen. Andre vigtige DAB-funktioner 7 TA-standby-modtagelse Se side 8. 7 PTY-søgning Se side 7. Du kan ikke lagre PTY-koder separat for DAB-tuneren og for FM-tuneren. 7 Vis radiotekstinformationen Når TEXT-indikatoren lyser på displayet, kan du tjekke Dynamic Label Segment (dynamisk etikettesegment) (DLS: DAB radiotekst). DLS vises et kort øjeblik. Kontrol af klokken, mens der lyttes til en DAB-tjeneste Tjeneste navn = Ensemblenavn = Kanalnummer = Frekvens = Programtype (PTY) = Dynamic Label Segment (DLS) = Ur = (tilbage til start)

33 Discfunktioner Alle spor vil blive afspillet gentagne gange, indtil du ændrer kilde eller skyder discen ud. Find et bestemt spor (for CD) eller mappe (for MP3 eller WMA-disce) direkte Vælg et tal fra 01 06: Vælg et tal fra 07 12: DANSK Stands afspilning og skub discen ud Tryk på SRC, hvis du vil lytte til en anden afspilningskilde. Om MP3 og WMA disce MP3 og WMA spor (ordet fil og spor anvendes i flæng i denne manual) optages i mapper. Frem- eller tilbagespoling af sporet For at kunne bruge direkte mappeadgang på MP3/WMA-disce, skal mapperne være tildelt 2-cifrede numre i begyndelsen af mappenavnet 01, 02, 03 osv. Andre vigtige funktioner Hurtig overspringning af spor under afspilning På MP3 eller WMA-disce kan du overspringe et spor i samme mappe. Eks.: Sådan vælger du spor 32, mens du afspiller et spor, hvis nummer består af et enkelt ciffer (1 til 9) 1 Gå til næste eller foregående spor 2 Gå til næste eller foregående mapper (kun for MP3 eller WMA-disc) Hver gang du trykker på knappen, kan du springe 10 spor over. Efter det sidste spor, vil det første spor blive valgt og vice versa. 3 11

34 Ændring af displayinformationen Mens der afspilles en lyd-cd eller en CD-tekst Valg af afspilningsmodi Du kan kun benytte en af følgende afspilningsfunktioner ad gangen. 1 DANSK Mens du spiller en MP3 eller WMAdisc Når TAG DISP er indstillet på TAG ON (se side 16) 2 Vælg din ønskede afspilningstilstand. 7 Gentag afspilning Modus Afspiller gentagne gange TRK RPT : Det aktuelle spor. FLDR RPT * : Alle spor i den aktuelle mappe. Når TAG DISP er indstillet på TAG OFF : Forløbet spilletid for det aktuelle spornummer : Ur med det aktuelle spornummer * 1 Hvis den aktuelle disc er en lyd-cd, vises NO NAME. * 2 Har en MP3/WMA-fil ingen tag-informationer, ses mappe- og filnavn. I dette tilfælde lyser TAG-indikatoren ikke. RPT OFF : Annulleret. 7 Tilfældig afspilning Modus Afspilning i tilfældig rækkefølge FLDR RND * : Alle spor i den aktuelle mappe, derefter spor i den efterfølgende mappe osv. DISC RND : Alle spor på den aktuelle disc. RND OFF : Annulleret. * Kun under afspilning af en MP3 eller WMA-disc. Forhindring af discudskydning Du kan låse en disc fast i rillen. NO EJECT For annullere forhindringen, gentages samme procedure. 12

35 Lydjusteringer Du kan vælge en forudindstillet lydmodus, der passer til musikgenren (C-EQ: brugerdefineret equalizer). 1 2 Justering af lyden Lydkarakteristikaene kan tilpasses din personlige smag. 1 2 DANSK Indikation (For) USER (Flad lyd) ROCK (Rock eller discomusik) CLASSIC (Klassisk musik) POPS (Let musik) HIP HOP (Funk eller rap-musik) JAZZ (Jazzmusik) * 1 Bas * 2 Diskant * 3 Superbas Forudindstillede værdier BAS* 1 TRE* 2 S.BS* OFF ON OFF OFF ON OFF Indikation, [Interval] BAS* 1 (bas), [ 06 til +06] Juster bassen. TRE* 1 (diskant), [ 06 til +06] Juster derefter diskanten. FAD* 2 (fader), [R06 til F06] Juster for- og baghøjttalernes balance. BAL (balance), [L06 til R06] Juster venstre og højre højttalers balance. S.BS* 1 (superbas), [S.BS ON eller S.BS OFF] Bevar baslydens dybde og fylde, uanset hvor lavt du indstiller lydstyrken. VOL (lydstyrke), [00 til 30 eller 50* 3 ] Juster derefter lyden. * 1 Når du justerer bas, diskant eller superbas, lagres den justering, du har foretaget til den aktuelt valgte lydtilstand (C-EQ), inklusive USER. * 2 Hvis du bruger et system med to højttalere, skal fadeniveauet indstilles på 00. * 3 Afhængig af forstærkerens forstærkningsreguleringsi ndstilling. (Se nærmere oplysninger på side 16). 13

36 Generelle indstillinger PSM DANSK Du kan ændre emnerne, som er anført i PSM (Preferred Setting Mode mode for foretrukne indstillinger) på følgende tabel. 1 2 Vælg et PSM-emne. 3 Juster det valgte PSM-emne. 4 Gentag trin 2 og 3 for at justere de andre PSM-emner, hvis det er nødvendigt. 5 Afslut proceduren. Indikationer DEMO Displaydemonstration CLK DISP * 1 Urdisplay CLOCK H Timejustering CLOCK M Minutjustering 24H/12H Tidsvisningstilstand CLK ADJ Indstilling af ud Emne ( : Initial) DEMO ON DEMO OFF ON OFF Valgbare indstillinger, [referenceside] : Displaydemonstrationen vil blive aktiveret automatisk, hvis der ikke udføres nogen funktion i ca. 20 sekunder, [5]. : Annulleret. : Uret viser altid tiden på displayet, når der er slukket for strømmen. : Annulleret; tryk på DISP viser tiden i ca. 5 sekunder, når der er slukket for strømmen, [5] (1 12) [Initial: 0 (0:00)], [5] [Initial: 00 (0:00)], [5]. 24H 12H AUTO OFF : Se også side 5 for indstilling. : Det indbyggede ur justeres automatisk med CT (urtid) data i RDS-signalet. : Annulleret. * 1 Hvis strømforsyningen ikke afbrydes, når der slukkes for bilens tændingsnøgle, anbefales det at vælge OFF for at spare på bilens batteri. 14

Så här används fjärrkontrollen

Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Så här används fjärrkontrollen Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom den är liten och lätt.

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning OBSERVERA!! Innan du använder denna apparat rekommenderar vi att du noggrant läser igenom denna bruksanvisning samt alla säkerhetsföreskrifter. Mycket nöje med denna apparat. VARNING:

Läs mer

Bruksanvisning. 3.5mm. 2 W RMS Mono eller 2x1W Stereohögtalare out

Bruksanvisning. 3.5mm. 2 W RMS Mono eller 2x1W Stereohögtalare out Bruksanvisning ELKO Bluetooth / DAB + / DAB / FM-radio i en apparatdosa och högtalare. Tack för att du köpt denna produkt, läs denna manual noga innan du använder enheten, och håller den för framtida referens.

Läs mer

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning

Sensorstyrd klockradio med CD. Svensk bruksanvisning Sensorstyrd klockradio med CD Svensk bruksanvisning 1. Passiv infraröd sensor 2. Driftindikator 3. CD/Radio- indikator 4. Specialfunktionsreglage 5. Klockinställningsknapp 6. Förlyssningsknapp 7. Alarm

Läs mer

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka

CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka CD/MP3-spelare med PLL FM-radio och iphone/ipod-docka Bruksanvisning GBi9000 Läs igenom bruksanvisningen noga och spara den för senare behov. KNAPPAR OCH REGLAGE 1. BASKONTROLL 2. CD-LUCKA 3. CD-LÅSREGLAGE

Läs mer

KD-LH70R INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK

KD-LH70R INSTRUCTIONS CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD SVENSKA DANSK CD RECEIVER CD-SPELARE MED MOTTAGARE RADIO MED CD CD-VASTAANOTIN ΕΚΤΗΣ ΜΕ CD KD-LH70R ATT SOUND U R SOURCE F D VOL VOL DANSK Se separat handbok för installation och anslutning. Se separat brugsanvisning

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A. Bruksanvisning RCR-22 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381QJ13-A Bruksanvisning S RCR-22 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör)

Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Så här används fjärrkontrollen (tillbehör) Försiktighetsåtgärder vid användning av fjärrkontroll Var försiktig vid hantering av kontrollen, speciellt eftersom

Läs mer

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning

MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM. BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning MMP-390 CD MP3 MIKROSYSTEM BRUKSANVISNING Läs och spara denna bruksanvisning Viktig säkerhetsinformation - läs noga och spara för framtida referens. För att minska risken för brand eller el-shock, utsätt

Läs mer

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning.

DPR-34+ Svensk Bruksanvisning. Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. DPR-34+ Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Låt inte denna enhet att utsättas

Läs mer

www.philips.com/welcome DCM3120 HU IT NL PL PT Manual do utilizador 109 RU 135 SK Visa RDS-information 205 Kontrollera uppspelning 201 Spela upp ett band 205 RDS-programtyper 210 Kompatibla ipod/iphone-modeller

Läs mer

Proson RV 2010 Stereo reciever

Proson RV 2010 Stereo reciever Proson RV 2010 Stereo reciever Svensk bruksanvisning SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs före produkten tas i bruk: Placera enheten på stabila underlag. Undvik att placera den i direkt solljus eller nära en värmekälla.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A. Bruksanvisning RCR-3 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381Q916-A Bruksanvisning S RCR-3 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom.

Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Bruksanvisning M-ANY PreMium MP3 Art 100043 I kartongen: Fjärrkontroll, hörlurar, batterier, USB-kabel, Audiokabel, väska, halssnodd, CD-Rom. Komma igång: Stoppa in den medföljande CD-Rom skivan M-ANY

Läs mer

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången -

A WORLD OF LISTENING DPR-2. FM RDS/DAB Digital Radio. - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - A WORLD OF LISTENING DPR-2 FM RDS/DAB Digital Radio - Läs denna bruksanvisning noga innan radion används första gången - Innehåll Knappar & exteriör 1 Återställa radion 8 Batteridrift 2 Hörlursuttag 8

Läs mer

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-220 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 A B C D E F G H I J K L M Display FM/LV band AM band / AM/PM klocka RDS station Klocksymbol Fast: RDS klockvisning Blink: Manuell klockvisning RDS trafik information Minnesradering

Läs mer

Bilstereo bruks- och monteringsanvisning

Bilstereo bruks- och monteringsanvisning Bilstereo bruks- och monteringsanvisning I. Kontrollpanel 1. Strömbrytare/mute/paus 2. MOD/CLK = välj uppspelningsläge: radio, AUX, USB ja SD/klocka 3. volym/funktionsknapp 4. Knapp följande 5. Skärm 6.

Läs mer

Svensk bruksanvisning

Svensk bruksanvisning Svensk bruksanvisning Kontroller & Uttag Framsidan 1. FOLDER: Uppspelning mapp. 2. NEXT: byt till nästa spår. Tryck och håll ned för att snabbspola framåt. 3. PREV: byt till föregående spår. Tryck och

Läs mer

Svenskbruksanvisning

Svenskbruksanvisning 2009 02 02 Svenskbruksanvisning Viktigt! Inuti produkten finns elektricitet. Därför är det viktigt att aldrig öppna upp produkten då kroppsskada kan uppstå! CD: Har enheten CD spelare finns även laserstrålar

Läs mer

KD-R521/KD-R423/KD-R422/ KD-R421/KD-R45

KD-R521/KD-R423/KD-R422/ KD-R421/KD-R45 SVENSKA KD-R5/KD-R43/KD-R4/ KD-R4/KD-R45 CD RECEIVER / CD-SPELARE MED MOTTAGARE / RADIO MED CD / CD-VASTAANOTIN DANSK SUOMI Se sidan 4 för att avbryta demonstrationen i teckenfönstret. / Se side 4 vedrørende

Läs mer

Bruksanvisning DAB One

Bruksanvisning DAB One Bruksanvisning DAB One Var snäll läs igenom denna bruksanvisning, innan ni börjar använda er DAB One. Grattis till ditt val av DAB/FM mottagare. Vi hoppas att du kommer att ha många trevliga stunder framför

Läs mer

EN User manual 3. IT Manuale utente 77. NL Gebruiksaanwijzing 97. DE Benutzerhandbuch 21. ES Manual del usuario 41. PT Manual do utilizador 117

EN User manual 3. IT Manuale utente 77. NL Gebruiksaanwijzing 97. DE Benutzerhandbuch 21. ES Manual del usuario 41. PT Manual do utilizador 117 Register your product and get support at www.philips.com/welcome MCM2000 EN User manual 3 DE Benutzerhandbuch 21 ES Manual del usuario 41 FR Mode d emploi 59 IT Manuale utente 77 NL Gebruiksaanwijzing

Läs mer

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT

BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT BRUKSANVISNING CRM-8410 BILRADIO MED CD/MP3 RDS LÖSTAGBAR FRONT 1 AUX ingång. Denna CD-radio har AUX ingång på baksidan av apparaten. Det går att ansluta tex en bärbar MP3-spelare eller DVD-spelare till

Läs mer

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning

MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning MP3-CD Spelare Svensk Bruksanvisning Med 120 sekunders MP3 och 45 sekunders CD skakminne Läs alltid igenom bruksanvisningen innan du börjar använda spelaren.. Öppna aldrig spelaren då risken finns för

Läs mer

Hörselskydd

Hörselskydd Bruksanvisning Art. 9055887 Hörselskydd POP@Work Hörselskydd - Art. 9055887 Beskrivelse: Modellen pop@work är ett hörselskydd som kan motta DAB, DAB+, FMradio, den har Bluetooth och mikrofon. Med LCD-skärm,

Läs mer

Hur man använder radion

Hur man använder radion Hur man använder radion Egenskaper för mottagning av FM Vanligtvis har FM mycket bättre ljudkvalitet än AM. FM och FM-stereo kan dock stöta på karakteristiska mottagningsproblem som inte finns vid mottagning

Läs mer

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska

Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska Lenco SCR-81 Radio kassett och cd stereo Instruktionsmanual på Svenska There`s a new kid in town. Det kommer mycket mer från Lenco. www.stl.nl hittar du ytterligare produkter. Lenco SCR-81 Radio kassett

Läs mer

Hur man använder Memory Stick-spelaren

Hur man använder Memory Stick-spelaren Användning Hur man använder Memory Stick-spelaren Om Memory Stick Förvara inte Memory Stick på platser med statisk elektricitet och elektrisk störning, det kan förstöra datainnehållet. För att skydda spelaren

Läs mer

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-22 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 2 Kontrollernas placering Teleskopantenn Display Minnespositioner 6-10 4 Display knapp Stereo/Mono/Alarm knapp Bandväljare/Tidsinställning Ström på/av (ON/OFF) 8 Belysning

Läs mer

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth

Rev.nr 140120. Bruksanvisning Radio med Bluetooth Rev.nr 140120 Bruksanvisning Radio med Bluetooth Stereons funktioner Stereons funktioner Ström På/Av Starta stereon genom att trycka på någon av stereons knappar. Stäng av genom att trycka på POWER (1).

Läs mer

Anslutnings- och snabbstartguide

Anslutnings- och snabbstartguide 2-890-158-71(1) Anslutnings- och snabbstartguide Anslutningar... 2 Lyssna på CD-skivor, radio eller DAB-tjänster... 5 HDD Network Audio System NAS-50HDE I den här manualen beskrivs de grundläggande anslutningar

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter VARNING! För att minimera risken för kortslutning, brand etc. bör du aldrig göra följande: 1. Ta aldrig bort höljet på apparaten. 2. Utsätt inte apparaten för

Läs mer

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE

PORTABEL MP3 / CD-SPELARE PORTABEL MP3 / CD-SPELARE MANUAL Art nr: 080315 FÖRKLARING AV KNAPPAR 1. Display 2. Uttag för batterieliminator 3. Recharge switch 4. ESP / Sök katalog (gäller endast MP3 uppspelning) 5. Batterilucka 6.

Läs mer

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5

FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A. Bruksanvisning RCR-5 FM/MW 2 bands Digital Klockradio 381R812-A Bruksanvisning S RCR-5 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet Dovado Wifi Router Quick Start Guide The Mobile Choice for your Broadband Internet Quick Start Guide Konfigurera din router i 5 enkla steg Med en Dovado router har du tillgång till Internet via 3Mobilt

Läs mer

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning)

Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) KENWOOD DP-K1000 Kompakt CD-spelare Svensk bruksanvisning (sid-hänvisningar till medföljande engelska bruksanvisning) SID. 6 På den här CD-spelaren kan du spela såväl musik-cd som ljudfiler typ MP3, WMA

Läs mer

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare

DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Swedish DM-44TE 45sek. Anti Shock bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras på ställen som är extremt

Läs mer

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco

Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk bruksanvisning ipod Tower från Lenco Svensk generalagent www.moon.se 2009 11 22 HN Tack för att du just köpt en produkt från Lenco. Lenco har tillverkat och marknadsfört högkvalitativa ljud och

Läs mer

SWEwww.facebook.com/denverelectronics

SWEwww.facebook.com/denverelectronics ROCK POP EQ CLAS RDM BILJUD SWEwww.facebook.com/denverelectronics BILENS MP3-SPELARE MED RADIO-USB/SD/MMC-MANUAL CAU-436 1 17 11 18 7 6 12 16 CAU-436 FM/USB/SD MP3 PLAYER 14 15 TA PTY 8 VOL/SEL AF 2 19

Läs mer

MIAMI TRÅDLÖS HÖGTALARE

MIAMI TRÅDLÖS HÖGTALARE Alla varumärken uppmärksammas som egendom tillhörande respektive ägare. Om inte annat anges har inte användaren några intresserättigheter i KitSound eller produkterna häri. JB. 5784-a/KSMIA/Tillverkad

Läs mer

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual

HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550. www.roadstar.com. Svensk Manual HEMMA HI-FI SYSTEM I TRÄ MED CD/ USB MP3 SPELARE, STEREO RADIO OCH USB/SD HRA-1550 Svensk Manual www.roadstar.com Roadstar Management SA, via Passeggiata 7 CH 6883 NOVAZZANO (SWITZERLAND) www.roadstar.com

Läs mer

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok

Argon DAB4+, snabbguide och instruktionsbok Argon DAB4+ Strävan efter kvalitet har alltid varit vår drivkraft, och grundandet av Argon Audio är en naturlig förlängning av denna filosofi. Vi har 20 års erfarenhet av att skapa och ta fram produkter

Läs mer

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio

Rev.nr Bruksanvisning Aquatic Radio Rev.nr 140805 Bruksanvisning Aquatic Radio Uppstart Sätt i fjärrkontrollens batteri Skruva av det vattentäta locket på fjärrkontrollens baksida och sätt i batteriet. (CR-2430) Skruva tillbaka locket. Slå

Läs mer

ANTENNER För få så bra mottagning som möjligt, veckla ut FM-antennen helt för att få in FM-kanaler.

ANTENNER För få så bra mottagning som möjligt, veckla ut FM-antennen helt för att få in FM-kanaler. (1) FUNKTIONSKNAPP (CD/KASSETT/RADIO) (2) VÅGLÄNGSVÄLJARE (3) FM-ANTENN (4) CD-LUCKA (5) INSTÄLLNINGSREGLAGE (RADIO) (6) KNAPP FÖR BASFÖRSTÄRKNING (7) KNAPP FÖR MUSIKSÖKNING/AVSÖKNING FRAMÅT (CD) (8) KNAPP

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

BeoSound 3000. Användarhandbok

BeoSound 3000. Användarhandbok BeoSound 3000 1 Användarhandbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Innehåll i användarhandboken 3 Du kan välja mellan två olika handledningar när du ska lära dig använda din Bang & Olufsen-produkt.

Läs mer

1. Använda MP3/WMA-spelaren

1. Använda MP3/WMA-spelaren Använda /WMA-spelaren 1. Använda /WMA-spelaren Av säkerhetsskäl är vissa funktioner urkopplade då fordonet är i rörelse. Knappen SOURCE MENU RECALL (TA FRAM KÄLLMENYN) Knappar för byte av fil Knappen POWER

Läs mer

BRUKSANVISNING CR Läs denna användarmanual noggrant, innan du börjar använda produkten.

BRUKSANVISNING CR Läs denna användarmanual noggrant, innan du börjar använda produkten. BRUKSANVISNING CR-422 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Läs denna användarmanual noggrant, innan du börjar använda produkten. KONTROLLER OCH INDIKATORER Främre vy Vy bakifrån 1. SNOOZE/DIMMER/SLEEP -knappen 2.

Läs mer

CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr

CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr CD-spelare Sorell SMP-T13 Nr 080327 Komma igång Ladda och starta spelaren Öppna först spelarens lock, sedan batteriluckan som sitter inne i spelaren, och sätt i de två medföljande batterierna. Vänd inte

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

Introduktion knappar SWEDISH VOL- NÄSTA. Volym ned. Upp/Framåt menyn. Ner/Bakåt menyn. Autosöka information. i 3 sekunder) och kontrollera programmet

Introduktion knappar SWEDISH VOL- NÄSTA. Volym ned. Upp/Framåt menyn. Ner/Bakåt menyn. Autosöka information. i 3 sekunder) och kontrollera programmet 29 Introduktion knappar DAB/FM Omkopplingsläge DAB/FM ENTER Ange systemmenyn (tryck på ENTER i 3 sekunder) och välj funktion INFO Kontrollera programvaruversionen (tryck på INFO i 3 sekunder) och kontrollera

Läs mer

BeoSound 9000. Handbok

BeoSound 9000. Handbok BeoSound 9000 Handbok BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken

Läs mer

MP-100. Bruksanvisning

MP-100. Bruksanvisning MP-100 Bruksanvisning INNEHÅLL Uppackning av Merit MP-100 --------------------------------------- 3 Batteriinstallation ------------------------------------------------------ 4 Nedladdning av musik ------------------------separat

Läs mer

ALARMKLOCKRADIO PLL CR120

ALARMKLOCKRADIO PLL CR120 Bruksanvisning ALARMKLOCKRADIO PLL CR120 Läs instruktionerna noggrant innan du använder apparaten. POSITION OCH BESKRIVNING AV KONTROLLER 1. LED-display Svenska 2. Standby/stopp Radio på/av 3. sänk volym

Läs mer

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning

FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning FM RDS/DAB digital radio Bruksanvisning S 381Q413-A Innehåll VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 2 Kontrollernas placering... 3-4 Batteridrift (Alkaliska)... 5 Batteridrift (Laddningsbara)...5-6 Nätdrift...6

Läs mer

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING

Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Skivspelare med AM/FM-radio, USB & SD BRUKSANVISNING Varning Risk för elektrisk chock. Öppna ej skivspelaren! För att minska risken för elektrisk chock bör du aldrig öppna enheten. Ta ej bort det främre

Läs mer

ANVÄNDARE BRUKSANVISNING

ANVÄNDARE BRUKSANVISNING ANVÄNDARE BRUKSANVISNING Gratulerar till köpet av din Intono Home Radio. Denna bruksanvisning ger dig information och instruktioner om hur du installerar och använder din radio. Den kommer att förse dig

Läs mer

BRUKSANVISNING SVENSKA

BRUKSANVISNING SVENSKA INNEHÅLL Generellt... 2 BRUKSANVISNING SVENSKA I kartongen skall det finnas 3 Batterivård. 3 Installation. 4 Översikt. 5 Funktioner. 6 Övriga funktioner.. 8 Snabbguide för att komma igång.. 9 Skötsel och

Läs mer

Version: 1.0. Användarmanual DAB+/FM Radio

Version: 1.0. Användarmanual DAB+/FM Radio Version: 1.0 Användarmanual DAB+/FM Radio Produktöversikt 1. Vänteläge Tryck för att växla mellan FM- och DAB-läget i arbetsläge. Tryck på knappen för att gå till standby-läge. 2. Scanna Tryck för att

Läs mer

Taste illustration Tænd / sluk, vægtenhed konvertering, nulstil / tara

Taste illustration Tænd / sluk, vægtenhed konvertering, nulstil / tara Bagagevægt Manual Specifikationer 1. Nulstil / Tara 2. Lav effekt / overbelastnings indikation 3. LCD cifferhøjde: 11.3 mm (0,44") 4. Kapacitet: 50 kg / 110lb 5. Måleenhed: 50g / 0.1lb 6. Strøm: 1X3V (CR2032)

Läs mer

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar.

Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. Tack för att du köpt vår digitala MP3-spelare. Innan du använder spelaren, läs igenom den här användarhandboken så att du vet hur spelaren fungerar. A. Varning 1) Stäng av strömmen när du inte använder

Läs mer

Snabbmanual till ZOOM H1

Snabbmanual till ZOOM H1 Snabbmanual till ZOOM H1 Förberedelse Slå på/av Starta enheten och Stänga av är enkelt. 1. För att sätta På(ON) enheten skjuter du POWER nedåt i ca 1 sekund. 2. För att stänga av enheten skjuter du POWER

Läs mer

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare

DVP-740 X2. DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare DVP-740 X2 DVD-MPEG4-CD-MP3-spelare Bruksanvisning Läs dessa instruktioner noga till säkring för en rätt och säker användning. Förvara instruktionerna för kommande behov. 1 APPARATENS KONTROLLER LCD-display

Läs mer

BeoSound 3000. Handbok

BeoSound 3000. Handbok BeoSound 3000 Handbok BeoSound 3000 Guide BeoSound 3000 Reference book Handbokens innehåll 3 Du har två guider till din hjälp när du ska lära dig om Bang & Olufsen-produkten. Handboken Referensboken Handboken

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL Läs denna instruktion noggrant och bekanta dig med din nya Radio CD innan den används första gången.

INSTRUKTIONSMANUAL Läs denna instruktion noggrant och bekanta dig med din nya Radio CD innan den används första gången. CD-880BT Bilstereo med CD/CD-R/CD-RW/MP3 spelare och FM Stereo Radio RDS med PTY USB port och SD/MMC kortläsare AUX ingång på fronten Inbyggd Bluetooth anslutning för Handsfree samtal med Bluetooth Mobiltelefon

Läs mer

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska

HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska HOFFER Walkie-talkie set PMR446/SSP3381 Svenska Funktioner: 1. Antenn 2. Display, visar aktuell kanal, och andra aktuella funktioner. 3. Pil upp, tryck för att justera ner ljudet, och byta kanal. 4. Pil

Läs mer

Hörselskydd med Bluetooth

Hörselskydd med Bluetooth Bruksanvisning Art. 9055888 Hörselskydd POP@Work med Bluetooth Hörselskydd - Art. 9055888 Beskrivning: Modellen pop@work BT är ett hörselskydd som kan motta DAB, DAB+, FMradio, den har Bluetooth och mikrofon.

Läs mer

Batteri installation. Notera

Batteri installation. Notera DT-120/DT-180 Kontroller POWER/BAND knapp LCD display DBB/ STEP knapp Mono/Stereo knapp Volym knapp Tuning hjul / Inställning av Tid Lås knapp Batterifack Remhållare Hörlursuttag Memory knapp Display

Läs mer

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics.

Swedish DM-18. Bärbar CD-spelare. Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S. www.denver-electronics. DM-18 Bärbar CD-spelare Svensk bruksanvisning ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SÂKERHETSÅTGÄRDER För att undvika att anläggningen skadas bör den inte förvaras

Läs mer

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m

Radio. Odense AR 28. Bruksanvisning. FM-T 1-5 ARI lo-m Radio Odense AR 28 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL Bruksanvisning VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI lo-m lo m 1 2 CONVENIENCE CONTROL ODENSE AR 28 CONVENIENCE CONTROL VOLUME TONE FM-T 1-5 ARI

Läs mer

Hur man använder CD-spelaren

Hur man använder CD-spelaren Hur man använder CD-spelaren Om CD-skivor Signalen som är inspelad på en CD-skiva läses av en laserstråle, så det förekommer ingen beröring med ytan. En repa på den inspelade ytan eller en kraftigt repad

Läs mer

TRÅDLØS RINGKLOKKE MED 16 MELODIER HN1770 MODEL: YK BRUGERVEJLEDNING. MODTAGER (LYD- og LYSDEL)

TRÅDLØS RINGKLOKKE MED 16 MELODIER HN1770 MODEL: YK BRUGERVEJLEDNING. MODTAGER (LYD- og LYSDEL) TRÅDLØS RINGKLOKKE MED 16 MELODIER HN1770 MODEL: 98105 + 98YK BRUGERVEJLEDNING MODTAGER (LYD- og LYSDEL) SENDER (RINGETRYK) 1. Modtageren (lyd- og lysdelen) drives af 3 stk. 1,5 V batterier type AA. Senderen

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Egenskaper Egenskaper: - Stor tydlig display med blå bakgrundsbelysning. - Klarar MP3 (MPEG 1/2 Layer2) och WMA uppspelning. - Digital röstinspelning. - USB lagring av datafiler.

Läs mer

Svensk bruksanvisning K-200. FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT

Svensk bruksanvisning K-200. FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT K-200 Svensk bruksanvisning S FM / AM / AUX-In Digital Klockradio 3A81TT1500000 Innehållsregister Säkerhetsföreskrifter... 2 Introduktion... 2 Kontroller och anslutningar... 3-6 Displayens symboler...

Läs mer

FUNTIONAL OVERVIEW APERCU DES FONCTIONS FUNCIONES FUNKTIONEN - ÜBERBLICK TOETSEN PANORAMICA FUNZIONALE ALARM ALARM ALARM ALARM ALARM

FUNTIONAL OVERVIEW APERCU DES FONCTIONS FUNCIONES FUNKTIONEN - ÜBERBLICK TOETSEN PANORAMICA FUNZIONALE ALARM ALARM ALARM ALARM ALARM Clock Radio AJ3160 Clock radio 1 English 2 Français Español Deutsch Nederlands Italiano 1 2 3 T F F a 4 5 Svenska Dansk Suomi Português 1 Polski Έλληνικά Meet Philips at the Internet http://www.philips.com

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDNING CD774.doc

ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDNING CD774.doc ANVÄNDARMANUAL CD774 Sidan 2 Knappar på frontpanelen 1. Huvudströmbrytare ON/OFF 2. Releaseknapp för frontpanel 3. Displayknapp 4. CD inkast 5. CD utmatningsknapp 6. Funktionsknapp 7. Volym HÖJ (+justering

Läs mer

ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK

ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK ACR-500 AM/FM Radio med Alarm klocka INSTRUKTIONS MANUAL SVENSK www.axxion-electronics.com www.moon.se 1 1. Installera inte denna enhet på en trång yta eller inbyggd utrymme så som en bokhylla eller liknande,

Läs mer

Svensk kom i gång-manual

Svensk kom i gång-manual Svensk kom i gång-manual Sammankoppla enheten med en mobiltelefon via Bluetooth med A2DP Löstagbar panel med mikrofon-ingång FM/AM radio / CD / MP3-mottagare USB-port för MP3 SD / MMC -kortläsare Elektronisk

Läs mer

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB

MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB MP001/MP002/MP003/MP004 Sweex Black Sea MP3 Player 128 MB/256 MB/512 MB/1GB Inledning Först och främst tackar vi till ditt köp av denna Sweex MP3 spelare. Med denna kompakta MP3-spelare kan du njuta av

Läs mer

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW

Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Portabel boombox med Radio & CD-Spelare CD / CD-R / CD-RW Svensk bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM

KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM 1 KENWOOD C-515BT/C-313 KOMPAKT KOMPONENT HIFI-SYSTEM Svensk bruksanvisning Sidhänvisningar till den engelska bruksanvisningen SID. 4 Innehåll Anslutningar m.m. 6 Grundfunktioner och inställningar 12 Använda

Läs mer

Elektronisk personvægt. Manual

Elektronisk personvægt. Manual Elektronisk personvægt Manual Batteri Batteri typen i vægten afhænger af produktets struktur. Find batteri typen af din vægt ifølge efterfølgende Type 1. 1x3V litium batteri (CR2032). Fjern isolations

Läs mer

Bruksanvisning TP329

Bruksanvisning TP329 Bruksanvisning TP329 1 2 BRUKSANVISNING TP-329 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...1 INTRODUKTION...1 HUVUDFUNKTIONER...1 SÄKERHET OCH UNDERHÅLL...3 Säkerhetsinformation...3 Vård av denna Produkt...3

Läs mer

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual.

Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Diasonic DDR-5300 Svensk kom i gång manual. Översikt 1. Hörlursuttag 8. Högtalare 2. Handlovsrem 9. Minneskortplats, micro-sd 3. Uttag för extern mikrofon 10. Spela in / Paus 4. Intern mikrofon 11. Volym

Läs mer

BRUKSANVISNING BTL-300

BRUKSANVISNING BTL-300 BRUKSANVISNING BTL-300 MED ENSAMRÄTT, UPPHOVSRÄTT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com/ PANELBESKRIVNING 1.LED-display 2.EFFEKT/INGÅNG: EFFEKT/USB/LINJEINGÅNG/väljarknapp för BLUETOOTH-ingång.

Läs mer

Bruksanvisning ACR 3231

Bruksanvisning ACR 3231 Bruksanvisning ACR 3231 1 2 3 4 10 9 8 7 6 5 3 Innehåll Viktig information... 30 Trafiksäkerhet... 30 Montering/inkoppling... 30 Radiomottagning... 30 Val av våglängdsområde... 30 Automatsökning... 30

Läs mer

BÄRBAR CD-SPELARE MED FM RADIO OCH USB- LÄSARE MODEL: TCU-206 BRUKSANVISNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S

BÄRBAR CD-SPELARE MED FM RADIO OCH USB- LÄSARE MODEL: TCU-206 BRUKSANVISNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S BÄRBAR CD-SPELARE MED FM RADIO OCH USB- LÄSARE MODEL: TCU-206 BRUKSANVISNING ALL RIGHTS RESERVED COPY RIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com www.facebook.com/denverelectronics Blixten

Läs mer

Radio/Cassette. Lyon CC 28 LYON CC 28. Bruksanvisning FM-T 1-5 M -L

Radio/Cassette. Lyon CC 28 LYON CC 28. Bruksanvisning FM-T 1-5 M -L Radio/Cassette Lyon CC 28 CONVENIENCE CONTROL FF EJECT VOLUME LYON CC 28 Bruksanvisning TONE FM-T 1-5 M -L lo-m lo m 1 2 3 4 CONVENIENCE CONTROL FF EJECT VOLUME LYON CC 28 TONE FM-T 1-5 M -L lo-m lo m

Läs mer

RNCD329 IB SWv2.qxd 17/09/ :38 Page 1 RNCD 329 BÄRBAR CD-SPELARE. Instruktionsbok. Läs alla instruktioner noggrant innan du använder apparaten.

RNCD329 IB SWv2.qxd 17/09/ :38 Page 1 RNCD 329 BÄRBAR CD-SPELARE. Instruktionsbok. Läs alla instruktioner noggrant innan du använder apparaten. RNCD39 IB SWv.qxd 7/09/00 5:38 Page SW RNCD 39 BÄRBAR CD-SPELARE Instruktionsbok RNCD 39 VOL STOP SKIP SKIP PLAY/ PAUSE Läs alla instruktioner noggrant innan du använder apparaten. RNCD39 IB SWv.qxd 7/09/00

Läs mer

KNAPPARNAS LOKALISERING:

KNAPPARNAS LOKALISERING: MANUAL Löstagbar Front RDS-EON Tuningsystem Elektroniskt antiskakfunktion FM/AM Radio / MP3 / WMA -hantering USB-värd för MP3 -källa SD-kortsplats AUX-ingång SIDA 1 KNAPPARNAS LOKALISERING: Bra att veta:

Läs mer

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual

Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT. Svensk Instruktions Manual Portabelt Bluetooth Ljudsystem Med PLL FM Radio TRA-800BT Svensk Instruktions Manual Din enhet har tillverkats och monterats under Roadstars strikta kvalitetskontroll. Innan du använder enheten, läs igenom

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Svensk Bruksanvisning Kontrollernas Placering 1 Kontrollernas Placering 1. CD lucka 2. LCD display 3. Open / Close (öppna/stäng CD-luckan) 4. Bakåt / Sök / Tuning Ned knapp 5. Framåt / Sök / Tuning Upp

Läs mer

DT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING

DT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING DT-210 SVENSK_BRUKSANVISNING 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Kontrollernas placering Stereo/Mono/Högtalaromkopplare Minnesprogrammering Frekvenssökning Hörlursuttag Volymkontroll Ström AV/PÅ Display

Läs mer

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable

Lenco L-69 USB SKIVSPELARE. Svensk Bruksanvisning. Direct Encoding Turntable Lenco L-69 USB SKIVSPELARE Direct Encoding Turntable Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VARNING: Användning

Läs mer

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020

Mobil Aircondition. Svensk Bruksanvisning. Best.nr. 5020 Mobil Aircondition Svensk Bruksanvisning Best.nr. 5020 Innehållsförteckning Instruktion 1 Kontrollpanel - funktioner 2 Fjärrkontroll 4 Rengörning - förvaringsfack 5 Felsökningsguide 6 Installationsinstruktioner

Läs mer

KNAPPARNAS PLACERING OCH FUNKTION

KNAPPARNAS PLACERING OCH FUNKTION COMPACT DIGITAL AUDIO KNAPPARNAS PLACERING OCH FUNKTION 2 27 2 3 3 8 0 5 6 26 SCN OPEN A/PS DISP MU BND MD PAU 2 INT 3 RPT 4 RDM 5 6 PTY TA AF 4 9 9 20 2 22 23 24 7 6 5 25 4 (-6). PÅ OCH AV KNAPP ( ) 2.

Läs mer

Swedish DENVER CRP-716

Swedish DENVER CRP-716 DENVER CRP-716 Swedish FUNKTIONER OCH KONTROLL 1. SKÄRM 2. SKÄRM AUTO AV 3. VOLYM UPP/ALARM 2 PÅ / AVINSTÄLLNING 4.

Läs mer

Din manual BLAUPUNKT KOPENHAGEN RCR 45 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3676608

Din manual BLAUPUNKT KOPENHAGEN RCR 45 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3676608 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

FM / AM Klockradio med CD / MP3 / WMA uppspelning 381Q816-A. Bruksanvisning RCR-4

FM / AM Klockradio med CD / MP3 / WMA uppspelning 381Q816-A. Bruksanvisning RCR-4 FM / AM Klockradio med CD / MP3 / WMA uppspelning 381Q816-A Bruksanvisning S RCR-4 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION

TEKNISK SPECIFIKATION Innehållsförteckning INLEDNING 2 Viktig information angående skötsel och råd... 2 I förpackningen skall det finnas... 2 RADION 3 DISPLAY 3 KOMMA IGÅNG 4 Antenn... 4 Batteri... 4 Bältesclips... 4 Laddning...

Läs mer