Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ)"

Transkript

1 Stockholm, 17 februari 2014 Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) Aktieägarna i D. Carnegie & Co AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 17 mars 2014 klockan på Armémuseum, Riddargatan 13, Stockholm. Rätt att delta vid bolagsstämman Aktieägare som önskar delta vid bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 11 mars 2014, dels anmäla sig hos Bolaget senast tisdagen den 11 mars 2014 klockan Anmälan ska ske skriftligen till D. Carnegie & Co AB (publ), c/o Advokatfirman Vinge KB, Box 1703, Stockholm eller via e-post till Vid anmälan ska namn, person-/organisationsnummer, aktieinnehav, adress, telefonnummer dagtid och uppgift om eventuella biträden (högst två) samt i förekommande fall uppgift om ombud uppges. Ombud Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten och eventuellt registreringsbevis får inte vara äldre än ett år, dock får fullmakten vara äldre om den enligt sin lydelse är giltig en längre tid, maximalt längst fem år. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste för att äga rätt att delta i bolagsstämman tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB tisdagen den 11 mars 2014, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren. Antal aktier och röster I Bolaget finns totalt aktier, varav är stamaktier och är preferensaktier av serie P1. Stamaktier har en (1) röst per aktie vid bolagsstämman och preferensaktier av serie P1 har en tiondels (1/10) röst per aktie vid bolagsstämman. Förslag till dagordning 1. Bolagsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid bolagsstämman.

2 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordningen. 5. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet. 6. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad. 7. Beslut om: a) minskning av aktiekapitalet med indragning av preferensaktier av serie P1; och b) borttagande av möjlighet för Bolaget att emittera preferensaktier och därmed sammanhängande bolagsordningsändring. 8. Beslut om: a) införande av möjlighet för Bolaget att emittera stamaktier av serie A och därmed sammanhängande bolagsordningsändring; b) kvittningsemission av stamaktier av serie A och stamaktier av serie B och därmed sammanhängande bolagsordningsändring; och c) bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission. 9. Beslut om emission av teckningsoptioner. 10. Beslut om möjlighet för Bolaget att hålla bolagsstämma i Veddesta och därmed sammanhängande bolagsordningsändring. 11. Bolagsstämmans avslutande. Punkt 2) Styrelsens förslag till val av ordförande vid bolagsstämman Styrelsen föreslår att advokat Jesper Schönbeck, Advokatfirman Vinge, utses till ordförande vid bolagsstämman. Punkt 7a) Styrelsens förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet med indragning av preferensaktier av serie P1 Styrelsen föreslår att bolagsstämman, under förutsättning av att beslutet stöds av samtliga innehavare av preferensaktier av serie P1, beslutar om minskning av Bolagets aktiekapital med högst ,37 kronor med indragning av preferensaktier av serie P1. Minskningen ska genomföras i syfte att lösa in samtliga av Bolaget utgivna preferensaktier som ett led i att möjliggöra en för Bolaget ändamålsenlig aktiestruktur. Rätt till inlösen ska tillfalla samtliga innehavare av preferensaktier av serie P1 per 24 mars Inlösenbeloppet ska vara aktiens kvotvärde. Utbetalning av inlösenbeloppet ska ske så snart Bolagsverket registrerat beslutet om minskning av aktiekapitalet enligt ovan. Beslutet ska vara villkorat av att bolagsstämman fattar beslut om kvittningsemission enligt styrelsens förslag i punkt 8b) nedan. Då Bolagets aktiekapital därmed återställs till ett belopp överstigande det belopp aktiekapitalet uppgick till innan minskningen kräver minskningen av aktiekapitalet inget tillståndsförfarande vid Bolagsverket. Punkt 7b) Styrelsens förslag till beslut om borttagande av möjlighet för Bolaget att emittera preferensaktier och därmed sammanhängande bolagsordningsändring För det fall bolagsstämman fattar beslut om inlösen av preferensaktier av serie P1 enligt punkt 7a) ovan föreslår styrelsen att bolagsstämman, i syfte att ytterligare anpassa

3 Bolagets bolagsordning efter en ändamålsenlig aktiestruktur, beslutar om borttagande av möjlighet för Bolaget att emittera preferensaktier. För det fall bolagsstämman beslutar om borttagande av möjlighet för Bolaget att emittera preferensaktier ska bestämmelsen 5 i Bolagets bolagsordning ändras så att möjlighet för Bolaget att emittera preferensaktier tas bort. Punkt 8a) - Styrelsens förslag till beslut om införande av möjlighet för Bolaget att emittera stamaktier av serie A och därmed sammanhängande bolagsordningsändring För det fall bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag i punkt 7b) ovan föreslår styrelsen att bolagsstämman, i syfte att möjliggöra en för Bolaget ändamålsenlig aktiestruktur, beslutar om införande av möjligheten för Bolaget att emittera stamaktier av serie A, vilka ska ha fem (5) röster per aktie vid bolagsstämman. För det fall bolagsstämman fattar beslut om införande av möjlighet att emittera stamaktier av serie A enligt ovan ska bestämmelsen 5 i Bolagets bolagsordning ändras så att (i) stamaktier får utges i två olika serier, serie A och serie B, (ii) stamaktier av vardera serie får ges ut till ett högsta antal motsvarande bolagets hela aktiekapital, och (iii) stamaktie av serie B medför rätt till en (1) röst per aktie och stamaktie av serie A medför rätt till 5 (fem) röster per aktie. Samtliga sedan tidigare utgivna aktier i Bolaget ska utgöra stamaktier av serie B. Punkt 8b) - Styrelsens förslag till beslut om kvittningsemission av stamaktier av serie A och stamaktier av serie B och därmed sammanhängande bolagsordningsändring För det fall bolagsstämman fattar beslut om införande av stamaktier av serie A enligt punkt 8a) ovan, föreslår styrelsen att bolagsstämman beslutar att Bolagets aktiekapital ska ökas med ,82 kronor genom emission av nya stamaktier av serie A och nya stamaktier av serie B, totalt aktier. Rätt att teckna nya aktier ska endast tillkomma Kvalitena AB, Frasdale International B.V., AB Kol och Koks, Ropudden Rådgivning AB, Kjell och Märta Beijers Stiftelse och Kjell Beijers 80-årsstiftelse med rätt och skyldighet att betala de nya aktierna genom kvittning av fordran på bolaget om sammanlagt kronor. De nya aktierna ska berättiga till utdelning från och med för räkenskapsåret Sådan betalning genom kvittning motsvarar en genomsnittlig emissionskurs om 40 kronor per aktie. Anledningen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra den förändring av Bolagets inriktning som tidigare har beslutats om och för att genomföra den transaktion innebärande att Bolaget, genom förvärvet av Stendörren Bostäder AB, tillskjuts ett bestånd av bostadsfastigheter. Teckningskursen har fastställts genom överenskommelse mellan teckningsberättigade och Bolaget med stöd av oberoende värdering. För det fall bolagsstämman fattar beslut om kvittningsemission enligt denna punkt 8b) ovan ska bestämmelsen 4 i Bolagets bolagsordning ändras så att aktiekapitalet ska vara lägst kronor och högst kronor, samt bestämmelsen 5 i Bolagets bolagsordning ändras så att antalet aktier ska vara lägst och högst

4 Det noteras att den villkorade bolagsordningsändringen, beslutad om vid bolagsstämma i Bolaget den 11 december 2013, i och med beslut enligt denna punkt 8b) ej längre äger giltighet. Punkt 8c) - Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission Vid extra bolagsstämma i Bolaget den 11 december 2013 beslutade bolagsstämman att bemyndiga styrelsen att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, och med eller utan avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt fatta beslut om nyemission av stam- och/eller preferensaktier, teckningsoptioner eller konvertibler. Nyemission ska kunna ske med kontant betalning eller med bestämmelse om apport eller kvittning. Antalet stam- och/eller preferensaktier, teckningsoptioner eller konvertibler som ska kunna ges ut med stöd av bemyndigandet ska inte vara begränsat på annat sätt än vad som följer av vid var tid gällande bolagsordnings gränser för aktiekapital och antal aktier nedan. Mot bakgrund av styrelsens förslag om införande av stamaktier av serie A samt borttagande av möjlighet för Bolaget att emittera preferensaktier föreslår styrelsen, villkorat av stämmans beslut enligt styrelsens förslag i punkt 7b) och 8a) ovan, att bolagsstämman beslutar om ett förnyat bemyndigande enligt ovan, enligt vilket styrelsen för tiden fram till nästa årsstämma på samma villkor, ska ha rätt att fatta beslut om emission även av såväl stamaktier av serie A som stamaktier av serie B, dock ej av preferensaktier. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om nyemission av stamaktier av serie A och stamaktier av serie B, teckningsoptioner eller konvertibler med eller utan avvikelse från befintliga aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna genomföra den inledda omvandlingen till fastighetsbolag med därtill hörande uppkapitalisering. Punkt 9 Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om emission av teckningsoptioner: Bakgrund och motiv Styrelsen anser det vara i Bolagets och aktieägarnas intresse att anställda i Bolaget och vissa nära samarbetspartners, görs delaktiga i Bolagets utveckling genom att de erbjuds teckningsoptioner i ett nytt optionsprogram. Styrelsen lämnar därför följande förslag till beslut om emission av teckningsoptioner. Förslag till emission av teckningsoptioner 1. Bolaget ska emittera högst teckningsoptioner som berättigar till nyteckning av stamaktier av serie B i Bolaget ( Teckningsoptionerna ). 2. Teckningsrätten till Teckningsoptionerna ska med avvikelse från aktieägares företrädesrätt tillkomma verkställande direktör (upp till Teckningsoptioner), övriga ledande befattningshavare (upp till Teckningsoptioner vardera) och

5 övriga anställda samt vissa nära samarbetsparters (upp till Teckningsoptioner vardera). Skälet för avvikelsen från aktieägares företrädesrätt är att anställda i Bolaget samt vissa nära samarbetspartners, genom en egen investering ska ta del av och verka för en positiv värdeutveckling av Bolagets aktie under den period som det föreslagna teckningsoptionsprogrammet omfattar. 3. Teckningsoptionerna emitteras till en teckningskurs om 0,50 kronor per Teckningsoption som ska erläggas kontant senast den i samband med teckningen av teckningsoptionerna. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga tiden för betalning. Teckningskursen har fastställts till marknadsvärde enligt den så kallade Black & Scholes-formeln. 4. Varje Teckningsoption berättigar till nyteckning av en stamaktie av serie B i Bolaget, innebärande att aktiekapitalet kan öka med högst ,07 kronor vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna. Teckningsoptionerna får utnyttjas för teckning av aktier från och med den 1 januari 2017 till och med den 30 juni Teckningskursen för stamaktie av serie B som tecknas med stöd av Teckningsoptionerna uppgår till 48,50 kronor. 6. Teckning ska ske under tiden från och med den 18 mars 2014 till och med den 26 mars Teckning ska ske på särskild teckningslista. 7. Styrelsen bemyndigas att vidta de mindre justeringar i detta beslut som kan visa sig nödvändiga i samband med registrering därav. Värdering, utspädningseffekt m.m. Teckningskursen kommer att motsvara marknadsvärdet på Teckningsoptionerna, varvid det inte uppkommer några personalkostnader eller sociala avgifter för Bolaget i samband med emissionen. Vid fullt utnyttjande av Teckningsoptionerna kommer utspädningseffekten att motsvara cirka 3,5 procent av aktiekapitalet och 2,3 procent av rösterna. Punkt 10 - Styrelsens förslag till beslut om möjlighet för Bolaget att hålla bolagsstämma i Veddesta och därmed sammanhängande bolagsordningsändring Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om möjlighet för Bolaget att hålla bolagsstämma i antingen Stockholm eller Veddesta i Järfälla kommun. Förslaget innebär en ny 9 i bolagsordningen med följande lydelse: Bolagsstämma ska hållas i Stockholm eller Veddesta, Järfälla kommun. Majoritetskrav För giltigt beslut enligt punkten 7a-7b), punkterna 8a-8c) samt punkt 10 ovan krävs bifall av minst två tredjedelar (2/3) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman. För giltigt beslut enligt punkt 9 ovan krävs bifall av minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid bolagsstämman.

6 Fullständiga förslag Styrelsens fullständiga förslag avseende punkterna 7-9, jämte handlingar enligt aktiebolagslagen kommer senast den 3 mars 2014 att hållas tillgängliga hos Bolaget, Strandvägen 5A, Stockholm, och sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Stockholm i februari 2014 D. Carnegie & Co AB (publ) Styrelsen Om D. Carnegie & Co D. Carnegie & Co är ett modernt fastighetsbolag med anor som äger och utvecklar fastigheter och projekt med inriktning på bostäder i Storstockholmsområdet och andra tillväxtområden. Fastighetsbeståndet värderas till cirka 3 miljarder kronor och består av drygt 3200 lägenheter. Bolaget förvaltar beståndet under varumärket Stendörren [Broadgate] och har en beprövad modell, Bosystem, för successiv och effektiv renovering av fastigheterna. D. Carnegie & Co avser ansöka om en notering av bolagets aktier under 2014.

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Kallelse till årsstämma i Formpipe Software AB (publ) Aktieägarna i Formpipe Software AB (publ), org nr 556668-6605, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2015, kl. 10.00, i Bolagets

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL) Aktieägarna i Cortus Energy AB (publ), org.nr 556670-2584, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 mars 2015, kl. 17.00 i IVA Konferenscenter,

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ)

Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ) Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ) Aktieägare i Consilium AB (publ), 556480-3327 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma tisdag 19 maj 2015 klockan 15.00, NackaStrandsMässan, Augustendalstorget

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2015

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2015 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2015 AKTIEÄGARNA I OBOYA HORTICULTURE INDUSTRIES AB, 556362-3197 kallas härmed till årsstämma, torsdagen den 28 maj 2015 kl. 10.00 i Aludden Providor, Aspenäsvägen 12,

Läs mer

Kallelse till årsstämma i REHACT AB

Kallelse till årsstämma i REHACT AB Stockholm 2014-03-07 Kallelse till årsstämma i REHACT AB Aktieägarna i REHACT AB (publ), org.nr. 556678-6645, kallas till årsstämma måndagen den 7 april kl 10.00 på Norrtullsgatan 6, Stockholm. Anmälan

Läs mer

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7A Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen 7B Styrelsens för Aspiro AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet för täckning av förlust 7A Förslag till beslut

Läs mer

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015,

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015, Kallelse till årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ) Aktieägare i Knowit AB (publ), 556391-0354 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 klockan 16.00, i Bolagets lokaler på Klarabergsgatan

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 15)

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 15) Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 15) Styrelsen för SAS AB ( Styrelsen ) föreslår att årsstämman beslutar om att ändra bolagsordningens 5, 15-16 på så sätt att ett nytt

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ)

Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ) Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ) Aktieägarna i Systemair AB (publ), org.nr. 556160-4108, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 augusti 2014 kl. 15.00 i Aulan, Systemair Expo, i Skinnskatteberg.

Läs mer

Punkten 15 - Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner.

Punkten 15 - Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner. Punkten 15 - Styrelsens förslag till beslut om införande av incitamentsprogram genom riktad emission av teckningsoptioner. Styrelsen i PEPTONIC medical AB (publ), org.nr 556776-3064, föreslår att bolagsstämman

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS GROUP AB (PUBL)

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS GROUP AB (PUBL) VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS GROUP AB (PUBL) Aktieägarna i Opus Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 18.00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36 38, Göteborg.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING

Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING Bilaga 2 Acando AB (publ) Årsstämma 5 maj 2014 DAGORDNING 1. Stämmans öppnande samt val av ordförande vid stämman. 2. Upprättande och godkännande av röstlängd. 3. Val av en eller två justeringsmän. 4.

Läs mer

AK T I E B OL AG (publ)

AK T I E B OL AG (publ) Pressrelease 31 mars 2015 K AL L E L S E TILL Å R S S T Ä M M A I M E DA AK T I E B OL AG (publ) Aktieägarna i Meda Aktiebolag (publ), org. nr 556427-2812, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj

Läs mer

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ)

Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ) 1 Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ) 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag

Läs mer

Marie Ehrlings och Johan Dennelinds anföranden på stämman kommer att finnas på Bolagets webbplats www.teliasonera.com efter stämman.

Marie Ehrlings och Johan Dennelinds anföranden på stämman kommer att finnas på Bolagets webbplats www.teliasonera.com efter stämman. Välkommen till TeliaSoneras årsstämma 2015 TeliaSonera AB (publ) håller årsstämma onsdagen den 8 april 2015 klockan 14.00 på Stockholm Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons plan 4, Stockholm. Dörrarna

Läs mer

Inträdeskort, som ska visas upp vid ingången till stämmolokalen, kommer att skickas ut med början den 2 april 2015.

Inträdeskort, som ska visas upp vid ingången till stämmolokalen, kommer att skickas ut med början den 2 april 2015. Årsstämma i Skanska AB Skanska AB (publ) kallar till årsstämma torsdagen den 9 april 2015 kl 16.00 vid Waterfront Congress Centre, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm. Inregistrering sker från kl 15.00. Före

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

Inbjudan till årsstämma i Lundin Petroleum AB

Inbjudan till årsstämma i Lundin Petroleum AB Stockholm 8 april 2015 Inbjudan till årsstämma i Lundin Petroleum AB Aktieägarna i Lundin Petroleum AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2015, kl. 13.00, i Vinterträdgården på Grand

Läs mer

Styrelsens för Investor AB förslag till förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsens för Investor AB förslag till förvärv och överlåtelse av egna aktier Styrelsens för Investor AB förslag till förvärv och överlåtelse av egna aktier 17A Förslag angående förvärv och överlåtelse av egna aktier för att ge styrelsen ökat handlingsutrymme i arbetet med bolagets

Läs mer

Transcom WorldWide S.A. société anonyme Registrerat säte: 45, rue des Scillas, L-2529 Howald R.C.S. Luxembourg B 59.528

Transcom WorldWide S.A. société anonyme Registrerat säte: 45, rue des Scillas, L-2529 Howald R.C.S. Luxembourg B 59.528 Transcom WorldWide S.A. société anonyme Registrerat säte: 45, rue des Scillas, L-2529 Howald R.C.S. Luxembourg B 59.528 Transcom WorldWide AB publikt aktiebolag (publ) Registrerat säte: Stockholm, Sverige

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM NYEMISSION OCN BEMYNDIGANDE

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM NYEMISSION OCN BEMYNDIGANDE STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM NYEMISSION OCN BEMYNDIGANDE Styrelsen för Mr Green & Co AB (publ), org. nr. 556883-1449, ( Bolaget ) föreslår härmed extra bolagsstärnman den 12 juni 2013 att besluta

Läs mer

SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265

SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265 SIG INVEST AB (publ) VILLKOR FÖR OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST SEK 60 000 000 9,25% 2015/2019 ISIN: SE0007074265 Innehållsförteckning 1 Definitioner... 2 2 Obligationerna... 5 3 Obligationernas förhållande till

Läs mer

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015

INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 INFORMATION OM AUTOMATISKT INLÖSENFÖRFARANDE AV AKTIER I ENEA AB (PUBL) 2015 Innehåll BAKGRUND OCH MOTIV 3 BESKRIVNING AV INLÖSENFÖRFARANDET 4 VILLKOR OCH ANVISNINGAR 6 FINANSIELLA EFFEKTER FÖR ENEA 7

Läs mer