Skatteregler för dödsbon

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skatteregler för dödsbon"

Transkript

1 SKV 465 utgåva 1 Skatteregler för dödsbon Denna broschyr riktar sig till dödsboet efter en avliden person. Den innehåller information om när och hur dödsboet ska deklarera och de särskilda skatteregler som gäller för dödsbon. Dödsboet finns kvar och ska deklarera så länge det finns tillgångar som inte delats upp mellan arvingarna. Inkomstskatt betalas av dödsboet under hela denna tid. Inkomstskatten är helt skild från arvsskatten. För information om arvsskatt läs mer i broschyren Bouppteckning (SKV 461). Här kan du läsa om: Vem räknas som dödsbodelägare? Vad är skillnaden mellan arvsskatt och inkomstskatt? Vad händer med ett dödsbo? Vilka skatteregler gäller särskilt för dödsbon? Ska dödsboet eller dödsbodelägarna redovisa inkomsten? Försäljning av tillgångar Vem ska betala fastighetsskatten? Vad gäller vid förmögenhetsbeskattning? Dödsboets skattekonto 1

2 Vem räknas som dödsbodelägare? När någon dör övergår alla tillgångar till dödsboet efter den avlidne. Dödsbodelägare kan vara den avlidnes efterlevande make, sambo, registrerade partner, arvingar eller universella testamentstagare. Dödsbodelägarna ansvarar för den avlidnes tillgångar och skulder. Vad är skillnaden mellan arvsskatt och inkomstskatt? Det finns två olika slags skatter som det är viktigt att skilja på när det gäller dödsbon arvsskatt och inkomstskatt. När dödsboet har gjort en bouppteckning och dödsbodelägarna har fått egendom genom arv eller testamente, är mottagaren skyldig att betala arvsskatt. Så länge egendomen inte har skiftats, dvs. delats upp mellan dödsbodelägarna, finns dödsboet kvar och ska betala skatt på eventuell inkomst som den avlidne har fått före eller efter dödsfallet. Ansvaret för att betala inkomstskatten ligger hos dödsboet. När man räknar ut inkomstskatten läggs den avlidnes inkomster ihop med dödsboets inkomster. Vad händer med ett dödsbo? Bouppteckning Inom tre månader från dödsfallet ska en bouppteckning upprättas. I bouppteckningen ska dödsboets tillgångar och skulder tas upp och värderas. Det är den handling som bl.a. avgör hur stor arvsskatten blir för dödsbodelägarna. Inom ytterligare en månad ska bouppteckningen lämnas in till Skatteverket. Efter att bouppteckningen är gjord ska arvsskatten betalas in på dödsboets skattekonto hos Skatteverket. Arvsskattens storlek beror på vem som ärver och hur stort arvet är. Arvsskatten betalas efter att bouppteckningen är gjord. Hur arvsskatten beräknas framgår av broschyren Bouppteckning (SKV 461). Arvskifte Efter bouppteckningen kan dödsbodelägarna skifta boet, dvs. dela upp tillgångarna mellan varandra. Man gör då ett arvskifte som är ett avtal mellan delägarna. Om de är överens kan de fritt skifta boets tillgångar efter de värden som de själva bestämmer. Ett arvskifte kan alltså ske oberoende av de värden som redovisats i bouppteckningen. Enligt arvsreglerna från 1988 ärver efterlevande make före gemensamma barn. Dödsbon med en efterlevande make som enda delägare är därför vanliga. I alla dödsbon med en enda delägare, s.k. enmansdödsbon, övergår tillgångarna från dödsboet till arvtagaren utan någon särskild handling. Ett enmansdödsbo anses vara upplöst när bouppteckningen har registrerats hos Skatteverket. Viktigt att anmäla Den som förvärvat vissa tillgångar genom arvskifte måste anmäla det för att inte felaktiga uppgifter ska skickas till Skatteverket. Har man t.ex. ärvt banktillgångar måste banken kontaktas. Förvärv av aktier ska också anmälas till banken eller till VPC. För förvärv av fastighet, se avsnittet om fastighetsskatt. Inkomstdeklaration Ett dödsbo finns kvar till dess att alla tillgångar har skiftats. Under hela denna tid är dödsboet skyldigt att betala inkomstskatt. Dödsboet är också skyldigt att betala skatt på inkomster som kommit in efter skiftet. Deklaration ska lämnas senast den 2 maj året efter inkomståret. Dödsboet ska deklarera oavsett hur lång tid det gått sedan dödsfallet. Dödsboet måste deklarera om dödsboet har ägt fastighet under inkomståret dödsboets inkomst är mer än 100 kr det finns en skattepliktig förmögenhet över kr avkastningsskatt på pensionsmedel eller särskild löneskatt på pensionskostnader ska betalas. Om dödsboets enda inkomst är ränta eller utdelning som utbetalarna ska göra skatteavdrag på, behöver dödsboet inte lämna någon deklaration. Adress till dödsboet När det gäller inkomstbeskattningen, hör dödsboet till samma skattekontor som den avlidne hörde till före dödsfallet. Det är mycket viktigt att dödsbodelägarna anmäler en eventuell adressändring till skattekontoret. I annat fall kommer deklarationsblanketten, och andra brev som skickas med anledning av dödsboets inkomsttaxering, att skickas till fel adress. Deklarationsblanketterna eftersänds t.ex. inte. Posten skickar dem i retur till skattekontoret. Anmälan om eftersändning ska göras i vanlig ordning, för att dödsboet ska få all annan post. 2

3 Vilka skatteregler gäller särskilt för dödsbon? Det kan ibland ta flera år innan tillgångarna skiftas mellan dödsbodelägarna. Ett dödsbo finns kvar så länge egendomen inte är skiftad. I de allra flesta fall gäller samma skatteregler för dödsboet som för privatpersoner. Vissa skatteregler gäller emellertid särskilt för dödsbon. Dessa regler varierar beroende på hur lång tid som gått sedan dödsfallet. samma år som dödsfallet skett Dödsboet efter en person omfattas av samma regler som skulle ha gällt om personen levt hela det året dödsfallet inträffade. Den avlidnes och dödsboets inkomster ska därför redovisas i en och samma deklaration. Om dödsboet inte har skiftats under dödsåret, ska även boets förmögenhet redovisas i denna deklaration. Ett oskiftat dödsbo ska för dödsåret betala skatt för inkomster som den avlidne haft den avlidne haft, men som har betalats ut först efter dödsfallet dödsboet haft efter dödsfallet, t.ex. avkastning av boets tillgångar. När det gäller förmögenhet beskattas dödsboet efter de förhållanden som gällde vid utgången av dödsåret. Vid beräkning av förmögenhetsskatten sambeskattas dödsboet med efterlevande make plus eventuellt hemmavarande barn. Registrerad partner jämställs med make. Sambeskattning sker även om det finns en efterlevande sambo med vilken den avlidne hade gemensamma barn. För att räkna ut dödsboets inkomstskatt, gäller i stort sett samma regler som för privatpersoner. Detta innebär att dödsboet har rätt till fullt grundavdrag, även om boet skiftats före utgången av dödsåret inte betalar egenavgifter och allmän löneavgift, utan i stället för dessa avgifter påförs särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster betalar allmän pensionsavgift om den avlidne inte fyllt 65 år året före dödsåret....de tre första åren efter dödsåret Från och med året efter att personen har dött, är ett oskiftat dödsbo en juridisk person och det jämställs inte längre med den avlidne. Dödsboet ska därför inregistreras med ett eget organisationsnummer. Observera att detta måste dödsboet själv begära hos Skatteverket. Om det finns fastighet i dödsboet sker dock detta automatiskt. Läs mer på sidan 7 under avsnittet Skatteregistrering året efter dödsfallet. Följande förändringar för uträkning av dödsboets inkomstskatt inträder från och med året efter dödsåret: Dödsboet har ingen rätt till grundavdrag. Dödsboet ska inte betala allmän pensionsavgift. 20 procent tas ut i statlig inkomstskatt på den del av den beskattningsbara förvärvsinkomsten som är högre än kr och med ytterligare 5 procent på den del som är högre än kr. Dessa siffror avser De värden som gäller för det aktuella beskattningsåret finns på vår webbplats och i foldern Datum, belopp och procentsatser (SKV 463). När man räknar ut förmögenhetsskatt beskattas dödsboet och den efterlevande var och en för sig. Exempel: Skatteuträkning året efter dödsfallsåret Stina dör i december Pension från försäkringskassan betalas ut sista gången i januari Detta innebär att dödsboet måste lämna inkomstdeklaration även Pensionsbeloppet är kr. Dödsboet får inget grundavdrag och betalar ingen allmän pensionsavgift. Om vi utgår från att kommunalskatten är 30 procent så blir skatteuträkningen: Beskattningsbar förvärvsinkomst Kommunal inkomstskatt 30 procent Statlig inkomstskatt Slutlig skatt kr kr 200 kr kr När man räknar ut den statliga inkomstskatten på förvärvsinkomster tas det ut ett fast belopp på 200 kr om den beskattningsbara inkomsten är större än det grundavdrag som en privatperson med samma inkomst skulle få. Läs mer i Skatteuträkningsbroschyren (SKV 425). Om det ingår en privatbostad (småhus eller bostadsrätt) i dödsboet ska den räknas som sådan om den fortfarande kan användas som permanent- eller fritidsbostad. Det finns inget krav på att den verkligen används. Bostaden behåller sin karaktär även om den står tom, t.ex. i avvaktan på en försäljning. 3

4 det fjärde året efter dödsfallet och senare Ytterligare en förändring för uträkning av dödsboets inkomstskatt inträder det fjärde året efter dödsfallet: Statlig inkomstskatt tas ut med 20 procent av hela den beskattningsbara förvärvsinkomsten. Även på inkomst under kr och med ytterligare 5 procent på det som är högre än kr. Om det ingår en privatbostad i dödsboets tillgångar räknas den som näringsfastighet eller bostadsrätt i näringsverksamhet från och med fjärde året efter dödsfallet. Fastigheten eller bostadsrätten utgör då en anläggningstillgång i näringsverksamhet. Den beskattas då enligt reglerna om näringsverksamhet. Denna broschyr tar inte upp något om skatteregler för dödsbon som bedriver näringsverksamhet eller frågor som kan uppstå om den avlidne bedrivit näringsverksamhet. Hur en näringsfastighet beskattas står att läsa i broschyren Skatteregler för enskilda näringsidkare (SKV 295). Inkomst av kapital För inkomst av kapital gäller samma skatteregler för dödsbon som för privatpersoner. Vissa saker är dock viktiga att understryka för dödsboet och dödsbodelägarna. Som inkomst av kapital räknas löpande avkastning och kapitalvinster. Inkomst av kapital kan t.ex. vara ränta på bankmedel utdelning på aktier och fondandelar kapitalvinst vid försäljning av tillgångar (t.ex. fastighet, bostadsrätt, aktier och fondandelar). Vem ska redovisa inkomsten? Avgörande för vem som ska redovisa kapitalinkomsterna i deklarationen, är om de uppkommit före eller efter arvskiftet. Om kapitalinkomsten uppkommer före skiftet är det dödsboet som ska redovisa räntor, aktieutdelningar och försäljning av tillgångar. Om kapitalinkomsten uppkommer efter skiftet är det de enskilda dödsbodelägarna som är redovisningsskyldiga. Exempel: Redovisning av inkomst Gun dör den 1 juli och efterlämnar en villa, aktier samt pengar på ett bankkonto. Villan säljs den 1 september. Vid arvskiftet den 1 oktober delar de två arvingarna, hennes barn Sofie och Dan, på aktierna och de pengar som återstår efter arvsskatt och omkostnader. Både Sofie och Dan säljer sina respektive aktier direkt. I detta fall ska dödsboet redovisa försäljningen av villan. Sofie och Dan ska redovisa sina respektive aktieförsäljningar. Dödsboet ska också redovisa de räntor som hör till tiden före skiftet. Ränta och aktieutdelning Dödsboet behöver inte lämna någon deklaration om dödsboets inkomster bara består av ränteinkomster eller utdelning på aktier och fonder som utbetalaren redan gjort skatteavdrag på. Dödsboet får göra avdrag för räntor på lån som det är betalningsansvarigt för. Försäljning av tillgångar Nettoresultatet vid försäljning av tillgångar beräknas genom att man från inkomsten drar omkostnadsbeloppet. Inkomsten består av försäljningsintäkten minus eventuella utgifter som man haft i samband med försäljningen. I omkostnadsbeloppet ingår anskaffningsutgiften och eventuella utgifter man haft i samband med förvärvet. Nettoresultatet vid försäljning av tillgångar kallas kapitalvinst och kapitalförlust. Termen delägarrätt är en samlingsbeteckning för aktier, andelar i värdepappersfonder och andra aktierelaterade tillgångar. Bestämmelserna om delägarrätter ska också tillämpas på exempelvis optioner, terminer och aktieindexobligationer. En redogörelse för hur olika delägarrätter ska beskattas finns i broschyren Skatteregler för privatpersoner (SKV 330). Försäljning av aktier De allra flesta avyttringar av aktier ska redovisas på blankett K4. Information om hur man fyller i blanketten K4 finns i broschyren Försäljning av aktier (SKV 332). En överlåtelse genom arv, gåva eller bodelning, s.k. benefik överlåtelse, ska dödsboet inte redovisa. Dödsbodelägarnas förvärv i samband med arvskiftet leder således inte till någon beskattning av dödsboet. Hur räkna ut omkostnadsbeloppet? Aktiernas omkostnadsbelopp är samma sak som de kostnader man har haft när man köpte aktierna plus eventuellt mäklararvode, s.k. courtage. Har aktierna mottagits genom arv, gåva eller bodelning, ska mottagaren ta över överlåtarens ursprungliga omkost- 4

5 nadsbelopp. Detta innebär att en dödsbodelägare som säljer ärvda aktier ska använda arvlåtarens omkostnadsbelopp vid kapitalvinstberäkningen. De värderingar av aktier som gjorts i samband med bouppteckning och arvskifte har ingen betydelse i detta sammanhang. Om det inte går att få fram det ursprungliga inköpspriset på aktier som är marknadsnoterade, kan den s.k. schablonmetoden användas i stället för det faktiska omkostnadsbeloppet. Detta innebär att omkostnadsbeloppet beräknas till 20 procent av försäljningspriset. Med marknadsnoterad menas att aktien är noterad på svensk eller utländsk börs. Ärvda aktier med uppskov I vissa fall sker ingen beskattning vid avyttring, utan den skjuts upp till en senare tidpunkt. Så är det i de flesta fall när man får nya aktier i utbyte mot de gamla aktierna. En utförlig presentation av reglerna om beskattning vid aktiebyten finns i Skatteregler för privatpersoner (SKV 330). Det kan vara så att dödsboet äger aktier med ett redan medgivet uppskovsbelopp. Ett medgivet uppskov ska alltid tas upp till beskattning när sådana aktier säljs. Om aktierna överlåts genom arv, gåva eller bodelning, så ska uppskovsbeloppet däremot följa med aktierna. Detta innebär att en dödsbodelägare som övertagit sådana aktier genom arv också tar över det uppskovsbelopp som belastar aktierna. Den nye ägaren av aktierna ska i sin deklaration lämna uppgift om antal mottagna andelar, beteckning på andelarna, uppskovsbeloppet samt namn, adress och personnummer på arvlåtaren. Detta görs under Övriga upplysningar på deklarationsblanketten. När den nye ägaren säljer de ärvda aktierna, ska uppskovsbeloppet tas upp till beskattning. Redovisning av värdepappersfonder Även kapitalvinster och kapitalförluster på värdepappersfonder ska redovisas i dödsboets inkomstdeklaration. Fondbolagen, som förvaltar fonderna, lämnar fullständiga kontrolluppgifter på kapitalvinster och kapitalförluster som uppkommit vid försäljning. Vinster och förluster förtrycks sedan på dödsboets deklarationsblankett. Har dödsboet bara sålt fondandelar behöver därför inte blankett K4 bifogas deklarationen. Försäljning av bostad Försäljning av småhus och bostadsrätter ska redo - visas på blanketterna K5 respektive K6. En utförlig beskrivning av hur fastighets- och bostadsrättsförsäljningar ska redovisas, finns i broschyrerna Försäljning av småhus (SKV 379) och Försäljning av bostadsrätt (SKV 321). Precis som för aktier medför inte arv, gåva eller bodelning att man behöver betala inkomstskatt för fastigheten eller bostadsrätten. Mottagaren övertar i stället den tidigare ägarens omkostnadsbelopp. Detta innebär att en dödsbodelägare, som har fått en fastighet genom arv, ska ta över arvlåtarens ursprungliga omkostnadsbelopp. Den värdering av bostaden som gjorts i samband med bouppteckningen och arvskiftet har ingen betydelse i detta sammanhang. Exempel: Försäljning av ärvd fastighet Arvid dör och efterlämnar en fastighet som övergår till den enda dödsbodelägaren, hans dotter Doris, genom arvskifte. Arvids ursprungliga inköpspris var kr inklusive mäklarkostnader. Doris säljer sedan fastigheten för kr. Avdragsgill förbättringsutgift uppgår till kr. Vinsten blir = kr. Skattepliktig kapitalinkomst är 2/3 av vinsten, alltså kr. Uppskovsavdrag vid bostadsförsäljning Som huvudregel kan inte ett dödsbo få uppskov med beskattningen av kapitalvinsten efter bostadsförsäljning. En bostad som vid försäljningen ägs av ett dödsbo kan inte vara en ursprungsbostad i uppskovsreglernas mening. Ett dödsbo kan trots detta få uppskov i följande fall: Om den som sålt en bostad (ursprungsbostaden) dör innan han köpt en ny bostad (ersättningsbostaden), och den efterlevande sedan köper och flyttar in i en ersättningsbostad inom de tidsfrister som gäller enligt uppskovsreglerna. Den efterlevande måste i så fall medge att dödsboet får räkna den inköpta bostaden som ersättningsbostad då boet ansöker om uppskovsavdrag. Om den som förvärvat en ersättningsbostad dör innan han bosatt sig där, och efterlevande make/ sambo sedan flyttar in i bostaden inom de tidsfrister som gäller. En förutsättning är naturligtvis att dödsboet fortfarande äger en del i den nya bostaden. Den obeskattade vinsten ska tas upp till beskattning när den efterlevande säljer ersättningsbostaden. En utförlig beskrivning av reglerna för uppskovsavdrag vid bostadsförsäljning, finns i broschyrerna Försäljning av småhus (SKV 379) och Försäljning av bostadsrätt (SKV 321). Ärvda bostäder med uppskov Det kan också vara så att ett dödsbo äger en bostad med ett medgivet uppskov. Ett medgivet uppskov ska alltid tas upp till beskattning när bostaden säljs. Om bostaden överlåts genom arv, gåva eller bodelning ska uppskovsbeloppet däremot följa med bosta- 5

6 den. Detta innebär att en dödsbodelägare som har övertagit en sådan bostad genom arv också tar över uppskovsbeloppet. Försäljning av övriga tillgångar Hit räknas andra tillgångar än fastigheter, bostadsrätter och aktier. Det kan t.ex. vara konst, frimärken, guld, smycken och antikviteter. Säljer dödsboet sådana tillgångar, ska redovisning ske på blankett K8. Vid kapitalvinstberäkningen skiljer man på tillgångar som den avlidne:...har ägt för personligt bruk: Med tillgångar som ägts för personligt bruk menas sådant som den avlidne eller hans familj använt för nyttobruk eller som prydnadsföremål. Vid kapitalvinstberäkningen kan omkostnadsbeloppet bestämmas till 25 procent av den erhållna ersättningen efter avdrag för försäljningsomkostnader. Alla vinster från avyttringar av tillgångar som innehafts för personligt bruk läggs samman. Dödsboet får göra ett schablonavdrag med kr från summan av vinsterna. Förlust på sådana tillgångar är inte avdragsgill....inte har ägt för personligt bruk: För tillgångar som inte har ägts för personligt bruk finns det inte någon schablonregel för beräkning av omkostnadsbeloppet och dödsboet får heller inte göra något schablonavdrag med kr. För den här sortens tillgångar är förluster däremot avdragsgilla. Fastighetsskatt Information om fastighetsskatt för andra fastigheter än småhus, finns i broschyren Fastighetsskatt (SKV 296). Det är ägaren till fastigheten som är skyldig att betala fastighetsskatt. Efter dödsfallet betraktas dödsboet som ägare till den avlidnes egendom. För dödsåret räknas den avlidne och dödsboet som en och samma skattskyldig. Ägarbytet har därför ingen betydelse för fastighetsskatten. Överförs en fastighet till en ny ägare genom arvskifte, blir mottagaren ägare till fastigheten vid tidpunkten för skiftet. Fastighetsskatten delas upp efter den tid man ägt fastigheten. Exempel: Dödsboet ska betala fastighetsskatt Yasmine dör den 1 juli och i samband med dödsfallet övergår hennes fastighet till dödsboet. De båda dödsbodelägarna, brodern John och systern Anna, ärver hela fastigheten i samband med arvskiftet den 1 september. Fastighetens taxeringsvärde är kr. Yasmine och dödsboet betraktas som en och samma skattskyldig. Fastighetsinnehav för tiden fram till den 1 september ska alltså redovisas i dödsboets deklaration. Underlaget för dödsboets fastighetsskatt kvoteras till 243 dagar av 365 = kr. Dödsbodelägarnas kvot beräknas till 122 / 365 = kr. Syskonen ska ta upp kr vardera i sina deklarationer. Vem ska söka lagfart? Det är viktigt att den som förvärvat en fastighet söker lagfart. I annat fall står fastigheten kvar i den avlidnes ägo, och det finns risk att Skatteverket felaktigt förelägger dödsboet att deklarera. Ansökan om lagfart ska göras inom tre månader från förvärvet hos den tingsrätt till vilken fastigheten hör. Begränsning av fastighetsskatt Endast personer som ägt och varit bosatta (folkbokförda) i ett småhus hela inkomståret kan omfattas av begränsningsregeln. Även dödsbon efter en person som avlidit under de två senaste åren omfattas av begränsningsregeln under följande förutsättningar: Den efterlevande ska sambeskattas med dödsboet för dödsfallsåret enligt reglerna om förmögenhetsskatt. Den avlidne ägde och var bosatt på fastigheten den 1 januari dödsfallsåret och fram till dödsfallet. Den efterlevande är dödsbodelägare och var bosatt på fastigheten hela dödsåret samt hela tiden fram t.o.m. utgången av året efter dödsfallet. Begränsningen av fastighetsskatten innebär att dödsboet får en skattereduktion motsvarande den del av fastighetsskatten som överstiger 5 procent av hushållsinkomsten. Till hushållet räknas de personer som sambeskattas med dödsboet enligt reglerna om förmögenhetsskatt. Förmögenhetsskatt Vissa uppgifter om dödsboets tillgångar och skulder förtrycks i dödsboets inkomstdeklaration. Är de skattepliktiga tillgångarna/avdragsgilla skulderna högre eller lägre än de förtryckta beloppen, ska de korrekta beloppen redovisas. 6

7 Vid dödsfall upphör sambeskattning av make, registrerad partner, sambo och hemmavarande barn först året efter dödsfallet. Detta innebär att dödsboets förmögenhet vid utgången av dödsåret sambeskattas med en eventuell efterlevande. Men fr.o.m. året efter dödsåret beskattas dödsboet och den efterlevande var för sig för sin förmögenhet. I övrigt gäller samma regler som för privatpersoner. Tillgångar som ska redovisas är exempelvis fastigheter, värdepapper, pengar etc. Värderingen skiljer sig något från vad som gäller för arvsbeskattningen. Grundregeln är att tillgångar och skulder ska redovisas till sitt marknadsvärde. Fastighet tas dock upp till sitt taxeringsvärde och bostadsrätt till ett värde som motsvarar ägarens andel i bostadsrättsföreningens totala förmögenhet. Aktier som är noterade på börsens A-lista tas upp till 80 procent av det senaste noterade värdet. Övriga marknadsnoterade aktier är med vissa undantag skattefria. Helt onoterade aktier är däremot skattepliktiga fullt ut. För fullständiga uppgifter om deklarationskurser för marknadsnoterade aktier, se vår webbplats För hjälp att räkna ut förmögenhetsskatten, se vidare i Skatteuträkningsbroschyren (SKV 425). Inkomster och tillgångar i utlandet Var den avlidne bosatt i Sverige vid sin död, så är dödsboet efter honom obegränsat skattskyldigt för inkomster och tillgångar. Detta innebär att dödsboet är skyldigt att redovisa även inkomster och tillgångar i utlandet i deklarationen. Om det råder osäkerhet om hur en inkomst eller tillgång ska redovisas så bör dödsboet ta kontakt med skattekontoret. Det går också bra att fylla i uppgifterna under övriga upplysningar på dödsboets deklarationsblankett. Exempel: Fastighetsskatt, bostad i utlandet Bengt äger ett fritidshus i Spanien med ett marknadsvärde på kr. När han dör övertas huset av dödsboet. Skiftet dröjer, eftersom de två dödsbodelägarna vill sälja huset först. Under tiden är dödsboet skyldigt att betala fastighetskatt. Underlag för fastighetsskatt är husets marknadsvärde, dvs kr. Detta redovisas i ruta 84 i dödsboets inkomstdeklaration. Skatten på privatbostäder utomlands är 1,0 procent av underlaget. Skattebetalning Slutskattebesked När dödsboet lämnat deklaration kontrollerar Skatteverket uppgifterna och fattar beslut om dödsboets slutliga skatt. I de allra flesta fall skickas slutskattebesked ut någon gång mellan den 15 augusti och den 15 september. Har dödsboet redovisat inkomst av näringsverksamhet skickas slutskattebesked ut senast den 15 december. Kontoutdrag I samband med slutskattebeskedet skickar Skatteverket ut ett kontoutdrag. På kontoutdraget visas ställningen på dödsboets skattekonto. På skattekontot bokförs slutlig skatt, avdragen skatt enligt kontrolluppgifter och eventuella egna inbetalningar som gjorts. Där framgår om dödsboet betalat för mycket skatt och fått ett överskott, eller om dödsboet betalat för lite skatt och fått ett underskott. Dödsbo som måste betala in mer skatt får kontoutdrag efter slutskattens förfallodag. Dödsboet tar över skattekontot Skattekontot är knutet till personnumret för privatpersoner och till organisationsnumret för juridiska personer. Efter dödsfallet tar dödsboet över den avlidnes skattekonto. Eventuellt över- eller underskott ligger kvar på kontot och ränteberäknas som vanligt. Skatteregistrering året efter dödsfallet Om dödsboet fortfarande är oskiftat året efter dödsfallet, betraktas det som en juridisk person. Finns det uppgifter som gör dödsboet deklarationsskyldigt, registrerar Skatteverket dödsboet och tilldelar ett organisationsnummer. Uppgifter som medför en registrering kan t.ex. vara fastighetsinnehav eller andra kontrolluppgifter som kommer in till Skatteverket. I annat fall måste dödsbodelägarna kontakta skattekontoret för att registrera dödsboet. I samband med registreringen får dödsboet ett organisationsnummer och därmed ett nytt skattekonto. Dödsbodelägarna bör då tänka på att göra eventuella inbetalningar till det nya skattekontot. Det kan också bli aktuellt att begära överföring av överskott från det gamla till det nya kontot. Ta i så fall kontakt med dödsboets skattekontor. När är dödsboet avslutat? Dödsboet är skattemässigt avslutat när dödsboets alla tillgångar är skiftade, deklaration lämnad för sista gången och över- eller underskott på skattekontot är reglerat. 7

8 Arvinge är den som enligt lagen har rätt att ärva efter en avliden. Arvlåtare är en avliden person som efterlämnar egendom. Arvskifte är delning av en avlidens egendom (kvarlåtenskap) mellan hans arvingar och/eller testamentstagare. Arvslott är den andel av arvet som en arvinge har rätt till enligt arvsordningens regler. Arvsordningen är den turordning i lagen som avgör vem som ärver, beroende av närheten i släktskap. Dödsbo är en juridisk person som kan köpa, sälja, ingå avtal etc. I dödsboet ingår den avlidnes alla tillgångar och skulder. Skatteregler för enskilda näringsidkare (SKV 295) Fastighetsskatt (SKV 296) Försäljning av bostadsrätt (SKV 321) Skatteregler för privatpersoner (SKV 330) Försäljning av aktier (SKV 332) Ordlista Dödsbodelägare är efterlevande make och sambo (fram till bodelning) samt arvingar och universella testamentstagare, men inte legatarier. Kvarlåtenskap är de tillgångar och skulder som en avliden lämnar efter sig. Legatarie är den som ärver specificerad egendom genom ett testamente. Det kan t.ex. vara en sak, en bestämd summa pengar eller rätt att använda speciell egendom. Testamentstagare är alla som ska ärva något enligt ett testamente. Testator är den person som i sitt testamente bestämt hur hans egendom ska fördelas. Universell testamentstagare är den som genom testamente blir tilldelad egendom hela eller en del av den efter att legatarierna fått sitt. Dessa broschyrer kan du ha nytta av som dödsbodelägare: Försäljning av småhus (SKV 379) Skattekonto för löntagare och pensionärer (SKV 408) Skatteuträkningsbroschyren (SKV 425) Bouppteckning (SKV 461) Datum, belopp och procentsatser (SKV 463) Den här broschyren ger översiktlig information och ska inte betraktas som lagtext i ämnet. Ytterligare information kan du få på Självbetjäning dygnet runt Webbplats: Servicetelefon: Personlig service Växel: Skatteupplysning: Skatteupplysningens öppettider: Måndag torsdag kl. 8 19, fredag kl SKV 465 utgåva 1. Utgiven i februari

SKV 252 utgåva Information om blankett K12

SKV 252 utgåva Information om blankett K12 SKV 252 utgåva 6 2017 Information om blankett K12 Vem ska lämna blankett K12? Onoterat företag Du ska lämna blankett K12 som en bilaga till Inkomstdeklaration 1 om du har fått utdelning från ett onoterat

Läs mer

Baksidan: Kapital. 6 Inkomsträntor. 7 Utgiftsräntor. Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Inkomst vid uthyrning av privatbostad

Baksidan: Kapital. 6 Inkomsträntor. 7 Utgiftsräntor. Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Inkomst vid uthyrning av privatbostad Baksidan: Kapital 6 Inkomsträntor Inkomstränta, räntebidrag, utdelning m.m. Det ifyllda beloppet är summan av beloppen på de kontrolluppgifter skattemyndigheten fått, t.ex. inkomsträntor räntebidrag utdelningar

Läs mer

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se

Dags att deklarera. på Förenklad självdeklaration. Vanliga frågor. www.rsv.se 2000 Dags att deklarera på Förenklad självdeklaration Vanliga frågor När får jag skatteåterbäringen? Läs på sidan 22. Jag kommer att få underskott på skattekontot, dvs. kvarskatt, på högst 20 000 kr. Hur

Läs mer

3 Om dödsbobeskattning

3 Om dödsbobeskattning Om dödsbobeskattning 1369 3 Om dödsbobeskattning 4 kap. IL prop. 1993/94:50 prop. 1999/2000:2 Sammanfattning Nya regler sedan 1988 Juridisk person 3.1 Allmänt om dödsbo För dödsfallsåret läggs den avlidnes

Läs mer

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 6 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 004 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2006:1520 Utkom från trycket den 29 december 2006 utfärdad den 20 december 2006. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras.

Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Parametrar och gränsvärden för att beräkna avgifter och skatt inom kapital. Tabellen uppdateras vid behov och allteftersom skattesystemetet förändras. Arvs- och gåvoskatt 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2007:1409 Utkom från trycket den 28 december 2007 utfärdad den 18 december 2007. Enligt riksdagens

Läs mer

Vem äger bostadsrätten?

Vem äger bostadsrätten? Vem äger bostadsrätten? Makar och sammanboende Om du och din make eller sambo tillsammans förvärvar en bostadsrätt, äger ni den gemensamt. Din andel i bostadsrätten motsvarar den kvotdel av köpeskillingen

Läs mer

Försäljning av aktier

Försäljning av aktier SKV 33 utgåva 8 Försäljning av aktier Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 0 har sålt marknadsnoterade aktier har löst in eller sålt nollkupongare eller

Läs mer

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

HSB INFORMERAR. Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR HSB INFORMERAR Vem äger bostadsrätten? OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR Makar och sammanboende Om Du och Din make eller sambo tillsammans förvärvar en bostadsrätt, äger Ni den gemensamt. Din andel i bostadsrätten

Läs mer

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar

Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Vem äger bostadsrätten? om lagar och förordningar Din bostadsrätt En bostadsrättslägenhet övergår till ny bostadsrättshavare på flera olika sätt. Det vanligaste är genom köp. Andra exempel är gåva, bodelning

Läs mer

Försäljning av näringsfastighet

Försäljning av näringsfastighet Utgiven 2002 av Riksskatteverket RSV 313 utgåva 6 Skattemyndigheten informerar Försäljning av näringsfastighet Den här foldern förklarar de skatteregler som gäller för fysiska personer och dödsbon som

Läs mer

Information till aktieägarna i Serendipity Ixora AB om skattekonsekvenser. samt utdelning av aktier i portföljbolag under 2017 och 2018

Information till aktieägarna i Serendipity Ixora AB om skattekonsekvenser. samt utdelning av aktier i portföljbolag under 2017 och 2018 Information till aktieägarna i Serendipity Ixora AB om skattekonsekvenser med anledning av inlösenförfarande, fondemissioner samt utdelning av aktier i portföljbolag under 2017 och 2018 1. Inledning Serendipity

Läs mer

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en preliminärskatt under

Läs mer

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229)

HFD 2014 ref 25. Lagrum: 44 kap. 21 inkomstskattelagen (1999:1229) HFD 2014 ref 25 Vid arvskifte efter en i Danmark bosatt person har anskaffningsvärdet för tillskiftade aktier bestämts med bortseende från att dödsboet där har beskattats som om det avyttrat aktierna till

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller eget

Läs mer

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014

Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Inkomstdeklaration 1 2015 Inkomståret 2014 Senast den 4 maj 2015 ska deklarationen finnas hos Skatteverket. Namn och adress är keramiker och hälftenägare till en keramisk verkstad som drivs i handelsbolagsform.

Läs mer

Dags att deklarera. Vill du ha dina skattepengar snabbare? Läs mer på sidan 28. Utökad telefonservice se sista sidan.

Dags att deklarera. Vill du ha dina skattepengar snabbare? Läs mer på sidan 28. Utökad telefonservice se sista sidan. Senast den 3 maj kl. 24.00 2004 Dags att deklarera Deklarera på Internet läs mer på sidan 3. Deklarera på telefon läs mer på sidan 4. Deklarera via SMS läs mer på sidan 4. Deklarera på den blankett du

Läs mer

Inkomst av kapital AXEL HILLING

Inkomst av kapital AXEL HILLING Inkomst av kapital AXEL HILLING Syfte Att presentera den grundläggande strukturen för svensk kapitalinkomstbeskattning. Förmedla förståelse för nämnda struktur. Disposition Inkomst av kapital Löpande kapitalavkastning

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med projektbidrag från Konstnärsnämnden är koreograf och har fått beviljat ett sökt projektbidrag för en dansperformance. Hon har ingen näringsverksamhet eller eget

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 389 23 Inkomst av kapital 41-44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:778 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 477, 698 705, 709 730, del II s. 123

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2007:1419 Utkom från trycket den 28 december 2007 utfärdad den 18 december 2007. Enligt riksdagens beslut 1 (1999:1229) 2

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 2014 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2013 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014

Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 2015 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2014 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid Sid 2 Nyheter 3

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 659 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600-604 prop. 1995/96:109, s. 94-95 prop. 1992/93:151 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier

Tessin Nordic AB Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Entreprenörsskatt Skattefrågor vid vissa investeringar i skuldebrev och okvalificerade aktier Konfidentiellt Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar 3 2 Skuldebrev 4 3 5 4 Kontrolluppgifter

Läs mer

3 Om dödsbobeskattning

3 Om dödsbobeskattning 121 3 Om dödsbobeskattning 4 kap. IL prop. 1993/94:50 prop. 1999/2000:2 Sammanfattning Vissa beskattningsregler är specifika för den avlidne och dödsboet och är olika för dels det år under vilket dödsfallet

Läs mer

3 Om dödsbobeskattning

3 Om dödsbobeskattning 111 3 Om dödsbobeskattning 4 kap. IL prop. 1993/94:50 prop. 1999/2000:2 Sammanfattning Vissa beskattningsregler är specifika för den avlidne och dödsboet och är olika för dels det år under vilket dödsfallet

Läs mer

11 Dödsboanmälan. 11.1 Allmänt. Dödsboanmälan Avsnitt 11 151. Prop. 1958:B 23. 11.1.1 Inledning

11 Dödsboanmälan. 11.1 Allmänt. Dödsboanmälan Avsnitt 11 151. Prop. 1958:B 23. 11.1.1 Inledning 11 Dödsboanmälan Dödsboanmälan Avsnitt 11 151 Prop. 1958:B 23 11.1 Allmänt 11.1.1 Inledning Om den avlidnes tillgångar är begränsade kan man under vissa Förutsättningar förutsättningar låta en bouppteckning

Läs mer

Försäljning av småhus 4

Försäljning av småhus 4 SKV 379 utgåva 14 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt ditt småhus 2007 ska deklarera försäljningen. Med småhus menar vi villa,

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett använder du när du begär avräkning av utländsk skatt. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara begär avräkning för utländsk skatt på utdelning och den utländska skatten finns med på

Läs mer

Om du och din make eller sambo till-

Om du och din make eller sambo till- Makar och sammanboende Om du och din make eller sambo till- """?" förvärvar en bstadsrätt: äger m den gemensamt. Dm andel 1 bostadsrätten* motsvarar den kvotdel av köpeskillingen du bidragit med, i normalfallet

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Den här broschyren vänder sig till dig som: bor, eller vistas stadigvarande i Sverige direkt eller indirekt äger en bostad utomlands inte är en juridisk person.

Läs mer

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo

Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo Om att bevaka den enskildes rätt i dödsbo 2 ATT BEVAKA RÄTT I DÖDSBO Uppgiften att bevaka rätt i dödsbo kan uppkomma om en person som har en god man eller förvaltare har del i ett dödsbo och det i den

Läs mer

Arvsrättsliga regler i Sverige

Arvsrättsliga regler i Sverige 1 Arvsrättsliga regler i Sverige Advokat Thorulf Arwidson September 2017 Denna text är avsedd att ge en överblick över de nuvarande svenska reglerna om arv. Den är skriven för den som tidigare inte har

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 7 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi hur du som har sålt din bostads rätt 2007 ska deklarera försäljningen. Du re do vi sar

Läs mer

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning

Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Deklaration inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Försäljning av småhus 4

Försäljning av småhus 4 SKV 379 utgåva 15 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus 2008 ska deklarera försäljningen och hur du begär

Läs mer

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt

SKV 420 utgåva F- och SA-skatt. Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt SKV 420 utgåva 4 2017 F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Vad är preliminärskatt och vem ska betala den? Vårt svenska skattesystem bygger på att alla betalar en

Läs mer

Hobbyverksamhet Ger din hobby inkomster?

Hobbyverksamhet Ger din hobby inkomster? Hobbyverksamhet Ger din hobby inkomster? Om du får överskott på din hobbyverksamhet ska du betala skatt för det. Hobbyn kan till exempel vara hemslöjd, biodling, trädgårdsodling, djuruppfödning, jakt,

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 november 2009 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: Pär Börnfors LRF Konsult AB Box 565 201 25 Malmö ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Skatteverkets författningssamling

Skatteverkets författningssamling Skatteverkets författningssamling ISSN 1652-1420 * Skatteverkets föreskrifter om e-tjänsten Inkomstdeklaration 1; beslutade den 9 mars 2009. Inkomsttaxering Utkom från trycket den 13 mars 2009 Skatteverket

Läs mer

Nu är det dags att deklarera 2018 års inkomster. Tips inför årets deklaration

Nu är det dags att deklarera 2018 års inkomster. Tips inför årets deklaration Februari 2019 Privatekonomi Nu är det dags att deklarera 2018 års inkomster Tips inför årets deklaration När ska deklarationen lämnas in? Årets Inkomstdeklaration ska vara inlämnad antingen elektroniskt

Läs mer

Senast den 2 maj kl. 24.00. Dags att deklarera. Dekl@rera 2006. Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll

Senast den 2 maj kl. 24.00. Dags att deklarera. Dekl@rera 2006. Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll 2006 Senast den 2 maj kl. 24.00 Dags att deklarera Dekl@rera 2006 Här får du svar på de flesta av dina frågor! Innehåll Nyheter... 2 Deklarera på Internet... 3 Deklarera på telefon eller via sms... 4 Deklarera

Läs mer

Ung Företagsamhet Våren 2017

Ung Företagsamhet Våren 2017 Ung Företagsamhet Våren 2017 Vad är syftet med UF? Lära sig driva företag Hobbyverksamhet Ett UF-företag bedriver hobbyverksamhet eftersom verksamheten inte uppfyller samtliga krav för näringsverksamhet:

Läs mer

Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT)

Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT) SKV 323 utgåva 1 Skattereduktion för vissa miljöförbättrande installationer (Miljö-ROT) Denna information vänder sig till ägare av småhus ägare av lantbruksenhet med småhus Du kan få skattereduktion om

Läs mer

18 Periodiseringsfonder

18 Periodiseringsfonder 18 Periodiseringsfonder Periodiseringsfonder 1109 30 kap. IL Prop. 1993/94:50, SkU 15 prop. 1993/94:234, SkU 25 prop. 1994/95:25, FiU 1 prop. 1994/95:91, SkU 11 prop. 1996/97:45, SkU 13 prop. 1997/98:150,

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet SKV 398 utgåva 14 Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Denna broschyr vänder sig till dig som är bosatt i Sverige eller vistas här stadigvarande, och som direkt eller indirekt äger en bostad utomlands.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2004:66 Utkom från trycket den 2 mars 2004 utfärdad den 19 februari 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2 kap.

Läs mer

Arv Kortfattat om lagstiftningen

Arv Kortfattat om lagstiftningen Arv Kortfattat om lagstiftningen Producerad av Justitiedepartementet Foto: Justitiedepartementet, tryck: Elanders, 2015 Bouppteckning När en person dör måste en förteckning över den avlidnes tillgångar

Läs mer

14 Återföring av värdeminskningsavdrag

14 Återföring av värdeminskningsavdrag 187 14 Återföring av värdeminskningsavdrag 26 kap. IL SOU 1997:2, del II, s. 244 Sammanfattning Bestämmelserna om att gjorda värdeminskningsavdrag m.m. ska återföras om näringsfastigheter och näringsbostadsrätter

Läs mer

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl.

Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt. Preliminär inkomstdeklaration 1 Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. SKV 0 utgåva F- och SA-skatt Preliminär inkomstdeklaration och debiterad preliminärskatt Preliminär inkomstdeklaration Enskild näringsidkare och delägare i handelsbolag m.fl. Beskattningsår Person-/Organisationsnummer

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2005:344 Utkom från trycket den 31 maj 2005 utfärdad den 19 maj 2005. Enligt riksdagens beslut

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 8 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2008 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag

Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag Ansökan Ändrad beräkning skatteavdrag År (inkomstår) Person-/Organisationsnummer Namn och adress Ange beloppen i hela kronor. Inkomster - Tjänst 1 Inkomster hittills under året 4 Avdrag - Tjänst Lön och

Läs mer

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo

Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo Om att bevaka underåriga barns rätt i dödsbo 2 ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDENS TILLSYN Överförmyndarnämnden har enligt lag till uppgift att utöva tillsyn över bland annat förmyndares och gode mäns verksamhet. När

Läs mer

36 Kapitalvinst andra tillgångar

36 Kapitalvinst andra tillgångar Kaptalvinst andra tillgångar 629 36 Kapitalvinst andra tillgångar 52 kap. IL prop. 1989/90:110 s. 473 478, 726, SkU30 prop. 1999/2000:2, del 2, s. 604-608 Vad beskattas? När sker beskattning? Hur beräknas

Läs mer

36 Kapitalvinst andra tillgångar

36 Kapitalvinst andra tillgångar Kapitalvinst andra tillgångar 667 36 Kapitalvinst andra tillgångar 52 kap. IL prop. 1989/90:110 s. 473 478, 726, SkU30 prop. 1999/2000:2, del 2, s. 604-608 Vad beskattas? När sker beskattning? Hur beräknas

Läs mer

Arv. kortfattad information om ärvdabalken

Arv. kortfattad information om ärvdabalken Arv kortfattad information om ärvdabalken Ärvdabalken innehåller regler om bland annat bouppteckning, arv och testamente. Hela ärvdabalken hittar du i Svensk författningssamling SFS 1958:637. Den finns

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2002:1143 Utkom från trycket den 30 december 2002 utfärdad den 19 december 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i

Läs mer

Skattereduktion för bredband

Skattereduktion för bredband SKV 399 utgåva 4 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till småhus- och hyreshusägare dig som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Du som installerar bredband och tar installationen

Läs mer

Betaltjänst för dödsbo

Betaltjänst för dödsbo Betaltjänst för dödsbo Betaltjänst för dödsbo Vi hjälper dig att betala dödsboets löpande räkningar upp till åtta månader eller fram till dess att bouppteckningen är registrerad och stämplad hos Skatteverket.

Läs mer

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie.

På avstämningsdagen för aktiespliten den 9 maj 2008 delas en (1) befintlig aktie i HiQ i två (2) aktier, varav en (1) inlösenaktie. INLÖSEN 2008 information till aktieägarna i hiq international ab (publ) inför årsstämma den 30 april 2008 avseende styrelsens förslag om uppdelning av aktier och obligatoriskt inlösenförfarande 1 Bakgrund

Läs mer

14 Återföring av värdeminskningsavdrag

14 Återföring av värdeminskningsavdrag 14 Återföring av värdeminskningsavdrag 189 26 kap. IL SOU 1997:2, del II, s. 244 Sammanfattning Bestämmelserna om att gjorda värdeminskningsavdrag m.m. ska återföras om näringsfastigheter och näringsbostadsrätter

Läs mer

Uppskovsavdrag, Avsnitt 29 637. 29 Uppskovsavdrag

Uppskovsavdrag, Avsnitt 29 637. 29 Uppskovsavdrag Uppskovsavdrag, Avsnitt 29 637 29 Uppskovsavdrag 47 kap. IL 45 kap. 27 IL 46 kap. 13 IL prop. 1999/2000:2 s. 566 570 prop. 2001/02:43 s. 50 52 och prop. 2003/04:19 s. 53 57 prop. 1993/94:45 Sammanfattning

Läs mer

646 Sakregister. Egna aktier avyttring av, 49 förvärv av, 48 Ekonomisk förening, 23 Enskild egendom, 123 Expansionsfond, 151

646 Sakregister. Egna aktier avyttring av, 49 förvärv av, 48 Ekonomisk förening, 23 Enskild egendom, 123 Expansionsfond, 151 645 Sakregister A Ackord, 521 Ackumulerad inkomst, 158 dödsbo, 158 Aktiebolag, 23 Aktier och andelar i fastighetsförvaltande företag, 229 andel i handelsbolag, 231 byggnadsarbete på egen fastighet, 236

Läs mer

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall

35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 653 35 Avyttring av andelar i handelsbolag i vissa fall 51 kap. IL SkU 1992/93:20, prop. 1992/93:151 SkU 1995/96:20, prop. 1995/96:109 s. 94 95 SkU 1999/2000:2, 5 och 8, prop. 1999/2000:2 Del 2, s. 600

Läs mer

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4 SKV 379 utgåva 16 Försäljning av småhus och ägarlägenhet Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller

Läs mer

Försäljning av småhus

Försäljning av småhus SKV 379 utgåva 18 Försäljning av småhus Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller fritidshus) eller

Läs mer

36 Kapitalvinst andra tillgångar

36 Kapitalvinst andra tillgångar 661 36 Kapitalvinst andra tillgångar 52 kap. IL prop. 1989/90:110 s. 473 478, 726, SkU30 prop. 1999/2000:2, del 2, s. 604 608 Vad beskattas? När sker beskattning? Hur beräknas vinsten? Sammanfattning Avyttring

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt

Försäljning av bostadsrätt SKV 321 utgåva 11 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2011 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer

Arvsrättsliga regler i Sverige

Arvsrättsliga regler i Sverige 1 Arvsrättsliga regler i Sverige Advokat Thorulf Arwidson (januari 2018) Denna text är endast avsedd att ge en överblick över de nuvarande svenska reglerna om arv. Den är skriven för den som tidigare inte

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); SFS 2012:757 Utkom från trycket den 4 december 2012 utfärdad den 22 november 2012. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga

Läs mer

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009

Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 SKV 322 utgåva 7 Skattereduktion för husarbete som utförs och betalas från och med den 1 juli 2009 Från och med den 1 juli 2009 får privatpersoner som anlitar någon som utför husarbete skattereduktion

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2008:1044 Utkom från trycket den 5 december 2008 utfärdad den 27 november 2008. Enligt riksdagens

Läs mer

Skattereduktion för bredband

Skattereduktion för bredband SKV 399 utgåva 3 Skattereduktion för bredband Denna information vänder sig till Småhus- och hyreshusägare De som bedriver näringsverksamhet från fast driftställe Sedan den 1 januari 2001 gäller en ny lag

Läs mer

Sammanställning av termer och uttryck i IL

Sammanställning av termer och uttryck i IL 615 Sammanställning av termer och uttryck i IL A allmänna saluvärdet andel andel av s.k. äkta bostadsföretag anskaffningsutgift anskaffningsvärde arbetsresor avdragsgill utgift avliden avsättningar B befriad

Läs mer

Försäljning av bostadsrätt 4

Försäljning av bostadsrätt 4 SKV 321 utgåva 9 Försäljning av bostadsrätt Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt din bostadsrätt 2009 ska deklarera försäljningen och hur

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skatteförfarandelagen (2011:1244); SFS 2017:1218 Utkom från trycket den 8 december 2017 utfärdad den 30 november 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Försäljning av aktier m.m.

Försäljning av aktier m.m. SKV utgåva 0 Försäljning av aktier m.m. Information, exempel och blanketter Den här informationen vänder sig till dig som under 00 har sålt eller löst in marknadsnoterade aktier har sålt eller löst in

Läs mer

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner

Avräkning av utländsk skatt Privatpersoner Denna blankett kan du använda när du begär avräkning av utländsk skatt eller så kan du fylla i uppgifterna på Övriga upplysningar på inkomstdeklaration 1. Du behöver inte fylla i blanketten om du bara

Läs mer

Skatteuträkningsbroschyren

Skatteuträkningsbroschyren SKV 425 utgåva 23 2017 Skatteuträkningsbroschyren Inkomståret 2016 Den här broschyren vänder sig till löntagare, pensionärer och fysiska personer som har näringsverksamhet samt dödsbon. Innehåll Sid Sid

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital, Avsnitt 23 471 23 Inkomst av kapital 41 44, 48, 52, 54 och 55 kap. IL prop. 1999/2000:2 Vem beskattas i kapital? Vad beskattas i kapital? Sammanfattning Endast fysiska personer och

Läs mer

Ställföreträdarens 1 dödsboförvaltning

Ställföreträdarens 1 dödsboförvaltning Ställföreträdarens 1 dödsboförvaltning A. Omyndiga barn föräldrar/förmyndare Om omyndigt barn har del i ett dödsbo ska förmyndarna (normalt sett föräldrarna) vårda barnets rätt i boet. Omyndigt barn kan

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter; SFS 2011:1287 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens

Läs mer

14 Återföring av värdeminskningsavdrag

14 Återföring av värdeminskningsavdrag Återföring av värdeminskningsavdrag 185 14 Återföring av värdeminskningsavdrag 26 kap. IL SOU 1997:2, del II, s. 244 Sammanfattning Bestämmelserna om att gjorda värdeminskningsavdrag m.m. ska återföras

Läs mer

23 Inkomst av kapital

23 Inkomst av kapital 23 Inkomst av kapital Inkomst av kapital 423 41-44, 48, 52 54 och 55 kap. IL SFS 1991:1833, 1993:1471, 1543, 1544, 1994:489, 778 Andelsbyten SFS 1998:1601 prop. 1989/90:110 del I s. 295 298, 388 478, 698

Läs mer

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring

Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Lagrådsremiss Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 12 maj 2011 Anders Borg Pia Gustafsson

Läs mer

Lagrum: Artikel 24 i dubbelbeskattningsavtalet mellan de nordiska länderna (SFS 1996:1512)

Lagrum: Artikel 24 i dubbelbeskattningsavtalet mellan de nordiska länderna (SFS 1996:1512) HFD 2015 ref 59 Artikel 24 i det nordiska skatteavtalet hindrar att en delägare i ett danskt dödsbo beskattas i Sverige för den del av en framtida kapitalvinst vid försäljning av ärvda aktier som dödsboet

Läs mer

14 Återföring av värdeminskningsavdrag

14 Återföring av värdeminskningsavdrag Återföring av värdeminskningsavdrag 985 14 Återföring av värdeminskningsavdrag Bestämmelserna om att gjorda värdeminskningsavdrag m.m. ska återföras om näringsfastigheter och näringsbostadsrätter avyttras

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, dramaturg, regissör, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har

Läs mer

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning

Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning Inkomstdeklaration, inkomst av tjänst med royaltyersättning Lisa Bergström är författare och har inkomst av tjänst som författare, översättare och lärare. Utöver dessa inkomster har hon royaltyersättningar

Läs mer

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj.

Dags att deklarera. Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. 2016 Dags att deklarera Deklarationen ska finnas hos Skatteverket senast den 2 maj. Godkänn din deklaration enkelt med sms. Gör så här: 1. Sms:a ditt personnummer och din kod för underskrift till 71144.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229); utfärdad den 19 juni 2013. SFS 2013:569 Utkom från trycket den 28 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2 kap.

Läs mer

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4

Försäljning av småhus och ägarlägenhet 4 SKV 379 utgåva 17 Försäljning av småhus och ägarlägenhet Information, exempel och blanketter I den här broschyren beskriver vi bland annat hur du som har sålt ditt småhus (villa, kedjehus, radhus eller

Läs mer

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag

Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Bilaga i a till Hemställan om investeraravdrag Författningsförslag om riskkapitalavdrag och investeraravdrag Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) Förslaget om riskkapitalavdrag

Läs mer

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet

Hur man deklarerar sin bostad i utlandet SKV 398 utgåva 12 Hur man deklarerar sin bostad i utlandet Denna broschyr vänder sig till dig som är bosatt i Sverige eller vistas här stadigvarande, och som direkt eller indirekt äger en bostad i utlandet.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370); SFS 1998:684 Utkom från trycket den 30 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs att 46 1 mom.,

Läs mer

Så här går det till att deklarera. Kontrollera!

Så här går det till att deklarera. Kontrollera! Kontrollera! Börja med att riva isär blanketterna vid perforeringen. Ta fram alla kon troll upp gif ter som du har fått från ar bets gi va re, ban ker, för säk - rings kas sa, kon to korts fö re tag m.fl.

Läs mer