KORGGLASÖGON. Art (EU) 2046/425 EN 166:2001

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KORGGLASÖGON. Art (EU) 2046/425 EN 166:2001"

Transkript

1 KORGGLASÖGON (EU) 2046/425 Korgglasögon modell SG212 är konstruerade och tillverkade i överensstämmelse med följande direktiv och standarder: (EU) 2016/425 Den fullständiga texten till EU-försäkran om överenstämmelse finns på följande webbadress: Produkten är identisk med den personliga skyddsutrustning som varit föremål för typkontroll av anmält organ: NB 0086 BSI, Kitemark Court Davy Avenue Knowhill, Milton Keynes MK5 8PP, Country : United Kingdom Tillverkare: Long Dar Plastic Co Ltd No. 140 Wu Gong Road New Taipei Industrial Park New Taipei City Taiwan SKÖTSEL & FÖRVARING Förvara produkten på en ren, torr och dammfri plats, gärna i ett fodral. Förvara bort ifrån direkt solljus, värmekällor, kemikalier och slipmedel. Repade eller på annat sätt skadade skyddsglasögon måste ersättas. Kassera skadad produkt omedelbart. RENGÖRING & DESINFICERING Rengör med milt såpvatten och torka av med en mjuk trasa. Använd aldrig slipande rengöringsmedel, då detta kan skada produkten. Om nödvändigt, så kan plastfattningen desinficeras med ett desinficerande medel för hushållsbruk. ANVÄNDNINGSOMRÅDE Dessa korgglasögon skyddar mot partiklar med hög hastighet, med medium energi. De skyddar emot stänk av vätskor. Glasögonen är inte okrossbara. Produkten skall användas tillsammans med annan, godkänd skyddsutrustning (t.ex. skyddshandskar). BEGRÄNSNINGAR Dessa korgglasögon skyddar inte mot UVstrålning, starkt ljus eller mot smält metall. Korgglasögonen skyddar inte vid extrema temperaturer. Korgglasögonen skall inte användas vid temperaturer under -5 C och över +55 C. ANVÄNDNING Korgglasögonen har ett justerbart resårband. Anpassa så att den mjuka plastfattningen sluter tätt emot ansiktet. Glasögonen passar de flesta ansikten. Korgglasögonen måste bäras under hela tiden du vistas i arbetsområdet. Lämna arbetsplatsen om yrsel eller irritation uppstår eller om glasögonen blir skadade. Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE Helsingborg Biltema Nordic Services AB

2 MÄRKNING PÅ LINS (SKYDDSGLAS) LD: Tillverkare 1: Optisk klass B: Skyddar mot partiklar med hög hastiget, med medium anslagsenergi (B = 120 m/s). MÄRKNING PÅ BÅGE (PLASTFATTNING) LD: Tillverkare SG212: Tillverkarens modellnummer EN 166: Standarden enligt vilken produkten är typkontrollerad. 3: Användningsområde (3 = Vätskor). B: Skyddar mot partiklar med hög hastiget, med medium energi (B = anslag 120 m/s). CE: Produkten är CE-märkt, enligt direktivet om personlig skyddsutrustning (PPE). VARNINGAR Om symbolerna gällande anslagsenergi (F, B eller A) inte är gemensamma för både lins och båge, så är det den lägre nivån som gäller för skyddsglasögonen. Material som kommer i kontakt med användarens hud kan orsaka allergiska reaktioner hos känsliga individer. Använd alltid skyddsutrustning anpassade till arbetsmiljön. Om du osäker, konsultera personal utbildad inom arbetsskydd. Repade eller på annat sätt skadade skyddsglasögon måste ersättas. Kassera skadad produkt omedelbart. Skyddsglasögon som bärs över slipade glasögon kan överföra slag, och därigenom orsaka fara för användaren. Om skydd vid extrema temperaturer erfordras, välj då skyddsglasögon märkta med bokstaven T efter slagtålighetsmärkningen, t.ex. FT, BT eller AT. LIVSLÄNGD Inspektera korgglasögonen inför varje användning. Om de uppvisar prov på skada eller större slitage, eller om den mjuka plastfattningen blivit hård och spröd, måste produkten bytas ut. Kassera skadad produkt omedelbart. Byt alltid ut korgglasögonen, oavsett slitage, efter 2 år. MILJÖ Följ lokala anvisningar om avfallshantering Biltema Nordic Services AB 2

3 HELDEKKENDE VERNEBRILLER (EU) 2046/425 Heldekkende vernebriller modell SG212 er konstruert og produsert i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder: (EU) 2016/425 Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæring finner du på Produktet er identisk med det personlige verneutstyret som har gjennomgått typekontroll av godkjent kontrollorgan: NB 0086 BSI, Kitemark Court Davy Avenue Knowhill, Milton Keynes MK5 8PP, Country : Storbritannia Produsent: Long Dar Plastic Co Ltd No. 140 Wu Gong Road New Taipei Industrial Park New Taipei City Taiwan VEDLIKEHOLD OG OPPBEVARING Produktet må oppbevares på et rent, tørt og støvfritt sted, gjerne i et etui. Må ikke oppbevares i direkte sollys eller i nærheten av varmekilder, kjemikalier og slipemiddel. Hvis beskyttelsesbrillene har riper eller er skadet på andre måter, må de kastes. Skadet produkt må umiddelbart kasseres. Rengjør med mildt såpevann, og tørk av med en myk klut. Du må ikke bruke slipende rengjøringsmidler da det kan skade produktet. Ved behov kan plastinnfatningen desinfiseres med et desinfiserende middel for husholdningsbruk. BRUKSOMRÅDE Disse heldekkende vernebrillene beskytter mot partikler med høy hastighet og middels energi. De beskytter mot væskesøl. Brillene er ikke uknuselige. Produktet må brukes sammen med annet godkjent verneutstyr (for eksempel hansker). BEGRENSNINGER Disse heldekkende vernebrillene beskytter ikke mot UV-stråling, sterkt lys eller smeltet metall. De heldekkende vernebrillene beskytter ikke ved ekstreme temperaturer. De heldekkende vernebrillene må ikke brukes ved temperaturer under 5 C og over +55 C. BRUK De heldekkende vernebrillene har justerbar strikk. Juster den slik at den myke plastinnfatningen ligger an mot ansiktet. Brillene passer de fleste ansikter. De heldekkende vernebrillene må brukes hele tiden mens du oppholder deg i arbeidsområdet. Forlat arbeidsplassen hvis det oppstår svimmelhet eller irritasjon eller hvis brillene blir skadet. RENGJØRING OG DESINFISERING Biltema Nordic Services AB

4 MERKING PÅ LINSE (VERNEGLASS) LD: Produsent 1: Optisk klasse B: Beskytter mot partikler med høy hastighet, middels anslagsenergi (B = 120 m/s). MERKING PÅ INNFATNING (PLASTINNFATNING) LD: Produsent SG212: Produsentens modellnummer EN 166: Standarden som produktet er typetestet i henhold til. 3: Bruksområde (3 = væsker) B: Beskytter mot partikler med høy hastighet, middels energi (B = anslag, 120 m/s). CE: Produktet er CE-merket i henhold til direktivet om personlig verneutstyr (PPE). LEVETID Kontroller de heldekkende vernebrillene før bruk. Hvis de er skadet eller viser tegn på slitasje, eller hvis den myke plastinnfatningen har blitt hard og porøs, må produktet byttes ut. Skadet produkt må umiddelbart kasseres. Skift alltid ut de heldekkende vernebrillene etter 2 år, uansett slitasjegrad. MILJØ Følg lokale anvisninger om avfallshåndtering. ADVARSLER Hvis symbolene for anslagsenergi (F, B eller A) ikke er felles for både linse og ramme, er det det laveste beskyttelsesnivået som gjelder for vernebrillene. Materiale som kommer i kontakt med brukerens hud, kan forårsake allergiske reaksjoner hos følsomme personer. Du må alltid bruke verneutstyr som passer til arbeidsmiljøet. Er du usikker, må du rådføre deg med folk som har opplæring i arbeidervern. Hvis beskyttelsesbrillene har riper eller er skadet på andre måter, må de kastes. Skadet produkt må umiddelbart kasseres. Vernebriller som brukes over vanlige, slipte briller kan overføre slag og på den måten utsette brukeren for fare. Hvis det er behov for beskyttelse ved ekstreme temperaturer, må du velge vernebriller som er merket med bokstaven T eller slagfasthetsmerking, for eksempel FT, BT eller AT Biltema Nordic Services AB 4

5 NAAMIOMALLISET SUOJALASIT (EU) 2046/425 Naamarisuojasit, malli YH-16, on suunniteltu ja valmistettu seuraavia direktiivejä ja standardeja noudattaen: (EU) 2016/425 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa kokonaisuudessaan Internetosoitteessa: Tuote vastaa henkilönsuojainta, jonka on tyyppitarkastanut ilmoitettu tarkastuslaitos: NB 0086 BSI, Kitemark Court Davy Avenue Knowhill, Milton Keynes MK5 8PP, Maa: United Kingdom Valmistaja: Long Dar Plastic Co Ltd No. 140 Wu Gong Road New Taipei Industrial Park New Taipei City Taiwan SÄILYTYS JA HOITO Säilytä tuotetta puhtaassa, kuivassa ja pölyttömässä paikassa, mieluiten suojalasikotelossa. Tuote on suojattava suoralta auringonpaisteelta, lämmönlähteiltä, kemikaaleilta ja hankaavilta aineilta. Naarmuuntuneet tai muulla tavoin vaurioituneet suojalasit on poistettava käytöstä. Hävitä vaurioituneet suojalasit välittömästi. Puhdista lämpimällä saippualiuoksella ja kuivaa pehmeällä liinalla. Älä koskaan käytä hankaavia puhdistusaineita, sillä ne voivat vaurioittaa tuotetta. Tarvittaessa muovitiivisteen voi desinfioida kotitalouskäyttöön tarkoitetulla desinfiointiaineella. KÄYTTÖTARKOITUS Nämä naamarisuojalasit suojaavat suurella nopeudella ja keskisuurella energialla liikkuvilta hiukkasilta. Ne suojaavat myös nesteroiskeilta. Suojalasit eivät ole rikkoutumattomat. Tuotteen kanssa tulee käyttää muita hyväksyttyjä suojaimia (esim. suojakäsineitä). RAJOITUKSET Nämä naamarisuojalasit eivät suojaa UVsäteilyltä, voimakkaalta valolta tai sulalta metallilta. Naamarisuojalasit eivät suojaa äärilämpötiloilta. Naamarisuojalasit eivät sovellu olosuhteisiin, joissa lämpötila laskee -5 C:n tai nousee yli +55 C:n. KÄYTTÖ Naamarisuojalaseissa on säädettävä joustava nauha. Säädä nauhaa niin, että lasien pehmeä reuna asettuu tiiviisti kasvoille. Suojalasit soveltuvat useimpien kasvoille. Naamarisuojalaseja on käytettävä koko ajan työskentelyalueella oltaessa. Poistu työpisteeltä, mikäli tunnet huimausta tai ärsytysoireita, tai mikäli suojalasit vaurioituvat. PUHDISTUS JA DESINFIOINTI Biltema Nordic Services AB

6 LINSSIN MERKINNÄT (SUOJALASIT) LD: Valmistaja 1: Optinen luokitus B: Suojaa suurella nopeudella liikkuvilta hiukkasilta, keskisuuri energia (B = 120 m/s). KEHYKSEN MERKINNÄT (MUOVITIIVISTE) LD: Valmistaja SG212: Valmistajan mallinumero EN 166: Standardi, jonka mukaisesti tuote on tyyppitarkastettu. 3: Käyttöalue (3 = nesteet). B: Suojaa suurella nopeudella liikkuvilta hiukkasilta, keskisuuri energia (B = 120 m/s). CE Tuote on CE-merkitty henkilönsuojaimia koskevan direktiivin (PPE) mukaisesti. KÄYTTÖIKÄ Tarkasta naamarisuojalasit aina ennen käyttöä. Tuote on vaihdettava, mikäli siinä havaitaan vaurioita tai voimakasta kulumista, tai mikäli sen pehmeä kasvotiiviste on kovettunut ja hapertunut. Hävitä vaurioituneet suojalasit välittömästi. Vaihda naamarisuojalasit 2 vuoden välein, kulumisasteesta riippumatta. YMPÄRISTÖ Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti. VAROITUKSET Mikäli sekä linssissä että kehyksessä ei ole kaikkia samoja merkintöjä (F-, B- tai A), kokonaisuuden suojaustaso täyttää alemman tason vaatimukset. Ihon kanssa kosketukseen joutuvat materiaalit saattava aiheuttaa herkkäihoisille allergisia oireita. Valitse suojavarusteet aina työskentelyolosuhteiden mukaan. Mikäli et ole varma tarvittavasta luokituksesta, kysy neuvoa työsuojeluun perehtyneiltä henkilöiltä. Naarmuuntuneet tai muulla tavoin vaurioituneet suojalasit on poistettava käytöstä. Hävitä vaurioituneet suojalasit välittömästi. Tavallisten silmälasien päälle sijoitetut suojalasit voivat välittää iskuvoimia eteenpäin, jolloin käyttäjä voi olla vaarassa. Äärilämpötiloissa käytettävien suojalasien merkinnässä on oltava kirjain T iskunvaimennuskykyä osoittavan kirjaimen jälkeen, esim. FT, BT tai AT Biltema Nordic Services AB 6

7 HELBRILLE (EU) 2046/425 Beskyttelsesbrillerne af model SG212 er konstrueret og fremstillet i overensstemmelse med følgende direktiver og standarder: (EU) 2016/425 Den fuldstændige tekst til EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på følgende webadresse: Produktet er magen til det personlige beskyttelsesudstyr, der har været genstand for typekontrol af det anmeldte organ: NB 0086 BSI, Kitemark Court Davy Avenue Knowhill, Milton Keynes MK5 8PP, Country : Storbritannien Producent: Long Dar Plastic Co Ltd No. 140 Wu Gong Road New Taipei Industrial Park New Taipei City Taiwan VEDLIGEHOLDELSE OG OPBEVARING Opbevar produktet rent, tørt og støvfrit, gerne i et etui. Opbevares borte fra direkte sollys, varmekilder, kemikalier og slibemidler. Beskyttelsesbriller, der er ridsede eller beskadiget på anden måde, skal udskiftes. Kassér straks et beskadiget produkt. RENGØRING & DESINFEKTION Rengør med mildt sæbevand, og tør af med en blød klud. Brug aldrig slibende rengøringsmidler, da det kan skade produktet. Om nødvendigt kan plastrammen desinficeres med et desinfektionsmiddel til husholdningsbrug. ANVENDELSESOMRÅDE Disse beskyttelsesbriller beskytter mod partikler med høj hastighed, med middel energi. De beskytter mod stænk af væsker. Brillerne er ikke umulige at knuse. Produktet skal bruges sammen med andet, godkendt beskyttelsesudstyr( f.eks. beskyttelseshandsker). BEGRÆNSNINGER Disse beskyttelsesbriller beskytter ikke mod UV-stråling, kraftigt lys eller mod smeltet metal. Beskyttelsesbrillerne beskytter ikke mod ekstreme temperaturer. Beskyttelsesbrillerne må ikke benyttes ved temperaturer under -5 C og over +55 C. ANVENDELSE Beskyttelsesbrillerne har et justerbart elastikbånd. Tilpas det, så den bløde plastramme slutter tæt mod ansigtet. Brillerne passer til de fleste ansigter. Beskyttelsesbrillerne skal bæres i hele det tidsrum, som du færdes i arbejdsområdet i. Forlad arbejdspladsen, hvis der opstår svimmelhed eller irritation, eller hvis brillerne bliver beskadiget Biltema Nordic Services AB

8 MÆRKNING PÅ LINSE (BESKYTTELSESGLAS) LD: Producent 1: Optisk klasse B: Beskytter mod partikler med høj hastighed, med medium kollisionsenergi (B=120 m/s). LEVETID Efterse beskyttelsesbrillerne hver gang inden brugen. Hvis de udviser tegn på skade eller større slid, eller hvis den bløde plastramme er blevet hård og sprød, skal produktet udskiftes, Kassér straks et beskadiget produkt. Udskift altid beskyttelsesbrillerne efter 2 år, uanset slitage. MÆRKNING PÅ RAMME (PLASTFATNING) LD: Producent SG212: Producentens modelnummer EN 166: Den standard, som produktet er typekontrolleret efter. 3: Anvendelsesområde (3 = Væsker). B: Beskytter mod partikler med høj hastighed, med medium kollisionsenergi (B=kollision 120 m/s). CE: Produktet er CE-mærket iht. direktivet om personligt beskyttelsesudstyr (PPE). MILJØ Følg lokale anvisninger om bortskaffelse. ADVARSLER Hvis symbolerne for kollisionsenergi (F, B eller A) ikke er de samme på både glas og ramme, er det det laveste beskyttelsesniveau, der gælder for beskyttelsesbrillerne. Materialer, der kommer i kontakt med brugerens hud, kan medføre allergiske reaktioner hos følsomme individer. Brug altid beskyttelsesudstyr, der er tilpasset til arbejdsmiljøet. Hvis du er usikker, så spørg personale til råds, der er uddannet i arbejdssikkerhed. Beskyttelsesbriller, der er ridsede eller beskadiget på anden måde, skal udskiftes. Kassér straks et beskadiget produkt. Beskyttelsesbriller, der bæres uden på briller med slebne glas, kan overføre slag og derved medføre risiko for brugeren. Hvis der kræves beskyttelse ved ekstreme temperaturer, skal der vælges beskyttelsesbriller, der er mærket med bogstavet T efter slagfasthedsmærkningen, f.eks. FT, BT eller AT Biltema Nordic Services AB 8

TOALETTSITS TOALETTSETE WC-ISTUINKANSI TOILETSÆDE

TOALETTSITS TOALETTSETE WC-ISTUINKANSI TOILETSÆDE TOLETTSITS TOLETTSETE W-ISTUINKNSI TOILETSÆDE Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2018-06-11 Biltema Nordic Services B TOLETTSITS BRUKSNVISNING OBS! Läs noga denna

Läs mer

SPIRALSKÄRARE OCH CITRUSPRESS SPIRALKUTTER OG SITRUSPRESSE KIERRELEIKKURI JA SITRUSPURISTIN SPIRALSKÆRER OG CITRUSPRESSER

SPIRALSKÄRARE OCH CITRUSPRESS SPIRALKUTTER OG SITRUSPRESSE KIERRELEIKKURI JA SITRUSPURISTIN SPIRALSKÆRER OG CITRUSPRESSER SPIRALSKÄRARE OCH CITRUSPRESS -i- SPIRALKUTTER OG SITRUSPRESSE -i- KIERRELEIKKURI JA SITRUSPURISTIN -in- SPIRALSKÆRER OG CITRUSPRESSER -i- Biltema, Garnisonsgatan, nd FL, SE- Helsingborg. www.biltema.com

Läs mer

PARTYTÄLT PARTYTELT JUHLATELTTA PARTYTELT 3 x 6 m

PARTYTÄLT PARTYTELT JUHLATELTTA PARTYTELT 3 x 6 m PARTYTÄLT PARTYTELT JUHLATELTTA PARTYTELT 3 x 6 m Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-12-27 Biltema Nordic Services AB SE PARTYTÄLT 3 X 6 m Läs igenom instruktionerna

Läs mer

Bord Marstrand Bord Marstrand

Bord Marstrand Bord Marstrand Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Marstrand Bord Marstrand SE NO Item. No. 6010-1156 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

INNEBANDYMÅL INNEBANDYMÅL SALIBANDYMAALI INDENDØRS BANDYMÅL

INNEBANDYMÅL INNEBANDYMÅL SALIBANDYMAALI INDENDØRS BANDYMÅL SALIBANDYMAALI INDENDØRS BANDYMÅL Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2017-11-13 Biltema Nordic Services AB SE FI SALIBANDYMAALI MONTERINGSANVISNING Läs denna bruksanvisning

Läs mer

Elektronisk personvægt. Manual

Elektronisk personvægt. Manual Elektronisk personvægt Manual Batteri Batteri typen i vægten afhænger af produktets struktur. Find batteri typen af din vægt ifølge efterfølgende Type 1. 1x3V litium batteri (CR2032). Fjern isolations

Läs mer

Positionsstol Österlen

Positionsstol Österlen Bruksanvisning / Bruksanvisning Positionsstol Österlen Posisjonsstol Østerlen SE NO Item. No. 6020-1173, 6020-1174 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Läs mer

HN mange års pålidelig og problemfri brug. Før Stramning brug af møtrikker / bolte / hjul.

HN mange års pålidelig og problemfri brug. Før Stramning brug af møtrikker / bolte / hjul. INTRODUKTION Diverse Tak Hvis fordi dette du produkt valgte vil at købe blive givet denne væk pedaltræner. eller solgt, Produktet er det vigtigt er lavet at tjekke af de alle bedste tilgængelige produktdele

Läs mer

Produkt & skötselbeskrivning

Produkt & skötselbeskrivning S & skötselbeskrivning Handdukstork 50x100 Artikelnr 50012 Krom Allmänt: Svedbergs handdukstork består i av pulverlackerad eller krommaterad stål. För att handdukstorken ska hållas fräsch är det viktigt

Läs mer

Bruksanvisning. Växthus M. Drivhus M. Item. No. 62301041

Bruksanvisning. Växthus M. Drivhus M. Item. No. 62301041 ruksanvisning Växthus M rivhus M SE NO Item. No. 60101 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus M Läs bruksanvisningen

Läs mer

Svetsskärm Sveiseskjerm Hitsausvisiiri Svejseskærm

Svetsskärm Sveiseskjerm Hitsausvisiiri Svejseskærm Art. 15-1050 Svetsskärm Sveiseskjerm Hitsausvisiiri Svejseskærm Läs noggrant igenom denna bruksanvisning före användning av svetsskärmen! Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før bruk av sveiseskjermen!

Läs mer

Produkt & skötselbeskrivning

Produkt & skötselbeskrivning S & skötselbeskrivning Handdukstork 50x69 Artikelnr 55690 Vit 55695 Silver 55699 Krom Allmänt: Svedbergs handdukstork består i av pulverlackerad eller krommaterad stål. För att handdukstorken ska hållas

Läs mer

EU Declaration of Conformity (DoC)

EU Declaration of Conformity (DoC) EU Declaration of Conformity (DoC) The following product has been deemed to comply with the requirements of the listed European Directives: Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU Notified Body: BACL

Läs mer

EU Declaration of Conformity (DoC)

EU Declaration of Conformity (DoC) EU Declaration of Conformity (DoC) The following product has been deemed to comply with the requirements of the listed European Directives: Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU Notified Body: Telefication

Läs mer

EU Declaration of Conformity (DoC)

EU Declaration of Conformity (DoC) EU Declaration of Conformity (DoC) The following product has been deemed to comply with the requirements of the listed European Directives: GB Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU Notified Body:

Läs mer

MINILYFT MINILØFTER MININOSTIN MINILIFT

MINILYFT MINILØFTER MININOSTIN MINILIFT MINILYFT MINILØFTER MININOSTIN MINILIFT Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 2 SE MINILYFT INTRODUKTION Denna manual innehåller viktig information om maskinens användning

Läs mer

DECLARATION OF PERFORMANCE

DECLARATION OF PERFORMANCE DECLARATION OF PERFORMANCE NO PRODUCT NAME UNIQUE ID CODE PRODUCT IMAGE TRACEABILITY Packaging is labeled with NAME, ID CODE, IMAGE and BATCH number INTEDED USE(S) Massage bathtub MANUFACTURER SYSTEM(S)

Läs mer

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord Nice. Bord Nice. Item. No

Bruksanvisning / Bruksanvisning. Bord Nice. Bord Nice. Item. No Bruksanvisning / Bruksanvisning Bord Nice Bord Nice SE NO Item. No. 6010-1159 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Bord

Läs mer

EU Declaration of Conformity (DoC)

EU Declaration of Conformity (DoC) EU Declaration of Conformity (DoC) The following product has been deemed to comply with the requirements of the listed European Directives: GB Radio Equipment Directive (RED) 2014/53/EU Notified Body:

Läs mer

3M Skyddsglasögon. Innovation. www.personskydd.se SKYDDSGLASÖGON

3M Skyddsglasögon. Innovation. www.personskydd.se SKYDDSGLASÖGON SKYDDSGLASÖGON 3M Skyddsglasögon www.personskydd.se 3M Svenska AB Personskydd 191 89 SOLLENTUNA Tel. 08-92 21 00, Fax. 08-92 22 88 E-post: industrisv@mmm.com www.personskydd.se Innovation Innehåll Inledning

Läs mer

Manual - DK Model: VHW01B15W

Manual - DK Model: VHW01B15W Manual - DK Model: VHW01B15W Læs denne vejledning grundig inden du tager dit nye produkt i brug og gem den til senere brug. Vigtige sikkerheds foranstaltninger: Læs denne vejledning grundig inden du tager

Läs mer

Cylinderplæneklipper HN10122 Model: HP38 BRUGERVEJLEDNING

Cylinderplæneklipper HN10122 Model: HP38 BRUGERVEJLEDNING Cylinderplæneklipper HN10122 Model: HP38 BRUGERVEJLEDNING Cylinderplæneklipper HP38 brugervejledning Læs denne manual omhyggelig før brug. Følg sikkerhedsinstruktionerne. Opbevar denne manual til senere

Läs mer

Bruksanvisning. Växthus. Drivhus. Item. No. 62301040

Bruksanvisning. Växthus. Drivhus. Item. No. 62301040 ruksanvisning Växthus Drivhus SE NO Item. No. 62301040 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning! Växthus Läs bruksanvisningen

Läs mer

DE VANLIGAST FÖREKOMMANDE RISKERNA

DE VANLIGAST FÖREKOMMANDE RISKERNA ÖGONSKYDD 1 DE VANLIGAST FÖREKOMMANDE RISKERNA Är du utsatt för följande risker i din arbetsmiljö? Stora flygande partiklar eller föremål Damm, rök, dis, små partiklar Heta vätskor, smält material Gaser,

Läs mer

TASS. Information contained within this document was considered accurate at the time of publication, but may be subject to revision.

TASS. Information contained within this document was considered accurate at the time of publication, but may be subject to revision. TASS 2 TABLE OF CONTTS INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDFORTEGNELSE SISÄLLYSLUETTELO Maintenance/skötsel/vedlikehold/vedligeholdelse/hoito 3 Connection/anslutning/forbindelse/yhteys 5 Tools/verktyg/verktøy/værktøjer/työkalut

Läs mer

RUM EN 14516:2006+A1:2010 (2014) im_rum v1904b

RUM EN 14516:2006+A1:2010 (2014) im_rum v1904b RUM EN 14516:2006+A1:2010 (2014) 2 EN SV NO DK FI TABLE OF CONTENTS INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDFORTEGNELSE SISÄLLYSLUETTELO Maintenance/skötsel/vedlikehold/vedligeholdelse/hoito 3

Läs mer

PST150L1GGWGWAC-02. Glossy Solid Jämland Arctic White side Glossy Solid Jämland Arctic White tub. C-3127 (L) With Heater. Baths for domestic purposes

PST150L1GGWGWAC-02. Glossy Solid Jämland Arctic White side Glossy Solid Jämland Arctic White tub. C-3127 (L) With Heater. Baths for domestic purposes DECLARATION NO PRODUCT NAME UNIQUE ID CODE PRODUCT IMAGE TRACEABILITY INTEDED USE(S) MANUFACTURER SYSTEM(S) OF AVCP Product and packaging are labeled with NAME, ID CODE, IMAGE and BATCH number Baths for

Läs mer

HN no Item no Brugsanvisning Bruksanvisning Heatmax_DS_2018.indd :36:51

HN no Item no Brugsanvisning Bruksanvisning Heatmax_DS_2018.indd :36:51 HN no. 2094 Item no. 546614 Brugsanvisning Bruksanvisning 546614-2094-Heatmax_DS_2018.indd 1 06-12-2018 15:36:51 BORDVENTILATOR Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye bordventilator,

Läs mer

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA

SKA MONTERAS AV EN VUXEN SKAL MONTERES AV EN VOKSEN PERSON SKAL SAMLES AF EN VOKSEN AIKUISEN KOOTTAVA MEDDELANDE TILL FÖRÄLDRAR: MODELLERA INNEHÅLLER VETE MELDING TIL FORELDRE: INNEHOLDER HVETE OPLYSNING TIL FORÆLDRE: INDEHOLDER HVEDE HUOMAUTUS VANHEMMILLE: MUOVAILUMASSA SISÄLTÄÄ VEHNÄÄ SKA MONTERAS AV

Läs mer

Skötselråd...2 Vedlikehold...4 Vedligeholdelse...6 Hoito-ohje...8. Small things. Big difference.

Skötselråd...2 Vedlikehold...4 Vedligeholdelse...6 Hoito-ohje...8. Small things. Big difference. 2019-06-05 Skötselråd...2 Vedlikehold...4 Vedligeholdelse...6 Hoito-ohje...8 Skötselråd SE Aluminium 1. Rengör med mjuk trasa fuktad i vatten och eventuellt milt rengöringsmedel eller milt skurpulver.

Läs mer

STIL EN 14516:2006+A1:2010 (2014) im_stil v1904b

STIL EN 14516:2006+A1:2010 (2014) im_stil v1904b STIL 14516:2006+A1:2010 (2014) 2 TABLE OF CONTTS INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDFORTEGNELSE SISÄLLYSLUETTELO Maintenance/skötsel/vedlikehold/vedligeholdelse/hoito 3 Connection/anslutning/forbindelse/yhteys

Läs mer

LOGI EN 14516:2006+A1:2010 (2014) im_logi v1903

LOGI EN 14516:2006+A1:2010 (2014) im_logi v1903 LOGI 14516:2006+A1:2010 (2014) 2 TABLE OF CONTTS INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDFORTEGNELSE SISÄLLYSLUETTELO Maintenance/skötsel/vedlikehold/vedligeholdelse/hoito Connection/anslutning/forbindelse/yhteys

Läs mer

Brickbord Visby Brettbord Visby

Brickbord Visby Brettbord Visby Bruksanvisning / Bruksanvisning Brickbord Visby Brettbord Visby SE NO Item. No. 6070-1077 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan montering och användning!

Läs mer

DECLARATION OF PERFORMANCE

DECLARATION OF PERFORMANCE DECLARATION OF PERFORMANCE NO PRODUCT NAME UNIQUE ID CODE PRODUCT IMAGE TRACEABILITY Packaging is labeled with NAME, ID CODE, IMAGE and BATCH number INTEDED USE(S) Shower Screen MANUFACTURER SYSTEM(S)

Läs mer

PERFORMANCE SERIES MARELD SHINE 2500 INSTRUKTIONSMANUAL INSTRUCTION MANUAL INSTRUKSJONSBOK KÄYTTÖOHJE

PERFORMANCE SERIES MARELD SHINE 2500 INSTRUKTIONSMANUAL INSTRUCTION MANUAL INSTRUKSJONSBOK KÄYTTÖOHJE PERFORMANCE SERIES MARELD SHINE 2500 INSTRUKTIONSMANUAL INSTRUCTION MANUAL INSTRUKSJONSBOK KÄYTTÖOHJE 2 MARELD SHINE 2500 Svenska English Norsk Suomi 4 6 8 10 3 SVENSKA VIKTIGT! Läs bruksanvisningen noggrant

Läs mer

Made in China Kids Chest Protector User Manual.indd 2 6/25/2015 4:13:38 PM Copyright 2015, Leatt Corporation Leatt

Made in China Kids Chest Protector User Manual.indd 2 6/25/2015 4:13:38 PM Copyright 2015, Leatt Corporation Leatt www.leatt.com BARCODE Leatt 128-15 Made in China. 128-15 2.5 Kids Chest Protector User Manual.indd 2 6/25/2015 4:13:38 PM CHEST PROTECTOR 2.5 KIDS GB - 1 D - 11 IT - 21 FR - 31 ES - 41 BP - 51 NL - 61

Läs mer

LEVERANTÖRSHANDLEDNING

LEVERANTÖRSHANDLEDNING 1. NAMN PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH FÖRETAGET HANDELSNAMN ANVÄNDNINGSOMRÅDE Cykelrengöring Nationell importör Företag Cycle Service Nordic ApS Adress Datavej 12 Postnr och ort 5220 Odense SØ Land Danmark

Läs mer

Køkkenvægt med skål. Manual

Køkkenvægt med skål. Manual Køkkenvægt med skål Manual Funktioner 1. Angiv mængde vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer g, lb: oz konvertible 3. To volumen enhedssystemer ml, fl'oz konvertible 4. Lavt batteri / overbelastning indikation

Läs mer

Stiftepistol 8016K Klammerpistol 8016K

Stiftepistol 8016K Klammerpistol 8016K Manual 120401 14-06-06 11:07 Side 1 Bruksanvisning Bruksanvisning Stiftepistol 8016K Klammerpistol 8016K Art.no. 120401 Manual 120401 14-06-06 11:07 Side 2 SIKKERHETSFORESKRIFTER: Les og forstå denne bruksanvisningen

Läs mer

50A4 SE Rhizo Forsa Plus tumortos DK Rhizo Forsa Plus tommelortose FI Rhizo Forsa Plus peukalotuki. Printed in Germany 647G161 16 10.

50A4 SE Rhizo Forsa Plus tumortos DK Rhizo Forsa Plus tommelortose FI Rhizo Forsa Plus peukalotuki. Printed in Germany 647G161 16 10. 50A4 SE Rhizo Forsa Plus tumortos DK Rhizo Forsa Plus tommelortose FI Rhizo Forsa Plus peukalotuki Printed in Germany 647G161 16 10.03/1 OBIntern 1 2 3 4 Svenska 1 Användningsområde Rhizo Forsa Plus tumortos

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Cuplaton 100 mg kapseli, pehmeä

PAKKAUSSELOSTE. Cuplaton 100 mg kapseli, pehmeä PAKKAUSSELOSTE Lukekaa tämä pakkausseloste huolellisesti, koska se sisältää tärkeää tietoa lääkkeestä. Tätä lääkettä voi ostaa ilman reseptiä itsehoitoon. Lääkettä tulee käyttää huolellisesti ohjeen mukaan,

Läs mer

El Ovn Bruger vejledning

El Ovn Bruger vejledning El Ovn Bruger vejledning Læs grundigt igennem inden ibrugtagning. Vigtige sikkerhedsforanstaltninger: Når man bruger elektriske apparater, skal man altid følge almindelige forholdsregler, som inkludere

Läs mer

Åbn batteridækslet i bunden af vægten:

Åbn batteridækslet i bunden af vægten: Køkkenvægt Manual Funktioner 1. Angiv mængde vand og mælk 2. To vægt enhedssystemer g, lb: oz konvertible 3. To volumen enhedssystemer ml, fl'oz konvertible 4. Lavt batteri / overbelastning indikation

Läs mer

Anvisning till bakruta V ANV125 SV

Anvisning till bakruta V ANV125 SV Anvisning till bakruta SV Då det gjorts förändringar i utförandet på denna ruta gällande välvningen måste denna anvisning läsas före montering! 1. Fäst rengjord gummilist på den nya rutan. Om listen är

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Hyonate vet 10 mg/ml injektioneste, liuos, hevoselle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Läs mer

Handhavandeinstruktion Svetsskärm SR 591

Handhavandeinstruktion Svetsskärm SR 591 Handhavandeinstruktion Svetsskärm SR 591 OI06H- 4304 SR 591 Titel Handhavandeinstruktion SR 591 1 (19) Upprättad av Reviderad av Godkänd av Utgåva JN Pontus Ahllwy 01 Datum Datum Datum 2018-11-20 ÅÅÅÅ-MM-DD

Läs mer

GOLVFLÄKT GULVVIFTE LATTIATUULETIN GULVVENTILATOR

GOLVFLÄKT GULVVIFTE LATTIATUULETIN GULVVENTILATOR GOLVFLÄKT GULVVIFTE LATTIATUULETIN GULVVENTILATOR 20 Bruksanvisning i original Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com SE BRUKSANVISNING I ORIGINAL GOLVFLÄKT, 20 1. INTRODUKTION

Läs mer

GB: Light weight LED work light DK: Letvægts arbejdslampe NO: Lett LED-arbeidslampe SE: Lätt LED-arbetsbelysning FI: Kevyt LED-työvalo DT-826482 A+ www.raw-products.info GB Light weight LED work light

Läs mer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Läs mer

TRÅDLØS RINGKLOKKE MED 16 MELODIER HN1770 MODEL: YK BRUGERVEJLEDNING. MODTAGER (LYD- og LYSDEL)

TRÅDLØS RINGKLOKKE MED 16 MELODIER HN1770 MODEL: YK BRUGERVEJLEDNING. MODTAGER (LYD- og LYSDEL) TRÅDLØS RINGKLOKKE MED 16 MELODIER HN1770 MODEL: 98105 + 98YK BRUGERVEJLEDNING MODTAGER (LYD- og LYSDEL) SENDER (RINGETRYK) 1. Modtageren (lyd- og lysdelen) drives af 3 stk. 1,5 V batterier type AA. Senderen

Läs mer

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO

BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO BLIXTLJUSRAMP VARSELLYSBJELKE VAROITUSVALORAMPPI BLITZ LYSBRO Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401

Läs mer

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller

Ash filter Föravskiljare Askeutskiller 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 1 Ash filter Föravskiljare Askeutskiller Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning AF18A Varenr. 170208 170208 manual 05-04-06 14:35 Side 2 Askeutskiller AF18A

Läs mer

Taste illustration Tænd / sluk, vægtenhed konvertering, nulstil / tara

Taste illustration Tænd / sluk, vægtenhed konvertering, nulstil / tara Bagagevægt Manual Specifikationer 1. Nulstil / Tara 2. Lav effekt / overbelastnings indikation 3. LCD cifferhøjde: 11.3 mm (0,44") 4. Kapacitet: 50 kg / 110lb 5. Måleenhed: 50g / 0.1lb 6. Strøm: 1X3V (CR2032)

Läs mer

Tilläggsskivor Österlen 2-pack

Tilläggsskivor Österlen 2-pack Bruksanvisning / Bruksanvisning Tilläggsskivor Österlen 2-pack Tilleggsplater Østerlen 2-pakk SE NO Item. No. 6070-1074 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen

Läs mer

LED ECE R65. Original manual. Art

LED ECE R65. Original manual. Art LED-Blixtljus LED-Blitslys LED-Vilkkuva valo LED-Blinklys LED ECE R65 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks

Läs mer

ZTE USB-modem Snabbguide MF651

ZTE USB-modem Snabbguide MF651 ZTE USB-modem Snabbguide MF651 1 Inledning ZTE USB-modem MF651 är ett multi-mode 3G USB-modem, som kan användas i HSPA/ WCDMA/EDGE/GPRS/GSM-närverk. Det fungerar både som modem och mobiltelefon (SMS) och

Läs mer

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet och användningar som det avråds från.

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet och användningar som det avråds från. Sidan 1 i 7 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. 1.1 Produktbeteckning. Produktnamn: Lærolje Produktkod: P382DM Kemi Namn: Oils, lard N. CAS: 8016-28-2 N. CE: 232-405-5 1.2 Relevanta

Läs mer

PARTYTÄLT PE 4x4 4x6 4x8 4x10

PARTYTÄLT PE 4x4 4x6 4x8 4x10 PARTYTÄLT PE 4x4 4x6 4x8 4x10 Artikel- nummer Beskrivning Antal Antal Antal Antal Model 4x4m 4x6m 4x8m 4x10m 1 2 3 Galvaniserade rör Diameter: 38mm Längd: 2045mm Galvaniserade rör Diameter: 38mm Längd:

Läs mer

LÄS HELA MANUALEN INNAN ANVÄNDNING SPARA DESSA INSTRUKTIONER

LÄS HELA MANUALEN INNAN ANVÄNDNING SPARA DESSA INSTRUKTIONER DET HÄR INGÅR: PÅ/AVknapp Indikatorlampor för fläkthastighet Bakre galler L DE ME LÅG HÖ G Främre galler Vattentank Knapp för fläkthastighet Ljusknapp USB-kabel USB-strömadapter LÄS HELA MANUALEN INNAN

Läs mer

Ifö Solo 6560, 6562, 6570. Drift- och skötselinstruktion... 3-4 Monterings-og vedlikeholdsanvisning... 5-6. 95235 www.ifosanitar.

Ifö Solo 6560, 6562, 6570. Drift- och skötselinstruktion... 3-4 Monterings-og vedlikeholdsanvisning... 5-6. 95235 www.ifosanitar. Ifö Solo - 660, 66, 670 SE WC-stol NO Klosett 9 www.ifosanitar.com SE NO Drift- och skötselinstruktion... - Monterings-og vedlikeholdsanvisning... -6 6 660, 66, 670 9 6 6 0 7 7 8 8 SE Tack för att du valde

Läs mer

SE - Montageanvisning/Bruksanvisning. PT Instruções de montagem/manual do utilizador. Smart 42 TEV K088128

SE - Montageanvisning/Bruksanvisning. PT Instruções de montagem/manual do utilizador. Smart 42 TEV K088128 SE - Montageanvisning/Bruksanvisning PT Instruções de montagem/manual do utilizador Smart 42 TEV K088128 1416 SE Vi Utdrag ur försäkran om överensstämmelse / prestanda Entematic Group AB Lodjursgatan 10

Läs mer

Paviljong Provence 3x4 m

Paviljong Provence 3x4 m Bruksanvisning / Bruksanvisning Paviljong Provence 3x4 m Paviljong Provence 3x4 m SE NO Item. No. 6267-0018 SE Tack för att du valt att köpa en produkt från Rusta! Läs igenom hela bruksanvisningen innan

Läs mer

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV KIT(1.0LBS-0.454KG)

ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV KIT(1.0LBS-0.454KG) ARBEJDSHYGIEJNISK DATABLAD i henhold til EU-Direktiv 2001/58/EF RTV8112 001-KIT(1.0LBS-0.454KG) Udgave 1. Trykt dato 10.09.2007 Revideret dato 31.01.2003 M00000006644 Brug egnet beskyttelsesudstyr. Andre

Läs mer

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning

DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning SV DUALSHOCK 3-laddningsstation Bruksanvisning CECH-ZDC1E Säkerhetsåtgärder Läs den här bruksanvisningen noga innan du använder produkten och behåll den för framtida bruk. Läs även anvisningarna till PlayStation

Läs mer

POWER SERIES MARELD VAPOR 5500 INSTRUKTIONSMANUAL INSTRUCTION MANUAL INSTRUKSJONSBOK KÄYTTÖOHJE

POWER SERIES MARELD VAPOR 5500 INSTRUKTIONSMANUAL INSTRUCTION MANUAL INSTRUKSJONSBOK KÄYTTÖOHJE POWER SERIES MARELD VAPOR 5500 INSTRUKTIONSMANUAL INSTRUCTION MANUAL INSTRUKSJONSBOK KÄYTTÖOHJE 2 MARELD VAPOR 5500 Svenska English Norsk Suomi 4 7 10 13 3 SVENSKA VIKTIGT! LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT

Läs mer

POWER SERIES MARELD COSMIC 3500 INSTRUKTIONSMANUAL INSTRUCTION MANUAL INSTRUKSJONSBOK KÄYTTÖOHJE

POWER SERIES MARELD COSMIC 3500 INSTRUKTIONSMANUAL INSTRUCTION MANUAL INSTRUKSJONSBOK KÄYTTÖOHJE POWER SERIES MARELD COSMIC 3500 INSTRUKTIONSMANUAL INSTRUCTION MANUAL INSTRUKSJONSBOK KÄYTTÖOHJE 2 MARELD COSMIC 3500 Svenska English Norsk Suomi 4 6 8 10 3 SVENSKA VIKTIGT! Läs bruksanvisningen noggrant

Läs mer

BADKROKODIL. Art Age Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna. Antal användare, vuxen/barn

BADKROKODIL. Art Age Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna. Antal användare, vuxen/barn SE BADKROKODIL Varning! Observera! Läs instruktionerna Skyddar ej mot drunkning 0,03 bar Endast för simkunniga Antal användare, vuxen/barn Bärighet Endast för pool Förbud Använd ej vid frånlandsvind Använd

Läs mer

MANUAL 450165 TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO HEATER

MANUAL 450165 TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO HEATER GSA TERRASSEVARMER MANUAL 450165 NORSK TERRASSEVARMER TERRASSVÄRMARE - PATIO HEATER GSA TERRASSEVARMER TEKNISKE DATA Modell... HL-E72 Nettilkobling... 230V-50Hz Effekt... 2000 W Art.nr... 450165 Introduksjon:

Läs mer

Flydende Tågemaskine Flytande rökmaskin

Flydende Tågemaskine Flytande rökmaskin Brugsanvisning / Bruksanvisning Flydende Tågemaskine Flytande rökmaskin med LED lys (hvidt eller farveskiftende RGB) med LED ljus (vitt eller färgskiftande RGB) www.pondteam.com 1 Betjeningsvejledning

Läs mer

Monteringsanvisning - tvättställsblandare. Monteringvejledning - blandingsbatteri håndvask. Monteringsanvisning - servantbatteri

Monteringsanvisning - tvättställsblandare. Monteringvejledning - blandingsbatteri håndvask. Monteringsanvisning - servantbatteri Monteringsanvisning - tvättställsblandare Monteringvejledning - blandingsbatteri håndvask Monteringsanvisning - servantbatteri Asennusohje - pesuallashana Hafa AB Svarvaregatan 5, Box 525 SE-301 80 Halmstad

Läs mer

FOGSKUMSPISTOL FUGESKUMPISTOL SAUMAUSVAAHTOPISTOOLI FUGESKUMPISTOL

FOGSKUMSPISTOL FUGESKUMPISTOL SAUMAUSVAAHTOPISTOOLI FUGESKUMPISTOL FOGSKUMSPISTOL SAUMAUSVAAHTOPISTOOLI Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 6, 66 Helsingborg. Tel: +6-600 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 7, 0 Lier. Tlf: +7-8 9 0. Maahantuoja/Importör:

Läs mer

Model 33023. Brugsanvisning Bruksanvisning

Model 33023. Brugsanvisning Bruksanvisning Model 33023 Brugsanvisning Bruksanvisning VARMEPISTOL Introduktion For at du kan få mest mulig glæde af din nye varmepistol, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning og de vedlagte sikkerhedsforskrifter,

Läs mer

IO 00342 KÖKSFLÄKT EFU 602-00, EFU 602-00 X MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

IO 00342 KÖKSFLÄKT EFU 602-00, EFU 602-00 X MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING IO 00342 KÖKSFLÄKT EFU 602-00, EFU 602-00 X MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SE Bästa kund! Den köksfläkt som du har mottagit är en modern produkt som är lätt att använda. Med hjälp av denna bruksanvisning

Läs mer

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet

Dovado Wifi Router. Quick Start Guide. The Mobile Choice for your Broadband Internet Dovado Wifi Router Quick Start Guide The Mobile Choice for your Broadband Internet Quick Start Guide Konfigurera din router i 5 enkla steg Med en Dovado router har du tillgång till Internet via 3Mobilt

Läs mer

EN ISO BADKROKODIL. Art Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna. Skyddar ej mot drunkning

EN ISO BADKROKODIL. Art Biltema Nordic Services AB. Varning! Observera! Läs instruktionerna. Skyddar ej mot drunkning SE BADKROKODIL Varning! Observera! Läs instruktionerna Skyddar ej mot drunkning 0,03 bar Endast för simkunniga Antal användare, vuxen/barn Bärighet Fyll luftkanalerna helt med luft. Förbud Använd ej vid

Läs mer

BADDELFIN EN ISO Art Biltema Nordic Services AB

BADDELFIN EN ISO Art Biltema Nordic Services AB SE BADDELFIN Varning! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft. Skyddar ej mot drunkning 0,03 bar Endast för simkunniga Antal användare, vuxen/barn Bärighet Endast för pool Alltid

Läs mer

Bruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov.

Bruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov. 006823 SE BORD Bruksanvisning i original Viktigt! Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Spara den för framtida behov. NO BORD Bruksanvisning (Oversettelse av original bruksanvisning) Viktig!

Läs mer

INBYGGNADSSPOT LED, IP20 INNBYGGINGSSPOT LED, IP20 UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN, IP20 INDBYGNINGSSPOT LED, IP20

INBYGGNADSSPOT LED, IP20 INNBYGGINGSSPOT LED, IP20 UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN, IP20 INDBYGNINGSSPOT LED, IP20 INBYGGNADSSPOT LED, IP20 INNBYGGINGSSPOT LED, IP20 UPOTETTAVA LED-KOHDEVALAISIN, IP20 INDBYGNINGSSPOT LED, IP20 Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual

Läs mer

Sladdlampor/Kabellygter

Sladdlampor/Kabellygter Rohrlux handlampor, halogenljus och specialsystem för bl a verkstäder, byggarbetsplatser och laboratorier visar Rohrlux specialistkunnade på ljus. Rohrlux utvecklingsavdelning kounicerar kontinuerligt

Läs mer

Manual - DK Model: VCB46BCE3

Manual - DK Model: VCB46BCE3 Manual - DK Model: VCB46BCE3 Læs denne vejledning grundig inden du tager dit nye produkt i brug og gem den til senere brug. Vigtige sikkerheds foranstaltninger: Læs denne vejledning grundig inden du tager

Läs mer

ISKUPORAKONE 1050W / 2-VAIHTEINEN

ISKUPORAKONE 1050W / 2-VAIHTEINEN DAN0737 FI ISKUPORAKONE 1050W / 2-VAIHTEINEN 1. SISÄLLYS 1. Sisällys 2 2. Turvallisuusohjeet 2 3. Konekohtaiset turvaohjeet.. 3 4. Yleiskuvaus 3 5. Koneen käyttö 4 6. Koneen hoito ja huolto. 5 7. Tekniset

Läs mer

PARTYTÄLT PVC 3x3 3x4,5 3x6 3x9

PARTYTÄLT PVC 3x3 3x4,5 3x6 3x9 PARTYTÄLT PVC 3x3 3x4,5 3x6 3x9 Artikel- nummer Beskrivning Antal Antal Antal Antal Model 3x3m 3x4.5m 3x6m 3x9m 1 2 3 Galvaniserade rör Diameter 38mm Längd 1590mm Galvaniserade rör Diameter 38mm Galvaniserade

Läs mer

MADRASSTOL VARNING! EN ISO Art Observera! Läs instruktionerna. Fyll luftkanalerna helt med luft. Endast för simkunniga

MADRASSTOL VARNING! EN ISO Art Observera! Läs instruktionerna. Fyll luftkanalerna helt med luft. Endast för simkunniga SE MADRASSTOL VARNING! Observera! Läs instruktionerna Fyll luftkanalerna helt med luft. Endast för simkunniga Antal användare, vuxen/barn Skyddar ej mot drunkning 0,03 bar Bärighet Endast för pool Förbud

Läs mer

Manual - DK Model: 15C (VCB35B15C)

Manual - DK Model: 15C (VCB35B15C) Manual - DK Model: 15C (VCB35B15C) Læs denne vejledning grundig inden du tager dit nye produkt i brug og gem den til senere brug. Vigtige sikkerheds foranstaltninger: Læs denne vejledning grundig inden

Läs mer

PARTYTÄLT PE 3x3 3X4,5 3x6 3x9

PARTYTÄLT PE 3x3 3X4,5 3x6 3x9 PARTYTÄLT PE 3x3 3X4,5 3x6 3x9 Artikel- nummer Beskrivning Antal Antal Antal Antal Model 3x3m 3x4.5 m 3x6m 3x9m 1 2 3 A B Galvaniserade rör Diameter: 38mm Längd: 2045mm Galvaniserade rör Diameter: 38mm

Läs mer

Köksblandare Kjøkkenbatteri Keittiöhana

Köksblandare Kjøkkenbatteri Keittiöhana Köksblandare Kjøkkenbatteri Keittiöhana Køkkenarmatur SC0967-15 Tillverkat för Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com Original manual SE Köksblandare OBS! Köksblandaren

Läs mer

PARTYTÄLT PVC 5x8 5x10 5x12

PARTYTÄLT PVC 5x8 5x10 5x12 PARTYTÄLT PVC 5x8 5x10 5x12 Artikel- nummer Beskrivning Antal Antal Antal Model 5x8m 5x10m 5x12m 1 2 3 Galvaniserade rör Diameter: 38mm Längd: 550mm Galvaniserade rör Diameter: 38mm Längd: 1940mm Galvaniserade

Läs mer

RYGGSKYDD RYGGBESKYTTER SELKÄSUOJA RYGBESKYTTER

RYGGSKYDD RYGGBESKYTTER SELKÄSUOJA RYGBESKYTTER RYGGSKYDD RYGGBESKYTTER SELKÄSUOJA RYGBESKYTTER Level 2 Tillverkat för Biltema Sweden AB, Garnisonsgatan 26, 254 66 Helsingborg. Tel: +46-42 600 45 00. Importør: Biltema Norge AS, Postboks 74, 3401 Lier.

Läs mer

Parasol base stand granite Parasollfot granit / Parasollfot granitt / Sonnenschirmfuß Granit / Aurinkovarjon jalka, graniittia

Parasol base stand granite Parasollfot granit / Parasollfot granitt / Sonnenschirmfuß Granit / Aurinkovarjon jalka, graniittia Manual/Bruksanvisning/Gebrauchsanweisung/Käyttöohje Parasol base stand granite Parasollfot granit / Parasollfot granitt / Sonnenschirmfuß Granit / Aurinkovarjon jalka, graniittia 30 KG ENG SE NO DE FI

Läs mer

Säkerhetsdatablad I enlighet med 2001/58/EG

Säkerhetsdatablad I enlighet med 2001/58/EG Tryck datum: 06.11.2002 Revisions datum: 22.10.2002 Sida: 1 av 6 1. Identifikation av substans/preparat och företag Produktkod: t2r01_sd 1.1 Handelsnamn FaST 365 koncentrat för golvrengöring Substansens/preparatets

Läs mer

Miniarm. Art. no: Rev C SE GB NO

Miniarm. Art. no: Rev C SE GB NO Manual Miniarm Art. no: 451030 Rev C SE GB NO SE: Miniarm Beskrivning 451030 Miniarm kan bland annat användas som hållare till: Control Omni Dockningsstation Control Prog Control 18 Control 10 Piko Button

Läs mer

HD 90 HD 100. S Varmepledd. Brugsanvisning

HD 90 HD 100. S Varmepledd. Brugsanvisning HD 90 HD 100 S S Varmepledd Brugsanvisning BEURER GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Teckenförklaring

Läs mer

Coffee table Cafébord / Kafébord CANNES

Coffee table Cafébord / Kafébord CANNES Manual/Bruksanvisning/Bruksanvisning Coffee table Cafébord / Kafébord CANNES ENG SE NO Item. No. 601012850101 ENG Thank you for choosing to purchase a product from Rusta! Read through the entire manual

Läs mer

BRANNSLUKNINGSAPPARAT ABC BRANDSLÄCKARE ABC MODELLER: GK-MFZL1, GK-MFZL2, GK-MFZL6, GK-MFZL9, GK-MFZL12

BRANNSLUKNINGSAPPARAT ABC BRANDSLÄCKARE ABC MODELLER: GK-MFZL1, GK-MFZL2, GK-MFZL6, GK-MFZL9, GK-MFZL12 Bruk og vedlikehold BRANNSLUKNINGSAPPARAT ABC BRANDSLÄCKARE ABC MODELLER: GK-MFZL1, GK-MFZL2, GK-MFZL6, GK-MFZL9, GK-MFZL12 BRUKSANVISNING GK-MFZL1, GK-MFZL2, GK-MFZL6, GK-MFZL9, GK-MFZL12 BRANNSLUKNINGSAPPARAT

Läs mer

ASKSUG ASKESUGER TUHKAIMURI ASKESUGER

ASKSUG ASKESUGER TUHKAIMURI ASKESUGER ASKSUG ASKESUGER TUHKAIMURI ASKESUGER Biltema, Garnisonsgatan 26, 2nd FL, SE-254 66 Helsingborg. www.biltema.com 1 2018-09-14 Biltema Nordic Services AB SE ASKSUG INTRODUKTION Genom att ansluta ask- och

Läs mer

PARTYTÄLT PVC 6X8, 6X10, 6X12

PARTYTÄLT PVC 6X8, 6X10, 6X12 PARTYTÄLT PVC 6X8, 6X10, 6X12 Artikel Beskrivning Antal Antal Antal Storlek 6x8m 6x10m 6x12m 1 2 3 4 5 Galvaniserade rör Diameter: 38mm Längd: 1470mm Galvaniserade rör Diameter: 38mm Längd: 1940mm Galvaniserade

Läs mer

PARTYTÄLT PVC 4X4 4X6 4X8 4X10

PARTYTÄLT PVC 4X4 4X6 4X8 4X10 PARTYTÄLT PVC 4X4 4X6 4X8 4X10 Artikel- nummer Beskrivning Antal Antal Antal Antal Model 4x4m 4x6m 4x8m 4x10m 1 2 3 Galvaniserade rör Diameter: 38mm Längd: 2160mm Galvaniserade rör Diameter: 38mm Längd:

Läs mer

Sveis- og slipemaske svets- och sliphjälm

Sveis- og slipemaske svets- och sliphjälm Sveis- og slipemaske svets- och sliphjälm LP-36A Manual Art no 250421 Sveis- og slipemaske Norsk Sveisehjelm beskytter øyne og ansikt mot gnister, røyk og skadelig stråling under normale sveiseforhold.

Läs mer

HEAT GUN VARMLUFTSPISTOL VARMLUFTSPISTOL

HEAT GUN VARMLUFTSPISTOL VARMLUFTSPISTOL HEAT GUN VARMLUFTSPISTOL VARMLUFTSPISTOL V2000XK INSTRUCTION MANUAL BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1 ELEKTRISK ANSLUTNING Innan ni sticker in stickkontakten i vägguttaget, försäkra er om att nätspänningen

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer