FÖRFATTNINGSSAMLING 1 C. 2 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRFATTNINGSSAMLING 1 C. 2 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN"

Transkript

1 FÖRFATTNINGSSAMLING C. 2 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Övergripande ärenden : Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas :2 Beslut om kurser och konferenser för nämndsledamöter :3 Beslut om kurser och konferenser för ordföranden KL kap 39 Ordförande/ :e vice ordförande Ordförande/: e vice ordförande :e vice ordförande :4 n med begäran om omprövning av beslut av nämnden utan att något nytt tillförts dessa ärenden i förhållande till de beslutsunderlag som förelåg vid nämndens beslut :5 Avslag om utlämnande av allmän handling till enskild eller annan myndighet samt uppställande av förbehåll i samband med utlämnande till Enskild : Beslut om avvisning av för sent inkommen skrivelse med överklagande :7 Beslut om fastställande/revidering av dokumenthanteringsplaner inklusive fastställande av gallringsföreskrifter TF 2 kap 2, OSL FvL 45 Ordförande/: e vice/2:e vice ordförande. Lomma kommun 2 /

2 FÖRFATTNINGSSAMLING 2 Övergripande ärenden :8 Att med behörighet som anges i 2 kap 4 i rättegångsbalken föra nämndens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag även som rätt att därvid sätta annan i sitt ställe RB 2 kap 4 Ordförande :9 Beslut om vilka sociala medier som ska användas inom ansvarsområdet samt fastställande av syftet med användning av visst socialt media :0 Yttrande till Skolväsendets överklagandenämnd : Yttrande till tillsynsmyndighet inom nämndens område :2 Yttrande till förvaltningsdomstol där ursprungsbeslutet fattats av delegat/vidaredelegat :3 Överklaganden av förvaltningsdomstols dom och fortsatt kommunicering i målet om ursprungsbeslutet fattats av delegat/vidaredelegat Lomma kommun 2 /

3 FÖRFATTNINGSSAMLING 3 Förskoleverksamhet, fritidshemsverksamhet och familjedaghem 2 2: Tillsyn av ickekommunal förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg SL 2 kap 4 2:2 Plats i förskola, pedagogisk omsorg SL 8 kap 7, 8 kap 4, 2:3 Plats i fritidshem 4 kap 2:4 Beslut om dispens Utökad vistelsetid i förskola och pedagogisk omsorg SL 8 kap 5 2:5 Beslut om dispens Utökad vistelsetid i fritidshem SL 4 kap 5 2: Nedsättning eller befrielse av avgift i förskoleenhet eller fritidshem 2:7 Mottagande av barn från annan kommun i förskolan 2:8 Mottagande av barn från annan kommun på fritidshem 2:9 Avstängning från nyttjande av plats i förskola, fritidshem och familjedaghem 2:0 Beslut om bidrag till annan huvudman förskola SL 8 kap, 4 kap 2 SL 8 kap 2, 8 kap 3 SL 4 kap 4, 9 kap3 Kravrutin avseende barnomsorgsavgift SL 8 kap 2, 22 Lomma kommun 2 /

4 FÖRFATTNINGSSAMLING 4 Förskoleklass och grundskola 3 Föreläggande vid vite när SL 7 kap 3: skolpliktig elev inte fullgör sin 23 Skolplikt 3:2 Fastställande av läsårstider SkolF 3 kap 3 Arbetsutskott 3 3:3 Skolskjuts för förskoleklass och grundskoleelever i Lomma kommun SL 0 kap 32 3:4 Uppskjuten skolplikt SL 7 kap 0 Förvaltnings- Chef 3 3:5 Förlängd skolplikt SL 7 kap 3 3: Särskild prövning av elevs SL 7 kap kunskaper och beslut om 4 tidigare upphörande av skolplikten 3:7 Medgivande om att skolpliktiga barn fullgör sin skolplikt på annat sätt än vad som anges i skollagen 3:8 Utbildningens omfattning timplan och fördelning mellan årskurser 3:9 Anordnande av modersmålsundervisning SL 24 kap SkolF kap 3-4, 0 kap 2 SL 0 kap 7 Arbetsutskott 3 2 3:0 Mottagande av förskoleklassbarn/elev från annan kommun SL kap 3, 0 kap Lomma kommun 2 /

5 FÖRFATTNINGSSAMLING 5 Förskoleklass och grundskola 3 3: Tillsyn att skolplikten fullgörs SL 7 kap 22 3:2 Elevs rätt att slutföra sista SL 7 kap årskursen/utbildningen 5-3:3 Undervisning om risker för FoS 2 3 olycksfall vid skolskjutshållplatser st. 3:4 Placering vid annan skolenhet än den vårdnadshavaren önskar 3:5 Beslut om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd i fristående verksamhet 3: Beslut om bidrag till annan huvudman förskoleklass, grundskola och fritidshem SL 9 kap 5 st, 0 kap 30 st SL 8 kap 23, 9 kap 2, 0 kap 39, kap 38, 4 kap 7 SL 9 kap 9, 20, 0 kap 37, 38 2 kap 5, 4 3 Lomma kommun 2 /

6 FÖRFATTNINGSSAMLING Grundsärskola och gymnasiesärskola 4 4: Mottagande av elev i SL 7 kap 5 grundsärskolan 4:2 Övergång från särskola till grundskola SL 7 kap 5 4:3 Försöksperiod i annan skolform SL 7 kap 8 4:4 Skolskjuts och resor för elever i grundsärskolan SL kap 3-32, 39 4:5 Elevs tillhörighet till grundsärskola eller träningsskola SL kap 8 4: Särskild undervisning SL 24 kap 7 4:7 Resor för elev i SL 9 gymnasiesärskolan kap 2 4:8 Elevs tillhörighet till gymnasiesärskolan SL 8 kap 8 Lomma kommun 2 /

7 FÖRFATTNINGSSAMLING 7 Gymnasieskola 5 5: Mottagande av ansökan om SL 7 kap introduktionsprogram samt 3 vidarebefordran av ansökan med yttrande 5:2 Beslut om inackorderingstillägg SL 5 kap 32 5:3 Beslut om tilläggsbelopp i den fristående och motsvarande inom den kommunala gymnasieskolan 5:4 Anordnade av aktiviteter i enlighet med det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 5:5 Beslut om gymnasieutbildningar som kräver reglering/överenskommelse mellan kommun och skola/annan kommun 5: Beslut om resor för elev i gymnasieskolan SL kap 54, 7 kap. 34, 9 kap. 47 SL 29 kap 9 SL kap 48, SFS 99:0 2 Lomma kommun 2 /

8 FÖRFATTNINGSSAMLING 8 Vuxenutbildning, Särvux och SFI : Mottagande av ansökan om att få deltaga i grundläggande vuxenutbildning och SFI samt vidarebefordrande av ansökan med yttrande :2 Mottagande av ansökan om att få deltaga i gymnasial vuxenutbildning samt vidarebefordrande av ansökan med yttrande :3 Att på grund av särskilda skäl på nytt bereda plats i kommunal vuxenutbildning SL 20 kap 3-4 SL 20:2 20 kap 2 SL 20 kap 9 3 st. :4 Mottagande av ansökan om att få deltaga i Särvux samt vidarebefordran av ansökan med yttrande SL 2 kap 7 Lomma kommun 2 /

9 FÖRFATTNINGSSAMLING 9 (9) Noteringar Överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd 2 Kommunövergripande samordning 3 Överklagas till allmän förvaltningsdomstol 4 Första stycket i 9 kap 5 och första stycket i 0 kap 30 överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Andra stycket i respektive paragraf överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd 5 Överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. Avser SL 9 kap 3, 0 kap 25 Avser ej ärenden enligt kommunallag kap 34 Förkort ningar i delegatio nsordnin gen KL SL SKolF FoS FvL OSL TF RB Kommunallag(99:900) Skollag(200:800) Skolförordning(20:85) Förordning(970:340) om skolskjutsning Förvaltningslag(98:223) Offentlighet- och sekretesslag(2009:400) Tryckfrihetsförordning(949:05) Rättegångsbalk(942:740) Lomma kommun 5/ / / / /20--0 punkt nr / / Ordförandebeslut : / / / / / / / / punkt nr / / / Lomma kommun 2 /

FÖRFATTNINGSSAMLING 1

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING C 2. VIDAREDELEGATION FÖR FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID SKOLA/FÖRSKOLA Övergripande ärenden : Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut inte kan

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING (9) C. 2 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Övergripande ärenden Nr Ärende : Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas :2 Beslut om kurser

Läs mer

Riktlinjer KL 6 kap 36. Ordförande/1:e. TF 2 kap 14, OSL 10 kap 4 1 st 10 kap 14 1 st, 10 kap 13 1 st, 12 kap 2 2 st

Riktlinjer KL 6 kap 36. Ordförande/1:e. TF 2 kap 14, OSL 10 kap 4 1 st 10 kap 14 1 st, 10 kap 13 1 st, 12 kap 2 2 st Övergripande ärenden 1 1:1 Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas. 1:2 Beslut om kurser och konferenser för nämndsledamöter 1:3 Beslut om kurser och konferenser för ordföranden

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) C 2.1 VIDAREDELEGATION FÖR FÖRVALTNINGEN FÖR UTBILDNING, KOST, KULTUR OCH FRITID SKOLA/FÖRSKOLA Övergripande ärenden 1 1:1 Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden FÖRFATTNING 1.3.2 1(9) Antagen av barn- och utbildningsnämnden 91/14 2014-BUN-102 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Denna delegationsordning ersätter tidigare beslutade angivna ärendekategorier.

Läs mer

Delegation och delegering

Delegation och delegering Denna delegationsordning ersätter tidigare beslutade angivna ärendekategorier. Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i kommunallagen möjlighet att

Läs mer

Författning Sida 1 av 10. Delegationsordning för Barn och utbildningsnämnden

Författning Sida 1 av 10. Delegationsordning för Barn och utbildningsnämnden Författning 1.3.2 Sida 1 av 10 Antagen av barn- och utbildningsnämnden 72, 2018 Delegationsordning för Barn och utbildningsnämnden Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden FÖFATTNING 1.3.2 1(10) Antagen av barn- och utbildningsnämnden 85/08 eviderad av barn- och utbildningsnämnden 79/09 Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden Denna delegationsordning ersätter

Läs mer

Rektor/Förskolechef. SL 6:10 åtgärder vid kränkning 2.8 Mottagande i grundsärskolan Skolchef SL 7:5 Skolverkets överklagandenämnd.

Rektor/Förskolechef. SL 6:10 åtgärder vid kränkning 2.8 Mottagande i grundsärskolan Skolchef SL 7:5 Skolverkets överklagandenämnd. 1 ALLMÄNNA ÄRENDEN 1.1 Beslut om avslag på begäran om utlämnande av allmän Skolchef TF 2 kap Kammarrätten handling till enskild eller annan myndighet 1.2 Ärenden som är av så brådskande karaktär att nämndens

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle

Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle 2011-05-13 Sid 1 (6) Dnr 11BUN9-7 Handläggare Curt-Ingvar Hamrén Delegationsordning för Barn- och ungdomsnämnden i Gävle Bakgrund Från 1 juli 2011 tillämpas ny skollag (2011:800) och ny skolförordning

Läs mer

Delegation och delegering

Delegation och delegering Denna delegationsordning ersätter tidigare beslutade angivna ärendekategorier. Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. Nämnd har enligt 6 kap 33-38 i kommunallagen möjlighet att

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Delegationsordning för utbildningsnämnden Dokumentets syfte Delegationsordningen anger vilka som är delegater inom utbildningsnämndens ansvarsområden Dokumentet gäller för All verksamhet

Läs mer

Delegationsordning för barn- och grundskolenämnden, Täby kommun

Delegationsordning för barn- och grundskolenämnden, Täby kommun 1(13) Delegationsordning för barn- och grundskolenämnden, Täby kommun Reviderad 2(13) Delegationsordning för barn- och grundskolenämnden Med delegation avses att barn- och grundskolenämnden överför beslutanderätt,

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26

Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Utbildningsnämndens delegeringsordning Antagen av utbildningsnämnden 2011-10-26 Reviderad 2012-04-18: Punkt 7.3 Reviderad 2012-05-23: Punkt 10.4 Reviderad 2012-06-20: Punkt 5.7, punkt 14.1, ägg med två

Läs mer

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Fastställd Barn- och utbildningsnämnden 2011-08-31, 106 Reviderad 2012-11-21, 128 Reviderad 2015-06-17, 85 Diarienummer BUN 2015:86 Delegationsordning

Läs mer

Beslut avseende Lagrum Delegat Anmärkning Vidaredelegerat till Avsteg från riktlinjer för förskoleverksamhet

Beslut avseende Lagrum Delegat Anmärkning Vidaredelegerat till Avsteg från riktlinjer för förskoleverksamhet TYRESÖ KOMMUN Delegationsordning Barn- och utbildningsnämnden Dnr 2017/BUN 0117 1 A Allmänt A 1 A 2 A 3 Avslagsbeslut om att lämna ut allmän handling OSL 6 TF 2:14 Beslut att avvisa överklagan som ej kommit

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Delegationsordning för utbildningsnämnden Dokumentets syfte Delegationsordningen anger vilka som är delegater inom utbildningsnämndens ansvarsområden Dokumentet gäller för All verksamhet

Läs mer

Österåkers kommuns styrdokument

Österåkers kommuns styrdokument Österåkers kommuns styrdokument Förskole- och grundskolenämndens delegationsordning Antagen av Förskole- och grundskolenämnden 2019-01-29, FGN 1:9 Dnr: FGN 2019/0012 Kommentar: - 1 Delegationsordning för

Läs mer

Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens delegationsordning. Innehållsförteckning

Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens delegationsordning. Innehållsförteckning Utbildningsnämnden 2019-01-29 Utbildningsnämndens delegationsordning Innehållsförteckning A. Delegation utbildningsnämnden...2 B Anmälan av delegationsbeslut...2 C. Särskilda föreskrifter...2 D. Verkställighetsåtgärder...2

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Skolnämndens delegationsordning Antagen av Skolnämnden: 2015 03 10 2:5 Reviderad i Skolnämnden 2016-05-17, 5:5 Diarienr: SKOL15 2016/0026-002 1 Delegationsordning för Skolnämnden

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen UR NYA SKOLLAGEN Tillämpas från den 1/7 2011 Mer om Överklaganden enligt skollagen Nyheter Fler beslut än tidigare kan överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet En

Läs mer

Överklaganden enligt skollagen

Överklaganden enligt skollagen Juridisk vägledning Granskad februari 2012 Mer om Överklaganden enligt skollagen I skollagen kan fler beslut än tidigare överklagas. Från 16 års ålder får man föra sin egen talan. Stärkt rättssäkerhet

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2011-10-26. Tillägg 2012-04-25, kommunal vuxenutbildning om nationella kurser. Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer

Läs mer

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Fastställd Barn- och utbildningsnämnden 2011-08-31, 106 Reviderad 2012-11-21, 128 Diarienummer BUN 2012:163 Delegationsordning Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden

DELEGATIONSORDNING. Delegationsordning för utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Delegationsordning för utbildningsnämnden Dokumentets syfte Delegationsordningen anger vilka som är delegater inom utbildningsnämndens ansvarsområden Dokumentet gäller för All verksamhet

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02

Kungsörs kommuns författningssamling Nr B.02 Delegationsordning för barn- och utbildnings Antagen av barn- och utbildnings 2015-01-21 Denna delegationsordning ersätter tidigare delegationer i samma ärenden/ ärendegrupper. Delegation och delegering

Läs mer

Ansvarsfördelning mellan Barn- och Utbildningsnämnden och Produktionsstyrelsen Antagen av BUN , 97, PS , 61 och KF , 21

Ansvarsfördelning mellan Barn- och Utbildningsnämnden och Produktionsstyrelsen Antagen av BUN , 97, PS , 61 och KF , 21 KS 2010/0336 2012-01-26 Ansvarsfördelning mellan Barn- och Utbildningsnämnden och Produktionsstyrelsen Antagen av 2011-10-25, 97, 2011-10-19, 61 och KF 2012-03-12, 21 I Skollagen (2010:800), Skolförordningen

Läs mer

BESLUT SOM FATTAS MED STÖD AV DELEGATION FRÅN NÄMNDEN MED VIDAREDELEGATON FRÅN STADSDELSDIREKTÖREN

BESLUT SOM FATTAS MED STÖD AV DELEGATION FRÅN NÄMNDEN MED VIDAREDELEGATON FRÅN STADSDELSDIREKTÖREN Bilaga 1 2015-01-02 9.1 9.5 BESLUT SOM FATTAS MED STÖD AV DELEGATION FRÅN NÄMNDEN MED VIDAREDELEGATON FRÅN STADSDELSDIREKTÖREN 9.1 Åtgärder mot kränkande behandling och trakasserier ( 6 kap. skollagen

Läs mer

TYRESÖ KOMMUN Delegationsordning gällande Dnr 2013/BUN Barn- och utbildningsnämnden från och med den 1 april Allmänt.

TYRESÖ KOMMUN Delegationsordning gällande Dnr 2013/BUN Barn- och utbildningsnämnden från och med den 1 april Allmänt. 1 A TYRESÖ KOMMUN Delegationsordning gällande Dnr 2013/BUN303-303 Barn- och utbildningsnämnden från och med den 1 april 2013 Allmänt Beslut avseende Författningsrum Delegerat till Verkställighet Överklagas

Läs mer

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Beslut som fattas av förskolechef eller rektor enligt lag eller förordning Det pedagogiska arbetet vid en skola ska ledas och samordnas

Läs mer

Delegationsordning Barn- och ungdomsnämnden

Delegationsordning Barn- och ungdomsnämnden Delegationsordning ungdomsnämnden Beslutad i nämnd 2011-06-22, reviderad 2015-05-28 A. Allmän del A Ärende/ärendegrupp Författning Delegat Noteringar/Villkor A:1 Beslut i brådskande 6 kap. 36 KL Efter

Läs mer

SKN Delegerade ärenden

SKN Delegerade ärenden A A ALLMÄNNA ÄENEN A A01 rådskande ärenden KL 6 kap 39 Ordförande A A02 Pröva utlämnande av allmän handling, vägran att lämna OSL 6 kap. 3, 10 kap. ut allmän handling och handlings utlämnande med Handläggare

Läs mer

4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer 2 6. Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet 3 7.

4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer 2 6. Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet 3 7. 4. Skolplikt och rätt till utbildning. Särskilda utbildningsformer 2 6. Grundskola, Grundsärskola, Fritidshem/Öppen fritidsverksamhet 3 7. mnasieskola, mnasiesärskola 4 9. Ansvar inom delar av hälso- och

Läs mer

SKN Ej delegerade beslut 150128

SKN Ej delegerade beslut 150128 SKN j delegerade beslut 150128 Nr Område Lagrum VDR Anmärkning Besvär A 10 ALLMÄNNA ÄRNDN R A 19 Utdelning av stipendier och bidrag ur fonder / V nligt BLN 2014-06-10 p. 10 A 25 Beslut om skolenheter och

Läs mer

Delegationsordning Barn- och ungdomsnämnden. Beslutad i nämnd: Reviderad Gäller från Linköpings kommun linkoping.

Delegationsordning Barn- och ungdomsnämnden. Beslutad i nämnd: Reviderad Gäller från Linköpings kommun linkoping. Beslutad i nämnd: 2016-10-20 Reviderad 2018-12-12 Gäller från 2019-01-01 Linköpings kommun linkoping.se A. Allmän del A Ärende/ärendegrupp Författning Delegat Noteringar/Villkor A:1 Beslut i brådskande

Läs mer

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Beslut som fattas av förskolechef eller rektor enligt lag eller förordning Det pedagogiska arbetet vid en skola ska ledas och samordnas

Läs mer

Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER

Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER Delegationsordning 2013 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH SKOLNÄMNDENS VERKSAMHETER Fastställd av barn- och skolnämnden 2013-01-30, 11 Gäller från 2013-02-12 skolnämnden delegerar beslutanderätt enligt

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik Titel Delegationsordning för Kultur- och utbildningsnämnden

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik Titel Delegationsordning för Kultur- och utbildningsnämnden Ersätter Utbytt den Sign 1:9 Frågor som regleras av skollag och skolförordningar I delegationsordningen anges samtliga beslut som igt lagar och förordningar fattas av kommunen eller styrelsen för utbildningen,

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Skolnämndens delegationsordning Antagen av Skolnämnden: 2015-03-10 2:5 Reviderad i Skolnämnden 2016-05-17, 5:5 Reviderad i Skolnämnden 2017-03-07, 2:5 Reviderad i Skolnämnden

Läs mer

Delegationsordning. Bildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling

Delegationsordning. Bildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Fastställd Bildningsnämnden 2017-08-23, 45 Reviderad 2017-11-22, 101 Reviderad 2018-08-28, 85 Reviderad 2018-12-11, 139 Diarienummer BN 2017/135

Läs mer

Delegationsordning för barn- och skolnämnden beslutad Förteckning över beslutsområden, lagrum och delegation

Delegationsordning för barn- och skolnämnden beslutad Förteckning över beslutsområden, lagrum och delegation 1 Delegationsordning för barn- och skolnämnden beslutad 2016-02-29 9 Förteckning över beslutsområden, lagrum och delegation A A1 Allmänt Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att nämndens beslut inte

Läs mer

Humanistiska nämnden Humanistiska nämndens delegationsordning. Innehållsförteckning

Humanistiska nämnden Humanistiska nämndens delegationsordning. Innehållsförteckning Humanistiska nämnden 2015-11-18 Humanistiska nämndens delegationsordning Innehållsförteckning A. Delegation barn- och ungdomsnämnden... 2 B Anmälan av delegationsbeslut... 2 C. Särskilda föreskrifter...

Läs mer

Bilaga 1 Delegationsförteckning

Bilaga 1 Delegationsförteckning 0. Övergripande ärenden 2 1. Godkännande, förelägganden m.m. avseende enskild som huvudman för förskola, fritidshem eller motsvarande 4 2. Åtgärder mot diskriminering och mot kränkande behandling 6 3.

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning

Utbildningsnämndens delegeringsordning Styrdokument 1 (15) Fastställd: Utbildningsnämnden 2019-03-18 8 Gäller för: Utbildningsnämnden Reviderad: Dnr: UN2109/17 Utbildningsnämndens delegeringsordning Postadress Besöksadress Telefon Telefax Webbplats

Läs mer

Ny delegationsordning för utbildningsnämnden Ärende 9 UN 2019/26

Ny delegationsordning för utbildningsnämnden Ärende 9 UN 2019/26 Ny delegationsordning för utbildningsnämnden 2019-02-01 Ärende 9 UN 2019/26 Sida 25 av 48 Tjänsteskrivelse 1(1) 2019-01-08 Dnr: UN 2019/26 Utbildningsnämnden Ny delegationsordning för utbildningsnämnden

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); Utkom från trycket den 28 november 2017 utfärdad den 16 november 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

Läs mer

Delegationsordning. Bildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling

Delegationsordning. Bildningsnämnden i Tingsryds kommun. Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumenttyp Kommunal författningssamling Dokumentansvarig Fastställd Bildningsnämnden 2017-08-23, 45 Reviderad 2017-11-22, 101 Reviderad 2018-08-28, 85 Diarienummer BN 2017/135 Delegationsordning Bildningsnämnden

Läs mer

Utbildningsnämndens delegationsordning Antagen av Utbildningsnämnden den 29 januari 2019 UN 4

Utbildningsnämndens delegationsordning Antagen av Utbildningsnämnden den 29 januari 2019 UN 4 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 3.6.1 U17 Ersätter 3.6.1 U16 Gäller fr.o.m. 2019-01-29 Utbildningsnämndens delegationsordning Antagen av Utbildningsnämnden den 29 januari 2019 UN 4 2(9) Innehåll Inledning...

Läs mer

NORDMALINGS KOMMUN. o o o

NORDMALINGS KOMMUN. o o o Generella bestämmelser om delegation för barn och utbildningsförvaltningens verksamhet Enl. bestämmelser i kommunallagen ska kommunstyrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om införande av skollagen (2010:800); SFS 2010:801 Utkom från trycket den 6 juli 2010 utfärdad den 23 juni 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs följande. Inledande

Läs mer

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 1 (8) DELEGATIONSORDNING FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN sid 2 (8) 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning Barn- och utbildningsnämnden avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin

Läs mer

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad

Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Delegationsordning för sektor Barn, Utbildning och Arbetsmarknad Beslutad av kommunstyrelsen 2017-08-14 Senast reviderad: Giltig från och med 2017-09-01 Dokumentansvarig: Sektorschefen 1 Innehåll Delegationsordning

Läs mer

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2016-06-22, 63/2016 Gäller från 2016-08-01 0 (9) Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden.

Läs mer

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden

Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Delegationsordning för barnoch utbildningsnämnden Antagen av barn- och utbildningsnämnden 2019-01-23 Gäller från 2019-02-01 0 (9) Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. En nämnd

Läs mer

Delegationsordning för barn- och skolnämnden Förvaltningschefens vidaredelegering beslutad

Delegationsordning för barn- och skolnämnden Förvaltningschefens vidaredelegering beslutad 1 Delegationsordning för barn- och skolnämnden ens vidaredelegering beslutad 2016-02-29 A Allmänt A1 A2 A3 Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att nämndens beslut inte kan inväntas. Pröva utlämnande

Läs mer

Entreprenad och samverkan

Entreprenad och samverkan Juridisk vägledning Reviderad mars 2017 Mer om Entreprenad och samverkan Entreprenad enligt skollagen är när en kommun, ett landsting eller en enskild huvudman, med bibehållet huvudmannaskap, sluter avtal

Läs mer

Dnr BUN16/24. Delegationsordning för Barnoch ungdomsnämnden. Antagen

Dnr BUN16/24. Delegationsordning för Barnoch ungdomsnämnden. Antagen Dnr BUN16/24 Delegationsordning för Barnoch ungdomsnämnden Antagen 2017-08-29 Dnr BUN16/24 2/12 Innehållsförteckning Allmänt om delegering... 3 Grundprinciper... 3 Vidaredelegering och anmälan... 4 Verkställighet...

Läs mer

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden

Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2014-01-29 Delegeringsordning för barn- och utbildningsnämnden Antagen 2014-01-29, BUN 4/14 Delegeringsbesluten skickas till nämndsekreteraren för anmälan till barn-

Läs mer

Antagen av utbildningsnämnden , Dnr 2018/2313 BUN, träder i kraft Förutsättningar för delegering... 2

Antagen av utbildningsnämnden , Dnr 2018/2313 BUN, träder i kraft Förutsättningar för delegering... 2 SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning UN Delegationsordning för Utbildningsnämnden Antagen av utbildningsnämnden 2019-01-08 4, Dnr 2018/2313 BUN, träder i kraft 2019.01.08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

SKN Samlad fil

SKN Samlad fil A 10 A ALLMÄNNA ÄRENEN R A 11 A01 Brådskande ärenden KL 6 kap 36 Ordförande Pröva utlämnande av allmän handling, vägran att lämna OSL 6 kap. 3, 10 A 12 A02 ut allmän handling och handlings utlämnande med

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Delegationsordning för mnasie och vuxenutbildningsnämnden 2019 01 30 Diarienr: GVN 2019/0008 1 Delegationsordning för mnasie och vuxenutbildningsnämnden enligt 6 kap Kommunallagen

Läs mer

DELEGERINGSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN

DELEGERINGSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN DELEGERINGSORDNING FÖR UTBILDNINGSNÄMNDEN Dnr 2012/UN158 dpl 002 Reviderad av utbildningsnämnden 2015-10-01, 2016-06-02, 2016-09-01, 2017-01-26, 2017-03- 09, 2018-02-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID Anvisningar

Läs mer

Delegationsordning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Täby kommun

Delegationsordning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Täby kommun 1(8) Delegationsordning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Täby kommun Reviderad 2(8) Delegationsordning för gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Med delegation avses att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens delegeringsförteckning

Barn- och utbildningsnämndens delegeringsförteckning Barn- och utbildningsnämndens delegeringsförteckning Reviderad 2015-09-15 Dokumenttyp: Dokumentnamn: Diarienummer: BUN 2015/0207 Beslutad av: Beslutsdatum: Giltig till och med: BUN 2015-04-29, 51 Gäller

Läs mer

Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN

Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Andrén 2015-02-16 KN-KUS15-0024 Skolfrågor Dammsdal SKOLLAGEN Uppgift Lagrum Beslutsrätt Delegeras Anm. 1 kap Inledande bestämmelser 2 kap Huvudmän och

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN Sida: 1 (14) DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN har under de förutsättningar som anges i 6 kap 37-40, 7 kap 5-7, 9 kap 31-32, kommunallagen rätt att delegera beslutanderätt

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Fastställd av barn- och ungdomsnämnden 2019-03-27, 28 Innehållsförteckning A. Delegation barn- och ungdomsnämnden... 2 B. Anmälan av delegationsbeslut... 2

Läs mer

UTBILDNINGSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. BESLUTAD AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-24, reviderad 2014-03-19

UTBILDNINGSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING. BESLUTAD AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-24, reviderad 2014-03-19 1 UTBILDNINGSNÄMNDENS DELEGERINGSORDNING BEUTAD AV UTBILDNINGSNÄMNDEN 2011-08-24, reviderad 2014-03-19 2 DELEGERING Det är de förtroendevalda som har det politiska ansvaret för kommunens verksamhet. Beslut

Läs mer

Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, UN 7

Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, UN 7 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 3.6.1 U16 Ersätter 3.6.1 U15 Gäller fr.o.m. 2018-05-22 Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, UN 7 Rev. 2015-12-01 UN 112

Läs mer

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN

DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN Sida: 1 (13) DELEGATIONSBESTÄMMELSER FÖR BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN, ÖSTERSUNDS KOMMUN har under de förutsättningar som anges i 6 kap 33-38 kommunallagen rätt att delegera beslutanderätt i ett visst

Läs mer

Dnr BUN16/24. Delegationsordning för Barnoch ungdomsnämnden. Antagen

Dnr BUN16/24. Delegationsordning för Barnoch ungdomsnämnden. Antagen Dnr BUN16/24 Delegationsordning för Barnoch ungdomsnämnden Antagen 2016-06-07 Dnr BUN16/24 2/13 Innehållsförteckning Allmänt om delegering... 3 Grundprinciper... 3 Vidaredelegering och anmälan... 4 Verkställighet...

Läs mer

Delegationsordning för barn- och ungdomsnämnden

Delegationsordning för barn- och ungdomsnämnden Delegationsordning för barn- och ungdomsnämnden Beslutade av barn- och ungdomsnämnden den 18 oktober 2017, 83. Aktualiseras av tillträdande nämnd i samband med varje ny mandatperiod. Allmänt om delegering

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning

Utbildningsnämndens delegeringsordning Styrdokument Utbildningsförvaltningen Dokumenttyp: Delegeringsordning Handläggare: Månsson, Tina Fastställare: utbildningsförvaltningen Dokumentnummer [STYR00314] Upprättad: Reviderad: 2014-08-28, antagen

Läs mer

Delegationsordning för barn- och skolnämnden Förvaltningschefens vidaredelegering beslutad

Delegationsordning för barn- och skolnämnden Förvaltningschefens vidaredelegering beslutad 1 Delegationsordning för barn- och skolnämnden ens vidaredelegering beslutad 2018-10-08 A Allmänt A1 Beslut i ärenden av så brådskande karaktär att nämndens beslut inte kan inväntas. KL 6 kap. 39 Ordförande

Läs mer

Rutiner för synpunkter och klagomål och hur beslut kan överklagas

Rutiner för synpunkter och klagomål och hur beslut kan överklagas 2018-10-10 Finspångs Kommun - sektor utbildning Rutiner för synpunkter och klagomål och hur beslut kan överklagas Rutiner för synpunkter och klagomål Enligt skollagen 4 kap. 8 och 25 kap. 8 har du som

Läs mer

Delegationsordning för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden

Delegationsordning för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Delegationsordning för utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Förkortningar: SFS Svensk författningssamling Sl Skollagen Gf Gymnasieförordningen Vf Vuxenutbildningsförordningen Ärenden Lagrum Delegat Anmärkning

Läs mer

Delegationsordning för barnoch ungdomsnämnden BUN 2014/0387

Delegationsordning för barnoch ungdomsnämnden BUN 2014/0387 2014-02-27 Delegationsordning för barnoch ungdomsnämnden BUN 2014/0387 Reviderad och beslutad av barn- och ungdomsnämnden den 27 februari 2014. Ersätter den tidigare delegationsordningen med datum 2013-12-18

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling UTBILDNINGSNÄMNDEN ISSN 2000-043X HebyFS 2015:02 Infördes i författningssamlingen den 27 januari 2015 Utbildningsnämnden beslutade 1 den 9 januari 2015 om följande delegationsordning.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (2010:800); SFS 2015:482 Utkom från trycket den 7 juli 2015 utfärdad den 25 juni 2015. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om skollagen (2010:800)

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning

Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning s delegationsordning Beslutat av barn- och utbildningsnämnden Gäller från och med 1 juli 2015. Delegation och delegering Beslut i ärenden ska fattas av nämnden. En nämnd har enligt 6 kap 33-38 i kommunallagen

Läs mer

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun.

Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun. 1(6) Delegationsordning för Barn- och utbildningsnämnden i Mullsjö kommun. Fastställd av Barn- och utbildningsnämnden den 10 november 2011, 155 Reviderad av Barn- och utbildningsnämnden den 15 mars 2012,

Läs mer

Delegationsordning för Barnoch ungdomsnämnden

Delegationsordning för Barnoch ungdomsnämnden Dnr BUN18/98 Delegationsordning för Barnoch ungdomsnämnden Antagen 2019-05-14 Gäller från 2019-06-01 Dnr BUN18/98 2/15 Innehållsförteckning Allmänt om delegering... 3 Grundprinciper... 3 Vidaredelegering

Läs mer

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning

Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Barn- och ungdomsnämndens delegationsordning Antagen av barn- och ungdomsnämnden 2016-04-28 Innehållsförteckning A. Delegation barn- och ungdomsnämnden... 2 B. Anmälan av delegationsbeslut... 2 C. Särskilda

Läs mer

Delegationsordning utbildningsnämnden. Gäller från 2014-10-01

Delegationsordning utbildningsnämnden. Gäller från 2014-10-01 Delegationsordning utbildningsnämnden Gäller från 2014-10-01 Utbildningsnämndens delegationsordning Utbildningsnämnden har i beslut av den 23 september 2014 uppdragit till chefen för utbildningsförvaltningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i skollagen (1985:1100); SFS 2008:220 Utkom från trycket den 7 maj 2008 utfärdad den 24 april 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 2 a kap. 20, 2 b

Läs mer

Utbildningsnämndens delegeringsordning

Utbildningsnämndens delegeringsordning Styrdokument Utbildningsförvaltningen Dokumenttyp: Delegeringsordning Handläggare: Nämndsekreterare Fastställare: Dokumentnummer [STYR00314] Upprättad: Reviderad: 2017-02-09, antagen av utbildningsnämnden

Läs mer

Delegationsordning - Skolfrågor Dammsdal

Delegationsordning - Skolfrågor Dammsdal Dokumenttitel: Delegationsordning - Skolfrågor Dammsdal Ämnesområde: Politisk ansvarsfördelning och arbetsordning Nivå: Huvuddokument Författare: Caroline Dexfalk, Juridiska staben Dokumentansvarig: Juridiska

Läs mer

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden

Delegationsordning. Barn- och utbildningsnämnden 1. Allmänt om delegation 1.1 Syfte och avgränsning avgör i vilken utsträckning man ska överlåta sin beslutsrätt. Möjligheterna att delegera beslutanderätten har följande två syften: att avlasta det politiska

Läs mer

Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet.

Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet. Ersätter Utbytt den Sign 1:9 INFORMATION Allmänt om delegationer Kommunallagen reglerar möjligheten att delegera beslutsfattandet inom kommunens verksamhet. KL kap 6 33 En nämnd får uppdra åt ett utskott,

Läs mer

Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, Un 7

Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, Un 7 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 3.6.1 U12 Ersätter 3.6.1 U11 Gäller fr.o.m. 2015-01-20 Utbildningsnämndens delegationsförteckning Antagen av Utbildningsnämnden den 20 januari 2015, Un 7 2(11) Innehåll Inledning...

Läs mer

Delegationsordning Bildningsnämnden. Beslutad i nämnd: Reviderad Gäller från Linköpings kommun linkoping.

Delegationsordning Bildningsnämnden. Beslutad i nämnd: Reviderad Gäller från Linköpings kommun linkoping. Delegationsordning Bildningsnämnden Beslutad i nämnd: 2016-06-16 Reviderad 2018-12-13 Gäller från 2019-01-01 Linköpings kommun linkoping.se I ärenden där skolchef eller bitr. utbildningsdirektör anges

Läs mer

UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN 2015-09-22 DELEGEINGSODNING FÖ UTBILDNINGS- OCH KULTUNÄMNDEN Antagen av UKN 69/2014 (ersätter UKN 69/2011) ev UKN 50, 62,76/2015 Ockelbo Kommun, 816 80 Ockelbo Södra Åsgatan 30 D 0297-555 00 www.ockelbo.se

Läs mer

Delegationsordning Bildningsnämnden. Beslutad i nämnd: Reviderad Gäller från Linköpings kommun linkoping.

Delegationsordning Bildningsnämnden. Beslutad i nämnd: Reviderad Gäller från Linköpings kommun linkoping. Delegationsordning Bildningsnämnden Beslutad i nämnd: 2016-06-16 Reviderad 2018-06-14 Gäller från 2016-08-01 Linköpings kommun linkoping.se I ärenden där skolchef eller avdelningschef för avdelning anges

Läs mer

Antagen Reviderad Delegations- och verkställighetsordning för utbildningsnämnd

Antagen Reviderad Delegations- och verkställighetsordning för utbildningsnämnd Antagen 2011 11 16 72 eviderad 2012 05 13 83 2013 05 02 28 2015-12-14 2016-02-16 2016-09-26 2017-03-02 2018-12-17 elegations- och verkställighetsordning för utbildningsnämnd Innehåll Innehåll... 1 Om delegation

Läs mer

Mellleruds kommun Kultur och utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING. Förslag till ny delegationsordning

Mellleruds kommun Kultur och utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING. Förslag till ny delegationsordning Mellleruds kommun Kultur och utbildningsnämnden DELEGATIONSORDNING Förslag till ny delegationsordning FÖRKORTNINGAR AB AML Fkomvux Förordn.SFI FörvL GrF GyF GysärF KL LAS MBL SL SÄRVUX SekrL SärskoleF

Läs mer

Ansvarsfördelning Barn och Utbildningsnämnden/Produktionsstyrelsen Antagen av BUN 2011 mm dd,. PS 2011 mm dd,, KF 2011 mm dd,

Ansvarsfördelning Barn och Utbildningsnämnden/Produktionsstyrelsen Antagen av BUN 2011 mm dd,. PS 2011 mm dd,, KF 2011 mm dd, Ansvarsfördelning Barn och Utbildningsnämnden/Produktionsstyrelsen Antagen av BUN 2011 mm dd,. PS 2011 mm dd,, KF 2011 mm dd, I Skollagen (2010:800), Skolförordningen (2011:185), Gymnasieförordningen (2010:2039)

Läs mer

Ekonomifrågor enligt ekonomipolicyn Uppdatering av beslutsattestantförteckning Beslut om löpande uppdateringar av den av nämnden årligen fastställda förteckningen av beslutsattestanter. Attestfrågor enligt

Läs mer

Delegationsordning Barn- och ungdomsnämnden. Beslutad i nämnd: Reviderad Gäller från Linköpings kommun linkoping.

Delegationsordning Barn- och ungdomsnämnden. Beslutad i nämnd: Reviderad Gäller från Linköpings kommun linkoping. Beslutad i nämnd: 2016-10-20 Reviderad 2019-06-19 Gäller från 2019-06-19 Linköpings kommun linkoping.se Allmänna förutsättningar De juridiska förutsättningarna för barn- och s möjlighet att delegera beslutanderätt

Läs mer

Delegationsordning för Bildningsnämnden

Delegationsordning för Bildningsnämnden 1 Utbildningsförvaltningen Delegationsordning för Bildningsnämnden Beslutad i nämnd 2011-06-16, rev. 2013-06-19, rev. 2015-05-28 Gäller för utbildning inom n och n som påbörjas efter den 1 juli 2011. Gäller

Läs mer