FÖRFATTNINGSSAMLING 1 C. 2 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRFATTNINGSSAMLING 1 C. 2 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN"

Transkript

1 FÖRFATTNINGSSAMLING C. 2 DELEGATIONSORDNING FÖR BARN OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Övergripande ärenden : Beslut i fall som är så brådskande att nämndens beslut inte kan avvaktas :2 Beslut om kurser och konferenser för nämndsledamöter :3 Beslut om kurser och konferenser för ordföranden KL kap 39 Ordförande/ :e vice ordförande Ordförande/: e vice ordförande :e vice ordförande :4 n med begäran om omprövning av beslut av nämnden utan att något nytt tillförts dessa ärenden i förhållande till de beslutsunderlag som förelåg vid nämndens beslut :5 Avslag om utlämnande av allmän handling till enskild eller annan myndighet samt uppställande av förbehåll i samband med utlämnande till Enskild : Beslut om avvisning av för sent inkommen skrivelse med överklagande :7 Beslut om fastställande/revidering av dokumenthanteringsplaner inklusive fastställande av gallringsföreskrifter TF 2 kap 2, OSL FvL 45 Ordförande/: e vice/2:e vice ordförande. Lomma kommun 2 /

2 FÖRFATTNINGSSAMLING 2 Övergripande ärenden :8 Att med behörighet som anges i 2 kap 4 i rättegångsbalken föra nämndens talan inför domstol och andra myndigheter samt vid förrättningar av skilda slag även som rätt att därvid sätta annan i sitt ställe RB 2 kap 4 Ordförande :9 Beslut om vilka sociala medier som ska användas inom ansvarsområdet samt fastställande av syftet med användning av visst socialt media :0 Yttrande till Skolväsendets överklagandenämnd : Yttrande till tillsynsmyndighet inom nämndens område :2 Yttrande till förvaltningsdomstol där ursprungsbeslutet fattats av delegat/vidaredelegat :3 Överklaganden av förvaltningsdomstols dom och fortsatt kommunicering i målet om ursprungsbeslutet fattats av delegat/vidaredelegat Lomma kommun 2 /

3 FÖRFATTNINGSSAMLING 3 Förskoleverksamhet, fritidshemsverksamhet och familjedaghem 2 2: Tillsyn av ickekommunal förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg SL 2 kap 4 2:2 Plats i förskola, pedagogisk omsorg SL 8 kap 7, 8 kap 4, 2:3 Plats i fritidshem 4 kap 2:4 Beslut om dispens Utökad vistelsetid i förskola och pedagogisk omsorg SL 8 kap 5 2:5 Beslut om dispens Utökad vistelsetid i fritidshem SL 4 kap 5 2: Nedsättning eller befrielse av avgift i förskoleenhet eller fritidshem 2:7 Mottagande av barn från annan kommun i förskolan 2:8 Mottagande av barn från annan kommun på fritidshem 2:9 Avstängning från nyttjande av plats i förskola, fritidshem och familjedaghem 2:0 Beslut om bidrag till annan huvudman förskola SL 8 kap, 4 kap 2 SL 8 kap 2, 8 kap 3 SL 4 kap 4, 9 kap3 Kravrutin avseende barnomsorgsavgift SL 8 kap 2, 22 Lomma kommun 2 /

4 FÖRFATTNINGSSAMLING 4 Förskoleklass och grundskola 3 Föreläggande vid vite när SL 7 kap 3: skolpliktig elev inte fullgör sin 23 Skolplikt 3:2 Fastställande av läsårstider SkolF 3 kap 3 Arbetsutskott 3 3:3 Skolskjuts för förskoleklass och grundskoleelever i Lomma kommun SL 0 kap 32 3:4 Uppskjuten skolplikt SL 7 kap 0 Förvaltnings- Chef 3 3:5 Förlängd skolplikt SL 7 kap 3 3: Särskild prövning av elevs SL 7 kap kunskaper och beslut om 4 tidigare upphörande av skolplikten 3:7 Medgivande om att skolpliktiga barn fullgör sin skolplikt på annat sätt än vad som anges i skollagen 3:8 Utbildningens omfattning timplan och fördelning mellan årskurser 3:9 Anordnande av modersmålsundervisning SL 24 kap SkolF kap 3-4, 0 kap 2 SL 0 kap 7 Arbetsutskott 3 2 3:0 Mottagande av förskoleklassbarn/elev från annan kommun SL kap 3, 0 kap Lomma kommun 2 /

5 FÖRFATTNINGSSAMLING 5 Förskoleklass och grundskola 3 3: Tillsyn att skolplikten fullgörs SL 7 kap 22 3:2 Elevs rätt att slutföra sista SL 7 kap årskursen/utbildningen 5-3:3 Undervisning om risker för FoS 2 3 olycksfall vid skolskjutshållplatser st. 3:4 Placering vid annan skolenhet än den vårdnadshavaren önskar 3:5 Beslut om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd i fristående verksamhet 3: Beslut om bidrag till annan huvudman förskoleklass, grundskola och fritidshem SL 9 kap 5 st, 0 kap 30 st SL 8 kap 23, 9 kap 2, 0 kap 39, kap 38, 4 kap 7 SL 9 kap 9, 20, 0 kap 37, 38 2 kap 5, 4 3 Lomma kommun 2 /

6 FÖRFATTNINGSSAMLING Grundsärskola och gymnasiesärskola 4 4: Mottagande av elev i SL 7 kap 5 grundsärskolan 4:2 Övergång från särskola till grundskola SL 7 kap 5 4:3 Försöksperiod i annan skolform SL 7 kap 8 4:4 Skolskjuts och resor för elever i grundsärskolan SL kap 3-32, 39 4:5 Elevs tillhörighet till grundsärskola eller träningsskola SL kap 8 4: Särskild undervisning SL 24 kap 7 4:7 Resor för elev i SL 9 gymnasiesärskolan kap 2 4:8 Elevs tillhörighet till gymnasiesärskolan SL 8 kap 8 Lomma kommun 2 /

7 FÖRFATTNINGSSAMLING 7 Gymnasieskola 5 5: Mottagande av ansökan om SL 7 kap introduktionsprogram samt 3 vidarebefordran av ansökan med yttrande 5:2 Beslut om inackorderingstillägg SL 5 kap 32 5:3 Beslut om tilläggsbelopp i den fristående och motsvarande inom den kommunala gymnasieskolan 5:4 Anordnade av aktiviteter i enlighet med det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) 5:5 Beslut om gymnasieutbildningar som kräver reglering/överenskommelse mellan kommun och skola/annan kommun 5: Beslut om resor för elev i gymnasieskolan SL kap 54, 7 kap. 34, 9 kap. 47 SL 29 kap 9 SL kap 48, SFS 99:0 2 Lomma kommun 2 /

8 FÖRFATTNINGSSAMLING 8 Vuxenutbildning, Särvux och SFI : Mottagande av ansökan om att få deltaga i grundläggande vuxenutbildning och SFI samt vidarebefordrande av ansökan med yttrande :2 Mottagande av ansökan om att få deltaga i gymnasial vuxenutbildning samt vidarebefordrande av ansökan med yttrande :3 Att på grund av särskilda skäl på nytt bereda plats i kommunal vuxenutbildning SL 20 kap 3-4 SL 20:2 20 kap 2 SL 20 kap 9 3 st. :4 Mottagande av ansökan om att få deltaga i Särvux samt vidarebefordran av ansökan med yttrande SL 2 kap 7 Lomma kommun 2 /

9 FÖRFATTNINGSSAMLING 9 (9) Noteringar Överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd 2 Kommunövergripande samordning 3 Överklagas till allmän förvaltningsdomstol 4 Första stycket i 9 kap 5 och första stycket i 0 kap 30 överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Andra stycket i respektive paragraf överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd 5 Överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. Avser SL 9 kap 3, 0 kap 25 Avser ej ärenden enligt kommunallag kap 34 Förkort ningar i delegatio nsordnin gen KL SL SKolF FoS FvL OSL TF RB Kommunallag(99:900) Skollag(200:800) Skolförordning(20:85) Förordning(970:340) om skolskjutsning Förvaltningslag(98:223) Offentlighet- och sekretesslag(2009:400) Tryckfrihetsförordning(949:05) Rättegångsbalk(942:740) Lomma kommun 5/ / / / /20--0 punkt nr / / Ordförandebeslut : / / / / / / / / punkt nr / / / Lomma kommun 2 /