3. Interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kalenderãret2015.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3. Interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kalenderãret2015."

Transkript

1 HÄRRYDA KOMMUN KALLELSEruNDERRATTELSE 20r4-tt-13 Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen Plats och tid fär sammanträde Röda rummet, kulturhuset, Mölnlycke måndagen 24 november 2014 ki Ärenden l. Antagande av leverantörer ftir leverans av miljöbilsklassade lormånsbilar med tillhörande serviceavtal. Drr 2014KS Information om detaljplan for Landvetters-Backa 1:4 m fl, Landvetters-Backa östra, etapp I samt genomftirande- och exploateringsavtal. Dnr 2013K Dnr 2014K Interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kalenderãret2015. Dnr 2014KS Interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning och svenska fiir invandrare kalenderåret Dnr 2OI4KS Interkommunal ersättning inom forskola, pedagogisk omsorg, ftirskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR kalenderår et Dnr 2015KS Mottagare av kommunens kulturpis2014. Dnr 2014KS Mottagare av kommunens kulturstipendium Dnr 2014KS Ärets idrottsprofil. Dnr 2014KS Medborgarflorslag om kost i skola och florskola. Dnr 2014KS Medborgarft)rslag om samlingsplats ftir barn och loräldrar i norra Önneröd och Tahult. Dnr 2014KS Medborgarftirslag om utveckling av lekplatsen på Lyckhemsvägen i Mölnlycke. Dnr 2014K

2 I 2. Revidering av dokumenthanteringsplan fiir fastighetsfunktionen Dnr 2014KS Instruktion ftir brottsftirebyggande rådet. Drr 2014KS Aweckling av gemensam IT-nämnd. Dnr 2014KS Hyresavtal ftir Hönekullavägen 13 i Mölnlycke Dnr 2014K Yttrande över kommunrevisionens granskning av samordning av kommunens fastighetsskötares kompetens. Dnr 2014KS Antagande av detaljplan for Landvetters-Backa l:4 m fl, Landvetters-Backa östra, etapp 1. Dnr 2013K Genomftirande- och exploateringsavtal lor Landvetters-Backa 1:4 m fl, Landvetters Backa Östra, Etapp 1. Dnr 2014K Förvärv av fastigheten Kullbäckstorp 2:79 Dnr 2014K Energi- och klimaþlan. Dnr 2014KS I. Regional vattenftirsörjningsplan Dnr 2013KS Förslag till ledamot och ersättare i styrelsen for Räddningstjänstflorbundet Storgöteborg Dnr 2014K Förslag till revisor i Räddningstjänstforbundet Storgöteborg Dnr 2014K Granskning avseende kommunens rutiner och riktlinjer for bisysslor inom kommunledningens verksamhet. Dnr 2014KS Andring av reglemente for kommundelsstämmor Dnr 2014KS Ekonomisk månadsuppfloljning per oktober Dnr 2014K Lägesrapporter avseende utredningsuppdrag med anledning av obesvarade motioner. Dnr 2014KS

3 28. Delgivning av protokoll Dnr 2014KS Amnälan av delegationsbeslut. Dnr 2014KS36 002

4 HARRYDA KOMMUN Kommunstyrelsen SAM MANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-tt-24 Sida ARENDE 1 Dnr 2014KS ANTAGANDE AV LEVERANTÖRER FÖR LEVERANS AV MILJÖ- KLASSADE FÖRM,Ä.NSBILAR MED TILLHÖ DE SERVICEAVTAL Sektom ftir administrativt stöd har upprättat forfrågningsunderlag for leverans av miljöklassade lormånsbilar med tillhörande serviceavtal. Upphandlingen har skett i enlighet med kommunstyrelsens beslut i $ om att erbjuda personalen miljöbil enligt definition i Förordningen om miljö- och tr afi lcs d ker he t s lt av för myndi ghe t e r s b il ar o c h b i I r e s o r. Anbudsinbjudan har skett och entreprenör ska utses. Vid anbudstidens utgång hade X anbud inkommit. XX anbud har uppfyllt kvalificeringskraven vilket framgår av bifogad sammanställning. Från sektorn for administrativt stöd foreligger skrivelse av den 21 oktober 20t4. Ordfürandens fürslag till beslut o Kommunstyrelsen utser floljande leverantörer ftir leverans av miljöklassade fiirmånsbilar med tillhörande serviceavtal: XX AB, XXX AB, XXX AB, XXX AB. o Paragrafen lorklaras omedelbart justerad. justerande Utdragsbestyrkande 1

5 HARRYDA KOMMUN Sektom lor administrativt stöd Arlo Moilanen Kommunstyrelsen 1 (1) Dnr 2014KS ANTAGANDE AV LEVERANTÖRNN FöR LEVERANS AV MILJÖBILSKLASSADE FÖRMÅNSBILAR MED TILLHöRANDE SERVICEAVTAL Uppdrag och bakgrund Sektom lor administrativt stöd har upprättat florfrågningsunderlag flor leverans av milj öbilsklassade lormånsbilar med tillhörande serviceavtal. Upphandlingen har skett i enlighet med kommunstyrelsens beslut i $ om att erbjuda personalen miljöbil enligt definition i Förordningen om mitjö- och trafiksrikerhetskrav fi)r myndigheters bilar och bilresor. Anbudsinbjudan har skett och vid anbudstidens utgång hade XX (XX) anbud inkommit. XX anbud har uppfyllt kvalificeringskraven vilket framgår av bifogad sammanställning. Barnkonsekvensanalys En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet, eftersom något barnperspektiv inte gör sig gällande i frågan, Förslag till beslut Kommunstyrelsen utser floljande leverantörer fìir leverans av miljöbilsklassade formånsbilar med tillhörande serviceavtal: xx AB, xxx AB, xxxx AB, xxxxx AB. P aragrafen lorklaras omedelbart justerad. SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD Karina Djurner Kommundirektör Bo Ekström Ekonomichef Bilagor: Anbudsöppningsprotokoll Utvärderingsprotokoll 2

6 HÄRRYDA KOMMLIN Kommunstyrelsen SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-rr-24 Sida ÄneruDE2 Dnr 2013K Dnr 2014K INFORMATION OM ANTAGANDE AV DETALJPLAN FOR LANDVETTERS-BACKA 1:4 M FL, LANDVETTERS-BACKA ÖSTRA, ETAPP I SAMT GENOMFÖRANDE- OCH EXPLOATERINGSAVTAL Utdragsbestyrkande 3

7 HÄRRYDA KOMMUN Kommunstyrelsen SAM MANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-tt-24 Sida ÄneruDE 3 Dnr 2014KS INTERKOMMUNAL ERSÄTTNING INOM GYMNASIESKOLAN OCH GYMNASIESÄRSKOLAN KALENDERÅRET 20 I 5 Göteborgsregionens ftirbundsstyrelse behandlade den 26 september 2014 fürslag till interkommunal ersättning ftir gymnasieskola och gyrnnasiesärskola kalenderåret Förbundsstyrelsen beslutade rekommendera medlemskommunema att godkänna ftirslag till interkommunal prislista ftir gymnasieskolan och gymnasiesärskolan for Liksom tidigare år har ett index tagits fram som bygger på pris och löneutveckling. Prislistan ftir 2015 bygger pâ2014 års prislista samt ett indextillägg pä 1,472 procent. Från sektorn lor utbildning och kultur foreligger skrivelse av den 8 oktober Enligt sektom innebär prisnivåerna for 2015 endast en marginell kostnadsökning. Ordfìirandens ftirslag till beslut Kommunstyrelsen fastställer prislista fiir interkommunal ersättning flo. gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens medlemskommuner kalenderåret 2015 enligt loreliggande forslag. Utdragsbestyrkande 4

8 HÄRRYDA KOMMUN Sektorn flor utbildning och kultur Jenny Hagelberg Kommunstyrelsen 1 (l) Dnr 2014KS INTERKOMMUNAL ERSÄTTNING INOM GYMNASIESKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA KALENDERÅRET 2OT5 Göteborgsregionens ftirbundsstyrelse behandlade den 26 septemb er 2Ol4 forslag till interkommunal ersättning for gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret Förbundsstyrelsen beslutade rekommendera medlemskommunema att godkänna lorslag till interkommunal prislista ftir gymnasieskola och gymnasiesärskola flor Liksom tidigare år har ett index tagits fram som bygger på pris och löneutveckling. Prislistan lor 2015 bygger pä2014 års prislista samt ett indextilläggpä1,472 procent. Eftersom Härryda kommun säljer och köper platser inom GR ftir nästan lika stora belopp innebär prisftirändringen en marginell påverkan av nettokostnaderna. Barnkonsekvensanalys En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant eftersom ärendet är av administrativ art. Förslag till beslut Kommunstyrelsen fastställer prislista lor interkommunal ersättning lor gymnasieskola och gymnasiesärskola i Göteborgsregionens medlemskommuner kalenderåret 2015, enli gt loreli ggande forslag. SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR Olof Olsson Tf sektorschef Egil Tf Bilaga: Protokollsutdrag $ 3I0,26 september 2014, Förslag till interkommunal ersättning inom gyrnnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

9 Göteborgsregionens komm una lförbu nd ZOti.trssq.o Protokoll 20t Utdrag ur protokoll ($ 310) från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 26 septemb er 2014 pä Nääs fabriker, Lerums kommun $ 310 Förslag till interkommunal ersättning inom gynìnasi e skola och gymnas i e s ärsko I a kal ende rär et 20rs Dnr: Föreliggande forslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderäret2015, ftir de kommuner som ingår i GRområdet, har framtagits på uppdrag av Utbildningsgruppen. Utbildningschefsnätverket har behandlat lorslaget. Förbundsstyrelsen beslutar att rekommendera medlemskommunerna att fatta beslut om ftirslag till interkommunal ersättning lor gymnasieskola och gymnasiesärskola i Göteborgsregionens kommuner kalenderåret 2015 i enlighet med innehållet i material daterat , att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast , samt att fìirbundsstyrelsens beslut forklaras vara omedelbart justerat. Vid protokollet Gunnel Rydberg Justeras: Jonas Ransgård Patrik Karlsson Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs kommuns anslagstavla i september Rätt utdraget intygar: Just: 6

10 Ko lr,t ullrtrönau ru o rr G RAPPORT Margaretha Allen Förslag till Interkommunal ersättning nom gymnas eskola och gymnasiesärskola kalenderåret Föreliggande förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret 2015, för de kommuner som ingår i GR-området, har framtagits på uppdrag av Utbildningsgruppen. I Arbetsgång och medverkande Arbetet har utförts av en av Utbildningschefsnätverket tillsatt arbetsgrupp bestående av skolekonomer/ som i samverkan med medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag. Arbetet har byggt på Oe principer som fastställdes under läsåret L997/7998. Den modell för beräkning av gymnasieskolans och gymnasiesärskolans kostnader, som introducerades då, bygger på ett cykliskt tankesätt. Med anledning av den pågående översynen av modellen bygger förslaget på nuvarande modells utformning med utgångspunkt i 2074 års prislista samt med ett indexpåslag. 2 Förslagets innehåll Förslaget innehåller interkommunal ersättning (IKE) för: - gymnasieskolans nationella program (inkl rsive lärlingsvariant), gemensamt år 1 och inriktningar í år 2 och år 3, - gymnasiesärskolans nationella och specialutformade program (enligt tidigare system), - gymnasiesärskolans nationella program enligt GYS 2013 (nya gymnasiesärskolan), - tillägg för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) enligt rekommendation från SKL, - tillägg för regionalt sökbara gruppbaserade programinriktade individuella val och g ru ppbaserade yrkesintroduktionsutbi ldn i n ga r, - tillägg för lärcentrum och liknande utbildning, - indexuppräkning inklusive generell rationalisering för 2Ot5, - information om av Skolverket fastställda priser vid tillståndsgivningen för särskilda varianter och riksrekryterande utbildningar. Nationellt skolindex tillkommer för varje år de anordnas. Uppgift för 2015 saknas vid denna rapports framtagning. - information om programpriser i Skolverkets så kallade riksprislista 2074 som en jämförelse iforhållande till GRs prislista OBS att 2014 används som jämförelseår på grund av att riksprislista för 2015 saknas vid denna rapports framtagning. I prislistan ingår inte interkommunal ersättning för utbildningar som ligger utanför samverkansavtalen. Där får individuellt avtal slutas mellan respektive GR-huvudman, Detta gäller vissa introduktionsprogram inom gymnasieskolan och individuellt program i nom gymnasiesärskolan. 2.1 Index Underlag för förslag till index från och med har varit information från SKL via webb samt cirkulär, se bilaga 2. Lärarlöneutvecklingen har uppskattats inom GR. En generell rationalisering av index om -0,25 o/o (-0,50 o/o 2OL4) föreslås för 2015, Indexuppräkning (när den generella rationaliseringen är gjord) föreslås för 2015 med t,472o/o (2014 L,779 %o) som föreslås läggas på tor Underlag återfinns i bilaga

11 Kov v ullrl_rönau Noer G 2.2 Avstämningsdatum GRs förbundsstyrelse ändrade i maj 2074 antalet avstämningsdatum för interkommunal 91sâttninO i förslagen till samverkansavtal för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 20L5/20t6-2018/2019. I det avtal som gäller fram till och med vårterminen 2015 (2jLI/20L2-2oL4/20I5) anv^änds två avstämningstillfällen; 15 oktober och 15 februari. Fyra avstämningstillfällen per år ska tillämpas i samband med att det nya avtalet börjar gälla från och med höstterminen Det innebär att under våren 2015 tillämpas nuvarande regel, dvs. ett avstämningstillfälle per 15 februari. Höstens fvá avstämningsdatum fastställs i samband med konsekvensbeskrivn i ng av förä ndri n gen av samverkansavtalet. Ändring föreslogs också i formuleringen^kríng månadsvis avstämning; att kommunerna ska övergå till månadsvis avstämning så snalrt regionart ri-syðtãr fi;*;å;i.tr 1i stä et för kan overgå...). 2.3 rnterkommunal ersättning för utbildningsplatser enligt tidigare gymnasiesystem IKE för specialutformade tidigare system, där det f a varianter enligt.slista för )oí;, ãläã".'i't" i^éå' ii.i!l!.,,n, o, 2011 (nya gymnasieskola rammen p5 gruno av särskilda profiler. 3 Nytt samverkansavtal för gymnasieskolan Samverkansavtal för gymnasieskolan 2015/ /2019 Kommunerna har kommit överens om ett nytt samverkansavtal för gymnasieskolan. I avtalet regleras bland annat ett antal ekonomiska förutsättningar. Oã'ssa gäller:. Prislista. Elevs rätt att utöka sina studier på ett yrkesprogram för grundläggande högskolebehörighet. Nationelltgodkändidrottsutbildning. Studieavbrott eller byte av studieväg. Utökat program. Reducerat program. Förlängdundervisning ' Programinriktat individuellt val. Yrkesintroduktion. Preparandutbildning. Resor. Anpassning och extra stödåtgärder. Ersättning för modersmålsundervisning ' Reglering av ansvar när utredning krävs gällande elevs tillhörighet till särskolan. Ansva rsförsä kring o Investeringar se avtalet för beskrivning av den ekonomiska överenskommelsen Omvärldsfaktorer och iakttagelser ' Den av Utbildningsgruppen initierade och beslutade översynen av befinilig modell för framtagning av interkommunal ersättning pågår via extern konsult. ' Den demografiska utvecklingen foljs och kommunernas befolkninqsproqnoser har sammanställts gällande elever i åldrarna 16 âr,16-18 år och 16-2b'år.-Undertaget har redovisats i Utbildningschefsnätverket och i Utbildningsgruppen. Trenden är 2 8

12 KovvurunlrönauNorr GR o a a a a att elevunderlaget, som under ett antal år minskat, ökar igen efter De stora elevkullarna i grundskolan dyker upp. Fyra kommuner har under de senaste åren avvecklat eller avvecklar gymnasieskolor som ett led i att effektivisera organisationen i samband med minskande elevkullar. Även utbudet av program har minskat inom GR-kommuner. Allt fler GR-kommuner anordnar sökbara introduktionsprogram för övergång till studier på nationellt program eller för övergång till arbetslivet. Arbetet med att förhindra avbrott och att leda ungdomar tillbaka till gymnasieskolan har intensifierats. Intresset för att välja en yrkesutbildning är foftfarande lägre än innan gymnasiereformen. Omställnings- och kompetensutvecklingskostnader i samband med reformerna kan i viss mån kvarstå. Antalet gymnasieskolor med enskild huvudman ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. Regionalt idé- och erfarenhetsutbyte har genomförts inom gymnasieekonomnätverket kring t ex skolkort och apl. 4 Nytt samverkansavtal för gymnasiesärskolan Samverkansavtal för gymnasiesärskolan 2015/ /2019 Kommunerna har också kommit överens om ett nytt samverkansavtal för gymnasiesärskolan. I avtalet regleras bland annat ett antal ekonomiska förutsättningar. Dessa gäller:. Prislista. Avstämningsdatum. Resor. Elever med specifika, individuella behov. Utbildning í kombination studier/idrott. Elev- och ansvarsförsäkring. Investeringar Se avtalet för beskrivning av den ekonomiska överenskommelsen 4.1 Omvärldsfaktorer och iakttagelser. Gymnasiesärskolan reformerades inför läsåret 2073/2OL4 och två system bedrivs parallellt under en period,. Fler nationella program ingår i det nya systemet men förslaget innebär att ett gemensamt pris för samtliga program gäller även under Den demografiska utvecklingen av elevtalen iåldersgrupperna år, se gymnasieskolan.. Förändringar i regelverket kring gymnasieskolans introduktionsprogram (GY 2011) och inom gymnasiesärskolan (GY2O13) har förändrat målgruppen.. Definition av målgruppstillhörighet har skärpts.. Som en konsekvens av detta kan behoven av stödinsatser för elever som går i gymnasiesärskolan el ler inom introduktionsprog ra mmet individuellt alternativ med en bakgrund i obligatoriska särskolan ha ökat. 5 Regional utbildningsplanering inför hösten 2015 Utbildningscheferna har till GR lämnat uppgifter om utbildningar som planeras att läggas ner samt om nya utbildningar/inriktningar/profiler som är planerade att starta hösten Planeringsunderlaget har presenterats och diskuterats i Gymnasieekonomnätverket, Gymnasienätverket, Utbildningschefsnätverket samt i Utbildn ingsg ru ppen. J 9

13 GÖTEBORGSREGIoNENS KoMMUNALFoRBUND Bilaga Sammanställning avseende pr s för 20151ör gymnas eskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen, inkl. ersättning för skolmåltider Prislistan fö 2015 bygger på prislistan för 2014 samt indextillägg om 1,472 %. Ev. utbildningskostnader enligt tidigare gymnasieskola får ersättas enligt prislista Íör 2013 med tillägg för index 2014 och PRISLISTA ENLIGT GY2O11 trogram BenämnÍng Pris 2015 BF Barn- och fritidsproor BF Gemensamt år Fritid och hälsa Pedagooiskt arbete Socialt arbete Byqq- och anläooninq BA Gemensamt år Anläggningsfordon Husbvggnad Mark och anläqqninq Måleri Plåtslaoeri El- och energiprogr EE Gemensamt år Automation Dator- och kommunikationsteknik Elteknik Energiteknik Ekonomiprogrammet EK Gemensamt år I Ekonomi Juridik särsk. pris Profil - EK IHGR (Göteborq) Vilande Estetiska proqrammet ES Bitd Dans Estelik och media Musik Teater Flvqteknik -riksrekmerande utb. Anordnas ej inom GR Fordons- och transport FT Gemensamt år Godshanterinq Karosseri och lack Lastbil och mobila maskiner Personbil ' Transport Handels- och admin. HA Gemensamt år I Administrativ service Handel och service Hantverksprogrammet HV Finsnickeri Finns ei i GR Florist Frisör Textildesign Övriqa hantverk (Tillstånd qes av Skolverket) Hår- och makeupstvlist (Göteborq) Hotell- och turismproqr HT Gemensamt år Hotell och konferens ïurism och resor Humanistiska proqr HU Gemensamt år Kultur Språk lndustritekniska proqr IN lnriktninq får böria år I Driftsäkerhet och u nderhållsteknik Processteknik Produkt- och maskinteknik Svetsteknik 131 't00 Naturbruksprogr NB Diur (Göteborqs pris) Lantbruk Skog 1 (3) 10

14 GOTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFORBUND Bilaga Sammanställning avseende pr s för 2015 Íör gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göte borgsregionen, inkl. ersättning för skolmåltider Program lenämning Pris 2015 Trädgård särsk. pris Samverkansavtal med reqion finns Naturvetenskapspr NA Gemensamt år Naturvetenskap Naturvetenskap och samhälle särsk. pris Profi I Marinbiologi (Öckerö) särsk. pris Profil NA IHGR (GÖteborg) Restaurang o. livsm. RL Gemensamt år Bageri och konditori ' Färskva ror och delikatesser Kök och servering Samhällsproqrammet SA Gemensamt år Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap särsk. pris Profil Den seglande gymnasieskolan (öckerö) särsk. pris Profìl SA IHGR (Götebors) Teknikprogrammet TE Gemensamt år Design och produktutveckling Informations- och medieteknik Produktionsteknik Samhällsbyggande och miliö Teknikvetenskap Vvs- och fastiqhetspr VF Gemensamt år särsk. pris särsk. pris bilateralt oenerellt GY2011 Ovriqt Fastighet Finns ei i GR Kyl- och värmepumpsteknik Ventilationsteknik Vård- och omsorgspr Vvs VO Ar lnga nationella inriktningar It sökbara p riktade individuella val och ktionsutbild individuellt val för ris samt schablo om l5 000 kr/år Yrkesintroduktion för grupp: Närmaste programpris samt schablontil lägg om kr/år för rundskolans ämnen Skolverket kr per âmne 20'14 nter av f lnternational Baccalaureate Lärcentrum (Göteborg). Programpris samt tillägg krlår Beda Hallbergs gymnasium (Kungsbacka). Programpris samt tillågg krlår Hörsel (Göteborg) Asperge rinriktade gruppbaserade utbild. med olika programinnehåll (GBG, Mö, STE) För elever som är individi ntegrerade på program gäller bilateral överenskommelse Elev på yrkesprogram har rätt att utöka sìtt program med max 300 poäng för grundläggande behör ghet till högskolan. För samtliga platser på y-program debiteras en schablon om kr per elev och år. Detta motsvarar 100 p/år av SA-programmets pris x 30% av eleverna (uppskattat). I samverkansavtalet regleras också hantering av: utökat program, reducerat program, förlängd undervisning, resor, anpassning och extra stödåtgärder, ersättning för modersmålsundervisning, utredning om elevs tillhörighet i särskola i vissa fall, ansvarsförsäkring och investeringar. Se Särskilda varianter inom det estetiska området Skolverket har beviljat och prissatt för 6 läsår. Tillägg med skolindex 2012 (l,0183%), ,0174o/ol 4 (1,0135%)och 2015 XXX. Pris 2014 Estet skt program inriktning musik 2012 (Göteborg) 't14918 kr OBS start EKEKOVE Ekonomiprogrammet inriktning ekonomi (Kungsbacka) kr EKJURVE Ekonomiprogrammet inriktning juridik (Kungsbacka) kr il 20' NABILVE Naturvetenskapgprogrammet inriktnlng bild (Kungsbacka) kr 2O11r12012 NAMUSVE NaturveteMkapsprogrammet inriktning musik (Kungsbacka) kr NANASVE SABETVE Naturvetgnskapsprogr. inriktn. naturvetenskap o samhälle (Kungsbacka) kr 201it2012 Samhällsvetenskapsprogr inriktn beteendevetenskap (Kungsbacka) 65 9OO kr 2O11t2O12 2 (3) 11

15 GOTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Bilaga Sammanställning avseende pr s för 2015för gymnas eskolan och gym nas esärskolan i Göteborqs req onen, in kl. ersättn inq för skolmåltider SASAMVE TEINFVE Sam hällsvetenskapsproqr. inriktn. sam hällsvetenskap lkunqsbacka) kr 20'11120'12 ïeknikprogrammet inriktn. informations- och medieteknik (Kungsbacka) kt 2O NAMUSVE NatuÊMusik (Partille) kr SAMUSVE Samhäll-Musik (Partille) kr 2011 Riksrekryterande särskilda varianter Skolverket har beviliat och prissatt. T lläqq med skolindex 2O12 med I.0183, 2013 med 1,0174, 2014 X KötVcharustyckning (Göteborg) kr Sjöintendentur år 3 (Göteborg) kr exame Sjöfartsutbildning (Göteborg, Öckerö) kr Naturvetenskapsprogrammet - Matematik i Göteborg, Hvitfeldtska gymnasiet) Riksrekryterande estetisk spetsutbildning SFS 2008:793. Riksrekfierande estetisk spetsutbildning för estetiska programmet, inr ktning musik( Härryda) kr. Fyra starter fràn Uppräknas med skolindex. Riksidrottsutbildni ut n undet mnar Friidrott (Göteborg) Handboll (Göteborq) Lerum idrottsutbildni NI Beslut Skolverket finns. inom G kr/ kr/indíviduell id enl. rekommendation från SKL Alinqsås: Fotboll, Handboll Göteborq: Badminton, Bandv, Basket, Bordtennis, Boxninq, (Brottninq), Fotboll, Friidrott, Golf, Handboll, lnnebandy, lshockev. Judo, Kättrinq, Konståkninq, Orienterinq, Simninq, Squash, Tennis Härryda: lnnebandy Kuncsbacka: Fotboll, Handboll Kunqälv: Bandv Lerum: lnnebandv, Seqlinq Partrlle: Handboll Gymnasiesärskoleutbildningar enligt tidigare system och nya gymnasiesärskolan 2013 Pris 2015 Nationella program vriga principer för prissättninq: Lärlingsutbildning - Pris enligt aktuellt programs gemensamma respektive inriktnings pris. Program med särskild hörselprofil prissätts genom avtal mellan respektive kommuner. Rh-gymnasiet (tillägg till nationellt programs kostnad enligt förordning (SKOLFS 1992:44)). lndividuellt program inom gymnasiesärskolan prissätts genom avtal mellan respektive kommuner 3 (3) 12

16 Bilaga 2 Beräkning av ndex för Göteborgsreg onens pr sl sta 2015 inom Gym nas iesamverkansavta let Beräkn i ngsförutsättn ingar för vi ktning av i ndex Viktninq av inqående indexdelar Personalkostnader - varav lärarpersonal 78% % o/o % - varav övrig personal 22% Övriga kostnader Kapitalkostnader 36% 2o/o 100% 35% 1o/o 100% 35o/o 40/ tlo 100% I beräkningen av personalkostnader inräknas aktuell arbetsgivaravgift vid beräkningstillfället lndexförutsättningar Förändrinqsvärden Löneökning övriga personal Löneökning lärare Arbetsgivaravgifter KPI lnternränta Utfall l0% 2,71To 0,00% 0,00% 0,00% Rev. prognos Prognos Källa 2,80% 3,20o/o 1. 2,77% 2,88% 2. 0,00% 0,00% 3. -0,20o/o 1,90o/o 4. -0,40% 0,70% 5. Totalvärden Arbetsgivaravgifter lnternränta 38,46% 2,90% 38,460/0 2,50% 38,46% 6. 3,20% 7. Generell rationalisering i regionen enl beslut Korrigering index för 2013 i 2014 års prislista Korrigering index för 2014 i 2015 års prislista -0,54Yo -o,26to -0,50% -0,57% -0,25% 8. -0,26%o -0,57% Slutvärde viktat index Källor: 1,086o/0 1,204o/o 1,47zVo L. SKL, Cirkulär 14:17 konjunkturlön 2. Uppskattning av snitt i GR-kommuner; kalenderår 3. SKL, Cirkulär 14:17 webbuppgift 4. SKL, Cirkulär 14:17 5. SKL, Cirkulär 13:72 6. SKL, Cirkulär 14:1.7 webbuppgift 7. SKI- Cirkulär 13:72 8. Utbildningschefsnätverket 13

17 Bilaga 3 Jämförelse mellan GRs prislista20t4 och Skolverkets riksprislista 2Ot4 inklusive måltider och med 6 % moms avdragen på rikspriset Nationellt program Gymnasieskolan I n riktning GRs prislista ínkl. måltider Riksprislista inkl. måltider, med6% moms avdragen Ba rn- och fritidsprogrammet Gemensamt år L Bygg- och an läggningsprogra m met Fritid och hälsa Pedagogiskt arbete Socialt arbete Gemensamt år l L Anläggningsfordon L Husbvggnad L Mark och anläggning Måleri Plåtslageri El- och energiprogrammet Gemensamt år L Automation Dator- och kommunikationsteknik Elteknik Energiteknik r Ekonomiprogram met Gemensamt år Ekonomi Juridik EK IHGR (Götebore) Vilande Estetiska programmet Bild t 4r5 Dans Fordon- och tra nspo rtprogrammet Handel- och ad min istrationsprogrammet Estetik och media Musik ! Teater Gemensamt år L Godsha ntering Karosseri och lack Lastbiloch mobila t maskiner Person bil Transport r5'1.700 L Gemensamt år L Administrativ service Handel och service Hantverksprogrammet Finsn ickeri Anordnas 14

18 Bilaga 3 inte Florist Frisör Textildesign Ovriga hantverk Stylist Hotell- och turis rammet Gemensamt år Hotell och konferens Turism och resor Humanistiska programmet Gemensamt år L I ndustritekniska programmet Ku ltu r Språk lnriktning får börja år L Driftsäkerhet och underhåll Processteknik Produkt- och maskinteknik Svetsteknik 131 L Natu rbruksprogrammet Djur (Göteborg) L Samverkansavtal med VGR Skatteväxling (kommunen betalar kr/år 20L4 och VGR resten) Avtalfinns även med Region Halland (Kungsbacka) Djur (VGR) Lantbruk (VGR) Skog (VGR) Trädeård (VGR) N atu rvetens ka ps progra m Gemensamt år Restaurang- och livsmedels met Natu rvetenska p Naturvetenskap och samhälle Marinbiologi(öckerö) NA IHGR (Göteborg) Gemensamt år l- 108 s00 tt1.415 Bagerioch konditori Färskvaror och delikatesser Kök och seruering Sam hällsvetenska p met Gemensamt år L Beteendevetenska p Medier, information och kommunikation Samhällsvetenska p Den seglande gymnasieskolan (öckerö) 15

19 Bilaga 3 SA IHGR (Göteborg) Teknikprogra mmet Gemensamt år l Design och prod u ktutveckling lnformations- och medieteknik Produktionsteknik Samhällsbyggande och miljö Teknikvetenskap Vvs- och fastighetsprogrammet Gemensamt år l Fastighet Kyl - och vä rmepumpsteknik Ventilatio nste kn ik Vvs Anordnas ei igr Gymnasiesärskolan efter 30 juni 2013 Vård- och omsorgsprogrammet lnga inriktningar Gymnasiesärskolan före 1- juli t (grundbelopp) (grundgelopp) Jämförelsen är giord mellan prislistor tisr àr 2Ot4 då riksprislista för 2015 inte föreligger 16

20 HÄRRYDA KOMMUN Kommunstyrelsen SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-lI-24 Sida ÄneruDE 4 Dnr 2014KS INTERKOMMUNAL ERSÄTTNING INOM KOMMUNAL VUXENUT- BILDNING OCH SVENSKA FÖR INVANDRARE KALENDER.A.RET 20rs Göteborgsregionens florbundsstyrelse behandlade den 26 september 2OI4 fürslag till interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning och svenska for invandrare i Göteborgsregionen år Förslagen gäller reguljära utbildningar där interkommunal ersättning utgår och som inte omfattas av regionala samverkansavtal inom GR. Förbundsstyrelsen beslutade att rekommendera medlemskommunerna att fastställa priser lor kommunal vuxenutbildning och svenska ftir invandrare i Göteborgsregionen 20 I 5 enligt loljande : För kurser inom kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial vuxenutbildning) tillämpas ett enhetspris på 46 kr per verksamhetspoäng. För dyrare respektive billigare kurser inom kommunal vuxenutbildning genomftirs bilaterala forhandlingar mellan berörda kommuner. För särvux genomfürs bilaterala forhandlingar mellan berörda kommuner, samt ñr svenska fiir invandrare tillämpas ersättning enligt foljande: - studieväg I : 59 l<rltimlstuderande - studieväg 2: 44 l<rltim/studerande - studieväg 3 : 33 l<rltim/studerande. Från sektorn lor utbildning och kultur ftireligger skrivelse av den 8 oktober Enligt sektorn innebär prisnivåerna ftir 2015 ingen prisökning. OrdfÌirandens fìirslag till beslut Kommunstyrelsen fastställer priserna ft)r interkommunal ersättning inom vuxenutbildningen och svenska for invandrare i Göteborgsregionen kalenderåret 2015 enligt fiireliggande ftirslag. Utdragsbestyrkande 17

Förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola för år 2016

Förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola för år 2016 Göteborgsregionens kommunalförbund Dnr: 15-212.712 Styrelseärende 2015-09-18 Till förbundsstyrelsen Förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola för år 2016 Föreliggande

Läs mer

Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län

Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län PROMEMORIA 2010-12-01 Dnr: 2010/0092 Kansliet Björn Larsson Styrelsen Sammanträdesdatum: 2010-12-09 Förslag till gemensamma programpriser för den nya gymnasieskolan Gy 11 i Stockholms län Bakgrund KSL

Läs mer

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav

Gymnasieskolan. 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav Gymnasieskolan 3 år frivillig skolform 18 nationella program 60 inriktningar Antagningskrav De 6 högskoleförberedande nationella programmen EK - Ekonomi - Juridik - Ekonomi SA - Samhällsvetenskap - Beteendevetenskap

Läs mer

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-10-29

Kallelse Sammanträdesdatum 2014-10-29 Kallelse Sammanträdesdatum 2014-10-29 Plats Mimers Hus sammanträdesrum A403 Tid Onsdagen den 29 oktober kl. 11:00-17:00 Ledamöter Håkan Olsson (FP) Ordförande Mona Haugland (S) Benny Strandberg (KD) Jan

Läs mer

Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Sökande 1:a hand

Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Antagna Reserver Lediga platser. Sökande 1:a hand. Sökande 1:a hand Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 4 3 0 5 8 0 197,5 Estetiska programmet ES - Musik 7 7 0 1 8 0 180 Hotell- och turismprogrammet HT 10 6 0 6 12 0 187,5 Industritekniska

Läs mer

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2017/18

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2017/18 Uplialue UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala 2016-06-14 UBN-2016-2506 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning

Läs mer

Forandring av gymnasieskolans och gymnasiesarskolans utbud 2016/17

Forandring av gymnasieskolans och gymnasiesarskolans utbud 2016/17 bc'6, c 0/5_ Uppsala UTBIDNINGSFORVATNINGEN Handlaggare Datum Diarienummer Erik Ojala 2015-10-29 UBN-2015-2227 Utbildningsnamnden Forandring av gymnasieskolans och gymnasiesarskolans utbud 2016/17 Forslag

Läs mer

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014

VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 VÄLLKOMNA TILL INFORMATIONSKVÄLL INFÖR GYMNASIEVALET 2014 Yaara Robinson Studie- och yrkesvägledare yaara.robinson@uppsala.se 073-4321607 Gymnasieskolan Läser i kurser som räknas i poäng 1 poäng = 1 lektion

Läs mer

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN

DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN DETTA ÄR GYMNASIESKOLAN 18 nationella program 60 inriktningar 12 yrkesprogram + 6 högskoleförberedande program Programmen omfattar 2.500 poäng 1 DETTA ÄR ETT YRKES Gymnasiegemensamma ämnen, 600 p Engelska,

Läs mer

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2016

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2016 Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 4 2 0 6 8 212,5 Estetiska programmet ES - Musik 7 5 0 3 8 202,5 Hotell- och turismprogrammet HT 9 7 0 5 12 97,5 Industritekniska

Läs mer

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015

Studievägsutbudet i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan läsåret 2014/2015 Utbildningsförvaltningen Gymnasieavdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 13-423/6780 Sida 1 (10) 2013-10-11 Handläggare Britt Marie Holmström Telefon: 08-508 33 892 Till Utbildningsnämnden 2013-10-24 Studievägsutbudet

Läs mer

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2017

Antagning Fyrbodal Preliminär antagning 2017 Bengtsfors, Strömkullegymnasiet Ekonomiprogrammet EK 18 5 1 0 13 1 15 192,50 Estetiska programmet ES - Bild och formgivning 10 4 4 0 6 4 3 147,50 Estetiska programmet ES - Musik 10 4 4 0 6 4 0 232,50 Hotell-

Läs mer

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan inom Göteborgsregionens kommunalförbund Planering inför år 1 HT 2014, Version 1

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan inom Göteborgsregionens kommunalförbund Planering inför år 1 HT 2014, Version 1 HANDLING - matris 2013-04-10 Margaretha Allen Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011-2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Planering inför år 1 HT 2014, Version 1 L = Sökbar

Läs mer

GYMNASIET Vad innebär det?

GYMNASIET Vad innebär det? GYMNASIET Vad innebär det? LINKÖPINGS KOMMUN 13/14 5 st Kommunala gymnasieskolor 11 st Fristående gymnasieskolor 2 st Landstingets gymnasieskolor Läsåret 12/13 årskurs 9 = 72 st Kommunal skola: 53 st Friskola:

Läs mer

De 6 högskoleförberedande programmen

De 6 högskoleförberedande programmen Gymnasieval 2011 Gymnasium 2011 Gymnasiereform Osäkerhet på grund av riksdagsvalet Större skillnad mellan yrkesprogram högskoleförberedande program En yrkesexamen och en högskoleförberedande examen Ny

Läs mer

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna:

Gymnasieskolan 2011. De viktigaste förändringarna: 1 (5) BILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förvaltningskontoret Gymnasieskolan 2011 Hösten 2011 startar en ny gymnasieskola. Syftet är bl.a. att fler elever ska nå målen och att du som elev ska vara bättre rustad för

Läs mer

18 nationella program Yrkesprogram Högskoleförberedande

18 nationella program Yrkesprogram Högskoleförberedande GY 2011 Högre behörighetskrav till gymnasieskolan Valfriheten minskar Förändrad programstruktur Större skillnad mellan yrkes - högskoleförberedande program Mer tid för yrkesämnen på yrkesprogram En yrkesexamen

Läs mer

Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet. Vellinge.se

Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet. Vellinge.se Gymnasieinformation till föräldrar inför gymnasievalet Vägledningssamtal med alla elever i åk 9 Vill du som förälder boka tid för ett samtal inför gymnasievalet? Kontakta studie- och yrkesvägledaren på

Läs mer

Gymnasieansökan 2013

Gymnasieansökan 2013 Gymnasieansökan 2013 Yrkesprogram Yrkesprogrammen ska hålla hög kvalitet och leda till skicklighet i yrket ( anställningsbarhet ) * Högskoleförberedande program Ska vara en bra förberedelse för studier

Läs mer

Förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 2017

Förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 2017 Dnr: 2016-00248.712 Styrelseärende 13 2016-09-23 Till Förbundsstyrelsen Förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 2017 Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslås

Läs mer

GY 11 BILAGA 1 2010-05-31. Till gymnasienämnden

GY 11 BILAGA 1 2010-05-31. Till gymnasienämnden BILAGA 1 2010-05-31 Till gymnasienämnden GY 11 År 2011 närmar sig med stormsteg och trots att det finns många osäkerhetsfaktorer är det nödvändigt att fatta beslut om vilka program och inriktningar Birger

Läs mer

Meritvärde per skola 2013. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning

Meritvärde per skola 2013. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning Meritvärde per skola 2013 Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 1 195,0 195,0 IMPRO mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 2 122,5

Läs mer

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Preliminärt planerad organisation inför 2012 matris version 2-31 maj 2011. Versionen inkluderar

Läs mer

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2016/17

Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer för utbud och antagning läsåret 2016/17 Plelue UTBIDNINGSFÖRVATNINGEN USKI Zot 06) kvre,kcie.. I 5 Handläggare Datum Diarienummer Nasser Ghazi 2015-05-20 UBN-2015-2227 Utbildningsnämnden Utbud gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt principer

Läs mer

Nuläge. Aktiviteter Transnationalitet Resultat Implementering. Studiestöd/ studieteknik Coachning KBT/LEAN Flexibelt lärande Alternativ skola

Nuläge. Aktiviteter Transnationalitet Resultat Implementering. Studiestöd/ studieteknik Coachning KBT/LEAN Flexibelt lärande Alternativ skola Nuläge Aktiviteter Transnationalitet Resultat Implementering Studiestöd/ studieteknik Coachning KBT/LEAN Flexibelt lärande Alternativ skola OECD/LEED Östersjösamarbete/ Flaggskepp Ramböll European Minds

Läs mer

KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas

KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas 666 1 Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-15 KALLELSE/DAGORDNING Ledamöter kallas. Ersättare underrättas Barn- och utbildningsnämnden sammanträder torsdag den 23 oktober, kl 17.00, Stora Tjörnsalen, kommunhuset

Läs mer

VÄLKOMMEN. till Gymnasieinformationen 24 november. Frejaskolan Julia Kjäll

VÄLKOMMEN. till Gymnasieinformationen 24 november. Frejaskolan Julia Kjäll VÄLKOMMEN till Gymnasieinformationen 24 november Frejaskolan Julia Kjäll Viktigt att veta 18 nationella program (totalt 60 inriktningar) + Introduktionsprogram (5 program) + Särskilda varianter Ämnen och

Läs mer

Programutbud i Skaraborg 2016

Programutbud i Skaraborg 2016 Programutbud i Skaraborg 2016 Studievägsk od De la Gardiegymnasiet Fågelviksgymnasiet Barn- och fritidsprogrammet; år 1 BF 30 12 32 16 24 10 16 30 Barn- och fritidsprogrammet; Fritid och hälsa BFFRI 16

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2016.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2016. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Information inför ansökan till. Riksgymnasiet för döva och hörselskadade. läsåret 2016/2017

Information inför ansökan till. Riksgymnasiet för döva och hörselskadade. läsåret 2016/2017 Information inför ansökan till läsåret 2016/2017 1(5) OBS! Behåll denna information! Vem kan bli antagen? För ansökan till gymnasieutbildning med start höstterminen 2016 gäller följande enligt Skollagen

Läs mer

6. PROGNOS ÖVER PROGRAMMENS

6. PROGNOS ÖVER PROGRAMMENS 6. PROGNOS ÖVER PROGRAMMENS UTVECKLING: GR Yrkesprogram, prognos 600 500 400 300 200 100 0 BF BA EL FT HA HV HT IN NB RL RX VVS VO 2017 163 326 428 245 377 214 122 133 163 163 51 82 224 2018 174 348 457

Läs mer

Gymnasieprogram i Västerbottens län

Gymnasieprogram i Västerbottens län Gymnasieprogram i Västerbottens län Storuman Luspengymnasiet 51 77 BF 8 8 Barn- och fritidsprogrammet BFFRI Fritid och hälsa EE 4 10 El- och energiprogrammet BFPED Pedagogiskt arbete FT 4 8 Fordons- och

Läs mer

NOM. t91 2. Kre,,d e. ( t-t. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta

NOM. t91 2. Kre,,d e. ( t-t. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta t91 2 NOM UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Kre,,d e. ( t-t Handläggare Datum Diarienummer Ingrid Holström 2015-05-05 UBN-2015-0852 Utbildningsnämnden Ansökan från LOKS AB om godkännande som huvudman för en utökning

Läs mer

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011 2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Preliminärt planerad organisation inför 2012 matris version 2 B - 31 maj 2011. Versionen inkluderar

Läs mer

Linköpings. gymnasiemässa. 7 november 2015 kl. 09.30 14.00 Konsert & kongress. gymnasiemässan i linköping 7 november 2015 1

Linköpings. gymnasiemässa. 7 november 2015 kl. 09.30 14.00 Konsert & kongress. gymnasiemässan i linköping 7 november 2015 1 Linköpings gymnasiemässa 7 november 2015 kl. 09.0 14.00 Konsert & kongress gymnasiemässan i linköping 7 november 2015 1 Program och inriktningar Program och inriktningar på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

Observera att det inte sker någon preliminärantagning till Introduktionsprogram.

Observera att det inte sker någon preliminärantagning till Introduktionsprogram. 206 04 0 Översikt antagningsläge 206 Observera att det inte sker någon preliminärantagning till Introduktionsprogram. Alla skolor är sorterade i bokstavsordning, de är alltså inte uppdelade per kommun

Läs mer

GYMNASIEPROGRAM. www.sigtuna.se

GYMNASIEPROGRAM. www.sigtuna.se GYMNASIEPROGRAM www.sigtuna.se Högskoleförberedande program Ekonomiprogrammet Ekonomi Juridik Förbereder för högskolestudier inom främst ekonomi, juridik och andra samhällsvetenskapliga områden. Naturvetenskapsprogrammet

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2017.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2017. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 2151 15-8-31 13:35:17 Handels- Och Administrationsprogrammet - Startar Ej Ht -15 Hantverksprogrammet, Finsnickeri - Startar Ej Ht -15 Hantverksprogrammet,

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 20151 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust (1421) period 2151 15-5-4 9:22:51 Handels- Och Administrationsprogrammet 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 1 Hantverksprogrammet, Finsnickeri 12 1 185. 185.

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2018.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2018. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning

Meritvärde per skola. Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) program, inriktning Meritvärde per skola Orust Gymnasieskola, Orust Kommun (1421) Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 5 145 184 IMPRO mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri (riksrekryterande) 0 0 0 summa 5 Processtekniska

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2131 13-7-1 6:31:17 Hantverksprogrammet; Finsnickeri (riksrekryterande) 1 2 2 16. 178. Intresseanmälan Introduktionsprogrammen 3 Impro

Läs mer

LINKÖPINGS GYMNASIEMÄSSA KONSERT & KONGRESS

LINKÖPINGS GYMNASIEMÄSSA KONSERT & KONGRESS LINKÖPINGS GYMNASIEMÄSSA 12 NOVEMBER 2016 kl. 09.0 14.00 KONSERT & KONGRESS GYMNASIEMÄSSAN I LINKÖPING 12 NOVEMBER 2016 1 PROGRAM OCH INRIKTNINGAR PROGRAM OCH INRIKTNINGAR på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i gymnasieförordningen (1992:394); SFS 2010:235 Utkom från trycket den 8 april 2010 utfärdad den 25 mars 2010. Regeringen föreskriver 1 i fråga om gymnasieförordningen

Läs mer

Sökande per 7 mars till lärlingsutbildningar inom GR inför HT 2011

Sökande per 7 mars till lärlingsutbildningar inom GR inför HT 2011 Sökande per 7 mars till lärlingsutbildningar inom GR inför HT 2011 Kommun Skola Program Inriktning Org 1val b 1val ob 2val Ale Lärlingsgymnasiet i Ale Bygg & anläggning Anläggningsfordon 5 1-1 Husbyggnad

Läs mer

Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR år 2017

Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR år 2017 MISSIV Utbildningsgruppen 2016-09-08 ÄRENDE 1 Till Utbildningsgruppen Förslag till Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2017.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda dig som börjar gymnasiet 2017. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

Utt\I 2o 2? Utbildningsnämnden. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta

Utt\I 2o 2? Utbildningsnämnden. Förslag till beslut Utbildningsnämnden föreslås besluta Utt\I 2o 2? PI:r 1(04 k 1URI UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Ingrid Holström 2015-05-05 UBN-2015-1446 Utbildningsnämnden Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om godkännande

Läs mer

SFS 2015:143 Bilaga 1 1. Nationella inriktningar på de nationella programmen i gymnasieskolan och programgemensamma ämnen för respektive program

SFS 2015:143 Bilaga 1 1. Nationella inriktningar på de nationella programmen i gymnasieskolan och programgemensamma ämnen för respektive program SFS 2015:143 Bilaga 1 1 Nationella inriktningar på de nationella programmen i gymnasieskolan och programgemensamma ämnen för respektive program Nationella program Omfattning i gymnasiepoäng för de programgemensamma

Läs mer

Antagningsstatistik 2011

Antagningsstatistik 2011 Jenningsskolan, Robertsfors HT 12 0 0 Hotell- och turismprogrammet HU 12 0 0 Humanistiska programmet IMPROHT 3 0 0 Introduktionsprogram, Programinriktat individuellt val, mot Hotell- och turismprogrammet

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 2111 11-7-1 11:51:25 Bygg Och Anläggningsprogrammet 2 Lärling, Husbyggnad Lärling; Måleri Lärling, Mark Och Anläggning Lärling, Plåtslagare

Läs mer

Sökandestatistik Antagningsår 2016

Sökandestatistik Antagningsår 2016 Sökandestatistik Antagningsår 2016 för alla fristående och kommunala gymnasieskolor inom Fyrbodals antagningsområde (Bengsfors, Dals-Ed, Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Strömstad, Tanum, Trollhättan,

Läs mer

Tidplan. Lösenord skickas ut

Tidplan. Lösenord skickas ut Gymnasieval Tidplan 21-23 november V. 4 17 februari Feb/Mars 17 april 23 april 15 maj Maj/juni 27 juni Slutet av juli Juli/aug Gymnasiemässan Lösenord skickas ut Sista ansökningsdag! Antagningsprov estetiska

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20121 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2121 12-1-13 13:42:24 Hantverksprogrammet Finsnickeri 12 Impro Mot Hantverksprogrammet, Finsnickeri 2 2 STATGTDEXTER IST Sverige AB 1

Läs mer

Information om ansökan till Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, läsåret 2018/2019.

Information om ansökan till Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, läsåret 2018/2019. Information om ansökan till Riksgymnasiet för döva och hörselskadade, läsåret 2018/2019. Riksgymnasiet för döva och hörselskadade i Örebro är en kommunal gymnasieskola. Vi har riksrekryterande gymnasieutbildning

Läs mer

Linköpings. gymnasiemässa. 9 november 2013 kl. 09.30 14.30 Konsert & kongress. gymnasiemässan i linköping 9 november 2013 1

Linköpings. gymnasiemässa. 9 november 2013 kl. 09.30 14.30 Konsert & kongress. gymnasiemässan i linköping 9 november 2013 1 Linköpings gymnasiemässa 9 november 2013 kl. 09.30 14.30 Konsert & kongress gymnasiemässan i linköping 9 november 2013 1 Program och inriktningar Program och inriktningar på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

Utbildningsutbud hösten 2016

Utbildningsutbud hösten 2016 1 (17) Utbildningsutbud hösten 2016 Jämtlands län samt samverkanskommuner Samverkan finns enligt följande: - Elever skriva inom Jämtlands Gymnasieförbund (Bräcke, Krokom, Ragunda och Östersunds kommun)

Läs mer

Linköpings Gymnasiemässa 12 november 2011 kl. 10.00 15.00 Konsert & kongress

Linköpings Gymnasiemässa 12 november 2011 kl. 10.00 15.00 Konsert & kongress Linköpings Gymnasiemässa 12 november 2011 kl. 10.00 15.00 Konsert & kongress gymnasiemässan i linköping 12 november 2011 1 Program och inriktni Program och inriktningar på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 2111 11-4-18 13:11:7 Bygg Och Anläggningsprogrammet Lärling, Husbyggnad Lärling; Måleri Lärling, Mark Och Anläggning 2 Lärling, Plåtslagare

Läs mer

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda inför år 2 för dig som börjar gymnasiet 2016.

Inriktingar som skolorna planerar att erbjuda inför år 2 för dig som börjar gymnasiet 2016. Aspero Idrottsgymn., Halmstad EK EKEKO Ekonomiprogrammet-Ekonomi Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SABET Samhällsvetenskapsprogrammet-Beteendevetenskap Aspero Idrottsgymn., Halmstad SA SASAM Samhällsvetenskapsprogrammet-Samhällsvetenskap

Läs mer

GYMNASIEVALET 2015/16

GYMNASIEVALET 2015/16 GYMNASIEVALET 2015/16 Studie- och yrkesvägledare Linnéa Hedman Alunda och Gimo skolområden Kontaktuppgifter Mobil: 070-623 73 57 Telefon: 0173-866 87 / 858 05 Epost: linnea.hedman@osthammar.se Facebook:

Läs mer

Interkommunal ersättning (IKE) och ersättning till friskolor (FRI) 2016

Interkommunal ersättning (IKE) och ersättning till friskolor (FRI) 2016 1(4) Tjänsteskrivelse 2015-11-10 Diarienummer: UAN 2015/0385 Version: 1.0 Beslutsorgan: UAN Ekonomi Henric Andersson E-post: henric.andersson@halmstad.se Telefon: 0727-15 90 38 Interkommunal ersättning

Läs mer

Linköpings GYMNASIEMÄSSA >> KL NOVEMBER 2017 KONSERT & KONGRESS

Linköpings GYMNASIEMÄSSA >> KL NOVEMBER 2017 KONSERT & KONGRESS Linköpings GYMNASIEMÄSSA 11 NOVEMBER 2017 >> KL. 09.0 14.00 KONSERT & KONGRESS 1 PROGRAM OCH INRIKTNINGAR PROGRAM OCH INRIKTNINGAR på gymnasieskolorna i >> Linköping Läsåret 2018/2019 Information om gymnasiesärskolan

Läs mer

Prislista fö r gymnasieskölan i Stöckhölms la n 2016

Prislista fö r gymnasieskölan i Stöckhölms la n 2016 2015-12-18 Uppdaterad 2016-02-10 Prislista fö r gymnasieskölan i Stöckhölms la n 2016 Bilaga till rekommendation KSL/15/0059-5 1 Innehållsförteckning Innehåll Innehållsförteckning... 2 Samverkansavtalet

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Stenungsund (1415) period 2111 11-2-27 22:39:42 Bygg Och Anläggningsprogrammet Lärling, Husbyggnad Lärling; Måleri Lärling, Mark Och Anläggning 2 Lärling, Plåtslagare

Läs mer

Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning

Utskottet för Gymnasie- och Vuxenutbildning Sammanträdesprotokoll Sida 44 (52) 2010-05- 7 0 Yttrande över ansökningar orn statlig tillsyn och rätt till bidrag för 20 fristående gymnasieskolor i Malmö kommun Ärendebeskrivning Eslövs kommun har av

Läs mer

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/

Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ Meritvärden vid Preliminär antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Alla beh/ BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 213,8 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan A 183,9 BA Bygg-

Läs mer

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013

Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Meritvärden vid Slutlig antagning, Gymnasieskola Malmö 2013 Program Namn BA Bygg- och anläggningsprogrammet Norra Sorgenfri gymnasium A 175,5 BA Bygg- och anläggningsprogrammet Peabskolan 165 193 BA Bygg-

Läs mer

6. Kulturpris 2013. Dnr 2013K5756 867. 7. Kulturstipendium 2013 Dnr 2013K5757 867. 8. Årets idrottsprofil2013. Dnr 2013KS728 805

6. Kulturpris 2013. Dnr 2013K5756 867. 7. Kulturstipendium 2013 Dnr 2013K5757 867. 8. Årets idrottsprofil2013. Dnr 2013KS728 805 HÄRRYDA KOMMUN KALLELSETNDERRIiTTEL SE 2013-tt-14 Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen Plats och tid fìir sammanträde Sammanträdesrum C, kommunhuset, Mölnlycke måndagen den 25 november 2013 kl 16.00 Arenden

Läs mer

Bilaga 2 Bilaga x Program Benämning BA Bygg och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, Tumba Gymnasium BF Barn och fritidsprogrammet inr pedagogisk arbete, Tumba gymnasium EE El och energiprogrammet

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 20131 Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Orust kommun (1421) period 2131 13-1-28 8:18:25 Hantverksprogrammet; Finsnickeri (riksrekryterande) 12 Intresseanmälan Introduktionsprogrammen Impro Mot Hantverksprogrammet;

Läs mer

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen

Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Anteckningar från Utbildningschefsgruppen Tid: fredagen den 2 september, kl 08.00 12.00 Plats: Nohlgården Höger, Aspenäs Lerum Deltagare Cecilia Knutsson, Alingsås (för & grund), Ordförande Peter Johansson,

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN 2012-10- 18

VALLENTUNA KOMMUN 2012-10- 18 Sa m ma nträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-10-18 15 (24) 133 Gymnasieskolpeng, fr.o.m. januari 2013 eks 2012.442) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige

Läs mer

Studiedagsprogram 29 mars

Studiedagsprogram 29 mars Studiedagsprogram 29 mars 08.30-08.45 Åtgärdsprogram 08.45-09.45 Gy 2011, Bakgrund, betyg 09.45-10.15 Fika 10.15-10.45 Hemsidan 10.45-11.45 Gy 2011 fortsättning, Programstruktur, Ämnen och ämnesplaner

Läs mer

Gymnasieorganisation 2015/2016. Förslag till beslut

Gymnasieorganisation 2015/2016. Förslag till beslut 1(6) Tjänsteskrivelse 2015-06-01 Diarienummer: UAN 2014/0275 Version: 1.0 Beslutsorgan: UAN Halmstad Utbildning Jörgen Krantz E-post: jorgen.krantz@halmstad.se Telefon: 0705 13 97 60 Gymnasieorganisation

Läs mer

Preliminär antagning 12 april till lärlingsutbildningar inom GR inför HT 2012

Preliminär antagning 12 april till lärlingsutbildningar inom GR inför HT 2012 2012-04-23 Preliminär antagning 12 april till lärlingsutbildningar inom GR inför HT 2012 Kommun Skola Program Inriktning Org 1val b 1val ob Antagna Ale Lärlingsgymnasiet i Ale Bygg & anläggning Anläggningsfordon

Läs mer

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar den föreslagna prislistan för den nya gymnasieskolan Gy 11 att gälla från och med 1 juli 2011.

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden antar den föreslagna prislistan för den nya gymnasieskolan Gy 11 att gälla från och med 1 juli 2011. SOLLENTUNA KOMMUN Tjänsteutlåtande Barn- och utbildningskontoret 2010-12-27 Daniel Bäckman Sidan 1 av 3 Dnr 2011/07 UAN. Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Gemeosaimima program priser för den nya gymnasieskolan

Läs mer

Linköpings gymnasiemässa

Linköpings gymnasiemässa Linköpings gymnasiemässa 8 november 2014 kl. 09.30 14.30 Konsert & kongress gymnasiemässan i linköping 8 november 2014 1 Program och inriktningar Program och inriktningar på gymnasieskolorna i Linköping

Läs mer

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 20111

Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 20111 Intagningsstatistik för gymnasieprogram, Uddevalla (1485) period 2111 11-4-15 1:34:39 Bygg- Och Anläggningsprogrammet 94 96 69 1 174 Lärling Margretegärde, Byggprogrammet 8 15 8 14 164 Barn- Och Fritidsprogrammet

Läs mer

Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om godkännande som huvudman för Naturvetenskapsprogrammet särskild

Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om godkännande som huvudman för Naturvetenskapsprogrammet särskild plr psa KOMMUN uh UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN iere,,,,a e \ 3. Handläggare Datum Diarienummer Ingrid Holström 2015-05-05 UBN-2015-1482 Utbildningsnämnden Ansökan från Stiftelsen Uppsala Waldorfgymnasium om

Läs mer

Andel elever som gjort ändring i ansökan mellan 1 februari och preliminärantagningen

Andel elever som gjort ändring i ansökan mellan 1 februari och preliminärantagningen Preliminärantagningen 2013 Senast redigerad: 2013-0-0 Behöriga sökande per plats 2009-2013 1,2 Kommunala skolor Fristående skolor Totalt 1 Sökande per plats 0,8 0, 0, 0,8 0,83 0,83 0,8 0, 0,8 0,2 0,3 0,

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2014

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2014 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 183.8 30 16 0 14 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 1 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 2009-12-02 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Barn- och Utbildningsnämndens arbetsutskott sammanträder onsdagen den 25 november 2009, kl 13.00 på Utbildningscentrum i Skärhamn.

Läs mer

Gemensam gymnasieregion 2.0. Samt Håbo kommun och Stockholms läns landsting (Berga)

Gemensam gymnasieregion 2.0. Samt Håbo kommun och Stockholms läns landsting (Berga) Gemensam gymnasieregion 2.0 Samt Håbo kommun och Stockholms läns landsting (Berga) Dagens syfte Öka kunskapen om de regionala förutsättningarna och utmaningarna för vår gemensamma gymnasieregion. Två perspektiv:

Läs mer

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan inom Göteborgsregionens kommunalförbund

Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan inom Göteborgsregionens kommunalförbund Utbildningar inom samverkansavtalet för gymnasieskolan 2011-2015 inom Göteborgsregionens kommunalförbund Preliminärt planerad organisation inför 2013 matris version 1 1 april 2012. Versionen inkluderar

Läs mer

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Samverkansavtal

Utredning av skoltrafik i Uppsala län. Samverkansavtal Utredning av skoltrafik i Uppsala län Slutrapport Bilaga 6 Samverkansavtal KTN2013-0050 Kollektivtrafikförvaltningen UL December 2013 1 Innehåll 1 Elever från Enköping är försthandssökande till:... 3 2

Läs mer

Bilaga 4. Kommunala och fristående skolor som erbjuder sökta program och inriktningar i Stockholm

Bilaga 4. Kommunala och fristående skolor som erbjuder sökta program och inriktningar i Stockholm Bilaga 4. Kommunala och fristående skolor som erbjuder sökta program och inriktningar i Stockholm Yrkesprogram Inriktning Kommunala gymnasieskolor Fristående gymnasieskolor Barn- och fritidsprogrammet

Läs mer

VIRGINSKA SKOLAN. www.orebro.se

VIRGINSKA SKOLAN. www.orebro.se VIRGINSKA SKOLAN På Virginska skolan finns följande program Hantverksprogrammet HV Hotell- och turismprogrammet HT Restaurang- och livsmedelsprogrammet RL Vård- och omsorgsprogrammet VO För att spetsa

Läs mer

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015

Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Rapport 2015 Sökandet efter första ansökningsomgången till gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2015 Charlott Rydén och Ulrika Pudas 2015-04-15 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Sökande bosatta

Läs mer

Antagningsstatistik 2014

Antagningsstatistik 2014 26/6 26/6 29/8 Lägst Medel av antal platser Antagningsstatistik 2014 Norsjö gymnasium Skolan läggs ner 2014 (eleverna får gå klart sina utbildningar) BF 0 0 0 Barn- och fritidsprogrammet Stängdes 11 april

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2014

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2014 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Ingen antagen 188.8 30 29 0 1 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Interkommunal ersättning för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kalenderåret 2001

Interkommunal ersättning för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kalenderåret 2001 GR UTBILDNING RAPPORT Margaretha Allen 000801 Interkommunal ersättning för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kalenderåret 2001 Under våren 2000 har genomförts ett arbete med att ange förslag till interkommunal

Läs mer

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen

Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Barn- och utbildningsförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Frökindsrummet, Stadshuset kl 08.00 Beslutande Allan Bjärkhed (KD), ordförande Johanna Svensson (S), 1:e vice ordförande Caroline Lundberg (M), 2:e vice ordförande

Läs mer

Attityder, antal och etablering

Attityder, antal och etablering www.svensktnaringsliv.se FEBRUARI 2016 Storgatan 19, 114 82 Stockholm Telefon 08-553 430 00 Gymnasierapporten 2016 Arkitektkopia AB, Bromma, 2016 Attityder, antal och etablering Förord Gymnasieskolan ska

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2013

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Preliminär antagning 2013 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Alla antagna 170.0 30 17 0 13 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2013

Antagningsstatistik för gymnasieprogram, Stockholms stad Slutlig antagning 2013 platser antagna platser Bygg- och anläggningsprogrammet inr husbyggnad, mark o anl, måleri, plåtsl samt Lärling, Kista gymn Alla antagna Alla antagna 170.0 30 24 0 6 Barn- och fritidsprogrammet inr fritid

Läs mer

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 29 oktober kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet

Utbildningsnämnden. Tid: Torsdagen den 29 oktober kl. 16:00. Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Kallelse Utbildningsnämnden Tid: Torsdagen den 29 oktober kl. 16:00 Plats: Östra Roten, Kommunhuset i Lilla Edet Ärenden 1. Upprop 2. Val av justerare samt fastställande av tid för justering 3. Godkännande

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas. Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna

Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas. Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna Uppsala * "KOMMUN UTBIDNINGSFÖRVATNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Erik Ojala Håkan Joas 2015-04-13 UBN-2015-1487 Utbildningsnämnden Revidering av utbudet läsåret 2015/2016 för de kommunala gymnasieskolorna

Läs mer

Antagningsstatistik 2013

Antagningsstatistik 2013 28/6 28/6 30/8 Antagningsstatistik 2013 Jenningsskolan, Robertsfors Skolan läggs ner. Elever i åk 2 och 3 får gå klart sin utbildning IMPROIN Introduktionsprogram, Programinriktat individuellt val, mot

Läs mer