3. Interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kalenderãret2015.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "3. Interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kalenderãret2015."

Transkript

1 HÄRRYDA KOMMUN KALLELSEruNDERRATTELSE 20r4-tt-13 Nämnd/styrelse Kommunstyrelsen Plats och tid fär sammanträde Röda rummet, kulturhuset, Mölnlycke måndagen 24 november 2014 ki Ärenden l. Antagande av leverantörer ftir leverans av miljöbilsklassade lormånsbilar med tillhörande serviceavtal. Drr 2014KS Information om detaljplan for Landvetters-Backa 1:4 m fl, Landvetters-Backa östra, etapp I samt genomftirande- och exploateringsavtal. Dnr 2013K Dnr 2014K Interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan kalenderãret2015. Dnr 2014KS Interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning och svenska fiir invandrare kalenderåret Dnr 2OI4KS Interkommunal ersättning inom forskola, pedagogisk omsorg, ftirskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR kalenderår et Dnr 2015KS Mottagare av kommunens kulturpis2014. Dnr 2014KS Mottagare av kommunens kulturstipendium Dnr 2014KS Ärets idrottsprofil. Dnr 2014KS Medborgarflorslag om kost i skola och florskola. Dnr 2014KS Medborgarft)rslag om samlingsplats ftir barn och loräldrar i norra Önneröd och Tahult. Dnr 2014KS Medborgarftirslag om utveckling av lekplatsen på Lyckhemsvägen i Mölnlycke. Dnr 2014K

2 I 2. Revidering av dokumenthanteringsplan fiir fastighetsfunktionen Dnr 2014KS Instruktion ftir brottsftirebyggande rådet. Drr 2014KS Aweckling av gemensam IT-nämnd. Dnr 2014KS Hyresavtal ftir Hönekullavägen 13 i Mölnlycke Dnr 2014K Yttrande över kommunrevisionens granskning av samordning av kommunens fastighetsskötares kompetens. Dnr 2014KS Antagande av detaljplan for Landvetters-Backa l:4 m fl, Landvetters-Backa östra, etapp 1. Dnr 2013K Genomftirande- och exploateringsavtal lor Landvetters-Backa 1:4 m fl, Landvetters Backa Östra, Etapp 1. Dnr 2014K Förvärv av fastigheten Kullbäckstorp 2:79 Dnr 2014K Energi- och klimaþlan. Dnr 2014KS I. Regional vattenftirsörjningsplan Dnr 2013KS Förslag till ledamot och ersättare i styrelsen for Räddningstjänstflorbundet Storgöteborg Dnr 2014K Förslag till revisor i Räddningstjänstforbundet Storgöteborg Dnr 2014K Granskning avseende kommunens rutiner och riktlinjer for bisysslor inom kommunledningens verksamhet. Dnr 2014KS Andring av reglemente for kommundelsstämmor Dnr 2014KS Ekonomisk månadsuppfloljning per oktober Dnr 2014K Lägesrapporter avseende utredningsuppdrag med anledning av obesvarade motioner. Dnr 2014KS

3 28. Delgivning av protokoll Dnr 2014KS Amnälan av delegationsbeslut. Dnr 2014KS36 002

4 HARRYDA KOMMUN Kommunstyrelsen SAM MANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-tt-24 Sida ARENDE 1 Dnr 2014KS ANTAGANDE AV LEVERANTÖRER FÖR LEVERANS AV MILJÖ- KLASSADE FÖRM,Ä.NSBILAR MED TILLHÖ DE SERVICEAVTAL Sektom ftir administrativt stöd har upprättat forfrågningsunderlag for leverans av miljöklassade lormånsbilar med tillhörande serviceavtal. Upphandlingen har skett i enlighet med kommunstyrelsens beslut i $ om att erbjuda personalen miljöbil enligt definition i Förordningen om miljö- och tr afi lcs d ker he t s lt av för myndi ghe t e r s b il ar o c h b i I r e s o r. Anbudsinbjudan har skett och entreprenör ska utses. Vid anbudstidens utgång hade X anbud inkommit. XX anbud har uppfyllt kvalificeringskraven vilket framgår av bifogad sammanställning. Från sektorn for administrativt stöd foreligger skrivelse av den 21 oktober 20t4. Ordfürandens fürslag till beslut o Kommunstyrelsen utser floljande leverantörer ftir leverans av miljöklassade fiirmånsbilar med tillhörande serviceavtal: XX AB, XXX AB, XXX AB, XXX AB. o Paragrafen lorklaras omedelbart justerad. justerande Utdragsbestyrkande 1

5 HARRYDA KOMMUN Sektom lor administrativt stöd Arlo Moilanen Kommunstyrelsen 1 (1) Dnr 2014KS ANTAGANDE AV LEVERANTÖRNN FöR LEVERANS AV MILJÖBILSKLASSADE FÖRMÅNSBILAR MED TILLHöRANDE SERVICEAVTAL Uppdrag och bakgrund Sektom lor administrativt stöd har upprättat florfrågningsunderlag flor leverans av milj öbilsklassade lormånsbilar med tillhörande serviceavtal. Upphandlingen har skett i enlighet med kommunstyrelsens beslut i $ om att erbjuda personalen miljöbil enligt definition i Förordningen om mitjö- och trafiksrikerhetskrav fi)r myndigheters bilar och bilresor. Anbudsinbjudan har skett och vid anbudstidens utgång hade XX (XX) anbud inkommit. XX anbud har uppfyllt kvalificeringskraven vilket framgår av bifogad sammanställning. Barnkonsekvensanalys En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant i ärendet, eftersom något barnperspektiv inte gör sig gällande i frågan, Förslag till beslut Kommunstyrelsen utser floljande leverantörer fìir leverans av miljöbilsklassade formånsbilar med tillhörande serviceavtal: xx AB, xxx AB, xxxx AB, xxxxx AB. P aragrafen lorklaras omedelbart justerad. SEKTORN FÖR ADMINISTRATIVT STÖD Karina Djurner Kommundirektör Bo Ekström Ekonomichef Bilagor: Anbudsöppningsprotokoll Utvärderingsprotokoll 2

6 HÄRRYDA KOMMLIN Kommunstyrelsen SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-rr-24 Sida ÄneruDE2 Dnr 2013K Dnr 2014K INFORMATION OM ANTAGANDE AV DETALJPLAN FOR LANDVETTERS-BACKA 1:4 M FL, LANDVETTERS-BACKA ÖSTRA, ETAPP I SAMT GENOMFÖRANDE- OCH EXPLOATERINGSAVTAL Utdragsbestyrkande 3

7 HÄRRYDA KOMMUN Kommunstyrelsen SAM MANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-tt-24 Sida ÄneruDE 3 Dnr 2014KS INTERKOMMUNAL ERSÄTTNING INOM GYMNASIESKOLAN OCH GYMNASIESÄRSKOLAN KALENDERÅRET 20 I 5 Göteborgsregionens ftirbundsstyrelse behandlade den 26 september 2014 fürslag till interkommunal ersättning ftir gymnasieskola och gyrnnasiesärskola kalenderåret Förbundsstyrelsen beslutade rekommendera medlemskommunema att godkänna ftirslag till interkommunal prislista ftir gymnasieskolan och gymnasiesärskolan for Liksom tidigare år har ett index tagits fram som bygger på pris och löneutveckling. Prislistan ftir 2015 bygger pâ2014 års prislista samt ett indextillägg pä 1,472 procent. Från sektorn lor utbildning och kultur foreligger skrivelse av den 8 oktober Enligt sektom innebär prisnivåerna for 2015 endast en marginell kostnadsökning. Ordfìirandens ftirslag till beslut Kommunstyrelsen fastställer prislista fiir interkommunal ersättning flo. gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens medlemskommuner kalenderåret 2015 enligt loreliggande forslag. Utdragsbestyrkande 4

8 HÄRRYDA KOMMUN Sektorn flor utbildning och kultur Jenny Hagelberg Kommunstyrelsen 1 (l) Dnr 2014KS INTERKOMMUNAL ERSÄTTNING INOM GYMNASIESKOLA OCH GYMNASIESÄRSKOLA KALENDERÅRET 2OT5 Göteborgsregionens ftirbundsstyrelse behandlade den 26 septemb er 2Ol4 forslag till interkommunal ersättning for gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret Förbundsstyrelsen beslutade rekommendera medlemskommunema att godkänna lorslag till interkommunal prislista ftir gymnasieskola och gymnasiesärskola flor Liksom tidigare år har ett index tagits fram som bygger på pris och löneutveckling. Prislistan lor 2015 bygger pä2014 års prislista samt ett indextilläggpä1,472 procent. Eftersom Härryda kommun säljer och köper platser inom GR ftir nästan lika stora belopp innebär prisftirändringen en marginell påverkan av nettokostnaderna. Barnkonsekvensanalys En barnkonsekvensanalys har inte bedömts vara relevant eftersom ärendet är av administrativ art. Förslag till beslut Kommunstyrelsen fastställer prislista lor interkommunal ersättning lor gymnasieskola och gymnasiesärskola i Göteborgsregionens medlemskommuner kalenderåret 2015, enli gt loreli ggande forslag. SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR Olof Olsson Tf sektorschef Egil Tf Bilaga: Protokollsutdrag $ 3I0,26 september 2014, Förslag till interkommunal ersättning inom gyrnnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret

9 Göteborgsregionens komm una lförbu nd ZOti.trssq.o Protokoll 20t Utdrag ur protokoll ($ 310) från förbundsstyrelsens sammanträde fredagen den 26 septemb er 2014 pä Nääs fabriker, Lerums kommun $ 310 Förslag till interkommunal ersättning inom gynìnasi e skola och gymnas i e s ärsko I a kal ende rär et 20rs Dnr: Föreliggande forslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderäret2015, ftir de kommuner som ingår i GRområdet, har framtagits på uppdrag av Utbildningsgruppen. Utbildningschefsnätverket har behandlat lorslaget. Förbundsstyrelsen beslutar att rekommendera medlemskommunerna att fatta beslut om ftirslag till interkommunal ersättning lor gymnasieskola och gymnasiesärskola i Göteborgsregionens kommuner kalenderåret 2015 i enlighet med innehållet i material daterat , att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast , samt att fìirbundsstyrelsens beslut forklaras vara omedelbart justerat. Vid protokollet Gunnel Rydberg Justeras: Jonas Ransgård Patrik Karlsson Justering av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Göteborgs kommuns anslagstavla i september Rätt utdraget intygar: Just: 6

10 Ko lr,t ullrtrönau ru o rr G RAPPORT Margaretha Allen Förslag till Interkommunal ersättning nom gymnas eskola och gymnasiesärskola kalenderåret Föreliggande förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskola och gymnasiesärskola kalenderåret 2015, för de kommuner som ingår i GR-området, har framtagits på uppdrag av Utbildningsgruppen. I Arbetsgång och medverkande Arbetet har utförts av en av Utbildningschefsnätverket tillsatt arbetsgrupp bestående av skolekonomer/ som i samverkan med medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag. Arbetet har byggt på Oe principer som fastställdes under läsåret L997/7998. Den modell för beräkning av gymnasieskolans och gymnasiesärskolans kostnader, som introducerades då, bygger på ett cykliskt tankesätt. Med anledning av den pågående översynen av modellen bygger förslaget på nuvarande modells utformning med utgångspunkt i 2074 års prislista samt med ett indexpåslag. 2 Förslagets innehåll Förslaget innehåller interkommunal ersättning (IKE) för: - gymnasieskolans nationella program (inkl rsive lärlingsvariant), gemensamt år 1 och inriktningar í år 2 och år 3, - gymnasiesärskolans nationella och specialutformade program (enligt tidigare system), - gymnasiesärskolans nationella program enligt GYS 2013 (nya gymnasiesärskolan), - tillägg för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) enligt rekommendation från SKL, - tillägg för regionalt sökbara gruppbaserade programinriktade individuella val och g ru ppbaserade yrkesintroduktionsutbi ldn i n ga r, - tillägg för lärcentrum och liknande utbildning, - indexuppräkning inklusive generell rationalisering för 2Ot5, - information om av Skolverket fastställda priser vid tillståndsgivningen för särskilda varianter och riksrekryterande utbildningar. Nationellt skolindex tillkommer för varje år de anordnas. Uppgift för 2015 saknas vid denna rapports framtagning. - information om programpriser i Skolverkets så kallade riksprislista 2074 som en jämförelse iforhållande till GRs prislista OBS att 2014 används som jämförelseår på grund av att riksprislista för 2015 saknas vid denna rapports framtagning. I prislistan ingår inte interkommunal ersättning för utbildningar som ligger utanför samverkansavtalen. Där får individuellt avtal slutas mellan respektive GR-huvudman, Detta gäller vissa introduktionsprogram inom gymnasieskolan och individuellt program i nom gymnasiesärskolan. 2.1 Index Underlag för förslag till index från och med har varit information från SKL via webb samt cirkulär, se bilaga 2. Lärarlöneutvecklingen har uppskattats inom GR. En generell rationalisering av index om -0,25 o/o (-0,50 o/o 2OL4) föreslås för 2015, Indexuppräkning (när den generella rationaliseringen är gjord) föreslås för 2015 med t,472o/o (2014 L,779 %o) som föreslås läggas på tor Underlag återfinns i bilaga

11 Kov v ullrl_rönau Noer G 2.2 Avstämningsdatum GRs förbundsstyrelse ändrade i maj 2074 antalet avstämningsdatum för interkommunal 91sâttninO i förslagen till samverkansavtal för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 20L5/20t6-2018/2019. I det avtal som gäller fram till och med vårterminen 2015 (2jLI/20L2-2oL4/20I5) anv^änds två avstämningstillfällen; 15 oktober och 15 februari. Fyra avstämningstillfällen per år ska tillämpas i samband med att det nya avtalet börjar gälla från och med höstterminen Det innebär att under våren 2015 tillämpas nuvarande regel, dvs. ett avstämningstillfälle per 15 februari. Höstens fvá avstämningsdatum fastställs i samband med konsekvensbeskrivn i ng av förä ndri n gen av samverkansavtalet. Ändring föreslogs också i formuleringen^kríng månadsvis avstämning; att kommunerna ska övergå till månadsvis avstämning så snalrt regionart ri-syðtãr fi;*;å;i.tr 1i stä et för kan overgå...). 2.3 rnterkommunal ersättning för utbildningsplatser enligt tidigare gymnasiesystem IKE för specialutformade tidigare system, där det f a varianter enligt.slista för )oí;, ãläã".'i't" i^éå' ii.i!l!.,,n, o, 2011 (nya gymnasieskola rammen p5 gruno av särskilda profiler. 3 Nytt samverkansavtal för gymnasieskolan Samverkansavtal för gymnasieskolan 2015/ /2019 Kommunerna har kommit överens om ett nytt samverkansavtal för gymnasieskolan. I avtalet regleras bland annat ett antal ekonomiska förutsättningar. Oã'ssa gäller:. Prislista. Elevs rätt att utöka sina studier på ett yrkesprogram för grundläggande högskolebehörighet. Nationelltgodkändidrottsutbildning. Studieavbrott eller byte av studieväg. Utökat program. Reducerat program. Förlängdundervisning ' Programinriktat individuellt val. Yrkesintroduktion. Preparandutbildning. Resor. Anpassning och extra stödåtgärder. Ersättning för modersmålsundervisning ' Reglering av ansvar när utredning krävs gällande elevs tillhörighet till särskolan. Ansva rsförsä kring o Investeringar se avtalet för beskrivning av den ekonomiska överenskommelsen Omvärldsfaktorer och iakttagelser ' Den av Utbildningsgruppen initierade och beslutade översynen av befinilig modell för framtagning av interkommunal ersättning pågår via extern konsult. ' Den demografiska utvecklingen foljs och kommunernas befolkninqsproqnoser har sammanställts gällande elever i åldrarna 16 âr,16-18 år och 16-2b'år.-Undertaget har redovisats i Utbildningschefsnätverket och i Utbildningsgruppen. Trenden är 2 8

12 KovvurunlrönauNorr GR o a a a a att elevunderlaget, som under ett antal år minskat, ökar igen efter De stora elevkullarna i grundskolan dyker upp. Fyra kommuner har under de senaste åren avvecklat eller avvecklar gymnasieskolor som ett led i att effektivisera organisationen i samband med minskande elevkullar. Även utbudet av program har minskat inom GR-kommuner. Allt fler GR-kommuner anordnar sökbara introduktionsprogram för övergång till studier på nationellt program eller för övergång till arbetslivet. Arbetet med att förhindra avbrott och att leda ungdomar tillbaka till gymnasieskolan har intensifierats. Intresset för att välja en yrkesutbildning är foftfarande lägre än innan gymnasiereformen. Omställnings- och kompetensutvecklingskostnader i samband med reformerna kan i viss mån kvarstå. Antalet gymnasieskolor med enskild huvudman ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. Regionalt idé- och erfarenhetsutbyte har genomförts inom gymnasieekonomnätverket kring t ex skolkort och apl. 4 Nytt samverkansavtal för gymnasiesärskolan Samverkansavtal för gymnasiesärskolan 2015/ /2019 Kommunerna har också kommit överens om ett nytt samverkansavtal för gymnasiesärskolan. I avtalet regleras bland annat ett antal ekonomiska förutsättningar. Dessa gäller:. Prislista. Avstämningsdatum. Resor. Elever med specifika, individuella behov. Utbildning í kombination studier/idrott. Elev- och ansvarsförsäkring. Investeringar Se avtalet för beskrivning av den ekonomiska överenskommelsen 4.1 Omvärldsfaktorer och iakttagelser. Gymnasiesärskolan reformerades inför läsåret 2073/2OL4 och två system bedrivs parallellt under en period,. Fler nationella program ingår i det nya systemet men förslaget innebär att ett gemensamt pris för samtliga program gäller även under Den demografiska utvecklingen av elevtalen iåldersgrupperna år, se gymnasieskolan.. Förändringar i regelverket kring gymnasieskolans introduktionsprogram (GY 2011) och inom gymnasiesärskolan (GY2O13) har förändrat målgruppen.. Definition av målgruppstillhörighet har skärpts.. Som en konsekvens av detta kan behoven av stödinsatser för elever som går i gymnasiesärskolan el ler inom introduktionsprog ra mmet individuellt alternativ med en bakgrund i obligatoriska särskolan ha ökat. 5 Regional utbildningsplanering inför hösten 2015 Utbildningscheferna har till GR lämnat uppgifter om utbildningar som planeras att läggas ner samt om nya utbildningar/inriktningar/profiler som är planerade att starta hösten Planeringsunderlaget har presenterats och diskuterats i Gymnasieekonomnätverket, Gymnasienätverket, Utbildningschefsnätverket samt i Utbildn ingsg ru ppen. J 9

13 GÖTEBORGSREGIoNENS KoMMUNALFoRBUND Bilaga Sammanställning avseende pr s för 20151ör gymnas eskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen, inkl. ersättning för skolmåltider Prislistan fö 2015 bygger på prislistan för 2014 samt indextillägg om 1,472 %. Ev. utbildningskostnader enligt tidigare gymnasieskola får ersättas enligt prislista Íör 2013 med tillägg för index 2014 och PRISLISTA ENLIGT GY2O11 trogram BenämnÍng Pris 2015 BF Barn- och fritidsproor BF Gemensamt år Fritid och hälsa Pedagooiskt arbete Socialt arbete Byqq- och anläooninq BA Gemensamt år Anläggningsfordon Husbvggnad Mark och anläqqninq Måleri Plåtslaoeri El- och energiprogr EE Gemensamt år Automation Dator- och kommunikationsteknik Elteknik Energiteknik Ekonomiprogrammet EK Gemensamt år I Ekonomi Juridik särsk. pris Profil - EK IHGR (Göteborq) Vilande Estetiska proqrammet ES Bitd Dans Estelik och media Musik Teater Flvqteknik -riksrekmerande utb. Anordnas ej inom GR Fordons- och transport FT Gemensamt år Godshanterinq Karosseri och lack Lastbil och mobila maskiner Personbil ' Transport Handels- och admin. HA Gemensamt år I Administrativ service Handel och service Hantverksprogrammet HV Finsnickeri Finns ei i GR Florist Frisör Textildesign Övriqa hantverk (Tillstånd qes av Skolverket) Hår- och makeupstvlist (Göteborq) Hotell- och turismproqr HT Gemensamt år Hotell och konferens ïurism och resor Humanistiska proqr HU Gemensamt år Kultur Språk lndustritekniska proqr IN lnriktninq får böria år I Driftsäkerhet och u nderhållsteknik Processteknik Produkt- och maskinteknik Svetsteknik 131 't00 Naturbruksprogr NB Diur (Göteborqs pris) Lantbruk Skog 1 (3) 10

14 GOTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFORBUND Bilaga Sammanställning avseende pr s för 2015 Íör gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göte borgsregionen, inkl. ersättning för skolmåltider Program lenämning Pris 2015 Trädgård särsk. pris Samverkansavtal med reqion finns Naturvetenskapspr NA Gemensamt år Naturvetenskap Naturvetenskap och samhälle särsk. pris Profi I Marinbiologi (Öckerö) särsk. pris Profil NA IHGR (GÖteborg) Restaurang o. livsm. RL Gemensamt år Bageri och konditori ' Färskva ror och delikatesser Kök och servering Samhällsproqrammet SA Gemensamt år Beteendevetenskap Medier, information och kommunikation Samhällsvetenskap särsk. pris Profil Den seglande gymnasieskolan (öckerö) särsk. pris Profìl SA IHGR (Götebors) Teknikprogrammet TE Gemensamt år Design och produktutveckling Informations- och medieteknik Produktionsteknik Samhällsbyggande och miliö Teknikvetenskap Vvs- och fastiqhetspr VF Gemensamt år särsk. pris särsk. pris bilateralt oenerellt GY2011 Ovriqt Fastighet Finns ei i GR Kyl- och värmepumpsteknik Ventilationsteknik Vård- och omsorgspr Vvs VO Ar lnga nationella inriktningar It sökbara p riktade individuella val och ktionsutbild individuellt val för ris samt schablo om l5 000 kr/år Yrkesintroduktion för grupp: Närmaste programpris samt schablontil lägg om kr/år för rundskolans ämnen Skolverket kr per âmne 20'14 nter av f lnternational Baccalaureate Lärcentrum (Göteborg). Programpris samt tillägg krlår Beda Hallbergs gymnasium (Kungsbacka). Programpris samt tillågg krlår Hörsel (Göteborg) Asperge rinriktade gruppbaserade utbild. med olika programinnehåll (GBG, Mö, STE) För elever som är individi ntegrerade på program gäller bilateral överenskommelse Elev på yrkesprogram har rätt att utöka sìtt program med max 300 poäng för grundläggande behör ghet till högskolan. För samtliga platser på y-program debiteras en schablon om kr per elev och år. Detta motsvarar 100 p/år av SA-programmets pris x 30% av eleverna (uppskattat). I samverkansavtalet regleras också hantering av: utökat program, reducerat program, förlängd undervisning, resor, anpassning och extra stödåtgärder, ersättning för modersmålsundervisning, utredning om elevs tillhörighet i särskola i vissa fall, ansvarsförsäkring och investeringar. Se Särskilda varianter inom det estetiska området Skolverket har beviljat och prissatt för 6 läsår. Tillägg med skolindex 2012 (l,0183%), ,0174o/ol 4 (1,0135%)och 2015 XXX. Pris 2014 Estet skt program inriktning musik 2012 (Göteborg) 't14918 kr OBS start EKEKOVE Ekonomiprogrammet inriktning ekonomi (Kungsbacka) kr EKJURVE Ekonomiprogrammet inriktning juridik (Kungsbacka) kr il 20' NABILVE Naturvetenskapgprogrammet inriktnlng bild (Kungsbacka) kr 2O11r12012 NAMUSVE NaturveteMkapsprogrammet inriktning musik (Kungsbacka) kr NANASVE SABETVE Naturvetgnskapsprogr. inriktn. naturvetenskap o samhälle (Kungsbacka) kr 201it2012 Samhällsvetenskapsprogr inriktn beteendevetenskap (Kungsbacka) 65 9OO kr 2O11t2O12 2 (3) 11

15 GOTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND Bilaga Sammanställning avseende pr s för 2015för gymnas eskolan och gym nas esärskolan i Göteborqs req onen, in kl. ersättn inq för skolmåltider SASAMVE TEINFVE Sam hällsvetenskapsproqr. inriktn. sam hällsvetenskap lkunqsbacka) kr 20'11120'12 ïeknikprogrammet inriktn. informations- och medieteknik (Kungsbacka) kt 2O NAMUSVE NatuÊMusik (Partille) kr SAMUSVE Samhäll-Musik (Partille) kr 2011 Riksrekryterande särskilda varianter Skolverket har beviliat och prissatt. T lläqq med skolindex 2O12 med I.0183, 2013 med 1,0174, 2014 X KötVcharustyckning (Göteborg) kr Sjöintendentur år 3 (Göteborg) kr exame Sjöfartsutbildning (Göteborg, Öckerö) kr Naturvetenskapsprogrammet - Matematik i Göteborg, Hvitfeldtska gymnasiet) Riksrekryterande estetisk spetsutbildning SFS 2008:793. Riksrekfierande estetisk spetsutbildning för estetiska programmet, inr ktning musik( Härryda) kr. Fyra starter fràn Uppräknas med skolindex. Riksidrottsutbildni ut n undet mnar Friidrott (Göteborg) Handboll (Göteborq) Lerum idrottsutbildni NI Beslut Skolverket finns. inom G kr/ kr/indíviduell id enl. rekommendation från SKL Alinqsås: Fotboll, Handboll Göteborq: Badminton, Bandv, Basket, Bordtennis, Boxninq, (Brottninq), Fotboll, Friidrott, Golf, Handboll, lnnebandy, lshockev. Judo, Kättrinq, Konståkninq, Orienterinq, Simninq, Squash, Tennis Härryda: lnnebandy Kuncsbacka: Fotboll, Handboll Kunqälv: Bandv Lerum: lnnebandv, Seqlinq Partrlle: Handboll Gymnasiesärskoleutbildningar enligt tidigare system och nya gymnasiesärskolan 2013 Pris 2015 Nationella program vriga principer för prissättninq: Lärlingsutbildning - Pris enligt aktuellt programs gemensamma respektive inriktnings pris. Program med särskild hörselprofil prissätts genom avtal mellan respektive kommuner. Rh-gymnasiet (tillägg till nationellt programs kostnad enligt förordning (SKOLFS 1992:44)). lndividuellt program inom gymnasiesärskolan prissätts genom avtal mellan respektive kommuner 3 (3) 12

16 Bilaga 2 Beräkning av ndex för Göteborgsreg onens pr sl sta 2015 inom Gym nas iesamverkansavta let Beräkn i ngsförutsättn ingar för vi ktning av i ndex Viktninq av inqående indexdelar Personalkostnader - varav lärarpersonal 78% % o/o % - varav övrig personal 22% Övriga kostnader Kapitalkostnader 36% 2o/o 100% 35% 1o/o 100% 35o/o 40/ tlo 100% I beräkningen av personalkostnader inräknas aktuell arbetsgivaravgift vid beräkningstillfället lndexförutsättningar Förändrinqsvärden Löneökning övriga personal Löneökning lärare Arbetsgivaravgifter KPI lnternränta Utfall l0% 2,71To 0,00% 0,00% 0,00% Rev. prognos Prognos Källa 2,80% 3,20o/o 1. 2,77% 2,88% 2. 0,00% 0,00% 3. -0,20o/o 1,90o/o 4. -0,40% 0,70% 5. Totalvärden Arbetsgivaravgifter lnternränta 38,46% 2,90% 38,460/0 2,50% 38,46% 6. 3,20% 7. Generell rationalisering i regionen enl beslut Korrigering index för 2013 i 2014 års prislista Korrigering index för 2014 i 2015 års prislista -0,54Yo -o,26to -0,50% -0,57% -0,25% 8. -0,26%o -0,57% Slutvärde viktat index Källor: 1,086o/0 1,204o/o 1,47zVo L. SKL, Cirkulär 14:17 konjunkturlön 2. Uppskattning av snitt i GR-kommuner; kalenderår 3. SKL, Cirkulär 14:17 webbuppgift 4. SKL, Cirkulär 14:17 5. SKL, Cirkulär 13:72 6. SKL, Cirkulär 14:1.7 webbuppgift 7. SKI- Cirkulär 13:72 8. Utbildningschefsnätverket 13

17 Bilaga 3 Jämförelse mellan GRs prislista20t4 och Skolverkets riksprislista 2Ot4 inklusive måltider och med 6 % moms avdragen på rikspriset Nationellt program Gymnasieskolan I n riktning GRs prislista ínkl. måltider Riksprislista inkl. måltider, med6% moms avdragen Ba rn- och fritidsprogrammet Gemensamt år L Bygg- och an läggningsprogra m met Fritid och hälsa Pedagogiskt arbete Socialt arbete Gemensamt år l L Anläggningsfordon L Husbvggnad L Mark och anläggning Måleri Plåtslageri El- och energiprogrammet Gemensamt år L Automation Dator- och kommunikationsteknik Elteknik Energiteknik r Ekonomiprogram met Gemensamt år Ekonomi Juridik EK IHGR (Götebore) Vilande Estetiska programmet Bild t 4r5 Dans Fordon- och tra nspo rtprogrammet Handel- och ad min istrationsprogrammet Estetik och media Musik ! Teater Gemensamt år L Godsha ntering Karosseri och lack Lastbiloch mobila t maskiner Person bil Transport r5'1.700 L Gemensamt år L Administrativ service Handel och service Hantverksprogrammet Finsn ickeri Anordnas 14

18 Bilaga 3 inte Florist Frisör Textildesign Ovriga hantverk Stylist Hotell- och turis rammet Gemensamt år Hotell och konferens Turism och resor Humanistiska programmet Gemensamt år L I ndustritekniska programmet Ku ltu r Språk lnriktning får börja år L Driftsäkerhet och underhåll Processteknik Produkt- och maskinteknik Svetsteknik 131 L Natu rbruksprogrammet Djur (Göteborg) L Samverkansavtal med VGR Skatteväxling (kommunen betalar kr/år 20L4 och VGR resten) Avtalfinns även med Region Halland (Kungsbacka) Djur (VGR) Lantbruk (VGR) Skog (VGR) Trädeård (VGR) N atu rvetens ka ps progra m Gemensamt år Restaurang- och livsmedels met Natu rvetenska p Naturvetenskap och samhälle Marinbiologi(öckerö) NA IHGR (Göteborg) Gemensamt år l- 108 s00 tt1.415 Bagerioch konditori Färskvaror och delikatesser Kök och seruering Sam hällsvetenska p met Gemensamt år L Beteendevetenska p Medier, information och kommunikation Samhällsvetenska p Den seglande gymnasieskolan (öckerö) 15

19 Bilaga 3 SA IHGR (Göteborg) Teknikprogra mmet Gemensamt år l Design och prod u ktutveckling lnformations- och medieteknik Produktionsteknik Samhällsbyggande och miljö Teknikvetenskap Vvs- och fastighetsprogrammet Gemensamt år l Fastighet Kyl - och vä rmepumpsteknik Ventilatio nste kn ik Vvs Anordnas ei igr Gymnasiesärskolan efter 30 juni 2013 Vård- och omsorgsprogrammet lnga inriktningar Gymnasiesärskolan före 1- juli t (grundbelopp) (grundgelopp) Jämförelsen är giord mellan prislistor tisr àr 2Ot4 då riksprislista för 2015 inte föreligger 16

20 HÄRRYDA KOMMUN Kommunstyrelsen SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-lI-24 Sida ÄneruDE 4 Dnr 2014KS INTERKOMMUNAL ERSÄTTNING INOM KOMMUNAL VUXENUT- BILDNING OCH SVENSKA FÖR INVANDRARE KALENDER.A.RET 20rs Göteborgsregionens florbundsstyrelse behandlade den 26 september 2OI4 fürslag till interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning och svenska for invandrare i Göteborgsregionen år Förslagen gäller reguljära utbildningar där interkommunal ersättning utgår och som inte omfattas av regionala samverkansavtal inom GR. Förbundsstyrelsen beslutade att rekommendera medlemskommunerna att fastställa priser lor kommunal vuxenutbildning och svenska ftir invandrare i Göteborgsregionen 20 I 5 enligt loljande : För kurser inom kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial vuxenutbildning) tillämpas ett enhetspris på 46 kr per verksamhetspoäng. För dyrare respektive billigare kurser inom kommunal vuxenutbildning genomftirs bilaterala forhandlingar mellan berörda kommuner. För särvux genomfürs bilaterala forhandlingar mellan berörda kommuner, samt ñr svenska fiir invandrare tillämpas ersättning enligt foljande: - studieväg I : 59 l<rltimlstuderande - studieväg 2: 44 l<rltim/studerande - studieväg 3 : 33 l<rltim/studerande. Från sektorn lor utbildning och kultur ftireligger skrivelse av den 8 oktober Enligt sektorn innebär prisnivåerna ftir 2015 ingen prisökning. OrdfÌirandens fìirslag till beslut Kommunstyrelsen fastställer priserna ft)r interkommunal ersättning inom vuxenutbildningen och svenska for invandrare i Göteborgsregionen kalenderåret 2015 enligt fiireliggande ftirslag. Utdragsbestyrkande 17