Innehåll. Vår ordförande om Årets händelser och verksamhet...4. Våra mötesplatser skapar grogrund för samverkan...8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Innehåll. Vår ordförande om 2008...3. Årets händelser och verksamhet...4. Våra mötesplatser skapar grogrund för samverkan...8"

Transkript

1 Årsberättelse 2008

2 Innehåll Vår ordförande om Årets händelser och verksamhet...4 Våra mötesplatser skapar grogrund för samverkan...8 Exempel på vår intressebevakning...11 Kurs- och konferensverksamheten...13 Våra projekt...14 Särskilt prioriterade verksamheter...19 Övrig verksamhet...22 Resultaträkning...23 Balansräkning...24 Styrelsens och revisorernas underskrifter...28 Revisionsberättelse

3 Vår ordförande om 2008 Kommunförbundet vill stärka kommunernas utvecklingsarbete Under verksamhetsåret 2008 har Kommunförbundet haft ambitionen att genom intressebevakning, strategiskt utvecklingsarbete och samverkan bidra till kommunernas utveckling. Inom ramen för vår intressebevakning ser vi exempelvis överläggningar med Landstinget kring det framtida ansvaret för hemsjukvård samt medverkan vid framtagande av yttrande från länet angående den långsiktiga infrastrukturplaneringen. Fortsatt stöd för samverkan mellan länets kommuner samt att samverkan på länsnivå med Landstinget och Länsstyrelse fortsätter. Tydliga bevis för detta kan vi se i överenskommelsen om internationell samverkan samt överenskommelsen kring fortsatt utveckling av IVPA (i väntan på ambulans). Kompetens- och metodutveckling Kommunernas kompetensutveckling är ett viktigt samverkansområde för Kommunförbundet. Vår FoU-enhet bidrar till att socialtjänst, psykiatri, vård och omsorg ges möjligheter till metodutveckling med stöd av forskning. God kvalitet inom vård, skola och omsorg är grundläggande för att skapa trygghet hos kommunmedborgarna men bidrar även till att skapa goda livsmiljöer och öka attraktiviteten i våra kommuner. Med utgångspunkten att vi vill synliggöra och stärka sambanden mellan utbildning och arbetsmarknad har vi arbetat aktivt med ett politiskt arbetsutskott för utbildning och tillväxt. Ett bra samarbete med Universitetet och andra lärosäten är avgörande för kommunernas möjligheter till tillväxt och utveckling. Regionfrågan fortsatt viktig Arbetet med regionfrågan har utmynnat i två ansökningar om regionbildning som kan komma att beröra länets kommuner. Ansökningarna har lämnats in i Landstingen i Västernorrland och Jämtland. Kommunförbundets förhållningssätt är att möjliggöra och stödja regionbildning utan att ta ställning till vilken geografisk lösning som bäst gynnar ett framtida regionalt självbestämmande. 3

4 Årets händelser och verksamhet Forum för regional utvecklingspolitik Forum har arbetat för att skapa politisk dialog kring prioriteringar av mål 2 ansökningarna. Vi inledde med en skrivelse till Nutek och påbörjade en dialog om bättre samrådsförfarande med Nuteks regionala beslutsenhet och förbättrade beredningsmetoder i mål 2 ansökningar från länet. Forums fortsatta arbete under 2008 har till stor del avhandlat strategiskt samarbete inom länet men har också ägnat mycken tid för samtal om bildandet av regionkommuner. Överenskommelse om internationell samverkan Forum för regional utvecklingspolitik initierade under 2007 en översyn av samverkan kring internationella frågor i Västernorrland, vilket genomfördes i form av ett Öppet forum i februari. Den gemensamma internationella strategi som funnits sedan 2002 ersätts av denna överenskommelse om ökat informationsutbyte, samverkan och förankring av internationella aktiviteter och EU-frågor i Västernorrland. Undertecknade parter för överenskommelsen är Kommunförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen i Västernorrlands län. Parternas gemensamma intresse är att ge länet goda utvecklingsförutsättningar, utveckla den offentliga sektorns möjligheter till nya kunskaper samt gynna medborgarna i Västernorrland genom att etablera goda internationella kontakter. Överenskommelse om IVPA Forum har tagit fram en överenskommelse om IVPA samarbete, I Väntan på Ambulans, där kommunerna och Landstinget samarbetar ekonomiskt och funktionellt för att räddningstjänstens personal ska kunna ge de första och kanske livräddande insatser som krävs i väntan på ambulans. MAU - miljöanpassad upphandling Ekonomisk och funktionell samverkan har beslutats i ett samverkansavtal för processtöd till miljöanpassad upphandling i kommun- och landstingsverksamheter. Kommunförbundet och Landstinget har därmed tillskapat sin första samverkanstjänst för ett operativt processtöd inom miljöanpassad upphandling. 4

5 Överläggningar inom vård och omsorg Under året har det förts diskussioner om förutsättningar för ett förändrat huvudmannaskap inom hemsjukvården. Dialogen har förts politiskt i ett socialpolitiskt samverkansforum. Forumet består av Landstingets HSD (Hälsooch sjukvårdsdelegation) och kommunernas socialnämndordföranden. Landstingets styrelse har beslutat att inte förändra nuvarande primärvårdsorganisation genom en överföring av hemsjukvårdsansvar till kommunerna. Man uppmanade i stället ledande tjänstemän i respektive organisation att se över gränsdragningsproblematiken och tydliggöra den nuvarande ansvarsfördelningen. IT-stöd för verksamhetsutveckling En nationell IT-strategi för vård och omsorg har utvecklats. Den ska fungera som stöd för det lokala och regionala arbetet. En samverkansgrupp med representanter från Landstinget och kommunerna har tillsammans med kansliet fördjupat sig i hur denna strategi kan ligga till grund för fortsatt gemensam utveckling av verksamheten med olika former av IT-stöd. Ett gemensamt IT-stöd för samordnad vårdplanering har införts i länets alla kommuner och berörda enheter inom Landstinget. Under införandeprocessen ingick Kommunförbundet i en samordningsgrupp tillsammans med Landstingets IT-stab. Därefter har en länsgemensam förvaltningsorganisation upprättats, där länets socialchefer/motsvarande ingår. Avtal om läkarmedverkan Samverkansavtal mellan kommuner och Landsting i Västernorrlands län angående läkarinsatser inom kommunernas äldre- och handikappomsorg har upprättats. Upphandling av HVB - Hem för vård och boende En länsgemensam upphandling genomfördes under 2007 och avslutades under 2008 med en presentationsdag där alla enheter inom ramavtalet presenterade sina verksamheter för representanter från kommunernas socialtjänstförvaltningar. 5

6 Riktlinjer för missbrukarvården Ett länsgemensamt projekt med Landstinget har förberetts och förankrats under året med syfte att genomföras under Luftvårdssamverkan Det arbete som under ett par år har bedrivits för att utveckla en samverkan kring luftvård och luftkvalitetsmätningar ledde under 2008 till ett formaliserat samarbete. I samarbetet ingår förutom länets kommuner också Vägverket, Landstinget och Länsstyrelsen. Kommunförbundet samordnar bidragen för den gemensamma finansieringen och ansvarar för att vara pådrivande av kommunal luftvårdssamverkan. Mer internationellt miljöarbete Som ett led i att öka intresset för mer internationellt arbete på miljöområdet anordnades en studieresa till Bryssel i maj månad. Initiativet togs vid en miljöpresidiekonferens under våren och samtidigt påbörjades ett arbete med att framställa en informationsbroschyr på engelska om våra mest intressanta projekt för en utländsk läsare. Resan genomfördes i samarbete med Mid Sweden Office och blev en mycket uppskattad studieresa. På resan deltog samtliga kommuners miljöpresidier. Efter resan har förberedelser för en projektansökan inom Östersjöprogrammet påbörjats. Övergripande Kommunal IT-samverkan Den kommunala IT-samverkan utvecklas i ständig dialog inom VITS-gruppen, en tjänstemannagrupp bestående av de kommunala IT-cheferna och Landstingets IT-chef. Gemensam upphandling är utgångspunkt för utveckling av framtida samverkan. Aktuellt är upphandling av telefonifunktioner. En diskussion kring gemensamma personalresurser för IT-säkerhet har också påbörjats under det år som varit. Politiskt utskott för Utbildning & Tillväxt Kommunförbundet har ambitionen att lyfta fram utbildningssektorns betydelse för den lokala och regionala tillväxten. För att samordna arbetet finns det politiska utskottet för Utbildning och Tillväxt, med ledamöter utsedda av länets kommuner. Utskottet är kommunernas regionala plattform för eftergymnasial utbildning och för samspelet mellan näringsliv/arbetsmarknad och utbildningssektorn. Utskottets arbete syftar till att skapa ett regionalt 6

7 tillväxtfrämjande utbildningssystem, som i ökad utsträckning utgår från näringslivets behov. Under året har bl a universitetens samverkansuppdrag och samverkan inom arbetsmarknadspolitiken varit i fokus för Utskottets arbete. En tjänstemannagrupp, den Regionala Vuxenutbildningsgruppen med rektorer och samordanre inom kommunernas vuxenutbildning utvecklar länssamverkan i praktiken. Tjänstemannagruppen utgör även en länk till vuxenutbildningspresidiet, som representerar kommunernas nämndsorganisation. En objektanställd länssamordnare för området Vuxnas lärande har efter gemensam finansiering från länets kommuner tillsatts vid Kommunförbundet. Samordnaren har från 1 oktober arbetat med utskottets uppdrag att öka tillgängligheten till studier för vuxna genom samordnat utbildningsutbud, utvecklat kontaktarbete och teknisk samverkan. Integrationsarbetet i Västernorrland Integrationsarbetet är viktigt för Västernorrland. Under de senaste åren har Kommunförbundet prioriterat regional samverkan när det gäller integration av invandrade. Bland annat har vi medverkat i arbetet med att ta fram en Regional överenskommelse om samverkan för effektivare introduktion och integration av flyktingar och övriga invandrade i Västernorrland (RÖK 08). Arbetet med att förverkliga de mål, som överenskommelsen innehåller, sker genom Partnerskapet för integration i Västernorrland. Partnerskapet består av ett tjugotal regionala och nationella myndigheter och organisationer. Alla länets kommuner ingår i det Regionala Partnerskapet och är därför delaktiga i revideringsarbetet inför RÖK 09. Länsstyrelsen är den myndighet som träffar överenskommelser med kommunerna om mottagning av flyktingar. Regeringen har under 2008 aviserat en ny strategi och ansvarsfördelning för nyanländas introduktion och integration. Under våren 2009 kommer en proposition att presentera förslag om styrning, ansvar, utformning och finansiering av flyktingmottagande samt andra insatser som påskyndar arbetsmarknadsetablering. De aviserade förändringarna kommer att inverka på uppdraget för kommunernas arbetsmarknadsnämnder/motsvarande. Gymnasieutredningen (GY 09) Utredningen Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola, föreslår 19 nationella program som ska leda fram till en yrkesexamen eller en högskoleförberedande examen. En lärlingsutbildning föreslås som en alternativ väg till yrkesexamen. Diskussioner om hur GY09 kommer att påverka förutsättningarna för gymnasieverksamheten i kommunerna har under året genomförts i länets skolpresidium och i skolchefsnätverket. 7

8 Våra mötesplatser skapar grogrund för samverkan Kommunernas facknämndspolitiker, chefer och handläggare har behov av erfarenhetsutbyte kring aktualiteter i verksamheten. Genom en bra dialog mellan kommunerna uppstår uppslag och idéer kring gemensamma ansträngningar kring kompetensutveckling och samverkan. Vissa av våra nätverksgrupper på handläggarnivå träffas under endast kortare perioder för samarbete/samråd kring en aktuell fråga medan chefsnätverken träffas mer kontinuerligt ett par gånger varje år. Miljö Under året har vi arrangerat en presidiekonferens för miljö, bygg och plan. Programmet för vårens presidiekonferens hade mycket fokus på miljöfrågor i den fysiska planeringen i kommunerna, med flera exempel från Timrå kommun. Vi hade också ett särskilt inslag om klimatfrågornas hantering i planeringen och hade för detta bjudit upp Jessica Andersson från Sveriges Kommuner och Landsting. Jessica har varit huvudansvarig för SKL:s yttrande till klimatberedningen. Då ordinarie presidiemöte skjutits fram i tid samlade Länsstyrelsen representanter från länets kommuner och Länsstyrelsen för en dialog om tillsyn. Vi hade vid denna träff också ett särskilt seminarium om möjligheterna att skapa moderna och bra vattenskyddsföreskrifter för länets vattenförsörjning. Skola och utbildning Årets skolpresidiekonferenser har bl a behandlat följande teman: strategier för mottagande av invandrade barn och ungdomar, modersmålsundervisning språkinlärning, IT-stöd för skolutveckling, utvecklingsarbete inom området förståelseinriktad skola, förändringar i den nationella myndighetsstrukturen på skolområdet, gymnasieutredningen och gymnasiesamverkan, kvalitetsfrågor i ett internationellt perspektiv samt vägledningsfrågor. Bland de teman som aktualiserats under årets Vuxenutbildningspresidier kan nämnas: förändringar i den nationella utbildningspolitiken, t ex utredningen om yrkeshögskolan, och förändringar inom arbetsmarknadspolitiken, samt omvärldsorientering, i form av information om situationen i andra kommuner/län. Under årets konferenser har vidare konkreta utvecklingsuppdrag lämnats till tjänstemännen i den Regionala vux-gruppen och den nyanställde länssamordnaren. Uppdraget omfattar bl a att skapa en gemensam hemsida för 8

9 vuxenutbildningar i länet, att producera korta gemensamma yrkesutbildningar som efterfrågas av näringslivet och att förbättra samverkan mellan studie- och yrkesvägledare inom vuxenutbildningen. Arbetsmarknad Under inledningen av mandatperioden har stora förändringar skett inom arbetsmarknadspolitiken. Frågorna om hur den nya politiken påverkar situationen i kommunerna samt hur kommunerna bäst skall möta de nya förutsättningarna har, liksom metodutveckling för utvärdering av kommunernas insatser inom arbetsmarknadsområdet, varit på agendan i de nätverk som arbetar med arbetsmarknads- och sysselsättningsfrågor. Näringsliv Under året beviljades storprojektet e- länet EU-stöd. Projektet, som pågår under åren 2009 och 2010, ska vidareutveckla och effektivisera det entreprenörskapsfrämjande arbetet i kommunerna och totalt sett i länet. Samtliga länets sju kommuner deltar och projektet koordineras av Länsstyrelsen. Projektet syftar till att förbättra näringslivsklimatet i kommunerna, att stärka såväl nya som redan befintliga företag, att stimulera nya former av företagande samt att överföra entreprenörskapets grundidéer till nya sektorer i samhället. Ambitionen är vidare att samarbetet med Mittuniversitetet ska utvecklas. Socialtjänsten I nätverket för socialtjänsternas förvaltningschefer har dialogen med Landstinget utvecklats under året, främst med representanter från primärvården. Man har bl.a. diskuterat innehåll i läkaravtal och hur länet tillsammans kan tydliggöra ansvarsgränser för hemsjukvård. Man har också tecknat gemensamt avtal om driften för IT-verktyget Prator. Inom Individ och familj har tid ägnats åt det dokumentationssystem, BBIC (Barns behov i centrum) som alla kommuner infört under året. Den nya vårdformen Öppenvård med särskilda villkor har inneburit att ledningsföreträdare från kommuner och Landsting har analyserat behov av kompletteringar i befintliga dokument som beskriver ansvarsfördelning och regler och rutiner för samverkan mellan vårdhuvudmännen. 9

10 Kulturforum Kulturforum Västernorrland är ett samrådsforum för valda politiker och tjänstemän i kommunerna och Landstinget, länsturismen och Länsstyrelsen i kulturfrågor. Under 2008 beslutades att Kulturforum ska bereda frågan om de kan ta på sig rollen att bilda en Regional plattform för kvalitets- och kompetensutveckling inom ungdomars fritidsarena. Syftet är att stärka barnoch ungdomskulturen i Västernorrland. Kulturforum har lämnat ett yttrande över förslag till reviderat Tillväxtprogram samt diskuterat formerna för ett EUprojekt kring de kreativa näringarna. Kulturforum har beslutat att slå ihop grupperna med politiker respektive tjänstemän. Detta till följd av att den politiska representationen under året varit låg och att man med detta hoppas göra Kulturforum till ett mer prioriterat kulturpolitiskt nätverk. Ett brev har skickat till kommunerna om vikten av en gemensam plattform för kulturfrågorna. Detta är angeläget inte minst på grund av den pågående kulturutredningens förslag om en decentralisering av ansvaret för kulturpolitiken från staten till regionförbund/motsvarande. Kulturforum i Västernorrland och Kultur Z i Jämtlands län har under två dagar i Gålsjö samtalat om gemensamma kulturfrågor och om möjligheterna att samarbete över länsgränsen. 10

11 Exempel på vår intressebevakning En av Kommunförbundets fyra hörnpelare är att bedriva kommunal intressebevakning. Det kan innebära att vi utformar styrelsens remissyttranden till statliga utredningar eller att vi företräder kommunkollektivet på länsnivå vid konferenser med till exempel Länsstyrelsen, Landstinget, Vägverket, andra län eller organisationer. Vi representerar kommunerna i olika arbetsgrupper på länsnivå för att föra fram det kommunala perspektivet på den fråga som är aktuell. Nedan följer några exempel på områden för intressebevakning utöver det som sker inom ramen för vår intressebevakning i Bryssel och kärnverksamheternas intressebevakning inom skolpresidiet, socialpresidiet och miljöpresidiet. Den långsiktiga infrastrukturplaneringen Kommunförbundet, Landstinget och Länsstyrelsen har medverkat till ett gemensamt yttrande till regeringen angående de underlag som tagits fram av trafikverken inför den stundande infrastrukturpropositionen mars Länet uppvisar i yttrandet en gemensam hållning i de frågor regeringen särskilt har lyft. De demografiska förändringarna Befolkningsutvecklingen får allt större betydelse för kommunernas verksamheter och planering. Kansliet har anordnat fyra seminariedagar för styrelsen i denna fråga belysande såväl problem som möjligheter vi har framför oss. Högsta intresset fick seminariedagen om sociala bokslut som genomfördes i samarbete med Coompanion samt seminariedagen om integrationsarbete. En regional FoU-strategi Kommunförbundet har under verksamhetsåret inbjudit till revidering av den regionala FoU-strategi som tagit fram tillsammans med Jämtlands län. Inbjudna till revideringen var de remissyttranden som inkommit med synpunkter till programmet, kommuner, näringslivsföreträdare och myndigheter. Syftet med strategin är att skapa en gemensam plattform för regionens EU-ansökningar för forskningsstöd i länens utvecklingsarbete för kunskapstillväxt och konkurrenskraft. 11

12 Strategin har antagits av Forum för regional utvecklingspolitik i Västernorrland samt Rådet för regional utveckling i Jämtlands län. Prioriterade fyra forskningsområden är; - Distansoberoende tjänster, - Skog, energi och miljö, - Turism och upplevelser samt - Hälsa, livskvalitet och idrott. Energikontoret i Sollefteå Kommunförbundet som är representerad i Energikontorets styrgrupp bedömer att energikontorets roll som samordnare och utvecklare av kommunal energirådgivning har varit framgångsrik. efokus blir namnet på företaget som är moderbolag för Energikontoret. efokus kommer att styras från Sollefteå där VD och informatören finns tillsammans med Energikontorets tre anställda och en projektledare. Energikontoret kommer även fortsättningsvis verka i eget namn. 12

13 Kurs- och konferensverksamheten Samarbetet med Gävleborgs kurskansli har fortsatt varit framgångsrikt. Under verksamhetsåret har vi haft 910 kursdeltagare på kansliets egna kurser vilket är en ökning med 427 deltagare från föregående år. Antalet deltagare på de kurser som vi anordnat i samarbete med Gävleborgs kurskansli har varit 378 kursdeltagare. Sammanlagt innebär detta att våra kommuner har deltagit med kursdeltagare under Våra egna kurser och konferenser - Att familjehemsplacera ett barn i släkten - Överförmyndardagar - IT i vården - Räddningstjänstens presidiekonferens - Miljöpresidiekonferens - E-handel - Psykiatrisk rehabilitering - Kompetensstegen i Västernorrland - Socialpresidiekonferens tillsammans med Jämtland - Tillväxt & konkurrenskraft - Framtidens kollektivtrafik - Skolpresidiekonferenser - Vuxenutbildningspresidiekonferenser - FoU-strategi för Mittsverige - Familjehemsdagar - Workshop Samtal om framtiden - Seminarieserie om den demografiska utmaningen Kurser och konferenser i samarbete med Gävleborgs Regionförbund - Arkiv i praktiken, fördjupning - Förvaltningsrätt för dig som arbetar inom tillsynsverksamhet - Offentlighet och sekretess för dig som arbetar i växel och reception - Socialarbetares o andra kommunställdas medverkan i domstolsprocess - Arkiv i praktiken, grundkurs - Avtal och arbetsrätt för chefer och arbetsledare - Sekretess och anmälningsplikt i personlig assistans inom LSS - Gemensamma rättsregler för kommunalekonomer - Kommunal protokollskrivning i praktiken - Presentation av gymnasieutredningen - Nyheter inom Plan- o bygglagområdet - Bevarande och gallring av socialtjänstens handlingar - Aktualitetsdag inom arbetsrättens område - Allmänna bestämmelser AB 05 löneadministrativ inriktning - IFO-stämma - Presentation av höstbudgeten - Introduktionskurs i VA-teknik, rörnät 13

14 Våra projekt 2008 blev ett mycket framgångsrikt år för oss vad gäller antalet beviljade projektansökningar. Samtliga av de ansökningar vi arbetat med för internationella projekt har blivit beviljade. Under året har också tidigare projekt avslutats med verksamhets- och ekonomisk rapportering. MAU-Miljöanpassad upphandling i Västernorrland Projektet har under drivits i samarbete med länets kommuner och Landstinget Västernorrland. Övriga finansiärer är Nutek, Länsstyrelsen och Vägverket. Syftet har varit att främja miljödriven näringslivsutveckling genom miljökrav i den offentliga upphandlingen. En extern utvärderare; Annorlunda konsult, har genomfört en enkätundersökning bland beställare och intervjuundersökningar med upphandlare, leverantörer (fordonsupphandlingen) samt projektets styrgrupp. Projektet har arbetat med ett flertal upphandlingar, till exempel av transporter, leasingfordon, vitvaror och kemisk-tekniska produkter. Arbetet har bland annat innefattat marknadsundersökningar för att ta reda på vilka miljökrav och på vilken nivå dessa ska läggas på i upphandlingen. Vid ett par tillfällen uppstod frågetecken om vilken nivå miljökraven skulle sättas på eftersom det inte fanns tydliga politiska riktlinjer, mål eller policybeslut att referera till. Från flera håll i länet framgick det att det fanns brister i avtalstroheten, vilket innebar en fördyrning av inköpen, diverse extra administrationskostnader med mera. Ur ett miljöperspektiv innebar bristerna också ett problem eftersom miljön i värsta fall inte alls beaktades vid inköpen utanför avtalen. En intensiv informations- och förankringsprocess påbörjades i olika politiska forum till exempel kommunstyrelser, arbetsutskott samt i diverse tjänstemannaforum. Det viktigaste budskapet var att perspektivet måste vidgas från att enbart handla om miljökrav i upphandling till att innefatta alla delarna i Hela kedjan. Avgörande beslut förankringen av Hela kedjan var Kommunförbundet styrelse med samt Forum för Regional Utveckling. Beslutet i forumet och Workshopen om Hela kedjan i april 2008 var avgörande för att arbetet ute i kommunerna och Landstinget kring miljöanpassad upphandling och Hela kedjan skulle nå nästa nivå och en fast resurs på Kommunförbundet kunde tillsättas. 14

15 Ung makt och välfärd Ung makt och välfärd är ett projekt inom ramen för Ungdomsstyrelsens satsning på förebyggande och främjande verksamhet för ungdomar i socialt utsatta områden och/eller unga som riskerar att hamna i ett socialt utanförskap. Upprinnelsen till projektet är den ungdomspolitiska propositionen Makt att bestämma rätt till välfärd. I proposition framställdes kommunernas öppna ungdomsverksamheter som strategiska för att främja ungdomars sociala utveckling Projektet har syftat till att stärka kunskap om unga i riskmiljöer, ta fram metoder och arbetssätt för att stärka kvaliteten i ungdomsarbetet samt att uppmärksamma betydelsen av mötesplatser. Inom ramen för projektet Förebyggande och främjande har Kommunförbundet Västernorrland tillsammans med länets kommuner beviljats stöd till en kompetenssatsning bland personal som arbetar i öppen fritidsverksamhet samt pilotprojektbidrag för att bygga en regional plattform för kvalitets- och kompetensutveckling för den sektor som verkar på ungdomars fritidsarena. Inom ramen för beviljade medel har ett stort antal föreläsningar och konferenser genomförts till såväl politiker, chefsgrupper och fritidsgårdspersonal. Projektets kompetenshöjande aktiviteter har haft god uppslutning från kommunerna. Enkäter till deltagarna visar på stor uppskattning och man upplever att projektet har tillfört ny kunskap och kompetens. Särskilt uppskattade är de tillfällen till erfarenhetsutbyte för personalen. Arbetet med att bygga en regional plattform för kvalitets- och kompetensutveckling har förankrats i Kulturforum, länets samrådsforum för kommunernas och Landstingets kulturverksamheter. Arbetet inleddes under 2008 och skall fortsätta Sammanfattningsvis kan konstateras att ungdomars fritidsarena är ett viktigt led i kommunernas förebyggande arbete. Men det är framförallt i bred samverkan mellan fritid, skola, socialtjänst och polis som ett verkningsfullt förebyggande ungdomsarbete bedrivs. Skola och socialtjänst har ett lagstadgat ansvar att skapa goda uppväxtvillkor för barn och unga. När det uppstår problem och riskbeteenden bland unga är det viktigt att skola, socialtjänst och polis använder sig av de preventionsprogram som visat sig verkningsfulla och effektiva. 15

16 PIKE Promoting Innovation in the Knowledge Economy Ett Interreg IVC-projekt som i stort går ut på att ta till sig goda exempel på e- service från fyra tidigare projekt som bedrivits inom EU. Det här projektet har av kommissionen blivit utvalt till ett s k fast track project, som innebär att det ska ge snabba resultat i berörda regioner. Projektet beviljades strax före sommaren och hade kick-off i Sundsvall i början av september. Vid denna samlades partners från 7 olika länder för att förbereda genomförandet av projektet. Kommunförbundet har en särskilt angelägen roll i detta projekt med ansvar för hela kommunikations- och informationsarbetet för projektet. E-handelsprojektet DARRA Digital Age for Rural and Remote Areas En ökad e-handel kan effektivisera ekonomiadministrationen, öka säkerheten och ge ekonomiska besparingar för våra kommuner. Under åren kommer Kommunförbundet att vara engagerad i ett EU-finansierat projekt inom Norra periferiprogrammet med ovanstående syfte. Projektet har förutom de Västernorrländska partnerna Kommunförbundet, Mittuniversitetet och Företagarna Västernorrland, även partners i Finland, Norge och Irland. Projektet har tre huvudinriktningar: 1. Skapa en IT-vision för glesbygdsområden. 2. Öka IT-användningen hos småföretag. 3. Ökad E-handel hos länets kommuner. Vinsterna med E-handel är: - Bättre avtalstrohet - Ökad prismedvetenhet - Kortare fakturahanteringstid (inga förseningsavgifter) - Bättre ekonomisk styrning - Bättre uppföljning genom tillförlitlig statistik Projektet sjösattes i mars och vi hade vår första regionala konferens i april månad om användandet av Svefakturor. Denna följdes upp i september med en konferens riktat till beslutsfattare i kommunerna. Denna hade mer fokus på e-handel och den ekonomiska nyttan för kommunerna. Under hösten har också träffar för företagare hållits i fyra kommuner och ytterligare träffar kommer att arrangeras i början av E-handeln i kommunerna har tagit ett tydligt steg framåt sedan projektets start och idag har samtliga kommuner ett uttalat intresse av att införa 16

17 elektroniska fakturor. En särskild årsrapport om denna del av projektet har producerats. Affärsnytta med IT I ett samarbete med Kommunförbundet Jämtland och MNBA, Midnordic Business Arena lämnades en projektansökan in för Mål 2-finansiering av kommunernas och landstingens arbete med införandet av elektronisk handel. Utvecklingen inom området är viktig för såväl offentlig verksamhet som de företag som är leverantörer till kommuner och landsting. Ansökan blev beviljad under sommaren och under hösten har ett arbete förberetts för en projektstart från årsskiftet. En kick-off konferens hölls i Bispgården i början av december med en massiv uppslutning från olika intressenter. I projektet inbjuds kommuner och landsting att ansöka om konsultcheckar för att underlätta införandet av e-handel. Projektet bidrar på så sätt ekonomiskt till den utveckling som eftersträvas i det ovan nämnda DARRA-projektet. Trådlösa mobila tjänster I kommunerna, CMC-projektet Connected Mobile Communities I detta projekt deltar Kommunförbundet Västernorrland tillsammans med Norra Karelen (Finland), Donegal (Irland), Derry (Nordirland), Western Isles (Skottland) samt San Sebastian (Spanien). Projektet som finansieras genom Norra Periferi- programmet startade i september och kommer att pågå till Projektets syfte är att genom trådlöst bredband bistå med service för att främja konkurrenskraften i glesbygdsområden inom det Norra Periferiområdet. Målen är att: - Utveckla trådlöst bredband i glesbygdsområden så att det blir en del av de kommunala/regionala utvecklingsstrategierna. - Utveckla trådlösa tjänster inom olika sektorer (turism, transport, kultur och miljö) - Använda tjänsterna för att stärka den naturliga hållbarheten i glesbygdsområden och förenkla ekonomiska förbindelser till mer centrala områden. Vi har under senhösten inbjudits till flera kommuner för att diskutera möjliga nya tjänster och en handfull idéer för vidareutveckling har påbörjats. 17

18 Projekt ACTION Assisting Carers using Telematics Interventions to meet Older people s Needs Projektet handlar om att ge anhöriga till lätt dementa stöd i vardagen via ett databaserat verktyg för information, utbildning och direktkommunikation med personal inom kommunens vård och omsorg. Projektet startade upp under året med ett 20-tal deltagare från 5 av länets kommuner. Hjälpmedelsinstitutet och Telia medfinansierar projektet, som nominerades till finalen i EU s e-inclusion Award. Miljölänet Västernorrland Projektet avslutades under året och har haft som målsättning att befrämja miljödriven tillväxt i näringslivet kopplat till livsmiljö- och folkhälsofrågor. Kommunförbundet har varit representerat i styrgrupp och referensgrupp tillsammans med företrädare för bland annat Naturvårdsverket, Landstinget, kommuner och stora företag. Resultatet av projektet är att ett nätverk för miljöteknikföretag i Norrland har bildats och att länet har marknadsförts på en av Europas största miljöteknikmässor. 18

19 Särskilt prioriterade verksamheter Mid Sweden Office Målsättningen för MSO projektet är att Mitt Sverigeregionen ska bli en aktiv och framgångsrik region i Europasamarbetet. Prioritering av bevakningsområden utgår från de utvecklingsfrågor som är kärnan i de båda länens regionala utvecklingsprogram/strategier. MSO kontorets arbetssätt präglas av nätverks- och kunskapsbyggande på hemmaplan och i Bryssel. Regionens profilfrågor har lyfts fram i ett nätverk för regioner med glest befolkade områden, NSPD ( Northern Sparsely Populated Areas). Nätverkets uppgift är att bedriva politisk lobbyverksamhet mot EU-kommissionen. Hemmaorganisationen har under året genomfört ett antal kunskapshöjande seminarier i kommunerna, Landstingen och Länsstyrelserna för att belysa sambanden mellan myndighetsbeslut på lokal och regional med EU-nivån. En seminarieserie kallad Why bother? startades under hösten riktad mot regionens kommuner där möjligheter och utmaningar med EU-projekt lyfts. Under våren genomfördes en slututvärdering av MSO femårs projektperiod. Utvärderingen visade att verksamheterna i Bryssel fortfarande inte är tillräckligt väl kända i kommunerna trots att studiebesöksfrekvensen har ökat. Det finns förbättringsutrymme vad gäller interaktionen mellan Bryssel och hemmaregionen men detta är inte en ovanlig bild hos regionerna i Sverige. Ägarrådet för MSO beslutade att rekommendera huvudmännen om förlängning av projektperioden med ytterligare två år vilket också blev beslutet inklusive fortsatt medfinansiering. Framtiden för MSO bestäms utifrån regionfrågans utveckling. Mid Sweden Office har en egen verksamhetsberättelse. Den publiceras efter godkännande av Ägarrådet på hemsidan FoU Västernorrland Det övergripande målet med FoU Västernorrland är att tillsammans med personalen bedriva en praktikrelaterad forskning för att skapa ett kritiskt tänkande och en forskande nyfikenhet i kommunernas socialtjänst. För att nå dit krävs att personalen och verksamheten själva både är aktiva med att formulera sina forskningsbehov och forskningsfrågor och med att söka svaren. Resultatet 19

20 visar att vi är på god väg att nå detta mål. Under 2008 har alltfler personal inom olika delar av verksamheten kontaktat oss för att få handledning och stöd i hur de själva ska ta reda på varför det fungerar på ett visst sätt i den praktiska verksamheten. De senaste året har vi noterat en ökande forskande attityd hos socialtjänsten och det är nästan en självklarhet att personalen är involverade i hela uppföljningsoch utvärderingsprocessen. Vi har även märkt en ökad efterfrågan om hjälp med att dokumentera och strukturera det dagliga sociala arbetet för att kunna tydliggöra och synliggöra det sociala arbetet. Vår målsättning under 2008 var att få tillstånd en ökad dialog mellan FoU och praktiken. Detta har realiserats genom att FoU-inspiratörer har tillskapats i kommunerna. Varje kommun har utsett en till tre FoU-inspiratörer, med uppgift att vara en länk mellan FoU och socialtjänstens praktik. Samarbetet påbörjades under våren med ett internat där vi bl.a. diskuterade uppdrag och förväntningar. Därefter har två gemensamma träffar skett och FoU-inspiratörerna har även träffats på egen hand. I tabellen nedan har våra aktiviteter under året sammanställts. 20

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a.

Årsredovisning. Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. Årsredovisning för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a. 769000-0356 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Lidköpings Folkets Hus förening u.p.a., med säte i Lidköping, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Föreningen HOPP Stockholm

Föreningen HOPP Stockholm Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för föreningen HOPP Stockholm avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Årsredovisning för ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder

Årsbokslut. Föreningen Fenix - Projekt Söder Årsbokslut för Föreningen Fenix - Projekt Söder 802406-1239 Räkenskapsåret 2013 1 (6) Styrelsen för Föreningen Fenix - Projekt Söder får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport

Årsredovisning. Naturistför. Bergslagens Solsport Årsredovisning för Naturistför. Bergslagens Solsport 875001-1960 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Naturistför. Bergslagens Solsport, med säte i Nora, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg

Årsredovisning. Föreningen Social Omsorg Årsredovisning för Föreningen Social Omsorg 802006-9251 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Föreningen Social Omsorg får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning. Järna Ridklubb

Årsredovisning. Järna Ridklubb Årsredovisning för Järna Ridklubb 815600-7505 Räkenskapsåret 2016 1 (7) Styrelsen för Järna Ridklubb, med säte i Järna, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Lan Fiber Ekonomisk Förening ------- --- -- -- - Årsredovisning för Lan Fiber Ekonomisk Förening 769624-5203 Räkenskapsåret 2014 Lau Fiber Ekonomisk Förening l (7) Styrelsen för Lau Fiber Ekonomisk Förening rar härmed avge årsredovisning

Läs mer

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening

Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Årsredovisning för Kooperativa Åryd Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Bryggan Stockholm. Årsredovisning för 802411-1968. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Bryggan Stockholm Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Årsredovisning för ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Noter 6 Noter

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Iktyosföreningen 812401-1084 Styrelsen för Iktyosföreningen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningens syfte är: -att vara en stödorganisation

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

SK Ägir. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

SK Ägir. Årsbokslut för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsbokslut för SK Ägir Räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Ljungby Business Arena ekonomisk förening

Ljungby Business Arena ekonomisk förening Årsredovisning för Ljungby Business Arena ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening

Årsredovisning. Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening Årsredovisning för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening 716439-7072 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Barsebäcks Hamn, ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB Årsredovisning för Battleriff Gaming AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före.

experter inom Vi är fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. Vi är experter inom fysisk och finansiell handel, portföljförvaltning, marknad och analys som hjälper dig att ligga steget före. 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Bokslutskommuniké 2014 Modity Energy Trading AB VD

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning

Årsredovisning. RFSL:s Malmöavdelning Årsredovisning för RFSL:s Malmöavdelning 846001-3413 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för RFSL:s Malmöavdelning får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening

Årsredovisning. Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening Årsredovisning för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening 753300-2189 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Matskärens Avloppsanläggning Ek. Förening, med säte i Lycke, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen

Årsredovisning. Caravan Club R-Sektionen Årsredovisning för Caravan Club R-Sektionen 866601-1591 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Caravan Club R-Sektionen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET

ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013-01-01-2013-12-31 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Svenska Celiakiförbundet, 802010-4504 får härmed avge årsredovisning för 2013. Allmänt om verksamheten Förbundsstyrelsen

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4

Årsredovisning. Brf Perseus nr 4 Årsredovisning för Brf Perseus nr 4 716416-3813 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Brf Perseus nr 4 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2013 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning:

Motala Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Innehållsförteckning: Årsredovisning för Motala Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Hallands Ridsportförbund

Hallands Ridsportförbund Årsredovisning för Hallands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Hallands Ridsportförbund 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hallands Ridsportförbund, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Haglösa Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Haglösa 716407-3764 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Haglösa får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Hjo Segelsällskap Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer

Årsredovisning. Sveriges Förenade Studentkårer Årsredovisning för 802001-1303 Räkenskapsåret 2015 07 01 2016 06 30 Document id: 689ce571-f601-4adc-8aed-dbf34df3b21d. Page 1 of 9. 1 (7) Styrelsen för, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING Svenska Skidskytteförbundet

ÅRSREDOVISNING Svenska Skidskytteförbundet ÅRSREDOVISNING 2007 Styrelsen för Svenska Skidskytteförbundet får härmed avge årsredovisning för förbundets verksamhetsår omfattande perioden 2006.07.01-2007.06.30. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Förbundet har

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2015 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening, med säte i Frillesås, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04

Verksamhetsplan RAR 2012 Dnr RAR12-04 Samordningsförbundet RAR i Sörmland 1. Inledning RAR:s verksamhetsidé är att löpande erbjuda samverkansaktiviteter, processtöd samt utvärderingar som utarbetas gemensamt med medlemmarna. Omfattningen styrs

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Brf Apeln 11 Org.nr för räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Brf Apeln 11 Org.nr för räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING Brf Apeln 11 Org.nr 716414-2114 för räkenskapsåret 2016-01-01 2016-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB

Årsredovisning XTZ SOUND BALANCE AB Årsredovisning för XTZ SOUND BALANCE AB 556567-1210 Räkenskapsåret 2016 1 (6) Styrelsen för XTZ SOUND BALANCE AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2016. Årsredovisningen är upprättad i

Läs mer

Blendafiber Ek.förening

Blendafiber Ek.förening Årsredovisning för Blendafiber Ek.förening Räkenskapsåret 2009-12-14-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Svensk Biblioteksförening Org.nr

Svensk Biblioteksförening Org.nr Org.nr 845000-2624 Årsredovisning för räkenskapsåret 2002-01-01 2002-12-31 Styrelsen för Svensk Biblioteksförening avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Mastfoten Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Mastfoten 769626-3917 Räkenskapsåret 2015 01 01 2015 12 31 1 (7) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Mastfoten, med säte i Kalmar, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret

Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för. Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret Redovisning enligt Föreningslagen 11 kap 9 1 kap. för Legevind Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-11-01 2(6) Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har inte haft någon

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund

Årsredovisning. Smålands Ridsportförbund Årsredovisning för Smålands Ridsportförbund Räkenskapsåret 2015 Smålands Ridsportförbund 1(7) Styrelsen för Smålands Ridsportförbund får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening

Årsredovisning. Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening Årsredovisning för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening 769619-5598 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Frillesås Östra fibernät ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. Väskinde Fiber ekonomisk förening

Årsredovisning. Väskinde Fiber ekonomisk förening Årsredovisning för Väskinde Fiber ekonomisk förening 769624-3513 Räkenskapsåret 2012 02 21 2012 12 31 1 (8) Styrelsen för Väskinde Fiber ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Riksförbundet Sveriges Unga Katoliker Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01--2011-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Ljungby Business Arena ekonomisk förening

Ljungby Business Arena ekonomisk förening Årsredovisning för Ljungby Business Arena ekonomisk förening Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING 2008-07-01 2009-06-30 RÄKEN SKAPSÅRET

M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING 2008-07-01 2009-06-30 RÄKEN SKAPSÅRET M ÄLARÖARNAS WALDORFSKOLEFÖ RENING Org nr 815201-3010 ÅRSREDOVISNING RÄKEN SKAPSÅRET 2008-07-01 2009-06-30 Styrelsen för Mälaröarnas Waldorfskoleförening avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret

ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret ÅRSBOKSLUT För räkenskapsåret 2016-01-01-2016-04-19 Leader Linné ideell förening organisationsnummer 802443-7223 Verksamhetsberättelse 2016 Styrelsearbetet Leader Linnés styrelse har under 2016 haft ett

Läs mer

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014

BRF GLADA LAXEN. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för Brf Glada Laxen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01--2014-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 3 RESULTATRÄKNING 4 BALANSRÄKNING

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Vatten & Avlopp ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2013 2012 2011 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 209 4 295 3 949 3 784 4 024 Gåvor 90-konto 37 18 39 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

2 3 4 5 6 - - - - - - - - 7 Årsredovisning för Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund 845000-2871 Räkenskapsåret 2014 8 Södra Sveriges Sjuksköterskehem i Lund Org.nr 845000-2871 Styrelsen för Södra Sveriges

Läs mer