Folkbiblioteken i. Region Skåne 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folkbiblioteken i. Region Skåne 2014"

Transkript

1 Folkbiblioteken i Region Skåne

2 Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa barn och vuxna att hitta vägen till läsning, skapa fri tillgång till litteratur, kultur och information, och värna allas rätt att utvecklas, tänka, tala och skriva fritt. Biblioteken fungerar också som kunskapscentraler till stöd för invånarna när kraven på digitala färdigheter och analysförmåga stiger. På så sätt är biblioteken och deras anställda en viktig motkraft i samhället när klyftorna ökar och demokratin utmanas. För tionde året i rad har Svensk biblioteksförening brutit ner den officiella statistik som finns på biblioteksområdet på regional och kommunal nivå. Vi hoppas att rapporterna ska vara ett stöd i beslutsfattande och debatt. Tidigare har vi undersökt vilka faktorer som leder till ökad biblioteksanvändning. De är exempelvis hög personaltäthet, ett omfattande mediebestånd, en stor andel nyförvärv, bra tillgång till datorer och ett rikt utbud av tidskrifter. Idag vet vi att ju mer resurser biblioteken får, desto mer blir de använda. Statistiken visar att biblioteken behöver mer resurser till personal och medieutbud för att leva upp till landets lagar. Den nya bibliotekslagen skärper kraven på bibliotekshuvudmännen. Kommunerna har ansvar för att alla som vistas i kommunen har tillgång till biblioteksverksamhet. När det gäller folkbiblioteken ställer lagen krav på allsidighet och kvalitet i utbudet av medier och tjänster, den pekar ut prioriterade målgrupper och preciserar folkbibliotekens ansvar för att främja läsning och tillgång till litteratur, särskilt vad gäller barn och ungdomar. Under riksdagsbehandlingen var kulturutskottet tydligt: I kommunernas ansvar får anses ligga att svara för att personalen har den kompetens som krävs för att uppfylla de i lagen formulerade kraven på biblioteken. Bibliotekslagen ger tillsammans med skollagen varje elev i grund- och gymnasieskolan rätt till skolbibliotek. Enligt lagens förarbeten är ett skolbibliotek en ordnad och samlad resurs av medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärarande. Enligt Kungliga biblioteket krävs en bemanning på minst 20 timmar per vecka för att skolbiblioteken ska möta lagens krav. I dagsläget misslyckas många av landets kommuner med att leva upp till lagen. Bibliotekens uppgift är att verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Idag, när demokrati och mänskliga rättigheter utmanas och kunskapsklyftorna djupnar, är biblioteken viktigare än någonsin. Nu behövs prioriteringar och investeringar som möjliggör för biblioteken att utföra sin viktiga samhällsuppgift. Niclas Lindberg Generalsekreterare Svensk biblioteksförening 2

3 Fakta om bibliotek Det svenska biblioteksväsendets uppgift är att verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Med vilka resurser genomför biblioteken den uppgiften och hur påverkar det hur invånarna använder biblioteken? Vad säger oss statistiken på biblioteksområdet? I följande rapport försöker vi ge en bild av det. Enligt års nationella SOM-undersökning har den nedåtgående trenden brutits, och både förtroendet för och besöken på biblioteken ökar. I denna rapport redovisas dock endast statistik från Kungliga biblioteket och Statistiska centralbyrån. Vi har strävat efter att redovisa siffror som är jämförbara med tidigare år. Det försvåras av att Kungliga biblioteket har genomfört omfattande förändringar i biblioteksstatistiken från år. Jämförelser ska därför tolkas med stor försiktighet, se not på sidan 4. Svensk biblioteksförening har tidigare låtit undersöka vilka faktorer som leder till att fler besöker och använder folkbibliotek. Det står klart att ju mer resurser biblioteken får, desto fler använder biblioteken. Exempelvis leder hög personaltäthet, ett omfattande mediebestånd, en stor andel nyförvärv, bra tillgång till datorer och ett rikt utbud av tidskrifter till fler besök och ökad utlåning. Nytt, brett och allsidigt utbud då ökar utlåningen Det görs minst 68 miljoner lån på de kommunala biblioteken varje år. Nästan hälften av de böcker som lånas är barn- och ungdomsböcker. Att stimulera barns läslust och läsfärdigheter är en central uppgift för folkbiblioteken, och det är självklart viktigt att utbudet av barn- och ungdomsböcker har kvalitet, bredd och relevans. Skönlitteratur står för en stor del av utlåningen och en hög andel nyförvärv är viktig. Men för bibliotekens besökare är det också viktigt att böcker som annars är svåra att upptäcka eller få tag i finns på biblioteken. Därför arbetar biblioteken aktivt med kvalitet och allsidighet i urvalet, och med fjärrlån. God tillgång till musik, film, ljudböcker, databaser, tidningar och tidskrifter är också viktiga faktorer för hög utlåning och många besökare. Biblioteken bidrar medvetet till att introducera och tillgängliggöra böcker i andra format än tryckta, som e-böcker, ljud- och talböcker, för att nå nya användargrupper. När det gäller e-böcker pågår en förändring som kan bli genomgripande. På folkbiblioteken ökar e-bokutlåningen. Enligt SOM-institutet har 11 procent av befolkningen läst minst en e-bok under året. Och läsningen av e-böcker är tre gånger så utbredd i åldrarna 16 till 29 år som bland personer som är 65 år eller äldre. För facklitteratur är skillnaden ännu större. Teknikutvecklingen innebär stora möjligheter både för biblioteken och användarna. Utbudet av digitaliserad information och kunskap som tillgängliggörs på nätet ökar ständigt. Nya format och hjälpmedel gör att biblioteken kan nå nya grupper och tillgängliggöra mer kunskap, information och kultur. Men det innebär också att pengarna ska räcka till mer. Samtidigt krymper budgetarna både för inköp och för kompetensutveckling av personalen. Medan teknikutvecklingen rusat så har bibliotekens inköpsbudget mätt i kronor per invånare rasat med 10 procent sedan Gapet växer mellan det möjliga och det önskvärda. Nära och öppet tillgängliga bibliotek lockar fler besökare De fysiska besöken i folkbibliotekens lokaler minskade något under, medan de elektroniska besöken i stället ökade. Här finns mörkertal i statistiken. Utlåningsställen där låneregistrering inte sker har ökat kraftigt, och alla serviceställen har inte möjlighet att räkna besökare. De två viktigaste tillgänglighetsfaktorerna för biblioteken är närhet och öppettider. Biblioteken behöver rent fysiskt finnas på platser människor lätt kan nå och ha öppettider som passar användarna. Några av bibliotekens främsta användargrupper är barn, ungdomar och äldre. Dessa grupper är särskilt beroende av närhet till biblioteksservice och det är därför de som drabbas mest när filialer läggs ner. Mest alarmerande är att hälften av landets elever saknar tillgång till skolbibliotek, trots att lagen ger varje elev den rätten. 90 av landets 290 kommuner saknar egna skolbibliotek helt. Samtidigt visar både svensk och internationell forskning att elever med tillgång till bemannade skolbibliotek förbättrar både sina läsvanor, läsfärdigheter 3

4 och studieresultat. Här krävs kraftfulla politiska åtgärder för att vända utvecklingen. Antalet publika aktiviteter som lockar besökare till biblioteken ökar. Under anordnade folkbiblioteken publika aktivitetstillfällen. Drygt 60 procent av dessa var olika läsfrämjande aktiviteter riktade till barn och unga. Därutöver genomförs datakurser för äldre, bokcirklar, författarbesök, informationsmöten, öppna samtal och mycket mera. Biblioteken är en plats för läsning, kunskapsinhämtning och reflektion, men också för människors möten och samtal. I ett hårdnande samhällsklimat blir biblioteken som arena för ett öppet demokratiskt samtal bara viktigare. Fler kompetenta bibliotekarier så stärks medie- och informationskunnigheten Varje dag görs fantastiska insatser av biblioteksanställda i möten med barn, arbetslösa, flyktingar, företagare, studenter och forskare. Bibliotekens service får också toppbetyg och förtroendet för biblioteken hos allmänheten är fortsatt högt. Utöver att ta del av litteratur är det vanligaste skälet till biblioteksbesök att en vill ha sakkunnig hjälp. Bibliotekarien och dennes kompetens att guida i informationslandskapet spelar alltså en avgörande roll för viljan att besöka biblioteket. Personaltäthet och kompetensutveckling är A och O. Både för att användarna ska få sin hjälp, och för att bibliotekspersonalen ska kunna ge den under goda arbetsvillkor. Kraven växer på både barns och vuxnas förmåga till källkritik, att sovra, analysera och kritiskt värdera information, att hantera identitet och integritet på nätet. Det handlar om medie- och informationskunnighet, och de främsta experterna på detta finns just på biblioteken. Inte minst gäller det skolbibliotekarierna som har specialkompetens i informationssökning och källkritik. Allt fler använder bibliotekens publika datorer med internetuppkoppling, med eller utan stöd av sakkunnig hjälp från bibliotekens personal. Och de måste bli fler. Enligt rapporten Svenskarna och internet saknar fortfarande en miljon svenskar daglig tillgång till internet. Den digitala kunskapsklyftan måste överbryggas för att alla invånare ska kunna vara demokratiskt delaktiga. Här gör biblioteken och de biblioteksanställda betydande och mycket resurskrävande insatser. Biblioteken en motkraft när klyftorna ökar och demokratin utmanas Hälften av landets skolelever saknar tillgång till ett skolbibliotek som är bemannat minst 20 timmar i veckan. Allt fler får längre till biblioteken när filialer försvinner. Män läser och använder biblioteken mindre än kvinnor. Personer med lägre utbildning läser och använder biblioteken mindre än personer med högre utbildning. Vad vi ser är växande kunskapsklyftor, vikande läsförståelse, sjunkande skolresultat, digitalt utanförskap och alltför många elever utan tillgång till skolbibliotek. Det saknas inte oroande tendenser. Demokratin och yttrandefriheten är idag utmanad i hela Europa, och Sverige är inget undantag. Den landsomfattande bildningsinfrastruktur som biblioteken utgör är en stor och mäktig samhällsresurs som behövs mer än någonsin och behöver prioriteras. Not Kungliga biblioteket (KB) har genomfört en omfattande förändring av Sveriges officiella biblioteksstatistik. Statistikinsamlingen bygger numer på en ny enkät med vissa förändringar av frågornas innehåll, definitioner och antalet inrapporterande bibliotek. Förändringarna påverkar statistiken för år. KB presenterar också det statistiska materialet på ett nytt sätt från och med i år. KB anger att ett viktigt skäl för den förändrade statistikinsamlingen är att man med tidigare system riskerade dubbelräkning av uppgifter från bibliotek i samma bibliotekssystem, till exempel från folkbiblioteket och skolbiblioteket som är integrerade. Med den nya metoden minimeras denna risk. Denna förändring kan dock medföra att jämförelser bakåt i tiden blir missvisande. Datamaterialet som ligger till grund för års statistik i Svensk biblioteksförenings rapporter bygger som en följd av förändringarna i högre grad än tidigare år på föreningens egna beräkningar. Svensk biblioteksförening har strävat att endast visa variabler och nyckeltal som är jämförbara med föregående års. Det går trots det inte att utesluta felkällor i datamaterialet, till exempel till följd av att biblioteken tolkat de nya frågorna på olika sätt. En del kommuner har dessutom avstått att svara på frågorna helt eller delvis. Svensk biblioteksförening tar inte ansvar för eventuella felaktigheter i KB:s eller SCB:s statistik. 4

5 Folkbiblioteken i Region Skåne I denna rapport belyses hur biblioteksverksamheten i Region Skåne ser ut. Jämförelser görs mellan kommunerna i länet samt med riksgenomsnittet. Som bakgrundsfakta redovisas här inledningsvis några siffror om inkomst- och utbildningsnivå samt siffror som visar hur intresset för högre studier i Region Skåne ser ut. Nedanstående data är hämtad från SCB. Andel högutbildade i befolkningen avser andel av befolkningen i åldern år som år 2013 hade minst 3-årig eftergymnasieal utbildning. Uppgift om medelinkomst avser år 2013, andelen högskolenybörjare läsåret 2013/14 och andelen utrikes födda avser år. Åldersfördelningen avser år. Åldersfördelning Riket Region Skåne Andel utrikes födda 25% 20% 15% 10% 5% 0% Region Skåne Riket tkr Medelinkomst Andel högskoleutbildade Andel högskolenybörjare* Region Skåne Riket 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Region Skåne Riket Region Skåne Riket * Med högskolenybörjare avses studerande som för första gången är registrerad i grundläggande högskoleutbildning. 5

6 Antal biblioteksenheter per 1000 invånare 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Svensk biblioteksförening, Folkbiblioteken i Region Skåne 6

7 Antal besök per invånare Svensk biblioteksförening, Folkbiblioteken i Region Skåne 7

8 Total utlåning per invånare Svensk biblioteksförening, Folkbiblioteken i Region Skåne 8

9 Aktiva låntagare per invånare 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Svensk biblioteksförening, Folkbiblioteken i Region Skåne 9

10 Antal barnbokslån per barn 0-17 år * * Från och med års statistik har åldersintervallet ändrats från 0-14 till 0-17 år. Se sidan Svensk biblioteksförening, Folkbiblioteken i Region Skåne 10

11 Antal barnböcker per barn 0-17 år * * Från och med års statistik har åldersintervallet ändrats från 0-14 till 0-17 år. Se sidan Svensk biblioteksförening, Folkbiblioteken i Region Skåne 11

12 Antal böcker per invånare Svensk biblioteksförening, Folkbiblioteken i Region Skåne 12

13 Nyförvärv, medier per invånare 0 0,2 0,4 0,6 0,8 Svensk biblioteksförening, Folkbiblioteken i Region Skåne 13

14 Antal biblioteksdatorer per invånare * * Se sidan Svensk biblioteksförening, Folkbiblioteken i Region Skåne 14

15 Heltidsanställda per 1000 invånare * * Avser antal årsverken 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 Svensk biblioteksförening, Folkbiblioteken i Region Skåne 15

16 Total driftskostnad (kr) per invånare Svensk biblioteksförening, Folkbiblioteken i Region Skåne 16

17 Nyckeltal för landets samlade folkbibliotek Fysiska besök på biblioteket (Miljoner) Utlåning fysiska medier (Miljoner) Utlåning barnlitteratur (Miljoner) * Bestånd av barnlitteratur (Miljoner) * * Från och med års statistik har åldersintervallet ändrats från 0-14 år till 0-17 år. Se sidan 19. Svensk biblioteksförening, Folkbiblioteken i Region Skåne 17

18 Nyckeltal för landets samlade folkbibliotek Fysiskt bokbestånd - skönlitteratur och facklitteratur (Miljoner) Nyförvärv tryckta medier (Tusental) * Årsverken heltidsanställda Total driftskostnad (Mkr) * Från och med år ingår AV-medier inte längre i underlaget. Jämförelser bakåt i tiden bör därför undvikas eller tolkas med stor försiktighet. Svensk biblioteksförening, Folkbiblioteken i Region Skåne 18

19 Det statistiska materialet i rapporten är huvudsakligen hämtat från de öppna data som Kungliga biblioteket (KB) tillhandahåller för biblioteksstatistik från och statistikrapporter från åren (Fram till och med 2009 utgavs dessa av Statens kulturråd.) Rapporterna finns tillgänglig på och Svensk biblioteksförening har utifrån års öppna data gjort egna beräkningar av nyckeltalen som utgår från viktade medelvärden. Svensk biblioteksförening tar inte ansvar för eventuella felaktigheter i KB:s och Kulturrådets statistik. Stora förändringar mellan enskilda år ska tolkas med försiktighet. Dessa kan bero på ändrade redovisningsrutiner och liknande. Saknade staplar i diagrammen är en följd av saknade värden i KB:s och Kulturrådets statistik. Under 2015 anpassade KB biblioteksstatistiken till ISO-standard 2789:13 och 11620:13. Detta innebär att variabler och nyckeltal för års statistik delvis skiljer sig åt från föregående års statistikredovisning. KB rekommenderar därför att jämförelser bakåt i tiden ska tolkas med stor försiktighet, även om folk- och högskolebiblioteken i stort sett behållit sina tidsserier på de centrala variablerna. Mer om detta går att läsa i KB:s rapport: Bibliotek. För Svensk biblioteksförenings rapport innebär detta framför allt att: - jämförelser med tidigare data rörande AV-media inte längre går att utföra - skolbiblioteken redovisas separat. I vilken utsträckning dessa tidigare innefattades i statistiken är oklart men detta borde i allt väsentligt inte påverka jämförbarheten mellan åren - data som berör gruppen barn har utökats från 0-14 år till 0-17 år. Denna förändring är sannolikt av mindre betydelse, då de flesta biblioteken redan tidigare använt J (juvenile) som sortering och därför i praktiken redovisat utlåningen för all barn- och ungdomslitteratur. En del av jämförbarheten kan även bevaras då rapporten i allt väsentligt redovisar mått per 1000 barn - i statistiken för så finns ett tämligen stort bortfall av data som gör att alla kommuner inte kommer kunna redovisas med komplett data. - definitionen av vilka datorer och terminaler som ska ingå i underlaget har preciserats från och med års statistik. Detta kan påverka innehållet i variabeln antal biblioteksdatorer per invånare. Jämförelser med tidigare år bör därför göras med viss försiktighet - statistiken per kommun är inte komplett för alla variabler. I de fall data saknas har variabeln fått värdet noll. Den summerade länsstatistiken påverkas då den totala summan för länet i dessa fall blir lägre än den annars skulle ha blivit. Jämförelser bakåt i tiden bör därför tolkas med viss försiktighet Nordmaling och Ronneby har inte rapporterat någon statistik för varför 2013 års värden redovisas även för för dessa kommuner. World Trade Center Box Stockholm Tel:

Folkbiblioteken i. Region Västra Götaland 2014

Folkbiblioteken i. Region Västra Götaland 2014 Folkbiblioteken i Region Västra Götaland Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna

Läs mer

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2015

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2015 Folkbiblioteken i Region Skåne Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur. De fungerar som mötesplats och är en av få arenor i samhället som alla har tillgång till, oavsett bakgrund

Läs mer

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Region Skåne regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen

Läs mer

Folkbiblioteken i. Uppsala län 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Uppsala län 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i län 2013 regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen

Läs mer

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för

Läs mer

Folkbiblioteken i. Malmö 2014

Folkbiblioteken i. Malmö 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Ystad 2014

Folkbiblioteken i. Ystad 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Stockholm 2014

Folkbiblioteken i. Stockholm 2014 Folkbiblioteken i Stockholm Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor,

Läs mer

Folkbiblioteken på. Gotland 2014

Folkbiblioteken på. Gotland 2014 Folkbiblioteken på Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor,

Läs mer

Folkbiblioteken i. Norrtälje 2014

Folkbiblioteken i. Norrtälje 2014 Folkbiblioteken i Norrtälje Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor,

Läs mer

Folkbiblioteken i. Lysekil 2014

Folkbiblioteken i. Lysekil 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Ängelholm 2014

Folkbiblioteken i. Ängelholm 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Mora 2014

Folkbiblioteken i. Mora 2014 Folkbiblioteken i Mora Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor,

Läs mer

Folkbiblioteken i. Växjö 2014

Folkbiblioteken i. Växjö 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Sundsvall 2014

Folkbiblioteken i. Sundsvall 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Mjölby 2014

Folkbiblioteken i. Mjölby 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Kiruna 2014

Folkbiblioteken i. Kiruna 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Karlshamn 2014

Folkbiblioteken i. Karlshamn 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Söderhamn 2014

Folkbiblioteken i. Söderhamn 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Trollhättan 2014

Folkbiblioteken i. Trollhättan 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Borås 2014

Folkbiblioteken i. Borås 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Sollefteå 2014

Folkbiblioteken i. Sollefteå 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Ludvika 2014

Folkbiblioteken i. Ludvika 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Karlskoga 2014

Folkbiblioteken i. Karlskoga 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Hylte 2014

Folkbiblioteken i. Hylte 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Åre 2014

Folkbiblioteken i. Åre 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Osby 2014

Folkbiblioteken i. Osby 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Jönköping 2014

Folkbiblioteken i. Jönköping 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Borlänge 2014

Folkbiblioteken i. Borlänge 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Halmstad 2014

Folkbiblioteken i. Halmstad 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Luleå 2014

Folkbiblioteken i. Luleå 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Ekerö 2014

Folkbiblioteken i. Ekerö 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Ulricehamn 2014

Folkbiblioteken i. Ulricehamn 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Mullsjö 2014

Folkbiblioteken i. Mullsjö 2014 Folkbiblioteken i Mullsjö Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor,

Läs mer

Folkbiblioteken i. Hjo 2014

Folkbiblioteken i. Hjo 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Kungsbacka 2014

Folkbiblioteken i. Kungsbacka 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Huddinge 2014

Folkbiblioteken i. Huddinge 2014 Folkbiblioteken i Huddinge Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor,

Läs mer

Folkbiblioteken i. Avesta 2014

Folkbiblioteken i. Avesta 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Emmaboda 2014

Folkbiblioteken i. Emmaboda 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Västra Götalands län 2009. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Västra Götalands län 2009. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Västra Götalands län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Biblioteken är i grunden ett frihetsprojekt som ger fri tillgång till information och kunskap för att stimulera

Läs mer

Folkbiblioteken i. Stockholms län 2011. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Stockholms län 2011. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Stockholms län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Bibliotek en institution i tiden Introduktion Svensk Biblioteksförening presenterar för sjunde året i rad rapporter

Läs mer

Folkbiblioteken i. Kalmar län 2011. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Kalmar län 2011. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i län 2011 regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Bibliotek en institution i tiden Introduktion Svensk Biblioteksförening presenterar för sjunde året i rad rapporter om

Läs mer

Folkbiblioteken i. Dalarnas län 2009. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Dalarnas län 2009. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Dalarnas län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Biblioteken är i grunden ett frihetsprojekt som ger fri tillgång till information och kunskap för att stimulera mänsklig

Läs mer

Folkbiblioteken i. Västmanlands län 2011. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Västmanlands län 2011. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Västmanlands län 2011 regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Bibliotek en institution i tiden Introduktion Svensk Biblioteksförening presenterar för sjunde året i rad

Läs mer

Folkbiblioteken i. Västra Götalands län 2011. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Västra Götalands län 2011. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Västra Götalands län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Bibliotek en institution i tiden Introduktion Svensk Biblioteksförening presenterar för sjunde året i rad rapporter

Läs mer

Folkbiblioteken i. Östergötlands län 2011. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Östergötlands län 2011. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Östergötlands län 2011 regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Bibliotek en institution i tiden Introduktion Svensk Biblioteksförening presenterar för sjunde året i rad

Läs mer

Folkbiblioteken i. Uppsala län 2010. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Uppsala län 2010. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Bibliotekens framtid ligger i våra händer Svensk Biblioteksförening presenterar för sjätte året i rad rapporter om bibliotekssituationen

Läs mer

Folkbiblioteken i. Norrbottens län 2011. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Norrbottens län 2011. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Norrbottens län 2011 regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Bibliotek en institution i tiden Introduktion Svensk Biblioteksförening presenterar för sjunde året i rad rapporter

Läs mer

Folkbiblioteken i. Kronobergs län 2010. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Kronobergs län 2010. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Kronobergs län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Bibliotekens framtid ligger i våra händer Svensk Biblioteksförening presenterar för sjätte året i rad rapporter om bibliotekssituationen

Läs mer

Folkbiblioteken i. Uddevalla 2014

Folkbiblioteken i. Uddevalla 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Kalmar 2014

Folkbiblioteken i. Kalmar 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Helsingborg 2014

Folkbiblioteken i. Helsingborg 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Uppsala 2014

Folkbiblioteken i. Uppsala 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Skövde 2014

Folkbiblioteken i. Skövde 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Varberg 2014

Folkbiblioteken i. Varberg 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Motala 2014

Folkbiblioteken i. Motala 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Sigtuna 2014

Folkbiblioteken i. Sigtuna 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Dorotea 2014

Folkbiblioteken i. Dorotea 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Malung-Sälen 2014

Folkbiblioteken i. Malung-Sälen 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Jokkmokk 2014

Folkbiblioteken i. Jokkmokk 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Kronobergs län regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Kronobergs län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Kronobergs län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Bibliotek en institution i tiden Introduktion Svensk Biblioteksförening presenterar för sjunde året i rad rapporter

Läs mer

Folkbiblioteken i. Jämtlands län regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Jämtlands län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Jämtlands län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Bibliotek en institution i tiden Introduktion Svensk Biblioteksförening presenterar för sjunde året i rad rapporter

Läs mer

Folkbiblioteken i. Vimmerby 2014

Folkbiblioteken i. Vimmerby 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Blekinge län regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Blekinge län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Blekinge län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Bibliotekens framtid ligger i våra händer Svensk Biblioteksförening presenterar för sjätte året i rad rapporter om bibliotekssituationen

Läs mer

Folkbiblioteken i. Örebro län regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Örebro län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i län 2010 regionala förutsättningar för kunskapssamhället Bibliotekens framtid ligger i våra händer Svensk Biblioteksförening presenterar för sjätte året i rad rapporter om bibliotekssituationen

Läs mer

Folkbiblioteken i. Norrbottens län regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Norrbottens län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Norrbottens län 2010 regionala förutsättningar för kunskapssamhället Bibliotekens framtid ligger i våra händer Svensk Biblioteksförening presenterar för sjätte året i rad rapporter om

Läs mer

Folkbiblioteken i. Lund 2015

Folkbiblioteken i. Lund 2015 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur. De fungerar som mötesplats och är en av få arenor i samhället som alla har tillgång till, oavsett bakgrund och förutsättningar.

Läs mer

Folkbiblioteken i. Borlänge 2015

Folkbiblioteken i. Borlänge 2015 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur. De fungerar som mötesplats och är en av få arenor i samhället som alla har tillgång till, oavsett bakgrund och förutsättningar.

Läs mer

Folkbiblioteken i. Gävle 2015

Folkbiblioteken i. Gävle 2015 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur. De fungerar som mötesplats och är en av få arenor i samhället som alla har tillgång till, oavsett bakgrund och förutsättningar.

Läs mer

Folkbiblioteken i. Luleå 2015

Folkbiblioteken i. Luleå 2015 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur. De fungerar som mötesplats och är en av få arenor i samhället som alla har tillgång till, oavsett bakgrund och förutsättningar.

Läs mer

Folkbiblioteken i. Nyköping 2015

Folkbiblioteken i. Nyköping 2015 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur. De fungerar som mötesplats och är en av få arenor i samhället som alla har tillgång till, oavsett bakgrund och förutsättningar.

Läs mer

Folkbiblioteken i. Uddevalla 2015

Folkbiblioteken i. Uddevalla 2015 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur. De fungerar som mötesplats och är en av få arenor i samhället som alla har tillgång till, oavsett bakgrund och förutsättningar.

Läs mer

Folkbiblioteken i. Norrtälje 2015

Folkbiblioteken i. Norrtälje 2015 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur. De fungerar som mötesplats och är en av få arenor i samhället som alla har tillgång till, oavsett bakgrund och förutsättningar.

Läs mer

Folkbiblioteken i. Helsingborg 2015

Folkbiblioteken i. Helsingborg 2015 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur. De fungerar som mötesplats och är en av få arenor i samhället som alla har tillgång till, oavsett bakgrund och förutsättningar.

Läs mer

Folkbiblioteken i. Stockholm 2015

Folkbiblioteken i. Stockholm 2015 Folkbiblioteken i Stockholm Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur. De fungerar som mötesplats och är en av få arenor i samhället som alla har tillgång till, oavsett bakgrund

Läs mer

Folkbiblioteken i. Säffle 2015

Folkbiblioteken i. Säffle 2015 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur. De fungerar som mötesplats och är en av få arenor i samhället som alla har tillgång till, oavsett bakgrund och förutsättningar.

Läs mer

Folkbiblioteken på. Gotland 2015

Folkbiblioteken på. Gotland 2015 Folkbiblioteken på Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur. De fungerar som mötesplats och är en av få arenor i samhället som alla har tillgång till, oavsett bakgrund och förutsättningar.

Läs mer

Folkbiblioteken i. Stockholms län regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Stockholms län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Stockholms län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Bibliotekens strategiska betydelse Utvecklingen mot ett samhälle där information och kunskap spelar en allt större roll

Läs mer

Folkbiblioteken i. Jönköping 2015

Folkbiblioteken i. Jönköping 2015 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur. De fungerar som mötesplats och är en av få arenor i samhället som alla har tillgång till, oavsett bakgrund och förutsättningar.

Läs mer

Folkbiblioteken i. Östersund 2015

Folkbiblioteken i. Östersund 2015 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur. De fungerar som mötesplats och är en av få arenor i samhället som alla har tillgång till, oavsett bakgrund och förutsättningar.

Läs mer

Folkbiblioteken i. Kungsbacka 2015

Folkbiblioteken i. Kungsbacka 2015 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur. De fungerar som mötesplats och är en av få arenor i samhället som alla har tillgång till, oavsett bakgrund och förutsättningar.

Läs mer

Folkbiblioteken i. Norrbottens län regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Norrbottens län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Norrbottens län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Bibliotekens strategiska betydelse Utvecklingen mot ett samhälle där information och kunskap spelar en allt större roll

Läs mer

Folkbiblioteken i. Örebro län 2006. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Örebro län 2006. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i regionala förutsättningar för kunskapssamhället 1. Inledning Bibliotek för bildning, information och kultur Folkbiblioteken har ett brett uppdrag där huvuduppgifterna är att garantera

Läs mer

Folkbiblioteken i. Östergötlands län 2008. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Östergötlands län 2008. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Östergötlands län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Bibliotekens strategiska betydelse Utvecklingen mot ett samhälle där information och kunskap spelar en allt större roll

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2022 Antagen i ks 2016-12-06 198 Rättviks bildarkiv Kulturenheten Samhällsutvecklingsförvaltningen 2(9) Biblioteksplan 2016 2022 Innehållsförteckning: Inledning... sid. 3 Organisation...

Läs mer

Folkbiblioteken i. Stockholms län 2005. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Stockholms län 2005. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i s län 2005 regionala förutsättningar för kunskapssamhället 1. Inledning Bibliotek för bildning, information och kultur I takt med en ökande internationell konkurrens inom fler och fler

Läs mer

Folkbiblioteken i. Kinda 2013. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Kinda 2013. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Folkbiblioteken i. Karlsborg 2013. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Karlsborg 2013. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Folkbiblioteken i. Helsingborg lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Helsingborg lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Folkbiblioteken i. Rättvik 2013. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Rättvik 2013. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Folkbiblioteken i. Borgholm 2013. lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Borgholm 2013. lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Borgholm lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Bibliotekens arbete med nyanlända

Bibliotekens arbete med nyanlända Bibliotekens arbete med nyanlända 2015 kom över 160 000 asylsökande till Sverige. Under hösten såg vi hur flyktingkrisen ställde stora krav på mottagandet på många platser i landet. En institution som

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Folkbiblioteken i. Leksand lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Leksand lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Folkbiblioteken i. Luleå lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Luleå lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Folkbiblioteken i. Karlstad lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Karlstad lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Folkbiblioteken i. Mariestad lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Mariestad lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för bibliotekens

Läs mer

Folkbiblioteken i. Täby lokala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Täby lokala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Täby lokala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för

Läs mer