Folkbiblioteken i. Region Skåne 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Folkbiblioteken i. Region Skåne 2015"

Transkript

1 Folkbiblioteken i Region Skåne

2 Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur. De fungerar som mötesplats och är en av få arenor i samhället som alla har tillgång till, oavsett bakgrund och förutsättningar. På biblioteken finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa barn och vuxna att hitta vägen till läsning och skapa fri tillgång till litteratur, kultur och information. Biblioteken behövs mer än någonsin. När många nyanlända kommit till Sverige i flyktingkrisens spår har biblioteken varit snabba att anpassa utbud och aktiviteter efter nya behov. På ett påtagligt sätt öppnar biblioteken upp dörrar in i det svenska samhället. Digitaliseringen ställer allt högre krav på människors medie- och informationskunnighet för att kunna delta fullt ut i samhällslivet. Här spelar folk- och skolbiblioteken en viktig roll för att öka den digitala kompetensen. Bibliotekets betydelse som mötesplats ökar och allt fler aktiviteter genomförs. Bibliotekslagen ställer krav på bibliotekshuvudmännen. Kommunerna ansvarar för att alla som vistas i kommunen har tillgång till biblioteksverksamhet. För folkbiblioteken ställs krav på allsidighet och kvalitet i utbudet av medier och tjänster. Bibliotekslagen pekar ut prioriterade målgrupper och preciserar folkbibliotekens ansvar för att främja läsning och tillgång till litteratur, särskilt för barn och ungdomar. Bibliotekslagen och skollagen ger elever i grund- och gymnasieskolan rätt till skolbibliotek. Med ett bibliotek menas inte enbart ett rum med böcker utan en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande. En fast bemanning på minst 20 timmar i veckan krävs för att skolbiblioteket ska räknas in i Kungliga bibliotekets statistik. I den här rapporten finns lokala nedbrytningar av den officiella biblioteksstatistiken som tas fram av Kungliga biblioteket. För elfte året i rad vill vi på detta sätt bidra till kunskap om bibliotekens förutsättningar regionalt och kommunalt, samt inspirera till diskussion och debatt om biblioteken. Regeringen har tidigare i år presenterat satsningar på bibliotekens arbete med nyanlända samt till ökad bemanning på landets skolbibliotek. Vi välkomnar dessa satsningar, de är framför allt ett erkännande av bibliotekens betydelse och viktiga arbete. Men det räcker inte. Antalet bibliotek fortsätter att minska och många bibliotek är inte öppna när människor vill eller har möjlighet att besöka dem. En tredjedel av eleverna i årskurs 7-9 uppger att de inte alls får någon undervisning i källkritik. Det saknas helt bemannade skolbibliotek i 30 procent av landets kommuner. Det står klart att biblioteken behöver ökade resurser för att leva upp till lagstiftningens intentioner. Biblioteken står redo att axla ett större ansvar för att arbeta för fri tillgång till information, läsfrämjande och ett fritt meningsutbyte i enlighet med bibliotekslagen. Men då måste bibliotekshuvudmännen ta sitt ansvar för finansiering och bemanning. Calle Nathanson Ordförande Svensk biblioteksförening 2

3 Fakta om bibliotek Det svenska biblioteksväsendets uppgift är att verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. I den här rapporten försöker vi ge en bild av hur biblioteksanvändningen och förutsättningarna för biblioteken ser ut idag. De lokala nedbrytningarna bygger på statistik från Kungliga biblioteket och vi har strävat efter att redovisa siffror som är jämförbara med tidigare år. Svensk biblioteksförening har tidigare undersökt vilka faktorer som leder till att fler besöker och använder folkbiblioteken. Vi har kunnat visa att biblioteksanvändningen i hög grad styrs av resurstilldelningen. Exempelvis leder hög personaltäthet, fler biblioteksenheter, ett brett utbud, en stor andel nyförvärv, bra tillgång till datorer och ett rikt utbud av tidskrifter till fler besök och ökad utlåning. Medvetna satsningar av framsynta beslutsfattare ger tydliga resultat. Stabil utlåning och inbromsning för e-böcker Folkbibliotekens utlåning av fysiska medier fortsatte att sjunka under, medan skolbibliotekens utlåning ökade. Sammantaget minskade den fysiska utlåningen, men förändringen är marginell. När det gäller utlåningen av e-böcker sjönk även denna, efter att ha ökat snabbt under ett antal år. Även SOM-institutet, som årligen mäter attityder, vanor och beteenden i befolkningen, har kunnat visa att utvecklingen för e-böcker stannat av. 17 procent uppgav i deras senaste mätning att de läst en e-bok det senaste året. Skillnaderna mellan olika grupper är också mycket stor, läsningen av e-böcker är tre gånger så utbredd i åldrarna 16 till 29 år som bland personer som är 65 år eller äldre. Anledningen till att utlåningen av e-böcker inte längre ökar är sannolikt de begränsningar som finns för lån av e- böcker, som införts av budgetmässiga skäl. Nästan hälften av de böcker som lånas är barn- och ungdomsböcker. Att stimulera barns läslust och läsfärdigheter är en central uppgift för både skol- och folkbiblioteken och det är självklart viktigt att utbudet av barn- och ungdomsböcker har kvalitet, bredd och relevans. Skönlitteratur står för en stor del av utlåningen och en hög andel nyförvärv är viktig. Men för bibliotekens besökare är det också viktigt att böcker som annars är svåra att upptäcka eller få tag i finns på biblioteken. Därför arbetar biblioteken aktivt både med kvalitet och allsidighet i urvalet och med fjärrlån. Ett brett utbud av tillgängliga medier, musik, film, ljudböcker, databaser, tidningar och tidskrifter är också viktiga faktorer för hög utlåning och många besökare. Fler besök trots färre bibliotek Antalet fysiska och virtuella besök på landets folkbibliotek ökade under. Totalt gjordes över 65 miljoner fysiska besök på folkbiblioteken under. Sedan ett par år redovisar även SOMinstitutet att en ökande andel av befolkningen besöker biblioteken. uppgav 58 procent av befolkningen att de någon gång det senaste året besökt ett bibliotek. De viktigaste tillgänglighetsfaktorerna för biblioteken är närhet och öppettider. Biblioteken måste finnas på platser som människor lätt kan nå och ha öppettider som passar användarna. Detta gäller framförallt barn, ungdomar och äldre. Dessa grupper är särskilt beroende av närhet till biblioteksservice och det är därför de som påverkas mest när filialer läggs ner. Mot den bakgrunden är det problematiskt att antalet bibliotek fortsätter att minska. Under 10 år har 176 folkbibliotek försvunnit i Sverige. Många bibliotek är inte heller öppna när människor vill eller kan besöka dem, fyra av tio folkbibliotek har öppet mindre än 20 timmar i veckan. Än allvarligare är att årets undersökning visar att 86 av landets 290 kommuner fortfarande helt saknar bemannade skolbibliotek. Samtidigt visar både svensk och internationell forskning att elever med tillgång till bemannade skolbibliotek förbättrar sina läsvanor, läsfärdigheter och studieresultat. Här krävs kraftfulla politiska åtgärder för att vända utvecklingen. Regeringens satsning på ökad bemanning på skolbiblioteken är därför välkommen, men måste mötas av betydligt större insatser från kommunerna. Biblioteken och digitaliseringen I det digitaliserade samhället höjs kraven på vår förmåga till källkritik för att kunna sålla, analysera och kritiskt värdera den enorma mängd information som sköljer över oss. Det handlar om medie- och informationskunnighet och de främsta experterna på detta finns just på biblioteken. Inte minst gäller det skolbibliote- 3

4 karierna som har specialkompetens i informationssökning och källkritik. Utan goda kunskaper i medie- och informationskunnighet blir det svårare att skilja åsikt från fakta och risken för så kallade filterbubblor ökar. Trots att internetanvändningen fortsätter att öka är det alltjämt personer i Sverige som inte har tillgång till internet. Det finns också enligt Internetstiftelsens rapport Svenskarna och internet en betydande grupp som, trots tillgång, inte använder internet eller datorer på grund av bristande kunskaper och teknikovana. Den digitala kunskapsklyftan måste överbryggas för att alla invånare ska kunna vara demokratiskt delaktiga. Här gör biblioteken och de biblioteksanställda betydande och mycket resurskrävande insatser. Under genomförde biblioteken exempelvis över undervisningstillfällen inom IT-området. Det finns goda förutsättningar för biblioteken att spela en viktig roll för att Sverige ska kunna utnyttja digitaliseringens möjligheter och att utvecklingen kan omfatta hela befolkningen. För att biblioteken ska kunna ta det ansvar som lagstiftaren har ålagt dem är det viktigt att biblioteken har resurser att utveckla sin verksamhet i takt med digitaliseringen. Bibliotekens arbete med nyanlända Under kom över asylsökande till Sverige. Biblioteken var snabba att anpassa sin verksamhet till fler användare och nya behov, ofta i samarbete med civilsamhället. Språkcaféer, sagostunder på olika språk, förstärkning av medieutbudet på andra språk än svenska och uppsökande verksamhet är några exempel på åtgärder som genomförts för att möta nya behov. Biblioteken har visat stor kreativitet och flexibilitet för att uppfylla bibliotekslagstiftningen, som särskilt pekar ut människor med annat modersmål än svenska som en prioriterad grupp. Regeringen har under 2016 presenterat en särskild satsning på bibliotekens arbete med nyanlända, vilket är positivt. Men även här behöver kommunerna göra satsningar för att möta nya behov som kommer i flyktingkrisens spår, inte minst när det gäller medarbetarnas kompetensutveckling och bibliotekens medieinköp. Allt fler aktiviteter Biblioteken står öppna för alla, oavsett bakgrund och förutsättningar. De arrangerar också allt fler aktiviteter. Under anordnade folkbiblioteken över aktiviteter, varav två tredjedelar riktades till barn och unga. Berättar- och sagostunder, föreläsningar och utställningar är några exempel. Biblioteken är en plats för läsning, kunskapsinhämtning och reflektion, men också för människors möten och samtal. I ett samhälle där allt färre platser är öppna för alla, blir biblioteken som arena för ett öppet demokratiskt samtal allt viktigare. Biblioteken en grundpelare i det öppna samhället I år uppmärksammas 250-årsjubileet av Sveriges första tryckfrihetsförordning. Biblioteken är en fundamental del av det demokratiska samhällets utveckling, för kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Stödet och förtroendet för biblioteken som samhällsinstitution är högt och deras tjänster är efterfrågade och attraktiva. Det visas av att antal besök och aktiviteter ökar, att utlåningen är stabil och att en högre andel av befolkningen besöker biblioteken. Men det finns anledning till oro. I takt med att bibliotek försvinner får allt fler längre till biblioteken. Män läser och använder biblioteken mindre än kvinnor. Personer med lägre utbildning läser och använder biblioteken mindre än personer med högre utbildning. Vad vi ser är växande kunskapsklyftor, vikande läsförståelse, sjunkande skolresultat, digitalt utanförskap och alltför många elever utan tillgång till skolbibliotek. Vi har inte råd att avstå från kraften i tillgängliga bibliotek som bidrar till att utjämna kunskapsskillnader, främja läsning och kultur och ge invånarna verktyg att vara demokratiskt delaktiga i samhället. Därför behövs både prioritering och investering i biblioteken. 4

5 Not Svensk biblioteksförening har utifrån Sveriges officiella biblioteksstatistik publicerat statistik över folkbibliotekens verksamhet på kommun- och länsnivå sedan I årets rapporter redovisas folkbibliotekens utveckling från till och med för att möjliggöra jämförelser över tid. Kungliga biblioteket (KB) har genomfört en omfattande förändring av Sveriges officiella biblioteksstatistik. Statistikinsamlingen bygger idag på en ny enkät med vissa förändringar av frågornas innehåll, definitioner och antalet inrapporterande bibliotek. Förändringarna påverkar statistiken för. KB presenterar också det statistiska materialet på ett nytt sätt från och med KB anger att ett viktigt skäl för den förändrade statistikinsamlingen är att man med tidigare system riskerade dubbelräkning av uppgifter från bibliotek i samma bibliotekssystem, till exempel från folkbibliotek och skolbibliotek som är integrerade. Med den nya metoden minimeras denna risk. Denna förändring kan dock medföra att jämförelser bakåt i tiden blir missvisande. Datamaterialet som ligger till grund för års statistik i Svensk biblioteksförenings rapporter bygger i högre grad än tidigare år på föreningens egna beräkningar. Dock utgår all redovisad statistik om biblioteken helt och endast på öppen data över biblioteksstatistiken som KB tillhandahåller. Övrigt statistiskt material har hämtats från Statistiska Centralbyrån (SCB). Svensk biblioteksförening har strävat efter att endast visa variabler och nyckeltal som är jämförbara med föregående års siffror. Det går trots det inte att utesluta felkällor i datamaterialet, till exempel till följd av att biblioteken tolkat de nya frågorna på olika sätt. En del kommuner har dessutom avstått att svara på frågorna helt eller delvis. Svensk biblioteksförening tar inte ansvar för eventuella felaktigheter i KB:s eller SCB:s statistik. Eftersom förändringarna från och med 2014 års statistik är omfattande ska jämförelser bakåt i tiden tolkas med försiktighet. 5

6 Folkbiblioteken i Region Skåne I denna rapport belyses hur biblioteksverksamheten i Region Skåne ser ut. Jämförelser görs mellan kommunerna i länet samt med riksgenomsnittet. Som bakgrundsfakta redovisas här inledningsvis några siffror om inkomst- och utbildningsnivå samt siffror som visar hur intresset för högre studier i Region Skåne ser ut. Nedanstående data är hämtad från SCB. Andel högutbildade i befolkningen avser andel av befolkningen i åldern år som år 2014 hade minst 3-årig eftergymnasieal utbildning. Uppgift om medelinkomst avser år 2014, andelen högskolenybörjare läsåret 2014/15 och andelen utrikes födda avser år. Åldersfördelningen avser år. Åldersfördelning Riket Region Skåne Andel utrikes födda 25% 20% 15% 10% 5% 0% Region Skåne Riket tkr Medelinkomst Andel högskoleutbildade Andel högskolenybörjare* Region Skåne Riket 25% 20% 15% 10% 5% 0% Region Skåne Riket Region Skåne Riket * Med högskolenybörjare avses studerande som för första gången är registrerad i grundläggande högskoleutbildning. 6

7 Antal biblioteksenheter per invånare 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Svensk biblioteksförening, Folkbiblioteken i Region Skåne 7

8 Antal besök per invånare Svensk biblioteksförening, Folkbiblioteken i Region Skåne 8

9 Aktivitetstillfällen per invånare Svensk biblioteksförening, Folkbiblioteken i Region Skåne 9

10 Total utlåning per invånare Svensk biblioteksförening, Folkbiblioteken i Region Skåne 10

11 Aktiva låntagare per invånare 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 Svensk biblioteksförening, Folkbiblioteken i Region Skåne 11

12 Antal barnbokslån per barn 0-17 år * * Från och med 2014 års statistik har åldersintervallet ändrats från 0-14 till 0-17 år. Se sidan Svensk biblioteksförening, Folkbiblioteken i Region Skåne 12

13 Antal barnböcker per barn 0-17 år * * Från och med 2014 års statistik har åldersintervallet ändrats från 0-14 till 0-17 år. Se sidan Svensk biblioteksförening, Folkbiblioteken i Region Skåne 13

14 Antal böcker per invånare Svensk biblioteksförening, Folkbiblioteken i Region Skåne 14

15 Nyförvärv, medier per invånare 0 0,2 0,4 0,6 0,8 Svensk biblioteksförening, Folkbiblioteken i Region Skåne 15

16 Antal biblioteksdatorer per invånare * * Se sidan Svensk biblioteksförening, Folkbiblioteken i Region Skåne 16

17 Heltidsanställda per invånare * * Avser antal årsverken 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 Svensk biblioteksförening, Folkbiblioteken i Region Skåne 17

18 Total driftskostnad (kr) per invånare Svensk biblioteksförening, Folkbiblioteken i Region Skåne 18

19 Nyckeltal för landets samlade folkbibliotek Fysiska besök på biblioteket (Miljoner) Utlåning fysiska medier (Miljoner) Utlåning barnlitteratur (Miljoner) * Bestånd av barnlitteratur (Miljoner) * * Från och med 2014 års statistik har åldersintervallet ändrats från 0-14 år till 0-17 år. Se sidan 21. Svensk biblioteksförening, Folkbiblioteken i Region Skåne 19

20 Nyckeltal för landets samlade folkbibliotek Fysiskt bestånd av böcker med skriven text (Miljoner) * Nyförvärv tryckta medier (Tusental) ** Årsverken heltidsanställda Total driftskostnad (Mkr) * Siffror för åren - avser Fysiskt bokbestånd: skön- och facklitteratur. ** Från och med år 2014 ingår AV-medier inte längre i underlaget. Jämförelser bakåt i tiden bör därför undvikas eller tolkas med stor försiktighet. Svensk biblioteksförening, Folkbiblioteken i Region Skåne 20

21 Det statistiska materialet i rapporten är huvudsakligen hämtat från de öppna data som Kungliga biblioteket (KB) tillhandahåller för biblioteksstatistik från och statistikrapporter från åren Fram till och med utgavs dessa av Statens kulturråd. Rapporterna finns tillgänglig på och Svensk biblioteksförening har utifrån års öppna data gjort egna beräkningar av nyckeltalen som utgår från viktade medelvärden. Svensk biblioteksförening tar inte ansvar för eventuella felaktigheter i KB:s och Kulturrådets statistik. Stora förändringar mellan enskilda år ska tolkas med försiktighet. Dessa kan bero på ändrade redovisningsrutiner och liknande. Saknade staplar i diagrammen är en följd av saknade värden i KB:s och Kulturrådets statistik. Under anpassade KB biblioteksstatistiken till ISO-standard 2789:13 och 11620:13. Detta innebär att variabler och nyckeltal för 2014 års statistik delvis skiljer sig åt från föregående års statistikredovisning. KB rekommenderar därför att jämförelser bakåt i tiden ska tolkas med stor försiktighet, även om folk- och högskolebiblioteken i stort sett behållit sina tidsserier på de centrala variablerna. Mer om detta går att läsa i KB:s rapport: Bibliotek För Svensk biblioteksförenings rapport innebär detta framför allt att: - Jämförelser med tidigare data rörande AV-media inte längre går att utföra. - Skolbiblioteken redovisas separat. I vilken utsträckning dessa tidigare innefattades i statistiken är oklart men detta borde i allt väsentligt inte påverka jämförbarheten mellan åren. - Data som berör gruppen barn har utökats från 0-14 år till 0-17 år. Denna förändring är sannolikt av mindre betydelse, då de flesta biblioteken redan tidigare använt J (juvenile) som sortering och därför i praktiken redovisat utlåningen för all barn- och ungdomslitteratur. En del av jämförbarheten kan även bevaras då rapporten i allt väsentligt redovisar mått per barn. - I statistiken för så finns ett tämligen stort bortfall av data som gör att alla kommuner inte kommer kunna redovisas med komplett data. - Definitionen av vilka datorer och terminaler som ska ingå i underlaget har preciserats från och med års statistik. Detta kan påverka innehållet i variabeln antal biblioteksdatorer per invånare. Jämförelser med tidigare år bör därför göras med viss försiktighet. - Statistiken per kommun är inte komplett för alla variabler. I de fall data saknas har variabeln fått värdet noll. Den summerade länsstatistiken påverkas då den totala summan för länet i dessa fall blir lägre än den annars skulle ha blivit. Jämförelser bakåt i tiden bör därför tolkas med viss försiktighet., Tibro, Borlänge, Ljusdal och Pajala har inte rapporterat någon statistik för varför 2014 års värden redovisas även för för dessa kommuner. Ronneby och Nordmaling har inte rapporterat någon statistik för varken 2014 eller varför års värden redovisas även för för dessa kommuner. World Trade Center Box Stockholm Tel:

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2014

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2014 Folkbiblioteken i Region Skåne Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor,

Läs mer

Folkbiblioteken i. Region Västra Götaland 2014

Folkbiblioteken i. Region Västra Götaland 2014 Folkbiblioteken i Region Västra Götaland Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna

Läs mer

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Region Skåne regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen

Läs mer

Folkbiblioteken i. Helsingborg 2015

Folkbiblioteken i. Helsingborg 2015 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur. De fungerar som mötesplats och är en av få arenor i samhället som alla har tillgång till, oavsett bakgrund och förutsättningar.

Läs mer

Folkbiblioteken i. Stockholm 2015

Folkbiblioteken i. Stockholm 2015 Folkbiblioteken i Stockholm Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur. De fungerar som mötesplats och är en av få arenor i samhället som alla har tillgång till, oavsett bakgrund

Läs mer

Folkbiblioteken i. Säffle 2015

Folkbiblioteken i. Säffle 2015 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur. De fungerar som mötesplats och är en av få arenor i samhället som alla har tillgång till, oavsett bakgrund och förutsättningar.

Läs mer

Folkbiblioteken på. Gotland 2015

Folkbiblioteken på. Gotland 2015 Folkbiblioteken på Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur. De fungerar som mötesplats och är en av få arenor i samhället som alla har tillgång till, oavsett bakgrund och förutsättningar.

Läs mer

Folkbiblioteken i. Lund 2015

Folkbiblioteken i. Lund 2015 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur. De fungerar som mötesplats och är en av få arenor i samhället som alla har tillgång till, oavsett bakgrund och förutsättningar.

Läs mer

Folkbiblioteken i. Jönköping 2015

Folkbiblioteken i. Jönköping 2015 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur. De fungerar som mötesplats och är en av få arenor i samhället som alla har tillgång till, oavsett bakgrund och förutsättningar.

Läs mer

Folkbiblioteken i. Östersund 2015

Folkbiblioteken i. Östersund 2015 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur. De fungerar som mötesplats och är en av få arenor i samhället som alla har tillgång till, oavsett bakgrund och förutsättningar.

Läs mer

Folkbiblioteken i. Kungsbacka 2015

Folkbiblioteken i. Kungsbacka 2015 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur. De fungerar som mötesplats och är en av få arenor i samhället som alla har tillgång till, oavsett bakgrund och förutsättningar.

Läs mer

Folkbiblioteken i. Gävle 2015

Folkbiblioteken i. Gävle 2015 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur. De fungerar som mötesplats och är en av få arenor i samhället som alla har tillgång till, oavsett bakgrund och förutsättningar.

Läs mer

Folkbiblioteken i. Luleå 2015

Folkbiblioteken i. Luleå 2015 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur. De fungerar som mötesplats och är en av få arenor i samhället som alla har tillgång till, oavsett bakgrund och förutsättningar.

Läs mer

Folkbiblioteken i. Nyköping 2015

Folkbiblioteken i. Nyköping 2015 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur. De fungerar som mötesplats och är en av få arenor i samhället som alla har tillgång till, oavsett bakgrund och förutsättningar.

Läs mer

Folkbiblioteken i. Uddevalla 2015

Folkbiblioteken i. Uddevalla 2015 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur. De fungerar som mötesplats och är en av få arenor i samhället som alla har tillgång till, oavsett bakgrund och förutsättningar.

Läs mer

Folkbiblioteken i. Norrtälje 2015

Folkbiblioteken i. Norrtälje 2015 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur. De fungerar som mötesplats och är en av få arenor i samhället som alla har tillgång till, oavsett bakgrund och förutsättningar.

Läs mer

Folkbiblioteken i. Borlänge 2015

Folkbiblioteken i. Borlänge 2015 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur. De fungerar som mötesplats och är en av få arenor i samhället som alla har tillgång till, oavsett bakgrund och förutsättningar.

Läs mer

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för

Läs mer

Folkbiblioteken i. Uppsala län 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Uppsala län 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i län 2013 regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen

Läs mer

Bibliotekens arbete med nyanlända

Bibliotekens arbete med nyanlända Bibliotekens arbete med nyanlända 2015 kom över 160 000 asylsökande till Sverige. Under hösten såg vi hur flyktingkrisen ställde stora krav på mottagandet på många platser i landet. En institution som

Läs mer

Folkbiblioteken i. Västra Götalands län 2009. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Västra Götalands län 2009. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Västra Götalands län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Biblioteken är i grunden ett frihetsprojekt som ger fri tillgång till information och kunskap för att stimulera

Läs mer

Folkbiblioteken i. Dalarnas län 2009. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Dalarnas län 2009. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Dalarnas län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Biblioteken är i grunden ett frihetsprojekt som ger fri tillgång till information och kunskap för att stimulera mänsklig

Läs mer

Folkbiblioteken i. Stockholms län 2011. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Stockholms län 2011. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Stockholms län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Bibliotek en institution i tiden Introduktion Svensk Biblioteksförening presenterar för sjunde året i rad rapporter

Läs mer

Folkbiblioteken i. Kalmar län 2011. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Kalmar län 2011. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i län 2011 regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Bibliotek en institution i tiden Introduktion Svensk Biblioteksförening presenterar för sjunde året i rad rapporter om

Läs mer

Folkbiblioteken i. Malmö 2014

Folkbiblioteken i. Malmö 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Ystad 2014

Folkbiblioteken i. Ystad 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Norrbottens län 2011. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Norrbottens län 2011. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Norrbottens län 2011 regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Bibliotek en institution i tiden Introduktion Svensk Biblioteksförening presenterar för sjunde året i rad rapporter

Läs mer

Folkbiblioteken i. Stockholm 2014

Folkbiblioteken i. Stockholm 2014 Folkbiblioteken i Stockholm Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor,

Läs mer

Folkbiblioteken i. Västmanlands län 2011. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Västmanlands län 2011. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Västmanlands län 2011 regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Bibliotek en institution i tiden Introduktion Svensk Biblioteksförening presenterar för sjunde året i rad

Läs mer

Folkbiblioteken på. Gotland 2014

Folkbiblioteken på. Gotland 2014 Folkbiblioteken på Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor,

Läs mer

Folkbiblioteken i. Västra Götalands län 2011. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Västra Götalands län 2011. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Västra Götalands län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Bibliotek en institution i tiden Introduktion Svensk Biblioteksförening presenterar för sjunde året i rad rapporter

Läs mer

Folkbiblioteken i. Norrtälje 2014

Folkbiblioteken i. Norrtälje 2014 Folkbiblioteken i Norrtälje Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor,

Läs mer

Folkbiblioteken i. Lysekil 2014

Folkbiblioteken i. Lysekil 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Osby 2014

Folkbiblioteken i. Osby 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Ängelholm 2014

Folkbiblioteken i. Ängelholm 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Mora 2014

Folkbiblioteken i. Mora 2014 Folkbiblioteken i Mora Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor,

Läs mer

Folkbiblioteken i. Östergötlands län 2011. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Östergötlands län 2011. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Östergötlands län 2011 regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Bibliotek en institution i tiden Introduktion Svensk Biblioteksförening presenterar för sjunde året i rad

Läs mer

Folkbiblioteken i. Jönköping 2014

Folkbiblioteken i. Jönköping 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Borlänge 2014

Folkbiblioteken i. Borlänge 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Halmstad 2014

Folkbiblioteken i. Halmstad 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Luleå 2014

Folkbiblioteken i. Luleå 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Stockholms län regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Stockholms län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Stockholms län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Bibliotekens strategiska betydelse Utvecklingen mot ett samhälle där information och kunskap spelar en allt större roll

Läs mer

Folkbiblioteken i. Ekerö 2014

Folkbiblioteken i. Ekerö 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Ulricehamn 2014

Folkbiblioteken i. Ulricehamn 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Mullsjö 2014

Folkbiblioteken i. Mullsjö 2014 Folkbiblioteken i Mullsjö Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor,

Läs mer

Folkbiblioteken i. Hjo 2014

Folkbiblioteken i. Hjo 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Kungsbacka 2014

Folkbiblioteken i. Kungsbacka 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Huddinge 2014

Folkbiblioteken i. Huddinge 2014 Folkbiblioteken i Huddinge Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor,

Läs mer

Folkbiblioteken i. Avesta 2014

Folkbiblioteken i. Avesta 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Emmaboda 2014

Folkbiblioteken i. Emmaboda 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Växjö 2014

Folkbiblioteken i. Växjö 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Sundsvall 2014

Folkbiblioteken i. Sundsvall 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Mjölby 2014

Folkbiblioteken i. Mjölby 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Kiruna 2014

Folkbiblioteken i. Kiruna 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Karlshamn 2014

Folkbiblioteken i. Karlshamn 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Söderhamn 2014

Folkbiblioteken i. Söderhamn 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Trollhättan 2014

Folkbiblioteken i. Trollhättan 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Borås 2014

Folkbiblioteken i. Borås 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Norrbottens län regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Norrbottens län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Norrbottens län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Bibliotekens strategiska betydelse Utvecklingen mot ett samhälle där information och kunskap spelar en allt större roll

Läs mer

Folkbiblioteken i. Sollefteå 2014

Folkbiblioteken i. Sollefteå 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Ludvika 2014

Folkbiblioteken i. Ludvika 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Karlskoga 2014

Folkbiblioteken i. Karlskoga 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Hylte 2014

Folkbiblioteken i. Hylte 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Åre 2014

Folkbiblioteken i. Åre 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Jämtlands län regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Jämtlands län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Jämtlands län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Bibliotek en institution i tiden Introduktion Svensk Biblioteksförening presenterar för sjunde året i rad rapporter

Läs mer

Folkbiblioteken i. Kronobergs län regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Kronobergs län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Kronobergs län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Bibliotek en institution i tiden Introduktion Svensk Biblioteksförening presenterar för sjunde året i rad rapporter

Läs mer

Folkbiblioteken i. Uppsala län 2010. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Uppsala län 2010. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Bibliotekens framtid ligger i våra händer Svensk Biblioteksförening presenterar för sjätte året i rad rapporter om bibliotekssituationen

Läs mer

Folkbiblioteken i. Kronobergs län 2010. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Kronobergs län 2010. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Kronobergs län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Bibliotekens framtid ligger i våra händer Svensk Biblioteksförening presenterar för sjätte året i rad rapporter om bibliotekssituationen

Läs mer

Folkbiblioteken i. Blekinge län regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Blekinge län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Blekinge län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Bibliotekens framtid ligger i våra händer Svensk Biblioteksförening presenterar för sjätte året i rad rapporter om bibliotekssituationen

Läs mer

Folkbiblioteken i. Norrbottens län regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Norrbottens län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Norrbottens län 2010 regionala förutsättningar för kunskapssamhället Bibliotekens framtid ligger i våra händer Svensk Biblioteksförening presenterar för sjätte året i rad rapporter om

Läs mer

Folkbiblioteken i. Örebro län regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Örebro län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i län 2010 regionala förutsättningar för kunskapssamhället Bibliotekens framtid ligger i våra händer Svensk Biblioteksförening presenterar för sjätte året i rad rapporter om bibliotekssituationen

Läs mer

Folkbiblioteken i. Örebro län 2006. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Örebro län 2006. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i regionala förutsättningar för kunskapssamhället 1. Inledning Bibliotek för bildning, information och kultur Folkbiblioteken har ett brett uppdrag där huvuduppgifterna är att garantera

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Biblioteksplan. Kramfors kommun

Biblioteksplan. Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida 1(6) Biblioteksplan Kramfors kommun 2016-2019 Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd BKU-nämnd 160525 63 Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2016/166 2

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2023 Vision Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Inledning I bibliotekslagen (SFS

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Folkbiblioteken i. Uddevalla 2014

Folkbiblioteken i. Uddevalla 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Kalmar 2014

Folkbiblioteken i. Kalmar 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Helsingborg 2014

Folkbiblioteken i. Helsingborg 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Uppsala 2014

Folkbiblioteken i. Uppsala 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2018 1 SVEDALA KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Enligt bibliotekslagen 2013:801 ska varje kommun anta en biblioteksplan som visar riktning och utvecklingsområden inom biblioteksverksamheten.

Läs mer

Folkbiblioteken i. Skövde 2014

Folkbiblioteken i. Skövde 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Varberg 2014

Folkbiblioteken i. Varberg 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Motala 2014

Folkbiblioteken i. Motala 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Sigtuna 2014

Folkbiblioteken i. Sigtuna 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Dorotea 2014

Folkbiblioteken i. Dorotea 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Folkbiblioteken i. Malung-Sälen 2014

Folkbiblioteken i. Malung-Sälen 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Folkbiblioteken i. Jokkmokk 2014

Folkbiblioteken i. Jokkmokk 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Riksrapport aktuell utveckling inom det svenska biblioteksväsendet

Riksrapport aktuell utveckling inom det svenska biblioteksväsendet Riksrapport 2016 aktuell utveckling inom det svenska biblioteksväsendet Riksrapport 2016 aktuell utveckling inom det svenska biblioteksväsendet 1 September 2016 Grafisk form: A. Olas Foto: Fredrik Hjerling,

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2022 Antagen i ks 2016-12-06 198 Rättviks bildarkiv Kulturenheten Samhällsutvecklingsförvaltningen 2(9) Biblioteksplan 2016 2022 Innehållsförteckning: Inledning... sid. 3 Organisation...

Läs mer

Folkbiblioteken i. Östergötlands län 2008. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Östergötlands län 2008. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Östergötlands län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Bibliotekens strategiska betydelse Utvecklingen mot ett samhälle där information och kunskap spelar en allt större roll

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Folkbiblioteken i. Vimmerby 2014

Folkbiblioteken i. Vimmerby 2014 Folkbiblioteken i Förord Biblioteken utgör en landsomfattande bildningsinfrastruktur som står öppen och tillgänglig för alla. Där finns anställda som dagligen arbetar med att utjämna kunskapsklyftor, hjälpa

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016-2019 Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för kommunens biblioteksverksamhet och de områden som prioriteras under perioden 2016-2019. Planen

Läs mer

Biblioteksplan för Ödeshögs kommun 2017

Biblioteksplan för Ödeshögs kommun 2017 Biblioteksplan för Ödeshögs kommun 2017 Inledning Enligt Bibliotekslagen 2013:801 ska varje kommun upprätta och anta en biblioteksplan för sin verksamhet på biblioteksområdet. Biblioteksplanen ska fastställas

Läs mer

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Bakgrund och syfte Alla kommuner och landsting skall

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Biblioteksplan Alingsås kommun

Biblioteksplan Alingsås kommun Biblioteksplan 2017-2018 Alingsås kommun Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: Kommunfullmäktige 2016-12-14 283 Diarienummer: 2016.212.540 KFN, 2015.646.540 KS Dokumentansvarig, befattning och namn: Bibliotekschef,

Läs mer

Verktyg för biblioteksplaner -

Verktyg för biblioteksplaner - Cecilia.Ranemo@kb.se Maria.Telenius@kulturradet.se Verktyg för biblioteksplaner - Sidnummer 1 Idag tar vi på oss läsfrämjandeglasögonen Sidnummer 2 The Librarian av @aussiegall (CC BY) Ny bibliotekslag

Läs mer