SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013"

Transkript

1 SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013

2 Sveriges superföretag 2013 I den här rapporten presenteras Bisnodes modell för att identifiera Sveriges superföretag. Urvalet och rangordningen baseras på de svenska aktiebolagens ekonomiska prestationer under de senaste fyra åren. Modellen som används tar hänsyn till och väger samman de enskilda bolagens: Tillväxt Vinst Avkastning Effektivitet Kapitalstruktur Finansiering De företag som på detta sätt erhåller högsta betyg under fyra år i rad är en exklusiv skara av alla existerande aktiebolag är det endast 366 företag som kommer med på 2013 års topplista. Orsaken är förstås de tuffa kraven som modellen ställer. För att kvalificera sig handlar det inte bara om hög och jämn tillväxt här krävs långsiktig försäljningstillväxt i kombination med uthållig lönsamhet och en långsiktigt fungerande resurshushållning och finansieringsstrategi Nya Kvarvarande Det är nu nionde året som Sveriges näringsliv analyseras av Bisnode och Superföretagen premieras i samarbete med Veckans Affärer. När Superföretagen utsågs första gången under 2005 hade ekonomin nyss börjat vända efter den tidigare lågkonjunkturen, och antalet Superföretag stannade då vid cirka 270. Därefter ökade antalet Superföretag tydligt varje år fram till och med Listan toppade 2009 med 434 Superföretag, men det året var ökningen endast marginell. Under 2010 och 2011 minskade däremot antalet Superföretag betydligt så att Superlistan började närma sig de första årens nivå. Under 2013 har dock antalet Superföretag ökat igen och ligger nu på 2007 års nivå.

3 Bakgrunden till de senaste årens utveckling är naturligtvis finanskrisen 2008 som påverkade förutsättningarna att kvalificera sig som Superföretag under de närmast följande åren. Lågkonjunkturen har dock klingat av och en ny generation Superföretag har kunnat meritera sig, vilket alltså innebär att Superlistan återigen ökar i antal under De tuffa kriterierna för Superföretagen innebär inte bara att det är svårt att ta sig in på listan det är också svårt att ligga kvar på listan från ett år till nästa. I figuren ovan visas att en majoritet av varje års Superlista består av nya företag, dvs. företag som finns med på listan för första gången. För 2013 års Superlista innebär detta att cirka 160 företag finns kvar från de 317 som kvalificerade sig som Superföretag Det är alltså långt ifrån samma företag som finns med på listan år efter år. Inget företag har lyckats ligga kvar på listan alla de nio åren, och i år är det endast 1 företag som har klarat kraven för Superföretag under de senaste åtta år. För 2013 års Superföretag visas superhistoriken i följande tabell. Av årets 366 Superföretag är alltså majoriteten 197 stycken nykomlingar som kvalificerar sig för första gången. Att ligga kvar på listan under flera år är betydligt svårare, och det är alltså endast ett företag som kvalificerat sig som Superföretag under de senaste åtta åren Totalt 366 Superföretagen finns i alla delar av landet men under perioden 2005 till 2008 var företagen från storstadsregionerna underrepresenterade bland Superföretagen. Som framgår av följande figur har den totala andelen företag med hemvist i storstadsregionerna legat tämligen konstant på cirka 48 procent under hela perioden 2005 till Till och med 2008 var alltså andelen storstadsföretag på Superlistan lägre än riksgenomsnittet, men under de senaste åren har förhållandet vänt. Från och med 2010 har storstadsföretagen varit överrepresenterade på Superlistan.

4 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Superföretag Hela näringslivet Därför är det intressant att titta närmare på de tre storstadsregionerna, var finns den största andelen Superföretag och hur ser utvecklingen ut i respektive region? Totalt sett utgör Superföretag 0,1% av samtliga aktiebolag i det Svenska näringslivet. Som framgår av följande figur ligger samtliga tre storstadsregioner över denna nivå under 2013, men skillnaderna mellan regionerna är ganska små. På första plats hamnar dock Malmö storstadsregion, tätt följd av Storstockholm. Jämfört med tidigare år har andelen Superföretag i Göteborgs storstadsregion ökat betydligt (se nedan), men trots detta hamnar Göteborg även under 2013 på tredje plats i storstadsligan. 0,16% 0,14% 0,12% 0,10% 0,08% 0,06% 0,04% 0,02% 0,00% Storstockholm Storgöteborg Stormalmö

5 Rangordningen av storstadsregioner enligt ovan gäller alltså för Under tidigare år har dock utfallet varit annorlunda vilket framgår av följande figur. Med avseende på andelen Superföretag har Göteborg varit den mest konjunkturkänsliga regionen. Det ledde till en tydlig ökning av andelen Superföretag under början av perioden, så att Göteborgsregionen hamnade på första plats Därefter minskade andelen Superföretag lika tydligt, och under åren efter finanskrisen har Göteborgsregionen haft en lägre andel Superföretag än de två andra storstadsregionerna. Under 2013 har dock trenden vänt för Göteborg och andelen Superföretag har ökat betydligt. 0,18% 0,16% 0,14% 0,12% 0,10% 0,08% 0,06% 0,04% 0,02% 0,00% Storstockholm Storgöteborg Stormalmö I Storstockholm har andelen Superföretag också varierat över tiden men här har ur Superföretagssynpunkt näringslivet också legat betydligt senare i konjunkturcykeln. För den senaste lågkonjunkturen tycks dock det omvända gälla, och andelen Superföretag började alltså öka i Storstockholm redan förra året. Under första halvan av perioden låg Stockholm på tredje plats bland storstadsregionerna, men under de senaste åren har Storstockholm och Malmö tävlat om topplatsen. Malmös storstadsregion visar upp minst variation och konjunkturkänslighet avseende andelen Superföretag. Detta har inneburit att Malmö placerade sig på första plats under sex av de nio år som Superlistan publicerats. Även i Malmöregionen minskade dock andelen Superföretag efter rekordåren 2007 till Trots detta har alltså Malmöregionen kunnat matcha Storstockholm under åren efter finanskrisen, och under 2013 har Malmö återigen tagit första platsen i storstadsligan.

6 Även ur branschsynpunkt har antalet Superföretag varierat kraftigt under perioden 2005 till Under flera år låg branschen Industrivaror i topp vad gäller antalet Superföretag, men från och med 2010 har antalet minskat kraftigt och är nu på en betydligt lägre nivå än vid startåret Redan under 2012 har branscherna Dagligvaror samt IT & Elektronik passerat Industrivaror, och för första gången har nu även Byggnadsindustri passerat med avseende på antalet Superföretag. Det är också intressant att se hur konjunkturförloppet avspeglas i branscherna Sällanköp och Företagstjänster. Inom Sällanköp påbörjades minskningen av antalet Superföretag tidigare än inom Industrivaror. Å andra sidan har förändringen inte varit så stor och redan under 2011 ökade antalet Superföretag igen så att Sällanköp i nuläget precis som under 2005 och 2006 är den bransch som har flest Superföretag. Branschen Företagstjänster ligger däremot senare i konjunkturförloppet och antalet Superföretag ökade fram till och med Först under 2010 och 2011 syntes en tydlig nedgång av antalet Superföretag, men därefter har antalet ökat igen så att Företagstjänster nu endast med knapp marginal hamnar på andra plats avseende antalet Superföretag Sällanköp Industrivaror Företagstjänster Dagligvaror IT & Elektronik Byggnadsindustri Hälsa & Utbildning Finans & Fastighet Material Energi & Miljö Telekom & Media

7 De branschvisa förändringarna mellan 2012 och 2013 framgår ännu tydligare i följande figur. Inom branschen Företagstjänster har antalet Superföretag ökat tydligt under 2013, men även Sällanköp, Byggnadsindustri, IT & Elektronik, Hälsa & Utbildning samt Industrivaror innehåller fler Superföretag än föregående år. Inga branscher har minskat drastiskt under 2013, men inom Dagligvaror, Material samt Energi & Miljö har antalet Superföretag minskat något jämfört med förra året. Sällanköp Företagstjänster IT & Elektronik Dagligvaror Byggnadsindustri Industrivaror Hälsa & Utbildning Finans & Fastighet Telekom & Media Energi & Miljö Material Den bransch som har störst tillskott av Superföretag under 2013 är alltså Företagstjänster. Branschen innehöll 86 Superföretag 2009 men därefter minskad antalet betydligt under de följande två åren. Under 2012 vände dock utvecklingen och med årets kraftiga tillskott når Företagstjänster all time high avseende antal Superföretag. Därmed befäster också branschen sin plats som näst största Superbransch efter Sällanköp.

8 Nya Kvarvarande Branschen IT & Elektronik visar upp ett likartat utvecklingsmönster. Flest Superföretag fanns det i branschen under 2009, men därefter nästan halverades antalet Superföretag under de följande två åren. Under 2012 vände dock utvecklingen och i år har ökningen av antalet Superföretag fortsatt. Det innebär bland annat att IT & Elektronik redan förra året innehöll fler Superföretag än branschen Industrivaror. Även i ett längre perspektiv har IT & Elektronik haft en tydligt positiv utveckling. Från en bottennivå med endast 6 Superföretag under 2005 ökade branschen till 49 Superföretag under Trots den kraftiga minskningen under 2010 och 2011 är alltså IT & Elektronik den bransch som procentuellt sett ökat mest jämfört med den första Superlistan från Nya Kvarvarande

9 Ytterligare en bransch som når all time high under 2013 är Byggnadsindustri. Även i denna bransch nåddes en tidigare toppnivå under 2009, men därefter har antalet Superföretag minskat stadigt. Det senaste året innebär dock ett tydligt trendbrott och tillskottet av nya Superföretag innebär alltså att branschen innehåller fler Superföretag än någonsin Nya Kvarvarande

10 Ranking av län och bransch Det är också intressant att se hur stor andel av länens aktiebolag som klarar kriterierna för att bli Superföretag. Som framgår av följande figur ligger Värmland i topp där nästan 0,16 procent av alla företag klarar kraven som Superföretag. Som jämförelse gäller att riksgenomsnittet ligger på 0,1 procent Superföretag. Värmland Västerbotten Västra Götaland Halland Stockholm Norrbotten Östergötland Dalarna Skåne Gävleborg Örebro Södermanland Västernorrland Kronoberg Kalmar Jönköping Uppsala Gotland Västmanland Blekinge Jämtland 0,00% 0,02% 0,04% 0,06% 0,08% 0,10% 0,12% 0,14% 0,16% 0,18% Jämfört med tidigare år har det skett stora förändringar i rangordningen av länen enligt ovanstående figur. På 2009 års Superlista placerade sig Kronoberg, Jönköping och Halland på de tre första platserna, och även under tidigare år fanns dessa tre län i listans toppskikt. Under 2010 skedde dock stora förändringar i länsrankingen och de tre tidigare topp-länen föll tillbaka medan Västra Götaland och Stockholm tillsammans med Västerbotten placerade sig i listans topp.

11 Halland återtog dock topplatsen 2011 och 2012, men faller i år tillbaka något och hamnar på fjärde plats. Västerbotten behåller sin position i toppskiktet och ligger i år kvar på andra plats i länsrankingen. Jämfört med 2012 års ranking har Västra Götaland avancerat något medan Stockholm har tappat en placering båda länen kvalificerar sig dock bland de fem bästa på rankinglistan. Årets vinnare är alltså Värmland som avancerat stadigt på listan de senaste åren. Ännu under 2010 låg Värmland på 15:e plats på listan men har därefter förbättrat sin position varje år. Fjolårets trea Örebro har dock fallit tillbaka på länsrankingen och återfinns nu på 11:e plats. Jämtland som under tidigare år legat i listans mellanskick har i år fallit tillbaka ytterligare och hamnar sist på listan. I följande tabell presenteras länsrankingen för samtliga län under 2009, 2010, 2011, 2012 och Värmland Västerbotten Västra Götaland Halland Stockholm Norrbotten Östergötland Dalarna Skåne Gävleborg Örebro Södermanland Västernorrland Kronoberg Kalmar Jönköping Uppsala Gotland Västmanland Blekinge Jämtland Andelen Superföretag varierar också kraftigt mellan olika branscher, och naturligtvis har konjunkturutvecklingen även påverkat den inbördes rangordningen av branscherna, vilket framgår av följande figur. Under 2009 och även under tidigare år var Industrivaror den bransch som innehöll högst andel Superföretag. Från och med 2010 har dock Industrivaror fallit tillbaka och i år hamnar branschen på femte plats i branschrankingen. Dagligvaror avancerade till första plats redan 2010 och har därefter behållit sin plats i branschrankingen i år minskar dock också andelen Superföretag något men försprånget är ändå

12 stort. Inom IT & Elektronik ökar andelen Superföretag i år så att branschen nu ligger på andra plats i rankinglistan. Fjolårets tvåa Energi & Miljö har dock fallit tillbaka och hamnar nu på femte plats. Även Material som under tidigare år legat stabilt i listans mittläge har i år fallit tillbaka till en tiondeplats. Dagligvaror IT & Elektronik Sällanköp Hälsa & Utbildning Industrivaror Företagstjänster Energi & Miljö Byggnadsindustri Telekom & Media Material Finans & Fastighet 0,00% 0,05% 0,10% 0,15% 0,20% 0,25% 0,30% 0,35% 0,40% I följande tabell presenteras branschrankingen för samtliga branscher under 2009, 2010, 2011, 2012 och Dagligvaror IT & Elektronik Sällanköp Hälsa & Utbildning Industrivaror Företagstjänster Energi & Miljö Byggnadsindustri Telekom & Media Material Finans & Fastighet

13 Nystartade Superföretag Villkoren för att kvalificera sig som Superföretag innebär att företagen måste prestera bättre än andra under fyra år i rad. För 2013 års Superlista betyder det att företagens verksamhet måste ha startat senast under Självfallet är det extra svårt att direkt från start prestera bättre än andra etablerade företag. Trots detta är det ändå nio Superföretag på årets lista som startade verksamheten under Före Totalt 366 Som framgår av tabellen ovan finns det dock betydligt fler relativt nystartade Superföretag med verksamhetsstart under åren 2000 till Sammanlagt handlar det om 210 Superföretag på årets lista som startat verksamheten under 2000 eller senare. Företagstjänster Sällanköp IT & Elektronik Byggnadsindustri Dagligvaror Hälsa & Utbildning Industrivaror Finans & Fastighet Telekom & Media Material Energi & Miljö 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Nystartade Äldre

14 De nystartade Superföretagen (med startår 2000 eller senare) har en tydligt annorlunda branschfördelning jämfört med de äldre (med startår före 2000). Framför allt är det inom Företagstjänster, IT & Elektronik samt Byggnadsindustri som de nystartade Superföretagen är överrepresenterade. För de äldre Superföretagen är det däremot i första hand Sällanköp och Industrivaror som är överrepresenterade jämfört med de nystartade företagen.

15 Superföretag med kvinnlig VD Av årets 366 Superföretag är det endast 25 som har en kvinnlig VD, vilket motsvarar cirka 7 procent. Som framgår av figuren nedan ökade denna andel fram till och med Därefter bröts trenden och andel Superföretag med kvinnlig VD föll tillbaka betydligt under Trots årets uppgång är andelen fortfarande lägre är toppåret % 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Förekomsten av Superföretag med kvinnlig VD varierar kraftigt mellan branscherna. På årets Superlista är det branscherna Företagstjänster, Hälsa & Utbildning, samt Sällanköp som antalsmässigt sett har flest kvinnor på VD-posten. Branschen Hälsa & Utbildning utmärker sig speciellt genom att 21 procent av årets Superföretag har en kvinnlig VD. Företagstjänster % Hälsa & Utbildning % Sällanköp % Byggnadsindustri % Dagligvaror % Finans & Fastighet % IT & Elektronik % Energi & Miljö 3 0 0% Material 2 0 0% Industrivaror % Telekom & Media 3 0 0% Övrigt 0 0 Totalt %

16 Motpolen finns inom branscherna Energi & Miljö, Material, Industrivaror, samt Telekom & Media. I dessa branscher har inte något av årets Superföretag en kvinnlig VD. I föregående avsnitt delades Superföretagen upp i de två grupper nystartade och äldre, där de nystartade alltså startat verksamheten år 2000 eller senare. Mot den bakgrunden är det också intressant att beskriva kvinnligt ledarskap, och i följande figur visas andelen Superföretag med kvinnlig VD i de två grupperna. 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Äldre Nystartade Som framgår av figuren har de äldre Superföretagen på respektive års lista haft en låg andel kvinnor som VD. Trots detta har dock andelen ökat svagt under tidigare år, från drygt 4 procent 2008 till cirka 7 procent På årets lista har dock andelen fallit tillbaka och ligger nu återigen på 2008 års nivå. Bland de nystartade Superföretagen har andelen kvinnliga VD tidigare legat på cirka 10 procent förvisso en låg siffra men ändå betydligt högre än i de äldre Superföretagen. Skillnaderna mellan de två grupperna av äldre och nystartade har dock minskat successivt, och under 2012 var relationen mellan grupperna helt omkastad. På årets lista är dock andelen kvinnliga VD återigen högst i de nystartade Superföretagen. Samtidigt gäller alltså för båda grupperna att andelen kvinnliga VD är lägre på årets lista än under tidigare toppår.

17 Superföretagens finansiering Den tuffa urvalsprocessen innebär att Superföretagen har en högre och mer uthållig lönsamhet och tillväxt än andra företag. Men för att kunna bedriva sin verksamhet, utveckla affärerna och växa volymmässigt krävs det kapital på den punkten är utgångspunkten lika för Superföretag och andra. Företagens kapital kan i princip finansieras av två typer av intressenter långivare och ägare. Ur bokföringssynpunkt motsvaras detta av företagens skulder och eget kapital. Banklån är naturligtvis en viktig del av företagens lånefinansiering. Men företagen kan också låna på andra sätt, exempelvis genom skulder till leverantörer. För mindre företag kan lån från närstående utgöra en del av skuldsättningen, medan större företag kan ta upp obligationslån direkt från marknaden. Företagens egna kapital utgörs av ägarnas satsade aktiekapital, men kan också byggas upp över tiden genom att företagets vinster ackumuleras som eget kapital. Det egna kapitalet kan också förstärkas genom nyemission, så att nya ägare tex riskkapitalbolag tillför nytt aktie- och ägarkapital. Ur nyckeltalssynpunkt mäts relationen mellan skulder och eget kapital av skuldsättningsgraden. I följande figur visa därför skuldsättningsgraden för 2013 år Superföretag, samt för en jämförelsegrupp % 200% Skuldsättningsgrad 150% 100% 50% 0% Jämförelsegrupp 2013 Superföretag 2013 Som framgår av figuren har Superföretagen en betydligt lägre skuldsättningsgrad än jämförelsegruppen. Det betyder alltså att Superföretagen trots en högre tillväxttakt i högre grad klarar av att finansiera sin verksamhet med eget kapital, och att de därmed är mindre beroende av lånekapital. 1 Jämförelsegruppen utgörs av cirka aktiebolag som uppfyller grundkraven på minst fem års aktiv verksamhet och minst 10 Mkr i omsättning under 2012, men som ej klarar de tuffa superkraven på kontinuerlig lönsamhet och tillväxt under perioden 2009 till 2012.

18 Det är också intressant att se på tidsperspektivet års Superföretag har alltså kvalificerat sig genom sina ekonomiska prestationer under åren 2009 till Men av figuren ovan framgår att de 366 Superföretagen långt innan dess utmärkte sig genom en betydligt lägre skuldsättningsgrad än jämförelsegruppen. Superföretagens lägre skuldsättningsgrad innebär dock inte att de helt klarar sig utan lånekapital. Tvärtom, en skuldsättningsgrad på 100 procent innebär att lånekapitalet har lika stor betydelse som det egna kapitalet. Mot den bakgrunden är det intressant att se hur lånekapitalet är sammansatt, och speciellt vilken betydelse banklånen har för finansieringen. I nedanstående figur visas därför hur stor del av lånekapitalet som utgörs av banklån. För jämförelsegruppen utgör banklånen procent av det totala lånekapitelet, och denna låneandel har varit tämligen konstant över tiden. Andel banklån 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Jämförelsegrupp 2013 Superföretag 2013 För Superföretagen är banklånens betydelse helt annorlunda, och speciellt intressant är utvecklingen över tiden. För tio år sedan hade banklånen en stor betydelse för dagens Superföretag, med en större andel banklån än i jämförelsegruppen. Därefter har banklånens betydelse för Superföretagen minskat successivt, så att de i nuläget endast utgör drygt 5 procent av den totala lånefinansieringen. För Superföretagen gäller alltså att finansieringen trots hög tillväxt i högre grad baseras på eget kapital i form av ägarkapital och ackumulerade vinstmedel. För det lånekapital som Superföretagen ändå behöver har de successivt valt bort banklån som källa för 2013 års Superföretag saknar banklånen i nuläget nästan helt betydelse för den sammanlagda finansieringen av verksamhet och investeringar. Den höga graden av egenfinansiering bland Superföretagen innebär att det också är intressant att se hur avkastningen på ägarnas insatta kapital har utvecklats. Som utgångspunkt visar följande figur jämförelsegruppens avkastningsstruktur under perioden 1999 till 2012.

19 Avkastningen på totalt kapital kan betraktas som ett mått på rörelsens effektivitet, medan skuldräntan (företagens räntekostnad) kan ses som ett mått på finansieringens effektivitet. En positiv skillnad mellan dessa två mått innebär att förräntningen av ägarnas insatta kapital (alltså avkastningen på det egna kapitalet) kommer att överstiga avkastningen på det totala kapitalet. Den välkända hävstångsformeln visar också att avkastningen på det egna kapitalet kan växlas upp ytterligare genom en ökad skuldsättningsgrad. För jämförelsegruppen gäller att avkastningen på det totala kapitalet har legat mellan 5 och 10 procent under perioden. Avkastningen på det egna kapitalet har på motsvarande sätt pendlat mellan 10 och 20 procent, med en tydlig koppling till periodens krisår 2001/2002 samt % 20% 15% 10% 5% 0% Avkastning totalt kapital Avkastning eget kapital Skuldränta För gruppen av 2013 års Superföretag har avkastningen utvecklats på ett helt annat sätt. Runt millennieskiftet hade gruppen i sin helhet 2 en svag period med höga räntekostnader och en negativ avkastning på det egna kapitalet. Därefter har dock trenden vänt och den genomsnittliga avkastningen på totalt kapital passerad 10 procent redan Därefter har ökningen fortsatt relativt konstant och i nuläget ligger avkastningen på totalt kapital i genomsnitt på 30 procent för de 366 Superföretagen på 2013 års lista. 2 Observera att många av de 366 Superföretagen på 2013 års lista inte hade startat vid millennieskiftet. Siffrorna från dessa år baseras förstås på de drygt 150 Superföretag som startat år 2000 eller tidigare, jämför tabellen på sidan 13.

20 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% Avkastning totalt kapital Avkastning eget kapital Skuldränta Superföretagens låga skuldränta innebär också att avkastningen på det egna kapitalet har kunnat utvecklas mycket starkt under perioden. Förvisso finns ett hack i kurvan i samband med 2008 års finanskris, men i nuläget ligger den genomsnittliga förräntningen av ägarnas insatta kapital på imponerande 60 procent. Den höga avkastningen på eget kapital ska också ses mot bakgrund av den relativt låga skuldsättningsgraden bland Superföretagen (se sidan 17). Med en högre skuldsättningsgrad skulle förräntningen av det egna kapitalet ytterligare kunna växlas upp en kalkyl som sannolikt lockar investerare och riskkapital till denna grupp av extermat högpresterande företag.

21 Bisnodes superkriterier Framtagningen av topplistan med 366 företag baseras på Bisnodes supermodell för ekonomisk kvalitet. Denna modell visar företagens ekonomiska prestationsförmåga. De ekonomiska parametrar vi väger samman för varje enskilt företag är: Tillväxt Vinst Avkastning Effektivitet Kapitalstruktur Finansiering För att bedöma varje enskilt företag jämförs dess ekonomiska prestation (avseende de sex parametrarna) med referensvärden baserade på prestationen hos alla andra företag med motsvarande storlek och verksamhet. Bedömningen är alltså relativ, så att vi kan identifiera de bästa företagen oavsett låg- eller högkonjunktur. Bedömningen är också storleksneutral, de bäst presterande företagen återfinns bland både större och mindre företag. Bedömningen görs årsvis och resulterar i ett betyg från 1 till 5, där 1 är bästa betyget. För att ta fram listan med Superföretagen har vi därtill gjort denna bedömning för de senaste fyra åren, för alla företag som existerat sedan år Listan innehåller alltså företag som under fyra års tid presterat bättre tillväxt än andra jämförbara företag, men som också under samma tid haft bättre vinst, avkastning, effektivitet och kapitalstruktur än andra jämförbara bolag! Utöver detta har vi satt som villkor att företagen ska ha en omsättning på minst 10 Mkr under det senaste året 3. Det är alltså extremt svårt att kvalificera sig till denna lista, och i den sammanställning som Bisnode genomfört under september 2013 är det endast 366 aktiebolag i Sverige som haft bäst betyg under de senaste fyra åren. PER WEIDENMAN Senior analytiker, Bisnode Direkt: Mobil: E-post: twitter.com/bisnodesverige facebook.com/bisnodesverige 3 Totalt sett finns det cirka aktiebolag i Sverige som omsatte mer än 10 Mkr under 2012.

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009

Rapport från Soliditet. Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet Svenskarnas skulder hos Kronofogden April 2009 Rapport från Soliditet: Svenskarnas skulder hos Kronofogden Studien i sammandrag: 360 941 personer har skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten.

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Rapport Oktober 2013 HALLAND

Rapport Oktober 2013 HALLAND Rapport Oktober 2013 HALLAND Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling... 7

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

SMÅFÖRETAGEN. vill växa

SMÅFÖRETAGEN. vill växa SMÅFÖRETAGEN vill växa men kan de det? Småföretagens finansieringsvillkor mars 2014 bättre Konjunktur tuffare finansieringsvillkor Tuffare finansieringsvillkor är ett stort tillväxthinder. Åtta av tio

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611

KPMG:s första småföretagarbarometer. Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 KPMG:s första småföretagarbarometer Kontakt Novus: Anna Ragnarsson Datum: 150611 1 Bakgrund & Genomförande BAKGRUND Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av KPMG och Diplomat. Undersökningen

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit till

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

Ungas attityder till företagande

Ungas attityder till företagande Ungas attityder till företagande Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län Generationsväxlingen arbetskraftens förändring per län Text och underlag: Bo Gustavsson, Torbjörn Israelsson, Bitte Lyrén, Marwin Nilsson, Peter Nofors, Anders Pekkari och Tord Strannefors. Redigering:

Läs mer

Myndighetsranking 2010

Myndighetsranking 2010 Myndighetsranking 2010 Så klarar myndigheterna service och bemötande gentemot små företag Rapport från Företagarna december 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Så gjordes undersökningen...

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

Nystartade företag efter kvartal 2010

Nystartade företag efter kvartal 2010 Nystartade företag efter kvartal 2010 Innehållsförteckning Nystartade företag efter kvartal 2010 2 Tabell 1 Antal nystartade företag 2010 efter kvartal och branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal nystartade

Läs mer

EKN:s Småföretagsrapport 2014

EKN:s Småföretagsrapport 2014 EKN:s Småföretagsrapport 2014 Rekordmånga exporterar till tillväxtmarknader Fyra av tio små och medelstora företag tror att försäljningen till tillväxtmarknader ökar det kommande året. Rekordmånga exporterar

Läs mer

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT

FASTIGHETSFAKTA ÅRSRAPPORT FASTIGHETSFAKTA Lantmäteriet ger regelbundet ut sammanställningar med fakta och grafik om hur ägandet och användandet av Sverige ser ut och har förändrats över tid. ÅRSRAPPORT 2014 FASTIGHETSUTVECKLINGEN

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle.

Alla vinnare i Custice Awards 2013: http://custice.se/pressrum/custice-awards-2013/ Canon Business Center Dalarna. Gävleborg. Koneo Gävle. Sveriges bästa dokumenthanteringsleverantörer län för län Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal.

Tabell 1:8. Total utlåning efter län. Antal i 1000-tal. Tabell 1:8. Total utlåning efter län. i 1000-tal. Andel utlån av samtliga utlån (%) Utlån till verks. där reg. ej sker Fjärrlån Inlånade Utlånade Riket 69 892 58 462 11 430 83,6 16,4 3 394 419 384 Skåne

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:3 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 18 maj och 5 juni 2015. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 860 fastighetsmäklare.

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect Län för län bästa leverantör av telefonitjänster Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna av telefonitjänster,

Läs mer

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011

Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Så sparar vi till barnen Rapport från Länsförsäkringar januari 2011 Sammanfattning 17 procent av föräldrar med barn under 18 år sparar inte till sina barn. Vilket innebär att det är något fler som sparar

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2012

Nystartade företag första kvartalet 2012 Nystartade företag första kvartalet 2012 Innehållsförteckning Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2011 - kvartal 1 2012 efter branschgrupp (SNI 2007) 3 Tabell 2 Antal sysselsatta i nystartade företag

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Arbetsmarknadsinformation december 2010

Arbetsmarknadsinformation december 2010 Arbetsmarknadsinformation ember 2011 Arbetsmarknadsinformation december 2010 Innehåll Arbetsmarknadsläget för Sveriges Ingenjörer 3 Översikt 3 Medlemmar i program och anställning med stöd 5 Åldersgrupp

Läs mer

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect

kontakt Län för län bästa leverantör av telefonitjänster om custice Dalarna om tjänsten fakta Gävleborg Halland Jämtland Dialect Dialect Län för län bästa leverantör av telefonitjänster Vinnarna av Custice Awards 2013 är de leverantörer som fått högst medelbetyg i företagskundnöjdhet. Idag presenterar vi de bästa leverantörerna av telefonitjänster,

Läs mer

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar

Agenda. Bakgrund och vad vi gör. Utfall/status nationellt och regionalt. Erfarenheter och utmaningar Riskkapital Agenda Bakgrund och vad vi gör Utfall/status nationellt och regionalt Erfarenheter och utmaningar Vad vi gör - Riskkapital som finansieringsform Investering i Eget Kapital, vanligtvis aktier

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader.

Företagarna kan nu presentera utfallet av revisionsreformens första tio månader. Rapport från Företagarna september 2011 Innehållsförteckning... 2 Nära hälften av nya bolag väljer bort revisorn... 3 Nya uppgiftskrav... 4 Så här gör man... 4 I andra länder... 5 Bakgrundsfakta... 6 Län

Läs mer

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast

Fritidshuset 2014. - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast Fritidshuset 2014 - Hellre fritidshus än husvagn eller båt - Modern standard och nära vatten - Östersjööarna populärast FRITIDSHUSET 2014 1 SBAB PRIVATEKONOMI 16 APRIL 2014 Fritidshuset 2014 Fritidshusen

Läs mer

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon Appendix 2 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007

Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 Generationsskiftet Lägesbeskrivning 2007 augusti 2007 Generationsskiftesproblematiken: En stor andel av de svenska företagarna är på väg att pensioneras inom de närmaste åren. En fjärdedel av ägarna av

Läs mer

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar

Länsstyrelsernas handläggningstider. skl granskar Länsstyrelsernas handläggningstider skl granskar Förord Den 2 maj 2011 fick Sverige en ny plan- och bygglag. Målet var att reglerna för bygglov och planering skulle förenklas. Man ville snabba upp bygglovsprocessen

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Svenskarnas sparformer och sparplaner

Svenskarnas sparformer och sparplaner LänsSpar Länsförsäkringar Våren 2005 Riksdel Svenskarnas sparformer och sparplaner Kort sammanfattning: Sparviljan minskar, inte sedan hösten 2003 har så få uppgett att de tänker öka sitt sparande på ett

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4

ARBETSMARKNADSRAPPORT 2007 Kvartal 4 ARBETSMARKNADSRAPPORT 7 Kvartal 4 Bästa arbetsmarknaden för Jusekmedlemmar under -talet Andelen Jusekmedlemmar med ersättning från Akademikernas erkända a-kassa, AEA, har fortsatt sjunka under 7. Under

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010

På slak lina. Stefan Fölster. Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 På slak lina Stefan Fölster Det ekonomiska läget Svenskt Näringsliv December 2010 Bra återhämtning i Sverige 2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 Konsumtion 0,3 2,8 1,8 2,2 Investeringar -16,0 5,0 7,0

Läs mer

Nystartade företag första kvartalet 2013

Nystartade företag första kvartalet 2013 Nystartade företag första kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag första kvartalet 2013... 2 Tabell 1: Antal nystartade företag kvartal 1 2012 - kvartal 1 2013, efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL

ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL SAMMANFATTNING ELTEKNIKMARKNAD PER LÄN KVARTAL Mars 3 EIO SAMMANFATTNING AV KONJUNKTURRAPPORT Mars 3 Tuffare marknad för elteknikföretagen 3 och Med viss fördröjning fick oron i omvärlden och en allt svagare

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2014:2 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län

Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Skånes län Mäklarinsikt 2014:2 Skånes län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:2 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 5 maj och 2 juni 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1067 fastighetsmäklare.

Läs mer

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag

Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Regler som tillväxthinder i små och medelstora företag Företagens villkor och verklighet Fakta & statistik 2012 Fler exemplar av broschyren kan beställas på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Otrogna stockholmare

Otrogna stockholmare Otrogna stockholmare bolånemarknadens vinnare Bolån på Internet och telefon Storbankernas andel av bolånemarknaden sjunker. Men nio av tio hushåll anlitar fortfarande någon av de fyra storbankerna. Detta

Läs mer

Investerarmöte 2014-01-15

Investerarmöte 2014-01-15 Investerarmöte 2014-01-15 Kjell Hedman VD Björn Ordell Ekonomi- och finanschef INNEHÅLL Inledning Landshypoteks utmaningar och utveckling Resultatutveckling 2013 Läget i svenskt jord- och skogsbruk 4 JORD-

Läs mer

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet

Villainbrott En statistisk kortanalys. Brottsförebyggande rådet Brottsförebyggande rådet Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrott En statistisk kortanalys Villainbrotten har ökat med 25 procent under den senaste treårsperioden jämfört med föregående tre

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN ÖREBRO LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Stockholm den 15 maj 2012

Stockholm den 15 maj 2012 Stockholm den 15 maj 2012 Fritidshusmarknaden i Sverige Medelpriset för ett fritidshus idag är 1 300 000 kronor. Stora prisvariationer förekommer beroende av när fritidshuset är byggt och var det ligger

Läs mer

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013

Länsstyrelsernas redovisning av insatser för fisketillsyn 2013 1/5 PM Datum Dnr Mottagare 2014-12-05 586-14 Länsstyrelserna Handläggare Direkt Stig Thörnqvist 010-698 62 65 Avdelningen för Fiskförvaltning stig.thornqvist@havochvatten.se Länsstyrelsernas redovisning

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern 1 Innehåll Småföretagsbarometern... 3 Örebros näringslivsstruktur... 4 Sammanfattning av konjunkturläget i Örebro län... 4 Småföretagsbarometern Örebro län... 6 1. Sysselsättning... 6 2. Orderingång...

Läs mer

Villapanelrapport Februari 2010

Villapanelrapport Februari 2010 Villapanelrapport Februari 2010 Välkommen till villapanelen Villapanelen är den första oberoende och opolitiska panelen som speglar villaägarnas åsikter inom olika områden. Det är en återkommande rapport

Läs mer

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation

Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Lag (1993:1742) och förordning (1993:1745) om skydd för landskapsinformation Bestämmelser om Krav på tillstånd för: sjömätning fotografering och liknande registrering från luftfartyg upprättande av databaser

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN UPPSALA LÄN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Hösten 29 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern

Läs mer

Svenskarna och lokalproducerat

Svenskarna och lokalproducerat Svenskarna och lokalproducerat Norrmejerier och YouGov 2013 Kristina Stiernspetz Norrmejerier Syfte För tredje året i rad har Norrmejerier låtit undersöka svenskarnas inställning till och intresse för

Läs mer

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen

Konjunkturrapport kv 1-4 2013 VVS företagen VVS företagen Mars 201 0 000 5 000 0 000 25 000 20 000 000 10 000 5 000 0 Värme & sanitet Mkr, 201 års priser 116 2 01 2 590 500 000 + +1 2011 2012 201 201 20 Regional utveckling Ackumulerad prognos 201-20,

Läs mer

Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 2003-2020

Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 2003-2020 Indikationer för behandling inom ortopedi Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 23-22 Operation för diskbråck Operation för spinal stenos Operation för segmentell smärta

Läs mer

Västra Götalands län

Västra Götalands län Västra Götalands län Mäklarinsikt 2013:4 Västra Götalands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2013:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län

Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Västerbottens län Mäklarinsikt 2013:4 Västerbottens län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Västmanlands län Mäklarinsikt 2013:4 Västmanlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Värmlands län Mäklarinsikt 2013:4 Värmlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Nystartade företag andra kvartalet 2013

Nystartade företag andra kvartalet 2013 Nystartade företag andra kvartalet 2013 Innehållsförteckning Nystartade företag andra kvartalet 2013...2 Tabell 1 Antal nystartade företag kvartal 1 2012 kvartal 2 2013 efter branschgrupp (SNI 2007)...3

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, februari 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings

Läs mer

Pensioner och deltidsarbete

Pensioner och deltidsarbete Pensioner och deltidsarbete Innehåll sid 3 sid 4 sid 5 sid 6 sid 7 sid 10 sid 11 sid 12 Inledning Deltidsarbetets omfattning Deltidsarbetete per sektor Deltidsarbete per avtalsområde Regionala skillnader

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Sommaren 2015 i besöksnäringen

Sommaren 2015 i besöksnäringen Sommaren 2015 i besöksnäringen SOMMAREN 2015 I BESÖKSNÄRINGEN I denna rapport sammanfattar Visita sommaren 2015. Med sommaren menas här juni och juli. När utvecklingen kommenteras jämförs med motsvarande

Läs mer

Västmanlands länmånad 12 2014

Västmanlands länmånad 12 2014 Forum för Turismanalys 1 Arkets namn R-U-län Län U-län Kommun Västerås Västmanlands länmånad 12 214 Alla gästnätter på hotell, vandrarhem, stugby, camping och SoL 14 12 1 8 6 4 År 21 År 211 År 212 År 213

Läs mer