SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013"

Transkript

1 SVERIGES SUPERFÖRETAG 2013

2 Sveriges superföretag 2013 I den här rapporten presenteras Bisnodes modell för att identifiera Sveriges superföretag. Urvalet och rangordningen baseras på de svenska aktiebolagens ekonomiska prestationer under de senaste fyra åren. Modellen som används tar hänsyn till och väger samman de enskilda bolagens: Tillväxt Vinst Avkastning Effektivitet Kapitalstruktur Finansiering De företag som på detta sätt erhåller högsta betyg under fyra år i rad är en exklusiv skara av alla existerande aktiebolag är det endast 366 företag som kommer med på 2013 års topplista. Orsaken är förstås de tuffa kraven som modellen ställer. För att kvalificera sig handlar det inte bara om hög och jämn tillväxt här krävs långsiktig försäljningstillväxt i kombination med uthållig lönsamhet och en långsiktigt fungerande resurshushållning och finansieringsstrategi Nya Kvarvarande Det är nu nionde året som Sveriges näringsliv analyseras av Bisnode och Superföretagen premieras i samarbete med Veckans Affärer. När Superföretagen utsågs första gången under 2005 hade ekonomin nyss börjat vända efter den tidigare lågkonjunkturen, och antalet Superföretag stannade då vid cirka 270. Därefter ökade antalet Superföretag tydligt varje år fram till och med Listan toppade 2009 med 434 Superföretag, men det året var ökningen endast marginell. Under 2010 och 2011 minskade däremot antalet Superföretag betydligt så att Superlistan började närma sig de första årens nivå. Under 2013 har dock antalet Superföretag ökat igen och ligger nu på 2007 års nivå.

3 Bakgrunden till de senaste årens utveckling är naturligtvis finanskrisen 2008 som påverkade förutsättningarna att kvalificera sig som Superföretag under de närmast följande åren. Lågkonjunkturen har dock klingat av och en ny generation Superföretag har kunnat meritera sig, vilket alltså innebär att Superlistan återigen ökar i antal under De tuffa kriterierna för Superföretagen innebär inte bara att det är svårt att ta sig in på listan det är också svårt att ligga kvar på listan från ett år till nästa. I figuren ovan visas att en majoritet av varje års Superlista består av nya företag, dvs. företag som finns med på listan för första gången. För 2013 års Superlista innebär detta att cirka 160 företag finns kvar från de 317 som kvalificerade sig som Superföretag Det är alltså långt ifrån samma företag som finns med på listan år efter år. Inget företag har lyckats ligga kvar på listan alla de nio åren, och i år är det endast 1 företag som har klarat kraven för Superföretag under de senaste åtta år. För 2013 års Superföretag visas superhistoriken i följande tabell. Av årets 366 Superföretag är alltså majoriteten 197 stycken nykomlingar som kvalificerar sig för första gången. Att ligga kvar på listan under flera år är betydligt svårare, och det är alltså endast ett företag som kvalificerat sig som Superföretag under de senaste åtta åren Totalt 366 Superföretagen finns i alla delar av landet men under perioden 2005 till 2008 var företagen från storstadsregionerna underrepresenterade bland Superföretagen. Som framgår av följande figur har den totala andelen företag med hemvist i storstadsregionerna legat tämligen konstant på cirka 48 procent under hela perioden 2005 till Till och med 2008 var alltså andelen storstadsföretag på Superlistan lägre än riksgenomsnittet, men under de senaste åren har förhållandet vänt. Från och med 2010 har storstadsföretagen varit överrepresenterade på Superlistan.

4 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Superföretag Hela näringslivet Därför är det intressant att titta närmare på de tre storstadsregionerna, var finns den största andelen Superföretag och hur ser utvecklingen ut i respektive region? Totalt sett utgör Superföretag 0,1% av samtliga aktiebolag i det Svenska näringslivet. Som framgår av följande figur ligger samtliga tre storstadsregioner över denna nivå under 2013, men skillnaderna mellan regionerna är ganska små. På första plats hamnar dock Malmö storstadsregion, tätt följd av Storstockholm. Jämfört med tidigare år har andelen Superföretag i Göteborgs storstadsregion ökat betydligt (se nedan), men trots detta hamnar Göteborg även under 2013 på tredje plats i storstadsligan. 0,16% 0,14% 0,12% 0,10% 0,08% 0,06% 0,04% 0,02% 0,00% Storstockholm Storgöteborg Stormalmö

5 Rangordningen av storstadsregioner enligt ovan gäller alltså för Under tidigare år har dock utfallet varit annorlunda vilket framgår av följande figur. Med avseende på andelen Superföretag har Göteborg varit den mest konjunkturkänsliga regionen. Det ledde till en tydlig ökning av andelen Superföretag under början av perioden, så att Göteborgsregionen hamnade på första plats Därefter minskade andelen Superföretag lika tydligt, och under åren efter finanskrisen har Göteborgsregionen haft en lägre andel Superföretag än de två andra storstadsregionerna. Under 2013 har dock trenden vänt för Göteborg och andelen Superföretag har ökat betydligt. 0,18% 0,16% 0,14% 0,12% 0,10% 0,08% 0,06% 0,04% 0,02% 0,00% Storstockholm Storgöteborg Stormalmö I Storstockholm har andelen Superföretag också varierat över tiden men här har ur Superföretagssynpunkt näringslivet också legat betydligt senare i konjunkturcykeln. För den senaste lågkonjunkturen tycks dock det omvända gälla, och andelen Superföretag började alltså öka i Storstockholm redan förra året. Under första halvan av perioden låg Stockholm på tredje plats bland storstadsregionerna, men under de senaste åren har Storstockholm och Malmö tävlat om topplatsen. Malmös storstadsregion visar upp minst variation och konjunkturkänslighet avseende andelen Superföretag. Detta har inneburit att Malmö placerade sig på första plats under sex av de nio år som Superlistan publicerats. Även i Malmöregionen minskade dock andelen Superföretag efter rekordåren 2007 till Trots detta har alltså Malmöregionen kunnat matcha Storstockholm under åren efter finanskrisen, och under 2013 har Malmö återigen tagit första platsen i storstadsligan.

6 Även ur branschsynpunkt har antalet Superföretag varierat kraftigt under perioden 2005 till Under flera år låg branschen Industrivaror i topp vad gäller antalet Superföretag, men från och med 2010 har antalet minskat kraftigt och är nu på en betydligt lägre nivå än vid startåret Redan under 2012 har branscherna Dagligvaror samt IT & Elektronik passerat Industrivaror, och för första gången har nu även Byggnadsindustri passerat med avseende på antalet Superföretag. Det är också intressant att se hur konjunkturförloppet avspeglas i branscherna Sällanköp och Företagstjänster. Inom Sällanköp påbörjades minskningen av antalet Superföretag tidigare än inom Industrivaror. Å andra sidan har förändringen inte varit så stor och redan under 2011 ökade antalet Superföretag igen så att Sällanköp i nuläget precis som under 2005 och 2006 är den bransch som har flest Superföretag. Branschen Företagstjänster ligger däremot senare i konjunkturförloppet och antalet Superföretag ökade fram till och med Först under 2010 och 2011 syntes en tydlig nedgång av antalet Superföretag, men därefter har antalet ökat igen så att Företagstjänster nu endast med knapp marginal hamnar på andra plats avseende antalet Superföretag Sällanköp Industrivaror Företagstjänster Dagligvaror IT & Elektronik Byggnadsindustri Hälsa & Utbildning Finans & Fastighet Material Energi & Miljö Telekom & Media

7 De branschvisa förändringarna mellan 2012 och 2013 framgår ännu tydligare i följande figur. Inom branschen Företagstjänster har antalet Superföretag ökat tydligt under 2013, men även Sällanköp, Byggnadsindustri, IT & Elektronik, Hälsa & Utbildning samt Industrivaror innehåller fler Superföretag än föregående år. Inga branscher har minskat drastiskt under 2013, men inom Dagligvaror, Material samt Energi & Miljö har antalet Superföretag minskat något jämfört med förra året. Sällanköp Företagstjänster IT & Elektronik Dagligvaror Byggnadsindustri Industrivaror Hälsa & Utbildning Finans & Fastighet Telekom & Media Energi & Miljö Material Den bransch som har störst tillskott av Superföretag under 2013 är alltså Företagstjänster. Branschen innehöll 86 Superföretag 2009 men därefter minskad antalet betydligt under de följande två åren. Under 2012 vände dock utvecklingen och med årets kraftiga tillskott når Företagstjänster all time high avseende antal Superföretag. Därmed befäster också branschen sin plats som näst största Superbransch efter Sällanköp.

8 Nya Kvarvarande Branschen IT & Elektronik visar upp ett likartat utvecklingsmönster. Flest Superföretag fanns det i branschen under 2009, men därefter nästan halverades antalet Superföretag under de följande två åren. Under 2012 vände dock utvecklingen och i år har ökningen av antalet Superföretag fortsatt. Det innebär bland annat att IT & Elektronik redan förra året innehöll fler Superföretag än branschen Industrivaror. Även i ett längre perspektiv har IT & Elektronik haft en tydligt positiv utveckling. Från en bottennivå med endast 6 Superföretag under 2005 ökade branschen till 49 Superföretag under Trots den kraftiga minskningen under 2010 och 2011 är alltså IT & Elektronik den bransch som procentuellt sett ökat mest jämfört med den första Superlistan från Nya Kvarvarande

9 Ytterligare en bransch som når all time high under 2013 är Byggnadsindustri. Även i denna bransch nåddes en tidigare toppnivå under 2009, men därefter har antalet Superföretag minskat stadigt. Det senaste året innebär dock ett tydligt trendbrott och tillskottet av nya Superföretag innebär alltså att branschen innehåller fler Superföretag än någonsin Nya Kvarvarande

10 Ranking av län och bransch Det är också intressant att se hur stor andel av länens aktiebolag som klarar kriterierna för att bli Superföretag. Som framgår av följande figur ligger Värmland i topp där nästan 0,16 procent av alla företag klarar kraven som Superföretag. Som jämförelse gäller att riksgenomsnittet ligger på 0,1 procent Superföretag. Värmland Västerbotten Västra Götaland Halland Stockholm Norrbotten Östergötland Dalarna Skåne Gävleborg Örebro Södermanland Västernorrland Kronoberg Kalmar Jönköping Uppsala Gotland Västmanland Blekinge Jämtland 0,00% 0,02% 0,04% 0,06% 0,08% 0,10% 0,12% 0,14% 0,16% 0,18% Jämfört med tidigare år har det skett stora förändringar i rangordningen av länen enligt ovanstående figur. På 2009 års Superlista placerade sig Kronoberg, Jönköping och Halland på de tre första platserna, och även under tidigare år fanns dessa tre län i listans toppskikt. Under 2010 skedde dock stora förändringar i länsrankingen och de tre tidigare topp-länen föll tillbaka medan Västra Götaland och Stockholm tillsammans med Västerbotten placerade sig i listans topp.

11 Halland återtog dock topplatsen 2011 och 2012, men faller i år tillbaka något och hamnar på fjärde plats. Västerbotten behåller sin position i toppskiktet och ligger i år kvar på andra plats i länsrankingen. Jämfört med 2012 års ranking har Västra Götaland avancerat något medan Stockholm har tappat en placering båda länen kvalificerar sig dock bland de fem bästa på rankinglistan. Årets vinnare är alltså Värmland som avancerat stadigt på listan de senaste åren. Ännu under 2010 låg Värmland på 15:e plats på listan men har därefter förbättrat sin position varje år. Fjolårets trea Örebro har dock fallit tillbaka på länsrankingen och återfinns nu på 11:e plats. Jämtland som under tidigare år legat i listans mellanskick har i år fallit tillbaka ytterligare och hamnar sist på listan. I följande tabell presenteras länsrankingen för samtliga län under 2009, 2010, 2011, 2012 och Värmland Västerbotten Västra Götaland Halland Stockholm Norrbotten Östergötland Dalarna Skåne Gävleborg Örebro Södermanland Västernorrland Kronoberg Kalmar Jönköping Uppsala Gotland Västmanland Blekinge Jämtland Andelen Superföretag varierar också kraftigt mellan olika branscher, och naturligtvis har konjunkturutvecklingen även påverkat den inbördes rangordningen av branscherna, vilket framgår av följande figur. Under 2009 och även under tidigare år var Industrivaror den bransch som innehöll högst andel Superföretag. Från och med 2010 har dock Industrivaror fallit tillbaka och i år hamnar branschen på femte plats i branschrankingen. Dagligvaror avancerade till första plats redan 2010 och har därefter behållit sin plats i branschrankingen i år minskar dock också andelen Superföretag något men försprånget är ändå

12 stort. Inom IT & Elektronik ökar andelen Superföretag i år så att branschen nu ligger på andra plats i rankinglistan. Fjolårets tvåa Energi & Miljö har dock fallit tillbaka och hamnar nu på femte plats. Även Material som under tidigare år legat stabilt i listans mittläge har i år fallit tillbaka till en tiondeplats. Dagligvaror IT & Elektronik Sällanköp Hälsa & Utbildning Industrivaror Företagstjänster Energi & Miljö Byggnadsindustri Telekom & Media Material Finans & Fastighet 0,00% 0,05% 0,10% 0,15% 0,20% 0,25% 0,30% 0,35% 0,40% I följande tabell presenteras branschrankingen för samtliga branscher under 2009, 2010, 2011, 2012 och Dagligvaror IT & Elektronik Sällanköp Hälsa & Utbildning Industrivaror Företagstjänster Energi & Miljö Byggnadsindustri Telekom & Media Material Finans & Fastighet

13 Nystartade Superföretag Villkoren för att kvalificera sig som Superföretag innebär att företagen måste prestera bättre än andra under fyra år i rad. För 2013 års Superlista betyder det att företagens verksamhet måste ha startat senast under Självfallet är det extra svårt att direkt från start prestera bättre än andra etablerade företag. Trots detta är det ändå nio Superföretag på årets lista som startade verksamheten under Före Totalt 366 Som framgår av tabellen ovan finns det dock betydligt fler relativt nystartade Superföretag med verksamhetsstart under åren 2000 till Sammanlagt handlar det om 210 Superföretag på årets lista som startat verksamheten under 2000 eller senare. Företagstjänster Sällanköp IT & Elektronik Byggnadsindustri Dagligvaror Hälsa & Utbildning Industrivaror Finans & Fastighet Telekom & Media Material Energi & Miljö 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Nystartade Äldre

14 De nystartade Superföretagen (med startår 2000 eller senare) har en tydligt annorlunda branschfördelning jämfört med de äldre (med startår före 2000). Framför allt är det inom Företagstjänster, IT & Elektronik samt Byggnadsindustri som de nystartade Superföretagen är överrepresenterade. För de äldre Superföretagen är det däremot i första hand Sällanköp och Industrivaror som är överrepresenterade jämfört med de nystartade företagen.

15 Superföretag med kvinnlig VD Av årets 366 Superföretag är det endast 25 som har en kvinnlig VD, vilket motsvarar cirka 7 procent. Som framgår av figuren nedan ökade denna andel fram till och med Därefter bröts trenden och andel Superföretag med kvinnlig VD föll tillbaka betydligt under Trots årets uppgång är andelen fortfarande lägre är toppåret % 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% Förekomsten av Superföretag med kvinnlig VD varierar kraftigt mellan branscherna. På årets Superlista är det branscherna Företagstjänster, Hälsa & Utbildning, samt Sällanköp som antalsmässigt sett har flest kvinnor på VD-posten. Branschen Hälsa & Utbildning utmärker sig speciellt genom att 21 procent av årets Superföretag har en kvinnlig VD. Företagstjänster % Hälsa & Utbildning % Sällanköp % Byggnadsindustri % Dagligvaror % Finans & Fastighet % IT & Elektronik % Energi & Miljö 3 0 0% Material 2 0 0% Industrivaror % Telekom & Media 3 0 0% Övrigt 0 0 Totalt %

16 Motpolen finns inom branscherna Energi & Miljö, Material, Industrivaror, samt Telekom & Media. I dessa branscher har inte något av årets Superföretag en kvinnlig VD. I föregående avsnitt delades Superföretagen upp i de två grupper nystartade och äldre, där de nystartade alltså startat verksamheten år 2000 eller senare. Mot den bakgrunden är det också intressant att beskriva kvinnligt ledarskap, och i följande figur visas andelen Superföretag med kvinnlig VD i de två grupperna. 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Äldre Nystartade Som framgår av figuren har de äldre Superföretagen på respektive års lista haft en låg andel kvinnor som VD. Trots detta har dock andelen ökat svagt under tidigare år, från drygt 4 procent 2008 till cirka 7 procent På årets lista har dock andelen fallit tillbaka och ligger nu återigen på 2008 års nivå. Bland de nystartade Superföretagen har andelen kvinnliga VD tidigare legat på cirka 10 procent förvisso en låg siffra men ändå betydligt högre än i de äldre Superföretagen. Skillnaderna mellan de två grupperna av äldre och nystartade har dock minskat successivt, och under 2012 var relationen mellan grupperna helt omkastad. På årets lista är dock andelen kvinnliga VD återigen högst i de nystartade Superföretagen. Samtidigt gäller alltså för båda grupperna att andelen kvinnliga VD är lägre på årets lista än under tidigare toppår.

17 Superföretagens finansiering Den tuffa urvalsprocessen innebär att Superföretagen har en högre och mer uthållig lönsamhet och tillväxt än andra företag. Men för att kunna bedriva sin verksamhet, utveckla affärerna och växa volymmässigt krävs det kapital på den punkten är utgångspunkten lika för Superföretag och andra. Företagens kapital kan i princip finansieras av två typer av intressenter långivare och ägare. Ur bokföringssynpunkt motsvaras detta av företagens skulder och eget kapital. Banklån är naturligtvis en viktig del av företagens lånefinansiering. Men företagen kan också låna på andra sätt, exempelvis genom skulder till leverantörer. För mindre företag kan lån från närstående utgöra en del av skuldsättningen, medan större företag kan ta upp obligationslån direkt från marknaden. Företagens egna kapital utgörs av ägarnas satsade aktiekapital, men kan också byggas upp över tiden genom att företagets vinster ackumuleras som eget kapital. Det egna kapitalet kan också förstärkas genom nyemission, så att nya ägare tex riskkapitalbolag tillför nytt aktie- och ägarkapital. Ur nyckeltalssynpunkt mäts relationen mellan skulder och eget kapital av skuldsättningsgraden. I följande figur visa därför skuldsättningsgraden för 2013 år Superföretag, samt för en jämförelsegrupp % 200% Skuldsättningsgrad 150% 100% 50% 0% Jämförelsegrupp 2013 Superföretag 2013 Som framgår av figuren har Superföretagen en betydligt lägre skuldsättningsgrad än jämförelsegruppen. Det betyder alltså att Superföretagen trots en högre tillväxttakt i högre grad klarar av att finansiera sin verksamhet med eget kapital, och att de därmed är mindre beroende av lånekapital. 1 Jämförelsegruppen utgörs av cirka aktiebolag som uppfyller grundkraven på minst fem års aktiv verksamhet och minst 10 Mkr i omsättning under 2012, men som ej klarar de tuffa superkraven på kontinuerlig lönsamhet och tillväxt under perioden 2009 till 2012.

18 Det är också intressant att se på tidsperspektivet års Superföretag har alltså kvalificerat sig genom sina ekonomiska prestationer under åren 2009 till Men av figuren ovan framgår att de 366 Superföretagen långt innan dess utmärkte sig genom en betydligt lägre skuldsättningsgrad än jämförelsegruppen. Superföretagens lägre skuldsättningsgrad innebär dock inte att de helt klarar sig utan lånekapital. Tvärtom, en skuldsättningsgrad på 100 procent innebär att lånekapitalet har lika stor betydelse som det egna kapitalet. Mot den bakgrunden är det intressant att se hur lånekapitalet är sammansatt, och speciellt vilken betydelse banklånen har för finansieringen. I nedanstående figur visas därför hur stor del av lånekapitalet som utgörs av banklån. För jämförelsegruppen utgör banklånen procent av det totala lånekapitelet, och denna låneandel har varit tämligen konstant över tiden. Andel banklån 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Jämförelsegrupp 2013 Superföretag 2013 För Superföretagen är banklånens betydelse helt annorlunda, och speciellt intressant är utvecklingen över tiden. För tio år sedan hade banklånen en stor betydelse för dagens Superföretag, med en större andel banklån än i jämförelsegruppen. Därefter har banklånens betydelse för Superföretagen minskat successivt, så att de i nuläget endast utgör drygt 5 procent av den totala lånefinansieringen. För Superföretagen gäller alltså att finansieringen trots hög tillväxt i högre grad baseras på eget kapital i form av ägarkapital och ackumulerade vinstmedel. För det lånekapital som Superföretagen ändå behöver har de successivt valt bort banklån som källa för 2013 års Superföretag saknar banklånen i nuläget nästan helt betydelse för den sammanlagda finansieringen av verksamhet och investeringar. Den höga graden av egenfinansiering bland Superföretagen innebär att det också är intressant att se hur avkastningen på ägarnas insatta kapital har utvecklats. Som utgångspunkt visar följande figur jämförelsegruppens avkastningsstruktur under perioden 1999 till 2012.

19 Avkastningen på totalt kapital kan betraktas som ett mått på rörelsens effektivitet, medan skuldräntan (företagens räntekostnad) kan ses som ett mått på finansieringens effektivitet. En positiv skillnad mellan dessa två mått innebär att förräntningen av ägarnas insatta kapital (alltså avkastningen på det egna kapitalet) kommer att överstiga avkastningen på det totala kapitalet. Den välkända hävstångsformeln visar också att avkastningen på det egna kapitalet kan växlas upp ytterligare genom en ökad skuldsättningsgrad. För jämförelsegruppen gäller att avkastningen på det totala kapitalet har legat mellan 5 och 10 procent under perioden. Avkastningen på det egna kapitalet har på motsvarande sätt pendlat mellan 10 och 20 procent, med en tydlig koppling till periodens krisår 2001/2002 samt % 20% 15% 10% 5% 0% Avkastning totalt kapital Avkastning eget kapital Skuldränta För gruppen av 2013 års Superföretag har avkastningen utvecklats på ett helt annat sätt. Runt millennieskiftet hade gruppen i sin helhet 2 en svag period med höga räntekostnader och en negativ avkastning på det egna kapitalet. Därefter har dock trenden vänt och den genomsnittliga avkastningen på totalt kapital passerad 10 procent redan Därefter har ökningen fortsatt relativt konstant och i nuläget ligger avkastningen på totalt kapital i genomsnitt på 30 procent för de 366 Superföretagen på 2013 års lista. 2 Observera att många av de 366 Superföretagen på 2013 års lista inte hade startat vid millennieskiftet. Siffrorna från dessa år baseras förstås på de drygt 150 Superföretag som startat år 2000 eller tidigare, jämför tabellen på sidan 13.

20 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% -10% -20% Avkastning totalt kapital Avkastning eget kapital Skuldränta Superföretagens låga skuldränta innebär också att avkastningen på det egna kapitalet har kunnat utvecklas mycket starkt under perioden. Förvisso finns ett hack i kurvan i samband med 2008 års finanskris, men i nuläget ligger den genomsnittliga förräntningen av ägarnas insatta kapital på imponerande 60 procent. Den höga avkastningen på eget kapital ska också ses mot bakgrund av den relativt låga skuldsättningsgraden bland Superföretagen (se sidan 17). Med en högre skuldsättningsgrad skulle förräntningen av det egna kapitalet ytterligare kunna växlas upp en kalkyl som sannolikt lockar investerare och riskkapital till denna grupp av extermat högpresterande företag.

21 Bisnodes superkriterier Framtagningen av topplistan med 366 företag baseras på Bisnodes supermodell för ekonomisk kvalitet. Denna modell visar företagens ekonomiska prestationsförmåga. De ekonomiska parametrar vi väger samman för varje enskilt företag är: Tillväxt Vinst Avkastning Effektivitet Kapitalstruktur Finansiering För att bedöma varje enskilt företag jämförs dess ekonomiska prestation (avseende de sex parametrarna) med referensvärden baserade på prestationen hos alla andra företag med motsvarande storlek och verksamhet. Bedömningen är alltså relativ, så att vi kan identifiera de bästa företagen oavsett låg- eller högkonjunktur. Bedömningen är också storleksneutral, de bäst presterande företagen återfinns bland både större och mindre företag. Bedömningen görs årsvis och resulterar i ett betyg från 1 till 5, där 1 är bästa betyget. För att ta fram listan med Superföretagen har vi därtill gjort denna bedömning för de senaste fyra åren, för alla företag som existerat sedan år Listan innehåller alltså företag som under fyra års tid presterat bättre tillväxt än andra jämförbara företag, men som också under samma tid haft bättre vinst, avkastning, effektivitet och kapitalstruktur än andra jämförbara bolag! Utöver detta har vi satt som villkor att företagen ska ha en omsättning på minst 10 Mkr under det senaste året 3. Det är alltså extremt svårt att kvalificera sig till denna lista, och i den sammanställning som Bisnode genomfört under september 2013 är det endast 366 aktiebolag i Sverige som haft bäst betyg under de senaste fyra åren. PER WEIDENMAN Senior analytiker, Bisnode Direkt: Mobil: E-post: twitter.com/bisnodesverige facebook.com/bisnodesverige 3 Totalt sett finns det cirka aktiebolag i Sverige som omsatte mer än 10 Mkr under 2012.

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3

Mäklarsamfundets Almedalsrapport. Dags att slå larm. Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet Analys 2013:3 Mäklarsamfundet Analys Mäklarsamfundets Almedalsrapport Dags att slå larm Om unga vuxnas situation på bostadsmarknaden 2013:3 Förord Unga vuxna vill kunna lämna föräldrahemmet och ta steget in i vuxenlivet.

Läs mer

Göteborgssamhällets utveckling 2009

Göteborgssamhällets utveckling 2009 M A J 2 0 0 9 2009 Göteborgssamhällets utveckling 2009 Rapporten har sammanställts av gruppen Samhällsanalys och statistik, tillsammans med Stadsutveckling, Välfärd, Utbildning och Arbetsmarknad vid stadskansliet.

Läs mer

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län

Generationsväxlingen. arbetskraftens förändring per län Generationsväxlingen arbetskraftens förändring per län Text och underlag: Bo Gustavsson, Torbjörn Israelsson, Bitte Lyrén, Marwin Nilsson, Peter Nofors, Anders Pekkari och Tord Strannefors. Redigering:

Läs mer

Företagande i förändring

Företagande i förändring Företagande i förändring En rapport från Visma 2012 INNEHÅLL Rekordmånga nya företag 2011... 2 Unga sköter hår, äldre sköter skog... 2 Aktiebolag populäraste företagsformen... 3 Stockholm har starkast

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA

STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA STÄNGDA DÖRRAR TILL DE HÖGSTA CHEFSNIVÅERNA LEDARNAS JÄMSTÄLLDHETSBAROMETER 2014 Vi arbetar för att Sverige ska ha världens bästa chefer. JÄMSTÄLLDHETSBAROMETER 2014 VI HAR INTE RÅD ATT VÄNTA 3 KVINNA

Läs mer

Företagare med utländsk bakgrund

Företagare med utländsk bakgrund Företagare med utländsk bakgrund Entreprenörskapsbarometern Fakta & statistik 2013 Fler exemplar av broschyren kan beställas eller laddas hem som PDF-fil på www.tillvaxtverket.se/publikationer Beställningar

Läs mer

Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen? Marknadsrapport

Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen? Marknadsrapport Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen? Marknadsrapport Oktober 21 Titel: Vad kostar det att bygga bort bostadsbristen?, Marknadsrapport, oktober 21 Utgiven av: Statens bostadskreditnämnd (BKN) Kontakt:

Läs mer

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar

Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden. fokus på unga som varken arbetar eller studerar Ungdomar på och utanför arbetsmarknaden fokus på unga som varken arbetar eller studerar Text Marwin Nilsson Emily Svärd Text- och bildredigering Gun Westberg Rapporten kan beställas från Strömbergs, Silovägen

Läs mer

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande

1. Sätt ett mål med ditt aktiesparande 50 1 Sätt ett mål med ditt aktiesparande var långsiktig. 2 Investera regelbundet. 3 Kontrollera riskerna. 4 Var försiktig med belåning. Bli kursvinnare med Gyllene regler Hitta kursvinnare är Aktiespararnas

Läs mer

Företagandet och kapitalförsörjningen

Företagandet och kapitalförsörjningen 20 februari 2014 Reformagendan Förslag för ett företagsammare Sverige Företagandet och kapitalförsörjningen Hur näringslivet kan klara stramare bankregler Anders Bornefalk # 14 Innehåll 1. Sammanfattning...2

Läs mer

Två år med bolånetaket

Två år med bolånetaket Mäklarsamfundet Analys Två år med bolånetaket Hur har bostadsmarknaden och konsumenterna påverkats? 2013:1 Förord För Mäklarsamfundet är det viktigt att både säljare och köpare ska känna sig trygga på

Läs mer

Sverigestudien 2014. Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se

Sverigestudien 2014. Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se Sverigestudien 2014 Synliggör våra värderingar www.sverigestudien.se Sverigestudien är ett initiativ från Preera, Skandia och Volvokoncernen. Samtliga är fristående ORGANISATIONER som vill bidra till ökad

Läs mer

Siffror och fakta om offentlig upphandling

Siffror och fakta om offentlig upphandling Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under 2011 Rapport 2012:6 Siffror och fakta om offentlig upphandling Statistik om upphandlingar som genomförts under

Läs mer

entreprenad, hästverksamhet, småskaligt livsmedelsföretagande, turism och energi 9 202 företagare om lönsamhet, investeringar och framtiden

entreprenad, hästverksamhet, småskaligt livsmedelsföretagande, turism och energi 9 202 företagare om lönsamhet, investeringar och framtiden Grönt entreprenörskap 2011 entreprenad, hästverksamhet, småskaligt livsmedelsföretagande, turism och energi 9 202 företagare om lönsamhet, investeringar och framtiden En barometer för den diversifierade

Läs mer

Småhus kräver fler visningar

Småhus kräver fler visningar Sveriges största undersökning om bostadsmarknaden från Mäklarsamfundet Nr 4 2013 Stark bostadsmarknad Bankerna påverkar mest Småhus kräver fler visningar Mäklarsamfundet presenterar: Sveriges största rikstäckande

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Nöjd Chef- och ledarindex Nöjd-Chef-Index Betygsindex Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Påverkan Lägre prioritet Prioritera!

Läs mer

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling

Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling 1 (46) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av sjukförsäkringens utveckling Delredovisning 2 av regeringsuppdrag år 2013 Postadress Besöksadress Telefon 103 51 Stockholm Vasagatan 16 08-786

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel

Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag. Malmö ( ) Anna Kremel ( ) Företagsklimatets betydelse för utveckling, tillväxt och förnyelse i mikroföretag Malmö Anna Kremel Förord FSF har sedan drygt ett och ett halvt år arbetat med att belysa vilken betydelse företagsklimatet

Läs mer

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen?

mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? mäklarinsikt Oktober 09 Mäklarsamfundets medlemmar bedömer bostadsmarknaden Ökad optimism Köpa först - sälja sen? Om trender och utveckling på din lokala bostadsmarknad från Mäklarsamfundet Mäklarsamfundet

Läs mer

SYLF:s AT-ranking 2013

SYLF:s AT-ranking 2013 SYLF:s AT-ranking 2013 September 2013 Förord Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) organiserar underläkare och är den näst största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund. Föreningen har cirka 9700

Läs mer

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1

Kommunikatören. www.hammerhanborg.com. Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Kommunikatören 2008 www.hammerhanborg.com Kommunikatören 2008 Hammer & Hanborg 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & Syfte 7 Resultatredovisning 8 Undersökningens resultat 9 1.1 NUVARANDE

Läs mer

Hur går det för Örebroregionen?

Hur går det för Örebroregionen? Rapport 2014:02 Hur går det för Örebroregionen? 2014 års uppföljning av Utvecklingsstrategi för Örebroregionen Anders Niklasson Hur går det för Örebroregionen? 2014 års uppföljning av Utvecklingsstrategi

Läs mer

Bo & Låna 2014. En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB.

Bo & Låna 2014. En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB. Bo & Låna 2014 En undersökning om boende, bostadsekonomi och bolån av SBAB. SBAB BO & LÅNA 2014 1 PRIVATEKONOMI 5 JUNI 2014 Bo & Låna Varannan jämför inte räntor Swedbank har mest trogna kunder 31 procent

Läs mer

Jönköpings flygplats och den regionala ekonomin

Jönköpings flygplats och den regionala ekonomin Jönköpings flygplats och den regionala ekonomin Johan Klaesson (johan.klaesson@jibs.hj.se) Charlotta Mellander (charlotta.mellander@jibs.hj.se) JIBS/CEnSE Box 1026 551 11 Jönköping Sverige Innehåll 1 Sammanfattande

Läs mer

TCO GRANSKAR: FLER KVINNOR LEDER MEN FÅ NÅR TOPPEN #3/13

TCO GRANSKAR: FLER KVINNOR LEDER MEN FÅ NÅR TOPPEN #3/13 TCO GRANSKAR: FLER KVINNOR LEDER MEN FÅ NÅR TOPPEN #3/13 2013 03 204 Ulrika Hagström Avdelningen för samhällspolitik och analys, TCO ulrika.hagstrom@tco.se Tel 08-782 91 31 2 fler kvinnor leder tco granskar

Läs mer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer

Flera når långt. GÄVLEBORG Kortast väntetid vid ändtarmscancer. DALARNA Kortast väntetid vid lungcancer Cancerkartan Sverige På kommande sidor redovisar vi en bild av hur väl landstingen uppfyller de mål för processer som är satta i de nationella riktlinjerna för bröst-, lung-, tjock- och ändtarmscancer

Läs mer

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020

Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Analys för strukturfonderna Östra Mellansverige Strukturfondsperioden 2014-2020 Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 Rapportens disposition... 5 1.2 Allmän beskrivning av Region Östra Mellansverige...

Läs mer

Räddad från nedläggning vid generationsskifte. - Krisen stoppar småföretagens generationsskiften

Räddad från nedläggning vid generationsskifte. - Krisen stoppar småföretagens generationsskiften Räddad från nedläggning vid generationsskifte - Krisen stoppar småföretagens generationsskiften Sammanfattning Redan i början av 2000-talet uppmärksammades att många svenska företagare planerade att pensionera

Läs mer

OSUND KONKURRENS. Fortfarande ett problem för små företag

OSUND KONKURRENS. Fortfarande ett problem för små företag OSUND KONKURRENS Fortfarande ett problem för små företag Rapport Juli 2013 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 Om konkurrenslagens regler om offentlig säljverksamhet

Läs mer