Bokslutskommuniké januari december 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké januari december 2014"

Transkript

1 Bokslutskommuniké januari december 214 AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) är en koncern och fortsättningsvis kallad Fortum Värme i denna bokslutskommuniké Nettoomsättningen uppgick till 6 5 (6 993). Jämförbart rörelseresultat uppgick till 1 73 (1 716). Resultatet efter skatt uppgick till (1 168). Försäljningen uppgick till 9 45 GWh (1 17) varav GWh (8 239) utgjordes av värme. Soliditeten är 37 procent (38). KONCERNEN jul-dec 214 jul-dec 213 Helår 214 Helår 213 Nettoomsättning Jämförbart rörelseresultat Jämförelsestörande poster Rörelseresultat Finansiella kostnader netto Resultat före skatt Inkomstskatt Årets resultat Investeringar Kassaflöde före finansieringsverksamheten Eget kapital Soliditet 37% 38% Nettolåneskuld Siffror redovisas i följande tabeller, räkningar och noter som regel i avrundat uppåt eller nedåt. Detta medför att vid summering kan avrundningsdifferenser förekomma med +/ 1. I de fall ett underliggande tal avrundat blir skrivs detta som. Då inget tal finns att redovisa lämnas detta blankt. NETTOOMSÄTTNING, NETTOOMSÄTTNING, månader månader Q4 21-Q4 211-Q2 211-Q2 211-Q4 211-Q4 2-Q2 2-Q2 2-Q4 2-Q4 213-Q2 213-Q2 JÄMFÖRBART JÄMFÖRBART RÖRELSERESULTAT, RÖRELSERESULTAT, månader månader Q4 21-Q4 211-Q2 211-Q2 211-Q4 211-Q4 2-Q2 2-Q2 2-Q4 2-Q4 213-Q2 213-Q4 213-Q4 214-Q2 214-Q2 213-Q2 213-Q4 213-Q4 214-Q2 214-Q F R R Q4 21-Q Q4 21-Q AVKASTNING AVKASTNING EGET EGET KAPITAL, KAPITAL, % månader månader FJÄR FJÄR

2 Vd-kommentar Många stora men även små viktiga steg mot målet 1 procent förnybar och återvunnen energi Samarbete är kärnan för att utveckla våra affärsmodeller och för att möta de krav och förväntningar som kunder, samhälle och ägare har på vår verksamhet. När Stockholms stads finans borgarråd Karin Wanngård officiellt invigde Öppen fjärrvärme, världens första marknadsplats för handel med överskottsenergi, var det ett resultat av nära samarbeten med kunder och partners. Öppen fjärrvärme är en världsunik lösning som väcker stor uppmärksamhet såväl nationellt som internationellt. Vårt nya avfallsbaserade kraftvärmeverk i Brista togs i full drift 214. Anläggningen, som utnyttjar den senaste tek niken, uppfyller Sveriges tuffaste miljökrav och röner även den stor uppmärksamhet internationellt. Kraftvärmeverket skapar nytta för både kunder och samhälle. Sollentuna Energi, som är vår största kund, är också delägare i anläggningen. I Steningedalens natur reservat bredvid anläggningen har vi i samarbete med Sigtuna kommun skapat ett rekreationsområde för allmänheten med dammar och en nyanlagd våtmark. Dit leds det renade kondensatvattnet från anläggningen för att renas ytterligare ett steg. Våtmarken bidrar till biologisk mångfald och ett rikare fågel- och djurliv. Utveckling juli december Trots en omsättningsminskning på 3 procent jämfört med samma period föregående år (juli december) ligger periodens jämförbara rörelseresultat kvar på samma nivå. Det varma vädret i slutet av året drog ned både värme- och elförsäljningen. Värmeförsäljningen för perioden uppgick till GWh (3 347). Fortsatt låga elpriser bidrog till lägre elomsättning och till ett minskat täckningsbidrag. Detta mot verkades av en måttlig prisutveckling på insatsvarorna och av minskade rörliga kostnader volymmässigt. Efterfrågan på fjärrvärme är stabil och fortsätter att öka genom främst organisk tillväxt i nybyggnadsområden. I september emitterade vi våra första obligationer under vårt MTN-program 1). Emissionen övertecknades och obligationerna köptes upp av ett fyrtiotal investerare. Obligationerna är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. Medlen ersätter tidigare lån och är ett steg på vägen till självständig finansiering i den externa kreditmarknaden. Fortsatta investeringar för en hållbar framtid Bygget av det nya biobränslebaserade kraftvärmeverket i Värtan fortskrider. Europas största biokraftvärmeverk är en viktig pusselbit i Fortum Värmes omställning till en produktion baserad på 1 procent förnybar och återvunnen energi senast 23. Den bidrar till att reducera koldioxidutsläppen med 6 ton per år lokalt i Stockholm och med 65 ton per år globalt genom att den förnybara elen från anläggningen ersätter fossil kraftproduktion i Norden och Europa. I november inträffade en tragisk olycka då två byggnadsarbetare hos en av våra underentrepre nörer förolyckades. Stora insatser har lagts på att analysera hur detta kunde ske och arbete fortgår så att det inte ska kunna hända igen. Framtidens affärsmodell Energimarknaderna är fortsatt pressade, men vi är väl positionerade för att här i Stockholmsregionen fortsatt utveckla världens mest håll bara energisystem. Genom djupare samverkan med våra kunder, partners och ägare utvecklar vi våra affärsmodeller och verkar för ett sammankopplat system, där storskalig produktion samspelar med småskalig, och där synergier mellan våra kunders och vår verksamhet tillvaratas. Det är en affärsmodell som skapar bästa möjliga konkurrenskraft och högsta möjliga energieffek tivitet genom minsta möjliga resursanvändande. Anders Egelrud VD och koncernchef 1) Medium Term Note-program är ett program för utgivning av obligationer på den svenska kapitalmarknaden. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 214 FORTUM VÄRME 2

3 -Q4, der 214-Q2 der Viktiga händelser under året JÄMFÖRBART Fortum NETTOOMSÄTTNING, Värme invigde Sveriges första återvinningsmarknad för handel månader med överskottsvärme, en affärs En avsiktsförklaring tecknades med Norrenergi AB RÖRELSERESULTAT, FJÄRRVÄRME, GWh 1) EL, GWh 1) månader månader om ett långsiktigt leveransavtal på 75 MW månader och ett 1 modell som kallas Öppen fjärrvärme. Den återvunna utökat produktionssamarbete energin från datacenter och livsmedelshallar används 8 1 Fortum Värme har tillsammans med PC City i Täby för att värma bostäder och producera varm vatten (en större panncentral gemensamt ägd av ett antal 6 Det nya avfallseldade kraftvärmeverket Brista, 15 större bostadsrättsföreningar), 15 6 ingått ett unikt samarbete kring värmeproduktion, 1 där panncentralen 4 i Sigtuna, är nu i full drift och kommer årligen 4 1att kunna 2 producera över 5 GWh värme och över 1 GWh el. gemensamt rustas upp Uppförandet av det nya biobränsleeldade kraftvärmeverket i Värtan fortskrider. Driftsättning planeras ske under bolagets fasta kostnader har genomförts och avslutades Ett tvåårigt produktivitetsprogram för att sänka 216. Anläggningens kapacitet är beräknad till 28 MW enligt plan vid utgången av 214. värme och 13 MW el. Under 214 tecknades 26 kontrakt med nya kunder Fortum Värme JÄMFÖRBART har under året påbörjat arbetet med AVKASTNING motsvararande en volym på 166 GWh. RÖRELSERESULTAT, NETTOOMSÄTTNING, EGET KAPITAL, EL, GWh att refinansiera sin verksamhet. Övergången från ägar- 1) % FJÄRRKYLA FJÄRRVÄRME, OCH GAS, GWh GWh 1) 1) månader månader månader månader månader månader finansiering till självfinansiering i de externa kreditmarknaderna kommer att fullbordas under 215. Under året har de första obligationerna ställts ut Nyckeldata AVKASTNING NETTOOMSÄTTNING, EGET KAPITAL, % månader Q4 211-Q2 21-Q4 211-Q2 21-Q4 21-Q4 211-Q2 211-Q2 211-Q4 211-Q4 2-Q2 2-Q2 2-Q4 2-Q4 213-Q2 21-Q4 21-Q4 21-Q4 211-Q2 211-Q2 211-Q2 211-Q4 211-Q4 211-Q4 2-Q2 2-Q2 2-Q2 2-Q4 2-Q4 2-Q4 213-Q2 213-Q2 211-Q4 2-Q2 211-Q4 2-Q2 2-Q4 213-Q2 213-Q4 214-Q2 2-Q4 213-Q2 213-Q4 214-Q2 213-Q2 213-Q4 213-Q4 214-Q2 214-Q2 JÄMFÖRBART RÖRELSERESULTAT, FJÄRRVÄRME, SOLIDITET, GWh % 1) månader 213-Q2 213-Q4 213-Q4 213-Q4 214-Q2 214-Q2 214-Q Q4 21-Q4 211-Q2 211-Q2 211-Q4 211-Q4 2-Q2 2-Q2 2-Q4 2-Q4 213-Q2 21-Q4 21-Q4 211-Q2 21-Q4 211-Q2 211-Q4 211-Q2 211-Q4 2-Q2 211-Q4 2-Q2 2-Q4 2-Q2 2-Q4 213-Q2 2-Q4 213-Q2 213-Q4 213-Q2 213-Q4 214-Q2 213-Q4 214-Q2 214-Q2 FJÄRRKYLA FJÄRRVÄRME, JÄMFÖRBART SOLIDITET, OCH GAS, GWh % GWh 1) 1) RÖRELSERESULTAT, månader månader Q4 21-Q4 21-Q4 211-Q2 21-Q4 211-Q2 211-Q2 211-Q4 211-Q2 211-Q4 211-Q4 2-Q2 211-Q4 2-Q2 2-Q2 2-Q4 2-Q2 2-Q4 2-Q4 213-Q Q4 211-Q2 5 Fjärrkyla Fjärrkyla Gas AVKASTNING EGET KAPITAL, % FJÄRRKYLA OCH GAS, GWh EL, GWh 1) SOLIDITET, % 1) månader månader 1) Volymförändringar har månader uppstått år 211 på grund av avyttring av verksamhet månader utanför Stockholmsregionen BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2 4 JANUARI DECEMBER 214 FORTUM VÄRME Gas 213-Q2 213-Q4 213-Q4 214-Q2 214-Q2 2-Q4 213-Q2 213-Q2 213-Q4 213-Q2 213-Q4 213-Q4 214-Q2 213-Q4 214-Q2 214-Q2 214-Q2 AVKASTNING EL, GWh EGET 1) KAPITAL, % månader månader 21-Q4 21-Q4 211-Q2 211-Q2 211-Q4 211-Q4 2-Q2 2-Q2 2-Q4 2-Q4 213-Q2 213-Q2 213-Q Q4 2-Q2 2-Q4 213-Q2 213-Q4 214-Q2 213-Q4 214-Q2 214-Q Q4 21-Q4 211-Q2 211-Q2 211-Q4 211-Q4 2-Q2 2-Q2 2-Q4 2-Q4 213-Q2 213-Q2 213-Q4 213-Q4 214-Q2 214-Q Q4 211-Q2 21-Q4 211-Q EL, GWh 1) månader 211-Q4 2-Q2 2-Q4 213-Q2 213-Q4 214-Q2 21-Q4 211-Q2 FJÄRRKYLA OCH GAS, GWh 1) månader 21-Q4 211-Q2 Fjärrkyla 211-Q4 2-Q2 2-Q4 213-Q2 211-Q4 2-Q2 2-Q4 211-Q4 2-Q2 Gas 213-Q4 214-Q2 213-Q2 213-Q4 214-Q2 2-Q4 213-Q2 213-Q4 214-Q2

4 Omsättning, resultat och kassaflöde Koncernens nettoomsättning uppgick under januari december 214 till 6 5 (6 993). Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 1 67 (1 71). Koncernens resultat före skatt uppgick till (1 453) och efter skatt till (1 168). På grund av ett rekordvarmt år minskade värme- och elförsäljningen. Vidare har produktionen av el minskat på grund av lågt elpris och störning i ett av kraftvärmeblocken under framförallt inledningen av året. Detta bidrog till minskad omsättning och lägre täckningsbidrag. Perioden har haft positiva effekter av lägre bränslepriser. Produktionssättningen av den nya anläggningen i Brista har bidragit till lägre produktionskostnader. Försäljningen uppgick till 9 45 GWh (1 17) varav GWh (8 239) avser värme. Därtill såldes GWh (1 257) el, 442 GWh (426) fjärrkyla och 269 GWh (247) gas (inklusive distri buerad gas). Nettolåneskulden uppgick till (1 549). Likvida medel uppgick per 31 december 214 till 6 (31). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (2 74), medan använda medel i investeringsverksamheten uppgick till 3 55 ( 2 311). Kassaflödet före finansieringsverksamheten uppgår till 872 (393). Skillnaden beror främst på högre investeringar samt lägre rörelsekapitalutveckling jämfört med föregående år. Avkastningen på eget kapital var 11,7 procent (,9). Föregående års värde var påverkat av en positiv engångseffekt i redovisad skatt med anledning av sänkt skattesats. Soliditeten är 37 procent (38). jul-dec 214 jul-dec 213 Helår 214 Helår 213 Nettoomsättning Jämförbart rörelseresultat Jämförelsestörande poster 1) Rörelseresultat Finansiella kostnader netto Resultat före skatt Inkomstskatt Årets resultat Summa tillgångar Summa eget kapital Räntebärande skulder Nettolåneskuld Sysselsatt kapital Rörelsekapital Investeringar Kassaflöde före finansierings verksamheten Avkastning eget kapital 11,7%,9% Avkastning sysselsatt kapital 8,% 8,7% Soliditet 37% 38% Skuldsättningsgrad 1,7 1,6 Nettoskuld/EBITDA 2) 4,1 3,8 1) Jämförelsestörande poster inkluderar reavinster och reaförluster samt förändringar i verkligt värde på derivatinstrument som säkrar framtida kassaflöden och som inte uppfyller kraven för säkringsredovisning. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 214 FORTUM VÄRME 4

5 Finansiell ställning Finansnetto och finansiering Koncernen hade den 31 december 214 räntebärande skulder om sammanlagt (1 58). Räntebärande nettoskuld uppgick till (1 549). Den 31 december 214 uppgick externa outnyttjade krediter till 3 631, bestående av ny facilitet enligt nedan samt outnyttjad del av lån från EIB. Utöver detta fanns också 4 31 i avtalade men outnyttjade krediter från ägarna under en övergångsperiod vid omläggningen från intern till extern finansiering. Fortum Värme har under 214 genomfört ett stort antal åtgärder för att fullfölja ägarnas överenskommelse att Fortum Värme skall vara självfinansierat från och med den 1 januari 216. Som ett led i detta har en bankgrupp etablerats och en ny kreditfacilitet satts upp om 3 med en löptid om 5 år. Faciliteten är ej utnyttjad. Fortum Värme erhöll i början av april en rating på BBB+ med stabila utsikter från Standard & Poor s. Under juni månad undertecknades låneavtal med Europeiska Investeringsbanken om 2 3 samt med Nordiska Investeringsbanken om 1 4. Av de totala beloppen återstår cirka 63 att nyttja på EIB-lånet. Under juli månad erhölls godkännande från Finansinspektionen på etablerat MTN-program. Låneprogrammet har ett rambelopp på 7 och avser upplåning på den svenska kapitalmarknaden. I september 214 genomfördes den första emissionen, då obligationer för 2 5 med en löptid på 2 respektive 5 år ställdes ut. I november tecknades ett avtal om certifikatslån med en ram på 2. Under samma månad genomfördes de första transaktionerna på sammanlagt 6 med en löptid på 3 6 månader. Eget kapital Eget kapital uppgick den 31 december 214 till 1 64 (9 517), vilket motsvarar en soliditet på 37 procent (38). Det egna kapitalet har tillförts årets totalresultat på 948. Utdelning har skett till ägarna om 4 under året. Skatt Uppskjuten skatteskuld uppgick den 31 december 214 till 3 5 (2 96), vilket är en förändring med 45 jämfört med den sista december 213. Uppskjuten skattefordran uppgår till 85 och har nettoredovisats mot uppskjuten skatteskuld. Det finns inga outnyttjade underskottsavdrag i koncernen. Investeringar Koncernens bruttoinvesteringar i anläggningstillgångar under 214 uppgick till 3 97 (2 424). En långsiktig trend mot minskad global klimatpåverkan när hela kraftsystemet beaktas åstadkoms genom investeringar i nya anläggningar för förnybar värme- och elproduktion, genom integration av regionens fjärrvärmenät och genom ökad användning av spillvärme i samhället. Personal Medelantalet anställda uppgick under 214 till 694 (713). En organisationsförändring genomfördes under det första halvåret av 214 och började gälla den 1 juni. Fortum Värmes förmånsbestämda pensionsutfästelser (ITP2 samt PA-KL) har tidigare varit tryggat via Fortum Gemensam Pensionsstiftelse. Under året har Fortum Värme till en viss del gått ur Fortum Gemensam Pensionsstiftelse och istället tryggat utfästelsen via försäkring. Detta har inte påverkat pensionskostnaderna för året. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Koncernens och moderbolagets väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer avser framförallt utvecklingen av efterfrågan och priset på dess produkter, kostnader för betydande insatsvaror samt förändringar i valutakurser. För en mer utförlig beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, se AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) årsredovisning för 213, sid samt not 3. Transaktioner med närstående Fortum Värme ägs till 9,1 procent av Fortum Power and Heat AB och till 9,9 procent av Stockholm Stadshus AB (Stockholms stads bolagskoncern). Fortum Power and Heat AB ingår i den finska börsnoterade energikoncernen Fortum Oyj. Stockholms Stadshus ABs ägarandel utgörs av preferensaktier som ger ett lika ekonomiskt intresse som Fortum Power and Heat AB. Stockholms Stadshus AB innehar därtill teckningsoptioner, vilka vid inlösen resulterar i ett lika ägande som Fortum Power and Heat AB. Ägarna reglerar sin styrning och förvaltning av Fortum Värme genom konsortialavtal. Inga transaktioner har ägt rum mellan Fortum Värme och närstående som väsentligen påverkat företagets ställning och resultat. Inköp och försäljning till/från bolag inom Fortumkoncernen sker på marknadsmässiga villkor. Transaktioner med bolag som ägs av Stockholms Stadshus AB och förvaltningar inom Stockholms Stadshus AB sker på samma villkor som för övriga externa kunder. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 214 FORTUM VÄRME 5

6 Redovisningsprinciper Koncernen tillämpar internationella redovisningsstandarder, International Financial Reporting Standards (IFRS), så som de har antagits av EU. Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Denna bokslutskommuniké är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt Årsredovisningslagen. Nya och ändrade redovisningsprinciper De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med de som beskrivs i koncernens årsredovisning för 213. Nya eller ändrade IFRS-standarder och IFRIC-tolkningar som har effekt från och med den första januari 214 har inte haft någon betydande påverkan på de konsoliderade finansiella rapporterna. Legala ändringar Fortum Värme äger ett antal tunnelsystem och ansvarar även för förvaltningen av dem. I syfte att finna en långsiktig och kostnadseffektiv framtida förvaltning och utveckling av Fortum Värmes tunnelverksamhet har en bolagisering genomförts under 214. Händelser efter balansdagen Efter balansdagen har dotterbolaget Stockholm Gas AB delats upp i Stockholm Gas AB och Stockholm Gas Handel AB i enlighet med de nya reglerna i Naturgaslagen om åtskillnad av gasnät- och gashandelsverksamheterna. Stockholm Gas omfattas även av de nya reglerna om förhandsreglering av naturgasföretagens intäkter. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 214 FORTUM VÄRME 6

7 Koncernens resultaträkning jul-dec 214 jul-dec 213 Helår 214 Helår 213 Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga intäkter Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga kostnader JÄMFÖRBART RÖRELSERESULTAT Jämförelsestörande poster RÖRELSERESULTAT Resultatandel i intresseföretag Räntekostnader Ränteintäkter Finansiella kostnader netto RESULTAT FÖRE SKATT Inkomstskatt ÅRETS RESULTAT RESULTAT HÄNFÖRLIGT TILL: Moderföretagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Koncernens rapport över totalresultat jul-dec 214 jul-dec 213 Helår 214 Helår 213 ÅRETS RESULTAT ÖVRIGT TOTALRESULTAT Poster som inte ska återföras i resultaträkningen Omvärdering av nettopensionsförpliktelsen Skatteeffekt Poster som senare kan återföras i resultaträkningen Kassaflödessäkringar Årets verkligt värde vinster/förluster Återföring till resultaträkningen Återföring till varulager/materiella anläggningstillgångar Skatteeffekt Övriga förändringar ÖVRIGT TOTALRESULTAT FÖR ÅRET, NETTO EFTER SKATT SUMMA TOTALRESULTAT FÖR ÅRET SUMMA TOTALRESULTAT HÄNFÖRLIGT TILL: Moderföretagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande SUMMA TOTALRESULTAT FÖR ÅRET BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 214 FORTUM VÄRME 7

8 Koncernens balansräkning 31 dec dec 213 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Innehav i intresseföretag 2 Förvaltningstillgångar (pensionstillgångar) 2 Derivatinstrument Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Derivatinstrument Kundfordringar Övriga fordringar Aktuella skattefordringar 52 Likvida medel 6 31 Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL Eget kapital som kan hänföras till moderföretagets aktieägare Aktiekapital 1 1 Reserver Balanserad vinst Summa Innehav utan bestämmande inflytande 5 9 SUMMA EGET KAPITAL SKULDER Långfristiga skulder Räntebärande skulder Derivatinstrument Uppskjutna skatteskulder Övriga avsättningar Avsättningar för pensioner Övriga långfristiga skulder 2 3 Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Räntebärande skulder Derivatinstrument 9 83 Leverantörsskulder Övriga skulder Aktuella skatteskulder 49 Avsättningar 1 8 Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 214 FORTUM VÄRME 8

9 Koncernens rapport över förändringar i eget kapital Aktiekapital Balanserad vinst Reserver Totalt eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital Balanserad vinst inklusive årets resultat Kassa flödessäkringar Pensionsförpliktelser INGÅENDE BALANS PER 1 JANUARI Årets resultat Övrigt totalresultat för året Summa totalresultat Transaktioner med aktieägare Utdelning UTGÅENDE BALANS PER 31 DECEMBER INGÅENDE BALANS PER 1 JANUARI Årets resultat Övrigt totalresultat för året Summa totalresultat Transaktioner med aktieägare Utdelning UTGÅENDE BALANS PER 31 DECEMBER Verkligt värde för derivat och räntebärande skulder Utestående derivatinstrument redovisat i verkligt värde dec 214 dec 213 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Derivatinstrument Omsättningstillgångar Derivatinstrument SKULDER Långfristiga skulder Derivatinstrument Kortfristiga skulder Derivatinstrument 9 83 Redovisat och verkligt värde för koncernens utestående derivat och räntebärande skulder visas i tabellerna till vänster och nedan. Beräkningen av verkligt värde baseras på nivå 2 för derivat och räntebärande skulder i hierarkin för verkligt värde. Jämfört med 213 har inga förflytningar skett mellan olika nivåer i hierarkin och inga betydande förändringar har gjorts vad avser värderingssätt. Redovisat värde och verkligt värde för räntebärande skulder dec 214 dec 213 Räntebärande skulder Redovisat värde Verkligt värde BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 214 FORTUM VÄRME 9

10 Koncernens rapport över kassaflöden Helår 214 Helår 213 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justeringar: Inkomstskatt Finansiella intäkter och kostnader netto Resultatandel i intresseföretag Avskrivningar, nedskrivningar samt övriga kostnader Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 1) 5 22 Erhållen ränta 6 6 Betald ränta Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar Avyttring av materiella anläggningstillgångar 44 3 KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN KASSAFLÖDE FÖRE FINANSIERINGSVERKSAMHETEN KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Upptagna lån Amortering av lån Förändring koncernkonto Utbetald utdelning -4-4 KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Total ökning (+)/minskning (-) i likvida medel Likvida medel vid årets början 31 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT ) Ej kassaflödespåverkande poster avser främst justeringar för orealiserade vinster och förluster hänförliga till derivatinstrument som säkrar framtida kassaflöden samt förändringar i avsättningar. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 214 FORTUM VÄRME 1

11 Moderbolagets resultaträkning jul-dec 214 jul-dec 213 Helår 214 Helår 213 RÖRELSENS KOSTNADER RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter och liknande poster 1) Räntekostnader och liknande kostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER BOKSLUTSDISPOSITIONER Koncernbidrag Bokslutsdispositioner övriga RESULTAT FÖRE SKATT Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT ) Moderbolaget redovisar för året ett positivt finansnetto beroende på erhållen utdelning om 1 1 () från AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (publ). I moderbolaget förekommer inget övrigt totalresultat varför summa totalresultat för moderbolaget överensstämmer med årets resultat. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 214 FORTUM VÄRME 11

12 Moderbolagets balansräkning dec 214 dec 213 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernbolag Övriga långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar hos koncernbolag Skattefordringar 46 Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (1 aktier) 1 1 Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Räntebärande skulder 5 63 Skulder till koncernföretag Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Räntebärande skulder 599 Skulder till koncernföretag Aktuella skatteskulder 43 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 214 FORTUM VÄRME

13 Flerårsöversikt ) 21 1) Nettoomsättning Rörelseresultat före avskrivningar Jämförbart rörelseresultat Jämförelsestörande poster 2) Rörelseresultat Finansiella kostnader netto Resultat före skatt Inkomstskatt Årets resultat Summa tillgångar Summa eget kapital Räntebärande skulder Nettolåneskuld Sysselsatt kapital Rörelsekapital Investeringar Kassaflöde före finansierings verksamheten Avkastning eget kapital 11,7%,9% 18,8% 21,5% 13,9% Avkastning sysselsatt kapital 8,% 8,7% 8,7%,% 8,4% Soliditet 37% 38% 36% 33% 27% Skuldsättningsgrad 1,7 1,6 1,8 2,1 2,8 Nettoskuld/EBITDA 4,1 3,8 3,9 4,2 4,8 1) Resultatet för åren är upprättade utifrån rapporterade siffror till Fortumkoncernen enligt IFRS men har inte omräknats enligt de nya bestämmelserna i IAS 19, Avsättning för pensioner. 2) Jämförelsestörande poster inkluderar reavinster och reaförluster samt förändringar i verkligt värde på derivatinstrument som inte uppfyller kraven för säkringsredovisning. År 211 inkluderar reavinst vid avyttring av Värmevärden AB, då verksamheter utanför Stockholmsregionen avyttrades. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 214 FORTUM VÄRME 13

14 Intygande Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Stockholm den 27 februari 215 AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) På styrelsens uppdrag Anders Egelrud VD och koncernchef Denna bokslutskommuniké har inte blivit föremål för särskild granskning av företagets revisorer. Ytterligare information lämnas av: VD, Anders Egelrud tel: +46 () Ekonomi & Finansdirektör, Kerstin Levin tel: +46 () Alla rapporter finns tillgängliga efter publicering på bolagets hemsida: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 214 FORTUM VÄRME 14

15 FORTUM VÄRME I KORTHET Fortum Värme producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget har bidragit till att Stockholm räknas som en av världens renaste huvudstäder och att Stockholm 21 utsågs av EU till världens första miljöhuvudstad Green Capital. Mellan åren investerar Fortum Värme 7 miljarder kronor i kraftvärmeproduktionen i Stockholmsregionen. Senast 23 ska fjärrvärmen i Stockholm produceras till 1 procent av förnybar och återvunnen energi. Företaget har 9 5 fjärrvärmeoch fjärrkyla kunder. Det helägda dotterbolaget Stockholm Gas säljer och distribuerar stadsgas och fordonsgas. FINANSIELLA RAPPORTER 1 april 215 Årsredovisning september 215 Delårsrapport januari juni mars 216 Bokslutskommuniké 215 Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) offentliggör enligt svensk lag om värdepappersmarknaden. AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) Org. nr Stockholm tel: , fax:

Bokslutskommuniké januari december 2015

Bokslutskommuniké januari december 2015 Bokslutskommuniké januari december 2015 AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) är en koncern som fortsättningsvis kallas Fortum

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 215 AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) är en koncern och fortsättningsvis kallad Fortum Värme

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2014

Delårsrapport januari juni 2014 Delårsrapport januari juni 2014 AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) är en koncern och fortsättningsvis kallad Fortum Värme

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2015 Kommentarer koncernen Koncernens räntenetto uppgick 2015 till 416 Mkr (338). Det ökade räntenettot beror på högre ränteintäkter till följd av ökad koncernintern

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2014

Bokslutskommuniké januari december 2014 Bokslutskommuniké Bokslutskommuniké januari december Finansiell Översikt Nettoomsättning 103 073 112 278 197 358 217 150 Rörelseresultat 12 626-11 736 7 800-15 672 EBITDA 17 323-6 905 17 207-6 050 EBITDA

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr

SKANSKA FINANCIAL SERVICES AB (publ) Org nr BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2016 Sid 1(14) Verksamheten Moderbolaget Skanska Financial Services AB (SFS) är ett helägt dotterbolag till Skanska AB (556000-4615) med säte i Stockholms kommun.

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) är en koncern och fortsättningsvis kallad Fortum Värme

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Fibernät i Mellansverige AB (publ)

Fibernät i Mellansverige AB (publ) Fibernät i Mellansverige AB (publ) Halvårsrapport 2017 8 februari 30 juni 2017 KONTAKTINFORMATION Fibernät i Mellansverige AB (publ) ett företag förvaltat av Pareto Business Management AB Jacob Anderlund,

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015.

Att nettoomsättningen var lägre än föregående år förklaras av två extraordinära avtal under mars 2015. Dignita Systems AB (publ), orgnr 556582-5964 Nettoomsättning uppgick till cirka 3,9 MSEK (4,9 MSEK) Rörelseresultat före avskrivning (EBITDA) uppgick till cirka 95 KSEK (43 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI 2013 KOMMENTARER TILL RESULTATRÄKNINGAR 71

GÖTEBORG ENERGI 2013 KOMMENTARER TILL RESULTATRÄKNINGAR 71 Resultaträkningar KONCERNEN MODERFÖRETAGET Belopp i mkr Not 2013 2012 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 6 922 6 956 3 861 3 902 Anslutningsavgifter 95 89 43 43 Aktiverat arbete för egen räkning

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari december 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2014 - Oktober December 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,3 (1,7) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2014

Halvårsrapport Januari - juni 2014 Halvårsrapport Januari - juni 2014 Period 1 april 30 juni 2014 Nettoomsättningen uppgår till 81 127 (76 309) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 9 664 (8

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2013 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2017

Delårsrapport Januari mars 2017 Delårsrapport Januari mars 2017 Period 1 januari - 31 mars 2017 Nettoomsättningen uppgår till 84 399 (72 353) kkr motsvarande en tillväxt om 16,6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 394

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016

VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 VELCORA HOLDING AB Delårsrapport andra kvartalet 2016 Denna delårsrapport kompletterar tidigare publicerad delårsrapport avseende andra kvartalet 2016, vilken publicerades den 11 augusti 2016. Andra kvartalet

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april juni 2016 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 april 2016 30 juni 2016 April Juni 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,7 (-0,8) MSEK. Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2016 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta Q 2 Delårsrapport januari juni 2016 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 303,4 288,4 602,0 581,0 1 112,6 Rörelseresultat 23,6 27,7 61,7 59,2 85,7 Rörelsemarginal,

Läs mer

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015

Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015 Halvårsrapport för NCC Treasury AB (publ) 1 januari - 30 juni 2015 Verksamheten NCC Treasury AB (publ) är ett helägt dotterföretag till NCC AB (publ), org.nr. 556034-5174, med säte i Solna. Företaget är

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr januari 2016 december 2016 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 januari 2016 december 2016 Perioden 1 juli 2016 31 december 2016 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,2 MSEK

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2017

Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Acrinova AB (publ) Delårsrapport januari-mars 2017 Sida 1 av 11 Väsentliga händelser under perioden Fastighets AB Lennart B Eriksson som Acrinova äger

Läs mer

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK.

Omsättningstillväxt Resultat per aktie minskade till -0,05 (0,02) SEK. Kassaflöde från den löpande verksamheten minskade med -3,4 (0,4) MSEK. Delårsrapport 1 januari 30 september 2016 Koncernrapport 11 november 2016 Svagare tredje kvartal än förväntat JULI - SEPTEMBER (jämfört med samma period föregående år) Q3 2016 Nettoomsättningen minskade

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. jan-mars

DELÅRSRAPPORT. jan-mars DELÅRSRAPPORT jan-mars 2 0 1 7 2 3 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2017 FÖRSTA KVARTALET 2017 Nettoomsättningen uppgick till 404 (393) tkr Rörelseresultatet uppgick till -5 136 (-6 928) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER

Delårsrapport H SWEMET AB. Epost Telefon ORG NUMMER Delårsrapport H1 2016 SWEMET AB ORG NUMMER Epost info@swemet.se Telefon 013-100580 Halvårsrapport januari - juni 2016 1 januari- 30 juni 2016 Nettoomsättningen minskade till 4865 (5967) TSEK Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké januari december 2016

Bokslutskommuniké januari december 2016 Bokslutskommuniké januari december 2016 AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) är en koncern och fortsättningsvis kallad Fortum

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2013 augusti 2014 Perioden 1 mars 2014 31 augusti 2014 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,2) MSEK Rörelseresultatet uppgick till -0,6(-2,9)

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Resultaträkning

Resultaträkning Resultaträkning 1999-07-01-1999-12-31 1998-07-01-1999-06-30 Kkr 6 månader 12 månader* Rörelsens intäkter m m Visa rad Visa rad Nettoomsättning 9 837 8 289 Aktiverat arbete för egen räkning 0 1 215 Summa

Läs mer

Andra kvartalet 2016

Andra kvartalet 2016 Andra kvartalet Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 220 MSEK (233), en minskning med 6 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2005

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2005 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2005 Koncernen Nettoomsättningen uppgick till 294 (267) MSEK Resultatet för perioden efter finansiella poster uppgick till 55,7 (32,5) Eget kapital ökade med 101,7

Läs mer

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245

Delårsrapport 14 juni 30 september 2005. 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149. Omsättning: Tkr 6 245 1 (8) Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnr: 556681-9149 Tommarpsvägen 116 231 66 Trelleborg Tel: 0410-471 50 Fax: 0410-174 40 E-mail: Hemsida: roxi@roxistenhus.se www.roxistenhusgruppen.se Delårsrapport

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 6 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 DELÅRSRAPPORT För perioden 2008-09-01 2008-11-30 (3 månader) KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och dotterbolagen

Läs mer

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014

Tillägg 2014:1 (Fi Dnr ) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Tillägg 2014:1 (Fi Dnr 14-12186) till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) grundprospekt av den 6 maj 2014 Detta dokument utgör ett tillägg till Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) ( Bolaget ) grundprospekt

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2014

Delårsrapport januari - september 2014 Delårsrapport januari - I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari September Nettoomsättningen för perioden uppgick till - (61,6) MSEK Bruttoresultatet för perioden uppgick till - (23,3)

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016

Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 Hexatronic Group AB (publ) 556168-6360 Pressmeddelande 29 maj 2017 Hexatronic presenterar finansiell information för kalenderår 2016 På årsstämman den 15 december 2016 i Hexatronic Group AB (publ) beslutade

Läs mer