Bokslutskommuniké januari december 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké januari december 2014"

Transkript

1 Bokslutskommuniké januari december 214 AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) är en koncern och fortsättningsvis kallad Fortum Värme i denna bokslutskommuniké Nettoomsättningen uppgick till 6 5 (6 993). Jämförbart rörelseresultat uppgick till 1 73 (1 716). Resultatet efter skatt uppgick till (1 168). Försäljningen uppgick till 9 45 GWh (1 17) varav GWh (8 239) utgjordes av värme. Soliditeten är 37 procent (38). KONCERNEN jul-dec 214 jul-dec 213 Helår 214 Helår 213 Nettoomsättning Jämförbart rörelseresultat Jämförelsestörande poster Rörelseresultat Finansiella kostnader netto Resultat före skatt Inkomstskatt Årets resultat Investeringar Kassaflöde före finansieringsverksamheten Eget kapital Soliditet 37% 38% Nettolåneskuld Siffror redovisas i följande tabeller, räkningar och noter som regel i avrundat uppåt eller nedåt. Detta medför att vid summering kan avrundningsdifferenser förekomma med +/ 1. I de fall ett underliggande tal avrundat blir skrivs detta som. Då inget tal finns att redovisa lämnas detta blankt. NETTOOMSÄTTNING, NETTOOMSÄTTNING, månader månader Q4 21-Q4 211-Q2 211-Q2 211-Q4 211-Q4 2-Q2 2-Q2 2-Q4 2-Q4 213-Q2 213-Q2 JÄMFÖRBART JÄMFÖRBART RÖRELSERESULTAT, RÖRELSERESULTAT, månader månader Q4 21-Q4 211-Q2 211-Q2 211-Q4 211-Q4 2-Q2 2-Q2 2-Q4 2-Q4 213-Q2 213-Q4 213-Q4 214-Q2 214-Q2 213-Q2 213-Q4 213-Q4 214-Q2 214-Q F R R Q4 21-Q Q4 21-Q AVKASTNING AVKASTNING EGET EGET KAPITAL, KAPITAL, % månader månader FJÄR FJÄR

2 Vd-kommentar Många stora men även små viktiga steg mot målet 1 procent förnybar och återvunnen energi Samarbete är kärnan för att utveckla våra affärsmodeller och för att möta de krav och förväntningar som kunder, samhälle och ägare har på vår verksamhet. När Stockholms stads finans borgarråd Karin Wanngård officiellt invigde Öppen fjärrvärme, världens första marknadsplats för handel med överskottsenergi, var det ett resultat av nära samarbeten med kunder och partners. Öppen fjärrvärme är en världsunik lösning som väcker stor uppmärksamhet såväl nationellt som internationellt. Vårt nya avfallsbaserade kraftvärmeverk i Brista togs i full drift 214. Anläggningen, som utnyttjar den senaste tek niken, uppfyller Sveriges tuffaste miljökrav och röner även den stor uppmärksamhet internationellt. Kraftvärmeverket skapar nytta för både kunder och samhälle. Sollentuna Energi, som är vår största kund, är också delägare i anläggningen. I Steningedalens natur reservat bredvid anläggningen har vi i samarbete med Sigtuna kommun skapat ett rekreationsområde för allmänheten med dammar och en nyanlagd våtmark. Dit leds det renade kondensatvattnet från anläggningen för att renas ytterligare ett steg. Våtmarken bidrar till biologisk mångfald och ett rikare fågel- och djurliv. Utveckling juli december Trots en omsättningsminskning på 3 procent jämfört med samma period föregående år (juli december) ligger periodens jämförbara rörelseresultat kvar på samma nivå. Det varma vädret i slutet av året drog ned både värme- och elförsäljningen. Värmeförsäljningen för perioden uppgick till GWh (3 347). Fortsatt låga elpriser bidrog till lägre elomsättning och till ett minskat täckningsbidrag. Detta mot verkades av en måttlig prisutveckling på insatsvarorna och av minskade rörliga kostnader volymmässigt. Efterfrågan på fjärrvärme är stabil och fortsätter att öka genom främst organisk tillväxt i nybyggnadsområden. I september emitterade vi våra första obligationer under vårt MTN-program 1). Emissionen övertecknades och obligationerna köptes upp av ett fyrtiotal investerare. Obligationerna är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. Medlen ersätter tidigare lån och är ett steg på vägen till självständig finansiering i den externa kreditmarknaden. Fortsatta investeringar för en hållbar framtid Bygget av det nya biobränslebaserade kraftvärmeverket i Värtan fortskrider. Europas största biokraftvärmeverk är en viktig pusselbit i Fortum Värmes omställning till en produktion baserad på 1 procent förnybar och återvunnen energi senast 23. Den bidrar till att reducera koldioxidutsläppen med 6 ton per år lokalt i Stockholm och med 65 ton per år globalt genom att den förnybara elen från anläggningen ersätter fossil kraftproduktion i Norden och Europa. I november inträffade en tragisk olycka då två byggnadsarbetare hos en av våra underentrepre nörer förolyckades. Stora insatser har lagts på att analysera hur detta kunde ske och arbete fortgår så att det inte ska kunna hända igen. Framtidens affärsmodell Energimarknaderna är fortsatt pressade, men vi är väl positionerade för att här i Stockholmsregionen fortsatt utveckla världens mest håll bara energisystem. Genom djupare samverkan med våra kunder, partners och ägare utvecklar vi våra affärsmodeller och verkar för ett sammankopplat system, där storskalig produktion samspelar med småskalig, och där synergier mellan våra kunders och vår verksamhet tillvaratas. Det är en affärsmodell som skapar bästa möjliga konkurrenskraft och högsta möjliga energieffek tivitet genom minsta möjliga resursanvändande. Anders Egelrud VD och koncernchef 1) Medium Term Note-program är ett program för utgivning av obligationer på den svenska kapitalmarknaden. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 214 FORTUM VÄRME 2

3 -Q4, der 214-Q2 der Viktiga händelser under året JÄMFÖRBART Fortum NETTOOMSÄTTNING, Värme invigde Sveriges första återvinningsmarknad för handel månader med överskottsvärme, en affärs En avsiktsförklaring tecknades med Norrenergi AB RÖRELSERESULTAT, FJÄRRVÄRME, GWh 1) EL, GWh 1) månader månader om ett långsiktigt leveransavtal på 75 MW månader och ett 1 modell som kallas Öppen fjärrvärme. Den återvunna utökat produktionssamarbete energin från datacenter och livsmedelshallar används 8 1 Fortum Värme har tillsammans med PC City i Täby för att värma bostäder och producera varm vatten (en större panncentral gemensamt ägd av ett antal 6 Det nya avfallseldade kraftvärmeverket Brista, 15 större bostadsrättsföreningar), 15 6 ingått ett unikt samarbete kring värmeproduktion, 1 där panncentralen 4 i Sigtuna, är nu i full drift och kommer årligen 4 1att kunna 2 producera över 5 GWh värme och över 1 GWh el. gemensamt rustas upp Uppförandet av det nya biobränsleeldade kraftvärmeverket i Värtan fortskrider. Driftsättning planeras ske under bolagets fasta kostnader har genomförts och avslutades Ett tvåårigt produktivitetsprogram för att sänka 216. Anläggningens kapacitet är beräknad till 28 MW enligt plan vid utgången av 214. värme och 13 MW el. Under 214 tecknades 26 kontrakt med nya kunder Fortum Värme JÄMFÖRBART har under året påbörjat arbetet med AVKASTNING motsvararande en volym på 166 GWh. RÖRELSERESULTAT, NETTOOMSÄTTNING, EGET KAPITAL, EL, GWh att refinansiera sin verksamhet. Övergången från ägar- 1) % FJÄRRKYLA FJÄRRVÄRME, OCH GAS, GWh GWh 1) 1) månader månader månader månader månader månader finansiering till självfinansiering i de externa kreditmarknaderna kommer att fullbordas under 215. Under året har de första obligationerna ställts ut Nyckeldata AVKASTNING NETTOOMSÄTTNING, EGET KAPITAL, % månader Q4 211-Q2 21-Q4 211-Q2 21-Q4 21-Q4 211-Q2 211-Q2 211-Q4 211-Q4 2-Q2 2-Q2 2-Q4 2-Q4 213-Q2 21-Q4 21-Q4 21-Q4 211-Q2 211-Q2 211-Q2 211-Q4 211-Q4 211-Q4 2-Q2 2-Q2 2-Q2 2-Q4 2-Q4 2-Q4 213-Q2 213-Q2 211-Q4 2-Q2 211-Q4 2-Q2 2-Q4 213-Q2 213-Q4 214-Q2 2-Q4 213-Q2 213-Q4 214-Q2 213-Q2 213-Q4 213-Q4 214-Q2 214-Q2 JÄMFÖRBART RÖRELSERESULTAT, FJÄRRVÄRME, SOLIDITET, GWh % 1) månader 213-Q2 213-Q4 213-Q4 213-Q4 214-Q2 214-Q2 214-Q Q4 21-Q4 211-Q2 211-Q2 211-Q4 211-Q4 2-Q2 2-Q2 2-Q4 2-Q4 213-Q2 21-Q4 21-Q4 211-Q2 21-Q4 211-Q2 211-Q4 211-Q2 211-Q4 2-Q2 211-Q4 2-Q2 2-Q4 2-Q2 2-Q4 213-Q2 2-Q4 213-Q2 213-Q4 213-Q2 213-Q4 214-Q2 213-Q4 214-Q2 214-Q2 FJÄRRKYLA FJÄRRVÄRME, JÄMFÖRBART SOLIDITET, OCH GAS, GWh % GWh 1) 1) RÖRELSERESULTAT, månader månader Q4 21-Q4 21-Q4 211-Q2 21-Q4 211-Q2 211-Q2 211-Q4 211-Q2 211-Q4 211-Q4 2-Q2 211-Q4 2-Q2 2-Q2 2-Q4 2-Q2 2-Q4 2-Q4 213-Q Q4 211-Q2 5 Fjärrkyla Fjärrkyla Gas AVKASTNING EGET KAPITAL, % FJÄRRKYLA OCH GAS, GWh EL, GWh 1) SOLIDITET, % 1) månader månader 1) Volymförändringar har månader uppstått år 211 på grund av avyttring av verksamhet månader utanför Stockholmsregionen BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2 4 JANUARI DECEMBER 214 FORTUM VÄRME Gas 213-Q2 213-Q4 213-Q4 214-Q2 214-Q2 2-Q4 213-Q2 213-Q2 213-Q4 213-Q2 213-Q4 213-Q4 214-Q2 213-Q4 214-Q2 214-Q2 214-Q2 AVKASTNING EL, GWh EGET 1) KAPITAL, % månader månader 21-Q4 21-Q4 211-Q2 211-Q2 211-Q4 211-Q4 2-Q2 2-Q2 2-Q4 2-Q4 213-Q2 213-Q2 213-Q Q4 2-Q2 2-Q4 213-Q2 213-Q4 214-Q2 213-Q4 214-Q2 214-Q Q4 21-Q4 211-Q2 211-Q2 211-Q4 211-Q4 2-Q2 2-Q2 2-Q4 2-Q4 213-Q2 213-Q2 213-Q4 213-Q4 214-Q2 214-Q Q4 211-Q2 21-Q4 211-Q EL, GWh 1) månader 211-Q4 2-Q2 2-Q4 213-Q2 213-Q4 214-Q2 21-Q4 211-Q2 FJÄRRKYLA OCH GAS, GWh 1) månader 21-Q4 211-Q2 Fjärrkyla 211-Q4 2-Q2 2-Q4 213-Q2 211-Q4 2-Q2 2-Q4 211-Q4 2-Q2 Gas 213-Q4 214-Q2 213-Q2 213-Q4 214-Q2 2-Q4 213-Q2 213-Q4 214-Q2

4 Omsättning, resultat och kassaflöde Koncernens nettoomsättning uppgick under januari december 214 till 6 5 (6 993). Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 1 67 (1 71). Koncernens resultat före skatt uppgick till (1 453) och efter skatt till (1 168). På grund av ett rekordvarmt år minskade värme- och elförsäljningen. Vidare har produktionen av el minskat på grund av lågt elpris och störning i ett av kraftvärmeblocken under framförallt inledningen av året. Detta bidrog till minskad omsättning och lägre täckningsbidrag. Perioden har haft positiva effekter av lägre bränslepriser. Produktionssättningen av den nya anläggningen i Brista har bidragit till lägre produktionskostnader. Försäljningen uppgick till 9 45 GWh (1 17) varav GWh (8 239) avser värme. Därtill såldes GWh (1 257) el, 442 GWh (426) fjärrkyla och 269 GWh (247) gas (inklusive distri buerad gas). Nettolåneskulden uppgick till (1 549). Likvida medel uppgick per 31 december 214 till 6 (31). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (2 74), medan använda medel i investeringsverksamheten uppgick till 3 55 ( 2 311). Kassaflödet före finansieringsverksamheten uppgår till 872 (393). Skillnaden beror främst på högre investeringar samt lägre rörelsekapitalutveckling jämfört med föregående år. Avkastningen på eget kapital var 11,7 procent (,9). Föregående års värde var påverkat av en positiv engångseffekt i redovisad skatt med anledning av sänkt skattesats. Soliditeten är 37 procent (38). jul-dec 214 jul-dec 213 Helår 214 Helår 213 Nettoomsättning Jämförbart rörelseresultat Jämförelsestörande poster 1) Rörelseresultat Finansiella kostnader netto Resultat före skatt Inkomstskatt Årets resultat Summa tillgångar Summa eget kapital Räntebärande skulder Nettolåneskuld Sysselsatt kapital Rörelsekapital Investeringar Kassaflöde före finansierings verksamheten Avkastning eget kapital 11,7%,9% Avkastning sysselsatt kapital 8,% 8,7% Soliditet 37% 38% Skuldsättningsgrad 1,7 1,6 Nettoskuld/EBITDA 2) 4,1 3,8 1) Jämförelsestörande poster inkluderar reavinster och reaförluster samt förändringar i verkligt värde på derivatinstrument som säkrar framtida kassaflöden och som inte uppfyller kraven för säkringsredovisning. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 214 FORTUM VÄRME 4

5 Finansiell ställning Finansnetto och finansiering Koncernen hade den 31 december 214 räntebärande skulder om sammanlagt (1 58). Räntebärande nettoskuld uppgick till (1 549). Den 31 december 214 uppgick externa outnyttjade krediter till 3 631, bestående av ny facilitet enligt nedan samt outnyttjad del av lån från EIB. Utöver detta fanns också 4 31 i avtalade men outnyttjade krediter från ägarna under en övergångsperiod vid omläggningen från intern till extern finansiering. Fortum Värme har under 214 genomfört ett stort antal åtgärder för att fullfölja ägarnas överenskommelse att Fortum Värme skall vara självfinansierat från och med den 1 januari 216. Som ett led i detta har en bankgrupp etablerats och en ny kreditfacilitet satts upp om 3 med en löptid om 5 år. Faciliteten är ej utnyttjad. Fortum Värme erhöll i början av april en rating på BBB+ med stabila utsikter från Standard & Poor s. Under juni månad undertecknades låneavtal med Europeiska Investeringsbanken om 2 3 samt med Nordiska Investeringsbanken om 1 4. Av de totala beloppen återstår cirka 63 att nyttja på EIB-lånet. Under juli månad erhölls godkännande från Finansinspektionen på etablerat MTN-program. Låneprogrammet har ett rambelopp på 7 och avser upplåning på den svenska kapitalmarknaden. I september 214 genomfördes den första emissionen, då obligationer för 2 5 med en löptid på 2 respektive 5 år ställdes ut. I november tecknades ett avtal om certifikatslån med en ram på 2. Under samma månad genomfördes de första transaktionerna på sammanlagt 6 med en löptid på 3 6 månader. Eget kapital Eget kapital uppgick den 31 december 214 till 1 64 (9 517), vilket motsvarar en soliditet på 37 procent (38). Det egna kapitalet har tillförts årets totalresultat på 948. Utdelning har skett till ägarna om 4 under året. Skatt Uppskjuten skatteskuld uppgick den 31 december 214 till 3 5 (2 96), vilket är en förändring med 45 jämfört med den sista december 213. Uppskjuten skattefordran uppgår till 85 och har nettoredovisats mot uppskjuten skatteskuld. Det finns inga outnyttjade underskottsavdrag i koncernen. Investeringar Koncernens bruttoinvesteringar i anläggningstillgångar under 214 uppgick till 3 97 (2 424). En långsiktig trend mot minskad global klimatpåverkan när hela kraftsystemet beaktas åstadkoms genom investeringar i nya anläggningar för förnybar värme- och elproduktion, genom integration av regionens fjärrvärmenät och genom ökad användning av spillvärme i samhället. Personal Medelantalet anställda uppgick under 214 till 694 (713). En organisationsförändring genomfördes under det första halvåret av 214 och började gälla den 1 juni. Fortum Värmes förmånsbestämda pensionsutfästelser (ITP2 samt PA-KL) har tidigare varit tryggat via Fortum Gemensam Pensionsstiftelse. Under året har Fortum Värme till en viss del gått ur Fortum Gemensam Pensionsstiftelse och istället tryggat utfästelsen via försäkring. Detta har inte påverkat pensionskostnaderna för året. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Koncernens och moderbolagets väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer avser framförallt utvecklingen av efterfrågan och priset på dess produkter, kostnader för betydande insatsvaror samt förändringar i valutakurser. För en mer utförlig beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, se AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) årsredovisning för 213, sid samt not 3. Transaktioner med närstående Fortum Värme ägs till 9,1 procent av Fortum Power and Heat AB och till 9,9 procent av Stockholm Stadshus AB (Stockholms stads bolagskoncern). Fortum Power and Heat AB ingår i den finska börsnoterade energikoncernen Fortum Oyj. Stockholms Stadshus ABs ägarandel utgörs av preferensaktier som ger ett lika ekonomiskt intresse som Fortum Power and Heat AB. Stockholms Stadshus AB innehar därtill teckningsoptioner, vilka vid inlösen resulterar i ett lika ägande som Fortum Power and Heat AB. Ägarna reglerar sin styrning och förvaltning av Fortum Värme genom konsortialavtal. Inga transaktioner har ägt rum mellan Fortum Värme och närstående som väsentligen påverkat företagets ställning och resultat. Inköp och försäljning till/från bolag inom Fortumkoncernen sker på marknadsmässiga villkor. Transaktioner med bolag som ägs av Stockholms Stadshus AB och förvaltningar inom Stockholms Stadshus AB sker på samma villkor som för övriga externa kunder. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 214 FORTUM VÄRME 5

6 Redovisningsprinciper Koncernen tillämpar internationella redovisningsstandarder, International Financial Reporting Standards (IFRS), så som de har antagits av EU. Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Denna bokslutskommuniké är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt Årsredovisningslagen. Nya och ändrade redovisningsprinciper De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med de som beskrivs i koncernens årsredovisning för 213. Nya eller ändrade IFRS-standarder och IFRIC-tolkningar som har effekt från och med den första januari 214 har inte haft någon betydande påverkan på de konsoliderade finansiella rapporterna. Legala ändringar Fortum Värme äger ett antal tunnelsystem och ansvarar även för förvaltningen av dem. I syfte att finna en långsiktig och kostnadseffektiv framtida förvaltning och utveckling av Fortum Värmes tunnelverksamhet har en bolagisering genomförts under 214. Händelser efter balansdagen Efter balansdagen har dotterbolaget Stockholm Gas AB delats upp i Stockholm Gas AB och Stockholm Gas Handel AB i enlighet med de nya reglerna i Naturgaslagen om åtskillnad av gasnät- och gashandelsverksamheterna. Stockholm Gas omfattas även av de nya reglerna om förhandsreglering av naturgasföretagens intäkter. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 214 FORTUM VÄRME 6

7 Koncernens resultaträkning jul-dec 214 jul-dec 213 Helår 214 Helår 213 Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga intäkter Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga kostnader JÄMFÖRBART RÖRELSERESULTAT Jämförelsestörande poster RÖRELSERESULTAT Resultatandel i intresseföretag Räntekostnader Ränteintäkter Finansiella kostnader netto RESULTAT FÖRE SKATT Inkomstskatt ÅRETS RESULTAT RESULTAT HÄNFÖRLIGT TILL: Moderföretagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Koncernens rapport över totalresultat jul-dec 214 jul-dec 213 Helår 214 Helår 213 ÅRETS RESULTAT ÖVRIGT TOTALRESULTAT Poster som inte ska återföras i resultaträkningen Omvärdering av nettopensionsförpliktelsen Skatteeffekt Poster som senare kan återföras i resultaträkningen Kassaflödessäkringar Årets verkligt värde vinster/förluster Återföring till resultaträkningen Återföring till varulager/materiella anläggningstillgångar Skatteeffekt Övriga förändringar ÖVRIGT TOTALRESULTAT FÖR ÅRET, NETTO EFTER SKATT SUMMA TOTALRESULTAT FÖR ÅRET SUMMA TOTALRESULTAT HÄNFÖRLIGT TILL: Moderföretagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande SUMMA TOTALRESULTAT FÖR ÅRET BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 214 FORTUM VÄRME 7

8 Koncernens balansräkning 31 dec dec 213 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Innehav i intresseföretag 2 Förvaltningstillgångar (pensionstillgångar) 2 Derivatinstrument Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Derivatinstrument Kundfordringar Övriga fordringar Aktuella skattefordringar 52 Likvida medel 6 31 Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL Eget kapital som kan hänföras till moderföretagets aktieägare Aktiekapital 1 1 Reserver Balanserad vinst Summa Innehav utan bestämmande inflytande 5 9 SUMMA EGET KAPITAL SKULDER Långfristiga skulder Räntebärande skulder Derivatinstrument Uppskjutna skatteskulder Övriga avsättningar Avsättningar för pensioner Övriga långfristiga skulder 2 3 Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Räntebärande skulder Derivatinstrument 9 83 Leverantörsskulder Övriga skulder Aktuella skatteskulder 49 Avsättningar 1 8 Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 214 FORTUM VÄRME 8

9 Koncernens rapport över förändringar i eget kapital Aktiekapital Balanserad vinst Reserver Totalt eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital Balanserad vinst inklusive årets resultat Kassa flödessäkringar Pensionsförpliktelser INGÅENDE BALANS PER 1 JANUARI Årets resultat Övrigt totalresultat för året Summa totalresultat Transaktioner med aktieägare Utdelning UTGÅENDE BALANS PER 31 DECEMBER INGÅENDE BALANS PER 1 JANUARI Årets resultat Övrigt totalresultat för året Summa totalresultat Transaktioner med aktieägare Utdelning UTGÅENDE BALANS PER 31 DECEMBER Verkligt värde för derivat och räntebärande skulder Utestående derivatinstrument redovisat i verkligt värde dec 214 dec 213 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Derivatinstrument Omsättningstillgångar Derivatinstrument SKULDER Långfristiga skulder Derivatinstrument Kortfristiga skulder Derivatinstrument 9 83 Redovisat och verkligt värde för koncernens utestående derivat och räntebärande skulder visas i tabellerna till vänster och nedan. Beräkningen av verkligt värde baseras på nivå 2 för derivat och räntebärande skulder i hierarkin för verkligt värde. Jämfört med 213 har inga förflytningar skett mellan olika nivåer i hierarkin och inga betydande förändringar har gjorts vad avser värderingssätt. Redovisat värde och verkligt värde för räntebärande skulder dec 214 dec 213 Räntebärande skulder Redovisat värde Verkligt värde BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 214 FORTUM VÄRME 9

10 Koncernens rapport över kassaflöden Helår 214 Helår 213 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justeringar: Inkomstskatt Finansiella intäkter och kostnader netto Resultatandel i intresseföretag Avskrivningar, nedskrivningar samt övriga kostnader Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 1) 5 22 Erhållen ränta 6 6 Betald ränta Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar Avyttring av materiella anläggningstillgångar 44 3 KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN KASSAFLÖDE FÖRE FINANSIERINGSVERKSAMHETEN KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Upptagna lån Amortering av lån Förändring koncernkonto Utbetald utdelning -4-4 KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Total ökning (+)/minskning (-) i likvida medel Likvida medel vid årets början 31 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT ) Ej kassaflödespåverkande poster avser främst justeringar för orealiserade vinster och förluster hänförliga till derivatinstrument som säkrar framtida kassaflöden samt förändringar i avsättningar. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 214 FORTUM VÄRME 1

11 Moderbolagets resultaträkning jul-dec 214 jul-dec 213 Helår 214 Helår 213 RÖRELSENS KOSTNADER RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter och liknande poster 1) Räntekostnader och liknande kostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER BOKSLUTSDISPOSITIONER Koncernbidrag Bokslutsdispositioner övriga RESULTAT FÖRE SKATT Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT ) Moderbolaget redovisar för året ett positivt finansnetto beroende på erhållen utdelning om 1 1 () från AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (publ). I moderbolaget förekommer inget övrigt totalresultat varför summa totalresultat för moderbolaget överensstämmer med årets resultat. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 214 FORTUM VÄRME 11

12 Moderbolagets balansräkning dec 214 dec 213 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernbolag Övriga långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar hos koncernbolag Skattefordringar 46 Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (1 aktier) 1 1 Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Räntebärande skulder 5 63 Skulder till koncernföretag Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Räntebärande skulder 599 Skulder till koncernföretag Aktuella skatteskulder 43 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 214 FORTUM VÄRME

13 Flerårsöversikt ) 21 1) Nettoomsättning Rörelseresultat före avskrivningar Jämförbart rörelseresultat Jämförelsestörande poster 2) Rörelseresultat Finansiella kostnader netto Resultat före skatt Inkomstskatt Årets resultat Summa tillgångar Summa eget kapital Räntebärande skulder Nettolåneskuld Sysselsatt kapital Rörelsekapital Investeringar Kassaflöde före finansierings verksamheten Avkastning eget kapital 11,7%,9% 18,8% 21,5% 13,9% Avkastning sysselsatt kapital 8,% 8,7% 8,7%,% 8,4% Soliditet 37% 38% 36% 33% 27% Skuldsättningsgrad 1,7 1,6 1,8 2,1 2,8 Nettoskuld/EBITDA 4,1 3,8 3,9 4,2 4,8 1) Resultatet för åren är upprättade utifrån rapporterade siffror till Fortumkoncernen enligt IFRS men har inte omräknats enligt de nya bestämmelserna i IAS 19, Avsättning för pensioner. 2) Jämförelsestörande poster inkluderar reavinster och reaförluster samt förändringar i verkligt värde på derivatinstrument som inte uppfyller kraven för säkringsredovisning. År 211 inkluderar reavinst vid avyttring av Värmevärden AB, då verksamheter utanför Stockholmsregionen avyttrades. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 214 FORTUM VÄRME 13

14 Intygande Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Stockholm den 27 februari 215 AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) På styrelsens uppdrag Anders Egelrud VD och koncernchef Denna bokslutskommuniké har inte blivit föremål för särskild granskning av företagets revisorer. Ytterligare information lämnas av: VD, Anders Egelrud tel: +46 () Ekonomi & Finansdirektör, Kerstin Levin tel: +46 () Alla rapporter finns tillgängliga efter publicering på bolagets hemsida: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 214 FORTUM VÄRME 14

15 FORTUM VÄRME I KORTHET Fortum Värme producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget har bidragit till att Stockholm räknas som en av världens renaste huvudstäder och att Stockholm 21 utsågs av EU till världens första miljöhuvudstad Green Capital. Mellan åren investerar Fortum Värme 7 miljarder kronor i kraftvärmeproduktionen i Stockholmsregionen. Senast 23 ska fjärrvärmen i Stockholm produceras till 1 procent av förnybar och återvunnen energi. Företaget har 9 5 fjärrvärmeoch fjärrkyla kunder. Det helägda dotterbolaget Stockholm Gas säljer och distribuerar stadsgas och fordonsgas. FINANSIELLA RAPPORTER 1 april 215 Årsredovisning september 215 Delårsrapport januari juni mars 216 Bokslutskommuniké 215 Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) offentliggör enligt svensk lag om värdepappersmarknaden. AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) Org. nr Stockholm tel: , fax:

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Index International AB (Publ.) Corporate Identity Number 556561-0770 2 Sammanfattning av fjärde kvartalet 2014 Nettoomsättningen

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning.

Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. 1 Stampen AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde

Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde Q2 ANDRA KVARTALET 1 DECEMBER 2014 28 FEBRUARI 2015 Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde Andra kvartalet 20 i sammandrag Andra kvartalet Nettoomsättningen ökade med 9,0 procent under kvartalet till

Läs mer

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se.

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se. ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning, koncernen 6 Rapport över totalresultat, koncernen 7 Balansräkning, koncernen 8 Kassaflödesanalys, koncernen 10 Koncernens rapport

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 1 januari 30 september INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Effekterna av Intellectas strategi syns allt tydligare Nettoomsättning och byråintäkter ökade mer än

Läs mer

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 Kort om Geveko Verksamheten inleddes 1925 då Gevekos grundare Gunnar Bergendahl introducerade det tyska vägbeläggningsämnet Essenasfalt

Läs mer

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 Nettoomsättningen uppgick till 9 306 (8 959) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 247 (165) MSEK. Periodens resultat uppgick till 184 (123) MSEK. Kassaflödet

Läs mer

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Q1 FÖRSTA KVARTALET 1 SEPTEMBER 2014 30 NOVEMBER 2014 Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Första kvartalet 20 i sammandrag Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 13 procent under kvartalet

Läs mer

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008

Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 CONCENTRICS HELÅRSRAPPORT JANUARI DECEMBER 2011 Helåret 2011: Bästa helårsresultatet sedan verksamheten bildades 2008 Försäljningen ökade 16% till 2 283 MSEK (1 977) under helåret 2011 jämfört med 2010.

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014

BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTS- KOMMUNIKÉ 2014 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Året i sammandrag Viktiga händelser under fjärde kvartalet Under fjärde kvartalet genomfördes en utökning av Apex 3.

Läs mer

Vi vill att alla ska längta hem.

Vi vill att alla ska längta hem. Vi vill att alla ska längta hem. årsredovisning 2014 Ikano Bostad Stockholm Holding AB INNEHÅLL 5 vd har ordet 6 vår vision 7 vår historia 8 våra fastigheter 16 så här jobbar vi 19 vi tar ansvar för våra

Läs mer

Bokslutsrapport januari december 2012

Bokslutsrapport januari december 2012 Bokslutsrapport januari december 2012 Nettoomsättningen för helåret ökade med 7 procent till 12 486 MSEK (11 666) och för fjärde kvartalet med 3 procent till 3 148 MSEK (3 064). I lokala valutor ökade

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB

Årsredovisning. 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Årsredovisning 2010-01-01 2010-12-31 Impact Europe Group AB Innehåll Sid Impact Europe Group 2 Kalendarium 3 Förvaltningsberättelse 4 Resultat- och balansräkningar - Koncernen 12 Kassaflödesanalys och

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524

Bokslutskommuniké Januari december 2014. SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 Bokslutskommuniké Januari december SPP Livförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8524 december Kommentar till bokslutskommuniké januari december SPP Livförsäkring AB (publ) (SPP Liv) avger härmed bokslutskommuniké

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014

ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNING 1 SEPTEMBER 2013 31 AUGUSTI 2014 ÅRSREDOVISNINGEN BESTÅR AV FÖLJANDE Förvaltningsberättelse 3 Koncernens rapport över totalresultatet 10 Koncernens rapport över finansiell ställning 11 Koncernens

Läs mer

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48).

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48). PROBI AB DELÅRSRAPPORT 211-1 - 1-211 - 6-3 FORTSATT HÖG TILLVÄXT RESULTATFÖRBÄTTRING OCH KRAFTIG ANDRAA KVARTALET 211 NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 24, MSEK (16,). RÖRELSERESULTATET uppgick till 6,3 MSEK

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari-december 2011

Bokslutskommuniké Januari-december 2011 Bokslutskommuniké Januari-december 2011 Lantmännen är en av Nordens största koncerner inom lantbruk, maskin, energi och livsmedel. Exempel på våra varumärken är Axa, Kungsörnen, Kronfågel, GoGreen, Hatting,

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014

FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014 FINANSIELLA RAPPORTER ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL 1B Det här är Corem 4B Förvaltningsberättelse 10B Rapport över totalresultat, koncernen 12B Rapport över finansiell ställning, koncernen 14B Rapport över

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande

ÅRSREDOVISNING. Då traditionella banker säger Nej! Verkställande direktörens kommentar. Vilka är våra kunder? BlueSteps erbjudande ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Verkställande direktörens kommentar Då traditionella banker säger Nej! BlueStep är en engagerad och lösningsorienterad utmanare som erbjuder bostadslån i Sverige

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Delårsrapport januari september 2011 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen uppgår till 274 876 tkr (310 945 tkr). Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

En bra affär är något man gör tillsammans.

En bra affär är något man gör tillsammans. En bra affär är något man gör tillsammans. Årsredovisning Offentliga Hus i Norden AB 2014 Vår affärsidé är att förvärva och förädla miljöer och fastigheter, för att långsiktigt öka och stabilisera kommuners

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2013

Delårsrapport januari-mars 2013 Q1 Delårsrapport januari-mars 2013 Januari-mars Försäljningsintäkter 925 (1 033) MSEK Rörelseresultat EBITA 74 (242) MSEK Rörelseresultat EBITA exkl. reavinst 66 (84) MSEK Rörelsemarginal EBITA 8,0 (23,4)

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké 2005 Sammandrag för koncernen Elverkets nettoomsättning ökade under räkenskapsåret 2005 med 33 % till 270 320 tkr (203 218

Läs mer