Bokslutskommuniké januari december 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké januari december 2014"

Transkript

1 Bokslutskommuniké januari december 214 AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) är en koncern och fortsättningsvis kallad Fortum Värme i denna bokslutskommuniké Nettoomsättningen uppgick till 6 5 (6 993). Jämförbart rörelseresultat uppgick till 1 73 (1 716). Resultatet efter skatt uppgick till (1 168). Försäljningen uppgick till 9 45 GWh (1 17) varav GWh (8 239) utgjordes av värme. Soliditeten är 37 procent (38). KONCERNEN jul-dec 214 jul-dec 213 Helår 214 Helår 213 Nettoomsättning Jämförbart rörelseresultat Jämförelsestörande poster Rörelseresultat Finansiella kostnader netto Resultat före skatt Inkomstskatt Årets resultat Investeringar Kassaflöde före finansieringsverksamheten Eget kapital Soliditet 37% 38% Nettolåneskuld Siffror redovisas i följande tabeller, räkningar och noter som regel i avrundat uppåt eller nedåt. Detta medför att vid summering kan avrundningsdifferenser förekomma med +/ 1. I de fall ett underliggande tal avrundat blir skrivs detta som. Då inget tal finns att redovisa lämnas detta blankt. NETTOOMSÄTTNING, NETTOOMSÄTTNING, månader månader Q4 21-Q4 211-Q2 211-Q2 211-Q4 211-Q4 2-Q2 2-Q2 2-Q4 2-Q4 213-Q2 213-Q2 JÄMFÖRBART JÄMFÖRBART RÖRELSERESULTAT, RÖRELSERESULTAT, månader månader Q4 21-Q4 211-Q2 211-Q2 211-Q4 211-Q4 2-Q2 2-Q2 2-Q4 2-Q4 213-Q2 213-Q4 213-Q4 214-Q2 214-Q2 213-Q2 213-Q4 213-Q4 214-Q2 214-Q F R R Q4 21-Q Q4 21-Q AVKASTNING AVKASTNING EGET EGET KAPITAL, KAPITAL, % månader månader FJÄR FJÄR

2 Vd-kommentar Många stora men även små viktiga steg mot målet 1 procent förnybar och återvunnen energi Samarbete är kärnan för att utveckla våra affärsmodeller och för att möta de krav och förväntningar som kunder, samhälle och ägare har på vår verksamhet. När Stockholms stads finans borgarråd Karin Wanngård officiellt invigde Öppen fjärrvärme, världens första marknadsplats för handel med överskottsenergi, var det ett resultat av nära samarbeten med kunder och partners. Öppen fjärrvärme är en världsunik lösning som väcker stor uppmärksamhet såväl nationellt som internationellt. Vårt nya avfallsbaserade kraftvärmeverk i Brista togs i full drift 214. Anläggningen, som utnyttjar den senaste tek niken, uppfyller Sveriges tuffaste miljökrav och röner även den stor uppmärksamhet internationellt. Kraftvärmeverket skapar nytta för både kunder och samhälle. Sollentuna Energi, som är vår största kund, är också delägare i anläggningen. I Steningedalens natur reservat bredvid anläggningen har vi i samarbete med Sigtuna kommun skapat ett rekreationsområde för allmänheten med dammar och en nyanlagd våtmark. Dit leds det renade kondensatvattnet från anläggningen för att renas ytterligare ett steg. Våtmarken bidrar till biologisk mångfald och ett rikare fågel- och djurliv. Utveckling juli december Trots en omsättningsminskning på 3 procent jämfört med samma period föregående år (juli december) ligger periodens jämförbara rörelseresultat kvar på samma nivå. Det varma vädret i slutet av året drog ned både värme- och elförsäljningen. Värmeförsäljningen för perioden uppgick till GWh (3 347). Fortsatt låga elpriser bidrog till lägre elomsättning och till ett minskat täckningsbidrag. Detta mot verkades av en måttlig prisutveckling på insatsvarorna och av minskade rörliga kostnader volymmässigt. Efterfrågan på fjärrvärme är stabil och fortsätter att öka genom främst organisk tillväxt i nybyggnadsområden. I september emitterade vi våra första obligationer under vårt MTN-program 1). Emissionen övertecknades och obligationerna köptes upp av ett fyrtiotal investerare. Obligationerna är noterade på NASDAQ OMX Stockholm. Medlen ersätter tidigare lån och är ett steg på vägen till självständig finansiering i den externa kreditmarknaden. Fortsatta investeringar för en hållbar framtid Bygget av det nya biobränslebaserade kraftvärmeverket i Värtan fortskrider. Europas största biokraftvärmeverk är en viktig pusselbit i Fortum Värmes omställning till en produktion baserad på 1 procent förnybar och återvunnen energi senast 23. Den bidrar till att reducera koldioxidutsläppen med 6 ton per år lokalt i Stockholm och med 65 ton per år globalt genom att den förnybara elen från anläggningen ersätter fossil kraftproduktion i Norden och Europa. I november inträffade en tragisk olycka då två byggnadsarbetare hos en av våra underentrepre nörer förolyckades. Stora insatser har lagts på att analysera hur detta kunde ske och arbete fortgår så att det inte ska kunna hända igen. Framtidens affärsmodell Energimarknaderna är fortsatt pressade, men vi är väl positionerade för att här i Stockholmsregionen fortsatt utveckla världens mest håll bara energisystem. Genom djupare samverkan med våra kunder, partners och ägare utvecklar vi våra affärsmodeller och verkar för ett sammankopplat system, där storskalig produktion samspelar med småskalig, och där synergier mellan våra kunders och vår verksamhet tillvaratas. Det är en affärsmodell som skapar bästa möjliga konkurrenskraft och högsta möjliga energieffek tivitet genom minsta möjliga resursanvändande. Anders Egelrud VD och koncernchef 1) Medium Term Note-program är ett program för utgivning av obligationer på den svenska kapitalmarknaden. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 214 FORTUM VÄRME 2

3 -Q4, der 214-Q2 der Viktiga händelser under året JÄMFÖRBART Fortum NETTOOMSÄTTNING, Värme invigde Sveriges första återvinningsmarknad för handel månader med överskottsvärme, en affärs En avsiktsförklaring tecknades med Norrenergi AB RÖRELSERESULTAT, FJÄRRVÄRME, GWh 1) EL, GWh 1) månader månader om ett långsiktigt leveransavtal på 75 MW månader och ett 1 modell som kallas Öppen fjärrvärme. Den återvunna utökat produktionssamarbete energin från datacenter och livsmedelshallar används 8 1 Fortum Värme har tillsammans med PC City i Täby för att värma bostäder och producera varm vatten (en större panncentral gemensamt ägd av ett antal 6 Det nya avfallseldade kraftvärmeverket Brista, 15 större bostadsrättsföreningar), 15 6 ingått ett unikt samarbete kring värmeproduktion, 1 där panncentralen 4 i Sigtuna, är nu i full drift och kommer årligen 4 1att kunna 2 producera över 5 GWh värme och över 1 GWh el. gemensamt rustas upp Uppförandet av det nya biobränsleeldade kraftvärmeverket i Värtan fortskrider. Driftsättning planeras ske under bolagets fasta kostnader har genomförts och avslutades Ett tvåårigt produktivitetsprogram för att sänka 216. Anläggningens kapacitet är beräknad till 28 MW enligt plan vid utgången av 214. värme och 13 MW el. Under 214 tecknades 26 kontrakt med nya kunder Fortum Värme JÄMFÖRBART har under året påbörjat arbetet med AVKASTNING motsvararande en volym på 166 GWh. RÖRELSERESULTAT, NETTOOMSÄTTNING, EGET KAPITAL, EL, GWh att refinansiera sin verksamhet. Övergången från ägar- 1) % FJÄRRKYLA FJÄRRVÄRME, OCH GAS, GWh GWh 1) 1) månader månader månader månader månader månader finansiering till självfinansiering i de externa kreditmarknaderna kommer att fullbordas under 215. Under året har de första obligationerna ställts ut Nyckeldata AVKASTNING NETTOOMSÄTTNING, EGET KAPITAL, % månader Q4 211-Q2 21-Q4 211-Q2 21-Q4 21-Q4 211-Q2 211-Q2 211-Q4 211-Q4 2-Q2 2-Q2 2-Q4 2-Q4 213-Q2 21-Q4 21-Q4 21-Q4 211-Q2 211-Q2 211-Q2 211-Q4 211-Q4 211-Q4 2-Q2 2-Q2 2-Q2 2-Q4 2-Q4 2-Q4 213-Q2 213-Q2 211-Q4 2-Q2 211-Q4 2-Q2 2-Q4 213-Q2 213-Q4 214-Q2 2-Q4 213-Q2 213-Q4 214-Q2 213-Q2 213-Q4 213-Q4 214-Q2 214-Q2 JÄMFÖRBART RÖRELSERESULTAT, FJÄRRVÄRME, SOLIDITET, GWh % 1) månader 213-Q2 213-Q4 213-Q4 213-Q4 214-Q2 214-Q2 214-Q Q4 21-Q4 211-Q2 211-Q2 211-Q4 211-Q4 2-Q2 2-Q2 2-Q4 2-Q4 213-Q2 21-Q4 21-Q4 211-Q2 21-Q4 211-Q2 211-Q4 211-Q2 211-Q4 2-Q2 211-Q4 2-Q2 2-Q4 2-Q2 2-Q4 213-Q2 2-Q4 213-Q2 213-Q4 213-Q2 213-Q4 214-Q2 213-Q4 214-Q2 214-Q2 FJÄRRKYLA FJÄRRVÄRME, JÄMFÖRBART SOLIDITET, OCH GAS, GWh % GWh 1) 1) RÖRELSERESULTAT, månader månader Q4 21-Q4 21-Q4 211-Q2 21-Q4 211-Q2 211-Q2 211-Q4 211-Q2 211-Q4 211-Q4 2-Q2 211-Q4 2-Q2 2-Q2 2-Q4 2-Q2 2-Q4 2-Q4 213-Q Q4 211-Q2 5 Fjärrkyla Fjärrkyla Gas AVKASTNING EGET KAPITAL, % FJÄRRKYLA OCH GAS, GWh EL, GWh 1) SOLIDITET, % 1) månader månader 1) Volymförändringar har månader uppstått år 211 på grund av avyttring av verksamhet månader utanför Stockholmsregionen BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2 4 JANUARI DECEMBER 214 FORTUM VÄRME Gas 213-Q2 213-Q4 213-Q4 214-Q2 214-Q2 2-Q4 213-Q2 213-Q2 213-Q4 213-Q2 213-Q4 213-Q4 214-Q2 213-Q4 214-Q2 214-Q2 214-Q2 AVKASTNING EL, GWh EGET 1) KAPITAL, % månader månader 21-Q4 21-Q4 211-Q2 211-Q2 211-Q4 211-Q4 2-Q2 2-Q2 2-Q4 2-Q4 213-Q2 213-Q2 213-Q Q4 2-Q2 2-Q4 213-Q2 213-Q4 214-Q2 213-Q4 214-Q2 214-Q Q4 21-Q4 211-Q2 211-Q2 211-Q4 211-Q4 2-Q2 2-Q2 2-Q4 2-Q4 213-Q2 213-Q2 213-Q4 213-Q4 214-Q2 214-Q Q4 211-Q2 21-Q4 211-Q EL, GWh 1) månader 211-Q4 2-Q2 2-Q4 213-Q2 213-Q4 214-Q2 21-Q4 211-Q2 FJÄRRKYLA OCH GAS, GWh 1) månader 21-Q4 211-Q2 Fjärrkyla 211-Q4 2-Q2 2-Q4 213-Q2 211-Q4 2-Q2 2-Q4 211-Q4 2-Q2 Gas 213-Q4 214-Q2 213-Q2 213-Q4 214-Q2 2-Q4 213-Q2 213-Q4 214-Q2

4 Omsättning, resultat och kassaflöde Koncernens nettoomsättning uppgick under januari december 214 till 6 5 (6 993). Rörelseresultatet för koncernen uppgick till 1 67 (1 71). Koncernens resultat före skatt uppgick till (1 453) och efter skatt till (1 168). På grund av ett rekordvarmt år minskade värme- och elförsäljningen. Vidare har produktionen av el minskat på grund av lågt elpris och störning i ett av kraftvärmeblocken under framförallt inledningen av året. Detta bidrog till minskad omsättning och lägre täckningsbidrag. Perioden har haft positiva effekter av lägre bränslepriser. Produktionssättningen av den nya anläggningen i Brista har bidragit till lägre produktionskostnader. Försäljningen uppgick till 9 45 GWh (1 17) varav GWh (8 239) avser värme. Därtill såldes GWh (1 257) el, 442 GWh (426) fjärrkyla och 269 GWh (247) gas (inklusive distri buerad gas). Nettolåneskulden uppgick till (1 549). Likvida medel uppgick per 31 december 214 till 6 (31). Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till (2 74), medan använda medel i investeringsverksamheten uppgick till 3 55 ( 2 311). Kassaflödet före finansieringsverksamheten uppgår till 872 (393). Skillnaden beror främst på högre investeringar samt lägre rörelsekapitalutveckling jämfört med föregående år. Avkastningen på eget kapital var 11,7 procent (,9). Föregående års värde var påverkat av en positiv engångseffekt i redovisad skatt med anledning av sänkt skattesats. Soliditeten är 37 procent (38). jul-dec 214 jul-dec 213 Helår 214 Helår 213 Nettoomsättning Jämförbart rörelseresultat Jämförelsestörande poster 1) Rörelseresultat Finansiella kostnader netto Resultat före skatt Inkomstskatt Årets resultat Summa tillgångar Summa eget kapital Räntebärande skulder Nettolåneskuld Sysselsatt kapital Rörelsekapital Investeringar Kassaflöde före finansierings verksamheten Avkastning eget kapital 11,7%,9% Avkastning sysselsatt kapital 8,% 8,7% Soliditet 37% 38% Skuldsättningsgrad 1,7 1,6 Nettoskuld/EBITDA 2) 4,1 3,8 1) Jämförelsestörande poster inkluderar reavinster och reaförluster samt förändringar i verkligt värde på derivatinstrument som säkrar framtida kassaflöden och som inte uppfyller kraven för säkringsredovisning. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 214 FORTUM VÄRME 4

5 Finansiell ställning Finansnetto och finansiering Koncernen hade den 31 december 214 räntebärande skulder om sammanlagt (1 58). Räntebärande nettoskuld uppgick till (1 549). Den 31 december 214 uppgick externa outnyttjade krediter till 3 631, bestående av ny facilitet enligt nedan samt outnyttjad del av lån från EIB. Utöver detta fanns också 4 31 i avtalade men outnyttjade krediter från ägarna under en övergångsperiod vid omläggningen från intern till extern finansiering. Fortum Värme har under 214 genomfört ett stort antal åtgärder för att fullfölja ägarnas överenskommelse att Fortum Värme skall vara självfinansierat från och med den 1 januari 216. Som ett led i detta har en bankgrupp etablerats och en ny kreditfacilitet satts upp om 3 med en löptid om 5 år. Faciliteten är ej utnyttjad. Fortum Värme erhöll i början av april en rating på BBB+ med stabila utsikter från Standard & Poor s. Under juni månad undertecknades låneavtal med Europeiska Investeringsbanken om 2 3 samt med Nordiska Investeringsbanken om 1 4. Av de totala beloppen återstår cirka 63 att nyttja på EIB-lånet. Under juli månad erhölls godkännande från Finansinspektionen på etablerat MTN-program. Låneprogrammet har ett rambelopp på 7 och avser upplåning på den svenska kapitalmarknaden. I september 214 genomfördes den första emissionen, då obligationer för 2 5 med en löptid på 2 respektive 5 år ställdes ut. I november tecknades ett avtal om certifikatslån med en ram på 2. Under samma månad genomfördes de första transaktionerna på sammanlagt 6 med en löptid på 3 6 månader. Eget kapital Eget kapital uppgick den 31 december 214 till 1 64 (9 517), vilket motsvarar en soliditet på 37 procent (38). Det egna kapitalet har tillförts årets totalresultat på 948. Utdelning har skett till ägarna om 4 under året. Skatt Uppskjuten skatteskuld uppgick den 31 december 214 till 3 5 (2 96), vilket är en förändring med 45 jämfört med den sista december 213. Uppskjuten skattefordran uppgår till 85 och har nettoredovisats mot uppskjuten skatteskuld. Det finns inga outnyttjade underskottsavdrag i koncernen. Investeringar Koncernens bruttoinvesteringar i anläggningstillgångar under 214 uppgick till 3 97 (2 424). En långsiktig trend mot minskad global klimatpåverkan när hela kraftsystemet beaktas åstadkoms genom investeringar i nya anläggningar för förnybar värme- och elproduktion, genom integration av regionens fjärrvärmenät och genom ökad användning av spillvärme i samhället. Personal Medelantalet anställda uppgick under 214 till 694 (713). En organisationsförändring genomfördes under det första halvåret av 214 och började gälla den 1 juni. Fortum Värmes förmånsbestämda pensionsutfästelser (ITP2 samt PA-KL) har tidigare varit tryggat via Fortum Gemensam Pensionsstiftelse. Under året har Fortum Värme till en viss del gått ur Fortum Gemensam Pensionsstiftelse och istället tryggat utfästelsen via försäkring. Detta har inte påverkat pensionskostnaderna för året. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Koncernens och moderbolagets väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer avser framförallt utvecklingen av efterfrågan och priset på dess produkter, kostnader för betydande insatsvaror samt förändringar i valutakurser. För en mer utförlig beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer, se AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) årsredovisning för 213, sid samt not 3. Transaktioner med närstående Fortum Värme ägs till 9,1 procent av Fortum Power and Heat AB och till 9,9 procent av Stockholm Stadshus AB (Stockholms stads bolagskoncern). Fortum Power and Heat AB ingår i den finska börsnoterade energikoncernen Fortum Oyj. Stockholms Stadshus ABs ägarandel utgörs av preferensaktier som ger ett lika ekonomiskt intresse som Fortum Power and Heat AB. Stockholms Stadshus AB innehar därtill teckningsoptioner, vilka vid inlösen resulterar i ett lika ägande som Fortum Power and Heat AB. Ägarna reglerar sin styrning och förvaltning av Fortum Värme genom konsortialavtal. Inga transaktioner har ägt rum mellan Fortum Värme och närstående som väsentligen påverkat företagets ställning och resultat. Inköp och försäljning till/från bolag inom Fortumkoncernen sker på marknadsmässiga villkor. Transaktioner med bolag som ägs av Stockholms Stadshus AB och förvaltningar inom Stockholms Stadshus AB sker på samma villkor som för övriga externa kunder. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 214 FORTUM VÄRME 5

6 Redovisningsprinciper Koncernen tillämpar internationella redovisningsstandarder, International Financial Reporting Standards (IFRS), så som de har antagits av EU. Moderbolaget tillämpar Årsredovisningslagen och RFR 2 Redovisning för juridiska personer. Denna bokslutskommuniké är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering samt Årsredovisningslagen. Nya och ändrade redovisningsprinciper De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med de som beskrivs i koncernens årsredovisning för 213. Nya eller ändrade IFRS-standarder och IFRIC-tolkningar som har effekt från och med den första januari 214 har inte haft någon betydande påverkan på de konsoliderade finansiella rapporterna. Legala ändringar Fortum Värme äger ett antal tunnelsystem och ansvarar även för förvaltningen av dem. I syfte att finna en långsiktig och kostnadseffektiv framtida förvaltning och utveckling av Fortum Värmes tunnelverksamhet har en bolagisering genomförts under 214. Händelser efter balansdagen Efter balansdagen har dotterbolaget Stockholm Gas AB delats upp i Stockholm Gas AB och Stockholm Gas Handel AB i enlighet med de nya reglerna i Naturgaslagen om åtskillnad av gasnät- och gashandelsverksamheterna. Stockholm Gas omfattas även av de nya reglerna om förhandsreglering av naturgasföretagens intäkter. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 214 FORTUM VÄRME 6

7 Koncernens resultaträkning jul-dec 214 jul-dec 213 Helår 214 Helår 213 Nettoomsättning Aktiverat arbete för egen räkning Övriga intäkter Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Övriga kostnader JÄMFÖRBART RÖRELSERESULTAT Jämförelsestörande poster RÖRELSERESULTAT Resultatandel i intresseföretag Räntekostnader Ränteintäkter Finansiella kostnader netto RESULTAT FÖRE SKATT Inkomstskatt ÅRETS RESULTAT RESULTAT HÄNFÖRLIGT TILL: Moderföretagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Koncernens rapport över totalresultat jul-dec 214 jul-dec 213 Helår 214 Helår 213 ÅRETS RESULTAT ÖVRIGT TOTALRESULTAT Poster som inte ska återföras i resultaträkningen Omvärdering av nettopensionsförpliktelsen Skatteeffekt Poster som senare kan återföras i resultaträkningen Kassaflödessäkringar Årets verkligt värde vinster/förluster Återföring till resultaträkningen Återföring till varulager/materiella anläggningstillgångar Skatteeffekt Övriga förändringar ÖVRIGT TOTALRESULTAT FÖR ÅRET, NETTO EFTER SKATT SUMMA TOTALRESULTAT FÖR ÅRET SUMMA TOTALRESULTAT HÄNFÖRLIGT TILL: Moderföretagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande SUMMA TOTALRESULTAT FÖR ÅRET BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 214 FORTUM VÄRME 7

8 Koncernens balansräkning 31 dec dec 213 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Innehav i intresseföretag 2 Förvaltningstillgångar (pensionstillgångar) 2 Derivatinstrument Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Derivatinstrument Kundfordringar Övriga fordringar Aktuella skattefordringar 52 Likvida medel 6 31 Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL Eget kapital som kan hänföras till moderföretagets aktieägare Aktiekapital 1 1 Reserver Balanserad vinst Summa Innehav utan bestämmande inflytande 5 9 SUMMA EGET KAPITAL SKULDER Långfristiga skulder Räntebärande skulder Derivatinstrument Uppskjutna skatteskulder Övriga avsättningar Avsättningar för pensioner Övriga långfristiga skulder 2 3 Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Räntebärande skulder Derivatinstrument 9 83 Leverantörsskulder Övriga skulder Aktuella skatteskulder 49 Avsättningar 1 8 Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 214 FORTUM VÄRME 8

9 Koncernens rapport över förändringar i eget kapital Aktiekapital Balanserad vinst Reserver Totalt eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare Innehav utan bestämmande inflytande Totalt eget kapital Balanserad vinst inklusive årets resultat Kassa flödessäkringar Pensionsförpliktelser INGÅENDE BALANS PER 1 JANUARI Årets resultat Övrigt totalresultat för året Summa totalresultat Transaktioner med aktieägare Utdelning UTGÅENDE BALANS PER 31 DECEMBER INGÅENDE BALANS PER 1 JANUARI Årets resultat Övrigt totalresultat för året Summa totalresultat Transaktioner med aktieägare Utdelning UTGÅENDE BALANS PER 31 DECEMBER Verkligt värde för derivat och räntebärande skulder Utestående derivatinstrument redovisat i verkligt värde dec 214 dec 213 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Derivatinstrument Omsättningstillgångar Derivatinstrument SKULDER Långfristiga skulder Derivatinstrument Kortfristiga skulder Derivatinstrument 9 83 Redovisat och verkligt värde för koncernens utestående derivat och räntebärande skulder visas i tabellerna till vänster och nedan. Beräkningen av verkligt värde baseras på nivå 2 för derivat och räntebärande skulder i hierarkin för verkligt värde. Jämfört med 213 har inga förflytningar skett mellan olika nivåer i hierarkin och inga betydande förändringar har gjorts vad avser värderingssätt. Redovisat värde och verkligt värde för räntebärande skulder dec 214 dec 213 Räntebärande skulder Redovisat värde Verkligt värde BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 214 FORTUM VÄRME 9

10 Koncernens rapport över kassaflöden Helår 214 Helår 213 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Årets resultat Justeringar: Inkomstskatt Finansiella intäkter och kostnader netto Resultatandel i intresseföretag Avskrivningar, nedskrivningar samt övriga kostnader Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet 1) 5 22 Erhållen ränta 6 6 Betald ränta Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar Avyttring av materiella anläggningstillgångar 44 3 KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN KASSAFLÖDE FÖRE FINANSIERINGSVERKSAMHETEN KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Upptagna lån Amortering av lån Förändring koncernkonto Utbetald utdelning -4-4 KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Total ökning (+)/minskning (-) i likvida medel Likvida medel vid årets början 31 LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS SLUT ) Ej kassaflödespåverkande poster avser främst justeringar för orealiserade vinster och förluster hänförliga till derivatinstrument som säkrar framtida kassaflöden samt förändringar i avsättningar. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 214 FORTUM VÄRME 1

11 Moderbolagets resultaträkning jul-dec 214 jul-dec 213 Helår 214 Helår 213 RÖRELSENS KOSTNADER RESULTAT FRÅN FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter och liknande poster 1) Räntekostnader och liknande kostnader RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER BOKSLUTSDISPOSITIONER Koncernbidrag Bokslutsdispositioner övriga RESULTAT FÖRE SKATT Skatt på årets resultat ÅRETS RESULTAT ) Moderbolaget redovisar för året ett positivt finansnetto beroende på erhållen utdelning om 1 1 () från AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad (publ). I moderbolaget förekommer inget övrigt totalresultat varför summa totalresultat för moderbolaget överensstämmer med årets resultat. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 214 FORTUM VÄRME 11

12 Moderbolagets balansräkning dec 214 dec 213 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i koncernbolag Övriga långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Fordringar hos koncernbolag Skattefordringar 46 Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital (1 aktier) 1 1 Reservfond Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Räntebärande skulder 5 63 Skulder till koncernföretag Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Räntebärande skulder 599 Skulder till koncernföretag Aktuella skatteskulder 43 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 4 Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 214 FORTUM VÄRME

13 Flerårsöversikt ) 21 1) Nettoomsättning Rörelseresultat före avskrivningar Jämförbart rörelseresultat Jämförelsestörande poster 2) Rörelseresultat Finansiella kostnader netto Resultat före skatt Inkomstskatt Årets resultat Summa tillgångar Summa eget kapital Räntebärande skulder Nettolåneskuld Sysselsatt kapital Rörelsekapital Investeringar Kassaflöde före finansierings verksamheten Avkastning eget kapital 11,7%,9% 18,8% 21,5% 13,9% Avkastning sysselsatt kapital 8,% 8,7% 8,7%,% 8,4% Soliditet 37% 38% 36% 33% 27% Skuldsättningsgrad 1,7 1,6 1,8 2,1 2,8 Nettoskuld/EBITDA 4,1 3,8 3,9 4,2 4,8 1) Resultatet för åren är upprättade utifrån rapporterade siffror till Fortumkoncernen enligt IFRS men har inte omräknats enligt de nya bestämmelserna i IAS 19, Avsättning för pensioner. 2) Jämförelsestörande poster inkluderar reavinster och reaförluster samt förändringar i verkligt värde på derivatinstrument som inte uppfyller kraven för säkringsredovisning. År 211 inkluderar reavinst vid avyttring av Värmevärden AB, då verksamheter utanför Stockholmsregionen avyttrades. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 214 FORTUM VÄRME 13

14 Intygande Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att bokslutskommunikén ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Stockholm den 27 februari 215 AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) På styrelsens uppdrag Anders Egelrud VD och koncernchef Denna bokslutskommuniké har inte blivit föremål för särskild granskning av företagets revisorer. Ytterligare information lämnas av: VD, Anders Egelrud tel: +46 () Ekonomi & Finansdirektör, Kerstin Levin tel: +46 () Alla rapporter finns tillgängliga efter publicering på bolagets hemsida: BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 214 FORTUM VÄRME 14

15 FORTUM VÄRME I KORTHET Fortum Värme producerar fjärrvärme, fjärrkyla och el. Företaget har bidragit till att Stockholm räknas som en av världens renaste huvudstäder och att Stockholm 21 utsågs av EU till världens första miljöhuvudstad Green Capital. Mellan åren investerar Fortum Värme 7 miljarder kronor i kraftvärmeproduktionen i Stockholmsregionen. Senast 23 ska fjärrvärmen i Stockholm produceras till 1 procent av förnybar och återvunnen energi. Företaget har 9 5 fjärrvärmeoch fjärrkyla kunder. Det helägda dotterbolaget Stockholm Gas säljer och distribuerar stadsgas och fordonsgas. FINANSIELLA RAPPORTER 1 april 215 Årsredovisning september 215 Delårsrapport januari juni mars 216 Bokslutskommuniké 215 Informationen i denna bokslutskommuniké är sådan som AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) offentliggör enligt svensk lag om värdepappersmarknaden. AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) Org. nr Stockholm tel: , fax:

Delårsrapport januari juni 2015

Delårsrapport januari juni 2015 Delårsrapport januari juni 215 AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) AB Fortum Värme Holding samägt med Stockholms stad (publ) är en koncern och fortsättningsvis kallad Fortum Värme

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011.

DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars. Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. STOCKHOLM 2011-04-21 DELÅRSRAPPORT 2011 Januari mars Aktietorgetlistade bolaget Relation & Brand AB (556573-6500) presenterar idag första kvartalet 2011. Viktiga händelser under första kvartalet Omsättningen

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015

+23% 15,0% Positiv. 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Q1 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Koncernrapport 12 maj 2015 23% omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 23% till

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 Apoteksgruppen har sedan omregleringen av apoteksmarknaden haft i uppdrag att sälja 150 apotek till småföretagare samt att skapa en stöd- och serviceorganisation

Läs mer

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet.

Delårsrapport H1-2015. SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 www.swemet. Delårsrapport H1-2015 SWEMET AB E-post info@swemet.se Telefon +46 13 10 05 80 Fax +46 13 10 05 80 Org. number 556675-2142 SWEMET H1 2015 FÖRSTA HALVÅRET 2015 Intäkterna uppgick till 6,3 MSEK (6,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS

HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS HALVÅRSRAPPORT 2014/2015 FÖR NOVUS Kvartalet oktober -- december 2014/2015 -Nettoomsättningen uppgick till ksek 12 826 (11 958) -Rörelseresultatet uppgick till ksek 1 355 (1 566) -Rörelseresultat efter

Läs mer

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602

moderbolagets Försäljningskostnader 1) 206 148 613 Administrationskostnader 1 072 796 989 Totala omkostnader 1 278 648 1 602 resultaträkning Januari december, MSEK Not 2006 2005 2004 Fakturering m2 562 1 096 2 598 Kostnader för fakturerade varor och tjänster 285 621 2 238 Bruttomarginal 277 475 360 Försäljningskostnader 1) 206

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 1 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké 2009 Rörelseresultat 18,8 miljoner euro (17,5 milj. euro föregående år) Omsättning 214,1 miljoner euro (220,8 milj. euro) Affärsverksamheten genererade ett kassaflöde

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Delårsrapport. januari mars 2014

Delårsrapport. januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Delårsrapport januari mars 2014 Orderingången uppgick till 47,6 (53,9) MSEK. Rörelseintäkterna uppgick till 50,1 (49,5) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 4,7 (3,6) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370

MSEK, 1 september - 30 april 2013/2014 2012/2013. Nettoomsättning 15 994 17 236 Kostnader för sålda varor -15 141-16 370 Resultaträkningar Kommentarer till de första två tertialen, verksamhetsåret 2013/2014 Ackumulerat rörelseresultat efter 8 månader 55 MSEK (föregående år 13 MSEK) Stabila volymer och marknadsandelar Positiv

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2006

Delårsrapport januari-september 2006 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2006 Delårsrapport januari-september 2006 Nettoomsättningen för årets första nio månader uppgick till 7,5 MSEK (8,2 MSEK för helår 2005) Rörelseresultat -24,5 MSEK (-32,7

Läs mer

Delårsrapport kvartal 2 2014

Delårsrapport kvartal 2 2014 Delårsrapport kvartal 2 2014 Första halvåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 18,6 MSEK (10,4) Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK (-2,1) Resultatet efter skatt blev 1,0 MSEK (-2,1) Resultatet efter

Läs mer

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015

Mertiva DELÅRSRAPPORT. Mertiva AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 DELÅRSRAPPORT AB (publ), Org nr 556530-1420 september 2014 februari 2015 Perioden 1 september 2014 28 februari 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK Rörelseresultatet uppgick till - 0,4 (-

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT

VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT VOLVO TREASURY KONCERNEN HALVÅRSRAPPORT januari - juni 2015 HALVÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 30 JUNI 2015 Volvo Treasury AB (publ) är ett helägt dotterbolag till AB Volvo (publ) Göteborg (556012-5790). Företaget

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget skall som verksamhet tillhandahålla lånekapital

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000

Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Untitled Document Delårsrapport för The Empire 1 januari 30 september 2000 Den positiva utvecklingen för den svenska delen av The Empire fortsätter. Kraftfulla åtgärder har satts in för att få det finska

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8).

För moderbolaget redovisas ett resultat efter finansiella poster på MSEK 0,5 (första kvartalet 2003 MSEK 0,8). Mörarp 2004-04-20 Aqua Terrena International AB (publ) (org nummer 556502-6563) Delårsrapport januari-mars 2004 Marknad Omsättningen i koncernen under årets första kvartal uppgick till MSEK 2,2 att jämföra

Läs mer

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015 Nordkom AB (publ)

Delårsrapport Januari mars 2015 Nordkom AB (publ) 1 Delårsrapport Januari mars 2015 Nordkom AB (publ) Perioden i sammanfattning 2 Q1 Perioden januari-mars 2015 Omsättning 14.3 MSEK EBITA 2.7 MSEK > Omsättningen för perioden uppgick till 14,3 (18,4) MSEK

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2014 Nettoomsättningen uppgick till 126 mkr (153). Rörelseresultatet ökade till 4,7 mkr (1,3). Rörelsemarginalen ökade till 3,7 procent (0,9). Resultatet efter finansiella

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier).

Resultatet per aktie för perioden uppgår till 0,00 SEK (-0,01 SEK) / 196 milj aktier (196 milj aktier). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 31/3 2015 Resultatet efter skatt för perioden uppgår till 0,0 MSEK (-2,0 MSEK) en ökning med 2,0 MSEK. Jämförelsesiffrorna för föregående år har

Läs mer

Delårsrapport januari augusti 2013

Delårsrapport januari augusti 2013 2000 2011 1925 1946 2009 1968 1921 2003 1959 1939 1990 2006 2005 1985 2010 2008 1971 2004 1915 1953 1996 1964 2006 2010 2001 2007 Delårsrapport januari augusti 2013 Tekniska Verken-koncernen FORTSATT STABIL

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ)

HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) HomeMaid AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2010 Nettoomsättningen uppgår till 30 269 (20 487) kkr motsvarande en tillväxt om 48% Tillväxten exklusive avyttrade och förvärvade enheter

Läs mer

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.)

METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) METALLVÄRDEN i SVERIGE AB (PUBL.) DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2012 Andra kvartalet 2012 Omsättning för koncernen uppgick till 13.023 Tkr. Resultatet för de operativa enheterna (före avskrivningar och finansiella

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Vallentuna den 13 maj 2015 Sammanfattning av första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 139 733 tkr (126 152 tkr exklusive avyttrad verksamhet) EBITDA uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814. Innehållsförteckning BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR VERKSAMHETSÅRET 2006 -BILAGA- Org nr 556376-6814 Innehållsförteckning Sida RESULTATRÄKNING 2 BALANSRÄKNING 3 BALANSRÄKNING 4 KASSAFLÖDESANALYS 5 NYCKELTAL OCH EGET KAPITAL 6 BYTE

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag

Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget Melitho AB (publ) med dotterbolag Bokslutskommuniké för Fastighetsaktiebolaget med dotterbolag Bokslutskommuniké för 2014 Omsättningen för januari-december 2014 uppgick till 11 082 KSEK Rörelseresultatet före engångshändelser och omvärderingar

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599

Delårsrapport Januari juni 2014. SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Delårsrapport Januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) Org.nr. 516401-8599 Kommentarer till delårsrapporten januari juni 2014 SPP Fondförsäkring AB (publ) (SPP Fondliv) avger härmed delårsrapport

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966

KVARVARANDE VERKSAMHET AVVECKLAD VERKSAMHET* Apoteksgruppen i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 i Sverige Holding AB org nr: 556481-5966 KVARVARANDE VERKSAMHET Första kvartalet januari - mars 2013 Nettointäkterna uppgick till 47,6 (43,0) miljoner kronor Rörelseresultatet uppgick till 3,1 (5,0) miljoner

Läs mer

2013-01-01-2013-06-30

2013-01-01-2013-06-30 Delårsrapport för Älvsborgsvind AB (publ) Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Älvsborgsvind AB (publ) 1 av 5 Delårsrapport, jan-jun 2013, för Älvsborgsvind AB(publ) Styrelsen och verkställande direktören för

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer