Miljö- och byggnadskontoret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och byggnadskontoret"

Transkript

1 11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (40) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred , kl ande Nils-Olof Petersson (kd) Konny Bogren (s) Börje Karlsson (c) Edgar Hofvergård (s) Ivan Gunnarsson (c) Britt Wireland Sorpola (s), Lennart Davidsson (kd) Sven Nyberg (s) Evert Möller (kd) Kenneth Rosén (v) Atli Einarsson (s) Åke Arvidsson (s), Övriga deltagande Elisabeth Klasson Anders Åström Margareta Roos Daniel Johansson Anders Helgée Åke Arvidsson (s), Peter Nelsson (s) Utses att justera Börje Karlsson Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande.. Elisabeth Klasson/Margareta Roos. Edgar Hofvergård. Börje Karlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö- och byggnadsnämnden Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats av protokollet Underskrift Miljö- och byggnadskontoret.. Elisabeth Klasson/Margareta Roos

2 2 Kammarkollegiet 97 Dnr xxxxxxxxxxxxxxxx. om miljösanktionsavgift enligt 30 kap. Miljöbalken. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, har inkommit med kontrollrapport för stationär kyl- /värmepumpanläggning/aggregat med CFC/HCFC/HFC-köldmedier den 2 maj 2006 för kontroll utförd 2005 på fastigheten xxxxxxxxxxxxxxxxx. Prövning av miljösanktionsavgift Kontrollrapport för 2005 inkom till tillsynsmyndigheten den 2 maj För stationära anläggningar med sammanlagd köldmediemängd som överstiger 10 kg gäller att resultaten från den återkommande kontrollen årligen, dock senast den 31 mars varje efterföljande år, skall rapporteras till den lokala tillsynsmyndigheten. Enligt förordningen 1998:950 om miljösanktionsavgifter 1 och punkt 5.6 i bilagan till förordningen skall miljösanktionsavgift betalas av näringsidkare som vid bedrivande av näringsverksamhet: Är försenad med att rapportera från den återkommande kontrollen. Avgiftsbeloppet är kronor. Avgiften bygger på ett så kallat strikt ansvar, dvs. att den skall påföras oavsett om överträdelsen har skett med uppsåt eller av oaktsamhet. Tillsynsmyndigheten skall inte heller bedöma hur allvarlig överträdelsen varit i det enskilda fallet. Enligt 26 kap 1 är tillsynsmyndigheten skyldig att kontrollera efterlevnaden av miljöbalken. Denna skyldighet gäller även kravet att, om det inte är uppenbart oskäligt, påföra miljösanktionsavgift. Nämnden kan inte besluta om nedsättning av miljösanktionsavgift. Detta miljösanktionsärende har kommunicerats Muntligt vid telefonsamtal Skriftligt genom utskick av detta beslutsunderlag I ett bilagt följebrev uppmanas näringsidkaren att komma in med yttrande till nämnden senast Något yttrande har ej inkommit till miljö- och byggnadsnämnden.

3 3 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 30 kap. 1 Miljöbalken och enligt förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter 1, punkt 5.6 i bilaga till förordningen. Miljösanktionsavgift om (ettusen) kronor skall påföras xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, organisationsnummer xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx som vid bedrivande av näringsverksamhet på fastigheten xxxxxxxxxxxxxx, har inkommit med kontrollrapport för 2005 avseende kontroll av stationär kyl-, värmepumpanläggning/aggregat med CFC/HCFC/HFC-köldmedier den 2 maj Rapporten skulle ha inkommit senast den 31 mars Avgiften skall betalas till Kammarkollegiet i Stockholm enligt särskild betalningsanmaning från dem. Betalning skall göras även om beslutet överklagas. Efter sista betalningsdagen får detta beslut verkställas såsom en lagakraftvunnen dom (30 kap 5 andra stycket Miljöbalken).

4 4 98 Dnr xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Föreläggande med vite enligt Djurskyddslagen Bakgrund Den 25 oktober 2004 genomfördes på rubricerad fastighet en rutinmässig djurskyddsinspektion. Flera brister iakttogs och i ett delegationsbeslut krävdes verksamhetsutövarna att utföra flera åtgärder. Bland annat skulle flera måttavvikelser åtgärdas. Den 31 oktober görs en uppföljande inspektion där det visar sig att ett flertal brister åtgärdats på ett föredömligt vis medan andra ännu inte åtgärdats alls. Bland annat har båspallsmåtten inte åtgärdats i mjölkkoladugården. De tolv platser som används för hållning av mjölkkor är mellan 104 och 114 cm breda. De måste vara minst 110 cm för att hålla vuxna nötkreatur upp till 500 kg. Detta leder till nytt och mer detaljerat delegationsbeslut där verksamhetsutövarna krävdes att anpassa båsmåtten i mjölkkoladugården så att samtliga djur får tillgång till erforderligt utrymme enligt Djurskyddsmyndighetens föreskrift DFS 2004:17. Detta skulle ske genom breddning av båspallarna så att dessa uppnår minst 110 cm bredd, eller mer, beroende på djurens vikt. Det krävdes dessutom att verksamhetsutövarna inte håller mer än 5 ungdjur i det gamla svinstallet. Dessa får inte överstiga 400 kg vardera. För att följa upp att dessa åtgärder vidtagits kontaktades en av verksamhetsutövarna den 19 september Han meddelade att inga djur hölls i svinstallet för tillfället men att de i vinter skulle hålla kalvar där. Båspallsmåtten hade dock inte åtgärdats. Inspektion bedömdes inte nödvändigt då verksamhetsutövaren medgivit att åtgärder inte utförts. Vid handläggning av ärendet har även framkommit att larm för övertemperatur saknas i aktuell ladugårdsbyggnad. Då byggnaden är mekaniskt ventilerad krävs detta för att kalvar skall få hållas här. Miljö- och byggnadskontoret bedömning Verksamhetsutövarna har nu fått två förelägganden genom delegationsbeslut. Trots detta samt upprepade muntliga påminnelser har inte krävda åtgärder genomförts. Det är uppenbart att åtgärder inte kommer att vidtas om inte föreläggande förknippas med vite. Vitesbeloppet bör motsvara kostnaden att genomföra krävda åtgärder.

5 5 Lagstöd I Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om djurhållning inom lantbruket m.m. (DFS 2004:17) finner man i bilaga 2, de måttföreskrifter som gäller för hållning av nötkreatur. Här kan man läsa att vuxna nötkreatur under 500 kg skall ha minst 110 cm breda bås samt att de skall ha minst 120 cm breda bås om de väger mellan 500 och 600 kg. I 27 ovan nämnda föreskrift finner man även följande: Mekaniskt ventilerade stallavdelningar med kalvar ska vara utrustade med larmanordning som varnar för 1. övertemperatur, 2. strömavbrott och 3. fel på larmanordningen. Utrustningen ska kontrolleras regelbundet och före varje insättning av en ny omgång djur. I stallavdelningar där kalvar hålls tillsammans med kor behöver dock larmanordningen enbart varna för övertemperatur. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av, 26 Djurskyddslagen (1988:534) och i enlighet av Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (2004:17) om djurhållning inom lantbruket m.m. att vid ett vite av kronor, förelägga xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, såsom ansvarig verksamhetsutövare på fastigheten xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, att senast utföra följande åtgärder. Båspallarna skall anpassas så att samtliga djur får tillgång till erforderligt utrymme enligt ovan nämnda föreskrift (DFS 2004:17). Detta genom breddning av båspallarna så att dessa uppnår minst 110 cm bredd eller mer beroende på djurens vikt. Miljö- och byggnadsnämnden lämnar även följande kommentar Åtgärder som krävs för att uppfylla de krav som ställts kan vara förprövningspliktiga. Miljö- och byggnadsnämnden vill även påpeka att om kalvar skall hållas i den mekaniskt ventilerade byggnaden måste larm som varnar för övertemperatur installeras.

6 6 Tidpunkt för verkställighet et träder ikraft tre veckor efter delfående av beslut och efter den sista december 2006 får inga djur hållas uppbundna i ladugården på rubricerad fastighet om de inte har tillgång till erforderligt utrymme i enlighet med ovan angiven föreskrift.

7 7 Kammarkollegiet 99 Dnr xxxxxxxxxxxxxxxxx. Miljösanktionsavgift för otillåten krossningsverksamhet Bakgrund Den 7 augusti 2006 kontaktades miljö- och byggnadskontoret av länsstyrelsen i Kalmar län som hade vissa frågor kring en täkt som länsstyrelsen besökt på fastigheten xxxx. Länsstyrelsen undrade bland annat om samråd hållits innan täktverksamheten samt om den krossning som förekommit på fastigheten hade anmälts enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Miljö- och byggnadskontoret har inte hållit något samråd med fastighetsägaren och krossningsverksamheten har inte anmälts. Länsstyrelsen överlämnade därmed ärendet gällande krossningsverksamheten till miljöoch byggnadskontoret. Den 23 augusti 2006 hade miljö- och byggnadskontoret telefonkontakt med fastighetsägaren xxxxxxxxxxxxx som bland annat berättar att täkten är en husbehovstäkt och att han år 2004 hyrde in en entreprenör som krossade m³ morän. Gruset har använts till vägar på egna fastigheten. Den 29 augusti 2006 gjorde Metria en beräkning av volymuttaget i täkten. Den nya terrängmodellen jämfördes med 1985 års flygfotografering av området och Metrias mätningar kom fram till ett beräknat volymuttag för hela området på 2700 m³. De högar av krossat material som finns vid täkten beräknades innehålla 497 m³ respektive 169 m³ krossgrus. Detta miljösanktionsärende har kommunicerats skriftligt Lagrum 30 kap 1 Miljöbalken (MB) En särskild avgift skall betalas av en näringsidkare som vid bedrivandet av näringsverksamhet påbörjar en verksamhet som är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt denna balk eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av balken, utan att tillstånd har meddelats eller anmälan gjorts. Miljösanktionsavgift skall tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 1 Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter Miljösanktionsavgift enligt 30 kap MB skall tas ut för de överträdelser och med de belopp som anges i bilagan till denna förordning.

8 8 Bilagan till förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter Miljösanktionsavgift skall betalas av näringsidkare som vid bedrivandet av näringsverksamhet innan anmälan har gjorts anlägger eller driver fabrik, annan inrättning eller annan miljöfarlig verksamhet som i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet har beteckningen C. Avgiftsbelopp kronor. Bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd C Berg- eller gruskrossverk eller sorteringsverk för sand, grus, sten eller morän om verksamheten inte omfattas av punkterna eller Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 30 kap 1 Miljöbalken, 1 förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter samt bilagan till denna förordning punkt 1.1 att miljösanktionsavgift om (tjugofemtusen) kronor skall påföras xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx då denna låtit utföra anmälningspliktig krossningsverksamhet på fastigheten xxxxxxxx utan föregående anmälan till tillsynsmyndigheten. Avgiften skall betalas till Kammarkollegiet i Stockholm enligt särskild betalningsanmaning från dem. Betalning skall göras även om beslutet överklagas. Efter sista betalningsdagen får detta beslut verkställas såsom en lagakraftvunnen dom (30 kap 5 andra stycket Miljöbalken).

9 9 Kommunfullmäktige 100 Dnr Revidering av taxa för miljö- och byggnadsnämndens kontrollverksamhet enligt Djurskyddslagen. Nu gällande taxa enligt djurskyddslagen (1988:534) antogs av kommunfullmäktige , Kf 72, och den trädde i kraft 1 januari Bilagt förslag till ny taxa, att gälla från den 1 januari 2007, innehåller endast förändringar avseende grundtimtaxa och en anpassning av kostnaden för tillstånd enligt 16 för viss yrkesmässig djurhållning. Timtaxan har inte ändrats sedan 1999 och för att motsvara kostnaden för nämnden kontrollverksamhet erfordras att den höjs till 600 kronor per timme. Fasta avgifter räknas upp med vad som motsvarar höjningen av timavgiften förutom för tillstånd enligt 16 djurskyddslagen. Ökade krav enligt lagstiftningen har medfört att tidsåtgången för prövningen är betydligt större idag än vad som var fallet då gällande taxa beslutades. Kostnaden för tillstånd enligt 16 motsvarar normalt 5 timmars handläggning. Normalt skall taxan årligen justeras upp med konsumentprisindex (KPI) där förändringar i index fram till augusti skall räknas. Augusti 1998 är satt som basmånad. En jämförelse mellan augustivärdena 1998 och 2006 visar på en KPI höjning med 11,2% vilket motsvarar 56 kronor på timavgiften. Avgiften föreslås att, utöver denna KPI justering, höjas med ytterligare 44 kronor per timme för att motsvara handläggningskostnaderna. Höjningen av denna taxa och miljöbalkstaxan med totalt 100 kronor per timme (20%) harmonierar då med höjningen av andra av nämnden tillämpliga taxor: mätoch kopiering, bygglov och bygganmälan, m fl. Denna mindre revidering av taxan kan ses som tillfällig. Redan under nästa år kommer det nya regler som gör att taxan måste omarbetas för att anpassas till den stramare styrning av kontrollmyndighetens verksamhet som kommer att ske från centralt håll. Miljö- och byggnadsnämnden antar bilagt förslag till taxa för nämndens kontrollverksamhet enligt djurskyddslagen (1988:534) och att taxan överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande med ikraftträdande den 1 januari 2007.

10 10 Kommunfullmäktige 101 Dnr Revidering av taxa för miljö- och byggnadsnämndens prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Nu gällande taxa avseende tillsyn och prövning enligt miljöbalken (1988:808) antogs av kommunfullmäktige , 14. Taxan har genomgått två mindre revideringar (fler anläggningstyper, förklaringstexter, o dyl). Bilagt förslag till ny taxa innehåller ett tillägg avseende utökat tillsynsansvar, täkter, i övrigt innebär ändringarna endast en anpassning av avgifterna till en höjning av grundtimavgiften från 500 till 600 kronor per handläggningstimme. Timavgiften har inte ändrats sedan 1997 och nuvarande avgift motsvarar inte nämndens handläggningskostnader. Normalt skall taxan årligen justeras upp med konsumentprisindex (KPI) där förändringar i index fram till oktober skall räknas. Oktober 1999 är satt som basmånad efter revidering av taxan. KPI för oktober finns inte tillgängligt ännu. En jämförelse mellan augustivärdena 1999 och 2006 visar på en KPI höjning med 10,4% vilket motsvarar 52 kronor på timavgiften. Avgiften föreslås att, utöver denna KPI justering, höjas med ytterligare 48 kronor per timme för att motsvara handläggningskostnaderna. Höjningen av denna taxa och djurskyddstaxan med totalt 100 kronor per timme (20%) harmonierar då med höjningen av andra av nämnden tillämpliga taxor: mät- och kopiering, bygglov och bygganmälan, m fl. Under nästkommande år kommer det att ske stora förändringar i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Förändringarna kommer att medföra ny klassificering av en stor mängd anläggningar och ytterligare ett ökat kommunalt tillsynsansvar. Det finns då anledning att göra en större revidering av taxan och då också föra in en riskklassificering av bl a hälsoskyddsobjekten samt att diskutera eventuella avgiftsreduceringar för miljöcertifierade anläggningar. Miljö- och byggnadsnämnden antar bilagt förslag till taxa för nämndens prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1988:808) och taxan överlämnas till fullmäktige för fastställande med ikraftträdande den 1 januari 2007.

11 11 Kommunfullmäktige 102 Dnr Nya avgifter för livsmedelskontrollen I betänkandet Avgiftsfinansierad livsmedels-, djurskydds- och foderkontroll (SOU 2005:52) lämnades förslag på ett nytt avgiftssystem vars princip är full kostnadstäckning för kontrollmyndigheterna. Förslaget har nu beslutats av regeringen och ska träda kraft 1 januari I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004, kontrollförordningen, framgår det att den offentliga kontrollen ska vara riskbaserad och genomföras regelbundet och så ofta som är lämpligt bland annat med hänsyn till klarlagda risker och till tidigare resultat från kontrollen. Vad som ska innefattas i kontrollen styrs av kontrollförordningen och Livsmedelsverkets föreskrift (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel. Där anges också att de risker som finns med verksamheten även ska vara styrande för avgiftssättningen. Kommunerna måste därför klassa kontrollobjekten efter risken med verksamheten och även fastställa en timtaxa. Detta innebär att kommunerna måste fatta beslut om de nya livsmedelsavgifterna innan årsskiftet och att avgifterna kan anpassas till de kostnader kommunen har för kontrollen. Avgifterna för offentlig kontroll får inte överstiga behörig myndighets kostnader. Vid fastställande av avgifterna ska typ av företag och relevanta riskfaktorer beaktas. För att uppnå en riskbaserad livsmedelskontroll i Sverige utarbetar Livsmedelsverket, i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), en modell för att dela in Sveriges livsmedelsanläggningar i riskklasser och erfarenhetsklasser efter den risk deras verksamhet utgör för produktsäkerheten och konsumentens hälsa och den erfarenhet kontrollmyndigheten har av hur väl livsmedelsanläggningens/livsmedelsföretagarens system för egenkontroll uppfyller kraven i lagstiftningen.

12 12 Riskklassificeringen består av en riskmodul och en erfarenhetsmodul. I Riskmodulen tar man hänsyn till hur riskfylld den verksamhet är som anläggningen är godkänd för samt produktionens storlek. Verksamheten hamnar då i en speciell riskklass som ger en kontrolltid i antal timmar per år. Kontrolltiden multipliceras med den av kommunen bestämda timavgiften vilket ger den årliga kontrollavgiften. Erfarenhetsmodulen kompletterar riskmodulen med de erfarenheter myndigheten får vid den offentliga kontrollen av verksamheten. Livsmedelsverket, i samarbete med Sveriges kommuner och landsting (SKL) kommer att ta fram vägledningar som närmare beskriver såväl riskklassificeringen som taxesättningen och de beräknas vara klara i sin helhet i slutet av november då den nya förordningen om avgifter vid livsmedelskontroll också förväntas vara klar. För närvarande är riskmodulen klar vilket innebär att kontrollmyndigheterna kan börja riskklassa sina kontrollobjekt. Miljö- och byggnadsnämnden behöver så snart som möjligt ta beslut om avgifter för de livsmedelslokaler som är godkända enligt gällande lagstiftning före och de anläggningar som är godkända och registrerade enligt gällande lagstiftning efter För att ha möjlighet att ta ut avgift för att finansiera kontrollen under år 2007 ska för ovan nämnda verksamheter utföras en riskklassificering samt ett beslut fattas om årliga kontrollavgifter före årsskiftet. Det är därför angeläget att nödvändiga beslut tas för att fastställa timtaxan till den planerade tidpunkten för införandet av den nya avgiftsförordningen. Nämnden beslutar med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen att Miljö- och byggnadschefen får delegation för beslut om inklassning av livsmedelsföretag. Vidaredelegation får ske med stöd av 6 kap. 37 Kommunallagen. Nämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att fastställa timavgiften för livsmedelskontrollen för år 2007 till 600 kronor att gälla fr.o.m. den 1 januari Denna timavgift ska även tas ut för kontroll enligt 28, Lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter.

13 13 Kommunfullmäktige Budgetberedningen 103 Dnr Budget 2007 Miljö- och byggnadsnämnden äskade i beslut, , om två nya tjänster till miljö- och byggnadskontoret från och med 1 januari Äskandet redovisades för budgetberedningen som tillstyrkte tillsättningarna men att halva kostnaden skall självfinansieras inom egna verksamheten. Miljö- och byggnadschefen lämnar följande förslag till finansiering av de kronor som erfordras: Timavgiften räknas upp för samtliga taxor. Avgiften skall spegla myndighetens kostnader för kontrollen. Kontrollorganisationen omfattar nämnd (50%), chef och administration samt fyra inspektörer och den kostar enligt följande: Nämnd , fyra inspektörslöner inklusive po , administration och stöd (assistent 75% och 50% mob-chef) , it, kopiering och centraladministration , lokaler , provtagning och kurser Totala kostnaden är dvs. ca per tjänst. Normal årsarbetstid är ca 2000 timmar. Räknas semester, annan frånvaro, utbildning, information, mm bort så återstår ca kontroll (tillsyns) timmar och enligt vissa modeller är av dessa debiterbara. I mindre kommuner med en ansvarig inspektör inom respektive område sjunker andelen debiterbara timmar väsentligt. Då en person skall ansvara för spetskunskapen inom ämnet, information till verksamheterna, hemsida, mm blir den debiterbara tiden timmar per inspektör. Kostnaden per kontrolltimme är drygt 610 kronor ( /4400). Teoretiskt genererar en inspektör i Hultsfred (vid en timavgift på 600 kronor) i intäkter och återstoden av kostnaden för kontrollverksamheten ( ) bekostas av skattekollektivet. Miljötillsyn inklusive hälsoskydd: Tillsynstaxan anpassas till miljö- och byggnadskontorets kostnader för kontrollen. Timavgiften räknas upp från 500 till 600 kronor per timme. Nämnden har dessutom erhållit ett utökat tillsynsansvar genom att täkttillsynen överlämnats från Länsstyrelsen. Höjning av taxan genererar kronor medan täkterna tillför i nya tillsynsintäkter.

14 14 Djurskyddstillsyn Djurskyddstaxan anpassas till miljö- och byggnadskontorets kostnader för kontrollen. Timavgiften räknas upp från 500 till 600 kronor per timme. Taxejusteringen genererar i ytterligare intäkter. Livsmedelstillsyn Full kostnadstäckning för livsmedelskontrollen (600 kronor per timme) och ett ökat antal kontrollobjekt ökar intäkterna med kronor. Mätningsverksamhet Försäljningen av kart- och mätningstjänster har ökat de senaste åren. Intäktsbudgeten kan ökas med kronor. Miljö- och byggnadsnämnden antar budgetförslaget enligt ovan och budgetberedningens krav på egenfinansiering av halva det äskade beloppet är därmed uppfyllt.

15 15 Stadsarkitekten Metria 104 Dnr P Detaljplan för Järeda 1:44, 2:109, 2:121, 2:150, m fl, Järnforsen. Behovsbedömning Behovsbedömning som underlag för ställningstagande om miljöbedömning erfordras för detaljplanen har upprättats (jmf. bilaga). Av bilagan framgår detaljplanens syfte, egenskaper och effekter. Behovsbedömningen har utförts enligt checklista (MB 6 kap 12 pkt 6). Förvaltningen bedömer att detaljplanen inte leder till någon betydande miljöpåverkan. Någon miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte göras. Under det fortsatta detaljplanearbetet kommer fördjupade studier beträffande trafikförhållanden och ev. förekomst av markföroreningar att genomföras genom anlitande av certifierade konsulter. Kostnaderna för utredningarna och ev. erforderliga sanerings- och skyddsåtgärder debiteras Plannja-SIBA AB. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av förvaltningens behovsbedömning att Detaljplanen inte leder till någon betydande miljöpåverkan Miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning inte behöver utföras Miljö- och byggnadsnämnden förutsätter att utredningarna beträffande trafikförhållanden och ev. förekomst av markföroreningar inte ger anledning till omprövning av behovsbedömningen.

16 16 Stadsarkitekten Metria 105 Dnr P Detaljplan för Hultsfred 3:1 (del av), m fl. Cirkulationsplats Rv 34/Lv 129. Behovsbedömning Behovsbedömning som underlag för ställningstagande om miljöbedömning erfordras för detaljplanen har upprättats (jmf. bilaga). Av bilagan framgår detaljplanens syfte, egenskaper och effekter. Behovsbedömningen har utförts enligt checklista (MB 6 kap 12 pkt 6). Förvaltningen bedömer att detaljplanen förväntas leda till betydande miljöpåverkan. Miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning behöver därför göras. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av förvaltningens behovsbedömning att Detaljplanen leder till betydande miljöpåverkan Miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning skall utföras.

17 17 Kurt Lagergrens Trävaru AB 106 Dnr L Stora Sinnerstad 20:2, Mörlunda Nybyggnad av värmecentral Ansökan avser nybyggnad av c:a 273 kvm värmecentral (fliseldning). Förslaget överensstämmer med gällande detaljplan för området. Ärendet inkom och har varit vilande i avvaktan på kompletterande bygglovhandlingar för lager/förråd och skärmtak på samma fastighet. Dessa kompletteringar har inte inlämnats utan kommer därför att hanteras som eget ärende. Lennart Davidsson (kd) anmäler jäv och deltar ej i beslut i ärendet. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov på nedanstående villkor: Byggherren skall utse kvalitetsansvarig och upprätta förslag till kontrollplan. Kvalitetsansvarig skall antingen inneha riksbehörighet eller bli godkänd av miljö- och byggnadsnämnden för visst arbete innan arbetet får påbörjas. Byggsamråd skall ske i detta ärende. Sökande skall därför snarast kontakta oss för att komma överens om lämplig tidpunkt för detta byggsamråd. Byggsamrådet är en genomgång av att samhällets väsentliga egenskapskrav (hållfasthet, brand, säkerhet, handikapp, hälsa, energihushållning mm) kan antas komma att uppfyllas. Arbetena får ej påbörjas innan kvalitetsansvarig har inlämnats, och beslut om kontrollplan har erhållits. I annat fall kan miljö- och byggnadsnämnden förelägga sökande med vite, enligt plan- och bygglagen 10 kap. 15, 18. Anmälningar: 1. När arbetet påbörjas 2. När arbetet har avslutats

18 18 Avgift bygglov: 7.700:- Avgift bygganmälan: 6.650:- Bygglov gäller i 2 år. Om arbeten påbörjas inom 2 år skall de vara avslutade inom 5 år från dagen för beslut om lov. Byggherren bör bevisligen meddela grannar att bygglov erhållits. Först efter delgivning börjar besvärstiden löpa. Grannen har besvärsrätt även i planenliga ärenden. Besvärsanvisning.

19 Dnr OLOV xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ifrågasatt olovligt utförda byggnationer. Förslag till legalisering samt påförande av viten och byggnadsavgifter I samband med förvaltningens handläggning och under samråd med fastighetsägaren har påtalats att bygglovpliktig byggnation utförts på fastigheten utan bygglov/bygganmälan. I februari 2006 överenskoms att de olovligt utförda byggnationerna skulle hanteras i samband med hanteringen av den kommande (brådskande) nybyggnationen av ny xxxxxxxx. Fastighetsägaren skulle i samband med detta inkomma med måttsatt situationsplan, planer, fasader och sektioner på de olovligt utförda byggnationerna. Ansökan om nybyggnad av xxxxxxxx (273 m2) inkom Av handlingarna framgår att övriga redan utförda byggnationer (145 m2) inte ingår i ansökan. De olovligt utförda byggnationerna består av lagertillbyggnader (69,0+68,0 m2) samt skärmtak (8,0 m2). Vid förvaltningens beredning påtalades avsaknaden av handlingar för legalisering av de olovligt utförda byggnationerna. Efter ett flertal muntliga påminnelser inkom måttsatt situationsplan. Fullständiga bygglovhandlingar (ansökan samt planer, fasader och sektioner i skala 1:100) utlovades omgående. Trots ett flertal påminnelser och löften om komplettering har ännu inga handlingar inkommit. Enligt 10 kap. 1 PBL skall miljö- och byggnadsnämnden ta upp frågan om påföljd eller ingripande så snart det finns anledning att anta att en överträdelse skett.

20 20 Enligt 10 kap. 4 PBL skall byggnadsavgift tas ut om någon utan lov utfört en bygglovpliktig åtgärd. Avgiften skall bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som skulle betalats om lov till samma åtgärd hade meddelats. Enligt 10 kap. 15 PBL får nämnden förelägga fastighetsägaren att inom viss tid vidta åtgärder/rättelse. Enligt 10 kap. 18 PBL får föreläggande förenas med vite. Enligt 10 kap. 19 PBL får nämnden på fastighetsägarens bekostnad låta upprätta de ritningar och beskrivningar samt företa de åtgärder i övrigt som är nödvändiga för prövningen av ärendet. Stadsarkitekten anser att bygglov kan beviljas i efterhand för de olovligt utförda byggnadsåtgärderna. Då fastighetsägaren trots upprepade påminnelser och löften om rättelse uppenbarligen inte inkommer med nödvändiga handlingar bör nämnden på fastighetsägarens bekostnad låta upprätta: Inmätning Ansökan Situationsplan (rättad) Planer Fasader Sektioner Handlingarna kan upprättas av Metria-kontoret samt miljö- och byggnadsförvaltningen och debiteras enligt gällande tim- och kopieringstaxor för nämndens verksamheter. Bygglov beviljas och debiteras i efterhand. Byggnadsavgift påföres motsvarande fyra gånger ordinarie avgift det år byggnationen utförts (2004)= (4x6.237) kronor. Xxxxxxxxxxxxxxx anmäler jäv och deltar ej i beslut i ärendet. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar översända detta protokoll till fastighetsägaren för genmäle.

21 21 Eventuella synpunkter skall ha inkommit till nämnden senast 21 dagar efter delfåendet. Av svaret skall framgå vilket år tillbyggnaderna utfördes samt av vilken anledning fastighetsägaren inte vidtagit de åtgärder förvaltningen krävt. Därefter prövas ärendet vid ordinarie nämndsammanträde november 2006.

22 Dnr L xxxxxxxxxxxxxxxx. Nybyggnad av altaner och pool Fastighetsägaren har i efterhand ansökt om bygglov för rubricerade. Delar av de bygglovpliktiga åtgärderna var placerade närmare tomtgräns än 4,5 m till fastigheten xxxxxxxxxx vars ägare motsätter sig byggnationen. Nämndens presidium har förrättat syn på plats. Vid synetillfället kunde konstateras att den sydöstra tillbyggnaden (innehållande bl a pool) rivits fram till huvudbyggnaden. Den sydvästra delen av altanen bestod av ett trädäck placerat c:a 20 cm över befintlig marknivå och bedömdes på plats inte vara bygglovpliktig. Nämnden föreslås att i efterhand lämna bygglov för altaner som i sydöst och sydväst begränsas vid huvudbyggnadens sydvästra gavel. Nämnden föreslås även bevilja bygglov i efterhand för balkong (c:a 50 m2) på huvudbyggnadens nordöstra gavel (2:a våningen). För de olovligt utförda byggnadsåtgärderna skall även byggnadsavgift påföras. Byggnadsavgiften beräknas till fyra gånger bygglovavgiften räknat vid det tillfälle åtgärderna utfördes, dvs (Jmf. särskilt beslut). Miljö- och byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov i efterhand för altan med skyddsräcken (69,0 m2) mot nordväst, altan med skyddsräcken (73,0 m2) mot sydöst samt balkong med skyddsräcken mot nordöst på nedanstående villkor: Nämnden beslutar även meddela att den del av altanen som är belägen sydväst om huvudbyggnadens gavel inte bedöms vara bygglovpliktig då dess höjd över befintlig mark (c:a 0,20 m) inte utgör någon påtaglig nivåförändring av rådande markförhållanden. Byggsamråd och kontrollplan erfordras ej Sökande godkännes som kvalitetsansvarig Anmälningar: 1. När arbetet påbörjas 2. När arbetet har avslutats

Miljö- och byggnadskontoret

Miljö- och byggnadskontoret 1(35) Plats och tid Mariehamn, kl. 09.00.12.15 Beslutande Sievert Andersson (m) Konny Bogren (s) Börje Karlsson (c) Edgar Hofvergård (s) Ivan Gunnarsson (c) Agneta Bergman (s) Lennart Davidsson (kd) Sven

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 2007-01-30 Organ Miljö- och byggnämnden Plats och tid Kommunhuset, Gnosjösalen, Gnosjö kl. 15.00-17.30 Beslutande Ingemar Svensson (c), ordf Kennet Josefsson

Läs mer

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt

Siv Ögren (S) ej tjänstgörande. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 28-46 Birgitta Schmidt 1(21) Plats och tid Kommunkontoret, Silen, den 25 mars kl 14.00-16.40 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (KD) ordförande Åke Nilsson (S) Anders Västsäter (Kd) Gunnar Henriksson (FP) Kermit Andersson

Läs mer

Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel Fastställande av ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel Behandling Ny taxa för offentlig kontroll av livsmedelsverksamheter föreligger, för fastställande av kommunfullmäktige december 2013. Kommunernas

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2011-03-15 12 Plats och tid Konferensrummet, Nämndhuset, Katrineholm kl 13.00 Beslutande Erik Liljencrantz (m) ordförande, Marie-Louise Karlsson (s) 1:e vice ordförande, Göran

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-03-26 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00-16.45 Beslutande Niclas Palmgren (M) ordf Frank Josefsson (S) Eva Eliasson (S) Jan-Olof Johansson (S)

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00

Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-03-17 Sammanträdestid 8:30-12.00 Bygglovsnämnden Närvarande Ledamöter Ersättare Tjänstemän Claës L Ljung (M), ordförande Yvonne Nilsson (S), vice ordförande Lena Carlbom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum 2015-02-19 Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, kl. 09.00-16.15 Ajournering 12.00-12.45, 14.30-14.45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Niclas Palmgren (M)

Läs mer

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN

ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN ATT BYGGA I NORRTÄLJE KOMMUN Information om bygglov, bygganmälan, förhandsbesked, marklov, rivningslov och strandskyddsdispens Uppdaterad januari 2011 BYGG- OCH MILJÖKONTORET 1 Blankett för ansökan/anmälan

Läs mer

Exempel på tillsynsplan

Exempel på tillsynsplan Exempel på tillsynsplan Ett samarbetsprojekt mellan Jönköping, Sävsjö, Vetlanda och Värnamo kommuner Conny Eskilsson, Eva-Lott Karlsson, Bengt Ramde, Maria Thulin och Emilia Svenningsson 2014-05-01 TILLSYNSPLAN

Läs mer

Protokoll 2010-05-10. Andreaz Strömgren, förvaltningschef Carina Hansson, sekreterare

Protokoll 2010-05-10. Andreaz Strömgren, förvaltningschef Carina Hansson, sekreterare Plats och tid Timrå kommunalkontor, Redligheten,, kl 13.00-15.50 Beslutande Håkan Lundberg (S) Roger Öberg (S) Christer Brodén (S) Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Kjell Wiklund

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Kommunstyrelsen 2006-11-29 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (93) Plats och tid Hotell Aurum, rum 18 karat, kl. 13.00-18.10 Beslutande Närvarande ersättare Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon Philip Cohen Eva Enqvist Tore Gabrielsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18

Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18 Samhällsbyggnadsnämnden 2013-12-18 272 Pingbo 1:13 Ändring av föreläggande med vite...2 273 Översyn områden av riksintresse för friluftslivet...3 274 Jumbo 2 - Tillbyggnad av gäststuga samt montering av

Läs mer

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning

Byggnadsnämnden 2014-12-15 1 (83) Byggnadsnämndens presidieberedning 2014-12-15 1 (83) s presidieberedning Plats och tid Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa, kl. 13.15 15.20 Beslutande Peter Helander (C) Lassä Bröms (C) Sven Anders Söderberg (M), 198-214 Jan-Olov Sundqvist

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1(37) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Martin Rydén, S Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Bo

Läs mer

Avgifter i livsmedelskontrollen

Avgifter i livsmedelskontrollen 2015:17 Avgifter i livsmedelskontrollen Förslag på en mer effektiv avgiftsfinansiering MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-17 2014/158-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-09-11 L2014/2278/DL Regeringen Näringsdepartementet

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

KOMMUNPARTIET. Nås, Dala-Järna, Vansbro, Äppelbo

KOMMUNPARTIET. Nås, Dala-Järna, Vansbro, Äppelbo KOMMUNPARTIET Nås, Dala-Järna, Vansbro, Äppelbo Fråga Till kommunstyrelseordförande. Vid det senaste KS mötet den 6 november informerades vi om att oplanerade kostnader redan uppkommit vad gäller förberedelsen

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning

Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning Boverket Regeringsuppdrag Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning Uppdrag nr 11 Energikrav i nya byggnader enligt regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Boverket. M2008/4791/A Uppföljning

Läs mer

Nr DiarieNr Ärendemening Sid

Nr DiarieNr Ärendemening Sid KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Tid och plats: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kallas till sammanträde 2013-12-10 kl. 09.00 i Stora mötet,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-01-20 Blad 1 (25) Plats och tid Björken, kommunkontoret i Strömsund, klockan 08.15-12.15 Beslutande Karin Stierna (c), ordförande

Läs mer

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00

Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Protokoll 1 (47) Plats och tid: Sammanträdessal A, plan 4, Guldsmeden, Hudiksvall Klockan 08.00-11.00 Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Susanne Wilfer, S, ordf Stig Södergren, S, 20-33, 35-40

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2.

Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. 1 1 (36) Plats och tid Rådhuset, lilla sessionssalen, kl 15.00-18.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens

Läs mer

Nya regler för prövning av vindkraft från 1 aug 2009 och 2 maj 2011

Nya regler för prövning av vindkraft från 1 aug 2009 och 2 maj 2011 Högskolan på Gotland Avdelningen för vindkraft Juli 2009/februari 2010/januari 2011/maj 2011 Nya regler för prövning av vindkraft från 1 aug 2009 och 2 maj 2011 Måns Hagberg Arkitekt SAR / MSA Denna rapport

Läs mer