Miljö- och byggnadskontoret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Miljö- och byggnadskontoret"

Transkript

1 11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (40) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred , kl ande Nils-Olof Petersson (kd) Konny Bogren (s) Börje Karlsson (c) Edgar Hofvergård (s) Ivan Gunnarsson (c) Britt Wireland Sorpola (s), Lennart Davidsson (kd) Sven Nyberg (s) Evert Möller (kd) Kenneth Rosén (v) Atli Einarsson (s) Åke Arvidsson (s), Övriga deltagande Elisabeth Klasson Anders Åström Margareta Roos Daniel Johansson Anders Helgée Åke Arvidsson (s), Peter Nelsson (s) Utses att justera Börje Karlsson Underskrifter Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerande.. Elisabeth Klasson/Margareta Roos. Edgar Hofvergård. Börje Karlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö- och byggnadsnämnden Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats av protokollet Underskrift Miljö- och byggnadskontoret.. Elisabeth Klasson/Margareta Roos

2 2 Kammarkollegiet 97 Dnr xxxxxxxxxxxxxxxx. om miljösanktionsavgift enligt 30 kap. Miljöbalken. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, har inkommit med kontrollrapport för stationär kyl- /värmepumpanläggning/aggregat med CFC/HCFC/HFC-köldmedier den 2 maj 2006 för kontroll utförd 2005 på fastigheten xxxxxxxxxxxxxxxxx. Prövning av miljösanktionsavgift Kontrollrapport för 2005 inkom till tillsynsmyndigheten den 2 maj För stationära anläggningar med sammanlagd köldmediemängd som överstiger 10 kg gäller att resultaten från den återkommande kontrollen årligen, dock senast den 31 mars varje efterföljande år, skall rapporteras till den lokala tillsynsmyndigheten. Enligt förordningen 1998:950 om miljösanktionsavgifter 1 och punkt 5.6 i bilagan till förordningen skall miljösanktionsavgift betalas av näringsidkare som vid bedrivande av näringsverksamhet: Är försenad med att rapportera från den återkommande kontrollen. Avgiftsbeloppet är kronor. Avgiften bygger på ett så kallat strikt ansvar, dvs. att den skall påföras oavsett om överträdelsen har skett med uppsåt eller av oaktsamhet. Tillsynsmyndigheten skall inte heller bedöma hur allvarlig överträdelsen varit i det enskilda fallet. Enligt 26 kap 1 är tillsynsmyndigheten skyldig att kontrollera efterlevnaden av miljöbalken. Denna skyldighet gäller även kravet att, om det inte är uppenbart oskäligt, påföra miljösanktionsavgift. Nämnden kan inte besluta om nedsättning av miljösanktionsavgift. Detta miljösanktionsärende har kommunicerats Muntligt vid telefonsamtal Skriftligt genom utskick av detta beslutsunderlag I ett bilagt följebrev uppmanas näringsidkaren att komma in med yttrande till nämnden senast Något yttrande har ej inkommit till miljö- och byggnadsnämnden.

3 3 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 30 kap. 1 Miljöbalken och enligt förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter 1, punkt 5.6 i bilaga till förordningen. Miljösanktionsavgift om (ettusen) kronor skall påföras xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, organisationsnummer xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx som vid bedrivande av näringsverksamhet på fastigheten xxxxxxxxxxxxxx, har inkommit med kontrollrapport för 2005 avseende kontroll av stationär kyl-, värmepumpanläggning/aggregat med CFC/HCFC/HFC-köldmedier den 2 maj Rapporten skulle ha inkommit senast den 31 mars Avgiften skall betalas till Kammarkollegiet i Stockholm enligt särskild betalningsanmaning från dem. Betalning skall göras även om beslutet överklagas. Efter sista betalningsdagen får detta beslut verkställas såsom en lagakraftvunnen dom (30 kap 5 andra stycket Miljöbalken).

4 4 98 Dnr xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. Föreläggande med vite enligt Djurskyddslagen Bakgrund Den 25 oktober 2004 genomfördes på rubricerad fastighet en rutinmässig djurskyddsinspektion. Flera brister iakttogs och i ett delegationsbeslut krävdes verksamhetsutövarna att utföra flera åtgärder. Bland annat skulle flera måttavvikelser åtgärdas. Den 31 oktober görs en uppföljande inspektion där det visar sig att ett flertal brister åtgärdats på ett föredömligt vis medan andra ännu inte åtgärdats alls. Bland annat har båspallsmåtten inte åtgärdats i mjölkkoladugården. De tolv platser som används för hållning av mjölkkor är mellan 104 och 114 cm breda. De måste vara minst 110 cm för att hålla vuxna nötkreatur upp till 500 kg. Detta leder till nytt och mer detaljerat delegationsbeslut där verksamhetsutövarna krävdes att anpassa båsmåtten i mjölkkoladugården så att samtliga djur får tillgång till erforderligt utrymme enligt Djurskyddsmyndighetens föreskrift DFS 2004:17. Detta skulle ske genom breddning av båspallarna så att dessa uppnår minst 110 cm bredd, eller mer, beroende på djurens vikt. Det krävdes dessutom att verksamhetsutövarna inte håller mer än 5 ungdjur i det gamla svinstallet. Dessa får inte överstiga 400 kg vardera. För att följa upp att dessa åtgärder vidtagits kontaktades en av verksamhetsutövarna den 19 september Han meddelade att inga djur hölls i svinstallet för tillfället men att de i vinter skulle hålla kalvar där. Båspallsmåtten hade dock inte åtgärdats. Inspektion bedömdes inte nödvändigt då verksamhetsutövaren medgivit att åtgärder inte utförts. Vid handläggning av ärendet har även framkommit att larm för övertemperatur saknas i aktuell ladugårdsbyggnad. Då byggnaden är mekaniskt ventilerad krävs detta för att kalvar skall få hållas här. Miljö- och byggnadskontoret bedömning Verksamhetsutövarna har nu fått två förelägganden genom delegationsbeslut. Trots detta samt upprepade muntliga påminnelser har inte krävda åtgärder genomförts. Det är uppenbart att åtgärder inte kommer att vidtas om inte föreläggande förknippas med vite. Vitesbeloppet bör motsvara kostnaden att genomföra krävda åtgärder.

5 5 Lagstöd I Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om djurhållning inom lantbruket m.m. (DFS 2004:17) finner man i bilaga 2, de måttföreskrifter som gäller för hållning av nötkreatur. Här kan man läsa att vuxna nötkreatur under 500 kg skall ha minst 110 cm breda bås samt att de skall ha minst 120 cm breda bås om de väger mellan 500 och 600 kg. I 27 ovan nämnda föreskrift finner man även följande: Mekaniskt ventilerade stallavdelningar med kalvar ska vara utrustade med larmanordning som varnar för 1. övertemperatur, 2. strömavbrott och 3. fel på larmanordningen. Utrustningen ska kontrolleras regelbundet och före varje insättning av en ny omgång djur. I stallavdelningar där kalvar hålls tillsammans med kor behöver dock larmanordningen enbart varna för övertemperatur. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av, 26 Djurskyddslagen (1988:534) och i enlighet av Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (2004:17) om djurhållning inom lantbruket m.m. att vid ett vite av kronor, förelägga xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, såsom ansvarig verksamhetsutövare på fastigheten xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, att senast utföra följande åtgärder. Båspallarna skall anpassas så att samtliga djur får tillgång till erforderligt utrymme enligt ovan nämnda föreskrift (DFS 2004:17). Detta genom breddning av båspallarna så att dessa uppnår minst 110 cm bredd eller mer beroende på djurens vikt. Miljö- och byggnadsnämnden lämnar även följande kommentar Åtgärder som krävs för att uppfylla de krav som ställts kan vara förprövningspliktiga. Miljö- och byggnadsnämnden vill även påpeka att om kalvar skall hållas i den mekaniskt ventilerade byggnaden måste larm som varnar för övertemperatur installeras.

6 6 Tidpunkt för verkställighet et träder ikraft tre veckor efter delfående av beslut och efter den sista december 2006 får inga djur hållas uppbundna i ladugården på rubricerad fastighet om de inte har tillgång till erforderligt utrymme i enlighet med ovan angiven föreskrift.

7 7 Kammarkollegiet 99 Dnr xxxxxxxxxxxxxxxxx. Miljösanktionsavgift för otillåten krossningsverksamhet Bakgrund Den 7 augusti 2006 kontaktades miljö- och byggnadskontoret av länsstyrelsen i Kalmar län som hade vissa frågor kring en täkt som länsstyrelsen besökt på fastigheten xxxx. Länsstyrelsen undrade bland annat om samråd hållits innan täktverksamheten samt om den krossning som förekommit på fastigheten hade anmälts enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Miljö- och byggnadskontoret har inte hållit något samråd med fastighetsägaren och krossningsverksamheten har inte anmälts. Länsstyrelsen överlämnade därmed ärendet gällande krossningsverksamheten till miljöoch byggnadskontoret. Den 23 augusti 2006 hade miljö- och byggnadskontoret telefonkontakt med fastighetsägaren xxxxxxxxxxxxx som bland annat berättar att täkten är en husbehovstäkt och att han år 2004 hyrde in en entreprenör som krossade m³ morän. Gruset har använts till vägar på egna fastigheten. Den 29 augusti 2006 gjorde Metria en beräkning av volymuttaget i täkten. Den nya terrängmodellen jämfördes med 1985 års flygfotografering av området och Metrias mätningar kom fram till ett beräknat volymuttag för hela området på 2700 m³. De högar av krossat material som finns vid täkten beräknades innehålla 497 m³ respektive 169 m³ krossgrus. Detta miljösanktionsärende har kommunicerats skriftligt Lagrum 30 kap 1 Miljöbalken (MB) En särskild avgift skall betalas av en näringsidkare som vid bedrivandet av näringsverksamhet påbörjar en verksamhet som är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt denna balk eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av balken, utan att tillstånd har meddelats eller anmälan gjorts. Miljösanktionsavgift skall tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. 1 Förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter Miljösanktionsavgift enligt 30 kap MB skall tas ut för de överträdelser och med de belopp som anges i bilagan till denna förordning.

8 8 Bilagan till förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter Miljösanktionsavgift skall betalas av näringsidkare som vid bedrivandet av näringsverksamhet innan anmälan har gjorts anlägger eller driver fabrik, annan inrättning eller annan miljöfarlig verksamhet som i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet har beteckningen C. Avgiftsbelopp kronor. Bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd C Berg- eller gruskrossverk eller sorteringsverk för sand, grus, sten eller morän om verksamheten inte omfattas av punkterna eller Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 30 kap 1 Miljöbalken, 1 förordning (1998:950) om miljösanktionsavgifter samt bilagan till denna förordning punkt 1.1 att miljösanktionsavgift om (tjugofemtusen) kronor skall påföras xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx då denna låtit utföra anmälningspliktig krossningsverksamhet på fastigheten xxxxxxxx utan föregående anmälan till tillsynsmyndigheten. Avgiften skall betalas till Kammarkollegiet i Stockholm enligt särskild betalningsanmaning från dem. Betalning skall göras även om beslutet överklagas. Efter sista betalningsdagen får detta beslut verkställas såsom en lagakraftvunnen dom (30 kap 5 andra stycket Miljöbalken).

9 9 Kommunfullmäktige 100 Dnr Revidering av taxa för miljö- och byggnadsnämndens kontrollverksamhet enligt Djurskyddslagen. Nu gällande taxa enligt djurskyddslagen (1988:534) antogs av kommunfullmäktige , Kf 72, och den trädde i kraft 1 januari Bilagt förslag till ny taxa, att gälla från den 1 januari 2007, innehåller endast förändringar avseende grundtimtaxa och en anpassning av kostnaden för tillstånd enligt 16 för viss yrkesmässig djurhållning. Timtaxan har inte ändrats sedan 1999 och för att motsvara kostnaden för nämnden kontrollverksamhet erfordras att den höjs till 600 kronor per timme. Fasta avgifter räknas upp med vad som motsvarar höjningen av timavgiften förutom för tillstånd enligt 16 djurskyddslagen. Ökade krav enligt lagstiftningen har medfört att tidsåtgången för prövningen är betydligt större idag än vad som var fallet då gällande taxa beslutades. Kostnaden för tillstånd enligt 16 motsvarar normalt 5 timmars handläggning. Normalt skall taxan årligen justeras upp med konsumentprisindex (KPI) där förändringar i index fram till augusti skall räknas. Augusti 1998 är satt som basmånad. En jämförelse mellan augustivärdena 1998 och 2006 visar på en KPI höjning med 11,2% vilket motsvarar 56 kronor på timavgiften. Avgiften föreslås att, utöver denna KPI justering, höjas med ytterligare 44 kronor per timme för att motsvara handläggningskostnaderna. Höjningen av denna taxa och miljöbalkstaxan med totalt 100 kronor per timme (20%) harmonierar då med höjningen av andra av nämnden tillämpliga taxor: mätoch kopiering, bygglov och bygganmälan, m fl. Denna mindre revidering av taxan kan ses som tillfällig. Redan under nästa år kommer det nya regler som gör att taxan måste omarbetas för att anpassas till den stramare styrning av kontrollmyndighetens verksamhet som kommer att ske från centralt håll. Miljö- och byggnadsnämnden antar bilagt förslag till taxa för nämndens kontrollverksamhet enligt djurskyddslagen (1988:534) och att taxan överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande med ikraftträdande den 1 januari 2007.

10 10 Kommunfullmäktige 101 Dnr Revidering av taxa för miljö- och byggnadsnämndens prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Nu gällande taxa avseende tillsyn och prövning enligt miljöbalken (1988:808) antogs av kommunfullmäktige , 14. Taxan har genomgått två mindre revideringar (fler anläggningstyper, förklaringstexter, o dyl). Bilagt förslag till ny taxa innehåller ett tillägg avseende utökat tillsynsansvar, täkter, i övrigt innebär ändringarna endast en anpassning av avgifterna till en höjning av grundtimavgiften från 500 till 600 kronor per handläggningstimme. Timavgiften har inte ändrats sedan 1997 och nuvarande avgift motsvarar inte nämndens handläggningskostnader. Normalt skall taxan årligen justeras upp med konsumentprisindex (KPI) där förändringar i index fram till oktober skall räknas. Oktober 1999 är satt som basmånad efter revidering av taxan. KPI för oktober finns inte tillgängligt ännu. En jämförelse mellan augustivärdena 1999 och 2006 visar på en KPI höjning med 10,4% vilket motsvarar 52 kronor på timavgiften. Avgiften föreslås att, utöver denna KPI justering, höjas med ytterligare 48 kronor per timme för att motsvara handläggningskostnaderna. Höjningen av denna taxa och djurskyddstaxan med totalt 100 kronor per timme (20%) harmonierar då med höjningen av andra av nämnden tillämpliga taxor: mät- och kopiering, bygglov och bygganmälan, m fl. Under nästkommande år kommer det att ske stora förändringar i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Förändringarna kommer att medföra ny klassificering av en stor mängd anläggningar och ytterligare ett ökat kommunalt tillsynsansvar. Det finns då anledning att göra en större revidering av taxan och då också föra in en riskklassificering av bl a hälsoskyddsobjekten samt att diskutera eventuella avgiftsreduceringar för miljöcertifierade anläggningar. Miljö- och byggnadsnämnden antar bilagt förslag till taxa för nämndens prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1988:808) och taxan överlämnas till fullmäktige för fastställande med ikraftträdande den 1 januari 2007.

11 11 Kommunfullmäktige 102 Dnr Nya avgifter för livsmedelskontrollen I betänkandet Avgiftsfinansierad livsmedels-, djurskydds- och foderkontroll (SOU 2005:52) lämnades förslag på ett nytt avgiftssystem vars princip är full kostnadstäckning för kontrollmyndigheterna. Förslaget har nu beslutats av regeringen och ska träda kraft 1 januari I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004, kontrollförordningen, framgår det att den offentliga kontrollen ska vara riskbaserad och genomföras regelbundet och så ofta som är lämpligt bland annat med hänsyn till klarlagda risker och till tidigare resultat från kontrollen. Vad som ska innefattas i kontrollen styrs av kontrollförordningen och Livsmedelsverkets föreskrift (LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel. Där anges också att de risker som finns med verksamheten även ska vara styrande för avgiftssättningen. Kommunerna måste därför klassa kontrollobjekten efter risken med verksamheten och även fastställa en timtaxa. Detta innebär att kommunerna måste fatta beslut om de nya livsmedelsavgifterna innan årsskiftet och att avgifterna kan anpassas till de kostnader kommunen har för kontrollen. Avgifterna för offentlig kontroll får inte överstiga behörig myndighets kostnader. Vid fastställande av avgifterna ska typ av företag och relevanta riskfaktorer beaktas. För att uppnå en riskbaserad livsmedelskontroll i Sverige utarbetar Livsmedelsverket, i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), en modell för att dela in Sveriges livsmedelsanläggningar i riskklasser och erfarenhetsklasser efter den risk deras verksamhet utgör för produktsäkerheten och konsumentens hälsa och den erfarenhet kontrollmyndigheten har av hur väl livsmedelsanläggningens/livsmedelsföretagarens system för egenkontroll uppfyller kraven i lagstiftningen.

12 12 Riskklassificeringen består av en riskmodul och en erfarenhetsmodul. I Riskmodulen tar man hänsyn till hur riskfylld den verksamhet är som anläggningen är godkänd för samt produktionens storlek. Verksamheten hamnar då i en speciell riskklass som ger en kontrolltid i antal timmar per år. Kontrolltiden multipliceras med den av kommunen bestämda timavgiften vilket ger den årliga kontrollavgiften. Erfarenhetsmodulen kompletterar riskmodulen med de erfarenheter myndigheten får vid den offentliga kontrollen av verksamheten. Livsmedelsverket, i samarbete med Sveriges kommuner och landsting (SKL) kommer att ta fram vägledningar som närmare beskriver såväl riskklassificeringen som taxesättningen och de beräknas vara klara i sin helhet i slutet av november då den nya förordningen om avgifter vid livsmedelskontroll också förväntas vara klar. För närvarande är riskmodulen klar vilket innebär att kontrollmyndigheterna kan börja riskklassa sina kontrollobjekt. Miljö- och byggnadsnämnden behöver så snart som möjligt ta beslut om avgifter för de livsmedelslokaler som är godkända enligt gällande lagstiftning före och de anläggningar som är godkända och registrerade enligt gällande lagstiftning efter För att ha möjlighet att ta ut avgift för att finansiera kontrollen under år 2007 ska för ovan nämnda verksamheter utföras en riskklassificering samt ett beslut fattas om årliga kontrollavgifter före årsskiftet. Det är därför angeläget att nödvändiga beslut tas för att fastställa timtaxan till den planerade tidpunkten för införandet av den nya avgiftsförordningen. Nämnden beslutar med stöd av 6 kap. 33 kommunallagen att Miljö- och byggnadschefen får delegation för beslut om inklassning av livsmedelsföretag. Vidaredelegation får ske med stöd av 6 kap. 37 Kommunallagen. Nämnden beslutar föreslå Kommunfullmäktige att fastställa timavgiften för livsmedelskontrollen för år 2007 till 600 kronor att gälla fr.o.m. den 1 januari Denna timavgift ska även tas ut för kontroll enligt 28, Lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter.

13 13 Kommunfullmäktige Budgetberedningen 103 Dnr Budget 2007 Miljö- och byggnadsnämnden äskade i beslut, , om två nya tjänster till miljö- och byggnadskontoret från och med 1 januari Äskandet redovisades för budgetberedningen som tillstyrkte tillsättningarna men att halva kostnaden skall självfinansieras inom egna verksamheten. Miljö- och byggnadschefen lämnar följande förslag till finansiering av de kronor som erfordras: Timavgiften räknas upp för samtliga taxor. Avgiften skall spegla myndighetens kostnader för kontrollen. Kontrollorganisationen omfattar nämnd (50%), chef och administration samt fyra inspektörer och den kostar enligt följande: Nämnd , fyra inspektörslöner inklusive po , administration och stöd (assistent 75% och 50% mob-chef) , it, kopiering och centraladministration , lokaler , provtagning och kurser Totala kostnaden är dvs. ca per tjänst. Normal årsarbetstid är ca 2000 timmar. Räknas semester, annan frånvaro, utbildning, information, mm bort så återstår ca kontroll (tillsyns) timmar och enligt vissa modeller är av dessa debiterbara. I mindre kommuner med en ansvarig inspektör inom respektive område sjunker andelen debiterbara timmar väsentligt. Då en person skall ansvara för spetskunskapen inom ämnet, information till verksamheterna, hemsida, mm blir den debiterbara tiden timmar per inspektör. Kostnaden per kontrolltimme är drygt 610 kronor ( /4400). Teoretiskt genererar en inspektör i Hultsfred (vid en timavgift på 600 kronor) i intäkter och återstoden av kostnaden för kontrollverksamheten ( ) bekostas av skattekollektivet. Miljötillsyn inklusive hälsoskydd: Tillsynstaxan anpassas till miljö- och byggnadskontorets kostnader för kontrollen. Timavgiften räknas upp från 500 till 600 kronor per timme. Nämnden har dessutom erhållit ett utökat tillsynsansvar genom att täkttillsynen överlämnats från Länsstyrelsen. Höjning av taxan genererar kronor medan täkterna tillför i nya tillsynsintäkter.

14 14 Djurskyddstillsyn Djurskyddstaxan anpassas till miljö- och byggnadskontorets kostnader för kontrollen. Timavgiften räknas upp från 500 till 600 kronor per timme. Taxejusteringen genererar i ytterligare intäkter. Livsmedelstillsyn Full kostnadstäckning för livsmedelskontrollen (600 kronor per timme) och ett ökat antal kontrollobjekt ökar intäkterna med kronor. Mätningsverksamhet Försäljningen av kart- och mätningstjänster har ökat de senaste åren. Intäktsbudgeten kan ökas med kronor. Miljö- och byggnadsnämnden antar budgetförslaget enligt ovan och budgetberedningens krav på egenfinansiering av halva det äskade beloppet är därmed uppfyllt.

15 15 Stadsarkitekten Metria 104 Dnr P Detaljplan för Järeda 1:44, 2:109, 2:121, 2:150, m fl, Järnforsen. Behovsbedömning Behovsbedömning som underlag för ställningstagande om miljöbedömning erfordras för detaljplanen har upprättats (jmf. bilaga). Av bilagan framgår detaljplanens syfte, egenskaper och effekter. Behovsbedömningen har utförts enligt checklista (MB 6 kap 12 pkt 6). Förvaltningen bedömer att detaljplanen inte leder till någon betydande miljöpåverkan. Någon miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte göras. Under det fortsatta detaljplanearbetet kommer fördjupade studier beträffande trafikförhållanden och ev. förekomst av markföroreningar att genomföras genom anlitande av certifierade konsulter. Kostnaderna för utredningarna och ev. erforderliga sanerings- och skyddsåtgärder debiteras Plannja-SIBA AB. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av förvaltningens behovsbedömning att Detaljplanen inte leder till någon betydande miljöpåverkan Miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning inte behöver utföras Miljö- och byggnadsnämnden förutsätter att utredningarna beträffande trafikförhållanden och ev. förekomst av markföroreningar inte ger anledning till omprövning av behovsbedömningen.

16 16 Stadsarkitekten Metria 105 Dnr P Detaljplan för Hultsfred 3:1 (del av), m fl. Cirkulationsplats Rv 34/Lv 129. Behovsbedömning Behovsbedömning som underlag för ställningstagande om miljöbedömning erfordras för detaljplanen har upprättats (jmf. bilaga). Av bilagan framgår detaljplanens syfte, egenskaper och effekter. Behovsbedömningen har utförts enligt checklista (MB 6 kap 12 pkt 6). Förvaltningen bedömer att detaljplanen förväntas leda till betydande miljöpåverkan. Miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning behöver därför göras. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av förvaltningens behovsbedömning att Detaljplanen leder till betydande miljöpåverkan Miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning skall utföras.

17 17 Kurt Lagergrens Trävaru AB 106 Dnr L Stora Sinnerstad 20:2, Mörlunda Nybyggnad av värmecentral Ansökan avser nybyggnad av c:a 273 kvm värmecentral (fliseldning). Förslaget överensstämmer med gällande detaljplan för området. Ärendet inkom och har varit vilande i avvaktan på kompletterande bygglovhandlingar för lager/förråd och skärmtak på samma fastighet. Dessa kompletteringar har inte inlämnats utan kommer därför att hanteras som eget ärende. Lennart Davidsson (kd) anmäler jäv och deltar ej i beslut i ärendet. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov på nedanstående villkor: Byggherren skall utse kvalitetsansvarig och upprätta förslag till kontrollplan. Kvalitetsansvarig skall antingen inneha riksbehörighet eller bli godkänd av miljö- och byggnadsnämnden för visst arbete innan arbetet får påbörjas. Byggsamråd skall ske i detta ärende. Sökande skall därför snarast kontakta oss för att komma överens om lämplig tidpunkt för detta byggsamråd. Byggsamrådet är en genomgång av att samhällets väsentliga egenskapskrav (hållfasthet, brand, säkerhet, handikapp, hälsa, energihushållning mm) kan antas komma att uppfyllas. Arbetena får ej påbörjas innan kvalitetsansvarig har inlämnats, och beslut om kontrollplan har erhållits. I annat fall kan miljö- och byggnadsnämnden förelägga sökande med vite, enligt plan- och bygglagen 10 kap. 15, 18. Anmälningar: 1. När arbetet påbörjas 2. När arbetet har avslutats

18 18 Avgift bygglov: 7.700:- Avgift bygganmälan: 6.650:- Bygglov gäller i 2 år. Om arbeten påbörjas inom 2 år skall de vara avslutade inom 5 år från dagen för beslut om lov. Byggherren bör bevisligen meddela grannar att bygglov erhållits. Först efter delgivning börjar besvärstiden löpa. Grannen har besvärsrätt även i planenliga ärenden. Besvärsanvisning.

19 Dnr OLOV xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Ifrågasatt olovligt utförda byggnationer. Förslag till legalisering samt påförande av viten och byggnadsavgifter I samband med förvaltningens handläggning och under samråd med fastighetsägaren har påtalats att bygglovpliktig byggnation utförts på fastigheten utan bygglov/bygganmälan. I februari 2006 överenskoms att de olovligt utförda byggnationerna skulle hanteras i samband med hanteringen av den kommande (brådskande) nybyggnationen av ny xxxxxxxx. Fastighetsägaren skulle i samband med detta inkomma med måttsatt situationsplan, planer, fasader och sektioner på de olovligt utförda byggnationerna. Ansökan om nybyggnad av xxxxxxxx (273 m2) inkom Av handlingarna framgår att övriga redan utförda byggnationer (145 m2) inte ingår i ansökan. De olovligt utförda byggnationerna består av lagertillbyggnader (69,0+68,0 m2) samt skärmtak (8,0 m2). Vid förvaltningens beredning påtalades avsaknaden av handlingar för legalisering av de olovligt utförda byggnationerna. Efter ett flertal muntliga påminnelser inkom måttsatt situationsplan. Fullständiga bygglovhandlingar (ansökan samt planer, fasader och sektioner i skala 1:100) utlovades omgående. Trots ett flertal påminnelser och löften om komplettering har ännu inga handlingar inkommit. Enligt 10 kap. 1 PBL skall miljö- och byggnadsnämnden ta upp frågan om påföljd eller ingripande så snart det finns anledning att anta att en överträdelse skett.

20 20 Enligt 10 kap. 4 PBL skall byggnadsavgift tas ut om någon utan lov utfört en bygglovpliktig åtgärd. Avgiften skall bestämmas till ett belopp som motsvarar fyra gånger den avgift som skulle betalats om lov till samma åtgärd hade meddelats. Enligt 10 kap. 15 PBL får nämnden förelägga fastighetsägaren att inom viss tid vidta åtgärder/rättelse. Enligt 10 kap. 18 PBL får föreläggande förenas med vite. Enligt 10 kap. 19 PBL får nämnden på fastighetsägarens bekostnad låta upprätta de ritningar och beskrivningar samt företa de åtgärder i övrigt som är nödvändiga för prövningen av ärendet. Stadsarkitekten anser att bygglov kan beviljas i efterhand för de olovligt utförda byggnadsåtgärderna. Då fastighetsägaren trots upprepade påminnelser och löften om rättelse uppenbarligen inte inkommer med nödvändiga handlingar bör nämnden på fastighetsägarens bekostnad låta upprätta: Inmätning Ansökan Situationsplan (rättad) Planer Fasader Sektioner Handlingarna kan upprättas av Metria-kontoret samt miljö- och byggnadsförvaltningen och debiteras enligt gällande tim- och kopieringstaxor för nämndens verksamheter. Bygglov beviljas och debiteras i efterhand. Byggnadsavgift påföres motsvarande fyra gånger ordinarie avgift det år byggnationen utförts (2004)= (4x6.237) kronor. Xxxxxxxxxxxxxxx anmäler jäv och deltar ej i beslut i ärendet. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar översända detta protokoll till fastighetsägaren för genmäle.

21 21 Eventuella synpunkter skall ha inkommit till nämnden senast 21 dagar efter delfåendet. Av svaret skall framgå vilket år tillbyggnaderna utfördes samt av vilken anledning fastighetsägaren inte vidtagit de åtgärder förvaltningen krävt. Därefter prövas ärendet vid ordinarie nämndsammanträde november 2006.

22 Dnr L xxxxxxxxxxxxxxxx. Nybyggnad av altaner och pool Fastighetsägaren har i efterhand ansökt om bygglov för rubricerade. Delar av de bygglovpliktiga åtgärderna var placerade närmare tomtgräns än 4,5 m till fastigheten xxxxxxxxxx vars ägare motsätter sig byggnationen. Nämndens presidium har förrättat syn på plats. Vid synetillfället kunde konstateras att den sydöstra tillbyggnaden (innehållande bl a pool) rivits fram till huvudbyggnaden. Den sydvästra delen av altanen bestod av ett trädäck placerat c:a 20 cm över befintlig marknivå och bedömdes på plats inte vara bygglovpliktig. Nämnden föreslås att i efterhand lämna bygglov för altaner som i sydöst och sydväst begränsas vid huvudbyggnadens sydvästra gavel. Nämnden föreslås även bevilja bygglov i efterhand för balkong (c:a 50 m2) på huvudbyggnadens nordöstra gavel (2:a våningen). För de olovligt utförda byggnadsåtgärderna skall även byggnadsavgift påföras. Byggnadsavgiften beräknas till fyra gånger bygglovavgiften räknat vid det tillfälle åtgärderna utfördes, dvs (Jmf. särskilt beslut). Miljö- och byggnadsnämnden beslutar bevilja bygglov i efterhand för altan med skyddsräcken (69,0 m2) mot nordväst, altan med skyddsräcken (73,0 m2) mot sydöst samt balkong med skyddsräcken mot nordöst på nedanstående villkor: Nämnden beslutar även meddela att den del av altanen som är belägen sydväst om huvudbyggnadens gavel inte bedöms vara bygglovpliktig då dess höjd över befintlig mark (c:a 0,20 m) inte utgör någon påtaglig nivåförändring av rådande markförhållanden. Byggsamråd och kontrollplan erfordras ej Sökande godkännes som kvalitetsansvarig Anmälningar: 1. När arbetet påbörjas 2. När arbetet har avslutats

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Taxa 2014-12-17 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Dnr BMN 2014/89 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet antagen av Kommunfullmäktige 2011-12-19 187 med justering beslutad

Läs mer

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel

Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Taxa Offentlig kontroll av livsmedel Beslutad av Kommunfullmäktige 2014-11-24 120 Taxa för Torsås kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Torsås

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 6 Taxa för prövning och kontroll inom livsmedelsområdet Antagen av kommunfullmäktige 10 november 2011 203 Gäller från och med 1 januari 2012 Ersätter KFS 2009

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Taxa för kommunens offentliga kontroll av livsmedel Godkänd av kommunfullmäktige den 30 november 2009, 166. Ändring i 11 samt timavgift och basmånad för indexuppräkning beslutad av kommunfullmäktige den

Läs mer

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel

Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Taxa för Uppvidinge kommuns offentliga kontroll av livsmedel Inledande bestämmelser 1 Denna taxa gäller avgifter för Uppvidinge kommuns kostnader för offentlig kontroll, prövning och registrering enligt

Läs mer

Jävsnämnden 2013-10-23

Jävsnämnden 2013-10-23 Jävsnämnden 2013-10-23 Jn 19 Revidering av taxa och timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 20 Redovisning av delegationsärenden... 3 Jn 21 Övriga ärenden... 4 SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16 Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-12.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Datum 2014-01-16 Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-10-20, 206 Kommunfullmäktige 2011-12-20, 152 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2013-10-24, 154

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen

Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Nykvarns kommun, / Taxa för Bygg-och miljönämndens offentliga kontroll och övriga kostnader inom livsmedels- och foderlagstiftningen Antagen av kommunfullmäktige den 19 december 2013, 118 Nykvarns kommun,

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret

Miljö- och byggnadskontoret 11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 2007-01-11, kl. 13.30-15.30 Beslutande Sivert Andersson (m) Konny Bogren (s) Börje Karlsson (c) Edgar Hofvergård (s)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-08-31. Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen i Sala kommun fr.o.m 1 januari 2012

Sammanträdesdatum 2011-08-31. Taxa för offentlig kontroll enligt livsmedelslagstiftningen i Sala kommun fr.o.m 1 januari 2012 ,~''c'':5",7 Bilaga KS 2011/178/1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGG- OCH MIUÖNÄMNDEN ~~~~~ Sammanträdesdatum 2011-08-31 SALA KoiiilN1UN Komml

Läs mer

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel Bygg- och miljöenheten Diarienr: 2013-00015, antagen av KF 13-03-27 40 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och handel med vissa receptfria läkemedel 2(6) Innehållsförteckning 1 Inledande bestämmelser...3

Läs mer

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-10-19 Sida 1(8) Plats och tid Kommunalhuset Utsikten 13.30-16.15 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1 2006-12-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.35 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELS- OCH FODERLAGSTIFTNINGEN Bygg- och miljönämnden Antagen av Kommunfullmäktige Beslutsdatum/paragraf 2014-04-23 63 Indexuppräknad BMN 2014-533 119 Giltighetstid

Läs mer

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA?

FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? FUNDERAR DU PÅ ATT BYGGA? Arvidsjaurs kommun Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Augusti 2008 Bygglov krävs för att: Uppföra en ny byggnad eller anläggning (tex upplag, plank eller mur) Bygga till en

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-09-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Bygg och räddningsnämnden 2013-10-22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(10) Plats och tid Roothvillan, Gamla Torget 1A, 13 30 14 45 Beslutande Ledamöter Peder Griph, (s), ordförande, Kenneth Axelsson, (m), vice

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN

RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN RIKTLINJER FÖR OCH INFORMATION OM HANDLÄGGNING AV OLOVLIGT UPPFÖRDA BYGGNADER I VÅRGÅRDA KOMMUN ANTAGEN AV MILJÖNÄMNDEN 2005-10-13 98 MILJÖNÄMNDEN Riktlinjer för och information om handläggning av olovligt

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2011-06-20 82 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 20 juni 2011, kl 13.00. Bo Eddie Rossbol,

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Kommunhuset, Administrativ service

Kommunhuset, Administrativ service 1(15) Plats och tid Kommunhuset, rum Tällberg, kl. 8.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1.e vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)) Tjänstgörande ersättare

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden

ÖRKELLJUNGA KOMMUN Samhällsbyggnadsnämnden Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga kl 14.30 Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson Henrik Nilsson Bjarne Daa Åke Sjörin Ursel Brogcrantz ers för Kenth Johansson 1-2 Gert Ljunggren ers

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012

Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 2012-03-28 Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Frågor och svar till webbseminarium byggsanktioner och viten, 29 mars 2012 Fråga 1: I 58 anges att tiden för utdömande av byggsanktionsavgiften

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning

Sammanträdesprotokoll Nämnden för myndighetsutövning 2015-06-15 1(15) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-06-15 kl. 13.00-15.00 Justerade paragrafer 18-24 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Monica Phil (C) 19-24 jäv 18 Anita Thörn

Läs mer

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20

Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) 2010-04-20 Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 1(11) Plats och tid Mörby centrum, Tranholmen. Kl. 18.30-19.52 Paragrafer 47-57 ande Gösta Eberstein (m) ordförande Eva Wretman (m) Bertil Salomonsson (m) Peter Sjöblom

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

TAXA. för Vansbro kommuns. offentliga kontroll av Livsmedel

TAXA. för Vansbro kommuns. offentliga kontroll av Livsmedel TAXA för Vansbro kommuns offentliga kontroll av Livsmedel Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015 Fastställd av kommunfullmäktige i Vansbro kommun 2014-12-22 KF 131 Diarienummer KS 2014/628 Taxa för Vansbro

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling Taxa 2011 nr 7 Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område samt strålskyddslagen Antagen av kommunfullmäktige den 1 december 2011 217 Gäller fr o m den 1 januari

Läs mer

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex)

ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) ANSÖKAN OM LOV mm (EB.5:4) (Inlämnas i 2 ex) Samhällsbyggnadsnämnden 275 80 SJÖBO Datum Ansökan gäller Bygglov Bygglov för tillfällig åtgärd, t o m datum Ändring eller förnyelse av beviljat lov dnr Marklov

Läs mer

Jävsnämnden 2014-11-19

Jävsnämnden 2014-11-19 Jävsnämnden 2014-11-19 Jn 10 Indexjustering av timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 11 Myran 3, Säter - Förlängt tidsbegränsat bygglov för förskolan Borgen till 2022-12-31...

Läs mer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2011-02-02 1 (8) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 2011-02-02 1 (8) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2015-2021 Sekreterare

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40

1 Information till nämnden MBN 14/28. 2 Nämndspecifika mål och budget 2015 samt plan 2016-2017 MBN 14/40 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-10-21 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 21 oktober 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden

Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och byggnadsnämnden Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden den 27 januari 2015 MBN 15/2015 Sida: 1 (9) Innehållsförteckning Kvalitetsindikatorer 2015 för Miljö- och

Läs mer

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Protokoll

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN Protokoll 1 (17) Plats och tid ande Övriga, Sammanträdesrummet, Gamla Apotekshuset i Hagfors, kl 13:00-14:10 Ingemar Tönnberg (S) Iréne Runkvist Karlsson (S) Kjell Persson (S) Ingegärd Olsson (S) Anna-Karin Berglund

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn. Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande

Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn. Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande PROTOKOLL 1(15) Tid: kl 09:00-11:00 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen, Älvsbyn Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Esbjörn Henriksson,

Läs mer

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Vänersborgs kommun Revisionsrapport Juli 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 Förslag till

Läs mer

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M)

Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Plats och tid Kommunhuset, "Alvö", Kungshamn, 5 juli 2012, kl 09.30-10:25 Beslutande Övriga deltagare Ulla Christensson Ljunglide (M), ordförande Eva Abrahamsson (M) Bo Hallgren, förvaltningschef Torgny

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-04-19 35 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 april 2010, kl 13.00. Per Adolfsson, ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma. se nästa sida. Miljö- och byggförvaltningen 2009-09-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma. se nästa sida. Miljö- och byggförvaltningen 2009-09-22 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma Tid Tisdagen den 15 september 2009, kl. 17.30-18.15 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera

Läs mer

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen Godkänd av miljö- och byggnadsnämnden 2005-10-11, MBN 194, DNR 2005.970 Fastställd av kommunfullmäktige 2005-12-15, KF 195 att

Läs mer

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun

Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun Revisionsrapport Granskning av internkontroll beträffande tillsynsplan och fakturering i Marks kommun 2010-08-25 Erland Gustafsson Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...

Läs mer

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud

BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud ORGAN BYGGNADSNÄMNDEN DATUM Onsdagen den 19 januari 2011, klockan 13.00 16.00 Kommunkontoret, sammanträdesrum Skållerud PLATS Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig

Läs mer

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen (MP) 15-17 jäv 14 John-Erik Pettersson (S) vice ordf. Solveig Nilsson (AA)

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen (MP) 15-17 jäv 14 John-Erik Pettersson (S) vice ordf. Solveig Nilsson (AA) 2015-05-04 1(7) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-05-04 kl. 13.30-16.00 Justerade paragrafer 14-17 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-12-10 1 (25)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-12-10 1 (25) Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2012-12-10 1 (25) Plats och tid Kommunhuset, rum 367, klockan 15.00-17.00 Beslutande Bengt Holmkvist (M), ordf. Emelie Carlbom (M) tjg för Hans-Erik Aronsson (M) 88-91 Hans-Erik

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (14) Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-17:30 Beslutande Sune Lang (S), ordförande Stefan Sandberg (S), vice ordförande Yvonne Wendelius (S) Ulf Henningsson (S), ersättare för Ann-Christin Persson

Läs mer

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. För området gäller byggnadsplan från 1965. Inga erinringar emot förslaget har inkommit. Miljö-och byggnadsnämndens beslut

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. För området gäller byggnadsplan från 1965. Inga erinringar emot förslaget har inkommit. Miljö-och byggnadsnämndens beslut 1(18) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 29 augusti 2013 kl 08.30 10.40. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 19 maj 2009, kl. 10 00 12 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium 1 (14) Paragrafer 1-12 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Jesper Hansen Göran Lönnqvist, stadsarkitekt Roger

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Johansson (S) Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Karin Jansson (S) Maria Lund (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Leif Johansson (S) Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Karin Jansson (S) Maria Lund (C) Bygg-, trafik- och räddningsnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, kl 13.30-15.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Leif Johansson (S) Håkan Andersson (C) Leif Hägg (M), ordförande Karin

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter

DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV. Information om nya byggsanktionsavgifter DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Information om nya byggsanktionsavgifter NYA BYGGSANKTIONSAVGIFTER GÖR DET MYCKET DYRT ATT GLÖMMA BYGGLOV Plan- och byggförordningen PBF (2011: 338) 9 kap. 1-21 Den 2 maj 2011 ändrades

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-12-12 1(13) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.30

Sammanträdesdatum Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-12-12 1(13) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.30 Sammanträdesdatum Blad Miljö- och Byggnadsnämnden 2007-12-12 1(13) Plats och tid: Nämndhuset rum 385, kl 13.00 kl 14.30 Beslutande: Övriga deltagande: eringsman: Bengt-Olov Persson, ordförande Torbjörn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-05-12 34 (39) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 12 maj 2014, kl. 08.00-09.00 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Karlsson,

Läs mer

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kundservice tel: 0485-880 00 Telefon / Besökstid vardagar 8.00 16.00 http:// www.borgholm.se Taxa Miljö- och hälsoskydd Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Läs mer

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det

Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du söka bygglov hos stadsbyggnadskontoret. Vid vissa andra ändringar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19 1(7) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort, kl 8.15-8.25 Beslutande Bo Persson (FP), ordförande, tjänstgör för Daniel Adborn (FP) Daniel Adborn (FP), deltar inte i handläggningen på grund av jäv 82-84

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2012-03-06 1(13) Tid och plats: BESLUTANDE Ledamöter: Kl. 15.00 16.15, C-salen i Folkets hus Torbjörn Holm (V), ordförande Leif Grönberg (V), vice ordförande Lena Lindkvist (MP) Stina Borjo (V) Virpi Ljung

Läs mer