ärmebehandlat trä n Egenskaper och användningsområden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ärmebehandlat trä n Egenskaper och användningsområden"

Transkript

1 LTU SKELLEFTEÅ - VÄRMEBEHANDLAT TRÄ 1 LTU SKELLEFTEÅ ärmebehandlat trä n Egenskaper och användningsområden n

2 2 LTU SKELLEFTEÅ - VÄRMEBEHANDLAT TRÄ Egenskaper värmebehandlat trä Foto: Union Wood När trä värmebehandlas sker en rad kemiska och fysikaliska förändringar av materialet. Syftet med värmebehandlingen var ursprungligen ett sätt att öka den biologiska beständigheten och formstabiliteten hos trä. De olika processer som är utvecklade för värmebehandling fungerar för alla träslag men största egenskapsförbättringen får man genom att behandla mindre beständiga träslag t ex gran och björk. En annan effekt av värmebehandlingen är förändringen av färg, en egenskap som gör normalt ljusa träslag intressanta att användas i möbler och inredningar. Andra effekter av värmebehandlingen är att trämaterialet blir sprödare, får lägre densitet och att hållfastheten minskar vilket inverkar på materialets användningsområden. Även limning, ytbehandling och bearbetning påverkas av värmebehandlingen. Alltså, värmebehandlat trä skiljer sig ganska avsevärt från vanligt trä, både vad gäller egenskaper och bearbetning. De mest slående förändringarna är den brunaktiga kulören, den minskade fuktupptagningen i luft och därmed sammanhängande svällning och krympning, d.v.s. materialet blir mera formstabilt vid fuktvariation. I utsatta miljöer blir värmebehandlat trä även mera beständigt genom en process där inga miljöfarliga kemikalier används. Färg Vid värmebehandling startar en nedbrytning av trä och dess kemiska beståndsdelar, främst hemicellulosan. Nedbrytningsprodukterna reagerar därefter vidare med t ex karamellisering, vilket bidrar till den bruna färgen. Den färg som varje träslag får skiljer sig lite åt men beror främst på temperatur och tid vid behandlingen. Ju högre temperatur och ju längre tid vid denna temperatur, desto mörkare brunt blir träet. Detta gör det möjligt att färgstyra trä till önskad nyans för olika produkter i processen utan att betsa eller tillföra pigment i oljor som man behandlar ytan med. Färgen på värmebehandlat trä blir genomgående i hela materialet med mycket liten skillnad mellan ytan och inre delar. Detta gör det enkelt att klyva fram ämnen eller slipa ytor utan att få synbara färgskiftningar. Erfarenheter av värmebehandlat trä visar att slutfärgen beror på om materialet är helt obehandlat, oljat eller lackat. En oljad värmebehandlad träyta får exempelvis en mycket mörkare färgton än en obehandlad yta. En annan fråga är färgens beständighet i olika miljöer. Som allt trä påverkas färgen med tiden av solljus och oxidation. Det är särskilt den ultravioletta delen av ljuset som bleker färgen men det finns sätt att behandla ytan för att färgblekningen ska gå långsammare. Eller kanske man i stället önskar en grånad obehandlad träyta som ändå är motståndskraftig mot mögel och biologisk nedbrytning!

3 LTU SKELLEFTEÅ - VÄRMEBEHANDLAT TRÄ 3 Färgöversikt För att visa färgförändringarna hos några värmebehandlade svenska träslag har de behandlats vid två temperaturer 185 och 200 grader med termowoodprocessen. Detta motsvarar Thermo-S och Thermo-D för lövträ enligt ThermoWood Associations klassificering. Generellt kan man säga att man får större färgförändring på lövträ än för barrträ vid samma temperatur. Därför behandlas barrträ vid något högre temperatur än lövträ. Gran Gran 185 C Gran 200 C Ask Ask 185 C Ask 200 C Björk Björk 185 C Björk 200 C Bok Bok 185 C Bok 200 C Ek Ek 185 C Ek 200 C

4 4 LTU SKELLEFTEÅ - VÄRMEBEHANDLAT TRÄ Beständighet Den naturliga beständigheten hos trä varierat stort mellan olika träslag och beror främst på förekomst av mer eller mindre fungicida extraktivämnen i kärnveden. Kraven på beständighet varierar beroende på hur trä ska användas, särskilt i utomhusexponerade produkter. Standarden EN definierar fem riskklasser med avseende på biologiska angrepp för trä eller träbaserade produkter och i EN definieras motsvarande för massivt trä. T ex klassas impregnerat virke mot dessa definitioner och för NTR klass AB gäller skyddet för användning i riskklass 3. Den naturliga beständigheten för olika träslag finns angiven i standarden EN där träslagen delas in i fem klasser från mycket beständig till ej beständig. I standarden EN 460 kan man avgöra vilka krav på beständigheten som ställs för olika riskklasser. Denna standard behövs också för att förstå hur värmebehandlat trä ska klassas och användas. Vid värmebehandling av trä ökar beständigheten hos det behandlade träet. Ju högre temperatur behandlingen görs vid, desto bättre blir beständigheten. Samtidigt minskar dock styrkan så det gäller att göra en avvägning av behandlingstemperatur för att få den beständighet man vill ha utan att tappa allt för mycket i styrka. Nedanstående tabell baseras på EN 460 för att ge en översikt över några träslag och hur de kan användas i utsatta miljöer. Det finns vissa förbehåll vad gäller värmebehandlat trä, dels har inte beständighetstester genom lab- och fältstudier gjorts under särskilt lång tid ännu och framför allt bara på ett fåtal träslag. Nu pågår även forskning när det gäller påväxt av mögel på trä torkat och värmebehandlat vid lika temperaturer. Även här finns resultat som indikerar att värmebehandlat trä får mindre mögelangrepp är vanligt trä. Värmebehandlat Exempel på Beständig Riskklass Situations Fuktkvot trä Träslag hetsklass EN EN beskrivning obeh. trä Thermo-S av al, Al, ask, asp, 5 ej beständigt 1 Ovan mark Ständigt asp, björk, lönn björk, bok, (torrt) under 18% lönn Thermo-D av asp, Alm, furu, gran, 4, (5) 2 Ovan mark, Stundtals björk lärk något beständigt skyddat, risk över 20% för väta Thermo-S av furu Furu 3 3 Ovan mark, ej Frekvent och gran (kärnved), måttligt beständigt skyddat över 20% (ThermoWood) lärk, valnöt Thermo-D av furu, Ek, western 2 4 I mark- eller Ständigt gran, ask red cedar beständigt vattenkontakt över 20% (ThermoWood, Scheiding et al. 2005) Thermo-D av bok Teak, iroko, 1 5 I saltvatten Ständigt enligt indikation av robinia mycket beständigt kontakt över 20% Scheiding et al Material från WTT-processen är ännu inte lika mycket undersökt som ThermoWood men preliminära resultat indikerar likartad beständighet enligt standarden En 350-1: Furu, gran 160 C 4 Något beständig Furu 180 C Gran 180 C 1-2 (kärna,split) Mycket beständig, beständig 2-3 (splint,kärna) Beständigt, måttligt beständigt Generellt visar lövträ den största beständighetsförbättringen. Fortsatt forskning pågår.

5 LTU SKELLEFTEÅ - VÄRMEBEHANDLAT TRÄ 5 Formstabilitet Trä är inte formstabilt i miljöer där luftens fuktighet varierar. Denna egenskap beror på att vedcellens väggar absorberar vatten och sväller och krymper när fuktigheten ökar eller minskar. Material med denna egenskap kallas hygroskopiska och då finns det ett samband mellan den relativa luftfuktigheten och fuktkvoten för materialet i jämvikt med luftens fuktighet. Detta värde, jämviktsfuktkvoten beror också på temperatur, träslag och till viss del även den fuktiga miljö materialet utsatts för tidigare. Jämviktsfuktkvoten för värmebehandlat trä beror på behandlingens temperatur och tid: Generellt gäller att ju högre temperatur trä utsätts för desto lägre blir jämviktsfuktkvoten. Detta betyder i sin tur att värmebehandlat trä sväller och krymper mindre än vanligt trä, eftersom fuktupptagningen blir mindre i fuktig luft. Värmebehandlat trä är därför mera formstabilt och man kan komma ner till halverade svällningsoch krympningsvärden. Tester visar även att den ökade formstabiliteten har en positiv inverkan vid målning, eftersom färgfilmen utsätts för mindre påfrestningar. För ThermoWood klasserna Thermo-S (Stability) och Thermo-D (Durability) betyder det att D klassen är något mera formstabil än S klassen. Eftersom även beständigheten förbättras med ökad behandlingstemperatur, blir resultatet att såväl beständighet som formstabiliteten förbättras, samtidigt försämras dock styrkan och sprödheten tilltar. Värmebehandling innebär med andra ord en balansgång mellan beständighet, färg, formstabilitet, styrka, styvhet och sprödhet. E G E N S K A P FORMSTABILITET BESTÄNDIGHET FÄRGFÖRÄNDRING STYRKA SPRÖDHET STYVHET FUKTUPPTAGNING VATTENABSORPTION O M T E M P E R AT U R E N Ö K A R ÖKAR ÖKAR ÖKAR MINSKAR ÖKAR RELATIVT OPÅVERKAD MINSKAR I FUKTIG LUFT BEROR PÅ TRÄSLAG OCH VEDTYP

6 6 LTU SKELLEFTEÅ - VÄRMEBEHANDLAT TRÄ Obehandlad gran Värmebehandlad gran Källa: LTU MS-P Kemiska reaktioner För att förstå de fysikaliska förändringarna som värmebehandlingen ger hos trä är det viktigt att relatera dessa till vissa kemiska reaktioner under processen. De huvudsakliga byggstenarna i materialet trä är cellulosa, hemicellulosa (dessa molekyler är stora, uppbyggda av socker och stärkelse som bildas i fotosyntesen) och lignin. När trä värmebehandlas sker en nedbrytning av dessa kemiska ämnen i olika omfattning beroende på materialets temperatur. Då bildas nya ämnen som ger de förändrade egenskaper vi känner till om värmebehandlat trä. Dessa kemiska reaktioner tilltar med temperaturen liksom den nedbrytning som faktiskt sker och som t ex ger sig till känna som en minskning av densiteten. Det är främst hemicellulosan som bryts ner vid värmebehandling. Redan vid ca 100 grader börjar ättiksyra bildas, socker fälls ut i veden och reagerar vidare till ämnen som både ger brun färg och en karaktäristisk något bränd lukt. Lignin mjuknar redan under 100 grader och bidrar även till färgförändringen. Vid högre temperaturer bryts ligninet ner till fria radikaler som kan ge upphov till nya kolväteföreningar, t ex vissa fenoliska ämnen. Cellulosan är den stabilaste molekylen och börjar brytas ned först vid ca 200 grader i den sura miljö som uppstår. Dessa kemiska reaktioner är mycket komplexa och inte i alla delar kända. Det är dock genom dessa reaktioner trä får de förändrade egenskaper som gör att man kan tala om termisk modifiering d.v.s. ett material som tillförts nya egenskaper genom värmebehandling. Mekaniska egenskaper De mekaniska egenskaperna styrka (hållfasthet), styvhet, sprödhet och hårdhet förändras när trä värmebehandlas. Dels minskar densiteten med 5-15 % dels minskar styrkan i cellväggarna p.g.a. nedbrytningen av främst hemicellulosa. En annan faktor som påverkar styrkan negativt är att kådan förångas i barrträ och att därigenom särskilt kvistarna bli spröda och död kvist lätt lossnar. Styrkereduktionen beror främst på behandlingstemperatur så att ju högre temperatur desto mera reduceras styrkan upp till 50 % reduktion beroende på träslag och kviststruktur har uppmätts. Av samma skäl blir träet sprödare, vilket märks vid all mekanisk bearbetning. Böjhållfasthet Böjhållfastheten hos ett material påverkas väldigt mycket av fiberriktningen i förhållande till belastningsriktningen och värmebehandlat trä är extra känsligt för detta. Särskilt mycket påverkas hållfastheten om det finns kvist i det böjda området. Eftersom böjhållfastheten hos furu och gran kan minska med % vid värmebehandling rekommenderas inte värmebehandlat trä i bärande konstruktioner.

7 LTU SKELLEFTEÅ - VÄRMEBEHANDLAT TRÄ 7 Styvhet och sprödhet Styvheten för värmebehandlat trä påverkas inte i samma omfattning som många av de andra mekaniska egenskaperna. I vissa fall har man till och med noterat en ökad styvhet, även om i de flesta fall styvheten minskar med cirka 5 %. Däremot får man en märkbart ökad sprödhet som märks främst vid mekanisk bearbetning samt vid spikning och skruvning. En sågad yta som ska målas bör dock hyvlas eller borstas för att avlägsna ytfnas som lätt lossnar p.g.a. sprödheten. Slag-, skjuv- och klyvhållfasthet För dessa typer av mekaniska egenskaper inverkar den ökande sprödheten negativt på egenskaperna. Det beror på att sammanhållningen mellan cellerna minskar när ligninet bryts ner. Man kan ibland notera att ett släpp mellan årsringarna i ytan av en hyvlad planka, vilket beror på samma fenomen. Vid en belastning som verkar längs cellerna (skjuvning) eller tvärs cellerna (klyvning) kan därför styrkereduktionen blir ganska påtaglig, ca %. Som en följd av detta rekommenderas förborrning vid skruvning och spikning nära ändytor Hårdhet Hårdheten d.v.s. motstånd mot intryckning på en yta hos värmebehandlat trä påverkas inte så mycket. Det finns resultat som både visar på ökad hårdhet hos furu, men också på minskad eller oförändrad hårdhet hos andra träslag. Värmeledningsförmåga Värmebehandlat trä får lägre densitet och blir därmed porösare. En följd av detta är att materialet innehåller mera luft vilket är positivt för den värmeisolerande förmågan. Värmeledningsförmågan minskar därför med ca % jämfört med obehandlat trä. Foto: SWM-WOOD Foto: Suomen Lämpöpuu Oy Foto: SWM-WOOD

8 8 LTU SKELLEFTEÅ - VÄRMEBEHANDLAT TRÄ Emissioner och lukt Emissioner av flyktiga organiska ämnen (VOC) från trä kan i vissa fall vålla problem i inomhusmiljöer. Då är det främst terpener i barrträ, ett lösningsmedel i extraktivämnena, som förångas och avges till luften. För värmebehandlat trä förhåller det sig lite annorlunda: Terpenerna förångas i processen men samtidigt nybildas andra ämnen som ger sig tillkänna som lukt t ex ättiksyra och furfural. När man emellertid mäter emissionerna från värmebehandlat trä och jämför med obehandlat trä, visar det sig att värmebehandlat trä ger ifrån sig totalt mindre av organiska ämnen. Det som sitter i längst är den karaktäristiska något brända lukten, som ändå avtar ganska snabbt och försvinner vid ytbehandling. Kåda Kåda är ett extraktivämne i barrträ d.v.s. ämnen som kan lösas ut på kemisk väg utan att vedstrukturen ändras. När temperaturen höjs under värmebehandlingen mjuknar kådan och tränger ut mot ytorna, särskilt omkring döda kvistar. Därefter förångas de flyktiga terpenerna, fett- och hartssyrorna och kvar blir ett fast ämne som inte utsöndras vid användning, inte ens i en bastupanel. Bearbetning Eftersom värmebehandlat trä blir sprödare påverkas den mekaniska bearbetningen i vissa fall. Sågning: Vissa urslag i kanter kan förekomma i mindre omfattning, det rekommenderas därför att använda skärpta verktyg generellt. Man kan även notera att sågspånet blir finare och ställer högre krav på effektiv utsugning. Hyvling: Presstrycket från matarvalsarna kan behöva minskas för att undvika att kupade brädor spricker längs efter. I övrigt kan en god ytfinish erhållas. Eftersom kåda saknas får man renare verktyg och mindre slitage än med vanligt trä. Putsning & svarvning: Inga särskilda problem har noterats. Putsdammet blir dock mycket fint vilket ställer krav på god utsugning, munskydd och skyddsglasögon. Man bör dock påpeka att värmebehandlat trä inte innehåller några kända giftiga ämnen. Det enda problem man kan råka ut för är att stickor i huden är svåra att avlägsna eftersom stickan är spröd och bryts lätt av så att någon del blir kvar och irriterar. Limning De egenskaper hos värmebehandlat trä som inverkar på limbarheten är den minskade vattenupptagningen och därmed torkningen av limfogen med vattenbaserade limtyper. Erfarenheter från limningsförsök med PVAc, Polyuretan (PU), Fenol-resorsinol (RF), Isocynat emulsion (EPI) och Melaminurea-formaldehyd (MUF) fungerade som för vanligt trä, utom i ett viktigt fall: PVAc-lim. Detta vattenbaserade lim kräver en väsentligt längre press- och härdningstid. Ämnen som först limmats med MUF har uppvisat intakt limfog även efter värmebehandlingen. En viss vaksamhet bör iakttas med PU-lim eftersom härdningen kräver vatten som det generellt finns mindre av i värmebehandlat trä. LTU MS-P LTU PD

9 LTU SKELLEFTEÅ - VÄRMEBEHANDLAT TRÄ 9 Ytbehandling av exteriöra produkter. Ytbehandling När det gäller ytbehandling av värmebehandlat trä för exteriör användning finns en del att tänka på. Man har ju att göra med ett modifierat material som inte i alla stycken beter sig som vanligt trä. Första fråga är vad man vill uppnå med valet av värmebehandlat trä å ena sidan möjligen ett längre serviceintervall med en målad yta, å andra sidan kan man vilja framhäva det estetiska värdet genom att använda en transparent ytbehandling. I båda fallen får man glädje av den förbättrade beständigheten hos värmebehandlat trä. Generellt gäller att traditionella ytbehandlingar har goda förutsättningar att fungera även för värmebehandlat trä i vissa fall med smärre korrigeringar. Fördelar Vid ytbehandling av värmebehandlat trä får man en fördel av att materialet är mera formstabilt vid fuktvariation vilket gör att färgfilmen belastas mindre. Det förbättrade motståndet mot röta och mögel är en fördel som gäller även helt obehandlat värmebehandlat trä. Eftersom kådan har förångats minskar även risken för genomslag i färgfilmen över kvistar och kärnved. Dessa egenskaper ger förutsättningar för en ytbehandling med längre hållbarhet med minskat och antagligen enklare underhåll som följd. Att observera Liksom annat trä så grånar värmebehandlat trä när det utsätts för solljus. Det betyder att man får en grånad yta med en transparent ytbehandling som inte stoppar ljusets ultravioletta komponent. En åtgärd kan vara att tillsätta ett pigment i samma nyans som det värmebehandlade träet eller ett UV-skyddsmedel i lasyren eller oljan om det verkligen är den bruna färgen man eftersträvar. Man bör notera att vattenlösliga träskyddsmedel och ytbehandlingar tas upp och torkar långsammare för värmebehandlat trä. En annan egenskap hos en värmebehandlad sågad yta är att den blir sprödare, vilket gör att ytliga fiberresningar lätt lossnar och därmed ger ett sämre underlag för ett målat färgskikt. Därför rekommenderas att ytan hyvlas eller borstas innan ytbehandling. Mögel på trä utomhus har blivit ett växande problem. Värmebehandlat trä har i sig själv en mindre benägenhet att angripas av mögel, men ska materialet ytbehandlas gäller att ytbehandlingen i sig inte tillför en grogrund för mögelpåväxt. Därför bör det också finnas något antimögelmedel i ytbehandlingen. Erfarenheten visar på en ökad åtgång av primer vid ytbehandling av värmebehandlat trä. Eftersom primen därigenom tränger in bättre ger detta ytterligare ett förbättrat träskydd. Värmebehandlat trä som inte ytbehandlas alls kommer att gråna som annat trä, däremot gör den förbättrade formstabiliteten att risken för ytsprickor minskar.

10 10 LTU SKELLEFTEÅ - VÄRMEBEHANDLAT TRÄ Foto: Suomen Lämpöpuu Oy Foto: Finnforest Träfasader Värmebehandlat trä har egenskaper som gör att fuktabsorbationen är mindre jämfört med obehandlat trä. Det betyder att vissa vattenbaserade ytbehandlingar torkar långsammare. Med rätt utförd behandling uppnås en god vidhäftning och ett beständigt resultat. Några olika alternativ för användning av värmebehandlat trä i fasader är: Obestruken: Värmebehandlat trä grånar med tiden men behåller ändå en bättre formstabilitet och beständighet mot röt- och mögelangrepp. Erfarenheter från lång tids användning är dock begränsade idag. Lasyr: Detta är den vanligaste metoden på de referensobjekt som visas av företag som tillämpar ThermoWood principen. Lasyren kan vara transparent eller pigmenterad beroende på om man vill undvika gråning. Täckande färg: Erfarenheten och undersökningar visar att värmebehandlat trä kan målas med täckande färg med god vidhäftning. Underhållsintervallen motsvarande dubbla tiden mot pigmenterad lasyr erhålls tack vare den goda formstabiliteten och förbättrat UV skydd. Om värmebehandlat trä kan klassas som stabilt enligt EN kan tjockare färgfilm ( mikrometer) påföras vilket ytterligare minskar kraven på underhåll. Den finska ThermoWood Association har i samarbete med färgindustrin samlat erfarenheter av ytbehandlingar av värmebehandlat trä, vilket resulterat i rekommenderade produkter från t ex Teknos, AKZO NOBEL, Tikkurila, Sadolin&Sikkens. Trädgård och veranda För att skydda mot sprickbildning och kapillär fuktuppsugning bör värmebehandlat trä skyddas med en ytbehandling. Direkt markkontakt bör undvikas och till ytor med stort slitage, t ex trall används färger med hög torrhalt och hög absorbtionsförmåga som ger ett tunt ytskikt. Regelbundet underhåll och rengöring beroende på exponering förlänger naturligtvis livslängden hos materialet. Eftersom trä i dessa tillämpningar ofta utsätts för regn och smältande snö är olja en bra ytbehandling på samma sätt som för impregnerat trä. Om man eftersträvar den bruna färgen bör även oljan vara pigmenterad. LTU PD Thermo-D Gran

11 LTU SKELLEFTEÅ - VÄRMEBEHANDLAT TRÄ 11 Värmebehandlat trä Vackert, modifierat och miljövänligt Metoder för värmebehandling Det finns flera processer som används för att värmebehandla trä. Gemensamt är att man höjer temperaturen på träet samtidigt som man skapar en relativt syrefri miljö för att undvika antändning. I Skandinavien finns främst två likartade processer: Thermowood processen utvecklad i Finland och WTT processen utvecklad i Danmark. ThermoWood processen: 1. Torkning och värmebehandling i överhettad vattenånga vid 1 atm. 2. Torkning vid temperatur över 100 grader 3. Värmebehandling vid grader 4. Nedkylning och återfuktning till 4-6 % fuktkvot 5. Etablerade klassningar Thermo-S (Stability) och Thermo-D (Durability) WTT processen: 1. Torkning och värmebehandling i autoklav i mättad eller nära mättad ångmiljö 2. Torkning i vattenånga under tryck 3. Värmebehandling i grader * 4. Nedkylning * Undersökningar indikerar att denna process ger liknande reaktioner i träet som thermowood processen fast vid en ca 30 grader lägre temperatur vad gäller beständighet och färg. Här pågår dock fortsatt forskning. Användning: Exteriört (Miljövänligt, beständigt och formstabilt) Dörrar Fönster Fasadbeklädnad Trädäck Utemöbler Staket och plank Lekparker Interiört (Utseende, formstabilitet, låga emissioner) Panel Golv Köksinredningar Badrums- och bastuinredningar Musikinstrument Prydnadsartiklar Träsnideri och hantverk Ytterligare information: [pdf] ThermoWood Handbook HT Wood Januari 2010 Tom Morén, LTU Fotografier LTU Margot Sehlstedt-Persson Patrik Degerman

12 12 LTU SKELLEFTEÅ - VÄRMEBEHANDLAT TRÄ KORTFAKTA: VÄRMEBEHANDLAT TRÄ Vackert, modifierat och miljövänligt Varför värmebehandla? Modifiera egenskaperna Miljövänligt träskydd Nya tillämpningar för trä Ökat värde Ersätter tropiska träslag Förädla mindre värdefulla träslag Egenskaper? Färgen blir brun rakt igenom Beständigheten ökar 1-3 klasser enligt EN350-1 Slaghållfastheten minskar Värmeledningsförmågan minskar Jämviktsfuktkvoten minskar, kan halveras Emissioner minskar totalt Styvheten minskar något Hårdheten relativt oförändrad Formstabiliteten ökar Densiteten minskar Böjhållfastheten minskar Kåda kokar ur Tom Morén, LTU-Skellefteå, Skellefteå. Tel:

Värmebehandlat trä Ytbehandling, egenskaper och användningsområden

Värmebehandlat trä Ytbehandling, egenskaper och användningsområden V Ä R M E B E H A N D L AT T R Ä - VA C K E RT, M O D I F I E R AT O C H M I L J Ö V Ä N L I G T LTU SKELLEFTEÅ Värmebehandlat trä Ytbehandling, egenskaper och användningsområden Foto: Finnforest V Ä R

Läs mer

Vad är värmebehandlat trä?

Vad är värmebehandlat trä? THERMOWOOD Värmebehandlat trä, så kallad Thermowood, är ett miljövänligt alternativ till tryckimpregnerat virke. Värmebehandlingen ger positiva effekter så som mot ståndskraft mot röta och svamp, ökad

Läs mer

Träslag. Tall. Björk

Träslag. Tall. Björk Träslag. Du kan säkert namnet på flera vanliga träd som växer i sverige. Här ska du få lära dig lite mer om diverse träslag som är vanliga i slöjdsammanhang. Samtidigt som du läser och försöker lära dig

Läs mer

Stora Enso ThermoWood. Det miljövänliga valet. www.storaenso.com

Stora Enso ThermoWood. Det miljövänliga valet. www.storaenso.com Stora Enso ThermoWood Det miljövänliga valet. www.storaenso.com Stora Enso Ta hand om människorna och planeten. Stora Enso är den globala nytänkaren inom papper, biomaterial, träprodukter och förpackningar.

Läs mer

Trallvirke trender och tendenser

Trallvirke trender och tendenser Trallvirke trender och tendenser Tryckimpregnerat furu står för hela 95% av allt trallvirke idag. Men det finns också andra material som utmanar, och som blir allt mer populära. Att tryckimpregnerad furu

Läs mer

Mindre underhåll med hållbar trall

Mindre underhåll med hållbar trall Mindre underhåll med hållbar trall Royal linoljetrall Kungen från Norrland Royalbehandlat virke kommer från de norrländska skogarna och är framtaget för att klara de mest utsatta miljöerna med tufft klimat.

Läs mer

Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro Träolja, Ädel Trälack, Terrass och Bestå Fönsterfärg.

Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro Träolja, Ädel Trälack, Terrass och Bestå Fönsterfärg. Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro Träolja, Ädel Trälack, Terrass och Bestå Fönsterfärg. Skyddar trä i vått och torrt. Trä är ett levande material som bryts ned av fukt och mikroorganismer och spricker

Läs mer

ROYAL TERMO TRÆ Det naturliga valet!

ROYAL TERMO TRÆ Det naturliga valet! ROYAL TERMO TRÆ Det naturliga valet! Trallbrädor och paneler Ro Royal Termo Træ 1 Trall och paneler i en klass för sig Målet med Royal Thermo Trä år att vara det optimeala valet med hänsyn till exklusivt

Läs mer

Lasera träfasader. Arbetsråd för Timmer målningssystem.

Lasera träfasader. Arbetsråd för Timmer målningssystem. Lasera träfasader Arbetsråd för Timmer målningssystem. Innan du börjar måla. Timmer målningssystem. Timmer Lasyrfärg är en fyllig, lättstruken och mycket väderbeständig vattenburen lasyr baserad på alkyd/akrylat

Läs mer

Svenska träslag Ask Avenbok

Svenska träslag Ask Avenbok Al Växer: Sverige, Europa och Mindre Asien. I Sverige finns två arter, Klibbal och Gråal. Alen är snabbväxande och blir 20-25 m, med en omkrets på 0,3-0,4 m. Användningsområde: möbler, modellbygge, trätofflor,

Läs mer

TRÄYTOR UTOMHUS HUSFÄRG

TRÄYTOR UTOMHUS HUSFÄRG TRÄYTOR UTOMHUS HUSFÄRG 2 2 Trähus Trähus är en traditionell byggnadsform, tack vare tillgången och enkelheten att bygga i trä. Idag har träbyggande blivit ännu mer populärt bland annat tack vare att det

Läs mer

Borstad slätspont, superlasyr vit, 3298.

Borstad slätspont, superlasyr vit, 3298. ETT NATURLIGT VAL Borstad slätspont, superlasyr vit, 3298. NORRLANDS TRÄ Ett naturligt val ATT ANVÄNDA TRÄ till väggar, tak och golv i ditt hem är det mest naturliga du kan göra. Det är en nära skog-upplevelse

Läs mer

CASCOL 3346 HÄRDARE 3336

CASCOL 3346 HÄRDARE 3336 Produkt information Casco Products CASCOL 3346 För limning av fönster, dörrar, väggelement, utomhusmöbler, impregnerat trä, inredningsdetaljer i badrum och liknande, där kraven på fukt- och vattentålighet

Läs mer

Welins Gammeldags produkter

Welins Gammeldags produkter slutbehandlas. Till slutbehandling rekommenderas Timberex Heavy Duty UV eller annan opigmenterad/pigmenterad produkt ur Timberex sortiment, Gammeldags Träsåpa eller Gammeldags Träsåpa Vit. När yta som

Läs mer

BRAVISSIMO.SE NYTT! Komplett system för rengöring av träytor. Trall, möbler, dörrar, portar, båtar m.m.

BRAVISSIMO.SE NYTT! Komplett system för rengöring av träytor. Trall, möbler, dörrar, portar, båtar m.m. 10007-17 BRAVISSIMO.SE RÄ T T S I TR OM S R I L B NYTT! Komplett system för rengöring av träytor. Trall, möbler, dörrar, portar, båtar m.m. Med REDO Trä-Rent blir dina träytor som nya igen. Snabbt och

Läs mer

MÅLNINGSGUIDE TJÄRLEK TRÄTJÄRA NATURENS PIGMENTERAD TRÄTJÄRA TJÄROLJA EGEN MÅLARFÄRG

MÅLNINGSGUIDE TJÄRLEK TRÄTJÄRA NATURENS PIGMENTERAD TRÄTJÄRA TJÄROLJA EGEN MÅLARFÄRG MÅLNINGSGUIDE PIGMENTERAD TRÄTJÄRA TJÄROLJA TRÄTJÄRA NATURENS EGEN MÅLARFÄRG TJÄRLEK by HUNDRAÅRIG TJÄRLEKSHISTORIA FRÅN SKOGEN Från vikingaskepp till moderna villor och utemöbler. Trätjära är som jeans

Läs mer

ThermoWood by Stora Enso Det miljövänliga valet

ThermoWood by Stora Enso Det miljövänliga valet ThermoWood by Stora Enso Det miljövänliga valet Stora Enso Ta hand om människorna och planeten Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter

Läs mer

- för hela ditt hem. Hållbar Naturlig Skonsam Stark Med Fulldeklaration & Helt ekologisk

- för hela ditt hem. Hållbar Naturlig Skonsam Stark Med Fulldeklaration & Helt ekologisk - för hela ditt hem. Hållbar Naturlig Skonsam Stark Med Fulldeklaration & Helt ekologisk Innehåll Inomhus sida Förarbete trä 3 Lut 3 Grundoljor 4 Slutbehandling 4 Oljelasyr 5 Oljefärg 5 Vård 5 Förarbete

Läs mer

Är det svenska skogsbruket på rätt väg? IVA, Ingenjörsvetenskapsakademin Stockholm

Är det svenska skogsbruket på rätt väg? IVA, Ingenjörsvetenskapsakademin Stockholm Är det svenska skogsbruket på rätt väg? 2012-11-19 IVA, Ingenjörsvetenskapsakademin Stockholm Trä för snickerier - specifika krav på trävaran Dick Sandberg Linnéuniversitetet, Växjö Snickeriindustrin 7000

Läs mer

Limma trä och parkett

Limma trä och parkett Limma trä och parkett Handledning för dig som gör det själv Viktigt att tänka på Fukt Träet får inte vara för torrt eller fuktigt (Cascol Polyuretanlim 1809 kräver dock en viss fuktighet för att härda).

Läs mer

Betsa på trä. Arbetsråd för Alcro Träbets Dekorfärg trä.

Betsa på trä. Arbetsråd för Alcro Träbets Dekorfärg trä. Betsa på trä Arbetsråd för Alcro Träbets Dekorfärg trä. Alcro Träbets Dekorfärg trä färgar träet och framhäver den naturliga ådringen! Med Alcro Träbets Dekorfärg trä kan du t ex färgsätta väggpanelen

Läs mer

Utomhus TRÄGUIDE. Av trycktekniska skäl kan kulöravvikelser förekomma. 14385 Cuprinol outdoor brochure SE.indd 1 20/01/12 13.50

Utomhus TRÄGUIDE. Av trycktekniska skäl kan kulöravvikelser förekomma. 14385 Cuprinol outdoor brochure SE.indd 1 20/01/12 13.50 Utomhus TRÄGUIDE Av trycktekniska skäl kan kulöravvikelser förekomma. 14385 Cuprinol outdoor brochure SE.indd 1 20/01/12 13.50 Cuprinol skyddar ditt trä När trä inte längre växer, bryts det ner av naturen.

Läs mer

GER SILVERGRÅTT OCH HÅLLBART TRÄ MILJÖKLASSAT TRÄSKYDD

GER SILVERGRÅTT OCH HÅLLBART TRÄ MILJÖKLASSAT TRÄSKYDD GER SILVERGRÅTT OCH HÅLLBART TRÄ MILJÖKLASSAT TRÄSKYDD INNOVATIVT MILJÖKLASSAT TRÄSKYDDSYSTEM INSPIRERAT AV NATUREN OrganoWood har tagit naturens knep till hjälp för att utveckla ett unikt och effektivt

Läs mer

Kulörguide. Trädäck. Trädäck: 406 Unnen

Kulörguide. Trädäck. Trädäck: 406 Unnen Kulörguide Trädäck 406 Unnen Så här behandlar du ditt trädäck: 1 2 3 Ordentlig rengöring gör att oljan fäster bra. Fukta först trädäcket med vatten för att undvika att Tinova Wood Cleaner torkar allt för

Läs mer

Cuprinol skyddar ditt trä

Cuprinol skyddar ditt trä Utomhus TRÄGUIDE Cuprinol skyddar ditt trä När trä inte längre växer, bryts det ner av naturen. Därför är det viktigt att skydda träet. När träet börjar spricka eller flagna, är det ett tecken på att nedbrytningen

Läs mer

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta.

Setra Trägolv. Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. Setra Trägolv Upplev skillnaden med ett massivt trägolv. Tidlöst. Unikt. Äkta. 1 Noga utvalt Det är något speciellt med massiva trägolv. De är genuina och rejäla, samtidigt som de har tidlös design och

Läs mer

Håll ditt hus rent och fräscht. med rengöringsprodukter ur Alcros Delfinserie.

Håll ditt hus rent och fräscht. med rengöringsprodukter ur Alcros Delfinserie. Håll ditt hus rent och fräscht med rengöringsprodukter ur Alcros Delfinserie. Hur ofta tvättar du huset? Ditt hus kostar säkert många gånger mer än din bil. Men hur ofta tvättar du det? Och hur ofta tvättar

Läs mer

Bakgrund. Innehåll. 4 Varför värmebehandla. 5 Produkter inomhus. 8 Produkter utomhus. 12 Byggnadssnickerier. 14 Egenskaper. 20 Tabeller.

Bakgrund. Innehåll. 4 Varför värmebehandla. 5 Produkter inomhus. 8 Produkter utomhus. 12 Byggnadssnickerier. 14 Egenskaper. 20 Tabeller. Ett hett material av nordiskt trä Värme- behandlat TRÄ 1 Bakgrund Innehåll Broschyren vänder sig till designer, arkitekter, producenter och konsumenter av snickerier, inredningar och möbler. Det finns

Läs mer

TRÄTJÄRA NATURENS EGEN MÅLARFÄRG

TRÄTJÄRA NATURENS EGEN MÅLARFÄRG MÅLNINGS- GUIDE PIGMENTERAD TRÄTJÄRA LJUS TJÄROLJA TRÄTJÄRA NATURENS EGEN MÅLARFÄRG TJÄRLEK by TUSENÅRIG TJÄRLEKSHISTORIA FRÅN SKOGEN Från vikingaskepp till moderna villor och utemöbler. Trätjära är som

Läs mer

VISA. TRÄfärg TRÄYTOR UTOMHUS

VISA. TRÄfärg TRÄYTOR UTOMHUS VISA TRÄfärg TRÄYTOR UTOMHUS 2 Trähus Trähus är en traditionell byggnadsform, tack vare tillgången och enkelheten att bygga i trä. Idag har träbyggande blivit ännu mer populärt, bland annat tack vare att

Läs mer

Träskydd med lång hållbarhet

Träskydd med lång hållbarhet Träskydd med lång hållbarhet ÅR Unikt värmereflekterande träskydd med kyleffekt som reflekterar solens värme och skadliga infraröda ljus (IR) Se all information om COOLINGPAINT på coolingpaint.dk SOLENS

Läs mer

Traditionella naturliga behandlingar för trä.

Traditionella naturliga behandlingar för trä. Traditionella naturliga behandlingar för trä. www.welinoco.com För rengöring och underhåll av oljeeller såpabehandlade golv, traditionell grundbehandling samt slutbehandling av lutbehandlade träytor. Grå

Läs mer

Herdins utomhusprodukter. Järnvitriol och tjära tradition som ligger i tiden

Herdins utomhusprodukter. Järnvitriol och tjära tradition som ligger i tiden Herdins utomhusprodukter Järnvitriol och tjära tradition som ligger i tiden Hitta den moderna känslan, med traditionella metoder Järnvitriol och tjära är metoder för att ytbehandla trä som är verkligt

Läs mer

Behandla uteplatser. Arbetsråd för Alcro träoljor, Ädel Trälack, Altan Lasyrfärg och Bestå Fönsterfärg.

Behandla uteplatser. Arbetsråd för Alcro träoljor, Ädel Trälack, Altan Lasyrfärg och Bestå Fönsterfärg. Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro träoljor, Ädel Trälack, Altan Lasyrfärg och Bestå Fönsterfärg. Skyddar trä i vått och torrt. Trä är ett levande material som bryts ned av fukt och mikroorganismer

Läs mer

Beauty & Performance in Wood TM

Beauty & Performance in Wood TM Beauty & Performance in Wood TM Hvad är Kebony? Kebony är det enda hållbara alternativet till tropiskt trä när estetik och prestanda är viktigt. Kebony -tekniken är en miljövänlig patenterad process utvecklad

Läs mer

Om våra massiva och sköna trägolv.

Om våra massiva och sköna trägolv. Om våra massiva och sköna trägolv. rum att leva med Trä är världens naturligaste byggmaterial. Den här broschyren sammanfattar det viktigaste du behöver veta om trägolven från Norrlands trä som grundades

Läs mer

Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro Träolja, Ädel Trälack, Altan Lasyrfärg och Bestå Fönsterfärg.

Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro Träolja, Ädel Trälack, Altan Lasyrfärg och Bestå Fönsterfärg. Behandla uteplatser Arbetsråd för Alcro Träolja, Ädel Trälack, Altan Lasyrfärg och Bestå Fönsterfärg. Skyddar trä i vått och torrt. Trä är ett levande material som bryts ned av fukt och mikroorganismer

Läs mer

Mindre underhåll med hållbar trall

Mindre underhåll med hållbar trall Mindre underhåll med hållbar trall Kärnfurutrall Kärnan från Norrland Från de norrländska skogarna, från senvuxen furu som är 80-100 år gamla, tillverkar vi vår kärnfurutrall. Virket kommer från den innersta

Läs mer

Miljöklassat. Träskyddssystem

Miljöklassat. Träskyddssystem Miljöklassat Träskyddssystem UPPTÄCK ORGANOWOOD S UNIKA TEKNOLOGI OrganoWood är ett miljöklassat träskyddssystem. Den patenterade teknologin skyddar träet mot röta, skapar en vattenavvisande effekt och

Läs mer

Skötsel & Underhåll. Generellt om virke 2 Furu 3 Ek & Mahogny 4 Gjutgods Återvunnen aluminium 5 Carrara marmor 6

Skötsel & Underhåll. Generellt om virke 2 Furu 3 Ek & Mahogny 4 Gjutgods Återvunnen aluminium 5 Carrara marmor 6 1 Skötsel & Underhåll Generellt om virke 2 Furu 3 Ek & Mahogny 4 Gjutgods Återvunnen aluminium 5 Carrara marmor 6 2 Generellt om virke Trä är en naturprodukt som förändras hela tiden. Färgskillnader, oregelbundenheter

Läs mer

Den genomfärgade träfiberskivan

Den genomfärgade träfiberskivan Den genomfärgade träfiberskivan Fakta/fördelar Åtta färger Helt genomfärgad Sju tjocklekar Hög hållfasthet/stark Fuktbeständig Verktygsvänlig Minimal putsning Lågabsorberande yta Ekonomisk Ekologisk Med

Läs mer

NATURLIGA YTBEHANDLINGAR FÄRG & SKYDD FÖR UTOMHUSBRUK

NATURLIGA YTBEHANDLINGAR FÄRG & SKYDD FÖR UTOMHUSBRUK NATURLIGA YTBEHANDLINGAR FÄRG & SKYDD FÖR UTOMHUSBRUK OM FÄRG OSMO& SKYDD FÖR UTOMHUSBRUK HÅLLBART OCH STABILT TRÄ. Det tar ett träd 100 år att växa till en solid kvalitet. Under sina 100 år som företag

Läs mer

ZAR Oljebaserad Träbets

ZAR Oljebaserad Träbets Produktbeskrivning ZAR Oljebaserad Träbets är en oljebaserad bets som tillför trä en skyddande och enhetligt betston. ZAR Oljebaserad Träbets appliceras enkelt med en ren tygtrasa och kan användas på all

Läs mer

Beauty & Performance in Wood TM

Beauty & Performance in Wood TM Beauty & Performance in Wood TM K S g a o M v n ( p K d E K To KIH VK Vad är Kebony? Kebony är det enda hållbara alternativet till tropiskt trä när estetik och prestanda är viktigt. Kebony -tekniken är

Läs mer

Beständighet hos miljöanpassade träprodukter

Beständighet hos miljöanpassade träprodukter Beständighet hos miljöanpassade träprodukter Marie-Louise Edlund SP Trätek SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut 1992 restriktioner för användning av Cr och As i ovan marksituationer I princip:

Läs mer

Ny träteknik höjer värdet på lövskogen av Jimmy Johansson och Dick Sandberg

Ny träteknik höjer värdet på lövskogen av Jimmy Johansson och Dick Sandberg Ny träteknik höjer värdet på lövskogen av Jimmy Johansson och Dick Sandberg Lövträ är ett uppskattat material i möbler, snickerier och inredningar samtidigt som en stor del av det svenska lövträet av olika

Läs mer

Flügger Skötselråd. För dina behandlade ytor. Användningsområde / Inomhus och utomhus

Flügger Skötselråd. För dina behandlade ytor. Användningsområde / Inomhus och utomhus Flügger Skötselråd För dina behandlade ytor Användningsområde / Inomhus och utomhus Innehåll Flügger Skötselråd - För dina behandlade ytor Målade våtrum Sidan 3 Tapetserade ytor Sidan 3 Övriga ytor inomhus

Läs mer

Om våra paneler för väggar och tak.

Om våra paneler för väggar och tak. Om våra paneler för väggar och tak. rum att leva med Trä är världens naturligaste byggmaterial. Den här broschyren sammanfattar det viktigaste som du behöver veta om panelerna från Norrlands trä, grundat

Läs mer

Ackrediteringens omfattning

Ackrediteringens omfattning Tabell 1 Möbelprovning Barnartiklar SS-EN 1930 Barn, Säkerhetsgrindar/Säkerhet och hållfasthet 2005-10-14 1 SS-EN 1273 Gåstolar för barn/ Säkerhetskrav och 2005-06-14 2 provningsmetoder SS EN 14988-2 +

Läs mer

MILJÖMÄRKT TRÄSKYDD FÖR VACKRARE OCH MER HÅLLBART TRÄ SVENSK INNOVATION GER EN VATTENAVVISANDE, LEN YTA LÅTER TRÄ GRÅNA NATURLIGT

MILJÖMÄRKT TRÄSKYDD FÖR VACKRARE OCH MER HÅLLBART TRÄ SVENSK INNOVATION GER EN VATTENAVVISANDE, LEN YTA LÅTER TRÄ GRÅNA NATURLIGT MILJÖMÄRKT TRÄSKYDD FÖR VACKRARE OCH MER HÅLLBART TRÄ SVENSK INNOVATION GER EN VATTENAVVISANDE, LEN YTA LÅTER TRÄ GRÅNA NATURLIGT INNOVATIVT MILJÖVÄNLIGT TRÄSKYDD INSPIRERAT AV NATUREN OrganoWood har

Läs mer

Tekniskt datablad Urealim P 4114

Tekniskt datablad Urealim P 4114 Tekniskt datablad Urealim P 4114 Prefere 4114 är ett flytande 2-komponent Urealim för den träbearbetandeindustrin och som är klar att användas efter mixning med rekommenderad härdare. Kan användas för

Läs mer

Herdins golvguide. Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack. Ytbehandla ditt trägolv

Herdins golvguide. Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack. Ytbehandla ditt trägolv Herdins golvguide Golvlut Golvolja Golvsåpa Golvlack Ytbehandla ditt trägolv När du vill ha ett ljust och vackert trägolv Herdins Golvlut vit Lutbehandling med Golvlut, görs för att bromsa träets mörkergulning

Läs mer

Trä som fasadpanel. Karin Sandberg SP Trätek Skellefteå

Trä som fasadpanel. Karin Sandberg SP Trätek Skellefteå Trä som fasadpanel Karin Sandberg SP Trätek Skellefteå Fasadpaneler Garanti - mot vad? - hur länge? - för vem? - hur ska det kontrolleras och av vem? - hur ska inverkan av klimat och omgivning hanteras?

Läs mer

MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anna Johansson

MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anna Johansson A n na Joha nsson M A SK I N HY V L A D E S TICK SPÅ N MASKINHYVLADE STICKSPÅN Anna Johansson INNEHÅLL 3.6 Förord 7.6 Inledning FÖRSTA KAPITLET - HANTVERKET 13.6 13. 18. 19. Virke till stickspån Val av

Läs mer

Värde: 45 kr DEMIDEKK FÄRGKARTA UTOMHUS TERRASSLASYR BLI EN DEMIDEKKARE DU OCKSÅ

Värde: 45 kr DEMIDEKK FÄRGKARTA UTOMHUS TERRASSLASYR BLI EN DEMIDEKKARE DU OCKSÅ Värde: 45 kr DEMIDEKK FÄRGKARTA UTOMHUS TERRASSLASYR BLI EN DEMIDEKKARE DU OCKSÅ TERRASSLIV Livet på terrassen njuter du bäst av när du kan göra just det alltså njuta utan att behöva tänka på underhåll

Läs mer

Syftet med skiktuppbyggnaden är att förhindra golvets fuktrörelser. Detta görs genom att vända fiberriktingen 90 grader i förhållande till varandra.

Syftet med skiktuppbyggnaden är att förhindra golvets fuktrörelser. Detta görs genom att vända fiberriktingen 90 grader i förhållande till varandra. Om Arena Parkettgolv Lamellparkett Lamellparkett definieras som ett golv bestående av två- eller fler träbaserade skikt där toppskiktet består av massivt trä med en tjocklek på minst 2,5 mm. Syftet med

Läs mer

Fuktkvotsmätare MD-2G

Fuktkvotsmätare MD-2G Fuktkvotsmätare MD-2G Manual (ver. 1.1) Introduktion MD-2G från injektor solutions, erbjuder dig ett kvalitetsinstrument till att mäta fuktkvoten i bl.a. virke. Fördelarna med detta instrument är Enkelheten

Läs mer

SKÖTSEL - DRIFT - UNDERHÅLL

SKÖTSEL - DRIFT - UNDERHÅLL FDV SKÖTSEL - DRIFT - UNDERHÅLL www.woodsafe.se WOODSAFE I KORTHET. 2 Vanligt obehandlat trä som utsätts för hetta startar en kemisk reaktion. När denna reaktion är exoterm dvs producerar värme, startar

Läs mer

MÅLNING PÅ BORACOL 20-IMPREGNERAT GRAN LIMTRÄ

MÅLNING PÅ BORACOL 20-IMPREGNERAT GRAN LIMTRÄ MÅLNING PÅ BORACOL 20-IMPREGNERAT GRAN LIMTRÄ September 2001 Utarbetat av: Keld Henriksen, konsulent Traeteknik, Teknologisk Institut och Flemming Teglkamp Kai R Spangenbergs Eftf. I/S Traeteknik Innehållsförteckning

Läs mer

Fanerfuktkvot och klimat i produktionslokaler vid Åberg & Söner AB Dick Sandberg Växjö University, School of Technology & Design

Fanerfuktkvot och klimat i produktionslokaler vid Åberg & Söner AB Dick Sandberg Växjö University, School of Technology & Design Fanerfuktkvot och klimat i produktionslokaler vid Åberg & Söner AB Dick Sandberg Växjö University, School of Technology & Design Working paper no. 6:17 Sammanfattning I den nu genomförda undersökningen

Läs mer

PRICK-FRI NÄR DET BÖRJAR SE MÖRKT UT GARANTERAD EFFEKT

PRICK-FRI NÄR DET BÖRJAR SE MÖRKT UT GARANTERAD EFFEKT NÄR DET BÖRJAR SE MÖRKT UT PRICK-FRI Effektivt mot ytlig påväxt av mögel och alger. För målade, lackade, oljade och obehandlade träytor utomhus. GARANTERAD EFFEKT Upptäck fördelarna med Prick-Fri Effektivt

Läs mer

Alcro Designers Lasyr för träfasader. Utvalda kulörer för lasering av trähus med Alcro Timmer

Alcro Designers Lasyr för träfasader. Utvalda kulörer för lasering av trähus med Alcro Timmer Alcro Designers Lasyr för träfasader Utvalda kulörer för lasering av trähus med Alcro Timmer Vad är lasyr Lasyr är en transparent färg som tränger väl in i träet och ger en yta där träets naturliga ådring

Läs mer

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA YTBEHANDLING MED TJÄRLEK PIGMENTERAD TRÄTJÄRA HÅLLBAR MÅLARFÄRG HÄMTAT FRÅN NATUREN EN REN NATURPRODUKT Trä är ett levande material. Klimat, surt nedfall, UVstrålning, insekter och rötsvampar påverkar

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN MÅLA GOLV ARBETSRÅD INOMHUS MÅLA TRÄ- och BETONGGOLV INOMHUS Beckers erbjuder olika alternativ när du skall måla träoch betonggolv. Vilken produkt du väljer beror på typ av golvyta.

Läs mer

Limträpanel. Formstabil och enkel att montera.

Limträpanel. Formstabil och enkel att montera. Limträpanel. Formstabil och enkel att montera. Limträpanel är ett naturligt val för fasader som ska behålla sina egenskaper under en lång tid. Råmaterialet kommer från starkt, högkvalitativt virke från

Läs mer

demidekk Färgkarta utomhus Terrasslasyr Bli en Demidekkare du också

demidekk Färgkarta utomhus Terrasslasyr Bli en Demidekkare du också demidekk Färgkarta utomhus Terrasslasyr Bli en Demidekkare du också Lisbeth Larsen, Jotuns kulörchef UTOMHUSGLÄDJE Den optimala uteplatsen är den som inte kräver så mycket underhåll. Som håller sig lika

Läs mer

Tre träskikt och sju lager lack

Tre träskikt och sju lager lack Lita Parkettgolv Tre träskikt och sju lager lack Lita Parkettgolv är ett treskiktsgolv som limmas ihop med en miljövänlig limning. Ytskiktet på 3,5 mm är tillräckligt tjockt för att tåla flera omslipningar

Läs mer

FUKTSKADOR OCH ÅTGÄRDER

FUKTSKADOR OCH ÅTGÄRDER FUKTSKADOR OCH ÅTGÄRDER Anders Jansson RISE Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGGTEKNIK Den osynliga fukten Det ser torrt ut OBS Det går inte att se om relativa fuktigheten (RF) i ett material

Läs mer

FUKTSKADOR OCH ÅTGÄRDER

FUKTSKADOR OCH ÅTGÄRDER FUKTSKADOR OCH ÅTGÄRDER Anders Jansson RISE Research Institutes of Sweden SAMHÄLLSBYGGNAD/BYGGTEKNIK Den osynliga fukten Det ser torrt ut OBS Det går inte att se om relativa fuktigheten (RF) i ett material

Läs mer

Förstudie: Värmebehandling av trä

Förstudie: Värmebehandling av trä Förstudie: Värmebehandling av trä Slutrapport S A Ahmed, T Morén LTU Innehållsförteckning Projektplan och syfte 2 Resultat och slutsatser 2 Sammanfattning 3-1 - Projektplan och syfte Projektet har bedrivits

Läs mer

Sika Pyroplast Wood T Kiwa TG 1143 med topplack Sika Pyroplast Top T Vattenbaserat brandskyddssystem, lack, för trä inomhus.

Sika Pyroplast Wood T Kiwa TG 1143 med topplack Sika Pyroplast Top T Vattenbaserat brandskyddssystem, lack, för trä inomhus. Sika Pyroplast Wood T Kiwa TG 1143 med topplack Sika Pyroplast Top T Vattenbaserat brandskyddssystem, lack, för trä inomhus. PRODUKTBESKRIVNING Sika Pyroplast Wood T är en vattenlösligt, transparant, brandskyddsfärg

Läs mer

Vi kan trä! Hos oss är känslan

Vi kan trä! Hos oss är känslan Vi kan trä! Hos oss är känslan för trä det viktigaste. Vi övervakar noga varje steg i förädlingsprocessen. Vi bygger all vår verksamhet på erfarenhet och kunskap - men vi tänker modernt. Vi har förmåga

Läs mer

lacko barstol

lacko barstol lacko barstol 378 950 445-5 C8 C7 C5 C4(R) C3(R) C6 C2(L) C(L) ITEM C(L) C2(L) C3(R) C4(R) C5 C6 C7 C8 QTY PARTS SIZE 380X35X20(mm) 580X35X35(mm) 380X35X20(mm) 580X35X35(mm) 950X378X95(mm) 375X35X20(mm)

Läs mer

Welins Gammeldags produkter

Welins Gammeldags produkter Welins Gammeldags produkter Traditionella behandlingar för golv, paneler, möbler mm av trä. Enkelt och vackert. www.welinoco.com Gammeldags Träsåpa för rengöring och underhåll av olje- eller såpabehandlade

Läs mer

demidekk Färgkarta utomhus Terrasslasyr Bli en Demidekkare du också

demidekk Färgkarta utomhus Terrasslasyr Bli en Demidekkare du också demidekk Färgkarta utomhus Terrasslasyr Bli en Demidekkare du också Lisbeth Larsen, Jotuns kulörchef Demidekk Terrasslasyr - kulörer för helhet, lugn och harmoni UTOMHUSGLÄDJE Den optimala uteplatsen är

Läs mer

KEIM Lignosil. Silikatfärg till trä

KEIM Lignosil. Silikatfärg till trä KEIM Lignosil Silikatfärg till trä Trä Ett byggmaterial med själ och karaktär Det finns knappast något annat byggmaterial som har så nära koppling till oss människor som trä. Ett gammalt ordspråk säger

Läs mer

DEN HÅLLBARA FÄRGEN LACKA/OLJA TRÄGOLV ARBETSRÅD INOMHUS

DEN HÅLLBARA FÄRGEN LACKA/OLJA TRÄGOLV ARBETSRÅD INOMHUS DEN HÅLLBARA FÄRGEN LACKA/OLJA TRÄGOLV ARBETSRÅD INOMHUS LACKA/OLJA GOLV INOMHUS Finns det något vackrare än ett nyslipat och nylackat trägolv? Träets ådring bildar ett naturligt och oregelbundet mönster.

Läs mer

Tikkurila Coatings AB Besöksadress : Lövholmsgr 12 117 83 STOCKHOLM. Telefon: 08-598 91600 Telefax: 08-598 91700

Tikkurila Coatings AB Besöksadress : Lövholmsgr 12 117 83 STOCKHOLM. Telefon: 08-598 91600 Telefax: 08-598 91700 Tikkurila Coatings AB Besöksadress : Lövholmsgr 12 117 83 STOCKHOLM Telefon: 08-598 91600 Telefax: 08-598 91700 E-post : temafloor@kemira.com Web : www.tikkurila.se SIMBASSÄNGMÅLNING MED TEMAFLOOR 50 PRODUKTBESKRIVNING

Läs mer

Föreläsning i kursen Konstruktionsmaterial (MPA001): Trä som material

Föreläsning i kursen Konstruktionsmaterial (MPA001): Trä som material Föreläsning i kursen Konstruktionsmaterial (MPA001): Trä som material Träets byggnad Mekaniska egenskaper hos trä Trä och fukt Komprimerat trä Jag ska prata om en komposit bestående av organiska polymerer

Läs mer

Ytterligare fem skäl att välja Kährs

Ytterligare fem skäl att välja Kährs Ytterligare fem skäl att välja Kährs Det finns många bra skäl till varför du ska välja ett golv från Kährs. Att de är naturligt sköna och tekniskt utsökta är bara några exempel. Här är de fem viktigaste!

Läs mer

Beauty & Performance in Wood TM

Beauty & Performance in Wood TM Beauty & Performance in Wood TM Vad är Kebony? Vackert trä från Kebony rekommenderas av ledande arkitekter. Träet är hållbart, tåligt och behöver ingen ytterligare behandling utöver normal rengöring. Kebony

Läs mer

TRÄSKYDDSSYSTEM. Inspirerat av naturliga krafter

TRÄSKYDDSSYSTEM. Inspirerat av naturliga krafter TRÄSKYDDSSYSTEM Inspirerat av naturliga krafter 1+2+3 BIOkleens träskyddssystem med unik dubbelverkande SIO2-formula, större djupverkan och längre skyddseffekt! Nyhet! Dubbelverkande formula! BIOkleens

Läs mer

Fouling? Don t fight it. Release it.

Fouling? Don t fight it. Release it. Fouling? Don t fight it. Release it. Upptäck HEMPEL:s senaste innovation och tekniska landvinning nya SilicOne bexäxningssläppande silikonbottenfärgssystem! + + Grundfärg Silikongrundfärg Silikonbottenfärg

Läs mer

Ta trädäcket till en högre nivå

Ta trädäcket till en högre nivå Powerful system Long-lasting protection Ta trädäcket till en högre nivå Bona Decking System Smidigt och effektivt Inga märken Varaktigt skydd Snabb och effektiv trädäcksrengöring Ett trädäck utsätts ständigt

Läs mer

Sioo impregnering. Effektivt träskydd perfekt för altanen, bryggan, panel m.m. Träskydd utan biocider och lösningsmedel

Sioo impregnering. Effektivt träskydd perfekt för altanen, bryggan, panel m.m. Träskydd utan biocider och lösningsmedel Sioo impregnering Effektivt träskydd perfekt för altanen, bryggan, panel m.m. Träskydd utan biocider och lösningsmedel Detta är Sioo impregnering Sioo impregnering är ett miljövänligt, vatten baserat system

Läs mer

TRÄTJÄRA NATURENS EGEN MÅLARFÄRG

TRÄTJÄRA NATURENS EGEN MÅLARFÄRG MÅLNINGS- GUIDE PIGMENTERAD TRÄTJÄRA LJUS TJÄROLJA TRÄTJÄRA NATURENS EGEN MÅLARFÄRG TJÄRLEK by HUNDRAÅRIG TJÄRLEKSHISTORIA FRÅN SKOGEN Från vikingaskepp till moderna villor och utemöbler. Trätjära är som

Läs mer

Setra Trägolv och Innerpanel Klassisk, Rustik och Design.

Setra Trägolv och Innerpanel Klassisk, Rustik och Design. Setra Trägolv och Innerpanel Klassisk, Rustik och Design. Massiva trägolv och innerpaneler är hållbara, vackra och i ständig utveckling. Vi har därför tagit fram en ny kollektion av trägolv och innerpaneler

Läs mer

Fakta om S venska L inoljeprodukter

Fakta om S venska L inoljeprodukter Fakta om S venska L inoljeprodukter Villafärg Reback 08-30 03 29 www.linolja.org villafarg.reback@bredband.net 1 E n liten guide till vad som är Rå kallpressad linolja jungfruolja Linfrö innehåller ca

Läs mer

RELIEFWALLS DESIGN TRÄPANELS Tekniska specifikationer

RELIEFWALLS DESIGN TRÄPANELS Tekniska specifikationer RELIEFWALLS DESIGN TRÄPANELS Tekniska specifikationer Panelens yta har träets struktur (ek, björk och värmebehandlad ask) varje träelement på panelen har en unik kluven relief. Panelens yta är belagd med

Läs mer

Fakta om S venska L inoljeprodukter

Fakta om S venska L inoljeprodukter Fakta om S venska L inoljeprodukter Villafärg Reback Box 6062 102 31 Stockholm Odengatan 74 Villafärg Reback 08-30 03 29 www.linolja.org villafarg.reback@bredband.net 1 E n liten guide till vad som är

Läs mer

VINÄSFÖNSTER. Montering och underhåll VINÄSFÖNSTER.SE

VINÄSFÖNSTER. Montering och underhåll VINÄSFÖNSTER.SE VINÄSFÖNSTER Montering och underhåll VINÄSFÖNSTER.SE Vinäs Fönsterindustri AB Vinäs Byväg 42 792 91 Mora 0250-162 40 info@vinasfonster.se www.vinasfonster.se Vinäsfönster klassiska fönster som lyfter fram

Läs mer

LIWA. OdorControl. Miljövänlig. luktsanering. Effektivt vid sanering av lukt från rök, urin, mögel m.m.

LIWA. OdorControl. Miljövänlig. luktsanering. Effektivt vid sanering av lukt från rök, urin, mögel m.m. LIWA OdorControl Miljövänlig luktsanering Effektivt vid sanering av lukt från rök, urin, mögel m.m. www.liwafarg.se Effektiv & Skonsam för miljö och hälsa 2 Liwa OdorControl system för luktsanering Effektivt

Läs mer

Måla golv. Arbetsråd för Studio, Entré och Hangar Golvfärg.

Måla golv. Arbetsråd för Studio, Entré och Hangar Golvfärg. Måla golv Arbetsråd för Studio, Entré och Hangar Golvfärg. Alcros färger ger slitstarka golv. Studio Golvfärg är en vattenburen golvfärg för målning av trä- och parkettgolv inomhus. Färgen är lämplig för

Läs mer

Fabriksmålning av fönstersnickerier ger högre kvalitet

Fabriksmålning av fönstersnickerier ger högre kvalitet Sida 1 (10) Fabriksmålning av fönstersnickerier ger högre kvalitet I dag är det inom fönsterindustrin en hög konkurrens mellan olika material för tillverkning av fönster. För att också i framtiden kunna

Läs mer

Produktinformation. Laminated beam MUF system 1242/2542. Produktspecifikation. Lång förvaringstid

Produktinformation. Laminated beam MUF system 1242/2542. Produktspecifikation. Lång förvaringstid AkzoNobel Industrial Coatings Wood Finishes and Adhesives Produktinformation Laminated beam MUF system 1242/2542 Lång förvaringstid Svagt färgat system för limträbalkar och fingerskarvar i bärande virkeskonstruktioner.

Läs mer

Golv och paneler från hjärtat av Lappland

Golv och paneler från hjärtat av Lappland Golv och paneler från hjärtat av Lappland ARVET 3 Naturlig kvalitet kommer inte utan starka rötter. Familjen Abrahamsson. Från vänster Monica, Krister, Daniel, Marcus och Patrik. Trä är ett levande material.

Läs mer

WOOD 2 PROTECTION STEG T R Ä S K Y D D S S Y S T E M SVENSKT MILJÖMÄRKT TRÄSKYDDSSYSTEM BASERAT PÅ KISEL

WOOD 2 PROTECTION STEG T R Ä S K Y D D S S Y S T E M SVENSKT MILJÖMÄRKT TRÄSKYDDSSYSTEM BASERAT PÅ KISEL NITOR CARE FÖR ALLA TYPER AV TRÄDÄCK SÅSOM ALTANER, BRYGGOR MED MERA SVENSKT MILJÖMÄRKT TRÄSKYDDSSYSTEM BASERAT PÅ KISEL CLEANER PROTECTION BEHANDLA FRÅN +0 LITER RÄCKER TILL 5-8m EFFEKTIV TRÄRENGÖRING

Läs mer

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK TJÄRVITRIOL

YTBEHANDLING MED TJÄRLEK TJÄRVITRIOL YTBEHANDLING MED TJÄRLEK TJÄRVITRIOL HÅLLBAR DEISGNFÄRG EN TJÄRLEKSFÖRKLARING EN REN NATURPRODUKT Trä är ett levande material. Klimat, surt nedfall, UVstrålning, insekter och rötsvampar påverkar träytan

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

UNDERHÅLLSHANDBOK BOSTÄDER OCH KOMMERSIELLA LOKALER. AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs.

UNDERHÅLLSHANDBOK BOSTÄDER OCH KOMMERSIELLA LOKALER. AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs. 2014-10 SE UNDERHÅLLSHANDBOK BOSTÄDER OCH KOMMERSIELLA LOKALER AB Gustaf Kähr Box 805 382 28 Nybro Tel 0481-460 00 Fax 0481-178 31 info@kahrs.se www.kahrs.se UNDERHÅLL AV KÄHRS TRÄGOLV 2 INNEHÅLL UNDERHÅLL

Läs mer