SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl. 19:00. Kommungården i Lemland. Andersson Inger, vice ordförande Henriksson Roger Beckman Torolf

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den 04.12.2014, kl. 19:00. Kommungården i Lemland. Andersson Inger, vice ordförande Henriksson Roger Beckman Torolf"

Transkript

1 LEMLANDS OCH LUMPARLANDS KOMMUNER Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nummer 5/2014 Sammanträdestid Torsdagen den, kl. 19:00 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Lemland. Andersson Inger, vice ordförande Henriksson Roger Beckman Torolf Föredragande Nordström Johan, kommuningenjör Övriga närvarande Paragrafer Underskrifter Protokolljustering Ort och tid Inger Andersson Ordförande Lemland den kl Johan Nordström Sekreterare Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker Underskrifter Plats och tid Intygar Ort och tid Roger Henriksson Torolf Beckman Kommunkansliet i Lemland den Johan Nordström, kommuningenjör Lemland den / 20 Underskrift

2 LEMLANDS OCH LUMPARLANDS KOMMUNER Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nummer 5/2014 Sammanträdestid Torsdagen den , kl Sammanträdesplats Kommungården i Söderby, Lemland. Ärendets -nummer Ärende TN 65 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET... 3 TN 66 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN... 4 TN 67 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE... 5 TN 68 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM... 6 TN 69 MOTION Snöplogning av privata vägar i Lemlands kommun... 7 TN 70 RENVATTENTAXA ÅR 2015 Lemland TN 71 AVLOPPSVATTENTAXA ÅR 2015 Lemland TN 72 RENVATTENTAXA ÅR 2015 Lumparland TN 73 VÄRMETAXA FÖR NÄRVÄRME I SÖDERBY ÅR TN 74 TN 75 TN 76 JOHANSSON ULF Installation av luftvärmepump i hyreshuset på Kapellvägen 2 i Lumparland SÄKERHETSDOKUMENT FÖR LEKPLATSER I LEMLAND OCH LUMPARLAND KARLSSONS SCHAKT & TRANSPORT AB Anhållan om förlängning av entreprenadtid för grundförbättring av Valborgsvägen... 20

3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3 TN 65 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET TN 65, Kallelsen är kungjord och utdelad torsdagen den Nämnden är beslutför då minst hälften av ledamöterna (eller deras ersättare) är närvarande. Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutfört

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4 TN 66 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN TN 66, Nämnden godkänner föredragningslistan med paragraferna 65 75/2014. Föredragningslistan godkändes med tillägg av 76 Karlssons Schakt & Transport Anhållan om förlängning av entreprenadtid

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5 TN 67 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE TN 67, Bland de närvarande ledamöterna (ej ordförande) samt deras ersättare väljs två protokolljusterare. Nämnden besluter också om tidpunkten då protokolljusteringen äger rum. Till protokolljusterare valdes Roger Henriksson och Torolf Beckman Protokolljusteringen äger rum efter mötet

6 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6 TN 68 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM TN 68, Tjänstemannabeslut; ; Försäljning av kylrum till Haddnäs gård ; Brandalarm till daghemmet Saltkråkan, antaget anbud ; Privatvägsbidrag för Lillbörkö väglag ; Privatvägsbidrag för Västra Söderby väglag ; Privatvägsbidrag för Östra Lumparstrands väglag ; Privatvägsbidrag för Grillskärs väglag ; Andersson Bengt; Inlösen av vattenledning Övrigt; ; Granholms-Slätholms väglags protokoll Kommuningenjörens beslutsförslag; Nämnden antecknar ärendena till kännedom. BESLUT; Godkändes

7 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7 Dnr KST:78 /2014 TN 69 Kfge MOTION Snöplogning av privata vägar i Lemlands kommun Till kommunfullmäktiges ordförande Tony Asumaa inlämnades en motion undertecknad av ledamoten Torolf Beckman och ersättaren Therese Lund- Ekstrand. Motionens undertecknare motionerar om att fullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att behandla följande ärende: Att kommunstyrelsen upptar medel i budgeten för år 2015 så att snöplogningen av de privata vägarna kan återupptas och att kommunfullmäktige vid behandlingen av budgeten omprövar sitt tidigare beslut och går in för att på nytt ombesörja snöplogningen av privata vägar i kommunens regi. Ledamot Ronny Roos anmäler jäv, vilket beviljas. Han deltar därmed inte i ärendets behandling. Sedan motionens första undertecknare Torolf Beckman beretts tillfälle att yttra sig beslöt kommunfullmäktige att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Motionen bifogas protokollet som Bilaga A-62. Kst Kommunstyrelsen noterar att kommunallagen (1997:73) 43 d v s att en motion skall beredas så att fullmäktige kan fatta beslut i ärendet inom ett år efter att motionen väckts. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid skall detta meddelas till fullmäktige inom utsatt tid tillsammans med det som framkommit vid beredningen. Kommuningenjören är kallad att närvara vid behandlingen av denna paragraf. Gällande snöplogningen är det inte möjligt att verkställa en ändring av nuvarande beslut inför kommande vinterhalvår. Kommunen inväntar i dagsläget mera information från entreprenörer som senare kan delges vidare. Kd:s förslag:

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 Kommunstyrelsen beslutar att remittera motionen till tekniska nämnden för beredning. Tekniska nämndens beslut bör innefatta ett tydligt ställningstagande angående motionen samt redogörelse av konsekvenser av de förslag som finns i motionen. Tekniska nämnden skall inkomma med svar och förslag i ärendet till kommunstyrelsen inom maj månad ********* Kommuningenjör Johan Nordström är närvarande under denna paragraf. Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att remittera motionen till tekniska nämnden för beredning. Tekniska nämndens beslut bör innefatta ett tydligt ställningstagande angående motionen samt redogörelse av konsekvenser av de förslag som finns i motionen. Tekniska nämnden skall inkomma med svar och förslag i ärendet till kommunstyrelsen inför budgetbehandlingen för år Information om nuvarande plogningslösning ska gå ut till samtliga hushåll inom september månad. Tekniska nämnden ska på lämpligt sätt efterhöra medborgarnas åsikt i frågan under år Kommunfullmäktiges ordförande Tony Asumaa avlägsnar sig under behandlingen av denna paragraf, kl TN Kommunstyrelsen ber alltså nämnden att; - informera om nuvarande plogningslösning till samtliga hushåll (i Lemland) inom september månad. - på lämpligt sätt efterhöra (Lemlands) medborgares åsikt i frågan under år behandla och ta tydlig ställning och redogöra för konsekvenserna av de förslag som finns i motionen. - inkomma med svar och förslag i ärendet till kommunstyrelsen i Lemland inför budgetbehandlingen för år Tekniska nämnden har i kommunens infoblad informerat samtliga hushåll om nuvarande plogningslösning och entreprenörer finns inom alla gamla plogningsdistrikt. Förslagen i motionen är följande; -att Lemlands kommun skulle tillhandahålla snöplogningen för privata vägar. -fortsätta med att sköta om upphandlingar, fakturering och övrig konsekvenser som snöplogningen medför.

9 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9 Konsekvenser av förslagen är följande; -de ingångna avtal som är undertecknade måste upphävas och en ny upphandling måste utföras, vilket innebär med alla upphandlings-, besluts och besvärstider att det är en 2-3 månaders process. -ekonomisk kompensationen till de entreprenörer som har bundit sig till ingånget avtal och ej kunnat åtaga sig andra uppgifter. -alla kundlistor måste revideras och genomgås. Kommuningenjörens beslutsförslag: Nämnden föreslår för kommunstyrelsen i Lemland att behålla nuvarande upplägg och därmed inte omfatta motionen inför budgetåret Tekniska nämnden ska på lämpligt sätt efterhöra medborgarnas åsikt i frågan under år Tekniska nämnden föreslår för styrelsen att enkäten för att efterhöra kommuninvånarnas åsikt ingår i Februari månads infoblad och besvaras innan den 1 mars. Enkäten kan besvaras genom att posta den till kommunkansliet genom använda sig av den blankett som finns att tillgå på kommunens hemsida eller skicka den per e-post. I samband med detta inrättas en postlåda vid Saltkråkan dit Järsö - Nåtö invånarna kan sätta sina enkätsvar. Postlådan kommer att fungera som en idelåda för Järsö Nåtö invånarna framöver och kommer att tömmas en gång i veckan av fastighetsskötarna

10 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10 Dnr TN:50 /2014 TN 70 RENVATTENTAXA ÅR 2015 Lemland TN 42, Renvattenavgifter uppbärs för att täcka kommunens kostnader för inköp och distribution av renvatten i kommunen. Verksamheten är frivillig och momspliktig. Vi har i dagens läge 990 abonnenter. Totalt berörs ca 2200 personer av vattendistribution (inklusive fritidshusen). Enligt LL om ändring av 13 i lagen om allmänna vatten- och avloppsverk (ÅFS 55/05) skall priset på hushållsvatten som distribueras från vattenverk senast den bestämmas så att intäkterna täcker kostnaderna för vattentjänsten. Lagen träder i kraft den Vår vattenleverantör Ålands vatten höjer vattenpriset för år 2015, och för att täcka de extra utgifterna så är förslaget en höjd vattenavgift för år 2015 med 10 %. Förslaget motiveras med lagens krav på kostnadstäckning, högre vattenpris samt den allmänna kostnadsstegringen gällande speciellt kommunens egna kostnader Kommuningenjörens beslutsförslag; Nämnden beslutar föreslå höjd vattenavgift för år 2015 med 10 % (enligt bilaga). Förslaget motiveras med lagens krav på kostnadstäckning, högre vattenpris samt den allmänna kostnadsstegringen gällande speciellt kommunens egna kostnader. Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lemland. Nämnden omfattade kommuningenjörens beslutsförslag Renvattentaxan för år 2015, Lemland biläggs såsom TN Bilaga A Kst Kd:s förslag: Kommunstyrelsen beslutar att föreslå för fullmäktige att omfatta det i beredningen bifogade förslaget till renvattentaxa för Lemland för år ********

11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11 Ärendet återremitteras till tekniska nämnden för att komplettera beredningen med en sammanställning över den ekonomiska utvecklingen inom verksamhetsområdet samt en noggrannare beskrivning över kostnadsökningarna TN 70, Vår vattenleverantör Ålands vatten höjer vattenpriset för år 2015, och för att täcka de extra utgifterna så är förslaget en höjd vattenavgift för år 2015 med 10 %. Förslaget motiveras med lagens krav på kostnadstäckning, högre vattenpris samt den allmänna kostnadsstegringen gällande speciellt kommunens egna kostnader På den inköpta vattenmängden åläggs alla kommuner att solidariskt delta i Ålands vattens läckageförluster och för Lemlands del är det 6 %. Det betyder i praktiken att vi betalar för 6 % mera vatten än vad vi köper in därtill behöver det vidsträckta ledningsnätet spolas i områden där vattenförbrukningen är mindre för att behålla en tjänlig vattenkvalitet. En annan orsak varför de interna utgifterna ökas från tidigare år är att en del av driftskostnaderna tidigare har bokförts på investeringar, vilket ändras inför budgeten BS2012 BS2013 BU2014 BU2015 Ext Utg Ext Ink Int Ink Int Utg Nto Kommuningenjörens beslutsförslag; Enligt nämndens tidigare beslut. Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lemland. Godkändes

12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12 Dnr TN:61 /2014 TN 71 TN 43, AVLOPPSVATTENTAXA ÅR 2015 Lemland Kommunen har ett allmänt avloppsverk som emottar avloppsvatten för vidare transport från abonnenten till reningsverket i Mariehamn. För att täcka våra kostnader uppbärs avgifter i form av anslutningsavgifter samt förbrukningsavgifter för dessa tjänster. Verksamheten regleras av LL om allmänna vatten- och avloppsnät samt LL om avloppsvattenavgift. Enligt LL om ändring av 5 i lagen om avloppsvattenavgift (ÅFS 56/05) skall bruksavgiften senast den på grund av den mängd vatten som används i fastigheten fastställas så att avgiften täcker kostnaderna för vattentjänsten. Lagen träder i kraft den Till kommunens avloppsnät är i dagens läge ca 260 fastigheter anslutna. Antalet är på stigande. Taxa innefattande detaljerade grunder för fastställande av avloppsvattenavgift godkäns av kommunens fullmäktige. Fullmäktiges beslut skall underställas landskapsregeringen för fastställelse. (LL om avloppsvattenavgift 6 ) Avgifterna höjdes år 2014 med 12 %. Nedan en sammanställning av den ekonomiska utvecklingen inom verksamhetsområdet. BS2012 BS2013 BS2014 BU2015 Ext Utg Ext Ink Int Ink Int Utg Nto Kommuningenjörens beslutsförslag; Nämnden föreslår att avloppsvattenavgiften höjs med 1 % till ett m 3 pris på 3,71 / m 3 (exkl.moms) 4,60 /m 3 (inkl.moms). Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lemland.

13 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13 BESLUT; Nämnden beslöt att inte höja avloppsvattentaxan för Lemland år 2015, taxan bibehålls enligt år Förslag till avloppsvattentaxa för Lemland år 2015 biläggs såsom TN Bilaga A- 43 Kst TN 71, Kd:s förslag: Kommunstyrelsen beslutar att föreslå för fullmäktige att omfatta förslaget till avloppsvattenavgiftstaxa för år 2015 för Lemland. ******** Ärendet återremitteras till tekniska nämnden för att kontrollera uppgifterna i sammanställningen av den ekonomiska utvecklingen inom verksamhetsområdet Nedan en reviderad sammanställning av den ekonomiska utvecklingen inom verksamhetsområdet. BS2012 BS2013 BU2014 BU2015 Ext Utg Ext Ink Int Ink Int Utg Nto Kommuningenjörens beslutsförslag; Enligt nämndens tidigare beslut. Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lemland. BESLUT; Godkändes

14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14 Dnr TN:51 /2014 TN 72 TN 46, RENVATTENTAXA ÅR 2015 Lumparland Renvattenavgifter uppbärs för att täcka kommunens kostnader för inköp och distribution av renvatten i kommunen. Verksamheten är frivillig och momspliktig. Vi har i dagens läge ca 200 abonnenter. Totalt så berörs ca 600 personer av vattendistribution (inklusive fritidshusen). Enligt LL om ändring av 13 i lagen om allmänna vatten- och avloppsverk (ÅFS 55/05) skall priset på hushållsvatten som distribueras från vattenverk senast den bestämmas så att intäkterna täcker kostnaderna för vattentjänsten. Lagen träder i kraft den Vår vattenleverantör Ålands vatten höjer vattenpriset för år 2015, och för att täcka de extra utgifterna så är förslaget en höjd vattenavgift för år 2015 med 10 %. Förslaget motiveras med lagens krav på kostnadstäckning, högre vattenpris samt den allmänna kostnadsstegringen gällande speciellt kommunens egna kostnader Kommuningenjörens beslutsförslag; Nämnden beslutar föreslå höjd vattenavgift för år 2015 med 10 % (enligt bilaga). Förslaget motiveras med lagens krav på kostnadstäckning, högre vattenpris samt den allmänna kostnadsstegringen gällande speciellt kommunens egna kostnader. Nämnden omfattade kommuningenjörens beslutsförslag med ändringen; Avgiften på mätarhyran blir samma som i Lemlands kommun Förslag till renvattentaxa för Lumparland år 2015 biläggs såsom TN Bilaga A Kst Kd:s förslag:

15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15 Kommunstyrelsen beslutar att föreslå för fullmäktige att omfatta det i beredningen bifogade förslaget till renvattentaxa för Lumparland år ******** Ärendet återremitteras till tekniska nämnden för att komplettera beredningen med en sammanställning över den ekonomiska utvecklingen inom verksamhetsområdet samt en noggrannare beskrivning över kostnadsökningarna TN 72, Vår vattenleverantör Ålands vatten höjer vattenpriset för år 2015, och för att täcka de extra utgifterna så är förslaget en höjd vattenavgift för år 2015 med 10 %. Förslaget motiveras med lagens krav på kostnadstäckning, högre vattenpris samt den allmänna kostnadsstegringen gällande speciellt kommunens egna kostnader. På den inköpta vattenmängden åläggs alla kommuner att solidariskt delta i Ålands vattens läckageförluster och för Lumparlands del är det 1,4 %. Det betyder i praktiken att vi betalar för 1,4 % mera vatten än vad vi köper in därtill behöver det vidsträckta ledningsnätet spolas i områden där vattenförbrukningen är mindre för att behålla en tjänlig vattenkvalitet. BS2013 BU2014 BU2015 Ext Utg Ext Ink Int Ink Int Utg Nto Kommuningenjörens beslutsförslag; Enligt nämndens tidigare beslut. Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lemland Godkändes

16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16 Dnr TN:63 /2014 TN 73 VÄRMETAXA FÖR NÄRVÄRME I SÖDERBY ÅR 2015 TN Förslaget till värmeenergi taxa baserar sig på de direkta utgifter som erhålls från värmeproducenten och andra omkostnader som upprätthållandet av närvärmenätet åstadkommer. I denna taxa ingår även värmeförluster, driftunderhåll samt administrativa kostnader. Värmetaxan för 2015 föreslås bli 78,31 / MWh (exkl.moms 24 %) Kommuningenjörens beslutsförslag; Nämnden besluter omfatta förslaget till värmetaxa för 2015 i närvärmeområdet i Söderby till 78,31 / MWh (exkl.moms 24%) 97,10 / MWh (inkl.moms 24%). Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lemland. BESLUT; Nämnden omfattade kommuningenjörens beslutsförslag vilket innebär en höjning av värmetaxan med 11 %, från 70,56 /MWh till 78,31 / MWh Kst TN Kd:s förslag: Kommunstyrelsen beslutar att föreslå för fullmäktige att värmetaxan höjs med 11 %, från 70,56 /MWh till 78,31 / MWh. ********* Ärendet återremitteras till tekniska nämnden för komplettering av beredningen beträffande uppgifter om kostnadsökningen Förslaget till värmeenergi taxa baserar sig på de direkta utgifter som erhålls från värmeproducenten och andra omkostnader som upprätthållandet av närvärmenätet åstadkommer. I denna taxa ingår även värmeförluster, driftunderhåll samt administrativa kostnader.

17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 Värmetaxan för 2015 föreslås bli 78,31 / MWh (exkl.moms 24 %) Nedan en sammanställning över den ekonomiska utvecklingen inom området BS2013 BU2014 BU2015 Ext Utg Ext Ink Int Ink Int Utg Nto Kommuningenjörens beslutsförslag; Nämnden besluter omfatta förslaget till värmetaxa för 2015 i närvärmeområdet i Söderby till 78,31 / MWh (exkl.moms 24%) 97,10 / MWh (inkl.moms 24%). Ärendets behandling fortsätter i kommunstyrelsen i Lemland. BESLUT; Godkändes

18 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18 Dnr TN:160 /2014 TN 74 TN JOHANSSON ULF Installation av luftvärmepump i hyreshuset på Kapellvägen 2 i Lumparland Ulf Johansson har inkommit med en anhållan om att få installera luft/luftvärmepump på egen bekostnad i den lägenhet han hyr av Lumparlands kommun. Installation kommer att genomföras så att ingen åverkan görs på lägenheten förutom några skruvhål när rören dras genom en befintlig till luftventil. Yttreelementet kommer att stå på en ställning på fyra ben. I ansökan är det tre av lägenheterna (C,D,F) som är intresserade att installera luft/luft värmepumpar. Ärendet har tidigare behandlats i Lumparlands styrelse och fått avslag där. Vid en installation av dylika värmepumpar så förekommer det ett vid yttreenheten relativt högt oljud som kan uppfattas negativt av de lägenheter som inte har installerat en dylik. Kommuningenjörens beslutsförslag: Föreslår att Tekniska nämnden begär in av alla lägenheter som finns vid Kapellhagen 2 ett samtycke till att de godkänner att dylika pumpar för installeras och att de accepterar de olägenheter som dessa orsakar. Om lägenhetsinnehavarna godkänner detta så kan åtgärden utföras av behöriga entreprenörer. Värmepumparna tillfaller lägenheten om hyrestagaren flyttar. Service och dylikt faller på lägenhetsinnehavaren. Godkändes

19 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19 Dnr TN:167 /2014 TN 75 TN SÄKERHETSDOKUMENT FÖR LEKPLATSER I LEMLAND OCH LUMPARLAND ÅMHM har inkommit med en uppmaning till kommunerna på Åland att upprätta säkerhetsdokument för kommunernas samtliga lekområden (lekplatser, lekparker, daghem, skolor) enligt skyldigheten i konsumentsäkerhetslagens (920/2011) 7, antagen på Åland genom landskapslag (1988:8). Säkerhetsdokumentet ska innehålla en plan för identifiering av faror och hantering av risker. Krav på vilken information dokumentet skall innehålla hänvisas till förordning (1110/2011), antagen på Åland genom landskapsförordning (1995:64). Kommuningenjörens beslutsförslag; Nämnden tar del av säkerhetsdokumenten som är uppgjorda enligt gällande förordningar och antecknar dessa till kännedom. Nämnden antecknar ärendet till kännedom

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20 Dnr TN:171 /2014 TN 76 TN KARLSSONS SCHAKT & TRANSPORT AB Anhållan om förlängning av entreprenadtid för grundförbättring av Valborgsvägen Karlssons Schakt & Transport anhåller om förlängning av entreprenadtiden till den Det har tillkommit en hel del extra arbeten med kabelgrävningar på arbetsplatsen som har försenat arbetet. Kommuningenjörens beslutsförslag: Tekniska nämnden beviljar Karlssons Schakt & Transport förlängd anbudstid pga de oförutsedda tilläggsarbeten som har tillkommit. BESLUT; Godkändes

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21 ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING Vad förbudet grundar sig på Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. Paragrafer: Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 kommunallagen kan framställas över beslutet. Paragrafer: 65-68, Enligt 15 FörvprocessL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. Paragrafer och grunderna för besvärsförbudet: ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna. Myndighet hos vilken rättelse yrkas är: Kommunrundan Lemland Paragrafer: 65-68, Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. I båda fallen räknas inte framläggningseller delgivningsdagen med i besvärstiden. Rättelseyrkandets innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

22 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22 BESVÄRSANVISNING KOMMUNALBESVÄR Besvärsmyndighet och besvärstid I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av rättelserykanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att 1) beslutet tillkommit i felaktig ordning, 2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 3) beslutet annars strider mot lag. Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan MARIEHAMN Paragrafer: Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt. FÖRVALTNINGSBESVÄR Besvärsmyndighet och besvärstid Besvärstiden för beslut med stöd av LL om renhållning för landskapet Åland är 30 dagar. Besvärstiden 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har anslagits offentligt på den kommunala anslagstavlan. Paragrafer: Besvärsmyndighet är: Ålands förvaltningsdomstol PB 31, Torggatan MARIEHAMN

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 Besvärsmyndighet och besvärstid Besvärstiden för beslut med stöd av LL om avloppsvattenavgift för landskapet Åland är 30 dagar. Besvärstiden 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har anslagits offentligt på den kommunala anslagstavlan. Paragrafer: Besvärsmyndighet är: Länsstyrelsen på Åland PB 58, Torggatan MARIEHAMN Besvärsskriftens innehåll I besvärsskriften skall uppges - ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas - vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som bestyrkt kopia. Inlämnande av handlingarna Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna inlämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl LEMLANDS OCH LUMPARLANDS KOMMUNER Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nummer 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den, kl. 18.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Kommungården

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 10.09 2014 Biblioteksnämnden 10.09.2014. - Sammanträdestid Torsdagen den 18 September kl. 18.00-19.30 Biblioteket Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 28.1.2015 1 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 28.1.2015 kl 18:30 19:10 kommungården i Jomala

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 17.4.2012 3/12 Sammanträdestid Tisdagen den 17.4. 2012, klockan 18.30-19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Leif Andersson,

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 13/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 13.9.2011, kl.19.00-19.10 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Ulla-Britt

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

Onsdagen den 10.07.2013, kl. 16.30-17.00

Onsdagen den 10.07.2013, kl. 16.30-17.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdestid Nummer 4/2013 Onsdagen den, kl. 16.30-17.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Kommungården i Lemland Perjus Ann-Sofi, ordförande Andersson Inger, vice ordförande

Läs mer

x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x Holmström Janice x Jansson Benitha x Nyholm Dan

x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x Holmström Janice x Jansson Benitha x Nyholm Dan Nr 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 20.10 Sammanträdesplats Beslutande Sunnanberg vårdhem x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Sammanträdestid Tisdagen den 27.05.2014, klockan 18.30-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 13.08.2014 Nr: 8 Paragrafer: 89-100 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 13 augusti 2014 kl. 19.00-20.45 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 14.12.2016 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 14.12.2016 kl 18:30 19.15 kommungården i Jomala

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid Torsdagen den 2 juli 2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12 Sammanträdestid Onsdagen den 25.1. 2012, klockan 19.30-21.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den kl. 16:40 18.45 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 205 KS 206 KS 207 KS 208 KS 209 KS 210 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2.6.2014 Nr 11/2014 11/221 Sammanträdestid Måndag 2.6.2014 kl. 15-15.30 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13 Sammanträdestid Måndagen den 6.5.2013, klockan 18.30-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta x Söderlund Jessica

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta x Söderlund Jessica Nr 5/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 3/2011 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne -

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 3/2014 Sammanträdestid Onsdagen den kl. 17.00-17.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 16:15-17.35 Sammanträdesplats Beslutande Ulf Stenman, ordf. Åsa Björkman Bertil Grankulla Ulf Holgers Pia Kotanen, fr.o.m. 206 Carola Lassila Karita

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

Torsdagen den 7.5.2015 kl. 19.00 20.25. Kommunkansliet i Nääs

Torsdagen den 7.5.2015 kl. 19.00 20.25. Kommunkansliet i Nääs Nr 4/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 20.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.12.2012 9/12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.12.2012 9/12 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.12.2012 9/12 Sammanträdestid Tisdagen den 18.12. 2012, klockan 18.30-20.15 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Leif Andersson, ordförande

Läs mer

Torsdagen den 22 oktober 2015 kl Kommungården

Torsdagen den 22 oktober 2015 kl Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 12 oktober 2015 Socialnämnden 12.10.2015 113-127 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets - nummer Torsdagen den 22 oktober 2015 kl. 19.00

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 09.03.2010 2/10 Sammanträdestid Tisdagen den 9 mars 2010, klockan 19.30-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016:

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: 49-55 1 Sammanträdestid: Tisdagen 8 November kl 18:30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson, viceordf. Jens

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /8. Kommungården i Godby. X Lars Rögård, ordförande X Sven Löfman, v.ordf.

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /8. Kommungården i Godby. X Lars Rögård, ordförande X Sven Löfman, v.ordf. MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 16.12.2010 8/8 Sammanträdestid Torsdagen den 16 december 2010, klockan 20.35 22:10 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby X Lars Rögård,

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 28.09.2011 Nr: 7 Paragrafer: 43-47 Plats och tid Beslutande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 28 september 2011 kl. 19.00-19.15 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. BMN, :00, Protokoll

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. BMN, :00, Protokoll INNEHÅLLSFÖRTECKNING BMN, 24.11.2016 19:00, Protokoll -2 Närvarande... 1 223 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET... 2 224 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE... 3 225 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN... 4

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden Nr 2/2011 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19:55 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet - Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlsson Nina-Marie x Grönlund Ragnvald x Holmström

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 8.6.2015 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 8.6.2015 kl. 16:00 17:05. Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Solax Charlotta, vice

Läs mer

Tisdagen den 16.12.2014 kl. 18.30-19.00. Kommunkansliet i Nääs

Tisdagen den 16.12.2014 kl. 18.30-19.00. Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2014 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 18.30-19.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Linde Guy, ordf. - Söderholm Mikael, vice ordf. x Danielsson Peter x Fagerström Tove - Lindroos

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 1/2017 Sammanträdestid Onsdagen den kl. 19.00-20.15 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Jansson Tom, ordf. x Timonen Bo, vice ordf. - Hampf Berit x Karlsson Simon - Michelson Ulla -

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 10.12.2015 7 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 10.12.2015 kl 18:30 19.20 kommungården i Jomala

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 02.03.2011 Nr: 2 Paragrafer: 9-13 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 2 mars 2011 kl. 19.00-19.20 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 34-39 10.09.2014 1 Sammanträdestid: 18.30 19.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEMLANDS OCH LUMPARLANDS KOMMUNER Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nummer 9/2012 Sammanträdestid Onsdagen den, kl. 19:00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Kommungården

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige 20.9.2016 7 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Frånvarande 20.9.2016 kl. 19:00 21:30 Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Karlström

Läs mer

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 5 SOCIALNÄMNDEN 2016-07-06 1 Sammanträdestid Onsdag 2016-07-06 kl. 19.00 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Karlström Jan-Erik, ordförande Sundblom

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 Sammanträdestid Tisdagen den 20.12. 2011, klockan 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /09. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /09. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.10.2009 8/09 Sammanträdestid Tisdagen den 27 oktober 2009, klockan 19.30- Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8)

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8) 1(8) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Torsdag den 06.08.2015 kl 18:30 Sammanträdesplats: Bygården, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina Thörnroos

Läs mer

- Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald x Lindström Henry x Lundberg Bror

- Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald x Lindström Henry x Lundberg Bror Nr 1/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-20:00 Sammanträdesplats Beslutande kommunkansli - Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

Kommungården i Godby. x Lars Rögård, ordförande x Sven Löfman, v.ordf. Leif Andersson. Katarina Norrgård Leena Laaksonen.

Kommungården i Godby. x Lars Rögård, ordförande x Sven Löfman, v.ordf. Leif Andersson. Katarina Norrgård Leena Laaksonen. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 7.4.2011 2/11 Sammanträdestid Torsdagen den 7.4. 2011, klockan 20.00-22.40 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård, ordförande x Sven

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 1/2015 1(9)

SKOLNÄMNDEN möte 1/2015 1(9) 1(9) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Tisdag 24 februari 2015 kl 10:30 11:55 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf.

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 10/2013 Sammanträdestid måndagen den kl. 19.00-20.10 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 7/2008 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 20.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne x

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 13.08.2015 Socialnämnden 20.08.2015 93-102 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 13.08.2015 Socialnämnden 20.08.2015 93-102 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 13.08.2015 Socialnämnden 20.08.2015 93-102 Sammanträdestid Torsdag 20.08.2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer Ärende

Läs mer

Tisdagen den kl

Tisdagen den kl Nr 12/2013 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 18.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Linde Guy, ordf. x Söderholm Mikael, vice ordf. - Areschoug Owe x Danielsson Peter x Fagerström Tove x Mörn

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 16.6.2016 4 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Frånvarande Övriga närvarande 16.6.2016 kl

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 9/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.40 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Måndagen den 18.06.2012, kl. 19.00-21.30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Måndagen den 18.06.2012, kl. 19.00-21.30 LEMLANDS OCH LUMPARLANDS KOMMUNER Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nummer 4/2012 Sammanträdestid Måndagen den, kl. 19.00-21.30 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Kommungården

Läs mer

- Sjöblom Tommy, ordf. x Hampf René, vice ordf. x Flöjt-Josefsson Helena - Lindroos Erica x Holmström Sue x Salmén Jan x Danielsson Emelie

- Sjöblom Tommy, ordf. x Hampf René, vice ordf. x Flöjt-Josefsson Helena - Lindroos Erica x Holmström Sue x Salmén Jan x Danielsson Emelie Nr 6/2016 Sammanträdestid Onsdagen den kl. 19.00 20.15 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet - Sjöblom Tommy, ordf. x Hampf René, vice ordf. x Flöjt-Josefsson Helena - Lindroos Erica x Holmström

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 2/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 8.10.2014 14/14. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 8.10.2014 14/14. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 8.10.2014 14/14 Sammanträdestid Onsdag 8.10.2014 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande, x

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen Nr 6/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordf. x Lindgrén Jan, viceordf. x Ahlqvist Annika x Fagerholm-Sjöblom Silvana

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 6.9.2012 2/12 Sammanträdestid Torsdagen den 6 september 2012 kl. 9.30 11.15 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.05.2010 4/10. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.05.2010 4/10. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.05.2010 4/10 Sammanträdestid Tisdagen den 18 maj 2010, klockan 19.30-21.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2016 Sammanträdestid Onsdagen den kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Jansson Tom, ordf. x Timonen Bo, vice ordf. - Hampf Berit x Karlsson Simon x Michelson Ulla

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 9/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 augusti 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 20:00-20.25 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 68 Kallelse och beslutförhet SN 69 Val av protokolljusterare, tid

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Kjellman, Pamela. Kronoby, den 30 december 2014

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Kjellman, Pamela. Kronoby, den 30 december 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 23/2014 23/435 Sammanträdestid Måndagen den 22 december 2014, kl. 17.00 17.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik,

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 5/2014 Sammanträdestid Onsdagen den kl. 19.00-20.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. - Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.11.2014 Nr: 11 Paragrafer: 137-146 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 november 2014 kl. 19.00-21.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN /11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN /11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 16.3.2011 4/11 Sammanträdestid 16.3.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016. Petter Johansson, ordförande. Petter Johansson Susann Peltonen ordförande sekreterare

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016. Petter Johansson, ordförande. Petter Johansson Susann Peltonen ordförande sekreterare SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 2/2016 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdagen den 25 februari 2016 kl.19-20.10 Kommunkansliet i Sund Petter Johansson, ordförande

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.03.2014 2/14

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.03.2014 2/14 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.03.2014 2/14 Sammanträdestid Tisdagen den 18.03.2014, klockan 18.30-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 2/2017 Sammanträdestid Onsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Jansson Tom, ordf. x Timonen Bo, vice ordf. x Hampf Berit x Karlsson Simon - Michelson Ulla x

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN /11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN /11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 19.1.2011 1/11 Sammanträdestid 19.1.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

Måndagen den 25.11.2013 kl. 18.30

Måndagen den 25.11.2013 kl. 18.30 Nr 11/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Linde Guy, ordf. x Söderholm Mikael, vice ordf. - Areschoug Owe - Danielsson Peter x Fagerström Tove x Mörn

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René - Jansson Tom x Rydström Agneta - Söderlund Jessica

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René - Jansson Tom x Rydström Agneta - Söderlund Jessica Nr 4/2014 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René - Jansson Tom x Rydström

Läs mer

Torsdagen den 27.2.2014 kl. 19.00-21.00. Kommunkansliet i Nääs

Torsdagen den 27.2.2014 kl. 19.00-21.00. Kommunkansliet i Nääs Nr 2/2014 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Salmén Jan, ordf. - Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie - Flöjt-Josefsson Helena

Läs mer

Onsdagen den 11 mars 2015 kl. 19.00 19.35 Kommungården

Onsdagen den 11 mars 2015 kl. 19.00 19.35 Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 5 mars 2015 Byggnadstekniska nämnden 11.03.2015 17-31 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets -nummer Onsdagen den 11 mars 2015 kl. 19.00

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen 1.11.2016 kl. 17:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 335 Kallelse och beslutförhet KS 336 Godkännande och komplettering

Läs mer

Sammanträdesdatum 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1. Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40. Kommungården i Föglö

Sammanträdesdatum 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1. Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40. Kommungården i Föglö Sammanträdesdatum Nr 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1 Sammanträdestid Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Katarina Ulenius, ordförande Margaretha

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 26.6.2012 4 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Frånvarande 26.6.2012 kl 18:30 19:15 kommungården

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 1/2011 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-21.10 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne x Jansson

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nummer Kommunfullmäktige /2015

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nummer Kommunfullmäktige /2015 HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nummer Kommunfullmäktige 01.10.2015 4/2015 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Torsdagen den 1 oktober 2015 kl. 19.18-19.35 Kommungården

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs. - Fagerholm Thommy, kommunstyrelsens ordförande - Lindblom Jörgen, kommunstyrelsens representant - Alm Kerstin, kommundirektör

Kommunkansliet i Nääs. - Fagerholm Thommy, kommunstyrelsens ordförande - Lindblom Jörgen, kommunstyrelsens representant - Alm Kerstin, kommundirektör Nr 3/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00 21.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne x Jansson

Läs mer

Sammanträdesdatum 6 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 6 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 6 SOCIALNÄMNDEN 2015-08-19 1 Sammanträdestid Onsdag 2015-08-19 kl. 19.00 19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Ulenius Katarina, ordförande Karlsson Margaretha

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 73 Kallelse och beslutförhet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 74 Val av protokolljusterare, tid och plats

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15 Sammanträdestid Onsdag 4.3.2015 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet X Höglund, Roger, ordförande, X Lindblom,

Läs mer

Onsdagen den 30 september 2015 kl Kommungården

Onsdagen den 30 september 2015 kl Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 september 2015 Byggnadstekniska nämnden 30.09.2015 114 127 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets -nummer Onsdagen den 30 september

Läs mer

Sammanträdesdatum 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1. Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45. Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1. Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45. Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 10 SOCIALNÄMNDEN 2015-12-16 1 Sammanträdestid Onsdag 2015-12-16 kl. 19.00 20.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Ulenius Katarina, ordförande Karlsson Margaretha

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Socialnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Socialnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 02.05.2014 Socialnämnden 02.05.2014 62-79 Sammanträdestid Torsdagen den 8 maj 2014 kl. 19.00-19:55 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 april 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 5/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 3 maj 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 20.09.2011 Nr: 8 Paragrafer: 100-114 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Tisdagen den 20 september 2011 kl. 19.00-20.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 24.1.2012 1/12 Sammanträdestid Tisdag 24.1.2012, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande, sammanträdesrummet x Höglund, Roger x Lindblom,

Läs mer