Affärsverksamhet på nätet studentuppsatser från specialkursen i IT-rätt 2000

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Affärsverksamhet på nätet studentuppsatser från specialkursen i IT-rätt 2000"

Transkript

1 Affärsverksamhet på nätet studentuppsatser från specialkursen i IT-rätt 2000 Daniel Westman (red) Institutet för rättsinformatik IRI-rapport 2001:2

2 2001 Institutet för rättsinformatik och författarna Tryck: Nykopia Tryck AB, Stockholm 2001 Distribution: Books On Demand ISSN

3 Förord Denna rapport består av fem studentuppsatser som författats inom ramen för specialkursen i IT-rätt vid Juridiska institutionen vid Stockholms universitet hösten Uppsatserna behandlar juridiska frågor som är aktuella i samband med affärsverksamhet på nätet. Den första uppsatsen behandlar fenomenet banner-annonsering och dess marknads- och integritetsrättsliga implikationer. I den andra uppsatsen undersöker författarna hur befintliga rättsregler kan appliceras på olika betalningslösningar som utnyttjas vid elektronisk handel. Den tredje uppsatsen behandlar den nuvarande och framväxande rättsliga regleringen kring olika typer finansiella tjänster på nätet. Den fjärde uppsatsen behandlar den mycket uppmärksammade frågan om ansvaret för informationsförmedlande mellanhänder, med särskilt fokus på ansvarsfrihetsreglerna i E-handels - direktivet. Den femte och sista uppsatsen analyserar användningen av annans varumärke i samband med elektronisk handel. Ett stort tack till amanuens Elin Waara som framställt tryckfärdigt manus och till lärare, mentorer eller studenter som gjort bra insatser under kursen. För uppsatsernas innehåll svarar författarna själva. Kontakt med författarna förmedlas av undertecknad. Daniel Westman Kursföreståndare Institutet för rättsinformatik Stockholms universitet Stockholm

4

5 Innehållsförteckning Banner-annonsering på Internet marknadsrättsliga och integritetsrättsliga aspekter...7 Helena Axelson Pia Holm Christina Molnar Betalningslösningar på Internet...37 Maria Häljebo Karin Johannesson Kristine Olofsson Finansiella tjänster på Internet...65 Börje Berglund Johan Sundberg Mats Wiklund Ansvarsfrågor för tjänsteleverantörer i en digital miljö...97 Anna Bengtsson Gabriella Hallberg Caroline Waldenor Varumärken i webbutiken Robert Blomdahl Thomas Isberg Patrik Uväng

6

7 Banner-annonsering på Internet marknadsrättsliga och integritetsrättsliga aspekter Helena Axelson Pia Holm Christina Molnar

8

9 Banner-annonsering på Internet 9 Innehållsförteckning 1 INLEDNING MARKNADSRÄTTSLIGA ASPEKTER ANSVARSFRÅGOR ALLMÄNT VEM ANSVARAR ENLIGT MARKNADSFÖRINGSLAGEN OCH VARFÖR? HUR LÅNGT BÖR ETT MEDVERKANSANSVAR UTSTRÄCKAS? Olika argument för och mot ett långtgående medverkansansvar Våra slutsatser angående medverkansansvarets utsträckning BÖR AKTUELL LAGSTIFTNING BIBEHÅLLAS, FÖRÄNDRAS ELLER KOMPLETTERAS? PERSONLIG INTEGRITET ALLMÄNT TEKNIK IP-nummer och domännamn Cookies HTTP ÄR DATA SOM INSAMLAS ATT ANSE SOM PERSONUPPGIFTER I PUL:S MENING? VAD INNEBÄR SAMTYCKESKRAVET I PUL FÖR BEHANDLINGEN AV PERSONUPPGIFTER? Intresseavvägningsundantaget Om samtycke har lämnats till att behandling får ske Om den registrerade skriftligen har motsatt sig behandling KORT OM TOLKNINGS- OCH TILLÄMPNINGSPROBLEMATIKEN ÄR INSAMLING AV DATA ENDAST AV ONDO? ÄR DAGENS LEGALA LÖSNING DEN BÄSTA? SAMMANFATTNING TACK KÄLLFÖRTECKNING LAGAR LAGFÖRARBETEN EG-DIREKTIV RÄTTSPRAXIS ÖVRIG LITTERATUR WORLD WIDE WEB... 35

10

11 Banner-annonsering på Internet 11 1 Inledning Marknadsföring på Internet har under de senaste åren ökat. Internet som reklamkanal gör det möjligt för företag att marknadsföra sig såväl lokalt som globalt till en relativt låg kostnad. Det är även möjligt att anpassa marknadsföringen till vissa grupper av potentiella kunder vilka själva aktivt kan söka efter information om varor och tjänster. 1 Det vanligaste sättet att annonsera på Internet är att köpa en annonsplats på en populär webbsida och placera ut en banner 2 på denna. Eftersom Internet består av miljontals webbsidor kan det vara svårt och tidskrävande för en annonsör att veta på vilken webbsida som denne skall publicera en banner för att bäst nå en viss målgrupp. Ofta anlitas därför ett säljnätverk. 3 Säljnätverkets uppgift är att hjälpa enskilda annonsörer att placera reklamkampanjer på olika webbsidor. Annonsplatserna köps in från de webbsideägare som ingår i säljnätverket och dessa får därigenom hjälp med annonsförsäljningen. Säljnätverket fungerar med andra ord som spindeln i nätet vilket förenklar kampanjpro- 1 Lindberg, Agne & Westman, Daniel, Praktisk IT-rätt, 2:3 uppl, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 2000, s Enligt Svenska Datatermgruppens rekommendation bör banner översättas med webbannons (se Vi har dock valt att använda uttrycket banner i denna uppsats. En banner är en annons som fungerar som en länk. Typiskt sett är en banner en avlång annons i ett visst format men det finns även andra annonstyper såsom t ex knappar, pop-ups och stortavlor. När man klickar på en banner hamnar man antingen på en annonsörs ordinarie webbsida eller på en särskild kampanjsida, d v s en webbsida gjord för en viss kampanj. Kampanjsidan har ett genomgående reklambudskap och består ofta av 4-5 subsidor. Det finns även s k interaktiva banners. Skillnaden mot den klassiska bannern är att man kan interagera med bannern utan att behöva lämna webbsidan där denna är placerad. Slutligen kan även nämnas annonstypen interstitial (mellansidor). Dessa utgörs av reklamsidor som visas när man hoppar från en webbsida till en annan. Se t ex samt det IT-rättsliga Observatoriets rapport nr 2/97 på 3 Annonsören kan även vända sig till medieförmedlare, reklambyråer eller liknande för att få hjälp med marknadsföringen i sig och/eller för att välja webbsidor att marknadsföra sig på. Ofta sköter därefter medieförmedlare/reklambyråer m fl eventuella förhandlingar med säljnätverken. Exempel på säljnätverk är DoubleClick, AdLINK, Real Media och Adpepper.

12 12 Banner-annonsering på Internet cessen. 4 Fördelarna för annonsörerna, å ena sidan, är att det är möjligt att teckna annonsavtal med flera webbsideägare på en gång samt att marknadsföringen blir mer målinriktad. Webbsideägarna, å andra sidan, får hjälp med försäljning av annonsplatser och behöver inte för detta ändamål investera i personal eller teknik. Säljnätverken och deras verksamhet är intressanta ur många marknadsrättsliga och integritetsrättsliga aspekter. Några av dessa frågor och problemställningar kommer närmare att utredas nedan. Presentationen gör ej anspråk på att vara uttömmande utan har snarare som ambition att belysa viss juridisk problematik. När det gäller de marknadsrättsliga aspekterna kommer vi att granska det aktuella rättsläget vad gäller ansvarsfördelningen för olika aktörer i samband med banner-annonsering. 5 De frågor vi närmare kommer att utreda är vem som ansvarar direkt och/eller indirekt för att en banner är utformad i enlighet med gällande lagstiftning, hur långt ett medverkansansvar bör sträcka sig och om gällande lagstiftning bör bibehållas, förändras eller kompletteras. Vad avser de integritetsrättsliga aspekterna är det främst säljnätverkens loggning och uppföljning av s k elektroniska spår 6 som är av intresse. Denna informationshantering kan utgöra ett hot mot den personliga integriteten. De frågeställningar som vi kommer att belysa är om insamlandet av data kan betraktas som personuppgiftshantering i personuppgiftslagens (PuL:s) mening, vad samtyckeskravet i PuL innebär för insamlandet av personuppgifter, vilka tolknings- och tillämpningsproblem som PuL medför, om insamlande av data endast är av ondo och om dagens legala lösning på området är den bästa. 4 Säljnätverken varierar i storlek och har olika inriktning beroende på hur många och vilka webbplatser som ingår i annonsnätverket. Dessutom varierar de sidoprodukter/tjänster som erbjuds. Säljnätverken tar en del av annonsintäkterna i provision. 5 Av utrymmesskäl kommer vi dock att frångå problematiken kring banners som fått en lagstridig utformning orsakad av dataintrång och/eller skadegörelse. 6 När man rör sig mellan webbsidor lämnar man alltid ett elektroniskt spår efter sig. Detta spår utgörs ofta av korta dataslingor som för viss tid eller mer permanent lagras på användarens hårddisk. Ett exempel på en sådan dataslinga är en cookie vilken vi närmare kommer att redogöra för nedan. Se även SOU 1999:106, s. 136.

13 2 Marknadsrättsliga aspekter ansvarsfrågor 2.1 Allmänt Banner-annonsering på Internet 13 Den svenska marknadsrätten syftar till att främja konsumenters och näringslivets intressen i samband med marknadsföring av produkter och att motverka marknadsföring som är otillbörlig. 7 Regleringen på området är tämligen vittgående och omfattar all slags marknadsföring inklusive bannerannonsering. Eftersom Internet är ett gränslöst och globalt medium är en viktig fråga om den svenska lagstiftningen även kan tillämpas på reklamåtgärder som härrör från utlandet. Problematiken har lösts på det sättet att svensk lag omfattar banners som helt, eller i inte helt obetydlig grad, är riktade till en svensk publik. 8 Den geografiska placeringen av en server där en banner lagrats saknar således betydelse. 9 För att en banner skall anses vara lagenligt utformad skall särskilda regler i främst marknadsföringslagen (MFL) beaktas. 10 Vid brott mot dessa bestämmelser aktualiseras frågor kring vem som bär ett direkt och/eller indirekt juridiskt ansvar för en banners utformning och det länkade materialet. För att bättre illustrera problematiken följer här ett exempel ur verkligheten. Det amerikanska företaget Boathouse Row Entertainment Inc. använde sig av Microsofts tjänst Linkexchange vilken länkar ihop 7 Se 1 Marknadsföringslagen (1995:450). 8 Vägledning om vad som krävs för att reklam skall anses vara riktad till den svenska marknaden ges bl a i lagförarbeten och praxis om annonser i internationella tidningar (jfr prop 1970:57 s 93 och MD 1989:6). En helhetsbedömning måste göras i varje enskilt fall och betydelsefulla faktorer är t ex att det svenska språket används i bannern, att priset anges i svenska kronor eller att produkterna i hög grad säljs till svenska kunder. Det bör dock noteras att E-handelsdirektivet (EG-direktiv 2000/31/EG av den 8 juni 2000) istället inför en ursprungslandsprincip (se bl a art 3 i direktivet). Principen innebär att tjänsteleverantörer får tillhandahålla sina varor och tjänster enligt de regler som gäller i den egna medlemsstaten. 9 Se SOU 1996:40 s MFL kompletteras i sin tur av ett stort antal mindre produkt- och mediespecifika lagar som t ex Alkoholreklamlagen, Tobaksreklamlagen, Lotterilagen, Prisinformationslagen, Dekoderlagen och Lagen om namn och bild i reklam. Vad avser informationskravet i MFL så kompletteras detta bl a av EG-direktiv 97/7/EG (Distansavtalsdirektivet). Vid bedömningen av vad som skall anses utgöra god marknadsföringssed har även utomrättsliga regler betydelse. Se t ex Internationella Handelskammarens (ICC:s) regler (http://www.iccwbo.org/).

14 14 Banner-annonsering på Internet webbsidor med hjälp av banners. På Boathouse s webbsida publicerades en banner vilken gjorde reklam för pornografiska webbsidor varav vissa innehöll/uppgav att de innehöll barnpornografi. Microsoft påstod att samtliga banners kontrollerades och godkändes av dem innan de publicerades och att annonsen i det aktuella fallet ändrats utan Linkexchanges vetskap Vem ansvarar enligt marknadsföringslagen och varför? Av lagtexten framgår att det är näringsidkaren, d v s reklamens avsändare, som i första hand ansvarar för marknadsföring som strider mot god marknadsföringssed eller på annat sätt är otillbörlig (14 1 st MFL). Detta innebär att det är annonsören som har det primära ansvaret för den reklam som framförs för företagets räkning, oavsett om det sker på företagets egen webbsida eller på ett upplåtet annonsutrymme på någon annans webbsida. 12 MFL innehåller även särskilda medverkansansvarsregler enligt vilka de som handlat å näringsidkarens vägnar liksom var och en som i övrigt väsentligt har bidragit till marknadsföringen ansvarar (se främst 14 2 st MFL). 13 Förbud och andra ålägganden enligt MFL kan således inte bara riktas mot annonsören utan även mot andra medverkande aktörer såsom t ex reklambyråer och ägare till de webbsidor där en banner placerats ut. 14 Det som är avgörande för bedömningen av medverkansansvaret torde, enligt vår uppfattning, vara de olika inblandade parternas möjligheter att på något sätt förhandsgranska bannern och/eller kontrollera den webbsida där denna placerats ut. 15 När det gäller reklambyråer bör följaktligen medverkansansvaret kunna grundas på de situationer där reklambyrån arbetar på uppdrag av en annonsör och står för såväl idé och innehåll som för grafisk formgivning av en banner. Ansvaret kan i det fallet motiveras av reklambyråns möjlighet att 11 Seminerio, Maria, Microsoft answers cheerleader suit, ZDNet News, 3 augusti Se även Jenselius, Michael, Microsoft länkar till barnporr, PC för alla, 3 augusti Dahlström, Sofia & Karlsson, Marie-Louise, Internetjuridik, 1 uppl, Björn Lundén Information AB, 2000, s. 89 och s Övriga medverkansbestämmelser i MFL är 15, 17, 22 och Se Lindberg & Westman, i not 1 a a, s. 44 samt Carlén-Wendels, Nätjuridik: Lag och rätt på Internet, 2:1 uppl, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 1998, s Detta följer direkt av lagtexten vilken endast omnämner ett medverkansansvar för parter som på något sätt kunnat påverka marknadsföringens utformning. Jfr MFL 14, 15, 17, 22 & 29.

15 Banner-annonsering på Internet 15 utforma bannern enligt gällande marknadsföringsregler och på det sättet förhandsgranska reklamen. Webbsideägarens medverkansansvar bör i sin tur kunna stödjas på möjligheterna för denne att förhandsgranska de kampanjer som är planerade att genomföras på webbsidan. 16 Vidare är det även tänkbart att ansvaret kan grundas på webbsideägarens kontroll av själva annonsutrymmet. Om en lagstridig banner har lagts ut på en webbsida kan ägaren när som helst under reklamkampanjens gång se till att den tas bort genom att ändra i webbsidans HTML-kod. 17 Som rättsläget ser ut idag är det relativt klart att såväl reklambyråer som webbsideägare kan ha ett medverkansansvar vid sidan av annonsörernas primära ansvar. Hur långt ansvaret sträcker sig därutöver är dock oklart. Det finns författare 18 som hävdar att även parter som tillhandahåller förmedlingstjänster 19 och Internetoperatörer 20 har ett medverkansansvar för material, t ex banners, som förekommer på deras servrar och/eller är tillgängliga via deras webbsidor. Dessa skulle därmed kunna åläggas att t ex stänga ned webbsidor med otillåten marknadsföring. 21 Eftersom rättsläget är mycket osäkert när det gäller sistnämnda aktörer kommer vi nedan att utreda om det är rimligt att även de bör omfattas av reglerna i fråga. I det sammanhanget kommer vi också att beröra säljnätverkens eventuella ansvar då dessa enligt vår uppfattning närmast är att jämställa med de verksamheter som tillhandahåller olika förmedlingstjänster. För att på ett klart och tydligt sätt kunna redogöra för de ansvariga parterna har vi valt att se på deras verksamheter i en mer renodlad form. Det 16 Dahlström & Karlsson, i not 12 a a, s HTML (Hypertext Markup Language) är ett sidbeskrivningsspråk för dokument i World Wide Web. Koden innehåller direktiv för hantering av typsnitt, bilder och länkar till andra dokument. 18 Carlén-Wendels, i not 14 a st. 19 Webbhotell, portaler och liknande som upplåter utrymme för webbplats åt företag. Se t ex och 20 Svenska Datatermgruppens definition av en Internetleverantör/operatör är ett företag eller en institution som tillhandahåller Internettjänster, t ex anslutningsmöjligheter och e-postfunktioner. Exempel på Internetleverantörer är Telia, Tele 2 och Chello. När Carlén-Wendels skriver om Internetoperatörer i sin bok avser han endast tillhandahållare av själva anknytningen. 21 Så har också skett på frivillig basis i vissa fall då Internetoperatörer har stängt ned eller blockerat främst pornografiska webbsidor. Se Carlén-Wendels, i not 14 a st.

16 16 Banner-annonsering på Internet är dock relativt vanligt att en och samma aktör tillhandahåller ett flertal olika tjänster och/eller att blandformer av tjänsterna erbjuds Hur långt bör ett medverkansansvar utsträckas? Olika argument för och mot ett långtgående medverkansansvar En rad olika argument kan anföras såväl för som mot ett långtgående medverkansansvar. En omständighet som talar mot är att det i praktiken kan vara svårt för parterna i fråga att överblicka och kontrollera allt material som förekommer i deras verksamhet. Svårigheterna med kontroll etc skiljer sig dock inte nämnvärt från det ansvar som t ex en tidning har med 100-tals nya annonser att granska varje dag, vilket skulle kunna tala för ett utvidgat ansvar. 23 Ett annat argument mot ett omfattande ansvar är det faktum att den europeiska regleringen i form av EG-direktivet 2000/31/EG (E-handels - direktivet) pekar mot en utveckling som snarare talar för ett minskat ansvar för olika former av mellanhänder. 24 Å andra sidan menar vissa författare 25 att det vid banner-annonsering skulle kunna vara möjligt att tillämpa liknande kontroll- och uppsiktsrutiner som förekommer i BBS-lagen. 26 Vill man hålla sig till en konsekvent lagstiftning kan det vara svårt att motivera varför ansvaret skall vara mildare i MFL än i BBS-lagen när kontrollmöjligheterna för aktörerna i princip är desamma. Slutligen är det även tänkbart att ett långtgående medverkansansvar i ett längre perspektiv kan komma att hämma banner-annonseringen på Internet och därmed även den ekonomiska omsättningen. 27 Risken för att drabbas av eventuella skadeståndsanspråk kan få den följden att intresset för att 22 Se t ex företaget Spray som dels ett webbhotell och dels en Internetleverantör (http://www.spray.se/). 23 Jfr Carlén-Wendels, i not 14 a st. 24 Jfr 4 & 5 lag (1998:112) om ansvar för elektroniska ansvarstavlor (BBS-lagen) med Art E-handelsdirektivet. Det är ännu oklart vilken betydelse punkt 47 i ingressen till E-handelsdirektivet kommer att få för BBS-lagens framtida omfattning och utformning. 25 Jfr Carlén-Wendels, i not 14 a st. 26 Dessa består bl a av en klagomur till vilken användarna kan påtala eventuell förekomst av lagstridigt material, en återkommande stickprovskontroll samt en återkommande gallring och blockering av lagstridigt material inom en viss tidsfrist. 27 I förlängningen kan även utvecklingen av den elektroniska handeln på Internet komma att påverkas negativt.

17 Banner-annonsering på Internet 17 medverka i distributionen av banners och annan reklam minskar. Mot detta påstående kan dock anföras att det borde ligga i alla inblandade parters intresse att se till att otillbörlig reklam inte förekommer i de tjänster som tillhandahålls av dem. Skulle denna typ av reklam förekomma ökar nämligen riskerna för att parternas anseende urholkas och att enskilda individers förtroende för tjänsterna i fråga minskar Våra slutsatser angående medverkansansvarets utsträckning Enligt vår uppfattning torde förmedlingstjänster och liknande kunna omfattas av medverkansansvaret av samma skäl som t ex en webbsideägare. Möjlighet finns för dem att förhandsgranska materialet samt att i ett senare skede ta bort lagstridigt material från webbsidorna. Skillnaden är dock att de förstnämnda aktörernas verksamheter i regel är mer omfattande än en webbsideägares. Att verksamhetens omfattning enskilt skulle kunna användas som ett hållbart skäl för att undkomma ett medverkansansvar, anser vi dock inte vara rimligt. Om en dylik argumentation skulle tillåtas kan MFL:s syfte komma att äventyras och det skulle bli alltför lätt att kringgå lagen. Ett ansvar motsvarande BBS-lagens kontroll och uppsiktsrutiner bör enligt vår mening kunna vara lämpligt för ovanstående parter. Vad avser säljnätverken så torde de, enligt vår åsikt, inneha ett medverkansansvar som motsvarar det som gäller för förmedlingstjänster. Även säljnätverken har en möjlighet att refusera otillbörliga banners som de tar emot i sin verksamhet och de kan likaså i ett senare skede sortera bort lagstridigt material från de webbsidor som ingår i annonsnätverket. När det däremot gäller Internetoperatörer anser vi att dessa inte bör omfattas av ansvaret för medverkan i samma utsträckning som aktörerna vilka omnämnts ovan. Internetoperatörernas primära uppgift är, som vi ser det, snarast att tillhandahålla ett väl fungerande nät med god överföringskapacitet och inte att förhandsgranska och kontrollera vad som faktiskt transporteras genom nätet i fråga. Verksamhetsinriktningen är således inte primärt att utforma eller tillhandahålla banners. Detta argument tillsammans med det faktum att en Internetoperatör ofta har en omfattande verksamhet i sig torde tala emot ett mer långtgående medverkansansvar. Möjligen kan en Internetperatör tänkas inneha någon form av ansvar för att stänga av en viss användares Internetaccess i de fall det i dom eller beslut fastslagits att lagstridigt material förekommit på en viss användares webbsida. 28 Ett dylikt 28 För att upprätthålla en seriös image har man t ex på Spray Networks anställt en s k Abuse Investigator på heltid som ser till att besökarna på

18 18 Banner-annonsering på Internet ansvar kan även tänkas föreligga om det är uppenbart att lagstridigt material förekommer på en viss webbsida. Att Internetoperatören även i dessa fall åläggs att blockera eller ta bort de lagstridiga webbsidorna, torde närmast följa av sakens natur. Skulle en Internetoperatör bryta mot ett sådant åläggande kan således, enligt vår uppfattning, ett medverkansansvar komma att aktualiseras. 2.4 Bör aktuell lagstiftning bibehållas, förändras eller kompletteras? Aktuell lagstiftning är idag inte tillräckligt klar vad gäller omfattningen av medverkansansvaret. MFL går att tillämpa i elektronis ka sammanhang men måste där anses ha vissa brister vilket ligger samtliga parter till förfång. Det vi främst anser kräver en precisering är i vilken utsträckning förmedlingstjänster, Internetleverantörer, säljnätverk m fl 29 bär ett medverkansansvar. Vi efterlyser likaså en precisering av vad som åligger parterna vid förhandsoch efterhandsgranskning i form av adekvata kontroll- och uppsiktsrutiner. En helt ny lagtext anser vi dock inte behövas eftersom MFL fungerar förhållandevis bra som allmän ramlag. Ovanstående tillämpnings- och tolkningsproblem bör istället kunna avhjälpas främst genom kompletterande föreskrifter. 30 Föreskriftsalternativet är enligt vår åsikt att föredra framför vanlig lagstiftning eftersom specialkompetens finns att tillgå och förehttp://www.spray.se/ följer de regler som finns på portalen och som spårar de som missbrukar sitt Internet-abonnemang. Vid missbruk varnas användaren i fråga och om missbruket återupprepas avslutas personens medlemskap och i vissa fall även abonnemanget i fråga. Se Olsson, Annelie, Hon upprätthåller lag och moral på nätet, Computer Sweden jobb, nr 3, den 10 januari 2001, s Det är möjligt att även andra parter kan tänkas bära ett ansvar i någon form men det är främst dessa parter som vi i dagsläget kan utkristallisera. 30 Utomrättsliga normer och självreglering kommer naturligtvis att ha en viss betydelse som komplement till föreskriftsalternativet eftersom IT-utvecklingen går mycket fort och det inte är praktiskt möjligt eller eftersträvansvärt att lagstifta i detalj. Den största betydelsen kommer dock normerna och självregleringen troligen att ha på ett internationellt plan eftersom Internet är ett globalt medium och den nationella lagstiftningen är territoriellt begränsad. Föreskrifter som ges ut fortlöpande kan emellertid många gånger med fördel anpassas efter nationell och internationell branschpraxis som utvecklats på området i fråga. Vi anser att det är viktigt att Sverige samverkar med andra länder för att få en harmoniserad reglering på marknadsrättens område eftersom detta leder till en större genomslagskraft hos bestämmelserna.

19 Banner-annonsering på Internet 19 skrifter allt som oftast ges ut i snabbare takt än lag. En snabb reglering är nödvändig eftersom utvecklingen på IT-området går fort och förändringar sker i stor omfattning. Vidare kan föreskrifter vara att föredra även av andra orsaker. Exempelvis kan efterlevnaden och verkställigheten av reglerna säkerställas eftersom det, till skillnad från vad som gäller vid t ex självreglering, inte är frivilligt för parterna att tillämpa bestämmelserna i fråga. 31 Förutsägbarheten gynnas således vid utfärdandet av föreskrifter. Likaså kan rättssäkerheten garanteras i ett system där reglerna kan sanktioneras och det finns möjligheter att överklaga. Slutligen kan även nämnas att den svagare partens intressen ofta bättre tillgodoses vid utformandet av föreskrifter än vid olika självregleringsprocesser. 32 I sistnämnda fall kan t ex konsumenternas intressen lätt åsidosättas om inte representanter för dessa medverkar vid reglernas tillkomst. Vid utarbetandet av föreskrifterna bör man dock, enligt vår uppfattning, så långt som det är möjligt beakta redan befintlig branschpraxis och självreglering. 33 Ett annat alternativ är att vänta och se hur rättspraxis utvecklar sig på området. Detta anser vi dock vara ett slöseri med både samhällets och företagens resurser. Det borde vara mer samhällsekonomiskt effektivt att utnyttja den specialkompetens som finns på området istället för att, i ett första skede, belasta domarkåren med komplicerade bedömningsfrågor på området ifråga. Vidare är en domstolsprocess tämligen tidskrävande vilket ytterligare kan missgynna IT-utvecklingen. Till sist kan även nämnas att en dylik inaktivitet från lagstiftarens sida och/eller de som denne delegerat viss kompetens till, kan leda till ett minskat förtroende för lagstiftaren. 31 Westman, Daniel, Rättspolitik på IT-området ett diskussionsunderlag, Det ITrättsliga observatoriets rapport 9/98, s Westman, i not 31 a a, s Se t ex de riktlinjer för banner-annonsering som Kommittén för Internetannonsering (KIA) har tagit fram. Reglerna finns på under rubriken annonsörer.

20 20 Banner-annonsering på Internet 3 Personlig integritet 3.1 Allmänt IT innebär nya och ökade hot mot skyddet av den personliga integriteten. 34 Vid banner-annonsering på Internet aktualiseras problematiken främst i samband med att säljnätverken, med hjälp av exempelvis cookie-teknologi 35, inhämtar och utnyttjar information om de enskilda personer som besöker någon av de i annonsnätverket ingående webbsidorna. 36 Informationen utnyttjas bl a för att bygga upp detaljerade kundprofiler som sedan används vid målinriktade reklamkampanjer. För att illustrera vilken typ av uppgifter som kan komma att insamlas hänvisar vi till säljnätverket DoubleClick som erbjuder fyra baskategorier för sin målgruppsinriktning. Kriterierna är baserade på INNEHÅLL (webb-sidorna uppdelas i intressegruppskategorierna: båt; motor; affärer & finans; nöje & underhållning; hälsa; nyheter, information & kultur; sökmotorer, kataloger & Internetleverantörer; teknik; resor; e-handel och kvinnor, hem & familj), BETEENDE (med hjälp av denna kategori kan man utläsa hur någon använder Internet baserat på kontrollerad banner-frekvens och man kan begränsa antalet banner-visningar för en viss användare. Man kan bestämma vilken tid på dygnet och vilken dag som en banner skall visas och följa upp en kampanjs effektivitet. Till sist kan man även köpa upp ord hos 34 Se Seipel, Peter, TRAPs: Trade Related Aspects of Privacy Protection Rights, Koivumaa, Ari (red.), Nätets Juridik, Nordisk årsbok i rättsinformatik 1999, Jure AB, Stockholm 2000, s. 62 ff. 35 Enligt Svenska Datatermgruppens rekommendation bör cookie översättas med kaka (se Vi har dock valt att använda uttrycket cookie i denna uppsats. 36 Säljnätverken använder sig av eller erbjuder olika annonshanteringssystem som ser till att banners visas för rätt användare. Samtidigt insamlas information om på vilken webbsida annonsen visats på, hur många gånger den visats och hur många gånger det klickats på annonsen. Exempel på ett annonshanteringssystem är t ex Open AdStream som Real Media tillhandahåller. Säljnätverket tillhandahåller även en cookie-targeting-modul som gör att en webbplats mer exakt kan rikta annonser genom att använda informationen som samlats in från en besökare. Till skillnad från t ex DoubleClicks system installeras de olika systemen på webbsideägarens server vilket gör att endast denne får tillgång till informationen Se samt Jfr även

21 Banner-annonsering på Internet 21 sökmotorn Alta Vista som DoubleClick samarbetar med), ANVÄNDAREGENSKAPER (genom denna kategori kan man geografisk målgruppsinrikta en banner gentemot ett visst land, genom domäntyp välja en målgrupp efter organisk tillhörighet, rikta banners mot specifika företag baserat på domänregistrering och välja en SIC-kod för att rikta en banner till ett särskilt industrisegment) och TEKNIK (med hjälp av denna kategori kan man rikta en banner till användare med en viss browsertyp, ett visst operativsystem eller en viss Internetleverantör). 37 Denna informationshantering är kontroversiell ur flera aspekter. För det första kan tillåtligheten av insamlandet i sig ifrågasättas. För det andra kan det även vara frestande för ett säljnätverk att sälja kundprofilsammanställningen till tredje part eftersom denna kan anbringa ett stort kommersiellt värde på marknaden. För det tredje kan det dessutom finnas risk för samkörningar av olika personregister. 38 Den lag som aktualiseras vid dessa frågor är personuppgiftslagen (PuL) vars syfte är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom otillbörlig behandling av personuppgifter (1 PuL). Med behandling avses varje åtgärd eller serie av åtgärder som vidtas i fråga om 37 Se 38 Säljnätverket DoubleClick planerade i början av år 2000 att samköra sin amerikanska databas med företaget Abacus databaser vilka innehåller namn, e-postadresser och telefonnummer. Detta väckte dock starka reaktioner i USA och samkörningen är inte längre aktuell. Det bör dock uppmärksammas att skyddet för den personliga integriteten inte är lika starkt i USA som i Sverige och att samkörningen endast gällde information om amerikanska hushåll. I e-post författad av Privacy Policy-avdelningen på DoubleClick (förmedlad genom Marcus Friström på DoubleClick i Sverige den 2 januari 2001) påpekas att DoubleClick did not intend to merge the two databases Abacus offline personal data and DoubleClick online anonymous data without notifying the individuals concerned and offering them the opportunity to opt out. DoubleClick köpte under hösten år 2000 även det amerikanska företaget NetCreations som arbetar med marknadsföring via opt-in e- post, d v s personer som i förväg tackat ja till att få reklam i sina e-postlådor. Netcreations har ca 15 miljoner e-postadresser vilka DoubleClick i och med köpet fått tillgång till. Se vidare följande artiklar under (Extern skribent), DoubleClick köper e-postmarknadsförare, Affärsdata, den 4 oktober 2000, Fjällborg, Ulrika, DoubleClick köper online-undersökningsföretag, Affärsdata, den 27 september 2000, Svensson, Robert, DoubleClick lovar integritetsskydd, Affärsdata, den 8 juni 2000 och Öfverholm, Cecilia, DoubleClick backar om samkörning av personregister, Affärsdata, den 3 mars 2000.

PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL)

PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) 1 (6) PERSONUPPGIFTSLAGEN (PUL) Lagens ikraftträdande PUL trädde ikraft den 24 oktober 1998 och genom PUL:s införande upphävdes 1973-års datalag. För behandling av personuppgifter, som påbörjats före den

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn Datum Diarienr 2014-01-23 1842-2013 Kyrkostyrelsen Svenska kyrkan 751 70 Uppsala Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) registrering av icke kyrkotillhöriga barn Datainspektionens beslut

Läs mer

Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen. 12 november 2015

Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen. 12 november 2015 Data Protection, harmoniserade dataskyddsregler inom EU för vem och varför? Svenska Försäkringsföreningen 12 november 2015 1 Historik och processen mot en dataskyddsförordning Datalagen från 1973. Dataskyddsdirektivet

Läs mer

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL)

Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) Kommunledningsförvaltningen STYRDOKUMENT Godkänd/ansvarig 1(5) Beteckning Riktlinjer behandling personuppgifter Allmänna riktlinjer för behandling av personuppgifter enligt Personuppgiftslagen (PuL) 1.

Läs mer

Daniel Westman 1 2001-06-20

Daniel Westman 1 2001-06-20 Daniel Westman 1 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar E-handelsdirektivet (Ds 2001:13) Med anledning av promemorians förslag till svensk implementering av E-handelsdirektivets regler om ansvarsfrihet

Läs mer

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på "Sekretesspolicy" längst ner på webbsidorna.

Denna Sekretesspolicy gäller endast för webbsidor som direkt länkar till denna policy när du klickar på Sekretesspolicy längst ner på webbsidorna. Sekretesspolicy Elanco, en division inom Eli Lilly and Company (Lilly), (härefter "Elanco" eller "Lilly" i denna Sekretesspolicy) respekterar integriteten hos dem som besöker våra webbsidor och det är

Läs mer

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter såsom insamling, registrering och lagring.

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter såsom insamling, registrering och lagring. EMG EDUCATIONS MEDIA GROUPS INTEGRITETSPOLICY Avseende Happy Students Senast uppdaterad: 2017-[10]-[06] EMG Educations Media Group AB, org.nr 556652-1653, ( EMG, Vi eller Oss ), är ansvarig för behandlingen

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAGEN Göteborgs universitet Kristina Ul gren November 2013

PERSONUPPGIFTSLAGEN Göteborgs universitet Kristina Ul gren November 2013 Göteborgs universitet Kristina Ullgren November 2013 2 Personuppgiftslagen i sammandrag 1. Syftet att skydda den personliga integriteten 2. PuL gäller inte för privat behandling av personuppgifter 3. Vardaglig

Läs mer

Vad säger lagen om cookies och andra frågor och svar

Vad säger lagen om cookies och andra frågor och svar Vad säger lagen om cookies och andra frågor och svar Vad är en cookie? En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 5 juni 2012 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART Datainspektionen Box 8114 104 20 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Rekommendation om användande av cookies och jämförliga tekniker

Rekommendation om användande av cookies och jämförliga tekniker Rekommendation om användande av cookies och jämförliga tekniker November 2011 Rekommendation Rekommendation användning av cookies och om jämförlig användning teknik av cookies och jämförlig teknik Rekommendation

Läs mer

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss.

Läs denna sekretesspolicy innan du använder AbbVies webbplatser, eller skickar personlig information till oss. SEKRETESSPOLICY Ikraftträdandedag: 16.10.2014 Denna sekretesspolicy förklarar hur vi hanterar den personliga information du förser oss med på webbplatser som kontrolleras av AbbVie (inklusive dess dotterbolag

Läs mer

PALAVER INTEGRITETSPOLICY

PALAVER INTEGRITETSPOLICY PALAVER INTEGRITETSPOLICY 1. ALLMÄNT Denna integritetspolicy gäller när Palaver Place AB, org.nr 559062-9902, Aroseniusvägen 26, 168 50 Bromma (nedan Palaver Place, vi, oss eller vår ) tillhandahåller

Läs mer

NÀTJURIDIK. Internet. Thomas Carlén-Wendels. Norstedts Juridik AB. Lag och ràtt pâ. Andra upplagan

NÀTJURIDIK. Internet. Thomas Carlén-Wendels. Norstedts Juridik AB. Lag och ràtt pâ. Andra upplagan NÀTJURIDIK Lag och ràtt pâ Internet Andra upplagan Thomas Carlén-Wendels Norstedts Juridik AB Fôrord 5 Fôrkortningar och akronymer 12 1. Inledning 15 Litteratur 16 2. Internet-termer 19 3. Vad àr Internet

Läs mer

IT-relaterade tvister i Marknadsdomstolen. Antonina Bakardjieva Engelbrekt

IT-relaterade tvister i Marknadsdomstolen. Antonina Bakardjieva Engelbrekt IT-relaterade tvister i Marknadsdomstolen Antonina Bakardjieva Engelbrekt Tvister med svag IT anknytning Marknadsföring av konventionella produkter i nya medier (läs Internet) Marknadsföring (tillhandahållande)

Läs mer

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen

Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Information till registrerade enligt personuppgiftslagen Datainspektionens allmänna råd 1 2 Innehåll Inledning 5 Information som skall lämnas självmant (23 25 ) 6 Uppgifter som samlas in direkt från den

Läs mer

Pul i praktiken LINKÖPINGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

Pul i praktiken LINKÖPINGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET Pul i praktiken LINKÖPINGS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET PUL i praktiken Vad är PuL? PuL betyder Personuppgiftslagen och trädde i kraft 1998. Personuppgiftsansvarig Den som ensam eller tillsammans med andra bestämmer

Läs mer

Integritetspolicy och samtycke

Integritetspolicy och samtycke Integritetspolicy och samtycke enligt personuppgiftslagen (PuL) avseende E-medborgarkonto V.1.0 1(5) VI BRYR OSS OM DIN PERSONLIGA INTEGRITET OCH SÄKERHET Svensk e-identitet anstränger sig hårt för att

Läs mer

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag I denna promemoria finns information om personuppgiftslagen ( PuL ) som från och med den 1 oktober i år börjar gälla för de flesta behandlingar av personuppgifter

Läs mer

IT-rätt en introduktion

IT-rätt en introduktion IT-rätt en introduktion Daniel Westman Juridiska institutionen Stockholms universitet Webbplats: http://www.juridicum.su.se/iri/dawe Disposition Allmänt om förhållandet IT juridik Skyddet för personuppgifter

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) utlämnande av uppgifter om medlemmar

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) utlämnande av uppgifter om medlemmar Beslut Dnr 2008-10-15 1176-2008 De handikappades riksförbund Box 47305 100 74 Stockholm Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) utlämnande av uppgifter om medlemmar Datainspektionens beslut Datainspektionen

Läs mer

Personuppgiftslagen. Författningssamling. Vad är personuppgiftslagen (PuL)? Personuppgiftslagens syfte

Personuppgiftslagen. Författningssamling. Vad är personuppgiftslagen (PuL)? Personuppgiftslagens syfte Författningssamling Fastställd av kommunfullmäktige: 2003-03-27 68 Reviderad: Personuppgiftslagen Vad är personuppgiftslagen (PuL)? Personuppgiftslagens syfte 1 Lagens syfte är att skydda människor så

Läs mer

Personuppgifter. Behandling av personuppgifter

Personuppgifter. Behandling av personuppgifter Reviderad maj 2003 POLICYDOKUMENT från arbetsgruppen för forskningsetik vid ämnesrådet för medicin Personuppgifter För forskning på människor finns en omfattande reglering av såväl nationell som internationell

Läs mer

Rutin för webbpublicering av personuppgifter

Rutin för webbpublicering av personuppgifter 1(5) Kommunstyrelsens förvaltning Kommunstyrelsens kansli Caroline Uttergård, Administratör 0171-525 61 caroline.uttergard@habo.se Antagen av kommundirektören 2014-10-15 Rutin för webbpublicering av personuppgifter

Läs mer

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen

Användandet av E-faktura inom den Summariska processen 1(7) Användandet av E-faktura inom den Summariska processen Kronofogdemyndigheten fastställer att den bedömning som det redogörs för i bifogade rättsliga promemoria under rubriken Kronofogdemyndighetens

Läs mer

Rekommendation om användning av cookies och jämförlig teknik

Rekommendation om användning av cookies och jämförlig teknik IAB Sverige Utkast 2011-07-04 Detta utkast har preliminärt antagits av de organisationer och företag som deltagit i det självregleringsprojekt som initierats av IAB Sverige. Utkastet blir nu föremål för

Läs mer

R 7622/ Till Näringsdepartementet

R 7622/ Till Näringsdepartementet R 7622/2001 2001-06-13 Till Näringsdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 mars 2001 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian E-handelsdirektivet genomförande av direktivet

Läs mer

Etiska regler för försäljning och marknadsföring via telefon till konsument

Etiska regler för försäljning och marknadsföring via telefon till konsument Etiska regler för försäljning och marknadsföring via telefon till konsument INNEHÅLL Inledning 3 1. Definitioner 3 2. Inför påringningen 3 3. Vid Påringning 3 3.1 Identifiering 3 3.2 Begränsningar i tid

Läs mer

IT-rätt en introduktion

IT-rätt en introduktion IT-rätt en introduktion Daniel Westman Juridiska institutionen Stockholms universitet Webbplats: http://www.juridicum.su.se/iri/dawe Disposition Allmänt om förhållandet IT juridik Skyddet för personuppgifter

Läs mer

Blogg.se användarvillkor

Blogg.se användarvillkor Blogg.se användarvillkor 1. Godkännande av Användarvillkoren 1. Företaget Blogg Esse AB (nedan "Blogg Esse") tillhandahåller tjänster avseende skapande och upprätthållande av s.k. bloggar (nedan "Blogg-tjänsterna").

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL 1 Microsoft AB ( Microsoft ), Box 27, 164 93 KISTA och ( Personuppgiftsbiträdet ) har denna dag träffat följande PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL Bakgrund Personuppgiftslagen ställer krav på skriftligt avtal

Läs mer

SÄKERHETSPLAN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOCIALFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN

SÄKERHETSPLAN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOCIALFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN Uppdaterad: 2009-08-20 SÄKERHETSPLAN FÖR PERSONUPPGIFTSBEHANDLING SOCIALFÖRVALTNINGEN GISLAVEDS KOMMUN 2 INNEHÅLL 1. Regler för behandling av personuppgifter 3 2. Organisation 6 3. Rutin för att anmäla

Läs mer

Frågor & svar om nya PuL

Frågor & svar om nya PuL Frågor & svar om nya PuL Fråga 1: Varför ändras PuL? PuL ändras för att underlätta vardaglig behandling av personuppgifter som normalt inte medför några risker för att de registrerades personliga integritet

Läs mer

Känsliga uppgifter 6. Personnummer på klasslistor 8. Uppgifter om familjemedlemmar 8. Bevarande av uppgifterna 10. Innehållsförteckning.

Känsliga uppgifter 6. Personnummer på klasslistor 8. Uppgifter om familjemedlemmar 8. Bevarande av uppgifterna 10. Innehållsförteckning. Innehållsförteckning Syftet 2 Personuppgiftslagen (1998:204) 3 Behandling av personuppgifter för administrativa ändamål 6 Känsliga uppgifter 6 Personnummer på klasslistor 8 Uppgifter om familjemedlemmar

Läs mer

Datainspektionen lämnar följande synpunkter.

Datainspektionen lämnar följande synpunkter. Yttrande Diarienr 1(7) 2017-10-11 1684-2017 Ert diarienr Ju2017/05728/L6 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remittering av promemorian Anpassning av lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter

Läs mer

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter

Regel. Behandling av personuppgifter i Riksbanken. 1 Personuppgifter Regel BESLUTSDATUM: 2013-11-06 BESLUT AV: Anders Vredin BEFATTNING: Avdelningschef ANSVARIG AVDELNING: Stabsavdelningen FÖRVALTNINGSANSVARIG: Åsa Sydén HANTERINGSKLASS Ö P P E N SVERIGES RIKSBANK SE-103

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av s.k. elektroniska nycklar hos ett bostadsbolag

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av s.k. elektroniska nycklar hos ett bostadsbolag Beslut Dnr 2008-07-02 632-2008 Eslövs Bostads AB Box 225 241 23 Eslöv Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av s.k. elektroniska nycklar hos ett bostadsbolag Datainspektionens beslut

Läs mer

Stockholm den 19 oktober 2015

Stockholm den 19 oktober 2015 R-2015/1084 Stockholm den 19 oktober 2015 Till FAR Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 2 juli 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över Nordiska Revisorsförbundets förslag till Nordisk standard

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204)

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Beslut Dnr 2005-03-09 1978-2004 ICA Sverige AB 721 84 VÄSTERÅS Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens beslut Datainspektionen konstaterar att ICA Sverige AB i kassasystemet

Läs mer

Användandet av E-faktura inom verksamheten betalningsföreläggande

Användandet av E-faktura inom verksamheten betalningsföreläggande 1(6) Användandet av E-faktura inom verksamheten betalningsföreläggande Normalt är det tillåtet att lämna ut svarandens person- och organisationsnummer (och andra uppgifter från målet, exempelvis målnummer)

Läs mer

KONFIDENTIALITETSPOLICY

KONFIDENTIALITETSPOLICY KONFIDENTIALITETSPOLICY Konfidentialitetspolicy för gäster inom Rezidor Hotel Group Policyns omfattning. Konfidentialitetspolicyn för gäster (nedan kallad "policyn") beskriver hur vi inom Rezidor Hotel

Läs mer

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL - DM

PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL - DM 1 Microsoft AB ( Microsoft ), Box 27, 164 93 KISTA och ( Personuppgiftsbiträdet ) har denna dag träffat följande PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL - DM Bakgrund Personuppgiftslagen ställer krav på skriftligt

Läs mer

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF)

Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) Alternativt tvistlösningsförfarande (ATF) BESLUT 2014-06-02 758 ÄRENDENUMMER SÖKANDE Stam fyra Östermalm AB (556851-3005) 113 88 Stockholm Ombud: Brann AB Att: Tomas J Box 12246 102 26 Stockholm INNEHAVARE

Läs mer

Undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204)

Undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) BESLUT Dnr 2008-03-18 1402-2007 Svenska Bankföreningen Att: Marie-Louise Ulfward Box 7603 103 94 STOCKHOLM Såsom ombud för: Se bilaga. Undantag från förbudet i 21 personuppgiftslagen (1998:204) Datainspektionens

Läs mer

Personuppgiftsbehandling i forskning

Personuppgiftsbehandling i forskning Personuppgiftsbehandling i forskning 4 mars 2014 Victoria Söderqvist, jurist Datainspektionen Personuppgiftslagen Bygger på dataskyddsdirektivet Generell lag bestämmelser i annan lag eller förordning gäller

Läs mer

Microsajt vaccinplus.se, endast speglande information i IGM godkända "snabbguiden"

Microsajt vaccinplus.se, endast speglande information i IGM godkända snabbguiden Microsajt vaccinplus.se, endast speglande information i IGM godkända "snabbguiden" (IGM ärendenr: RV058-15. SPMSD valideringsnrse00533) klickar man här får man upp pdf på IGM godkända & spmsd validerade

Läs mer

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE 1. Personuppgiftsbiträdesavtalets syfte Detta Personuppgiftsbiträdesavtal syftar till att uppfylla stadgandet i 30 personuppgiftslagen (PuL)

Läs mer

SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen

SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen Yttrande Diarienr 1 (6) 2015-02-26 2529-2014 Ert diarienr S2014/6786/SF Socialdepartementet Regeringskansliet 103 33 STOCKHOLM SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen Sammanfattning

Läs mer

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister Sekretesspolicy för marknadsföringsregister 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

Kansliets svar begränsas i huvudsak till frågor som ligger inom E-delegationens verksamhetsområde.

Kansliets svar begränsas i huvudsak till frågor som ligger inom E-delegationens verksamhetsområde. Synpunkter 2012-03-05 Fi2009:01/2012/7 E-delegationen N Fi 2009:01 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Johan Bålman Telefon 08-4051580 E-post johan.balman@enterprise.ministry.se Kommissionens förslag

Läs mer

Sekretesspolicy Salestack

Sekretesspolicy Salestack Sekretesspolicy Salestack Denna sekretesspolicy (Sekretesspolicy) anger hur vi, Wisefully AB, behandlar personuppgifter lämnade till och insamlade av oss genom registrering av konto (Konto) på salestack.se

Läs mer

Birgit Johansson Justitiedepartementet STOCKHOLM. Bilagt översänds svar på enkäten angående EG-direktivet om personuppgifter.

Birgit Johansson Justitiedepartementet STOCKHOLM. Bilagt översänds svar på enkäten angående EG-direktivet om personuppgifter. Birgit Johansson 2001-03-30 Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM R 7462/2001 Bilagt översänds svar på enkäten angående EG-direktivet om personuppgifter. SVERIGES ADVOKATSAMFUND Elisabet Fura-Sandström

Läs mer

Personuppgiftsbiträdesavtal

Personuppgiftsbiträdesavtal DNR 13-125/2325 SID 1 (9) Bilaga 9 Personuppgiftsbiträdesavtal Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm DNR 13-125/2325 SID 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Rättsliga aspekter på övervakning på arbetsplatsen. Helena Andersson Institutet för rättsinformatik Stockholms universitet

Rättsliga aspekter på övervakning på arbetsplatsen. Helena Andersson Institutet för rättsinformatik Stockholms universitet Rättsliga aspekter på övervakning på arbetsplatsen Helena Andersson Institutet för rättsinformatik Stockholms universitet Får man verkligen göra så här? Helena Andersson Institutet för rättsinformatik

Läs mer

e-förvaltning och juridiken 8 maj 2008 Kristina Blomberg

e-förvaltning och juridiken 8 maj 2008 Kristina Blomberg e-förvaltning och juridiken 8 maj 2008 Kristina Blomberg www.pulpedagogen.se Personuppgiftslagen (PuL) Vad tänka på i PuL när det gäller e-förvaltning? Missbruksregeln - Hanteringsregeln Ändamålet God

Läs mer

Integritetspolicy. Omfattning. Typer av uppgifter och insamlingsmetoder

Integritetspolicy. Omfattning. Typer av uppgifter och insamlingsmetoder Integritetspolicy I denna integritetspolicy ( policyn ) ger vi, Qualcomm Incorporated, och våra filialer (gemensamt benämnda vi, oss eller vår/vårt/våra ), information om hur vi samlar in, använder, behandlar

Läs mer

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) Försäkringskassans användning av webbkameror

Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) Försäkringskassans användning av webbkameror Beslut Diarienr 1 (10) 2015-12-18 388-2015 Ert diarienr 11280-2015 Försäkringskassan 103 51 Stockholm Tillsyn enligt kameraövervakningslagen (2013:460) Försäkringskassans användning av webbkameror Datainspektionens

Läs mer

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister

Skatteverkets Promemoria Beskattningsdatabasen, bouppteckning och äktenskapsregister REMISSYTTRANDE Vår referens: 2015/03/005 Er referens: Fi2012/4241 1 (6) 2015-04-30 Skatte- och Tullavdelningen Att. Helena Persson Finansdepartementet S-103 33 Stockholm Via e-post till fi.registrator@regeringskansliet.se

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss.

När du deltar i en panelundersökning som vårt företag utför kan du känna dig säker på att eventuell personlig information stannar hos oss. VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FÖRETAGETS INTEGRITETSPOLICY ÖVERSIKT Här hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") är respekt för integriteten en viktig del av vårt åtagande gentemot klienter,

Läs mer

Betänkandet SOU 2015:31 Datalagring och integritet

Betänkandet SOU 2015:31 Datalagring och integritet REMISSYTTRANDE 2015-08-26 Institutet för Juridik och Internet Box 586 114 79 Stockholm info@juridikinstitutet.se Betänkandet SOU 2015:31 Datalagring och integritet Sammanfattning Institutet för Juridik

Läs mer

Riktlinjer för samordningsförbundets medverkan i sociala medier

Riktlinjer för samordningsförbundets medverkan i sociala medier Datum 2014-09-19 1(5) Riktlinjer för samordningsförbundets medverkan i sociala medier Sociala medier är enligt Wikipedia ett Samlingsnamn för platser och tjänster på nätet som för samman människor och

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Personuppgiftslag; SFS 1998:204 utfärdad den 29 april 1998. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Allmänna bestämmelser Syftet med lagen 1 Syftet med denna lag är

Läs mer

21 kap. 7 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 9 första stycket a) personuppgiftslagen (1998:204)

21 kap. 7 offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 9 första stycket a) personuppgiftslagen (1998:204) HFD 2016 ref. 40 Personuppgiftslagens krav på att personuppgifter får behandlas bara om det är lagligt innebär att behandlingen ska vara förenlig med bestämmelserna i den lagen och i föreskrifter som har

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Bolagsverkets utlämnande av personuppgifter till Bisnode AB

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Bolagsverkets utlämnande av personuppgifter till Bisnode AB Datum Diarienr 2014-10-02 704-2013 Bolagsverket 851 81 Sundsvall Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) Bolagsverkets utlämnande av personuppgifter till Bisnode AB Datainspektionens beslut För att

Läs mer

Kommittédirektiv. Behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt. Dir. 2017:42

Kommittédirektiv. Behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt. Dir. 2017:42 Kommittédirektiv Behandlingen av personuppgifter inom Försvarsmakten och Försvarets radioanstalt Dir. 2017:42 Beslut vid regeringssammanträde den 27 april 2017 Sammanfattning En särskild utredare ska göra

Läs mer

Sekretesspolicy. för MyLyconet Website

Sekretesspolicy. för MyLyconet Website Sekretesspolicy för MyLyconet Website Lyoness och ägaren ( ägare ) till denna MyLyconet website ( Website ) [namn på ägaren] tror starkt på skyddet av dina personuppgifter. Följande information förklarar

Läs mer

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07

Familjehemsbanken Uppdaterat 2014-01-07 Uppdaterat 2014-01-07 Allmänna villkor Familjehemsbanken är en mötesplats för privatpersoner som är eller vill bli familjehem, jourhem samt kontaktfamilj och personer som arbetar inom familjevården i kommun

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:17 2013-11-14 Mål nr C 13/12

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:17 2013-11-14 Mål nr C 13/12 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:17 2013-11-14 Mål nr C 13/12 KÄRANDE Inwido Sverige AB, 556583-4693, Box 153, 574 22 Vetlanda Ombud: advokaten H-G. F. och jur.kand. M. J., Gärde Wesslau Advokatbyrå, Box 684,

Läs mer

Policy för hantering av personuppgifter

Policy för hantering av personuppgifter Policy för hantering av personuppgifter Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunstyrelsen Gäller för: Varbergs kommun Dokumentnamn: Policy för hantering av personuppgifter Beslutsdatum: 2013-10-15 Dokumentansvarig

Läs mer

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19)

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19) SVEA HOVRÄTT YTTRANDE 2007-10-01 Stockholm Dnr 417/07 Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 Stockholm Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande

Läs mer

Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna

Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna Regler för behandling av personuppgifter vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2015-11-02 Reviderad: - Dnr: DUC 2015/1924/10 Ersätter: Tillämpning av personuppgiftslagen (PUL) inom HDa, DUF 2001/1433/12

Läs mer

Sekretessmeddelande Kelly Services AB Innehåll

Sekretessmeddelande Kelly Services AB Innehåll Sekretessmeddelande Kelly Services AB Innehåll Vår sekretessöverenskommelse Vilken typ av personliga uppgifter som vi samlar in Med vilka vi delar informationen? Val: Tackar Nej/Tackar Ja Noggrannhet och

Läs mer

BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal

BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal BILAGA Personuppgiftsbiträdesavtal Till mellan Beställaren och Leverantören (nedan kallad Personuppgiftsbiträdet) ingånget Avtal om IT-produkter och IT-tjänster bifogas härmed följande Bilaga Personuppgiftsbiträdesavtal.

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm 2005-03-02 Meddelad i Stockholm Mål nr Rotel 661 Sida 1 (5) KLAGANDE Barn- och utbildningsnämnden i Uddevalla kommun Ombud: Kristina Olinder Stadskansliet Uddevalla kommun 451 81 UDDEVALLA MOTPART Datainspektionen

Läs mer

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande

Skyldigheten att lämna registerutdrag blir mindre betungande Sammanfattning Hanteringen av personuppgifter som inte ingår i personregister underlättas Personuppgiftslagsutredningen har haft i uppdrag att göra en över-syn av personuppgiftslagen. Syftet har varit

Läs mer

Vägledande rutin för chefer om kontroll av hur arbetstagare använder kommunens IT-utrustning och ITresurser

Vägledande rutin för chefer om kontroll av hur arbetstagare använder kommunens IT-utrustning och ITresurser Rutin 2013-11-27 Vägledande rutin för chefer om kontroll av hur arbetstagare använder kommunens IT-utrustning och ITresurser KS-217 2004 000 Dokumentet antogs den 4 september 2006 av stadsjurist Martine

Läs mer

Betänkandet Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33)

Betänkandet Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33) Yttrande Diarienr 1 (5) 2015-10-28 1216-2015 Ert diarienr N2015/3074/FF Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet Uppgiftslämnarservice för företagen (SOU 2015:33) Datainspektionen har granskat

Läs mer

Information till varje registrerad/anställd enligt personuppgiftslagen (PuL)

Information till varje registrerad/anställd enligt personuppgiftslagen (PuL) Information till varje registrerad/anställd enligt personuppgiftslagen (PuL) Den 1 oktober 2001 upphörde datalagen att gälla och personuppgiftslagen (PuL) reglerar de allra flesta behandlingar av personuppgifter.

Läs mer

WHOIS policy för.eu-domännamn

WHOIS policy för.eu-domännamn WHOIS policy för.eu-domännamn 1/7 DEFINITIONER Termer som definieras i allmänna villkor och/eller i tvistlösningsreglerna för domänen.eu skrivs i kursiv stil i detta dokument. AVSNITT 1. INTEGRITETSPOLICY

Läs mer

Sociala medier vad säger lagen? 23 januari 2013

Sociala medier vad säger lagen? 23 januari 2013 1 Sociala medier vad säger lagen? 23 januari 2013 3 Agenda Företags ansvar för sociala medier Marknadsföring och immateriellrätt i sociala medier Personuppgifter 4 Användare av sociala medier Generellt

Läs mer

8 Register med personuppgifter inom färdtjänsten och riksfärdtjänsten

8 Register med personuppgifter inom färdtjänsten och riksfärdtjänsten 8 Register med personuppgifter inom färdtjänsten och riksfärdtjänsten Såsom utredningen konstaterar i delbetänkandet, SOU 2003:4, krävs automatiserade och manuella register med personuppgifter för att

Läs mer

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n

H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n H ö g s t a f ö r v a l t n i n g s d o m s t o l e n HFD 2012 ref. 21 Målnummer: 4453-10 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2012-06-05 Rubrik: Lagrum: Försäkringskassan har vid tillhandahållande av elektroniska

Läs mer

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål

Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål Personuppgiftsbehandling för forskningsändamål 13 mars 2014 Victoria Söderqvist, jurist Datainspektionen Personuppgiftslagen Bygger på Dataskyddsdirektivet Bestämmelser i annan lag eller förordning gäller

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Beslut Dnr 2008-10-01 742-2008 Utbildningsnämnden Stockholm stad Box 22049 104 22 STOCKHOLM Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) PuL Datainspektionens beslut Personuppgiftsbehandling

Läs mer

Bilaga 1. Preliminär juridisk rapport

Bilaga 1. Preliminär juridisk rapport Bilaga 1. Preliminär juridisk rapport Sid 1/6 1. Syfte I projektets uppdrag ingår att granska och utreda de legala aspekterna av projektet Mina intyg. Syftet med den preliminära rapporten är att initialt

Läs mer

Datalagring och integritet (SOU 2015:31)

Datalagring och integritet (SOU 2015:31) Yttrande Diarienr 1 (6) 2015-08-28 902-2015 Ert diarienr Ju2015/3153/Å Justitiedepartementet Åklagarenheten 103 33 Stockholm Datalagring och integritet (SOU 2015:31) Datainspektionen har granskat betänkandet

Läs mer

2. KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges.

2. KO yrkar ersättning för rättegångskostnader med belopp som senare kommer att anges. KONSUMENTOMBUDSMANNEN STÄMNINGSANSÖKAN Verksjuristen Patrik Havermann 2015-02-20 2013/414 Marknadsdomstolen SÖKANDE Konsumentombudsmannen Box 48 651 02 Karlstad MOTPART Eniro 118 118 AB, 556476-5294 Gustav

Läs mer

EasyParks Integritetspolicy

EasyParks Integritetspolicy EasyParks Integritetspolicy Gäller från och med 1 juni 2016 1 Om EasyParks Integritetspolicy När du använder EasyPark AB:s ( EasyPark ) tjänster anförtror du EasyPark dina personuppgifter. I denna integritetspolicy

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL

ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL ANVÄNDARVILLKOR FÖR DIGITALA PRODUKTER OCH TJÄNSTER NATUR & KULTUR LÄROMEDEL Version, 2015-05-07 Dessa användarvillkor gäller för Licenstagares användning av digitala produkter och tjänster vilka tillhandahålls

Läs mer

Tillsyn mot Wihlborgs Fastigheter AB avseende användning av positioneringssystemet ABAX

Tillsyn mot Wihlborgs Fastigheter AB avseende användning av positioneringssystemet ABAX Datum Diarienr 2014-02-07 234-2013 Wihlborgs Fastigheter AB Dockplatsen 16 Box 97 201 20 Malmö Tillsyn mot Wihlborgs Fastigheter AB avseende användning av positioneringssystemet ABAX Datainspektionens

Läs mer

Dina surfvanor kartläggs och lämnas ut

Dina surfvanor kartläggs och lämnas ut Dina surfvanor kartläggs och lämnas ut måndag 28 mars 2016 Utländska bolag kartlägger besökare på svenska sjukhus och myndigheters webbplatser. När du läser om till exempel sexuell läggning rapporteras

Läs mer

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Fitness24Seven

Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Fitness24Seven Datum Dnr 2007-11-05 535-2007 Fitnesss24Seven Box 2022 220 20 Lund Beslut efter tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) av Fitness24Seven Datainspektionens beslut Datainspektionen avslutar ärendet.

Läs mer

PERSONUPPGIFTSLAG. Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige,

PERSONUPPGIFTSLAG. Den fysiska person som, efter förordnande av den personuppgiftsansvarige, PERSONUPPGIFTSLAG Syftet med lagen 1 Syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Avvikande bestämmelse i annan författning

Läs mer

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna.

Kommunen och Personuppgiftsbiträdet benämns nedan var för sig Part eller gemensamt Parterna. DETTA PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL ( Personuppgiftsbiträdesavtalet ) är dag som nedan träffat mellan: (1) Lomma kommun, organisationsnummer 212000-1066 ( Kommunen ); och (2) [ ], organisationsnummer [ ]

Läs mer

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet

Stockholm den 13 februari 2007 R-2006/1365. Till Finansdepartementet R-2006/1365 Stockholm den 13 februari 2007 Till Finansdepartementet Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 15 november 2006 beretts tillfälle att lämna synpunkter på Svenskt Näringslivs promemoria

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) avseende den webbaserade tjänsten Squill

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) avseende den webbaserade tjänsten Squill Beslut Dnr 2007-05-02 1625-2006 58-2007 Riksförbundet BRIS Netclean Technologies Sweden AB Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) avseende den webbaserade tjänsten Squill Datainspektionens beslut

Läs mer

Lag om elektronisk handel och andra informations- samhällets tjänster. Peter Dyer. ADVOKATFIRMAN FOYEN & Co

Lag om elektronisk handel och andra informations- samhällets tjänster. Peter Dyer. ADVOKATFIRMAN FOYEN & Co Lag om elektronisk handel och andra informations- samhällets tjänster Peter Dyer ADVOKATFIRMAN FOYEN & Co Introduktion DS 2001:13. Införlivar e-handelsdirektivet e med svensk rätt. Skall vara implementerat

Läs mer