RENHÅLLNINGSTAXA. Antagen av kommunfullmäktige Inklusive 25 % mervärdesskatt. Reviderat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RENHÅLLNINGSTAXA. Antagen av kommunfullmäktige 2000-08-28 Inklusive 25 % mervärdesskatt. Reviderat 2001-12-17-2002-11-25 - 2004-02-23-2004-12-20"

Transkript

1 RENHÅLLNINGSTAXA Antagen av kommunfullmäktige Inklusive 25 % mervärdesskatt Reviderat

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 A En- och tvåfamiljshus... 2 B Flerfamiljshus, hyresfastighet. 2 C Ensligt belägna hämtningsställen utmed vissa återvändsvägar... 2 D Hämtning vid fritidsfastigheter... 3 E Avgift vid byte till annan kärlstorlek... 3 F Uppehåll i hämtning... 3 G Grovsopor... 3 H Fast avgift... 3 I Avfallsskatt 4 J Prisreglering.. 4 K Avfallskärl L Brunnstömning / Slamtömning... 4 M Passerkort Återvinningsgården. 4 N Övrigt HUSHÅLLSAVFALL A Abonnemang hushållsavfall... 5 B Abonnemang kompostering... 6 C Abonnemang hushållsavfall. Hyresfastighet... 7 D Abonnemang hushållsavfall. Hyresfastighet... 8 E Extra hämtning vid ordinarie hämtningstillfälle... 9 F Extra hämtning, senast 3 arbetsdagar efter beställning 9 G Trädgårdsavfall. 9 H Grovavfall. 9 ABONNEMANG CONTAINER HUSHÅLLSAVFALL TÖMNING AV SLAM OCH LATRIN A Framgrävning B Slutna tankar och brunnar större än 6 m C Latrinhämtning. 11

3 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Avgiftsskyldighet Avgiftsskyldig enligt denna taxa är var och en som anlitar eller har skyldighet enligt Miljöbalken (1998:808) att anlita Gnesta kommun eller av kommunen utsedd entreprenör för bortforsling, omhändertagande eller oskadliggörande av avfall. Förvaltningen av avfallstaxan handhas av Kultur och Teknik nämnden Enligt 2 i föreskrifter för avfallshantering för Gnesta kommun: Med kund avses normalt fastighetsägare eller tomträttsinnehavare. Även den som nyttjar en fastighet, hela eller en del därav, kan om Kultur och Tekniknämnden finner det lämpligt, bli kund. Avgifter enligt denna taxa är inklusive lagstadgad mervärdesskatt, för närvarande 25 %. A En- och tvåfamiljshus. Hushållsavfall hämtas var 14 dag, storlek på kärl är beroende på sopvolym. Kärl av återgångstyp tillhandahålls av kommunen. Det åligger fastighetsägaren eller den som har nyttjanderätt att sköta rengöringen av kärlen i erforderlig omfattning. Miljökontorets krav, att sanitär olägenhet inte uppstår skall uppfyllas. Förlängd hämtningsintervall kan beviljas, när anmälan om kompostering har ingivits till Miljökontoret. B Flerfamiljshus, hyresfastighet. Hushållsavfall hämtas var 14 dag, storlek på kärl är beroende på sopvolym. Fastighetsägaren abonnerar på erforderligt antal kärl. För kärl som hämtas utöver abonnemanget debiteras extra hämtning. Kärl av återgångstyp tillhandahålls av kommunen. Det åligger fastighetsägaren att sköta rengöringen av kärlen i erforderlig omfattning. Miljökontorets krav, att sanitär olägenhet inte uppstår skall uppfyllas. Veckohämtning kan efter ansökning till Kultur och Teknik nämnd beviljas. C Ensligt belägna hämtningsställen utmed vissa återvändsvägar Renhållningsenheten kan reducera taxan för abonnenter utmed speciella återvändsvägar, vilka underlättat avfallshämtningen genom framflyttning av perifert belägna kärl till närmast större förbifartsväg. Kultur och Teknik nämnden äger rätt att separat bedöma och pröva varje enskilt fall.

4 D Hämtning vid fritidsfastighet 2 Fritidsfastighet i fritidsområde och på landsbygd, varannan vecka under perioden maj september, under övrig tid sker hämtning genom budning eller efter särskild turlista. E Avgift vid byte till annan kärlstorlek Önskemål om annan kärlstorlek kan efter ansökning beviljas, dock högst en gång per år. Vid ansökan om ändring av kärlstorlek debiteras en avgift på 150 kr. F Uppehåll i hämtning. Uppehåll från avfallshämtningen vid permanentbostad gäller under förutsättning att bostaden inte kommer att användas under en sammanhängande tid av minst tre månader. För fritidsboende kan uppehåll medges om bostaden ej kommer att användas under hämtningsperioden (maj september). Uppehåll från avfallshämtningen är maximerat till 1 år per ansökan. En fast avgift utgår per fastighet och ansöknings tillfälle med 573 kr. G Grovsopor Grovsopor från hushållsfastigheter kan lämnas avgiftsfritt vid Vackerbyåtervinningsgård i Gnesta. Grovsopor kan hämtas vid fastigheten mot avgift. O.B.S. Som grovsopor räknas inte byggmaterial, jord, sten eller liknande ej heller större bildelar, värmepannor, värmevattenbereder och hydroforer etc. H Fast avgift En fast avgift betalas av alla konsumenter och täcker kostnaderna för återvinningsgården, insamling av farligt avfall, behandlingskostnader, administration och information. En fast avgift med 930 kr per hushåll och år samt erforderligt antal kompostpåsar ingår i abonnemangsavgiften. Vid delat abonnemang betalar samtliga hushåll i abonnemanget 930 kr samt 40 kr för kompostpåsar per år. Mellanskillnad mellan abonnemangsavgiften och i abonnemangets fasta avgift fördelas mellan de i abonnemanget ingående hushållen. Permanentboende: kr/år Hushåll i en och tvåfamiljshus 930 Hushåll i hyresfastighet 830 Fritidshus 930

5 3 I Avfallsskatt I abonnemangsavgiften för hushållsavfall ingår lagstadgad avfallsskatt. J Prisreglering Prisreglering av behandlingstaxan sker varje år 1 januari. Regleringen sker enligt avtalat krontal under avtalstiden. Indexreglering av hämtnings, slamsugnings- och containertaxa sker varje år 1 januari efter indextal för juli månad föregående år. Som grund för regleringen av hämtningstaxan är Statistiska Centralbyråns renhållningsindex R77:4 för mars Som grund för regleringen av slamsugningstaxan används Svenska Åkeriförbundets anläggningsindex T92SÅ03 för mars Som grund för regleringen av containertaxan används Svenska Åkeriförbundets anläggningsindex T92SÅ08 för mars K Avfallskärl Avfallskärl tillhandahållas av kommunen och förblir kommunens egendom. Fastighetsägaren eller den som Renhållningsenheten godkänner som kund, skall sköta och underhålla avfallskärlen väl och bruka det så att skada eller olägenheter för renhållningsenheten och annan så vitt möjligt undviks. L Brunnstömning / Slamtömning Kan tömning ej utföras p.g.a. av att vägen fram till brunn ej är framkomlig, otillräckligt buskröjd, snöröjd, sandad eller att brunn ej är uppmärkt debiteras en framkörningsavgift motsvarande avgift för bomkörning, för närvarande 375 kr M Passerkort Återvinningsgården Alla som är kund till Gnesta kommuns renhållningsenhet får ett passerkort till Vackerby återvinningsgård. Passerkort skall medtagas för besök på gården. Passerkortet skall betraktas som en värdehandling. Passerkortet skall återlämnas om kundförhållet upphör mellan fastighetsägaren och renhållningsenheten. Borttappat eller på annat sätt förkommet passerkort kan ersättas mot en avgift av 100 kr. För besökande som inte tillhör Gnesta kommuns renhållningsenhet finns möjlighet att köpa passerkort med ett visst antal besök till återvinningsgården. Avgift för engångsbesök är 100 kr inkl. mervärdesskatt. Avgift för passerkort till 5 besök är 400 kr. inkl. mervärdesskatt. Avgift för passerkort till 10 besök är 600 kr. inkl. mervärdesskatt. N Övrigt I de fall där taxan icke är direkt tillämplig äger Kultur och Tekniknämnden rätt att separat avgöra särskild avgift.

6 4 ABONNEMANG HUSHÅLLSAVFALL A Hämtning vid fastighet Hämtnings Intervall *Gångväg 0-15m 52 gånger per år 26 gånger per år Fritidshämtning 12+4 gånger per år Fritidshämtning 12 gånger per år Kärl 80 l kr/år kr/år kr/år kr/år Kärl 140 l kr/år kr/år kr/år kr/år Kärl 190 l kr/år kr/år kr/år kr/år Kärl 240 l kr/år kr/år kr/år kr/år Kärl 370 l kr/år kr/år kr/år kr/år Kärl 500 l kr/år kr/år kr/år kr/år Kärl 660 l kr/år kr/år kr/år kr/år Rengörning kärl 130 kr/gång 130 kr/gång 130 kr/gång 130 kr/gång GÅNGAVSTÅND * Vid längre gångväg än 15 m debiteras gångvägstillägg för varje påbörjad sträcka om 10 meter med en avgift per år. Gångavstånd 52 gånger per år 26 gånger per år 12+4 gånger per år 12 gånger per år över 15 m m. 206 kr 103 kr 64 kr 49 kr m. 472 kr 236 kr 145 kr 110 kr m. 798 kr 399 kr 245 kr 186 kr m kr 545 kr 335 kr 251 kr För varje 10 m intervall däröver 348 kr 174 kr 107 kr 81 kr I Gnesta kommun används företrädelsevis kärl av storleken 140 l och 190 l. Andra kärlstorlekar kan dock erhållas efter överenskommelse med Kultur och Teknik nämnden. Delning av kärl kan beviljas. Vid beräkning av kärlstorlek, max 140 l per hushåll. Till kärl abonnemanget tillkommer en fast avgift på 930 kr samt 40 kr för kompostpåsar per år och hushåll. 140 l kärl, maximum 2 hushåll 190 l kärl, minimum 2 hushåll 240 l kärl, minimum 3 hushåll 370 l kärl, minimum 4 hushåll 500 l kärl, minimum 5 hushåll 660 l kärl, minimum 6 hushåll

7 ABONNEMANG FÖR HEMKOMPOSTERING 5 Kompostering av allt matavfall är tillåten, om sluten kompostbehållare för året runt bruk kan anordnas utan olägenhet för omgivningen. Anmälan om kompostering av allt matavfall skall göras till Miljö- och Byggnämnden. B. Hämtning vid fastighet. Kompostering Hämtnings Intervall 26 gånger per år 12 gånger per år Fritidshämtning 6+4 gånger per år Fritidshämtning 6 gånger per år * Gångväg 0-15m Kärl 80 l kr/år kr/år kr/år kr/år Kärl 140 l kr/år kr/år kr/år kr/år Kärl 190 l kr/år kr/år kr/år kr/år Kärl 240 l kr/år kr/år kr/år kr/år Kärl 370 l kr/år kr/år kr/år kr/år Kärl 500 l kr/år kr/år kr/år kr/år Kärl 660 l kr/år kr/år kr/år kr/år GÅNGAVSTÅND. * Vid längre gångväg än 15 m debiteras gångvägstillägg för varje påbörjad sträcka om 10 meter med en avgift per år. Gångavstånd 26 gånger per år 12 gånger per år 6+4 gånger per år 6 gånger per år över 15 m m. 103 kr/år 49 kr/år 41 kr/år 25 kr/år m. 236 kr/år 110 kr/år 92 kr/år 55 kr/år m. 399 kr/år 186 kr/år 155 kr/år 93 kr/år m. 545 kr/år 251 kr/år 209 kr/år 126 kr/år För varje 10 m intervall däröver 174 kr/år 81 kr/år 67 kr/år 41 kr/år I Gnesta kommun används företrädelsevis kärl av storleken 140 l och 190 l. Andra kärlstorlekar kan dock erhållas efter överenskommelse med Kultur och Teknik nämnden. Delning av kärl kan beviljas. Vid beräkning av kärlstorlek, max 140 l per hushåll. Till kärl abonnemanget tillkommer en fast avgift på 930 kr per år och hushåll 140 l kärl, maximum 2 hushåll 190 l kärl, minimum 2 hushåll 240 l kärl, minimum 3 hushåll 370 l kärl, minimum 4 hushåll 500 l kärl, minimum 5 hushåll 660 l kärl, minimum 6 hushåll

8 ABONNEMANG HUSHÅLLSAVFALL, HYRESFASTIGHET 6 C Hämtning vid fastighet Hämtnings Intervall *Gångväg 0-15m 104 gånger per år 52 gånger per år 26 gånger per år Kärl 80 l kr/år kr/år kr/år Kärl 140 l kr/år kr/år kr/år Kärl 190 l kr/år kr/år kr/år Kärl 240 l kr/år kr/år kr/år Kärl 370 l kr/år kr/år kr/år Kärl 500 l kr/år kr/år kr/år Kärl 660 l kr/år kr/år kr/år Rengörning kärl 130 kr/gång 130 kr/gång 130 kr/gång GÅNGAVSTÅND * Vid längre gångväg än 15 m debiteras gångvägstillägg för varje påbörjad sträcka om 10 meter med en avgift per år. Gångavstånd över 15 m. 104 gånger per år 52 gånger per år 26 gånger per år m. 412 kr 206 kr 103 kr m. 944 kr 472 kr 236 kr m kr 798 kr 399 kr m kr 1090 kr 545 kr För varje 10 m intervall däröver 696 kr 348 kr 174 kr I Gnesta kommun används företrädelsevis kärl av storleken 140 l. och 190 l. Andra kärlstorlekar kan dock erhållas efter överenskommelse med Kultur och Teknik nämnden. Delning av kärl kan beviljas. Vid beräkning av kärlstorlek, max 140 l per hushåll. Till kärl abonnemanget tillkommer en fast avgift på 830 kr samt 40 kr för kompostpåsar per år och hushåll. 140 l kärl, maximum 2 hushåll 190 l kärl, minimum 2 hushåll 240 l kärl, minimum 3 hushåll 370 l kärl, minimum 4 hushåll 500 l kärl, minimum 5 hushåll 660 l kärl, minimum 6 hushåll

9 ABONNEMANG FÖR HEMKOMPOSTERING, HYRESFASTIGHET 7 Kompostering av allt matavfall är tillåten, om sluten kompostbehållare för året runt bruk kan anordnas utan olägenhet för omgivningen. Anmälan om kompostering av allt matavfall skall göras till Miljö- och Byggnämnden. D. Hämtning vid fastighet. Kompostering Hämtnings Intervall 104 gånger per år 52 gånger per år 26 gånger per år 12 gånger per år * Gångväg 0-15m Kärl 80 l kr/år kr/år kr/år kr/år Kärl 140 l kr/år kr/år kr/år kr/år Kärl 190 l kr/år kr/år kr/år kr/år Kärl 240 l kr/år kr/år kr/år kr/år Kärl 370 l kr/år kr/år kr/år kr/år Kärl 500 l kr/år kr/år kr/år kr/år Kärl 660 l kr/år kr/år kr/år kr/år Rengörning kärl 130 kr/gång 130 kr/gång 130 kr/gång 130 kr/gång GÅNGAVSTÅND. * Vid längre gångväg än 15 m debiteras gångvägstillägg för varje påbörjad sträcka om 10 meter med en avgift per år. Gångavstånd över 15 m. 104 gånger per år 52 gånger per år 26 gånger per år 12 gånger per år m. 412 kr/år 206 kr/år 103 kr/år 49 kr/år m. 944 kr/år 472 kr/år 236 kr/år 110 kr/år m kr/år 798 kr/år 399 kr/år 186 kr/år m kr/år 1090 kr/år 545 kr/år 251 kr/år För varje 10 m intervall däröver 696 kr/år 348 kr/år 174 kr/år 81 kr/år I Gnesta kommun används företrädelsevis kärl av storleken 140 l. och 190 l. Andra kärlstorlekar kan dock erhållas efter överenskommelse med Kultur och Teknik nämnden. Delning av kärl kan beviljas. Vid beräkning av kärlstorlek, max 140 l per hushåll. Till kärl abonnemanget tillkommer en fast avgift på 830 kr per år och hushåll 140 l kärl, maximum 2 hushåll 190 l kärl, minimum 2 hushåll 240 l kärl, minimum 3 hushåll 370 l kärl, minimum 4 hushåll 500 l kärl, minimum 5 hushåll 660 l kärl, minimum 6 hushåll

10 E. Extra hämtning vid ordinarie hämtningstillfälle 8 Avgift för extra säck 160 l/st. och hämtningstillfälle. Säcken tillhandahålles av konsumenten. Lösmängdshämtning, Avgift per m 3 70 kr 350 kr F. Extra hämtning, senast 3 arbetsdagar efter beställning Avgift för extra kärl l/st. och hämtningstillfälle Avgift för extra kärl l/st. och hämtningstillfälle Lösmängdshämtning, Avgift per m3 120 kr 210 kr 360 kr G. Trädgårdsavfall Den som så önskar kan mot särskild avgift få hämtning av trädgårdsavfall utförd vid fastigheten efter budning. Vid beställning skall mängden uppges. Avfallet skall vid hämtning vara placerat vid tomtgräns så nära angöringsplatsen för hämtningsfordon som möjligt. Avgift för framkörning inkl hämtning per m 3 eller styck För varje m 3 eller styck därefter 270 kr 165 kr H. Grovavfall Den som så önskar kan mot särskild avgift få hämtning av grovavfall utförd vid fastigheten efter budning. Vid budningsanmälan skall mängd och typ av avfall uppges. Avfallet skall vara tydligt utmärkt med påskrift som talar om att det är grovavfall Avståndet från uppställningsplatsen till hämtningsfordonet får ej överstiga 10 meter Avgift för framkörning inkl hämtning per m 3 eller styck 495 kr

11 ABONNEMANG CONTAINER HUSHÅLLSAVFALL 9 Renhållningsabonnemang baserat på container och ett visst antal tömningar, (inkl utställning, hyra, tömning, behandlingskostnad och deponiskatt exkl. fastavgift och kompostpåsar). För specialöverenskommelser såsom hämtning med containersystem, förändrade hämtningsfrekvenser m m lämnas offert. Hushållsavfall i container Tömningstillfälle Sommar / vinter Sommar hämtning 52 gånger per år 26 gånger per år 12+4 gånger per år 12 gånger per år Container 3 m kr/år kr/år kr/år kr/år Container 8 m kr/år kr/år kr/år kr/år Container 10 m kr/år kr/år kr/år kr/år Container 12 m kr/år kr/år kr/år kr/år Till container abonnemanget tillkommer en fast avgift på 930 kr samt 40 kr för kompostpåsar per år och hushåll Vid beräkning av containerstorlek, max 140 l. per hushåll. 3 m 3 Container minimum 21 Hushåll 8 m 3 Container minimum 57 Hushåll 10 m 3 Container minimum 71 Hushåll 12 m 3 Container minimum 85 Hushåll TÖMNING AV SLAM OCH LATRIN Anläggning *Schemalagd hämtning Hämtning inom en vecka Hämtning samma dag kl Hämtning samma dag kl Slamavskiljare upp 740 kr/gång 920 kr/gång kr/gång kr/gång till 3 m 3 Slutna tankar upp 740 kr/gång 920 kr/gång kr/gång kr/gång till 3 m 3 Enbart tömning av 740 kr/gång 920 kr/gång kr/gång kr/gång köksbrunn Slamtank mellan kr/gång kr/gång kr/gång kr/gång 4-6 m 3 Tillägg per m kr 202 kr 202 kr 202 kr Samtidig tömning av köksbrunn Vid förhindrad hämtning 240 kr 495 kr 725 kr 725 kr 375 kr 390 kr kr kr *Schemalagd hämtning avser en eller flera hämtningar per år enligt särskild turlista

12 10 A. Framgrävning Avgift för framgrävning av övertäckt brunnslock eller koppling 294 kr B. Slutna tankar och brunnar större än 6 m 3 Debiteras enligt timtaxa, (effektiv tidsåtgång på plats) destruktions- och kilometer avgift tillkommer. Slamsugningsbil + 1 man Slamsugningsbil + 2 man Kilometer avgift: Per körd km. (timtid tillkommer ej). Uppställningsplats Slinder skogens grustag Vagnhärad. Extra slangdragning över 30 m 689 kr/tim 980 kr/tim 21 kr/km 90 kr Destruktionsavgift vid Björnlunda avloppsreningsverk 112 kr/m 3 Vid deponering på tipp. Enligt gällande taxa vid Tveta deponi. C. Latrinhämtning I avgiften ingår emballage, s k engångsbehållare Hämtning av latrinkärl varannan vecka Hämtning 12 gånger per år enligt särskild turlista kr kr Extra hämtning i samband med ordinarie hämtning Hämtning sker inom 24 timmar Hämtning av enstaka latrinkärl, per st. 183 kr 690 kr 210 kr

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans. Renhållningstaxa Taxa Kommunfullmäktige

Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans. Renhållningstaxa Taxa Kommunfullmäktige 2014 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Taxa Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till Förvaltningsstrateg KOT.2013.386 2014-03-31 Tills vidare Dokumentinformation

Läs mer

Renhållningstaxa. Renhållningstaxa Taxa Kommunfullmäktige. Förvaltningsstrateg KOT Tills vidare

Renhållningstaxa. Renhållningstaxa Taxa Kommunfullmäktige. Förvaltningsstrateg KOT Tills vidare Renhållningstaxa 2014 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Renhållningstaxa Taxa Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Diarienummer Senast reviderad Giltig till Förvaltningsstrateg

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun AVFALLSTAXA 2015 i Gagnefs kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Gagnef den 8 december 2014 224 dnr 2014:934/04 2 AVFALLSTAXA 2015 I GAGNEFS KOMMUN För Gagnefs kommuns avfallshantering att gälla fr om

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Rättviks kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Rättviks kommun den 4 december 2014, 86, dnr 2014/486 36 2 AVFALLSTAXA 2015 För Rättviks kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

Avgifterna debiteras normalt fyra gånger per år för en- och tvåfamiljshus, flerfamiljshus och verksamheter samt en gång per år för fritidsbostäder.

Avgifterna debiteras normalt fyra gånger per år för en- och tvåfamiljshus, flerfamiljshus och verksamheter samt en gång per år för fritidsbostäder. Sida 1 (9) RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KRAMFORS KOMMUN Taxan gäller från och med 2013-01-01. För de åtgärder som utföres genom kommunens försorg enligt miljöbalken samt renhållningsordning antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Renhållningstaxa för hushållsavfall

Renhållningstaxa för hushållsavfall Giltighetstid 2008-04-03 2011-12-31 Styrdokument Renhållningstaxa för hushållsavfall Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.03) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 17 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Avfallstaxa i Borgholms kommun

Avfallstaxa i Borgholms kommun Avfallstaxa i Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-24. Taxan träder i kraft 2015-01-01. Alla priser inkluderar mervärdesskatt. Betalningsansvar för renhållningstjänst åvilar fastighetsägare,

Läs mer

FÖRESKRIFT OM RENHÅLLNINGSAVGIFT MED RENHÅLLNINGSTAXA FÖR UPPVIDINGE KOMMUN 1(9)

FÖRESKRIFT OM RENHÅLLNINGSAVGIFT MED RENHÅLLNINGSTAXA FÖR UPPVIDINGE KOMMUN 1(9) RENHÅLLNINGSTAXA FÖR UPPVIDINGE KOMMUN 1(9) Gäller från och med 2014-01-01. Antagen av kommunfullmäktige i Uppvidinge 2013-11-26, 93. Lagstadgad moms ingår i avgifterna. 1. HUSHÅLLSAVFALL 1 Samtliga hushåll

Läs mer

Renhå llningståxå Å tvidåbergs kommun

Renhå llningståxå Å tvidåbergs kommun Renhå llningståxå Å tvidåbergs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-18, 123 Senast reviderad 2014-12-17, 151 Gäller fr om 2015-01-01 1 (7) Renhållningstaxan För kommunens avfallshantering gäller

Läs mer

AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun

AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun 1 AVFALLSTAXA 2015 i Vansbro kommun Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro den 22 december 2014 134, dnr: KS 2014/617 2 AVFALLSTAXA 2015 För Vansbro kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2015-01-01.

Läs mer

Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2016 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall.

Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2016 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Styrdokument 2015-09-21 Dnr KS/2015:388 Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2016 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Nivå: Kommungemensamt styrdokument Antagen: Nämndens namn den dag månad

Läs mer

Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun

Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun Renhållningstaxa Valdemarsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014 02 24, 10 Gäller fr om 2014 04 01 1 (8) Renhållningstaxan För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige 2009-05-18, 72

Beslutshistorik Antagen av kommunfullmäktige 2009-05-18, 72 Styrdokument Renhållningstaxa för hushållsavfall Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 4.03) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 244 Giltighetstid från och med 2016-01-01 och tillsvidare

Läs mer

Renhållningstaxa. Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-13, 63. Reviderad senast av kommunfullmäktige 2010-11-22, 184

Renhållningstaxa. Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-13, 63. Reviderad senast av kommunfullmäktige 2010-11-22, 184 Renhållningstaxa Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-13, 63 Reviderad senast av kommunfullmäktige 2010-11-22, 184 Gäller fr.o.m. 2011-01-01 1 Allmänna bestämmelser 1.1 Omfattning I renhållningstaxan

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun Renhållningstaxa för Älvdalens kommun gällande från 2007-07-01 Antagen av Tekniska nämnden 2007-05-02, 53 Antagen av kommunfullmäktige 2007-05-21, 29 Sidan 1 av 6 Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Läs mer

Taxa för hushållsavfall

Taxa för hushållsavfall Taxa för hushållsavfall Hudiksvalls kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-05-28 Innehållsförteckning Inledande bestämmelser.3 Småhus.5 Fritidshus.5 Gemensamhetsanläggning 5 Flerbostadshus och verksamheter.6

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149.

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149. Dnr: KA08/824 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SOTENÄS KOMMUN 2009 Antagen av kommunfullmäktige i Sotenäs kommun, 2008-12-11, 149. 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Avgiftsskyldighet Enligt 27 kap. 4-6 miljöbalken får

Läs mer

Avfallstaxa 2012 för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. 2012-01-01

Avfallstaxa 2012 för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. 2012-01-01 Avfallstaxa 2012 för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2012-01-01 Avfallstaxa för Falu kommuns avfallshantering att gälla fr o m 2012-01-01 Lagstadgad mervärdeskatt ingår. Justerad av Falu

Läs mer

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016

Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016 Avfallstaxa Lindesbergs kommun 2016 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler... 3 Grundavgift och Rörlig avgift... 3 Val av abonnemang... 4 Villa, helårsabonnemang... 5 Fritidshus, hämtning

Läs mer

Renhållningsavgifter 2015

Renhållningsavgifter 2015 Renhållningsavgifter 2015 Gällande fr.o.m. 1 januari 2015 Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Antagen av kommunfullmäktige, KF 2015-02-23 5 i Vara kommun 2015 Sidan 1 Innehållsförteckning Hushållsavfall... 1 Hämtning

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR OLOFSTRÖMS KOMMUN 2013 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande av hushållsavfall.kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen

Läs mer

Renhållningstaxa. Allmänna bestämmelser. Författningssamling - Policydokument

Renhållningstaxa. Allmänna bestämmelser. Författningssamling - Policydokument Författningssamling - Policydokument Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 2013-01-01 Antagen: KF 164, 2012-12-03 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KARLSHAMNS KOMMUN 2015 Varje kommun är enligt 15 kap 8 Miljöbalken skyldig att svara för omhändertagande av hushållsavfall.kommunens avfallshantering regleras i miljöbalken, avfallsförordningen

Läs mer

LJUNGBY KOMMUN. Författningssamling (Tekniska kontoret)

LJUNGBY KOMMUN. Författningssamling (Tekniska kontoret) Sid 1 (9) LJUNGBY KOMMUN Författningssamling (Tekniska kontoret) Taxa för renhållning inom Ljungby kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2009-01-27, 7, Ks2008/0576.450 Gäller från och med 2009-02-01 Föregående

Läs mer

Avfallstaxa. Vansbro kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro , 83

Avfallstaxa. Vansbro kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro , 83 Gäller from 2017-01-01 Avgifter är inklusive moms Antagen av Kommunfullmäktige i Vansbro 2016-11-14, 83 1 Kärlavfall och grovavfall Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande: Fast

Läs mer

AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med

AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med AVFALLSTAXA Avfallstaxa för Håbo kommun från och med 2016-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2013-11-11, KF 87 Indexreglerad from 2016-01-01, beslut 2015-12-14, Dnr 2015/00284 AVFALLSTAXA 2 Innehåll AVFALLSTAXA...

Läs mer

Avfallstaxa. Leksands kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand , 115

Avfallstaxa. Leksands kommun. Gäller from Avgifter är inklusive moms. Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand , 115 Gäller from 2017-01-01 Avgifter är inklusive moms Antagen av Kommunfullmäktige i Leksand 2016-11-28, 115 1 Kärlavfall och grovavfall Taxan för kärlavfall och grovavfall är uppdelad enligt följande: Fast

Läs mer

Taxa för hushållsavfall.

Taxa för hushållsavfall. Taxa för hushållsavfall. Örebro kommun ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-12-17 Örebro kommun Tekniska förvaltningen 019-2110 00 orebro.se 2 TAXA FÖR HUSHÅLLSAVFALL I ÖREBRO KOMMUN INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2014 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 Lagstadgad mervärdeskatt

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA 2017

RENHÅLLNINGSTAXA 2017 RENHÅLLNINGSTAXA 2017 Söderköpings kommun Kommunfullmäktige Antagen 2016-12-07 151 Taxor och avgifter inom Renhållningsenheten Allmänt För kommunens avfallshantering gäller miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen

Läs mer

Renhållningstaxa Hammarö kommun

Renhållningstaxa Hammarö kommun 1(5) Renhållningstaxa Hammarö kommun Antagen av kommunfullmäktige den 18 april 2011, KF 29 Reviderad av kommunfullmäktige den 8 december 2014, KF 93 Taxan gäller från och med den 9 december 2014 Kontaktinformation:

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015

Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Avfallstaxa Hällefors kommun 2015 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler. 3 Grundavgift och Rörlig avgift.. 3 Val av abonnemang... 4 Renhållningsavgifter 4 Grundavgifter 4 Helårsabonnemang

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (12)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (12) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (12) F. 2.2 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR LOMMA KOMMUN GÄLLANDE FRÅN OCH MED 2016-02-01 Avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i ska betalas enligt denna taxa.

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 7.5 Sid 1 (18) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 2015/283 2016/310 2016-01-01 2017-01-01 Kf 2015-11-23 134 Kf 2016-12-19 170 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR SÖLVESBORGS

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA 2013

RENHÅLLNINGSTAXA 2013 KS-TEK 2013.1 450 RENHÅLLNINGSTAXA 2013 Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 22 Allmänt För att täcka kostnader avseende insamling, transport, behandling och återvinning av avfall, samt kostnader för

Läs mer

RENHÅLLNINGS- TAXA. Antagen av kommunfullmäktige

RENHÅLLNINGS- TAXA. Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-13 RENHÅLLNINGS- TAXA Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-24 62 Allmänt För att täcka kostnader avseende insamling, transport, behandling och återvinning av avfall, samt kostnader för planering,

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Renhållningstaxa för Älvdalens kommun Renhållningstaxa för Älvdalens kommun gällande från 2007-07-01 Antagen av Tekniska nämnden 2007-05-02, 53 Antagen av kommunfullmäktige 2007-05-21, 29 Sidan 1 av 6 Renhållningstaxa för Älvdalens kommun

Läs mer

Kommunal författningssamling. Avfallstaxan. Motala kommun

Kommunal författningssamling. Avfallstaxan. Motala kommun Kommunal författningssamling Avfallstaxan Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 13/KS 0161 Datum: 2013-11-25 Paragraf: 98 Reviderande instans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 14/KS

Läs mer

Taxa fr.o.m 1 januari 2015-03-10. För renhållningsavgifter inom Trollhättans kommun

Taxa fr.o.m 1 januari 2015-03-10. För renhållningsavgifter inom Trollhättans kommun Taxa fr.o.m 1 januari 2015-03-10 För renhållningsavgifter inom Trollhättans kommun Antagen av kommunfullmäktige den 3 november 2014, 126, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 6, att gälla fr.o.m.

Läs mer

Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015.

Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015. TEAU 85/14 Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015. Permanentboende i villa Alla avgifter angivna inklusive moms. Matavfall blir biogas (Utsortering av matavfall i separat

Läs mer

Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2017 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall

Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2017 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Kontoret för samhällsbyggnad Kerstin Kökeritz Styrdokument 08-59097716 KS/2016:313 Kerstin.Kokeritz@upplandsvasby.se Dnr Avfallstaxa för Upplands Väsby år 2017 Taxa för hushållsavfall och därmed jämförligt

Läs mer

Renhållningsavgifter

Renhållningsavgifter Eksjö Energi AB Sida 1 (11) Renhållningsavgifter Eksjö kommun Antagen av Eksjö kommun, kommunfullmäktige 2013-11-28, 210. Gäller från och med 2014-03-01 Eksjö Energi AB Sida 2 (11) Inledning Renhållningsordning

Läs mer

Renhållningstaxa för Vingåkers kommun att gälla från

Renhållningstaxa för Vingåkers kommun att gälla från Renhållningstaxa för Vingåkers kommun att gälla från 2017-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, 117 1 (10) Renhållningstaxa A Allmänt Avgiftsskyldighet föreligger för alla fastigheter som är bebyggda.

Läs mer

Renhållningstaxa 2013

Renhållningstaxa 2013 Renhållningstaxa 2013 Antagen av kommunfullmäktige 7 februari 2013, 32. Renhållningstaxa 1 1 Renhållningstaxa för Alingsås Renhållningstaxa beslutades av kommunfullmäktige27 februari 2013, 32 och gäller

Läs mer

Avfallstaxa Hällefors kommun 2017

Avfallstaxa Hällefors kommun 2017 Avfallstaxa Hällefors kommun 2017 Innehållsförteckning Allmänt... 3 Administrativa regler... 3 Grundavgift och Rörlig avgift... 3 Val av abonnemang... 4 Villa, helårsabonnemang... 5 Fritidshus, hämtning

Läs mer

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun A Grunden för renhållningstaxa Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken SFS 1998:808, avfallsförordningen SFS 2001:1063

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling

HÖRBY KOMMUN Författningssamling RENHÅLLNINGSTAXA gällande från 2013-02-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör och Hörby. Avgifter för denna hantering

Läs mer

Renhållningstaxa för Boxholms kommun

Renhållningstaxa för Boxholms kommun Renhållningstaxa för Boxholms kommun Gäller från 2014-01-01 (exkl. ) Fastställd av kommunfullmäktige 2013-09-09 Allmänt. n gäller tillsvidare from 2014-01-01 och skall om så erfordras omprövas inför varje

Läs mer

Renhållningstaxa. Gäller fr o m Antagen av Kf , 4 Antagen av Kf , 73

Renhållningstaxa. Gäller fr o m Antagen av Kf , 4 Antagen av Kf , 73 Renhållningstaxa Gäller fr o m 2017-01-01 Antagen av Kf 2016-02-26, 4 Antagen av Kf 2016-11-30, 73 RAGUNDA KOMMUNS RENHÅLLNINGSTAXA Samtliga taxor gäller från och med 2017-01-01 och tills vidare. Taxan

Läs mer

Renhållningstaxa 2003

Renhållningstaxa 2003 Renhållningstaxa 2003 Renhållningsavgiften Avfallshantering finansieras enbart genom renhållningsavgifter utan något stöd från skattemedel. Uppstår ett överskott går detta tillbaka till fastighetsägaren

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24. Gäller från och med 2015-01-01 och tillsvidare.

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24. Gäller från och med 2015-01-01 och tillsvidare. 1 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2014-11-24. Gäller från och med 2015-01-01 och tillsvidare. 1. INLEDNING Renhållningstaxan gäller för hämtning, borttransport och

Läs mer

Taxa för hushållsavfall i Örnsköldsviks kommun. Gäller från och med 1 januari 2015. www.miva.se

Taxa för hushållsavfall i Örnsköldsviks kommun. Gäller från och med 1 januari 2015. www.miva.se Taxa för hushållsavfall i Örnsköldsviks kommun Gäller från och med 1 januari 2015 www.miva.se 1 Kärl för hushållsavfall... 3 2 Avgifter... 4 3 Avgifter vid eget kärl... 5 4 Avgifter vid gemensamt kärl...

Läs mer

Kommunal författningssamling. Avfallstaxa Motala kommun

Kommunal författningssamling. Avfallstaxa Motala kommun Kommunal författningssamling Avfallstaxa 2017 Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 16/RN 0067 Datum: 2013-11-25 Paragraf: Reviderande instans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 14/KS

Läs mer

TAXA. Nyköpings kommuns avfallstaxa. för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-05-12

TAXA. Nyköpings kommuns avfallstaxa. för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet. Antagen av Kommunfullmäktige 2015-05-12 TAXA Nyköpings kommuns avfallstaxa för hushållsavfall och därmed jämförligt avfall från annan verksamhet Antagen av Kommunfullmäktige 2015-05-12 2/26 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1. Allmänt... 3 1.2.

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Gäller från och med 1 januari 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2013-10-21 Antagen av: KF 169 2013-10-21 KS 199 2013-09-30 SBU 148 2013-08-28 1. INLEDNING... 3 2. AVGIFTER...

Läs mer

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Antagen av kommunfullmäktige i Falkenberg 2014-12-16 att gälla från och med 2015-01-01 FALKENBERG Kundtjänst Telefon 0757-27 40 00, e-post: vivab@vivab.info

Läs mer

TAXA FÖR SLAM, LATRIN OCH FETT 2015

TAXA FÖR SLAM, LATRIN OCH FETT 2015 taxa för slam, latrin och fett 2015 Innehåll ALLMÄNT 3 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 3 AVGIFTER 4 1 Slam 4 1 januari 2015-31 mars 2015 1.1 Fastlandet 4 1.2 Öar 5 Från 1 april 2015 1.3 Fastlandet 6 1.4 Öar 7 2 Latrin

Läs mer

Renhållningstaxa för Enköpings kommun 2017

Renhållningstaxa för Enköpings kommun 2017 Renhållningstaxa för Enköpings kommun 2017 1. Allmänt Taxan avser de avgifter som enligt Miljöbalken 27 kap. 4-6 får uttagas av kommunen för täckande av nödvändiga kostnader för renhållningen. Samtliga

Läs mer

Renhållningstaxa 2017

Renhållningstaxa 2017 Renhållningstaxa 2017 1 (7) 2017-01-01 TAXA FÖR RENHÅLLNING 2017 (gäller från 2017-01-01) Kommunstyrelsen har verksamhetsansvaret för avfallshanteringen i kommunen. Hantering av det avfall som omfattas

Läs mer

Avfallstaxa 2015. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2015. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2015 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-11 gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2015-01-01 1.

Läs mer

Avfallstaxa för Sigtuna kommun. Gäller från och med 2016-01-01. Antagen av Sigtuna kommunfullmäktige 2015-12-17, 197

Avfallstaxa för Sigtuna kommun. Gäller från och med 2016-01-01. Antagen av Sigtuna kommunfullmäktige 2015-12-17, 197 Avfallstaxa för Sigtuna kommun Gäller från och med 2016-01-01 Antagen av Sigtuna kommunfullmäktige 2015-12-17, 197 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 1 1.1 Principer... 1 1.2 sskyldighet...

Läs mer

Renhållningstaxa för hämtning av hushållsavfall 2014

Renhållningstaxa för hämtning av hushållsavfall 2014 Renhållningstaxa för hämtning av hushållsavfall 2014 Antagen av kommunfullmäktige i Falkenberg 2013-05-07 116 samt 2013-11-26 183 att gälla från och med 2014-01-01 Falkenberg Kundtjänst Telefon 0757-27

Läs mer

RENHÅLLNINGS- och AVFALLSTAXA FÖR ÅR 2013

RENHÅLLNINGS- och AVFALLSTAXA FÖR ÅR 2013 Antagen av kommunfullmäktige 2013-04-22 6 BJURHOLMS KOMMUN 2010-05-07 Tekniska avdelningen RENHÅLLNINGS- och AVFALLSTAXA FÖR ÅR 2013 Enligt miljöbalken 27 kap., 6 skall avgift erläggas enligt den taxa

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige D. nr 0072/15

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige D. nr 0072/15 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÖCKERÖ KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-11 D. nr 0072/15 1 R e n h å l l n i n g s t a x a f ö r Ö c k e r ö k o m m u n 2016 Avgifter och giltighetsområde Enligt 27 kap

Läs mer

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 VARBERG. Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 att gälla från och med 2015-01-01

Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 VARBERG. Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 att gälla från och med 2015-01-01 Avfallstaxa för hämtning av hushållsavfall 2015 Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 att gälla från och med 2015-01-01 VARBERG Kundtjänst Telefon 0757-27 40 00, e-post: vivab@vivab.info För

Läs mer

Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Nora kommun 2017

Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Nora kommun 2017 Tjänsteskrivelse 2016-08-03 Dnr: BKT2016-364-4 1 (2) Handläggare Britt-Inger Fallström Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Nora kommun 2017 Förslag till beslut Direktionen föreslås besluta att godkänna

Läs mer

Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015.

Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015. Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun Taxan gäller fr.o.m. 1 januari 2015. Permanentboende i villa Alla avgifter angivna inklusive moms. Matavfall blir biogas (Utsortering av matavfall i separat brunt

Läs mer

Författningssamling 560.1

Författningssamling 560.1 Oskarshamns kommun Författningssamling 560.1 RENHÅLLNINGSTAXA Fastställd av kommunfullmäktige 1978-03-13, 63 Reviderad senast av kommunfullmäktige 2008-11-24, 185 Gäller fr.o.m. 2009-01-01 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Läs mer

Avfallstaxa. gäller fr o m 2014-02-15. Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10

Avfallstaxa. gäller fr o m 2014-02-15. Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10 Avfallstaxa gäller fr o m 2014-02-15 Antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KÄVLINGE KOMMUN 1 Betalningsansvar Fastighetsägaren eller den, som i stället för fastighetsägaren är skattskyldig

Läs mer

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15

AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 AVFALLSTAXA STENUNGSUNDS KOMMUN Dnr 0361/15 Gäller från och med 1 januari 2016 Antagen av kommunfullmäktige 2015-10-26 Antagen av: KF 223 2015-10-26 KS 181 2015-08-31 SBU 57 2015-06-09 1. INLEDNING...

Läs mer

AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN. Gällande från och med 2015-01-01

AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN. Gällande från och med 2015-01-01 AVFALLSTAXA FÖR MJÖLBY KOMMUN Gällande från och med 2015-01-01 80 Avfallstaxa för Mjölby kommun Fastställs av kommunfullmäktige den 16 december 2014, 133, Dnr KS/2014:449. Allmänt n gäller tillsvidare

Läs mer

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN

AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN AVFALLSTAXA 2014 MALMÖ STAD OCH BURLÖVS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige i Malmö stad 2013-12-17 Antagen av kommunfullmäktige i Burlövs kommun 2013-12-16 Gäller fr.o.m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 1

Läs mer

Renhållningstaxa 2015

Renhållningstaxa 2015 Taxor 1 (9) Renhållningstaxa Antagen av kommunfullmäktige -11-17 Gäller från och med -01-01 Taxor 2 (9) Allmänna bestämmelser 1 Giltighetstid Renhållningstaxan gäller från och med -01-01 och tills vidare.

Läs mer

Renhållningstaxa för Aneby kommun

Renhållningstaxa för Aneby kommun Renhållningstaxa för Aneby kommun 2013 1(9) 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 För att täcka kostnader avseende insamling, transport och behandling av hushållsavfall samt kostnader för drift av återvinningscentral

Läs mer

Avfallstaxa. för avfallshantering i Nordanstigs kommun. Foto: Ulf Borin. Antagen av kommunfullmäktige Gäller från

Avfallstaxa. för avfallshantering i Nordanstigs kommun. Foto: Ulf Borin. Antagen av kommunfullmäktige Gäller från Avfallstaxa för avfallshantering i Nordanstigs kommun Foto: Ulf Borin Antagen av kommunfullmäktige 2017-02-06 Gäller från 2017-04-01 Avfallstaxa Dessa föreskrifter om avgifter har kommunfullmäktige beslutat

Läs mer

Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Lindesbergs kommun 2017

Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Lindesbergs kommun 2017 Tjänsteskrivelse 2016-08-03 Dnr: BKT2016-364-2 1 (2) Handläggare Britt-Inger Fallström Förslag till Avfalls- och slamtaxa för Lindesbergs kommun 2017 Förslag till beslut Direktionen föreslås besluta att

Läs mer

Hushållsavfallstaxa för Vellinge kommun. Gäller från 1 juli 2014

Hushållsavfallstaxa för Vellinge kommun. Gäller från 1 juli 2014 Vellinge kommun POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Hushållsavfallstaxa för Vellinge kommun. Gäller från 1 juli 2014 7.3.5 Fettavskiljare För fettavskiljare tillkommer behandlingsavgift

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Älvsbyns Energi AB, Älvsbyns kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Älvsbyns Energi AB. Denna renhållningstaxa gäller

Läs mer

Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01

Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01 1 (7) Bilaga 2 Renhållningstaxa för Strängnäs kommun Gäller fr.o.m. 2015-01-01 1. Taxa för hushållsavfall utom slam och latrin 2. Allmänt Avgifter i taxan är angivna inklusive moms. Dessa föreskrifter

Läs mer

Renhållningstaxa 2014

Renhållningstaxa 2014 Antagen: Kommunstyrelsen 2013-11-20, 245 att gälla from 2014-01-01 Renhållningstaxa 2014 Exkl. o inkl.moms redovisas på samtliga taxor Innehållsförteckning sida 1. Giltighetsområde... 2 2. Hushållsavfall...

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY. Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE RENHÅLLNINGSTAXA FÖR KOMMUNERNA ESLÖV, HÖÖR OCH HÖRBY Gällande från 2014-01-01 GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser avgifter för hantering av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall i kommunerna Eslöv, Höör

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA. Simrishamns och Tomelilla kommuner

RENHÅLLNINGSTAXA. Simrishamns och Tomelilla kommuner RENHÅLLNINGSTAXA Simrishamns och Tomelilla kommuner PRIVATPERSONER ENSKILDA HUSHÅLL Matavfallsinsamling införs successivt under åren 2010-2013. I abonnemang avseende 140, 190 och 370 liters kärl ingår

Läs mer

Avfallstaxa Mariestad

Avfallstaxa Mariestad Avfallshantering Östra Skaraborg Taxan gäller från och med 2017-05-01 Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 4 1.1 Principer... 4 1.2 Fastighetsägarens ansvar för avfallet... 4 1.3 Avgiftsskyldighet...

Läs mer

TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER

TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER TAXA FÖR AVFALLSAVGIFTER För Trollhättans kommun Från och med 1 januari 2017 Antagen av kommunfullmäktige den 2016-11-07, 130, med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 4, att gälla fr.o.m. 1 januari

Läs mer

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg

Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Avfallstaxa 2015 för verksamheter i Varberg och Falkenberg Antagen av kommunfullmäktige i Varberg 2014-11-25 och i Falkenberg 2014-12-16, att gälla från och med 2015-01-01 Kundtjänst Telefon 0757-27 40

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01.

Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01. 1 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR NORBERGS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2014-10-06, 67 att gälla fr o m 2015-01-01. Till täckande av nödvändiga kostnader för att Norbergs kommun bortforslar och slutligt

Läs mer

Kommunal författningssamling

Kommunal författningssamling Kommunal författningssamling för Motala kommun Avfallstaxa 2009 för Motala och Vadstena kommuner Antagen av kommunfullmäktige 2008-08-25, 90. Reviderade av kommunfullmäktige 2009-04-27, 52. Gäller fr o

Läs mer

." ~ i.'\ "~.l.. BERGSLAGENS 7;..--) KOMMUNALTEKNIK. Förslag till Avfallstaxa. Nora kommun ..!:'...

. ~ i.'\ ~.l.. BERGSLAGENS 7;..--) KOMMUNALTEKNIK. Förslag till Avfallstaxa. Nora kommun ..!:'... ." ~ i.'\ "~.l.. BERGSLAGENS 7;..--) KOMMUNALTEKNK Förslag till Avfallstaxa Nora kommun 2016..!:'... nnehål lsförtecknin g Allmänt,,'..,... 3 Administrativa regler... 3 Grundavgift och Rörlig avgift......

Läs mer

Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun. Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse Gäller från och med

Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun. Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse Gäller från och med Avfallstaxa 2017 för avfallshantering i Falu kommun Beslutad av Falu Energi & Vattens styrelse 2016-10-28 Gäller från och med 2017-01-01 1 1. Hushållsavfall Hushållsavfallet sorteras i brännbart och komposterbart

Läs mer

Avfallstaxa för Aneby kommun

Avfallstaxa för Aneby kommun Avfallstaxa för Aneby kommun 2014 1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 För att täcka kostnader avseende insamling, transport och behandling av hushållsavfall samt kostnader för drift av återvinningscentral och administration

Läs mer

Avgift kr/år Exkl moms Inkl moms 190 L grönt kärl L brunt kärl

Avgift kr/år Exkl moms Inkl moms 190 L grönt kärl L brunt kärl G:\Administration\Gemensam\sekreterare\Dokument\RH-bolaget\Prislistor\Avfallshämtning\Prislista avfallshämtning 2014-07-01_rev 160913.docx Dokumentnamn PRISLISTA 1 (5) Utfärdad av Leif Lundell Ämne Prislista

Läs mer

Antagen i kommunfullmäktige den 18 december 2014. Renhållningstaxa Östra Göinge kommun 2015

Antagen i kommunfullmäktige den 18 december 2014. Renhållningstaxa Östra Göinge kommun 2015 Antagen i kommunfullmäktige den 18 december 2014. Renhållningstaxa Östra Göinge kommun 2015 1 Innehållsförteckning sida 1. Giltighetsområde 2 2. Hushållsavfall.3 2.1 Taxor och regler... 3 2.1.1 Taxa A

Läs mer

RENHÅLLNINGSTAXA. för. Simrishamns och Tomelilla kommuner. www.okrab.se

RENHÅLLNINGSTAXA. för. Simrishamns och Tomelilla kommuner. www.okrab.se RENHÅLLNINGSTAXA för Simrishamns och Tomelilla kommuner www.okrab.se PRIVATPERSONER ENSKILDA HUSHÅLL Matavfallsinsamling har införts i tätorterna under åren 2010-2013*. I abonnemang avseende 140 och190

Läs mer

Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun (fr.o.m. 1 januari 2016)

Renhållningstaxa för Kungsbacka kommun (fr.o.m. 1 januari 2016) Permanentboende i villa Hämtningsintervall Varje vecka Varannan vecka Tillägg sommar* 130 liter grönt kärl 1 411 kr 1 085 kr 190 liter grönt kärl 1 728 kr 1 329 kr 370 liter grönt kärl 2 481 kr 1 909 kr

Läs mer

Renhållningstaxa 2016

Renhållningstaxa 2016 Taxor 1 Renhållningstaxa Antagen av kommunfullmäktige 2015-11-02 KF 194 Gäller från och med -01-01 Taxor 2 Kap 1 Allmänna bestämmelser 1.1 Giltighetstid Renhållningstaxan gäller från och med -01-01 och

Läs mer

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50.

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. Avfallstaxa för Gällivare kommun Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. 1 Avfallstaxa för hushållsavfall Allmänna bestämmelser...3-4 Det här får du för pengarna...5

Läs mer

Förslag till Renhållningstaxa för Lysekils kommun

Förslag till Renhållningstaxa för Lysekils kommun Förslag till Renhållningstaxa för Lysekils kommun Förslag till beslut Kommunfullmäktige föreslås besluta att anta föreslagen Renhållningstaxa för Lysekils kommun, att Renhållningstaxan börjar gälla från

Läs mer

Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om

Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om Avfallstaxa för Håbo kommun Förslag till avfallstaxa 2008-04-09 Reviderad 2008-04-24 Antagen i KF 74 2008-06-16 Justerad med index och gäller fr om 2009-01-01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING...

Läs mer

Prisändring av renhållningstaxa 2012

Prisändring av renhållningstaxa 2012 Tjänsteskrivelse 2011-12-02 SBN 2011.0153 Handläggare: Terése Riddersand Samhällsbyggnadsnämnden Prisändring av renhållningstaxa 2012 Beslutsunderlag Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2011-12-02

Läs mer

Båstads kommun - Avfallstaxa 2013. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms

Båstads kommun - Avfallstaxa 2013. Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms Båstads kommun - Avfallstaxa 2013 Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall Samtliga priser inklusive moms Beslutad 2012-11-28 Gäller fr.o.m. 2013-04-01 Innehållsförteckning 1. Allmänna bestämmelser...

Läs mer