Stadgar. for Rikrbyggens. b o s ta d sr 2ittsf 6r enitg Gunnared.sterrassen. %Riksbyssen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadgar. for Rikrbyggens. b o s ta d sr 2ittsf 6r enitg Gunnared.sterrassen. %Riksbyssen"

Transkript

1 Stadgar for Rikrbyggens b o s ta d sr 2ittsf 6r enitg Gunnared.sterrassen Forvaltade BRF Insats 9- Arsavgifterna fordelas ut pa sriitterna i forhallande till insatserna %Riksbyssen

2 INNEHALLSFORTECKNING $ I FrRMA,,,irlAIUAl och sars....1 $ 2 upplarnr,sens omfattning M M $ 3 DEFINITIoN AV GRUNu,AccarvnE BEGREPP...1 S4 upplarnlseavtalersrnnnsar,lmm...1 $ 5 nonnaxnsavral $ 6 nonnnncens MEDLEMMAR...2 s 7 ar,r,nr:inna snsrrimivlnlser OM MEDLEMSKAP S 8 nrirr rill MEDLEMSKAP vtu OvnncANc av sosradsrarr...2 $ 9 ogtltighet vid vacnar unnlnnsx-qp...3 S t0 dr'nnr,arnlseavral...3 $ r1 sansrqlon REGLER lryn OvnRcANc lv nosralsn,itt $ 12 INSATS, AVGIFTER M M Insats och Rrinta och inkassoavgift vid forsenad drsavgiftsbetalning......'...' J Overldtelseavgift och pantstittningsavgift }vriga avgifterfdr nyttigheter som inte ingdr i bostadsrtitten $ 13 LTNDERTTALLSPLAN s 14 FONDERFoRUNDERHAT Fondfdr bostadsriittshavarnas underhdll Antalet styrelseledamriter och suppleanter samt utseende drirav......'...7 Ordfdrande, sekreterare och studieorganisator Beslut om avyttring av fdreningens fastighet/tomtriitt m m...8 $ 16 RAXENSX,q,PSAR $ 17 AnSnroovrsNING $ 19 RXVISORERNAS GRANSKNING

3 $?0 AnsRrlovrsNrNc och REVISroNssnnArrEr.sE skar-l nar-ras rtncancr,rca FOR MEDLEMMARNA...9 S 21 r6nnnmcssranrmn....9 $ 22 DAGoRDNING \aid r6nnnrxcssrthrun...10 $ 23 KALLELSE rlrl r0nrnlxcssralrma $ 2s nosrn,irr pa ndnrnrncssr:i-1,rua S 26 BESLUT vrn rornnrncssrauma S 27 BESLUT som ALLTID skall FATTAS av'nonnnrncssr,,iunra MED KVALIFICERAD $ 23 rixpnrnc AV DESSA STADGAR S 29 REGISTRERTNG Av srancn.,indring $ 30 nosr.q,dsrarrshavarens n:irrrcheter och SKvLDIGHETER...13 Balkong, Bostadsriittshdvarens slqtldighet att anmtila brister I 4 Reparationer p g a brand- eller vattenledningsskada...1j Ersiittningfo $ 31 FORENINGENS RIITT ATT AVHJIiLPA BRIST PA BOSTADSRATTS-HAVARENS s 32 AXDRINCAVLAGENHET I 5 $ 33 LAGENHETENS ANVriNDNING Bostadsriittskigenheten fdr endast anvrindas for det avsedda tindamdlet I 6 Sundhet, s 34 FORENTNGENS RriTT TILL TILLTninn r LAGENI{ET $ 3s upplatelse AV lacnnnrr r ANDRA HAND $ 37 AVSAGELSE AV BOSTADSRTiTT $ 38 HAVNTNG AV UPPLArELSEAVTALET $ 39 FoRENTNGENS LEGALA PANTR4TT $ 40 FORVERKANDE AV NYTTJANDERATTEN $ 4l MoJLIGHET ATT EFTER ANMODAI\ VIDTAGA n-'trrnlsn M M $ 42 ArnRvrNNrNG vid FORSENAD Ansa,vcrrrsBETALNING

4 $ 43 SK\aLDIGHET ATT AVFLYTTA r $ 44 TVANGSFORSALJNING s 4s STiRSKTLDA BESTAMMELSER r $ 46 SARSKTLT KRAV FOR ANDRING AV DESSA STADGAR $ 47 MEDDELANDEN TILL MEDLEMMARNA s 48 FoRENTNGENS UPPLoSNING $ 49 ANNAI.{ LAGSTIFTNING

5 Organi sationsnurrlmer Stadgama registrerade hos Bolagsverket $ 1 FIRMA, ANOa.UAT OCH SArE Foreningens firma zir Riksbyggens Bostadsrzittsfijrening Gunnaredsterrassen. Fcireningen har till iindamll att fidmja medlemmamas ekonomiska intressen genom att i foreningens hus, mot ersittning, till fbreningens medlemmar upplita bostadsligenheter lor permanent boende om inte annat sdrskilt avtalats, och i ftirekommande fall lokaler, till ny'ttjande utan begrdnsning i tiden. Fcireningen skall i sin verksamhet dven i ovrigt framja de kooperativa id6erna, i ft)rsta hand inom bostadsfbrsdrj nin gen. Fdreningenstyrelse skall ha sitt sete i Gciteborgs kommun. $ 2 UPPLATELSENS OMFATTNING M M Uppl5telse och utrjvande av bostadsr2itt sker pl de villkor som anges i fiireningens ekonomiska plan, dessa stadgar och i allmiin lag. En upplitelse av bostadsrzitt flr endast avse hus eller del av hus jiimte tillhcjrande utrl.mmen. En upplitelse ffir dock iiven omfatta mark som ligger i anslutning till loreningens hus, om marken skall anvdndasom komplementill n1'tdandet av huset eller del av huset. S 3 DEFINITION AV GRUNDLAGGANDE BEGREPP Med bostadsrritt avses den riitt i loreningen som en medlem har till foljd av upplltelsen. Med liigenhet avses sivzil bostadslzigenhet som lokal jlmte dartill hcirande utrymmen och i ftirekommande fall mark. Med bostadsr?ittshavare avses medlem som innehar ligenhet med bostadsrzitt. '- $ 4 UPPLATELSEAVTALETS INNEHALL M M Upplltelse av en liigenhet med bostadsritt skall ske skriftligen. I upplitelsehandlingen skall parternas namn anges liksom den lzigenhet upplatelsen avser samt de belopp som skall betalas i insats, irsavgift och i ftirekommande fall upplfltelseavgift.. lu \{' lvill

6 s s FoRHANDSAVTAL Fcireningen fer i enlighet med bestzimmelsema i 5 kap bostadsriittslagen ingi avtal om att i framtiden upplata lzigenhet med bostadsrzitt. Ett sidant avtal kallas fcjrhandsavtal. S 6 FORENINGENS MEDLEMMAR Foreningens medlemmar utgcirs av: a) Riksbyggen ekonomisk fiirening, i fortsdttningen endast betecknat Riksbyggen. b) Fysisk/juridisk person som innehar bostadsriitt i ftireningen till foljd av upplitelse fr5n fbreningen eller fysisk/juridisk person som civertar bostadsritt i ftireningens hus. S 7 ALLMANNA BESTAMMELSER OM MEDLEMSKAP Friga om att anta medlem i f<jreningen avg<irs av st1'relsen med iakttagande av bestiimmelserna i dessa stadgar och i bostadsr:ittslagen. Stlrelsen iir skyldig att utan drcijsmil, dock senast inom en (1) minad frin det att skriftlig ansokan om medlemskap kom in till floreningen, avgcira frigan om medlemskap. En medlem kan endast antas om den gdr sannolikt att han kommer att anvdnda liigenheten lor det iindamil som finns angivet i upplitelseavtalet. Aman juridisk person dn kommun eller landsting som ftjrvirvat bostadsrattil1 bostadslzigenhet fer vsgras medlemskap. Medlem vars medlemskap grundas pi viss funktion eller anknytning i foreningen, uttrdder som medlem om denna funktion eller ankny'tning upph<ir. s 8 RATT TILL MEDLEMSKAP VID OVERG,A.NG AV BOSTADSRATT Den till vilken en bostadsrait Overgett flr inte vigras intriide i fdreningen om de villkor ftjr medlemskap som anges i dessa stadgar ar uppfyllda och fijreningen skaligen bor godta honom som bostadsrdttshavare. Om det kan antas att forv?irvaren fiir egen del inte permanent ska bosiitta sig i bostadsriittsliigenheten, om inte annat siirskilt avtalats, har loreningen riitt att vagra medlemskap. Medlemskap fhr inte viigras pi grund av ras, hudf;irg, nationalitet, etniskt ursprung, religion eller sexuell liiggning. Den som har forviirvat andel i bostadsriitt fir inte vdgras intriide i {breningen om bostadsrdtten efter ftirvdrvet innehas av makar eller sidana sambor pi vilka lagen (2003:376) om sambos gemensamma hem skall tilllmpas. I' 1t,1,{

7 Om en bostadsrdtt har <ivergitt till bostadsrrittshavarens make eller sambo ffir maken eller sambon inte vzigras intrride i fdreningen. Detta gziller ocksl ndr bostadsrzitt till en bostadsldgenhet civergitt till n6gon annan ndrstiende person som varaktigt sammanbodde med bostadsrlttshavaren. se OGILTIGHET VID VAGRAT MEDLEMSKAP Om den som en bostadsr?itt <ivergflttill viigras intriide i loreningen dr cjverlltelsen ogiltig. Detta giiller dock inte vid exekutiv ftirsiiljning av bostadsrdtten eller vid tvingslorsiiljning enligt 8 kap bostadsriittslagen. Fcjr det fall en fijrvdware vid exekutiv ftrsiiljning eller tvingsfiirsiiljning veigras intriide i ftireningen skall ftireningen lcisa bostadsrdtten mot sk?ilig ersiittning, utom i fall di en juridisk person enligt 11 $ andra stycket ffir utdva bostadsrbtten utan att vara medlem. En dverlitelse som avses i 11 $ sj?itte stycket iir ogiltig om ftireskrivet samtycke inte erhalls. $ 10 ovsrlatelseavtal Ett avtal om dverlitelse av en bostadsrdtt genom kcip skall uppriittas skriftligen och skrivas under av sdljare och kcipare. Kiipehandlingen skall innehilla uppgift om den lligenhet som <iverlitelsen avser samt om priset. Motsvarande skall i tillampliga delar giilla vid byte eller giva. Om siiljaren och kciparen vid sidan av kcipehandlingen kommit civerens om ett annat pris iin det som anges i kopehandlingen, iir den civerenskommelsen ogiltig. Mellan siiljaren och kriparen giller i stiillet det pris som anges i kopehandlingen. Priset fhr dock jamkasz om det?ir oskiiligt att det skall vara bindande. Vid denna bedomning skall hiinsyn tas till k6pehandlingens innehill, omstrindigheterna vid avtalets tillkomst, senare intriiffade ftirhillanden och omstiindigheterna i <ivrigt. En overlitelse som inte uppfyller dessa foreskrifter ir ogiltig. Viicks inte talan om cjverlitelsens ogiltighet inom tvi Ar frin den dag di 6verlitelsen skedde, :ir r:itten till sadan talan florlorad. Vid <iverlitelse bcjr av Riksbyggen tillhandahillet formuliir anvdndas. - s 11 SARSKTLDA nnclnr VID OVBnCANG AV BOSTADSRATT Ndr en bostadsritt civerlitits frin en bostadsrdttshavare till en ny innehavare, fbr denne utcjva bostadsriitten endast om han 2ir eller antas till medlem i bostadsrtittsfcireningen. En juridisk person fir dock utciva bostadsriitten utan att vara medlem i loreningen om den juridiska personen har forvrirvat bostadsrritten vid exekutiv ftrsziljning eller tvingsfiirsiiljning enligt 8 kap bostadsriittslagen och di hade pantriitt i bostadsrzitten. Tre (3) nr efter forvdrvet ftr frireningen uppmana den juridiska personen att inom sex (6) minader frin uppmaningen visa att nison som inte fir vdsras intriide i ftireninsen har ftirviirvat bostadsritten och scikt

8 medlemskap. Om uppmaningen inte foljs fir bostadsrdtten tvlngsfcirsiiljas enligt 8 kap bostadsrdttslagen fdr den juridiska personens riikning. Ett dcidsbo efter en avliden bostadsrdttshavare fer utciva bostadsriitten trots att dodsboet inte dr medlem i ftireningen. Tre (3) ar efter dddsfallet f6r fcireningen dock uppmana dddsboet att inom sex (6) minader frin uppmaningen visa att bostadsrdtten har ingitt i bodelning eller arvskifte med anledning av bostadsr:ittshavarens dod eller att nigon, som inte f6r vdgras intriide i foreningen, har fiirveirvat bostadsrdtten och sokt medlemskap. Om uppmaningen inte fiiljs, fhr bostadsrdtten tvingslorsiiljas enligt 8 kap bostadsriittslagen ftjr dodsboets riikning. Om en bostadsriitt civergitt genom bodelning, arv, testamente, bolagsskifte eller liknande lorviirv och ftjrvirvaren inte antagits till medlem fer ftjreningen uppmana ftjrviirvaren att inom sex (6) manader fran uppmaningen visa att nigon, som inte fir viigras intriide i fiireningen, har ftirviirvat bostadsriitten och s<ikt medlemskap. Om uppmaningen inte foljs, flr bostadsrdtten t'vingsftirsiljas enligt 8 kap bostadsriittslagen for fiirv?irvarens riiknin e. En juridisk person som 6r medlem i en bostadsrzittsfbrening f6r ningens styrelse genom riverlitelse ftirv2irva en bostadsriittrill avsedd fiir permanentboende. inte utan samtycke av floreen bostadsl2igenhet som dr Samtycke behcivs dock inte vid: 1. Forvzirv vid exekutiv ftirsiiljning eller tvingsftirsiiljning enligt 8 kap bostadsrrittslagen, om den juridiska personen hade pantrzitt i bostadsrzitten, eller 2. Fcjrviirv som gors av en kommun eller ett landsting. Bostadsriittshavaren ansvarar ftir sidana itgarder i l2igenheten som har vidtagits av tidigare innehavare av bostadsrdtten. Solidariskt ansvar Den som fijrvdrvar en bostadsritt svarar inte ftir de betalningsftirpliktelser som den frin vilken bostadsrdtten har <ivergitt hade mot bostadsrittsfiireningen. N[r en bostadsr2itt civergitt genom bodelning, dn, testamente, bolagsskifte eller liknande fiirvdrv, svarar dock lorveirvaren frir s ldana forp liktel ser. $ 12 INSATS, AVGIFTER M M For varje bostadsr[tt skall till ftireningenbetalas insats och irsavsift samt i fiirekommande fall upplitelseavgift, overlitelseavgift ochp antsiittnings av gi ft. fnsats, irsavgift, civerlatelseavgift, pantsittningsavgift samt upplltelseavgift faststzills av styrelsen. Beslut om dndrade avgifter skall snarast meddelas bostadsrdttshavama. Insats och upplitelseavgift Andring av insats skall alltid beslutas av fcireningsstdmma.

9 Liigenheten f6r inte tilltrridas fdrsta gingen ftirrdn faststiilld insats och i fdrekommande fall upplitelseavgift inbetalats till fcjreningen, om inte styrelsen medgivit arurat. Arsavgift m m Arsavgiften skall ftjrdelas pi fcireningens bostadsrdtter i forhillande till ligenhetemas insatser. Arsavgiften skall av styrelsen faststzillasl att de sammanlagda irsavgifterna i ftireningen tillsammans med <ivriga intzikter ger tzickning for foreningens kostnader samt avsdttning till fonder. Betalning av irsavgift Om inte styrelsen bestiimt annat skall bostadsrtittshavarna betala i.rsavgift i ftirskott {tirdelat pi minad ftir bostad och kvartal ftir lokal. Betalning skall erliiggas senast sista vardagen lore varj e kalenderminads re sp ektive kalenderkvar{al s b cirj an. Om bostadsr[ttshavaren betalar sin avgift pi post eller bankkontor, anses beloppet ha kommit fiireningen tillhanda omedelbart vid betalningen. L:imnar bostadsriittshavaren ett betalningsuppdrag pi avgiften till bank-, post- eller girokontor eller via internet, anses beloppet ha kommit ftireningen tillhanda ndr betalningsuppdraget togs emot av det lormedlande kontoret. R:inta och inkassoavgift vid fbrsenad irsavgiftsbetalning Om inte styrelsen beslutat annat och arsavgiften inte betalas i riitt tid utgir drojsmllsrdnta enligt riintelagen (I975:635) pfl den obetalda avgiften frin ftrfallodagen till dess att full betalning sker. Om inte st1'relsen beslutat annat skall, vid ftirsenad betalning av irsavgift eller civrig fbrpliktelse mot fijreningen, bostadsrdttshavare dven betala plminnelseavgift samt i fiirekommande fall inkassoavgift enligt lag (1981:739) om ersiittning lor inkassokostnader m m. Siirskild debitering Om genom miitning eller pi annat siitt viss kostnad direkt kan fiirdelas pi samtliga eller vissa liigenheter, har styrelsen ritt att ftirdela berdrda kostnader genom siirskild debitering. Om det {tir nigon kostnad ril uppenbart att viss annan ftirdelningsgrund dn insatserna enligt ekonomisk plan biir till[mpas har styrelsen rdtt att besluja om sidan ftirdelningsgrund. Overlitelseavgift och pants:ittnin gsavgift Om inte styrelsen beslutat annat f,ger ftireningen rzitt att vid dverging av bostadsritt ta ut en overlitelseavgift som skall betalas av den cjverlitande bostadsrtittshavaren och uppgir till ett belopp motsvarande tvi och en halv (2,5) procent av giillande prisbasbelopp enligt lag (1962:381) om allmdn lorszikring vid tidpunkten fcjr dverlitelsen. Om inte styrelsen beslutat annat 6ger fiireningen ratt att vid pantsiittning av bostadsriitt ta ut en pantszittningsavgift som skall betalas av bostadsriittshavaren (pantsittaren) och uppglr till ett belopp motsvarand en (1) procent av giillande prisbasbelopp enligt lag (1962:381) om allmiin ftirszikring vid tidpunkten ndr ftireningen underrdttas om pantsittningen.

10 Ovriga avgifter fiir nyttigheter som inte ingir i bostadsrdtten Fcjr tillkommande nyttigheter som utnyttjas endast av vissa medlemmar sisom upplitelse av parkeringsplats, extra fdrr6dsutry.rnme o dyl utgir stirskild erszittning som besteims av styrelsen. Fcireningen fer i ovrigt inte ta ut siirskilda avgifter ft;r Atgarder som fbreningen skall vidta med anledning av bostadsr:ittslagen eller annan forfattning. $ l3 UNDERH.A.LLSPLAN Stlrelsen skall uppriitta och irligen ftilja upp underhillsplan for genomftirande av underhillet av ftireningens fastighet/er med tillhcirande byggnader. $ 14 FONDER F6R UNDERHALL lnom ftireningen skall bildas en fond ftjr det planerade underhillet av ftireningens fastighet/er med tillhdrande byggnader. Diirutriver kan bildas bostadsriittshavarnas individuella fonder ftjr underhill av l:igenheterna. Fond ftir planerat underhill Avsiittning till ftireningens underhillsfond sker irligen med belopp som for forsta aret anges i ekonomisk plan och dzirefter i underhlllsplan enligt $ 13 ovan. Fond ftir bostadsrhttshavarnas underhill Bostadsriittshavarnas individuella underhillsfonder kan bildas genom irliga avsiittningar frin bostadsrrittshavarna. Beslut om avskaffande, inrdttande av och arliga avsrittningar till bostadsriittshavarnas individuella underhallsfonder fattas av styrelsen. $ ls STYRELSE Fcireningens angel?igenheter skall handhas av en styrelse vars uppgift iir att frjretr[da ftreningen och ansvara ftir att ftireningens organisation, ekonomi och andra angeliigenheter skcjts pl ett tillfredsstrillande siitt. Styrelsen skall arbeta to. stuoi.- och fritidsverksamhet-och lcisa frigor i samband med skcitseln av ftireningens egendom si att medlemmarnas trivsel och aktiva deltagande i verksamheten friimjas. Stlrelsen skall genom olika aktiviteter 6ka medlemmama samhcjrighet och med hzinsyn till bostadsrzittshavarnas olika lorutszittningar skapa likviirdiga mojligheter ftjr alla att ny'ttja bostadsr:itten. Styrelseledamciter och suppleanter vdljs av loreningsstdmman fijr en period av hcigst tvil (2) ir. Stl,relseledamot och suppleant kan omviiljas. Om en helt ny styrelse viiljs pi fiireningsstzimma skall mandattiden for hiilften, eller vid udda tal nrirmast h<igre antal,vara ett ir.

11 Suppleanter intr:ider i den ordning de iir valda sivida inte stdmman har valt personliga suppleanter. For det fall vakanser uppkommer efter ordinarie ledamciter eller suppleanter under mandatperioden skall dessa erszittasenast vid niirmast darpl ftiljande ordinarie {breningssttimma. Vid val efter vakanser giiller att ny ledamot eller suppleant utses av den som utsig den ledamot eller suppleant som skall ersittas. Antalet styrelseledamtiter och suppleanter samt utseende dlrav o Styrelsen skall bestl av 3-7 sty'relseledamciter och 3-7 styrelsesuppleanter som utses enligt loliande: 1. Riksbyggen utser en (1) ledamot och en (1) suppleant. 2. Fdreningsstimman utser tvl (2) till sex (6) ledamrjter samt minst tvi (2) och hcigst sex (6) suppleanter. Valbar till uppdrag som styrelseledamot eller suppleant 2ir myndig person som dr medlem eller tillhcjr bostadsrittshavares familjehushill och som :ir bosatt i ftireningens hus eller person som utsetts att fciretrzida Riksbyggen i ftjreningens verksamhet. Den som dr underirig eller i konkurs eller har ftjrvaltare enligt 11 kap 7 $ ftiraldrabalken kan inte vara styrelseledamot eller suppleant. Ordfiirande, sekreterare och studieorganisatiir Om inte foreningsstzimman beslutar annat, skall styrelsen inom sig utse ordfiirande vid det sty'relsesammantriide som hills i anslutning till varje avhillen ordinarie fiireningsstiimma eller i anslutning till extra ftireningsstiimma i den min styrelseval har ftjrekommit pi sidan stimma. Om stiimman viiljer att utse ordftirande skall styrelsen inom sig utse en vice ordftirande. Vid samma styrelsesammantride skall iiven sekreterare och i fiirekommande fall studieorganisatcir utses. Styrelsens beslutsfiirhet Styrelsen?ir beslutsftir om mer in hzilften av antalet ledamijter iir neirvarande vid sammantriidet. Som styrelsens beslut giiller den mening ftir vilken mer iin hiilften av de nirvarande rcistat, eller vid lika rcistetal den mening som bitrads av ordftiranden. I det fall styrelsen inte zir fulltalig ndr ett beslut skall fattas geiller ftir beslutsfcirheten att mer an 113 av hela antalet ledamdter har r<jstat ftir beshitet. Styrelsen eller en stailforetrlidare fbr inte ftilja s5dana liireskrifter av foreningsstdmman som stlr i strid med bostadsrdttslagen, lagen om ekonomiska fdreningar eller dessa stadgar. Firmateckning Fcireningens firma tecknas, ftirutom av styrelsen i sin helhet, av styrelsens ledamciter tvi i forening. Sammantr[de Ordfiiranden skall se till att sammantrdde hills niir si behdvs. ilit"

12 Sty'elseledamot har rritt att begdra att styrelsen skall sammankallas. Sidan begdran skall framstdlla skriftligen med angivande av vilket zirende ledamoten vill att styrelsen skall behandla. Ord{ijranden dr om s6dan ffamstzillan gdrs skyldig att sammankalla styrelsen. Protokoll Vid styrelsens sarunantriiden skall loras protokoll. Protokollet ska1l justeras, {iirutom av ordfciranden, av ytterligare en ledamot som slyrelsen utser. Styrelseledamciterna har rzitt att fe ar.vikande mening antecknad till protokollet. Protokoll frin styrelsens sammantrdden skall floras i nummerloljd och lorvaras pi betryggande siitt. Beslut om inteckning m m Styrelsen eller av styrelsen befullmiiktigad loretrridare fiir {breningen ffir besluta om inteckning eller annan inskrivning i fiireningensfasta egendom eller tomtrdtt. Beslut om avyttring av foreningens fastighet/tomtritt m m Styrelsen eller annan stiillloretriidare lor loreningen fer inte utan foreningsstzimmans bemyndigande avhzinda ftireningen dess fasta egendom eller tomtrzitt. St1'relsen ffir inte heller besluta om rivning, om vdsentliga ftriindringar (till- och/eller ombyggnad) av ftireningens egendom utan foreningsstdmmans godkiinnande. Besiktningar Styrelsen skall fortlcjpande loreta erforderliga besiktningar av liireningens egendom som fiireningen har underhillsansvaret fiir och i irsredovisningens lorvaltningsberdttelse avge redogdrelse for kommande underhillsbehov och under iret vidtagna underh6llsatgdrder av storre omfattning- Likhetsprincipen Sty'relsen eller annan stlillforetriidare fiir fiireningen fer inte loreta en handling eller annan itgard som iir?ignad att bereda en otillbcirlig ftirdel 6t en medlem eller nigon annan till nackdel lor ftireningen eller annan medlem. s 16 narnnsxaps{r Foreningens raikenskapre, o*futtur tiden fr o m i juli t o*m 30 juni. $ 17 ARSnnnovISNING Styrelsen skall senast inom fyra (4) minader fran varje rdkenskapsars utglng till loreningens revisorer civerliimna en irsredovisning innehillande fcjrvaltningsberdttelse, resultat- och balansriikning. Eventuellt <jverskott i foreningens verksamhet skall avsiittas till fond for planerat underhall, dispositionsfond eller balanseras i ny r:ikning.

13 $ 18 REVISORER For granskning av styrelsens fiirvaltning och foreningens riikenskaper utses irligen vid ordinarie fiireningsstrimma fcir tiden fram till dess n:ista ordinarie stdmma hillits tv6 revisorer och tv6 revisorssuppleanter, av vilka en revisor och en suppleant bcjr vara auktoriserad eller godkiind revisor. Till revisor kan dven utses ett registrerat revisionsbolag. For sidan revisor utses ingen suppleant. $ 19 REVISORERNAS GRANSKNING Revisorerna skall i den omfattning som {tiljer av god revisionssed granska ftireningens irsredovisning jiimte rikenskaperna samt styrelsens ftirvaltning. Revisorerna skall ftlja de s[rskilda loreskrifter som beslutats pi forenin$sstdmman, om de inte strider mot lag, dessa stadgar eller god revisionssed. Revisorerna skall lor varje rdkenskapsir avge en i enlighet med lag om ekonomiska ftireningar {tjreskriven revisionsberdttelse till ftreningssttimman. Revision skall vara verkstiilld och beriittelse diircjver inliimnad till stlrelsen inom en (1) manad efter det styrelsen avldmnat firsredovisningen till revisorerna. Fcir det fall revisorerna i sin revisionsberiittelse har gjort anmirkningar mot styrelsens ftirvaltning skall styrelsen avge skriftlig ftirklaring till stzimman. $ 20 AnsnnnovISNING. och REVISIONSBERATTELSE SKALL HALLAS TILLGANGLIGA FOR MEDLEMMARNA Styrelsens flrsredovisning, revisionsberdttelsen samt i ftirekommande fall styrelsens yttrande cjver revisionsberdttelsen skall hillas tillgingliga ftjr medlemmama senast en (1) vecka fijre ordinari e fcireningstzirnm a. $ 21 FORENINGSSTAMMA.- Ordinarie ftireningsstimma skall hillas inom sex (6) minader efter utgingen av varje rrikenskapsir, dock tidigast t:vh (2) veckor efter det att revisorerna civerlzimnat sin berdttelse. Extra stdmma skall hillas niir styrelsen finner skiil till det. Sidan stdmma skall iiven hlllas n?ir det ltjr uppgivet iindamal skriftligen begiirs av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga rristber2ittigade medlemmar. Kallelse skall utftirdas inom tvi (2) veckor frin den dag di sadan begziran kom in till ftireningen. Fdreningssteimman oppnas av styrelsens ordforande eller, vid fcirfall fcjr denne, annan person som styrelsen diirtill utser.

14 g zz DAGoRDNING vid FoRENINGSSTAnTITI Vid ordinarie stzimma skall till behandling fdrekomma: a) Stiimmans <ippnande. b) Faststiillande av rcistliingd. c) Val av stdmmoordfcjrande. d) Anmiilan av stdmmoordftrandens val av protokollltirare. e) Val av en person som har att jiimte ordloranden justera protokollet. I Val av rcistrdknare. g) Friga om stiimman blivit i stadgeenlig ordning utlyst. h) Framl2iggande av styrelsens irsredovisning. i) Framliiggande av revisorernas berdttelse. j) Beslut om faststiillande av resultat- och balansriikning. k) Beslut om resultatdisposition. l) Friga om ansvarsfrihet ftir styrelseledamdterria. m) Beslut angiende antalet styrelseledamciter och suppleanter. n) Friga om arvoden it styrelseledamciter och suppleanter, revisorer och valberedning. o) Beslut om stimman skall utse styrelseordftirande samt i fiirekommande fall val av styrelseordliirande. p) Val av styrelseledamoter och suppleanter. q) Val av revisorer och revisorssuppleanter. r) Val av valberedning. s) Av styrelsen till st?imman hzinskjutna frlgor samt av ftireningsmedlem till {iireningsstdmman i stadgeenlig ordning inkomna zirenden. t) Stiimmans avslutande. Vid extra fiireningsstdmma skall ftjrutom drenden enligt a-g samt t ovan ftirekomma endast de irenden ftir vilka stdmman utlysts och vilka angivits i kallelsen. s 23 KALLELSE TILL FonENTNGSSTAMMA Ordinarie stimma Kallelse till ordinarie ftireningsstdmma skall tidigast fyra (4) veckor och senastvh (2) veckor ltjre stzimman anslis pi viil synlig plats inom loreningens hus eller liimnas genom skriftligt meddelande i medlemmamas brevinkast/brevlidor. Dirvid skall genom hiinvisning till S 22 i stadgarna eller pl annat sdtt anges vilka iirenden som skall ftirekomma till behandling vid stdmman. Om forslag till?indring av stadgarna skali behandlas, skall det hul'udsakliga innehillet av tindringen ang:s i kallelsen. Styrelsens ledamoter och suppleanter lor dessa, liksom revisorer och suppleanter lor dessa skall kallas personligen. Om det kriivs for att loreningsstzimmobeslut skall bli giltigt att det fattas pi tva stdmmor fir kallelse till den senare stzimman inte utftirdas innan den ftirsta stdmman har hillits. I en sidan kallelse skall det anses vilket beslut den lorsta stdmman har fattat. 10

15 Extra stdmma Kallelse till extra foreningsstdmma skall pi motsvarande szitt ske tidigast ffa (4) veckor och senast en (1) vecka ftjre st[mman, varvid det eller de zirenden for vilka stdmman utlyses skall anges. s 24 MOTIONER Medlem som cinskar fl visst drende behandlat vid ordinarie ftireningsstzimma skall skriftligen anmdla Srendet till stlrelsen senast en (1) minad efter rdkenskapsirets utging. Styrelsen skall p& szitt som anges i $ 23 ovan ldmna meddelande om tirenden som anmiilts i denna ordning. s 2s nosrnarr PA FORENINGSSTAMMA R<jstritt pl ltireningsstdmman har endast den medlem som fullgjort sina ftirpliktelser mot ftireningen enligt dessa stadgar eller enligt lag. Ombud Pi ftreningsstzimma har varje medlem en rcist. lnnehar flera medlemmar bostadsrbtt gemensamt har de dock endast en rcist tillsammans. En medlems ritt vid {tireningsstimma utcivas av medlemmen personligen eller den som zir medlemmens st[llforetrzidar enligt lag eller genom ombud med skriftlig dagtecknad fullmakt. Fullmakten giiller hrigst ett (1) er frin utfiirdandet. Ingen fer som ombud ftiretrdda mer zin en medlem. Ombud flr endast vara:. annan medlem o medlemmens make/registrerad partner. sambo o niirstflende som varaktigt sammanbor med medlemmen Bitriide En medlem kan vid ftireningsstdmma medftjra hogst ett bitrade. Bitriide fer endast vara:. aman medlem o medlemmensmake/registreradpartner. sambo o fiirdldrar ' syskon o bam 77

16 $26 BESLUT VID FORENINGSSTAUN A Fcireningsstdmmans mening iir den som har f6tt mer iin hiilften av de avgivna rdsterna, eller vid lika rcistetal den mening som stdmmoordfijranden bitriider. Vid val anses den vald som har fztt de flesta rcjstema. Vid lika r6stetal avgors valet genom lottning. Forsta stycket griller inte fijr sidana beslut som fiir sin giltighet krziver szirskild majoritet enligt dessa stadgar eller enligt lag. Alla omrcistningar vid ftreningsstdmma sker cippet, om inte ndrvarande rdstbereittigad medlem vid personval begzir sluten omrcistning. 527 BESLUT SOM ALLTID SKALL FATTAS AV FORENINGSSTAiITN A MED I(VALIFICERAD MAJORIITET Fcjr att ett beslut i frhga som anges i denna paragraf skall vara giltigt kriivs att det har fattats pi en ftireningsstiimma och att ftiljande bestdmmelser har iakttagits: 1. Om beslutet innebiir lndring av nigon insats och medftir rubbning av det inbdrdes ftirhillandet mellan insatserna, skall samtliga bostadsrtittshavare som berors av dndringen ha gitt med pi beslutet. Om enighet inte uppnis, blir beslutet andi giltigt om minst tvi tredjedelar av de bercirda bostadsrittshavama har gitt med pi beslutet och det dessutom har godkiints av hyresniimnden. I a. Om beslutet innebir en <ikning av samtliga insatser utan att ftirhflllandet mellan de inbcirdes insatserna rubbas, skall alla bostadsrzittshavarna gitt med pi beslutet. Om enighet inte uppnfls, blir beslutet iindl giltigt om minst tvi tredjedelar av de rcjstande har gitt med pi beslutet och det dessutom har godkzints av hyresnimnden. Hyresndmnden skall godkiinna beslutet om detta inte framstir som otillbcirligt mot nigon bostadsriittshavare. 2. Om beslutet irurebiir att en lzigenhet som upplitits med bostadsrtitt kommer att ftiriindras eller i sin helhet behciva tas i ansprlk av fiireningen med anledning av en om- eller tillbyggnad, skall bostadsr?ittshavaren gitt med pi beslutet. Om bostadsrittshavaren inte ger sitt samtycke till iindringen, blir beslutet ind5 giltigt om minst tvi tredjedelar av de rostande har gitt med pi beslltet och det dessutom har godkints av hyresniimnden. 3. Om beslutet innebzir utvijgning av foreningens verk5amhet, skall minst tvi tredjedelar av de rcistande ha gitt med pl beslutet. 4. Om beslutet innebiir cjverlltelse av ett hus som tillhor fiireningen, i vilket det finns en eller flera liigenheter som zir upplltna med bostadsrtitt, skall beslutet ha fattats pi det sdtt som giiller for beslut om likvidation enligt 11 kap 1 $ lagen (1987:667) om ekonomiska fcireningar. Minst tvi tredjedelar av bostadsr6ttshavarna i det hus som skall cjverli'tas skall dock alltid ha gitt med pl beslutet. Foreningen skall genast underriitta den som har pant i bostadsr2itten och som iir kiind for fcireningen om ett beslut enligt forsta stycket 2 eller 4. 12

17 $ 28 AXnmXc AV DESSA STADGAR Ett beslut om iindring av bostadsrzittsfdreningens stadgar?ir giltigt om samtliga rcistberdttigade iir ense om det. Beslutet dr dven giltigt, om det fattas av tvi pi varandra foljande fiireningsstdmmor och minst 213 av de rostande pfl den senare stdmman gttt med pa beslutet. Om beslutet avser 2indring av de grunder enligt vilka irsavgifter skall beriiknas fordras dock att minst 314 av de rostande pi den senare stdmman gitt med pi beslutet. Om beslutet innebiir att en medlems r:itt till fiireningens behillna tillgingar vid dess upplcisning inskriinks, fordras att samtliga rdstande pi den senare stdmman gitt med pi beslutet. Ett beslut som innebiir att en medlems riitt att civerlita sin bostadsrtitt inskrinks [r giltigt endast om samtliga bostadsriittshavare vars riitt bercjrs av iindringen gitt med pi beslutet. Utciver vad som krivs enligt ovan giller for att beslutet skall vara giltigt att Riksbyggen skall godkiinna detsamma enligt $ 46 nedan. $2e REGISTRERING AV STADGEANDRING Ett beslut om iindring av stadgarna skall genast anmdlas fcir registrering hos Bolagsverket. s30 BOSTADSNATTSTTAVARENS NATTTCTTETER O CH SI(YLDI GHETER BostadsrZittshavaren skall pi egen bekostnad hilla lzigenheten med tillhoriga utr5rmmen i gott skick. Med ansvaret ftiljer siv:il underhills- som reparationsskyldighet. Bostadsrdttshavaren iir skyldig att lolja de anvisningar som fbreningen lzimnar betr:iffande installationer avseende avlopp, vdrme, gas, elektricitet, vatten och ventilation i liigenheten samt att tillse att dessa installationer utlors fackmannamlssigt. Bostadsrtittshavarens ansvar avser dven mark, om sidan ingir i upplitelsen. Han dr ocksl skyldig att ftilja de anvisningar som meddelats r6rande skritseln av marken. Fcireningen svarar i Ovrigt for att fastigheten iir vzil underh&llen och hills i gott skick Bostadsriittshavarens unruui ftir ftljande utrustning/funktioner i liigenheten omfattar bl a foljande: a a a a o inredning och utrustningi kok, badrum och ovriga utrymmen tillhcjrande ldgenheten, ytskikten samt underliggande skikt som kriivs for att anbringa y'tbeliiggningen pi ett fackmannamiissigt siitt pi rummens vdggar, golv och tak samt undertak ledningar lor avlopp, g&s, vatten, elektricitet och ventilation som fcireningen fiirsett liigenheten med och som endast tjrinar bostadsriittshavarens liigenhet till de delar som dessa befinner sig i liigenheten och zir synliga ytterdcirren med tillhcjrande karm siviil inre som yttre till ytterdonen hcjrande handtag, ringklocka, brevinkast, titningslister, llsanordningar lister, foder, socklar, lonsterkarmar och stuckaturer 13 LLIi,i

18 r lzigenhetens innerddrrar med tillhrirande karm och s:ikerhetsgrindar o radiatorer (betriiffande vattenfyllda radiatorer svarar bostadsrzittshavaren endast f6r milning) o varmvattenberedare o sdkringsskip och diirifrin utglende synliga elledningar i kigenheten, strcimbrytare, eluttag och armaturer r brandvamare o glas i fcinster, dcirrar och inglasningspartier, tillhcjrande beslag och handtag, viidringsfilter och t?itningslister. Motsvarande gziller lor balkong- och altandorrar. Bostadsrittshavaren svarar ftir milning av lonstrens bigar och karmar, men inte ftjr milning av utifrin synliga delar av yttersidorna av ytterddrrar och ytterfiinster. Detsamma g?iller ftr balkong- och altandcirrar samt inglasningspartier. Balkong, altan, takterrass Om liigenheten rir utrustad med balkong, altan'eller uteplats svarar bostadsrzittshavaren lor renhillning och snciskottning. Om l2igenheten dr utrustad med takterrass ska bostadsrzittshavaren iven se till att avrinning ftir dagvatten inte hindras. Vidare svarar bostadsriittshavaren ftir balkonggolvens y'tskikt och insidan av sidopartier, fronter samt tak. Vitutrymmen och kiik Betriiffande vitutrymmen och kok g?iller utciver vad som ovan sagts att bostadsrdttshavaren svarar fijr all inredning och utrustning slsom bl a: o y'tskikt samt underliggande tltskikt (fuktisolerande skikt) pi golv och viiggar samt klimring runt golvbrunn o inredning och belysningsarmaturer o vitvaror och sanitetsporslin. rensning av golvbrunn, sil och vattenlls r tvdtt- och diskmaskin inklusive ledningar och anslutningskopplingar pa vattenledningen. kranar inklusive kranbrcist, blandare och avstzingningsventiler.. vitvaror o kdksfliikt och ventilationsdon (om flakten ing6r i husets ventilationssystem svarar bostadsriittshavaren fiir armaturer och strdmbrytare samt lor rengdring och byte av filter) BostadsrIttsfiirenin gens afsvar Bostadsrzittsfiireningen svarar fcir reparationer av de ledningar lor avlopp, vdrme, gas, elektricitet, vatten och ventilationskanaler om fiireningen lorsett lzigenheten med ledningarna och dessa tjiinar mer in en liigenhet. Fcireningen har underhillsansvaret ftir ledningar ltjr avlopp, gas, el och vatten samt ventilationskanaler som fbreningen f<jrsett liigenheten med och som inte iir synliga i l:igenheten. Diirutdver har ftireningen underhillsansvaret ftjr vattenfyllda radiatorer och v6rmeledningar som fbreningen ftjrsett liigenheten med, bo stadsriittshavaren svarar dock fiir milnin g. Bostadsrlttshavarenskyldighet att anm:ila brister Bostadsrbttshavaren iir skyldig att utan drdjsmfrl till fcireningen anmila fel och brister i sidan ligenhetsutrustning som foreningen svarar for enligt ovan. 1n IT

19 Reparationer p g u brqnd- eller vattenledningsskoda Fdr reparationer pl grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsreittshavaren endast om skadan uppkommit genom; 1. egen virdslcjshet eller ftirsummelse, eller 2. virdslcishet eller ftirsummelse av a) nigon som hcir till hushillet eller som bes6ker detsamma som gzist, b) n6gon annan som eir inrymd i kigenheten, eller c) nigon som utfbr arbete i l2igenheten ftjr bostadsriittshavarens rikning. Fdr reparation pi grund av brandskada som uppkommit genom virdsloshet eller fcirsummelse av nigon annan iin bostadsrzittshavaren sjalv ar dock bostadsrzittshavaren ansvarig endast om han eller hon brustit i omsorg och tillsyn. Bostadsriittsftireningen far lrta sig att utftira sadan underhillsltgtird som enligt vad ovan sagts bostadsriittshavaren skall ansvara ftjr. Beslut hiiiom skall fattas pi ftireningsstzimma och bcir endast avse itgarder som ftjretas i samband med omfattande underhill eller ombyggnad av fiireningens hus som bercjr bostadsrzittshavarens liigenhet. Erslttning fiir intriffad skada Om fijreningen vid intr?iffad skada blir erszittningsskyldi gentemot bostadsrdttshavare fiir liigenhetsutrustning eller personligt ldscire skall ersiittningen berdknas med hiinsyn till den skadad egendomens vtirde omedelbart ftjre skadetillfiillet. s31 FORENINGENS NATT ATT AVH.IA.IP,q, BRIST PA BOSTADSRATTS. HAVARENS BEKOSTNAI) Om bostadsrdttshavaren fdrsummar sitt ansvar for ltigenhetenskick enligt $ 30 i sidan utstrdckning att annans sdkerhet ziventyras eller det finns risk fcjr omfattande skador pl annans egendom och inte efter uppmaning avhjiilper bristen i lzigenhetens skick si snart som mcijligt, fir fiireningen avhjiilpa bristen pi bostadsrittshavarens bekostnad. $32 ANonrNc AV LAcENHET Bostadsriittshavaren fir inte utan styrelsens tillstind i lzigenheten utlora itgiird som innefattar; f. ingrepp i en biirande konstruktion, 2. rindring av befintliga ledningar lor avlopp, vdrme, gajeller vatten, eller 3. annan viisentlig ftriindring av liigenheten. Styrelsen f6r inte vdgra att medge tillst5nd till en itgard som avses i fijrsta stycket om inte itgarden ir till pitaglig skada eller oliigenhet lor fcireningen. Forrindringar i l:igenheten ska alltid utfiiras fackmannamissi gt. 15

20 S 33 LAGENHETENS ANVANDNING Bostadsrilttsl:igenheten fflr endast anvlndas ftir det avsedda iindamfilet Bostadsriittshavaren fbr inte anviinda lzigenheten fiir nigot annat zindamal [n det avsedda. Fdreningen flr dock endast iberopa awikelse som dr av avsevzird betydelse fiir loreningen eller nigon annan medlem i fcireningen. Det avsedda?indamalet med en bostadsl[genhet i fiireningen rir att den skall vara en pefinanentbostad fijr bostadsrdttshavaren slvida inte annat siirskilt anges i upplitelseavtalet. Om en bostadsligenhet som ir avsedd lor permanentboende innehas med bostadsrdtt av en juridisk person flr lzigenheten endast anviindas ftjr att i sin helhet upplitas i andra hand som permanentbostad, om inte nigot annat har avtalats. Om ingen annan 6verenskommelse triiffats svarar bostadsriittshavaren fbr; r kostnader ftr liigenhetens iordningstzillande ftir amat iin avsett iindam6l o kostnader lor?indringar i liigenheten som plfordras av bercirda myndigheter o kostnader ftr de cikade kostnader ftir fiireningen som kan lolja av en lndrad anviindning av liigenheten r kostnader ftir llgenhetens iterstiillande. i ursprungligt skick Sundhet, ordning och skick Nir bostadsrzittshavaren anvdnder liigenheten skall han eller hon se till att de som bor i omgivningen inte utsitts ftir strirningar som i sidan grad kan vara skadliga fdr hzilsan eller annars fiirsdmra deras bostadsmiljci att de inte skiiligen bor tilas. Bostadsrlttshavaren skall 6ven i civrigt vid sin anvdndning av liigenheten iaktta allt som fordras lor att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanftjr huset. Han eller hon skall rbtta sig efter de siirskilda regler som foreningen i civerensstdmmelse med ortens sed meddelar. Bostadsrdttshavaren skall hllla noggrann tillsyn cjver att dessa iligganden fullg<irs ocksi av dem som han eller hon svarar ftr enligt bostadsriittslagen. Om det ltirekommer sidana storningar i boendet skall fiireningen 1. ge bostadsrdttshavaren tillslgelse att se till att storningarna omedelbart upph<ir, och 2. om det iir friga om en bostadsl2igenhet, underr?itta socialnhmnden i den kommun ddr lzigenheten [r beliigen om sttimingarna. Vid stdmingar som ar sziricilt allvarliga med hiinsyn till deras art eller omfattning har floreningen rirtt att sziga upp bostadsriittshavaren utan tillsiigelse. Om bostadsrittshavaren vet eller har anledning att misst[nka att ett loremal iir behaftat med oh1,ra fer detta inte tas in i lzigenheten. $ 34 FORENINGENS NATT TILL TILLTRADE I LAGENHET Fcjretriidare for bostadsrzittsftireningen har r?itt att fe komma in i liigenheten ntir det behcivs ftjr tillsp eller fijr att utftjra arbete som ftjreningen svarar for ellerharriitt att utfora enligt $ 31. Niir bostadsriittshavaren har avsagt sie bostadsrzitten eller ndr bostadsrzitten skall 76

21 tvflngsfiirsziljas?ir bostadsrdttshavaren skyldig att 15ta ldgenheten visas pi lzimplig tid. Foreningen skall se till att bostadsrrittshavaren inte drabbas av stcirre oliigenhet iin nddvzindigt. Bostadsrzittshavaren 2ir skyldig att tila sidana inskriinkningar i nyttjanderzitten som fijranleds av ncjdviindiga itg?irder frjr att utrota ohyra i huset eller pi marken, dven om hans lzigenhet inte besvdras av ohyra. Om bostadsrdttshavaren inte kimnar tilltrade till liigenhete nir foreningen har riitt till det fer krono fo gd emyndi gh eten b esluta om s iirski ld handrricknin g. $ 35 UPPLATELSE AV LAGENHET I ANDRA HAND En bostadsrrittshavare fer upplita sin l:igenhet i andra hand till annan ftir sjiilvstiindigt brukande endast om styrelsen ger sitt samtycke. St1'relsensamtycke kriivs dock inte, 1 om en bostadsriitt har lorvirvats vid exekutiv fiirsiiljning eller tvings{tirsiiljning enligt 8 kap bostadsriittslagen av en juridisk person som hade pantriitt i bostadsriitten och som inte antagits tiil medlem i foreningen, eller 2 om lzigenheten rir avsedd lor permanentboende och bostadsrdtten till liigenheten innehas av en kommun eller ett landsting. Styrelsen skall dock genast underrdttas om upplitelsen. Viigrar styrelsen att ge sitt samtycke till en andrahandsupplitelse fer bostadsriittshavaren dndfl upplita sin ldgenhet i andra hand, om hyresniimnden ldmnar tillstand till upplatelsen. Tillst6nd skall kimnas, om bostadsriittshavaren har beaktansvdrda skiil lor upplitelsen och fiireningen inte har n6gon befogad anledning att vdgra samtycke. Tillstindet skall begr2insas till viss tid. I frlga om en bostadslzigenhet som innehas av en juridisk person kr?ivs det ftjr tillstind endast att ftireningen inte har nagon befogad anledning attvagra samtycke. Tillstandet kan begriinsas till viss tid. Ett tillstind till andrahandsupplatelse kan ftirenas med villkor. $ 36 INNEBOENDE - Bostadsrzittshavaren fer inte innmma utomst6lende personer i liigenheten, om det kan medfcjra men fcir {iireningen eller nigon arman medlem i floreningen. $ 37 AVSAGELSE AV BOSTADSRATT En bostadsrdttshavare f6r avsdga sig bostadsrdtten tidigast efter tva Q) er frin upplitelsen och diirigenom bli fri frin sina ftirpliktelser som bostadsriittshavare. Avsrigelse skall gciras I/

22 skriftligen hos styrelsen. Vid avszigelse bor av Riksbyggens2irskiltillhandahillet formuliir anv:indas. Vid en avsdgelse dvergir bostadsriitten utan erstittning till fiireningen vid det minadsskifte som intrdffar niirmast efter tre (3) minader frin avsdgelseneller vid det senare mlnadsskifte som angetts i denna. $ 33 HAVNING AV UPPLATELSEAVTALET Om bostadsrittshavaren inte i ratt tid betalar insats eller upplitelseavgift som skall betalas innan liigenheten fer tilltr[das och sker inte heller rdttelse inom en minad frin anmaning, fer fbreningen hiiva upplltelseavtalet. Detta gziller inte om l2igenheten tilltratts med styrelsens medgivande. Om avtalet h[vs, har fiireningen ritt till ersiittning for skada. $3e FORENINGENS LEGALA PANTRATT Fcireningen har pantriitt i bostadsriitten lor sin fordran pi obetaldaavgifter i form av insats, flrsavgift, upplitelse-, civerlitelse- och pantsiittningsavgift. Vid utmiitning eller konkurs jimst?ills sidan pantriitt med handpantrdtt. Sidan pantr2itt som avses i fiirsta stycket har fijretriide framftir en pantriitt som har upplitits av en innehavare av bostadsriitten om inte arurat ltiljer av 7 kap $ 31 bostadsrittslagen. $40 F6RvERKANDE AV NYTTJANDERATTEN Nyttjanderzitten till en liigenhet som innehas med bostadsrzitt och som tilltriitts dr, med de begrdnsningar som ftiljer av nlst sista och sista stycket i denna paragraf samt $ 42 nedan, lorverkad och ftjreningen slledes beriittigad att siiga upp bostadsrtittshavaren till avflyttning, 1 om bostadsrtittshavaren drdjer med att betala insats eller upplatelseavgift utdver tvl veckor frin det att ftireningen efter fbrfallodagen anmanat honom eller henne att fullgdra si n betalningsskyldighet, - 1 a. om bostadsriittshavaren irc;jer med att betala Arsavlift, nir det geiller en bostadslsgenhet, mer dn en vecka efter fiirfallodagen eller, nzir det giiller en lokal, mer tin tvi' vardagar efter liirfallodagen, 2 om bostadsriittshavaren utan behcivligt samtycke eller tillstind uppliter l:igenheten i andra hand, a 4 om lzigenheten anvdnts i strid med 33 eller 36 $$, om bostadsrittshavaren eller den som l2igenheten upplltits till i andra hand, genom vlrdslcishet iir villande till att det finns ohyra i liigenheten eller om bostadsrhttshavare 18

23 genom att inte utan oskziligt dr<ijsmll underrzitta styrelsen om att det finns ohyra i lzigenheten bidrar till att ohyran sprids i huset, om liigenheten pi annat sdtt vanvirdas eller om bostadsrzittshavaren isidostitter sina skyldigheter enligt 33 $ vid anv6ndning av liigenheten eller om den som lzigenheten upplitits till i andra hand vid anv6ndning av denna isidosiitter de skyldigheter som enligt sarnma paragraf iligger en bostadsrzittshavare, om bostadsrdttshavaren inte ldmnar tilltriide till liigenheten enligt 34 $ och han inte kan visa en giltig ursiikt for detta, om bostadsriittshavaren inte fullgcir skyldighet som gir utcjver det han skall gcira enligt bostadsriittslagen, och det miste anses vara av synnerlig vikt ftir ftireningen att skyldigheten fullgors, samt 8 om liigenheten helt eller till vzisentlig del anvinds fiir niiringsverksamhet eller dirmed likartad verksamhet, vilken utgdr eller i vilken till en inte ovdsentlig del ingir brottsligt forfarande, eller ftir tillf;illiga sexuella ftirbindelser mot ersiittning. Nfltjander?itten :ir inte fijrverkad, om det som ligger bostadsrzittshavaren till last zir av ringa betydelse. Inte heller rir nyttjanderiitten till en bostadsliigenhet ftrverkad pi grund av att en skyldighet som avses i punkt 7 ovan inte fullgdrs, om bostadsrdttshavaren dr en kommun eller ett landsting och skyldigheten inte kan fullgriras av en kommun eller ett landsting. En skyldighet ftjr bostadsrdttshavaren att inneha anstiillning i ett visst fiiretag eller n6gon liknande skyldighet fir inte kiggas till grund ftjr ftjrverkande. $41 MoJLIGHET ATT BFTER ANMODAN VIDTAGA RATTELSE M M Uppsiigning pi grund av lorh6llande som avses i 40 $ punktema2,3 eller 5-7 far ske endast om bostadsrdttshavaren later bli att efter tills?igelse vidta riittelse utan drdjsm6l. I frlga om en bostadsliigenhet f6r uppsiigning pi grund av fcjrhillande som avses i 40 $ punkt 2 rnte heller ske om bostadsrdttshavaren efter tillsiigelse utan drcijsmil ansciker om tillstind till upplitelsen och fbr anscjkan beviljad. Uppsiigning pl grund av sto.ningar i boendet enligt 40 $ 5 fer om det iir friga om en bostadsliigenhet, inte ske lorriin socialniimnden har undeniittats enligt 33 $ 5 stycket punkten L. fu det friga om s[rskilt allvarliga stcirningar i boendet giller vad som siigs i 40 $ 5 6ven om nigon tillsiigelse om rdttelse inte har skett. Vid sidana storningar f6r upps:igning som g:iller en bostadsliigenhet ske utan fciregiende undeniittelse till socialndmnden. En kopia av uppszigningen skall dock skickas till socialndmnden. Detta giiller dock inte om stcirningarna intrziffat under tid de lzigenheten varit uppliten i andra hand pa sritt som anges i $ 35. Ar nltjanderdtten fijrverkad pi grund av forhillande, som avses i 40 $ punkterna 1-3 eller 5-7 ovan men sker rzittelse innan fcjreningen har sagt upp bostadsrdttshavaren till avflyttning, fer 19

24 han eller hon inte ddrefter skiljas fr6n liigenheten pi den grunden. Detta giiller dock inte om nyttjanderritten dr fcjrverkad pi grund av sidana siirskilt allvarliga stcirningar i boendet som avses i $ 33 sjatte stycket. Bostadsrdttshavaren fer inte heller skiljas frin liigenheten om ftireningen inte har sagt upp bostadsrzittshavaren till avflyttning inom tre minader frin den dag di ftireningen fick reda pi forhillande som avses i 40 $ 4 elier 7 eller inte inom tvh (2) minader frin den dag di loreningen fick reda pi fiirhillande som avses i 40 $ 2 sagt till bostadsriittshavaren att vidta riittelse. En bostadsrittshavare kan skiljas fi6n liigenheten pi grund av forhillanden som avses i 40 $ punkt 8 endast om ftjreningen har sagt upp bostadsriittshavaren till avflyttning inom tvil (2) minader frin det att ftireningen fick reda pi ftrhillandet. Om den brottsliga verksamheten har angetts till ital eller om lorundersdkning har inletts inom samma tid, har fcireningen dock kvar sin riitt till uppslgning intill dess att tvfr (2) minader har g6tt fran det att domen i brottmilet har vunnit laga kraft eller det riittsliga {iirfarandet har avslutats pi nigot annat sdtt. s 42 AtnnvrNNING vid FoRSENAD ARSAVCTFTSBETALNING Ar nytdanderdtten enligt 40 $ 1 a ftjrverkad pi grund av drcijsmil med betalning av irsavgift, och har ftireningen med anledning av detta sagt upp bostadsrdttshavaren till avflltning ffir denne pfl grund av dr<ijsmilet inte skiljas fran llgenheten 1. om avgiften - ndr det iir friga om en bostadsliigenhet - betalas inom tre veckor frin det a) att bostadsriittshavaren pi sadant szitt som anges i 7 kap 27 och 28 $$ bostadsrdttslagen har delgetts underrittelse om mojligheten att ffi tillbaka lzigenheten genom att betala irsavgiften inom denna tid, och b) meddelande om uppszigningen och anledningen till denna har liimnats till socialndmnden i den kommun diir liigenheten iir belzigen, eller 2. om avgiften - ndr det iir friga om en lokal - betalas inom tvi veckor frin det att bostadsr?ittshavaren pi sidant sdtt som anges i 7 kap 27 och 28 $$ bostadsr:ittslagen har delgetts underrlttelse om mcijligheten att fi tillbaka lzigenheten genom att betala irsavgiften inom denna tid. Ar det friga om en bostadsl[genhet fhr en bostadsrf,ttshavare inte heller skiljas fran liigenheten om han eller hon har varit ftirhindrad att betala flrsavgiften inom den tid som anges i ftjrsta stycket 1 pi prund av sjukdom eller liknande oftirutsedd omstindighet och irsavgiften har betalats si snart det var mojligt, dock senast ndr tvisten om avhysning avgcirs i fcirsta instans. Vad som siigs i ftirsta stycket giiller inte om bostadsrdttshavaren, genom att vid upprepade tillf?illen inte betala irsavgiften inom den tid som anges i40 $ a, har isidosatt sina ftirpliktelser i sl hcig grad att han eller hon skiiligen inte bcir fi behfllla liigenheten. Beslut om avhysning f6r meddelas tidigast tredje vardagen efter utgingen av den tid som anges i forsta stycket 1 eller 2. 20

Riksbyggen normalstadgar brf 2014 jämförelse med föregående normalstadgar

Riksbyggen normalstadgar brf 2014 jämförelse med föregående normalstadgar Riksbyggen normalstadgar brf 2014 jämförelse med föregående normalstadgar Jämförelsen nedan avser skillnader mellan föregående normalstadgar (2004) och de nya normalstadgarna (2014) för RB-föreningar som

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BELLEVUE I GÖTEBORG. Brf Bellevue i Göteborg STADGAR 2016-04-07 V1.0

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BELLEVUE I GÖTEBORG. Brf Bellevue i Göteborg STADGAR 2016-04-07 V1.0 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BELLEVUE I GÖTEBORG Org. nr.: 769612-5736 - 1 - 1 Firma, ändamål och säte... 5 2 Upplåtelsens omfattning m m... 5 3 Definition av grundläggande begrepp... 5 4 Upplåtelseavtalets

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Höjdpunkten

Stadgar för bostadsrättsföreningen Höjdpunkten Stadgar för bostadsrättsföreningen Höjdpunkten Organisationsnummer 794000-1857 Stadgarna registrerade hos Bolagsverket 2009-08-04 Innehållsförteckning 1 Firma, ändamål och säte...3 2 Definition av grundläggande

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Nyköping Korvetten 8

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN. Nyköping Korvetten 8 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Nyköping Korvetten 8 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Nyköping Korvetten 8. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Föreningens Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Staertesjoen. Styrelsens har sitt säte i Stockholm.

Föreningens Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Staertesjoen. Styrelsens har sitt säte i Stockholm. Föreningens Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Staertesjoen. Styrelsens har sitt säte i Stockholm. Ändamål och verksamhet 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖSTERGÅRD

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖSTERGÅRD STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖSTERGÅRD FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Östergård, org.nr 702002-6865. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR. För bostadsrättsföreningen Gjutaren 16 i Stockholms kommun

STADGAR. För bostadsrättsföreningen Gjutaren 16 i Stockholms kommun STADGAR För bostadsrättsföreningen Gjutaren 16 i Stockholms kommun FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Gjutaren 16 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

1 (8) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Ribersborg 1 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ribersborg 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BROBYGGAREN 5 I STOCKHOLM

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BROBYGGAREN 5 I STOCKHOLM 1 2003 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BROBYGGAREN 5 I STOCKHOLM FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Brobyggaren 5 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Linnégatan 16

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Linnégatan 16 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Linnégatan 16 Föreningens Firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Linnégatan 16. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Ändamål och verksamhet 2 Föreningen

Läs mer

STADGAR. Organisationsnummer 716408-9075

STADGAR. Organisationsnummer 716408-9075 STADGAR Organisationsnummer 716408-9075 STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ÖNNEREDSTERRASSEN Organisationsnummer 716408-9075 Registrerades av Bolagsverket 2010-01-11 618164/09 Sidan 2 av 25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Malmö Nya Egnahemsförening 2008-01-14 11.45 Stadgar för bostadsrättsföreningen Malmö Nya Egnahemsförening Föreningens namn och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Malmö Nya Egnahemsförening.

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Grinden98

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Grinden98 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Grinden98 1. Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Grinden98. Föreningens har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens

Läs mer

STADGAR. FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Appelgarden, Kv Dalen 5

STADGAR. FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Appelgarden, Kv Dalen 5 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN Appelgarden, Kv Dalen 5 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 3 MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT 3 INSATS OCH AVGIFTER MED MERA 3 BOSTADSRÄTTSHAVARENS

Läs mer

STADGAR för Brf. Arméfördelningen 2

STADGAR för Brf. Arméfördelningen 2 STADGAR för Brf. Arméfördelningen 2 Inledande bestämmelser Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsförening Arméfördelningen 2 i Stockholm. Föreningen har till ändamål att i föreningens

Läs mer

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Haga-Alm. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Haga-Alm. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Stadgar För Bostadsrättsföreningen Haga-Alm Organisationsnummer 769604-1610 Gäller efter antagande vid föreningsstämmor 2012-05-23 och 2012-06-12 Föreningens Firma och Säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen

Läs mer

STADGAR Bostadsrättsföreningen MULLVADEN

STADGAR Bostadsrättsföreningen MULLVADEN STADGAR Bostadsrättsföreningen MULLVADEN FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens Firma är Bostadsrättsföreningen Mullvaden Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Gärdan i Luleå Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna på

för Bostadsrättsföreningen Gärdan i Luleå Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna på Stadgar för Bostadsrättsföreningen Gärdan i Luleå Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna på föreningsstämma den 22 maj 2007 och föreningsstämma den 6 maj 2008.......

Läs mer

STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLÅSIPPAN VALLENTUNA

STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLÅSIPPAN VALLENTUNA FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BLÅSIPPAN I VALLENTUNA Organisationsnummer 716456-8821 Antagna vid bildandet 1998-06-17 och senast reviderade vid föreningsstämmorna 2004-11-30 och 2005-04-14. Stadgeändringarna

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRUNNSVIKEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRUNNSVIKEN Brf Brunnsviken Utkast till stadgar, version 2 (2004-12-12) Sida 1 (11) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRUNNSVIKEN Innehåll FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE...2 MEDLEMSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT...2

Läs mer

S T A D G A R. för Bostadsrättsföreningen Elmsta Udde

S T A D G A R. för Bostadsrättsföreningen Elmsta Udde S T A D G A R för Bostadsrättsföreningen Elmsta Udde 2(11) Innehållsförteckning Firma, ändamål och säte... 3 Medlemskap och överlåtelse av bostadsrätt... 3 Insats, avgifter och andelstal med mera... 3

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Hjalte

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Hjalte Stadgar för Bostadsrättsföreningen Hjalte Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på konstituerande sammanträde den 22:a april 2004, samt extra

Läs mer

Stadgar för. Bostadsrättsföreningen Loket

Stadgar för. Bostadsrättsföreningen Loket Stadgeändringar registrerade av Bolagsverket 2005-07-13 Brf Loket Stadgar för Bostadsrättsföreningen Loket FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Loket. Föreningen har till

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Laxen Antagna vid föreningsstämma den 17 mars 2016

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Laxen Antagna vid föreningsstämma den 17 mars 2016 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Laxen Antagna vid föreningsstämma den 17 mars 2016 Stadgarna skall i förekommande fall läsas tillsammans med bostadsrättslagen (SFS 1991:614). I de delar som inte reglerats

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen. Västra Saltsjön. Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens...

Stadgar för Bostadsrättsföreningen. Västra Saltsjön. Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens... Stadgar för Bostadsrättsföreningen Västra Saltsjön Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på föreningsstämmor den 2013-06-03 och 2014-06-02...........

Läs mer

3 Frågan om antagande av medlem avgörs av styrelsen om ej annat följer av 2 kap 10 i Bostadsrättslagen.

3 Frågan om antagande av medlem avgörs av styrelsen om ej annat följer av 2 kap 10 i Bostadsrättslagen. 3 Frågan om antagande av medlem avgörs av styrelsen om ej annat följer av 2 kap 10 i Bostadsrättslagen. Styrelsen är skyldig att snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Kamphav. Föreningens firma och ändamål

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Kamphav. Föreningens firma och ändamål Stadgar för Bostadsrättsföreningen Kamphav Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Kamphav. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

1 Föreningens firma är Svenska folkbyggen bostadsrättsförening Nr 8 i Göteborg. Styrelsen har sitt säte i Göteborg.

1 Föreningens firma är Svenska folkbyggen bostadsrättsförening Nr 8 i Göteborg. Styrelsen har sitt säte i Göteborg. 1(9) STADGAR Brf Svenska Folkbyggen nr 8 i Göteborg FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Svenska folkbyggen bostadsrättsförening Nr 8 i Göteborg. Styrelsen har sitt säte i Göteborg. Föreningen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen. Stenhuggaren 3-5

Stadgar för Bostadsrättsföreningen. Stenhuggaren 3-5 1 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren 3-5. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SMÅLAND 4 & 5. Organisationsnummer: 716416-7129

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SMÅLAND 4 & 5. Organisationsnummer: 716416-7129 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SMÅLAND 4 & 5. Organisationsnummer: 716416-7129 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Småland 4 och 5. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Mallen 9 1(10)

Stadgar för bostadsrättsföreningen Mallen 9 1(10) Stadgar för bostadsrättsföreningen Mallen 9 1(10) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTESORT 1 Föreningens firma är brostadsrättsföreningen Mallen 9. Föreningen har till ändamål att

Läs mer

FÖRENINGSSTADGAR 2011-12-07

FÖRENINGSSTADGAR 2011-12-07 FÖRENINGSSTADGAR 2011-12-07 Innehållsförteckning FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 3 MEDLEMSSKAP OCH ÖVERLÅTELSE AV BOSTADSRÄTT 3 INSATS OCH AVGIFTER M.M. 5 BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 5 STYRELSE

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen TACKAN YSTAD. Dessa stadgar har antagits vid ordinarie föreningsstämma 2004 samt extra föreningsstämma 2004.

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen TACKAN YSTAD. Dessa stadgar har antagits vid ordinarie föreningsstämma 2004 samt extra föreningsstämma 2004. STADGAR för Bostadsrättsföreningen TACKAN YSTAD Dessa stadgar har antagits vid ordinarie föreningsstämma 2004 samt extra föreningsstämma 2004. Innehållsförteckning: FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE...1 MEDLEMSKAP

Läs mer

Stadgar för BRF Staren nr 9

Stadgar för BRF Staren nr 9 Stadgar för BRF Staren nr 9 Innehållsförteckning FIRMA OCH ÄNDAMÅL...2 MEDLEMSKAP...2 INSATS OCH AVGIFTER...2 UPPLÅTELSE OCH ÖVERGÅNG AV BOSTADSRÄTT...3 RÄTT TILL MEDLEMSKAP VID ÖVERGÅNG...4 AVSÄGELSE

Läs mer

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄSTERTORP I STOCKHOLM

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄSTERTORP I STOCKHOLM STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN VÄSTERTORP I STOCKHOLM 1 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Västertorp i Stockholm 1 Föreningens namn Föreningens namn är Bostadsrättsföreningen Västertorp i Stockholm.

Läs mer

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Farmen i Täby. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen.

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Farmen i Täby. Bostadsrätt är den rätt i föreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. , Stadgar Brf Farmen i Täby INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Farmen i Täby. Föreningen har till ändamål att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter

Läs mer

FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE

FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Garm. Organisationsnummer är 757200-6620 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LAXTON I NACKA

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LAXTON I NACKA STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LAXTON I NACKA FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Laxton i Nacka. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tornet i Ystad

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tornet i Ystad Stadgar för Bostadsrättsföreningen Tornet i Ystad FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Tornet i Ystad Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Öbacka Strand 4, Umeå

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Öbacka Strand 4, Umeå STADGAR för Bostadsrättsföreningen Öbacka Strand 4, Umeå Antagna av på ordinarie föreningsstämma 2012-09-12. Reviderade på ordinarie föreningsstämma 2015-06-12 samt extra föreningsstämma 2015-09-21. 150921

Läs mer

Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen så länge han eller hon innehar bostadsrätt.

Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen så länge han eller hon innehar bostadsrätt. STADGAR För Bostadsrättsföreningen Bäckhagen i Gävle (Org.nr. 785000-3273) FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Bäckhagen Styrelsens säte är i Gävle kommun. 2 Föreningen

Läs mer

S TADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÄRKAN

S TADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÄRKAN S TADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN LÄRKAN FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lärkan. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

1 Föreningens firma är Rökepipan och styrelsen har sitt säte i Lunds Kommun.

1 Föreningens firma är Rökepipan och styrelsen har sitt säte i Lunds Kommun. FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Rökepipan och styrelsen har sitt säte i Lunds Kommun. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta

Läs mer

Stadgar Brf Stapelbädden 7 (2015-05-21)

Stadgar Brf Stapelbädden 7 (2015-05-21) 1 Stadgar Brf Stapelbädden 7 (2015-05-21) Innehåll 1 Föreningsnamn... 4 2 Ändamål och verksamhet... 4 3 Föreningens säte... 4 4 Inträde i föreningen... 4 5 Antagande av medlem... 4 6 Vägrat medlemskap...

Läs mer

Meddelande om styrelsens beslut bör lämnas senast två veckor efter det att ansökan inkommit.

Meddelande om styrelsens beslut bör lämnas senast två veckor efter det att ansökan inkommit. Stadgar för Bostadsföreningen Norrbacka U. P. A. med organisationsnummer 702001-5439. Föreningen bildades den 4 september 1918. Stadgarna antagna på årsmötena 2006-05-03 och 2007-05-24. 1 Namn och ändamål

Läs mer

Stadgar för. Paraden 6

Stadgar för. Paraden 6 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Paraden 6 Skeppargatan 94, Stockholm (antagna vid ordinarie föreningsstämma i maj 2002) Stadgar för bostadsrättsföreningen Paraden 6 Sid 1 Sid Innehållsförteckning 1

Läs mer

för Bostadsrättsföreningen Hängboken i Stockholm (org. nr. 769605-0108)

för Bostadsrättsföreningen Hängboken i Stockholm (org. nr. 769605-0108) STADGAR för Bostadsrättsföreningen Hängboken i Stockholm (org. nr. 769605-0108) FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Hängboken i Stockholm. Styrelsens säte är Stockholm.

Läs mer

Förslag till nya stadgar för Bostadsrättsföreningen Dalen10, Enskededalen Antagna för andra gången 14 juni 2015

Förslag till nya stadgar för Bostadsrättsföreningen Dalen10, Enskededalen Antagna för andra gången 14 juni 2015 Förslag till nya stadgar för Bostadsrättsföreningen Dalen10, Enskededalen Antagna för andra gången 14 juni 2015 FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Dalen 10. Föreningen har

Läs mer

STADGAR För HSB Bostadsrättsförening Musteriet i Stockholm

STADGAR För HSB Bostadsrättsförening Musteriet i Stockholm STADGAR För HSB Bostadsrättsförening Musteriet i Stockholm Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är HSB Bostadsrättsförening Musteriet i Stockholm. Föreningen har till ändamål att i föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KYRKBACKEN I SOLNA

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KYRKBACKEN I SOLNA BRF Kyrkbacken i Solna STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KYRKBACKEN I SOLNA FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Kyrkbacken i Solna Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Åbylund

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Åbylund Obs! I stadgarna används olika termer som kan behöva förklaring. För ordlista se under länken "Bo i bostadsrätt". Stadgar för Bostadsrättsföreningen Åbylund Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEABORG

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEABORG 1 (9) STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SVEABORG FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Sveaborg Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASKUNGEN 1. 769607-6442

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASKUNGEN 1. 769607-6442 Version 4 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASKUNGEN 1. 769607-6442 Dessa stadgar har antagits vid föreningsstämmor och FIRMATECKNARE NAMNFÖRTYDLIGANDE FIRMARECKNARE NAMNFÖRTYDLIGANDE! 1 OM FÖRENINGEN

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ANNO 1905

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ANNO 1905 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ANNO 1905 Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Anno 1905. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MAJGÅRDEN I UPPSALA

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MAJGÅRDEN I UPPSALA STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN MAJGÅRDEN I UPPSALA Anpassade till den fr o m 1 juli 1991 gällande bostadsrättslagen FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättföreningen Majgården. Föreningen

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Svärdsidan 1, organisationsnummer 769607-8422

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Svärdsidan 1, organisationsnummer 769607-8422 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Svärdsidan 1, organisationsnummer 769607-8422 Firma, ändamål och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Svärdsidan 1. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bolinderbyn nr 1 - Stadgar

Bostadsrättsföreningen Bolinderbyn nr 1 - Stadgar . Bostadsrättsföreningen Bolinderbyn nr 1 - Stadgar Brf Bolinderbyn nr 1 - Stadgar 2015 Innehåll OM FÖRENINGEN... 3 1 Firma, ändamål och säte... 3 2 Definitioner... 3 3 Lägenhetstyper... 3 ÖVERLÅTELSE

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Högberget i Stockholm

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Högberget i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsföreningen Högberget i Stockholm FÖRENINGENS FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Högberget, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORKEN 13

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORKEN 13 STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN STORKEN 13 Firma och ändamål Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Storken 13 i Stockholm med organisationsnummer 716416-7178. Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

1 (9) REVIDERADE STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIGURD I UPPSALA.

1 (9) REVIDERADE STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIGURD I UPPSALA. 1 (9) REVIDERADE STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SIGURD I UPPSALA. På grund av ändrade regler i Bostadsrättslagen, som påverkar medlemmarnas rättigheter och skyldigheter, beslutade föreningsstämman

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen LINDHOLMSDOCKAN. Reviderade 2014 06 08

Stadgar för Bostadsrättsföreningen LINDHOLMSDOCKAN. Reviderade 2014 06 08 Stadgar för Bostadsrättsföreningen LINDHOLMSDOCKAN Reviderade 2014 06 08. Med beaktande av ändringar i bostadsrättslagen SFS 1995:1464. Årsavgifterna är kopplade till insatserna 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASKUNGEN 1. 769607-6442

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASKUNGEN 1. 769607-6442 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASKUNGEN 1. 769607-6442 Version 4 Dessa stadgar har antagits vid föreningsstämmor och FIRMATECKNARE NAMNFÖRTYDLIGANDE FIRMATECKNARE NAMNFÖRTYDLIGANDE!1 OM FÖRENINGEN

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättfö reningen Fanan 7, 769609-6200

Stadgar för Bostadsrättfö reningen Fanan 7, 769609-6200 Stadgar för Bostadsrättfö reningen Fanan 7, 769609-6200 -- N FIRMA ÄNDAMÅL SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Fanan 7. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensbergs Udde i Stockholm

STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensbergs Udde i Stockholm STADGAR för Bostadsrättsförening Ekensbergs Udde i Stockholm Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsförening Ekensberg Udde i Stockholm. Föreningen har till ändamål att i föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INEDAL 3

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INEDAL 3 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INEDAL 3 FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Inedal 3. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Stadga För Bostadsrättsföreningen Bellman i Uppsala

Stadga För Bostadsrättsföreningen Bellman i Uppsala Stadga För Bostadsrättsföreningen Bellman i Uppsala Stadgan är anpassad till bostadsrättslagen och antagen vid två extra föreningsstämmor i september 2014 1 INNEHÅLL Sida: 3 Föreningens firma och ändamål

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen. Brunkebergsgården. Rev. Den 9 mars 2011

Stadgar för bostadsrättsföreningen. Brunkebergsgården. Rev. Den 9 mars 2011 Stadgar för bostadsrättsföreningen Brunkebergsgården Organisationsnummer 769617-1938 Rev. Den 9 mars 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING s. 1 FÖRENINGENS FIRMANAMN OCH SÄTE s. 3 1 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Liljeholmsberget, Stockholm.

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Liljeholmsberget, Stockholm. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Liljeholmsberget, Stockholm. Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Liljeholmsberget. Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Björktrasten i Tyresö

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Björktrasten i Tyresö Stadgar för Bostadsrättsföreningen Björktrasten i Tyresö Stadgar för Bostadsrättsföreningen Björktrasten i Tyresö Undertecknande styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens

Läs mer

Medlems rätt inom föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

Medlems rätt inom föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. Stadgar för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN EKBACKEN NR 1 Organisationsnummer 713 600-0804 Föreningens firma och säte 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ekbacken nr 1. Styrelsen har sitt säte i Lidingö

Läs mer

HSB Normalstadgar 2011 för HSB Bostadsrättsförening City i Täby

HSB Normalstadgar 2011 för HSB Bostadsrättsförening City i Täby HSB Normalstadgar 2011 för HSB Bostadsrättsförening City i Täby Innehållsförteckning OM FÖRENINGEN...4 1 Bostadsrättsföreningens firma och säte...4 2 Bostadsrättsföreningens ändamål...4 3 Samverkan...4

Läs mer

Tidigare stadgar Nya stadgar Föreningens firma och ändamål

Tidigare stadgar Nya stadgar Föreningens firma och ändamål Föreningens firma och ändamål Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Stadgar för Brf Hästskon, Solna Org.nr. 716426-3233

Stadgar för Brf Hästskon, Solna Org.nr. 716426-3233 Stadgar för Brf Hästskon, Solna Org.nr. 716426-3233 Register FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma och säte 2 Föreningens ändamål MEDLEMSKAP 3 Allmänna bestämmelser 4 Uteslutning och utträde INSATS

Läs mer

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Brännis 92 organisationsnummer 716419-8926 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG

STADGAR. för Bostadsrättsföreningen Brännis 92 organisationsnummer 716419-8926 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG STADGAR för Bostadsrättsföreningen Brännis 92 organisationsnummer 716419-8926 INNEHÅLLSFÖRTECKNIG OM FÖRENINGEN... 1 Namn, ändamål och säte... 1 Medlemskap och överlåtelse av bostadsrätt... 1 Insats, årsavgift

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Salabacke, Uppsala Org.nr. 769607-5774

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Salabacke, Uppsala Org.nr. 769607-5774 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Salabacke, Uppsala Org.nr. 769607-5774 Undertecknade styrelseledamöter intygar att följande stadgar blivit antagna av föreningens medlemmar på ordinarie föreningsstämma

Läs mer

Insats, årsavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift samt upplåtelseavgift fastställs av styrelsen.

Insats, årsavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift samt upplåtelseavgift fastställs av styrelsen. 12 INSATS, AVGIFTER M M För varje bostadsrätt skall till föreningen betalas insats och årsavgift samt i förekommande fall upplåtelseavgift, överlåtelseavgift och pantsättningsavgift. Insats, årsavgift,

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Slottsparken

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Slottsparken Stadgar för Bostadsrättsföreningen Slottsparken Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Slottsparken. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Lyckohjulet 5

Bostadsrättsföreningen Lyckohjulet 5 Bostadsrättsföreningen Lyckohjulet 5 Antagna av stämma 2014-05-20 Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Lyckohjulet 5. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GUSTAVSBERG 27, UPPSALA

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GUSTAVSBERG 27, UPPSALA FIRMA OCH ÄNDAMÅL STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GUSTAVSBERG 27, UPPSALA 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Gustavsberg 27. Föreningens organisation består av föreningsstämma, styrelse och

Läs mer

Stadgar för. SBC:s Bostadsrättsförening. Danvikskanalen

Stadgar för. SBC:s Bostadsrättsförening. Danvikskanalen SBC:s Brf Danvikskanalen Stadgar Sid 1(8) Stadgar för SBC:s Bostadsrättsförening Danvikskanalen FIRMA, ÄNDAMÅL, OCH SÄTE 1 Föreningens firma är SBC:s Bostadsrättsförening Danvikskanalen. Föreningen har

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Gnejsen organisationsnummer 716405-7361

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Gnejsen organisationsnummer 716405-7361 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Gnejsen organisationsnummer 716405-7361 OM FÖRENINGEN 1 Namn, ändamål och säte 2 Medlemskap och överlåtelse 3 Medlemskapsprövning - juridisk person 4 Medlemskapsprövning

Läs mer

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLAHUS

FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLAHUS STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN SICKLAHUS FIRMA OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma är Bostadsrättföreningen Sicklahus. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

OM FÖRENINGEN ÖVERGÅNG AV BOSTADSRÄTT OCH MEDLEMSKAP

OM FÖRENINGEN ÖVERGÅNG AV BOSTADSRÄTT OCH MEDLEMSKAP Stadgar för HSB bostadsrättsförening Metern i Stockholm med org.nr. 703001-4291. Enligt beslut på Meterns stämmor 2015-09-21 och 2015-10-15 antas nya stadgar enligt nedan baserade på HSBs normalstadgar

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Snickaren 15 organisationsnummer 769602-9052

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Snickaren 15 organisationsnummer 769602-9052 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Snickaren 15 organisationsnummer 769602-9052 OM FÖRENINGEN... 2 1 Namn, ändamål och säte... 2 2 Medlemskap och överlåtelse... 2 3 Medlemskapsprövning - juridisk person

Läs mer

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FANAN 22

STADGAR. för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FANAN 22 , STADGAR för BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN FANAN 22 Firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättföreningen Fanan 22. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att

Läs mer

Förslag. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Adlern Mindre. Organisationsnummer 769608-1053. Sida 1 av 15

Förslag. Stadgar för Bostadsrättsföreningen Adlern Mindre. Organisationsnummer 769608-1053. Sida 1 av 15 Förslag Stadgar för Bostadsrättsföreningen Adlern Mindre Organisationsnummer 769608-1053 Sida 1 av 15 Innehåll OM FÖRENINGEN... 4 1 Bostadsrättsföreningens firma och säte... 4 2 Bostadsrättsföreningens

Läs mer

NORMALSTADGAR 2011 FÖR BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGAR

NORMALSTADGAR 2011 FÖR BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGAR Stadgar NORMALSTADGAR 2011 FÖR BOSTADSRÄTTS- FÖRENINGAR Innehåll OM FÖRENINGEN 3 1 Bostadsrättsföreningens firma och säte 2 Bostadsrättsföreningens ändamål 3 Samverkan ÖVERGÅNG AV BOSTADSRÄTT OCH MEDLEMSKAP

Läs mer

Sidan 1 av 7. Styrelsen har sitt säte i Linköpings kommun.

Sidan 1 av 7. Styrelsen har sitt säte i Linköpings kommun. Sidan 1 av 7 STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KÄRNTALLEN 1 I LINKÖPING. ANTAGNA VID FÖRENINGSSTÄMMA DEN 2 NOVEMBER 2006. REVIDERADE VID FÖRENINGSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2011. FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE. 1 Föreningens

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TIMMERHUGGAREN I DANDERYD

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TIMMERHUGGAREN I DANDERYD STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN TIMMERHUGGAREN I DANDERYD INNEHÅLLSFÖRTECKNING FIRMA, SÄTE OCH ÄNDAMÅL 1 Föreningens firma och säte 2 Föreningens ändamål MEDLEMSKAP 3 Allmänna bestämmelser 4 Uteslutning

Läs mer

HSB Brf Rimsmeden i Kalmar

HSB Brf Rimsmeden i Kalmar Version 4 Registrerade av Bolagsverket 2015-12-08 621345/15 HSB NORMALSTADGAR 2011 FÖR HSB Brf Rimsmeden i Kalmar Anpassningar av dessa stadgar Bostadsrättsföreningen har anpassat HSBs normalstadgar för

Läs mer

Stadgar. För bostadsrättsföreningen Förberget 1 i Åre kommun.

Stadgar. För bostadsrättsföreningen Förberget 1 i Åre kommun. 1 Stadgar För bostadsrättsföreningen Förberget 1 i Åre kommun. 2 Firma och ändamål. 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Förberget 1. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASTRONOMEN

STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASTRONOMEN STADGAR FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ASTRONOMEN Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Astronomen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

ÖVERGÅNG AV BOSTADSRÄTT OCH MEDLEMSKAP

ÖVERGÅNG AV BOSTADSRÄTT OCH MEDLEMSKAP 1 STADGAR FÖR HSB BOSTADSRÄTTSFÖRENING FRANSBORG OM FÖRENINGEN 1 Bostadsrättsföreningens firma och säte Bostadsrättsföreningens firma är HSB Bostadsrättsförening Fransborg i Barkarby. Styrelsen har sitt

Läs mer

Nya (2003) och gamla (1998) HSB brf normalstadgar

Nya (2003) och gamla (1998) HSB brf normalstadgar Nya (2003) och gamla (1998) HSB brf normalstadgar Den nya stadgetexten finns i den högra av spalterna och nyheterna är markerade genom kursiverad text. Den tidigare lydelsen av normalstadgarna finns som

Läs mer

1 (11) NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening. STADGAR för HSB Bostadsrättsförening Sofieholm i Malmö INLEDANDE BESTÄMMELSER

1 (11) NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening. STADGAR för HSB Bostadsrättsförening Sofieholm i Malmö INLEDANDE BESTÄMMELSER 1 (11) NORMALSTADGAR för bostadsrättsförening STADGAR för HSB Bostadsrättsförening Sofieholm i Malmö INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är HSB Bostadsrättsförening

Läs mer

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Tellus i Lund organisationsnummer 745000-1404

STADGAR för Bostadsrättsföreningen Tellus i Lund organisationsnummer 745000-1404 STADGAR för Bostadsrättsföreningen Tellus i Lund organisationsnummer 745000-1404 OM FÖRENINGEN BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER 1 Namn, ändamål och säte 33 Bostadsrättshavarens ansvar

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Mullvaden Andra 45

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Mullvaden Andra 45 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Mullvaden Andra 45 1 Firma Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Mullvaden andra 45. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja

Läs mer

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bäcken i Stockholm organisationsnummer 702000-3104

Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bäcken i Stockholm organisationsnummer 702000-3104 2015061703463 282913-15 Stadgar för Bostadsrättsföreningen Bäcken i Stockholm organisationsnummer 702000-3104 OM FÖRENINGEN 1 Namn, säte och ändamål 2 Medlemskap och överlåtelse 3 Medlemskapsprövning -

Läs mer

Ansökan från den som förvärvat bostadsrätt eller andel i bostadsrätt behandlas enligt bestämmelser i bostadsrättslagen och 43 i dessa stadgar.

Ansökan från den som förvärvat bostadsrätt eller andel i bostadsrätt behandlas enligt bestämmelser i bostadsrättslagen och 43 i dessa stadgar. Bostadsrättsföreningen Mineralen i Eskilstuna Stadgar A Allmänna bestämmelser 1 Föreningen, vars firma är Bostadsrättsföreningen Mineralen, har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRA BOENDE I MÖLNDAL HAGÅKERSGATAN 7A 431 41 GÖTEBORG STADGAR

BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRA BOENDE I MÖLNDAL HAGÅKERSGATAN 7A 431 41 GÖTEBORG STADGAR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRA BOENDE I MÖLNDAL HAGÅKERSGATAN 7A 431 41 GÖTEBORG STADGAR Firma och ändamål 1 Föreningens firma är bostadsrättsföreningen Bra Boende i Mölndal. Styrelsen har sitt säte i Mölndal.

Läs mer