Fortsatt stark tillväxt ökad satsning inom prioriterade områden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fortsatt stark tillväxt ökad satsning inom prioriterade områden"

Transkript

1 Sigma AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 1999 Fortsatt stark tillväxt ökad satsning inom prioriterade områden Omsättningen ökade med 65% till 1.481,6 Mkr (899,1 Mkr). Resultat före goodwillavskrivningar ökade med 52% till 140,5 Mkr (92,7 Mkr). Resultat efter finansnetto ökade med 44% till 116,2 Mkr (80,7 Mkr). Vinst per aktie efter full skatt ökade med 28% till 2,24 kr (1,75 kr). Vinst per aktie efter schablonskatt ökade med 33% till 2,58 kr (1,94 kr). Styrelsen föreslår en utdelning om 0,90 kr per aktie (0,75 kr). Prognos för år 2000: Fortsatt stark omsättningstillväxt och ett väsentligt bättre resultat. Pressinformation idag: Förvärv av Internetbolag inriktat på e-handel. Nya strategiska avtal med Ericsson och Telia. Start av nytt Entreprenörspaket. Väsentliga händelser under fjärde kvartalet Sigma kanaliserar fr o m Q sina tjänster via följande tre affärsområden, dvs Sigmas tre e : e-solutions. Utveckling av e-handelslösningar och informationssystem embedded solutions. Utveckling av mjukvara för produkter och produktionssystem engineering solutions. Mekanikbaserad utveckling av produkter och produktionssystem Sigma storsatsar på Wireless med målsättningen att bli en av Europas ledande konsulter inom trådlös kommunikation. Wireless omfattar trådlösa teknologier såsom WAP, GPRS, Bluetooth och IP. Sigma tillhör redan de främsta inom området. Inom två år räknar Sigma med att ha ökat antalet Wireless-konsulter från ca 75 till 300. Sigma innehar option att förvärva röstmajoriteten i OTC-noterade Måldata AB med 210 medarbetare. Offentligt bud har lagts på resterande aktier och erbjudandet kommer att fullföljas oberoende av anslutning. Förvärvet stärker Sigmas affärsområde e-solutions genom att det tillför Sigma marknadsledande kompetens inom bredband och datakommunikation och ytterligare kvalificerad kompetens kring affärssystem. Av väsentlig betydelse är också att Sigmas positioner i Stockholm stärks. Måldata får tillgång till Sigmas breda kontorsnät, storlek, kompetens och managementerfarenhet kring att åstadkomma lönsam tillväxt. Förvärvet beräknas ge ett tillskott till Sigmas vinst per aktie efter full skatt om 0,40-0,80 kr/aktie de kommande två åren. Vid full anslutning erhålls en utspädning av antalet aktier i Sigma om 4,8%. Distribution av prospekt påbörjas den 14:e februari. Boksl99sv 1 (9)

2 Under perioden förvärvades: JiiComp AB, som är ett Internetbolag som helt fokuserar på e-handelslösningar, ID, design och kommunikation ab, med verksamhet inom varumärkesbyggande och marknadskommunikation, där Internetlösningar har en väsentlig betydelse, Cadato Intressenter AB, som arbetar med produkt- och produktionsutveckling främst åt fordonsindustrin, enhet från Electrolux inriktad på kvalificerad produktionslogistik, Emanon Teknik AB, med specialkompetens inom elektronik och mekanik, samt rörelsen i Mr Data Syd, leverantör av produkter och tjänster inom IT infrastrukturområdet. Dessa sex verksamheter hade sammanlagt 256 medarbetare vid förvärvstidpunkterna. Sigma har erlagt sammanlagt 108 Mkr i köpeskillingar. Härav är 75 Mkr apportemission av Sigmaaktier av serie B och 33 Mkr kontant. Resultatbaserade tilläggsköpeskillingar reserveras som sedvanligt löpande i Sigmas redovisning. Förvärven beräknas öka Sigmas vinst per aktie efter full skatt år 2000 med ca 0,35 kronor. Exempel på nya uppdrag under fjärde kvartalet är: - Ericsson, Holland: Utveckling av debiteringssystem. Projektet är mycket omfattande och fördelas mellan Sigmas kontor på Irland och i Malmö. Detta projekt är ett viktigt steg i det internationella samarbetet mellan Ericsson och Sigma. - NetOnNet och Ginza: Vidareutveckling av e-handelssystem med avancerat CRM-verktyg. - Stockholms Stad: Anpassning och implementation av Sigmas standardsystem Patient 2000 för äldreomsorgen med avsikt att skapa möjlighet till en bättre vård. - Peltor: Utveckling av en av de första Bluetoothprodukterna på marknaden. Sigma utvecklar en blåtandslösning som möjliggör sladdlös integration mellan hörselskydd och telefon. - Telia Nät: Utveckling av nytt stödsystem som är en del i Telias bredbandssatsning. - Vidar Corporation, USA: Utveckling av WAP klient för dokumenthanteringssystem. - Stiftelsen Vin & Sprithistoriska Museet: Sigma utvecklar en interaktiv multimedieapplikation som låter besökaren utforska dryckens historia. Information, ljud och bilder projiceras på en storbildskärm med möjlighet för användaren att själv navigera hela applikationen. - Volvo Construction Equipment (VCE): Utveckling av en webbaserad tillämpning för presentation av ritningar och arbetsorder. - SSAB Tunnplåt: Projektering, konstruktion, driftsättning och utbildning för el & instrumentanläggningarna i samband med uppförande av Masugn 3. - Ericsson: En kommunikationsadapter för service av framtida mobiltelefoner. Projektet innefattar såväl hård- som mjukvarukonstruktion med hjälp av den absolut senaste tekniken inom båda områdena. - Aerocrine: Världsledande utveckling av kliniska produkter som genom att mäta kvävemonoxidhalten i utandningsluften kan fastställa graden av inflammation vid exempelvis astma. Boksl99sv 2 (9)

3 Fjärde kvartalet uppvisar en omsättningsökning om 43%. Den lägre omsättningsökningen fjärde kvartalet jämfört med helår (65%) sammanhänger med att BFE konsolideras fr o m november Marginalen före goodwillavskrivningar fjärde kvartalet uppgick till 9,2% (9,5% helår 1999). I syfte att ytterligare stärka Sigmas varumärke gentemot kund- och arbetsmarknad gjordes under Q4 satsningar på profilkampanjer i tidningar, radio och Internet som är 5 Mkr högre än normalt. Detta motsvarar en marginal om 1%. Finansnettot under fjärde kvartalet innehåller reavinster från försäljning av marknadsnoterade värdepapper om 6,3 Mkr. Händelser efter periodens utgång Sigma stärker ytterligare positionerna inom e-handel genom förvärv av Internetbolaget ReklamKompaniet No 1 AB som har 17 medarbetare i Helsingborg*. Vidare har Sigma förvärvat BPO AB med 7 medarbetare. Dessa två förvärv stärker Sigmas affärsområde e- solutions. För närmare information hänvisas till resp pressinformation. Sigma har träffat nytt avtal med Ericsson inom Bluetooth, se särskild pressinformation. Sigma har träffat ramavtal med Teliakoncernen, se särskild pressinformation. Sigma startar tillsammans med Utbildningsförvaltningen vid Malmö Stad Sigma College, inriktat på interaktiv utbildning för Malmös gymnasieelever. Detta koncept planerar Sigma att gå vidare med till andra städer. Sigma startar ett nytt Entreprenörspaket Sigma InfoSoft AB. Bolaget har under senaste året utvecklat en mycket intressant Internet- och WAP-baserad produkt för dokumenthantering. Order har erhållits från bl a Astra Zeneca, Locum och Kockums Industrier. Omsättning och resultat Sigma fortsätter att leverera såväl stark tillväxt som ökade resultat. Omsättningen ökade med 65% (52%) till 1.481,6 Mkr (899,1 Mkr). Härav svarade organisk tillväxt för 23% och förvärv för 42%. Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITA) ökade med 52% till 140,5 Mkr (92,7 Mkr). Marginalen EBITA uppgick till 9,5% (10,3%). Skillnaden i rörelsemarginal är bl a en följd av ökad tillväxt samt högre profileringskostnader under året. Resultatet efter finansnetto ökade med 44% till 116,2 Mkr (80,7 Mkr). Nettomarginalen uppgick till 7,8% (9,0%). Förutom nämnd differens i rörelsemarginal om -0,8% tillkommer att goodwillavskrivningar 1999 ger en nettomarginalsänkning om 1,8% jämfört med 1,4% Finansnettot ger en mindre marginalhöjning 1999 beroende på något större reavinster från försäljningen av marknadsnoterade värdepapper jämfört med Sigma kostnadsför merparten av investeringar i hård- och mjukvara, vilket med stark tillväxt innebär en belastning på marginalen med ca 0,5% jämfört med om en treårig avskrivning tillämpats. Sigma har under 1999 kostnadsfört investeringar i hård- och mjukvara om 30 Mkr. Boksl99sv 3 (9)

4 *) Sigma har idagmycket substantiella referenser inom e-handel. Hittills har Sigma utvecklat och driftsatt e-handelslösningar åt ca 50 kunder som idag bedriver betydande e-handel. Boksl99sv 4 (9)

5 SEK M Rullande försäljning % Rullande rörelsemarginal före goodwillavskrivningar SEK M Rullande resultat före goodwillavskrivningar Underlag avseende tidsperioden t o m 1996 i ovanstående diagram avser proforma. De största branscherna för Sigma, vad gäller omsättning, är telekom 17%, övrig verkstadsindustri 17%, fordon 16%, process & elkraft 17%, läkemedel 8%, IT 4%, bank & finans 4%, offentlig sektor 4%, livsmedel 4%, handel 3% och övrigt 6%. Affärs- Andel av Omsättning Tillväxt Resultat Föränd- Marginal område koncernens efter av- ring omsättning skrivning e-solutions 32% 479,1 (333,1) 44% 60,2 (37,7) +60% 12,6% (11,3%) embedded solutions 37% 569,9 (263,0) 117% 44,1 (38,1) +16% 7,7% (14,5%) engineering solutions 31% 468,5 (321,5) 46% 35,5 (25,0) +42% 7,6% (7,8%) Marginalsänkningen inom embedded solutions är hänförlig till den starka tillväxten till följd av förvärv samt flera marknadssatsningar som beräknas ge effekter år 2000 med åtföljande högre marginal. Personal Antalet medarbetare har under 1999 ökat med 31% till 2185 p (1673 p). Härav har 201 p tillkommit via organisk tillväxt och 311 p via förvärv. Den organiska tillväxten inkluderar att ca 90 personer har slutat pga omstruktureringsåtgärder. Genomsnittligt antal medarbetare ökade med 71% till 1874 p (1096 p). Likvida medel och finansiell ställning Koncernens likvida medel uppgick till 28,1 Mkr. Av koncernens checkräkningskrediter om 106,8 Mkr var 44,6 Mkr utnyttjade per december Koncernens nettoskuld uppgick till 62,5 Mkr (28,7 Mkr). Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 14,2% (9,1%). Koncernens egna kapital uppgick till 439,5 Mkr (317,2 Mkr). Härav har 74,9 Mkr tillförts via nyemission under året. Soliditeten uppgick till 49% (50%). Boksl99sv 5 (9)

6 Investeringar Koncernens investeringar under 1999 uppgick till 156,4 Mkr. Genom förvärv har 128,5 Mkr investerats i goodwill, 3,1 Mkr i byggnader och mark, 0,7 Mkr i andelar i intressebolag och 2,6 Mkr i maskiner och inventarier. Återstående 21,5 Mkr är hänförliga till investeringar i löpande verksamhet, där 1,7 Mkr avser nyttjanderätter/licenser och 19,8 Mkr avser maskiner och inventarier. Moderbolaget Omsättningen uppgick under perioden till 36,1 Mkr (16,5 Mkr). Resultat efter finansnetto uppgick till 33,6 Mkr (-11,5 Mkr), varav 40,2 Mkr är utdelning från dotterbolag. Likvida medel uppgick till 2,9 Mkr. Investeringar under perioden uppgick till 154,6 Mkr, varav 151,8 Mkr investerades i aktier i dotterbolag och 2,8 Mkr i maskiner och inventarier. Marknad - prognos Övergripande trender såsom - e-revolution (Internet, trådlöshet, integrering) - Globalisering - Partnerskap (helhetslösningar, färre partners (resursstarka), outsourcing - Varumärkesfokus - Time to market kombinerat med goda makroekonomiska prognoser gör att tillväxten i marknaden bedöms som tillfredsställande. Vidare prioriterar Sigma ökad tillväxt inom affärsområdena e-solutions och embedded solutions. E-handel, Wireless och Bredband är exempel på prioriterade områden. Härtill kommer att Sigma har tre aktiva vägar för att åstadkomma tillväxt, nämligen organisk tillväxt, start av nya företag genom Sigmas Entreprenörspaket samt förvärv. Sigma går in i år 2000 med en personalstyrka som är 31% större jämfört med vad som gällde vid ingången till Härtill tillkommer Måldata som tillför ytterligare 13% och som beräknas bli konsoliderat fr o m mars Denna ökade kapacitet kombinerad med nämnda positiva trender, Sigmas prioritering av tillväxtsegment samt tre vägar för att åstadkomma tillväxt gör att år 2000 bedöms bli ytterligare ett framgångsrikt år. Detta mot bakgrund av att Sigma de senaste tre åren, dvs efter marknadsnoteringen, uppvisar en genomsnittlig årlig omsättningstillväxt om 51%. Styrelsens prognos för år 2000 är fortsatt stark omsättningstillväxt och ett väsentligt bättre resultat. Boksl99sv 6 (9)

7 Koncernens resultaträkning i sammandrag, Mkr Nettoomsättning 1.481,6 899,1 Rörelsens kostnader ,5-797,0 Avskrivningar, exkl goodwill -15,6-9,4 Resultat före goodwillavskrivningar (EBITA) 140,5 92,7 Marginal före goodwillavskrivningar, % 9,5 10,3 Avskrivningar, goodwill -28,0-12,8 Rörelseresultat 112,5 79,9 Rörelsemarginal, % 7,6 8,9 Resultat från finansiella investeringar 3,7 0,8 Resultat efter finansiella poster 116,2 80,7 Nettomarginal, % 7,8 9,0 Minoritet -0,3-0,1 Skatt -43,3-28,1 Årets resultat 72,6 52,5 Koncernens balansräkning i sammandrag, Mkr Tillgångar Anläggningstillgångar 434,9 325,1 Omsättningstillgångar 427,1 300,1 Likvida medel, inkl marknadsnoterade värdepapper 28,1 10,3 S:a tillgångar 890,1 635,5 Eget kapital och skulder Eget kapital 439,5 317,2 Minoritetens andel i eget kapital 1,9 0,6 Avsättningar 29,7 29,6 Långfristiga skulder, räntebärande 47,1 38,8 Långfristiga skulder, icke räntebärande 1,1 6,6 Kortfristiga skulder, räntebärande 40,1 0,5 Kortfristiga skulder, icke räntebärande 330,7 242,2 S:a skulder och eget kapital 890,1 635,5 Koncernens kassaflödesanalys i sammandrag Kassaflöde från rörelsen 123,9 79,6 Förändring av rörelsekapital -38,5-47,5 Kassaflöde från den löpande verksamheten 85,4 32,1 Investeringsverksamheten -153,4-262,8 Finansieringsverksamheten 85,8 197,5 Förändring av likvida medel 17,8-33,2 Boksl99sv 7 (9)

8 Nyckeltal Sigmakoncernen Soliditet, % Medeltal anställda, st Vinst per aktie efter schablonskatt, kr ** 2,58 1,94 D:o efter utnyttjande av teckningsoptioner 2,56 1,92 Vinst per aktie efter full skatt, kr ** 2,24 1,75 D:o efter utnyttjande av teckningsoptioner 2,23 1,74 Eget kapital per aktie, kr - före utnyttjande av teckningsoptioner 13,30 9,86 - efter utnyttjande av teckningsoptioner 14,11 10,73 Antal aktier (vid periodens slut) - före utnyttjande av teckningsoptioner efter utnyttjande av teckningsoptioner Utdelning Styrelsen föreslår en utdelning för verksamhetsåret 1999 på 0,90 kr per aktie (0,75 kr). Detta i enlighet med Sigmas utdelningspolicy innebärande en ambition att dela ut 30-50% av resultatet efter skatt. Extra bolagsstämma Aktieägarna i Sigma har kallats till extra bolagsstämma den 28:e februari 2000 kl i Sigma Exallons lokaler, Stortorget 9, Malmö. Stämman har att fatta beslut om styrelsens förslag om nyemission riktad till samtliga ägare av aktier i Måldata AB (publ). Ordinarie bolagsstämma Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas den 25:e april 2000 på Malmö Börshus kl Kallelse till bolagsstämma kommer att sändas till aktieägarna i slutet av mars 2000 tillsammans med bolagets tryckta årsredovisning. Därefter kan årsredovisningen rekvireras från bolaget. Kommande rapporttillfällen - Delårsrapport, 3 mån (Q1) april Delårsrapport, 6 mån (Q2) augusti Delårsrapport, 9 mån (Q3) oktober Bokslutskommuniké, 12 mån (Q4) februari 2001 Malmö den 10 februari 2000 Sigma AB (publ) (org nr ) Styrelsen **) Genomsnittligt antal aktier uppgår under verksamhetsperioden januari-december 1999 till st ( ). Boksl99sv 8 (9)

9 Denna bokslutskommuniké har varit föremål för granskning av revisorerna. Bokslutskommunikén kan rekvireras från bolaget eller hämtas på Sigmas hemsida För ytterligare information kontakta: Dan Olofsson, VD, Sigma AB, tel , mobil , e-post: Anders Johnsson, ekonomi och adm dir, Sigma AB, tel , mobil e-post: This information is also available in English. Boksl99sv 9 (9)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2011 1 REKORDÅR FÖR HIQ

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2011 1 REKORDÅR FÖR HIQ BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2011 1 REKORDÅR FÖR HIQ JANUARI-DECEMBER 2011 Omsättningen uppgår till 1 293,5 (1 108,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgår till 184,3 (156,0) Mkr, en rörelsemarginal

Läs mer

Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang

Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT Resultat per aktie ökade med 46 procent Omsättningen steg med

Läs mer

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012

Knowit AB Delårsrapport. Januari Juni 2012 Knowit AB Delårsrapport Nettoomsättningen ökade med 7 procent Kalendereffekt och svår marknad i Finland påverkar resultatet negativt Senaste årets 7 uppstarter bidrar positivt 2 förvärv och 1 avyttring

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

Kvartalsrapport 1 september 2013 till 30 november 2013

Kvartalsrapport 1 september 2013 till 30 november 2013 Hexatronic Scandinavia AB (publ) 556168 6360 Pressrelease 28 januari 2014 Kvartalsrapport 1, 1 september 2013 till 30 november 2013 Framtida kraftig tillväxt genom offensivt förvärv. Omsättningstillväxt

Läs mer

Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North

Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North Bolagsbeskrivning inför listning på NASDAQ OMX First North April 2014 VIKTIG INFORMATION OM FIRST NORTH: FIRST NORTH ÄR EN ALTERNATIV MARKNADSPLATS SOM DRIVS AV DE OLIKA BÖRSERNA SOM INGÅR I NASDAQ OMX.

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2007 FormPipe Software AB (publ)

Delårsrapport januari-juni 2007 FormPipe Software AB (publ) FormPipe Software AB (publ), S:t Eriksgatan 117, Box 231 31, 104 35 Stockholm T: 08-555 290 60 F: 08-555 290 99 E: info@formpipe.se, www.formpipe.se Orgnr: 556668-6605 VAT: SE556668660501 PG: 629 36 14-1

Läs mer

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000

Pressinformation. SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Pressinformation SANDVIK AB Delårsrapport för första kvartalet 2000 Resultat efter finansnetto nästan fördubblat till 1 560 (810). Realisationsvinst med 300 ingår. Fortsatt starkt affärsläge kraftigt ökad

Läs mer

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5

Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 Oceanien ny marknad Q 1 2 0 1 5 kvartalet i korthet 16,7% Omsättningsökning 94,2 mkr Rörelseresultat 5,1% Rörelsemarginal 60,5 mkr Periodens resultat 1,39 kr Vinst per aktie Kvartal 1 2015 Nettoomsättningen

Läs mer

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer

2E Group Delårsrapport

2E Group Delårsrapport Sid: 1 av (18) 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 (Samtliga belopp i MSEK om ej annat anges) April juni 2011 Jan juni 2011 Nettoomsättning: 163,9 (127,6) Rr f. gw.avskrivn (EBITA): -9,2 (-8,6)

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 2013-10-01 2013-12-31

Bokslutskommuniké 2013 2013-10-01 2013-12-31 Bokslutskommuniké 2013 2013-10-01 2013-12-31 Sammanfattning helåret 2013 Sammanfattning helåret 2013 Försäljningen blev starkt påverkad av de stora problemen med den nya e- handelsplattformen för www.hedbergsguld.se

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass OMSÄTTNINGEN uppgick till 6.115 Mkr (4.838 Mkr) VINSTEN per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,98 kr (3, kr) RESULTATET EFTER FINANSNETTO uppgick till

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 3 4 5 8 8 10 16 18 19 21 22 Bulletpoints Koncernchefens kommentar Koncernen Moderbolaget Övrig information Koncernens finansiella rapporter Moderbolagets finansiella

Läs mer

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014 Sida 1 av 13 Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Riggade inför 2015 Helåret 2014 Koncernens nettoomsättning minskade med ca 11 % och uppgick till 8064 tkr (9043 tkr) Koncernens rörelseresultat

Läs mer

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/

Stark. och VD. Nettoomsättning. procent. Orderingång PRESENTATION CFO. Simo Pykälistö. den 27 maj, 2014, kl. 09:00 på. via: sectra/140527/ Sectras boksllutskommuniké maj april 1 (20) Bokslutskommuniké /: Stark avslutning på verksamhetsåret Sectra nårr rörelsemarginalmålet Kvartalet Perioden MSEK Kv 4 / Kv 4 2012/ Förändr. % Kv 1-4 / Kv 1-4

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Sida 1 av 17 Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké för perioden januari december 2011 Koncernens nettoomsättning

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde

Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde Q2 ANDRA KVARTALET 1 DECEMBER 2014 28 FEBRUARI 2015 Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde Andra kvartalet 20 i sammandrag Andra kvartalet Nettoomsättningen ökade med 9,0 procent under kvartalet till

Läs mer

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ)

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Affärssystem för innovativ logistik Dagens metoder för att boka, transportera och administrera flöden av människor, varor och information, är onödigt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2010 Nytecknad premievolym fortsätter att öka Andra kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,8 (19,1) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 17 procent

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015

Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Oniva Online Group Europe AB (publ.) Delårsrapport januari mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 55,9 MSEK (65,0), en minskning med 14 procent jämfört med samma period föregående år. Nedgången är i

Läs mer

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.)

2014 Tredje kvartalet. TrustBuddy International AB (publ.) Tredje kvartalet TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 20 november Delårsrapport för tredje kvartalet Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar

Läs mer