Tele5 Voice Services AB (publ) Delårsrapport januari juni Omsättningen för perioden uppgår till 771,9 KSEK. Rörelseresultat +24,2 KSEK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tele5 Voice Services AB (publ) Delårsrapport januari juni 2005. Omsättningen för perioden uppgår till 771,9 KSEK. Rörelseresultat +24,2 KSEK"

Transkript

1 Tele5 Voice Services AB (publ) Delårsrapport januari juni 2005 Omsättningen för perioden uppgår till 771,9 KSEK Rörelseresultat +24,2 KSEK Resultat efter skatt uppgår till +14,6 KSEK Resultat per aktie +0,01 SEK Notering på NGM Diskussioner om förvärv har inletts

2 Om Tele5 Tele5 erbjuder under eget varumärke högvärdestjänster inom telefoni, med fokus på webbaserade företagsväxlar, röststyrning och IP-telefoni. Högvärdestjänster är, enligt Bolagets definition,automatiserade telefonitjänster som på ett enkelt och prisvärt sätt ersätter eller kompletterar kostsamma manuella tjänster. Tele5 vänder sig till företag som värdesätter prisvärda och lättillgängliga kommunikationslösningar, vilka förbättrar företagets tillgänglighet och effektivitet. Tele5 har en affärsmodell som bygger på att öka antalet prenumerationskunder per säljare, samt medelintäkten per kund, utan att genomföra nya investeringar, varken hos kunden eller hos Bolaget. Tele5 har som vision att»göra det lilla företaget större, och det stora mindre». Tele5 erbjuder småföretagen en komplett telefonisttjänst och samtidigt storföretagen avlastning vid högtrafik. Marknaden Tele5s styrelse bedömer att marknaden för Bolagets beprövade tjänstekoncept kommer att ha en kraftig tillväxt de kommande åren, inte minst genom trenden med utfasning av ålderdomliga företagsväxelsystem. Tele5 uppskattar att marknaden för webbaserade företagsväxlar i Sverige växer med ca 30 % årligen och analysföretaget IDC bedömer att marknaden för IP-baserad telefoni i Västeuropa ökar med ca 50 % per år från 2005 till Marknaden för röststyrda telefonitjänster avseende call centers, talsvar och automatisk telefonist, expanderar också kraftigt i Europa. Analysföretaget Datamonitor uppskattar att marknaden årligen växer med 34 % från ca Mkr år 2002 till ca Mkr år Vidare visar analyser från undersökningsföretaget Forrester att människor i regel föredrar att uttala sina instruktioner framför att knappa in dem (=tonvalsteknik). Notering på NGM Noteringen den 29 juni på NGM-börsens lista NGM-Equity har krävt stora insatser från både ledning och styrelse. Nyemissionen i samband med noteringen övertecknades med 250%. Samarbete med brittiska teleoperatören Triband Global Tele5 inleder ett samarbete med den brittiska teleoperatören Triband Global. Tele5:s unika erbjudande med webbaserad ip-telefoni, virtuell telefonväxel och automatisk telefonist ska ingå i Triband Globals stora säljoffensiv mot brittiska små- och medelstora företag från och med september. Samarbetet gör att Tele5 kan nå en marknad med över 1,6 miljoner företag mot Sveriges I England finns över företag i Tele5:s primära målgrupp med anställda, mot i Sverige.* Som ett led i samarbetet kommer Tele5:s styrelsemedlem, tillika grundaren av Cybercom, Per Bergström att få en plats i Triband Globals styrelse. ÅF-program och tillhörande IT-stöd framtaget Tele5 har tagit fram ett koncept med tillhörande webbaserat IT-stöd för försäljning via ÅF. Rekrytering av ÅF startas under hösten via Tele5s nätplats och riktad DM.

3 Koncept för marknadsföring via idrottsrörelsen Tele5 avser att under hösten 2005 lansera ett samarbetsprojekt med den svenska idrottsrörelsen. Konceptet som genererar nya kunder åt Tele5 samtidigt som det är en ny sponsringslösning, kommer att testas i september. Hela projektet beräknas vara färdiglanserat senast kommande nyår. Investering i PR och varumärkeskännedom Tele5 lanserar Sponsorfemman Tele5 har satsat på att öka målgruppens kännedom om bolaget genom olika PR-insatser. Detta har lyckats mycket bra och ett flertal tidningar har skrivit om Tele5. Både före och efter den senaste emissionen. Arbetet kommer att utökas under hösten och då kombineras med andra marknadsinsatser i syfte att öka försäljningen och rekrytera personal och återförsäljare. Påbörjat rekrytering av säljavdelning Rekrytering av en egen direktsäljavdelning har påbörjats. Diskussioner om förvärv har inletts För att öka tillväxten och för att få ett positivt bidrag till kassaflödet har diskussioner om förvärv inletts. Det är styrelsens bedömning att minst ett förvärv genomförs innan årsskiftet. Rapporteringsperiod Bolaget noterades först i slutet av juni skall nu avlämna sin första rapport. Processen med att notera bolaget och förbereda redovisningen i enlighet med de regler som NGM föreskriver har gått planenligt. I denna rapport redovisas första halvåret som en period. Därefter kommer varje kvartal att rapporteras i enlighet med NGMs regler. Jämförelsesiffror Bolaget har tidigare inte upprättat kvartalsrapporter varför jämförelser med tidigare kvartal saknas. Omsättning och resultat Omsättningen för första halvåret uppgår till 771,9 KSEK. Rörelseresultatet uppgår till 24,2 KSEK med en rörelsemarginal på 3,1%. Finansnettot är 1,9 KSEK, vilket ger ett resultat efter finansnetto på 22,3 KSEK och en vinstmarginal på 2,9%. Aftonbladet intervjuade den 9 Gudrun Schyman efter att hennes parti Feministiskt Initiativ erbjudits en växellösning av Tele5

4 Investeringar Inga investeringar i materiella anläggningstillgångar har skett under första halvåret. Likviditet och Finansiell ställning Likvida medel uppgick till KSEK den 30 juni Det egna kapitalet vid periodens slut är 3.756,6 KSEK. Soliditeten uppgick till 83,9%. Personal Antalet anställda vid periodens utgång var 7 st. Genomsnittligt antal anställda under perioden var 4 st. Framtidsutsikter Tele5 vill befästa sin position som teknikledare genom att utnyttja de nya affärsmöjligheter som den gradvisa övergången till IP-telefoni och röststyrda tjänster skapar. Tele5 har som målsättning att erbjuda målgruppen»små och medelstora företag med upp till 200 anställda» ett komplett tjänsteutbud med en kostnadsminskning om ca % på utvalda kommunikationstjänster. I framtiden ska Bolaget positionera sig som marknadsledande leverantör mot denna målgrupp. Tele5s mål under 2005 och 2006 är att få ett genombrott på den svenska marknaden. En annan långsiktig målsättning är att, via avtal med återförsäljare och franchisetagare, lansera Tele5s tjänster i andra länder än huvudmarknaden Sverige. Samarbetet med teleoperatören Triband Global är ett led i detta. Mål Tele5 ska etableras som ett starkt varumärke. Det underlättar särskiljning av företagets erbjudande från konkurrenternas. Tele5 vill vara pionjär på att utnyttja ny teknologi och nya affärsmöjligheter som IP-telefoni och röststyrda tjänster skapar. Tele5 ska erbjuda målgruppen små och medelstora företag med upp till 200 anställda en kostnadsminskning om ca % på utvalda kommunikationstjänster. Tele5 har som långsiktig målsättning att fortsätta utveckla och lansera smarta och prisvärda högvärdestjänster inom telefoni. Även i länder utanför huvudmarknaden Sverige.

5 Resultaträkning (Belopp i KSEK) jan-juni Helår Nettoomsättning 771, ,6 Summa intäkter 771, ,6 Rörelsens kostnader Råvaror och förnödenheter -327,1-196,5 Övriga externa kostnader -235,0-889,0 Personalkostnader -175, ,6 Avskrivningar -9,7-18,5 Summa rörelsens kostnader -747, ,5 Rörelseresultat 24,2 32,0 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 0 0,9 Räntekostnader och liknande resultatposter -2,0-0,9 Summa resultat från finansiella investeringar -2,0 0,0 Resultat efter finansiella poster 22,2 32,0 Bokslutsdispositioner - -12,7 Skatt -7,6-6,8 Årets resultat 14,6 12,5 Aktieinformation Före/efter spädning Resultat per aktie, SEK 0,01 0,01 Eget kapital per aktie, SEK 2,53 0,12 Antal aktier vid periodens slut Genomsnittligt antal aktier

6 Balansräkning (Belopp i KSEK) Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar 52,0 58,9 Summa anläggningstillgångar 52,0 58,9 Omsättningstillgångar Kundfordringar 662,3 98,3 Övriga fordringar 180,5 0,1 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 127,5 105,6 Kassa och bank 3 468,3 319,7 Summa omsättningstillgångar 4 438,6 523,7 Summa tillgångar 4 490,6 582,6 Eget kapital och skulder Eget kapital 3 756,6 122,9 Obeskattade reserver 12,7 12,7 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 487,4 154,7 Skatteskulder 14,5 16,1 Övriga kortfristiga skulder 10,3 208,1 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 209,1 68,1 Summa kortfristiga skulder 721,3 447,0 Summa eget kapital och skulder 4 490,6 582,6 Ställda panter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Förändring av Eget kapital Ingående Eget kapital 122,9 110,4 Nyemissioner 4 500,0 - Emissionskostnader - 880,9 - Periodens resultat 14,6 12,5 Eget kapital vid periodens utgång 3 756,6 122,9 Antal aktier vid årets början Nyemission aktier Antal aktier vid periodens slut

7 Finansieringsanalys (Belopp i KSEK) jan-juni Helår Den löpande verksamheten Resultat efter finansiella poster 22,2 32,0 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar 9,7 18,5 Betald skatt -7,6-6,8 Kassaflöde från den löpande verksamheten Före förändring av rörelsekapital 24,3 43,7 Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Minskning/Ökning av fordringar -766, ,1 Minskning/Ökning av kortfristiga skulder 274, ,5 Kassaflöde från den löpande verksamheten -492,0 294,6 Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar -2,9-64,0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -2,9-64,0 Finansieringsverksamheten Nyemission 3 619,2 - Kassflöde från finansieringsverksamheten 3 619,2 - Periodens kassaflöde 3 148,6 274,3 Likvida medel vid periodens början 319,7 45,4 Likvida medel vid periodens slut 3 468,3 319,7 Nyckeltal Soliditet 83,9% 22,7% Räntabilitet på totalt kapital 0,8% 10,7% Räntabilitet på sysselsatt kapital 1,2% 27,2% Rörelsemarginal 3,1% 1,3% Vinstmarginal 2,9% 1,3% Antal anställda vid periodens slut 7 4 Nästa rapporttillfälle Delårsrapport januari september november 2005 Bokslutskommuniké 28 februari 2006 Redovisningsprinciper Bolaget tillämpar samma redovisningsprinciper som föregående år. Denna rapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. Stockholm den 31 augusti 2005 Styrelsen i Tele5 Voice Services AB (publ) För mer information kontakta Ari Liukko, VD och styrelseledamot Tel: Mobil:

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

Lönsam tillväxt forsätter

Lönsam tillväxt forsätter Hexatronic Scandinavia AB (publ) Pressrelease 26 januari 2012 Kvartalsrapport 1, 1 september till 30 november 2011 Lönsam tillväxt forsätter Tillväxten för perioden är 7%. Alla tre affärsområden, Network,

Läs mer

TrustBuddy AB (publ.)

TrustBuddy AB (publ.) Kvartalsrapport för första kvartalet 2015 Styrelsen för TrustBuddy AB (publ.), noterat på NASDAQ First North, lämnar följande kvartalsrapport för perioden januari-mars 2015 TrustBuddy AB (publ.) Första

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014.

HALVÅRSRAPPORT. Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari 2014 juni 2014. HALVÅRSRAPPORT Motion Display Scandinavia AB org nr 556682-8231 Delårsrapport för perioden januari juni. FÖRSTA HALVÅRET (JANUARI JUNI) Nettoomsättningen för första halvåret uppgick till 4,57 MSEK (3,54

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

Kvartalsrapport 1 september 2013 till 30 november 2013

Kvartalsrapport 1 september 2013 till 30 november 2013 Hexatronic Scandinavia AB (publ) 556168 6360 Pressrelease 28 januari 2014 Kvartalsrapport 1, 1 september 2013 till 30 november 2013 Framtida kraftig tillväxt genom offensivt förvärv. Omsättningstillväxt

Läs mer

tractechnology Bokslutskommuniké jan - dec 2005

tractechnology Bokslutskommuniké jan - dec 2005 Bokslutskommuniké jan - dec 2005 Globalt fokus runt livsmedelssäkerhet ger ett ökat intresse för bolagets lösning MeatTrac - och patent inom spårbarhet och ursprungsmärkning. Första ordern erhölls för

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2010 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 3 JUNI 21 Kvartalsperioden april-juni na uppgick till 334,6 (324,2) Rörelseresultatet uppgick till,7 (4,9) et före skatt uppgick till,6 (5,6) et efter skatt uppgick till,2 (3,9),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL Kontroll är Caperios ledord 2015. Nytt rapportsystem och uppdaterat CRM är bara några exempel på åtgärder Caperio vidtagit för att skapa samsyn och korrelation i verksamheten.

Läs mer

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Index International AB (Publ.) Corporate Identity Number 556561-0770 2 Sammanfattning av fjärde kvartalet 2014 Nettoomsättningen

Läs mer

Första kvartalet i korthet

Första kvartalet i korthet Bilprovningen Delårsrapport januari-mars 2013 Organisationsnummer: 556089-5814 Första kvartalet i korthet Efter mer än ett års intensivt arbete avslutades delförsäljningen av Bilprovningens stationsnätverk

Läs mer

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag

Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Händelser under första kvartalet 2015. Första kvartalet i sammandrag Delårsrapport Januari mars 2015 Evolution Gaming Group AB (publ) Första kvartalet 2015 (1 kv 2014) Intäkterna ökade med 43% till 15,4 MEUR (10,8) Periodens resultat uppgick till 1,4 MEUR (2,1) Vinst per

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 Vallentuna den 13 maj 2015 Sammanfattning av första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 139 733 tkr (126 152 tkr exklusive avyttrad verksamhet) EBITDA uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Omsättningstillväxt och stärkt varumärke Omsättningen uppgick till 341,2 MSEK (219,5), en ökning med 55%. Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (11,7), motsvarande

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 66 352 kkr (54 647 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Publicerad 2015-05-07 Delårsrapport 1 januari 30 mars 2015 Nettoomsättningen under perioden uppgick till 36 (33) KSEK, Periodens resultat före skatt för första kvartalet uppgick till -3265 (-3 111) KSEK.

Läs mer

AVTECH Sweden AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december 2013

AVTECH Sweden AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december 2013 AVTECH Sweden AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december AVTECH Sweden AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ Januari december AVTECH-koncernens omsättning för det fjärde kvartalet uppgick till MSEK 2,2 (2,0).

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2013

Delårsrapport januari-mars 2013 Q1 Delårsrapport januari-mars 2013 Januari-mars Försäljningsintäkter 925 (1 033) MSEK Rörelseresultat EBITA 74 (242) MSEK Rörelseresultat EBITA exkl. reavinst 66 (84) MSEK Rörelsemarginal EBITA 8,0 (23,4)

Läs mer

Den publika emissionen som föregick noteringen registrerades hos Bolagsverket i början av juli.

Den publika emissionen som föregick noteringen registrerades hos Bolagsverket i början av juli. Stockholm den 18 augusti 2010 Mobile Business Challenger MBC AB (publ) Org nr 556671-3607 Knarrarnäsgatan 9 SE-164 40 Kista Tel 0722-45 84 58 www.challengermobile.com info@challengermobile.com Nettoomsättningen

Läs mer

Utfors AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2001. Utfors AB Box 525 169 29 Solna

Utfors AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2001. Utfors AB Box 525 169 29 Solna Utfors AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 31 mars 2001 Utfors AB Box 525 169 29 Solna 2 Viktiga händelser under rapportperioden samt fram till rapportdagen Nätbyggnadsfasen i allt väsentligt

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FREE2MOVE HOLDING AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FREE2MOVE HOLDING AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FREE2MOVE HOLDING AB (publ) Ett mycket dramatiskt år är till ända med stora förändringar rörande strategi, ledning och kostnadsnivå Året som gick var det mest dramatiska i företagets

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling

Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling Delårsrapport januari juni 2005 Fortsatt stark utveckling Resultatutveckling för halvårsperioden Rörelseintäkterna ökade med 25% till 182,8 (146,6) mkr. Utlandsandelen av rörelseintäkterna ökade till 43

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Resultatet belastas av strukturkostnader av engångskaraktär för verksamheterna i Sverige, Polen och Litauen om 9,0 Mkr (-).

Resultatet belastas av strukturkostnader av engångskaraktär för verksamheterna i Sverige, Polen och Litauen om 9,0 Mkr (-). Cygate designs, develops, installs and maintains Internet Communication Solutions for Voice, Data and Video for wireless and fixed. The solutions are based on both Cygate products and integrated solutions

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2007. Starkt år för Elverket

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2007. Starkt år för Elverket Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké januari december 2007 Starkt år för Elverket Sammandrag för koncernen Rörelseresultatet uppgår till 19 852 tkr (16 466 tkr).

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde

Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde Q2 ANDRA KVARTALET 1 DECEMBER 2014 28 FEBRUARI 2015 Fortsatt tillväxt och starkt kassaflöde Andra kvartalet 20 i sammandrag Andra kvartalet Nettoomsättningen ökade med 9,0 procent under kvartalet till

Läs mer

Bokslutskommuniké. 2014-01-01 till 2014-12-31. Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871

Bokslutskommuniké. 2014-01-01 till 2014-12-31. Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Bokslutskommuniké 2014-01-01 till 2014-12-31 Medfield Diagnostics AB (publ) 556677-9871 Helåret 2014 Nettoomsättningen uppgick till 1169 (617) KSEK Resultat efter finansiella poster uppgick till -6 257

Läs mer