Myndigheten för Yrkeshögskolan (Yh), svarar på frågor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Myndigheten för Yrkeshögskolan (Yh), svarar på frågor"

Transkript

1 Minnesanteckningar Samverkansåret 1 (5) Datum Myndigheten för Yrkeshögskolan (Yh), svarar på frågor Kursiv text = frågor och kommentarer från deltagarna. Tove Cullhed inleder och hälsar alla välkomna, särskilt Johan Blom från Yh-myndigheten som besöker länet för att anordnare av Yh-utbildning får möjlighet att ställa frågor inför kommande ansökningsomgång som stängs i september. Dialogmötet hålls inom ramen för Samverkansåret, en del av Norrbottens kompetensplattform, som syftar till att få fler Yh-utbildningar till Norrbotten. Vid mötet medverkar även ett antal Yh-anordnare från Västerbottens kompetensplattform, där Barbro Lundmark är projektledare. Göran Nilsson, marknadsområdeschef i Norrbotten och Västerbotten samt ordförande i Norrbottens Kompetensförsörjningsutskott, inleder genom att redovisa läget på arbetsmarknaden. Den 12 juni kommer Arbetsförmedlingens prognos. Den bygger på intervjuer genomförda med företag i näringslivet, under mars och april. Norrbottens län ligger i topp i landet gällande rekrytering. 43 % av tillfrågade företag bedömer att de behöver rekrytera. Inlandet i Norrbotten (Gällivare, Malmberget och Kiruna) har störst behov av arbetskraft. I Västerbottens län har kustkommunerna störst behov. Norrbotten har aldrig haft så stor efterfrågan på arbetskraft. Det är inte bara gruvnäringen som behöver arbetskraft, det spiller över på alla branscher. Därför är det att föredra att prata om yrken, inte om branscher. De vanligaste bristyrkena i landet är: tekniker, ingenjörer, mellaningenjörer och anläggningsmaskinsförare. Generationsväxlingen ökar behovet av rekrytering. Fortsatt hög arbetslöshet råder i Norrbotten människor i Norrbotten och Västerbotten står utanför arbetsmarknaden. I Norrbotten minskar andelen öppet arbetslösa, i riket ökar de marginellt. Det är inlandskommunerna som minskar mest. Arbetslöshet bland ungdomar är största bekymret. Siffran är drygt 20 % i Norrbotten, vilken minskar mer än i riket. Andelen långtidsarbetslösa ungdomar ökar tillsammans med andelen som inte går ut skolan med slutbetyg. Det råder en missmatch mellan efterfrågan på arbetskraft och arbetslösa. Inflödet av lediga jobb står inte i relation till arbetslösheten, som minskar i för låg grad. (Bilaga 1) Johan Blom, Yh-myndigheten Hur tänker vi när vi bedömer en ansökan och varför? (www.yhmyndigheten.se) Johan redovisar hur bedömningar av ansökningar går till. Myndigheten utgår från lag och förordning. 1:3: Förutsättningar: a) behov av kvalificerad yrkesutbildning som inte tillgodoses på annat sätt b) smalt yrkesområde c) lämplig regional placering d) utbildningsanordnaren har förmåga att bedriva utbildningen Yh-myndigheten bedömer dessutom demokratiska värderingar, att utbildningen bygger på gymnasiala och nationella program, jämställdhet, utbildning i samverkan mellan utbildningsanordnare och arbetslivet samt det kvalitativa behovet. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON TELEFAX E-POST INTERNET LULEÅ Stationsgatan

2 Minnesanteckningar Samverkansåret 2 (5) Datum :5: Fördelning av statsbidrag: Graden av behov tas hänsyn till i bedömningen, både kvalitativt och kvantitativt. Om det finns två likvärdiga utbildningar så avgör den bästa geografiska placeringen. Yhmyndigheten vill att det ska vara ett brett spektra av yrkesområden. De jobbar med helhetsbilder vid bedömningar. Hur många som har examinerats ingår i aspekten. Bl a arbetsmarknadsprognosen och konjunkturinstitutet påverkar bedömningen. Många faktorer ingår, ingen rättvisefördelning finns. Arbetslivet plus regler och förordningar bestämmer YH s satsningar. Det hindrar m.a.o. inte wild and crazy idéer. Tar ni geografisk hänsyn? I princip nej. De regionala bedömningarna är viktiga och bör komma in tidigare i bedömningen av ansökningarna. Johan berättar att medelsbrist råder. Yh-myndigheten hade kunnat bevilja dubbelt så många utbildningar om de hade haft mer pengar personer studerar idag inom Yh. Ca helårsstuderande. Många yrkesbytare finns inom Yh. 10 % är arbetslösa innan studier. Det ansöktes om Yh-platser i år, varav platser byggde på tidigare Yh/KY, resten utgjordes av nya utbildningar. Av de nya beviljades 14 %. Av de gamla 44 %. Slutsatser som kan dras efterhand är att Yh-myndigheten är konservativ. Även gällande nya utbildningsanordnare. Norrbotten och Västerbotten placerar sig på femte respektive fjärde plats nerifrån när det gäller antal Yh-utbildningar i relation till befolkningsstorleken. Johans uppmaning är att länen ska ansöka om fler utbildningar. Arbetslivet ska avgöra vilka utbildningar som ansöks vid Yh-myndigheten. Nya yrkesroller granskas särskilt, men statistik mm. är svårt att tillgå. Det är viktigt att ha örat mot rälsen. Yh-myndigheten bedömer en ansökan, inte en utbildning. Hur ser ni på små privata aktörer kontra stora kommunala och universitet? Yh-myndigheten läser alla ansökningar och bedömer alla precis likadant. Hur återkopplar Yh-myndigheten avslag? Yh-myndigheten avslår mer generellt och gör ingen skillnad på kommun eller annan anordnare av utbildning. Särskilda avslagsmeningar används. Det har fungerat så där. Många förstår inte att avslaget beror på konkurrensskäl då Yh-myndigheten inte beskrivit det särskilt bra. Medelsbrist används inte som skäl. Johan uppmanar anordnare av Yh-utbildning att ringa till myndigheten för mer detaljerad information. Myndigheten ska bli tydligare i avslagsmeningarna detta år och vidgar beskeden om avslag. Besked om avslag skickas samma dag som besluten offentliggörs. Ej giltiga ansökningar utgör 30 %, vilka är de viktigaste orsakerna? Att ansökningarna inte ingår i underlaget enligt lag och förordning eller att ansökningarna har en svag arbetslivsanknytning. Det är vanligt att utbildningsanordnare inte stämmer av mot existerande utbud av utbildningar eller att utbildningen inte tydligt håller en eftergymnasial nivå. Yh ska utbilda mot anställning, inte mot utbildning. Yh gör inte heller någon bedömning om söktryck.

3 Minnesanteckningar Samverkansåret 3 (5) Datum Hur ser Yh-myndigheten på distansutbildning? Det ska inte spela någon roll, det viktigaste i ansökan är att man utgår från arbetsmarknadens behov. Yh-myndigheten ser fler avhopp från distansutbildningar (samma för universitetsutbildningar). Inga kvalitetsskillnader har upptäckts i jämförelse med bundna utbildningar. Graden av medfinansiering från arbetslivet - det är tuffare för små och medelstora företag att fixa det. Det kan finnas regionala skillnader. Hur bedömer ni? Behovet av kompetensen i arbetslivet väger mycket tyngre. Regionala skillnader kommer verkligen som steg två i bedömningen. Behovet av underhållstekniker? Balans råder enligt Arbetsförmedlingen. Men Yh-myndigheten vet att alla jobb inte anmäls till Arbetsförmedlingen plus att det pågår en omfattande generationsväxling. Behovet bedöms finnas även om analysen är svårbedömd. Studier på hel- och deltid? Yh-myndigheten har inga synpunkter om det. Viktigast är det som arbetslivet behöver, på rätt nivå. Hur bedöms regionalt behov jämfört med nationellt behov? Det finns regioner med särskilda behov av kompetens. Vi utgår från graden av behov. Som anordnare hänvisar vi till regionala rapporter, tar ni del av dem? Om vi inte har rapporten som det hänvisas till i ansökan tittar analytikern på denna. Två handläggare och en analytiker knyts till varje ansökan. Det är positivt med regionernas/ kompetensplattformarnas yttranden om ansökningar. Yh-myndigheten gör egna yrkesanalyser som publiceras i rapporter. När ansökningar läses under hösten görs snabbanalyser, ex läser myndigheten rapporter som anordnare hänvisar till. Samverkansformer mellan anordnare? Yh-myndigheten har inget emot samverkan men det men inte myndighetens fråga. Kvaliteten kan kanske bli bättre av samarbete. Johan nämner Kronoberg som exempel på bra samarbete. Anordnare läser varandras ansökningar för att höja kvaliteten på dessa. Att göra en Yh-ansökan kostar, att ta risken att bli utan statsbidrag kan vara ett problem, särskilt för små anordnare. Är systemet är hållbart i längden? Några alternativ finns inte idag. Antalet ansökningar ökar för varje år. Yh-myndigheten får se om det är hållbart i längden. Finns det anordnare som gett upp och slutat söka? Det är fler som söker. Kan vara vissa som gett upp. Det var en mindre risk att söka KY. Det är sannolikt att kommunala sammanslutningar klarar att upprätthålla systemet och att små privata slås ut.

4 Minnesanteckningar Samverkansåret 4 (5) Datum Ser ni fler universitet och högskolor som ansöker om Yh då de får minskade resurser? Nej, Yh-myndigheten har inte märkt av det ännu. Varför ska vi bli bättre och leverera fler ansökningar då endast 25 % får statsbidrag? Ansök och hamna bland de 25 %! Skrivningarna i ansökan behöver inte vara långa, men kärnfulla. Ange hur stort behovet är och när i tid. Ansökan ska vara knuten till arbetslivet. Visa hur kurserna är upplagda och anknutna till arbetslivet. Ange krav på förkunskaper. För låga krav på förkunskaper kan medföra avhopp och att arbetslivet inte får vad de efterfrågar. Utbildningsanordnare måste kontinuerligt fråga företagen om behoven, som ändras på bara tre månader. Vad tycker du vi ska tänka på? Beskriv behovet på ett bra sätt. Branscherna har svårt att definiera behoven och visa på antal. Kan inte behovet beskrivas kan vi inte bevilja den utbildningen. Marknadsföring av Yh-utbildningar. Myndigheten marknadsför sig till presumtiva studerande, men inte till arbetsmarknadens parter? Ja, det är ett förbättringsområde. Yh-myndigheten jobbar med Företagarna och Svenskt Näringsliv men måste jobba ännu mer på sitt varumärke. Det råder stor okunskap om vad Yh-utbildning är. Det är viktigt att vi alla använder de forum vi verkar inom för marknadsföring av Yh. Om vi validerar så att utbildningen förkortas förlorar vi statsbidraget. Ska vi validera? Det finns idag inga ekonomiska incitament för utbildningsanordnaren att validera, men det borde vara intressant för arbetslivet. Yh-myndigheten ser över detta. Utredningen om två- respektive fyraåriga beslut, är den genomförd? Myndigheten får en bemyndiganderam. Enligt denna kan vi fatta beslut t o m Vi har tittat på det tidigare systemet med optioner (två intag + två preliminära intag). Det är problem att halvlova något när man inte har pengar. Det räcker inte att ett behov kvarstår, utan det är graden av behov. Förenkla ansökningarna är ett alternativ. Det ska hålla ur ekonomiska och rättssäkerhetsaspekter. Yh ska vara en flexibel utbildningsform. Resultat av utredningen presenteras före sommaren på Yh-myndighetens webb. Hur fungerar arbetet med jämställdhet inom utbildningarna? Ansökningarna till utbildningarna följer mönstren i andra utbildningar traditionellt könsbundna. Utbildningsanordnarna jobbar bra med jämställdhet i ansökningarna. Hur ser ni på en Yh-utbildning med gemensam grund och sedan specialisering med olika utgångar? Det finns redan exempel på sådana utbildningar, ex säljare och data/it. Vi ska utreda var gränsen till två olika utbildningar går.

5 Minnesanteckningar Samverkansåret 5 (5) Datum Det finns en önskan från vissa branscher att ha nationella kursplaner. Yh-myndigheten säger nej. Varför? Det gäller tandsköterska, trafiklärare, elsäkerhet och två yrken till. Juristerna tittade på detta. Det ska finnas möjlighet till nationell likvärdighet. Det ska inte vara på den detaljerade nivån kurs. Yh-myndigheten har inget emot nationella kursplaner. I bedömningen utgår man från vad branschen vill ha. Elsäkerhetsbranschen tog bollen och bestämde vad nationell likvärdighet är inom sin bransch. Så kan även andra branscher göra. Om länens Yh-nätverk: Monica Lundkvist Renström, Lapplands kommunalförbund, berättar att Länsstyrelsen i Norrbotten har beviljat en projektansökan om att höja kvaliteten i länets Yh-ansökningar. Lkf s fyra kommuner, Kalix, Luleå, Piteå, HÖN - totalt åtta parter deltar i förstudien som pågår ett år. Monica är projektledare och projektet startar i augusti Västerbotten har ett Yh-nätverk där både kommunala och privata anordnare ingår. De har även bildat en marknadsföringsgrupp. Länen diskuterar framtida samarbete kring Yh-utbildning. Vid tangentbordet Barbro Lundmark och Tove Cullhed Bilaga 1. Samverkan Yh-utbildningar 2. Ansökningar Yh åren

6 Bilaga 1 Samverkan YH-utbildningar

7 Näringslivet inkl småföretag och alla tillägg Marknadsutveckling - Efterfrågan 6-12 månader 25 Norrbottens 13 Hallands 22 Västernorrlands 14 Västra Götalands 01 Stockholms 06 Jönköpings 05 Östergötlands 03 Uppsala 21 Gävleborgs 20 Dalarnas 18 Örebro 12 Skåne 08 Kalmar 19 Västmanlands 10 Blekinge 07 Kronobergs 17 Värmlands 24 Västerbottens 09 Gotlands 04 Södermanlands 23 Jämtlands Nettotal

8 Andel öppet arbetslösa inskrivna vid Af och i program med aktivitetsstöd, procent april Totalt år Arbl Prog ,2 4,2 5,4 2,5 5,3 5,2 5,2 5,3 6,0 5,6 6,1 7,6 7,7 9,2 5, Kiruna 2,8 4,7 3,7 6,7 4,4 4,5 5,0 5,5 5,1 5,8 5,5 4,2 4,9 5,9 4,4 4,3 Gällivare Piteå Arjeplog Luleå Boden Pajala Älvsbyn Jokkmokk Arvidsjaur Övertorneå Överkalix Kalix Haparanda Norrbotten Riket

9 Totalt år Förändring öppet arbetslösa inskrivna vid Af och i program april jämfört med april. 2011, procentenheter 2,0 1,0 0,0-1,0-1,2-0,8-0,8-0,4-0,4-0,3-0,3-0,3 0,0 1,6-0,5 0,1-2,0-3,0-4,0-3,9-3,1-3,0-2,9 Haparanda Arjeplog Överkalix Pajala Älvsbyn Kiruna Övertorneå Luleå Jokkmokk Arvidsjaur Piteå Kalix Boden Gällivare Norrbotten RIKET

10 Ungdom år Ungdomar. Andel öppet arbetslösa inskrivna vid Af och i program med aktivitetsstöd, procent april Kiruna Arblösa Program 18,7 16,9 20,4 20,7 21,5 19,8 23,8 23,3 14,0 14,9 9,4 10,2 14,4 11,1 4,9 4,2 5,1 8,4 6,7 6,6 2,7 6,6 4,7 6,5 3,6 3,4 3,5 6,9 3,3 5,3 5,7 5,3 Arjeplog Gällivare Älvsbyn Pajala Luleå Piteå Boden Övertorneå Överkalix Jokkmokk Arvidsjaur Haparanda Kalix Norrbotten RIKET

11 Ungdomar. Förändring öppet arbetslösa och i program april jämfört april procentenheter Ungdom år ,7-8,4-5,5-5,4-5,4-3,8-2,5-2,4-2,2-2,0-1,7-0, Arjeplog Överkalix Älvsbyn Pajala Haparanda Piteå Kiruna Boden Jokkmokk Luleå Arvidsjaur Övertorneå Kalix 0,0 1,6-2,7-0,4 Gällivare Norrbotten RIKET

12 Antalet inkomna och beviljade ansökningar yhmyndigheten.se

13 Västernorrland Kronoberg Dalarna Skåne Jönköping Värmland Blekinge Kalmar Stockholm Västra Götaland Västmanland Östergötland Örebro Halland Jämtland Södermanland Norrbotten Västerbotten Gävleborg Uppsala Gotland 59,0 58,5 53,5 52,2 51,8 58,1 60,2 38,6 58,8 44,9 51,9 38,7 50,7 35,3 30,7 30,7 82,1 66,3 78,1 85,5 79,1 86,4 65,5 71,6 64,0 87,1 78,3 76,0 71,4 71,0 140,6 101,7 127,0 124,5 116,3 115,0 113,3 110,9 108,4 105,9 101,4 98,4 Yh Ky platser per invånare år Befintliga plus nya platser med avslut Befintliga platser med avslut yhmyndigheten.se

14 Stockholm Västra Götaland Skåne Jönköping Östergötland Dalarna Västernorrland Värmland Västmanland Kalmar Kronoberg Halland Örebro Södermanland Uppsala Blekinge Västerbotten Norrbotten Gävleborg Jämtland Gotland 4,0% 4,5% 4,0% 4,0% 3,5% 2,8% 3,5% 3,8% 3,2% 3,3% 2,6% 2,3% 2,6% 2,3% 2,5% 2,4% 2,4% 2,4% 2,3% 2,4% 2,0% 2,4% 1,9% 2,0% 1,8% 2,0% 1,6% 1,9% 1,6% 1,5% 1,5% 1,7% 0,9% 1,0% 0,2% 0,3% 24,8% 24,9% 17,5% 16,4% 15,7% 15,7% Yh Ky andel platser med avslut Befintliga plus nya platser med avslut Befintliga platser med avslut yhmyndigheten.se

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Samverkan kring Yrkeshögskoleutbildningar i Norrbotten - Samverkansåret

Samverkan kring Yrkeshögskoleutbildningar i Norrbotten - Samverkansåret Minnesanteckningar 1 (6) Datum 2013-02-21 Samverkan kring Yrkeshögskoleutbildningar i Norrbotten - Samverkansåret Datum Plats 21 februari Vuxenutbildningen Luleå Deltagare: Annette Wisén, Myndigheten för

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS)

Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS) Regional utvecklingsstrategi för hållbar framtid i Norrbotten 2020 (RUS) Övergripande mätbara mål Regionala partnerskapet 12-01-18 Övergripande mätbara mål Negativ trend Positiv trend Målet är inte uppnått

Läs mer

Nätverk Etablering av nyanlända

Nätverk Etablering av nyanlända Nätverk Etablering av nyanlända Högbo torsdag 5 november Johan Tegnhed Biträdande chef Marknadsområde Södra Norrland Dagordning - Arbetsförmedlingens uppdrag nu och återblick - Etableringsuppdragets förutsättningar

Läs mer

Pressmeddelande. december 2013

Pressmeddelande. december 2013 Pressmeddelande december 2013 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Jönköping Dalarna Västra Götaland Kalmar Jämtland Norrbotten Kronoberg Gotland Kronoberg Gotland Örebro Värmland Skåne Gävleborg

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 2012-03-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av februari 2012 Arbetsmarknadens läge Efterfrågan på arbetskraft är fortsatt hög i Stockholms län. Totalt anmäldes under februari

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

SSIB Vårkonferens i Huddinge 24/4. Robert Flognfeldt

SSIB Vårkonferens i Huddinge 24/4. Robert Flognfeldt SSIB Vårkonferens i Huddinge 24/4 Robert Flognfeldt robert.flognfeldt@arbetsformedlingen.se 010-488 61 02 Innehåll Arbetsförmedlingens uppdrag Samarbetet Svenska kyrkan och Arbetsförmedlingen Arbetsmarknaden

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-11-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av oktober 2012 Under oktober månad fick fler inskrivna sökande arbete och

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Stockholm, september månad 2014 Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län augusti 2014 Inskrivna arbetslösa i Uppsala län augusti 2014

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Norrbottens län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Norrbottens län februari 2012 Företagsamheten 2012 Norrbottens län Företagsamheten 2012 NORRBOTTENS län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Norrbottens län.... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Falun 9 maj 2014 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Dalarnas i län april 2014 9 543 (7,2 %) 3 962 kvinnor (6,3 %) 5 581 män (8,0 %) 2 227

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Arbetslösheten är på väg ner

Arbetslösheten är på väg ner 1 Arbetsmarknadsrapport september 2006 Arbetslösheten är på väg ner Arbetslösheten är nu på väg ner. Den har de senaste två åren legat oförändrat strax över 6 procent men andelen med arbetslöshetsersättning

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 2013-03-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2013 1 380 av de inskrivna fick jobb Under februari påbörjade 1 380 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

YH - antal platser med avslut

YH - antal platser med avslut YH - antal platser med avslut 2017-2023 Ekonomi, administration och försäljning Teknik och tillverkning Samhällsbyggnad och byggteknik Data/IT Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Hotell, restaurang

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2012 2012-05-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av april 2012 Omsättningen till arbete lägre än för ett år sedan, men bland ungdomar är Dalarna i topp i riket Under april påbörjade

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av januari månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 11 februari 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län januari 2014 13 227 (9,5 %) 5 829 kvinnor (8,8 %) 7 398 män (10,2 %)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-10-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av september 2012 I september fortsatte försvagningen av arbetsmarknaden i

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av april månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 9 maj 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län april 2014 11 870 (8,6 %) 5 196 kvinnor (7,9 %) 6 674 män (9,3 %) 2 751 unga

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013 8 februari 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av januari 2013 Avmattning men länet har fortfarande lägst arbetslöshet i landet Arbetsmarknaden fortsätter att avmattas. Trots

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län augusti månad 2016 Färre fick arbete i augusti Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Hinder för tillväxt Hinder för tillväxt 1 Totala näringslivets företag, anställda, omsättning och förädlingsvärde 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 97% Företag Anställda Omsättning Förädlingsvärde 3% 0,5% 0,1% 0-9

Läs mer

Arbetsmarknadsläget augusti 2013

Arbetsmarknadsläget augusti 2013 INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Arbetsmarknadsläget augusti 2013 Närmare 45 000 fick arbete Av samtliga inskrivna på Arbetsförmedlingen var det under augusti närmare 45 000 som påbörjade någon form

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län november månad 2014 Minskat antal som fått arbete Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2011

Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2011 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 1 (1) 2010-09-21 MISSIV ANNE-MARIE SKÖLIN DIREKT NR 0224-551 23 DNR 2010/85 UAN NR 10/48 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden MISSIV Ansökan om statsbidrag

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2013-02-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av januari 2013 Januari månad såg en större aktivitet på arbetsmarknaden i

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 16 december, 2013

PRESSMEDDELANDE 16 december, 2013 PRESSMEDDELANDE 16 december, 2013 För kommentarer: Charlotte Humling, Chef Arbetsförmedlingen Gävle, 010-486 45 16 Presskontakt: Erik Öberg, Press- och informationsansvarig, 010-486 79 28 Ytterligare information:

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan Myndigheten för yrkeshögskolan Erika Grybb, Maria Hedlund 2017-05-10 Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag Yrkeshögskolan Analysera och bedöma omvärldens behov av kvalificerad arbetskraft och arbetsmarknadens

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län september månad 2015 Fått arbete Under september påbörjade 1 507 av alla som var inskrivna vid

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av december månad 2012 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

Norrbottningar är också människor, men inte lika länge

Norrbottningar är också människor, men inte lika länge Norrbottningar är också människor, men inte lika länge Livsmedelsstrategimöte nr 1 den 14 oktober 2015 Annika Nordstrand chef, Folkhälsocentrum Utvecklingsavdelningen Landstingsdirektörens stab En livsmedelsstrategi

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012 2012-03-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av februari 2012 Omsättningen till arbete minskar men är på samma nivå som i januari Under februari påbörjade drygt 1 394 av alla

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av oktober 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 8 november 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län oktober 2013 12 922 (9,3 %) 6 024 kvinnor (9,2 %) 6 898 män (9,5 %) 3

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012 Blekinge, 13 januari 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av december 2012 Färre varsel på en svag arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas kraftigt av den ekonomiska

Läs mer

Samverkan kring yrkeshögskoleutbildningar i länet Samverkansåret

Samverkan kring yrkeshögskoleutbildningar i länet Samverkansåret Minnesanteckningar 2012-10-01 Samverkan kring yrkeshögskoleutbildningar i länet Samverkansåret Datum 1 oktober 2012 Plats Lokal Stora Björn, Länsstyrelsen Deltagare: Monica Lundkvist Renström, Lapplands

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 2012 oktober 202 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av september 202 Arbetsmarknaden i Uppsala län stabil trots tecken på försvagning Uppsala län fortsätter att ha landets lägsta

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013 2013-04-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av mars 2013 1 500 av de inskrivna fick jobb Under mars påbörjade 1 504 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Värmland

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan Myndigheten för yrkeshögskolan Hälso- och sjukvård samt socialt arbete Linda Mildner, analytiker Maria Granberg, utbildningshandläggare Agenda Allmänt om Yrkeshögskolan Utbildningsområdet Hälso- och sjukvård

Läs mer

Energirika utbildningar. Yrkeshögskolan

Energirika utbildningar. Yrkeshögskolan Energirika utbildningar Yrkeshögskolan i Margareta Ljungqvist avdelningschef Yh-myndigheten Myndigheten för yrkeshögskolan bidrar till att försörja arbetslivet med rätt kompetens i rätt tid. Detta skapar

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län april månad 2015 Fått arbete Under april påbörjade 1 873 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2015 Fått arbete I december fick 995 inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Dalarna arbete.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012 2012-03-14 Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2012 Fler lediga platser jämfört med samma månad 2011 Efterfrågan på arbetskraft var i februari högre än under samma

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 2012 4 november 202 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av oktober 202 Tecken på försvagning men stark motståndskraft Under oktober kom flera tecken på att arbetsmarknaden i Uppsala

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Utbud av arbetssökande Inflöde Utflöde Efterfrågan 2012-12-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län i slutet av november 2012 Under november månad ökade antalet sökande som fick ett arbete

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av mars 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av mars 2012 2012-04-17 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av mars 2012 Omsättningen till arbete lägre än för ett år sedan men högre än i februari Under mars påbörjade drygt 1 500 av alla

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i juli 2015 Fått arbete I juli fick 954 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I juli för ett

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Örebro län i slutet av september 2013 Örebro 11 oktober 2013 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län september 2013 12 850 (9,3 %) 6 066 kvinnor (9,2 %) 6 784 män (9,4 %) 3 525 unga 18-24 år (20,4 %) (Andel av

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av februari 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 februari 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län februari 2014 12 812 (9,8 %) 5 463 kvinnor (8,8 %) 7 349 män

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012 14 mars 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Uppsala län i slutet av februari 2012 Dämpad men stabil arbetsmarknad Under februari var det färre inskrivna vid Arbetsförmedlingen i Uppsala län som

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Efterfrågan Utflöde Inflöde Utbud av arbetssökande 2014-05-08 Mer information om arbetsmarknadsläget i Stockholms län vid slutet av april 2014 Stockholms läns arbetsmarknad fortsatte utvecklas i positiv

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i augusti 2015 Fått arbete I augusti fick 1 039 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I augusti

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län oktober månad 2016 Utrikes födda kommer ut i arbete Av samtliga personer som var inskrivna på

Läs mer

Gemensamma målsättningar skapar förutsättningar för framgång i Gävle. Charlotte Humling Tove Elvelid

Gemensamma målsättningar skapar förutsättningar för framgång i Gävle. Charlotte Humling Tove Elvelid Gemensamma målsättningar skapar förutsättningar för framgång i Gävle Charlotte Humling Tove Elvelid Varför samarbete? Arbetskraftsförsörjning Säkra tillväxt för Gävleregionen Utmaning Inskrivna arbetslösa

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2013 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av januari månad 2013 Fler som har fått arbete och fler lediga platser indikerar att våren inte blir riktigt lika tuff på

Läs mer

FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN

FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Ellinor Fridh Tfn: 08-786 44 15 PM 2011-01-18 Dnr 2011:32 FAS 3 INOM JOBB- OCH UTVECKLINGSGARANTIN Följande frågeställningar önskas besvarade för tredje fasen av jobb-

Läs mer

Bilaga Datum

Bilaga Datum Bilaga 1 (5) Fördelningsmodell för fastställande av länsvis fördelning av tillfälliga asylplatser Bakgrund Länsstyrelsen Norrbotten har av Regeringen fått i uppdrag att göra en inventering av befintliga

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Rekrytering. Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Källa: Demoskop. Bas: Alla (3818) %

Rekrytering. Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Källa: Demoskop. Bas: Alla (3818) % Rekrytering Bas: () Har ni försökt rekrytera medarbetare under de senaste 6 månaderna? Kalmar Värmland Uppsala inkl Norrtälje Jämtland Örebro Blekinge Östergötland Västra Götaland Norrbotten Stockholm

Läs mer

Statistikbilder. för december 2016

Statistikbilder. för december 2016 Statistikbilder för december 206 i december 206 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften 6 64 år = 6,7 % = 6,8 8,8 % = 8,9 % Genomsnitt för Riket +/- procentenhet O W S Z T E X U D F N G H K

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i oktober 2014 Fått arbete I oktober fick 1 307 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 840 av

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län januari 2015 Fått arbete Under januari påbörjade 1 427 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av juli 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET 8 augusti 2014 Jan Sundqvist Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands i län juli 2014 10 585 (8,2 %) 4 538 kvinnor (7,4 %) 6 047 män (9,1 %) 2 816

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Blekinge, 8 mars 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av februari 2013 Vissa ljuspunkter på en mörk arbetsmarknad Arbetsmarknaden i Blekingen påverkas i hög grad av den ekonomiska

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av december 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av december 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 14 januari 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län december 2013 12 954 (9,9 %) 5 623 kvinnor (9,1 %) 7 331 män

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016

Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Örebro län mars månad 2016 Färre fick arbete i mars Av samtliga personer som var inskrivna på Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av augusti 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Värmlands län i slutet av augusti 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Karlstad 11 september 2014 Ann Mannerstedt Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Värmlands län augusti 2014 10 958 (8,5 %) 4 799 kvinnor (7,8 %) 6 159 män

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i mars 2015

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i mars 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i mars 2015 Fått arbete I mars fick 1 455 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. I mars för ett

Läs mer

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling.

6 334 män (8,8 %) Lediga platser. platser som. Antalet lediga. tredjedel inom. Fått arbete. personer som. innan innebär. varsel. Nyinskrivna. ling. MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Örebro 17 juni 2014 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i Örebro län maj 2014 11 254 (8,2 %) 4 920 kvinnor (7,5 %) 6 334 män (8,8 %) 2 503 unga

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014

Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jan Sundqvist Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i december 2014 Fått arbete I december fick 1 026 inskrivna vid Arbetsförmedlingen arbete. 642

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Värmlands län Karlstad, 11 september 2017 Fredrik Mörtberg Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Färre fick jobb I augusti månad var det 1 373 personer som gick till arbete,

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Kompetensförsörjningsutskottets sammanträde (KFU)

Kompetensförsörjningsutskottets sammanträde (KFU) Minnesanteckningar 1 (6) 2013-09-10 Kompetensförsörjningsutskottets sammanträde (KFU) 10 september 2013 Tid Kl. 13.00-16.00 Plats Sessionssalen, Länsstyrelsen Ledamöter: Göran Nilsson Birgitta Bergvall-Kåreborn

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ann Mannerstedt Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Värmlands län februari månad 2015 Fått arbete Under februari påbörjade 1 422 av alla som var inskrivna vid

Läs mer

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008

Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 2008 Diagram 1. Share of activities by type of activity 2008 Diagram 1. Andel aktiviteter efter verksamhetsform 28 Diagram 1. Share of activities by type of activity 28 Annan gruppverksamhet 11% Studiecirklar 44% Kulturprogram 45% Diagram 1. Andel aktiviteter efter

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-09-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under augusti månad 2017 påbörjade 600 personer (270

Läs mer

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning

Yh-myndigheten beviljar att en utbildning Hur blir en utbildning till Yh-myndigheten beviljar att en utbildning får ingå i yrkeshögskolan får statsbidrag eller särskilda medel Utbildning SFS 2009:128 1 Avses leda till förvärvsarbete för det studerande,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av december månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av december månad 2013 2014-01-14 Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län december 2013 21 480 (10,2 %) 9 590 kvinnor (9,7 %) 11 890 män (10,6 %) 5 390 unga 18-24 år (21,6 %) (Andel av registerbaserade arbetskraften)

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av maj 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Östergötlands län i slutet av maj 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Östergötland 2014-06-17 Annelie Almérus Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Östergötlands län Maj 2014 18 778 (8,9 %) 8 511 kvinnor (8,6 %) 10 267 män

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av december 2012 2013-01-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av december 2012 Övergångar till arbete fortfarande större än i riket i genomsnitt Under december påbörjade drygt 1 300 av alla

Läs mer

En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Norrbottens län

En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Norrbottens län En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 Norrbottens län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2016-2017 Omslagsbild: Johnér bildbyrå 2 Text: Timo Mulk-Pesonen 010-4867386 Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen

Läs mer

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige

Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige Tabellbilaga till rapport Ura 2000:9 Medie- och reklambranschen E-handel och logistik i Sverige - Var finns de framtida jobben? Rapporten har rekv nr 80 24 99 Boken beställs från AMS Närservice, Box 6,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av november månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av november månad 2011 2012-12-13 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västernorrlands län i slutet av november månad 2011 Lediga platser Antalet nyanmälda lediga platser i Västernorrlands län har sedan april 2012 minskat

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av december 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av december 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län december 2012 13 330 (7,8%) 6 030 kvinnor (7,5%) 7 300 män (8,1%) 3 840 unga 18-24 år

Läs mer

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan?

Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Hur många elever berörs av ett vinstförbud i skolan? Frågan om ett eventuellt vinstförbud för privata aktörer i välfärden är en fråga som kommer att diskuteras under Socialdemokraternas partikongress den

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer