Redovisning organisation, omfattning och kostnader för aspirant- och specialistofficersutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning organisation, omfattning och kostnader för aspirant- och specialistofficersutbildning"

Transkript

1 Sida 1(13) Försvarsmaktens redovisning Allmänt Från och med den 1 juli 2010 kommer personalförsörjningen för alla personalkategorier i Försvarsmakten att bygga på frivillighet. Den generella frivillighetsprincipen förändrar i grunden förutsättningarna för personalförsörjningen. Den påverkar också de kompetenskrav som ställs på de officerare och specialistofficerare som i sin dagliga gärning kommer att vara chefer för anställda eller kontrakterade gruppbefäl, soldater och sjömän. En direkt konsekvens av personalförsörjningsreformen är att den grundläggande officers- och specialistofficersutbildningen bör ha ett innehåll som gör det möjligt att omedelbart ta ansvar för frågor som t.ex. rör arbetsrätt, lönebildning och personaladministration. FM är inne i ett intensivt förändringsarbete där FM kompetensförsörjning ska reformeras. Detta arbete kommer att pågå i flera år och har i dagsläget målbild FM återkommer med delredovisningar i bland annat kommande budgetunderlag. Redovisning organisation, omfattning och kostnader för aspirant- och specialistofficersutbildning samt för reservofficersutbildning Kostnadsberäkningar inom Försvarsmakten Försvarsmakten kan i nuläget inte redovisa totalkostnader för sina utbildningar på samma sätt som Försvarshögskolan. Detta beror på att Försvarsmaktens interna kostnader, såsom lärartimmar, lokaler, övningsterräng och logistik, inte kan nycklas ut som overheadkostnader till olika utbildningar. Viss utbildning genomförs också inom ramen för ordinarie övningsverksamhet vilket gör att det idag är omöjligt att särskilja dessa kostnader. Detta innebär att de värden som Försvarshögskolan redovisar, inte fullt ut kan jämföras med de värden Försvarsmakten redovisar. Aspirantutbildning Organisation Försvarsmakten startade aspirantutbildning (AspU) i februari 2009 för att bredda rekryteringsbasen för grundläggande specialistofficersutbildning (SOU). Försvarsmakten startar en utökad aspirantutbildning i januari/februari 2010 för att kunna försörja rekryteringen till både officersprogrammet (OP) och specialistofficersutbildningen. AspU genomförs på tre orter (Boden/I 19, Karlskrona/Sjöstridsskolan (SSS) samt Halmstad/Lv 6). Elevvolymerna kan

2 Sida 2(13) komma att variera kopplat till optimeringen av produktionen totalt. Volymen beräknas till cirka 250 individer 2010 och cirka 350 individer 2012 och framåt. Kostnad Kostnaden för genomförande av aspirantutbildningen varierar beroende på lokala förutsättningar och utbildningens uppläggning och innehåll. Ett beräknat medelvärde för den direkta elevkostnaden per individ är kr ( kr i förmåner motsvarande dagens värnpliktsförmåner och kr verksamhetsmedel), exklusive lärarnas personalrelaterade kostnader. Specialistofficersutbildning Organisation HKV PROD ARMÉ, MARIN, FLYG, LED, LOG samt MUST ansvarar för utbildningen av specialistofficerare inom respektive funktionsområde. Personaldirektören har det övergripande kvalitetssäkringsansvaret, bl.a. genom att fastställa vilka generella kurser som ska genomföras. Utbildningen genomförs vid Försvarsmaktens fack- och funktionsskolor, med stöd av Militärhögskolan i Halmstad (MHS H) vad avser generella kurser. Specialistofficersutbildningen genomförs under tre terminer för dem som påbörjar utbildningen fr.o.m Det generella skedet omfattar de två första terminerna och genomförs vid MHS H alternativt vid någon av stridsskolorna. De studerande avslutar sin utbildning den tredje terminen vid någon av Försvarsmaktens fack- och funktionsskolor alternativt kvarstannar de vid någon av stridsskolorna beroende på utbildningsinriktning. Kostnad Kostnaden för specialistofficersutbildningen varierar beroende på lokala förutsättningar och utbildningens uppläggning och innehåll. Variationen är särskilt tydlig under termin tre kopplat till den studerandes inriktning. Ett beräknat medelvärde för den direkta elevkostnaden per individ är cirka kr per termin för förmåner som motsvarar dagens värnpliktsförmåner. Verksamhetskostnader för termin ett och två har ett beräknat medelvärde om kr per termin. Den genomsnittliga kostnaden för termin tre är mycket svår att beräkna till följd av den stora variationen mellan olika utbildningsinriktningars materielbehov och antal studerande.

3 Sida 3(13) Reservofficersutbildning Organisation Utbildningen av reservofficerare är under förändring inom ramen för det reformerade utbildningssystem som nu tas fram för att bättre stödja insatsförsvarets behov. Reservofficerare utbildas inom ramen för Försvarsmakten ordinarie utbildningssystem. Den huvudsakliga inriktningen är att den grundläggande utbildningen sker inom ramen för specialistofficersutbildningen. Försvarsmakten planerar reservofficersutbildning för upp till cirka 100 studerande per år från Kostnad Kostnaden för en studerande på reservofficersutbildningen följer beskriven kostnad för specialistofficersutbildningen med samma variation mellan de studerandes olika utbildningsinriktningar. Redovisning kunskaps- och färdighetskrav Försvarsmakten ska redovisa vilka kunskaps- och färdighetskrav officerare på olika nivåer ska ha (i enlighet med definitionen som anges i officersförordningen). I arbetet ska hänsyn fullt ut tas till införandet av ett tvåbefälssystem samt det nya systemet med anställda gruppbefäl, soldater och sjömän. Vid fastställandet av kraven är det av vikt att Försvarsmakten strävar efter en kostnadseffektiv balans mellan dessa personalkategorier. Pågående arbete För närvarande pågår ett arbete inom Försvarsmakten med att implementera det reformerade personalförsörjningssystemet. Mot bakgrund av Försvarsmaktens förändrade uppgifter och principer för personalförsörjningen behöver bl.a. de kravprofiler som används förändras. Ett sådant arbete har påbörjats och behandlar inledningsvis kravprofilerna för grundrekryteringen till Försvarsmakten. Kravprofilerna är det mest centrala i rekryteringsprocessen och en förutsättning för en lyckad rekrytering. En tydlig kravprofil ger en bra bild av vad som krävs av befattningen och vilken typ av kompetens och personliga egenskaper som behövs. Hela den fortsatta rekryteringsprocessen är beroende av hur väl kravprofilerna definieras eftersom de är styrande för såväl val av sökvägar som underlag

4 Sida 4(13) för målgruppsanalyser och utformning av erbjudanden. Kravprofilerna utgör även grund för lämplighetsbedömningar och urval. Framöver kommer arbetet att fortgå för att se över kunskaps- och färdighetskrav för ytterligare nivåer i bl.a. befälssystemet. Ett arbete har även inletts som syftar till att ta fram karriärvägar och hur yrkesutvecklingen ska se ut för de olika inriktningarna inom personalkategorierna officerare (OF) specialistofficerare (OR) samt (GSS) gruppbefäl, soldater och sjömän. I arbetet med att implementera personalförsörjningssystemet har även en reviderad kvalifikationskatalog tagits fram. Kvalifikationskatalogen beskriver befattningarnas krav på förmåga i form av olika kvalifikationer som t.ex. utbildningar och kurser, kunskaper, förmågor, erfarenheter samt certifikat som är relevanta för verksamheten inom Försvarsmakten Utifrån kvalifikationskatalogen identifieras befattningskrav för samtliga befattningar. I det fortsatta arbetet kommer även befattningsbeskrivningar att tas fram. Försvarsmakten ska i arbetet redovisa vilka kunskaps- och färdighetskrav officerare på olika nivåer ska ha. Kunskaps- och färdighetskrav Nedan redovisas de kunskaps- och färdighetskrav som i dagsläget finns framtagna i bl.a. förmågedokument och utbildningsplaner. Specialistofficer (OR) Specialistofficerarna ska tillgodose Försvarsmaktens behov av specialistkompetens för insatser, utveckling samt utbildning inom respektive funktionsområden. Karriären är funktionsinriktad och kompetensorienterad. Nedan beskrivs de krav på förmåga som ställs på samtliga specialistofficerare under deras första år i befattning efter genomförd specialistofficersutbildning (SOU). Situationsbeskrivning De krav som specificeras nedan ska innehållas efter genomförd SOU, dvs. under specialistofficerens första år i befattning. För vissa kategorier specialistofficerare är det av stor vikt att den grundläggande SOU kompletteras med materielspecifika systemkurser (yrkes- och befattningskurser) och följs av något eller några års praktisk tjänstgöring beroende på tjänstegren och befattning i syfte att nå reell kompetens att ingå i insatsorganisationen.

5 Sida 5(13) Den normala bilden för en specialistofficer är att det första året i befattning är ett år av förberedelser för insats. Specialistofficeren är en del av ett förband som förbereder sig eller del av en enhet som utbildar delar av ett förband som förbereder sig för en insats. Oaktat vilket krävs en viss handledning och tjänstgöring tillsammans med rutinerade kollegor. Samtliga specialistofficerare ska kunna lösa uppgifter i enheter av grupps storlek. De uppgifter som specialistofficeren förbereder sig för efter examen kännetecknas av följande: Uppgifterna ska kunna lösas i hela konfliktskalan. De ska följaktligen kunna lösas i situationer från den fredstida utbildningssituationen, via genomförandet av militära operationer med svenska förband inom eller utanför landet, till militära operationer långt ifrån Sverige i samverkan med andra länder. Uppgifterna kan innehålla stridsuppgifter. Operationer kan ske mot en motståndare som genomför konventionella militära operationer eller utnyttjar alternativa angreppsmetoder, inkluderande CBRN. Motståndaren och andra aktörer kan vara militär personal från andra nationer, en kriminell organisation eller en terroristorganisation. Dessa har i vissa fall moderna vapen och modern utrustning för underrättelser och skydd och i vissa fall endast enklare vapen och utrustning. Motståndaren kan vara mycket svår att upptäcka, uthållig och svårslagen. Motståndaren kan vara hänsynslös och medvetet åsidosätta folkrätten. Striden kan genomföras på okonventionella sätt. Operationer som i första hand inte innehåller stridsuppgifter kan t.ex. vara humanitära insatser, katastrofhjälp, fredsförebyggande åtgärder eller evakueringsoperationer. Dessa operationer kan utföras under alla faser i en konflikt eller parallellt med ett krig i dess olika faser. Situationen innebär ofta att man lever tätt tillsammans under lång tid. Ofta finns inte möjlighet till enskildhet eller ordentlig sömn. Informationsflödet kan variera. Ibland finns det för mycket information, som kan vara lika trovärdig som motsägelsefull medan det ibland saknas information helt.

6 Sida 6(13) Uppgifterna ska kunna lösas under olika väderförhållanden och i mörker eller ljus. De kan behöva lösas under kort tid eller flera månader i sträck, i ofarlig eller livsfarlig miljö. Uppgifterna ska kunna lösas i blandade språkliga, religiösa och kulturella miljöer vilket ställer krav på förståelse och språkkunskaper, främst i engelska. Krav på generell förmåga för specialistofficerare Följande krav på generell förmåga gäller specialistofficerare. Kraven ska uppnås efter det första tjänstgöringsåret efter examen. Förmåga att leda Specialistofficerare ska kunna initiera och delta i utvecklande diskussioner om den yttersta konsekvensen av att beordra och bruka våld. leda arbete i grupp, inom ramen för en ställd uppgift, och härvidlag kunna anpassa sitt ledarskap till gruppen, situationen och uppgiften. hantera mellanmänskliga relationer, vilket bland annat omfattar självinsikt, dynamik mellan grupper, gruppdynamik, konflikthantering, empati och föregångsmannaskap. initiera och diskutera etiska frågor på ett öppet och förbehållslöst sätt, kunna förändra sitt egna etiska ställningstagande samt bidra till att arbetslagets medlemmar vid behov kan förändra sina etiska ställningstaganden. reflektera över sina egna värderingar i relation till Försvarsmaktens värdegrund samt öppet kunna diskutera både egna värderingar och Försvarsmaktens värdegrund med kollegor. agera och uppträda på ett sätt som överensstämmer med Försvarsmaktens värdegrund. Förmåga att ledas Specialistofficeren ska kunna anpassa sina egna handlingar till arbetslagets, förbandets och enhetens övergripande uppgifter. Förmåga att ingå i stab Ingen generell förmåga krävs. Förmåga att utbilda Specialistofficeren ska kunna planlägga, genomföra och utvärdera enstaka utbildningspass i enlighet med Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn.

7 Sida 7(13) Förmåga att representera Försvarsmakten Specialistofficeren ska kunna diskutera grunderna i svensk säkerhets- och försvarspolitik samt Försvarsmaktens roll och uppgifter såväl med kollegor som med personer utanför Försvarsmakten. Förmåga att verksamhetsleda Ingen generell förmåga krävs. Övriga krav på förmåga Specialistofficeren ska: kunna leda skjutning på skjutbana med sjukvårdsberedskap 1, vara säkerhetsmedveten samt kunna tillämpa de säkerhetsbestämmelser som gäller för den verksamhet som genomförs, kunna identifiera behov av, planlägga och genomföra aktiviteter för att bygga upp och vidmakthålla det egna och arbetslagets fysiska stridsvärde och prestationsförmåga, ha de muntliga och skriftliga kunskaper i engelska som behövs för att föra ett vardagligt samtal, beskriva sin egen verksamhet, tillgodogöra sig text med militär anknytning och enklare militär föredragningar och ordergivningar etc. i fråga om förmågorna höra, tala, läsa och skriva uppnå STANAG 6001 nivå Krav på generella förmågor för officerare (OF) Följande beskrivning har legat som grund för utvecklingen av officersprogrammet vid Försvarshögskolan. Situationsbeskrivning De grundläggande förmågorna ska ge officerarna en stabil plattform utifrån vilken de kan utvecklas i befattningar i insatsorganisationens nivåer OF 1-3 (fänrik/löjtnant, kapten och major/örlogskapten). Officerare kommer tidigt, i sina första befattningar, att ha behov av fördjupade sakkompetenser vilka innehas av specialistofficerare. Detta har beaktats när förmågekraven formulerades. Officerarna ska kunna verka i såväl fred som krig, i Sverige och internationellt.

8 Sida 8(13) För att kunna placeras i en befattning efter den grundläggande officersutbildningen krävs det provtjänstgöring/anställning och en befattningsinriktad, kompletterande utbildning. De generella uppgifterna ska där inte annat anges kunna lösas i hela konfliktskalan från fred till krig. De ska följaktligen kunna lösas i situationer från den fredstida utbildningssituationen, via genomförandet av militära operationer med svenska förband inom eller utanför landet, till militära operationer långt ifrån Sverige i samverkan med andra länder och under ledning av svenskt eller utländskt befäl. Operationerna kan innehålla stridsuppgifter men även genomföras utan att stridsuppgifter inkluderas. Operationer kan ske mot en motståndare som genomför konventionella militära operationer eller utnyttjar alternativa angreppsmetoder, inkluderande CBRN-stridsmedel, eller en kombination av dessa. Striden kan ske på flera arenor samtidigt. Motståndaren och andra aktörer kan: vara en annan nations krigsmakt, en kriminell organisation eller en terroristorganisation, ha moderna vapen och modern utrustning för underrättelser och skydd, uppträda öppet eller dolt, i eller utan uniform, strida på okonventionellt sätt, vara svår att upptäcka, vara uthållig och svårslagen, tjäna på att striden blir utdragen i tid, ha okänd eller oklar ledning och ledningsstruktur, vara hänsynslös och medvetet åsidosätta folkrätten. Operationer som i första hand inte innehåller stridsuppgifter kan t.ex. vara humanitära insatser, katastrofhjälp, fredsförebyggande åtgärder eller evakueringsoperationer. Dessa operationer kan utföras under alla faser i en konflikt eller parallellt med ett krig i dess olika faser. Miljöerna kan skifta snabbt. Uppgifter kan den ena dagen behöva lösas i ödemarksterräng i en självständig, mindre avdelning och den andra dagen i en multinationell stab med ett väl utbyggt stöd. Uppgifterna ska även kunna lösas i olika väderförhållanden och i mörker och ljus. De kan behöva lösas under kort tid eller flera månader i sträck, i ofarlig eller livsfarlig miljö. Situationen innebär

9 Sida 9(13) ofta att man lever tätt tillsammans under lång tid. Ofta finns det inte möjlighet till enskildhet eller ordentlig sömn. Informationsflödet kan variera. Ibland finns det för mycket information, som kan vara lika trovärdig som motsägelsefull medan det ibland saknas information helt. Uppgifterna ska kunna lösas i blandade språkliga, religiösa och kulturella miljöer vilket ställer krav på förståelse om främmande kulturer och religioner och språkkunskaper, främst i engelska. Uppgifterna ska också kunna utföras i situationer där militära resurser ställts till andra svenska myndigheters, eller internationella organisationers, förfogande. Förmåga som chef Samtliga officerare ska: förstå den egna uppgiftens och insatsens betydelse i det större sammanhang som den är ställd, ha kunskap om och utgående från situationens krav kunna tillämpa olika ledarskapsmetoder, förstå den yttersta konsekvensen av att beordra våld och att bruka maktmedel kunna hantera mellanmänskliga relationer kunna initiera och leda diskussioner om etiska frågor på ett öppet och förbehållslöst sätt för att därigenom möjliggöra förändringar av det egna och andras etiska ställningstaganden, kunna anpassa och utveckla egna handlingar och taktiska uppträdande till plutonens, kompaniets och bataljonens (motsv.) övergripande uppgifter och taktik planlägga, genomföra och följa upp verksamhet för att bygga upp och vidmakthålla eget och underställd personals fysiska stridsvärde och prestationsförmåga anpassa sina handlingar till den ledningsfilosofi som den nation som leder en insats har, kunna samverka med multinationella staber inom egen funktion

10 Sida 10(13) ha förmåga att inse när någon i ens direkta närhet är i emotionell eller psykisk kris och kunna anpassa sina handlingar i relation till det, ha förståelse för Försvarsmaktens kvalitetsarbete, ekonomi- och verksamhetsledningssystem, kunna samverka med företrädare för andra myndigheter, företag och organisationer, veta innebörden av de författningar och regler i övrigt som styr den egna verksamheten samt kunna företräda arbetsgivarens verksamhetsintresse, genom sitt agerande och uppträdande vara en god företrädare för Försvarsmakten, kunna redogöra för grunderna i svensk säkerhets- och försvarspolitik samt Försvarsmaktens roll och uppgifter, kunna använda de tekniska system, försvarsmaktsgemensamma hjälpmedel samt försvarsmaktsgemensamma administrationsverktyg som alla chefer på lägre nivå har tillgång till, inom eget kompetens- och ansvarsområde och med stöd från press- och informationspersonal kunna representera Försvarsmakten gentemot massmedia. Förmåga som utbildare Samtliga officerare ska kunna: planlägga, genomföra och följa upp utbildning inom ramen för sin funktion så att den möter de krav som väpnad strid ställer, planlägga, genomföra och följa upp utbildning på ett sådant sätt att gällande säkerhetsbestämmelser följs och intentionerna i Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn innehålls Förmåga som fackman Samtliga officerare ska kunna: initiera, delta i och leda diskussioner inom egen funktion/område avseende stridskrafternas utnyttjande på stridsteknisk nivå värdera motståndarens taktiska uppträdande samt tekniska system och anpassa eget uppträdande därefter, förklara i vilket sammanhang den egna funktionen verkar.

11 Sida 11(13) Utbildning mot befattning i nivå OF-3: Stabsutbildning För närvarande pågår en översyn av den framtida stabsutbildningen. Nedanstående beskrivning är en nulägesbild. Stabsutbildningen genomförs vid Försvarshögskolan (uppdragsutbildning). Stabsutbildning ska ge en generell kompetens för att kunna tjänstgöra i befattningar på högre förbandsnivå inom egen försvarsgren såväl nationellt som internationellt över hela konfliktskalan. Stabsutbildning ska medge en utveckling mot taktisk nivå eller högre. Kunskap och förståelse De studerande ska: förstå grunderna för operativ planering och ges kunskap om högre chefs organisation och arbetsprocesser samt egen försvarsgrens bidrag till den gemensamma militära operationen, ha förståelse för det europeiska säkerhetssamarbetet, det svenska totalförsvaret och speciellt Försvarsmaktens roll inom ramen för svensk säkerhetspolitik ha förståelse för bruket av militära maktmedel i multifunktionell miljö, såväl nationellt som multinationellt, ha förståelse för hur militära tekniska system påverkar verksamheten och ha kunskap om systemens möjligheter och begränsningar, ha kunskap om folkrättens roll vid militära insatser över hela konfliktskalan, kunna förstå den idémässiga bakgrunden till den svenska doktrinen och den väpnade striden, ges en ökad kunskap om och förståelse för frågor rörande den militära professionen som forskningsområde och praktik. ges en ökad kunskap om och förståelse för skillnader avseende villkoren för ledarskap vid övergången från direkt till indirekt ledarskap, ges en ökad kunskap om och förståelse för tjänstgöring och ledarskap i nationella internationella staber. Färdighet och förmåga kunna verka som stabsmedlem i staber på högre förbandsnivå vid nationell, internationell och multinationell verksamhet kunna tillämpa taktikens grunder och fatta beslut om lämpliga medel och metoder samt agera i tid, kunna tillämpa olika metoder för problemlösning, uppfylla kraven för FM FysS grundnivå (fysisk standard),

12 Sida 12(13) kunna omsätta och använda kunskaper, teorier och begrepp från organisations- och institutionsteori, ledarskapsteori samt militär professionsforskning som verktyg för analys och reflektion över den militära professionen och den egna yrkeserfarenheten. Värderingsförmåga och förhållningssätt utifrån kunskaper om och förståelse för professionsetiska frågor, medvetet och analytiskt, reflektera, bedöma och förhålla sig sådana frågor. Utbildning mot befattning i OF-4: Högre stabsofficersutbildning Utbildningen genomförs vid Försvarshögskolan (uppdragsutbildning) på avancerad nivå. Inom programmet genomförs även en teknisk inriktning, HSU T. Utbildningen ska: ytterligare utveckla officerarnas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper ytterligare utveckla officerarnas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer och utveckla officerarnas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet ge de kunskaper som behövs för forsknings- och utvecklingsarbete. Den högre stabsofficersutbildningen omfattar ett spektrum av militära operationer, från storskaliga internationella operationer till småskaliga operationer, olika konfliktnivåer, olika typer av militära uppgifter och gränsytor och samspel med olika civila beslutsorgan och organisationer. Gemensamma operationer och operativa problemställningar placeras i centrum. Taktisk och militärstrategisk nivå samt relationer till civila aktörer betraktas från denna utgångspunkt. Gemensamma operationer kännetecknas av samordning av olika stridskrafter och verksamhet i flera arenor. Det ställer krav på kunskaper om sammanhanget mellan den överordnade militärstrategiska nivån och den underordnade, taktiska nivån samt verksamheten inom de olika arenorna. Efter utbildningens första år ska officerarna kunna delta i planering, genomförande och utvärdering av gemensamma operationer, såväl nationellt som internationellt, med fokus på metoder och processer på operativ ledningsnivå. Efter utbildningens första år ska officerarna kunna lösa uppgifter som stabsmedlemmar. Officerarna ska vidare förstå och agera utifrån de krav som ställs i yrkesrollen utgående från bl.a. Försvarsmaktens värdegrund. Efter genomgången utbildning ska officerarna ha en fördjupad förmåga att planera, genomföra och utvärdera gemensamma operationer, natio-

13 Sida 13(13) nellt och internationellt. Utbildningen i operationskonst ska fokusera på den operativa ledningsnivån. Efter genomgången utbildning ska officerarna kunna lösa uppgifter som kvalificerade stabsmedlemmar och kunna leda stabsarbete. Utbildningsvolymer Försvarsmakten ska även kvantifiera vilka utbildningsvolymer av grundläggande och högre officersutbildning som myndigheten långsiktigt har behov av. Utbildningsvolymer I tabellen nedan redovisas lägre elevvolymer än dem som Försvarsmakten tidigare lagt till grund för myndighetens planering. De lägre siffrorna grundas främst på bedömningen att behovet av officerare och specialistofficerare nedgår om statsmakterna genomför de förändringar i grundorganisationens infrastruktur som Försvarsmakten, i enlighet med budgetunderlaget för 2010, avser lämna senast i budgetunderlaget för De nu redovisade elevvolymerna har också påverkats av de beräkningar av genomströmningen i de båda officerskategorierna som genomförts och av den övertalighet som uppstår i officerskategorin till följd av befälsordningsreformen. Utbildningsvolymer Officersprogram Specialistofficersutbildning SU Reservoff.utb Enligt Försvarsmaktens nuvarande beräkningar ökar utbildningsbehoven 2015 och framåt enligt tabellen ovan. Siffrorna kommer att kvalitetssäkras i det fortsatta arbetet och kommer att redovisas i BU HSU (inkl HSU T)

Stefan Nordberg 2008-06-24 sid 1(7) Ag SU FHS Utbildningsplan för Stabsutbildning Ny 49,5/45 hp

Stefan Nordberg 2008-06-24 sid 1(7) Ag SU FHS Utbildningsplan för Stabsutbildning Ny 49,5/45 hp Stefan Nordberg 2008-06-24 sid 1(7) Utbildningsplan för Stabsutbildning Ny 49,5/45 hp 1. Basdata Fastställande: Forsknings- och utbildningsnämnden 2008-06-09 Utbildningskod: 1SU09 Ikraftträdande: 2008-06-09

Läs mer

Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU OP)

Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU OP) Utbildningsplan 1 (10) Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU OP) Benämning på engelska Advanced Command and Staff Programme Högskolepoäng: 130,5 högskolepoäng Programkod:

Läs mer

FHS organisation. FHS/LH samoavd 2011 SID 1. Aktuell sep 2011

FHS organisation. FHS/LH samoavd 2011 SID 1. Aktuell sep 2011 FHS organisation SID 1 Fakta om Försvarshögskolan (ÅR 2010) Omsättning 550 msek 546 helårsstudenter (exl uppdragsstud) 428 helårspresterande Ca 2 500 studerande i kortare kurser 344 anställda (drygt 100

Läs mer

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Utbildningsplan 1 (5) Programmets benämning Officersprogrammet med militärteknisk profil Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Högskolepoäng:

Läs mer

Officersprogrammet med Aviatisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan

Officersprogrammet med Aviatisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan Sid 1 (5) Officersprogrammet med Aviatisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan 1. Nivå Grundnivå. 2. Fastställande Utbildningsplanen har fastställts av Försvarshögskolans Forsknings- och Utbildningsnämnd,

Läs mer

Informationsbrev 2 för antagna till Stabsutbildningen 2015-2016 (Två bilagor)

Informationsbrev 2 för antagna till Stabsutbildningen 2015-2016 (Två bilagor) FHS beteckning 2015-05-04 Ö 75/2015 Sid 1 (6) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Övlt Claes Deshayes,

Läs mer

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND är primärt en militärstrategisk resurs som ska öka mängden handlingsalternativ genom att komplettera

Läs mer

OFFICER FÖR FRAMTIDEN. Sök till Officersprogrammet!

OFFICER FÖR FRAMTIDEN. Sök till Officersprogrammet! OFFICER FÖR FRAMTIDEN Sök till Officersprogrammet! Förbered dig på ett viktigt arbete Är du engagerad i det som händer i Sverige och övriga världen? Är du beredd att göra något åt det? Om du utbildar

Läs mer

Officersutbildning för framtida krav hur och med vilket innehåll?

Officersutbildning för framtida krav hur och med vilket innehåll? Officersutbildning för framtida krav hur och med vilket innehåll? av Johan Hansson i denna artikel avser jag redovisa några reflektioner över de förändringar som genomförts de senaste 30 åren när det gäller

Läs mer

Redovisning rörande personalavvecklingsutgifter

Redovisning rörande personalavvecklingsutgifter Sida 1 (5) Redovisning rörande personalavvecklingsutgifter Innehållsförteckning 1. Regeringsbeslut 12, 2008-12-17, Fö2006/2663/EPS, Fö2006/2782/EPS, Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Försvarsmakten

Läs mer

OFFICER FÖR FRAMTIDEN. Sök till Officersprogrammet!

OFFICER FÖR FRAMTIDEN. Sök till Officersprogrammet! OFFICER FÖR FRAMTIDEN Sök till Officersprogrammet! Förbered dig på ett viktigt arbete Är du engagerad i det som händer i Sverige och övriga världen? Är du beredd att göra något åt det? Om du utbildar

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 juli 1999. SFS 1999:697 Utkom från trycket den 13 juli 1999 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Redovisning av reservofficerssystemet

Redovisning av reservofficerssystemet 2014-02-28 FM2013-546:9 Sida 1 (14) Redovisning av reservofficerssystemet SAMMANFATTNING... 2 1. INLEDNING... 3 2. NULÄGE... 4 3. RESERVOFFICERARE I KOMMANDE FÖRSVARSMAKTSORGANISATION... 4 4. ETT NYTT

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 april 2004. SFS 2004:148 Utkom från trycket den 15 april 2004 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Kommittédirektiv Försvarsmaktens personalförsörjning Dir. 2013:94 Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur Försvarsmaktens personalförsörjning

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

STOCKHOLM 2008-09-12. Officersförbundets remissvar Utveckling av tvåbefälssystem. Allmänt. Svar på remissfrågor. Försvarsmakten.

STOCKHOLM 2008-09-12. Officersförbundets remissvar Utveckling av tvåbefälssystem. Allmänt. Svar på remissfrågor. Försvarsmakten. Sida 1/8 Diarienr: Försvarsmakten ProdS STOCKHOLM 2008-09-12 Officersförbundets remissvar Utveckling av tvåbefälssystem (HKV 16300:67260) Allmänt Officersförbundet delar i allt väsentligt grunderna i förslaget.

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98 Kommittédirektiv En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret Dir. 2015:98 Beslut vid regeringssammanträde den 1 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå en

Läs mer

Försvarsmaktens personalförsörjningsinstruktion (FM PersI)

Försvarsmaktens personalförsörjningsinstruktion (FM PersI) HKV beteckning Sida 1 (120) Försvarsmaktens personalförsörjningsinstruktion (FM PersI) (ML) Sida 2 (120) Försvarsmaktens personalförsörjningsinstruktion (FM PersI) Försvarsmaktens personalförsörjningsinstruktion

Läs mer

FMV. Marinens utveckling

FMV. Marinens utveckling FMV Marinens utveckling Marina förutsättningar Niklas Gustafsson/Försvarsmakten Marinens utveckling Med anledning av den aktuella försvarsdebatten känns det angeläget att beskriva marinens uppgifter och

Läs mer

SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID

SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID Vad erbjuder vi? Utmaningar. Erfarna och kompetenta kollegor. Flexibelt arbete uppgifter, arbetstider, ledighet. Omväxlande arbete ingen arbetsvecka

Läs mer

KRAVSÄTTNING AV BEFATTNINGAR

KRAVSÄTTNING AV BEFATTNINGAR KRAVSÄTTNING AV BEFATTNINGAR Ett arbete pågår fram till den 31 mars med att lista och kravsätta befattningar i Försvarsmakten. Varje befattning tilldelas befattningsbenämning, personalkategori, nivå och

Läs mer

SACO Försvar yttrande över BU 08/SR. SACO Försvar yttrande över Försvarsmaktens budgetunderlag för år 2008 med särskild redovisning 7

SACO Försvar yttrande över BU 08/SR. SACO Försvar yttrande över Försvarsmaktens budgetunderlag för år 2008 med särskild redovisning 7 Sida 1 (6) SACO Försvar yttrande över BU 08/SR SACO Försvar 2007-02-26 SACO Försvar yttrande över Försvarsmaktens budgetunderlag för år 2008 med särskild redovisning 7 SACO Försvar har valt att endast

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND NÄR SITUATIONEN KRÄVER MER

FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND NÄR SITUATIONEN KRÄVER MER FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND NÄR SITUATIONEN KRÄVER MER FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND Försvarsmaktens specialförband är primärt en militärstrategisk resurs som ska öka mängden handlingsalternativ genom

Läs mer

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning

Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning F Ö R S V A R S M A K T E N HÖGKVARTERET Datum 2011-03-28 HKV beteckning 19111: 548 42 Sida 1 (6) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående

Läs mer

Datum 2013-08-19. Kursplan. Kursens benämning: Krigsvetenskap Taktisk stabskurs (TSK)

Datum 2013-08-19. Kursplan. Kursens benämning: Krigsvetenskap Taktisk stabskurs (TSK) Kursplan 1 (6) Kursplan Kursens benämning: Krigsvetenskap Taktisk stabskurs (TSK) Engelsk benämning: War Studies Basic Course in Staff duties and Tactics Kurskod: 1MK031 Gäller från: HT 2013 Fastställd:

Läs mer

Officersprofessionen och relationen mellan officerare, specialistofficerare och gruppbefäl. organisering och utbildning 2014-01-08

Officersprofessionen och relationen mellan officerare, specialistofficerare och gruppbefäl. organisering och utbildning 2014-01-08 Officersprofessionen och relationen mellan officerare, specialistofficerare och gruppbefäl organisering och utbildning 2014-01-08 Sida 2 av 22 Innehållsförteckning Inledning... 3 Professionen... 3 Professionsbegreppet...

Läs mer

FMUndSäkC (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum)

FMUndSäkC (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum) 2015-2016 v3.0 1/8 (Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum) Adress:, Box 611, 751 25 Uppsala Tel: 018 19 60 00 Fax: 018 19 60 99 finns i Uppsala och Halmstad. Huvuddelen av utbildnings- och

Läs mer

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS

Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Utbildningsplan Affärsjuridiska masterprogrammet 120 Högskolepoäng Master Programme in Commercial and Business Law, 120 ECTS Mål För den affärsjuridiska utbildningen liksom för all annan högskoleutbildning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 1 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Fastighetsvetenskap TEVFTF00 Studieplanen är fastställd av Fakultetsstyrelsen för Lunds Tekniska Högskola, LTH, 2007-09-24 och senast ändrad 2014-03-10

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning i skärningspunkten mellan

Läs mer

Kursplan Militärt ledarskap och Pedagogik 2 2008-06-09

Kursplan Militärt ledarskap och Pedagogik 2 2008-06-09 Kursplan 1. Kursens benämning 2. Engelsk benämning Military Leadership and Pedagogy 2 3. Kurskod IOP017 4. Beslut Denna kursplan är fastställd av ämnesrådet vid institutionen i ledarskap och management

Läs mer

Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18

Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18 Anförande av ÖB Håkan Syrén vid Lottornas riksstämma i Stockholm 2006-11-18 Här och nu om den fortsatta vägen framåt Eders Kunglig Höghet, stämmodeltagare! Jag tror att alla ni som finns här på riksstämman

Läs mer

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16 Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16 WWW.FORSVARSMAKTEN.SE Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg 46 % ÅldersSnittet Under 40 år Runt 30 år i insats Mer

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna.

Avsnitt i vanlig text är avsedda att ingå i planen och avsnitt i kursiverad text är kommentarer till ledning för institutionerna. 1(6) 2015-04-07 Diarienummer: STYR 2015/323 Ersätter: U 2014/882 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om allmänna studieplaner för utbildning på forskarnivå vid Lunds Tekniska

Läs mer

Utbildningsplan för Polisprogrammet

Utbildningsplan för Polisprogrammet Utbildningsplan för Polisprogrammet Polishögskolan 2014-06-18 UTBILDNINGSPLAN 2 (6) Polisutbildningsförordningen (1999:740) anger ramarna för Polisprogrammet. Med stöd av 2 polisutbildningsförordningen

Läs mer

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8)

Inriktning Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) 2014-08-29 FM2014-3621:2 Sida 1 (8) FMSI 2014, Underbilaga 1.1: Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund Försvarsmaktens Verksamhetsidé, Vision och Värdegrund utgör den strategiska grund som

Läs mer

hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten.

hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. hårt och mjukt Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. S - 2 HÅRT OCH MJUKT Vad du får då du tjänstgör i Försvarsmakten. SUMMAN ÄR STÖRRE ÄN DU TROR Att tjänstgöra i Försvarsmakten är berikande på

Läs mer

Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering

Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering Ds 2001:44 Ny struktur för ökad säkerhet - nätverksförsvar och krishantering Rapport från Försvarsberedningen inför 2001 års försvarsbeslut REGERINGSKANSLIET Försvarsdepartementet Innehåll Missiv.^ 9 Sammanfattning

Läs mer

Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng Fakulteten för naturresurser och lantbruksvetenskap Utbildningsplan 2010-10-20 Dnr SLU ua 2010.3.0-3372 Utbildningsplan för Miljökommunikation och företagsledning masterprogram, 120 högskolepoäng Environmental

Läs mer

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10

Utbildningsplan för masterprogrammet i hälsoinformatik 4HI10 Utbildningsplan för masterprogrammet i 4HI10 Inrättad av Styrelsen för utbildning 2009-11-06 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2009-11-24 Sid 2 (7) 1. Basdata 1.1. Programkod 4HI10 1.2. Programmets

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng

Master /Magister i Human Resource Management and Development (HRM/HRD) 120/60 Högskolepoäng Utbildningsplan Master /Magister i Human Resource Management and Development () 120/60 Högskolepoäng Inledning Masterprogrammet i Human Resource Management & Development är ett utvecklingsinriktat program

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

Det anställda försvaret

Det anställda försvaret Det anställda försvaret på realistisk grund eller glädjekalkyl Vakanser? Sammanfattning Vid diskussioner kring Förvarsmaktens rekrytering och det anställda försvaret poängteras ofta att reformen är ny

Läs mer

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng

Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Utbildningsplan Magister/Master i IT och management 60/120 Högskolepoäng Master Programme in IT and Management Masterprogrammet i IT och management är en avancerad utbildning som fokuserar samspelet mellan

Läs mer

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare:

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare: Soldat, sjöman ELLER gruppbefäl PÅ deltid? Nya möjligheter att kombinera din karriär Att tjänstgöra i Försvarsmakten innebär stora möjligheter till utveckling. Du får möjlighet att växa som person samtidigt

Läs mer

Antagningsordning för specialistofficersutbildning (Antagnordn SOU)

Antagningsordning för specialistofficersutbildning (Antagnordn SOU) 2014-11-28 Sida 1 (21) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Eric Jelbring, eric.jelbring@mil.se,

Läs mer

Information för VFU-samordnare. Maria Perényi 11-09-22

Information för VFU-samordnare. Maria Perényi 11-09-22 Information för VFU-samordnare Maria Perényi 11-09-22 Innehåll Allmän presentation av biblioteket Om bibliotekets undervisning på officersprogrammet Bibliotekets stöd till fack- och funktionsskolor Visning

Läs mer

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng

Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Utbildningsplan för Politices kandidatprogram Bachelor Programme in Political Science and Economics 180 Högskolepoäng Politices kandidatprogrammet är ett utbildningsprogram på grundläggande nivå som leder

Läs mer

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber

Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber Agenda: Nytt personalförsörjningssystem Säkerhets- och samverkanssektionens verksamhet Nya Regionala staber 2 3 Den stora skillnaden! Försvara landets intressen Försvara landet 4 5 Säkerhets- och Samverkanssektion

Läs mer

Anvisningar till antagningsordning Reservofficer Specialistofficersutbildning RSOU2015-2016

Anvisningar till antagningsordning Reservofficer Specialistofficersutbildning RSOU2015-2016 2014-12-18 FM2014-10938:1 Sida 1 (8) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Eric Jelbring, eric.jelbring@mil.se,

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1) KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Psykiatrisk vård I, 40 poäng (PSYK1) Graduate Diploma in Psychiatric Care Specialist Nursing I 60 ECTS INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

OFFICERSUTBILDNING. i Sverige och internationellt

OFFICERSUTBILDNING. i Sverige och internationellt OFFICERSUTBILDNING i Sverige och internationellt Peter Nordlund FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är forskning, metod- och teknikutveckling

Läs mer

Försvarsmaktens redovisning öppna delar

Försvarsmaktens redovisning öppna delar 2015-01-23 FM2014-5882:36 Sida 1 (6) Öppen bilaga Försvarsmaktens redovisning öppna delar Redovisning avseende punkt 1 Vilken resultatindikator kan enligt myndigheten användas för att beskriva utvecklingen

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen BILAGA Medarbetarpolicy för Medarbetarpolicyn har tagits fram i samarbete mellan institutets samtliga avdelningar. Policyn gäller i första hand i två år, och ska sedan utvärderas och revideras. Fastställd

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten

Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten Sidan 1 av 5 Nr 16/12 Stockholm 2012-06-14 Till Medlemmarna i EnergiFöretagens Arbetsgivareförening Nya regler om ledighet för anställning inom Försvarsmakten Den 1 juli 2012 träder en ny lag, lagen (2012:332)

Läs mer

Från värnplikt till yrkesarmé erfarenheter från Sverige

Från värnplikt till yrkesarmé erfarenheter från Sverige Från värnplikt till yrkesarmé erfarenheter från Sverige [Bild 1] Herr Minister, ärade åhörare, Så sent som för 15-20 år sedan utgjorde den svenska Försvarsmakten en betydande militär maktfaktor i Europa

Läs mer

Ledningsvetenskap, grundkurs. Professor Martin Holmberg Examinator

Ledningsvetenskap, grundkurs. Professor Martin Holmberg Examinator Ledningsvetenskap, grundkurs Professor Martin Holmberg Examinator Administration Passerkort kommer kunna hämtas hos vakten Mailkonto + inloggning kommer kunna hämtas hos helpdesk bredvid vakten FHS är

Läs mer

Styrning och struktur FMV Systemledning

Styrning och struktur FMV Systemledning Styrning och struktur FMV Systemledning C SML Genmj Per Lodin 081106 Dag #2 - Ledarskap & Beslut 27:e maj Behov Ledarskap 6:e nov Genomförande 12:e feb Agenda Kravbilden Expeditionära insatser Ökat fokus

Läs mer

Officersutbildningens innehåll har i

Officersutbildningens innehåll har i Officersutbildning igår, idag, i morgon HANDLINGAR Inträdesanförande i Kungl Krigsvetenskapsakademien avd I den 2 juni 2009 av överste 1. gr Lars Bergström Officersutbildningens innehåll har i forskning,

Läs mer

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations

Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng. Grundnivå. Programme in Human Resource Management and Labour relations Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet 180 högskolepoäng Grundnivå Programme in Human Resource Management and Labour relations 1. Beslut om fastställande Utbildningsplan för Personalvetarprogrammet,

Läs mer

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte

FÖRETAGSEKONOMI. Ämnets syfte FÖRETAGSEKONOMI Ämnet företagsekonomi behandlar företagande i vid bemärkelse och belyser såväl ekonomiska som sociala och miljömässiga aspekter. I ämnet ingår marknadsföring, ledarskap och organisation,

Läs mer

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng

Utbildningsplan Företagsekonomiska magisterprogrammet - 60 högskolepoäng HÖGSKOLAN I GÄVLE UTBILDNINGSPLAN AVANCERAD NIVÅ FÖRETAGSEKONOMISKA MAGISTERPROGRAMMET Programkod: SAENM Inr.kod: Affärsutveckling AFUT (Business Development) Inr.kod: Redovisning REDO (Accounting) Fastställd

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng

Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot psykiatrisk vård 60 högskolepoäng Postgraduate Program in Specialist Nursing Psychiatric Care 60 credits UTBILDNINGSPLAN Nivå: Avancerad Programkod: VAPSY

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 217 4135/10 Utbildningsplan för Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s programme in Leadership and in Handicraft

Läs mer

Åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att effektivisera Försvarsmaktens logistik

Åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att effektivisera Försvarsmaktens logistik Sida 1 (7) Åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtas för att effektivisera Försvarsmaktens logistik Innehållsförteckning 1. Regeringsbeslut 2007-04-03, Fö2006/2992/MIL, Försvarsmaktens åtgärder

Läs mer

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng

Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT-FAKULTETEN Dnr G 2015/357 Utbildningsplan för IT Management, 120 högskolepoäng IT Management, 120 credits Avancerad nivå/n2itm 1. Fastställande Utbildningsplanen är fastställd av fakultetsstyrelsen

Läs mer

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology)

Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Allmän studieplan för forskarutbildningen i analytisk sociologi (Analytical Sociology) Fastställd av Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten 2015-06-09. Studieplanen gäller för utbildning som avslutas

Läs mer

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan

Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordning vid Kungl. Konsthögskolan Examensordningen är fastställd av rektor vid Kungl. Konsthögskolan (KKH) 2012-03-13. Övergripande regelverk Följande nationella regelverk styr högskolans examinationsordning

Läs mer

Sida 2 (5) Allmänt om kursen

Sida 2 (5) Allmänt om kursen Sändlista Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning FMLOPE, Mj Mikael Lindholm, 070-328 16 07 Inbjudan

Läs mer

Antagningsordning Reservofficer Specialistofficersutbildning (Antordn RSOU)

Antagningsordning Reservofficer Specialistofficersutbildning (Antordn RSOU) 2014-12-18 FM2014-10938:1 Sida 1 (18) Sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning ERIC JELBRING, eric.jelbring@mil.se,

Läs mer

Antagningsordning för militär grundutbildning

Antagningsordning för militär grundutbildning 2015-07-03 FM2015-13373:1 Sida 1 (20) Antagningsordning för militär grundutbildning (SKO) Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post, Internet Högkvarteret 107 85 Stockholm Lidingövägen 24 08-788 75

Läs mer

Fel av försvaret att rekrytera skolelever

Fel av försvaret att rekrytera skolelever DEBATTÖREN Joakim Medin, 27 år, Uppsala. Gymnasielärare i Enköping. DEBATTEN Sedan den allmänna värnplikten försvann måste Försvarsmakten hitta nya sätt att rekrytera soldater. I Enköping har detta skett

Läs mer

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT

DOKUMENTNAMN GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP BESLUTAT/ANTAGET DOKUMENTÄGARE VERSION DOKUMENTANSVARIG REVIDERAT Lönepolicy DOKUMENTNAMN Lönepolicy GILTIGHETSPERIOD Fr.o.m. 2004-01-12 DOKUMENTTYP Policy BESLUTAT/ANTAGET KS 130211 12 DOKUMENTÄGARE Kommunstyrelsen VERSION 3.0 DOKUMENTANSVARIG Personal- löneenheten

Läs mer

Officersförbundet på din sida

Officersförbundet på din sida Foto: Cecilia Larsson Officersförbundet på din sida Officersförbundet, den självklara organisationen för all militär personal Officersförbundet företräder militär personal i fackliga frågor samt bidrar

Läs mer

Strategiska förutsättningar

Strategiska förutsättningar ska förutsättningar De statliga myndigheterna är regeringens redskap för att realisera riksdagens och regeringens beslutade politik. Verksamhetsstyrningen av myndigheterna utgår från den av riksdagen beslutade

Läs mer

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet

Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet Utbildningsplan Naturvetenskaplig fakultet 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Science 3. Poäng

Läs mer

Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och med 2020 (l bilaga)

Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och med 2020 (l bilaga) Regeringsbeslut 8 -l_o -- REGERINGEN 2015-06-25 Fö2015/00954/MFU Försvarsdepartementet Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Inriktning för Försvarets materielverks verksamhet för åren 2016 till och

Läs mer

VÅR ETISKA KOD. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar

VÅR ETISKA KOD. Sveriges Skolledarförbund tar ansvar VÅR ETISKA KOD Sveriges Skolledarförbund tar ansvar Yrkesetisk kod för Sveriges Skolledarförbund Skola och utbildning har en avgörande betydelse för samhällets utveckling. Den unga människans skolupplevelser

Läs mer

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet

ENGELSKA. Ämnets syfte. Kurser i ämnet ENGELSKA Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala

Läs mer

Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen

Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten söker Chef till operativa verksamheten vid Nationella operativa avdelningen Den nya Polismyndigheten bildas den 1 januari 2015. Polismyndigheten som ersätter

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN

UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN UTVECKLING AV ARBETSPLATSEN Att ha medarbetare som har kunskap och vilja att delta i arbetsplatsens förändrings- och utvecklingsarbete, är en avgörande faktor för en verksamhets framgång och utveckling.

Läs mer

Kursens benämning: Verkan och skydd, interaktionen teknik-taktik. Engelsk benämning: Military-Technology, Weapons and Protection Technology

Kursens benämning: Verkan och skydd, interaktionen teknik-taktik. Engelsk benämning: Military-Technology, Weapons and Protection Technology Kursplan Kursens benämning: Verkan och skydd, interaktionen teknik-taktik Engelsk benämning: Military-Technology, Weapons and Protection Technology Kurskod: 1OP153 Gäller från: Vårterminen 2011 Fastställd:

Läs mer

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits

Utbildningsplan för. Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng. Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits Utbildningsplan för Masterprogram i utbildningsledarskap 120 högskolepoäng Master Program in Educational Leadership 120 Higher Education Credits 1. Inrättande och fastställande Utbildningsplanen för Masterprogram

Läs mer

Kursens namn: Etik och moral Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 25

Kursens namn: Etik och moral Kurstyp: Standard Valbar: Nej Yh-poäng: 25 Kursens namn: Etik och moral Yh-poäng: 25 Innehåll Etik / moral Bemötande, Förhållningssätt Livsåskådning Religion, etnicitet, kultur, tradition Kommunikation Salutogent förhållningssätt Offentlighet/

Läs mer

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden Engelsk benämning: Basic course in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL046 (fristående kurs), 1FK020

Läs mer

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen.

KVALITETSKRITERIER. för den verksamhetsförlagda utbildningen gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. KVALITETSKRITERIER för den gällande sjuksköterske-, röntgen och specialistsjuksköterskeprogrammen. Uppsala kommun och Uppsala Universitet 2009 01 01 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Inledning.. 3 Studentcentrerat

Läs mer

Antagningsordning Anpassad Specialistofficersutbildning (Antordn ASOU)

Antagningsordning Anpassad Specialistofficersutbildning (Antordn ASOU) 2015-09-18 FM2015-16794:1 Sida 1 (19) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning ERIC JELBRING, eric.jelbring@mil.se

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN 1(6) Institutionen för individ och samhälle SGPER. Examensmål och examenskriterier. Examen

UTBILDNINGSPLAN 1(6) Institutionen för individ och samhälle SGPER. Examensmål och examenskriterier. Examen 1(6) Utbildningsprogrammets svenska namn och omfattning, hp Personalvetarprogrammet med inriktning mot arbets- och organisationspsykologi, 180 högskolepoäng Utbildningsprogrammets engelska namn och omfattning,

Läs mer

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits 1. Identifikation 1.1. Namn och kod Ämneslärarprogram

Läs mer

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi

Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Utbildningsplan för kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi 1. Identifikation och grundläggande uppgifter Programmets namn: Kandidatprogram i Praktisk filosofi, politik och ekonomi Programmets

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer