Redovisning organisation, omfattning och kostnader för aspirant- och specialistofficersutbildning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning organisation, omfattning och kostnader för aspirant- och specialistofficersutbildning"

Transkript

1 Sida 1(13) Försvarsmaktens redovisning Allmänt Från och med den 1 juli 2010 kommer personalförsörjningen för alla personalkategorier i Försvarsmakten att bygga på frivillighet. Den generella frivillighetsprincipen förändrar i grunden förutsättningarna för personalförsörjningen. Den påverkar också de kompetenskrav som ställs på de officerare och specialistofficerare som i sin dagliga gärning kommer att vara chefer för anställda eller kontrakterade gruppbefäl, soldater och sjömän. En direkt konsekvens av personalförsörjningsreformen är att den grundläggande officers- och specialistofficersutbildningen bör ha ett innehåll som gör det möjligt att omedelbart ta ansvar för frågor som t.ex. rör arbetsrätt, lönebildning och personaladministration. FM är inne i ett intensivt förändringsarbete där FM kompetensförsörjning ska reformeras. Detta arbete kommer att pågå i flera år och har i dagsläget målbild FM återkommer med delredovisningar i bland annat kommande budgetunderlag. Redovisning organisation, omfattning och kostnader för aspirant- och specialistofficersutbildning samt för reservofficersutbildning Kostnadsberäkningar inom Försvarsmakten Försvarsmakten kan i nuläget inte redovisa totalkostnader för sina utbildningar på samma sätt som Försvarshögskolan. Detta beror på att Försvarsmaktens interna kostnader, såsom lärartimmar, lokaler, övningsterräng och logistik, inte kan nycklas ut som overheadkostnader till olika utbildningar. Viss utbildning genomförs också inom ramen för ordinarie övningsverksamhet vilket gör att det idag är omöjligt att särskilja dessa kostnader. Detta innebär att de värden som Försvarshögskolan redovisar, inte fullt ut kan jämföras med de värden Försvarsmakten redovisar. Aspirantutbildning Organisation Försvarsmakten startade aspirantutbildning (AspU) i februari 2009 för att bredda rekryteringsbasen för grundläggande specialistofficersutbildning (SOU). Försvarsmakten startar en utökad aspirantutbildning i januari/februari 2010 för att kunna försörja rekryteringen till både officersprogrammet (OP) och specialistofficersutbildningen. AspU genomförs på tre orter (Boden/I 19, Karlskrona/Sjöstridsskolan (SSS) samt Halmstad/Lv 6). Elevvolymerna kan

2 Sida 2(13) komma att variera kopplat till optimeringen av produktionen totalt. Volymen beräknas till cirka 250 individer 2010 och cirka 350 individer 2012 och framåt. Kostnad Kostnaden för genomförande av aspirantutbildningen varierar beroende på lokala förutsättningar och utbildningens uppläggning och innehåll. Ett beräknat medelvärde för den direkta elevkostnaden per individ är kr ( kr i förmåner motsvarande dagens värnpliktsförmåner och kr verksamhetsmedel), exklusive lärarnas personalrelaterade kostnader. Specialistofficersutbildning Organisation HKV PROD ARMÉ, MARIN, FLYG, LED, LOG samt MUST ansvarar för utbildningen av specialistofficerare inom respektive funktionsområde. Personaldirektören har det övergripande kvalitetssäkringsansvaret, bl.a. genom att fastställa vilka generella kurser som ska genomföras. Utbildningen genomförs vid Försvarsmaktens fack- och funktionsskolor, med stöd av Militärhögskolan i Halmstad (MHS H) vad avser generella kurser. Specialistofficersutbildningen genomförs under tre terminer för dem som påbörjar utbildningen fr.o.m Det generella skedet omfattar de två första terminerna och genomförs vid MHS H alternativt vid någon av stridsskolorna. De studerande avslutar sin utbildning den tredje terminen vid någon av Försvarsmaktens fack- och funktionsskolor alternativt kvarstannar de vid någon av stridsskolorna beroende på utbildningsinriktning. Kostnad Kostnaden för specialistofficersutbildningen varierar beroende på lokala förutsättningar och utbildningens uppläggning och innehåll. Variationen är särskilt tydlig under termin tre kopplat till den studerandes inriktning. Ett beräknat medelvärde för den direkta elevkostnaden per individ är cirka kr per termin för förmåner som motsvarar dagens värnpliktsförmåner. Verksamhetskostnader för termin ett och två har ett beräknat medelvärde om kr per termin. Den genomsnittliga kostnaden för termin tre är mycket svår att beräkna till följd av den stora variationen mellan olika utbildningsinriktningars materielbehov och antal studerande.

3 Sida 3(13) Reservofficersutbildning Organisation Utbildningen av reservofficerare är under förändring inom ramen för det reformerade utbildningssystem som nu tas fram för att bättre stödja insatsförsvarets behov. Reservofficerare utbildas inom ramen för Försvarsmakten ordinarie utbildningssystem. Den huvudsakliga inriktningen är att den grundläggande utbildningen sker inom ramen för specialistofficersutbildningen. Försvarsmakten planerar reservofficersutbildning för upp till cirka 100 studerande per år från Kostnad Kostnaden för en studerande på reservofficersutbildningen följer beskriven kostnad för specialistofficersutbildningen med samma variation mellan de studerandes olika utbildningsinriktningar. Redovisning kunskaps- och färdighetskrav Försvarsmakten ska redovisa vilka kunskaps- och färdighetskrav officerare på olika nivåer ska ha (i enlighet med definitionen som anges i officersförordningen). I arbetet ska hänsyn fullt ut tas till införandet av ett tvåbefälssystem samt det nya systemet med anställda gruppbefäl, soldater och sjömän. Vid fastställandet av kraven är det av vikt att Försvarsmakten strävar efter en kostnadseffektiv balans mellan dessa personalkategorier. Pågående arbete För närvarande pågår ett arbete inom Försvarsmakten med att implementera det reformerade personalförsörjningssystemet. Mot bakgrund av Försvarsmaktens förändrade uppgifter och principer för personalförsörjningen behöver bl.a. de kravprofiler som används förändras. Ett sådant arbete har påbörjats och behandlar inledningsvis kravprofilerna för grundrekryteringen till Försvarsmakten. Kravprofilerna är det mest centrala i rekryteringsprocessen och en förutsättning för en lyckad rekrytering. En tydlig kravprofil ger en bra bild av vad som krävs av befattningen och vilken typ av kompetens och personliga egenskaper som behövs. Hela den fortsatta rekryteringsprocessen är beroende av hur väl kravprofilerna definieras eftersom de är styrande för såväl val av sökvägar som underlag

4 Sida 4(13) för målgruppsanalyser och utformning av erbjudanden. Kravprofilerna utgör även grund för lämplighetsbedömningar och urval. Framöver kommer arbetet att fortgå för att se över kunskaps- och färdighetskrav för ytterligare nivåer i bl.a. befälssystemet. Ett arbete har även inletts som syftar till att ta fram karriärvägar och hur yrkesutvecklingen ska se ut för de olika inriktningarna inom personalkategorierna officerare (OF) specialistofficerare (OR) samt (GSS) gruppbefäl, soldater och sjömän. I arbetet med att implementera personalförsörjningssystemet har även en reviderad kvalifikationskatalog tagits fram. Kvalifikationskatalogen beskriver befattningarnas krav på förmåga i form av olika kvalifikationer som t.ex. utbildningar och kurser, kunskaper, förmågor, erfarenheter samt certifikat som är relevanta för verksamheten inom Försvarsmakten Utifrån kvalifikationskatalogen identifieras befattningskrav för samtliga befattningar. I det fortsatta arbetet kommer även befattningsbeskrivningar att tas fram. Försvarsmakten ska i arbetet redovisa vilka kunskaps- och färdighetskrav officerare på olika nivåer ska ha. Kunskaps- och färdighetskrav Nedan redovisas de kunskaps- och färdighetskrav som i dagsläget finns framtagna i bl.a. förmågedokument och utbildningsplaner. Specialistofficer (OR) Specialistofficerarna ska tillgodose Försvarsmaktens behov av specialistkompetens för insatser, utveckling samt utbildning inom respektive funktionsområden. Karriären är funktionsinriktad och kompetensorienterad. Nedan beskrivs de krav på förmåga som ställs på samtliga specialistofficerare under deras första år i befattning efter genomförd specialistofficersutbildning (SOU). Situationsbeskrivning De krav som specificeras nedan ska innehållas efter genomförd SOU, dvs. under specialistofficerens första år i befattning. För vissa kategorier specialistofficerare är det av stor vikt att den grundläggande SOU kompletteras med materielspecifika systemkurser (yrkes- och befattningskurser) och följs av något eller några års praktisk tjänstgöring beroende på tjänstegren och befattning i syfte att nå reell kompetens att ingå i insatsorganisationen.

5 Sida 5(13) Den normala bilden för en specialistofficer är att det första året i befattning är ett år av förberedelser för insats. Specialistofficeren är en del av ett förband som förbereder sig eller del av en enhet som utbildar delar av ett förband som förbereder sig för en insats. Oaktat vilket krävs en viss handledning och tjänstgöring tillsammans med rutinerade kollegor. Samtliga specialistofficerare ska kunna lösa uppgifter i enheter av grupps storlek. De uppgifter som specialistofficeren förbereder sig för efter examen kännetecknas av följande: Uppgifterna ska kunna lösas i hela konfliktskalan. De ska följaktligen kunna lösas i situationer från den fredstida utbildningssituationen, via genomförandet av militära operationer med svenska förband inom eller utanför landet, till militära operationer långt ifrån Sverige i samverkan med andra länder. Uppgifterna kan innehålla stridsuppgifter. Operationer kan ske mot en motståndare som genomför konventionella militära operationer eller utnyttjar alternativa angreppsmetoder, inkluderande CBRN. Motståndaren och andra aktörer kan vara militär personal från andra nationer, en kriminell organisation eller en terroristorganisation. Dessa har i vissa fall moderna vapen och modern utrustning för underrättelser och skydd och i vissa fall endast enklare vapen och utrustning. Motståndaren kan vara mycket svår att upptäcka, uthållig och svårslagen. Motståndaren kan vara hänsynslös och medvetet åsidosätta folkrätten. Striden kan genomföras på okonventionella sätt. Operationer som i första hand inte innehåller stridsuppgifter kan t.ex. vara humanitära insatser, katastrofhjälp, fredsförebyggande åtgärder eller evakueringsoperationer. Dessa operationer kan utföras under alla faser i en konflikt eller parallellt med ett krig i dess olika faser. Situationen innebär ofta att man lever tätt tillsammans under lång tid. Ofta finns inte möjlighet till enskildhet eller ordentlig sömn. Informationsflödet kan variera. Ibland finns det för mycket information, som kan vara lika trovärdig som motsägelsefull medan det ibland saknas information helt.

6 Sida 6(13) Uppgifterna ska kunna lösas under olika väderförhållanden och i mörker eller ljus. De kan behöva lösas under kort tid eller flera månader i sträck, i ofarlig eller livsfarlig miljö. Uppgifterna ska kunna lösas i blandade språkliga, religiösa och kulturella miljöer vilket ställer krav på förståelse och språkkunskaper, främst i engelska. Krav på generell förmåga för specialistofficerare Följande krav på generell förmåga gäller specialistofficerare. Kraven ska uppnås efter det första tjänstgöringsåret efter examen. Förmåga att leda Specialistofficerare ska kunna initiera och delta i utvecklande diskussioner om den yttersta konsekvensen av att beordra och bruka våld. leda arbete i grupp, inom ramen för en ställd uppgift, och härvidlag kunna anpassa sitt ledarskap till gruppen, situationen och uppgiften. hantera mellanmänskliga relationer, vilket bland annat omfattar självinsikt, dynamik mellan grupper, gruppdynamik, konflikthantering, empati och föregångsmannaskap. initiera och diskutera etiska frågor på ett öppet och förbehållslöst sätt, kunna förändra sitt egna etiska ställningstagande samt bidra till att arbetslagets medlemmar vid behov kan förändra sina etiska ställningstaganden. reflektera över sina egna värderingar i relation till Försvarsmaktens värdegrund samt öppet kunna diskutera både egna värderingar och Försvarsmaktens värdegrund med kollegor. agera och uppträda på ett sätt som överensstämmer med Försvarsmaktens värdegrund. Förmåga att ledas Specialistofficeren ska kunna anpassa sina egna handlingar till arbetslagets, förbandets och enhetens övergripande uppgifter. Förmåga att ingå i stab Ingen generell förmåga krävs. Förmåga att utbilda Specialistofficeren ska kunna planlägga, genomföra och utvärdera enstaka utbildningspass i enlighet med Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn.

7 Sida 7(13) Förmåga att representera Försvarsmakten Specialistofficeren ska kunna diskutera grunderna i svensk säkerhets- och försvarspolitik samt Försvarsmaktens roll och uppgifter såväl med kollegor som med personer utanför Försvarsmakten. Förmåga att verksamhetsleda Ingen generell förmåga krävs. Övriga krav på förmåga Specialistofficeren ska: kunna leda skjutning på skjutbana med sjukvårdsberedskap 1, vara säkerhetsmedveten samt kunna tillämpa de säkerhetsbestämmelser som gäller för den verksamhet som genomförs, kunna identifiera behov av, planlägga och genomföra aktiviteter för att bygga upp och vidmakthålla det egna och arbetslagets fysiska stridsvärde och prestationsförmåga, ha de muntliga och skriftliga kunskaper i engelska som behövs för att föra ett vardagligt samtal, beskriva sin egen verksamhet, tillgodogöra sig text med militär anknytning och enklare militär föredragningar och ordergivningar etc. i fråga om förmågorna höra, tala, läsa och skriva uppnå STANAG 6001 nivå Krav på generella förmågor för officerare (OF) Följande beskrivning har legat som grund för utvecklingen av officersprogrammet vid Försvarshögskolan. Situationsbeskrivning De grundläggande förmågorna ska ge officerarna en stabil plattform utifrån vilken de kan utvecklas i befattningar i insatsorganisationens nivåer OF 1-3 (fänrik/löjtnant, kapten och major/örlogskapten). Officerare kommer tidigt, i sina första befattningar, att ha behov av fördjupade sakkompetenser vilka innehas av specialistofficerare. Detta har beaktats när förmågekraven formulerades. Officerarna ska kunna verka i såväl fred som krig, i Sverige och internationellt.

8 Sida 8(13) För att kunna placeras i en befattning efter den grundläggande officersutbildningen krävs det provtjänstgöring/anställning och en befattningsinriktad, kompletterande utbildning. De generella uppgifterna ska där inte annat anges kunna lösas i hela konfliktskalan från fred till krig. De ska följaktligen kunna lösas i situationer från den fredstida utbildningssituationen, via genomförandet av militära operationer med svenska förband inom eller utanför landet, till militära operationer långt ifrån Sverige i samverkan med andra länder och under ledning av svenskt eller utländskt befäl. Operationerna kan innehålla stridsuppgifter men även genomföras utan att stridsuppgifter inkluderas. Operationer kan ske mot en motståndare som genomför konventionella militära operationer eller utnyttjar alternativa angreppsmetoder, inkluderande CBRN-stridsmedel, eller en kombination av dessa. Striden kan ske på flera arenor samtidigt. Motståndaren och andra aktörer kan: vara en annan nations krigsmakt, en kriminell organisation eller en terroristorganisation, ha moderna vapen och modern utrustning för underrättelser och skydd, uppträda öppet eller dolt, i eller utan uniform, strida på okonventionellt sätt, vara svår att upptäcka, vara uthållig och svårslagen, tjäna på att striden blir utdragen i tid, ha okänd eller oklar ledning och ledningsstruktur, vara hänsynslös och medvetet åsidosätta folkrätten. Operationer som i första hand inte innehåller stridsuppgifter kan t.ex. vara humanitära insatser, katastrofhjälp, fredsförebyggande åtgärder eller evakueringsoperationer. Dessa operationer kan utföras under alla faser i en konflikt eller parallellt med ett krig i dess olika faser. Miljöerna kan skifta snabbt. Uppgifter kan den ena dagen behöva lösas i ödemarksterräng i en självständig, mindre avdelning och den andra dagen i en multinationell stab med ett väl utbyggt stöd. Uppgifterna ska även kunna lösas i olika väderförhållanden och i mörker och ljus. De kan behöva lösas under kort tid eller flera månader i sträck, i ofarlig eller livsfarlig miljö. Situationen innebär

9 Sida 9(13) ofta att man lever tätt tillsammans under lång tid. Ofta finns det inte möjlighet till enskildhet eller ordentlig sömn. Informationsflödet kan variera. Ibland finns det för mycket information, som kan vara lika trovärdig som motsägelsefull medan det ibland saknas information helt. Uppgifterna ska kunna lösas i blandade språkliga, religiösa och kulturella miljöer vilket ställer krav på förståelse om främmande kulturer och religioner och språkkunskaper, främst i engelska. Uppgifterna ska också kunna utföras i situationer där militära resurser ställts till andra svenska myndigheters, eller internationella organisationers, förfogande. Förmåga som chef Samtliga officerare ska: förstå den egna uppgiftens och insatsens betydelse i det större sammanhang som den är ställd, ha kunskap om och utgående från situationens krav kunna tillämpa olika ledarskapsmetoder, förstå den yttersta konsekvensen av att beordra våld och att bruka maktmedel kunna hantera mellanmänskliga relationer kunna initiera och leda diskussioner om etiska frågor på ett öppet och förbehållslöst sätt för att därigenom möjliggöra förändringar av det egna och andras etiska ställningstaganden, kunna anpassa och utveckla egna handlingar och taktiska uppträdande till plutonens, kompaniets och bataljonens (motsv.) övergripande uppgifter och taktik planlägga, genomföra och följa upp verksamhet för att bygga upp och vidmakthålla eget och underställd personals fysiska stridsvärde och prestationsförmåga anpassa sina handlingar till den ledningsfilosofi som den nation som leder en insats har, kunna samverka med multinationella staber inom egen funktion

10 Sida 10(13) ha förmåga att inse när någon i ens direkta närhet är i emotionell eller psykisk kris och kunna anpassa sina handlingar i relation till det, ha förståelse för Försvarsmaktens kvalitetsarbete, ekonomi- och verksamhetsledningssystem, kunna samverka med företrädare för andra myndigheter, företag och organisationer, veta innebörden av de författningar och regler i övrigt som styr den egna verksamheten samt kunna företräda arbetsgivarens verksamhetsintresse, genom sitt agerande och uppträdande vara en god företrädare för Försvarsmakten, kunna redogöra för grunderna i svensk säkerhets- och försvarspolitik samt Försvarsmaktens roll och uppgifter, kunna använda de tekniska system, försvarsmaktsgemensamma hjälpmedel samt försvarsmaktsgemensamma administrationsverktyg som alla chefer på lägre nivå har tillgång till, inom eget kompetens- och ansvarsområde och med stöd från press- och informationspersonal kunna representera Försvarsmakten gentemot massmedia. Förmåga som utbildare Samtliga officerare ska kunna: planlägga, genomföra och följa upp utbildning inom ramen för sin funktion så att den möter de krav som väpnad strid ställer, planlägga, genomföra och följa upp utbildning på ett sådant sätt att gällande säkerhetsbestämmelser följs och intentionerna i Försvarsmaktens pedagogiska grundsyn innehålls Förmåga som fackman Samtliga officerare ska kunna: initiera, delta i och leda diskussioner inom egen funktion/område avseende stridskrafternas utnyttjande på stridsteknisk nivå värdera motståndarens taktiska uppträdande samt tekniska system och anpassa eget uppträdande därefter, förklara i vilket sammanhang den egna funktionen verkar.

11 Sida 11(13) Utbildning mot befattning i nivå OF-3: Stabsutbildning För närvarande pågår en översyn av den framtida stabsutbildningen. Nedanstående beskrivning är en nulägesbild. Stabsutbildningen genomförs vid Försvarshögskolan (uppdragsutbildning). Stabsutbildning ska ge en generell kompetens för att kunna tjänstgöra i befattningar på högre förbandsnivå inom egen försvarsgren såväl nationellt som internationellt över hela konfliktskalan. Stabsutbildning ska medge en utveckling mot taktisk nivå eller högre. Kunskap och förståelse De studerande ska: förstå grunderna för operativ planering och ges kunskap om högre chefs organisation och arbetsprocesser samt egen försvarsgrens bidrag till den gemensamma militära operationen, ha förståelse för det europeiska säkerhetssamarbetet, det svenska totalförsvaret och speciellt Försvarsmaktens roll inom ramen för svensk säkerhetspolitik ha förståelse för bruket av militära maktmedel i multifunktionell miljö, såväl nationellt som multinationellt, ha förståelse för hur militära tekniska system påverkar verksamheten och ha kunskap om systemens möjligheter och begränsningar, ha kunskap om folkrättens roll vid militära insatser över hela konfliktskalan, kunna förstå den idémässiga bakgrunden till den svenska doktrinen och den väpnade striden, ges en ökad kunskap om och förståelse för frågor rörande den militära professionen som forskningsområde och praktik. ges en ökad kunskap om och förståelse för skillnader avseende villkoren för ledarskap vid övergången från direkt till indirekt ledarskap, ges en ökad kunskap om och förståelse för tjänstgöring och ledarskap i nationella internationella staber. Färdighet och förmåga kunna verka som stabsmedlem i staber på högre förbandsnivå vid nationell, internationell och multinationell verksamhet kunna tillämpa taktikens grunder och fatta beslut om lämpliga medel och metoder samt agera i tid, kunna tillämpa olika metoder för problemlösning, uppfylla kraven för FM FysS grundnivå (fysisk standard),

12 Sida 12(13) kunna omsätta och använda kunskaper, teorier och begrepp från organisations- och institutionsteori, ledarskapsteori samt militär professionsforskning som verktyg för analys och reflektion över den militära professionen och den egna yrkeserfarenheten. Värderingsförmåga och förhållningssätt utifrån kunskaper om och förståelse för professionsetiska frågor, medvetet och analytiskt, reflektera, bedöma och förhålla sig sådana frågor. Utbildning mot befattning i OF-4: Högre stabsofficersutbildning Utbildningen genomförs vid Försvarshögskolan (uppdragsutbildning) på avancerad nivå. Inom programmet genomförs även en teknisk inriktning, HSU T. Utbildningen ska: ytterligare utveckla officerarnas förmåga att självständigt integrera och använda kunskaper ytterligare utveckla officerarnas förmåga att hantera komplexa företeelser, frågeställningar och situationer och utveckla officerarnas förutsättningar för yrkesverksamhet som ställer stora krav på självständighet ge de kunskaper som behövs för forsknings- och utvecklingsarbete. Den högre stabsofficersutbildningen omfattar ett spektrum av militära operationer, från storskaliga internationella operationer till småskaliga operationer, olika konfliktnivåer, olika typer av militära uppgifter och gränsytor och samspel med olika civila beslutsorgan och organisationer. Gemensamma operationer och operativa problemställningar placeras i centrum. Taktisk och militärstrategisk nivå samt relationer till civila aktörer betraktas från denna utgångspunkt. Gemensamma operationer kännetecknas av samordning av olika stridskrafter och verksamhet i flera arenor. Det ställer krav på kunskaper om sammanhanget mellan den överordnade militärstrategiska nivån och den underordnade, taktiska nivån samt verksamheten inom de olika arenorna. Efter utbildningens första år ska officerarna kunna delta i planering, genomförande och utvärdering av gemensamma operationer, såväl nationellt som internationellt, med fokus på metoder och processer på operativ ledningsnivå. Efter utbildningens första år ska officerarna kunna lösa uppgifter som stabsmedlemmar. Officerarna ska vidare förstå och agera utifrån de krav som ställs i yrkesrollen utgående från bl.a. Försvarsmaktens värdegrund. Efter genomgången utbildning ska officerarna ha en fördjupad förmåga att planera, genomföra och utvärdera gemensamma operationer, natio-

13 Sida 13(13) nellt och internationellt. Utbildningen i operationskonst ska fokusera på den operativa ledningsnivån. Efter genomgången utbildning ska officerarna kunna lösa uppgifter som kvalificerade stabsmedlemmar och kunna leda stabsarbete. Utbildningsvolymer Försvarsmakten ska även kvantifiera vilka utbildningsvolymer av grundläggande och högre officersutbildning som myndigheten långsiktigt har behov av. Utbildningsvolymer I tabellen nedan redovisas lägre elevvolymer än dem som Försvarsmakten tidigare lagt till grund för myndighetens planering. De lägre siffrorna grundas främst på bedömningen att behovet av officerare och specialistofficerare nedgår om statsmakterna genomför de förändringar i grundorganisationens infrastruktur som Försvarsmakten, i enlighet med budgetunderlaget för 2010, avser lämna senast i budgetunderlaget för De nu redovisade elevvolymerna har också påverkats av de beräkningar av genomströmningen i de båda officerskategorierna som genomförts och av den övertalighet som uppstår i officerskategorin till följd av befälsordningsreformen. Utbildningsvolymer Officersprogram Specialistofficersutbildning SU Reservoff.utb Enligt Försvarsmaktens nuvarande beräkningar ökar utbildningsbehoven 2015 och framåt enligt tabellen ovan. Siffrorna kommer att kvalitetssäkras i det fortsatta arbetet och kommer att redovisas i BU HSU (inkl HSU T)

Stefan Nordberg 2008-06-24 sid 1(7) Ag SU FHS Utbildningsplan för Stabsutbildning Ny 49,5/45 hp

Stefan Nordberg 2008-06-24 sid 1(7) Ag SU FHS Utbildningsplan för Stabsutbildning Ny 49,5/45 hp Stefan Nordberg 2008-06-24 sid 1(7) Utbildningsplan för Stabsutbildning Ny 49,5/45 hp 1. Basdata Fastställande: Forsknings- och utbildningsnämnden 2008-06-09 Utbildningskod: 1SU09 Ikraftträdande: 2008-06-09

Läs mer

Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU OP)

Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU OP) Utbildningsplan 1 (10) Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU OP) Benämning på engelska Advanced Command and Staff Programme Högskolepoäng: 130,5 högskolepoäng Programkod:

Läs mer

Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU Op)

Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU Op) Utbildningsplan 1 (6) Utbildningsprogram Högre stabsofficersutbildning med operativ inriktning (HSU Op) Benämning på engelska Advanced Command and Staff Programme Högskolepoäng: 120 högskolepoäng Programkod:

Läs mer

FHS organisation. FHS/LH samoavd 2011 SID 1. Aktuell sep 2011

FHS organisation. FHS/LH samoavd 2011 SID 1. Aktuell sep 2011 FHS organisation SID 1 Fakta om Försvarshögskolan (ÅR 2010) Omsättning 550 msek 546 helårsstudenter (exl uppdragsstud) 428 helårspresterande Ca 2 500 studerande i kortare kurser 344 anställda (drygt 100

Läs mer

Officersprogrammet 08-11 med Militärteknisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan

Officersprogrammet 08-11 med Militärteknisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan FHS UTBILDNINGSPLAN Sid 1 (5) Officersprogrammet 08-11 med Militärteknisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan 1. Nivå Grundnivå. 2. Fastställande Utbildningsplanen har fastställts av Försvarshögskolans

Läs mer

HAR DU DET SOM KRÄVS?

HAR DU DET SOM KRÄVS? HAR DU DET SOM KRÄVS? 1 VI SÖKER DIG Som du kanske vet förbereder Försvarsmakten en övergång från värnplikt till frivillighet. Förutsatt att riksdagen tar beslut under våren kommer ingen att utbildas med

Läs mer

Programmets benämning Officersprogrammet med krigsvetenskaplig inriktning. Benämning på engelska Officers' Programme majoring in War Studies

Programmets benämning Officersprogrammet med krigsvetenskaplig inriktning. Benämning på engelska Officers' Programme majoring in War Studies Utbildningsplan 1 (8) 20-06-09 Programmets benämning Officersprogrammet med Benämning på engelska Officers' Programme majoring in War Studies Högskolepoäng: 180 högskolepoäng Programkod: 1OPK5 Gäller från:

Läs mer

HÖGKVARTERET Datum Beteckning :56200 Sida 1 (5)

HÖGKVARTERET Datum Beteckning :56200 Sida 1 (5) 2013-04-12 19 111:56200 Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Anders Eriksson, 08-788 93 52,

Läs mer

Patrik Larsson Ombudsman Officersförbundet patrik.larsson@officersforbundet.se

Patrik Larsson Ombudsman Officersförbundet patrik.larsson@officersforbundet.se Patrik Larsson Ombudsman Officersförbundet patrik.larsson@officersforbundet.se Officersförbundet är fack- och yrkesförbundet för den som är soldat, sjöman eller officer med en anställning i Försvarsmakten

Läs mer

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR

SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR SÄRSKILDA OPERATIONSGRUPPEN SOG REKRYTERAR FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND är primärt en militärstrategisk resurs som ska öka mängden handlingsalternativ genom att komplettera

Läs mer

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Utbildningsplan 1 (5) Programmets benämning Officersprogrammet med militärteknisk profil Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, Military-Technology specialization Högskolepoäng:

Läs mer

Officersprogrammet 08-11 med Nautisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan

Officersprogrammet 08-11 med Nautisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan FHS UTBILDNINGSPLAN Sid 1 (6) Officersprogrammet 08-11 med Nautisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan 1. Nivå Grundnivå. 2. Fastställande Utbildningsplanen har fastställts av Försvarshögskolans

Läs mer

Officersprogrammet med Aviatisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan

Officersprogrammet med Aviatisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan Sid 1 (5) Officersprogrammet med Aviatisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan 1. Nivå Grundnivå. 2. Fastställande Utbildningsplanen har fastställts av Försvarshögskolans Forsknings- och Utbildningsnämnd,

Läs mer

Kungl Krigsvetenskapsakademien höll

Kungl Krigsvetenskapsakademien höll Vilken officersutbildning ska en fram tidsinriktad försvarsmakt ha? Referat från miniseminariet den 1 september 2009 HANDLINGAR Av Ove Pappila Kungl Krigsvetenskapsakademien höll den 1 september ett miniseminarium

Läs mer

Officersprogrammet med Nautisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan

Officersprogrammet med Nautisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan FHS UTBILDNINGSPLAN Sid 1 (5) Officersprogrammet med Nautisk profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan 1. Nivå Grundnivå. 2. Fastställande Utbildningsplanen har fastställts av Försvarshögskolans

Läs mer

Uppdrag till Försvarsmakten och Försvarshögskolan att ge förslag till hur kostnaderna för officersutbildning kan reduceras

Uppdrag till Försvarsmakten och Försvarshögskolan att ge förslag till hur kostnaderna för officersutbildning kan reduceras Regeringsbeslut 10 Försvarsdepartementet 2009 10 29 Fö2008/3334/MIL (delvis) Fö2009/2163/MIL Försvarshögskolan Box 27805 115 93 STOCKHOLM Uppdrag till Försvarsmakten och Försvarshögskolan att ge förslag

Läs mer

Informationsbrev 2 för antagna till Stabsutbildningen 2015-2016 (Två bilagor)

Informationsbrev 2 för antagna till Stabsutbildningen 2015-2016 (Två bilagor) FHS beteckning 2015-05-04 Ö 75/2015 Sid 1 (6) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning Övlt Claes Deshayes,

Läs mer

OFFICER FÖR FRAMTIDEN. Sök till Officersprogrammet!

OFFICER FÖR FRAMTIDEN. Sök till Officersprogrammet! OFFICER FÖR FRAMTIDEN Sök till Officersprogrammet! Förbered dig på ett viktigt arbete Är du engagerad i det som händer i Sverige och övriga världen? Är du beredd att göra något åt det? Om du utbildar

Läs mer

Redovisning rörande personalavvecklingsutgifter

Redovisning rörande personalavvecklingsutgifter Sida 1 (5) Redovisning rörande personalavvecklingsutgifter Innehållsförteckning 1. Regeringsbeslut 12, 2008-12-17, Fö2006/2663/EPS, Fö2006/2782/EPS, Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Försvarsmakten

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 april 2004. SFS 2004:148 Utkom från trycket den 15 april 2004 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar

Utbildningsplan Benämning Benämning på engelska Poäng Programkod Gäller från Fastställd Programansvar Beslut Utbildningens nivå Inriktningar Utbildningsplan 1 (6) Benämning Magisterprogrammet i politik och krig Benämning på engelska Masters Programme in Politics and War Poäng: 60 hp Programkod: 2PK15 Gäller från: Höstterminen 2015 Fastställd:

Läs mer

Datum 2015-01-21. Kursens benämning: Krigsvetenskap Fortsättningskurs Marina Operationer (SU 8)

Datum 2015-01-21. Kursens benämning: Krigsvetenskap Fortsättningskurs Marina Operationer (SU 8) 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Krigsvetenskap Fortsättningskurs Marina Operationer (SU 8) Engelsk benämning: War Studies Intermediate Course in Maritime Operations Kurskod: 1SU048 Gäller från: VT 2015

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i officersförordningen (1994:882); utfärdad den 1 juli 1999. SFS 1999:697 Utkom från trycket den 13 juli 1999 Omtryck Regeringen föreskriver i fråga om

Läs mer

Anvisningar för antagning till Specialistofficersutbildning SOU2016-2017 (SOU2016:2)

Anvisningar för antagning till Specialistofficersutbildning SOU2016-2017 (SOU2016:2) 2015-11-26 FM2015-16798:1 Sida 1 (10) sändlista Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning ERIC JELBRING, eric.jelbring@mil.se

Läs mer

Officersutbildning för framtida krav hur och med vilket innehåll?

Officersutbildning för framtida krav hur och med vilket innehåll? Officersutbildning för framtida krav hur och med vilket innehåll? av Johan Hansson i denna artikel avser jag redovisa några reflektioner över de förändringar som genomförts de senaste 30 åren när det gäller

Läs mer

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013

Kommittédirektiv. Försvarsmaktens personalförsörjning. Dir. 2013:94. Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Kommittédirektiv Försvarsmaktens personalförsörjning Dir. 2013:94 Beslut vid regeringssammanträde den 24 oktober 2013 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå hur Försvarsmaktens personalförsörjning

Läs mer

INDIVIDUELL UTVECKLING. Vad skall jag börja med redan idag? VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS

INDIVIDUELL UTVECKLING. Vad skall jag börja med redan idag? VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS INDIVIDUELL UTVECKLING Vart befinner jag mig just nu? När skall jag vara där? Vad vill jag uppnå? Är det realistiskt? Vilka delmål bör jag ha? Vad krävs av mig för att nå målet? Vilka hinder kan jag se?

Läs mer

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN

Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN 1 (7) Institutionen för socialvetenskap Masterprogram i socialt arbete med inriktning mot verksamhetsanalys och utveckling i civilsamhället, 120 hp UTBILDNINGSPLAN Master Programme in Social Work Research

Läs mer

Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion

Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2012-1522 rir 2014:4 Bilaga 4. Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion Försvarsmaktens omställning(rir 2014:4) Bilaga 4 Försvarsmaktens uppdrag i dess instruktion

Läs mer

Redovisning av reservofficerssystemet

Redovisning av reservofficerssystemet 2014-02-28 FM2013-546:9 Sida 1 (14) Redovisning av reservofficerssystemet SAMMANFATTNING... 2 1. INLEDNING... 3 2. NULÄGE... 4 3. RESERVOFFICERARE I KOMMANDE FÖRSVARSMAKTSORGANISATION... 4 4. ETT NYTT

Läs mer

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Psykologisk institutionen Utbildningsplan för Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi S2PSA 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master Programme

Läs mer

OFFICER FÖR FRAMTIDEN. Sök till Officersprogrammet!

OFFICER FÖR FRAMTIDEN. Sök till Officersprogrammet! OFFICER FÖR FRAMTIDEN Sök till Officersprogrammet! Förbered dig på ett viktigt arbete Är du engagerad i det som händer i Sverige och övriga världen? Är du beredd att göra något åt det? Om du utbildar

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG MÅL - självständigt och kritiskt med teori och metod identifiera och analysera centrala problem inom det statsvetenskapliga kunskapsområdet;

Läs mer

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6)

INRIKTNING Underbilaga 1.1. HÖGKVARTERET Datum Beteckning 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) 2015-06-26 FM2015-1597:2 Sida 1 (6) Försvarsmaktens Värdegrund Vår värdegrund Syfte Förvarsmaktens värdegrund är en viljeförklaring. Den beskriver hur vi vill vara och hur vi vill leva, som individ, grupp

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (6) BESLUT 2016-03-22 Dnr SU FV-3.2.5-1978- 15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Pedagogik Education I pedagogik behandlas frågor om hur människor lär, påverkas och utvecklas

Läs mer

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering

De frivilliga försvarsorganisationerna. En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering De frivilliga försvarsorganisationerna En oumbärlig kraft för samhällets försvar och krishantering Frivillighetens samhällsbetydelse Det civila samhällets många ideella organisationer har länge haft en

Läs mer

A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies)

A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies) S2013/249 Samhällsvetenskapliga fakulteten A. Utbildningsplan för kandidatprogram i Freds- och konfliktvetenskap (Bachelor of Science Programme in Peace and Conflict Studies) Omfattning: 180 högskolepoäng

Läs mer

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, naval specialization

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, naval specialization Utbildningsplan 1 (6) Programmets benämning Officersprogrammet med nautisk profil Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, naval specialization Högskolepoäng: 180 högskolepoäng

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Datum FHS beteckning

UTBILDNINGSPLAN Datum FHS beteckning Sida 1(5) Utbildningens namn Concept Development and Experimentation, CD&E Poäng 60 hp Utbildningsansvar Försvarshögskolan Kod CDE01 Utbildningens syfte Som ett led i att utveckla Försvarsmakten nationellt

Läs mer

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG

SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG PEDAGOGISKA INSTITUTIONEN Utbildningsplan Dnr CF 52-482/2007 Sida 1 (6) SPECIALPEDAGOGISKT PROGRAM, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Special Education Programme, 90 ECTS Utbildningsprogrammet är inrättat den 20 augusti

Läs mer

SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID

SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID SOT SEKTIONEN FÖR OPERATIV TEKNIK SÄRSKILD TEKNIK UNIK INDIVID Vad erbjuder vi? Utmaningar. Erfarna och kompetenta kollegor. Flexibelt arbete uppgifter, arbetstider, ledighet. Omväxlande arbete ingen arbetsvecka

Läs mer

Kursplan Militärt ledarskap och Pedagogik 2 2008-06-09

Kursplan Militärt ledarskap och Pedagogik 2 2008-06-09 Kursplan 1. Kursens benämning 2. Engelsk benämning Military Leadership and Pedagogy 2 3. Kurskod IOP017 4. Beslut Denna kursplan är fastställd av ämnesrådet vid institutionen i ledarskap och management

Läs mer

LÄRAREXAMEN BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (GRUNDNIVÅ-FIRST CYCLE) MASTER OF ARTS/SCIENCE IN EDUCATION (AVANCERAD NIVÅ-SECOND CYCLE) 1

LÄRAREXAMEN BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (GRUNDNIVÅ-FIRST CYCLE) MASTER OF ARTS/SCIENCE IN EDUCATION (AVANCERAD NIVÅ-SECOND CYCLE) 1 Lokal examensbeskrivning Dnr: 540-420-10 Sid 1 (8) LÄRAREXAMEN BACHELOR OF ARTS IN EDUCATION (GRUNDNIVÅ-FIRST CYCLE) MASTER OF ARTS/SCIENCE IN EDUCATION (AVANCERAD NIVÅ-SECOND CYCLE) 1 1. Fastställande

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i datavetenskap Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 50 00 www.teknat.umu.se Dnr FS 4.1.1-356-14 Datum 2014-03-20 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1655-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie masterexamen Huvudområde: Tyska Engelsk benämning: German Studierna inom huvudområdet tyska ger kunskaper om färdigheter i det tyska språket,

Läs mer

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP

MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP UTBILDNINGSPLAN MASTERPROGRAM I STATSVETENSKAP 120 HÖGSKOLEPOÄNG INLEDNING Masterprogrammet i statsvetenskap är en utbildning på avancerad nivå som ger verktyg för att förstå och analysera politik, demokrati,

Läs mer

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng

Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Utbildningsplan för Pedagogik, kandidatprogram 180 högskolepoäng Bachelor s Programme in Education 180 Higher Education Credits Revidering fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-03-15

Läs mer

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING

CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING Lokal examensbeskrivning Dnr: 541-2076-10 Sid 1 (5) CIVILINGENJÖRSEXAMEN MASTER OF SCIENCE IN ENGINEERING INRIKTNING: TEKNISK KEMI SPECIALISATION: ENGINEERING CHEMISTRY 1 Fastställande Denna examensbeskrivning

Läs mer

STOCKHOLM 2008-09-12. Officersförbundets remissvar Utveckling av tvåbefälssystem. Allmänt. Svar på remissfrågor. Försvarsmakten.

STOCKHOLM 2008-09-12. Officersförbundets remissvar Utveckling av tvåbefälssystem. Allmänt. Svar på remissfrågor. Försvarsmakten. Sida 1/8 Diarienr: Försvarsmakten ProdS STOCKHOLM 2008-09-12 Officersförbundets remissvar Utveckling av tvåbefälssystem (HKV 16300:67260) Allmänt Officersförbundet delar i allt väsentligt grunderna i förslaget.

Läs mer

FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND NÄR SITUATIONEN KRÄVER MER

FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND NÄR SITUATIONEN KRÄVER MER FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND NÄR SITUATIONEN KRÄVER MER FÖRSVARSMAKTENS SPECIALFÖRBAND Försvarsmaktens specialförband är primärt en militärstrategisk resurs som ska öka mängden handlingsalternativ genom

Läs mer

1. Kursens benämning Krigsvetenskap fortsättningskurs funktionstaktik fältarbeten

1. Kursens benämning Krigsvetenskap fortsättningskurs funktionstaktik fältarbeten 1. Kursens benämning Krigsvetenskap fortsättningskurs funktionstaktik fältarbeten 2. Engelsk benämning War Studies Intermediate Course Engineering Tactics 3. Kurskod 1OP057 4. Beslut Denna kursplan är

Läs mer

Utbildningens målgrupp omfattar alla försvarsmaktsanknutna myndigheter samt våra nordiska grannländers försvarsmakter.

Utbildningens målgrupp omfattar alla försvarsmaktsanknutna myndigheter samt våra nordiska grannländers försvarsmakter. Sida 1(5) Utbildningens namn Concept Development and Experimentation, CD&E Poäng 60 hp Utbildningsansvar Försvarshögskolan Kod CDE01 Utbildningens syfte Som ett led i att utveckla Försvarsmakten nationellt

Läs mer

KRAVSÄTTNING AV BEFATTNINGAR

KRAVSÄTTNING AV BEFATTNINGAR KRAVSÄTTNING AV BEFATTNINGAR Ett arbete pågår fram till den 31 mars med att lista och kravsätta befattningar i Försvarsmakten. Varje befattning tilldelas befattningsbenämning, personalkategori, nivå och

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Akutsjukvård med inriktning mot ambulanssjukvård II 40 poäng (AKAM2)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Akutsjukvård med inriktning mot ambulanssjukvård II 40 poäng (AKAM2) Dnr 2923/03-390 KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Akutsjukvård med inriktning mot ambulanssjukvård II 40 poäng (AKAM2) Graduate Diploma in Emergency

Läs mer

Identifiering och implementering av systemhus

Identifiering och implementering av systemhus Sida 1 (5) Identifiering och implementering av systemhus Innehållsförteckning 1. Regeringsbeslut 10, 2005-10-20, Fö2005/2483/MIL, Planeringsanvisningar för Försvarsmaktens budgetunderlag för 2007, Särskild

Läs mer

FMV. Marinens utveckling

FMV. Marinens utveckling FMV Marinens utveckling Marina förutsättningar Niklas Gustafsson/Försvarsmakten Marinens utveckling Med anledning av den aktuella försvarsdebatten känns det angeläget att beskriva marinens uppgifter och

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Akutsjukvård med inriktning mot operationssjukvård II, 40 poäng (AKOP2)

UTBILDNINGSPLAN. Specialistutbildning för sjuksköterskor. Akutsjukvård med inriktning mot operationssjukvård II, 40 poäng (AKOP2) Dnr 2929/03-390 KAROLINSKA INSTITUTET STOCKHOLM UTBILDNINGSPLAN Specialistutbildning för sjuksköterskor Akutsjukvård med inriktning mot operationssjukvård II, 40 poäng (AKOP2) Graduate Diploma in Emergency

Läs mer

WWW.FORSVARSMAKTEN.SE. Kadettbataljonen VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS

WWW.FORSVARSMAKTEN.SE. Kadettbataljonen VI VERKAR, SYNS OCH RESPEKTERAS Kadettbataljonen Organisationen på MHS Chef MHS Karlberg Karlberg Försvarshögskolan Stab Stf skolchef Ämnesinstitutioner FM Utbildningsenhet Managementenheten FM Idrott- & Friskvårdsenhet Kadettbataljonen

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan Dnr FAK1 2010/159 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i redovisning och finansiering Masterprogramme in Accounting and Finance Programkod: SAMRE/SAAAF Programmets

Läs mer

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine masterexamen med huvudområdet fysioterapi

LOKAL EXAMENSBESKRIVNING. Medicine masterexamen med huvudområdet fysioterapi Sahlgrenska akademin Dnr G 2012/523 LOKAL EXAMENSBESKRIVNING Medicine masterexamen med huvudområdet fysioterapi Degree of Master of Medical Science (Two Years) with a major in Physiotherapy 1. Fastställande

Läs mer

Försvarsmaktens personalförsörjningsinstruktion (FM PersI)

Försvarsmaktens personalförsörjningsinstruktion (FM PersI) HKV beteckning Sida 1 (120) Försvarsmaktens personalförsörjningsinstruktion (FM PersI) (ML) Sida 2 (120) Försvarsmaktens personalförsörjningsinstruktion (FM PersI) Försvarsmaktens personalförsörjningsinstruktion

Läs mer

Specialistofficerskåren en yrkeskår i vardande

Specialistofficerskåren en yrkeskår i vardande Specialistofficerskåren en yrkeskår i vardande En rapport om specialistofficerarna och deras syn på yrkesidentitet, yrkeskunnande och villkor vid förbanden Foto Louise Weibull/Anders W Berggren Försvarshögskolan

Läs mer

Officersprogrammet med Krigsvetenskaplig profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan

Officersprogrammet med Krigsvetenskaplig profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan FHS UTBILDNINGSPLAN Sid 1 (7) Officersprogrammet 08-11 med Krigsvetenskaplig profil, 180 högskolepoäng, vid Försvarshögskolan 1. Nivå Grundnivå. 2. Fastställande Utbildningsplanen har fastställts av Försvarshögskolans

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz Utbildningsplan för kompletterande utbildning för sjuksköterskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz 7KS15 Inrättad av Rektor 2014-12-09 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2014-12-18

Läs mer

Kompetensområden och kompetensnivåer. vid miljöförvaltningen

Kompetensområden och kompetensnivåer. vid miljöförvaltningen Kompetensområden och kompetensnivåer vid miljöförvaltningen Kompetensområden och kompetensnivåer vid miljöförvaltningen Kompetensförsörjningsprocessen är en del av verksamhetsutvecklingen och syftar till

Läs mer

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98

Kommittédirektiv. En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret. Dir. 2015:98 Kommittédirektiv En långsiktigt hållbar personalförsörjning av det militära försvaret Dir. 2015:98 Beslut vid regeringssammanträde den 1 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska föreslå en

Läs mer

SACO Försvar yttrande över BU 08/SR. SACO Försvar yttrande över Försvarsmaktens budgetunderlag för år 2008 med särskild redovisning 7

SACO Försvar yttrande över BU 08/SR. SACO Försvar yttrande över Försvarsmaktens budgetunderlag för år 2008 med särskild redovisning 7 Sida 1 (6) SACO Försvar yttrande över BU 08/SR SACO Försvar 2007-02-26 SACO Försvar yttrande över Försvarsmaktens budgetunderlag för år 2008 med särskild redovisning 7 SACO Försvar har valt att endast

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/171. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/171 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Kursplan. Kursens benämning: Fortsättningskurs Funktionstaktik CBRN. Engelsk benämning: Intermediate Course CBRN Tactics

Kursplan. Kursens benämning: Fortsättningskurs Funktionstaktik CBRN. Engelsk benämning: Intermediate Course CBRN Tactics Kursplan Kursens benämning: Fortsättningskurs Funktionstaktik CBRN Engelsk benämning: Intermediate Course CBRN Tactics Kurskod: 1OP194 Gäller från: VT 2011 Fastställd: Denna kursplan är fastställd av Ämnesrådet

Läs mer

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen

Medarbetarpolicy. för Institutet för språk och folkminnen BILAGA Medarbetarpolicy för Medarbetarpolicyn har tagits fram i samarbete mellan institutets samtliga avdelningar. Policyn gäller i första hand i två år, och ska sedan utvärderas och revideras. Fastställd

Läs mer

Specialpedagogprogrammet

Specialpedagogprogrammet Specialpedagogprogrammet Special Education Programme Omfattning: 90 högskolepoäng Programkod: LYSPE Nivå: Avancerad Fastställande: Fastställd av Fakultetsnämnden för lärarutbildning 2008-09-18, reviderad

Läs mer

Det talade ordet gäller

Det talade ordet gäller 1 Det talade ordet gäller ÖB anförande i Sälen 2011 Ärade statsråd, ärade försvarsvänner! 2010 var ett intensivt, händelserikt men också tungt år för Försvarsmakten. Vi har tagit flera viktiga steg mot

Läs mer

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2014-09-24.

Beslut Denna utbildningsplan är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden 2014-09-24. Utbildningsplan för Masterprogram i språkvetenskap Master's Programme in Language Science Programkod: HSPPO Gäller från: HT 2015 Fastställd: 2014-09-24 Värdinstitution: Institutionen för lingvistik 120

Läs mer

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10

Naturvetenskapliga fakulteten. Dnr G 217 4135/10 Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 217 4135/10 Utbildningsplan för Ledarskap i slöjd och kulturhantverk, kandidatprogram, 180 högskolepoäng Grundnivå Bachelor s programme in Leadership and in Handicraft

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Ämnesblock matematik 112,5 hp

Ämnesblock matematik 112,5 hp 2011-12-15 Ämnesblock matematik 112,5 hp för undervisning i grundskolans år 7-9 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 90 hp, utbildningsvetenskaplig kärna 7,5 hp och VFU 15 hp.

Läs mer

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT. Utbildningsplan. Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av Dnr FAK1 2010/158 Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT Utbildningsplan Magister-/masterprogram i Marknadsföring och ledning av tjänsteverksamheter Masterprogramme in Service Marketing and Management

Läs mer

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing

Utbildningsplan. Masterprogram i marknadsföring. Dnr HS 2015/401. SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master programme in Marketing Dnr HS 2015/401 Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Utbildningsplan Masterprogram i marknadsföring Programkod: Programmets benämning: Inriktningar: SASMF Masterprogram i Marknadsföring Master

Läs mer

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, naval specialization

Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, naval specialization Utbildningsplan 1 (6) Programmets benämning Officersprogrammet med nautisk profil Benämning på engelska Degree of Bachelor of Science in Military Studies, naval specialization Högskolepoäng: 180 högskolepoäng

Läs mer

Nu även med regionala kurser!

Nu även med regionala kurser! Nu även med regionala kurser! Välkommen på kurs med Försvarsutbildarna Varje kurs med Försvarsutbildarna är unik beroende på ämnesområde, deltagare, utbildningsplats och lärare. En viktig gemensam nämnare

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG

UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET PSYKIATRISK VÅRD 60 HÖGSKOLEPOÄNG 1 UTBILDNINGSPLAN FÖR SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEPROGRAMMET, PSYKIATRISK VÅRD, 60hp Graduate Diploma in Specialist Nursing

Läs mer

Utbildningsplan för Polisprogrammet

Utbildningsplan för Polisprogrammet Utbildningsplan för Polisprogrammet Utbildningsplan för Polisprogrammet 2 (6) Polisutbildningsförordningen (1999:740) anger ramarna för grundutbildningen till polis. Med stöd av 2 polisutbildningsförordningen

Läs mer

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16

Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16 Hemvärnet Nationella skyddsstyrkorna Presentation Hundkonferens 2013-02-16 WWW.FORSVARSMAKTEN.SE Rikshemvärnschefen Brigadgeneral Roland Ekenberg 46 % ÅldersSnittet Under 40 år Runt 30 år i insats Mer

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1637-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie magisterexamen Huvudområde: Slaviska språk Engelsk benämning: Slavic Languages Huvudområdet slaviska språk inbegriper studier i Polens,

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1482-14 Sid 1 (8) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION 2 INRIKTNING:

Läs mer

Specialpedagogprogrammet

Specialpedagogprogrammet Specialpedagogprogrammet Special Education Programme Omfattning: 90 högskolepoäng Programkod: LYSPE Nivå: Avancerad Fastställande: Fastställd av Fakultetsnämnden för lärarutbildning 2008-09-18, reviderad

Läs mer

Lokal examensbeskrivning

Lokal examensbeskrivning 1 (5) Dnr SU-FV-3.2.5-1654-15 Lokal examensbeskrivning Filosofie magisterexamen Huvudområde: Tyska Engelsk benämning: German Studierna inom huvudområdet tyska ger kunskaper om och färdigheter i det tyska

Läs mer

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

Skolans uppdrag är att främja lärande där individen stimuleras att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Författningsstöd Övergripande författningsstöd 1 kap. 4 skollagen Utbildningen inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla barns

Läs mer

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin

Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Utbildningsplan för magisterprogrammet i försäkringsmedicin Inrättad av Styrelsen för utbildning 2006-11-22 Fastställd av Styrelsen för utbildning 2007-04-04 Sid 2 (5) 1. Basdata 1.1. Programkod 3FO07

Läs mer

Information för VFU-samordnare. Maria Perényi 11-09-22

Information för VFU-samordnare. Maria Perényi 11-09-22 Information för VFU-samordnare Maria Perényi 11-09-22 Innehåll Allmän presentation av biblioteket Om bibliotekets undervisning på officersprogrammet Bibliotekets stöd till fack- och funktionsskolor Visning

Läs mer

Sida 2 (5) Allmänt om kursen

Sida 2 (5) Allmänt om kursen Sändlista Sida 1 (5) Ert tjänsteställe, handläggare Ert datum Er beteckning Vårt tjänsteställe, handläggare Vårt föregående datum Vår föregående beteckning FMLOPE, Mj Mikael Lindholm, 070-328 16 07 Inbjudan

Läs mer

För doktorsexamen ska doktoranden

För doktorsexamen ska doktoranden Samhällsvetenskapliga fakulteten Umeå universitet, 901 87 Umeå Allmän studieplan Dnr FS 4.1.4-911-14 Sid 1 (5) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i rättsvetenskap Syllabus for the PhD program

Läs mer

Redovisningar enligt Regeringsbeslut 5 avseende åtgärder med anledning av proposition avseende soldatanställningar

Redovisningar enligt Regeringsbeslut 5 avseende åtgärder med anledning av proposition avseende soldatanställningar 2013-02-28 23 383:53446 Sida 1 (7) Redovisningar enligt Regeringsbeslut 5 avseende åtgärder med anledning av proposition avseende soldatanställningar 1. Uppgiften Försvarsmakten har i regeringsbeslut Uppdrag

Läs mer

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning barnsjukvård

Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning barnsjukvård 1 (5) Medicinska fakultetsstyrelsen Specialistsjuksköterskeprogram, inriktning barnsjukvård 60 högskolepoäng (hp) Avancerad nivå (A) VASBS Programbeskrivning Utbildningen syftar till att utbilda specialistsjuksköterskor

Läs mer

Utbildningsplan för Polisprogrammet

Utbildningsplan för Polisprogrammet Utbildningsplan för Polisprogrammet Polishögskolan 2014-06-18 UTBILDNINGSPLAN 2 (6) Polisutbildningsförordningen (1999:740) anger ramarna för Polisprogrammet. Med stöd av 2 polisutbildningsförordningen

Läs mer

Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) Bachelor s Programme in Mathematics Grundnivå

Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) Bachelor s Programme in Mathematics Grundnivå Naturvetenskapliga fakulteten Dnr G 2015/59 Utbildningsplan för Matematikprogrammet (N1MAT) Bachelor s Programme in Mathematics Grundnivå 1. Utbildningsprogrammets benämning och omfattning Programmet benämns

Läs mer

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare:

Försvarsmakten är en Det Finns Flera vägar in till en DeltiDstjänstgöring: information till arbetsgivare: Soldat, sjöman ELLER gruppbefäl PÅ deltid? Nya möjligheter att kombinera din karriär Att tjänstgöra i Försvarsmakten innebär stora möjligheter till utveckling. Du får möjlighet att växa som person samtidigt

Läs mer

Officersprofessionen och relationen mellan officerare, specialistofficerare och gruppbefäl. organisering och utbildning 2014-01-08

Officersprofessionen och relationen mellan officerare, specialistofficerare och gruppbefäl. organisering och utbildning 2014-01-08 Officersprofessionen och relationen mellan officerare, specialistofficerare och gruppbefäl organisering och utbildning 2014-01-08 Sida 2 av 22 Innehållsförteckning Inledning... 3 Professionen... 3 Professionsbegreppet...

Läs mer

Kompetenskriterier. för chefer i Göteborgs Stad

Kompetenskriterier. för chefer i Göteborgs Stad Kompetenskriterier för chefer i Göteborgs Stad Kompetenskriterier på operativ och strategisk nivå Utveckling av chefskapet i Göteborgs Stad är en strategiskt viktig fråga. Synsättet präglar stadens arbete

Läs mer