SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim 520"

Transkript

1 ARMAFLEX Lim 520 Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD ARMAFLEX Lim Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum Produktnamn ARMAFLEX Lim 520 Användningsområde Speciallim för ARMAFLEX flexibla isoleringsmaterial Nedströmsanvändare Företagets namn Armacell GmbH Postadress Box 349 Postnr Postort Mölndal Land Sverige Telefon +46 (0) Fax (PC fax) E-post Webbadress Utarbetat av Teknologisk Lab AB, Göteborg / Milvi Rohtla Nödtelefon Giftinformationscentralen:112 (i akuta förgiftningsfall) 2. Farliga egenskaper Klassificering Xi; R36/38 F; R11 N; R51/53 Beskrivning av risk Hälsa: Irriterar ögonen och huden. Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. Brand och explosion: Mycket brandfarligt. Produkten är mycket brandfarlig och kan redan vid temperaturer under rumstemperatur avge ångor, som bildar explosiva blandningar med luft. Miljö: Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. 3. Sammansättning/information om beståndsdelar Ämne Identifiering Klassificering Innehåll Solventnafta (petroleum), CAS-nr.: Xn, F, N; R11, R38, % vätebehandlad lätt naftenisk EG-nr.: R51/53, R65, etylacetat CAS-nr.: EG-nr.: aceton CAS-nr.: EG-nr.: metyletylketon CAS-nr.: EG-nr.: propanol CAS-nr.: EG-nr.: Xi, F; R11, R36, R66, % Xi, F; R11, R36, R66, % Xi, F; R11, R36, R66, 3-7 % Xi, F; R11, R36, 1-5 %

2 ARMAFLEX Lim 520 Sida 2 av 6 zinkoxid CAS-nr.: N; R50/53 < 0,25 % EG-nr.: Kolumnrubriker CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnamn = Namn enligt ämneslista (ämnen som inte står i ämneslistan måste översättas om det går). Innehåll angivet i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, vikt%, vol% FH/FB/FM T+ = Mycket giftig, T = Giftig, C = Frätande, Xn = Hälsoskadlig, Xi = Irriterande, E = Explosivt, O = Oxiderande, F+ = Extremt brandfarligt, F = Mycket brandfarligt, N = Miljöfarlig. Ämneskommentarer Ämne 1 innehåller: < 0,1% benzen. Detta innebär att ämnet inte är cancerframkallande eller mutagent. Se avsnitt 16 för förklaring av riskfraser. 4. Åtgärder vid första hjälpen Allmänt Inandning Hudkontakt Ögonkontakt Förtäring Information till hälsovårdspersonal 5. Brandbekämpningsåtgärder Lämpliga släckmedel Olämpliga brandsläckningsmedel Brand- och explosionsrisker Personlig skyddsutrustning Annan information 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp Personliga skyddsåtgärder Miljöskyddsåtgärder Metoder för rengöring Kontakta läkare i osäkra fall. Frisk luft, värme och vila. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Tag av förorenade kläder. Tvätta genast huden med tvål och vatten. Om symptom uppträder, kontakta läkare. Skölj genast med vatten i flera minuter. Tag ut ev. kontaktlinser. Håll ögonlocken brett isär. Kontakta ögonläkare om irritation kvarstår. Ge grädde eller matolja. Framkalla EJ kräkning. Kontakta läkare. Risk för kemisk lunginflammation (pneumonit) vid aspiration och efter förtäring. Koldioxid (CO2). Pulver. Alkoholresistent skum. Vattenspray eller dimma. Använd inte samlad vattenstråle. Mycket brandfarligt. Kan bilda explosiva gas/luft- blandningar. Ångorna är tyngre än luft och kan sprida sig längs marken. Vid brand eller höga temperaturer bildas: Koldioxid (CO2). Kolmonoxid (CO). Använd andningsapparat vid släckningsarbete. Vid utrymning använd om möjligt flyktmask. Behållare i närheten av brand flyttas snarast eller kyls med vattenstråle. Ventilationen skall vara effektiv. Rökning, öppen eld och andra antändningskällor är förbjudna. Använd personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Förhindra utsläpp till avlopp, vattendrag och mark. Vid större utsläpp till avlopp/vattenmiljö, kontakta de kommunala myndigheterna. Spill tas upp med inert absorberande material. Samlas upp i för ändamålet avsedda behållare och skickas som farligt avfall i överensstämmelse med avsnitt Hantering och lagring Hantering Lagring Speciella egenskaper och risker Ventilationen skall vara effektiv. Punktutsug rekommenderas. Undvik kontakt med hud och ögon. Undvik inandning av ångor. Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. Eliminera alla antändningskällor. Förvaras i ett svalt, välventilerat utrymme. Förvaras i väl tillsluten behållare. Förvaras enligt bestämmelser för brandfarliga varor. Förvaras avskilt från: Livsmedel. Produkten får inte användas i närheten av öppen låga eller andra antändningskällor. Ångorna är tyngre än luft och kan spridas längs golvytan.

3 ARMAFLEX Lim 520 Sida 3 av 6 8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd Hygieniska gränsvärden Ämne Identifiering Värde Norm år cyklohexan CAS-nr.: EG-nr.: t.: 1000 mg/m³ 8 t.: 300 ppm 15 min.: 1300 mg/m³ 15 min.: 370 ppm etylacetat CAS-nr.: EG-nr.: t.: 500 mg/m³ 8 t.: 150 ppm 15 min.: 1100 mg/m³ 15 min.: 300 ppm aceton CAS-nr.: EG-nr.: t.: 600 mg/m³ 8 t.: 250 ppm 15 min.: 1200 mg/m³ 15 min.: 500 ppm metyletylketon CAS-nr.: EG-nr.: t.: 150 mg/m³ 8 t.: 50 ppm 15 min.: 300 mg/m³ 15 min.: 100 ppm 2-propanol CAS-nr.: EG-nr.: t.: 350 mg/m³ 8 t.: 150 ppm 15 min.: 600 mg/m³ 15 min.: 250 ppm zinkoxid CAS-nr.: EG-nr.: t.: 5 mg/m³ totaldamm Exponeringskontroll Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen Andningsskydd Handskar Ögonskydd Hudskydd (av annat än händerna) Annan information Ventilationen skall vara effektiv och risken för inandning av ångor och oljedimma skall minimeras. Välj personlig skyddsutrustning i enlighet med gällande CEN-standarder och i samarbete med leverantören av personlig skyddsutrustning. Man får inte äta, dricka eller röka under arbetet. Vid otillräcklig ventilation eller vid sprutning: Använd andningsmask med kombinationsfilter Ax-P3 vid aerosolbildning/sprutning. Använd handskar av motståndskraftigt material, t.ex.: Flerskiktsmaterial (t ex 4H, Saranex). Nitrilgummi. Genombrottstiden är inte känd. Kontakta handskleverantören för uppgifter om handskmaterialets genombrottstid. Använd tättslutande skyddsglasögon eller ansiktsskärm. Använd skyddskläder vid risk för hudkontakt. Angiven skyddsutrustning är vägledande. En riskbedömning av faktiska risker kan leda till andra krav. Möjlighet till ögonspolning skall finnas på arbetsplatsen. Tvätta händerna efter användning. 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper Fysisk form Vätska Lukt Lösningsmedel. Färg Klar. Löslighet i vatten Inte eller obetydligt blandbar. Relativ densitet Värde: 0,9 g/cm³ (20 C) Kokpunkt/kokpunktsintervall Värde: > 56 C Flampunkt Värde: ~ -20 C

4 ARMAFLEX Lim 520 Sida 4 av 6 Explosionsgräns Ångtryck 10. Stabilitet och reaktivitet Förhållanden som skall undvikas Material som skall undvikas Farliga sönderdelningsprodukter Stabilitet 11. Toxikologisk information Övriga upplysningar om hälsofara Inandning Hudkontakt Ögonkontakt Förtäring Sensibilisering 12. Ekologisk information Övriga miljöupplysningar Ekotoxicitet Rörlighet Persistens och nedbrytbarhet Bioackumuleringsförmåga Värde: 1-13 vol-% Värde: < 1100 hpa (50 C) Undvik värme, flammor och andra antändningskällor. Inga speciella. Vid brand eller höga temperaturer bildas: Kolmonoxid (CO). Koldioxid (CO2). Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning. Ångor kan verka förslöande och kan ge yrsel. Inandning av lösningsmedelsångor är farligt och överexponering ger huvudvärk, illamående, kräkningar och berusningssymptom. Hudirriterande. Irriterar ögonen. Kan ge irritation på slemhinnor, illamående, kräkningar och diarré. Kemisk lunginflammation kan uppstå om uppkastningar av lösningsmedel kommer ner i lungorna. Inget av ämnena nämnda under avsnitt 3 är klassificerade som allergiframkallande. Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Produkten är inte blandbar med vatten och sprids på vattenytor. Det finns inga data om själva produktens nedbrytbarhet. Etylacetat: 100% efter 28 dgr (OECD 301 D) Solventnafta: ej biologiskt lättnedbrytbar Aceton: 78% bryts ned på 28 dgr (OECD 301D) Metyletylketon: 100% efter 2 dgr (River dye away-test) 2-propanol: 84% efter 28 dgr (OECD 301D) Innehåller solventnafta (petroleum), vätebehandlad lätt naftenisk, som kan bioackumuleras. 13. Avfallshantering EWC-kod Produkten är klassificerad som farligt avfall Specificera lämpliga metoder för avfallshantering Annan information EWC: Lim och fogmassa som innehåller organiska lösningsmedel eller andra farliga ämnen Ja Omhändertas som farligt avfall av godkänd entreprenör. Koden för farligt avfall (EWC-kod) är vägledande. Användaren måste själv ange riktig EWC-kod om användningsområdet avviker. Ej rengjorda förpackningar lämnas som farligt avfall. Tömda och rengjorda förpackningar kan deponeras som hushållsavfall eller lämnas för återvinning. Härdad produkt utgör inte farligt avfall. 14. Transportinformation Fullständigt leveransnamn ADHESIVES Produktnamn (nationellt) LIM Farligt gods ADR UN-nr.: 1133

5 ARMAFLEX Lim 520 Sida 5 av 6 Risknr.: 33 Transportbenämning: LIM Annan relevant information.: Särbestämmelse 640D; LQ6; Tunnelrestriktionskod (D/E) Farligt gods RID UN-nr.: 1133 Transportbenämning: LIM Farligt gods IMDG UN-nr.: 1133 EmS: F-E, S-D Transportbenämning: ADHESIVES Annan relevant information.: Fp - 20 C C.c.; Stuvningskategori B Farligt gods ICAO/IATA UN-nr.: 1133 Transportbenämning: ADHESIVES 15. Gällande föreskrifter Farosymbol R-fraser S-fraser Referenser (lagar/förordningar) R11 Mycket brandfarligt. R36/38 Irriterar ögonen och huden. R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. S16 Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden. S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S29 Töm ej i avloppet. S33 Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet. S51 Sörj för god ventilation. S61 Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/säkerhetsdatablad. Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter KIFS 2005:7, gällande från 1 januari Ur Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och förpackningar, bilaga VI, del 3, tabell 3.2: Harmoniserad klassificering och märkning (tidigare Annex 1 till direktiv 67/548/EEG). Ur Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II: Säkerhetsdatablad. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar, AFS 2005:17 och senaste ändring AFS :2 från Avfallsförordning, SFS 2001:1063. ADR/ADR-S (MSBFS 2009:2) samt RID/RID-S (MSBFS 2009:3) Säkerhetsdatabladet är utarbetat utifrån uppgifter erhållna av tillverkaren. 16. Annan information

6 ARMAFLEX Lim 520 Sida 6 av 6 Förteckning över relevanta R-fraser (rubrikerna 2 och 3), Viktiga källor vid utarbetandet av säkerhetsdatablad Upplysningar som har lagts till, raderats eller reviderats Leverantörens anmärkningar Kvalitetssäkring av informationen Ansvarig för säkerhetsdatablad R11 Mycket brandfarligt. R36 Irriterar ögonen. R36/38 Irriterar ögonen och huden. R38 Irriterar huden. R50/53 Mycket giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. R51/53 Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad. Säkerhetsdatablad från leverantör daterad: 03/ Nytt säkerhetsdatablad Informationen i detta dokument skall ges till alla som hanterar produkten. Detta säkerhetsdatablad är kvalitetssäkrat av Teknolgisk Institutt as, Norge, som är certifierat enligt NS-EN ISO 9001:2000. Armacell GmbH

SÄKERHETSDATABLAD. NU-CIDEX (Färdigblandad lösning, flaska A+B)

SÄKERHETSDATABLAD. NU-CIDEX (Färdigblandad lösning, flaska A+B) NU-CIDEX (Färdigblandad lösning, flaska A+B) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD NU-CIDEX (Färdigblandad lösning, flaska A+B) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.12.2009 Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635)

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) Armor All PROTECTANT SEMI-MATT FINISH (635) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 08.09.2011

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND DESI-HAND Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.08.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DESI-HAND 62560910

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Väteperoxid APL 30 %

SÄKERHETSDATABLAD Väteperoxid APL 30 % Väteperoxid APL 30 % Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Väteperoxid APL 30 % AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 13.08.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Väteperoxid

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 Temper -10, -15, -20, -30, -40, -55

SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 Temper -10, -15, -20, -30, -40, -55 SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 21.12.2012 1.1. Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-%

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del Barrikade ESD C-Undercoat B-del Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Barrikade ESD C-Undercoat B- del SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 Binol Band 20 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Binol Band 20 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. 440-2 ANVÄNDNING LEVERANTÖR KONTAKTPERSON TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER 2 FARLIGA EGENSKAPER Rengöringsmedel.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 164 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE

SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE Biosafe HO 32 NE Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) Utskriftsdatum: 2010-06-28 Omarbetad: 10-06-28 Ersätter: 09-05-27

SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) Utskriftsdatum: 2010-06-28 Omarbetad: 10-06-28 Ersätter: 09-05-27 SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/preparatet och företaget Produktnamn: KOMBICLEAN 303 Vinyl Användning/produkttyp: Artikelnummer: 303 Tillverkare: KOMBI-KEMI AB, Masking.11,

Läs mer

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se.

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se. 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BLANDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: BRILUBE 30 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användningsområde:

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB

SÄKERHETSDATABLAD SDB 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH FÖREGET X 1.1 PRODUKTBETECKNING Handelsnamn : Tar & Label Off Artikelnr : 3315-3317, 993315 1.2 RELEVAN IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II Omarbetad 11/01/2013 Revision 9 Ersätter datum 25/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 453/2010 Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA

SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA Cip Acid FA Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 07.12.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Cip Acid FA Artikelnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid)

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid) Tefacid 1 VL 30 (liquid) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.07.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (flakes)

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (flakes) Tefacid 1 VL 30 (flakes) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (flakes) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.07.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11 Omarbetad 22/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(8) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Wartner 2G Vårtborttagning Art Nr 101084, 101086 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: 10-10-15 Omarbetad: 10-10-15 Ersätter: 09-06-23

SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) Datum: 10-10-15 Omarbetad: 10-10-15 Ersätter: 09-06-23 SÄKERHETSDATABLAD för Cleanap All Loose Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/preparatet och företaget Produktnamn: Cleanap All Loose Artikelnummer: 309 Leverantör: Ikaros Cleantech AB, Sofiedalsvägen 1, 238 37

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 Omarbetad 23/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Loxeal 18-10 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG samt ändringsförordningen (EG) 453/2010 Activa BAD

Säkerhetsdatablad Enligt 1907/2006/EG samt ändringsförordningen (EG) 453/2010 Activa BAD Sida 1 av 8 Omarbetad 20130320 Version 6 1. Namnet på ämnet/blandningen och företaget Namnet på beredningen: Användning: Rengöringsmedel för badrum. Brukslösning. Artikelnummer: 30211 Leverantör: Hygienteknik

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige Utgivningsdatum/ Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 Sverige Utgivningsdatum/ 27052015. Datum för tidigare utgåva Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD

Läs mer

1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A.

1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A. 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Produkttyp: Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A. 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Deb Instant Foam Hand Sanitiser

SÄKERHETSDATABLAD Deb Instant Foam Hand Sanitiser Omarbetad 11/01/2012 Ersätter datum 11/04/2011 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 453/2010 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB

SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.05.2012 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD White Oil ( viscosity lower than 20,5 at 40 C)

SÄKERHETSDATABLAD White Oil ( viscosity lower than 20,5 at 40 C) Omarbetad: 14.04.2011 Revision: 02 Datum För Ny Version: 04.02.2011 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn White Oil ( viscosity

Läs mer