SÄKERHETSDATABLAD. NU-CIDEX (Färdigblandad lösning, flaska A+B)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD. NU-CIDEX (Färdigblandad lösning, flaska A+B)"

Transkript

1 NU-CIDEX (Färdigblandad lösning, flaska A+B) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD NU-CIDEX (Färdigblandad lösning, flaska A+B) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum Produktnamn NU-CIDEX (Färdigblandad lösning, flaska A+B) Användningsområde Desinfektionsmedel för medicinsk utrustning. Funktion Flaska A och flaska B skall blandas. Detta säkerhetsdatablad gäller den färdigblandade lösningen, som inte är klassificerad som farlig. Distributör Företagets namn Johnson & Johnson AB Postadress Staffans väg 2 Postnr Postort SOLLENTUNA Land SVERIGE Telefon Fax E-post Webbadress Kontaktperson Karin Hasselström Utarbetat av Teknologisk Lab AB, Göteborg / Eva Nylén Ahlinder. Nödtelefon Giftinformationscentralen:112 begär giftinformation 2. Farliga egenskaper Beskrivning av risk Hälsa: Produkten är inte klassificerad som hälsofarlig. Brand och explosion: Produkten är inte klassificerad som brandfarlig. Miljö: Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig. 3. Sammansättning/information om beståndsdelar Ämne Identifiering Klassificering Innehåll Väteperoxid CAS-nr.: C, O; R20/22, R35, R5, < 1,6 % EG-nr.: R8 Ättiksyra CAS-nr.: EG-nr.: C; R10, R35 0,6 % Perättiksyra...% CAS-nr.: EG-nr.: Indexnr.: C,O,N; R7,R10,R35, R20/21/22,R50 Kolumnrubriker CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EU (Einecs- eller Elincsnummer) = European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ingrediensnamn = Namn enligt ämneslista (ämnen som inte står i ämneslistan måste översättas om det går). Innehåll angivet i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb, ppm, vikt%, vol% 0,3 %

2 NU-CIDEX (Färdigblandad lösning, flaska A+B) Sida 2 av 5 FH/FB/FM T+ = Mycket giftig, T = Giftig, C = Frätande, Xn = Hälsoskadlig, Xi = Irriterande, E = Explosivt, O = Oxiderande, F+ = Extremt brandfarligt, F = Mycket brandfarligt, N = Miljöfarlig. Ämneskommentarer Se avsnitt 16 för förklaring av riskfraser. Resten av produkten består av icke märkningspliktiga ämnen eller ämnen under koncentrationsgränser för redovisningsskyldighet. 4. Åtgärder vid första hjälpen Allmänt Inandning Hudkontakt Ögonkontakt Förtäring Information till hälsovårdspersonal 5. Brandbekämpningsåtgärder Lämpliga släckmedel Olämpliga brandsläckningsmedel Brand- och explosionsrisker Brandsläckningsmetoder Personlig skyddsutrustning Annan information 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp Kontakta läkare i osäkra fall. Frisk luft, värme och vila. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Skölj genast med mycket vatten. Kontakta läkare om symptom uppträder. Ta genast av nedspillda kläder. Lägg nedstänkta kläder och skor i vatten (brandrisk). Skölj genast ögonen med mycket vatten. Håll ögonlocken brett isär. Om symptom uppträder, kontakta läkare. FRAMKALLA EJ KRÄKNING! Kontakta genast läkare. Skölj munnen ordentligt och ge rikligt med mjölk/vatten förutsatt att den skadade inte är medvetslös. Symptomatisk behandling. Vattenspray eller dimma. Koldioxid. Pulver. Ej brandfarligt. Instabil vid uppvärmning. Brandbefrämjande (avger syrgas). Använd vatten till avkylning av behållare. Flytta behållare från brandplatsen om detta kan ske utan risk. Använd friskluftsmask om produkten är utsatt för brand. Vid utrymning används godkänd flyktmask. Se även avsnitt 8. Förhindra kontakt med brännbara ämnen och material. Använd utrustning som är lämpad för peroxider. Personliga skyddsåtgärder Använd personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8). Miljöskyddsåtgärder Undvik utsläpp på marken och i vattenmiljö. Metoder för rengöring Moppa upp spill. Rengör efteråt med mycket vatten. Spill kan spolas i avloppet tillsammans med mycket vatten. Rengör även använda arbetsredskap noggrant med vatten. 7. Hantering och lagring Hantering Lagring Undvik kontakt med hud och ögon. Undvik inandning av ångor. Sörj för tillräcklig ventilation. Rester får inte hällas tillbaka i originalemballaget. Använd inte produkten i sprayform eller som aerosol. Förvaras i originalemballaget. Lagras enligt bruksanvisning på etiketten. Förvaras svalt och väl tillsluten i välventilerat utrymme, i skydd för solljus. Förvaras avskilt från: Oförenliga ämnen enl avsnitt Begränsning av exponeringen/personligt skydd Hygieniska gränsvärden Ämne Identifiering Värde Norm år Väteperoxid CAS-nr.: EG-nr.: t.: 1 ppm 8 t.: 1,4 mg/m³ 15 min.: 2 ppm TGV 2007

3 NU-CIDEX (Färdigblandad lösning, flaska A+B) Sida 3 av 5 15 min.: 3 mg/m³ TGV Ättiksyra CAS-nr.: EG-nr.: t.: 5 ppm 8 t.: 13 mg/m3 15 min.: 10 ppm KTV 15 min.: 25 mg/m3 KTV 2007 Exponeringskontroll Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen Andningsskydd Handskar Ögonskydd Hudskydd (av annat än händerna) Annan information All hantering skall ske i väl ventilerat utrymme. Välj personlig skyddsutrustning i enlighet med gällande CEN-standarder och i samarbete med leverantören av personlig skyddsutrustning. Behövs normalt ej. Använd handskar av motståndskraftigt material, t.ex.: Naturgummi (latex). Genombrottstiden är inte känd. Kontakta handskleverantören för uppgifter om handskmaterialets genombrottstid. Om nitrilhandskar används bör de bytas minst var 10:e minut. Använd skyddsglasögon vid risk för stänk. Vid risk för kontakt skall förkläde eller speciella arbetskläder användas. Ta genast av alla förorenade kläder. Lägg nedstänkta kläder och skor i vatten (brandrisk). Angiven skyddsutrustning är vägledande. En riskbedömning av faktiska risker kan leda till andra krav. 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper Fysisk form Lukt Färg Löslighet i vatten Relativ densitet Vätska Ättiksyra Klar Färglöst Löslig. Värde: ~ 1 g/ml Kommentarer: Vid 20 C Smältpunkt/smältpunktsintervall Värde: < 0 C ph (leverans) Värde: ~ 4 Flampunkt Kommentarer: Ej brandfarligt. Oxiderande egenskaper Svagt oxiderande, men ej klassificerat. Ångtryck Kommentarer: Innehåller en låg halt flyktiga komponenter. Andra fysiska och kemiska egenskaper Kommentarer 10. Stabilitet och reaktivitet Förhållanden som skall undvikas Material som skall undvikas Farliga sönderdelningsprodukter Stabilitet Innehåller låga halter av väteperoxid som är oxiderande och perättiksyra som är en organisk peroxid. Undvik exponering för höga temperaturer eller direkt solljus. Undvik alla typer av föroreningar/smuts i behållarna. Alla organiska/brännbara ämnen och föreningar. Brandfarligt/brännbart material. Reduktionsmedel. Polymeriserande material. Starka baser. Vid höga temperaturer bildas: Syre. Syrgas kan underhålla eller orsaka brand. Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning. Instabil vid kontakt med brännbart material och vid påverkan av solljus; minskar aktiviteten. 11. Toxikologisk information Toxikologisk information

4 NU-CIDEX (Färdigblandad lösning, flaska A+B) Sida 4 av 5 LD50 oral Värde: > 2000 mg/l Försöksdjursart: råtta Kommentarer: Uppskattat värde. Övriga upplysningar om hälsofara Inandning Gas eller ånga i höga koncentrationer kan irritera andningsorganen. Hudkontakt Ingen hudirritation förväntas. Ögonkontakt Kan ge lätt irritation. Förtäring Kan ge irritation av mun och svalg. Sensibilisering Cancerframkallande egenskaper Egenskaper skadliga för fostret Reproduktionsstörningar Ärftlighetsskador 12. Ekologisk information Övriga miljöupplysningar Ekotoxicitet Rörlighet Persistens och nedbrytbarhet Bioackumuleringsförmåga Andra skadliga effekter / Anmärkning Inget av ämnena nämnda under avsnitt 3 är klassificerade som allergiframkallande. Inget av ämnena nämnda under avsnitt 3 är klassificerat som cancerframkallande. Inget av ämnena nämnda under avsnitt 3 är klassificerat som fosterskadande. Inget av ämnena nämnda under avsnitt 3 är klassificerat som reproduktionsstörande. Inget av ämnena nämnda under avsnitt 3 är klassificerat som mutagent. Inte bedömd som miljöfarlig. Produkten bedöms inte vara skadlig för vattenlevande organismer. Löslig i vatten. De ingående ämnena ättiksyra och perättiksyra är biologiskt lättnedbrytbara. Väteperoxid sänderdelas snabbt till syrgas och vatten. Inget av de ingående ämnena anses vara ett s k PBT eller vpvb-ämne. Produkten innehåller inte ämnen som anses vara bioackumulerande. Bakteriedödande effekt. Effekten avtar med utspädning. Anses inte ha hämmande effekt på aktivt slam i reningsverk. 13. Avfallshantering Produkten är klassificerad som farligt avfall Specificera lämpliga metoder för avfallshantering Annan information Nej Små mängder oanvänd brukslösning kan spolas ut i avlopp tillsammans med stora mängder vatten. Även större mängder skulle kunna spolas ut i avloppet tillsammans med mycket vatten, men kontrollera först med sjukhusets lokala förskrifter eller kommunens miljö-och hälsoskyddskontor. Företaget är anslutet till Reparegistret (REPA). Information kan fås från REPAs kundtjänst tel eller på hemsidan 14. Transportinformation Annan relevant information. Tömd och rengjord förpackning kan lämnas till REPA. Inte farligt gods enligt FN, ADR/RID, IMDG och ICAO-TI regler. 15. Gällande föreskrifter S-fraser Andra anmärkningar Referenser (lagar/förordningar) Säkerhetsdatablad finns att tillgå för yrkesmässiga användare och tillhandahålls på begäran. Denna produkt är inte klassificerad som hälso-/brand- eller miljöfarlig enligt EU-lagstiftning. Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter KIFS 2005:7, gällande från 1 januari Ur Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och

5 NU-CIDEX (Färdigblandad lösning, flaska A+B) Sida 5 av 5 förpackning av ämnen och förpackningar, bilaga VI, del 3, tabell 3.2: Harmoniserad klassificering och märkning (tidigare Annex 1 till direktiv 67/548/EEG). Ur Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II: Säkerhetsdatablad. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar, AFS 2005:17 och senaste ändring AFS 2007:2 från Avfallsförordning, SFS 2001:1063. Säkerhetsdatabladet är utarbetat utifrån uppgifter erhållna av tillverkaren. 16. Annan information Förteckning över relevanta R-fraser (rubrikerna 2 och 3), Viktiga källor vid utarbetandet av säkerhetsdatablad Upplysningar som har lagts till, raderats eller reviderats Leverantörens anmärkningar Kvalitetssäkring av informationen Ansvarig för säkerhetsdatablad R10 Brandfarligt. R20/21/22 Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring. R20/22 Farligt vid inandning och förtäring. R35 Starkt frätande. R5 Explosivt vid uppvärmning. R50 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. R7 Kan orsaka brand. R8 Kontakt med brännbart material kan orsaka brand. Säkerhetsdatablad från leverantör daterad: Version: 2. Ändrade punkter: 15. Ansvarig: Eva. Informationen i detta dokument skall ges till alla som hanterar produkten. Detta säkerhetsdatablad är kvalitetssäkrat av Teknolgisk Institutt as, Norge, som är certifierat enligt NS-EN ISO 9001:2000. Johnson & Johnson AB

6

7

8

9

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635)

SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) Armor All PROTECTANT SEMI-MATT FINISH (635) Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Armor All PROTECTANT SEMI- MATT FINISH (635) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 08.09.2011

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Väteperoxid APL 30 %

SÄKERHETSDATABLAD Väteperoxid APL 30 % Väteperoxid APL 30 % Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Väteperoxid APL 30 % AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 13.08.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Väteperoxid

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 Temper -10, -15, -20, -30, -40, -55

SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 Temper -10, -15, -20, -30, -40, -55 SÄKERHETSDATABLAD Page 1 of 5 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 21.12.2012 1.1. Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid)

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid) Tefacid 1 VL 30 (liquid) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.07.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 Binol Band 20 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Binol Band 20 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (flakes)

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (flakes) Tefacid 1 VL 30 (flakes) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (flakes) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.07.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB

SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD DIMAX MASKINDISK ALL IN 1 TAB AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.05.2012 1.1. Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del Barrikade ESD C-Undercoat B-del Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Barrikade ESD C-Undercoat B- del SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA

SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA Cip Acid FA Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 07.12.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Cip Acid FA Artikelnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-%

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11 Omarbetad 22/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A.

1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A. 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Produkttyp: Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A. 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 TEMACOAT HB 30 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 8 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.1.2 Produktkod 164 -serie 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se.

CERTEX Svenska AB, Pentavägen 3, Box 2073, 183 02 TÄBY Kontaktperson: Lars-Olof Max, tfn 08-473 54 71, lars-olof.max@certex.se. 1. NAMNET PÅ ÄMNET / BLANDNINGEN OCH BOLAGET / FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: BRILUBE 30 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användningsområde:

Läs mer

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget SÄKERHETSDATABLAD 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Produktnamn: Glasblocksbruk Produktnamn: Glasblocksbruk Produktens användningsområde:

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige Utgivningsdatum/ Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1 Namnet på ämnet/blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 10 HEAT TRANSFER FLUID

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 10 HEAT TRANSFER FLUID Omarbetad 10.08.2011 Revision 03 Ersätter datum 1.03.2011 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 100084, 10215,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD White Oil ( viscosity lower than 20,5 at 40 C)

SÄKERHETSDATABLAD White Oil ( viscosity lower than 20,5 at 40 C) Omarbetad: 14.04.2011 Revision: 02 Datum För Ny Version: 04.02.2011 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn White Oil ( viscosity

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB

SÄKERHETSDATABLAD SDB 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH FÖRETAGET 1.1 PRODUKTBETECKNING Handelsnamn : Mellan 2000 Artikelnr : 4008, 14008 1.2 RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907 SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA Enligt EG-Direktiv 2006/1907 Skapat datum 23-okt-2012 Revisionsnummer: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning Handelsnamn innehåller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907

SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA EU1009 Enligt EG-Direktiv 2006/1907 SÄKERHETSDATABLAD DeLaval Hoofcare DA Enligt EG-Direktiv 2006/1907 Skapat datum 23-okt-2012 Revisionsnummer: 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning PR No. 150738 Handelsnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. I enlighet med REACH-Kemikalieförordning (EG) 1907/2006

SÄKERHETSDATABLAD. I enlighet med REACH-Kemikalieförordning (EG) 1907/2006 I enlighet med REACHKemikalieförordning (EG) 1907/2006 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produkt nr. REACH registreringsnummer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) Utskriftsdatum: 2010-06-28 Omarbetad: 10-06-28 Ersätter: 09-05-27

SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) Utskriftsdatum: 2010-06-28 Omarbetad: 10-06-28 Ersätter: 09-05-27 SÄKERHETSDATABLAD för KOMBICLEAN 303 Vinyl Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet/preparatet och företaget Produktnamn: KOMBICLEAN 303 Vinyl Användning/produkttyp: Artikelnummer: 303 Tillverkare: KOMBI-KEMI AB, Masking.11,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SDB

SÄKERHETSDATABLAD SDB 1. NAMNET PÅ PRODUKTEN OCH FÖRETAGET Handelsnamn : ANVÄNDN.OMR. : Aerosolförpackad mineralolja Artikelnr : 6030 LEVERANTÖR : Företag : BS Kemi AB Adress : Box 525 Postadress : 136 25 HANINGE Land : SE

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:

SÄKERHETSDATABLAD. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från: SÄKERHETSDATABLAD 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning: GLYTHERM 10 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Flügger Flurethan Golvfärg

Säkerhetsdatablad. Flügger Flurethan Golvfärg Säkerhetsdatablad Utgivningsdatum: 01-07-2012 Version: 10 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 11 Produktbeteckning Handelsnamn: Flügger Flurethan Golvfärg Anmälningsnummer: 368414-9

Läs mer

Propan 95, Gasol Utfärdat: 2013-12-16 Ersätter SDB: 2013-09-03

Propan 95, Gasol Utfärdat: 2013-12-16 Ersätter SDB: 2013-09-03 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produkten är undantagen från registreringsplikten enligt artikel 2.7b i REACH. Handelsnamn Propan 95 Kemisk formel C3H8 Synonymer

Läs mer

Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder.

Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. Detta säkerhetsdatablad uppfyller standarder och lagstadgade krav för Sverige, men uppfyller eventuellt ej lagstadgade krav i andra länder. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Läs mer