SÄKERHETSDATABLAD VÄTEPEROXID 8-20%

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD VÄTEPEROXID 8-20%"

Transkript

1 1 / SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET REACH REGISTRERINGSNUMMER CAS-NO EU INDEX NO EC (EINECS) NO PRODUKTNR. SYNONYMER, HANDELSNAMN LEVERANTÖR VE0204, VE0302, VE0303, VE0147 HYDROGEN PEROXIDE SOLUTION, HYDROGEN DIOXIDE, HYDROGEN PEROXIDE 8% SOLUTION, HYDROGEN PEROXIDE SOLUTION 17%, HYDROGEN PEROXDE 10% SOLUTION, VÄTEPEROXID 19%, Väteperoxid 19% Aseptisk Univar AB Box 4072 SE MALMÖ Sverige Utfärdad av: Miljö&Kvalitet i Göteborg Telefon +46(0) Telefon +46(0) Fax +46(0) I nödsituation (under kontorstid) +46 (0) alt. +46 (0) I nödsituation (utanför kontorstid) SDS No FARLIGA EGENSKAPER KEMIAKUTEN alternativt SOS Alarm KLASSIFICERING (67/48) Xn;R22. Xi;R41. KLASSIFICERING (EG 1272/2008) Fysikaliska och kemiska farliga egenskaper ETIKETT ENLIGT (EG) NR. 1272/2008 Hälsofarliga effekter Miljöfarliga egenskaper Ej klassificerat. Acute Tox. 4 - H302;Eye dam. 1 - H318 Ej klassificerat. SIGNALORD FAROANGIVELSER Fara H302 H318 Skadligt vid förtäring. Orsakar allvarliga ögonskador.

2 SKYDDSANGIVELSER P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. P VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt. P SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR EG INDEX-NR EG nr CAS-NR ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN INANDNING Flytta genast den skadade till frisk luft. Kontakta läkare om besvär kvarstår. 2 / VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. FÖRTÄRING Frisk luft, värme och vila. Skölj genast munnen och drick rikligt med vatten ( ml). Kontakta läkare. HUDKONTAKT Tag genast av nedstänkta kläder och tvätta huden med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår. ÖGONKONTAKT Skölj genast med rikliga mängder vatten i upp till 1 min. Avlägsna eventuella kontaktlinser och håll ögat vidöppet. Kontakta genast läkare. Fortsätt att skölja, även under transporten. BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER LÄMPLIGA SLÄCKMEDEL Använd: Vatten. RISKER VID BRAND OXIDERANDE. SÄRSKILDA RISKER Syre. SKYDDSUTRUSTNING VID BRAND Använd andningsskydd med slutet system och lämpliga skyddskläder vid brand. 6 ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER Följ anvisningarna för säker hantering i säkerhetsdatabladet. Undvik inandning av sprutdimma samt kontakt med hud och ögon. Ventilationen skall vara effektiv. MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER Spill eller okontrollerat utsläpp i vattendrag skall GENAST larmas till de kommunala myndigheterna. SANERINGSMETODER Ventilera väl. Späd med mycket stora mängder vatten. Samla upp med absorberande, ej brännbart material i lämplig behållare. Spola området med stora mängder vatten. 7 HANTERING OCH LAGRING FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER VID HANTERING Undvik kontakt med hud och ögon. Skyddas från värme, gnistor och öppen eld. Eliminera alla antändningskällor. Förhindra gnistbildning till följd av statisk elektricitet. FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER VID LAGRING Håll behållare väl tillslutna. Förvaras i originalförpackning. LAGRINGSKATEGORI Lagras som oxiderande ämne.

3 8 BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD 3 / Namn WEL = Workplace Exposure Limit. Standar d Nivågränsvärde (NGV) Korttidsvärde (KTV) WEL 1 ppm 1.4 mg/m3 2 ppm 2.8 mg/m3 Anm SKYDDSUTRUSTNING ANDNINGSSKYDD Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation. HANDSKYDD Lämpligast är PVC-handskar. ÖGONSKYDD Använd godkända skyddsglasögon. YTTERLIGARE SKYDDSÅTGÄRDER Använd gummiförkläde. Använd gummistövlar. 9 FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER TILLSTÅND FÄRG LUKT LÖSLIGHET I VATTEN Vätska Färglöst. Skarp. Lösligt i vatten. KOKPUNKT ( C) RELATIV DENSITET ph, KONCENTRERAD LÖSNING STABILITET OCH REAKTIVITET STABILITET Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning. FÖRHÅLLANDEN SOM BÖR UNDVIKAS Undvik extrem värme under längre perioder. Undvik värme, flammor och andra antändningskällor. MATERIAL SOM BÖR UNDVIKAS Starka syror. Starka baser. Starka oxidationsmedel. Starka reduktionsmedel. FARLIGA SÖNDERDELNINGSPRODUKTER Syre. 11 TOXIKOLOGISK INFORMATION TOXISK DOS 1, LD0 INANDNING Kan irritera andningsorganen. FÖRTÄRING Farligt vid förtäring. HUDKONTAKT Lätt irriterande. ÖGONKONTAKT Risk för allvarliga ögonskador. 12 EKOLOGISK INFORMATION >000 mg/kg (oral-råtta)

4 EKOTOXICITET Produktens komponenter klassificeras inte som miljöfarliga. Detta utesluter dock inte möjligheten för att stora eller ofta återkommande spill kan vara miljöfarliga. LC0, 96T, FISK, (MG/L) 16.4 EC0, 48T, DAPHNIA, (mg/l) 2.4 IC0, 72T, ALGER, (mg/l) 0.8 RÖRLIGHET Produkten är löslig i vatten. BIOACKUMULERING Bioackumuleras inte. NEDBRYTBARHET Produkten är lätt bionedbrytbar. 13 AVFALLSHANTERING ALLMÄN INFORMATION Behandla avfallet som kontrollerat avfall. Avlägnas till ett godkänt avfallsdeponeringsställe, enligt lokala avfallsföreskrifter. Får inte punkteras eller brännas, inte ens i tomt tillstånd. AVFALLSHANTERING Spill och avfall undanröjs enligt de regler som har utarbetats av lokala myndigheter. 14 TRANSPORTINFORMATION 4 / TEKNISK BENÄMNING UN-NR. FAROKLASS VÄGTRANSPORT (ADR) FAROKLASS VÄGTRANSPORT (ADR) ADR FÖRPACKNINGSGRUPP TUNNELRESTRIKTIONSKOD FARONR. (ADR) ADR ETIKETT NR HAZCHEM-KOD UN-NR. - IMDG IMDG KLASS IMDG-FÖRPACKNINGSGR. EMS UN-NR. - DGR DGR KLASS DGR FÖRPACKNINGSGRUPP HYDROGEN PEROXIDE, AQUEOUS SOLUTION.1 1 GÄLLANDE FÖRESKRIFTER Klass.1: Oxiderande ämnen. (E) 0.1 2R.1 F-H, S-Q.1 EU-DIREKTIV Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/4/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/1/EEG, 93/67/EEG, 93/10/EG och 2000/21/EG, med ändringar.

5 NATIONELLA BESTÄMMELSER Avfallsförordning (2001:1063). Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar. AFS 200: ANNAN INFORMATION REVIDERINGSKOMMENTAR Notera: Strecken i marginalen markerar större förändringar sedan förra revisionen. UTFÄRDANDEDATUM REV NR./ERSÄTTER SÄKERHETSDATABLAD DATERAT 01 SÄKERHETSDATABLADS NR STATUS FÖR SÄKERHETSDATABLAD Godkänd. DATUM SIGNATUR Jitendra Panchal / IAN /

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 10 HEAT TRANSFER FLUID

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 10 HEAT TRANSFER FLUID Omarbetad 10.08.2011 Revision 03 Ersätter datum 1.03.2011 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 100084, 10215,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD White Oil ( viscosity lower than 20,5 at 40 C)

SÄKERHETSDATABLAD White Oil ( viscosity lower than 20,5 at 40 C) Omarbetad: 14.04.2011 Revision: 02 Datum För Ny Version: 04.02.2011 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn White Oil ( viscosity

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 20

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 20 Omarbetad: 17.01.2011 Revision: 0 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Produktnr. DO0431, DO0444, DO043, DO137, DO0473, DO0481,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II Omarbetad 11/01/2013 Revision 9 Ersätter datum 25/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 453/2010 Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET PRODUKTNAMN PRODUKTNR. 440-2 ANVÄNDNING LEVERANTÖR KONTAKTPERSON TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER 2 FARLIGA EGENSKAPER Rengöringsmedel.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Deb Instant Foam Hand Sanitiser

SÄKERHETSDATABLAD Deb Instant Foam Hand Sanitiser Omarbetad 11/01/2012 Ersätter datum 11/04/2011 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 453/2010 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Väteperoxid APL 30 %

SÄKERHETSDATABLAD Väteperoxid APL 30 % Väteperoxid APL 30 % Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Väteperoxid APL 30 % AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 13.08.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Väteperoxid

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SIMSON MSR CA SSKF

SÄKERHETSDATABLAD SIMSON MSR CA SSKF Omarbetad April 2013 Revision 3 1 / 6 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 413474,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 Omarbetad 23/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Loxeal 18-10 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11 Omarbetad 22/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid)

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid) Tefacid 1 VL 30 (liquid) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (liquid) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.07.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD EVO-STIK ALL PURPOSE FLEXIBLE SILICONE SEALANT WHITE

SÄKERHETSDATABLAD EVO-STIK ALL PURPOSE FLEXIBLE SILICONE SEALANT WHITE Omarbetad April 2014 1 / 6 SÄKERHETSDATABLAD EVO-STIK ALL PURPOSE FLEXIBLE SILICONE SEALANT WHITE Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (flakes)

SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (flakes) Tefacid 1 VL 30 (flakes) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Tefacid 1 VL 30 (flakes) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.07.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND

SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND DESI-HAND Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD DESI-HAND AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 23.08.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. DESI-HAND 62560910

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del

SÄKERHETSDATABLAD. Barrikade ESD C-Undercoat B-del Barrikade ESD C-Undercoat B-del Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Barrikade ESD C-Undercoat B- del SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 Binol Band 20 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Binol Band 20 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE

SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE Biosafe HO 32 NE Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Biosafe HO 32 NE SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(8) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Wartner 2G Vårtborttagning Art Nr 101084, 101086 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. NU-CIDEX (Färdigblandad lösning, flaska A+B)

SÄKERHETSDATABLAD. NU-CIDEX (Färdigblandad lösning, flaska A+B) NU-CIDEX (Färdigblandad lösning, flaska A+B) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD NU-CIDEX (Färdigblandad lösning, flaska A+B) 1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 03.12.2009 Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD GÄNG & SKÄRPASTA TAPE PASTE 500G 155550106. Omarbetad: 2012-04-26 Internt nr: 155550106

SÄKERHETSDATABLAD GÄNG & SKÄRPASTA TAPE PASTE 500G 155550106. Omarbetad: 2012-04-26 Internt nr: 155550106 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från RELEVANTA

Läs mer

Nu-KleenAll. Utfärdat: 2012-01-03 Versionsnummer: 3 Ersätter: 2009-09-13 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Nu-KleenAll. Utfärdat: 2012-01-03 Versionsnummer: 3 Ersätter: 2009-09-13 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Utfärdat: 2012-01-03 Versionsnummer: 3 Ersätter: 2009-09-13 Sida: 1 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Användningsområde: Allrengöringsmedel för ytor och superfettlösare ISEU-151-02,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. I enlighet med REACH-Kemikalieförordning (EG) 1907/2006

SÄKERHETSDATABLAD. I enlighet med REACH-Kemikalieförordning (EG) 1907/2006 I enlighet med REACHKemikalieförordning (EG) 1907/2006 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produkt nr. REACH registreringsnummer

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Best Protect Hand Cleaning Wipes

SÄKERHETSDATABLAD. Best Protect Hand Cleaning Wipes Best Protect Hand Cleaning Wipes Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Best Protect Hand Cleaning Wipes SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG Handelsnamn: FIS VS 150 C

Säkerhetsdatablad enl. 1907/2006/EG Handelsnamn: FIS VS 150 C AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn FIS VS 150 C 1.2Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A.

1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET. Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A. 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Produkttyp: Lim, två komponents, för montering och fixering. Ska användas tillsammans med FB1, del A. 1.2 Relevanta

Läs mer

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD

Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 - Sverige SÄKERHETSDATABLAD Är i enlighet med författningen (EG) nr 1907/2006 (REACH), Bilaga II, ändrad genom författningen (EU) nr 453/2010 Sverige Utgivningsdatum/ 27052015. Datum för tidigare utgåva Revisionsdatum SÄKERHETSDATABLAD

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA

SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA Cip Acid FA Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD Cip Acid FA AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 07.12.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Cip Acid FA Artikelnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD OPTIBOND ALL IN ONE

SÄKERHETSDATABLAD OPTIBOND ALL IN ONE SÄKERHETSDATABLAD OPTIBOND ALL IN ONE 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET Handelsnamn Användningsområde Kontaktperson OPTIBOND ALL IN ONE Själetsande dental adhesiv. Greet Pfister (greet.pfister@kerrhawe.com)

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-%

SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Linoljefärg 2,5-25 vikt-% Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Linoljefärg 2,5-25 vikt-% SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer