SÄKERHETSDATABLAD Natronlut 5-50%

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÄKERHETSDATABLAD Natronlut 5-50%"

Transkript

1 Omarbetad Revision 02 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. NA132, NA4634, NA4644, NA481, NA4922, NA5111, NA5444, NA1964, NA1982, NA3481, NA382, NA3801, NA4121, NA4244, NA4422, NA5582, NA5684, NA6464, NA131, NA132, NA55, NA403, NA0564, NA3491, NA341, NA412P, NA198, NA6463, NA9922, NA492, NA121, NA5544 Synonymer, Handelsnamn Natronlut 45%, Natriumhydroxid lösning, Natronlut 10%, Natronlut 15%, Natronlut 25%, Natronlut 32%, Natronlut 25% RVL, Natronlut 50%, Natronlut 50% RVL, Natronlut 5%, Natronlut 30% REACH Registreringsnummer CAS-nr Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Identifierade användningar Industriell användning 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Leverantör 1.4 Telefonnummer för nödsituationer Univar AB Box 402 SE MALMÖ Sverige Utfärdad av: Miljö&Kvalitet i Göteborg Telefon +46(0) Telefon +46(0) Fax +46(0) I Nödsituation (Utanför KEMIAKUTEN alternativt SOS Alarm Kontorstid) Finnish Only TOL1: C20, TOL2: C1, KT1: 40 Sds No AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Klassificering (1999/45/EEG) C;R35. Fysikaliska och kemiska farliga egenskaper Lösningen är starkt basisk och reagerar med starka syror under värmeutveckling. Produkten kan påverka ph i vattenmiljön med risk för skadliga verkningar på vattenlevande organismer. 2.2 Märkningsuppgifter Innehåller Märkning NATRIUMHYDROXID

2 2 / Frätande Riskfraser Skyddsfraser 2.3 Andra faror R35 Starkt frätande. S24/25 Undvik kontakt med huden och ögonen. S26 Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare. S36/3/39 Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd. S45 Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten. S60 Detta material och dess behållare skall tas om hand som farligt avfall. AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR 3.2 Blandningar NATRIUMHYDROXID 50% CAS-nr: EG nr.: Registreringsnummer: Klassificering (EG 122/2008) Skin Corr. 1A - H314 Klassificering (6/548/EEG) C;R35 Hela texten för alla R-fraser och faroangivelser är redovisad i punkt 16. REACH Registreringsnummer CAS-nr AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Allmän information Kan orsaka frätskador på ögonen. Kan ge allvarliga frätskador på huden. Sprutdimma irriterar luftvägarna och kan medföra hosta och andningsbesvär. Ångor irriterar luftvägarna och kan medföra hosta och andningsbesvär. Inandning Frisk luft. Skölj näsa och mun med vatten. Kontakta läkare. Förtäring Skölj munnen ordentligt och ge rikligt med mjölk/vatten förutsatt att den skadade inte är medvetslös. FRAMKALLA EJ KRÄKNING! Omedelbar läkarhjälp eller transport till sjukhus. Hudkontakt Skölj genast förorenad hud med vatten. Tag genast av genomfuktade kläder och fortsätt att skölja. Kontakta läkare. Ögonkontakt Viktigt! Skölj genast med vatten i minuter. Skölj genast med rikliga mängder vatten. Avlägsna eventuella kontaktlinser och håll ögonen vidöppna. Tillkalla ambulans. Fortsätt skölja under transporten. Tag med säkerhetsdatabladet. 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

3 3 / AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER 5.1 Släckmedel Lämpliga släckmedel Produkten är inte brännbar. 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Risker Vid Brand Vid kontakt med metaller bildas vätgas, som kan bilda explosiva blandningar med luft. 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal Brandbekämpning Tag hänsyn till ev. andra kemikalier vid val av brandsläckningsmedel. AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Angående personlig skyddsutrustning, se punkt 8. Spill samlas upp och avlägsnas som angett i punkt Miljöskyddsåtgärder Undvik utsläpp till avlopp, avloppsrör eller vattendrag. Valla in spill med sand, jord eller lämpligt absorberande medel. Spill eller okontrollerat utsläpp i vattendrag skall GENAST larmas till de kommunala myndigheterna. 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering Spill och förorenade materialer samlas upp och avlägsnas från arbetsstället så fort som möjligt och placeras i lämpliga avfallskärl, som är märkta med innehållet. Små spill sköljs bort med rikliga mängder vatten. Vid spill: se upp för hala golv och ytor. 6.4 Hänvisning till andra avsnitt AVSNITT : HANTERING OCH LAGRING.1 Försiktighetsmått för säker hantering.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Förvaras i tättsluten originalförpackning..3 Specifik slutanvändning Hanteringsbeskrivning Nöddusch och möjlighet till ögonspolning skall finnas på arbetsplatsen. AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD 8.1 Kontrollparametrar Namn NATRIUMHYDROXID STAND Nivågränsvärde (NGV) Korttidsvärde (KTV) ARD AFS 2 Anm. AFS = Arbetsmiljöverkets Författningssamling. NATRIUMHYDROXID (CAS: ) Ämneskommentarer ASS = Svensk exponeringsgräns. WEL = Workplace Exposure Limits 8.2 Begränsning av exponeringen Skyddsutrustning

4 4 / Andningsskydd Använd andningsskydd med partikelfilter, typ P2. Handskydd Neopren, nitril, polyetylen eller PVC. Den mest lämpliga handsken skall tas fram i samarbete med handskleverantören som kan meddela handskmaterialets genombrottstid. Ögonskydd Använd skyddsglasögon/ansiktsskärm. Hudskydd Vid risk för hudkontakt skall lämpliga skyddskläder användas. AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Tillstånd Vätska Färg Färglös till ljus gul. Lukt Karakteristisk. Löslighet i vatten Lösligt i vatten. Initial kokpunkt och C kokpunktsintervall Smältpunkt ( C) C Relativ densitet kg/m3 ph, Koncentrerad Lösning ~ Annan information AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET 10.1 Reaktivitet 10.2 Kemisk stabilitet 10.3 Risken för farliga reaktioner 10.4 Förhållanden som ska undvikas Undvik frost Oförenliga material Material Som Bör Undvikas Kan angripa lättmetaller och frigöra vätgas. Undvik kontakt med syror. Starka syror. Lösningen är starkt basisk och reagerar med starka syror under värmeutveckling Farliga sönderdelningsprodukter Vid kontakt med metaller bildas vätgas, som kan bilda explosiva blandningar med luft. AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION 11.1 Information om de toxikologiska effekterna Fara vid aspiration: Inandning Ångor irriterar luftvägarna och kan medföra hosta och andningsbesvär. Allvarlig lungskada vid höga koncentrationer. Förtäring Frätande. Även små mängder kan orsaka allvarliga skador. Kan orsaka frätskador i mun, matstrupe och mage. Kemiskt betingad lunginflammation kan uppstå om produkten kommer ner i lungorna genom förtäring eller kräkningar. Hudkontakt Kan ge allvarliga frätskador på huden.

5 5 / Ögonkontakt Starkt frätande. Orsakar starka smärtor och allvarliga ögonskador. Nödvändigt att omgående ge första hjälpen. Ånga eller stänk kan ge ögonskada, nedsatt syn eller blindhet. AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION Ekotoxicitet Produkten kan påverka ph i vattenmiljön med risk för skadliga verkningar på vattenlevande organismer Toxicitet 12.2 Persistens och nedbrytbarhet Nedbrytbarhet Baser och alkalier (oorganiska). Produkten består uteslutande av oorganiska föreningar som inte är bionedbrytbara Bioackumuleringsförmåga Bioackumulering Produkten innehåller inte ämnen som anses vara bioackumulativa Rörligheten i jord 12.5 Resultat av PBT- och vpvb-bedömningen 12.6 Andra skadliga effekter AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING Allmän information Avfallet är klassificerat som farligt avfall. Avlägnas till ett godkänt avfallsdeponeringsställe, enligt lokala avfallsföreskrifter. 2001/118/EG: Kommissionens beslut av den 16 januari 2001 om ändring av avfallsförteckningen i beslut 2000/532/EG i överensstämmelse med direktiv 5/442/EEG av den 15 juli 195 om avfall och direktiv 91/689/EEG av den 12 december 1991 om farligt avfall - med ändringer Avfallsbehandlingsmetoder Undvik utsläpp i miljön. Spill och avfall undanröjs enligt de regler som har utarbetats av lokala myndigheter. Förpackningen bör samlas upp för återanvändning. Förpackningen skall vara tom (droppfri). Stora mängder lämnas för destruktion, små mängder spolas till avlopp med stora mängder vatten. AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION 14.1 UN-nummer UN-nr. (ADR/RID/ADN) 1824 UN-nr. (IMDG) 1824 UN-nr. (ICAO) Officiell transportbenämning Teknisk benämning, internat. Teknisk benämning, internat Faroklass för transport ADR/RID/ADN Klass 8 ADR/RID/ADN Klass ADR Etikett Nr 8 IMDG Klass 8 SODIUM HYDROXIDE SOLUTION NATRIUMHYDROXID LÖSNING Klass 8: Frätande ämnen.

6 6 / ICAO Klass/Riskgrupp 8 Transportkort CORROSIVE Förpackningsgrupp ADR/RID/ADN Förpackningsgrupp IMDG Förpackningsgrupp ICAO Förpackningsgrupp 14.5 Miljöfaror II II II 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder EMS Hazchem-Kod F-A, S-B 2W Faronr. (ADR) 80 Tunnelrestriktionskod (E) 14. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 3/8 och IBC-koden AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö EU-Lagstiftning Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 190/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 93/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 6/69/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/6/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG, med ändringar. Nationella bestämmelser Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar. AFS 2005: /118/EG: Kommissionens beslut av den 16 januari 2001 om ändring av avfallsförteckningen i beslut 2000/532/EG i överensstämmelse med direktiv 5/442/EEG av den 15 juli 195 om avfall och direktiv 91/689/EEG av den 12 december 1991 om farligt avfall - med ändringer Kemikaliesäkerhetsbedömning AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION Revideringskommentar Notera: Strecken i marginalen markerar större förändringar sedan förra revisionen. Omarbetad Revision 02 Säkerhetsdatablads nr Status För Säkerhetsdatablads Godkänd. Datum Signatur IAN/KL R-Fraser (Hela Texten) R35 Starkt frätande. Hela Texten För Faroangivelser H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

7 /

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 10 HEAT TRANSFER FLUID

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 10 HEAT TRANSFER FLUID Omarbetad 10.08.2011 Revision 03 Ersätter datum 1.03.2011 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 100084, 10215,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD PHOTORESIST DEVELOPER

SÄKERHETSDATABLAD PHOTORESIST DEVELOPER Omarbetad APRIL 2013 Revision 6 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. PDN, EPDN250ML, ZE 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Carcoolant 774C 45% -50%

SÄKERHETSDATABLAD Carcoolant 774C 45% -50% Omarbetad: 16.08.2010 Revision: 03 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Produktnr. KY1727, KY1721, KY0917 Synonymer, Handelsnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 20

SÄKERHETSDATABLAD DOWCAL 20 Omarbetad: 17.01.2011 Revision: 0 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Produktnr. DO0431, DO0444, DO043, DO137, DO0473, DO0481,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD 8924 WHITE

SÄKERHETSDATABLAD 8924 WHITE Omarbetad March 2013 Revision 8 1 / 6 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 987500

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD White Oil ( viscosity lower than 20,5 at 40 C)

SÄKERHETSDATABLAD White Oil ( viscosity lower than 20,5 at 40 C) Omarbetad: 14.04.2011 Revision: 02 Datum För Ny Version: 04.02.2011 1 / SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Produktnamn White Oil ( viscosity

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD BOSTIK ESTERSOL 2101

SÄKERHETSDATABLAD BOSTIK ESTERSOL 2101 Omarbetad March 2013 Revision 6 1 / 6 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 95703

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD RUSTA TRÄOLJA

SÄKERHETSDATABLAD RUSTA TRÄOLJA Omarbetad 06/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SLIPERSOLJA

SÄKERHETSDATABLAD SLIPERSOLJA Omarbetad 05/06/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD PLATENCLENE PUMP SPRAY

SÄKERHETSDATABLAD PLATENCLENE PUMP SPRAY Omarbetad JULY 2012 Revision 6 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. PCL-db APCL100 ZA 1.2 Relevanta identifierade

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel

SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel Omarbetad 15/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Florafree Alcogel Produktnr. fag50ml, FHY36MG, FHY36MGRS,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VÄTEPEROXID 8-20%

SÄKERHETSDATABLAD VÄTEPEROXID 8-20% 1 / SÄKERHETSDATABLAD 1 NAMNET PÅ ÄMNET/BEREDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET REACH REGISTRERINGSNUMMER 01-21194884-22 CAS-NO. 7722-84-1 EU INDEX NO. 008-003-00-9 EC (EINECS) NO. 231-76-0 PRODUKTNR. SYNONYMER,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD BAC IPA-BASED FLUX REMOVER-ISOCLEAN, BULK

SÄKERHETSDATABLAD BAC IPA-BASED FLUX REMOVER-ISOCLEAN, BULK Omarbetad 31/07/2013 Ersätter datum 26/07/2013 1 / 8 SÄKERHETSDATABLAD BAC IPA-BASED FLUX REMOVER-ISOCLEAN, BULK Enligt forordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Hessa glasrent

SÄKERHETSDATABLAD Hessa glasrent Omarbetad 05/09/2012 Revision 4 Ersätter datum 27/07/2012 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11642 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Silver One

SÄKERHETSDATABLAD Silver One Omarbetad 21/03/2012 Revision 4 Ersätter datum 18/04/2011 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 383-17 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II

SÄKERHETSDATABLAD Tar Remow Miljö II Omarbetad 11/01/2013 Revision 9 Ersätter datum 25/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 453/2010 Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel

SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel Omarbetad 15/02/2011 SÄKERHETSDATABLAD Florafree Alcogel AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Florafree Alcogel Produktnr. fag50ml, FHY36MG, FHY36MGRS,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD LRB 75 Rengöring

SÄKERHETSDATABLAD LRB 75 Rengöring Omarbetad 22/05/2013 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11709 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Deb Instant Foam Hand Sanitiser

SÄKERHETSDATABLAD Deb Instant Foam Hand Sanitiser Omarbetad 11/01/2012 Ersätter datum 11/04/2011 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 453/2010 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr.

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ARDEX A 45

SÄKERHETSDATABLAD ARDEX A 45 Omarbetad 06/12/2011 Revision 5 Ersätter datum 27/09/2011 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 45225, 45212 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD DGF14A - Duraglide Dry Lubricant - Aerosol

SÄKERHETSDATABLAD DGF14A - Duraglide Dry Lubricant - Aerosol Omarbetad 28/05/2014 Ersätter datum 03/04/2014 1 / 8 SÄKERHETSDATABLAD Enligt forordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SSF - MICROCARE SSF, SMOOTHING STATION FLUID

SÄKERHETSDATABLAD SSF - MICROCARE SSF, SMOOTHING STATION FLUID Omarbetad 16/09/2013 Ersätter datum 21/01/2013 1 / 9 SÄKERHETSDATABLAD Enligt forordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ASSA Låsspray

SÄKERHETSDATABLAD ASSA Låsspray Omarbetad 07/10/2012 Revision 2 Ersätter datum 18/04/2012 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11832 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VOC - VOC FREE FLUX REMOVER -- ULTRACLEAN -- AEROSOL

SÄKERHETSDATABLAD VOC - VOC FREE FLUX REMOVER -- ULTRACLEAN -- AEROSOL Omarbetad 01/08/2013 Ersätter datum 19/08/2009 1 / 9 SÄKERHETSDATABLAD VOC - VOC FREE FLUX REMOVER -- ULTRACLEAN -- AEROSOL Enligt forordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 53-11 Omarbetad 22/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SIMSON MSR CA SSKF

SÄKERHETSDATABLAD SIMSON MSR CA SSKF Omarbetad April 2013 Revision 3 1 / 6 SÄKERHETSDATABLAD Enligt förordning (EG) nr 1907/2006 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 413474,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ASSA LOCK CLEANER DE-ICER

SÄKERHETSDATABLAD ASSA LOCK CLEANER DE-ICER Omarbetad 07/10/2012 Revision 3 Ersätter datum 05/10/2012 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11855 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Optmum Treatment Torrsmörjspray

SÄKERHETSDATABLAD Optmum Treatment Torrsmörjspray Omarbetad 01/10/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Optmum Treatment Torrsmörjspray AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 11846 Optimum

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Slide Master Waterproofng

SÄKERHETSDATABLAD Slide Master Waterproofng Omarbetad 07/12/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Slide Master Waterproofng AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Produktnr. 25491 Slide Master

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10

SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 Omarbetad 23/03/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD Loxeal 18-10 AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Loxeal 18-10 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer