WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren"

Transkript

1 RE320/RE32 GB D F NL N SF S DK E P I IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS A lire avant usage et à conserver pour référence ultérieure BELANGRIJKE INFORMATIE Leest u deze informatie voor het gebruik en bewaar ze voor toekomstige raadpleging VIKTIG INFORMASJON Les bruksanvisningen nøye før bruk og oppbevar den for senere bruk TÄRKEÄÄ TIETOA Lue tämä ennen käyttöä ja säilytä myöhempää tarvetta varten VIKTIG INFORMATION Läs anvisningarna före användningen och spara dem för framtida behov VIGTIGE OPLYSNINGER Du bør læse brugsanvisningen før brug og gemme til senere henvisning INFORMACIÓN IMPORTANTE Léase antes de utilizar y consérvela como referencia en el futuro INFORMAÇÕES IMPORTANTES Leia antes de utilizar e guarde para consulta futura INFORMAZIONI IMPORTANTI Leggere prima dell uso e conservare per ulteriore consultazione

2 A B C D E1 E2 F G

3 H J K CH L M N 1 P Q R

4 GB - CONTENTS 1. Switchbox 2. Start/stop lever 3. Upper handle 4. Cable clip 5. Bolt 6. Washer 7. Handle knob 8. Lower handle 9. Motor Cover 10. Lower handle fixing screws 11. Deck 12. Spanner/scraper tool 13. Wheel assembly x Safety Flap 15. Grassbox Upper 16. Grassbox Lower 17. Instruction Manual 18. Lock off button 19. Warning Label 20. Product Rating Label D - INHALT 1. Schalter 2. Start-/Stopphebel 3. Oberer Griff 4. Kabelhalter 5. Bolzen 6. Unterlegscheibe 7. Griffknopf 8. Unterer Griff 9. Motorabdeckung 10. Untere Befestigungsschrauben für Fahrbügel 11. Chassis 12. Schraubenschlüssel/ Reinigungswerkzeug 13. Laufrad (4 Stck.) 14. Sicherungsklappe 15. Oberteil Fangbox 16. Unterteil Fangbox 17. Bedienungsanweisung 18. Knopf zur Festsetzung in Aus-Position 19. Warnetikett 20. Produkttypenschild F - TABLE DES MATIÈRES 1. Boîtier de commande. 2. Levier de démarrage/arrêt 3. Guidon supérieur 4. Attache câble 5. Boulons 6. Rondelles 7. Bouton de Guidon 8. Guidon inférieur 9. Couvercle du moteur 10. Vis de fixation du guidon inférieur 11. Carter 12. Clé/outil de grattage 13. Ensemble roue x Volet de sécurité 15. Partie supérieure du bac 16. Partie inférieure du bac 17. Manuel d Instructions 18. Bouton de blocage 19. Etiquette d avertissement 20. Plaquette des Caractéristiques du Produit NL - INHOUD 1. Schakelaar 2. Start/stop-hendel 3. Bovenstuk van duwboom 4. Snoerklem 5. Bout 6. Pakkingring 7. Knop voor duwboom 8. Onderstuk van duwboom 9. Motorkap 10. Bevestigingsschroeven voor bovenste duwboom 11. Dek 12. Moersleutel/ schraapinstrument 13. Wiel x Veiligheidsklep 15. Bovenste deel grasvangbak 16. Onderste deel grasvangbak 17. Handleiding 18. Grendelknop 19. Waarschuwingsetiket 20. Product-informatielabel N - INNHOLD 1. Bryterboks 2. Start/Stopp hendel 3. Øvre håndtak 4. Kabelklemme (2 stk) 5. Bolt (2 stk) 6. Skive (2 stk) 7. Vingemutter (2 stk) 8. Nedre håndtak (2 stk) 9. Motordeksel 10. Festeskrue for nedre håndtak 11. Klippedeksel 12. Skrunøkkel/skrape 13. Hjul-monteringsett (4 stk) 14. Luke 15. Øvre del av gressoppsamleren 16. Nedre del av gressoppsamleren 17. Bruksanvisning 18. Brytersperre 19. Advarselsetikett 20. Produktmerking SF - SISÄLTÖ 1. Kytkinrasia 2. Käynnistyskahva 3. Ylempi kahva 4. Johdon pidike 5. Pultti 6. Tiivistysrengas 7. Kahvan nuppi 8. Alempi kahva 9. Moottorin suojakansi 10. Alakahvan kiinnitysruuvit 11. Kansi 12. Ruuviavain/kaavin 13. Pyöräkokoonpano x Suojaläppä 15. Ruoholaatikon yläosa 16. Ruoholaatikon alaosa 17. Käyttöopas 18. Poislukituspainike 19. Varoitusnimike 20. Ruohonleikkurin arvokilpi S - INNEHÅLL 1. Kopplingsdosa 2. Start/stopp-reglage 3. Övre handtag 4. Kabelklämma 5. Bult 6. Bricka 7. Knopp för handtag 8. Undre handtag 9. Motorskydd 10. Fästskruvar för det nedre handtaget 11. Kåpa 12. Skruvnyckel/Avskrapare 13. Hjulenhet x Säkerhetsklaff 15. Gräslådans överdel 16. Gräslådans underdel 17. Bruksanvisning 18. Låsknapp 19. Varningsetikett 20. Produktmärkning DK - INDHOLD 1. Afbryderkontakt 2. Start/stophåndtag 3. Øvre håndtag 4. Kabelklemme 5. Bolt 6. Spændeskive 7. Håndtagsknop 8. Nedre håndtag 9. Motordæksel 10. Monteringsskruer til nedre håndtag 11. Skjold 12. Skruenøgle/ skrabeværktøj 13. Hjulmontering x Sikkerhedsklap 15. Øverste del af græsboksen 16. Nederste del af græsboksen 17. Brugsvejledning 18. Låseknap 19. Advarselsmœrkat 20. Produktets mærkeskilt E - CONTENIDO 1. Caja de conmutador 2. Palanca de arranque/parada 3. Empuñadura superior 4. Grapa de cable 5. Perno 6. Arandela 7. Manija de empuñadura 8. Empuñadura inferior 9. Cubierta de motor 10. Tornillo de fijación del manillar inferior 11. Cubierta 12. Herramienta/raspador 13. Ensamble de ruedas x Tapa de Seguridad 15. Caja Superior de Césped 16. Caja Inferior de Césped 17. Manual de instrucciones 18. Botón de desenganche 19. Etiqueta de Advertencia 20. Placa de Características del Producto P - LEGENDA 1. Caixa de distribuição 2. Barra para começar/parar 3. Guiador superior 4. Grampo do cabo 5. Cavilha 6. Anilha 7. Maçaneta 8. Guiador inferior 9. Tampa do motor 10. Parafusos de fixação do cabo inferior 11. Cobertura 12. Chave de fendas 13. Kit de roda x Pala de segurança 15. Parte superior do depósito de relva 16. Parte inferior do depósito de relva 17. Manual de Instrucções 18. Botão para travar 19. Etiqueta de Aviso 20. Rótulo de Avaliação do Produto I - NOMENCLATURA 1. Cassetta dell interruttore 2. Leva di avviamento 3. Impugnatura superiore 4. Morsetto per il cavo 5. Bullone 6. Rondella 7. Manopola dell impugnatura 8. Impugnatura inferiore 9. Coperchio del motore 10. Viti di fissaggio del manico inferiore 11. Telaio 12. Chiave/raschietto 13. Ruota x Fascia protettiva 15. Parte superiore del cesto raccoglierba 16. Parte inferiore del cesto raccoglierba 17. Manuale di istruzioni 18. Pulsante di sblocco 19. Etichetta di pericolo 20. Etichetta dati del prodotto

5 (GB) (D) (F) (NL) CARTON CONTENTS KARTONINHALT CONTENU DU CARTON INHOUD (N) (SF) (S) (DK) KARTONGEN INNHOLDER PAKETIN SISÄLTÖ FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL KARTONINDHOLD (E) (P) (I) CONTENIDO DEL CARTON LEGENDAS DOS DESENHOS CONTENUTO DEL CARTONE

6 Säkerhetsföreskrifter Underlåtelse att bruka denna gräsklippare enligt beskrivningen kan vara farligt! Gräsklipparen kan allvarligt skada användare eller andra personer. Varningar och säkerhetsanvisningar måste följas för säkert och effektivt bruk av denna gräsklippare. Användaren ansvarar för att varningar och säkerhetsanvisningarna i denna bruksanvisning och på gräsklipparen följes. Använd inte gräsklipparen om inte gräslådan eller skydden som medföljer sitter ordentligt på plats. Förklaring till symbolerna på RE320/RE32 STOP Varning Läs användarinstruktionerna noggrannt så att Du är säker på att Du förstår alla kontrollorgan och vad de är för. Se alltid till att gräsklipparen vilar på marken när den arbetar. Om gräsklipparen lutas eller lyfts kan stenar slungas ut. Se till att övriga personer håller sig på avstånd. Använd inte gräsklipparen när andra personer, speciellt barn, befinner sig i det område som ska klippas. Stäng av! Bryt strömmen före justering eller rengöring eller om kabeln är snodd eller skadats.se till att kabeln hålls på behörigt avstånd från kniven. Var försiktig så att inte tår eller fingrar klipps av. Placera inte händer eller fötter i närheten av en roterande kniv. Kniven fortsätter att rotera efter att maskinen har stängts av. Vänta tills samtliga maskinkomponenter har stannat helt innan du vidrör dem. Klipp inte gräset eller lämna gräsklipparen utomhus om det regnar. Generellt 1. Låt aldrig barn eller personer som inte har läst denna bruksanvisning använda gräsklipparen. Lokala bestämmelser kan förbjuda bruk under en viss ålder. 2. Använd gräsklipparen enbart på det sätt och för de syften som beskrivs i denna bruksanvisning. 3. Använd aldrig gräsklipparen när du är trött, sjuk eller är påverkad av alkohol, droger eller medicin. 4. Användaren ansvarar för olyckor eller annat som inträffar på person eller egendom. Elektriskt 1. Se till att kabeln inte är skadad före användning. Byt kabel om den gamla är skadad eller nött. 2. Använd inte gräsklipparen om de elektriska kablarna är skadade eller nötta. 3. Bryt strömmen omedelbart om kabeln eller dess isolering skadas. Vidrör inte den elkabeln innan väggkontakten dras ut. Reparera inte en skadad kabel. Byt ut den mot en ny. 4. Din förlängningskabel måste vara helt utrullad. En lindad kabel kan överhettas och göra att din gräsklippare arbetar mindre effektivt. 5. Se till att kabeln hålls på behörigt avstånd från din gräsklippare. Arbeta alltid i riktning bort från strömkällan och för gräsklipparen fram och tillbaka, aldrig i circlar. 6. Linda inte kabeln runt vassa föremål. 7. Stäng alltid av huvudströmbrytaren innan du drar ut någon kontakt, kabelförbindning eller förlängningskabel. 8. Stäng av gräsklipparen, dra ur väggkontakten och se till att elkabeln inte är skadad innan du rullar ihop den för förvaring. Reprarera inte en skadad kabel. Byt ut den mot en ny. 9. Se alltid till att kabeln rullas ihop på avsett vis och inte snor sig. 10. Bär aldrig enheten i kablen 11. Dra aldrig i sladden för att dra ut stickkontakten. 12. Använd bara nätström enligt märkplåten. 13. Flymos produkter är dubbelisolerade enligt EN Under inga omständigheter får en jordkabel anslutas till någon del av enheten. SVENSKA - 1

7 Förberedelser 1. Klipp inte gräset barfota eller med öppna sandaler. Bär alltid lämplig klädsel, handskar och kraftiga skor. 2. Se till att gräsmattan är fri från kvistar, stenar, ben, kablar och annat skräp. Dessa riskerar annars att kastas iväg av det roterande kniven. 3. Innan maskinen används och efter varje gång den utsats för hård stöt, kontrollera att det inte finns slitage eller skador och reparera om så behövs. 4. Byt ut nötta eller skadade kniv och tillhörande fastsättningsanordningar i par för att bibehålla full balans. Användning 1. Använd gräsklipparen enbart i dagsljus eller fullgott artificiellt ljus. 2. Undvik om möjligt att använda gräsklipparen på vått gräs. 3. Var försiktig när du klipper vått gräs så att du inte halkar. 4. På sluttande underlag är det speciellt viktigt att du står stadigt och bär halksäkra skor. 5. Klipp alltid utmed sluttningar, aldrig upp och ner. 6. Var speciellt försiktig när du byter riktning på sluttande underlag. Gå alltid, spring aldrig. 7. Klippning på sidlutningar eller branter kan vara farligt. Klipp inte gräs på vallar eller branta sluttningar. 8. Gå inte bakåt när du klipper. Tänk på fallrisken. 9. Klipp aldrig gräset genom att dra gräsklipparen mot dig. 10. Stäng av gräsklipparen innan du drar den över andra ytor än gräs. 11. Använd aldrig gräsklipparen om skydden är skadade eller borttagna. Säkerhetsföreskrifter 12. Håll alltid händer och fötter borta från skärande delar och speciellt när motorn startas. 13. Luta inte gräsklipparen när motorn är igång, utom när du startar och stoppar den. I dessa fall ska du inte luta gräsklipparen mer än nödvändigt och enbart lyfta den del som pekar bort från användaren. Se alltid till att båda händerna befinner sig i arbetsläge innan du släpper ned gräsklipparen på marken igen. 14. Placera inte händerna nära gräsutskastet. 15. Plocka aldrig upp eller bär en gräsklippare när den arbetar eller fortfarande är kopplad till ett vägguttag. 16. Bryt strömmen: - innan du lämnar gräsklipparen utan tillsyn under en längre tid, - innan du rensar bort en tilltäppning, - innan du undersöker, rengör eller utför underhållsarbeten på gräsklipparen, - om du stöter mot ett objekt. Använd inte din gräsklippare tills du är säker på att gräsklipparen är säker att använda, - om gräsklipparen vibrerar på ett onormalt sätt. Undersök omedelbart. Stora vibrationer kan förorsaka skador. Underhåll och förvaring 1. Håll gräsklipparen i ett arbetssäkert skick genom att kontrollera att samtliga muttrar, bultar och skruvar är åtdragna. 2. Kontrollera regelbundet gräsuppsamlaren för slitage eller skador. 3. Byt ut nötta eller skadade maskindelar. 4. Använd enbart de reservdelar, knivbult, distansbrickor och fläkt som är avsedda för denna produkt. 5. Var försiktig vid justering av gräsklipparen så att du inte fastnar med fingrarna mellan de rörliga kniven och maskinens fasta delar. Montering av det lägre handtaget till kåpan 1. Placera två skruvar i handtagets hål. 2. Använd en skruvmejsel för att dra åt skruvarna i handtaget. Se till att skruvhuvudet pekar in från handtaget (A). 3. Stoppa in det undre handtaget med skruvar i hålet till kåpan och dra åt skruvarna helt. Upprepa samma procedur på motsatt sida (B). OBS: Skruven hittar en egen gänga. Montera fast det övre handtaget i det undre handtaget (C) 1. Se till att det övre handtaget befinner sig i rätt läge, med låsknappen på kopplingsdosans överdel. Monteringsanvisningar 2. Se till att det övre och undre handtagen befinner sig i rät linje. 3. Dra åt bultar, brickor och knoppar. 4. Montera kablarna på handtagen med de medlevererade kabelbanden och se till att kablarna inte fastnar mellan det övre och nedre handtaget. Montering av gräslådan (D) 1. Placera gräslådans överdel ovanpå dess underdel. Passa ihop de olika klämmorna på rätt plats. 2. Lås fast de två halvorna tilsammans. 3. Se till att samtliga klämmor har gjorts fast på ett säkert sätt. SVENSKA - 2

8 F1 - hjul F2 - navkapsel F3 - fästbult F4 - fästplatta F5 - hål Klipphöjden justeras genom höjning eller sänkning av hjulen. OBS Alla fyra hjulen måste justeras till samma läge: KLIPPHÖJD HJUL Låg Hål 1 Medium Hål 2 Hög Hål 3 Att montera fast den färdigmonterade gräslådan på gräsklipparen. Se figur G. 1. Lyft säkerhetsklaffen. 2. Se till att utkastareröret är rent och fritt från föremål. 3. Placera den färdigmonterade gräslådan på de två fastsättningspunkterna på kåpans bakre del. 4. Kläm fast säkerhetsklaffen på gräslådan och se till att den sitter stadigt. VIKTIGT! Så här startar du din gräsklippare 1. Anslut förlängningskabeln till kopplingsdosans baksida (H). 2. Gör en ögla med kabeln och stoppa in den som bilden visar (J). 3. Gör fast genom att placera öglan över kroken och dra tillbaka kabeln igenom öppningen som bilden visar (K). 4. Anslut väggkontakten och starta upp. 5. Luta gräsklipparen något för att höja gräsklipparens främre del och därmed minska risken för skada på gräsklipparen vid starter. Kopplingsdosan är försedd med en låsknapp (L1) för att förhindra start av misstag. 6. Håll låsknappen intryckt (L) på 1. Börja med att klippa gräset närmast vägguttaget så att kabeln därefter vilar mot den del av gräsmattan du redan har klippt (N). 2. Klipp gräset två gånger i veckan under den period gräset växer. Gräsmattan tar skada om mer än en tredjedel av gräsets längd klipps vid ett och samma tillfälle. Överbelasta inte gräsklipparen Klippning av långt och tjockt gräs kan orsaka SVENSKA - 3 Justering av klipphöjden Gräslådan Start och stopp Klippning OBS Mediumhöjd rekommenderas för de flesta gräsklippare. 1. Avlägsna hjulenheten genom att dra hjulnavet motsols (E1). 2. Välj ett av de tre hålen i fästplattan och kom ihåg att justera övriga tre hjul till samma position (F). 3. Placera fästbulten i navkapselns hål, hjulet mot avsett hål i fästplattan (F). 4. Vrid hjulnavet medsols tills hjulenheten görs fast i kåpan (E2). 5. Upprepa samma procedur för övriga tre hjul och kom ihåg att välja samma justeringsposition. EFTER MONTERINGEN SKA DU SE TILL ATT DET INTE FINNS NÅGOT MELLANRUM MELLAN SÄKERHETSKLAFFEN OCH GRÄSLÅDAN. Avlägsna genom att följa omvänd procedur. Om du använder gräsklipparen på platser som inte kräver uppsamling av gräs behöver inte gräslådan vara monterad. Se till att säkerhetsklaffen är fastgjord. Klaffens utformning medger att det klippta gräset transporteras nedåt bakom maskinen. kopplingsdosan och för upp en av start/stopp-reglagen mot det övre handtaget (M). 7. Fortsätt att hålla start/stopp-reglaget mot det övre handtaget och släpp låsknappen. 8. Sänk gräsklipparen till normal arbetsposition och börja klippa. OBS Det finns två start/stopp-reglage. Du kan använda vilken du vill för att starta upp gräsklipparen. VIKTIGT Använd inte start/stopp-reglagen stötvis. Så här stannar du din gräsklippare 1. Minska trycket mot start/stopp-reglaget. förminskad motorhastighet. När detta händer kommer du att uppleva ett förändrat motorljud. Om motorhastigheten minskar riskerar du att överbelasta gräsklipparen, vilket kan leda till skador. Om du klipper långt och högt gräs överbelastar du inte din gräsklippare så mycket om du inför första klippningstillfället ställer in en hög klippningshöjd. Se Justering av klippningshöjden.

9 P1 - knivbult P2 - kniv P3 - fläkt Var alltid försiktig när du arbetar med kniven - vassa kanter orsakar skada. ANVÄND HANDSKAR Borttagande av kniv och fläkt 1. Avlägsna knivbulten genom att hålla fast fläkten och med bifogad skruvnyckel lossa på knivbulten i riktning motsols (P). 2. Avlägsna knivbult, kniv och fläkt (P). 3. Inspektera eventuell skada och rengör vid behov. Byt ut metallkniven efter 50 timmars klippande eller två år, beroende på vilket som kommer först - oavsett skick. Att avlägsna och montera kniv och fläkt Byt ut kniven om det är sprucket eller skadat. Använd aldrig en knivbult om det isolerande huvudet är skadat eller saknas. Att montera kniv och fläkt 1. Se till att fläkten placeras på avsedd plats (P). 2. Montera fast kniven på fläkten samtidigt som du ser till att knivens skarpa kanter pekar bort mot fläkten. 3. Skruva knivbulten igenom kniv och fläkt. 4. Håll fläkten på plats och dra åt knivbulten ordentligt med bifogad skruvnyckel. 5. Använd inte en längre skruvnyckel. Rengöring (Q) ANVÄND HANDSKAR VIKTIGT Det är mycket viktigt att du håller din gräsklippare ren. Klippt gräs som blir kvar i luftintag eller under kåpan utgör en brandfara. 1. Avlägsna gräset från kåpans undersida med hjälp av en borste. 2. Avlägsna det klippta gräset från samtliga luftintag, utkastareröret och gräslådan med hjälp av en mjuk borste. 3. Avlägsna kniven (se figur P) för att nå fläkten och rengör med en mjuk borste. 4. Torka av gräsklipparens huvudyta med en torr trasa. Skötsel av gräsklipparen VIKTIGT Använd aldrig vatten när du rengör din gräsklippare. Tvätta inte med kemikalier, inklusive bensin, eller lösningsmedel - du riskerar att förstöra viktiga plastdelar. Efter varje klippningstillfälle 1. Byt vid behov ut kniv, bultar, muttrar och skruvar. 2. Rengör gräsklipparen ordentligt. 3. Se till att elkabeln rullas ihop. Förvaring av gräsklippare (R) Förvara på en torr plats där gräsklipparen inte kan skadas. Electrolux produkter för användning utomhus tillverkas enligt ett miljöstyrningssystem (ISO 14001) där vi, när så är praktiskt möjligt, använder komponenter som tillverkas enligt företagets metoder på ett sätt som tar hänsyn till miljömässiga faktorer och med möjlighet för återvinning när produkten ej längre är användbar. Miljöinformation Förpackningen kan återvinnas och plastdelarna har märkts (där så är praktiskt möjligt) för sortering för återvinning. Man måste ta hänsyn till miljön när man gör sig av med en produkt som ej längre är användbar. Om är nödvändigt, kontakta Din lokala myndighet för information om hur Du skall göra dig av med produkten. Serviceinformation Din produkt kan identifieras genom produktetiketten i silver och svart. Vi rekommenderar på det allvarligaste att Du lämnar in Din maskin för service minst en gång per år, oftare om den användes professionellt. SVENSKA - 4

10 Gräsklipparen fungerar inte 1. Följer du korrekt startprocedur? Se avsnittet Att starta gräsklipparen. 2. Har du slagit på strömmen? 3. Kontrollera säkringen i kontakten. Byt ut vid behov. 4. Går säkringen igen? Bryt strömmen omedelbart och rådfråga närmaste Electrolux Outdoor Productsauktoriserade kundtjänst. Dålig uppsamling av gräs 1. Koppla bort strömmen. 2. Rengör luftintagens utsidor, utkastareröret och kåpans undersida. 3. Ställ in en högre klipphöjd. Se Justering av klipphöjden. 4. Rengör fläktkniven. 5. Om dålig uppsamling fortsätter. Koppla bort strömmen och konsultera ditt lokala Electrolux Outdoor Productscenter. Felsökning Garanti och policy Omfattande vibrationer 1. Koppla bort strömmen. 2. Kontrollera att kniven har monterats fast på ett korrekt sätt. 3. Byt ut kniven om det är skadat eller utnött. 4. Om vibrationerna fortsätter vrider du kniven i 180 genom att först lossa på knivbulten och därefter vrida kniven och dra åt knivbulten på nytt. 5. Om vibrationerna fortsätter. Koppla bort strömmen och konsultera ditt lokala Electrolux Outdoor Productscenter. Gräsklipparen blir allt tyngre att skjuta 1. Koppla bort strömmen. 2. Om du klipper högt gräs eller på ojämnt underlag ska du justera klipphöjden till en högre position. Se avsnittet Justering av klipphöjden. 3. Kontrollera att hjulen och rullarna roterar obehindrat. 4. Om problemet kvarstår. Koppla bort strömmen och konsultera ditt lokala Electrolux Outdoor Productscenter. Om någon del befinns vara felaktig beroende på felaktig tillverkning inom två år från inköpsdatum kommer Electrolux Outdoor Products, genom sina auktoriserade verkstäder, att reparera eller byta ut kostnadsfritt under förutsättning att: (a) Felet rapporteras direkt till den auktoriserade reparatören. (b) Köpbevis föreligger. (c) Felet inte har orsakats av missbruk, vanskötsel eller felaktigt bruk. (d) Felet inte beror på normal förslitning. (e) Maskinen inte har reparerats, plockats isär eller behandlats av en icke-auktoriserad reparatör. (f) Maskinen inte har hyrts ut. (g) Maskinens ägs av den ursprunglige kunden. (h) Maskinen inte har använts utanför det land den är avsedd att brukas i. (i) Maskinen inte har brukats kommersiellt. Denna garanti utgör ett komplement till kundens lagliga rättigheter och begränsar inte på något sätt dessa. Garantin omfattar ej fel grundade på nedanstående orsaker. Det är därför viktigt att du läser instruktionerna i denna bruksanvisning och förstår hur din maskin ska användas och underhållas: Fel som ej omfattas av garantin Byte av nötta eller skadade kniv. Underlåtelse att rapportera ett fel som uppkommit tidigare. Uppkommet fel efter plötslig stöt. Underlåtelse att bruka produkten enligt instruktionerna och rekommendationerna i bruksanvisningen. Maskinen har hyrts ut. Följande maskindelar anses vara utsatta för normal förslitning och kräver regelbundet underhåll. De omfattas därför inte normalt av denna garanti: kniv, elkabel. Varning! Electrolux Outdoor Products ansvarar ej under denna garanti för fel som direkt eller indirekt uppstått efter att reservdelar som inte har tillverkats eller godkänts av Electrolux Outdoor Products monterats på maskinen eller om maskinen har modifierats på något sätt. SVENSKA - 5

11 BELGIQUE/BELGIË ČESKÁ REPUBLIKA DANMARK DEUTSCHLAND ESTONIA FRANCE FINLAND SUOMI ITALIA IRELAND MAGYARORSZÁG NORGE NEDERLAND ÖSTERREICH POLSKA SLOVENIJA SLOVENSKA SCHWEIZ/SUISSE/SUIZZERA SVERIGE UNITED KINGDOM Flymo Belgique/België Tel: , Fax: Electrolux, spol. s.r.o., oz Electrolux Outdoor Products, Dobronická 635, Praha 4 Tel: 02/ , Info-linka: 0800/ Internet: Electrolux Outdoor Products, Flymo/Partner A/S, Lundtoftegårdsvej 93A, DK 2800 Kgs.Lyngby Tel: , Flymo Deutschland Tel: , Fax: Electrolux Estonia Ltd (Electrolux Eesti AS) Tel: (372) Flymo France SNC Tel , Fax Flymo Finland Suomi Tel: , Fax: McCulloch Italiana s.r.l. - Via Como 72, Valmadrera (LECCO) - ITALIA Tel: , Fax: Flymo Ireland Tel: , Fax: Electrolux Lehel Kft Tel: Flymo/Partner, div. av Electrolux Motor a.s. Tel: Flymo Nederland Tel: , Fax: HUSQVARNA Zentralwerkstätte, Industriezeile 36, 4020 LINZ, Tel: , Fax: Electrolux Poland Sp. z.o.o. Husqvarna, Warszawa Myslowicka 10/2 Tel:- (22) SKANTEH d.o.o. Tel:- (061) , Fax:-(061) Electrolux Slovakia s.r.o., Borova Sihot 211, Lipt. Hradok Tel: , Fax: , Flymo Schweiz/Suisse/Suizzera Tel / , Fax / Electrolux Outdoor Products, Sverige Tel: , Fax: Electrolux Outdoor Products United Kingdom Tel: , Fax:

12 Electrolux Outdoor Products Aycliffe Industrial Park NEWTON AYCLIFFE Co.Durham DL5 6UP ENGLAND Telephone - (00) Fax - (00) UK Telephone Fax Our policy of continuous improvement means that the specification of products may be altered from time to time without prior notice. Electrolux Outdoor Products manufacture products for a number of well known brands under various registered patents, designs and trademarks in several countries. Electrolux Outdoor Products Ltd. Registered Office, Electrolux Works, Oakley Road, Luton LU4 9QQ Registered number England From the Electrolux Group. The world s No.1 choice. The Electrolux Group is the world s largest producer of powered appliances for kitchen, cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers, washing machines, vacuum cleaners, chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion in more than 150 countries around the world (01/02)

WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren

WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren Mini-Trim GB D F NL N SF S DK E P I IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RENSEIGNEMENTS

Läs mer

24v. 40cm C O A T. IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference

24v. 40cm C O A T. IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference 40cm C O B R D L E 24v A T T E S R S Y GB IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference S VIKTIG INFORMATION Läs anvisningarna före användningen och spara dem för framtida behov

Läs mer

WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren

WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren Mini-Trim GB D F NL N SF S DK E P I IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RENSEIGNEMENTS

Läs mer

ELECTRIC WHEELED ROTAR

ELECTRIC WHEELED ROTAR ELECTRIC WHEELED ROTAR ARY Y LAWNMOWER ELEKTRISCHER SICHELMÄHER MIT RÄDERN TONDEUSE ELECTRIQUE POUSSEE ELEKTRISCHE ROTERENDE GRASMAAIMACHINE OP WIELEN ELEKTRISK, HJULGÅENDE ROTORKLIPPER SÄHKÖKÄYTTÖINEN

Läs mer

IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference

IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference GB DE FR NL NO FI SE DK ES PT IT IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference WICHTIGE INFORMATION Bitte vor dem Benutzen des Gerätes durchlesen und gut aufbewahren RENSEIGNEMENTS

Läs mer

Operator s manual Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Instrucciones

Operator s manual Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Instrucciones Operator s manual Bedienungsanleitung Manuel d utilisation Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning Brugsanvisning Instrucciones para el uso Instruções de utilização Instruziono per

Läs mer

(GB) INSTRUCTION MANUAL (D) BEDIENUNGSANWEISUNG (F) MANUEL D UTILISATION (NL) GEBRUIKSAANWIJZING (N) BRUKSANVISNING (SF) KÄYTTÖHJE (S) BRUKSANVISNING

(GB) INSTRUCTION MANUAL (D) BEDIENUNGSANWEISUNG (F) MANUEL D UTILISATION (NL) GEBRUIKSAANWIJZING (N) BRUKSANVISNING (SF) KÄYTTÖHJE (S) BRUKSANVISNING (GB) INSTRUCTION MANUAL (D) BEDIENUNGSANWEISUNG (F) MANUEL D UTILISATION (NL) GEBRUIKSAANWIJZING (N) BRUKSANVISNING (SF) KÄYTTÖHJE (S) BRUKSANVISNING (DK) BRUGSANVISNING GB IMPORTANT INFORMATION Read before

Läs mer

Scarifier - Vertikalskärare VE32/SE32/XSE32 SV... 4 IT... 44 KÄYTTÖOHJEET FI... 9 ES... 49 BRUGSANVISNING PT... 54 BRUKSANVISNING DA...

Scarifier - Vertikalskärare VE32/SE32/XSE32 SV... 4 IT... 44 KÄYTTÖOHJEET FI... 9 ES... 49 BRUGSANVISNING PT... 54 BRUKSANVISNING DA... Scarifier - Vertikalskärare VE32/SE32/XSE32 BRUKSANVISNING SV... 4 ISTRUZIONI PER L USO IT... 44 KÄYTTÖOHJEET FI... 9 INSTRUCCIONES DE USO ES... 49 BRUGSANVISNING DA...14 INSTRUÇõES DE UTILIZAÇÃO PT...

Läs mer

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 S SVENSKA SYMBOLER Följande symboler

Läs mer

GRÄSTRIMMER LTA350 HN Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk.

GRÄSTRIMMER LTA350 HN Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk. GRÄSTRIMMER LTA350 HN 10052 Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk. 1 2 GRÄSTRIMMERENS HUVUDDELAR 1. Handtag 2. Startkontakt 3. Kabelhållare 4. Kabel och kontakt 5.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. -

GH833 direktsugsats. Anvisningar 311571B. Artikelnr. 287843. - Installation av torn/fäste. - Anvisningar GH833 direktsugsats 311571B - Installation av torn/fäste. - Artikelnr. 287843 Viktiga säkerhetsföreskrifter Läs alla meddelanden och föreskrifter i handboken. Spara föreskrifterna. Se användarhandboken

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

Din manual ZANUSSI ZKT 623LBV ZANUSSI http://sv.yourpdfguides.com/dref/668210

Din manual ZANUSSI ZKT 623LBV ZANUSSI http://sv.yourpdfguides.com/dref/668210 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI ZKT 623LBV ZANUSSI. Du hittar svar på alla dina frågor i ZANUSSI ZKT 623LBV

Läs mer

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning

Skärmaskin E 16 E 21. Svensk bruksanvisning Skärmaskin E 16 E 21 Svensk bruksanvisning 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Strömbrytare (temp/kont drift) Stopplatta Matarvagn Tjockleksvred Uppsamlarbricka Typetikett Nätsladd Kabelvinda Påmatare/Resthållare

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING TAHKOSMIRGELI 350W SMÄRGEL 350W DAO 0402 Rev A Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen 1 OBS!

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

4546P BIO. Bruksanvisning

4546P BIO. Bruksanvisning 4546P BIO GB Operator s Manual Read the operator s manual carefully and make sure that you understand the contents before using the lawnmower. SE Bruksanvisning Läs bruksanvisning noggrannt och se till

Läs mer

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 1 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5.

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA

Läs mer

Manual NitroClean automatisk poolrobot

Manual NitroClean automatisk poolrobot Manual NitroClean automatisk poolrobot Grattis till ditt köp av den automatiska poolroboten NitroClean. NitroClean är enkel att använda och underhåller din pool utan någon ansträngning. Genom att följa

Läs mer

ENGLISH WHEEL ART. Monterings- och Bruksanvisning

ENGLISH WHEEL ART. Monterings- och Bruksanvisning ENGLISH WHEEL ART. 70246 Monterings- och Bruksanvisning Spara denna Bruksanvisning Denna Bruksanvisning innehåller referenser till säkerhetsvarningar/förebyggande åtgärder, monteringsanvisningar, skötsel-

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

12502 SWE - 2007 JA Monteringsanvisning el-grill 12502 Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX DD8760M/S

Din manual AEG-ELECTROLUX DD8760M/S Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX DD8760M/S. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

Rotorslåtter Bruksanvisning

Rotorslåtter Bruksanvisning Rotorslåtter Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA SÄKERHETSREGLER OCH SKYDDSANORDNINGAR 7. HANDHAVANDE 8.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Vedklyv, turbo. Användarmanual SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Vedklyv, turbo. Användarmanual SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER Vedklyv, turbo Användarmanual SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER VIKTIGT: Läs igenom säkerhetsanvisningar och instruktioner ordentligt innan användning. Säkerhetsföreskrifter: Du måste använda maskinen

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

Benefit Sports 300 996101

Benefit Sports 300 996101 Benefit Sports 300 996101 1 Säkerhetsinstruktioner Konsultera med läkare innan användning Om du känner smärta i bröst, yrsel eller andfåddhet avbryt träningen och kontakta läkare. Använd inte kläder som

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500 Instruktionsbok med reservdelslista Lunningsvinsch V6500 Tillverkare: Generalagent: Fransgård Maskinfabrik A/S Närlant Import AB Fredbjergvej 132 Filarevägen 8 DK-9640 Farsø 703 75 Örebro Tele: +45 98

Läs mer

Bruksanvisning till markis (manuell)

Bruksanvisning till markis (manuell) Bruksanvisning till markis (manuell) Grattis till din nya markis, vi hoppas att du kommer att få stor glädje av markisen i många år. Följ instruktionerna för en säker och korrekt montering. Vi råder Er

Läs mer

Bruksanvisning. Hjulgående grästrimmer Art Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Hjulgående grästrimmer Art Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Hjulgående grästrimmer Art. 90 44 732 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Hjulgående grästrimmer. Artikelnummer: 9044732 Beskrivning:

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

DEUTSCH. Multiclip 46 Battery

DEUTSCH. Multiclip 46 Battery DEUTSCH D Multiclip 46 Battery 8211-3417-05 S SVENSKA 2. 230 V 1. 3. 4. 5. 1 2 6. 7. 2 SVENSKA S 8. 1 2 9. 4 3 11. 36 mm 19 mm 10. 3 SE SVENSKA SYMBOLER Följande symboler finns på maskinen för att påminna

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61

Bruksanvisning för Wonder Core Smart WCS-61 WCS-61 Bruksanvisning för Wonder Core Smart Innan du börjar använda träningsredskapet läs igenom avsnittet Säkerhetsinformation noggrant för att säkerställa en korrekt användning. När du har läst igenom

Läs mer

DOLOMITE JAZZ BRUKSANVISNING. Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. SV BRUKSANVISNING

DOLOMITE JAZZ BRUKSANVISNING. Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. SV BRUKSANVISNING DOLOMITE JAZZ Använd inte rollatorn som rullstol eller för persontransport. BRUKSANVISNING Läs noga igenom bruksanvisningen före användning. Rollatorn är anpassad för både inom- och utomhusbruk. SV BRUKSANVISNING

Läs mer

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY Monterings och bruksanvisning Art # 74103 Specifikationer Art # 180-0305 Kapacitet Stål 1.6/16 (mm/gauge) Alluminium 1.8/15 Öppning(mm//in) 120//4-3/4 Nettovikt/Bruttovikt

Läs mer

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P

DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Avfuktare Instruktionsmanual WASCO 2000 DB 16 DB 16 P DB 20 DB 20 P Läs och spara dessa instruktioner för senare bruk INNEHÅLLSFÖRTECKNING Läs noga igenom manualen före användning och spara den som referens.

Läs mer

Innehåll: 1.: Teknisk data 2.: Funktioner 3.: Översikt 4.: Kontrollpanel 5.: Fjärrkontroll 6.: Att tänka på innan anvädning 7.: Användning 8.: Underhå

Innehåll: 1.: Teknisk data 2.: Funktioner 3.: Översikt 4.: Kontrollpanel 5.: Fjärrkontroll 6.: Att tänka på innan anvädning 7.: Användning 8.: Underhå 12524 SWE 05/09 JA Bruksanvisning för elektrisk värmare 12524 Läs noggrant igenom bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsvärmare i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

OBSERVERA: Innan du monterar motorn på antennmasten ska du koppla motorn till kontrollenheten med kontrollkabeln och utföra funktionen i paragraf 7.

OBSERVERA: Innan du monterar motorn på antennmasten ska du koppla motorn till kontrollenheten med kontrollkabeln och utföra funktionen i paragraf 7. INSTRUKTIONSMANUAL ANTENNROTATIONSMOTOR OBSERVERA: Läs noga igenom alla SÄKERHETSFÖRESKRIFTER i denna manual samt all övrig information rörande säkerhet, installation och användning som medföljer både

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8655 HP8656 SV Användarhandbok a b c d e f g h c d i j k C 3 3CM 7~10 sec. 7~10 sec. 7~10 sec. 7 7~10 sec. Svenska Gratulerar till

Läs mer

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd Instruktion för användare av COMFORTABEL Sängryggstöd COMFORTABEL Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Sängryggstödet skall placeras på

Läs mer

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. EMADINE 0,5 mg/ml ögondroppar, lösning. Emedastin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. EMADINE 0,5 mg/ml ögondroppar, lösning. Emedastin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN EMADINE 0,5 mg/ml ögondroppar, lösning. Emedastin Läs noga igenom denna bipacksedel innan Du börjar använda detta läkemedel. Spara denna information. Du kan behöva

Läs mer

Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE

Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE Bruksanvisning BREEZE Produkt Läs igenom denna bruksanvisning före användning av BREEZE. BREEZE är en modernt designad rollator. Den kan lätt fällas ihop, är ergonomiskt utformad

Läs mer

Bruksanvisning. Betesputsare/gräsklippare Art.:

Bruksanvisning. Betesputsare/gräsklippare Art.: Bruksanvisning Betesputsare/gräsklippare Art.: 90 36 773 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818

Din manual HP PAVILION SLIMLINE S7700 http://sv.yourpdfguides.com/dref/850818 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HP PAVILION SLIMLINE S7700. Du hittar svar på alla dina frågor i HP PAVILION SLIMLINE

Läs mer

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING Fogsprutan med påmonterad borrmaskin 1 INNEHÅLLFÖRTECKNING * Säkerhetsföreskrifter Sida 3 * Tillbehör 4 * Montering av munstycke 4 * Montering av matarskruv 5 * Montering

Läs mer

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING YSTAD Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING LÄS ALLA ANVISNINGAR NOGGRANT, ÄVEN OM DU TROR ATT DU ÄR BEKANT MED DEN ELEKTRISKA GRILLEN OCH HUR DU SKA ANVÄNDA DEN. SÄKERHETSINFORMATION! VIKTIGA

Läs mer

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB VARNING Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN Bruksanvisning Endast för hushållsbruk ADESSO AB Denna slowjuicer är endast avsedd för hushållsbruk.

Läs mer

Din manual ELEKTRO HELIOS KC1706 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830645

Din manual ELEKTRO HELIOS KC1706 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830645 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRO HELIOS KC1706. Du hittar svar på alla dina frågor i ELEKTRO HELIOS KC1706 instruktionsbok

Läs mer

24v. 32cm C O A T. IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference

24v. 32cm C O A T. IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference 32cm C O B R D L E 24v A T T E S R S Y GB IMPORTANT INFORMATION Read before use and retain for future reference SE VIKTIG INFORMATION Läs anvisningarna före användningen och spara dem för framtida behov

Läs mer

1.0 INLEDNING 2.0 SÄKERHET

1.0 INLEDNING 2.0 SÄKERHET 1.0 INLEDNING Tack för att du har valt oss! Du har valt en maskin som har tillverkats av högkvalitativa material och med den allra senaste tekniken. Din egen, dina kunders och dina användares säkerhet

Läs mer

Lumination LED-lampor

Lumination LED-lampor GE Lighting Solutions Installationsanvisning Lumination LED-lampor LED-pendelarmatur (EP14-serien) Funktioner Lång livslängd (förväntad livslängd 50 000 timmar) 5 års garanti IP30 Klassad för torra lokaler

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer

Kolfilterfläkt Trinda ECe

Kolfilterfläkt Trinda ECe Kolfilterfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Vattenpump 2 benzin Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Vattenpump 2 benzin Art.: 90 42 637 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du

Läs mer

Bruksanvisning. Kompostkvarn med elstart Art.:

Bruksanvisning. Kompostkvarn med elstart Art.: Bruksanvisning Kompostkvarn med elstart Art.: 90 43 025 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino

Användarmanual. Great Northern Popcorn - Little Bambino Användarmanual Great Northern Popcorn - Little Bambino För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Användarhandbok o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Svenska Gratulerar till din

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska.

Popcornmaskin. Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt. Instruktionsmanual Engelska. Svenska. Popcornmaskin Poppar med smör eller olja. Behållare fungerar som serveringsskål 700W effekt Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: PN120 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs alla instruktioner och spara

Läs mer

KOMPOSTKVARN SHB2800 HN 6218

KOMPOSTKVARN SHB2800 HN 6218 KOMPOSTKVARN SHB2800 HN 6218 ANVÄNDARMANUAL Läs denna användarmanual noggrant innan kompostkvarnen tas i bruk, och spara den om du skulle behöva läsa några avsnitt igen. Läs följande instruktioner och

Läs mer

PW TRANSPORTÖR. Bruks- och monteringsanvisning Fig. 1

PW TRANSPORTÖR. Bruks- och monteringsanvisning Fig. 1 PW TRANSPORTÖR Bruks- och monteringsanvisning 2016-05-09 Fig. 1 Läs anvisningen noga innan maskinen tas i bruk. PW Transportör levereras omonterad och monteras enligt anvisningar på sidan 4-7. Teknisk

Läs mer

Flo-tech PT-selar Monteringsanvisning TRANSPORT I FORDON UNDERHÅLL ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR UTBILDNING KOMPATIBILITET

Flo-tech PT-selar Monteringsanvisning TRANSPORT I FORDON UNDERHÅLL ANVÄNDNINGSBEGRÄNSNINGAR UTBILDNING KOMPATIBILITET INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING OCH VÅRD OBS! Läs följande anvisningar noga före montering. Denna produkt bör monteras av en erfaren förskrivare eller tekniker. Detta dokument innehåller viktig information

Läs mer

Användarmanual. Datum:

Användarmanual. Datum: Användarmanual Datum: 2011-03-01 Gratulerar till ditt köp av ShopVac Våt & Torrdammsugare! Din nya ShopVac kommer att hjälpa dig vid städning av material som Du normalt aldrig kan suga med din vanliga

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

KNIFE & TOOL. Bruksanvisning Svenska. www.worksharptools.com SHARPENER

KNIFE & TOOL. Bruksanvisning Svenska. www.worksharptools.com SHARPENER KNIFE & TOOL SHARPENER www.worksharptools.com Bruksanvisning Svenska Säkerhetsinformation Work Sharp Knife & Tool Sharpener Slipade knivar kommer att vara otroligt vassa. Var extra försiktig för att undvika

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare

Modell: MFD10-5050MR 2. Bruksanvisning avfuktare Modell: MFD10-5050MR 2 87 460 30 Bruksanvisning avfuktare Innehåll Varningar 3 Användning och effektivitet 5 Beskrivning av delar 6 Välj rätt funktionsval 7 Förberedelser inför användning 8 Användning

Läs mer

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet Instruktioner för användare av Sängryggstöd Comfortabel Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Ryggstödet skall placeras på en resår- eller

Läs mer

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK

USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING. Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK USER S MANUAL LUFTKONDITIONERING Modell: AC-110 ANVÄNDARHANDBOK Tack för att du har valt denna luftkonditionering av högsta kvalitet. Läs denna användarhandbok noga innan du använder apparaten. Vid eventuella

Läs mer

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING

WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING WL70 våt & torr dammsugare BRUKSANVISNING 1. Karakteristik 1. Dammsugare för vått och torrt. 2. Med dubbla hjulmotorer, motorerna arbetar samtidigt med starkare sugkraft. 3. Skåror i huvuddelen, för enkel

Läs mer

Trancheuse UNA 9 Tagliatutto UNA 9 ES Cortadora de alimentos UNA 9

Trancheuse UNA 9 Tagliatutto UNA 9 ES Cortadora de alimentos UNA 9 D Allesschneider UNA 9 EN Universal slicer UNA 9 F I Trancheuse UNA 9 Tagliatutto UNA 9 E Cortadora de alimentos UNA 9 NL Allessnijder UNA 9 kärmaskin UNA 9 DK Multiskærer UNA 9 N Universal skjæremaskin

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Jabra BIZ 2400. Bruksanvisning. www.jabra.com

Jabra BIZ 2400. Bruksanvisning. www.jabra.com Jabra BIZ 2400 Bruksanvisning 1 www.jabra.com 2012 GN Netcom A/S. Med ensamrätt. Den här bruksanvisningen är publicerad av GN Netcom A/S. Informationen i den här bruksanvisningen är endast sammansatt i

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

Bruksanvisning. Mjölkskummare

Bruksanvisning. Mjölkskummare Bruksanvisning Mjölkskummare 423008 SV Bruksanvisning och säkerhetsföreskrifter. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant. Endast för hushållsbruk. g SVENSKA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs den här handboken

Läs mer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING CHILI GASOLGRILL - 69003 DENNA GASOLGRILL ÄR ENBART AVSEDD FÖR UTOMHUSBRUK LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER GRILLEN 1 VIKTIGT: LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN

Läs mer

Användarmanual. Great Northern Popcorn Skyline 800

Användarmanual. Great Northern Popcorn Skyline 800 Användarmanual Great Northern Popcorn Skyline 800 För manual på Danska, Finska, Norska och Engelska vänligen besök vår hemsida. For manual in Danish, Finnish, Norwegian or English, please visit our website.

Läs mer

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. Elverk Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning Elverk Art.: 90 42 044 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar och

Läs mer

Vedkap. Modell LS400. Artikelnummer

Vedkap. Modell LS400. Artikelnummer Vedkap Modell LS400 Artikelnummer 488447 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SÄKERHETSFÖRESKRIFTER LÄR DIG ANVÄNDA SÅGEN Läs och förstå bruksanvisningen och symbolerna på maskinen. SYMBOLER PÅ MASKINEN DROGER, ALKOHOL

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer