Styrelsen och verkställande direktören för Grefab får härmed avge årsredovisning för

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Styrelsen och verkställande direktören för Grefab får härmed avge årsredovisning för 2010-01-01 2010-12-31."

Transkript

1 sregionens Fritidshamnar AB 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören för Grefab får härmed avge årsredovisning för Ägareförhållande sregionens Fritidshamnar AB, Grefab, ägs till: 80 % av s kommun, org.nr % av s kommun, org.nr % av Partille kommun, org.nr % av Ale kommun, org.nr Bolagets styrelse Under verksamhetsåret 2010 har styrelsen haft 7 ordinarie styrelsemöten Styrelsen har under året haft följande sammansättning: Ordinarie ledamöter Ahl Terje (s) Granberg Anders (m) Sjövall, Ulrika (s) Zeidler Björn (fp) Reinhardt Felix (v) Lorentsson Ralph (s) Hesse Marith (m) Partille Gustavsson Leif (m) Ale Kölborg Willy (s) Ale Ersättare Moberg Anders (s) Gustafsson Hans (m) Berlin Rita (s) Liljesand Johan (kd) Bjerknemyr Lennart (mp) Rantsi Johanna (m) Levin Marianne (fp) Odlöw Bengt (s) Hansson Jan-Erik (s) Partille Ordförande Vice Ordförande Terje Ahl Anders Granberg

2 sregionens Fritidshamnar AB 2 Bolagets verksamhetsinriktning Vid årsstämman 2009 fick Grefab ett nytt ägardirektiv, aktieägaravtal samt ny bolagsordning. Enligt den nya bolagsordningen ska Grefab verka för att tillgodose behovet av fritidsbåtplatser för boende i ägarkommunerna, erbjuda gästplatser och tillhörande hamnservice. Grefab ska skapa mervärden som främjar ett upplevelserikt båtliv och stärker regionens attraktionskraft för bosättning och etablering. Grefab har tagit beslut om ny verksamhetsidé, vision och kärnvärden som svarar upp till och stödjer den utvecklade inriktningen. Under 2010 har även ett nytt generellt ägardirektiv för de regionalt ägda bolagen utarbetats. Direktivet gäller från februari 2011 och innebär i korthet en mer aktiv styrning av bolagen samt underlätta för ägarna att följa verksamheten. Avsikten är också att tydliggöra ansvar och roller mellan ägarna och bolagen. Väsentliga händelser under räkenskapsåret Priserna har under året höjts för båtplatser med 7 % (dock lägst 250 kr) och för vinteruppläggning utomhus med 3 %. För vinteruppläggning inomhus har ingen höjning skett. Höjningarna har genomförts, trots då rådande lågkonjunktur, för att framförallt ge utrymme till viktiga investeringar inför framtiden. Dessa präglas av upprustnings- och förbättringsarbeten i hamnarna. Hanteringsutrustningen för högre kapacitet har prioriterats men också miljöåtgärder, båthallar, säkerhetsfrågor och förbättring av arbetsmiljön. De senaste åren har det blivit allt vanligare att kunderna vill ha båten kvar i sjön under vintern. En anledning är att vi har haft många milda vintrar före 2010 då isen för första gången på länge låg tjock i hamnarna. Bryggor och pålar började röra sig med isen och när taken på hallar runt om i Sverige började rasa var det många som blev oroliga. Vi satte då in fläktar i våra hallar och med hjälp av värmen från dem gled snön ner till marken. Vi klarade oss därmed från takras men flera bryggor, pålar och båtar i sjön, inte minst i Lindholmen, skadades svårt. Därför installerar vi isförhindrande kompressoranläggningar även i Lindholmen och Torslanda Lagun inför vintern Årets största investeringar och underhållsåtgärder har skett i Torslanda Lagun. Här har vi monterat en ny kran med tredubbel kapacitet och byggt en spolplatta med reningsanläggning för spillvatten efter båtbottentvätt. Det finns nu tre stationer för tömning av septiktankar, en ny mastkran och ny hydraulvagn, båda med högre kapacitet. Vi har också iordningställt områden i hamnen för trailerplatser. Här erbjuder vi cirka 100 nya båtplatser, inomhus och utomhus, för båtar på trailer. Många uppskattade erbjudandet och ser fördelarna med att ha båten på land mellan turerna. För den som väljer en inomhusplats är båten dessutom väl skyddad för sol, vind och regn. I Björlanda Kile har arbetet med att förverkliga Grefabs vision för hamnen inletts. Den första båthallen i norra delen av området är på plats. Här förvaras båtar på vintern och uppläggningsmaterial på sommaren, ett koncept och utförande som vi tänker låta vara stilbildande för kommande båthallar. Vi har byggt nya infarter med grindar och övervakningskameror. Detta efter önskemål både från företag och båtägare som haft stölder främst nattetid. Grindarna kommer att vara öppna för allmänheten på dagarna men då inte på natten. Ambitionen är en konstruktiv kompromiss för både en öppen men samtidigt mer stöldförebyggande miljö. En annan nyhet för året är att vi skickar ett sms så fort vi har en båt- eller vinteruppläggningsplats att erbjuda. Detta gör hanteringen betydligt snabbare och smidigare både för kunderna och oss. 30% av våra kunder, i alla åldrar, väljer att boka sjösättning och upptagning via vår uppskattade hemsida. I nästa steg ska kunderna även kunna se och ändra registeruppgifter själva samt följa kösituationen på nätet. Händelser efter balansdagen

3 sregionens Fritidshamnar AB 3 Inga väsentliga händelser har inträffat efter balansdagen. Ekonomiskt resultat och ställning Årets resultat blev 1 Mkr (1 Mkr) efter bokslutsdispositioner och skatt. Investeringarna för perioden har uppgått till 17 Mkr (24 Mkr). Lån i Koncernbanken uppgår till 12 Mkr (12 Mkr). Kundernas insatser har ökat till 49,1 Mkr (44,6 Mkr). Under en femårsperiod har vi genomfört betydande investeringar i våra stora hamnar där vinteruppläggning erbjuds. Nya kranar har ökat lyftkapaciteten avsevärt och spolplattor med reningsanläggning för spillvatten efter båtbottentvätt ger en bra miljöförbättring. Allt fler kunder efterfrågar vinteruppläggning inomhus. Det gör skötseln av båten enklare, säkrare och framförallt väderoberoende. Nya båthallar är därför under projektering, i Björlanda Kile. Vi arbetar engagerat för att justera detaljplanen för båthamnen i Eriksbergsdockan. Anledningen är ett starkt önskemål om ny utformning av vågbrytare för ökad sjösäkerhet samt anläggande av fler båtplatser. Efterfrågan på båtplatser från Eriksbergsborna är redan avsevärt större än den planerade tillgången. Grefab har bekostat en öppningsbar bro i Eriksbergsdockan vilket ökar flexibiliteten i användandet av hamnen både på kort och lång sikt. Under året har två tvistemål avklarats i Högsta domstolen. Det var försäkringsbolag som ansåg att Grefabs vinteruppläggning borde betecknas som förvaring enligt konsumenttjänstlagen. I båda målen har Grefab fått rätt i samtliga instanser. Verksamhetens risker och osäkerhetsfaktorer I flera hamnar har vi tyvärr allt för korta arrendetider i relation till långsiktiga investeringar. Detta upplever vi som en klar osäkerhetsfaktor. Förhandlingar har pågått under året i syfte att förlänga arrendetiderna och att träffa en överenskommelse. Målsättningen är att nya avtal ska var slutna under våren Nyckeltal Rörelseresultat Soliditet 17 % 15 % 16 % 15 % 19 % Kassalikviditet 10 % 8 % 13 % 11 % 10 % Grefabs hamnar Under året har samtliga tillgängliga båtplatser varit uthyrda. Kön till båtplatser har stannat upp men omfattar fortfarande cirka sökande. Grefab har anlagt mellan 100 och 200 nya båtplatser per år sedan Som tidigare nämnts iordningställdes 100 trailerplatser utomhus och inomhus under Inför vinteruppläggningssäsongen noterades att många kunder som legat kvar i sjön under den kalla vintern önskade återgå till vinteruppläggning på land, utomhus eller inomhus. Vi arbetar intensivt för att kunna bygga nya båt- och vinteruppläggningsplatser. Behovet av nya, lämpliga mark- och vattenområden är mycket stort och det är helt nödvändigt att kunna behålla de områden som redan arrenderas.

4 sregionens Fritidshamnar AB 4 Trenden är fortsatt att båtarna blir allt större. En längd på meter är inte ovanligt och bredden följer proportionerligt. Detta medför att vi måste bygga större båtplatser och i ett begränsat område blir därmed platsantalet färre. Efterfrågan på service i hamnarna ökar då större båtar ofta kräver mera underhåll men också att många kunder är äldre eller har brist på tid. Fler båthallar är under projektering och det är vår förhoppning att de även ska bidra till att ge hamnarna ett mer välordnat intryck. Alla hamnar är tillgängliga för allmänheten och sex av dem är bemannade under vardagar året runt. Vår strävan är att erbjuda en trevlig och säker miljö för kunder, andra besökare och medarbetare. Grefab har i huvudsak modern, effektiv utrustning för upptagning, vinteruppläggning och sjösättning. I flera av våra hamnar kompletteras vår verksamhet med arrendatorer som driver reparationsvarv, motorservice, försäljning av nya och begagnade båtar, segelsömnad, snickeri, båttillbehör, båtuthyrning, sportfiske och viss restaurangverksamhet. I hamnarna finns hamnföreningar, segelsällskap, motorbåtsföreningar, kanotföreningar med flera som alla är aktiva med tävlingar, ungdomsverksamhet och social samvaro. Vi är lyhörda för deras önskemål och upplever ett nära, positivt samarbete för allas bästa. Mark- och vattenområden arrenderas av s Kommun, s Hamn AB och Norra Älvstranden Utveckling AB. Arrendeavgifterna för dessa uppgick till kkr under Grefab administrerar tolv anläggningar: Hamn Båtplatser Vinteruppläggningsplatser Saltholmshamnarna Björlanda Kile Fiskebäck Hinsholmskilen Hovås Killingsholmens Bryggor Tångenbryggan, Styrsö 34 Eriksbergsdockan 0 Rosenlundskanalen 52 1 ( i sjön) Norra Älvstranden Dockepiren 19 Norra Älvstranden, Lindholmen (i sjön) Torslanda Lagun T O T A L T Beläggning 100 % 100 % Miljöåtgärder Våra sex bemannade hamnar har för tionde året i rad kvalificerats för miljösymbolen Blå Flagg. Vår ambition är att även under 2011 uppfylla dessa kriterier. Kretsloppskontoret ansvarar för tömning av avfalls-, ÅV-containers samt och samtliga miljöstationer. Kretsloppkontoret har tagit över kostnaderna för transport och destruktion av farligt

5 sregionens Fritidshamnar AB 5 avfall. På våra miljöstationer sorteras stora mängder miljöfarligt och ej miljöfarligt avfall som till exempel glas och tidningar. Under 2011 planeras för tömning av septiktankar till kommunens avloppsreningsnät även i Hinsholmskilen. I Björlanda Kile, Hovås, Saltholmen och Torslanda Lagun finns redan denna service för kunderna. Dagvattenbrunnarna på uppställningsplanerna i hamnarna är försedda med miljöfilter. Marknadskommunikation och kundrelationer Vi hade som tidigare år en bemannad monter på båtmässan. Deltagandet var mycket uppskattat och montern välbesökt. Våra medarbetare presenterade Våra planer för framtiden med positiv respons. Det nya trailerplatskonceptet lanserades och hamnvimplar delades ut till våra kunder som här och i undersökningar bekräftar att de är mycket nöjda med vår service. Löpande, informativ annonsering har gjorts i Svenska Kryssarklubbens tidning Västpricken och i några ytterligare västsvenska medier. Dessutom i Roderbladet som är det gemensamma informationsorganet för våra hamnföreningars närmare 4000 medlemmar. Både GP och GT uppmärksammar i artiklar våra budskap och vår verksamhet allt oftare. Vi upplever ett starkt ökat intresse för Grefab som en strategiskt viktig aktör i regionen. Personal När vi har fullbelagt av vinterupplagda båtar krävs det extra personal både vid upptagning och sjösättning. Dessutom har upptagnings- och sjösättningsperioderna, efter kundönskemål, blivit mer utdragna. Detta medför att extrapersonalen måste tjänstgöra under längre perioder. Vårt mål är att ha nöjda medarbetare som trivs och upplever Grefab som en attraktiv arbetsplats präglad av delaktighet, utveckling och jämställdhet. Den låga personalomsättningen kan ses som en indikation på att vi har nått detta mål. Sjukfrånvaron har minskat från 1,2 % till 1,1 %. Hamnchefsmöten, arbetsplatsträffar och övriga genomgångar hålls regelbundet där bland annat teknik- miljö- och jämställdhetsfrågor behandlas. Transportfordonen behöver successivt bytas ut då de är slitna och för att förbättra arbetsmiljön. Under året har en driftchef anställts. Tjänsten omfattar upprättande av hyresavtal för arrendatorer, driftansvar för hamnarna och personalansvar för hamnpersonal omfattande arbetsmiljö, löner, information med mera. Medarbetarnas kompetens, engagemang och medvetenhet om det Grefab ska uppnå och representera är en avgörande förutsättning för fortsatt god affärsutveckling och samhällsnytta. Vi ser därför detta som ett prioriterat område. Generella, planerade investeringar 2011

6 sregionens Fritidshamnar AB 6 Ytterligare uppdatering av vårt båtplatssystem med målet att kundens själv registrerar direkt i systemet. Detta för snabbare och mer kostnadseffektiv hantering. Vi vill också vidareutveckla hemsidan så att kunder i båtplatskön får möjlighet att logga in för att se och ändra uppgifter som anmäld båt, hamnönskemål med mera. Ljudabsorberande material ska sättas upp i våra kontorslokaler för en bättre arbetsmiljö. Planerade investeringar för 2011 per hamn: Björlanda Kile Vi fortsätter vidareutvecklingen av den norra delen av hamnen. Installation av travers i mastskjul ger enklare hantering för kunderna. Utveckling av bockhanteringsvagn för att förbättra arbetsmiljön i samband med lyft. Inköp av ny lastmaskin med vändbar styrning för att minska risken för arbetsskador. Fiskebäck Ny krantelfer ska installeras. Fasta räddningsstegar monteras på bryggorna. Båtbommar monteras längs kajen istället för sugpålar. Liten motviktstruck skall anskaffas. Belysning med timer sätts upp vid kajakförvaringens containers Hinsholmskilen I inre delen av kilen finns ett grundområde som passar bra för expansion. Det behövs dock omfattande muddring i området och ett flertal tillstånd behöver sökas för detta. Myndighetskontakter har tagits och förslag till utformning har påbörjats samt fortsätter under Ny kran med spolplatta och reningsanläggning samt septiktanktömning kommer att installeras våren Två stycken isförhindrande kompressoranläggningar ska inskaffas och monteras. Fasta räddningsstegar sätts upp på bryggorna. Höj- och sänkbar bockvagn köps in för att förbättra arbetsmiljön. Även dragfordon till bockvagn införskaffas. Hovås System med nyckelbricka införs vid ramp och toaletter. Nytt dragfordon införskaffas och fasta räddningsstegar monteras. Killingsholmen Planering för ombyggnad av hamnen, arbete med ansökan om tillstånd fortgår. Lindholmen Projektering av öppningsbar bro för senare byggnation av inre hamndel. Isförhindrande kompressoranläggning ska inskaffas och monteras. Nödinge Här, i Ale kommun, pågår projektering av ny hamn framförallt för gästbåtar. Saltholmen Grundarbetet inför uppförandet av hyttlänga på Aspholmen påbörjas. Arbetet med att ersätta delar på brygga 6 fortsätter. Fasta räddningsstegar monteras på bryggorna. Kodlås installeras till toaletter och mastskjul. Överkörningskydd sätts upp vid kranområdet.

7 sregionens Fritidshamnar AB 7 Torslanda Lagun För bättre ljusinsläpp installeras takfönster i hall 6 samtidigt som visst underhåll av hallen kommer genomföras. Förbättring av infrastrukturen avseende vatten och avlopp i hamnområdet. Nytt dragfordon inskaffas. Förslag till vinstdisposition Till årsstämmans förfogande stående vinstmedel: Balanserade vinstmedel från föregående år Årets resultat Styrelsen föreslår att vinstmedlen disponeras enligt följande: I ny räkning överförs I övrigt framgår bolagets resultat av verksamheten under året samt ställning vid årets slut av efterföljande resultat- och balansräkning. Alla belopp uttrycks i svenska kronor i tusental där ej annat anges.

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2006 Innehåll År 2006 i korthet...4 Fakta om Micro...5 VD-ord...6 Affärsidé, mål och strategier...8 Organisation och ledning...9 Marknaden...10 Verksamheten...12

Läs mer

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET VD HAR ORDET EN VÄRLD I FÖRÄNDRING NY ORGANISATION SÄKERHET HÅLLBARHET STYRELSE LEDNING

VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET VD HAR ORDET EN VÄRLD I FÖRÄNDRING NY ORGANISATION SÄKERHET HÅLLBARHET STYRELSE LEDNING Årsredovisning 08 02 VÄSENTLIGA HÄNDELSER 2014 03 STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET 04 VD HAR ORDET 10 06 EN VÄRLD I FÖRÄNDRING 08 NY ORGANISATION 10 SÄKERHET 12 HÅLLBARHET 04 15 14 STYRELSE 15 LEDNING 16 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015

Årsredovisning 2014. Kommunstyrelsen 7 april 2015 Årsredovisning 2014 Kommunstyrelsen 7 april 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 ALLMÄN ÖVERSIKT... 4 GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING... 9 ÅRETS MÅLUPPFYLLELSE...

Läs mer

Verksamhetspresentation 2014. Allt som rör bilen. Och lite till.

Verksamhetspresentation 2014. Allt som rör bilen. Och lite till. Verksamhetspresentation 214 Allt som rör bilen. Och lite till. Affärsmodell Innehåll 2 4 6 8 B 1 12 14 16 17 18 2 22 24 Affärsmodell VD har ordet Vision och affärsidé Kärnvärden Hållbar utveckling Serviceaffären

Läs mer

Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson

Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson Årsredovisning 2014 Omslag: Kvartersvärden Jimmy Carlsson möter hyresgäster 2 årsredovisning i kvarteret Pennskrinet, 2013 ab gotlandshem Visby innehåll årsredovisning 2014 i korthet 4 VD har ordet 5 mål

Läs mer

Granskning av evenemang

Granskning av evenemang Revisionsrapport Granskning av evenemang Halmstads kommun Bo Thörn Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning SAMMANFATTNING 1 BAKGRUND 2 UPPDRAG 2 GENOMFÖRANDE 2 IAKTTAGELSER 4 DESTINATION HALMSTAD AB

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014

EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 EN JURIDISK PERSON I BYGGNADS BESLUTAD AV BYGGNADS KONGRESS 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Sammanfattning och förslag... 2 1.1. Sammanfattning...2 1.2. Överväganden...2 1.3. Alternativ till att vara en juridisk

Läs mer

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Introduktion 2014 i sammandrag...4 Marknad och försäljning...6 VD har ordet...8 Strategisk inriktning...10 Omvärld och marknad... 12 Verksamhet... 16 Ansvar...

Läs mer

Huvudkontor Lokalkontor

Huvudkontor Lokalkontor ÅRSREDOVISNING 2007 ÖPPENHET ska prägla alla samtal vi på Ståhl för med våra kunder. Samtidigt som våra samtal är öppna och ärliga, ska de alltid bygga på ömsesidig respekt. OMTANKE betyder för oss på

Läs mer

del i styrprocessen Medborgardialog

del i styrprocessen Medborgardialog Medborgardialog som del i styrprocessen Medborgardialog in i styrningen 5 Medborgardialog som del i styrprocessen Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Anders Nordh, anders.nordh@skl.se

Läs mer

Å r s r e d o v i s n i n g

Å r s r e d o v i s n i n g Års redo vis ning Årsredovisning för Helsingborgs Hamn AB 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Helsingborgs Hamn AB, organisationsnummer 556024-0979, får härmed avge årsredovisning jämte koncernredovisning

Läs mer

B o s t a d s A B P o s e d o n Å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 5

B o s t a d s A B P o s e d o n Å r s r e d o v i s n i n g 1 9 9 8 5 Bostads AB Pose don Årsredovisning 1998 5 1998 i korthet 5 Affärsidé 5 VD har ordet 6 Hyresgästen 8 Bostaden 11 Finans 14 Ekonomi 20 Personal och organisation 22 Förvaltningsberättelse 24 Femårsöversikt

Läs mer

Hornsgatan 128 Box 9003 102 71 Stockholm tel 08-508 39 000 epost@stockholmshem.se www.stockholmshem.se

Hornsgatan 128 Box 9003 102 71 Stockholm tel 08-508 39 000 epost@stockholmshem.se www.stockholmshem.se Hornsgatan 128 Box 9003 102 71 Stockholm tel 08-508 39 000 epost@stockholmshem.se www.stockholmshem.se En del av Stockholms stad 36 STOCKHOLMSHEMS ÅRSREDOVISNING 2014 Aktiebolaget Stockholmshem Årsredovisning

Läs mer

Huge Fastigheter AB årsredovisning 2007

Huge Fastigheter AB årsredovisning 2007 Huge Fastigheter AB årsredovisning 2007 Innehåll 4 Verksamheten i korthet 6 Ägardirektiv 7 VD har ordet 8 Fem år i sammandrag 10 Marknaden i Huddinge 14 Ägardirektiven ur Huges perspektiv 33 Projekt under

Läs mer

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo

1 Sammanträdets inledning. 2. Allmänhetens frågestund (med anledning av de ärenden som finns på dagordningen) Marina Wallin (S), ersättare i Hallbo HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Alléskolan i Hallsberg, aulan, måndagen den 4 maj 2015 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2. Allmänhetens frågestund (med

Läs mer

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720).

Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Året i korthet 1 april 2010 31 mars 2011 Nettoomsättningen för 2010/11 ökade med 18 procent till 2 029 MSEK (1 720). Rörelseresultatet uppgick till 147 MSEK (67), motsvarande en ökning med 119 procent.

Läs mer

årsredovisning 2009 zetadisplay ab (publ)

årsredovisning 2009 zetadisplay ab (publ) årsredovisning 2009 zetadisplay ab (publ) digital signage installation hos ica togo i stockholm L AST METER MARKETING NÅGRA AV VÅRA REFERENSER ISLAND NORGE DANMARK SVERIGE FINLAND Shell Select PROTID U

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7

Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 Uppstickaren på finansmarknaden Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 7 1 2007 i korthet 2 Detta är Collector 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision & mål 8 Marknad 12 Affärsområde Privat 15 Affärsområde Företag

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

Årsredovisning 2012. Luleå kommun

Årsredovisning 2012. Luleå kommun Årsredovisning 2012 Luleå kommun Luleå kommuns koncernorganisation Kommunledningsförvaltning Kommunrevision Valberedning Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Räddningstjänst Arbetsmarknadsförvaltning Luleå

Läs mer

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning.

Inledning. Annars kan jag som ansvarig för genomförandet bara hoppas att du kommer att tycka att rapporten utgör intressant läsning. Inledning Efter att ha genomförts av Barn- och utbildningsavdelningen under ett antal år har ansvaret för 2014 års medarbetarenkät till sist hamnat hos oss på HR. Det är såklart logiskt utifrån de processer

Läs mer

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder clas ohlson Årsredovisning 2013/14 6 8 miljarder kr 5 länder Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition Med visionen att utveckla Clas Ohlson till en ledande internationell detaljhandelskedja

Läs mer

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg

Juni 2014. Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg Juni 2014 Vi bygger Vision! nu tar vi nästa steg 1 2 Inledning Förbundsmötet 2012 var Visions första förbundsmöte. Då gick vi från att vara en ny version av SKTF till att vara Vision Sveriges nyaste fackförbund

Läs mer