Stadsmiljöprogram. Stadsmiljöprogram Ks 2007:375. kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadsmiljöprogram. Stadsmiljöprogram Ks 2007:375. kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning"

Transkript

1 Stadsmiljöprogram Ks 2007:375 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Stadsmiljöprogram Fastställt av kommunfullmäktige

2 Stadsmiljöprogram Råd och riktlinjer för bl.a. tillfällig verksamhet och uteservering Godkänd av stadsbyggnadsnämnden Antaget av kommunfulllmäktige

3 Informationen är sammanställd av Stadsbyggnadskontoret Jönköpings kommun 2008 Layout: Kerstin Olsson Bilder: Stadsbyggnadskontoret Tryck: ARK-Tryckaren AB Utgåva 1: Utgåva 2:

4 Innehållsförteckning Bakgrund/Mål Sid 5 Bestämmelser Sid 6 Vem vänder man sig till? Sid 7 Hur går man till väga? Sid 8 Försäljning av varor Uteservering Torg-och marknadsförsäljning Geografisk indelning Sid 9 Central stadsmiljö Övrig stadsmiljö Möbleringszon, städning och skötsel Sid 10 Försäljning Sid 11 Allmänt Tillfällig varuexponering/försäljning Marknadsförsäljning Torgförsäljning Ambulerande försäljning Sid 12 Kiosker Uteserveringar Sid 13 Allmänt Alkoholservering Rökning Gasol Sid 14 Utformning Staket Sid 15 Möbler i samband med uteservering Övrig möblering Sid 16 Markiser, parasoller och flaggor Belysning Blomurnor och marschaller m.m. Ljudanläggningar Skyltning Sid 17 Allmänt Näringsidkares tillfälliga skyltning Byggskyltning Affischering Evenemang, tillfällig uppställning Sid 18 3

5 4

6 Bakgrund/Mål Bakgrund Första versionen av ett stadsmiljöprogram för Jönköpings kommun togs fram Behovet av riktlinjer, avseende utnyttjande och utformning av den offentliga miljön, blev tydligt när intresset för uteserveringar, tillfällig skyltning och möblering av det offentliga gatuutrymmet ökade kraftigt. Parallellt med detta stärktes det allmänna intresset för hur centrum skulle utformas, vilket har resulterat i en rad olika centrumprojekt av varierande omfattning. Med erfarenhet från den första versionen av stadsmiljöprogrammet, samt den utveckling som har skett sedan mitten av 1990-talet, har kommunen sett behov av att ta fram en reviderad version där text och bilder är uppdaterade. Med detta stadsmiljöprogram för Jönköpings kommun hoppas vi kunna ge de riktlinjer som behövs för att skapa en vacker och väl fungerande offentlig miljö för alla. Tillgängligheten har sedan 1 juli 2001 extra stöd i Plan- och Bygglagen. Lagändringen innebär att det numera ställs krav på att enkelt avhjälpta hinder mot tillgänglighet och användbarhet skall undanröjas på allmänna platser och på platser dit allmänheten har tillträde. Det innebär att både inne- och utemiljön skall utformas på ett sådant sätt att alla kan använda den till vad den är avsedd för. En tillgänglig miljö underlättar för alla, inte bara för funktionshindrade. Sedan 1 juni 2005 är det rökförbud på restauranger och på andra serveringsställen. Rökförbudet gäller inte när servering sker utomhus. Orsaken till förbudet är omsorg om miljön, personalen och gästernas bästa. Mål Avsikten med stadsmiljöprogrammet är att åstadkomma ett så vackert och funktionellt stadsrum som möjligt. Råd och regler skall underlätta förvaltandet av vår ärvda miljö samtidigt som de syftar till att förbättra och höja kvaliteten på densamma. Tillgängligheten står i fokus och funktionshindrades krav skall tillgodoses vilket har extra stöd i lagen. Stor vikt bör läggas på design då utformning av uteservering och val av t.ex. serveringsmöbler, butiksstånd och staket görs. Dessa element bidrar till helheten i stadsrummet och skall anpassas till den befintliga arkitektoniska och kulturella miljön. Målet skall vara att skapa en tillgänglig och samstämmig helhet avseende den offentliga miljöns utformning och funktion. Detta förhöjer helhetsintrycket och är till glädje för både kommuninvånare och besökare. 5

7 Bestämmelser De lagar och förordningar som berör och reglerar den offentliga miljön är framförallt: Ordningslagen Enligt Ordningslagen skall man ha Polismyndighetens tillstånd för att exponera sin verksamhet eller sätta ut skyltar. Plan- och Bygglagen (PBL) Plan- och Bygglagen reglerar vad som är bygglovpliktig åtgärd. Här finns också bestämmelserna angående tillgänglighetskraven. Alkohollagen Alkohollagen reglerar vilka alkoholhaltiga drycker som ett serveringstillstånd kan avse och villkor för detta. Tobakslagen I tobakslagen finns bestämmelserna angående rökförbudet på serveringsställen. Jordabalken Ger kommunen rätt att ta ut avgift för vissa upplåtelser av allmän plats m.m. Allmänna lokala ordningsföreskrifter Reglerar bland annat affischering och serveringstillstånd och tillhandahålls av stadskontorets kanslienhet. Livsmedelslagen För försäljning och hantering av livsmedel måste en ansökan skickas till miljökontoret. Anläggningen kan sedan godkännas eller registreras beroende på risken med hanteringen. Bedömningen måste vara klar innan verksamheten kan starta. Miljöbalken Reglerar verksamhet som orsakar buller t.ex. då högtalare används. Här finns också bestämmelser angående hygieniska frågor. Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) Lag om brandfarliga och explosiva varor reglerar bl.a. hur brandfarliga varor såsom gasol, bensin och diesel får hanteras. 6

8 Vem vänder man sig till? Frågor Svar Bygglov Jönköpings kommun Livsmedels- och hälsoskydd Kontaktcenter Rökförbud Tfn: Serveringstillstånd Tillgänglighet Tillstånd för hantering av brandfarliga varor Torg- och marknadsförsäljning Trafik Upplåtelse av mark Polistillstånd Polismyndigheten i Jönköpings län Box 618, JÖNKÖPING Besöksadress: Vallgatan 3-5 Tfn: E-post: Tillgänglighet Platstilldelning vid Jönköpings marknad, höstmarknad och julskyltning HSO, Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Jönköpings län Barnarpsgatan 33, JÖNKÖPING Tfn: E-post: Jönköping City AB Borgmästargränd 3, JÖNKÖPING Tfn: E-post: 7

9 Hur går man till väga? Försäljning av varor För att tillfälligt få sälja varor, sätta ut skyltar m.m. på offentlig platsmark krävs tillstånd av Polismyndigheten som tar ut en avgift för detta. Vid permanent försäljning och skyltning samt för säsongsanknutna kiosker krävs även bygglov. Polismyndigheten kan ge sitt tillstånd under förutsättning att kommunen genom tekniska kontoret och stadsbyggnadskontoret medger markupplåtelse. Särskild avgift för upplåtelse av mark tas ut av tekniska kontoret. För försäljning av livsmedel måste en ansökan skickas in och en bedömning göras av miljökontoret innan verksamheten kan starta. Städning både på och omkring ansökt område för försäljning samt att plocka upp det skräp som försäljningen har bidragit till svarar tillståndsinnehavaren för. Om inte detta görs städar kommunen på tillståndsinnehavarens bekostnad. Städning både på och omkring ansökt område för uteservering svarar tillståndsinnehavaren för. Om inte detta görs städar kommunen på tillståndsinnehavarens bekostnad. Eventuella skador orsakade av verksamheten åtgärdas av tekniska kontoret på tillståndsinnehavarens bekostnad. Om brandfarliga varor som t.ex. gasol hanteras kräver i de flesta fall, mer än 60 liter, särskilt tillstånd från räddningstjänsten. Torg- och marknadsförsäljning Tekniska kontoret eller Jönköping City AB kontaktas för information samt platstilldelning. Tekniska kontoret ansvarar för Västra torget, Esplanaden i Huskvarna, Gränna torg m.fl. Jönköping City AB arrangerar Jönköpings marknad, Jönköpings höstmarknad och julskyltningen. Uteservering Tillstånd för uteserveringar söks hos Polismyndigheten vilket skall ske varje år. Polismyndigheten, som tar ut en avgift för tillståndsprövningen, kan ge tillstånd under förutsättning att kommunen, genom tekniska kontoret och stadsbyggnadskontoret, medger markupplåtelse. Särskild avgift för upplåtelse av mark tas ut av tekniska kontoret. Vid utformning av nya uteserveringar kontaktas först stadsbyggnadskontorets utvecklings-och trafikavdelning för närmare anvisningar. Vid tillståndsprövning tas hänsyn till om t.ex. trafikföring och trafiksäkerhet avseende gång, cykel och bil, kan lösas på ett tillfredsställande sätt. Stor möda läggs också på att söka lösningar som är acceptabla avseende framkomlighet och tillgänglighet för funktionshindrade. Råd och anvisningar, som beskrivs i denna skrift, ligger till grund för beslutet. I de fall man helt följer stadsmiljöprogrammet undantas uteservering från bygglov. Tillstånd för matservering ingår normalt i godkännandet för restaurangen/lokalen och behöver inte sökas på nytt för uteserveringen. Om någon ny form av hantering av mat t.ex. grillning önskas på uteserveringen, måste en ansökan om godkännande göras till miljökontoret i god tid. Om serveringen har tillstånd för alkoholservering gäller detta inte automatiskt för uteserveringen utan kräver ytterligare tillstånd som söks hos socialtjänstens tillståndsenhet. 8

10 Geografisk indelning Stadsmiljöprogrammet omfattar alla områden i staden som är offentlig platsmark. Det kan handla om gator, torg, parker och övriga platser i stadsmiljön. För tillgänglighetskraven gäller ingen geografisk indelning utan lagen kräver att samtliga allmänna platser och platser dit allmänheten har tillträde skall vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Stadsmiljön är indelad i central stadsmiljö och övrig stadsmiljö. Vid tveksamheter, kontakta stadsbyggnadskontoret. Central stadsmiljö De strängaste kraven på den offentliga miljöns utformning ställs på den centrala stadsmiljön dvs. de centrala delarna av Jönköping, Huskvarna och Gränna. Övrig stadsmiljö I övrig stadsmiljö som på gator, torg, parker och områden i nära anslutning till de centrala stadsmiljöerna ställs också krav avseende utformning. Detsamma gäller kommundelscentrum samt miljöer i anslutning till arkitektur- och/eller kulturhistoriskt betydelsefulla platser. 9

11 Möbleringszon, städning och skötsel Möbleringszon Gågator och breda gångbanor bör vara försedda med möbleringszoner för att underlätta framkomligheten för alla, inte minst för personer med rörelse- och orienteringssvårigheter. I möbleringszonen placeras bl.a. lyktstolpar, bänkar och skyltar och här sker tillfällig exponering och försäljning av varor. En yta på minst 150 cm skall sparas för gångstråk. På Östra och Västra Storgatan i centrala Jönköping finns möbleringszoner. Dessa är till för trädplantering och andra växter, konstverk, belysning, cykelställ, skyltar, servering etc. Husfasaderna ska därför hållas fria för att underlätta orientering för synskadade. Städning och skötsel En välvårdad och vacker stadsmiljö förhöjer helhetsintrycket och är till glädje för både kommuninvånare och besökare. Städning, både på och omkring ansökt område för uteservering eller annan försäljning, samt att plocka upp det skräp som försäljningen har bidragit till svarar tillståndsinnehavaren för. Om detta inte sker städar kommunen på bekostnad av tillståndsinnehavaren. Eventuella skador orsakade av verksamheten åtgärdas av tekniska kontoret på tillståndsinnehavarens bekostnad, som vidare skall följa de anvisningar som lämnas av polis eller kommunal tjänsteman. 10

12 Försäljning Allmänt Checklista för försäljning: Polistillstånd krävs för att få bedriva handel på offentlig plats. För försäljning och hantering av livsmedel krävs alltid att verksamheten är godkänd eller registrerad. Ansökan skickas till miljökontoret. Bygglov behövs för permanent placerade byggnader men även för säsongsanknutna kiosker etc. Avgift enligt fastställd taxa tas ut av tekniska kontoret för användande av offentlig plats. Städning samt upplockning av det skräp som försäljningen har bidragit till både på och omkring ansökt område för försäljning svarar tillståndsinnehavaren för. Tillfällig varuexponering/ försäljning Enskild affärs tillfälliga försäljning av varor skall ske i omedelbar anslutning till affärslokal och kräver polistillstånd. Vid hantering av livsmedel kontakta alltid miljökontoret. Försäljning skall ske i möbleringszonen om sådan finns. Saknas möbleringszon får varuexponering endast ske om kvarvarande passageutrymme är tillräckligt dvs. 150 cm från husliv. På gator med omfattande gångtrafik kan ännu bredare fritt gångfält krävas. Varuexponeringen skall tydligt avgränsas och i första hand placeras vid kantsten. I stadsmiljöer där så inte anses möjligt t.ex. på delar av Brahegatan i Gränna, kan annan placering accepteras. Affärsståndets konstruktion skall vara målad i diskreta och till omgivningen väl anpassad färgsättning. Ståndet får överspännas med enfärgat markisvävtak, där ljust grå eller beige ton är att föredra. Varuståndets storlek bör ej överstiga 40x180 cm. Fritt avstånd mellan tak och gångyta får ej understiga 210 cm. Reklam får appliceras på vävtakets kappa, men får ej vara påträngande. Marknadsförsäljning Gemensamt marknadstillstånd söks av arrangören hos Polismyndigheten. För försäljning och hantering av livsmedel krävs alltid att verksamheten är godkänd eller registrerad. Ansökan skickas till miljökontoret. För information eller för att få plats tilldelad kontaktas marknadsarrangören. Generellt gäller samma krav avseende utformning på marknadsstånd som angivits under rubriken Tillfällig varuexponering/försäljning, men en viss brokighet kan accepteras. Torgförsäljning För torghandel gäller Torghandelsföreskrifter för Jönköpings kommun. Informationen tillhandahålls av tekniska kontoret och finns även på Jönköpings kommuns hemsida. För försäljning och hantering av livsmedel krävs alltid att verksamheten är godkänd eller registrerad. Ansökan skickas till miljökontoret. I Huskvarna får torgförsäljning även ske på Alf Henrikssons plats. För att få plats tilldelad kontaktas tekniska kontoret. 11

13 Försäljning Ambulerande försäljning För ambullerande försäljning krävs polistillstånd. Vid försäljning och hantering av livsmedel kontakta alltid miljökontoret. Generellt gäller samma krav avseende utformning på försäljningsstånd som angivits under rubriken Tillfällig varuexponering/försäljning. Kiosker För uppställning av kiosker krävs bygglov vilket söks hos stadsbyggnadskontoret. Med ansökan om bygglov skall alltid medfölja en fackmannamässigt utförd ritning som visar den tänkta verksamheten. Situationsplan 1:400 Kioskens placering Planritning 1:100 Inre utformning Fasadritningar 1:100 Kioskens samt ev. mobila enheters utformning Kiosker skall anpassas till den befintliga arkitektoniska och kulturella miljön och utformas så att de bidrar till en vacker helhet i stadsrummet. Hanteras livsmedel i kiosken måste en ansökan om godkännande för anläggningen skickas in till miljökontoret. 12

14 Uteserveringar Allmänt Checklista för uteservering: Generellt gäller att uteserveringar får förekomma under perioden 1 april till 30 oktober. Polistillstånd krävs vilket söks varje år. Tillstånd för matservering ingår normalt i godkännandet för restaurangen/lokalen och behöver inte sökas på nytt för uteserveringen. Om någon form av hantering av mat t.ex. grillning önskas på uteserveringen, måste en ansökan om godkännande göras till miljökontoret i god tid. I de fall man helt följer stadsmiljöprogrammet undantas uteservering från bygglovprövning. Avgift enligt fastställd taxa tas ut av tekniska kontoret för användande av offentlig plats. Städning och skötsel både på och omkring ansökt område för uteservering svarar tillståndsinnehavaren för. Eventuella skador orsakade av verksamheten åtgärdas av tekniska kontoret på tillståndsinnehavarens bekostnad. Håltagning i markbeläggningen för staket görs i samråd med tekniska kontoret. Hålen skall efter uteserveringssäsongen täckas med lock. Alkoholservering Tillstånd för restaurangens alkoholservering gäller inte automatiskt för uteserveringen utan kräver ytterligare tillstånd som söks hos socialtjänstens tillståndsenhet. Uteserveringen skall ligga i direkt anslutning till restaurangen och vara tydligt avgränsad med staket eller liknande. Det är viktigt att tillståndsinnehavaren har full uppsikt över uteserveringen. Rökning Det råder rökförbud på restauranger och andra serveringsställen. Rökförbudet gäller när servering sker inomhus dvs. i lokaler som omges av tak och väggar på alla sidor, oavsett om dessa är permanenta eller inte. Det betyder att förbudet också gäller för t.ex. serveringstält och inglasade verandor. Rökförbudet gäller inte när servering sker utomhus då röken naturligt kan vädras bort. 13

15 Uteserveringar Gasol Brandfarlig vara såsom gasol för t.ex. uppvärmning eller grillning skall hanteras enligt gällande lagstiftning och kräver oftast tillstånd från räddningstjänsten. Sker hanteringen under en kortare tid än två månader räcker det med att anmäla hanteringen till räddningstjänsten. Om den sammanlagda behållarvolymen understiger 60 liter och hanteringen helt och hållet sker utomhus krävs varken tillstånd eller anmälan. Observera att gasolbehållare inte får lämnas obevakade på plats där obehöriga kan komma åt behållarna eller anordning till dessa. Vid transport skall gasolbehållare alltid vara försedd med tätpropp och skyddskåpa. Utformning Inga möbler får placeras utomhus utan tillstånd eftersom det försvårar framkomligheten, särskilt för synskadade. Vid mindre uteserveringar skall kortsidor/ gavlar markeras med staket och vid större serveringar skall även delar av långsidan avskärmas med staket. Uteserveringen skall vara tillgänglig för alla och får inte utformas så att den hindrar framkomligheten för gångtrafikanter och räddningsfordon. Inga föremål får sticka ut utanför uteserveringens avgränsning. Parasoller, blomlådor, menyskyltar och dylikt skall rymmas inom den upplåtna serveringsytan annars krävs tillstånd från Polismyndigheten och avgift tas ut från tekniska kontoret. Generellt skall ett passagemått på minst 150 cm alltid finnas tillgängligt för gångtrafikanter på trottoar som tas i anspråk för uteservering. I undantagsfall kan mindre utrymme få förekomma under kortare partier t.ex. vid lyktstolpe eller träd. Uppbyggnad på befintlig trottoar och dess ytbeläggning är generellt inte tillåtet men där så anses motiverat skall uppbyggnaden målas i anpassad färg till anslutande byggnaders grund eller i förekommande fall trottoarkant. Brandposter, rökluckor, avstängningsventiler, kopplingsskåp, kabelbrunnar och liknande som finns inom området skall hållas tillgängliga och får ej skadas. Om utrymningsväg från byggnad mynnat på en uteservering måste det finnas möjlighet att komma vidare ut på gatan. Bredden på öppningen i staket skall vara minst densamma som bredden på dörren från byggnaden. Om någon typ av vindskydd för uteserveringen önskas skall detta särskilt prövas. Utformningen är viktig med tanke på rökförbudet. Se under rubriken Rökning. I vissa fall erfordras uppbyggd gångramp i parkeringsyta eller körbana utanför ordinarie gångbana. Denna skall vara i samma nivå som befintlig trottoar. Gångbanan skall avgränsas med staket eller liknande anordning som utformas enligt överenskommelse med stadsbyggnadskontoret. 14

16 Uteserveringar Staket Uteserveringar skall alltid avgränsas med staket vilka skall utformas på ett stadsmässigt och diskret sätt. På mindre uteserveringar skall kortsidor/ gavlar markeras. Vid större serveringar skall även delar av långsidan avskärmas med staket. Avgränsningen skall vara ca 90 cm hög över befintlig markbeläggning. Staket skall ha en nedre tvärslå cm från marken, detta för att en synskadad person med orienteringskäpp skall ha möjlighet att uppmärksamma uteserveringen. Staket skall vara konstruerade av metall (smide) och dess färg skall vara enligt tabell nedan: Jönköpings centrala delar mörkt grön RAL 6008/NCS 8306 Huskvarnas centrala delar mörkt röd RAL 3003/NCS S3560-R Grännas centrala delar svart RAL 9005 När gråa alternativ behövs bör RAL 7005 användas. Staket skall vara väl förankrade till marken. Om staket ansluts till fasta, nedgrävda markfästen kontaktas tekniska kontoret för råd om vilka åtgärder som får göras vid fastsättning. Vid nedmontering av staketet skall hål efter stolpar förses med lock. Blomlådor får ej hängas på utsidan av staket. Reklam på staket eller liknande är ej tillåtet. I övrig stadsmiljö bör staket i samband med uteservering utformas i enlighet med ovan ställda krav. Andra lösningar kan dock vara tänkbara. Staket kan även uppföras i trä, men en viss nätthet i utformandet måste då eftersträvas. Möbler i samband med uteservering För att skapa en vacker stadsmiljö bör stor vikt läggas på design när val av möbler till uteservering görs. Dessa skall bidra till helheten i stadsrummet och skall anpassas till den befintliga arkitektoniska och kulturella miljön. I central stadsmiljö bör stolar och bord företrädelsevis vara konstruerade av metall (smide) eller rotting. Ryggstöd och sits kan dock vara försedda med trä. Enkla, lätta möbler skall eftersträvas. Möblernas färg skall vara mörk eller i samma färg som staketet, se rubriken Staket. Plastmöbler godtages ej. I övrig stadsmiljö bör stolar och bord utformas i enlighet med ovan ställda krav. Andra lösningar kan dock vara tänkbara men medveten stramhet avseende utformning skall eftersträvas och deras färg skall vara enligt ovan. Plastmöbler godtages därför ej. 15

17 Övrig möblering Markiser, parasoller och flaggor Tillfälliga markiser, parasoller och flaggor skall placeras så att ett fritt mått på minst 210 cm mellan mark och nedersta del av markis, parasoll eller flagga skapas. Vid fast placering gäller ett fritt mått på minst 250 cm och bygglov kan krävas. Markiser skall ha öppna gavlar och i övrigt vara väl anpassade till den fasad de appliceras på. Förekommande reklam skall begränsas till den nedhängande kappan och vara diskret. Markis eller parasoll får ej placeras på ett sådan sätt att delar av den hamnar utanför den upplåtna uteserveringsytan. I central stadsmiljö bör markiser och parasoller företrädelsevis vara beklädda med markisväv. Endast enkla, lätta konstruktioner i metall alternativt trä skall förekomma och vävens färg bör vara enfärgad, i ljust grå eller beige ton. Stödben eller liknande får inte placeras utanför upplåten mark för uteservering. I övrig stadsmiljö bör markiser och parasoller utformas i enlighet med ovanställda krav. Andra lösningar avseende konstruktion, färg och reklam kan vara tänkbara men viss stramhet bör eftersträvas även i dessa områden. Blomurnor och marschaller m.m. Blomurnor vid entréer etc. kräver polistillstånd och innebär även en ekonomisk avgift till kommunen för markupplåtelse. Marschaller, facklor och levande ljus skall ej placeras ut utan någon typ av skydd och får ej påverka säkerheten för gående. Säkerheten för barn och synskadade måste speciellt beaktas. Marschaller skall placeras i tunga hållare med skydd runt om. Även här krävs polistillstånd och avgift till kommunen. Belysning Synpunkter avseende belysning och utformning skall samrådas med stadsbyggnadskontoret. Goda belysningslösningar är ett tillskott i den offentliga miljön men får exempelvis inte påverka trafiksäkerheten eller närliggande bostäder. Ljudanläggningar Ljud från bullrande verksamhet eller högtalare skall hållas på sådan ljudnivå att omgivningen, speciellt närliggande bostäder, inte störs. Ljudnivågränser kan bestämmas med utgångspunkt från vilka miljöer som utsätts för ljud, vilken tidpunkt det förekommer och hur länge. Kontakta miljökontoret via kommunens kontaktcenter för besked. 16

18 Skyltning Allmänt Checklista för skyltning: Skyltning på offentlig platsmark kräver tillstånd av Polismyndigheten. Avgift tas ut från tekniska kontoret för användande av offentlig plats. Fast skyltning är bygglovpliktig. Byggskyltning För skyltning och flaggning i dessa sammanhang krävs ibland tillstånd från Polismyndighet samt bygglov. Kontakta stadsbyggnadskontoret för besked. Även byggskyltning måste ta stor hänsyn till de befintliga miljöerna, både av estetiska skäl och allmänna säkerhetsskäl Näringsidkares tillfälliga skyltning Skyltning i form av trottoarpratare får inte längre förekomma på kommunal mark. Banderoller får användas på särskilt anvisade platser. För mer information kontakta kommunens kontakcenter. Affischering För affischering finns särskilda platser att tillgå. All affischering utanför dessa platser är ej tillåten. Speciella tillstånd kan ges vid t.ex. återkommande politiska möten. 17

19 Evenemang, tillfällig uppställning Evenemang Tillstånd för genomförande av olika typer av publika evenemang krävs av Polismyndigheten. Upplåtelse av plats sker genom tekniska kontoret. Med evenemang avses i dessa sammanhang verksamheter av typ: cirkus/tivoli musik/teater/sport religion/politik För affischering och evenemangsskyltning, se under rubriken Affischering. Samlingstält som används vid tillfälliga arrangemang skall vara besiktigade och godkända enligt de särskilda föreskrifter som finns för detta. Kopia på godkännandebeviset skall bifogas ansökan om polistillståndet. Tillfällig uppställning Tillstånd krävs av Polismyndighet för materialupplag, byggställningar, uppställning av containers, skyliftar och andra tillfälliga anordningar. Det skall tydligt framgå vem som är ägare genom namn, adress och telefonnummer. Containrar som innehåller brännbart material skall normalt antingen vara täckta och ha lock i obrännbart material eller placeras minst sex meter från byggnad. Vanliga sopkärl skall placeras minst två meter från byggnad. 18

20 Stadsmiljöprogrammet har tagits fram i samarbete med: Stadsbyggnadskontoret Tekniska kontoret Miljökontoret Socialtjänsten Polismyndigheten i Jönköpings län Jönköping City AB och (HSO) Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Jönköpings län 19

21 STADSBYGGNADSKONTORET Juneporten, V Storgatan 16 Tfn , Fax JÖNKÖPINGS KOMMUN Tfn Postadress Jönköping

Stadsmiljöprogram Råd och riktlinjer för bl.a. tillfällig verksamhet och uteservering

Stadsmiljöprogram Råd och riktlinjer för bl.a. tillfällig verksamhet och uteservering Stadsmiljöprogram Råd och riktlinjer för bl.a. tillfällig verksamhet och uteservering Godkänd av stadsbyggnadsnämnden 2007-08-16 291 Antaget av kommunfulllmäktige 2007-11-29 332 Informationen är sammanställd

Läs mer

Uteserveringar. Råd och riktlinjer. Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14

Uteserveringar. Råd och riktlinjer. Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14 Uteserveringar Råd och riktlinjer Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14 Vi vill ha en vacker stadsmiljö Alla har ett gemensamt ansvar för att göra staden vacker. Det är viktigt att vi behandlar

Läs mer

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg Guide och riktlinjer för uteserveringar i Falkenberg Denna guide och dessa riktlinjer är framtagna av Stadsbyggnadskontoret inom Falkenbergs kommun och antagna av Kommunstyrelsen 2015-02-03. Guide och

Läs mer

STADENS UTESERVERINGAR

STADENS UTESERVERINGAR STADENS UTESERVERINGAR SAMRÅDSHANDLING FEBRUARI 2016 INNEHÅLL Stadens uteserveringar en viktig del av vår stadsmiljö...4 Tre viktiga aspekter...4 Uteserveringens karaktär...5 Uteserveringens yta och placering...7

Läs mer

Kvalitetskrav för uteserveringar

Kvalitetskrav för uteserveringar Kvalitetskrav för uteserveringar Teknik & Fastighet 1 INLEDNING 3 UTESERVERINGENS PLACERING, UTFORMNING OCH AVGRÄNSNING 3 UNDERLAG 3 PLACERING OCH AVGRÄNSNING 3 TILLGÄNGLIGHET 4 UTFORMNING 5 MÖBLER, PARASOLLER,

Läs mer

S TA D E N S UTESERVERINGAR ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN

S TA D E N S UTESERVERINGAR ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN S TA D E N S UTESERVERINGAR ANTAGEN AV KOMMUNSTYRELSEN 2016-11-09 INNEHÅLL EN VIKTIG DEL AV VÅR STADSMILJÖ...4 UTESERVERINGENS KARAKTÄR...5 UTESERVERINGENS YTA OCH PLACERING...7 UTESERVERINGENS TAK...8

Läs mer

Utformning för en tillgänglig och användbar utemiljö

Utformning för en tillgänglig och användbar utemiljö Riktlinjer för möblering av offentlig Utformning för en tillgänglig och användbar utemiljö plats inom Hallsbergs kommun Så här söker du tillstånd Du ansöker om tillstånd för uteservering/varustånd hos

Läs mer

Handläggningsrutin för uteserveringar. Fastställd av Samhällsnämnden 2011-04-07 85

Handläggningsrutin för uteserveringar. Fastställd av Samhällsnämnden 2011-04-07 85 Handläggningsrutin för uteserveringar Fastställd av Samhällsnämnden 2011-04-07 85 UTESERVERING ELLER SOMMARVERANDA? Uteservering - Står direkt på marken (lägre uppbyggnader accepteras endast i undantagsfall

Läs mer

Råd och riktlinjer för uteserveringar. På offentlig plats inom Arboga stadskärna

Råd och riktlinjer för uteserveringar. På offentlig plats inom Arboga stadskärna Råd och riktlinjer för uteserveringar På offentlig plats inom Arboga stadskärna Antagen av Tekniska nämnden 2007-02-27 Tillägg och ändringar 2012 Projekt- och trafikavdelningen Innehåll Allmän inledning

Läs mer

15. Råd och riktlinjer för uteserveringar i Västerviks kommun Dnr 2015/

15. Råd och riktlinjer för uteserveringar i Västerviks kommun Dnr 2015/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 19 (29) 2015-06-15 Ks 15. Råd och riktlinjer för uteserveringar i Västerviks kommun Dnr 2015/216-260 Västerviks kommun har sedan 1992 råd och riktlinjer för uteserveringar

Läs mer

Riktlinjer för uteserveringar på gator, torg och andra allmänna platser Fastställd av kommunstyrelsen , 102

Riktlinjer för uteserveringar på gator, torg och andra allmänna platser Fastställd av kommunstyrelsen , 102 Författningssamling Riktlinjer för uteserveringar på gator, torg och andra allmänna platser Fastställd av kommunstyrelsen 2006-04-18, 102 RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR PÅ GATOR, TORG OCH ANDRA ALLMÄNNA

Läs mer

Uteserveringar i Ljungby kommun

Uteserveringar i Ljungby kommun www.ljungby.se Uteserveringar i Ljungby kommun Kaffehuset Gäller från: 2013-01-01 Gäller för: Uteserveringar i Ljungby kommun Fastställd av: Teknisk chef Utarbetad av: Planeringsavdelningen Revideras senast:

Läs mer

Uteserveringar. Tillsammans skapar vi ett attraktivt Gävle!

Uteserveringar. Tillsammans skapar vi ett attraktivt Gävle! Samhällsbyggnad Gävle Uteserveringar i Gävle Så här ansöker du om tillstånd för uteservering på allmän platsmark Uteserveringar Idag är uteserveringar en given del av sommarstaden Gävle. Folklivet på våra

Läs mer

Uteservering i Umeå kommun Information och riktlinjer om ansökan och utformning

Uteservering i Umeå kommun Information och riktlinjer om ansökan och utformning Uteservering i Umeå kommun Information och riktlinjer om ansökan och utformning Servera ute Uteserveringar är en viktig del av stadslivet i Umeå. Staden blir levande när människor umgås utomhus och du

Läs mer

KARLSKOGA KOMMUN 2010-04- 12

KARLSKOGA KOMMUN 2010-04- 12 KARLSKOGA KOMMUN 2010-04- 12 Varför regler för uteserveringar? Karlskoga ska bli en attraktiv stad med väl underhållna vardagsmiljöer och platser och god arkitektur. En stad där både invånarna och besökare

Läs mer

Uteliv i Gävle. Så här ansöker du om tillstånd för uteservering på allmän platsmark

Uteliv i Gävle. Så här ansöker du om tillstånd för uteservering på allmän platsmark Uteliv i Gävle Så här ansöker du om tillstånd för uteservering på allmän platsmark Upplaga 300 ex Tryckort Gävle feb 08 Produktion Katarina Mårtensson Illustrationer Svante Ahlsén, Illustrator Det har

Läs mer

Riktlinjer för nyttjande av offentlig plats

Riktlinjer för nyttjande av offentlig plats . Riktlinjer för nyttjande av offentlig plats Staden ett attraktivt rum en plats för alla Antagna av kommunstyrelsen i Leksands kommun 2015-04-13 Innehållsförteckning Förord... 3 Offentlig plats... 4 Krav

Läs mer

Uteserveringar och markupplåtelse. Regler, råd och rekommendationer

Uteserveringar och markupplåtelse. Regler, råd och rekommendationer Uteserveringar och markupplåtelse Regler, råd och rekommendationer Uteserveringar och upplåtelse av offentlig mark i Sotenäs Råd och rekommendationer Dessa riktlinjer sammanfattar de krav som Sotenäs kommun

Läs mer

Riktlinjer. Uteserveringar i Luleå kommun

Riktlinjer. Uteserveringar i Luleå kommun Riktlinjer Uteserveringar i Luleå kommun Riktlinjer för uteserveringar i Luleå kommun. Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd Giltighetstid Riktlinjer Riktlinjer för uteserveringar i Luleå kommun. 2002 -

Läs mer

2010-04-12 REGLER FÖR UTESERVERINGAR

2010-04-12 REGLER FÖR UTESERVERINGAR REGLER FÖR UTESERVERINGAR Varför regler för uteserveringar? Karlskoga ska bli en attraktiv stad med väl underhållna vardagsmiljöer och platser och god arkitektur. En stad där både invånarna och besökare

Läs mer

Bestämmelser för Uteserveringar. på offentlig plats i Sundsvalls stenstad. Stadsmiljöprogram för Sundsvalls stenstad Bilaga 3. Revidering 2006-02-15

Bestämmelser för Uteserveringar. på offentlig plats i Sundsvalls stenstad. Stadsmiljöprogram för Sundsvalls stenstad Bilaga 3. Revidering 2006-02-15 Bestämmelser för Uteserveringar på offentlig plats i Sundsvalls stenstad Stadsmiljöprogram för Sundsvalls stenstad Bilaga 3 Revidering 2006-02-15 innehåll Sid 1. Sid 2. Sid 3. Varför bestämmelser? Placering

Läs mer

Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7.

Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7. Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7. 1 Attraktiv stad för alla En god och väl utformad stadsmiljö är viktig för upplevelsen

Läs mer

Uteserveringar ETT SAMARBETE MELLAN HELSINGBORGS STAD CITYSAMVERKAN POLISMYNDIGHETEN

Uteserveringar ETT SAMARBETE MELLAN HELSINGBORGS STAD CITYSAMVERKAN POLISMYNDIGHETEN 1 Uteserveringar Information om ansökan och utformning 2014 ETT SAMARBETE MELLAN HELSINGBORGS STAD CITYSAMVERKAN POLISMYNDIGHETEN 2 SERVERA UTE Uteserveringarna är en viktig del av stadslivet i Helsingborg.

Läs mer

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats i Eslövs kommun

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats i Eslövs kommun Riktlinjer för skyltning på offentlig plats i Eslövs kommun Riktlinjerna i den här foldern gäller för varuexponering, gatupratare, mattor och liknande på offentlig plats, det vill säga gator, vägar, torg,

Läs mer

Råd och riktlinjer för uteserveringar i Västerås

Råd och riktlinjer för uteserveringar i Västerås Råd och riktlinjer för uteserveringar i Västerås Uteserveringar är en del av staden Under sommarhalvåret förändras Västerås gatuliv. Det stora antalet uteserveringar bidrar till att Västerås blir en levande

Läs mer

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats 2013-04-18 1(6) Miljö och Samhällsbyggnad Riktlinjer för skyltning på offentlig plats Riktlinjerna gäller för varuexponering, gatupratare, mattor och liknande på offentlig plats, det vill säga gator, vägar,

Läs mer

Riktlinjer för uteserveringar. Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen:

Riktlinjer för uteserveringar. Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen: Riktlinjer för uteserveringar Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen: Förord Uteserveringar har blivit ett allt vanligare inslag i vår bymiljö. Vår nya möteskultur innebär att fler och

Läs mer

RÅD OCH RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR

RÅD OCH RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR RÅD OCH RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR I OLOFSTRÖMS KOMMUN Vad säger lagen? I de flesta fall placeras uteserveringar på gator och torg, vilket är offentliga platser. Användningen av offentliga platser regleras

Läs mer

Uteserveringar. i Kungsbacka innerstad. Gäller från och med 2017 KUNGSBACKA KOMMUN. Uteserveringar i Kungsbacka innerstad 1

Uteserveringar. i Kungsbacka innerstad. Gäller från och med 2017 KUNGSBACKA KOMMUN. Uteserveringar i Kungsbacka innerstad 1 Uteserveringar i Kungsbacka innerstad Gäller från och med 2017 Uteserveringar i Kungsbacka innerstad 1 KUNGSBACKA KOMMUN Avtal och tillstånd Tillstånd för nyttjande av offentlig plats Varje år ska du söka

Läs mer

Uteserveringar i Borås Stad

Uteserveringar i Borås Stad Uteserveringar i Borås Stad Bild: Superstudio INLEDNING INLEDNING Våra gator, torg och parker är en tillgång för stadens alla invånare och besökare. En levande och attraktiv stadskärna kräver planering

Läs mer

Uteserveringar. i Kungsbacka innerstad. Kungsbacka kommun. Uteserveringar i Kungsbacka innerstad 1

Uteserveringar. i Kungsbacka innerstad. Kungsbacka kommun. Uteserveringar i Kungsbacka innerstad 1 Uteserveringar i Kungsbacka innerstad Uteserveringar i Kungsbacka innerstad 1 Kungsbacka kommun Uteserveringar i Kungsbacka Uteserveringar är ett välkommet inslag i Kungsbacka. Både på sommaren och vintern

Läs mer

ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS

ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS Inledning För att få använda offentliga platser till något annat än vad de är till för, krävs normalt alltid tillstånd av polismyndigheten. Kommunen

Läs mer

Policy för uteserveringar i Strömstad

Policy för uteserveringar i Strömstad Miljö- och byggförvaltningen Policy för uteserveringar 1 (6) 2008-01-15 Dnr: MBN/2005-0307 Antagen av Kommunfullmäktige 2008-02-28, 24. Reviderad av Kommunfullmäktige 2012-03-22 41. Policy för uteserveringar

Läs mer

Offentlig miljö i Arvika

Offentlig miljö i Arvika Offentlig miljö i Arvika Riktlinjer November 2013 Varför riktlinjer? Syftet med riktlinjer för den offentliga miljön i Arvika är att skapa en säker framkomlighet och samtidigt bevara en trivsam miljö kring

Läs mer

Uteserveringspolicy. för. Hedemora kommun

Uteserveringspolicy. för. Hedemora kommun Uteserveringspolicy för Hedemora kommun Sida 2(9) HISTORIK Instans Beslut / Händelse Datum Christian Blomberg, Tyréns Skapad 36 verksamheter som kan tänkas vilja Remiss samt informationsmöte 2013-04-30

Läs mer

STADENS SKYLTAR. och försäljning på allmän plats

STADENS SKYLTAR. och försäljning på allmän plats STADENS SKYLTAR och försäljning på allmän plats SAMRÅDSHANDLING FEBRUARI 2016 INNEHÅLL Stadens skyltar...4 Reklam i staden...4 Olika typer av skyltar...5 Skyltar och dess belysning...10 Skyltars placering...

Läs mer

Riktlinjer för uteserveringar i Hudiksvall

Riktlinjer för uteserveringar i Hudiksvall Riktlinjer för uteserveringar i Hudiksvall Våren 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2014 04 28 69 Innehållsförteckning Inledning sid 1 Tillstånd och bygglov 4 Policy för utformning, råd och riktlinjer 6

Läs mer

Göteborgs uteserveringar Råd och regler

Göteborgs uteserveringar Råd och regler Göteborgs uteserveringar Råd och regler Råd och regler för uteserveringar. En skrift sammanställd av stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret, Göteborgs Stad Social resursförvaltning. Göteborgs uteserveringar

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Allmänna lokala ordningsföreskrifter Antagen av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-02-10 11 Ersätter: 1995-09-04 KF 105, senast reviderad 2007-04-23 KF 47 Allmänna lokala ordningsföreskrifter Olofströms kommun föreskriver följande med stöd av

Läs mer

Uteserveringar POLITISKA RÅD OCH RIKTLINJER FÖR. Antagen av tekniska nämnden 2013-04-11 61 Reviderad av tekniska nämnden 2015-02-12 14

Uteserveringar POLITISKA RÅD OCH RIKTLINJER FÖR. Antagen av tekniska nämnden 2013-04-11 61 Reviderad av tekniska nämnden 2015-02-12 14 POLITISKA RÅD OCH RIKTLINJER FÖR Uteserveringar RÅD OCH RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR Antagen av tekniska nämnden 2013-04-11 61 Reviderad av tekniska nämnden 2015-02-12 14 1 Uteserveringar är en del av

Läs mer

Kvalitetskrav för uteserveringar i Örebro

Kvalitetskrav för uteserveringar i Örebro Kvalitetskrav för uteserveringar i Örebro Kvalitetskrav för uteserveringar i Örebro Det har blivit allt populärare att ordna uteserveringar i Örebro. Det är en glädjande utveckling som överensstämmer med

Läs mer

Funderar du på en uteservering i år? Här finns information och kontaktuppgifter

Funderar du på en uteservering i år? Här finns information och kontaktuppgifter Funderar du på en uteservering i år? Här finns information och kontaktuppgifter Uteserveringar Sommartid blomstrar folklivet och man sitter gärna ute och äter eller dricker en kaffe. Uteserveringar lockar

Läs mer

Riktlinjer för uteserveringar i Eslövs kommun

Riktlinjer för uteserveringar i Eslövs kommun Riktlinjer för uteserveringar i Eslövs kommun Dessa riktlinjer sammanfattar de krav som Eslövs kommun ställer vid utformning av uteserveringar. Målsättningen är att Eslövs kommun ska vara en trivsam kommun

Läs mer

Råd och riktlinjer för uteserveringar i Askersund

Råd och riktlinjer för uteserveringar i Askersund Råd och riktlinjer för uteserveringar i Askersund Vår gemensamma utemiljö Serveringarna annonserar ibland med uppseendeväckande element som tar överhand och man mister helheten. För att uteserveringarna

Läs mer

Riktlinjer för uteserveringar i Växjö Centrum.

Riktlinjer för uteserveringar i Växjö Centrum. Riktlinjer för uteserveringar i Växjö Centrum. Antagen av Tekniska Nämnden 2012-06-18. Förord Vår målsättning är att Växjö skall bestå av vackra, trygga och tillgängliga miljöer att leva och vistas i för

Läs mer

RÅD OCH RIKTLINJER för uteserveringar i Västerviks kommun

RÅD OCH RIKTLINJER för uteserveringar i Västerviks kommun RÅD OCH RIKTLINJER för uteserveringar i Västerviks kommun Antagna av kommunfullmäktige 2010-04-06 55 Framtagna av Tekniska nämnden, Miljö- och byggnadsnämnden och Utskottet för folkhälsa och samhällsskydd

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Vara kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Vara kommun Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Vara kommun Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-16 45 Reviderad av kommunfullmäktige 2011-12-19 83 Innehållsförteckning Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde...

Läs mer

Uteserveringar. Råd och riktlinjer

Uteserveringar. Råd och riktlinjer Uteserveringar Råd och riktlinjer Råd och riktlinjer vid utförande av tillfälliga uteserveringar på allmän platsmark Tider Tillstånd beviljas i regel för perioden 15 april till 30 september. Uteserveringen

Läs mer

RÅD OCH RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR POLITISKA RÅD OCH RIKTLINJER FÖR. Uteserveringar. Antagen av tekniska nämnden

RÅD OCH RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR POLITISKA RÅD OCH RIKTLINJER FÖR. Uteserveringar. Antagen av tekniska nämnden POLITISKA RÅD OCH RIKTLINJER FÖR Uteserveringar Antagen av tekniska nämnden 2013-04-11 61 1 Uteserveringar är en del av staden Uteserveringar har blivit ett allt vanligare inslag i vår stadsmiljö. Vår

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Essunga kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Essunga kommun Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Essunga kommun Fastställd av kommunfullmäktige, 2004-06-15 att gälla fr.o.m. 2004-07-01 Reviderad och fastställd av kommunfullmäktige 37, 2013-05-27, Dnr 2012.0117

Läs mer

Mölndals centrum. regler & råd för. Uteserveringar. En vägledning vid bygglovsprövning

Mölndals centrum. regler & råd för. Uteserveringar. En vägledning vid bygglovsprövning Mölndals centrum regler & råd för Uteserveringar En vägledning vid bygglovsprövning Riktlinjer i sammanfattning Markiser får inte ha stödben eller bäras upp av sidoväggar. Avgränsningar, markiser och parasoller

Läs mer

Samhällsutvecklingsförvaltningen i Arjeplogs kommun. Riktlinjer för skyltning inom Arjeplogs kommun

Samhällsutvecklingsförvaltningen i Arjeplogs kommun. Riktlinjer för skyltning inom Arjeplogs kommun Riktlinjer för skyltning inom Arjeplogs kommun Syfte Riktlinjerna skall vara vägledande för kommunen när det gäller bedömning av bygglov, upplåtelse av mark och yttrande till polisen för nyttjande av offentlig

Läs mer

Förord. Innehåll. Råd 12 Tillståndsansökan 13 Ansökan 13 Viktiga kontakter 14

Förord. Innehåll. Råd 12 Tillståndsansökan 13 Ansökan 13 Viktiga kontakter 14 Uteserveringar i Borlänge - råd och riktlinjer 2 Innehåll Förord 3 Varför riktlinjer? 4 Riktlinjer 5 Sammanfattning 5 Uteserveringens tak 6 Uteserveringens golv 7 Uteserveringens möbler 8 Uteserveringens

Läs mer

Lokala ordningsföreskrifter för Enköpings kommun

Lokala ordningsföreskrifter för Enköpings kommun Lokala ordningsföreskrifter för Enköpings kommun Inledande bestämmelser Paragraf 1 Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i kapitel 3 i ordningslagen. Dessa

Läs mer

Uteserveringar. Riktlinjer för uteserveringar i Skövde

Uteserveringar. Riktlinjer för uteserveringar i Skövde Uteserveringar Riktlinjer för uteserveringar i Skövde Gäller från och med 2014 1 Hör med kommunen Hör dig för om platsen är lämplig, om ditt val av staket eller möbler fungerar, vilka tillstånd du behöver...

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1(6) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 001.4 a Lokala ordningsföreskrifter i Västerviks kommun, beslutade av kommunfullmäktige 2008-11-27 176 samt granskade av Länsstyrelsen i Kalmar län att gälla

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (6) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 001.4 a Lokala ordningsföreskrifter i Västerviks kommun, beslutade av kommunfullmäktige 2008-11-27 176 samt granskade av Länsstyrelsen i Kalmar län att gälla

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR TIDAHOLMS KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR TIDAHOLMS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR TIDAHOLMS KOMMUN 2009:2 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TIDAHOLMS KOMMUN. Beslutade av kommunfullmäktige den 22 juni 2009. Tidaholms kommun föreskriver följande

Läs mer

Regler kring nyttjande av mark

Regler kring nyttjande av mark Regler kring nyttjande av mark Innehållsförteckning 1 Lagar och bestämmelser...2 2 Byggplatsetableringar, byggnadsställningar...2 3 Containrar...3 4 Byggskyltar...3 5 Reklam, reklamanordningar...3 6 Försäljning

Läs mer

Riktlinjer för trottoarpratare

Riktlinjer för trottoarpratare Tekniska förvaltningen Monica Söderlund,0550-85856 monica.soderlund@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse 1(1) 2015-10-02 Tn/2015:172 430 Gator/vägar/parker - allmänt Riktlinjer för trottoarpratare Förslag

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR EKSJÖ KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR EKSJÖ KOMMUN Nr 1-2014 Ersätter nr 2-2013 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR EKSJÖ KOMMUN Antagna av kommunfullmäktige 1995-10-26, 189 Reviderad 2013-11-28, 213 (avser 3, 9, 10, 13, 15, 17 ) Reviderad 2014-02-27,

Läs mer

UTESERVERINGAR I UPPSALA

UTESERVERINGAR I UPPSALA UTESERVERINGAR I UPPSALA Uteserveringar är ett uppskattat inslag i Uppsalas stadsmiljö då de bidrar till en attraktiv stadskärna med många mötesplatser. STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Foto: Dan Pettersson/Carl-Johan

Läs mer

Förslag till riktlinjer för uteserveringar i Kristianstad, reviderad remissutgåva, 2015-08-18

Förslag till riktlinjer för uteserveringar i Kristianstad, reviderad remissutgåva, 2015-08-18 1 Förslag till riktlinjer för uteserveringar i Kristianstad, reviderad remissutgåva, 2015-08-18 Arbetsgrupp Agneta Persson, C4 teknik, avdelningschef Johan Gomér, C4 teknik, Offentliga rummet, enhetschef

Läs mer

Villkor för uteserveringar

Villkor för uteserveringar Villkor för uteserveringar Villkorsbilaga US 2015 Innehållsförteckning Du får inte bygga golv 2 Avgränsning (staket) 2 Allt ska få plats innanför avgränsningen 2 Rullstolar ska kunna komma in 3 Nödutgångar

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Mora kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Mora kommun Rev: KF 2007-06-18 47 Dnr: 956/95 003 1(5) Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Mora kommun Mora kommun föreskriver följande med stöd av 1 Förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och

Läs mer

Råd och anvisning. Brandskydd i anslutning till uteserveringar. Publiceringsdatum: 2015-04-19. Dokumentägare: Henrik Greiff.

Råd och anvisning. Brandskydd i anslutning till uteserveringar. Publiceringsdatum: 2015-04-19. Dokumentägare: Henrik Greiff. 205-04-9 Råd och anvisning Brandskydd i anslutning till uteserveringar 205-04-9 Inledning Uteserveringar ger en trevlig stadsmiljö och bidrar till en levande stad. Den som planerar att driva en uteservering

Läs mer

Malmö stadsmiljöprogram Riktlinjer för uteserveringar i Malmö

Malmö stadsmiljöprogram Riktlinjer för uteserveringar i Malmö Gatukontoret Malmö stadsmiljöprogram Riktlinjer för uteserveringar i Malmö 2016-12-14 Innehållsförteckning Uteserveringar i Malmö- Introduktion...3 Placering och storlek...4 Inramning...6 Möblering...8

Läs mer

Råd och regler Uteserveringar och försäljningsytor på gator och torg i Höörs kommun

Råd och regler Uteserveringar och försäljningsytor på gator och torg i Höörs kommun Råd och regler Uteserveringar och försäljningsytor på gator och torg i Höörs kommun Godkänd av Tekniska nämnden 2012-03-26 Kvalitetskrav I Höör vill vi ha levande och händelserika mötesplatser. Gatorna

Läs mer

Fråga oss dekal räkning

Fråga oss dekal räkning Du använder stadens mark för din uteservering. För att få göra det ska du följa villkoren här. Villkoren finns för att: alla ska kunna använda gator, trottoarer och torg på bästa sätt, även personer som

Läs mer

Riktlinjer för uteserveringar i Svedala kommun

Riktlinjer för uteserveringar i Svedala kommun Riktlinjer för uteserveringar i Svedala kommun Oktober 2006 1 Förord Riktlinjer för uteserveringar i Svedala gäller icke-bygglovpliktiga uteserveringar. Kommunens avsikt är att denna typ av uteserveringar

Läs mer

för detta torghandel.

för detta torghandel. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Tanums kommun Beslutade av kommunfullmäktige 1995 10 30 107. Ändring av 13, 14 och 18 antogs 1996 04 11, 33. Kompletteringar av 9 och 16 antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING

ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING Syfte Riktlinjerna skall vara vägledande för kommunen när det gäller bedömning av bygglov, upplåtelse av mark och yttrande till polisen för nyttjande av offentlig

Läs mer

Gestaltningsprogram för Ronneby stadskärna. Helena Sandberg, planarkitekt David Gillanders, stadsarkitekt Karin Svensson, planarkitekt

Gestaltningsprogram för Ronneby stadskärna. Helena Sandberg, planarkitekt David Gillanders, stadsarkitekt Karin Svensson, planarkitekt Gestaltningsprogram för Ronneby stadskärna Helena Sandberg, planarkitekt David Gillanders, stadsarkitekt Karin Svensson, planarkitekt Vad är ett gestaltningsprogram? En vägledning för hur vi kan forma

Läs mer

Riktlinjer för uteserveringar i Eslövs kommun

Riktlinjer för uteserveringar i Eslövs kommun 2014-11-19 1(7) Miljö och Samhällsbyggnad Riktlinjer för uteserveringar i Eslövs kommun Dessa riktlinjer sammanfattar de krav som Eslövs kommun ställer vid utformning av uteserveringar. Målsättningen är

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hjo kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hjo kommun Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Hjo kommun Dokumenttyp Ordningsföreskrifter Fastställd/upprättad 1996-01-25 av Kommunfullmäktige 5 Senast reviderad 2002-05-30 av Kommunfullmäktige 54 2014-02-27

Läs mer

Riktlinjer för markupplåtelse i Oxelösunds kommun. Antagen av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-02-24, 23

Riktlinjer för markupplåtelse i Oxelösunds kommun. Antagen av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-02-24, 23 Riktlinjer för markupplåtelse i Oxelösunds kommun Antagen av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-02-24, 23 Riktlinjer för markupplåtelser 2(7) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Lagar och bestämmelser...

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Trosa kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Trosa kommun Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Trosa kommun Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Föreskrift Fastställd av kommunfullmäktige 2014-06-18, 82, Dnr KS 2014/67 Trosa kommun föreskriver följande

Läs mer

uteserveringar på offentlig plats i Täby

uteserveringar på offentlig plats i Täby 2013-06-11 SBN 84/2013-29 POLICY FÖR TÄBY KOMMUN BETRÄFFANDE uteserveringar på offentlig plats i Täby FOTO: OLOF HOLDAR STADSBYGGNADSKONTORET www.taby.se Framtagen av stadsbyggnadskontoret, Täby kommun

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sollentuna kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sollentuna kommun Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Sollentuna kommun Antagna av kommunfullmäktige 2012-05-09, 44, Dnr 2010/125 KS.022 Innehållsförteckning Inledning... 2 Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde...

Läs mer

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Råd och riktlinjer för utformning av ramper. En skrift sammanställd av Trafikkontoret

Läs mer

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 53 / 1996 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER

LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 53 / 1996 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER LIDINGÖ STADS FÖRFATTNINGSSAMLING F 53 / 1996 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER antagna av kommunfullmäktige den 29 april 1996 och gällande fr o m den 1 juli 1996 ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Lokala ordningsföreskrifter för Katrineholms kommun

Lokala ordningsföreskrifter för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 15/2015 Styrdokument Lokala ordningsföreskrifter för Katrineholms kommun Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 2.03) Senast reviderad av kommunfullmäktige, 131 Beslutshistorik

Läs mer

Principer för markupplåtelse av offentlig plats i Nässjö kommun

Principer för markupplåtelse av offentlig plats i Nässjö kommun Författningssamling Fastställd av kommunfullmäktige: 1995-10-26 159 Reviderad: Principer för markupplåtelse av offentlig plats i Nässjö kommun Lagar och bestämmelser 1 Polismyndigheten upplåter offentlig

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Allmänna lokala ordningsföreskrifter Allmänna lokala ordningsföreskrifter Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2008-03-27 (formalia reviderad 2014-08-07) Ansvarig för revidering: Kommunfullmäktige Ansvarig tjänsteman: Kommundirektör Diarienummer:

Läs mer

Lokala ordningsföreskrifter för Vadstena kommun

Lokala ordningsföreskrifter för Vadstena kommun 1 (9) Lokala ordningsföreskrifter för Vår beteckning: KS2011/208-003 Beslutade av kommunfullmäktige 1995-12-14, 92. Reviderade av kommunfullmäktige 2012-12-12 212. föreskriver följande med stöd av 1 förordningen

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. SIMRISHAMNS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2001-08-27 11 Sida 107 Dm 2001.170 Dm 2001.318 401 Ändring i kommunens lokala ordningsf"öreskrifter Svenska Service- och Signalhundsförbundet/Förarkommitten

Läs mer

Dnr RIKTLINJER. Förslag -Taxa för markupplåtelse. Antagen av. Gäller från och med..

Dnr RIKTLINJER. Förslag -Taxa för markupplåtelse. Antagen av. Gäller från och med.. Dnr RIKTLINJER Förslag -Taxa för markupplåtelse. Gäller från och med.. Dnr 2/13 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Avgiftsreglering... 3 Taxa... 4 1 Tillfällig reklam och information... 4 2

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Trosa kommun

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Trosa kommun för Trosa kommun Antagen av kommunfullmäktige 1995-12-06, 163 Reviderad av kommunfullmäktige 1997-09-10, 132 Reviderad av kommunfullmäktige 2004-10-06, 74 Reviderad av kommunfullmäktige 2006-04-18, 23

Läs mer

Riktlinjer för skyltar. Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen:

Riktlinjer för skyltar. Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen: Riktlinjer för skyltar Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen: Förord Skyltar är en viktig del i upplevelsen av det offentliga rummet. Placering och utformning av skyltar har stor betydelse

Läs mer

Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats

Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats RIKTLINJE 1(7) Tekniska förvaltningen Monica Söderlund monica.soderlund@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats Dokumenttyp Riktlinje

Läs mer

Guide till dig som vill bedriva torghandel eller annan tillfällig verksamhet i Huddinge lämpliga platser och riktlinjer

Guide till dig som vill bedriva torghandel eller annan tillfällig verksamhet i Huddinge lämpliga platser och riktlinjer Guide till dig som vill bedriva torghandel eller annan tillfällig verksamhet i Huddinge lämpliga platser och riktlinjer Innehåll Sex steg till tillstånd, s. 3 Offentlig plats, s. 4 Platser för tillfällig

Läs mer

Torghandel. Regler och taxa för torghandel i Vara kommun. Gäller från 2016-01-01. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-14 119

Torghandel. Regler och taxa för torghandel i Vara kommun. Gäller från 2016-01-01. Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-14 119 Torghandel Regler och taxa för torghandel i Vara kommun Gäller från 2016-01-01 Antagen av kommunfullmäktige 2015-12-14 119 Torghandel Sidan 1 Taxa för torghandel i Vara tätort Denna taxa omfattar även

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik O Titel ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR MELLERUDS KOMMUN

MELLERUDS KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Flik O Titel ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR MELLERUDS KOMMUN Ersätter 30/2013 Utbytt den Sign 1:5 Melleruds kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt

Läs mer

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TIMRÅ KOMMUN. Fastställda av kommunfullmäktige 2004-05-24, 48 Reviderade 2008-04-28, 49

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TIMRÅ KOMMUN. Fastställda av kommunfullmäktige 2004-05-24, 48 Reviderade 2008-04-28, 49 FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 2.6 1 (4) LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställda av kommunfullmäktige 2004-05-24, 48 Reviderade 2008-04-28, 49 Timrå kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen

Läs mer

Stockholms läns författningssamling

Stockholms läns författningssamling Stockholms läns författningssamling Sigtuna kommun Sigtuna kommuns föreskrifter om ändring av de allmänna lokala ordningsföreskrifterna (01FS 1996:74) för Sigtuna kommun; beslutade den 14 juni 2012 ( 140).

Läs mer

Allmänna lokala ordningsföreskrifter

Allmänna lokala ordningsföreskrifter er 1 (5) Typ: Föreskrift Giltighetstid: Tills vidare Version: 1.0 Fastställd: KF 2007-04-25, 28 Uppdateras: er Kommunfullmäktige har den 28 februari 1996, 8, antagit allmänna lokala ordningsföreskrifter.

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR SÖLVESBORGS KOMMUN U T G I V E N A V K O M M U N K A N S L I E T Nr 6.1 Sid 1 (13) Dnr Gäller fr. o. m. Antagen 212/2006/401 2007-12-01 Kf 2007-10-29 116 (kompl 15) 2015/306 2016-04-01 Kf 2016-03-21 18 Kf 2016-06-20 14,

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR OCKELBO KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR OCKELBO KOMMUN Sida 1(6) ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR OCKELBO KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige 2013-03-04, KF 8/13. Sida 2(6) ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR OCKELBO KOMMUN Beslutade av kommunfullmäktige

Läs mer

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR BORGHOLMS KOMMUN

ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR BORGHOLMS KOMMUN 1 (6) ALLMÄNNA LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR BORGHOLMS KOMMUN Antagna av Kommunfullmäktige 29 mars 2004 27. (Reviderade KF 2006-04-24 32) 2 (6) Borgholms kommun föreskriver följande med stöd av 1 förordningen

Läs mer

Ordningsstadga. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stenungsunds kommun. Typ av dokument Ordningsstadga Dokumentägare Administrativ chef

Ordningsstadga. Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stenungsunds kommun. Typ av dokument Ordningsstadga Dokumentägare Administrativ chef STENUNGSUNDS KOMMUN Ordningsstadga Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stenungsunds kommun Typ av dokument Ordningsstadga Dokumentägare Administrativ chef Beslutat av Kommunfullmäktige Giltighetstid

Läs mer