VINDKRAFTPARKEN TÖNSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VINDKRAFTPARKEN TÖNSEN"

Transkript

1 Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:12 VINDKRAFTPARKEN TÖNSEN Särskild utredning Hanebo Socken Bollnäs kommun Hälsingland 2012 Maria Björck

2

3 VINDKRAFTPARKEN TÖNSEN Särskild utredning Hanebo Socken Bollnäs kommun Hälsingland 2012 Rapport 2012:12 Maria Björck

4 Länsmuseet Gävleborgs rapportserie Rapportserien innefattar rapporter inom länsmuseets verksamhetsområden arkeologi, bebyggelsehistoria, byggnadsvård, kulturmiljövård, etnologi, konstoch kulturhistoria. Du kan själv ladda hem rapporter i PDF format från länsmuseets hemsida eller beställa kostnadsfritt i PDF format eller Rapporter (tryckt), böcker och mycket annat kan Du köpa/beställa i länsmuseets butik eller Utgivning och distribution: Länsmuseet Gävleborg Box 746, Gävle Tel Länsmuseet Gävleborg 2012 Omslagsbild: En grund från fäboden Innantjärsbo. Foto: Maria Björck Allmänt kartmaterial från Lantmäteriverket. Medgivande MS2010/ ISSN Print: Länsmuseet Gävleborg 2 LÄNSMUSEET GÄVLEBORG VINDKRAFTPARKEN TÖNSEN

5 INNEHÅLL Inledning...5 Målsättning och metod...6 Topografi och fornsmiljö...6 Resultat...7 Åtgärder...11 Sammanfattning...12 Administrativa uppgifter...13 Käll- och litteraturförteckning...13 Bilaga: Objekttabell LÄNSMUSEET GÄVLEBORG VINDKRAFTPARKEN TÖNSEN 3

6 Bild 1. Utdrag ur karta över Bollnäs kommun, med utredningsområdet markerat. 4 LÄNSMUSEET GÄVLEBORG VINDKRAFTPARKEN TÖNSEN

7 INLEDNING Länsmuseet Gävleborg har på beslut av länsstyrelsen ( ) utfört en särskild utredning inför etableringen av vindkraftparken Tönsen. Den planerade parken är belägen väster om Tönsen och ligger i Hanebo socken i Bollnäs kommun i Hälsingland. Utredningen omfattade platserna för 42 vindkraftverk, 18,8 km nydragning av väg, samt 20 km befintlig väg där vägförbättrande åtgärder kommer att göras. Projektör och kostnadsansvarig är O2 Vindkompaniet AB. Fältarbetet utfördes mellan den 2 och 11 maj 2012 av Bo Ulfhielm och Maria Björck. Den 4 maj fick utredningen tillfälligt avbrytas pga. kraftigt snöfall. Den 23 maj gjordes ytterligare ett fältbesökt tillsammans med O2 Vindkompaniet AB, för att titta på en ny placering av ett vindkraftverk och en väg. Bild 2. Utredningsområdet med nya vägar och platserna för vindkraftverken är markerat med rött. Befintliga vägar där vägförbättrande åtgärder kommer att göras är gula. LÄNSMUSEET GÄVLEBORG VINDKRAFTPARKEN TÖNSEN 5

8 MÅLSÄTTNING OCH METOD Målsättningen med den särskilda utredningen var att klargöra om fornar och övriga a ar berörs av exploateringen. Utredningsområdena har inventerats okulärt, vid behov har marken sondats. Vid Flottsjön har även provgropar upptagits och sanden sållats i ett handsåll, då det var ett bra läge för stenålderboplats. Kring varje verk har en yta med en radie av 100 meter inventerats och vägarna med en bredd av 60 meter. Befintliga vägar har inför vägförbättrande åtgärder inventerats med en bredd av 10 meter på ömse sidor om vägarna. I kulturmiljöanalysen som gjorts över vindkraftparken har tre områden pekats ut där det skulle kunna finnas rester kvar efter fäbodar (Björck 2010). I den särskilda utredningen var det angeläget att leta på dessa fäbodar, för att påvisa vilka av fäbodarna som berördes och vilka som inte berördes av exploateringen. De ar som direkt berörs eller ligger nära exploateringen har märkts upp med gulsvarta band med texten kulturmiljövårdshänsyn. Lämningar som påträffats har registrerats enligt Riksantikvarieämbetets praxis till FMIS (fornsregistret). Arbetet har utförts med hjälp av GPS och handdator. TOPOGRAFI OCH FORNLÄMNINGSMILJÖ Utredningsområdet utgörs till största delen av kuperad stor- och rikblockig moränmark, det förekommer även mindre sandiga områden. Områdena ligger på nivåer mellan 160 och 350 meter över havet. De högsta höjderna på 350 och 340 meter över havet är Stugubacken respektive Brattberg. I närheten till exploateringsområdena finns bl.a. sjöarna Nannsjön, Flottsjön och Rotemobodtjärnen. Mellan två områden för planerade vindkraftverk ligger Djupsjön-Römmabergets naturreservat. Reservatet utgörs av urskogsliknade områden med gamla tallar och död ved. Det finns även myrmarker med en flora av bl.a. orkidéer. I utloppet av Djupsjön finns flodpärlmusslan. Inom utredningsområdet fanns endast en registrerad i FMIS (fornsregistret) och det är Brattbergs fäbodar (RAÄ 66:1). En stor del av kolet från de påträffade kolbottnarna har sannolikt producerats till hammaren i Tönsen. Tönshammars bruk uppfördes av Per Kristian Rettig år 1845 och drevs sedan vidare av hans son Karl Anton Rettig. Bruket bestod av två hammare med var sin härd, samt en såg. Hammaren flyttades år 1870 till Källänge söder om Söderhamn. Det var familjen Rettig som även lätt uppföra herrgården Hemstanäs (Norberg 1956:123f). I dag återstår endast de två flygelbyggnaderna. Herrgårdsbyggnaden förstördes i en brand. 6 LÄNSMUSEET GÄVLEBORG VINDKRAFTPARKEN TÖNSEN

9 Bild 3. Bo Ulfhielm försöker ta sig fram i den stor- och rikblockiga terrängen. Foto: Maria Björck. Bild 4. Den 4 maj fick utredningen avbrytas pga. snö. Foto: Maria Björck. RESULTAT I utredningen påträffades totalt 38 ar (bilaga 1). Lämningarna utgörs av fyra fäbodar, två husgrunder, en tjärdal, 15 ensamliggande kolbottnar och 13 kolbottnar som har en tillhörande kolarkoja, ett gränsröse och två grunder efter skogshuggarkojor. Av de fyra fäbodarna som registrerades, var det bara fäboden som ligger en bit öster om Bodtjärn (objekt nr 13) som direkt berörs av en ny väg. Även fäboden LÄNSMUSEET GÄVLEBORG VINDKRAFTPARKEN TÖNSEN 7

10 Övre Rotemobodtjärn (objekt nr 1) berörs av exploateringen, då denna ligger väl nära verk nr 40. Fäbodarna vid Innantjärsbo och Nedre Rotemobodtjärn (objekt nr 23 och 38) berörs inte. Inte häller de två ensamliggande källargroparna (objekt nr 24 och 25) som kan höra samman med Innantjärsbo. Fäbodarna nr 1, 24 och 25 finns med på Laga skifte på skogen Tyvärr finns det inget äldre kartmaterial över skogen. Dessa fäbodar har klassats som fast forn då de har ålderdomlig karaktär. Medan fäboden öster om Bodtjärn (objekt nr 13) klassas som övrig. Mats Mogren och Peter Mansson har skrivit en artikel om Ödmårdens fjärrleder, bland annat skriver de om fäbodar. Norr om Rotemobodtjärn (f.d Stugtjärn) ska Gammelbodarna ha legat. Gammelbodarna hörde före 1588 till Djupa by i Segersta och tycks ha övergivits före 1672 (Mogren & Mansson 1995). Det är oklart om Övre Rotemoboden (objekt nr 1) är samma som Mogren och Mansson skrivit om. Läget är rätt, men det som gör det hela tveksamt är att fäbod nr 1 finns med på Laga skifte från 1837, då den tyckts ha övergivits före Bild 5. En av husgrunderna vid fäboden Övre Rotemobodtjärn (objekt nr 1). Foto: Maria Björck. 8 LÄNSMUSEET GÄVLEBORG VINDKRAFTPARKEN TÖNSEN

11 Bild 6. Laga skifte över skogen i Hanebo socken 1837, akt V 16-1:3. I kartan finns Övre Rotemobodtjärn. Bild 7. Karta med de påträffade arna, i den västra delen av utredningsområdet. LÄNSMUSEET GÄVLEBORG VINDKRAFTPARKEN TÖNSEN 9

12 Bild 8. Karta med de påträffade arna, i östra delen av utredningsområdet. I utredningen påträffades även en tjärdal (objekt nr 9), vilken klassas som fast forn. Gränsröset som framkom i utredningen (objekt nr 36) står i ej aktiv gräns och har troligen markerat en skiftesgräns, röset har fått statusen övrig. Gränsrösen som saknar administrativ funktion, har hög ålder, har inskription eller ligger i t.ex. en sockengräns klassas som fast forn. Dessa krav uppfyller inte gränsröset. Vidare påträffades ett antal kolbottnar efter resmilor, där knappt hälften har en tillhörande grund efter kolarkoja, samt några grunder efter skogshuggarkojor. Dessa ar klassas som övriga a ar. Bild 9. En kolbotten efter en resmila. Foto: Maria Björck. 10 LÄNSMUSEET GÄVLEBORG VINDKRAFTPARKEN TÖNSEN

13 Bild 10. En grund efter en kolarkoja, som är uppbyggt mot ett större markfast block. Foto: Maria Björck. ÅTGÄRDER Då platsen för verk nr 40 låg för nära fäboden Övre Rotemobodtjärn (objekt nr 1) har länsmuseet tillsammans med O2 Vindkompaniet AB tittat på en ny placering. Den nya placeringen har inneburit att en justering varit nödvändig för verk nr 38, då den annars skulle komma för nära verk 40. Även vägen mellan verk nr 38 och nr 40 har flyttats (bild 11). Flytten av verken har gjorts i samråd med länsstyrelsen. Vid en vägkorsning i västra delen av utredningsområdet har det planterats för en upplagsplats, denna berörs direkt av en kolbotten efter en resmila (objekt nr 22). I utredningen gjordes en inventering direkt väster om detta upplag. Inga ar påträffades. Vårt förslag är att upplagsplatsen flyttas åt väster, så att en inte berörs. Där det finns utrymme att justera vägar och plats för verk, ska detta göras, när de kommer i konflikt med ar. T.ex. ska vägen som leder till verkplatserna nr 12 och 13 flyttas åt nordost om objekt nr 13, som är en fäbod, så att denna inte berörs. Lämningar som klassas som fast forn faller under Kulturminneslagen. Enligt denna lag får man inte rubba, ta bort eller övertäcka en fast forn. Lämningar som klassas som övriga a ar faller under Skogsvårdslagen som säger att hänsyn ska tas till dessa. Inför ett eventuell borttagande av arna skall samråd alltid tas med länsstyrelsen. LÄNSMUSEET GÄVLEBORG VINDKRAFTPARKEN TÖNSEN 11

14 Bild 11. Karta över verkplatserna nr 38 och 40. Det som är lila i kartan markerar nytt läge för verken och flytt av vägar och det som är överstruket utgår. SAMMANFATTNING Länsmuseet Gävleborg har utfört en särskild utredning inför etableringen av vindkraftparken Tönsen i Bollnäs kommun, Hälsingland. Utredningen omfattade platserna för 42 vindkraftverk, 18,8 km nydragning av väg, samt 20 km befintlig väg där vägförbättrande åtgärder kommer att göras. Projektör är O2 Vindkompaniet AB. Totalt har fyra fäbodar, två husgrunder, en tjärdal, 15 ensamliggande kolbottnar och 13 kolbottnar som har en tillhörande kolarkoja, ett gränsröse och två grunder efter skogshuggarkojor registrerats. Av dessa objekt är det tre av fäbodarna och tjärdalen som klassas som fast forn, de övriga arna klassas som övriga a ar. De ar som direkt berörs eller ligger nära exploateringen har märkts upp med gulsvarta band med texten kulturmiljövårdshänsyn. Av de fyra fäbodarna som registrerades, var det fäboden en bit öster om Bodtjärn (objekt nr 13) som direkt berörs av en ny väg. Även fäboden vid Rotemobodtjärnen (objekt nr 1) berörs av exploateringen, då denna ligger väl nära verk nr 40. Verkplatsen nr 38 och 40 har flyttats, denna flytt har O2 Vindkompaniet AB gjort i samråd med länsstyrelsen och länsmuseet. Där det finns utrymme att flytta vägar och plats för verk där de kommer i konflikt med ar ska detta göras. Lämningar som klassas som fast forn faller under Kulturminneslagen. Enligt denna lag får man inte rubba, ta bort eller övertäcka en fast forn. Lämningar som klassas som övriga a ar faller under Skogsvårdslagen som säger att hänsyn ska tas till dessa. Inför ett eventuell borttagande av arna skall samråd alltid tas med länsstyrelsen. 12 LÄNSMUSEET GÄVLEBORG VINDKRAFTPARKEN TÖNSEN

15 Bild 12. I utredningen påträffades en telefonkiosk strax väster om den nya vägen upp till verkplatserna nr 28 och 29. Foto: Maria Björck. ADMINISTRATIVA UPPGIFTER Länsstyrelsens beslut: Fastighetskartans blad: 67F 7iN, 67F 7iS och 67F 7jS Fältarbetstid: Mellan 2 och 11 maj, samt den 23 maj Personal: Maria Björck och Bo Ulfhielm KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING Björck, M Vindkraftparken Tönsen, Kulturmiljöanalys, Hanebo och Skogs socknar, Bollnäs och Söderhamns kommuner, Hälsingland. Slutredovisning Länsmuseet Gävleborg 2012 dnr 2463/320. Mogren, M. & Mansson, P Ödmårdens fjärrleder. Något om den försummade kommunikationsforskningen, om de vita fläckarnas arkeologi och om ett projekt i startgroparna. I: Meta 1995:1. Medeltidsarkeologiska föreningen, Arkeologiska Institutionen. Lunds universitet. Norberg, P Hälsinglands järnbruk i Gången tid. En överblick. Bergshandteringens vänner. Uppsala. Lantmäteriverkets forskningsarkiv. Laga skifte över skogen i Hanebo socken 1837, akt V 16-1:3. LÄNSMUSEET GÄVLEBORG VINDKRAFTPARKEN TÖNSEN 13

16 BILAGA Objekttabell Obj. nr/ RAÄ-nr Lämningstyp Beskrivning Antikvarisk bedömning Osäker position Osäker utbredn. 1 Fäbod Fäbod 130x80 m (N-S), bestående av minst 3 husgrunder och minst 6 röjningsrösen. Fast forn ja erna är 7-11 m l och 5-8 m br, begränsas ställvis av vallar av jord och sten. Grunderna har källargropar som är 3-4 m l och 1,5-3 m br och 0,8-1 m dj. I ena hörnet av grunderna finns spisrösen som är 3 m diam och 0,3-0,6 m h av natursten. Ett av spisrösena innehåller även tegel. Röjningsrösena är 1-5 m l, 1-3 m br och 0,2-0,4 m h. Röjningsrösena ligger i utkanten av fäboden. Det finns 2 gropar i området som kan vara rester efter husgrunder, det är svårt att avgöra då fäboden är skadad av markberedning. Fäboden Övre Rotemobodtjärnen finns med på Laga skifte på skogen 1837, akt V16-1:3. Det finns inget äldre kartmaterial över skogsmark i området. Utifrån grundernas ålderdomliga karaktär har de fått statusen fast forn. Skador: Markberedning Terräng: SO-sluttande moränmark ner mot Rotemebodtjärnen Vegetation: Skogsmark (gles tallskog med inslag av björk) 2 Område med skogsbruksar Område med skogsbruksar, 45x25 m (NNV-SSO), bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 grund efter kolarkoja. Kolningsanläggning Kolbottnen är rund, ca 13 m diam, begränsad ställvis av en vall 2 m br och 0,2 m h. 9 m NNV om kolbottnen är ett spisröse efter en kojgrund 2x2 m och 0,4 m h, som är uppbyggt mot ett markfast block 3x3 m och 1,1 m h. Endast spisröset är kvar då grunden är kraftigt skadat av markberedning. Skador: Kojgrunden skadad av markberedning Terräng: N-sluttande moränmark Vegetation: Skogsmark (hygge) Vegetation på en: Smågranar på kolbottnen 3 Kolningsanläggning efter resmila, rund, ca 16 m diam och 0,2-0,5 m h. Skador: Markberedning Terräng: N-sluttande moränmark Vegetation: Skogsmark (hygge) Vegetation på en: Smågranar a a ar 4 Område med skogsbruksar Område med skogsbruksar, 40x20 m (NNV-SSO), bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 grund efter kolarkoja. Kolningsanläggning Kolbottnen är rund, 15 m diam och 0,2-0,3 m h 15 m NNV om kolbottnen är en kojgrund 5,5x4 m (ONO-VSV), begränsad av en vall 1 m br och 0,2 m h. I ONO spisröse 3x3 m och 1,5 m h. Terräng: Närmast plan moränmark Vegetation: Skogsmark (hygge) Vegetation på en: Smågranar på kolbottnen 14 LÄNSMUSEET GÄVLEBORG VINDKRAFTPARKEN TÖNSEN

17 Skador: Markberedning 5 Område med skogsbruksar Område med skogsbruksar, 25x20 m (NV-SO), bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 grund efter kolarkoja. Kolningsanläggning är rund, 20 m diam, begränsad av en flack vall 4 m br och 0,2-0,5 m h. 1 m SO om kolbottnen är en kojgrund 5x3 m (NO-SV), begränsad av en vall 1,5 m br och 0,4 m h. I SV spisröse 2,5x2,5 m och 1 m h. NV om kolbottnen finns en väg som kan vara en kolarväg. Terräng: NO-sluttande moränmark. Vegetation: Skogsmark (granskog) 6 Område med skogsbruksar Område med skogsbruksar, 35x20 m (N-S), bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 grund efter kolarkoja. Kolningsanläggning Kolbottnen är rund, 16 m diam och 0,2-0,4 m h. 10 m S om kolbottnen är en kojgrund 5x4 m (NV-SO), begränsad av en vall 0,7 m br och 0,2 m h. I NV spisröse 3,5x1 m och 1,5 m h, som är uppbyggt mot ett markfast block. Terräng: Svagt Ö-sluttande moränmark. Vegetation: Skogsmark (tallskog) 7 skogsbruk Grund efter skogshuggarkoja, 5x3 m (ONO-VSV), begränsad av en vall 0,5 m br och 0,1-0,2 m h. I ONO spisröse 3x2 m och 1,3 m h, som är uppbyggt mot ett markfast block. Terräng: Stor och rikblockig moränmark. Vegetation: Skogsmark (tallskog) Vegetation på en: 2 granar 8 Kolningsanläggning efter resmila, rund, 13 m diam och 0,2-0,3 m h. Skador: Markberedning Terräng: Småkuperad blockrik moränmark. Vegetation: Skogsmark (granskog) 9 Kemisk industri tjärdal Tjärdal, rund, bestående av en grop, 2 m diam och 0,3-0,4 m dj, omges av en vall 3 m br och 0,1-0,3 m h. I S tappningsränna 4 m l, 1 m br och 0,1-0,2 m dj, rännan mynnar i en oval grop, 2x1 m och 0,2 m dj. Vid provstick framkom kol Fast forn Skador: Markberedning Terräng: S-sluttande moränmark. Vegetation: Skogsmark (barrskog) 10 Område med skogsbruksar Område med skogsbruksar, 45x30 m (NV-SO), bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 grund efter kolarkoja. Kolningsanläggning Kolbottnen är rund, 17 m diam, begränsad av en vall 0,2-0,4 m br och 0,2-0,4 m h. I kanten stybbgropar 2-3 m diam och 0,3-0,4 m dj. 19 m SO om kolbottnen är en kojgrund 5x3,5 m (N-S), begränsad av en vall 0,5-1 m br och 0,2-0,3 m h. I N spisröse 3x2 m och 0,8 m h. Skador: Kojgrunden är skadad av markberedning Terräng: V-sluttande moränmark ner mot myr Vegetation: Skogsmark (hygge med frötallar) LÄNSMUSEET GÄVLEBORG VINDKRAFTPARKEN TÖNSEN 15

18 Vegetation på en: Ett antal smågranar på kolbottnen. 11 Kolningsanläggning efter resmila, rund, 16 m diam, begränsad av en vall 3 m br och 0,3-0,4 m h. Orientering: 8 m NV om väg (NO-SV) Skador: Körspår genom kolbottnen (NO-SV) Terräng: Blockrik moränmark Vegetation: Skogsmark (granskog) 12 Område med skogsbruksar Område med skogsbruksar, 35x25 m (NNO-SSV), bestående av minst 1 kolbotten efter resmila och 1 grund efter kolarkoja. Kolningsanläggning Kolbottnen är rund, 12 m diam och 0,3 m h. Det finns eventuellt rester efter fler kolbottnar i direkt anslutning till kolbottnen. 5 m NV om kolbottnen är en kojgrund 5x3,5 m (NO-SV), begränsad av en vall 0,5-1 m br och 0,2 m h. I SV spisröse 3x2 m och 0,9 m h, som är uppbyggt mot ett markfast block. Terräng: Småkuperad moränmark Vegetation: Skogsmark (barrskog med inslag av lövträd) 13 Fäbod Fäbod, 30x20 m (VNV-OSO), bestående av två grunder. Den ena grunden är 6x6 m, begränsad av en vall 2 m br och 0,2-0,5 m h. Vallen är uppbyggd av sten och jord. Grunden har en öppning i Ö. Den andra grunden är 8x6 m (NV-SO), begränsad av syllstenar 0,4-0,8 m st. I grunden finns en urgrävning 3,5x3 m och 0,3 m dj. Fäboden är skadad av markberedning, eventuellt har det funnits fler grunder i området och sannolikt röjningsrösen. Vid och på grunderna växer sälg. ja Fäboden ligger Ö om Bodtjärn, den finns inte med i något historiskt kartmaterial. Skador: Markberedning Terräng: Flack blockrik moränmark Vegetation: Skogsmark (ung tallskog) 14 skogsbruk Grund efter skogshuggarkoja, 5x4 m (NV-SO), grunden är upphöjd 0,2-0,3 m. I SV hörnet finns ett spisröse 3x1,5 m och 1 m h, som är uppbyggt mot ett markfast block. Terräng: Flack blockrik moränmark Vegetation: Skogsmark (ung tallskog) 15 Kolningsanläggning efter resmila, rund, 14 m diam och 0,3 m h. Terräng: NV-sluttande moränmark Vegetation: Skogsmark (gles barrskog) Vegetation på en: Tät granskog 16 Område med skogsbruksar Område med skogsbruksar, 45x20 m (Ö-V), bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 grund efter kolarkoja. Kolningsanläggning Kolbottnen är rund, 16 m diam och 0,3 m h. 23 m Ö om kolbottnen är en kojgrund 5x3,5 m (VNV-OSO), begränsad av en vall 1 m br och 0,1-0,4 m h. I VNV spisröse 4x1,5 m och 1,7 m h, som är uppbyggt mot ett markfast block 5x2 m och 2,5 m h. Intill grunden finns en täktgrop 2x1 m och 0,3 m dj. Terräng: Småkuperad moränmark Vegetation: Skogsmark (barrskog) Vegetation på en: Tät granskog på kolbottnen 16 LÄNSMUSEET GÄVLEBORG VINDKRAFTPARKEN TÖNSEN

19 17 Kolningsanläggning efter resmila, rund, 16 m diam, begränsad av en vall 3-4 m br och 0,2-0,5 m h. Terräng: NV sluttande moränmark Vegetation: Skogsmark (granskog) Vegetation på en: Tät granskog 18 Kolningsanläggning efter resmila, rund, ca 18 m diam, svår att se och avgränsa pga. tät vegetation. Terräng: Småkuperad moränmark Vegetation: Skogsmark (barrskog med inslag av björk) Vegetation på en: Tät granskog 19 Kolningsanläggning efter resmila, rund, ca 12 m diam, svår att se och avgränsa pga. tät vegetation. Orientering: 18 m S om väg (Ö-V) Terräng: Småkuperad moränmark Vegetation: Skogsmark (barrskog med inslag av björk) Vegetation på en: Tät granskog 20 Område med skogsbruksar Område med skogsbruksar, 25x20 m (Ö-V), bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 grund efter kolarkoja. Kolningsanläggning 21 Kolningsanläggning 22 Kolningsanläggning Kolbottnen är rund, 16 m diam, omges av en vall 3 m br och 0,2 m h. Kolbottnen är närmast halverad av en väg med tillhörande dike, den SV delen saknas. 3 m NV om kolbottnen är en kojgrund 5x3,5 m (NV-SO), begränsad av en vall 0,5-1 m br och 0,2 m h. I NV spisröse 2,5x1 m och 1 m h. Skador: Kolbottnen är närmast halverad av väg med tillhörande dike Orientering: Direkt NO om dike (NV-SO) Terräng: Småkuperad blockrik moränmark Vegetation: Skogsmark (gles tallskog) efter resmila, rund, ca 15 m diam, svår att se och avgränsa pga. tät vegetation. Orientering: 7 m VSV om väg (NNV-SSO) Terräng: V-sluttande moränmark ner mot myr Vegetation: Skogsmark (barrskog) Vegetation på en: Tät granskog efter resmila, rund, 15 m diam, omges av en vall 3 m br och 0,2 m h. Orientering: 10 m S om väg (N-S) Terräng: Flack N-sluttande moränmark Vegetation: Skogsmark (barrskog) Vegetation på en: Tät granskog 23 Fäbod Fäbod, 140x60 m (NNV-SSO), bestående av minst 3 husgrunder med spisröse och 1 grund utan spisröse. Fast forn ja erna är 9-11 m l och 6 m br, avgränsas delvis av syllstenar. Grunderna har källargropar som är 4x3 m och 0,8-1 m dj. Spisrösena är 2-3 m diam och 0,5-0,8 m h. Grunden som saknar spismur är 7,5x6 m, begränsas av en vall 1-2 m br och 0,2-0,3 m h. Gropen är 2x2 m och 0,4 m dj. Fäboden finns med på Laga skifte på skogen 1837, akt V16-1:3. Det finns inget äldre kartmaterial över skogsmark i området. Utifrån grundernas ålderdomliga karaktär har de fått statusen fast forn. LÄNSMUSEET GÄVLEBORG VINDKRAFTPARKEN TÖNSEN 17

20 Terräng: Större flack moränudde i Myrsjömyrorna Vegetation: Skogsmark (gles barrskog) 24 jordbruk Grund efter jordkällare, totalt 8x5 m (NO-SV) och 0,2-1 m h. Urgrävd centralt 0,4 m dj. I NO finns ett valv av kallmur av 0,3-1 m st stenar. I SO är källaren inrasad. Här troligen ihop med den närbelägna fäboden Innantjärsbo. Terräng: Kraftigt SV-sluttande moränmark mot Myrsjömyrorna Vegetation: Skogsmark (gles barrskog) 25 Grund efter källare, kvadratisk, 4x4 m och 0,7 m dj, uppbyggd av kallmurad natursten 0,3-0,6 m st. Här troligen ihop med den närbelägna fäboden Innantjärsbo. Orientering: 12 m SV om myrkant (NNV-SSO) Terräng: Kraftigt SV-sluttande moränmark mot Myrsjömyrorna Vegetation: Skogsmark (tallskog) 26 Kolningsanläggning Kolbottnen efter resmila, rund, 15 m diam, upphöjd 0,2 m. I kanten stybbgropar 2-4 m l, 1-2 m br och 0,2-0,3 m dj. Terräng: Flack SO-sluttande moränmark Vegetation: Skogsmark (barrskog) 27 Område med skogsbruksar Område med skogsbruksar, 30x25 m (NÖ-SV), bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 grund efter kolarkoja. Kolningsanläggning Kolbottnen är rund, 15 m diam, upphöjd 0,2-0,3 m h. I bottnen finns flera täktgropar. I kanten finns stybbgropar 2-3 m diam och 0,4 m dj. Kojgrund 5x3 m (NNV-SSO), begränsad av en vall 0,7 m br och 0,2-0,3 m h. I NNO spisröse 3x2 m och 1 m h. Intill grunden finns en täktgrop 2x1,5 m och 0,2 m dj. Skador: Kolbottnen är skadad av markberedning Terräng: Ö-sluttande moränmark ner mot myr Vegetation: Skogsmark (barrskog) Vegetation på en: Tät barrskog 28 Kolningsanläggning Kolbottnen efter resmila, rund, 13,5 m diam, begränsad av en vall 1-2 m br och 0,2-0,3 m h. Terräng: Småkuperad moränmark Vegetation: Skogsmark (barrskog) 29 Kolningsanläggning Kolbottnen efter resmila, rund, 13 m diam, begränsad av en vall 2 m br och 0,2 m h. Orientering: N delen tangerar en traktorväg Terräng: Närmast plan moränmark Vegetation: Skogsmark (barrskog) Vegetation på en: tät granskog 30 Kolningsanläggning Kolbottnen efter resmila, rund, 14 m diam, begränsas ställvis av en vall 3 m br och 0,3 m h. Terräng: S-sluttande moränmark Vegetation: Skogsmark (gles tallskog) Vegetation på en: 2 tallar 18 LÄNSMUSEET GÄVLEBORG VINDKRAFTPARKEN TÖNSEN

21 31 Kolningsanläggning Kolbottnen efter resmila, rund, 15 m diam, upphöjd 0,1-0,2 m. I kanten ställvis stybbränna. Orientering: 15 m SV om väg (NV-SO) Terräng: Kuperad moränmark Vegetation: Skogsmark (barrskog med inslag av björk) 35 Område med skogsbruksar Område med skogsbruksar, 30x20 m (Ö-V), bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 grund efter kolarkoja. Kolningsanläggning Kolbottnen är rund, 16 m diam, begränsad av en vall 2 m br och 0,2 m h. 3 m Ö om kolbottnen är en kojgrund 7x5 m (Ö-V), begränsad av en vall 1-2 m br och 0,2-0,3 m h. I SV spisröse 3x2 m och 1 m h. I Ö delen är en källargrop 4x2 m och 0,6 m dj. Den stora kojgrunden med källargrop har eventuellt även brukats som en skogshuggarkoja. Terräng: Platå i småkuperad moränmark Vegetation: Skogsmark (tät granskog) Vegetation på en: Tät granskog på kojgrunden och kolbottnen 36 Gränsmärke Gränsröse, ovalt, 1,5x1 m och 0,3 m h. I centrum en visarsten 0,25 m br, 0,1 m tj och 0,3 m h (NV-SÖ). Visarstenen lutar. Gränsröset är uppbyggt vid ett markfast block. Röset står ej i aktiv gräns. Terräng: NV-sluttande moränmark Vegetation: Skogsmark (barrskog) 37 Område med skogsbruksar Område med skogsbruksar, 40x25m (Ö-V), bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 grund efter kolarkoja. Kolningsanläggning Kolbottnen är rund, 18 m diam, upphöjd i S 0,2-0,5 m h. 4 m SV om kolbottnen är en kojgrund 6x4 m (N-S), begränsad av en vall 1-1,5 m br och 0,2-0,3 m h. I S spisröse 4x2 m och 1,2 m h. Skador: Markberedning Terräng: N-sluttande storblockig moränmark Vegetation: Skogsmark (hygge) 38 Fäbod Fäbod, 130x30-60m (NV-SO), bestående av minst 3 husgrunder och minst 10 röjningsrösen. Fast forn ja erna är 5-6 m br och 7-11 m, begränsas delvis av vallar och syllsten. Källargroparna är 3x3 m och 0,6-1,5 m dj, uppbyggda av kallmurad natursten. Spisrösena är 3 m i diam och 0,6-0,8 m h och uppbyggda av natursten, i ett av spisrösena finns även tegel. Röjningsrösena är 1 m diam upp till 2x3 m och 0,2-0,5 m h. Fäboden är kraftigt markberedd, sannolikt har det funnits fler grunder och röjningsrösen. Det finns en del gropar inom fäboden som kan ha utgjorts av grunder. Fäboden finns med på Laga skifte på skogen 1837, akt V16-1:3. Det finns inget äldre kartmaterial över skogsmark i området. Utifrån grundernas ålderdomliga karaktär har de fått statusen fast forn. Skador: Kraftigt markberedd Terräng: NV-sluttande moränmark Vegetation: Ung granskog LÄNSMUSEET GÄVLEBORG VINDKRAFTPARKEN TÖNSEN 19

22 39 Område med skogsbruksar Område med skogsbruksar, 24x20 m (ONO-VSV), bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 grund efter kolarkoja. Kolningsanläggning Kolbottnen är rund, 13 m diam, begränsad av en vall 2 m br och 0,2-0,3 m h. 3 m VSV om kolbottnen är en kojgrund 5x4 m (NO-SV), begränsad av en vall 1 m br och 0,1 m h. I SO spisröse 3x2 m och 1 m h, som är uppbyggd mot ett markfast block 5x5 m och 2,4 m h. Terräng: NV-sluttande moränmark Vegetation: Skogsmark (barrskog) 40 Kolningsanläggning Kolbottnen efter resmila, rund, 13 m diam, begränsad av en vall 2 m br och 0,2 m h. Orientering: 6 m SV om väg (NV-SO) Terräng: Plan moränmark Vegetation: Skogsmark (barrskog) 43 Område med skogsbruksar Område med skogsbruksar, 35x30 m (Ö-V), bestående av 1 kolbotten efter resmila och 1 grund efter kolarkoja. Kolningsanläg gning Kolbottnen är rund, 15 m diam, begränsad ställvis av en vall 2-3 m br och 0,2 m h. I kanten ställvis stybbränna 2 m br och 0,2 m dj. 9 m VSV om kolbottnen är en kojgrund 5x4 m (NNV-SSO), begränsad av en vall 0,5 m br och 0,1 m h. I SSO spisröse 3x2 m och 0,6 m h av kallmurad natursten. Orientering: 16 m OSO om väg (NNO-SSV) Terräng: V-sluttande moränmark Vegetation: Skogsmark (granskog, som gränsar till hygge) 20 LÄNSMUSEET GÄVLEBORG VINDKRAFTPARKEN TÖNSEN

23

24 LÄNSMUSEET GÄVLEBORG, BOX 746, GÄVLE. TEL BESÖKSADRESS: SÖDRA STRANDGATAN 20, GÄVLE. FAKTARUM: STYRMANSGATAN 4, GÄVLE.

UTREDNING FÖR TOMTER I JÄRVSTA

UTREDNING FÖR TOMTER I JÄRVSTA Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:03 UTREDNING FÖR TOMTER I JÄRVSTA Arkeologisk utredning Järvsta 16:9, 16:10 och 16:20 Gävle kommun Gästrikland 2012 Maria Björck UTREDNING FÖR TOMTER I JÄRVSTA Arkeologisk

Läs mer

SKOGSMUREN RIDSPORTANLÄGGNING

SKOGSMUREN RIDSPORTANLÄGGNING Rapport Länsmuseet Gävleborg 2011:07 SKOGSMUREN RIDSPORTANLÄGGNING Särskild arkeologisk utredning Gävle stad Gävle kommun Gästrikland 2011 Maria Björck Länsmuseet Gävleborgs rapportserie Rapportserien

Läs mer

SVARTVALLSBERGET VINDKRAFT

SVARTVALLSBERGET VINDKRAFT Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:23 SVARTVALLSBERGET VINDKRAFT Särskild utredning Järvsö-Boda 27:1, Järvsö-Ede 1:16, 4:26, 18:1, 21:1, Sjövästra 3:11, Väster-Skästra S:5 Järvsö socken Ljusdals kommun

Läs mer

ULLSÄTTERSLEDEN. Arkeologisk utredning. Tunbyn 3:1, Ullsätter 2:16, Ullsätter 2:29 Hälsingtuna socken Hudiksvalls kommun Hälsingland 2012

ULLSÄTTERSLEDEN. Arkeologisk utredning. Tunbyn 3:1, Ullsätter 2:16, Ullsätter 2:29 Hälsingtuna socken Hudiksvalls kommun Hälsingland 2012 Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:19 ULLSÄTTERSLEDEN Arkeologisk utredning Tunbyn 3:1, Ullsätter 2:16, Ullsätter 2:29 Hälsingtuna socken Hudiksvalls kommun Hälsingland 2012 Leif Andersson ULLSÄTTERSLEDEN

Läs mer

FRÅN SKARPÅN TILL BRÄNTAN

FRÅN SKARPÅN TILL BRÄNTAN Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:23 FRÅN SKARPÅN TILL BRÄNTAN Arkeologisk utredning Ygsbo S:6, Skarpå 1:1, 2:1, Yg 9:3, 9:4, Borr 2:4, 2:14, 3:3, 3:11, 5:50, 5:51, 7:1, Ljusdals-Vik 3:10, 3:11, 3:12,

Läs mer

LEUVENIUS HAGE. Frivillig arkeologisk utredning. Fredrikskans 2:1 Gävle stad Gävle kommun Gästrikland 2014. Maria Björck

LEUVENIUS HAGE. Frivillig arkeologisk utredning. Fredrikskans 2:1 Gävle stad Gävle kommun Gästrikland 2014. Maria Björck Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:08 LEUVENIUS HAGE Frivillig arkeologisk utredning Fredrikskans 2:1 Gävle stad Gävle kommun Gästrikland 2014 Maria Björck LEUVENIUS HAGE Frivillig utredning Fredrikskans

Läs mer

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2011:05 KNAPERÅSEN. Arkeologisk utredning. Hemlingby 72:1 Gävle stad Gävle kommun Gästrikland 2011.

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2011:05 KNAPERÅSEN. Arkeologisk utredning. Hemlingby 72:1 Gävle stad Gävle kommun Gästrikland 2011. Rapport Länsmuseet Gävleborg 2011:05 KNAPERÅSEN Arkeologisk utredning Hemlingby 72:1 Gävle stad Gävle kommun Gästrikland 2011 Bo Ulfhielm Länsmuseet Gävleborgs rapportserie Rapportserien innefattar rapporter

Läs mer

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2011:15 ESKÖRÖNNINGEN. Arkeologisk utredning. Hille socken Gävle kommun Gästrikland 2011. Bo Ulfhielm

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2011:15 ESKÖRÖNNINGEN. Arkeologisk utredning. Hille socken Gävle kommun Gästrikland 2011. Bo Ulfhielm Rapport Länsmuseet Gävleborg 2011:15 ESKÖRÖNNINGEN Arkeologisk utredning Hille socken Gävle kommun Gästrikland 2011 Bo Ulfhielm Länsmuseet Gävleborgs rapportserie Rapportserien innefattar rapporter inom

Läs mer

ESKÖN Planerade bostäder och småbåtshamn

ESKÖN Planerade bostäder och småbåtshamn Rapport Länsmuseet Gävleborg 2013:09 ESKÖN Planerade bostäder och småbåtshamn Särskild utredning Eskön 1:2, 1:10 och 1:101 Hille socken Gävle kommun Gästrikland 2013 Maria Björck och Katarina Eriksson

Läs mer

JÄDRAÅS VINDKRAFTPARK

JÄDRAÅS VINDKRAFTPARK Rapport Länsmuseet Gävleborg 2013:12 JÄDRAÅS VINDKRAFTPARK Arkeologisk dokumentation av skador i samband med vindkraftetablering Jädraås 1:151 RAÄ 1432, 1455, 1483, 1504 Ockelbo socken Gästrikland 2013

Läs mer

ÖSTRAMAREN. Våtmarksrestaurering på Eskön Arkeologisk utredning. Raä 211 Hille Socken Gävle Kommun Gästrikland 2014. Bo Ulfhielm

ÖSTRAMAREN. Våtmarksrestaurering på Eskön Arkeologisk utredning. Raä 211 Hille Socken Gävle Kommun Gästrikland 2014. Bo Ulfhielm Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:00 ÖSTRAMAREN Våtmarksrestaurering på Eskön Arkeologisk utredning Raä 211 Hille Socken Gävle Kommun Gästrikland 2014 Bo Ulfhielm ÖSTRAMAREN Våtmarksrestaurering på Eskön

Läs mer

MAJAS I ÄNGA. Arkeologisk förundersökning/schaktövervakning. Bollnäs-Änga 5:4 RAÄ 380:1 Bollnäs Socken Bollnäs Kommun Hälsingland 2012.

MAJAS I ÄNGA. Arkeologisk förundersökning/schaktövervakning. Bollnäs-Änga 5:4 RAÄ 380:1 Bollnäs Socken Bollnäs Kommun Hälsingland 2012. Rapport Länsmuseet Gävleborg 2013:05 MAJAS I ÄNGA Arkeologisk förundersökning/schaktövervakning Bollnäs-Änga 5:4 RAÄ 380:1 Bollnäs Socken Bollnäs Kommun Hälsingland 2012 Inga Blennå MAJAS I ÄNGA Arkeologisk

Läs mer

Bilaga Redovisning av registrerade lokaler Trysslinge

Bilaga Redovisning av registrerade lokaler Trysslinge Bilaga Redovisning av registrerade lokaler Trysslinge Bilaga sid 1 Bilaga, karta 1. Lokaler med fornminnen som registrerades vid den arkeologiska utredningen och dessas fördelning på detaljkartor nedan,

Läs mer

KÖLVALLEN VINDKRAFTPARK

KÖLVALLEN VINDKRAFTPARK Rapport Länsmuseet Gävleborg 2011:12 KÖLVALLEN VINDKRAFTPARK Arkeologisk utredning Färila, Los samt Ängersjö socken Ljusdals och Härjedalens kommuner Hälsingland 2011 Bo Ulfhielm Länsmuseet Gävleborgs

Läs mer

NYA BOSTÄDER I MARKHEDEN

NYA BOSTÄDER I MARKHEDEN Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:06 NYA BOSTÄDER I MARKHEDEN Särskild utredning Markheden 4:2 Valbo socken Gävle kommun Gästrikland 2014 Maria Björck NYA BOSTÄDER I MARKHEDEN Särskild utredning Markheden

Läs mer

FORSBY VA-LEDNING. Arkeologisk utredning. Forsby 6:1, 9:6, Varva 4:7, 4:115, 4:37, 4:20, 3:13 & 3:155 Hille socken Gävle kommun Gästrikland 2016

FORSBY VA-LEDNING. Arkeologisk utredning. Forsby 6:1, 9:6, Varva 4:7, 4:115, 4:37, 4:20, 3:13 & 3:155 Hille socken Gävle kommun Gästrikland 2016 Rapport Länsmuseet Gävleborg 2016:16 FORSBY VA-LEDNING Arkeologisk utredning Forsby 6:1, 9:6, Varva 4:7, 4:115, 4:37, 4:20, 3:13 & 3:155 Hille socken Gävle kommun Gästrikland 2016 Maria Björck FORSBY

Läs mer

Vindkraftparken Våsberget

Vindkraftparken Våsberget SLUTREDOVISNING LÄNSMUSEET GÄVLEBORG 2010 DNR 2460/320 Vindkraftparken Våsberget Kulturmiljöanalys Ramsjö socken Ljusdals kommun Hälsingland 2010 Maria Björck LÄNSMUSEET GÄVLEBORG Box 746, 801 28 GÄVLE.

Läs mer

Fyra vindkraftverk vid Läppe

Fyra vindkraftverk vid Läppe Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:41 Fyra vindkraftverk vid Läppe Särskild utredning Blomsterhult 1:8 och Stavhälla 1:7 m.fl. Västra Vingåkers och Österåkers socken Vingåkers kommun Södermanland

Läs mer

Väg 27 förbi Backaryd till Hallabro Särskild utredning steg 1

Väg 27 förbi Backaryd till Hallabro Särskild utredning steg 1 Väg 27 förbi Backaryd till Hallabro Särskild utredning steg 1 Backaryd och Öljehult socknar, Ronneby kommun Blekinge museum rapport 2015:6 Stefan Flöög och Arwo Pajusi Innehåll Bakgrund... 2 Topografi

Läs mer

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS

TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:11 TEKNIKHUS OCH MAST I BYN ÅS Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Gnarps-Berge 3:10 RAÄ 37 Gnarps socken Nordanstigs kommun Hälsingland 2015 Inga

Läs mer

NYA BOSTÄDER I PERSBACKA

NYA BOSTÄDER I PERSBACKA Rapport Länsmuseet Gävleborg 2014:15 NYA BOSTÄDER I PERSBACKA Särskild utredning Varva 7:1 och 1:65 Hille socken Gävle kommun Gästrikland 2014 Maria Björck med bidrag av Anders Altner NYA BOSTÄDER I PERSBACKA

Läs mer

Orsa 1:13 och Tandberget 15:3 m.fl.

Orsa 1:13 och Tandberget 15:3 m.fl. Arkeologisk utredning, steg 1 Orsa 1:13 och Tandberget 15:3 m.fl. Orsa socken och kommun. Inför planerad nedläggning av jordkabel i anslutning till vindkraftetablering. 2014 Arkivrapport dnr 57/14 Greger

Läs mer

Arkeologisk utredning

Arkeologisk utredning Arkeologisk utredning Med anledning av planerade vindkraftverk på Stor-Rotliden samt kraftledningsbygge i Åsele kommun, kraftledningsbygge vid Tuggens kraftstation i Lycksele kommun, samt utmärkning av

Läs mer

Bild 18. Grunden är tydlig innan lövsprickningen.

Bild 18. Grunden är tydlig innan lövsprickningen. Bild 18. Grunden är tydlig innan lövsprickningen. - 18 - l e Kartblad: 5G 6g Gåsgöl Koordinater: x = 6332613 y = 1532210 Terräng: N-sluttning av blockrik moränhöjd. Skogsmark (barr). Beskrivning: Kolningsanläggning

Läs mer

FIBERKABEL FÖRBI GRAVHÖG I HEMLINGBY

FIBERKABEL FÖRBI GRAVHÖG I HEMLINGBY Rapport Länsmuseet Gävleborg 2016:18 FIBERKABEL FÖRBI GRAVHÖG I HEMLINGBY Arkeologisk förundersökning 252:1 Gävle stad Hemlingby 19:1 Gävle kommun Gästrikland 2016 Bo Ulfhielm FIBERKABEL FÖRBI GRAVHÖG

Läs mer

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2016:10 FJÄRRKYLA Arkeologisk förundersökning. Raä 51:1 Gävle stad Gävle Kommun Gästrikland 2015.

Rapport Länsmuseet Gävleborg 2016:10 FJÄRRKYLA Arkeologisk förundersökning. Raä 51:1 Gävle stad Gävle Kommun Gästrikland 2015. Rapport Länsmuseet Gävleborg 2016:10 FJÄRRKYLA 2015 Arkeologisk förundersökning Raä 51:1 Gävle stad Gävle Kommun Gästrikland 2015 Bo Ulfhielm FJÄRRKYLA 2015 Arkeologisk förundersökning Raä 51:1 Gävle

Läs mer

Ulvberget i Gnarp Kompletterande arkeologisk utredning

Ulvberget i Gnarp Kompletterande arkeologisk utredning ring av ön 9. A R K E O L O G I O C H K U L T U R H I S T O R I A 4 0 Elise Hovanta Ulvberget i Gnarp Kompletterande arkeologisk utredning A R K E O L O G I O C H K U L T U R H I S T O R I A 3 4 av vindkraftsprojekt

Läs mer

RAPPORT 2014:27 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 BERGTÄKT I MALMA ÖM 1 OCH 2 MALMA REGNA SOCKEN FINSPÅNGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN RICKARD LINDBERG

RAPPORT 2014:27 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 BERGTÄKT I MALMA ÖM 1 OCH 2 MALMA REGNA SOCKEN FINSPÅNGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN RICKARD LINDBERG RAPPORT 2014:27 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 BERGTÄKT I MALMA ÖM 1 OCH 2 MALMA REGNA SOCKEN FINSPÅNGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN RICKARD LINDBERG Bergtäkt i Malma Innehåll Sammanfattning...........................................................

Läs mer

KOLBOTTNAR VID OSTKUSTBANAN

KOLBOTTNAR VID OSTKUSTBANAN Rapport Länsmuseet Gävleborg 2011:11 KOLBOTTNAR VID OSTKUSTBANAN Arkeologisk dokumentation och datering RAÄ 548 Hamrånge socken RAÄ 391 Gävle stad Gävle kommun Gästrikland 2011 Maria Björck Bo Ulfhielm

Läs mer

Långbro. Arkeologisk utredning vid

Långbro. Arkeologisk utredning vid Arkeologisk utredning vid Långbro Särskild arkeologisk utredning inom del av fastigheten Långbro 1:1, Vårdinge socken, Södertälje kommun, Södermanland. Rapport 2010:52 Kjell Andersson Arkeologisk utredning

Läs mer

Gäddvik 1:10, Sankt Anna socken

Gäddvik 1:10, Sankt Anna socken Rapport 2010:58 Arkeologisk utredning etapp 1 Gäddvik 1:10, Sankt Anna socken Del av Gäddvik 1:10 Sankt Anna socken Söderköpings kommun Östergötlands län Mats Magnusson Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

NYA BOSTÄDER NORDÖST OM BYSJÖN

NYA BOSTÄDER NORDÖST OM BYSJÖN Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:15 NYA BOSTÄDER NORDÖST OM BYSJÖN Särskild arkeologisk utredning steg 1 och 2 Arkeologisk förundersökning Säbyggeby 4:17 och 9:11 Ockelbo socken Ockelbo kommun Gästrikland

Läs mer

Frivillig arkeologisk utredning vid Kusberget i Jämtlands län 2014

Frivillig arkeologisk utredning vid Kusberget i Jämtlands län 2014 2014-09-29 Frivillig arkeologisk utredning vid Kusberget i Jämtlands län 2014 Uppdrag Föreliggande rapport är framtagen av Ecocom på uppdrag av Jämtvind AB. Rapporten är ett underlag till den miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Historiska lämningar i Kråkegård

Historiska lämningar i Kråkegård Arkeologisk utredning etapp 1 Historiska lämningar i Kråkegård utredning inför bostadsbyggande Bäckseda socken i Vetlanda kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2005:13 Fredrik

Läs mer

FÖRRÅD I NYBO. Arkeologisk förundersökning. Nybo 2:2 RAÄ 31:2 Valbo socken Gävle kommun Gästrikland 2015. Inga Blennå

FÖRRÅD I NYBO. Arkeologisk förundersökning. Nybo 2:2 RAÄ 31:2 Valbo socken Gävle kommun Gästrikland 2015. Inga Blennå Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:14 FÖRRÅD I NYBO Arkeologisk förundersökning Nybo 2:2 RAÄ 31:2 Valbo socken Gävle kommun Gästrikland 2015 Inga Blennå FÖRRÅD I NYBO Arkeologisk förundersökning Nybo 2:2

Läs mer

Linneberg 1:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför småhusbyggnation inom fastigheten Linneberg 1:1, Höreda socken i Eksjö kommun, Jönköpings län

Linneberg 1:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför småhusbyggnation inom fastigheten Linneberg 1:1, Höreda socken i Eksjö kommun, Jönköpings län Linneberg 1:1 Arkeologisk utredning etapp 1 inför småhusbyggnation inom fastigheten Linneberg 1:1, Höreda socken i Eksjö kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2011:39 Jörgen

Läs mer

VATTEN- OCH AVLOPPSLEDNING I UTVALNÄS

VATTEN- OCH AVLOPPSLEDNING I UTVALNÄS Rapport Länsmuseet Gävleborg 2015:03 VATTEN- OCH AVLOPPSLEDNING I UTVALNÄS Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Utvalnäsvägen, Bönan 1:1 RAÄ 225:2 Gävle stad och kommun Gästrikland 2014

Läs mer

Gummarpsnäs, Edshult

Gummarpsnäs, Edshult Gummarpsnäs, Edshult Arkeologisk utredning inför detaljplaneläggning inom Gummarp 2:9, Edshults socken i Eksjö kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2013:37 Ann-Marie Nordman

Läs mer

Torplämningar i morän

Torplämningar i morän Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:38 Torplämningar i morän Arkeologisk särskild utredning Västerlövsta-Mårtsbo 9:1, 7;1, 1:25, 1:26, 2:1, 1:5 Västerlövsta socken Julmyra 1:13 Vittinge socken Uppland

Läs mer

Nifsarp 1:12. Arkeologisk utredning, etapp 1. Arkeologisk utredning inför planerad trafikövningsplats. Höreda socken i Eksjö kommun Jönköpings län

Nifsarp 1:12. Arkeologisk utredning, etapp 1. Arkeologisk utredning inför planerad trafikövningsplats. Höreda socken i Eksjö kommun Jönköpings län Arkeologisk utredning, etapp 1 Nifsarp 1:12 Arkeologisk utredning inför planerad trafikövningsplats Höreda socken i Eksjö kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2007:34 Rickard

Läs mer

Dokumentation av skador inom Kakuböles gamla tomt, Arnäs socken.

Dokumentation av skador inom Kakuböles gamla tomt, Arnäs socken. KMV AB Kulturmiljövårdarna i Härnösand AB Dokumentation av skador inom Kakuböles gamla tomt, Arnäs socken. Raä 76, Kakuböle 1:9, 1:3, 1:5, 1:12, 1:24, 1:25 och 1:30, Arnäs socken, Örnsköldsviks kommun,

Läs mer

SANDFICKA PÅ SOFIEDALS GRIFTEGÅRD

SANDFICKA PÅ SOFIEDALS GRIFTEGÅRD Rapport Länsmuseet Gävleborg 2016:11 SANDFICKA PÅ SOFIEDALS GRIFTEGÅRD Arkeologisk förundersökning Sofiedal 8:19 RAÄ 23:1 Hudiksvalls stad Hudiksvalls kommun Hälsingland 2015 Inga Blennå SANDFICKA PÅ

Läs mer

Kaxberg. Arkeologisk utredning vid. Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland.

Kaxberg. Arkeologisk utredning vid. Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland. Arkeologisk utredning vid Kaxberg Arkeologisk utredning inom del av fastigheten Lina 4:1, Södertälje socken och kommun, Södermanland. Rapport 2010:37 Kjell Andersson Arkeologisk utredning vid Kaxberg

Läs mer

E18, Västjädra-Västerås

E18, Västjädra-Västerås Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:65 E18, Västjädra-Västerås En bullervall vid Råby gård Särskild utredning RAÄ 710 Dingtuna-Råby 2:1 Dingtuna socken Västmanland Jan Ählström Innehållsförteckning

Läs mer

Smörstorp 2:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför bostadsbyggnation, Tranås socken och kommun, Jönköpings län

Smörstorp 2:1. Arkeologisk utredning etapp 1 inför bostadsbyggnation, Tranås socken och kommun, Jönköpings län Smörstorp 2:1 Arkeologisk utredning etapp 1 inför bostadsbyggnation, Tranås socken och kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2011:50 Ann-Marie Nordman Rapport och karta: Ann-Marie

Läs mer

Torshälla. Gång- och cykelväg längs Ringvägen. Arkeologisk utredning. Torshälla 19:1 Torshälla 5:8 Torshälla socken Södermanland.

Torshälla. Gång- och cykelväg längs Ringvägen. Arkeologisk utredning. Torshälla 19:1 Torshälla 5:8 Torshälla socken Södermanland. Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2013:30 Torshälla Gång- och cykelväg längs Ringvägen Arkeologisk utredning Torshälla 19:1 Torshälla 5:8 Torshälla socken Södermanland Jenny Holm Innehåll Inledning 3

Läs mer

Arkeologisk utredning och kulturmiljökonsekvensbeskrivning

Arkeologisk utredning och kulturmiljökonsekvensbeskrivning Arkeologisk utredning och kulturmiljökonsekvensbeskrivning Inför planerad vindkraftsutbyggnad vid Storfall, Nordmalings kommun i Västerbottens län. Västerbottens museum/ Uppdragsverksamheten Sven-Donald

Läs mer

Kv Krankroken, Erikslund, Västerås

Kv Krankroken, Erikslund, Västerås Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2007:62 Kv Krankroken, Erikslund, Västerås Särskild utredning Kv Krankroken m fl Dingtuna socken Västmanland Jan Ählström Innehållsförteckning Inledning... 1 Målsättning

Läs mer

Mossarp 1:31 m fl, Östra Henja industriområde

Mossarp 1:31 m fl, Östra Henja industriområde Mossarp 1:31 m fl, Östra Henja industriområde Kompletterande arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerad industribyggnation, Båraryds socken i Gislaveds kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM

Läs mer

Kraftledning vid Södersättra

Kraftledning vid Södersättra uv rapport 2012:52 arkeologisk UTREDNING ETAPP 2 Kraftledning vid Södersättra Uppland; Sollentuna och Täby socknar; Hagby 8:1; Södersättra 4:12 Cecilia Grusmark uv rapport 2012:52 arkeologisk utredning

Läs mer

Velinga vindkraft BILAGA 6. VATTENFALL VIND AB Bilaga till punkt 5, beskrivning av positionerna utifrån natur- kultur och infraperspektiv.

Velinga vindkraft BILAGA 6. VATTENFALL VIND AB Bilaga till punkt 5, beskrivning av positionerna utifrån natur- kultur och infraperspektiv. BILAGA 6 2013-09-23 VATTENFALL VIND AB Bilaga till punkt 5, beskrivning av positionerna utifrån natur- kultur och infraperspektiv. Velinga vindkraft Pär Connelid Kula HB Förord Den kulturhistoriska analysen

Läs mer

Lönshult 1:4. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerad täktverksamhet, Bredaryds socken i Värnamo kommun, Jönköpings län

Lönshult 1:4. Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerad täktverksamhet, Bredaryds socken i Värnamo kommun, Jönköpings län Lönshult 1:4 Arkeologisk utredning, etapp 1, inför planerad täktverksamhet, Bredaryds socken i Värnamo kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2011:33 Ingvar Röjder Lönshult

Läs mer

Kulturmiljöutredning inför planerad bergtäkt vid Alstrum. Alsters socken, Karlstads kommun, Värmlands län 2009:11

Kulturmiljöutredning inför planerad bergtäkt vid Alstrum. Alsters socken, Karlstads kommun, Värmlands län 2009:11 Kulturmiljöutredning inför planerad bergtäkt vid Alstrum Alsters socken, Karlstads kommun, Värmlands län 2009:11 1 VÄRMLANDS MUSEUM Enheten för kulturmiljö Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax:

Läs mer

Objekttabell för särskild utredning

Objekttabell för särskild utredning Objekttabell för särskild utredning Obj. nr/ RAÄnr Lämningstyp Beskrivning Antikvarisk bedömning 1 Militär Denna är ca 35 x 20 m (Ö- V), 1,5-2,5 m h och ca 5 m br i basen med en plan ovansida. Den större

Läs mer

Björke, Norrlanda. Rapport Arendus 2015:22. Arkeologisk utredning inför omläggning av skogsmark till åker

Björke, Norrlanda. Rapport Arendus 2015:22. Arkeologisk utredning inför omläggning av skogsmark till åker ! Rapport Arendus 2015:22 Björke, Norrlanda Arkeologisk utredning inför omläggning av skogsmark till åker Norrlanda socken, Björke 1:13 Region Gotland Gotlands län 2015 Dan Carlsson Omslagsbild: Stenvallen

Läs mer

Dokumentation och registrering av lämningar i anslutning till två dammar i Moraån, Järna, Södertälje kommun.

Dokumentation och registrering av lämningar i anslutning till två dammar i Moraån, Järna, Södertälje kommun. Rapport PM Dokumentation och registrering av lämningar i anslutning till två dammar i Moraån, Järna, Södertälje kommun. Rapport nr 2011:32 Göran Werthwein Stockholms läns museum Produktion: Stockholms

Läs mer

Adelöv 6:2 och Nostorp 5:1

Adelöv 6:2 och Nostorp 5:1 Adelöv 6:2 och Nostorp 5:1 Arkeologisk utredning etapp 1 inför utvidgning av bergtäkt, Adelövs socken i Tranås kommun, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2013:42 Jörgen Gustafsson

Läs mer

Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle. RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2

Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle. RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2 1 Särskild arkeologisk utredning söder om Sund i Säffle RAÄ 375-377, By socken, Säffle Kommun, Värmlands län 2009:2 VÄRMLANDS MUSEUM Enheten för kulturmiljö Box 335 651 08 Karlstad Tel: 054-701 19 00 Fax:

Läs mer

Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby

Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby uv MITT, rapport 2010:24 arkeologisk förundersökning Avgränsning av gravfält vid Vallentuna-Åby Uppland; Vallentuna socken; Vallentuna-Åby 1:94; Vallentuna 40:1 Katarina Appelgren uv MITT, rapport 2010:24

Läs mer

Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:52 Nya tomter vid Läppe Arkeologisk utredning Lindebol 1:20 Västra Vingåkers socken Södermanland

Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:52 Nya tomter vid Läppe Arkeologisk utredning Lindebol 1:20 Västra Vingåkers socken Södermanland Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2011:52 Nya tomter vid Läppe Arkeologisk utredning Lindebol 1:20 Västra Vingåkers socken Södermanland Jenny Holm Innehåll Inledning... 1 Målsättning och metod... 1 Undersökningsresultat...

Läs mer

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:05 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING, KARTERING

ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:05 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING, KARTERING ARKEOLOGGRUPPEN AB, RAPPORT 2015:05 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING, KARTERING KVARNHOLMEN Kartering av bebyggelselämningar på Kvarnholmen, RAÄ Nacka 287, Sicklaön 38:1, Nacka socken och kommun, Södermanland

Läs mer

Utredning vid Kulla. Arkeologisk utredning. Östra Ryds socken Österåkers kommun Stockholms län Uppland. Jonas Ros

Utredning vid Kulla. Arkeologisk utredning. Östra Ryds socken Österåkers kommun Stockholms län Uppland. Jonas Ros Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:69 Utredning vid Kulla Arkeologisk utredning Östra Ryds socken Österåkers kommun Stockholms län Uppland Jonas Ros Utredning vid Kulla Arkeologisk utredning Östra

Läs mer

VÄGFÖRSTÄRKNING AV VÄG 771 ÖSTERSTRÅSJÖ

VÄGFÖRSTÄRKNING AV VÄG 771 ÖSTERSTRÅSJÖ Rapport Länsmuseet Gävleborg 2016:15 VÄGFÖRSTÄRKNING AV VÄG 771 ÖSTERSTRÅSJÖ Arkeologisk utredning, steg 2 och arkeologisk undersökning Österstråsjö 12:2 och 29:5 Bjuråkers socken Hudiksvalls kommun Hälsingland

Läs mer

Agrara lämningar i Görla

Agrara lämningar i Görla UV RAPPORT 2012:198 ARKEOLOGISK UTREDNING Agrara ar i Görla Uppland; Frötuna socken; Görla 9:2 Cecilia Grusmark UV RAPPORT 2012:198 ARKEOLOGISK UTREDNING Agrara ar i Görla Uppland; Frötuna socken; Görla

Läs mer

Tomma ledningsschakt i Stenkvista

Tomma ledningsschakt i Stenkvista Tomma ledningsschakt i Stenkvista Arkeologisk förundersökning i form av schaktövervakning Våmtorp 1:7, Stenkvista sn, Eskilstuna kommun, Södermanlands län SAU rapport 2012:10 Anneli Sundkvist SAU rapporter

Läs mer

Stolp- och ledningsbyten bland torp- och kvarnlämningar

Stolp- och ledningsbyten bland torp- och kvarnlämningar Rapport 2008:110 Arkeologisk utredning etapp 1 Stolp- och ledningsbyten bland torp- och kvarnlämningar Frössvik, Ryda Kärra och Hökhult Horn, Hycklinge och Oppeby socknar Kinda kommun Östergötlands län

Läs mer

Grisar, gödsel och fordon Framtida planer i Äs

Grisar, gödsel och fordon Framtida planer i Äs Kulturmiljövård Mälardalen Rapport 2006:41 Grisar, gödsel och fordon Framtida planer i Äs Särskild utredning Äs 1:2 Romfartuna socken Västmanland Jan Ählström Innehållsförteckning Inledning...1 Målsättning

Läs mer

Planerad bergtäkt i Stojby

Planerad bergtäkt i Stojby Planerad bergtäkt i Stojby Ryssby socken, Kalmar kommun, Småland Arkeologisk utredning, 2005 Håkan Nilsson Rapport november 2005 Kalmar läns museum 1 Inledning Denna rapport redovisar resultatet av en

Läs mer

Arkeologisk utredning etapp 1 invid Nykroppagatan i Farsta

Arkeologisk utredning etapp 1 invid Nykroppagatan i Farsta ARKEOLOGGRUPPEN AB RAPPORT 2016:69 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 1 Arkeologisk utredning etapp 1 invid Nykroppagatan i Farsta Fastigheten Farsta 2:1, Stockholms stad, Brännkyrka socken, Södermanland Karin

Läs mer

Gäverstad 1:4 Ö S T E R G Ö T L A N D S A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2011:68

Gäverstad 1:4 Ö S T E R G Ö T L A N D S A V D E L N I N G E N F Ö R A R K E O L O G I. Rapport 2011:68 Rapport 2011:68 Arkeologisk utredning etapp 2 och förundersökning Gäverstad 1:4 RAÄ 263 och 264 Gäverstad 1:4 Västra Husby socken Söderköpings kommun Östergötlands län Rickard Lindberg Ö S T E R G Ö T

Läs mer

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN

FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAPPORT 2015:2 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FJÄRRVÄRME I UVEDALSGATAN RAÄ 156 M FL UVEDALSGATAN M FL LANDERYDS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Fjärrvärme i Uvedalsgatan Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

Arkeologisk utredning vid Likmide i Björke

Arkeologisk utredning vid Likmide i Björke Rapport Arendus 2017:10 Arkeologisk utredning vid Likmide i Björke Arkeologisk utredning Dnr 431-525-17 Björke socken Region Gotland Gotlands län 2017 Dan Carlsson Omslagsbild: Gränssten? Foto: Dan Carlsson.

Läs mer

Kolningslämningar i Kristineberg. Rapport 2017:13 Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2

Kolningslämningar i Kristineberg. Rapport 2017:13 Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2 Kolningslämningar i Kristineberg Rapport 2017:13 Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2 Örebro län, Närke, Askersunds kommun, Hammars socken, Knarkebo 1:1 Karl-Fredrik Lindberg Innehåll Inledning 4 Metod

Läs mer

Fröafall och Krokstorp

Fröafall och Krokstorp Fröafall och Krokstorp Arkeologisk utredning, etapp 1, inför bostadsbyggnation i Tranås stad, Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2011:51 Ann-Marie Nordman Fröafall 2:1 och Krokstorp

Läs mer

Telefonstolpar i stensträngsland

Telefonstolpar i stensträngsland Rapport 2013:72 Arkeologisk förundersökning Telefonstolpar i stensträngsland Intill RAÄ 84 Eriksdal 2:3 och Lövsberg 1:3 Hogstad socken Mjölby kommun Östergötlands län Petter Nyberg Roger Lundgren Ö S

Läs mer

Rapport Arendus 2015:7 VÄNGE ROVALDS 1:4. Arkeologisk utredning Dnr Vänge socken Region Gotland Gotlands län 2015.

Rapport Arendus 2015:7 VÄNGE ROVALDS 1:4. Arkeologisk utredning Dnr Vänge socken Region Gotland Gotlands län 2015. Rapport Arendus 2015:7 VÄNGE ROVALDS 1:4 Arkeologisk utredning Dnr 431-540-15 Vänge socken Region Gotland Gotlands län 2015 Christian Hoffman Omslagsbild: Bild från skogsskiftet ut mot omgivande åker i

Läs mer

FJÄRRVÄRME I STUREFORS

FJÄRRVÄRME I STUREFORS RAPPORT 2015:1 ARKEOLOGISK FÖRUNDERSÖKNING FJÄRRVÄRME I STUREFORS RAÄ 124, 151 M FL STUREFORS VISTS SOCKEN LINKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN ERIKA RÄF Fjärrvärme i Sturefors Innehåll Sammanfattning.........................................................

Läs mer

Torp, backstugor och stenbrott i Vrinnevi

Torp, backstugor och stenbrott i Vrinnevi UV ÖST RAPPORT 2007:91 KULTURHISTORISKT PLANERINGSUNDERLAG Torp, backstugor och stenbrott i Vrinnevi RAÄ 15, 16, 17 och 18 Norrköpings stad (f d Sankt Johannes socken) Norrköpings stad och kommun Östergötlands

Läs mer

Forn- och kulturlämningar vid Roxenbaden

Forn- och kulturlämningar vid Roxenbaden uv öst rapport 2008:65 kulturhistoriskt planeringsunderlag Forn- och kulturlämningar vid Roxenbaden RAÄ 139 151 samt objekt 1 9 Stjärnorps socken Linköpings kommun Östergötlands län Dnr 424-2367-2008 Clas

Läs mer

Rosenkälla golfbana. Arkeologisk utredning, etapp 1 vid golfbanan Rosenkälla Golf, vid Ullna i Vallentuna socken och kommun, Uppland.

Rosenkälla golfbana. Arkeologisk utredning, etapp 1 vid golfbanan Rosenkälla Golf, vid Ullna i Vallentuna socken och kommun, Uppland. Rosenkälla golfbana Arkeologisk utredning, etapp 1 vid golfbanan Rosenkälla Golf, vid Ullna i Vallentuna socken och kommun, Uppland Åsa Berger Rapport 2007:11 Rosenkälla golfbana Arkeologisk utredning,

Läs mer

Fossil åkermark i Rydsnäs

Fossil åkermark i Rydsnäs Rapport 2004:37 Arkeologisk utredning etapp 1 Fossil åkermark i Rydsnäs Västra Ryds socken Ydre kommun Östergötlands län Clas Ternström Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N S M U S E U M K U L T U R M I L J

Läs mer

Ensbo. Sökschakt inom Tannefors 1:8 inför byggnation Linköpings stad och kommun Östergötlands län. Dnr Christina Helander

Ensbo. Sökschakt inom Tannefors 1:8 inför byggnation Linköpings stad och kommun Östergötlands län. Dnr Christina Helander UV RAPPORT 2011:90 ARKEOLOGISK UTREDNING, ETAPP 2 Ensbo Sökschakt inom Tannefors 1:8 inför byggnation Linköpings stad och kommun Östergötlands län Dnr 421-2268-2010 Christina Helander Ensbo 1 2 Ensbo UV

Läs mer

ÖSTRA ENEBY 1:1 OCH 1:27

ÖSTRA ENEBY 1:1 OCH 1:27 RAPPORT 2014:32 ARKEOLOGISK UTREDNING ETAPP 2 ÖSTRA ENEBY 1:1 OCH 1:27 ÖSTRA ENEBY 1:1 OCH 1:27 ÖSTRA ENEBY SOCKEN NORRKÖPINGS KOMMUN ÖSTERGÖTLANDS LÄN PETTER NYBERG Östra Eneby 1:1 och 1:27 Innehåll

Läs mer

Sökschakt i Styrstad Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2013:62. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2

Sökschakt i Styrstad Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S E U M. Rapport 2013:62. Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Rapport 2013:62 Arkeologisk utredning etapp 1 och 2 Sökschakt i Styrstad Intill RAÄ 33 och 93 Styrstad 9:5 Styrstad socken Norrköpings kommun Östergötlands län Petter Nyberg Roger Lundgren Ö S T E R G

Läs mer

VERKSTADSBYGGNAD, FRANKSSONS SÅG

VERKSTADSBYGGNAD, FRANKSSONS SÅG Rapport Länsmuseet Gävleborg 2012:01 VERKSTADSBYGGNAD, FRANKSSONS SÅG Dokumentation inför rivning Gäveränge 1:63 Ockelbo socken Ockelbo kommun Gästrikland 2011 Anna Larsdotter Länsmuseet Gävleborgs rapportserie

Läs mer

Rapport över arkeologisk utredning, Luspen 3:6, 3:116 m.fl., Stensele socken, Storumans kommun, Västerbottens län, dnr

Rapport över arkeologisk utredning, Luspen 3:6, 3:116 m.fl., Stensele socken, Storumans kommun, Västerbottens län, dnr RAPPORT PMAC2015-037-AC 2016-01-11 Rapport över arkeologisk utredning, Luspen 3:6, 3:116 m.fl., Stensele socken, Storumans kommun, Västerbottens län, dnr 431-5883-2015 Inför en ny detaljplan har länsstyrelsen

Läs mer

Nya tomter i Gällinge detaljplaneområde i Gällinge-Skår. Rapport 2017:107 Arkeologisk utredning

Nya tomter i Gällinge detaljplaneområde i Gällinge-Skår. Rapport 2017:107 Arkeologisk utredning Nya tomter i Gällinge detaljplaneområde i Gällinge-Skår Rapport 2017:107 Arkeologisk utredning Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Gällinge socken, Gällinge-Skår 2:1 Jessica Andersson Med bidrag

Läs mer

Höör väster, Område A och del av B

Höör väster, Område A och del av B UV SYD RAPPORT 2004:19 ARKEOLOGISK UTREDNING STEG 2 Höör väster, Område A och del av B Skåne, Höörs socken, Höör 19:7 m. fl. Håkan Aspeborg Höör väster, Område A och del av B 1 Riksantikvarieämbetet Avdelningen

Läs mer

Hårnacka. Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje kommun, Uppland. sau rapport 2009:12. Emma Sjöling

Hårnacka. Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje kommun, Uppland. sau rapport 2009:12. Emma Sjöling Hårnacka Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje kommun, Uppland sau rapport 2009:12 Emma Sjöling Hårnacka Arkeologisk utredning, etapp 1 Hårnacka 2:7, 3:2, Estuna sn Norrtälje

Läs mer

Mörbytorp Ensamliggande härd och sentida odlingsrösen

Mörbytorp Ensamliggande härd och sentida odlingsrösen Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 202: Mörbytorp Ensamliggande härd och sentida odlingsrösen Arkeologisk utredning Tureholm 2:29 Trosa-Vagnhärad socken Trosa Södermanland Henrik Runeson. Mörbytorp Ensamliggande

Läs mer

Ultuna, hus C4:16. Antikvarisk kontroll

Ultuna, hus C4:16. Antikvarisk kontroll Ultuna, hus C4:16 Antikvarisk kontroll I anslutning till fornlämning Uppsala 401:1 och 472:1, fastighet Ultuna 2:23, Uppsala stad (fd Bondkyrko sn), Uppsala kommun, Uppland SAU rapport 2010:25 Fredrik

Läs mer

El till 3G-mast vid Fågelberg

El till 3G-mast vid Fågelberg Rapport 2013:51 Arkeologisk utredning etapp 2 El till 3G-mast vid Fågelberg Invid RAÄ 68 Fågelberg 1:4 Vikingstad socken Linköping kommun Östergötlands län Marie Ohlsén Ö S T E R G Ö T L A N D S M U S

Läs mer

Vindkraft i Hallhult och Tapplarp

Vindkraft i Hallhult och Tapplarp Arkeologisk utredning, etapp 1 Vindkraft i Hallhult och Tapplarp Inför planerad vindkraftsetablering Barkeryds socken i Nässjö kommun Jönköpings län JÖNKÖPINGS LÄNS MUSEUM Arkeologisk rapport 2009:14 Rickard

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund

Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund Rapport 2009:26 Arkeologisk förundersökning Schaktning för ny telekabel i Ekängen och Sofi elund RAÄ 296 Rystad socken Linköpings kommun Östergötlands län Petter Nyberg Ö S T E R G Ö T L A N D S L Ä N

Läs mer

Stavsborg. Tina Mathiesen. Rapport 2012:40

Stavsborg. Tina Mathiesen. Rapport 2012:40 Rapport 2012:40 Stavsborg Arkeologisk förundersökning i avgränsande syfte av gravfältet RAÄ 29:1 i Färentuna socken, Ekerö kommun, Uppland. Tina Mathiesen Stavsborg Arkeologisk förundersökning i avgränsande

Läs mer

Utvidgning av Väddö golfbana Arkeologisk utredning inför utvidgningen av Väddö golfbana, Södra Sund 1:4, 3:4 m fl, Väddö socken, Norrtälje kommun, Uppland Kjell Andersson Rapport 2002:26 Utvidgning av

Läs mer

När, Hallute 1:58. Rapport Arendus 2015:11. Arkeologisk utredning inför omläggning av skog till damm. Lst dnr

När, Hallute 1:58. Rapport Arendus 2015:11. Arkeologisk utredning inför omläggning av skog till damm. Lst dnr Rapport Arendus 2015:11 När, Hallute 1:58 Arkeologisk utredning inför omläggning av skog till damm. Lst dnr. 431-767-15 När socken Region Gotland Gotlands län 2015 Dan Carlsson Omslagsbild: Laserhöjdkarta

Läs mer

Hemfosatorp. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll av fornlämning Västerhaninge 193:1, Hemfosatorp 1:22, Haninge kommun, Södermanland

Hemfosatorp. Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll av fornlämning Västerhaninge 193:1, Hemfosatorp 1:22, Haninge kommun, Södermanland Hemfosatorp Arkeologisk förundersökning i form av schaktkontroll av fornlämning Västerhaninge 193:1, Hemfosatorp 1:22, Haninge kommun, Södermanland Kjell Andersson Rapport 2009:4 Hemfosatorp Arkeologisk

Läs mer

Omslagsbild: Utsikt mot norr från Bondarvsvallsberget. Samtliga foton Sune Jönsson 2015. Underlagskartor från Vindmark Group AB.

Omslagsbild: Utsikt mot norr från Bondarvsvallsberget. Samtliga foton Sune Jönsson 2015. Underlagskartor från Vindmark Group AB. Arkeologisk utredning och kulturmiljökonsekvensbeskrivning inför planerad vindkraftsetablering på Bondarvsvallsberget och Blacksåsberget, Järvsö socken, Ljusdals kommun, Gävleborgs län. Sune Jönsson Omslagsbild:

Läs mer