Ljusnan fredagen den 12 dec EN NY STORINDUSTRI I BOLLNÄS. AB SAf konstituerat i onsdags.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ljusnan fredagen den 12 dec. 1919 EN NY STORINDUSTRI I BOLLNÄS. AB SAf konstituerat i onsdags."

Transkript

1 1

2 Ljusnan fredagen den 12 dec EN NY STORINDUSTRI I BOLLNÄS. AB SAf konstituerat i onsdags. Med aktietecknarna i Bolaget SAF höll i onsdags konstituerad bolagsstämma härstädes. Minimikapitalet kr var övertecknat med kr. och aktiekapitalet fastställdes nu till kr. De närvarande beslöto enhälligt bolagets konstituerande, varefter till styrelse valdes : Disponent Jonas Jonsson, Vansbro. Ingeniör Anders Gustaf Gullberg, Karlskoga. Skogschef Manne Forsgren, Ljudsdal. Lantbrukare Lars Abrahamsson, Hamre. Handlare David Lauretius Larsson, Rehn. Disponent Anders Jonsson Regnsjö. Direktkör Bror Johan Olof Bellander, Bollnäs. Suppleanter blevo: Förvaltare V. Dahlen, Länninge. Trävaruhandlare Anders Andersson, Norrby, Alfta. Doktor A.F. Ekblom, Nås och Forstmästare G. Brolin Bollnäs. Till revisorer valdes: Disponent J. Zimmerman, Ludvika och kamrer E. A. Molen, Vallsta, med kamrer R Hansson Bollnäs som ersättare. 50% av tecknade aktier skola inbetalas omedelbart efter den konstituerande stämman. Det nya bolaget skall ha till ändamål att tillverka och saluföra motordrivna fordon, förnämligast automobiler och att i sådant syfte bedriva verkstads och affärsrörelse. Verkstäderna skola som bekant bedriva förläggas till Bollnäs där arbetet med dess uppförande pågått under sommaren. Arbete med verkstadsbyggnaderna är nu så långt kommet att de närmaste dagarna komma under tak. Så snart bolagets amerikanska fabriksledare (not L Bellander) hit kommer, vilket torde ske i medio av januari, kommer man att börja inmonteringen av för verkstadsdriften nödvändiga arbetsmaskiner. Den amerikanska automobilmarknaden är för närvarande synnerligen ansträngd och det är därför förenat med stora svårigheter att omedelbart få till stånd tillräcklig import av de för verksamheten avsedda delfabrikaten. Bolaget kommer därför till en början att importera chassier för uppmontering vid fabriken här. Sedermera då den amerikanska marknaden förbättras, skall importen bestå av automobildelar, vilka vid bolagets verkstäder skola sammansättas. Fabrikationen kommer då att omfatta huvudsakligast två automobiltyper, en större och en mindre, den senare särskilt lämpad för norrländska vägförhållanden. (Se Regnsjöbilen). Bolaget har tydligen alla möjligheter att utveckla sig till en industri av betydande omfattning, en sak som ju är av enbart glädjande art med hänsyn till vårt samhälles framtida utveckling Hypoteks/förlagslånet den 23 dec 1919/3 april 1920 togs i AB Bollnäs Folkbank, Bollnäs. Kungl. Patent och Registreringsavdelningen Stockholm har bekräftat att som styrelsemedlem resp. suppleant i AB Bollnäs Folkbank ingick den 30 april 1920, hemmansägaren Anders Abrahamsson i Norrby N:o 12 Alfta socken och hemmansägaren Lars Abrahamsson i Hamre by, Bollnäs socken. Dom fanns som vi såg också med i SAF:s styrelse. (Detta bara som en kommentar till kronorslånet). Bolagsordningen för SAF har delvis redan framgått av Ljusnans artiklar. En del av de elva pragraferna berör för aktiebolag vanlig beslutsordning och redovisning. Nämns bör ändå: 4 2

3 Af bolagets aktier må allenast viss del, vid varje tid mindre än en femtedel, genom teckning eller öfverlåtelse förvärfvas af utländsk medborgare, samfällighet eller stiftelse, osv. Ur 9 Varje aktie berättigar till enröst, dock att ingen må för egna eller andras aktier utöfva rösträtt för mer an en femtedel av det å stämman företrädda aktiekapitalet. Förestående bolagsordning är lika lydande med den vid konstituerande stämma med aktiebolaget Svenska automobilfabriken den 10 december 1919 antagen bolagsordning. Söderhamn den ANMÄLNINGSLISTA För aktier i B Svenska Automobilfabriken, Bollnäs. De flest styrelsemedlemmarna började med att teckna ett ganska stort antal aktier är sjävklart. De trodde på idens bärighet. Bland övriga är tveksamheten större. 3

4 4

5 Den 25 april 1920 meddelar SAF:s styrelse till Kungl. Patent och Registrerinsverket att aktiekapitalet tillfullo är inbetalt. Men bara med :- i kontanter. Varför? Vi såg i Ljusnans artikel den 11 juli 1919 att: Bolaget har försäkrat disponent A. Jonsson och ingeniör Gullbergs rön och erfarenheter från utlandet och från självständig och experimentell verksamhet inom hemlandet och inom branschen.. Där kommer de återstående kronorna in i bilden därför att Anders Jonsson gjorde följande avtal med SAF För den händelse att under bildning varande aktiebolag förslagsvis benämnt Aktiebolaget (Nordiska) Svenska Automobilfabriken kommer till stånd, tillförsäkrar undertecknad desamma såsom ersättning för ett antal utan kontant betalning, erhållna aktier, under en tidrymd av minst 3 år från Aktiebolagets startande allt intresse och stöd av den erfarenhet jag genom min mångåriga experimentella verksamhet vid egna verkstäder inom branschen förskaffat mig. Ävensom de förbindelse jag knutit av att verka till gagn för Aktiebolagets verksamhet. Samma tillförsäkran om mina tjenster får dock icke inverka decimerande å de förmåner jag vid eventuell anställning hos bolaget kan ega att beräkna. Skulle jag brista i fullgörande av denna förbindelse, t.ex. genom att åtaga mid ledarskap eller konsultationsverksamhet eller förskaffa mig betydande intressen i konkurrerande företag, förklararjag mig skyldig att härför erlägga en plikt, motsvarande värdet av de utan kontant betalning erhållna aktierna, vilkas värde därvid bör beräknas tillhögst det nominella. Samma avtal gjorde Gullberg med SAF, med den lilla ändringen i texten som berör Gullbergs (rön och erfarenheter), se fr o m rad sex i ovanstående avtal: jag, genom min (fyraåriga praktiska och teoretiska ävensom studieverksamhet inom branschen i Amerika, är i tillfälle att meddela ävensom och de förbindelser jag därstädes) knutit osv. Som följd av dessa förbindelser rekommenderade styrelsen för SAF följande: Till Herrar aktietecknare! Undertecknade, som gå att stifta Aktiebolaget Svenska Automobilfabriken, vilha härmed betyga såsom vår bestämda asigt, att detta bolag för ett i alla afseenden gynsamt förvärf genom att mot vederlag af 30 aktier a 500:- till en hvar af nämnde herrar tillförsäkra sig deras sakkunniga stöd och fleråriga erfarenhet i motorbranschen samt rätt att till sin fördel utnyttja deras redan knutna in och utländska förbindelser med företrädare af samma förvärsgren. Bollnäs den 1 November

6 (I Gullbergs och Jonssons överenskommelse med SAF såg vi att ordet Nordiska var överstruket och ersatt med Svenska. Kan tanken från början ha varit att kalla SAF för Aktiebolaget Nordiska Automobilfabriken?) Smart sätt att slippa köpa aktier och försäkra sig mot en förlust Vad gjorde Gullberg och Jonsson i Amerika, Juli dec. 1919? Vad hände hemma i Bollnäs under samma tid? Det är två intressanta frågor som vi ser svaret på i protokollet från den konstituerande stämman 10 dec För att inte trötta ut läsaren med hela protokollet som innehåller närvaroanteckning, redogörelse för bolagsordning osv går vi direkt till paragraf åtta, som är den mest intressanta när man vill se vad som hänt. 8 Ingav Dir. Br. Bellander följande handling som lästes: Av stiftarne för bolagets räkning vidtagna åtgärder. Ev. att tarva bolagsstämmans godkännande: Engagement av ingeniör A.G. Gullberg såsom acqvisitör, övervakare av tekniska verksamheten samt föreståndare för NewYork kontoret, med beräknad anställningsdag 3/7, då överresan till Amerika företogs. Kostnaderna hittills beklädda av Gullberg. Engagement av verkmästare vid fabriken, L. Bellander, med beräknad anställningstid den 25/10 eller däromkring, då han ställde sig till bolagets disposition för särskild utbildning för sitt blivande kall vid verkstäder i Amerika och överresa till Sverige vid December månads slut samt, efter ankomst, omedelbart vidtagande av uppmontering av fabriken i Bollnäs. Uppdrag åt firman Bellander & Honsson, Bollnäs, om inköpande av fabrikstomt i Säversta, Bollnäs, intill Dala Helsingslands järnverks verkstadsspår, samt slutförande av kontrakt med samma firma angående entreprenad för uppförande av kontrakt med samma firma angående entreprenad för 6

7 uppförande av verkstadsbyggnad. Entreprenadsumma Kr :-. Tomt inköptes för kr 7000:- /obetald/. Uppdrag åt disponenten Anders Jonsson, Regnsjö, att för samverkan med ingeniör Gullberg avresa till Amerika, innefattandeuppdraget jämväl, om anledning härtill förefunnes, avslutande av kontrakt om leverans av automobiler eller delar därav. Avslutande av kontrakt om leverans av 10 st kompletta bilar, varför betalning i November erlägges med doll :-, 6 st. kompletta chassier, betalning i December doll. 7386:-, 10 st. kompletta chassier, betalning i December doll :-, samt för Jan. Febr. och Mars 1920 samma order och likvider som i Dec Order å 160 st. Beacon tires, däck och lika många innerslangar. Upplåning av Kr :- tillbestridande av disponent Jonssons resa samt Kr 50000:- till förskottsbetalning å kontrakterade inköp. Stämman godkände stiftarnas i denna handling upptecknade åtgärder såsom för bolagets räkning vidtagna. 9 Då intet vidare förekom, upplöste undertecknad stämma. Som ovan i tiden Anders Jonsson kom förstås hem från Amerika. Gullberg stannade kvar, förmodligen för att göra fortlöpande inköp. För att besörja sina intressen i SAF skrev han en fullmakt

8 Finansieringen av projekt SAF började med ovanstående hypotekslån. För att få detta lån satte And. Å AB Tjärprodukters fastigheter i pant. Detta lån överfördes sedan som vi ser längst ner på denna sida till AB Svenska Automobilfabriken, som förlagslån. Mellan dessa datum hände förstås en hel del. AB SAF konstituerades den 10 dec Aktier a 500 kr. såldes. Fastighet anskaffades och fabrik byggdes. Jonsson och Gullberg gjorde affärer i Amerika osv. I fortsättningen kommer jag att presenter händelseförloppet på det sätt som är lättast för läsaren att följa, oavsett när dokumenten är daterade. 8

9 BAKGRUND Under slutet av förra och i början på det här seklet började man på flera platser i Sverige tillverka bilar. Kvar från den tiden finns idag egentligen bar Scania. Volvo och Saab startade sin verksamhet senare. Om Volvo se webbsidan När B Svenska Automobilfabriken SAF i Bollnäs byggdes år 1919 var det ett av de sista försöken att etablera sig i branschen innan Volvo år 1927 presenterade sina första seriebilar. Grundläggarna av vad som blev Volvo satt med pionjärverksamhetens facit i hand och visste därför hur man skulle gå till väga för att etablera sig i branschen. Även om AB Svenska Automobilfabriken i Bollnäs var en på sitt sätt storslagen satsning så vet vi egentligen väldigt lite om vad som hände med den, och varför. Därför har min målsättning med det här projektarbetet varit att med den dokumentation som finns visa händelseförloppet. Jag har däremot inte haft för avsikt att beskriva berörda människors privatliv. En person går emellertid inte att undvika helt, det är Anders Jonsson i Regnsjö. Han var en av pionjärerna. Vi börjar därför med hans verksamhet vid Höjen i Regnsjö kommun en mil väster om Bollnäs. Där tillverkade Anders Jonsson bl a motorslädar och bilar i liten skala, innan han blev involverad i SAFsatsningen i Bollnäs. 9

10 Not. Om Anders Jonssons verksamhet i Regnsjö se webbsidan om Regnsjöbilen När människorna i Bollnäs med omnejd läste tidningen Ljusnan fredagen den 11 juli 1919 var det säkert många som höjde på ögonbrynen inför följande artikel. AUTOMOBILFABRIK I BOLLNÄS Stiftelseurkund har utfärdats för ett bolag med ändamål att i Bollnäs bedriva tillverkning och försäljning av motordrivna fordon, förnämligast automobiler, samt idka verkstadsrörelse och därmed sammanhängande verksamhet. Bolaget som skall ha sitt säte i Bollnäs får ett aktiekapital på lägst och högst kronor. Stiftare är disponent Anders Johnsson, Regnsjö, banker B. Bellander, Bollnäs, disponent Jonas Jonsson, Vansbro, provinsialläkaren A.E. Ekblom, Nås, ingenjör A,G, Gullberg, Karlskoga och skogschef Manne Forsgren Ljusdal. Bolaget har försäkrat sig om disponent A. Jonsson och ingenjör Gullbergs rön och erfarenheter från utlandet och från självständig och experimentell verksamhet inom hemlandet och inom branschen Vem var Anders Jonsson. Han föddes år Vid en liten kanal mellan Väster och Östersjön i Regnsjö där verksamhet med bl a linskäktar och skvaltkvarnar kan spåras till 1700-talet började Anders Jonsson sin verksamhet. Han saluterade starten på sitt villabygge år 1904 med att spränga i berggrunden uppe på Höjen så att stenflisorna rök neråt linskäktar, skvaltkvarnar och omstridda vattenrätter i kanalen. Anders Jonsson var en driftig karl. Det framgår av hans verksamhet. Rots eldsvådor, likvidationshot, världskrig och depressionsår fortsatte han oförtutet vidare. Jordbruk. Hästhandel. Tegelbruk. Sågverk, verkstadsindustri som så småningom innefattade tillverkning av bl a motorslädar och bilar stod på programmet. Det blev slutligen träfiber plattan JONIT som blev den stora produkten. Om Anders Jonssons verksamhet se Webbsidan om Regnsjöbilen Det är onödigt att reda ut varför en del av ovanstående personer blev stiftare av SAF. Jonas Jonsson förefaller självklar. Han var bror med Anders Jonsson och uppfinnare som John Wästman i Rengsjö uttryckte det. Hur ingenjören Anders Gustaf Gullberg mantalsskriven i Karlskoga kom in i bilden är oklart. A allt att döma hade han varit verksam vid flera bilfabriker i Amerika några år. Set är tänkbart att han med sina erfarenheter av biltillverkning reste hem till Sverige för att ta kontakt med Anders Jonsson och övriga stiftare. Grundtanken hos Gullberg kan ha varit att etablera sig som exportör av bilar och bildelar från Amerika till Sverige. 10

11 Samma dag som stiftelseurkunden utfärdades avreste Gullberg och Jonsson till NewYork, där det konkursdrabbade Pullman Motor Car Co i Pennsylvania hade ett exportkontor, vid vilket Gullberg kan ha varit anställd. Hur länge Gullberg och Jonsson känt varandra vet ingen, men den ekonomiska planeringen för SAF började som vi skall se med en revers den 23 december Automobilindustrin i Bollnäs Den första sändningen av bildelar till SAF härstädes, hemkommer i dagarna, varefter fabrikationen omedelbart kommer att sättas igång. Fredagen 12/ AB SAF i Bollnäs är igår föremål för en artikel i Nollandsposten vari det bl a heter: Den stora förfrågan på automobiler som försports efter kriget, och som säkerligen icke är någon efemär företeelse har emellertid ljusnande utsikter för den inhemska bilindustrin. Det är därför efter allt att döma i en gynnsam tidpunkt som man ser en dylik industri startas även i vårt län, i det att det nyligen bildade AB SAF i Bollnäs inom kort står redo att på allvar börja sin verksamhet. Bolaget har ett inbetalt aktiekapital på kronor, vilken summa torde komma att avsevärt ökas genom ifrågasatt nyemission. Verksamheten har baserats på principer som förefalla mycket sunda, man resonerar nämligen som så att då ännu utlandet erkännerligen Amerika genom massfabrikation är i stånd att framställa motorer och andra mera komplicerade delar so billigt, att konkurrensen nästan är omöjlig, så importerar man åtminstone tills vidare dessa delar och inskränker sig till monteringsverksamhet, samt att här framställa karosser vars skrymmande kubik dessutom dra en betydande del av tillverkningskostnaderna, i tull och kredit en del enklare detaljer etc. På ett för ändamålet inköpt och närbeläget område i Säversta, dit ett stickspår leder från stambanan har bolaget under den senaste tiden uppfört en fabriksbyggnad om nära 1000 kvm.s golvyta, och med möjligheter till framtida utvidgning. Fabriken kommer att i komplett skick rymma utom avdelningarna för själva fabrikationen, även reparationsverkstad, samt en benzin och luftstation, den sista efter amerikanskt mönster free sir). Detta var alltså Norrlandspostens syn på det hela.) Bolagsstämma den 29/ Bolagets rörelse hade under år 1919 omfattat endast 20 dagar, i det bolaget konstituerades den 10/ , och upptogs uteslutande av organisationsangelägenheter, emedan någon affärsverksamhet ej förekom. Några vinstmedel som resultat av föregående års verksamhet stodo härför ej till bolagsstyrelsens förfogande. Kungl. Patent och registreringsverket. Stockholm. Styrelsen för Aktiebolaget Svenska Automobilfabriken får härmed för registrering anmäla. Att ingenjören A.G. Gullberg utgått ur styrelsen och att i hans ställe i styrelsen inträtt förvaltaren Gustaf Anders Fredrik Brolin, hvilken är svensk undersäte och äger hemvist i Bollnäs, Bollnäs socken ag Gävleborgs län. Ingenjör Gullberg har däremot utsetts till styrelsesuppleant. Beträffande rätten att teckna firma har 11

12 ingen ändring vidtagits hvadan densamma allt fortfarande tillkommer D.L. Larsson, Br. Bellander och A.G. Gullberg, samtliga var för sig. Härvid fogas styrkt afskrift af protokoll vid ordinarie bolagsstämma den 29 Maj å.5 Juni utvisande ofvannämnda förändring i styrelsens sammansättning äfvensom styrkt utdrag av protokoll vid styrelsesammanträde den 3 Juli, hvara bestämmelserna om firmateckning framgå. Föreskriven registreringsavgift, sex kronor, medföljer. Bollnäs den 5 Juli Nu har man kommit så långt att det är dags för pressvisning. Onsd. 23/ SVENSKA AUTOMOBILFABRIKEN EN INDUSTRI MED FRAMTIDSUTSIKTER. Några intryck från en rudvandring i fabrikslokalerna i Bollnäs. 12

13 Bland de industrier som slagit sig ned inom Bollnäs hank och stör kommer med största säkerhet SAF i Säversta inom kort att intaga en bemärkt plats. Fabriken har nu arbetat sig igenom de organisatoriska svårigheterna som följa varje nystartat företag och står nu färdig att i allt större utsträckning ägna sig åt sin planerade verksamhet. AB SAF konstituerades i fjol med ett aktiekapital av :-. För att möjliggöra företagets vidareutveckling beslöt emellertid senaste bolagsstämman utbjuda till ny aktieteckning intill dubbla beloppet. Utom sin anläggning här har bolaget kontor i Amerika, vilket förestås av A.G. Gullberg. VD i bolaget är Direktör Br. Bellander, Bollnäs. Bolagets verkstadsanläggning är som bekant förlagd i Säversta, där bolaget förvärvat ett omfattande, och i alla avseenden lämpligt markområde. Själva huvudbyggnaden av vilken vi här meddela en exteriör, ljus och rymlig i tegel uppförd med tvä sidoskepp. Denna håller nu på att omändras och skall i sitt färdiga skick tjänstgöra som träbearbetningsverkstad samt värmecentral för hela anläggningen. Man har dessutom under uppförande som skall inrymma portvaktsrum, toalett och avklädningsrum rö arbetarna, samt försäljningslokal. Bilisterna skall här ha möjlighet att förse sig med bensin, samt andra nödvändiga tillbehör, och i sådant syfte skola anordningar vidtagas för bensinpåfyllning, laddning av batterier, elektrisk pump och dylikt. Antagligen kommer även ett garage att uppföras sär, fabriksområdet kommer här att avstängas och planen framför ordnas och snyggas upp. Bredvid huvudkomplexet utanför den flygel där maskinverkstaden är inrymd kommer dessutom att uppföras en byggnad i och den omfattande reparationsverkstadens behov. Det hr nämligen visats ig att behovet av en modern, verkligt fackmässig reparationsverkstad är mycket stort. Fabriken har redan nu full sysselsättning med reparationsarbete från alla håll, och detta ökas för varje dag. Fabriken är anlagd för montering av ända upp till 1000 bilar per år, detta givetvis under förutsättning att arbetet uteslutande inriktas därpå och forceras i full utsträckning. I år får det långt blygsammare dimensioner, men redan nästa år torde man vara ett gott stycke på väg. Materialet från vagnarna kommer nu från Amerika, där inköpen därav ordnas genom bolagets affärskontor. Vid fabriken monteras de, och komma nu att härefter att förses med karosserier av bolagets egen tillverkning. Dessa har nu upptagits och det första karosseriet är nu snart färdigt. Den vagn bolaget nu kommer att föra i marknaden blir en elegant personbil med vackert karosseri, klädd med äkta buffelhud, omkring 35 Hkr motor och plats för 6 personer. Priset lovar att efter våra förhållanden moderat. Man har lagt an på att erhålla en kvalitetsvagn, således en en som går en säsong, men är utsliten den nästa. Efterfrågan på vagnarna har allaredan i stor utsträckning kommit till synes och man har således ingen anledning frukta för avsättningen. Framledes möjligen redan nästa år, ämnar man söka åstadkomma en mindre alltigenom svensk vagn, med alla delar gjorda vid SAF. Ide vagnar som nu monteras är emellertid chassierna från Amerika, automobillandet (Par préférence) där man lagt sig mån om att erhålla verkliga kvalitetsvaror, för att således som sagt kunna erbjuda köparna en allt igenom fullgod vagn. Fabriken har för närvarande ett stort antal chassier hemma och ytterligare en sändning hemväntas inom kort från Amerika. Man hoppas att få samtliga dessa inemot ett femtiotal färdiga i år. 13

14 (SAF:s motor har förvärmningsanordning för bränslet, varför även tungbensin kan användas.) Att döma av det intresse som redan gjort sig gällande på marknaden, behöver man inte ha några som helst farhågor för bristande avsättningsmöjligheter, tvärt om synes dessa vara de bästa tänkbara, och komma säkert att tillåta fabrikationens bedrivande i full utsträckning. Antal arbetare utgöra för närvarande omkring 20. Inom den närmaste tiden kommer detta att ökas, i den mån det visar sig möjligt erhålla fullt kvalificerad arbetskraft. En stor del av arbetarna ha som sagt full sysselsättning med reparationsarbete, vilken avdelning av verksamheten hittills nått en betydande omfattning och lovar att ytterligare utökas. Det är sålunda ett företag med rika utvecklingsmöjligheter, som det här är frågan om lovar att ytterligare utökas. Den oerhörda utbredning som automobiltrafikgen fått, och nu i ännu större grad kommer att få, synes tala för att förutsättningarna för denna utveckling också finnes. Fabrikens läge är också sådant att den kan tillvarataga alla möjligheter. Den har stora områden till förfogande, och röner den blott den uppmärksamhet som den förvisso är värd. Skall den säkert ej heller tveka att utnyttja möjligheterna, föra vårt samhälles vidare utveckling skulle det givetvis också vara synnerligen önskvärt att bolagets framgång verkligen blev so snabb och så stor som man har anledning att hoppas. ====================================== Fredag 24/ Ljusnan Automobilfabrikens fastighetsförvärv tillsyrkes. Länstyrelsen i Gävle tillstyrker hos kunglig Maj:t i det vad Ljusnans huvudkorrespondent erfarit en framställning av SAF i Bollnäs, tillstånd att förvärva hemmanna - delen 1 öres 12 penningland Säversta nr. 4 Litt Eab i Bollnäs socken, vilken bolaget tillhandlat sig i likvidation för en köpeskilling av :- 14

15 Fredag 26/ Annons i Ljusnan Allt ser ljust ut. Det är nästan så man undrar varför Volvo inte ligger i Bollnäs. Men pressvisning är en sak realiteter en annan. Vi skall följa utvecklingen vidare och se. Fredag 11/ Ett vackert betyg år Svenska Automobilfabriken och dess fabrikat. SAF i Bollnäs och dess bilar äro idet sista numret av den stora tidskriften Motor, föremål för en längre artikel av den kände motormannen Ingenjör John Nerén. Den intressanta artikeln, har vi av utrymmesskäl ej kunnat återge i dess helhet, är synnerligen smickrande för fabriken och dess tillverkningar. Författaren har själv på ort och ställe gjort bekantskap med såväl tillverkning, som vagn och skrifter bl.a. Det första intrycket av SAF är tilltalande. Den påminner visserligen starkt om Amerikanska vagnar, men det är ändå ett visst något som skiljer sig från dessa. Vad jag mest var rädd för var att hjulen skulle vara alldeles för små, men det visade sig icke vara fallet. De voro visserligen i minsta laget. Men icke för små, och harmoniserade med vagnen i sin helhet. Det var en liten och smäcker vagn som stod framför mig. Väl proportionerad och avvägd och den tålde att granskas i sömmarna,. Man såg genast att det icke var ett Amerikanskt karosseri av det vanliga slaget, utan något helt annat, och den var betydligt rymligare invändigt än vad man vid första anblicken kunde tro. Den enda befogade anmärkning och vilken jag genast gjorde var mot förarplatsen, den hade man tilltagit i minsta laget, men man hade redan klart för sig att ändring borde ske. I parentes må dock nämnas att vagnen var rymligare an de flesta vagnar. 15

16 Naturligtvis provåkte jag själv vagnen och den gick som de flesta Amerikanare gå, god backtagningsförmåga förenad med stor lätthet att växla och styra. Styrningen var anmärkningsvärt fri från dödgång, men däremot fann jag vändradien vara något mindre än normalt, detta gjorde sig dock icke alls gällande vid vanlig körning, utan endast vid skarpare manövrer. Vad man också måste lägga märke till är eb ovanligt god fjädring, men så äro också bakfjädrarna av kantilevertyp, även över mycket svåra gupp gick vagnen fram utan att hoppa till för mycket, och vid provet sparades icke på farten för att just kunna pröva de fjädrande egenskaperna, särskilt vid järnvägsövergångar sattes god fart, men även som passagerare kunde jag hålla mig något sånär kvar vid jordytan. Som sagt var det var en märkbar skillnad i jämförelse med den flesta Amerikanare i samma prisläge. Givetvis begagnade jag också tillfället att titta på fabriken, som ju huvudsakligen är apterade för tillverkning av vagnskorgen, ty tills vidare inskränker sig tillverkningen till denna del i fabrikationen. För att tillhöra en såbillig vagn, det är meningen att kunna sälja den för 12 a kr måste man ande arbetet väl utfört. Författaren går därpå in på fabrikationsdetaljer och sammanfattar sina intryck så SAF är en liten trevlig vagn, och intet tyder på att den icke heller skall visa sig var en god liten vagn, som synes ett smickrande omdöme om företagets verksamhet. (notera på aktiebrevet Herr Arb. Johnsson) 16

17 (Här följer dem fyra textsidorna i SAF:s broschyr, därefter en sida med förklaringar till dessa delar i specifikationen) Automobilen SAF, mod B är resultatet av ett framgångsrikt samarbete mellan bolagets teoretisk och praktiskt mekaniskt förfarne män, som alla haft för ögonen att utbringa en för svenska förhållanden anpassad driftsäker, kraftig, bekväm och rymlig men ändock nätt typ av bruksautomobil. SAF strävar alltså icke att bliva betraktad som lyxbil och saknar således de arrangemanger, som man vant sig att finna hos dylika och vilka för övrigt mången gång visat sig vara av tvivelaktigt eller rent negativt värde om enbart praktiska synpunkter anlägges. Icke förty tro vi oss vid utbringande av vagnen hava funnit de linjer som bidraga till ett synnerligen angenämt intryck för ögat och då därjämte de estetiska och praktiska kraften tillåtit sig väl ena i färgsammansättningar och beklädnadssätt synes oss SAF hava rätt att göra sig räkning på allmänhetens bevågenhet. Det torde vara odisputabelt att Amerika,med dess mångfald av konkurrerande företag i branschen, även i fråga ok motorfabrikation innehar företrädet ; också har detta automobilens föregångsland i mångt och mycket samma terrängkonstruktion som vårt eget och motorkonstruktörerna kunna således sägas hava arbetat jämväl för Sverige. Innebär således en Amerikansk vagn all tillfredsställelse för den svenske köparen i avseendet att komma framåt utan mankemang, så får han emellertid snart en ledsam erfarenhet om vagnens tillstånd sedan den gjort några prövande långresor. Den vackra svällande stoppningen är vorden en veritabel topografisk karta av berg och dalar i alla väderstreck, där visserligen icke heller saknas ett eller annat Vesuvius hål på den tunna skorpan, hela aktervagnen har, trött av möda satt sig och alla falsar i plåtbeklädnaden hava skickat och föra ett förärligt oväsen. Svensken, van vid den kända noggrannheten i tillverkningar av vad slag det vara måne, som utmärker hans landsmäns arbete, särskilt i de fall, där tillverkningen såsom hos oss kan karaktäriseras snarare som hantverk än som industri är lika förtjust i motorn som han är missbelåten med karosseriet. Sedan hans erfarenhet blivit vår hava vi tagit vederbörlig hänsyn till vår blivande kunds önskemål. SAF uppträder alltså i svensk kaross på amerikanskt underrede. Den kan förliknas med de europeiska kvalitetsvagnarna i de avseenden där dessa böra lämnas företräde under det att den i sig upptagit de egenskaper, som med fog föredragas jos amerikanska fabrikat. Resultatet framstår icke förty i priset konkurrenskraftigt med vilka som helst in- eller utländska vagnar av motsvarande bruks-typ. Vad som i vagnen är av amerikansk konstruktion och fabrikat har under åratal prövats, och vi tro att en erfaren motorman endast skall finna high class fabrikat i den specifikation, som på annat ställe lämnas om de skilda units, som ingå i chassien. Karosseriet är ett typiskt resultat av svenska hantverkare. Varje plåtfog falsad och svetsad, målning och lackering durabel och klädseln av prima svenska varor där ingen snålhet fått göra sig gällande. Den internationella utvecklingen inom automobilfacket på nuvarande ståndpunkt kan sägas vara representerad i SAF: en idé är hämtad här, en annan där, allt väl prövat och inarbetat till ett gediget helt. Vårt mål har varit att till konkurrerande pris åstadkomma IDEALVAGNEN FÖR SVERIGE. Och själva drista vi oss anse att vi åstadkommit något i den vägen. Vi kunna påpeka en del egenskaper, som synnerligen fördelaktigt karaktärisera vår vagn: MOTORN är kraftig nog att utan tecken till tvekan föra vår vagn upp för de brantaste backar Sverige kan uppvisa, den formligen suger vagnen upp för branterna, alltjämt under ett belåtet tyst surrande. KYLAREN torde vara den kraftigaste tilltagna, någon bil av motsvarande storlek har att uppvisa. Detta innebär visserligen en betydelsefull hjälp och förutsättning för motorns oklanderliga funktion. 17

18 MANÖVRERINGSPLATSEN, motorvagnens hjärna, är inventiöst inrättad. En liten handrörelse i allmänhet med den flinkare högra handen - behärskar helt alla de många olika hjälpmedel, varmed en modern bil bör vara utrustad. Har handen sålunda gjort sitt, är det ögats tur att övertyga sig, att allt funktionerar tadelfritt kontrollapparaterna finnas å instrumentbrädan alldeles framför, välbelysta i mörkret. FJÄDERSYSTEMET är föremål för efterapning hos de flesta amerikanska vagnstyper därmed är nog sagt om desamma. Detta nu endast i grova drag. Vi inbjuda emellertid alla och envar till besök i våra fabriker, där övriga fördelaktiga detaljer lättare kunna demonstrera än de här kunna beskrivas. Även ur jämförelsesynpunkt kan ett sådant besök vara av intresse: vi hava nämligen ständigt bilar av skilda märken i vår reparationsverkstad demonterade och sålunda med sina innanmäten oskylda av den skyddande förklädnaden, samtigigt som vårt fabriksarbete i alla dessa faser stå till parallell granskning. Bollnäs den 1 November A.-B. SVENSKA AUTOMOBILFABRIKEN. SPECIFIKATION VAGNSTYP: KAR0SSERI: 6 sittplatser, därav tvenne nerfällbara, alla i körriktningen. Öppen modell. Trästomme av prima svensk björk, alla fogar sammanlaxade, limmade och försedda Med träskruvar. Kraftiga förstärkningsjärn där större påkkänningar kunna ifrågakomma. Reservsätena infällda i framsitsens ryggstöd. Plåtbeklädnad av i mm. Betsad kallhamrad järnplåt. Bakplåten upphamrad ur ett stycke. Alla skarvar falsade och svetsade. Stoppning av hår och tagel. Kraftiga resårer inmonterade i alla sitt och ryggytor. Standardklädsel i prim rödbrunt skinn, tjock grå matta i bakre sittrummet, golvbeläggningen i det främre avpassad efter den än större slitningen. Sufflett *one mans top* av prima pegamoid, praktisk och lätthanterlig konstruktion. Sidoskydd av samma material. God sikt även di skydden äro monterade. Vindruta av tvådelad typ, medgivande ventilation, Standardlackering i elegant men praktisk grå färgton. Ett utmärkt *camoflage* för smuts och damm. Instrumentbord: El. strömbrytare för tändningen (i form av löstagbar nyckel automobillås), kontakt för belysning, amperemätare till kontroll av batteriets laddning, luftspjäll till carburatorn, hasighets- och vägmätare med skyddad koppling till kardanaxeln, utvisande tillryggalagda kilometer per timme, tillryggalagd väg per åktur och per säsong. MOTOR: Fyra-cylindrig i ett block av L-typ, utvecklande 32 hk. Vevaxel av helsmitt nickelstål, upphängd itre kraftiga lager och sålunda förebyggande axelfjädring. Stora ventiler, lätt tillgängliga. 18

19 SMÖRJNING FÖRGASARE TÄNDNING Pump och stänksystem. Den automatiska pumpen pressar en jämn och tillräcklig oljekvantitet in i vevstakslagren samt jämväl till en kontrollindikator å instrumentbordet. Stänksmörjningen matas från under vevhuset placerad oljebehållare, som bekvämt fylles till jämn nivå. Oljeståndet avläses å särskild visare. Strombergs välkända effektiva och bränslebesparade carburator, matad genom Stewart vacuumsystem från den å ramen bakom vagnskorgen upphängde bensintanken av c:a 50 liters kapacitet. Gastillgången är reglerbar genom dels pedal, dels å styrratten applicerad hävarm. Luftregulator å instrumentbordet. Kvantitetsmätare å bensinbehållaren. Simms högspända magnet, synnerligen driftsäker. Manuell reglering från h-varm å styrratten. START OCH BELYSNING Auto-lite two unit system. Kraftig elektrisk startmorot, direktkopplad till svänghjulet. Generator av stor kapacitet. Belysning: Två frontstrålkastare med vardera stor och liten lampa. Baklampa. Instrumentbordbelysning. Startmotorn igångsättes genom pedalkapp. Belysningen regleras genom å instrumentbordet befintlig kontakt. KYLNING KOPPLING VÄXELLÅDA Vattenkylningssystem. Extra stor radiator av Honey-comb-konstruktion, självcirkulation. Effektiv fläkt. Driven av vevaxeln förmedelst reglerbar rem. Lamellsystem med extra stark friktionsbeläggning å skivorna. Arbetar effektivt utan ryckningar. Lätt justerbar. Kopplingen urtrampas förmedelst pedal. Utväxlingsbar till tre hastigheter för fram och en för backning. Samtliga axlar monterade i kullager. Axlar och kugghjul av härdat nickelstål, härdade till jämn seghet och slitstyrka. Allt arbetande i olja. Reglering medelst handspak med små men distinkta rörelser. KARDANAXEL Axeln av extra kraftig konstruktion, roterande i ståltub. Centrumutjämningen genom universalknut. Tänjbar i längdriktningen enligt Hotchkiss system. DIFFERENTIAL Alla i systemet ingående kugghjul av bästa nickelstål, härdade till jämn seghet och slitstyrka. Allt arbetar i olja. BAKAXEL BROMSAR FRAMAXEL HJULBAS Full floating system, dvs drivaxlarna uttagbara utan demontering av bakhjulen. Alltså intet hjultryck å drivaxeln. Hand och fotbromsar, arbetande oberoende av varandra å båda bakhjulens bromstrummor. Handbromsen verkar å dessa genom utspänning, fotbromsen genom sammandragning. Reglering genom handspak, resp. pedal. I helt stycke hejarsmitt I-järn, utlöpt till jämn seghet. 2,000 mm 19

20 HJUL Artillery typ, av hickory. Tolv ekrar av 31 mm. Diameter. Lätt avtagbara fälgar. Axelfriktionen reduceras genom rullager. RINGGUMMI 31x4 tum eng. mått eller 790x105 mm. STYRINRÄTTNING Helt snäckhjul med skruv, genom sin konstruktion underlättande justering om det arbetande skruvsegmentet blir slitet och glappning förmärkes. Placerad för vänsterstyrning, varigenom underlättas uppsikt över vägbanans disponibla utrymme vid möten enligt svenska trafikregler. Konstruktionen förebygger ett ojämnheter i vägbanan förnimmes å styrratten. RAM FJÄDRAR Pressad kraftig stålplåt i U-fason med varmnitade tvärslag och förstärkningsjärn. Framfjädern av semielliptisk form, väl avpressad för att även å oländiga vägar giva motorn endast obetydlig vibration. Bakfjädrarna av full cantilever typ, så konstruerad, att alla hastiga och stumma stötar elimineras. STANDARD UTRUSTNING Ringhållare med extra färg. Domkraft. Luftpump. Fullständig verktygsset. Önskemål om förändringar i karosseriets konstruktion, beklädnad eller färg etc. beaktas dock, där fråga om väsentlig avvikning från normaltypen, endast under vintersäsong. Utrustningen kan kompletteras från rikhaltiga förråd. 20

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag

Företagsköp. Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag Företagsköp Kunskaps- och arbetsmaterial inför köp av företag 1 Observera att de siffror, skatte- och räntesatser etc, som redovisas i denna broschyr är hämtade från ett praktikfall från 2005-2006. Det

Läs mer

Kan aktiebolag flytta?

Kan aktiebolag flytta? av Lars Pehrson Under de senaste åren har det i pressen framkommit att flera svenska storföretag har börjat att undersöka om det inte vore fördelaktigt att flytta huvudkontoret till något annat land. Frågan

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

Politiskt Alternativs yttrande till Vilhelmina Kommunfullmäktige kring revisionen av följande ärenden:

Politiskt Alternativs yttrande till Vilhelmina Kommunfullmäktige kring revisionen av följande ärenden: Politiskt Alternativs yttrande till Vilhelmina Kommunfullmäktige kring revisionen av följande ärenden: 1. Regnbågen/Strandvägen 10 2. Miljonlånet till Cloudberry Village AB Inledning När två revisionsberättelser

Läs mer

Bygg själv Eder båt.

Bygg själv Eder båt. Bygg själv Eder båt. Handbok i enklare båtbyggeri Praktisk hjälpreda vid byggandet av allmogebåtar och enklare farkoster, försedd med originalteckningar och illustrationer. av JOHN SVENSSON fd skeppstimmerman

Läs mer

Teleteknikens utveckling, 1846-1946

Teleteknikens utveckling, 1846-1946 Teleteknikens utveckling, 1846-1946 Telegrafi och telefoni F. D. BYRÅCHEFEN I K TELEGRAFSTYRELSEN, N H EDEN, STOCKHOLM Telegrafi Sedan Volta år 1799 konstruerat sin elektriska stapel och därmed påvisat

Läs mer

jg]j!~1!i-mjt~~~~ac-e~a}lt~~6.o-~j95~

jg]j!~1!i-mjt~~~~ac-e~a}lt~~6.o-~j95~ l4eddelande 'NR 7 FRÅN SAI,TSJÖBADENS HEMBYGDSFÖRENING J anu.a.ri 1974 Utdrag ur jg]j!~1!i-mjt~~~~ac-e~a}lt~~6.o-~j95~ Av WIOTOR MAT1rsSON ~E!1lJ:~f!f~~!B-pge~7.~t:~~~ Saltsjöbadens Hembygdsförening återger

Läs mer

.. ta nasta steg med oss

.. ta nasta steg med oss Undrar du om Next Level är något för dig? Läs hur vi bl.a. har bistått Mynewsdesk Alltsedan Mynewsdesk startade 2003 har Setterwalls varit vår juridiska partner. Vår tjänst erbjuder företag en modern,

Läs mer

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket...

Innehållsförteckning. Funderar du på att starta ett aktiebolag?...3. Kort om aktiebolag...4. Bilda aktiebolaget...6. Anmäl till Bolagsverket... Starta aktiebolag 1 Innehållsförteckning Funderar du på att starta ett aktiebolag?......3 Kort om aktiebolag...4 Bilda aktiebolaget...6 Anmäl till Bolagsverket...8 Välj företagsnamn....10 Styrelsen och

Läs mer

ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå. Institutet Skinfaxe Uppsala

ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå. Institutet Skinfaxe Uppsala ATT ÄGA SIN BOSTAD Berättelser från Kaptensgatan på Råå Patricia Ericsson Kent Ericsson Institutet Skinfaxe Uppsala FÖRORD Strax före årsskiftet 1993-1994 fick vi en förfrågan om at t göra en uppföljning

Läs mer

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag

Gräsrotsfinansiering. i korta drag. En handbok för små och medelstora företag Gräsrotsfinansiering i korta drag En handbok för små och medelstora företag Innehåll Vad är gräsrotsfinansiering? 4 - Gräsrotsfinansiering i korta drag 6 - Mer än bara pengar 9 - Vilka risker finns det?

Läs mer

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT

REVISORERS ÅTGÄRDER VID MISSTANKE OM BROTT 38 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44=1538 62*44=1538 62+532/17*44=1 532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62+532/17*44 = 1538 62 + 532/538 62+532/17*44=1538 62 7*44

Läs mer

Något om den skadeståndsrättsliga betydelsen av försäkransmeningar i börsbolagens årsredovisningar

Något om den skadeståndsrättsliga betydelsen av försäkransmeningar i börsbolagens årsredovisningar Något om den skadeståndsrättsliga betydelsen av försäkransmeningar i börsbolagens årsredovisningar Av advokaten URBAN BÅVESTAM * Om styrelseledamöterna och den verkställande direktören i ett aktiebolag

Läs mer

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET.

RAPPORT. Teldok 107. Nyttan av elektronisk affärskommunikation. för småföretag. Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET. RAPPORT Teldok 107 Nyttan av elektronisk affärskommunikation för småföretag Erfarenheter från fem företag SVERIGE PROGRAMMET Peter Fredholm Teldok TELDOK är styrelsens i Telia AB initiativ till dokumentation

Läs mer

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter.

Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter. Tillsammans är vi starka och kan göra förändringar STYRELSENS ANSVAR OCH UPPGIFTER: Styrelsen i en förening är mycket viktig. Den är motorn och den drivande kraften

Läs mer

Ansvaret i en ideell förening

Ansvaret i en ideell förening Ansvaret i en ideell förening Föreningen är en självständig juridisk person. Detta innebär att styrelsens ledamöter inte har något ansvar för föreningens förpliktelser mm då avtal och liknande tecknas

Läs mer

FÖR NYBÖRJAREN. Av Bertil Helmesjö. Hobby eller inriktad odling. Ny utrustning.

FÖR NYBÖRJAREN. Av Bertil Helmesjö. Hobby eller inriktad odling. Ny utrustning. FÖR NYBÖRJAREN. Av Bertil Helmesjö. Följande har jag, Gösta Hjelm, hittat i en folder som Bertil Helmesjö har författat. Den har tydligen varit införd i Bitidningen under 1975, ty så här skriver dåvarande

Läs mer

Bilaga 14. Det 29:e nordiska juristmötet Stockholm den 19-21 augusti 1981. Anders Victorin: Äganderätt till lägenhet 13-23-322

Bilaga 14. Det 29:e nordiska juristmötet Stockholm den 19-21 augusti 1981. Anders Victorin: Äganderätt till lägenhet 13-23-322 Bilaga 14 Det 29:e nordiska juristmötet Stockholm den 19-21 augusti 1981 Anders Victorin: Äganderätt till lägenhet 13-23-322 Äganderätt till lägenhet 195 Äganderätt till lägenhet Av docent ANDERS VICTORIN

Läs mer

Handbok för Fibernätsföreningar

Handbok för Fibernätsföreningar Handbok för Fibernätsföreningar - Som ekonomiska föreningar Tredje upplagan, september 2012 Framtagen av Coompanion Kronoberg i samverkan med Leader Linné Författare: Magnus Andersson 1 Inledning Denna

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB

ÅRSREDOVISNING 1998. Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB ÅRSREDOVISNING 1998 Kontakt Dialog Analys Lösning HOIST INTERNATIONAL AB INNEHÅLLSFÖRTECKNING VD-ord...4 Uppdrag/affärsidé...6 Historik...8 Verksamhet Koncernstruktur... 9 Affärsprocessen... 10 Långtidsbevakningskrediter...11

Läs mer

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com

Forum. Fullersta Fastighets. Jubiléumsnummer. Kallelse till årsmötet. FFF 90 år. www.fff-fullersta.com Forum Fullersta Fastighets Medlemsinformation från Fullersta Fastighetsägareförening Mars/April 20091 Jubiléumsnummer FFF 90 år. Kallelse till årsmötet. www.fff-fullersta.com Årsmöte i Folkets Hus torsdagen

Läs mer

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14

Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 Dnr 2013-667 2014-02-14 D 14 D 14 1 Inledning Sedan Revisorsnämnden (RN) tagit del av uppgifter i bl.a. media rörande ett aktiebolag, här benämnt elbolaget eller bolaget, beslutade myndigheten att ställa

Läs mer

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners

Finn finansiering. ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin. Samarbetspartners Stockholms läns utvecklingspartnerskap för social ekonomi Finn finansiering ett studiematerial för nya organisationer inom den sociala ekonomin Samarbetspartners ABF Stockholm STAR Södertälje TillväxtArena

Läs mer

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6

Innehållsförteckning. Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3. Företagsnamnet... 4. Bolagsordningen... 6 Ändra aktiebolag 1 Innehållsförteckning Ska du göra ändringar i ett aktiebolag?... 3 Företagsnamnet... 4 Bolagsordningen... 6 Styrelsen och verkställande direktören... 8 Revisorer...10 Adress...12 Fondemission...14

Läs mer

Svensk kod för bolagsstyrning

Svensk kod för bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning Gällande från 1 februari 2010 Denna skrift kan laddas ner eller beställas kostnadsfritt på Kollegiets webbplats, www.bolagsstyrningskollegiet.se Producerad av Hallvarsson

Läs mer

Pantsättning och överlåtelse av bostadsrätt i ljuset av det senaste förslaget om bostadsrättsregister

Pantsättning och överlåtelse av bostadsrätt i ljuset av det senaste förslaget om bostadsrättsregister Pantsättning och överlåtelse av bostadsrätt i ljuset av det senaste förslaget om bostadsrättsregister Examensarbete med praktik Fastighetsrätt, 30 högskolepoäng Författare: Maria Bramfeldt Handledare:

Läs mer

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen

Att starta och driva tillväxtföretag. Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen Att starta och driva tillväxtföretag Några råd på vägen 2 Utgivare: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien och CONNECT Sverige, 1999 Box 5073, 102 42

Läs mer

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef

246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1. Bli din egen chef 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 1 1 246845/Starta Eget A5 22 99-10-10 12.57 Sidan 2 Starta eget Rexit levererar denna bok i föreliggande skick utan garantier i någon form. Vi förberhåller

Läs mer

Omvända fusioner när moderbolag»går upp» i dotterbolag

Omvända fusioner när moderbolag»går upp» i dotterbolag Omvända fusioner när moderbolag»går upp» i dotterbolag Av Viktor Magnell och Karl Sandström 1 Inledande anmärkningar En omvänd fusion innebär att ett moderbolags samtliga tillgångar och skulder övertas

Läs mer

Immaterialrättsligt skydd för tillväxtföretag

Immaterialrättsligt skydd för tillväxtföretag Finansiell rapportering i tillväxtföretag En praktisk handledning Immaterialrättsligt skydd för tillväxtföretag Några råd på vägen I CONNECT-serien ingår hittills: Så skriver Du en vinnande affärsplan

Läs mer