Ljusnan fredagen den 12 dec EN NY STORINDUSTRI I BOLLNÄS. AB SAf konstituerat i onsdags.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ljusnan fredagen den 12 dec. 1919 EN NY STORINDUSTRI I BOLLNÄS. AB SAf konstituerat i onsdags."

Transkript

1 1

2 Ljusnan fredagen den 12 dec EN NY STORINDUSTRI I BOLLNÄS. AB SAf konstituerat i onsdags. Med aktietecknarna i Bolaget SAF höll i onsdags konstituerad bolagsstämma härstädes. Minimikapitalet kr var övertecknat med kr. och aktiekapitalet fastställdes nu till kr. De närvarande beslöto enhälligt bolagets konstituerande, varefter till styrelse valdes : Disponent Jonas Jonsson, Vansbro. Ingeniör Anders Gustaf Gullberg, Karlskoga. Skogschef Manne Forsgren, Ljudsdal. Lantbrukare Lars Abrahamsson, Hamre. Handlare David Lauretius Larsson, Rehn. Disponent Anders Jonsson Regnsjö. Direktkör Bror Johan Olof Bellander, Bollnäs. Suppleanter blevo: Förvaltare V. Dahlen, Länninge. Trävaruhandlare Anders Andersson, Norrby, Alfta. Doktor A.F. Ekblom, Nås och Forstmästare G. Brolin Bollnäs. Till revisorer valdes: Disponent J. Zimmerman, Ludvika och kamrer E. A. Molen, Vallsta, med kamrer R Hansson Bollnäs som ersättare. 50% av tecknade aktier skola inbetalas omedelbart efter den konstituerande stämman. Det nya bolaget skall ha till ändamål att tillverka och saluföra motordrivna fordon, förnämligast automobiler och att i sådant syfte bedriva verkstads och affärsrörelse. Verkstäderna skola som bekant bedriva förläggas till Bollnäs där arbetet med dess uppförande pågått under sommaren. Arbete med verkstadsbyggnaderna är nu så långt kommet att de närmaste dagarna komma under tak. Så snart bolagets amerikanska fabriksledare (not L Bellander) hit kommer, vilket torde ske i medio av januari, kommer man att börja inmonteringen av för verkstadsdriften nödvändiga arbetsmaskiner. Den amerikanska automobilmarknaden är för närvarande synnerligen ansträngd och det är därför förenat med stora svårigheter att omedelbart få till stånd tillräcklig import av de för verksamheten avsedda delfabrikaten. Bolaget kommer därför till en början att importera chassier för uppmontering vid fabriken här. Sedermera då den amerikanska marknaden förbättras, skall importen bestå av automobildelar, vilka vid bolagets verkstäder skola sammansättas. Fabrikationen kommer då att omfatta huvudsakligast två automobiltyper, en större och en mindre, den senare särskilt lämpad för norrländska vägförhållanden. (Se Regnsjöbilen). Bolaget har tydligen alla möjligheter att utveckla sig till en industri av betydande omfattning, en sak som ju är av enbart glädjande art med hänsyn till vårt samhälles framtida utveckling Hypoteks/förlagslånet den 23 dec 1919/3 april 1920 togs i AB Bollnäs Folkbank, Bollnäs. Kungl. Patent och Registreringsavdelningen Stockholm har bekräftat att som styrelsemedlem resp. suppleant i AB Bollnäs Folkbank ingick den 30 april 1920, hemmansägaren Anders Abrahamsson i Norrby N:o 12 Alfta socken och hemmansägaren Lars Abrahamsson i Hamre by, Bollnäs socken. Dom fanns som vi såg också med i SAF:s styrelse. (Detta bara som en kommentar till kronorslånet). Bolagsordningen för SAF har delvis redan framgått av Ljusnans artiklar. En del av de elva pragraferna berör för aktiebolag vanlig beslutsordning och redovisning. Nämns bör ändå: 4 2

3 Af bolagets aktier må allenast viss del, vid varje tid mindre än en femtedel, genom teckning eller öfverlåtelse förvärfvas af utländsk medborgare, samfällighet eller stiftelse, osv. Ur 9 Varje aktie berättigar till enröst, dock att ingen må för egna eller andras aktier utöfva rösträtt för mer an en femtedel av det å stämman företrädda aktiekapitalet. Förestående bolagsordning är lika lydande med den vid konstituerande stämma med aktiebolaget Svenska automobilfabriken den 10 december 1919 antagen bolagsordning. Söderhamn den ANMÄLNINGSLISTA För aktier i B Svenska Automobilfabriken, Bollnäs. De flest styrelsemedlemmarna började med att teckna ett ganska stort antal aktier är sjävklart. De trodde på idens bärighet. Bland övriga är tveksamheten större. 3

4 4

5 Den 25 april 1920 meddelar SAF:s styrelse till Kungl. Patent och Registrerinsverket att aktiekapitalet tillfullo är inbetalt. Men bara med :- i kontanter. Varför? Vi såg i Ljusnans artikel den 11 juli 1919 att: Bolaget har försäkrat disponent A. Jonsson och ingeniör Gullbergs rön och erfarenheter från utlandet och från självständig och experimentell verksamhet inom hemlandet och inom branschen.. Där kommer de återstående kronorna in i bilden därför att Anders Jonsson gjorde följande avtal med SAF För den händelse att under bildning varande aktiebolag förslagsvis benämnt Aktiebolaget (Nordiska) Svenska Automobilfabriken kommer till stånd, tillförsäkrar undertecknad desamma såsom ersättning för ett antal utan kontant betalning, erhållna aktier, under en tidrymd av minst 3 år från Aktiebolagets startande allt intresse och stöd av den erfarenhet jag genom min mångåriga experimentella verksamhet vid egna verkstäder inom branschen förskaffat mig. Ävensom de förbindelse jag knutit av att verka till gagn för Aktiebolagets verksamhet. Samma tillförsäkran om mina tjenster får dock icke inverka decimerande å de förmåner jag vid eventuell anställning hos bolaget kan ega att beräkna. Skulle jag brista i fullgörande av denna förbindelse, t.ex. genom att åtaga mid ledarskap eller konsultationsverksamhet eller förskaffa mig betydande intressen i konkurrerande företag, förklararjag mig skyldig att härför erlägga en plikt, motsvarande värdet av de utan kontant betalning erhållna aktierna, vilkas värde därvid bör beräknas tillhögst det nominella. Samma avtal gjorde Gullberg med SAF, med den lilla ändringen i texten som berör Gullbergs (rön och erfarenheter), se fr o m rad sex i ovanstående avtal: jag, genom min (fyraåriga praktiska och teoretiska ävensom studieverksamhet inom branschen i Amerika, är i tillfälle att meddela ävensom och de förbindelser jag därstädes) knutit osv. Som följd av dessa förbindelser rekommenderade styrelsen för SAF följande: Till Herrar aktietecknare! Undertecknade, som gå att stifta Aktiebolaget Svenska Automobilfabriken, vilha härmed betyga såsom vår bestämda asigt, att detta bolag för ett i alla afseenden gynsamt förvärf genom att mot vederlag af 30 aktier a 500:- till en hvar af nämnde herrar tillförsäkra sig deras sakkunniga stöd och fleråriga erfarenhet i motorbranschen samt rätt att till sin fördel utnyttja deras redan knutna in och utländska förbindelser med företrädare af samma förvärsgren. Bollnäs den 1 November

6 (I Gullbergs och Jonssons överenskommelse med SAF såg vi att ordet Nordiska var överstruket och ersatt med Svenska. Kan tanken från början ha varit att kalla SAF för Aktiebolaget Nordiska Automobilfabriken?) Smart sätt att slippa köpa aktier och försäkra sig mot en förlust Vad gjorde Gullberg och Jonsson i Amerika, Juli dec. 1919? Vad hände hemma i Bollnäs under samma tid? Det är två intressanta frågor som vi ser svaret på i protokollet från den konstituerande stämman 10 dec För att inte trötta ut läsaren med hela protokollet som innehåller närvaroanteckning, redogörelse för bolagsordning osv går vi direkt till paragraf åtta, som är den mest intressanta när man vill se vad som hänt. 8 Ingav Dir. Br. Bellander följande handling som lästes: Av stiftarne för bolagets räkning vidtagna åtgärder. Ev. att tarva bolagsstämmans godkännande: Engagement av ingeniör A.G. Gullberg såsom acqvisitör, övervakare av tekniska verksamheten samt föreståndare för NewYork kontoret, med beräknad anställningsdag 3/7, då överresan till Amerika företogs. Kostnaderna hittills beklädda av Gullberg. Engagement av verkmästare vid fabriken, L. Bellander, med beräknad anställningstid den 25/10 eller däromkring, då han ställde sig till bolagets disposition för särskild utbildning för sitt blivande kall vid verkstäder i Amerika och överresa till Sverige vid December månads slut samt, efter ankomst, omedelbart vidtagande av uppmontering av fabriken i Bollnäs. Uppdrag åt firman Bellander & Honsson, Bollnäs, om inköpande av fabrikstomt i Säversta, Bollnäs, intill Dala Helsingslands järnverks verkstadsspår, samt slutförande av kontrakt med samma firma angående entreprenad för uppförande av kontrakt med samma firma angående entreprenad för 6

7 uppförande av verkstadsbyggnad. Entreprenadsumma Kr :-. Tomt inköptes för kr 7000:- /obetald/. Uppdrag åt disponenten Anders Jonsson, Regnsjö, att för samverkan med ingeniör Gullberg avresa till Amerika, innefattandeuppdraget jämväl, om anledning härtill förefunnes, avslutande av kontrakt om leverans av automobiler eller delar därav. Avslutande av kontrakt om leverans av 10 st kompletta bilar, varför betalning i November erlägges med doll :-, 6 st. kompletta chassier, betalning i December doll. 7386:-, 10 st. kompletta chassier, betalning i December doll :-, samt för Jan. Febr. och Mars 1920 samma order och likvider som i Dec Order å 160 st. Beacon tires, däck och lika många innerslangar. Upplåning av Kr :- tillbestridande av disponent Jonssons resa samt Kr 50000:- till förskottsbetalning å kontrakterade inköp. Stämman godkände stiftarnas i denna handling upptecknade åtgärder såsom för bolagets räkning vidtagna. 9 Då intet vidare förekom, upplöste undertecknad stämma. Som ovan i tiden Anders Jonsson kom förstås hem från Amerika. Gullberg stannade kvar, förmodligen för att göra fortlöpande inköp. För att besörja sina intressen i SAF skrev han en fullmakt

8 Finansieringen av projekt SAF började med ovanstående hypotekslån. För att få detta lån satte And. Å AB Tjärprodukters fastigheter i pant. Detta lån överfördes sedan som vi ser längst ner på denna sida till AB Svenska Automobilfabriken, som förlagslån. Mellan dessa datum hände förstås en hel del. AB SAF konstituerades den 10 dec Aktier a 500 kr. såldes. Fastighet anskaffades och fabrik byggdes. Jonsson och Gullberg gjorde affärer i Amerika osv. I fortsättningen kommer jag att presenter händelseförloppet på det sätt som är lättast för läsaren att följa, oavsett när dokumenten är daterade. 8

9 BAKGRUND Under slutet av förra och i början på det här seklet började man på flera platser i Sverige tillverka bilar. Kvar från den tiden finns idag egentligen bar Scania. Volvo och Saab startade sin verksamhet senare. Om Volvo se webbsidan När B Svenska Automobilfabriken SAF i Bollnäs byggdes år 1919 var det ett av de sista försöken att etablera sig i branschen innan Volvo år 1927 presenterade sina första seriebilar. Grundläggarna av vad som blev Volvo satt med pionjärverksamhetens facit i hand och visste därför hur man skulle gå till väga för att etablera sig i branschen. Även om AB Svenska Automobilfabriken i Bollnäs var en på sitt sätt storslagen satsning så vet vi egentligen väldigt lite om vad som hände med den, och varför. Därför har min målsättning med det här projektarbetet varit att med den dokumentation som finns visa händelseförloppet. Jag har däremot inte haft för avsikt att beskriva berörda människors privatliv. En person går emellertid inte att undvika helt, det är Anders Jonsson i Regnsjö. Han var en av pionjärerna. Vi börjar därför med hans verksamhet vid Höjen i Regnsjö kommun en mil väster om Bollnäs. Där tillverkade Anders Jonsson bl a motorslädar och bilar i liten skala, innan han blev involverad i SAFsatsningen i Bollnäs. 9

10 Not. Om Anders Jonssons verksamhet i Regnsjö se webbsidan om Regnsjöbilen När människorna i Bollnäs med omnejd läste tidningen Ljusnan fredagen den 11 juli 1919 var det säkert många som höjde på ögonbrynen inför följande artikel. AUTOMOBILFABRIK I BOLLNÄS Stiftelseurkund har utfärdats för ett bolag med ändamål att i Bollnäs bedriva tillverkning och försäljning av motordrivna fordon, förnämligast automobiler, samt idka verkstadsrörelse och därmed sammanhängande verksamhet. Bolaget som skall ha sitt säte i Bollnäs får ett aktiekapital på lägst och högst kronor. Stiftare är disponent Anders Johnsson, Regnsjö, banker B. Bellander, Bollnäs, disponent Jonas Jonsson, Vansbro, provinsialläkaren A.E. Ekblom, Nås, ingenjör A,G, Gullberg, Karlskoga och skogschef Manne Forsgren Ljusdal. Bolaget har försäkrat sig om disponent A. Jonsson och ingenjör Gullbergs rön och erfarenheter från utlandet och från självständig och experimentell verksamhet inom hemlandet och inom branschen Vem var Anders Jonsson. Han föddes år Vid en liten kanal mellan Väster och Östersjön i Regnsjö där verksamhet med bl a linskäktar och skvaltkvarnar kan spåras till 1700-talet började Anders Jonsson sin verksamhet. Han saluterade starten på sitt villabygge år 1904 med att spränga i berggrunden uppe på Höjen så att stenflisorna rök neråt linskäktar, skvaltkvarnar och omstridda vattenrätter i kanalen. Anders Jonsson var en driftig karl. Det framgår av hans verksamhet. Rots eldsvådor, likvidationshot, världskrig och depressionsår fortsatte han oförtutet vidare. Jordbruk. Hästhandel. Tegelbruk. Sågverk, verkstadsindustri som så småningom innefattade tillverkning av bl a motorslädar och bilar stod på programmet. Det blev slutligen träfiber plattan JONIT som blev den stora produkten. Om Anders Jonssons verksamhet se Webbsidan om Regnsjöbilen Det är onödigt att reda ut varför en del av ovanstående personer blev stiftare av SAF. Jonas Jonsson förefaller självklar. Han var bror med Anders Jonsson och uppfinnare som John Wästman i Rengsjö uttryckte det. Hur ingenjören Anders Gustaf Gullberg mantalsskriven i Karlskoga kom in i bilden är oklart. A allt att döma hade han varit verksam vid flera bilfabriker i Amerika några år. Set är tänkbart att han med sina erfarenheter av biltillverkning reste hem till Sverige för att ta kontakt med Anders Jonsson och övriga stiftare. Grundtanken hos Gullberg kan ha varit att etablera sig som exportör av bilar och bildelar från Amerika till Sverige. 10

11 Samma dag som stiftelseurkunden utfärdades avreste Gullberg och Jonsson till NewYork, där det konkursdrabbade Pullman Motor Car Co i Pennsylvania hade ett exportkontor, vid vilket Gullberg kan ha varit anställd. Hur länge Gullberg och Jonsson känt varandra vet ingen, men den ekonomiska planeringen för SAF började som vi skall se med en revers den 23 december Automobilindustrin i Bollnäs Den första sändningen av bildelar till SAF härstädes, hemkommer i dagarna, varefter fabrikationen omedelbart kommer att sättas igång. Fredagen 12/ AB SAF i Bollnäs är igår föremål för en artikel i Nollandsposten vari det bl a heter: Den stora förfrågan på automobiler som försports efter kriget, och som säkerligen icke är någon efemär företeelse har emellertid ljusnande utsikter för den inhemska bilindustrin. Det är därför efter allt att döma i en gynnsam tidpunkt som man ser en dylik industri startas även i vårt län, i det att det nyligen bildade AB SAF i Bollnäs inom kort står redo att på allvar börja sin verksamhet. Bolaget har ett inbetalt aktiekapital på kronor, vilken summa torde komma att avsevärt ökas genom ifrågasatt nyemission. Verksamheten har baserats på principer som förefalla mycket sunda, man resonerar nämligen som så att då ännu utlandet erkännerligen Amerika genom massfabrikation är i stånd att framställa motorer och andra mera komplicerade delar so billigt, att konkurrensen nästan är omöjlig, så importerar man åtminstone tills vidare dessa delar och inskränker sig till monteringsverksamhet, samt att här framställa karosser vars skrymmande kubik dessutom dra en betydande del av tillverkningskostnaderna, i tull och kredit en del enklare detaljer etc. På ett för ändamålet inköpt och närbeläget område i Säversta, dit ett stickspår leder från stambanan har bolaget under den senaste tiden uppfört en fabriksbyggnad om nära 1000 kvm.s golvyta, och med möjligheter till framtida utvidgning. Fabriken kommer att i komplett skick rymma utom avdelningarna för själva fabrikationen, även reparationsverkstad, samt en benzin och luftstation, den sista efter amerikanskt mönster free sir). Detta var alltså Norrlandspostens syn på det hela.) Bolagsstämma den 29/ Bolagets rörelse hade under år 1919 omfattat endast 20 dagar, i det bolaget konstituerades den 10/ , och upptogs uteslutande av organisationsangelägenheter, emedan någon affärsverksamhet ej förekom. Några vinstmedel som resultat av föregående års verksamhet stodo härför ej till bolagsstyrelsens förfogande. Kungl. Patent och registreringsverket. Stockholm. Styrelsen för Aktiebolaget Svenska Automobilfabriken får härmed för registrering anmäla. Att ingenjören A.G. Gullberg utgått ur styrelsen och att i hans ställe i styrelsen inträtt förvaltaren Gustaf Anders Fredrik Brolin, hvilken är svensk undersäte och äger hemvist i Bollnäs, Bollnäs socken ag Gävleborgs län. Ingenjör Gullberg har däremot utsetts till styrelsesuppleant. Beträffande rätten att teckna firma har 11

12 ingen ändring vidtagits hvadan densamma allt fortfarande tillkommer D.L. Larsson, Br. Bellander och A.G. Gullberg, samtliga var för sig. Härvid fogas styrkt afskrift af protokoll vid ordinarie bolagsstämma den 29 Maj å.5 Juni utvisande ofvannämnda förändring i styrelsens sammansättning äfvensom styrkt utdrag av protokoll vid styrelsesammanträde den 3 Juli, hvara bestämmelserna om firmateckning framgå. Föreskriven registreringsavgift, sex kronor, medföljer. Bollnäs den 5 Juli Nu har man kommit så långt att det är dags för pressvisning. Onsd. 23/ SVENSKA AUTOMOBILFABRIKEN EN INDUSTRI MED FRAMTIDSUTSIKTER. Några intryck från en rudvandring i fabrikslokalerna i Bollnäs. 12

13 Bland de industrier som slagit sig ned inom Bollnäs hank och stör kommer med största säkerhet SAF i Säversta inom kort att intaga en bemärkt plats. Fabriken har nu arbetat sig igenom de organisatoriska svårigheterna som följa varje nystartat företag och står nu färdig att i allt större utsträckning ägna sig åt sin planerade verksamhet. AB SAF konstituerades i fjol med ett aktiekapital av :-. För att möjliggöra företagets vidareutveckling beslöt emellertid senaste bolagsstämman utbjuda till ny aktieteckning intill dubbla beloppet. Utom sin anläggning här har bolaget kontor i Amerika, vilket förestås av A.G. Gullberg. VD i bolaget är Direktör Br. Bellander, Bollnäs. Bolagets verkstadsanläggning är som bekant förlagd i Säversta, där bolaget förvärvat ett omfattande, och i alla avseenden lämpligt markområde. Själva huvudbyggnaden av vilken vi här meddela en exteriör, ljus och rymlig i tegel uppförd med tvä sidoskepp. Denna håller nu på att omändras och skall i sitt färdiga skick tjänstgöra som träbearbetningsverkstad samt värmecentral för hela anläggningen. Man har dessutom under uppförande som skall inrymma portvaktsrum, toalett och avklädningsrum rö arbetarna, samt försäljningslokal. Bilisterna skall här ha möjlighet att förse sig med bensin, samt andra nödvändiga tillbehör, och i sådant syfte skola anordningar vidtagas för bensinpåfyllning, laddning av batterier, elektrisk pump och dylikt. Antagligen kommer även ett garage att uppföras sär, fabriksområdet kommer här att avstängas och planen framför ordnas och snyggas upp. Bredvid huvudkomplexet utanför den flygel där maskinverkstaden är inrymd kommer dessutom att uppföras en byggnad i och den omfattande reparationsverkstadens behov. Det hr nämligen visats ig att behovet av en modern, verkligt fackmässig reparationsverkstad är mycket stort. Fabriken har redan nu full sysselsättning med reparationsarbete från alla håll, och detta ökas för varje dag. Fabriken är anlagd för montering av ända upp till 1000 bilar per år, detta givetvis under förutsättning att arbetet uteslutande inriktas därpå och forceras i full utsträckning. I år får det långt blygsammare dimensioner, men redan nästa år torde man vara ett gott stycke på väg. Materialet från vagnarna kommer nu från Amerika, där inköpen därav ordnas genom bolagets affärskontor. Vid fabriken monteras de, och komma nu att härefter att förses med karosserier av bolagets egen tillverkning. Dessa har nu upptagits och det första karosseriet är nu snart färdigt. Den vagn bolaget nu kommer att föra i marknaden blir en elegant personbil med vackert karosseri, klädd med äkta buffelhud, omkring 35 Hkr motor och plats för 6 personer. Priset lovar att efter våra förhållanden moderat. Man har lagt an på att erhålla en kvalitetsvagn, således en en som går en säsong, men är utsliten den nästa. Efterfrågan på vagnarna har allaredan i stor utsträckning kommit till synes och man har således ingen anledning frukta för avsättningen. Framledes möjligen redan nästa år, ämnar man söka åstadkomma en mindre alltigenom svensk vagn, med alla delar gjorda vid SAF. Ide vagnar som nu monteras är emellertid chassierna från Amerika, automobillandet (Par préférence) där man lagt sig mån om att erhålla verkliga kvalitetsvaror, för att således som sagt kunna erbjuda köparna en allt igenom fullgod vagn. Fabriken har för närvarande ett stort antal chassier hemma och ytterligare en sändning hemväntas inom kort från Amerika. Man hoppas att få samtliga dessa inemot ett femtiotal färdiga i år. 13

14 (SAF:s motor har förvärmningsanordning för bränslet, varför även tungbensin kan användas.) Att döma av det intresse som redan gjort sig gällande på marknaden, behöver man inte ha några som helst farhågor för bristande avsättningsmöjligheter, tvärt om synes dessa vara de bästa tänkbara, och komma säkert att tillåta fabrikationens bedrivande i full utsträckning. Antal arbetare utgöra för närvarande omkring 20. Inom den närmaste tiden kommer detta att ökas, i den mån det visar sig möjligt erhålla fullt kvalificerad arbetskraft. En stor del av arbetarna ha som sagt full sysselsättning med reparationsarbete, vilken avdelning av verksamheten hittills nått en betydande omfattning och lovar att ytterligare utökas. Det är sålunda ett företag med rika utvecklingsmöjligheter, som det här är frågan om lovar att ytterligare utökas. Den oerhörda utbredning som automobiltrafikgen fått, och nu i ännu större grad kommer att få, synes tala för att förutsättningarna för denna utveckling också finnes. Fabrikens läge är också sådant att den kan tillvarataga alla möjligheter. Den har stora områden till förfogande, och röner den blott den uppmärksamhet som den förvisso är värd. Skall den säkert ej heller tveka att utnyttja möjligheterna, föra vårt samhälles vidare utveckling skulle det givetvis också vara synnerligen önskvärt att bolagets framgång verkligen blev so snabb och så stor som man har anledning att hoppas. ====================================== Fredag 24/ Ljusnan Automobilfabrikens fastighetsförvärv tillsyrkes. Länstyrelsen i Gävle tillstyrker hos kunglig Maj:t i det vad Ljusnans huvudkorrespondent erfarit en framställning av SAF i Bollnäs, tillstånd att förvärva hemmanna - delen 1 öres 12 penningland Säversta nr. 4 Litt Eab i Bollnäs socken, vilken bolaget tillhandlat sig i likvidation för en köpeskilling av :- 14

15 Fredag 26/ Annons i Ljusnan Allt ser ljust ut. Det är nästan så man undrar varför Volvo inte ligger i Bollnäs. Men pressvisning är en sak realiteter en annan. Vi skall följa utvecklingen vidare och se. Fredag 11/ Ett vackert betyg år Svenska Automobilfabriken och dess fabrikat. SAF i Bollnäs och dess bilar äro idet sista numret av den stora tidskriften Motor, föremål för en längre artikel av den kände motormannen Ingenjör John Nerén. Den intressanta artikeln, har vi av utrymmesskäl ej kunnat återge i dess helhet, är synnerligen smickrande för fabriken och dess tillverkningar. Författaren har själv på ort och ställe gjort bekantskap med såväl tillverkning, som vagn och skrifter bl.a. Det första intrycket av SAF är tilltalande. Den påminner visserligen starkt om Amerikanska vagnar, men det är ändå ett visst något som skiljer sig från dessa. Vad jag mest var rädd för var att hjulen skulle vara alldeles för små, men det visade sig icke vara fallet. De voro visserligen i minsta laget. Men icke för små, och harmoniserade med vagnen i sin helhet. Det var en liten och smäcker vagn som stod framför mig. Väl proportionerad och avvägd och den tålde att granskas i sömmarna,. Man såg genast att det icke var ett Amerikanskt karosseri av det vanliga slaget, utan något helt annat, och den var betydligt rymligare invändigt än vad man vid första anblicken kunde tro. Den enda befogade anmärkning och vilken jag genast gjorde var mot förarplatsen, den hade man tilltagit i minsta laget, men man hade redan klart för sig att ändring borde ske. I parentes må dock nämnas att vagnen var rymligare an de flesta vagnar. 15

16 Naturligtvis provåkte jag själv vagnen och den gick som de flesta Amerikanare gå, god backtagningsförmåga förenad med stor lätthet att växla och styra. Styrningen var anmärkningsvärt fri från dödgång, men däremot fann jag vändradien vara något mindre än normalt, detta gjorde sig dock icke alls gällande vid vanlig körning, utan endast vid skarpare manövrer. Vad man också måste lägga märke till är eb ovanligt god fjädring, men så äro också bakfjädrarna av kantilevertyp, även över mycket svåra gupp gick vagnen fram utan att hoppa till för mycket, och vid provet sparades icke på farten för att just kunna pröva de fjädrande egenskaperna, särskilt vid järnvägsövergångar sattes god fart, men även som passagerare kunde jag hålla mig något sånär kvar vid jordytan. Som sagt var det var en märkbar skillnad i jämförelse med den flesta Amerikanare i samma prisläge. Givetvis begagnade jag också tillfället att titta på fabriken, som ju huvudsakligen är apterade för tillverkning av vagnskorgen, ty tills vidare inskränker sig tillverkningen till denna del i fabrikationen. För att tillhöra en såbillig vagn, det är meningen att kunna sälja den för 12 a kr måste man ande arbetet väl utfört. Författaren går därpå in på fabrikationsdetaljer och sammanfattar sina intryck så SAF är en liten trevlig vagn, och intet tyder på att den icke heller skall visa sig var en god liten vagn, som synes ett smickrande omdöme om företagets verksamhet. (notera på aktiebrevet Herr Arb. Johnsson) 16

17 (Här följer dem fyra textsidorna i SAF:s broschyr, därefter en sida med förklaringar till dessa delar i specifikationen) Automobilen SAF, mod B är resultatet av ett framgångsrikt samarbete mellan bolagets teoretisk och praktiskt mekaniskt förfarne män, som alla haft för ögonen att utbringa en för svenska förhållanden anpassad driftsäker, kraftig, bekväm och rymlig men ändock nätt typ av bruksautomobil. SAF strävar alltså icke att bliva betraktad som lyxbil och saknar således de arrangemanger, som man vant sig att finna hos dylika och vilka för övrigt mången gång visat sig vara av tvivelaktigt eller rent negativt värde om enbart praktiska synpunkter anlägges. Icke förty tro vi oss vid utbringande av vagnen hava funnit de linjer som bidraga till ett synnerligen angenämt intryck för ögat och då därjämte de estetiska och praktiska kraften tillåtit sig väl ena i färgsammansättningar och beklädnadssätt synes oss SAF hava rätt att göra sig räkning på allmänhetens bevågenhet. Det torde vara odisputabelt att Amerika,med dess mångfald av konkurrerande företag i branschen, även i fråga ok motorfabrikation innehar företrädet ; också har detta automobilens föregångsland i mångt och mycket samma terrängkonstruktion som vårt eget och motorkonstruktörerna kunna således sägas hava arbetat jämväl för Sverige. Innebär således en Amerikansk vagn all tillfredsställelse för den svenske köparen i avseendet att komma framåt utan mankemang, så får han emellertid snart en ledsam erfarenhet om vagnens tillstånd sedan den gjort några prövande långresor. Den vackra svällande stoppningen är vorden en veritabel topografisk karta av berg och dalar i alla väderstreck, där visserligen icke heller saknas ett eller annat Vesuvius hål på den tunna skorpan, hela aktervagnen har, trött av möda satt sig och alla falsar i plåtbeklädnaden hava skickat och föra ett förärligt oväsen. Svensken, van vid den kända noggrannheten i tillverkningar av vad slag det vara måne, som utmärker hans landsmäns arbete, särskilt i de fall, där tillverkningen såsom hos oss kan karaktäriseras snarare som hantverk än som industri är lika förtjust i motorn som han är missbelåten med karosseriet. Sedan hans erfarenhet blivit vår hava vi tagit vederbörlig hänsyn till vår blivande kunds önskemål. SAF uppträder alltså i svensk kaross på amerikanskt underrede. Den kan förliknas med de europeiska kvalitetsvagnarna i de avseenden där dessa böra lämnas företräde under det att den i sig upptagit de egenskaper, som med fog föredragas jos amerikanska fabrikat. Resultatet framstår icke förty i priset konkurrenskraftigt med vilka som helst in- eller utländska vagnar av motsvarande bruks-typ. Vad som i vagnen är av amerikansk konstruktion och fabrikat har under åratal prövats, och vi tro att en erfaren motorman endast skall finna high class fabrikat i den specifikation, som på annat ställe lämnas om de skilda units, som ingå i chassien. Karosseriet är ett typiskt resultat av svenska hantverkare. Varje plåtfog falsad och svetsad, målning och lackering durabel och klädseln av prima svenska varor där ingen snålhet fått göra sig gällande. Den internationella utvecklingen inom automobilfacket på nuvarande ståndpunkt kan sägas vara representerad i SAF: en idé är hämtad här, en annan där, allt väl prövat och inarbetat till ett gediget helt. Vårt mål har varit att till konkurrerande pris åstadkomma IDEALVAGNEN FÖR SVERIGE. Och själva drista vi oss anse att vi åstadkommit något i den vägen. Vi kunna påpeka en del egenskaper, som synnerligen fördelaktigt karaktärisera vår vagn: MOTORN är kraftig nog att utan tecken till tvekan föra vår vagn upp för de brantaste backar Sverige kan uppvisa, den formligen suger vagnen upp för branterna, alltjämt under ett belåtet tyst surrande. KYLAREN torde vara den kraftigaste tilltagna, någon bil av motsvarande storlek har att uppvisa. Detta innebär visserligen en betydelsefull hjälp och förutsättning för motorns oklanderliga funktion. 17

18 MANÖVRERINGSPLATSEN, motorvagnens hjärna, är inventiöst inrättad. En liten handrörelse i allmänhet med den flinkare högra handen - behärskar helt alla de många olika hjälpmedel, varmed en modern bil bör vara utrustad. Har handen sålunda gjort sitt, är det ögats tur att övertyga sig, att allt funktionerar tadelfritt kontrollapparaterna finnas å instrumentbrädan alldeles framför, välbelysta i mörkret. FJÄDERSYSTEMET är föremål för efterapning hos de flesta amerikanska vagnstyper därmed är nog sagt om desamma. Detta nu endast i grova drag. Vi inbjuda emellertid alla och envar till besök i våra fabriker, där övriga fördelaktiga detaljer lättare kunna demonstrera än de här kunna beskrivas. Även ur jämförelsesynpunkt kan ett sådant besök vara av intresse: vi hava nämligen ständigt bilar av skilda märken i vår reparationsverkstad demonterade och sålunda med sina innanmäten oskylda av den skyddande förklädnaden, samtigigt som vårt fabriksarbete i alla dessa faser stå till parallell granskning. Bollnäs den 1 November A.-B. SVENSKA AUTOMOBILFABRIKEN. SPECIFIKATION VAGNSTYP: KAR0SSERI: 6 sittplatser, därav tvenne nerfällbara, alla i körriktningen. Öppen modell. Trästomme av prima svensk björk, alla fogar sammanlaxade, limmade och försedda Med träskruvar. Kraftiga förstärkningsjärn där större påkkänningar kunna ifrågakomma. Reservsätena infällda i framsitsens ryggstöd. Plåtbeklädnad av i mm. Betsad kallhamrad järnplåt. Bakplåten upphamrad ur ett stycke. Alla skarvar falsade och svetsade. Stoppning av hår och tagel. Kraftiga resårer inmonterade i alla sitt och ryggytor. Standardklädsel i prim rödbrunt skinn, tjock grå matta i bakre sittrummet, golvbeläggningen i det främre avpassad efter den än större slitningen. Sufflett *one mans top* av prima pegamoid, praktisk och lätthanterlig konstruktion. Sidoskydd av samma material. God sikt även di skydden äro monterade. Vindruta av tvådelad typ, medgivande ventilation, Standardlackering i elegant men praktisk grå färgton. Ett utmärkt *camoflage* för smuts och damm. Instrumentbord: El. strömbrytare för tändningen (i form av löstagbar nyckel automobillås), kontakt för belysning, amperemätare till kontroll av batteriets laddning, luftspjäll till carburatorn, hasighets- och vägmätare med skyddad koppling till kardanaxeln, utvisande tillryggalagda kilometer per timme, tillryggalagd väg per åktur och per säsong. MOTOR: Fyra-cylindrig i ett block av L-typ, utvecklande 32 hk. Vevaxel av helsmitt nickelstål, upphängd itre kraftiga lager och sålunda förebyggande axelfjädring. Stora ventiler, lätt tillgängliga. 18

19 SMÖRJNING FÖRGASARE TÄNDNING Pump och stänksystem. Den automatiska pumpen pressar en jämn och tillräcklig oljekvantitet in i vevstakslagren samt jämväl till en kontrollindikator å instrumentbordet. Stänksmörjningen matas från under vevhuset placerad oljebehållare, som bekvämt fylles till jämn nivå. Oljeståndet avläses å särskild visare. Strombergs välkända effektiva och bränslebesparade carburator, matad genom Stewart vacuumsystem från den å ramen bakom vagnskorgen upphängde bensintanken av c:a 50 liters kapacitet. Gastillgången är reglerbar genom dels pedal, dels å styrratten applicerad hävarm. Luftregulator å instrumentbordet. Kvantitetsmätare å bensinbehållaren. Simms högspända magnet, synnerligen driftsäker. Manuell reglering från h-varm å styrratten. START OCH BELYSNING Auto-lite two unit system. Kraftig elektrisk startmorot, direktkopplad till svänghjulet. Generator av stor kapacitet. Belysning: Två frontstrålkastare med vardera stor och liten lampa. Baklampa. Instrumentbordbelysning. Startmotorn igångsättes genom pedalkapp. Belysningen regleras genom å instrumentbordet befintlig kontakt. KYLNING KOPPLING VÄXELLÅDA Vattenkylningssystem. Extra stor radiator av Honey-comb-konstruktion, självcirkulation. Effektiv fläkt. Driven av vevaxeln förmedelst reglerbar rem. Lamellsystem med extra stark friktionsbeläggning å skivorna. Arbetar effektivt utan ryckningar. Lätt justerbar. Kopplingen urtrampas förmedelst pedal. Utväxlingsbar till tre hastigheter för fram och en för backning. Samtliga axlar monterade i kullager. Axlar och kugghjul av härdat nickelstål, härdade till jämn seghet och slitstyrka. Allt arbetande i olja. Reglering medelst handspak med små men distinkta rörelser. KARDANAXEL Axeln av extra kraftig konstruktion, roterande i ståltub. Centrumutjämningen genom universalknut. Tänjbar i längdriktningen enligt Hotchkiss system. DIFFERENTIAL Alla i systemet ingående kugghjul av bästa nickelstål, härdade till jämn seghet och slitstyrka. Allt arbetar i olja. BAKAXEL BROMSAR FRAMAXEL HJULBAS Full floating system, dvs drivaxlarna uttagbara utan demontering av bakhjulen. Alltså intet hjultryck å drivaxeln. Hand och fotbromsar, arbetande oberoende av varandra å båda bakhjulens bromstrummor. Handbromsen verkar å dessa genom utspänning, fotbromsen genom sammandragning. Reglering genom handspak, resp. pedal. I helt stycke hejarsmitt I-järn, utlöpt till jämn seghet. 2,000 mm 19

20 HJUL Artillery typ, av hickory. Tolv ekrar av 31 mm. Diameter. Lätt avtagbara fälgar. Axelfriktionen reduceras genom rullager. RINGGUMMI 31x4 tum eng. mått eller 790x105 mm. STYRINRÄTTNING Helt snäckhjul med skruv, genom sin konstruktion underlättande justering om det arbetande skruvsegmentet blir slitet och glappning förmärkes. Placerad för vänsterstyrning, varigenom underlättas uppsikt över vägbanans disponibla utrymme vid möten enligt svenska trafikregler. Konstruktionen förebygger ett ojämnheter i vägbanan förnimmes å styrratten. RAM FJÄDRAR Pressad kraftig stålplåt i U-fason med varmnitade tvärslag och förstärkningsjärn. Framfjädern av semielliptisk form, väl avpressad för att även å oländiga vägar giva motorn endast obetydlig vibration. Bakfjädrarna av full cantilever typ, så konstruerad, att alla hastiga och stumma stötar elimineras. STANDARD UTRUSTNING Ringhållare med extra färg. Domkraft. Luftpump. Fullständig verktygsset. Önskemål om förändringar i karosseriets konstruktion, beklädnad eller färg etc. beaktas dock, där fråga om väsentlig avvikning från normaltypen, endast under vintersäsong. Utrustningen kan kompletteras från rikhaltiga förråd. 20

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman.

Stämman öppnades Madeleine Rydberger, styrelsens sekreterare. Förteckningen i Bilaga 1 godkändes såsom röstlängd vid stämman. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i BioInvent International AB (publ), org nr 556537-7263, den 19 juni 2013 i Lund. Närvarande aktieägare: Enligt förteckning i Bilaga 1. Stämman öppnades

Läs mer

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011

Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 Bolagsordning för AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) beslutad vid extra bolagsstämma den 23 november 2011 1 Bolagets firma Bolagets firma är AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag. 2 Styrelsens

Läs mer

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål

1 Firma. Bolagets firma är Kalmar Öland Airport AB. 2 Säte. Styrelsen ska ha sitt säte i Kalmar, Kalmar län. 3 Verksamhetsföremål Bolagsordning för Kalmar Öland Airport AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 27 februari 2012, 42, den 29 april 2013, 76 och den 25 november

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA VATTEN AB Antagen av kommunfullmäktige den 13 juni 2012, 135, reviderad den 10 oktober 2012, 221 och 10 september 2014, 150 1 Firma Bolagets firma är Uddevalla Vatten

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:02 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Svedala Exploaterings Aktiebolag SVEDAB antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Svedala Exploaterings Aktiebolag

Läs mer

Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende bolagskategori

Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende bolagskategori Utlåtande 2004: RI (Dnr 023-4102/2004) Ändringar av AB Svenska Bostäders bolagsordning avseende bolagskategori Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. AB Svenska Bostäders bolagsordning

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Saab Automobile Parts AB, 556602-9277.

Härmed kallas till årsstämma i Saab Automobile Parts AB, 556602-9277. Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Saab Automobile Parts AB Härmed kallas till

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman 2015-03-11 13 Bolagsordning Vara Bostäder AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte... 1 3 Verksamhetsföremål...

Läs mer

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB FÖRFATTNING 2.8 Godkända av kommunstyrelsen 61/08 Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB 1 Firma Bolagets firma är Business Port Staffanstorp Aktiebolag 2 Säte Styrelsen ska ha sitt säte i Staffanstorps

Läs mer

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB

Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7 Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordning och aktiekapital i Götenehus Group AB Punkt 7:I - Beslut om ändring av aktiekapitalgränser och aktiekapital a) Förslag till beslut om

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB

Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Bolagsordning för Kalmar Vatten AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013, 76,

Läs mer

Svenska staten är ensam aktieägare representerande samtliga aktier och röster i bolaget, vilket godkändes att gälla som röstlängd.

Svenska staten är ensam aktieägare representerande samtliga aktier och röster i bolaget, vilket godkändes att gälla som röstlängd. Protokoll fört vid ordinarie Årsstämma med aktieägaren i AB Göta kanalbolag den 23 april 2010 i Motala Närvarande Aktieägare Svenska staten (näringsdepartementet) genom Jenny Lahrin för 29 272 st aktier.

Läs mer

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB

Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB FÖRFATTNING 2.7 Fastställda av konstituerande stämman 2005-04-26 Bolagsordning för Kommunassurans Försäkrings AB 1 Firma Bolagets firma är Kommunassurans Syd Försäkrings AB 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Svedala Kommuns 6:01 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 6:01 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Bolagsordning för Bostadsaktiebolaget Svedalahem antagen av kommunfullmäktige 2014-02-10, 23 Gäller från 2014-03-01 FIRMA 1 Bolagets firma är Bostadsaktiebolaget Svedalahem. BOLAGETS

Läs mer

Bolagsordning för Kalmar Science Park AB

Bolagsordning för Kalmar Science Park AB Bolagsordning för Kalmar Science Park AB Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2008, 11 och registrerad av Bolagsverket den 22 april 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013,

Läs mer

Bolagsordning för Flens Bostads AB

Bolagsordning för Flens Bostads AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1981:4-902 Bolagsordning för Flens Bostads AB Antagen av årsstämman 1981-06-09 Reviderad av årsstämman 1987-01-14 5 Reviderad av årsstämman 1987-10-13 11 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Revidering av bolagsordningar

Revidering av bolagsordningar SÖDERTÄLJE Tjänsteskrivelse KOMMUNSTYRELSENS KONTOR 2009-02-02 " Kommunstyrelsen Revidering av bolagsordningar Sammanfattning av ärendet Koncernstyreisen i Telge har beslutat föreslå revideringar i bolagsordningarna

Läs mer

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44

Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Bolagsordning för Elmia AB Org. nr 556354-2413 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-02-26 44 1 Firma Bolagets firma är Elmia AB. 2 Säte Styrelsen skall ha sitt säte i Jönköpings kommun, Jönköpings län.

Läs mer

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB

Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB FÖRFATTNING 2.10 Godkänd av ks 61/08 Godkänd av kf 33/11 Godkänd av kf 74/14 Bolagsordning för Business Port Staffanstorp AB 1 Firma Bolagets firma är Business Port Staffanstorp Aktiebolag 2 Säte Styrelsen

Läs mer

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB.

2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. Firma. Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2011:15 BOLAGSORDNING FÖR TIDAHOLMS ENERGI AB Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28. 1 Firma Bolagets firma är Tidaholms Energi AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Tidaholms kommun. 3 Föremål

Läs mer

B O L A G S O R D N I N G

B O L A G S O R D N I N G Org.nr 556184-8564 1(5) Underbilaga A till bilaga 14:1 B O L A G S O R D N I N G antagen vid årsstämma den 3 maj 2007 1 Bolagets firma är Scania Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2 Föremålet för bolagets

Läs mer

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta

Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 29 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0412 KF Revidering av bolagsordning för Strömstadsgaragen Kommunfullmäktiges presidiums förslag till beslut

Läs mer

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB

Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns Elnät AB, Kristinehamns Fjärrvärme AB samt Kristinehamns Energi Fastighets AB TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou, 0550-880 09 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Datum 2015-01-08 KS 2015:14 Ändring av bolagsordning för Kristinehamns Energi AB, Kristinehamns

Läs mer

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2008:6-341 Bolagsordning för Flen Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-06-12 82 Antagen av extra bolagsstämma 2008-08-25 8 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8

LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 LAHOLMS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING 5.8 Stadgar för Laholmsortens företagshälsovårdscentral LFS 5.8 1 Föreningens firma är Laholmsortens företagshälsovårdscentral. Föreningens firma tecknas förutom av

Läs mer

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma.

11 Årsstämma På årsstämma ska följande ärenden förekomma. Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma i VibroSense Dynamics AB (publ) fredagen den 29 september 2017 kl. 16:00 på Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41 i Malmö Resultatdisposition (punkt

Läs mer

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB

BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB BOLAGSORDNING FÖR MORAVATTEN AB Bolagsordning för Moravatten AB Fastställd Kommunfullmäktige 2013-05-27, 38 Bolagsstämman 2013-10-02 Daterad 2013-04-11 Reviderad 2014-12-01, 165 Produktion Kommunledningskontoret

Läs mer

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård

Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård FÖRFATTNING 2.12 Fastställda vid ordinarie föreningsstämma 1999-06-22 Stadgar för Föreningen Staffanstorps Företagshälsovård 1 Föreningens firma är Staffanstorps Företagshälsovård Ekonomisk förening. Föreningens

Läs mer

Förslag till bolagsordning för Kalmar Flygutveckling AB

Förslag till bolagsordning för Kalmar Flygutveckling AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-04-17 Kommunfullmäktige Förslag till bolagsordning för Kalmar Flygutveckling AB Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar förslag

Läs mer

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ),

Kallelse till ordinarie bolagsstämma i N Stor Stark AB (publ), Örebro 2016-03-03 Kallelse till ordinarie bolagsstämma i, 2016-03-31 Datum: 2016-03-31, kl. 15.00. Plats: Scandic Örebro Väst, Västhagagatan 1, Örebro Anmälan: Via e-post på bolagsstamma@nstorstark.se,

Läs mer

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr

Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr Stockholm Vatten AB: s BOLAGSORDNING Org. nr. 556 210-6855 Bolagets firma är Stockholm Vatten Aktiebolag. Firmabeteckningen Stockholm Water Company används i internationella sammanhang. 1 Bolagets styrelse

Läs mer

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29

Bolagsordning. VänerEnergi AB. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Bolagsordning VänerEnergi AB Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2013-04-29 Sida: 2 (5) Bolagsordning VänerEnergi AB Kommunfullmäktiges beslut 33/13 1 Firma Bolagets firma är Vänerenergi AB.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Koncern AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Styrdokument Bolagsordning för Katrineholm Vatten och Avfall AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.11) Godkänd av kommunfullmäktige, 229 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-11-17,

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen)

Förslag till beslut om nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare (punkt 9 i dagordningen) Fullständiga beslutsförslag inför extra bolagsstämma i Miris Holding AB (publ), org.nr 556694-4798, i Uppsala tisdagen den 11 november 2014 Förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (punkt 7 i

Läs mer

Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsens för Aktiebolaget SKF förslag till beslut om ändring av bolagsordningen Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar dels att 6 8, 12 och 14 i bolagsordningen skall erhålla följande ändrade lydelse,

Läs mer

Författningssamling i Borlänge kommun. AB Stora Tunabyggen Bolagsordning. Beslutad av kommunfullmäktige , 245

Författningssamling i Borlänge kommun. AB Stora Tunabyggen Bolagsordning. Beslutad av kommunfullmäktige , 245 Författningssamling i AB Stora Tunabyggen Bolagsordning Beslutad av kommunfullmäktige 2013-12-10, 245 Metadata om dokumentet Dokumentnamn AB Stora Tunabyggen - bolagsordning Dokumenttyp Bolagsordning Omfattar

Läs mer

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.).

BOLAGSORDNING. för NCC AKTIEBOLAG. (Organisationsnummer 556034-5174) Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). BOLAGSORDNING för NCC AKTIEBOLAG (Organisationsnummer 556034-5174) 1 Bolagets firma är NCC Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ.). 2 Styrelsen skall ha sitt säte i Solna, Stockholms län. 3 Bolaget har

Läs mer

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB

Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB Bolagsordning för Svartälvstorps Förvaltnings AB 2(5) Innehållsförteckning 1 Firma... 3 2 Föremålet för bolagets verksamhet... 3 3 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning... 3 4 Aktiekapital... 3 5 Antal

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2008:23 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Landstingshuset i Stockholm AB Föredragande landstingsråd: Catharina Elmsäter-Svärd Ärendet Landstingshuset i

Läs mer

Bolagsordning för AB Alingsåshem. Godkänd av kommunfullmäktige den XXX. Antagen av årsstämman den XXX.

Bolagsordning för AB Alingsåshem. Godkänd av kommunfullmäktige den XXX. Antagen av årsstämman den XXX. Bolagsordning för AB Alingsåshem Godkänd av kommunfullmäktige den XXX. Antagen av årsstämman den XXX. 1 Firma /Kommentarer inför beredningen ges mellan / / / Bolagets firma är AB Alingsåshem 2 Säte Styrelsen

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 97:7

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 97:7 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr C 97:7 Kf 116/1997, 78/1998, 27/1999 Dnr K 1997.453-070 Kf 57/2001, 30/2003, Dnr K 2000.10604 Kf 128/2006, 62/2012 Dnr Ks/K 2006.10296 Dnr Ks 2012/76 BOLAGSORDNING

Läs mer

BILAGA 2 BILAGA 3 Styrelsens redogörelse enligt 20 kap. 13 aktiebolagslagen (2005:551) Styrelserna för Bure och Skanditek har antagit en gemensam fusionsplan daterad den 13 oktober 2009. Fusionsplanen

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Antagen av kommunfullmäktige 1998-12-14 23/98:2 Justerad av kommunfullmäktige 2002-12-16 23/02:2 Reviderad av kommunfullmäktige 2003-10-20 54 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i Kretia 2 Fastighets AB - ett nytt dotterbolag till Uppsalahem AB

Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i Kretia 2 Fastighets AB - ett nytt dotterbolag till Uppsalahem AB UPPSALA STADSHUS AB ORG.NR. 556500-0642 Handläggare Datum Diarienummer Bisera Jusufbasic 2017-06-29 USAB-2017/41 Styrelsen för Uppsala Stadshus AB Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer

Läs mer

KF SEPTEMBER 2016

KF SEPTEMBER 2016 KF 121 5 SEPTEMBER 2016 Kommunfullmäktige Ändring av bolagsordning, val av styrelse och lekmannarevisorer i AB Boländerna 32:2- ett dotterbolag till I-hus AB (USAB-2016/24) Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning 2015-02-16, 21 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Förslag till ändring av bolagsordning för ALINGSÅS ENERGI AB

Förslag till ändring av bolagsordning för ALINGSÅS ENERGI AB Bilaga 3 2011-12-12 Förslag till ändring av bolagsordning för ALINGSÅS ENERGI AB Kantrubrik (med förklaring) NY LYDELSE (förslag) NUVARANDE LYDELSE Bolagets firma 1 1 Bolagets firma Bolagets firma är Alingsås

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MASSOLIT MEDIA AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MASSOLIT MEDIA AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MASSOLIT MEDIA AB (PUBL) Aktieägarna i Massolit Media AB (publ), org. nr 556575-2960, kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 24 juli 2015, kl 14.00 hos Advokatfirma

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms kommun.

Läs mer

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län.

Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. Bolagsordning NOVOTEK Aktiebolag 1. FIRMA Bolagets firma är NOVOTEK Aktiebolag. Bolaget är publikt (publ). 2. SÄTE Styrelsen skall ha sitt säte i Malmö kommun, Skåne län. 3. VERKSAMHET Bolaget skall självt

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn

Stadgar för stiftelsen Hellerströmska pensionärshemmen i Karlshamn Utgivare: Kommunledningsförvaltningen Kansli Gäller från: 1951-01-27 Antagen: KF 86, 1944-09-22, Sammaläggningsdelegerade 74, 1966-12-29 Reviderad: KF, 37 1980-03-31, 169, 1992- Godkända av länsbostadsnämnden

Läs mer

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad.

556170-4015 BOLAGSORDNING. Bolagets firma är Elekta AB (publ). Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 556170-4015 BOLAGSORDNING Bolagets firma är Elekta AB (publ). 1 Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms stad. 2 3 Föremålet för bolagets verksamhet skall vara att, direkt eller indirekt genom dotter-

Läs mer

Bolagsordning för S:t Erik Livförsäkring AB

Bolagsordning för S:t Erik Livförsäkring AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av Stadsledningskontoret 2013:17 Bolagsordning för S:t Erik Livförsäkring AB Kommunfullmäktiges beslut den 27 maj 2013 (Utl 2013:57) (Jfr Kfs 2006:04)

Läs mer

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

STADGAR. för. Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. STADGAR för Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för. Förslag till stämma den 21 maj 2015 1. Föreningens ändamål Föreningen, vars firma är Sjogerstads Elektriska Distributionsförening ek. för.

Läs mer

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB. Bolagets firma är Uddevalla Energi Elnät AB. 3 Föremålet för bolagets verksamhet

UaFS Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB. Bolagets firma är Uddevalla Energi Elnät AB. 3 Föremålet för bolagets verksamhet Blad 1 BOLAGSORDNING FÖR UDDEVALLA ENERGI ELNÄT AB Godkänd av kommunfullmäktige den 10 september 2008 248, med ändring den 14 januari 2009 5, den 11 januari 2012, 6 och den 10 september 2014, 142 1 Firma

Läs mer

Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB

Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB Kommunal författningssamling C 9 Dnr 2011/143/107 Bolagsordning för Kommunassurans Syd Försäkrings AB Antagen: kommunstyrelsen 2011-05-04 127 Fastställd av kommunassurans på årsstämman 2011-05-05 1 Firma

Läs mer

samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet.

samt att bedriva annan härmed förenlig verksamhet. Bolaget skall inte självt bedriva spelverksamhet. Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Betsson AB (publ), org nr 556090-4251, den 31 oktober 2006 i Stockholm Närvarande: Enligt förteckning i bilaga 1, med angivande av antal aktier och

Läs mer

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL).

BOLAGSORDNING. 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). OEM International Aktiebolag Org. nr 556184-6691 BOLAGSORDNING 1 Firma Bolagets firma är OEM International Aktiebolag (PUBL). 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Tranås kommun, F. 3 Verksamhet

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

Aktiebolag utan revisor

Aktiebolag utan revisor Aktiebolag utan revisor Innehållsförteckning Driva aktiebolag utan revisor... 3 Aktiebolag... 4 Aktiebok och aktiebrev... 6 Uppgifter om företaget... 7 Bolagsstämma... 8 Aktiebolagets räkenskapsår... 10

Läs mer

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636

NYKÖPING-ÖSTGÖTALÄNKEN AB Antagen 2007-11-16 Org.nr 556612-6636 Mellan Regionförbundet Östsam, Regionförbundet Sörmland, Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Nyköpings kommun, Oxelösunds kommun, Trosa kommun, Mjölby kommun och Botkyrka kommun (nedan kallade Parterna

Läs mer

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag

Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig kommunkansliet Dokumentnamn Bolagsordning för Växjö Teateraktiebolag Fastställd/Upprättad

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:22 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Ändring av bolagsordning för Huddinge Universitetssjukhus AB Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Styrelsen för Huddinge

Läs mer

Datum. Stiftare Även juridisk person inom EES kan vara stiftare. Då ska den juridiska personens företagsnamn (firma) anges.

Datum. Stiftare Även juridisk person inom EES kan vara stiftare. Då ska den juridiska personens företagsnamn (firma) anges. Nyregistrering Aktiebolag 816 s. 1(4) 851 81 Sundsvall Tel kundservice: 060-18 40 40 Tel växel: 060-18 40 00 Fax: 060-12 98 40 bolagsverket@bolagsverket.se bolagsverket.se Datum Anmälan ska skickas in

Läs mer

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ).

Bolagsordning. Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen (publ). Intellecta AB (publ) 556056-5151 Bolagsordning Antagen vid årsstämma den 11 maj 2009 1 Bolagets firma är Intellecta AB. Bolaget är ett publikt bolag, varför bolagets firma alltid skall åtföljas av beteckningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2014:539 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Konserthus AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar

Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar Kommunstyrelsen Sammanträdeshandlingar 2013-04-15 Extra sammanträde Tjänsteutlåtande Kommundirektör 2013-04-08 Björn Eklundh 08-590 970 31 Dnr: Fax 08-590 733 40 KS/2013:149 Bjorn.Eklundh@upplandsvasby.se

Läs mer

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg

Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Beslutsunderlag Diarienr: 14LTK1256 Handläggare: Åsa Lupton, Datum: 2015-01-26.. Riktlinje för bolagsstyrning i Region Kronoberg Fastställd av Landstingsfullmäktige 2014-04-29 Reviderad av Regionfullmäktige

Läs mer

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB

BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB BOLAGSORDNING F Ö R BORGHOLM ENERGI ELNÄT AB Beslutad vid årsstämma 2014-06-18, 11 Godkänd av kommunfullmäktige 2014-09-29, 174 2 (5) 1 Firma Bolagets firma är. 2 Säte Styrelsen har sitt säte i Borgholms

Läs mer

93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272)

93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2017-04-11 Sida 1(1) 93 Extra ärende - Reviderad bolagsordning för Eskilstuna Energi och Miljö Försäljning AB (KSKF/2017:272) Beslut Förslag till kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB

Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Bolagsordning för Tjörns Hamnar AB Reviderat senast: Kommunfullmäktige 2014-01-30 (KF 4) Bolagsstämma 2014-04-24 (THAB 15) Tjörn Möjligheternas ö 1 Firma Bolagets firma är Tjörns Hamnar AB. 2 Styrelsens

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING BOLAGSORDNING FÖR VÄSTERVIK BIOGAS AB Fastställd av kommunfullmäktige 2008-02-28, 13 1 Bolagets firma Bolagets firma är Västervik Biogas AB. 2 Styrelsens säte Styrelsen

Läs mer

Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB

Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2015:15 341 Bolagsordning för Sörmland Vatten och Avfall AB Antagen av kommunfullmäktige 2008-01-31 1 Reviderad av kommunfullmäktige 2013-11-28 140 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte

556052-2798 BOLAGSORDNING. 1 Bolagets firma. Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte 556052-2798 BOLAGSORDNING 1 Bolagets firma Bolagets firma är Bergs Timber AB (publ). 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Hultsfreds kommun, Kalmar län. 3 Bolagets verksamhet Föremålet för

Läs mer

1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens ordförande, Rolf Blom, dagens stämma.

1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens ordförande, Rolf Blom, dagens stämma. Protokoll fört vid årsstämma i Net Entertainment NE AB (publ), 556532-6443, den 29 april 2009, kl. 15.00 i Konferens Spårvagnshallarna, Birger Jarlsgatan 57A i Stockholm. 1. Stämmans öppnande Öppnade styrelsens

Läs mer

Bolagsordning för Destination Kalmar AB

Bolagsordning för Destination Kalmar AB Bolagsordning för Destination Kalmar AB Godkänd av kommunfullmäktige den 27 december 2007, 223 och registrerad av Bolagsverket den 25 mars 2008. Ändringar beslutade av kommunfullmäktige den 29 april 2013,

Läs mer

p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB

p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006

Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Punkt 22 enligt förslaget till dagordning vid årsstämman den 10 maj 2006 Beslut om styrelsens förslag om ändringar i bolagsordningen P 22 Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras för att anpassa den

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 71 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara

Läs mer

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening

EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening EKERÖ-VÄSBY Samfällighetsförening Stadgar för Ekerö-Väsby Samfällighetsförening Antagna vid ordinarie stämma den 21 oktober 1974, utom 3 vilken har ändrats och antagits vid ordinarie stämma den 25 februari

Läs mer

Bolagsordning för Vara Koncern AB

Bolagsordning för Vara Koncern AB Bolagsordning för Vara Koncern AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 73 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara Koncernmmunföretag

Läs mer

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015

Kalmar Kommunbolag AB. Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015 Kalmar Kommunbolag AB Utdrag ur protokoll fört vid styrelsemöte den 22 september 2015 63 Ändringar i bolagsordning för Kalmar Hamn AB Handlingar Ola Johanssons och Maria Björkmans skrivelse om ändringar

Läs mer

Diarienummer KS2014.0296

Diarienummer KS2014.0296 Diarienummer KS2014.0296 Bolagsordning för Skövde Flygplats AB, 556297-7339 Nedanstående bolagsordning har godkänts av Skövde kommunfullmäktige den 27 oktober 2014 och fastställts vid bolagets ordinarie

Läs mer

Länsförsäkringar Stockholms Bolagsordning

Länsförsäkringar Stockholms Bolagsordning Länsförsäkringar Stockholms Bolagsordning Fastställd vid extra bolagsstämma den 17 november 2016 stadfäst av Finansinspektionen den 11 januari 2017 1 Bolaget, vars firma är Länsförsäkringar Stockholm,

Läs mer

Då Moon fabriken nu blickar tillbaka på en framgångsrik

Då Moon fabriken nu blickar tillbaka på en framgångsrik FÖRORD Då Moon fabriken nu blickar tillbaka på en framgångsrik 20 årig- verksamhet kan den samtidigt glädja sig åt en ny framgång som vunnits genom tvenne års oavbrutna, ingående experiment och består

Läs mer

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223

Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 Bolagsordning för KumBro Utveckling AB Org.nr. 556914-8223 1 Firma Bolagets firma är KumBro Utveckling AB. 2 Säte Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Örebro. 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål

Läs mer

Bolagsordning för Vidingehem AB

Bolagsordning för Vidingehem AB Styrande dokument Senast ändrad 2015-04-29 Bolagsordning för Vidingehem AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Vidingehem AB Dokumentinformation Dokumentnamn Bolagsordning för Vidingehem AB

Läs mer

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB

Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad bolagsordning för Fastighetsbolaget Bredfjäll AB Bilaga I Styrelsen 2016-03-21 1 Diarenummer: 0035/16 Handläggare: Hans Olsson Tel: 031-368 02 06 E-post: hans.olsson@stadshuset.goteborg.se Yttrande över Förvaltnings AB Framtidens förslag till reviderad

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

Bolagsordning Logistikposition

Bolagsordning Logistikposition Styrdokument Bolagsordning Logistikposition Katrineholm AB Katrineholms kommuns författningssamling (KFS nr 5.14) Godkänd av kommunfullmäktige, 115 Beslutshistorik Godkänd av kommunfullmäktige 2008-03-17,

Läs mer