2011 Vt period 4 Tomas Sörensson

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2011 Vt period 4 Tomas Sörensson"

Transkript

1 Redovisning Kap 22 Årsredovisning Kap 23 Grundläggande finansiell analys ME1002 Industriell ekonomi GK Vt period 4 Tomas Sörensson 1 Redovising - Bokföring Bokföring är ett system för att registrera, klassificera, värdera och rapportera affärshändelser och ekonomiska transaktionerna i företag och andra organisationer Bokföring hantverket Redovisning syftar på slutprodukterna (eempelvis årsredovisningen) Etern redovisning Intern redovisning 2 2

2 Årsredovisning SSAB 2009 Sid 1 Information Årsredovisning Viktiga händelser under 2009 Verksamheten 2009 karaktäriserades av en mycket svag stålmarknad till följd av den globala finansiella krisen Viss förbättring av efterfrågan mot slutet av året Starkt kassaflöde trots att rörelsen uppvisade förlust Kostnadsbesparingsprogrammet utvecklades väl Olycksfallsfrekvensen fortsatte att sjunka Resultatet Försäljningen minskade med 45 procent och uppgick till (54 329) Mkr Resultatet efter finansnetto uppgick till (8 953) Mkr Resultatet efter skatt uppgick till -879 (6 508) Mkr och resultatet per aktie till -2,69 (19,90) kronor Rörelsens kassaflöde uppgick till (5 387) Mkr Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 49 (48) procent vid årsskiftet Utdelningen föreslås till 1,00 (4,00) kronor per aktie Innehåll Sid Viktiga händelser under Vd-ord 2 Strategier och mål 4 SSABs erbjudande 7 Förvaltningsberättelse Innehållsförteckning 9 Marknad 10 Försäljning och resultat 11 Investeringar och kassaflöde 16 Ersättning till ledande befattningshavare 20 Risk- och känslighetsanalys 22 Utsikter för SSAB Strip Products 24 SSAB Plate 26 SSAB North America 28 Tibnor 30 Övriga bolag 32 Hållbarhet - Miljö 34 - Medarbetare 39 - Leverantörer 42 SSAB på börsen 44 5 år i sammandrag 46 Finansiella rapporter Koncernens resultaträkning 48 Koncernens rapport över totalresultat 48 Koncernens balansräkning 49 Koncernens förändringar i eget kapital 50 Koncernens kassaflödesanalys 51 Moderbolagets resultaträkning 52 Moderbolagets balansräkning 53 Moderbolagets förändringar i eget kapital 54 Moderbolagets kassaflödesanalys 55 Redovisnings- och värderingsprinciper 56 Innehållsförteckning noter 64 Förslag till vinstdisposition 100 Revisionsberättelse 101 Försäljning Mkr Rörelsemarginal % Bolagsstyrningsrapport 104 Styrelse 114 Koncernledning 116 Årsstämma, valberedning, kalendarium 118 Stålspråkets ABC en ordlista 119 Adresser SSAB ÅRSREDOVISNING VD-ord Årsredovisning SSAB 2009 Koncernchefens kommentarer Sid 2 Snabb anpassning mildrade krisen 2009 präglades i hög grad av den globala ekonomiska nedgång som följde i finanskrisens spår. I stort sett alla våra marknader och alla de segment där vi är verksamma drabbades hårt. Trots att detta ledde till ett negativt resultat lyckades vi behålla ett positivt kassaflöde. Vi lever i en tid av snabba förändringar. Att snabbt anpassa sig till dessa omsvängningar är avgörande. Samtidigt gäller det att ha en klar och tydlig strategi för framtiden. Redan under senhösten 2008 initierade SSAB ett omfattande kostnadsbesparingsprogram. Tack vare ett mycket gott samarbete och med stora insatser från våra medarbetare lyckades vi nå längre än de mål vi ursprungligen satte upp. Programmet innebar besparingar på 750 Mkr under 2009 och väntas ge en årlig bestående besparing på en miljard kronor från Tillsammans med övriga effektiviseringsåtgärder ledde detta till ett positivt operativt kassaflöde på Mkr. Särskilt glädjande var att vår nordamerikanska verksamhet snabbt tog sig ur den värsta krisen och redan under tredje kvartalet kunde rapportera ett positivt resultat. Två mycket moderna stålverk och en fleibel organisation med förmåga att snabbt anpassa sig till både upp- och nedgångar är de huvudsakliga förklaringarna. Efterfrågan på våra marknader var mycket svag under större delen av året. De enda egentliga undantagen var segmentet lätta fordon inom vår tunnplåtsverksamhet, samt eftermarknadssegmentet, Hardo Wearparts, inom grovplåtsverksamheten. Den svaga marknadsutvecklingen ledde till att vi stoppade all ämnesproduktion i Sverige i över två månader. En mycket ovanlig åtgärd i ett mycket ovanligt läge. Samtidigt kunde vi utnyttja den låga produktionstakten till vidareutbildning och kompetensutveckling. Vi kunde också kraftigt minska de olycksfall som leder till frånvaro. Olycksfallsfrekvensen har varit fortsatt låg i våra verksamheter i Nordamerika. Nu har vi också förbättrat läget avsevärt i våra svenska anläggningar. Det investeringsprogram på 5,3 Mdr kronor som vi beslutade hösten 2008 sågs kontinuerligt över under På grund av marknadsläget påbörjades bara en del av investeringarna. Det gällde främst vår satsning på kylda stål i Borlänge. Långsiktigt är vår ambition att fortsätta investera för att öka vår kapacitet inom kylda stål. Vår strategi att vara ledande i höghållfasta stål, där förvärvet av IPSCO var en viktig byggsten, ligger fast. Under året skärpte vi ytterligare våra ambitioner att öka andelen nischprodukter. Målsättningen är att andelen nischprodukter ska uppgå till 50 procent av våra leveranser år I vår strategi ingår också att behålla våra positioner på våra hemmamarknader, dvs. Norden och Nordamerika. Samtidigt ska vi skaffa oss ett starkt fotfäste i Asien, särskilt Kina. Vi ska också samordna hela vår marknads- och säljorganisation för att kunna ge ett tydligare och mer samlat erbjudande till våra kunder. För att stödja denna nya strategi beslutade vi under hösten att införa en ny organisation. Från 1 januari 2010 har vi tre geografiska affärsområden SSAB EMEA; Europa, Mellanöstern och Afrika, SSAB Americas; Nord- och Latinamerika samt SSAB APAC; Asien, Australien och Nya Zeeland. Den nya affärsstrukturen ersätter divisionerna SSAB North America, SSAB Strip Products och SSAB Plate. SSAB tillhör de stålföretag som kommit längst i världen med att begränsa koldioidutsläppen från masugnsbaserad produktion. Med den teknik som är känd idag går det inte att komma så mycket längre med att begränsa utsläppen från järnmalmsbaserad ståltillverkning. För att utveckla nya tillverkningsmetoder ökar SSAB nu forskningsinsatserna. Vi har gått in som core member i det europeiska samarbetsprojektet ULCOS med målet att utveckla produktionsmetoder som på längre sikt kan halvera koldioidutsläppen från stålproduktionen. Vi har också ambitionen att effektivisera våra befintliga tillverkningsprocesser så att vi under normala produktionsförhållanden minskar koldioidutsläp- 4 2 SSAB ÅRSREDOVISNING

3 Årsredovisning SSAB år i sammandrag Fem år i sammandrag Sid 46 5 år i sammandrag ) ) Försäljning (Mkr) Rörelseresultat (Mkr) Resultat efter finansnetto (Mkr) Resultat efter skatt för aktieägarna i bolaget (Mkr) 1) Investeringar i anläggningar och verksamheter (Mkr) Rörelsens kassaflöde (Mkr) Nettoskuld (Mkr) Sysselsatt kapital, vid årets slut (Mkr) Balansomslutning (Mkr) Räntabilitet på sysselsatt kapital före skatt (%) neg Räntabilitet på eget kapital efter skatt (%) neg Soliditet (%) Nettoskuldsättningsgrad (%) Utdelning per aktie (kr) förslag 2) 1,00 4,00 5,00 4,50 3,00 Resultat per aktie (kr) 2) -3,09 21,41 15,36 14,66 12,87 Medelantal anställda 3) Försäljning per medeltal anställd (Mkr) 3,6 5,9 4,7 3,9 3,1 Produktion av råstål (kton) 4) ) Resultat från den avvecklade rörverksamheten i IPSCO påverkade resultatet 2009 med -131 Mkr och 2008 med 490 Mkr. 5 2) Data per aktie har omräknats med hänsyn till den split på 3:1 som genomfördes 2006 samt den nyemission 1:4 som genomfördes ) Ny definition fr.o.m Endast 2006 års antal har justerats. 4) För 2007 ingår gamla SSAB med kton och SSAB North America för hela 2007 med kton. 5) Eklusive den avyttrade rörverksasmheten. 5 Etern redovisning Reglerad av lagar Bokföringslagen (BFL) Aktiebolagslagen (AL) Årsredovisningslagen (ÅRL) 46 SSAB ÅRSREDOVISNING 2009 Inkomstskattelagen Mervärdesskattelagen Skattebetalningslagen 6 6

4 Bokföringsskyldighet 1. Alla affärshändelser bokförs Registreringsordning och systematisk ordning 2. Verifikationer 3. Arkivering i minst tio år 7 7 Rättvisande bild - Normgivare Att ge en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning och resultat! God redovisningssed Föreskrifter och regler för alla juridiska personer Bokföringsnämnden (BFN) Utvecklar god redovisningssed Rådet för finansiell rapportering Rekommendationer från IASB och EGs direktiv FAR 8 8

5 Årsredovisning Tidplan för årsredovisning i aktiebolag 9 9 Årsredovisning Innehåll - vad ÅRL kräver Balansräkning Resultaträkning Noter Förvaltningsberättelse Revisionsberättelse Viktiga händelser under 2009 Sid Verksamheten 2009 karaktäriserades av en mycket svag stålmarknad till följd av den globala finansiella krisen Viss förbättring av efterfrågan mot slutet av året Starkt kassaflöde trots att rörelsen uppvisade förlust Kostnadsbesparingsprogrammet utvecklades väl Olycksfallsfrekvensen fortsatte att sjunka Resultatet Försäljningen minskade med 45 procent och uppgick till (54 329) Mkr Resultatet efter finansnetto uppgick till (8 953) Mkr Resultatet efter skatt uppgick till -879 (6 508) Mkr och resultatet per aktie till -2,69 (19,90) kronor Rörelsens kassaflöde uppgick till (5 387) Mkr Nettoskuldsättningsgraden uppgick till 49 (48) procent vid årsskiftet Utdelningen föreslås till 1,00 (4,00) kronor per aktie SSAB 2009 Innehåll Viktiga händelser under Vd-ord 2 Strategier och mål 4 SSABs erbjudande 7 Förvaltningsberättelse Innehållsförteckning 9 Marknad 10 Försäljning och resultat 11 Investeringar och kassaflöde 16 Ersättning till ledande befattningshavare 20 Risk- och känslighetsanalys 22 Utsikter för SSAB Strip Products 24 SSAB Plate 26 SSAB North America 28 Tibnor 30 Övriga bolag 32 Hållbarhet - Miljö 34 - Medarbetare 39 - Leverantörer 42 SSAB på börsen 44 5 år i sammandrag 46 Finansiella rapporter Koncernens resultaträkning 48 Koncernens rapport över totalresultat 48 Koncernens balansräkning 49 Koncernens förändringar i eget kapital 50 Koncernens kassaflödesanalys 51 Moderbolagets resultaträkning 52 Moderbolagets balansräkning 53 Moderbolagets förändringar i eget kapital 54 Moderbolagets kassaflödesanalys 55 Redovisnings- och värderingsprinciper 56 Innehållsförteckning noter 64 Förslag till vinstdisposition 100 Revisionsberättelse Försäljning Mkr Rörelsemarginal % Bolagsstyrningsrapport 104 Styrelse 114 Koncernledning 116 Årsstämma, valberedning, kalendarium 118 Stålspråkets ABC en ordlista 119 Adresser

6 Förvaltningsberättelse SSAB 2009 Koncernen Sid 9 Förvaltningsberättelse Innehåll SSABs erbjudande Sid Marknad 10 Försäljning och resultat 11 Investeringar och kassaflöde 16 Ersättning till ledande befattningshavare 20 Risk- och känslighetsanalys 22 Utsikter för SSAB Strip Products 24 SSAB Plate 26 SSAB North America 28 Tibnor 30 Övriga bolag 32 Hållbarhet - Miljö 34 - Medarbetare 39 - Leverantörer 42 5 år i sammandrag 46 Finansiella rapporter 47 Förslag till vinstdisposition SSAB ÅRSREDOVISNING Resultaträkning Funktionsindelad 12 12

7 Resultaträkning Koncernens resultaträkning SSAB 2009 Koncernen Sid 48 Koncernens resultaträkning Mkr Not Försäljning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter 1, Övriga rörelsekostnader Andelar i intressebolag och joint ventures resultat efter skatt Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto Skatt Årets resultat för kvarvarande verksamheter Årets resultat för avvecklad verksamhet Årets resultat Varav hänförligt till: - moderbolagets aktieägare minoritetsintressen Resultat per aktie 1) 12, 29-3,09 21,41 - varav för kvarvarande verksamhet 1) -2,69 19,90 - varav för avvecklad verksamhet 1) -0,40 1,51 Utdelning per aktie 2009 förslag 1,00 4,00 1) Det finns inga utestående aktieinstrument vilket innebär att det inte finns någon utspädning. Koncernens rapport över totalresultat 13 Mkr Årets resultat Balansräkning Övrigt totalresultat Årets omräkningsdifferenser Kassaflödessäkringar -2 - Skatt hänförligt till kassaflödessäkringar 0 - Säkring av valutarisk i utlandsverksamhet Skatt hänförligt till säkring av valutarisk i utlandsverksamhet Andel i intressebolags- och joint ventures övrigt totalresultat 16 0 Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt Summa totalresultat för året Varav hänförligt till: - moderbolagets aktieägare minoritetsintressen Balansräkning för AB X Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar SSAB ÅRSREDOVISNING Eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Skulder

8 SSAB ÅRSREDOVISNING Balansräkning Uppställning enligt FAR TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier Finansiella anläggningstillgångar Aktier och fonder EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Råvaror och förnödenheter Kortfristiga fordringar Kundfordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Summa eget kapital Skulder Långfristiga skulder Övriga skulder Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Upplupna kostnader Summa kortfristiga skulder Summa skulder 15 Summa eget kapital & skulder 15 Koncernens balansräkning Balansräkning SSAB 2009 Koncernen Sid 49 Koncernens balansräkning Mkr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Goodwill Övriga immateriella tillgångar Materiella anläggningstillgångar Andelar i intressebolag och joint venture 3, Finansiella anläggningstillgångar Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kundfordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Aktuella skattefordringar Övriga korta räntebärande fordringar Övriga kortfristiga fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Aktiekapital Övriga tillskjutna medel Reserver Balanserat resultat Summa eget kapital för aktieägarna i bolaget Minoritetsandelar inkl minoritetens resultatandel Summa eget kapital Långfristiga skulder Långfristiga räntebärande skulder Avsättningar för pensioner Uppskjutna skatteskulder Övriga långfristiga avsättningar Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder Leverantörsskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Aktuella skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Kortfristiga avsättningar Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

9 Not 1 SSAB 2009 Koncernen Sid 65 1 Försäljning och övriga rörelseintäkter Noter Försäljning per produktområde Koncernen Mkr Varmvalsad tunnplåt Kallvalsad och metallbelagd tunnplåt Färgbelagd och profilerad tunnplåt Grovplåt Handelsverksamhet Stålämnen Biprodukter/skrot Övrigt Kvarvarande verksamhet Avvecklad verksamhet Summa försäljning per produktområde Försäljningens fördelning på rörelsesegment och geografiska områden framgår av koncernöversikten sidan 11 samt av not Övriga rörelseintäkter Koncernen Moderbolaget Mkr Vidareförsäljning av köpt energi och media Valutakursvinster, netto Vinst vid försäljning av utsläppsrätter Vinst vid försäljning av bolag och verksamheter 1) Vinst vid försäljning av anläggningstillgångar Försäkringsersättningar Övrigt Kvarvarande verksamhet Avvecklad verksamhet Summa övriga rörelseintäkter ) 2009 års reavinster i koncernen avser försäljningen av Laminated Steel AB. Reavinsten för 2008 på försäljningen av rörverksamheten redovisas i posten "Årets resultat för avvecklad verksamhet". Moderbolagets reavinster för 2008 består av reavinst från IPSCO Tubular med Mkr samt intressebolagen Norsk Stål A/S och Norsk Stål Tynnplater A/S på 586 Mkr Rörelsens kostnader Förvaltningsberättelse Vinstdisposition SSAB 2009 Koncernen Sid 100 Rörelsens kostnader per kostnadsslag Koncernen Moderbolaget Mkr Råvaror i stålrörelsen Köpta produkter och övriga insatsvaror i Förslag stålrörelsen till vinstdisposition Köpta produkter i vidareförädlings- och handelsrörelsen Material och tjänster Energi Till årsstämmans förfogande står Koncernens balanserade vinstmedel enligt - upprättad - Ersättningar till anställda koncernbalansräkning uppgick till (21 260) Mkr Avskrivningar balanserad vinst Årets resultat 148 Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att koncernredovisningen 2 Lagerförändring Mkr har upprättats i enlighet - med interna Avsättning kostnadsbesparingsprogram -76 tionella redovisningsstandarder 498 IFRS sådana - de antagits av - Övrigt Av detta utgör överkursfond Mkr samt fond för EU och ger en rättvisande bild av koncernens ställning och Kvarvarande verksamhet verkligt värde på Mkr. resultat. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med god redovisningssed och ger en rättvisande bild av moderbolagets Avvecklad verksamhet Styrelsen och verkställande direktören föreslår att - ställning och resultat. Förvaltningsberättelsen - för - Summa rörelsens kostnader per kostnadsslag vinst medlen disponeras på följande sätt: koncernen och 53 moderbolaget 275 ger en 421 rättvisande översikt 267 till aktieägarna utdelas 1,00 kronor per aktie 324 till nästa år överföres Mkr över utvecklingen av koncernens och moderbolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. SSAB ÅRSREDOVISNING Stockholm den 9 februari 2010 Sverker Martin-Löf Carl Bennet Anders G Carlberg Ordförande Ledamot Ledamot Utdelningen till aktieägarna kommer från Moderbolaget Bert Johansson Marianne Nivert Anders Nyrén Ledamot Ledamot Ledamot Ola Parten Per Scheikl Matti Sundberg Ledamot Ledamot Ledamot John Tulloch Lars Westerberg Olof Faander Ledamot Ledamot VD och koncernchef Vår revisionsberättelse har avgivits den 12 februari 2010 PricewaterhouseCoopers AB 18 Claes Dahlén Auktoriserad revisor SSAB ÅRSREDOVISNING 2009

10 Revisionsberättelse (revisorernas rapport) Förslag att bevilja ansvarsfrihet (Ren revisionsberättelse) Revisionsberättelse Revisionsberättelse Till årsstämman i SSAB AB (publ) Organisationsnummer Vi har granskat årsredovisningen, koncernredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning i SSAB AB (publ) för år Bolagets årsredovisning och koncernredovisning ingår i den tryckta versionen av detta dokument på sidorna Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen samt för att internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av koncernredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen, koncernredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att med hög men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen och koncernredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar som styrelsen och verkställande direktören gjort när de upprättat årsredovisningen och koncernredovisningen samt att utvärdera den samlade informationen i årsredovisningen och koncernredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med internationella redovisningsstandarder IFRS sådana de antagits av EU och årsredovisningslagen och ger en rättvisande bild av koncernens resultat och ställning. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens och koncernredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för moderbolaget och för koncernen, disponerar vinsten i moderbolaget enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Stockholm den 12 februari 2010 PricewaterhouseCoopers AB Claes Dahlén Auktoriserad revisor Årets resultat SSAB ÅRSREDOVISNING EK vid årets början Årets resultat EK vid årets slut Periodens resultat = eget kapital (EK) vid årets slut - - EK vid årets början + ägaruttag - ägarinsättning 20 20

11 Samband RR & BR Sambandet mellan resultat och värdering av tillgångar och skulder Värderingsregler Civillagstiftning Skattelagstiftning 22 22

12 Värdering Värdering av omsättningstillgångar - Lägsta värdets princip Värdering av avsättningar och skulder Bokslutsdispositioner och obeskattade reserver - Periodiseringsfonder - Överavskrivningar (Skattemässig avskrivning) Periodiseringsfonder Skatteverket.se Svar på vanliga frågor Balansposter och värdeminskningsavdrag Hur mycket kan jag sätta av till periodiseringsfond och när ska dessa fonder beskattas? När du beräknar ditt resultat av näringsverksamhet får du göra avdrag för avsättning till periodiseringsfond. Enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i svenska handelsbolag får göra avdrag med högst 30 procent av inkomsten. Juridiska personer får göra avdrag med högst 25 procent. Inom en seårsperiod bestämmer du själv när du vill återföra fonden till beskattning. Juridiska personer som har gjort avsättningar till periodiseringsfonder ska ta upp en schablonintäkt till beskattning. Detta gäller de beskattningsår som påbörjats efter utgången av Periodiseringsfonderna ska återföras till beskattning på en gång när du inte längre bedriver någon näringsverksamhet. Du kan få mer information i broschyrerna Skatteregler för enskilda näringsidkare, SKV 295 och Skatteregler för delägare i handelsbolag, SKV 299. Till toppen av sidan 24 24

13 Räkenskapsenlig avskrivning Skattemässiga avskrivningar på maskiner & inventarier Huvudregel Formel, 30 %-regeln Värdet av inventarier och maskiner i föregående BR + Inköp av inventarier och maskiner under året som finns kvar vid årets slut Försäljning av inventarier och maskiner under året som anskaffats före årets början = Avskrivningsunderlag Avskrivningsunderlag 70 procent = Lägsta tillåtna värde på inventarier och maskiner i årets BR enligt huvudregel Kompletteringsregel Formel, 20 %-regeln 80 % av anskaffningsvärdet på inventarier anskaffade under beskattningsåret + 60 % av anskaffningsvärdet på inventarier anskaffade året före beskattningsåret + 40 % av anskaffningsvärdet på inventarier anskaffade två år före beskattningsåret + 20 % av anskaffningsvärdet på inventarier anskaffade tre år före beskattningsåret Lägsta tillåtna värde på inventarier och maskiner i årets BR enligt kompletteringsregel Grundläggande finansiell analys Vad är finansiell analys? - Fastställ analysens syften - Granska underlaget - Beräkna nyckeltal - Tolka nyckeltal - Ställ finansiell diagnos 26 26

14 Varför genomförs finansiell analys? Räntabilitet = lönsamheten Resultat Räntabilitet = * 100 (%) Kapital Avkastning på totalt kapital Rörelseresultat + Finansiella intäkter * 100 = R T Genomsnittlig balansomslutning Rörelseresultat efter finansnetto + Finansiella kostnader * 100 = R T Genomsnittlig balansomslutning Avkastning på sysselsatt kapital Med sysselsatt kapital avses balansomslutningen minskad med icke räntebärande skulder inklusive latenta skatteskulder Avkastning på operativ kapital Operativ kapital beräknas som balansomslutningen minus likvida medel och andra räntebärande tillgångar och minus räntebärande skulder 28 28

15 Avkastning på eget kapital Rörelseresultat efter finansiella intäkter och kostnader * ( 1 skattesats) Koncernens resultaträkning * 100 = R E Genomsnittligt justerat eget kapital Koncernens resultaträkning Mkr Not Försäljning Kostnad för sålda varor Bruttoresultat Försäljningskostnader Administrationskostnader Övriga rörelseintäkter 1, Övriga rörelsekostnader Andelar i intressebolag och joint ventures resultat efter skatt Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto Justerat eget kapital = Eget kapital plus 70 % av obeskattade reserver Skatt Årets resultat för kvarvarande verksamheter Årets resultat för avvecklad verksamhet Årets resultat Varav hänförligt till: - moderbolagets aktieägare minoritetsintressen Resultat per aktie 1) 12, 29-3,09 21,41 - varav för kvarvarande verksamhet 1) -2,69 19,90 - varav för avvecklad verksamhet 1) -0,40 1,51 Utdelning per aktie 2009 förslag 1,00 4,00 1) Det finns inga utestående aktieinstrument vilket innebär att det inte finns någon utspädning. Koncernens rapport över totalresultat 29 Mkr Årets resultat Periodiseringsfonder Övrigt totalresultat Årets omräkningsdifferenser Kassaflödessäkringar -2 - Skatt hänförligt till kassaflödessäkringar 0 - Säkring av valutarisk i utlandsverksamhet Skatt hänförligt till säkring av valutarisk i utlandsverksamhet Andel i intressebolags- och joint ventures övrigt totalresultat 16 0 Övrigt totalresultat för året, netto efter skatt Summa totalresultat för året Underlaget för beräkning av periodiseringsfond utgörs av den s k årsinkomsten, dvs. beskattningsårets resultat före skatt och avsättning till periodiseringsfond. Tillvägagångssättet kan illustreras som följer. Företaget antas vid årets ingång ha följande balansräkning: IB Varav hänförligt till: - moderbolagets aktieägare minoritetsintressen SSAB ÅRSREDOVISNING 2009 Tillgångar EK 350 Periodiseringsfond I 15 Skulder Företaget har gjort maimal avsättning föregående år (25 % av underlaget på 60). Under innevarande år antas vinsten före skatt och avsättning till periodiseringsfond bli 100. Tillgångarna vid årets slut uppgår till l 100. Skulderna vid årets slut uppgår till 635. Årets (maimala) avsättning till periodiseringsfond 2 räknas ut på följande vis: Periodiseringsfond 2 = 0, = 25 Detta innebär: Årets skatt = 0,28 (100-25) = 21 Utgående balans får nedanstående utseende: Årets vinst = = 54 UB Tillgångar EK 350 Årets vinst 54 Periodiseringsfond I 15 (se IB) Periodiseringsfond II 25 (se beräkning) Skulder 635 Skatt 21 (se beräkning) Eemplet visar att möjligheten till avsättning ger 21 % effektiv skatt på årets vinst (21/100 = 0,21 = 21%)

16 Avkastning på eget kapital Rörelseresultat efter finansiella intäkter och kostnader * ( 1 skattesats) * 100 = R E Genomsnittligt justerat eget kapital Justerat eget kapital = Eget kapital plus 70 % av obeskattade reserver Räntabilitetssamband Du Pont-modellen Räntabilitet = Vinstmarginalen * Kapitalets omsättningshastighet 32 32

17 Hävstångsformeln Sambandet mellan räntabilitet på eget kapital och räntabilitet på totalt kapital S R E = R T + (R T - R S ) * E Efter skatt fås: S R E = ( 1 skattesats) * { R T + (R T - R S ) * } E Likviditet Betalningsförmåga på kort sikt Omsättningstillgångar I Kassalikviditet = Kortfristiga skulder Omsättningstillgångar I + II Balanslikviditet = Kortfristiga skulder 34 34

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning

Välkommen till Industriell Ekonomi gk. Redovisning Välkommen till Industriell Ekonomi gk Redovisning Kapitel 22: Årsredovisning Kapitel 23: Grundläggande finansiell analys 1 Håkan Kullvén Hakan.kullven@indek.kth.se Redovisning Bokföring Bokföring är ett

Läs mer

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B

årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B 2012 årsredovisning Org nr. 556056-5151012 NASDAQ OMX Nordic Small Cap ICTA-B Innehåll VD har ordet 1 Förvaltningsberättelse 3 FÖRSLAG TILL BEHANDLING AV BOLAGETS RESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT

Läs mer

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011

Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 Kavaj 399:- ÅRSREDOVISNING DEL 2 H&M i siffror 2011 versace for H&M Klänning 1299:- innehåll del 2 H&M i siffror 2011 Årsredovisning och koncernredovisning 5 Förvaltningsberättelse inklusive förslag till

Läs mer

Årsredovisning 2013/14

Årsredovisning 2013/14 Årsredovisning 2013/14 Innehåll Förvaltningsberättelse 2 Räkenskapstabeller 10 Noter 20 Revisionsberättelse 38 Styrelse och revisorer 39 Ledning 39 Flerårsöversikt 40 Aktien 42 Adresser 44 Förvaltningsberättelse

Läs mer

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar

God tillväxt BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010. Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) Helåret (sep 2009 - aug 2010) VD kommenterar BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010 God tillväxt Fjärde kvartalet (jun - aug 2010) KappAhls nettoomsättning under perioden uppgick till 1 290 (1 226) MSEK, en ökning med 5,2 procent. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend

2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group fortsätter sitt effektiviseringsarbete och ser en positiv trend 2E Group Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 (Samtliga belopp i msek om ej annat anges) Tredje kvartalet: 1 juli 30 september

Läs mer

Raising our game INTELLECTA 2014

Raising our game INTELLECTA 2014 Raising our game INTELLECTA 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 KONCERNENS RAPPORT ÖVER TOTALRESULTAT 8 KONCERNENS RAPPORT ÖVER finansiell ställning 10 s rapport över förändringar i eget kapital 12

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051

Årsredovisning 2011. Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Årsredovisning 2011 2011 Ikano Bank SE Org nr 517100-0051 Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse... 4 5 år i sammandrag... 7 Resultaträkning... 9 Rapport över totalresultat... 9 Balansräkning...

Läs mer

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse.

Insplanet 2011. VD har ordet. Det här är Insplanet. Flerårsöversikt. Kvartalsdata. Styrelse och revisorer. Förvaltningsberättelse. Insplanet är en av Sveriges ledande förmedlare av försäkringar, privatlån och elavtal till konsumenter och driver en av Sveriges största jämförelsetjänster inom privatekonomi genom Insplanet.com. Bolagets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI

ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI ÅRSREDOVISNING BODENS ENERGI 2013 1 Producerad av: Favör Reklambyrå Foto: Tomas Bergman, Lasse Karsikko, Christer Gallin, Tobias Hannu, Barbro Gunnari Heikki med fler. 2 Innehåll VD har ordet... 4 Koncernen...

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter

Förvaltningsberättelse. Koncernen Resultaträkning Balansräkning Rapport över förändringar i eget kapital Kassaflödesanalys Noter sid 2 Bufab Kort om BUFAB 2012 i sammandrag VD har ordet Egen produktion. Effektiv lagerverksamhet Vårt erbjudande Förvärv och nyetableringar Styrelse Bufabs historia 4 5 6 8 9 10 11 12 Förvaltningsberättelse

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011

Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Mindark PE AB VD kommenterar 2010 samt första kvartalet 2011 Resultatutveckling Koncernens resultat före jämförelsestörande poster, avskrivningar och finansnetto för räkenskapsåret 2010 uppgår till 0,5

Läs mer

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag

Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Bokföringsnämndens VÄGLEDNING Årsredovisning i mindre aktiebolag Uppdaterad 2011-02-14 Inledning... 10 A. Lagregler och allmänt råd (BFNAR 2008:1)... 11 Avsnitt I Tillämpning och principer... 11 Kapitel

Läs mer

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011

Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Pressinformation 28 februari 2012 Bokslutskommuniké 2011 Styrelsen för TrustBuddy International AB, noterat på NASDAQ OMX First North, lämnar följande bokslutskommunike januari - december 2011 Inledande

Läs mer

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning

01 / VD har ordet. 02 / Några ord om Bankpension. 03 / Förvaltningsberättelse. 04 / Flerårsöversikt. 05 / Resultaträkning. 06 / Balansräkning Innehåll. 01 / VD har ordet 02 / Några ord om Bankpension 03 / Förvaltningsberättelse 04 / Flerårsöversikt 05 / Resultaträkning 06 / Balansräkning 07 / Tilläggsupplysningar 08 / Noter 09 / Revisionsberättelse

Läs mer

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2

GE Money Bank Årsredovisning 2013 2 GE Money Bank Årsredovisning 2013 Innehåll Kommentarer från VD 3 Förvaltningsberättelse 5 Förslag till vinstdisposition 7 ens resultaträkning 8 ets resultaträkning 8 ens balansräkning 9 ets balansräkning

Läs mer

HBV ÅRSREDOVISNING 2012

HBV ÅRSREDOVISNING 2012 HBV ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL 3 6 9 10 11 12 12 14 16 17 22 Verksamhetsberättelse VD har ordet Förvaltningsberättelse Snabba fakta om HBVs verksamhet Förslag till vinstdisposition Resultat och ställning

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8

5 5 6 5 7 3-6 5 0 0 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 8 5 5 6 5 7 3-6 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 8 Innehåll Affärsidé och strategi...4 Marknaden...5 Affärsmodell och affärsområden...6 Erbjudanden och kunder...7 Geografisk närvaro...9 Branschorganisationen

Läs mer

Kvartalsrapport januari mars 2015

Kvartalsrapport januari mars 2015 Kvartalsrapport januari mars 2015 Om Collector Collector är ett kreditmarknadsbolag, en nischaktör som erbjuder nytänkande finanslösningar för privat- och företagskunder. Innovation är en av våra största

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer)

Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 2 februari 2010 Atlas Copco Rapport för fjärde kvartalet och sammandrag av helåret 2009 (ej särskilt granskad av bolagets revisorer) Bra vinst, starkt kassaflöde

Läs mer

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2012 Ale El Elhandel AB Innehåll 2012 i korthet 4 VD kommentar 4 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter

Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter BJÖRN BORG AB DELÅRSRAPPORT FÖR FÖRSTA HALVÅRET JANUARI JUNI 2008 Svagare marknad dämpar men tillväxten fortsätter 1 april 30 juni 2008 Varumärkesförsäljningen* ökade med 15 procent till 477 MSEK (414).

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 -

ÅRSREDOVISNING 2008 - 3 - - 9 - ÅRSREDOVISNING 2008-3 - - 9 - Innehållsförteckning Året i korthet 2 GodEl Ett annorlunda elbolag 3 Ordförande har ordet 4 Marknad 5 Välgörenhet 5 GodEls erbjudande 6 Sveriges mest lojala kunder 6 Hur du

Läs mer

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet

Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Sida 1 av 17 Precise Biometrics lanserar nästa generation av mobil säkerhet Precise Biometrics AB (publ), org nr 556545-6596 Bokslutskommuniké för perioden januari december 2011 Koncernens nettoomsättning

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014

Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Delårsrapport 1 januari 30 september 2014 Juli september 2014 Omsättningen för tredje kvartalet uppgick till 3,7 (3,8) MSEK. Rörelseresultatet (EBIT) för tredje kvartalet blev 3,7 (- 4,3) MSEK. Resultatet

Läs mer

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för

PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för I PayEx grundades 1972 av Max Hansson som än idag äger bolaget. Men historien börjar egentligen tidigare än så. Som ung satt Max på sin fars kontor för att skriva den gotländska auktionsfirmans fakturor.

Läs mer